of 73 /73

Click here to load reader

TAMADUN ISLAM TAMADUN ASIA

Embed Size (px)

Text of TAMADUN ISLAM TAMADUN ASIA

Page 1: TAMADUN ISLAM TAMADUN ASIA

MPU 3052 TAMADUN ISLAM DAN

TAMDUN ASIA

1. MOHD. REDZWAN BIN ABDUL MAJID2.NOOR HIDAYAH BINTI MOHAMED OMAR3. JESWENNY FRESSHILA AK JOHN4. SHARIFAH NURSHAERA BINTI GULZUMAN

5. SITI SYAFIQAH BINTI SUKARNO6. ELIKA BINTI RUSLIN7. NUR ARIFAH BINTI ABDUL HALIM8. AMIRA NURFAHMIDA BINTI LOKMAN

DISEDIAKAN OLEH :

TOPIK 2: PENGENALAN TAMADUN ISLAM

Page 2: TAMADUN ISLAM TAMADUN ASIA

Kelahiran dan Perkembangan Tamadun Islam

Page 3: TAMADUN ISLAM TAMADUN ASIA

KELAHIRAN TAMADUN ISLAM

• Akashah Ismail (2009), tamadun Islam bermula di kawasan Hijaz iaitu kawasan padang pasir yang kering kontang serta gersang.

• Tamadun Islam bermula dengan kelahiran Nabi Muhammad s.a.w. ke dunia.

• Sejarah perkembangan tamadun Islam bermula selepas Rasullullah mendapat wahyu pertama daripada Allah.

Page 4: TAMADUN ISLAM TAMADUN ASIA

FAKTOR-FAKTOR KELAHIRAN TAMADUN ISLAM

Islam amat mementingkan ilmu pengetahuan dan menekankan kepentingan penggunaan akal.

Islam menyuruh umatnya supaya berfikir dalam mencari kebenaran melarang menerima sesuatu yang jahil

Al-Quran dan As-Sunah sentiasa mengajak umat Islam supaya mempelajari dan mendalami pelbagai bidang ilmu pengetahuan.

Isi kandungan Al-Quran kaya dengan pelbagai rahsia dan khazanah ilmu pengetahuan.

Page 5: TAMADUN ISLAM TAMADUN ASIA

Zaman Jahiliah(300M-610M)

Masyarakat Arab Jahiliah

Ciri-ciri Masyarakat

Arab Jahiliah

Sosial/Moral

Ekonomi

Kepercayaan

Politik

Page 6: TAMADUN ISLAM TAMADUN ASIA

MASYARAKAT ARAB JAHILIAH

Tidak menerima kebenaran dan tidak mengikut ajaran nabi dan

rasul

Tidak menyembah

Allah Yang Maha Esa

Menyembah berhala dan

juga kepercayaan animisme

Kehidupan menjadi kucar-

kacirAkhlak menjadi

rendah

Page 7: TAMADUN ISLAM TAMADUN ASIA

CIRI-CIRI MASYARAKAT ARAB JAHILIAH

• Mengamalkan perbuatan yang tidak bermoral.• Kedudukan wanita rendah :• a) Tidak boleh mewarisi harta pusaka• b) Bayi perempuan ditanam hidup-hidup• c) Perkahwinan

Sosial/Moral

• Perniagaan berasaskan riba dan penindasan• Perdagangan lebih mementingkan keuntungan

dan kekayaan semata-mata.• Kegiatan rompakan dan merampas barangan

menjadi punca pencarian mereka.• Eksploitasi golongan kaya terhadap golongan

miskin .

Ekonomi

Page 8: TAMADUN ISLAM TAMADUN ASIA

• Agama Wathani• Kepercayaan Animisme• Agama Samawi• Kepercayaan• Agama Hanif

Kepercayaan

• Mengamalkan sistem kabilah a) ahlinya terdiri daripada suku tertentu dan tinggal di suatu kawasan b) Mempunyai identiti dan peraturan sendiri c) Diketuai oleh seorang syeikh

• Kesannya :• Muncul semangat assabiah yang

melampau

Politik

Page 9: TAMADUN ISLAM TAMADUN ASIA

KEPERIBADIAN NABI MUHAMMAD S.A.W

• Memiliki empat sifat terpuji dan diakui sendiri oleh orang Arab Quraisy.

