18
Disediakan Oleh: NURUL AIMAN BINTI ABDUL KHALID DIPLOMA KAUNSELING NO. MATRIK : 0901 2046 Perbezaan konsep TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN BARAT

Tamadun Islam vs Tamadun Barat-final

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Tamadun Islam vs Tamadun Barat-final

Disediakan Oleh:

NURUL AIMAN BINTI ABDUL

KHALID

DIPLOMA KAUNSELING

NO. MATRIK : 0901 2046

Perbezaan konsep TAMADUN ISLAM DAN

TAMADUN BARAT

Page 2: Tamadun Islam vs Tamadun Barat-final

MAKNA PERADABAN / TAMADUN DARI PERSPEKTIF ISLAM DAN BARAT SERTA

PERBEZAAN DI ANTARA KEDUA-DUA PERADABAN / TAMADUN TERSEBUT

1.0 PENDAHULUAN

Memperkatakan tentang tamadun dan ketamadunan membuka ruang kepada

beberapa persoalan asas - Apakah tamadun dan apakah yang melandasi

pengertian dan konsepnya?

Sudut ‘dalaman’ Islam, seperti ajaran Islam, al-Quran, al-Sunnah, kepimpinan

dan peribadi Rasulullah s.a.w., tauhid, syari‘ah, pendidikan Islam dan lain-

lain, adalah sudut terpenting untuk melihat bagaimana Islam membentuk

tamadun. Inilah sudut tamadun yang lebih penting yang diketepikan atau

kurang difahami sesetengah sarjana bukan Islam bila mereka mengulas

tentang tamadun Islam. Sesungguhnya peranan Islam dalam mengasas dan

membangunkan tamadun adalah satu fakta yang tidak dapat ditolak.

Sebagai perbandingan dengan peradaban barat, didapati identiti tamadun

barat adalah aspek pemikiran yang muncul jauh lebih awal daripada

kemajuan fizikal. Konsep sekularisme, modernisme, liberalisme, humanisme,

rasionalisme adalah dasar tamadun barat dan menjadi pencetus kepada

sains dan teknologi. Pemikiran dan falsafah barat juga menentukan identiti,

halatuju dan destinasi peradaban barat.

2.0 PELBAGAI ISTILAH TAMADUN

i. UMRAN – Istilah yang terkenal pada abad ke 14-18. Diperkenalkan oleh

ibn khaldun (1332-1406M) dalam al-Muqaddimah, terbitan dari perkataan

‘Amara’ yang merujuk kepada pembangunan/kemajuan, kehidupan

Bandar/kota, teratur dan stabil.

2

Page 3: Tamadun Islam vs Tamadun Barat-final

ii. HADHARAH – Istilah ini juga diperkenalkan oleh Ibn Khaldun dan

popular pada abad ke 20, merujuk satu wilayah/ daerah/ kawasan/ atau

kampung. Berasal dari ‘hadara’ yang bererti “Kehidupan menetap @

wilayah yang maju”. Tempat lahirnya perkembangan ilmu, kesenian,

kesusasteraan, undang-undang dan kemasyarakatan serta mencapai

tahap kehidupan lebih tinggi, bukan liar dan ganas (al-hadarah lawan al-

badawah). Hadharah adalah lawan bagi istilah Badw : berpindah randah/

kehidupan padang pasir.

iii. Perkataan MADANIYYAH yang diperkenalkan oleh Farid Wajdi (al-

Madaniyyat wa al-Islam) dan Syaikh Muhammad Abduh (al-Islam wa al-

Nasraniyyat Ma’a al-‘Ilm wa al-Madaniyyat) diperkenalkan pada kurun ke-

20. Berasal dari kata akar ‘madinah’ yang membawa pengertian

kehidupan Bandar/kota. Walaubagaimanapun, istilah ini kurang popular.

iv. Pada kurun ke 20M juga muncul perkataan TAMADDUN yang

diperkenalkan oleh Jurji Zidan (Tarikh al-Tamaddun al-Islami), dari kata

ad-din (agama) - maddana, yang bermaksud membina

bandar/masyarakat yang teratur, pencapaian manusia dalam semua

bidang kehidupan iaitu rohani dan kebendaan. Namun istilah yang

digunakan kini adalah terjemahan dari ‘CIVILIZATION’ yang

diperkenalkan oleh Adam Ferguson, seorang penulis dari barat.

