of 47 /47
Pengenalan Pandangan Semesta Tamadun Islam Konsep Tamadun Islam Sumber Tamadun Islam Asas Tamadun Islam Kelahiran, Perkembangan dan Kemerosotan Prinsip Tamadun Islam Ciri-ciri Keistimewaan Tamadun Islam Sumbangan Tamadun Islam Jihad dalam Islam BAB 2 TAMADUN ISLAM

Pengenalan Pandangan Semesta Tamadun Islam Konsep Tamadun Islam Sumber Tamadun Islam

  • Author
    raziya

  • View
    407

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

BAB 2 TAMADUN ISLAM. Pengenalan Pandangan Semesta Tamadun Islam Konsep Tamadun Islam Sumber Tamadun Islam Asas Tamadun Islam Kelahiran, Perkembangan dan Kemerosotan Prinsip Tamadun Islam Ciri-ciri Keistimewaan Tamadun Islam Sumbangan Tamadun Islam Jihad dalam Islam. Pengenalan - PowerPoint PPT Presentation

Text of Pengenalan Pandangan Semesta Tamadun Islam Konsep Tamadun Islam Sumber Tamadun Islam

Page 1: Pengenalan Pandangan Semesta Tamadun Islam Konsep Tamadun Islam Sumber Tamadun Islam

• Pengenalan•Pandangan Semesta Tamadun Islam•Konsep Tamadun Islam•Sumber Tamadun Islam•Asas Tamadun Islam•Kelahiran, Perkembangan dan Kemerosotan•Prinsip Tamadun Islam•Ciri-ciri Keistimewaan Tamadun Islam•Sumbangan Tamadun Islam•Jihad dalam Islam

BAB 2TAMADUN

ISLAM

Page 2: Pengenalan Pandangan Semesta Tamadun Islam Konsep Tamadun Islam Sumber Tamadun Islam

Pengenalan• Islam - agama diturunkan drpd Allah swt sejak nabi

Adam a.s• Islam • Bahasa: tunduk, patuh, menyerah, sejahtera• Istilah : taat kpd Allah swt sepenuh hati tanpa ragu dan

patuh kepada segala perintahNya • Manifestasi drpd pengertian:• Islam membawa manusia ke arah kesatuan akidah• Islam merupakan peraturan hidup yg lengkap dan sempurna• Islam adalah pelengkap syariat yg diturunkan kepada nabi

dan rasul terdahulu• Nabi Muhammad saw diutus ketika manusia berada

pd zaman jahiliyah dan berdakwah selama 23 thn.

Page 3: Pengenalan Pandangan Semesta Tamadun Islam Konsep Tamadun Islam Sumber Tamadun Islam

Pandangan Semesta Tamadun Islam (PSTI)

• Iaitu konsep mengenai alam semesta secara keseluruhan dilihat melalui satu sudut pandangan yang dipengaruhi nilai tertentu.

• PSTI terkandung dalam ajaran al-Quran & al-sunnah bukan bersandar falsafah seperti tamadun lain.

• PSTI merangkumi semua aspek kehidupan manusia dan alam.

• PSTI

Konsep Keimanan

Konsep Kekuasaan

Konsep Kemanusiaan

Page 4: Pengenalan Pandangan Semesta Tamadun Islam Konsep Tamadun Islam Sumber Tamadun Islam

Konsep Keimanan• Beriman kepada Allah swt – asas pembinaan TI• Aspek kepercayaan dlm Islam tidak sama dgn

aspek kepercayaan lain.• Kepercayaan dan kepatuhan kpd Allah swt – dlm

skop melaksanakan segala perintahNya dan menjauhi laranganNya.

ہڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ہ ہ ۀ ۀ“Pada hal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepada-Nya, lagi tetap teguh di atas tauhid; dan supaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat. Dan yang demikian itulah Agama yang benar “(al-Bayyinah: 5)

Page 5: Pengenalan Pandangan Semesta Tamadun Islam Konsep Tamadun Islam Sumber Tamadun Islam

Konsep Kekuasaan• Allah swt – pencipta, penguasa, pemilik mutlak seluruh

alam dan segala isinya.

ۉۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۋ ۋ ې ې ې ۉ ۅ ۅ ٴۇ“Dan bagi Allah jualah kuasa pemerintahan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Ia menciptakan apa jua yang dikehendaki-Nya. Dan (ingatlah) Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu” (al-Maidah: 17)

• Manusia sebagai khalifah yg tiada kuasa mutlak• Manusia mesti mematuhi segala ketetapan hukum Allah

swt & prinsip-prinsipnyaوئې ې ى ى وئ ەئ ەئ ائ ائ

“dan sesiapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang yang zalim” (al-Maidah: 45)

Page 6: Pengenalan Pandangan Semesta Tamadun Islam Konsep Tamadun Islam Sumber Tamadun Islam

Konsep Kemanusiaan• Manusia – makhluk mukallaf dan sebaik2 kejadian• Tanggungjawab manusia merangkumi hubungan:• Allah swt• Sesama manusia• Alam semesta

• Ukuran kemuliaan manusia – taqwaڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

“Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan suku puak, supaya kamu saling berkenalan. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antaramu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mendalam Pengetahuan-Nya.” (al-Hujurat: 13)

• Taqwa merupakan asas pembinaan tamadun Islam.

Page 7: Pengenalan Pandangan Semesta Tamadun Islam Konsep Tamadun Islam Sumber Tamadun Islam

Konsep Tamadun Islam (TI)

• TI dibina atas kerangka agama Islam sebagai al-din berasaskan akidah, syariah dan akhlak• Setengah tamadun mengukur ketamadunan berasaskan pencapaian manusia dr aspek

kebendaan.• J.K Fiebleman – tamadun : kepandaian masyarakat mengeksploitasi material• Oswald Spengler : tamadun Barat lebih mementingkan kebendaan kerana membawa

kemajuan.• Terdapat beberapa istilah diguna oleh sarjana Arab utk menerangkan konsep tamadun Islam,

tetapi tidak semua istilah menepati maksud tersebut. Cth: thaqafah – kebudayaan. • Ibn Khaldun (dlm kitabnya al-Muqaddimah) menggunakan istilah umran (perbandaran /

tamadun) & hadharah (kebudayaan bandar & berlawanan dgn badawi)• Syeikh Muhammad Abduh & Muhammad Farid Wajdi – perkenalkan istilah madaniyyah

(kehidupan bandar)• Jurji Zaydan (kitabnya Tarikh al-Tamaddun al-Islami) perkenalkan istilah tamadun berasal drpd

perkataan maddana. Antara perkara yg perlu ada dalam tamadun Islam menurutnya:• Negara dan pemerintahan Islam• Bandar Islam• Stratifikasi sosial• Sains• Pengajaran bahasa Arab• Bangunan Islam• Kesenian dan seni bina

• Abu Hassan Ali al Nadawi (kitabnya Western Civilisation, Islam and Muslim) – istilah hadharah dan madaniyyah menepati konsep tamadun Islam dan berpusat kpd wahyu

Page 8: Pengenalan Pandangan Semesta Tamadun Islam Konsep Tamadun Islam Sumber Tamadun Islam

Sambungan…• Pandangan sarjana tentang konsep tamadun Islam:• Sayyid Qutb

• Kemajuan yg dihasilkan oleh sekumpulan masyarat spt sistem sosial, pemerintahan dll berteraskan syariat dan akhlak Islam.

• Said Hawa• Kemajuan yang ditegak atas kebudayaan Islam dan hasilnya relevan

dgn kebudayaan tersebut• Abu Bakar Hamzah

• Sesuatu yg lahir dan berkembang bersama dgn kehidupan manusia sama ada bersifat bukan kebendaan @ sebaliknya.

• Syed Naquib al-Attas• Keadaan kehidupan insan bermasyarakat yg telah mencapai

kehalusan tatasusila dan kebudayaan yg luhur• Kesimpulan

• Sesuatu dianggap sbg tamadun apabila peringkat penyempurnaan (tahsiniyyah) dicapai setelah perkara asas (daruriyyah) dan keperluan (hajiyyah) dilengkapkan.

Page 9: Pengenalan Pandangan Semesta Tamadun Islam Konsep Tamadun Islam Sumber Tamadun Islam

SUMBER TAMADUN ISLAM

Tamadun dan Budaya LainIjtihadAl-Sunnahal -Quran

Page 10: Pengenalan Pandangan Semesta Tamadun Islam Konsep Tamadun Islam Sumber Tamadun Islam

Al-Quran• Iaitu wahyu yg diturunkan oleh Allah swt kpd Rasulullah

saw melalui malaikat Jibrail.• Mukjizat yg mengandungi prinsip2 asas Islam dan ilmu

pengetahuan merangkumi ilmu kerohanian dan kebendaan yg menjadi teras membangunkan tamadun

• Pendorong manusia utk menggunakan akal utk capai kesejahteraan dan kejayaan dlm kehidupan bersumberkan al-Quran

ےڻ ڻ ڻ ھ ھ ھ ھ ے ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan permainan dan

hiburan yang melalaikan; dan sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik baik bagi orang yang bertaqwa. Oleh itu, tidakkah kamu mahu berfikir? (al-An’am: 32)

• Segala kegiatan dan kejayaan manusia mesti berpandukan syariat yg ditetapkan.

