TAMADUN ISLAM TAMADUN ASIA

  • View
    182

  • Download
    11

Embed Size (px)

Text of TAMADUN ISLAM TAMADUN ASIA

PowerPoint Presentation

MPU 3052 TAMADUN ISLAM DAN TAMDUN ASIA1. MOHD. REDZWAN BIN ABDUL MAJID2.NOOR HIDAYAH BINTI MOHAMED OMAR3. JESWENNY FRESSHILA AK JOHN4. SHARIFAH NURSHAERA BINTI GULZUMAN5. SITI SYAFIQAH BINTI SUKARNO6. ELIKA BINTI RUSLIN7. NUR ARIFAH BINTI ABDUL HALIM8. AMIRA NURFAHMIDA BINTI LOKMANDISEDIAKAN OLEH :

TOPIK 2: PENGENALAN TAMADUN ISLAM

Kelahiran dan Perkembangan Tamadun Islam

Kelahiran Tamadun IslamAkashah Ismail (2009), tamadun Islam bermula di kawasan Hijaz iaitu kawasan padang pasir yang kering kontang serta gersang. Tamadun Islam bermula dengan kelahiran Nabi Muhammad s.a.w. ke dunia.Sejarah perkembangan tamadun Islam bermula selepas Rasullullah mendapat wahyu pertama daripada Allah.

Faktor-faktor kelahiran tamadun islam

Masyarakat Arab Jahiliah

Ciri-ciri Masyarakat Arab Jahiliah

Keperibadian Nabi Muhammad s.a.wMemiliki empat sifat terpuji dan diakui sendiri oleh orang Arab Quraisy. Semasa berdakwah di MakkahDapat menyelesaikan persengketaan untuk meletakkan semula Hajar AswadMenyampaikan ajaran Islam walaupun menghadapi pelbagai tentangan.Digelar Al-Amin kerana tidak pernah berbohongKhadijah menyerahkan modal yang besar

Wahyu yang diterima

Penyebaran agama Islam berperingkat :

Ditujukan kepada ahli keluarga dan sahabat yang rapat serta kaum kerabat baginda.Antara pemeluk Islam yang terawal

Melalui usaha Abu Bakar :

Secara rahsia

HijrahDalam konteks tamadun Islam, hijrah membawa maksud :

Pembukaan Semula kota makkah

PERKEMBANGAN TAMADUN ISLAM

SIFAT DINAMIK TAMADUN

ZAMAN KHULAFA AL-RASYIDIN (632 - 661 M)

SUMBANGAN

Bani Umayyah bermula dengan perlantikan Muawiyah bin Abi Sufiyan.

Sempena nama keluarga khalifah : Umayyah bin Abd Syams bin Abd Manaf bin Qusay bin Kilab

Sistem perlantikan secara warisan

Institusi khilafah masih dikekalkan hingga kejatuhan kerajaan Umayyah pada penghujung Perang Dunia 1

Asas pemerintahan : Al-Quran, Hadith, Ijma

ZAMAN BANI UMAYYAH (661 750 M)

SUMBANGAN

FAKTOR KEJATUHAN KERAJAAN BANI UMAYYAH

Sistem pelantikan khalifah.Tidak ada perpaduan dalam kalangan masyarakat.Kelemahan Pemerintahan (kemewahan).Kemunculan kekuatan baru.

KERAJAAN BANI ABBASIYYAH (750 - 1258M)

Bani Abbasiyyah diasaskan oleh Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin al-Abbas bin Abdul Muttalib.

Abbas bin Abdul Muttalib sempena nama Abbasiyyah

SUMBANGAN KERAJAAN BANI ABBASIYAH

KEJATUHAN KERAJAAN BANI ABBASIYYAH

Pengasasnya ialah Uthman bin Sauji bin Ertugul bin Sulaiman Shah. sistem feudal Istanbul600 tahunKemajuan yang berlaku semakin menurun akibat daripada penjajahan melalui peperanganBudaya ilmu bertukar kepada budaya politik

KERAJAAN TURKI UTHMANIYYAH (1258 - 1924 M)

SUMBANGAN KERAJAAN TURKI UTHMANIYYAH

KEJATUHAN KERAJAAN TURKI UTHMANIYYAH

Definisi Tamadun IslamSayyid QutbTamadun islam adalah sebuah kemajuan yang dihasilkan oleh sekumpulan masyarakat seperti sistem sosial, ekonomi, politik, pemerintahan dan kebudayaan yang berteraskan syariat islam dan bercirikan nilai-nilai islam.