Siddiq (berkata benar)

Tabligh(menyampaika

n)

Amanah (dipercayai)

Fatanah (bijaksana)

Semasa berdakwah di Makkah

Dapat menyelesaikan persengketaan

untuk meletakkan

semula Hajar Aswad

Menyampaikan ajaran Islam

walaupun menghadapi

pelbagai tentangan.

- Digelar Al-Amin kerana tidak pernah berbohong

- Khadijah menyerahkan modal yang besar

Page 10: TAMADUN ISLAM TAMADUN ASIA

WAHYU YANG DITERIMA

Wahyu pertama (Surah al-Alaq, Ayat 1-5)

memerintah umat Islam supaya membaca

menggalakkan kajian terhadap sesuatu perkara

sesuatu bangsa akan berilmu dan mencapai kejayaan dan meningkatkan tamadunnya

Wahyu kedua (Surah al-Muddasir, Ayat 1-7)

pengisytiharan Nabi sebagai pesuruh Allah

menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh manusia

anggap sebagai rahmat kepada seluruh alam

Page 11: TAMADUN ISLAM TAMADUN ASIA

PENYEBARAN AGAMA ISLAM BERPERINGKAT :

rahsia terbuka

Page 12: TAMADUN ISLAM TAMADUN ASIA

• Ditujukan kepada ahli keluarga dan sahabat yang rapat serta kaum kerabat baginda.

• Antara pemeluk Islam yang terawal

• Melalui usaha Abu Bakar :

SECARA RAHSIA

Khadijah bt. Khuwailid

Ali bin Abi Talib berusia 10 tahun Zaid b. Harithah Abu Bakar as

Siddiq

Uthman bin Affan Zubair bin Awam Al-Arqam

Page 13: TAMADUN ISLAM TAMADUN ASIA

Secara terbuka

keluarga Abdul

Muthalib

mengadakan majlis ceramah di rumah Ali bin Abi Talib,

menerangkan tentang Islam

orang ramai di bukit Safa

setelah turunnya

Surah al-Hijr, ayat 94

dihadiri oleh semua ketua pentadbir Kota Makkah

dakwah yang hendak disampaikan oleh baginda terganggu kerana berlaku

perbahasan hebat dengan Abu Lahab yang telah menghina

baginda

Page 14: TAMADUN ISLAM TAMADUN ASIA

HIJRAH• Dalam konteks tamadun Islam, hijrah membawa maksud :

perpindahan orang Islam Makkah ke

Madinah.

bertujuan untuk memperkukuhkan kedudukan Islam

strategi baharu untuk

menyebarkan Islam

perjuangan untuk menegakkan kebenaran

usaha untuk meninggalkan keburukan dan

kejahatan

Page 15: TAMADUN ISLAM TAMADUN ASIA

PEMBUKAAN SEMULA KOTA MAKKAH

Kegagalan orang Arab Quraisy mematuhi Perjanjian Hudaibiyah, telah membuka ruang kepada orang Islam untuk memasuki kota Makkah.

Merupakan detik yang membawa pengislaman secara beramai-ramai di Semenanjung Tanah Arab.

Kota Makkah muncul sebagai pusat tamadun Islam yang terpenting dan merupakan pusat kegiatan ibadah Islam.