Civilization bermaksud “Keadaan bersifat kebandaran atau kemajuan”

yang diambil dari bahasa Latin civitas bererti “bandar”.

v. Dalam kamus dewan, terdapat dua istilah popular yang dipinjam dari

perkataan Arab iaitu ‘TAMADUN’ bermaksud masyarakat yang memiliki

taraf kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran yang tinggi

dan ‘PERADABAN’ yang bermaksud keadaan dan tingkat kemajuan

pada kehidupan jasmani dan rohani sesuatu bangsa, masyarakat dan

sebagainya. Manakala dalam kamus besar bahasa Indonesia menulis

peradaban bermaksud kemajuan (kecergasan,kebudayaan) lahir batin.

3

Page 4: Tamadun Islam vs Tamadun Barat-final

3.0 CIRI-CIRI SESEBUAH TAMADUN DARI PERSPEKTIF ISLAM DAN BARAT

PERSPEKTIF ISLAM PERSPEKTIF BARAT

i. Karya-karya – Seperti Tarikh al-

tamaddun al-islami (jurji Zaidan),

tarikh al-hadharah al-islamiah fi al-

sarq (jamal al-din al-surur) the

image of islamic civilization (MAJ

Berg)

ii. Negara – pemerintahan yang

teratur

iii. Kota – Bandar

iv. Ilmu – pendidikan, sains,

intelektual

v. Seni – senibina,khat,lukisan

vi. Masyarakat – kehidupan sosial

yang teratur dan baik

vii. Kehidupan ekonomi –

perdagangan dan perindustrian

i. Wujudnya penempatan masyarakat

manusia di sesebuah kawasan.

ii. Peningkatan kualiti kehidupan ke

arah lebih positif dan sempurna.

iii. Wujudnya sistem organisasi dan

institusi sosial yang baik serta

sistematik.

iv. Wujudnya bahasa atau beberapa

bahasa serumpun dengan sistem

tulisan tersendiri.

v. Wujudnya sistem undang-undang

dan sistem moral berwibawa.

vi. Wujudnya daya kekreatifan yang

tinggi seperti seni, sastera dan

sebagainya.

4.0 KONSEP TAMADUN ISLAM

4.1Definisi

sebuah tamadun yang dibangunkan atas asas takwa dan keredhaan

Allah SWT melengkapi syarat-syarat dan ciri-ciri yang ditetapkan oleh

al-Quran dan as-Sunnah sehingga wujud sebuah masyarakat yang

aman harmoni dan mendapat keampunan ilahi. Agama islam

merupakan ad-din, merupakan cara hidup yang syumul membawa

perubahan yang menjadi pemangkin kepada peradaban. Allah SWT

telah berfirman;

“Demi sesungguhnya bagi penduduk Saba’ satu tanda (kemurahan

Allah) terdapat di tempat tinggal mereka dua kebun (yang luas dan

4

Page 5: Tamadun Islam vs Tamadun Barat-final

subur) di kiri kanan mereka (lalu dikatakan kepada mereka) makanlah

rezeki tuhanmu dan bersyukurlah kepadaNya (atas kurniaan) sebuah

negeri yang aman dan makmur serta mendapat keampunan ilahi”.

(Saba’, 34:35)

4.2Asas-asas tamadun islam:

i. Akidah – Keimanan kepada perkara ghaib yang diwajibkan oleh

Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah terikat kukuh

dalam sanubari setiap mukmin.

ii. Syariat – Peraturan yang digariskan oleh Allah dalam pelbagai

persoalan perlu dipatuhi untuk mendapatkan kesejahteraan hidup di

dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak

iii. Akhlak – Menurut Imam Al Ghazali, akhlak ialah suatu keadaan

yang wujud dalam sanubari setiap insan yang menerbitkan sesuatu

tingkahlaku tanpa teragak-agak. Kebiasaan yang dilakukan oleh

seseorang samada baik (akhlak terpuji) atau buruk (akhlak tercela),

membabitkan hubungannya dengan Allah, sesama manusia atau

makhluk-makluk Allah yang lain. Contoh aklah terpuji ialah seperti

redha, sabar, ikhlas, adil, amanah dan sebagainya.