-madanna (membina atau mengasas sesebuah bandar)-kata terbitan madanna adalah madinah

-madinah bererti kebudayaan yang tinggi nilainya dan istilah tamadun sendiri memberi erti civilization.

-penukaran nama Yathrib kepada Madinah oleh Nabi Muhammad SAW membawa konsep pembangunan manusia dari segi akhlak dan tatasusila kemanusiaan dalam segenap lapangan hidup sete;ah menerima islam.

-Al-Din Al-Islam itu sendiri menggambarkan konsep tamadun kerana terkandung didalamnya sistem kehidupan yang lengkap dan sempurnaGhazali Basri

Umran Hadarah Madaniah Berasal daripada perkataan amara. (urbanization)

sebuah kawasan tanah yang didiami oleh masyarakat yang tinggal menetap di suatu tempat itu dalam keadaan berkembangg, subur dan makmur, di sebalik kawasan kering atau terbiar. (Ibnu Khaldun)menurut Uthman El Muhammady (1989): -berasal dari kata hadara, yahduru,hadratan yang memberi maksud sebuah wilayah. -mengandungi aspek- aspek kehidupan sosial dan nilai-nilai berdasarkan ajaran islam dalam kalangan mereka apabila dibentuk kehidupan bernergara dengan kota pertahananya serta kehidupan secara kolektif yang tersusun.Berasal daripada kata akar madinah yang bermaksud bandar.

madaniah : wujud pertalian erat dengan perkataan inggeris civilization yang bermaksud tamadun muncul dan berkembang di bandar-bandar

UmranHadarah Madaniahmenurut Malek BennabiIstilah hadarah mengandungi dua pengertian, iaitu:

-(objektif) suatu himpunan fenomena kemajuan dalam bidang kesusasteraan, teknik, keilmuan dan undangn-undang yang dipindahkan dari generasi ke generasi dalam sesuatu masyarakat.

-(subjektif) suatu pringkat perkembangan kehidupan manusia yang tinggi yang berlawanan dengan keidupan liar atau ganas Dikemukakan oleh Farid wajdi pada abad ke 20 yang mengatakan bahawa Madaniah ialah suatu peringkat tinggi dalam kehidupan kebendaan sesebuah masyarakat yang jelas kelihatan dalam aspek pembangunan, perancangan dan penyusunan bandar serta penyediasn kemudahan infrastruktur.

TAMADUN ISLAM TAMADUN ASIAPRINSIP-PRINSIP

Sumber : Ahmad Zaki Abd. Latiff, Azam Hamzah, Azhar Mad Aros. (2012). Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS)

MEMELIHARA KESELAMATAN AGAMA

MEMELIHARA NYAWA

MEMELIHARA KESELAMATAN AKAL

MEMELIHARA MARUAH DAN KETURUNAN

MEMELIHARA HARTA

MEMELIHARA HAK DAN KEBEBASAN

1. Bersifat RabbaniCIRI-CIRI TAMADUN ISLAM2. Bersifat Keagamaan3. Bersifat tetap & tidak berubah4. Bersifat sempurna & seimbang5. Bersesuaian dengan fitrah manusia6. Bersifat terbuka7. Bersifat sepanjang zaman

Sumber : Ahmad Zaki Abd. Latiff, Azam Hamzah, Azhar Mad Aros. (2012). Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS)

1.Bersifat Rabbani2.Bersifat keagamaan Rabbani = Ketuhanan TerpimpinMengatur perjalanan hidup pendukungnya ke arah merealisasikan tugas taabudiyah kepada PenciptanyaMatlamat utama Tamadun Islam :- Melaksanakan perintah Allah SWT bersesuaian dengan tujuan Allah SWT mencipta manusia di dunia ini, iaitu beribadat kepada-Nya