Page 11: Pengenalan Pandangan Semesta Tamadun Islam Konsep Tamadun Islam Sumber Tamadun Islam

Al-Sunnah• Iaitu segala yg disandarkan kepada Rasulullah saw

pada perbuatan, percakapan dan pengakuan.• Sumber kedua selepas al-Quran - penghurai dan

pelengkap al-Quran.• Pengabaian terhadap dua sumber ini akan

menjadikan tamadun tidak seimbang

Ijtihad• Tamadun manusia yg sentiasa berkembang sering

berlaku pembaharuan yg mana terdapat masalah yg memerlukan penjelasan hukum yg tidak terdapat pada al-Quran & al-Sunnah.

• Ulama memainkan peranan berijtihad.• Ijtihad merupakan gabungan tenaga wahyu dan akal

bg membangunkan tamadun Islam

Page 12: Pengenalan Pandangan Semesta Tamadun Islam Konsep Tamadun Islam Sumber Tamadun Islam

Tamadun dan Budaya Lain• Islam adalah bersifat terbuka dlm menerima nilai

dan idea daripada tamadun lain selagi tidak bercanggah dgn ajaran Islam.

• Hal ini memperkayakan tamadun Islam• Pada dasarnya tamadun Islam banyak

dipengaruhi tamadun Arab

Page 13: Pengenalan Pandangan Semesta Tamadun Islam Konsep Tamadun Islam Sumber Tamadun Islam

ASAS TAMADUN

ISLAM

AKHLAKSYARIAHAKIDAH

Page 14: Pengenalan Pandangan Semesta Tamadun Islam Konsep Tamadun Islam Sumber Tamadun Islam

Akidah• Iaitu kepercayaan / keimanan kpd hakikat dan nilai-nilai

mutlak, kukuh dalam jiwa setiap muslim. Merupakan perjanjian antara makhluk dgn Allah swt

• Pegangan akidah yg mantap akan membebaskan diri daripada sesuatu yg bersifat makhluk.

• Hassan al-Banna:Akidah ialah hal2 yg berhubung dengan kepercayaan dan keyakinan dalam hati hingga menjadi tenteram, tidak ragu2 dan bimbang, serta bersih daripada segala syak wasangka

• Berbeza dgn ideologi (isme) ciptaan manusia yg bersandarkan falsafah material semata2 dan menafikan kewujudan Tuhan gagal membawa ketenteraman dan menyelesaikan masalah spt sekularisme, materialisme, kapitalisme, liberalisme dsb

• Akidah melahirakan tamadun yang mantap dan bebas daripada penyelewengan

Page 15: Pengenalan Pandangan Semesta Tamadun Islam Konsep Tamadun Islam Sumber Tamadun Islam

Aspek Kepercayaan

Beriman kpdAllah swt, Malaikat, Rasul, Kitab, Hari

Akhirat, Qada’ & Qadar

Aspek Kaedah

Kesatuan, Rasional, Bersifat Terbuka, Toleransi

Aspek Akidah

Page 16: Pengenalan Pandangan Semesta Tamadun Islam Konsep Tamadun Islam Sumber Tamadun Islam

Syariah• Iaitu himpunan hukum / peraturan / ketetapan Allah swt bagi

mengatur hubungan manusia dgn Allah swt, hubungan sesama dan hubungan dgn alam bagi mencapai kesejahteraan dan keamanan dunia dan kebahagian di akhirat.

ۀڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ Kemudian Kami jadikan kamu menjalankan Syariat dari hukum agama; maka turutlah ia, dan janganlah diturut hawa nafsu orang yang tidak mengetahui. (al-Jathiyah: 18)

Keistimewaan Syariah• Bersifat sempurna – memenuhi keperluan manusia dlm semua bidang• Lengkap dalam mengatur semua urusan manusia• Bersifat sepadu• Bersifat universal• Matlamat yg jelas – mencari redha Allah swt• Bersifat tetap

Page 17: Pengenalan Pandangan Semesta Tamadun Islam Konsep Tamadun Islam Sumber Tamadun Islam

Manifestasi Syariah Dlm Tamadun Islam • Memelihara lima perkara – agama, nyawa, akal,

kehormatan, harta benda1. Memelihara Agama• Agama Islam = teras tamadun Islam yg wajib dipertahankan

kerana ianya merupakan nikmat paling besar.چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

Pada hari ini, Aku telah sempurnakan bagimu agama kamu, dan Aku telah cukupkan nikmat-Ku kepadamu, dan Aku telah redhakan Islam itu menjadi agamamu. (al-Maidah: 3)