4.3Faktor-Faktor Pendorong Peradaban Islam

i. Dorongan al-quran untuk maju

ii. Pematuhan terhadap ajaran al-quran

iii. Penekanan kepada ilmu pengetahuan

iv. Dorongan untuk berfikir

v. Dorongan untuk merekacipta

4.4Keistimewaan Tamadun Islam:

i. Rabbani - bersumberkan wahyu, asli daripada Allah SWT dan

bukan pemikiran manusia. Bersifat mutlak - Ketentuan syariat dan

sifatnya ditentukan Allah dan RasulNya.

ii. Syumul dan universal – Menyeluruh dan mencakupi semua

bidang kehidupan. Sejagat dan sepanjang zaman, tidak terikat oleh

5

Page 6: Tamadun Islam vs Tamadun Barat-final

sempadan masa, geografi, budaya, bangsa, politik dan sentiasa

menjamin 5 kepentingan; agama, nyawa, akal, harta benda dan

maruah (maqasid al-syariah)

iii. Mudah dan jelas – boleh difahami dan diamalkan oleh semua,

pada semua keadaan dan ketika kerana sesuai dengan fitrah dan

akal manusia.

iv. Terbuka dan bertoleransi – menerima dan mengiktiraf semua

kebaikan dan sumbangan dari orang lain yang membawa kebaikan

dan tidak bertentangan dengan perundangan islam. Bertolak ansur

kepada mereka yang berlainan agama serta memiliki pegangan

berbeza, tanpa mengenepikan kepada asas akidah, syariat dan

akhlak yang perlu dipegang oleh tamadun islam.

v. Bergerak dalam wadah keagamaan - Dengan bimbingan wahyu

lebih menekankan aspek pembangunan spiritual berbanding

material. Mencari kebahagiaan di dunia dan akhirat, di antara

pembangunan intelektual, spiritual, emosional (akhlak) dan

material.(keperluan rohani dan jasmani).

vi. Tegak di atas dasar kerelaan - Bukan paksaan, tunduk di bawah

kuasa Allah Tuhan yang esa. Bermatlamatkan keredhaan Allah swt

– pembinaan tamadun tidak berlandaskan hawa nafsu dan akal

fikiran, tetapi tunduk kepada kehendak dan tuntutan wahyu Allah

swt.

vii. Unggul dan praktikal – matlamat kesempurnaan, namun realistik

dengan mengambilkira keadaan manusia dan persekitaran.

Gemilang Dan Agung, mampu mengimbangi perkembangan zaman

yang menonjulkan imej kebendaan.

4.5Sumber Tamadun Islam

i. Al-Quran – Perkataan Allah yang diturunkan melalui malaikat jibril

kepada Nabi Muhammad SAW, berbahasa arab, dipindahkan

secara beransur-ansur, dipindahkan secara mutawatir dan ibadah

bagi sesiapa yang membacanya.

6

Page 7: Tamadun Islam vs Tamadun Barat-final

ii. As-sunnah – Segala perkataan, perbuatan dan keperibadian Nabi

Muhammad SAW perlu dijadikan contoh dan ikutan setiap orang

islam.

iii. Al-ijtihad – kesungguhan di kalangan para ulama ketika mebuat

keputusan terhadap sesuatu persoalan yang belum dinaskan

secara qat’i (samada al-quran dan as-sunnah). Contohnya dalam

meletakkan hukum dadah, rokok dan seumpamanya.

iv. Tamadun-tamadun asing – segala kebaikan yang terdapat dalam

tamadun asing yang tidak bertentangan dengan syariat islam boleh

dimanfaatkan oleh umat islam untuk mebangunkan tamadun

mereka. Contohnya ilmu sains dan teknologi. Dalam hal ini Allah

SWT telah berfirman;

“…maka berikanlah khabar gembira kepada hamba-hamba yang

mendengar segala perkataan lalu ia mengikuti yang terbaik.