Tamadun Islam sentiasa berkembang walaupun selepas kewafatan Rasullullah

Page 16: TAMADUN ISLAM TAMADUN ASIA

PERKEMBANGAN TAMADUN ISLAM

Page 17: TAMADUN ISLAM TAMADUN ASIA

BERKEMBANG

JATUH/PUPUSLAHIR/WUJUD

SIFAT DINAMIK TAMADUN

Page 18: TAMADUN ISLAM TAMADUN ASIA

4 PERINGKA

T

1. ZAMAN KHULAFA’ AL-

RASYIDIN(632 - 661 M)

4. KERAJAAN TURKI

UTHMANIYYAH

(1258 - 1924 M)

3. KERAJAAN BANI

ABBASIYYAH(750 -

1258M)

2. KERAJAAN

BANI UMAYYAH(661 – 750

M)

Page 19: TAMADUN ISLAM TAMADUN ASIA

ZAMAN KHULAFA’ AL-RASYIDIN (632 - 661 M)

Dasar-dasar utama

Institusi Khalifah

Majlis Syura

Sistem perundang

an Sistem

kehakiman

al-Wazarah (kementeria

n)

Page 20: TAMADUN ISLAM TAMADUN ASIA

Menghapuskan gerakan murtad dan nabi-nabi

palsu .

Pengumpulan al-Quran kerana banyak penghafaz yang

terkorban dalam perang al-Ridddah.

Memperkenal Baitul Mal.Menubuhkan institusi baru dikenali sebagai

Dewan (jabatan).

SUMBANGAN

Page 21: TAMADUN ISLAM TAMADUN ASIA

SUMBANGAN

Pasukan polis dinamakan al-Syurtah dan mengagihkan

kepada kumpulan – berkuda, berjalan kaki dan perisik.

Ilmu Sains dan Matematik diperkenal

Page 22: TAMADUN ISLAM TAMADUN ASIA

Bani Umayyah bermula dengan perlantikan Muawiyah bin Abi Sufiyan.

Sempena nama keluarga khalifah : Umayyah bin Abd Syams bin Abd Manaf bin Qusay bin Kilab

Sistem perlantikan secara warisan

Institusi khilafah masih dikekalkan hingga kejatuhan kerajaan Umayyah pada penghujung Perang Dunia 1

Asas pemerintahan : Al-Quran, Hadith, Ijma’

ZAMAN BANI UMAYYAH (661 – 750 M)

Page 23: TAMADUN ISLAM TAMADUN ASIA

Sistem khalifah

Sistem ketenteraa

n

Sains dan Teknologi

Bahasa Arab menjadi bahasa

rasmi

Setiap wilayah mempunyai Baitulmal-Damsyik

Masjid – menara, mihrab

SUMBANGAN

Page 24: TAMADUN ISLAM TAMADUN ASIA

FAKTOR KEJATUHAN KERAJAAN BANI UMAYYAH

Sistem pelantikan khalifah. Tidak ada perpaduan dalam kalangan masyarakat. Kelemahan Pemerintahan (kemewahan). Kemunculan kekuatan baru.

Page 25: TAMADUN ISLAM TAMADUN ASIA

KERAJAAN BANI ABBASIYYAH (750 - 1258M)

Bani Abbasiyyah diasaskan oleh Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin al-Abbas bin

Abdul Muttalib.

Abbas bin Abdul Muttalib – sempena nama Abbasiyyah

Page 26: TAMADUN ISLAM TAMADUN ASIA

SUMBANGAN KERAJAAN BANI ABBASIYAH

PENDIDIKAN

PENTERJEMAHAN

EKONOMI DAN

KEWANGAN

POLITIK DAN PEMERINTAH

ANSENIBINA

Page 27: TAMADUN ISLAM TAMADUN ASIA

Serangan

daripada luar

Keluasan

wilayah

Semangat

kesukuan

Kelemahan pemerinta

h

Muncul kerajaan-kerajaan

kecil

KEJATUHAN KERAJAAN BANI ABBASIYYAH

Page 28: TAMADUN ISLAM TAMADUN ASIA

Pengasasnya ialah Uthman bin Sauji bin Ertugul bin Sulaiman Shah.

sistem feudal Istanbul 600 tahun Kemajuan yang berlaku semakin

menurun akibat daripada penjajahan melalui peperangan

Budaya ilmu bertukar kepada budaya politik

KERAJAAN TURKI UTHMANIYYAH (1258 - 1924 M)