3.Bersifat tetap dan tidak berubahNilai tidak berubah dan tidak boleh diubah untuk selama-lamanyaDikawal dan dipandu oleh unsur-unsur rohaniah yang bersumberkan wahyuSetiap Muslim wajib menyesuaikan kehidupan mereka dengan nilai-nilai Islam4.Bersifat sempurna dan seimbangAjaran Islam tentang kehidupan amat lengkap dan sempurnaSempurna dan seimbang dari segi pembangunan rohani dan jasmaniMendapat keselamatan di dunia dan akhirat

5.Bersesuaian dengan fitrah manusia6.Bersifat terbuka

Manusia dianugerahkan unsur fitrah yang cenderung kepada kebenaran dan bencikan kebatilan Contoh : hidup berpasangan, makan, minumDihalalkan asalkan dalam batas-batas tabii dan mengikut syariat

Untuk semua penganut Islam dan yang bernaung di bawah pemerintahan IslamBersedia menerima semua nilai murni tamadun lain yang tidak bercanggah dengan prinsip-prinsip asas IslamSemua penganut Islam berpeluang menyumbang kepada pembangunan tamadun Islam

7.Bersifat sepanjang zaman

Tidak terbatas kepada tempoh masa tertentuMasih berterusan selagi ada umat Islam yang berusaha membangunkan dunia ini berlandaskan syariat Islam dan asas-asas yang diredai Allah SWT

Sumber Tamadun IslamSumber PrimerSumber Sekunder

Asas-asas Tamadun Islam-ewan-

Aqidah

asas TAMADUN ISLAMaqada (ikatan/simpulan) / (kepercayaan, keyakinan - terhadap kewujudan dan keesaan Allah SWT) berlandaskan rukun-rukun imaniman mantap manusia mantap bersifat bertamadun melahirkan ketamadunan

Beriman kepada AllahBeriman kepada MalaikatBeriman kepada RasulBeriman kepada KitabBeriman kepada Hari AkhiratBeriman kepada Qada dan Qadar

Syariahundang-undang (aturan, ketetapan oleh Allah)jaga hubungan (manusia dengan Pencipta, manusia dengan manusia, manusia dengan alam)hubungan terjaga hidup sejahterahudud, kisas dsbmatlamat syariat (maqasid syariyyah) adalah menjaga 5 perkara asas manusia (nyawa, akal, harta, keturunan dan agama)Maqasid DhururiyyahMaqasid HajiyahMaqasid TahsiniyahMaqasid boleh dibahagikan kepada tiga bahagian:Jaga perkara asas (agama, jiwa, akal)Jaga hal-hal berkaitan utk dpt hidup lapang (jinayat, muamalat, munakahat)Jaga perkara sosial (makan, pakaian, musafir, dsb)Cth: Ucap 2kalimah Syahadah, solat, zakat dsb

Akhlak

khuluq (budi pekerti/sikap/perangao/tabiat)terbahagi kepada :- (mahmudah dan mazmumah)akhlak OK manusia OK masyarakat OK negara OK Tamadun BERPAKSIKAN akhlak Islamiyahperspektif Islam: Baik/Buruk ditentukan berdasarkan SYARAKAkhlak Islam didasarkan dengan Al-Quran, Hadis, pendapat UlamaImam al-Ghazalikebiasaan manusia yg tetap (wujud dalam diri manusia)penghasilan tingkah laku yg baik tidak memerlukan manusia berfikir

Ilmuilmu terbahagi kepada dua :- naqli dan aqlinaqli (ketetapan Allah/wahyu) asas binaan tamadun berasaskan yg ditetapkan olehNyaaqli (kajian, mekanisme dalam peradaban yang berseuaian dengan fitrah semula jadi manusia)

Pada pandangan anda, bagaimanakah penguasaan ilmu dikatakan sebagai asas kepada Tamadun Islam?

MATLAMAT TAMADUN ISLAM

UMUMMengangkat Islam sebagai al-DinMemaparkan keadilan sistem pemerintahan Islam : zaman Nabi Muhammad SAW : khulafa al-Rasyidin : zaman Islam yang seterusnyaCiri-ciri ketamadunan Islam sewajarnya difahami dan dihayati oleh semua generasi umat Islam dan bukan Islam.

HUBUNGAN MANUSIA DAN ALLAH

Tamadun Islam mengatur dan menyempurnakan hubungan m

Search related