Merekalah (sebenarnya) orang-orang diberi hidayah oleh Allah dan

merekalah orang-orang yang mepunyai mata hati yang terang” (al-

Zumar,17:18)

5.0KONSEP TAMADUN BARAT

5.1Definisi

Sebuah tamadun yang diasaskan kepada Faham Sekular

(sekularisme) – dokrin bahawa moral bersandarkan semata-mata

kepada kepentingan manusia di dunia dan menafikan sama sekali

pertimbangan kepercayaan kepada tuhan atau hari akhirat (Oxford

English Dictionary) serta kepercayaan bahawa agama tidak patut

dilibatkan dalam aktiviti-aktiviti sosial dan politik dalam sesebuah

negara. (Cambridge international Dictionary Of English). Istilah secular

berasal dari bahasa latin, ‘saeculum’ bermaksud tempat-di sini, masa-

masakini (kedisinikinian). Yang hakiki,benar dan mutlak hanyalah

dunia ini sahaja. Dengan erti kata lain, pemikiran dan keinginan nafsu

manusia menjadi sumber dan rujukan utama dalam pembangunan dan

pembinaan tamadun mereka.

7

Page 8: Tamadun Islam vs Tamadun Barat-final

5.2Sejarah perkembangan dan falsafah tamadun barat

i. Sumber utama pemikiran tamadun barat ialah tamadun greek

yunani yang mementingkan logik akal dan kepercayaan kepada

apa yang mampu dicapai oleh pancaindera. Tokoh utama

Socrates,plato dan Aristotle. Dalam satu dialog, Aristotle pernah

berkata; “pada hakikatnya nilai moral dan spiritual yang mutlak tidak

ada. Oleh itu, manusia hendaklah berseronok semasa hidup di

dunia ini. Hanya itu satu-satunya matlamat hidup manusia

memenuhi keseronokan pancaindera dan syahwat

kebinatangannya.” (faham hedonism) .

ii. Ini diikuti dengan tamadun Romawi di mana kehidupan hanya

berpaksikan kebendaan semata. Zaman ini telah memberikan

sumbangan yang penting dari segi undang-undang.

iii. Pada zaman Kristian barat, gereja dan dunia (politik) mula

terpisah. Pihak gereja yang mempunyai autoriti bertindak

menghukum para ilmuan dan saintis sehingga menyebabkan barat

mengalami zaman gelap selama kira-kira 1000 tahun. Ketika inilah

tamadun islam mula bersinar di timur.

iv. Kemunculan tamadun barat bermula dengan kebangkitan

masyarakat eropah yang tidak senang dengan pemerintahan

golongan gereja katolik yang terlalu mengongkong,menindas dan

menzalimi rakyat yang inginkan perubahan dalam Negara.

v. Pengaliran tamadun islam ke eropah sejak abad ke 9-12 telah

berjaya membuka pemikiran masyarakat barat yang datang ke

pulau silicy yang terletak antara selatan itali dengan benua Afrika

untuk menimba ilmu pengetahuan yang dipelopori oleh ilmuan

islam.

vi. Akhirnya timbul kesedaran yang membawa kepada tercetusnya

zaman peralihan (renaisance) menyebabkan pemikiran

masyarakat barat terbuka luas dan menimbulkan permusuhan

terhadap gereja yang berakhir dengan kejatuhan golongan gereja.

Muncul mazhab baru dalam agama kristian iaitu progestant. Para

saintis dan para pemimpin revolusi muncul dengan slogan baru;

8

Page 9: Tamadun Islam vs Tamadun Barat-final

“give it to ceaser what it is and give it ti God what every tahunings

belongs to god. Penafian hak gereja dalam sistem pemerintahan

bermula apabila gereja diketepikan dan dianggap sebagai hak

peribadi, bukan lagi sebagai hak masyarakat dan Negara.

vii. Zaman pencerahan (enlightment), bermula dengan revolusi

perindustrian perancis yang membangkitkan pemikiran barat untuk

maju dalam bidang sains dan teknologi, sehingga mendewakan

sains moden barat yang berjaya menguasai timur apabila sedikit

demi sedikit wilayah islam ditakluki dan berakhir dengan kejatuhan

khilafah Uthmaniah di Turki pada tahun 1924m.