Page 29: TAMADUN ISLAM TAMADUN ASIA

• Pendidikan

• Ekonomi

• Sosial •Pentadbiran dan perundangan

Kanun Suleiman

Organisasi pentadbiran

MadrasahMaktab teknik

Kolej perubatan

Jalinan Perdagangan

SUMBANGAN KERAJAAN TURKI UTHMANIYYAH

Page 30: TAMADUN ISLAM TAMADUN ASIA

KEJATUHAN KERAJAAN TURKI UTHMANIYYAH

637 TAHUN SULTAN

ABDULHAMID

MUSTAFA KAMAL

ARTATUKPRESIDEN

TURKI

Page 31: TAMADUN ISLAM TAMADUN ASIA

Definisi Tamadun Islam

Sayyid QutbTamadun islam adalah sebuah kemajuan

yang dihasilkan oleh sekumpulan masyarakat seperti sistem sosial,

ekonomi, politik, pemerintahan dan kebudayaan yang berteraskan syariat islam dan bercirikan nilai-nilai islam.

Page 32: TAMADUN ISLAM TAMADUN ASIA

-madanna (membina atau mengasas sesebuah bandar)

-kata terbitan ‘madanna’ adalah ‘madinah’

-madinah bererti kebudayaan yang tinggi nilainya dan istilah tamadun sendiri memberi erti civilization.

-penukaran nama Yathrib kepada Madinah oleh Nabi Muhammad SAW

membawa konsep pembangunan manusia dari segi akhlak dan tatasusila kemanusiaan dalam segenap lapangan

hidup sete;ah menerima islam.

-Al-Din Al-Islam itu sendiri menggambarkan konsep tamadun

kerana terkandung didalamnya sistem kehidupan yang lengkap dan sempurna

Ghazali Basri

Page 33: TAMADUN ISLAM TAMADUN ASIA

‘Umran Hadarah Madaniah

• Berasal daripada perkataan ‘’amara’’.

(urbanization)

• sebuah kawasan tanah yang didiami oleh masyarakat yang tinggal menetap di suatu tempat itu dalam keadaan berkembangg, subur dan makmur, di sebalik kawasan kering atau terbiar. (Ibnu Khaldun)

• menurut Uthman El Muhammady (1989):

-berasal dari kata ‘’hadara’’, ‘’yahduru’’,hadratan’’ yang memberi maksud

sebuah wilayah. -mengandungi aspek- aspek kehidupan sosial dan nilai-nilai berdasarkan ajaran islam dalam kalangan mereka apabila dibentuk kehidupan bernergara dengan kota pertahananya serta kehidupan secara

kolektif yang tersusun.

• Berasal daripada kata akar ‘’madinah’’ yang bermaksud bandar.

• madaniah : wujud pertalian erat dengan perkataan inggeris ‘’civilization’’ yang bermaksud tamadun muncul dan berkembang di bandar-bandar

Page 34: TAMADUN ISLAM TAMADUN ASIA

‘Umran Hadarah Madaniah

• menurut Malek Bennabi

Istilah hadarah mengandungi dua pengertian, iaitu:

-(objektif) suatu himpunan fenomena kemajuan dalam bidang kesusasteraan, teknik, keilmuan dan undangn-undang yang dipindahkan dari generasi ke generasi dalam sesuatu masyarakat.

-(subjektif) suatu pringkat perkembangan kehidupan manusia yang tinggi yang berlawanan dengan keidupan liar atau ganas

• Dikemukakan oleh Farid wajdi pada abad ke 20 yang mengatakan bahawa Madaniah ialah suatu peringkat tinggi dalam kehidupan kebendaan sesebuah masyarakat yang jelas kelihatan dalam aspek pembangunan, perancangan dan penyusunan bandar serta penyediasn kemudahan infrastruktur.

Page 35: TAMADUN ISLAM TAMADUN ASIA

TAMADUN ISLAM TAMADUN ASIA

PRINSIP-PRINSIP

Sumber : Ahmad Zaki Abd. Latiff, Azam Hamzah, Azhar Mad Aros. (2012). Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS)

Page 36: TAMADUN ISLAM TAMADUN ASIA

Keselamatan Agama

Nyawa

Keselamatan Akal

Maruah Dan

Keturunan

Harta Benda

Hak Dan Kebebasan

Page 37: TAMADUN ISLAM TAMADUN ASIA

MEMELIHARA KESELAMATAN AGAMA

Wajib menjaga agama

Menangkis pencerobohan

Mempertahankan kesucian agama

Islam agama fitrah

Tiada paksaan dalam

beragama

Patuh kepada suruhan dan

meninggalkan larangan Allah.

Page 38: TAMADUN ISLAM TAMADUN ASIA

MEMELIHARA NYAWA

Nyawa adalah pinjaman Allah

Allah berhak ke atas nyawa sama ada ingin menghidupkan dan mematikan.

Pencerobohan terhadap nyawa

Akan dibalas dengan hukuman

Kesan pencerobohan nyawa

Suasana akan lebih terancam dan tidak aman

Page 39: TAMADUN ISLAM TAMADUN ASIA

MEMELIHARA KESELAMATAN AKAL

• Membezakan manusia dengan haiwan• Menggunakan dengan sebaiknya

Keistimewaan akal

• Penuhi dengan ilmu pengetahuan yang sebenar

• Ilmu yang baik tidak rosak akalnya

Panduan menggunakan

akal• Menjauhi pengambilan arak, dadah serta

perkara yang boleh mengkhayalkan • Menjauhi perkara yang memudaratkan

fungsi akal daripada terjejas

Kaedah memelihara

akal

Page 40: TAMADUN ISLAM TAMADUN ASIA

MEMELIHARA MARUAH DAN KETURUNANPemeliharaan

maruah Menjaga akhlak

dan adabMenghargai

nikmat

Pemeliharaan keturunan

Mengawal hawa nafsu

Mengikat hubungan

dengan perkahwinan

yang sah

Kaedah pemeliharaan

Mematuhi pengharaman

terhadap perbuatan zina

Berkawan dan bercampur

dengan orang yang bersifat

mulia

Page 41: TAMADUN ISLAM TAMADUN ASIA

MEMELIHARA HARTA

Penyalahgunaan harta dan wang

pembaziran berjudi

Digalakkan mengumpul hartaEmas, perak, haiwan ternakan Membayar zakat

Harta (al-mal)Memberi kelangsungan hidup yang bahagia dan sempurna

Dimiliki secara halal, bukan hasil daripada mencuri dll

Page 42: TAMADUN ISLAM TAMADUN ASIA

MEMELIHARA HAK DAN KEBEBASAN

Hak Allah

Kebebasan daripada taklid

Alam bukti kewujudan Allah

Kebebasan daripada kesesatan

Page 43: TAMADUN ISLAM TAMADUN ASIA

Hak manusia

Kebebasan bergerak mencari

keperluan dan

kehendak hidup.

Kebebasan bersuara dan

mengeluarkan idea bagi

mengembangkan tamadun

Kebebasan berpersatuan

bagi memudahkan perbincangan

dalam menyelesaikan masalah dalam

pengurusan pentadbiran umat Islam.

Kebebasan beragama

Page 44: TAMADUN ISLAM TAMADUN ASIA

1. Bersifat Rabbani

CIRI-CIRI

TAMADUN

ISLAM

2. Bersifat Keagamaan

3. Bersifat tetap & tidak

berubah

4. Bersifat sempurna & seimbang

5. Bersesuaian dengan fitrah

manusia

6. Bersifat terbuka

7. Bersifat sepanjang

zaman

Sumber : Ahmad Zaki Abd. Latiff, Azam Hamzah, Azhar Mad Aros. (2012). Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS)