5.3Fahaman yang mendasari tamadun barat

i. Berpijak kepada fahaman pemikiran falsafah sebagai alternatif

kepada agama. Sekularisme; suatu faham falsafah yang

memisahkan pemikiran dan kegiatan hidup beragama dalam

seluruh kegiatan hidup bermasyarakat dan bernegara. Merupakan

fahaman induk kepada seluruh fahaman moden. Terdapat

pelbagai fahaman yang hakikatnya berpaksikan fahaman sekular

seperti berikut:

ii. Modenisme; mengajak masyarakat meninggalkan segala amalan

tradisional ke arah hidup secara moden. Lantaran itu, agama juga

mesti diubah supaya selari dengan pemikiran moden.

iii. Rasionalisme; mengajak masyarakat berfikir secara logik dan

menolak segala yang bertentangan dengan logik akal. Lantaran itu,

kepercayaan kepada kuasa ghaib, alam akhirat, syurga, neraka dan

sebagainya perlu ditolak.

iv. Liberalism; mengajak masyarakat berfikir secara liberal-bersikap

terbuka menerima apa sahaja pemikiran dan budaya tanpa kawalan

peraturan agama dan adat tradisi.

v. Kapitalisme; memberi kebebasan sepenuhnya untuk mengaut

keuntungan dan faedah untuk peribadi tanpa mengambilkira

kepentingan masyarakat.

9

Page 10: Tamadun Islam vs Tamadun Barat-final

vi. Pragmatism; mementingkan kehendak majoriti dalam masyarakat

walaupun salah dan member kesan kepada akidah dan akhlak

umat.

vii. Kolonialisme; penjajahan yang bukan sahaja menjajah aspek

fizikal dan materialnya tetapi termasuk pemikiran dan adat tradisi

masyarakat sehingga yang terjajah sukar untuk bangkit sebagai

bangsa merdeka dan berdaulat kerana perasaan dan pemikiran

mereka sentiasa terkongkong dan terjajah.

viii.Materialism; mementingkan kekayaan dan segala yang bersifat

fizik dan menolak aspek spiritual yang dianggap sebagai

penghalang tamadun. Kuasa ghaib dan dosa pahala diketepikan

oleh fahaman ini.

ix. Selain itu, terdapat banyak lagi fahaman yang lahir dari faham

sekular seperti hedonism (hidup hanya untuk berseronok) dan

sebagainya.

6.0 PERBEZAAN UTAMA DI ANTARA TAMADUN ISLAM DENGAN

TAMADUN BARAT

ASPEK TAMADUN ISLAM TAMADUN BARAT

PUNCA Allah swt Akal

TAKRIF Jasmani + Rohani Akal (fikir dunia) + Jasmani

SUMBER Al-Quran & As-Sunnah Alam fizikal dan

pengalaman manusia

FOKUS Ilmu + akhlak Kebendaan

AKTIVITI Kawalan akhlak Logik dan nafsu

TUMPUAN Duniawi-ukhrawi Duniawi sahaja

MATLAMAT Keredhaan Allah,

kebahagiaan dunia dan

akhirat

Kepuasan diri semata-mata

10

Page 11: Tamadun Islam vs Tamadun Barat-final

7.0 PERTENTANGAN DI ANTARA SEKULAR DENGAN ISLAM

Tamadun islam berasaskan akidah,syariah dan akhlak sedangkan asas

tamadun barat adalah materialism. Contonya denda hukuman

berdasarkan benda, kuasa tuhan tidak ada, malah kuasa fizik lebih

mendominasi.

Sumber asasi dan mutlak pemikiran tamadun islam ialah wahyu

sedangkan tamadun barat adalah pemikiran manusia semata-mata.

Sekularisme menolak unsur ghaib seperti tuhan,roh,akhirat, syurga-

neraka, mengiktiraf hanya unsur fizikal dan keduniaan, memisah dan

meminggirkan agama dalam semua bidang kehidupan seperti politik,sosial

dan ekonomi, menolak nilai-nilai kudus,tetap dan murni sebaliknya

berpegang dengan nilai-nilai profan dan nisbi.