Page 45: TAMADUN ISLAM TAMADUN ASIA

1. Bersifat Rabbani

2. Bersifat keagamaan

• Rabbani = Ketuhanan • Terpimpin• Mengatur perjalanan hidup pendukungnya ke

arah merealisasikan tugas taabudiyah kepada Penciptanya

• Matlamat utama Tamadun Islam :- Melaksanakan perintah Allah SWT bersesuaian dengan tujuan Allah SWT mencipta manusia di dunia ini, iaitu beribadat kepada-Nya

Page 46: TAMADUN ISLAM TAMADUN ASIA

3. Bersifat tetap dan tidak berubah

• Nilai tidak berubah dan tidak boleh diubah untuk selama-lamanya

• Dikawal dan dipandu oleh unsur-unsur rohaniah yang bersumberkan wahyu

• Setiap Muslim wajib menyesuaikan kehidupan mereka dengan nilai-nilai Islam

4. Bersifat sempurna dan seimbang

• Ajaran Islam tentang kehidupan amat lengkap dan sempurna

• Sempurna dan seimbang dari segi pembangunan rohani dan jasmani

• Mendapat keselamatan di dunia dan akhirat

Page 47: TAMADUN ISLAM TAMADUN ASIA

5. Bersesuaian dengan fitrah manusia

6. Bersifat terbuka

• Manusia dianugerahkan unsur fitrah yang cenderung kepada kebenaran dan bencikan kebatilan

• Contoh : hidup berpasangan, makan, minum• Dihalalkan asalkan dalam batas-batas tabii

dan mengikut syariat

• Untuk semua penganut Islam dan yang bernaung di bawah pemerintahan Islam

• Bersedia menerima semua nilai murni tamadun lain yang tidak bercanggah dengan prinsip-prinsip asas Islam

• Semua penganut Islam berpeluang menyumbang kepada pembangunan tamadun Islam

Page 48: TAMADUN ISLAM TAMADUN ASIA

7. Bersifat sepanjang zaman • Tidak terbatas kepada tempoh masa tertentu• Masih berterusan selagi ada umat Islam yang

berusaha membangunkan dunia ini berlandaskan syariat Islam dan asas-asas yang diredai Allah SWT

Page 49: TAMADUN ISLAM TAMADUN ASIA

Sumber Tamadun Islam

Sumber Primer Sumber Sekunder

Page 50: TAMADUN ISLAM TAMADUN ASIA

Wahyu

Al-Quran

As-Sunnah

Page 51: TAMADUN ISLAM TAMADUN ASIA

Al-Quran Kesahihan dan Keterpeliharaan

Syariah yang Lengkap

Keindahan Bahasanya

Keluasan dan Kedalaman Ilmiahnya

Kejiwaan

Page 52: TAMADUN ISLAM TAMADUN ASIA

As-Sunnah Penjelas Al-Quran

Memperkukuhkan Al-Quran

Pentafsir Al-Quran- Cara Sembayang, zakat, haji dll..- Membataskan, mengkhu Hukum

Page 53: TAMADUN ISLAM TAMADUN ASIA

Qiyas

• Menyamakan sesuatu perkara yang tidak dinyatakan hukumnya dengan perkara lain yang telah dinyatakan hukumnya.

Ijma’ Soreh

• Persepakatan semua ulama islam

Ijma’ Sukuti

• Persepakatan majoriti ulama islam

Page 54: TAMADUN ISLAM TAMADUN ASIA

Penemuan

Penyelidikan

Penjelajahan

Penerokaan

Penciptaan

Bakat

Kreativiti

Pengubahsuaian dan Penyempurnaan

semula

Bersesuaian dengan akidah,

syarak dan akhlak islam.

Page 55: TAMADUN ISLAM TAMADUN ASIA

Asas-asas

Tamadun Islam

-ewan-

Page 56: TAMADUN ISLAM TAMADUN ASIA

Asas-Asas T.Islam

Aqidah

SyariahAkhlak

Ilmu

Page 57: TAMADUN ISLAM TAMADUN ASIA

Aqidah

- asas TAMADUN ISLAM- aqada (ikatan/simpulan) / (kepercayaan, keyakinan -

terhadap kewujudan dan keesaan Allah SWT) - berlandaskan rukun-rukun iman

- iman mantap manusia mantap bersifat bertamadun melahirkan ketamadunan

1. Beriman kepada Allah2. Beriman kepada Malaikat3. Beriman kepada Rasul4. Beriman kepada Kitab5. Beriman kepada Hari Akhirat6. Beriman kepada Qada dan Qadar

Page 58: TAMADUN ISLAM TAMADUN ASIA

Syariah

- undang-undang (aturan, ketetapan oleh Allah)- jaga hubungan (manusia dengan Pencipta, manusia dengan manusia,

manusia dengan alam)- hubungan terjaga hidup sejahtera- hudud, kisas dsb- matlamat syariat (maqasid syari’yyah) adalah menjaga 5 perkara asas

manusia (nyawa, akal, harta, keturunan dan agama)

Maqasid Dhururiyyah

Maqasid Hajiyah

Maqasid Tahsiniyah

Maqasid boleh dibahagikan kepada tiga bahagian:

Jaga perkara asas (agama, jiwa, akal)

Jaga hal-hal berkaitan utk dpt hidup lapang (jinayat, muamalat, munakahat)

Jaga perkara sosial (makan, pakaian, musafir, dsb)

Cth: Ucap 2kalimah Syahadah, solat, zakat dsb

Page 59: TAMADUN ISLAM TAMADUN ASIA

Akhlak

- khuluq (budi pekerti/sikap/perangao/tabiat)- terbahagi kepada :- (mahmudah dan mazmumah)

- akhlak OK manusia OK masyarakat OK negara OK Tamadun

- BERPAKSIKAN akhlak Islamiyah- perspektif Islam: Baik/Buruk ditentukan berdasarkan SYARAK- Akhlak Islam didasarkan dengan Al-Quran, Hadis, pendapat

UlamaImam al-Ghazali

kebiasaan manusia yg tetap (wujud dalam diri

manusia)

penghasilan tingkah laku yg baik tidak

memerlukan manusia berfikir

Page 60: TAMADUN ISLAM TAMADUN ASIA

Ilmu

- ilmu terbahagi kepada dua :- naqli dan aqli- naqli (ketetapan Allah/wahyu) asas binaan tamadun

berasaskan yg ditetapkan olehNya- aqli (kajian, mekanisme dalam peradaban yang

berseuaian dengan fitrah semula jadi manusia)

Pada pandangan anda, bagaimanakah

penguasaan ilmu dikatakan sebagai

asas kepada Tamadun Islam?

Page 61: TAMADUN ISLAM TAMADUN ASIA

MATLAMAT TAMADUN

ISLAM

Page 62: TAMADUN ISLAM TAMADUN ASIA

MATLAMAT

TAMADUN ISLAM

SECARA UMUM

HUBUNGAN MANUSIA DENGAN ALLAH

HUBUNGAN MANUSIA DENGAN MANUSIA

HUBUNGAN MANUSIA DENGAN

ALAM SEKITAR

Page 63: TAMADUN ISLAM TAMADUN ASIA

UMUM

Mengangkat Islam sebagai al-DinMemaparkan keadilan sistem pemerintahan Islam : zaman Nabi Muhammad SAW

: khulafa’ al-Rasyidin : zaman Islam yang seterusnya

Ciri-ciri ketamadunan Islam sewajarnya difahami dan dihayati oleh semua generasi umat Islam dan bukan Islam.

Page 64: TAMADUN ISLAM TAMADUN ASIA

HUBUNGAN MANUSIA DAN ALLAHMenjadikan manusia sebagai hamba dan

khalifah AllahMelakukan sesuatu bermatlamatkan

keredaan Allah dan bukan untuk menunjuk-nunjuk

Bersyukur dengan kejayaan

Tunduk kepada Allah

Menjauhi perasaan riak dan takabbur

Page 65: TAMADUN ISLAM TAMADUN ASIA

Tamadun Islam mengatur dan menyempurnakan hubungan manusia dengan Penciptanya iaitu Allah S.W.T melalui rukun Iman yang enam, rukun Islam yang lima, doa, zikir, taubat, tasbih, jihad, amar makruf, nahi mungkar dan sebagainya.