Tamadun barat menolak segala yang bersifat tradisional termasuk

kehidupan beragama yang dianggap sebagai penghalang kemajuan

sedangkan tamadun islam berpegang kepada agama sebagai ad-din/cara

hidup yang syumul.

Tamadun islam tegak atas dasar takwa dan keredhaan Allah sedangkan

tamadun barat tegak atas dasar keinginan nafsu dan matlamat hidup

hanya keduniaan dan keseronokan. Contoh, mengharuskan pembunuhan

untuk mencapai matlamat nafsu, serangan ke atas Negara Afghanistan,

Iraq dan Lubnan.

Tamadun islam bermatlamatkan keampunan dan keredhaan Allah,

kebahagiaan dunia dan akhirat, sedangkan tamadun barat

bermatlamatkan kepuasan segelintir manusia dan keseronokan hidup

dunia semata-mata. Contoh, Negara barat yang mempunyai kuasa veto

tidak mengendahkan kehendak PBB, negara membangun dan negara

miskin.

8.0 KESIMPULAN

Penentangan islam terhadap sekularisme tidak bermakna permusuhan

terhadap barat tetapi bermaksud untuk melindungi agama islam daripada

penyangkalan dan pengkategoriannya kepada hanya pada hal-hal bersifat

11

Page 12: Tamadun Islam vs Tamadun Barat-final

ritual dan peribadi sahaja. Perbincangan mengenai islam dan barat biasanya

tidak dapat lari dari konflik yang muncul di antara kedua-dua tamadun

tersebut.

9.0 PENUTUP

Tamadun islam dan barat boleh wujud bersama, jika barat berusaha

memahami islam dan umat islam. Namun hakikatnya, ini sangat sukar dicapai

kerana dari kajian yang dibuat, barat tidak pernah ikhlas untuk melakukannya.

Fenomena ini terjadi akibat dari persepsi barat bahawa islam telah menjadi

ancaman kepada mereka Oleh itu mereka sentiasa mengkritik dan

mencemuh tamadun islam dengan desakan supaya islam akan tunduk

kepada dasar dan cara berfikir barat.

Malah kemunculan kelompok islam liberal yang banyak dipengaruhi oleh

kelompok orienstalis yang menanggap islam sebagai kolot, dogmatic dan

literal telah membantu secara tidak langsung pihak barat menjayakan agenda

mensekularisasikan fahaman umat islam.

Yang paling membimbangkan sekiranya sekularisasi menjadi satu

proses sejarah yang mungkin tidak mampu berpatah balik!

Hakikatnya, Allah SWT telah menegaskan bahawa agama islam adalah jalan

yang terbaik untuk diikuti sekalian umatNya, seperti di dalam firmanNya:

“Dan bahawasa sesungguhnya inilah jalanKu (agama islam) yang betul lurus,

maka hendaklah kamu menurutnya, dan janganlah kamu menurut jalan-jalan

(yang lain dari islam) kerana jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan

Allah, dengan yang demikian itulah Allah perintahkan kamu, supaya kamu

bertakwa”. (al-an’am:153).

Wallahualam.

Sekian.

12

Page 13: Tamadun Islam vs Tamadun Barat-final

RUJUKAN

1. NOTA KURSUS PERADABAN ISLAM - AHMAD MOHAMAD SAID, KOLEJ

DAR AL-HIKMAH, 2009

2. ISLAM DAN ISU-ISU KETAMADUNAN - GHAZALI BASRI,AHMAD MOHAMAD

SAID DAN KHALIF MU’AMMAR, KOLEJ DAR AL-HIKMAH

3. PERBINCANGAN MENGENAI TAMADUN - PROF MADYA DR NIK ROSDI

NIK AHMAD DAN NIK KAMALIAH BT NIK ABDULLAH, UITM, 2007

4. SIRI SERANGAN PEMIKIRAN-ISLAM LIBERAL DAN PLURALISME AGAMA –

RIDUAN MOHAMAD NOR & AHMAD ADNAN FADHIL, MHI PUBLICATION,2006

13