Ia juga dikenali sebagai ibadat khusus.

Page 66: TAMADUN ISLAM TAMADUN ASIA

Ingatlah ketika Tuhan mula berkata kepada malaikat bahawa:

“Aku akan melantik (manusia) khalifah di bumi. Mereka menyampuk ; Adakah patut Engkau jadikan orang yang akan merosak dan melakukan pembunuhan padanya? Sedangkan kami sentiasa bertasbih memuji-Mu dan memuliakan Kamu. (Allah berfirman ) sesungguhnya Aku lebih mengetahui tentang sesuatu yang kamu tidak tahu.”

                                             (surah al-Baqarah : 30)

Page 67: TAMADUN ISLAM TAMADUN ASIA

HUBUNGAN MANUSIA DENGAN MANUSIAmengatur dan menyempurnakan hubungan manusia dengan manusia yang meliputi pembentukan sahsiah, keluarga, hidup berjiran, pembentukan masyarakat, pembentukan institusi pemerintahan, hal pentadbiran, kegiatan ekonomi, pendidikan, kebudayaan dan segala bidang kehidupan manusia.

Ia juga dikenali dengan ibadat umum.

Page 68: TAMADUN ISLAM TAMADUN ASIA

menjadi tanggungjawab manusia untuk bermu’amalah

manusia yang paling mulia di sisi Allah S.W.T ialah mereka yang bertakwa kepada-Nya.

Page 69: TAMADUN ISLAM TAMADUN ASIA

Firman Allah s.w.t dalam al-Quran yang bermaksud:

 

“Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dan seorang lelaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

(Al-Hujarat : 13)

Page 70: TAMADUN ISLAM TAMADUN ASIA

HUBUNGAN MANUSIA DENGAN ALAM SEKITARAllah s.w.t menciptakan seluruh alam ini untuk keperluan manusia.

Alam yang penuh dengan hidup-hidupan, tumbuh-tumbuhan, udara yang nyaman, air yang bersih, cahaya yang menyegarkan serta dijadikan siang dan malam silih berganti adalah untuk dimanfaatkan oleh manusia.

Page 71: TAMADUN ISLAM TAMADUN ASIA

Hal ini bukanlah bererti manusia bebas menggunakan nikmat ini dengan sesuka hatinya, sebaliknya ia adalah satu amanah untuk ditadbir secara terancang ke arah mengabdikan diri kepada Allah untuk mencari keredaan-Nya.

Di tangan manusia terletaknya kemakmuran alam dan segala penghuninya.

Page 72: TAMADUN ISLAM TAMADUN ASIA

Ini ditegaskan oleh Allah s.w.t di dalam al-Quran yang bermaksud:

“Dan Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi ini untuk kamu semua.” (Al-Baqarah : 29)

Page 73: TAMADUN ISLAM TAMADUN ASIA

RUJUKAN

Ahmad Zaki Abdul Latif, et.al. (2012). Tamadun Islam dan Tamadun Asia. Kuala Lumpur: Penerbit Oxford Fajar Sdn. Bhd.

Azhar, H. M. (2004), Tamadun Islam dan Tamadun Asia, Selangor Oxford Fajar Sdn. Bhd.

Mustafa Hj. Daud. (2000). Tamadun Islam Edisi Maktab Perguruan. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Ruslan Zainuddin (2010). Teks STPM Sejarah Malaysia. Oxford Fajar: Selangor

Sazelin Arif, Ahmad Ridzwan, Nooraini Sulaiman, Mahadi Abu & Ali Hafizaar. (2007). Tamadun Islam dan Tamadun Asia. Selangor : McGraw-Hill(Malaysia) Sdn. Bhd.