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چDan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya, dan ia pada hari Akhirat kelak dari orang yang rugi. (ali-Imran: 85)

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گJanganlah engkau adakan tuhan yang lain bersama Allah, kerana akibatnya engkau akan tinggal dalam keadaan tercela dan hina. (al-Israa: 22)

Page 18: Pengenalan Pandangan Semesta Tamadun Islam Konsep Tamadun Islam Sumber Tamadun Islam

2. Memelihara Nyawa• Islam melarang manusia membunuh tanpa hak.

ەئ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۋ ۋ ې ې ې ې ى ى • ەئ ائ ائ ۉ ۉ ۅ ۅ ٴۇ ۓ ۓمئ ی ی ی ی حئ جئ ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ

Katakanlah: Marilah aku bacakan apa yang telah diharamkan oleh Tuhanmu kepadamu, iaitu janganlah kamu sekutukan dengan Allah sesuatu apapun; dan hendaklah membuat baik kepada ibu bapa; dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana kepapaan, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu hampiri kejahatan-kejahatan yang terang daripadanya dan yang tersembunyi; dan janganlah kamu membunuh jiwa yang telah diharamkan Allah melainkan dengan jalan yang hak. Dengan yang demikian itulah Allah perintahkan kamu, supaya kamu memahaminya. (al-An’am: 151)

Page 19: Pengenalan Pandangan Semesta Tamadun Islam Konsep Tamadun Islam Sumber Tamadun Islam

3. Memelihara Akal• Membezakan manusia dgn haiwan, melayakkan manusia menerima tggjwb,

membezakan baik & buruk.• Manusia dilarang melakukan perkara yg boleh merosakkan akal

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺWahai orang yang beriman! Bahawa sesungguhnya arak, dan judi, dan pemujaan berhala, dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah, adalah perbuatan keji dari perbuatan Syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. (al-Maidah: 90)

4. Memelihara kehormatan• Kehormatan diri seperti maruah dan keturunan di kawal menerusi perkahwinan yg

sah. Justeru, jauhi larangan yg merosakan kehormatanژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ

Dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat.(al-Israa: 32)

مبى ى ی ی ی ی خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائجث يت ىت مت خت حت جت يب ىب

Wahai orang yang beriman! Janganlah sesuatu puak merendah-rendahkan puak yang lain, mungkin puak yang dicemuhkan itu lebih baik daripada mereka; dan janganlah pula kaum wanita ke atas kaum wanita yang lain, mungkin puak yang dicemuhkan itu lebih baik daripada mereka; dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri; dan jangan kamu panggil-memanggil antara satu sama lain dengan gelaran yang buruk. Amatlah buruknya sebutan nama fasik sesudah ia beriman. Dan sesiapa yang tidak bertaubat maka merekalah orang yang zalim. (al-Hujurat: 11)

Page 20: Pengenalan Pandangan Semesta Tamadun Islam Konsep Tamadun Islam Sumber Tamadun Islam

5. Memelihara Harta Benda• Harta merupakan keperluan manusia. Manusia dilarang

mengumpulkan harta dengan cara yang salah.• Manusia juga disarankan agar menafkahkan harta pada

jalam Allah melalui sedekah atau zakat.ہڱ ڱ ڱ ں ں ڻ£ ڻ ڻ ڻ ھ ھ ہ ہ ہ ۀ ۀ

Dan janganlah kamu makan harta orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah, dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu (memberi rasuah) kepada hakim-hakim kerana hendak memakan (atau mengambil) harta manusia dengan (berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui (salahnya). (al-Baqarah: 188)

ےڻ ڻ ڻ ڻ ھ ھ ھ ھ ے ہ ہ ہ ہ ۀ ۀDan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dan berbuat baiklah kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang yang berusaha memperbaiki amalannya. (al-Baqarah: 195)

Page 21: Pengenalan Pandangan Semesta Tamadun Islam Konsep Tamadun Islam Sumber Tamadun Islam

Akhlak• Iaitu sikap rohaniah yang memuliakan tingkah laku

manusia terhadap Allah swt terhadap diri sendiri dan mahkluk lain, sesuai dengan suruhan dan larangan serta petunjuk al-Quran dan al-Sunnah

• Prinsip akhlak – bersifat universal, lengkap dan tidak boleh diubahsuai mengikut selera manusia

• Dlm bahasa Arab – khuluq = budi pekerti, tingkah laku, tabiat

• Imam al-Ghazali – sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang dan darinya terbentuk perbuatan dengan mudah tanpa perlu pertimbangan akal.

• Antara tujuan Nabi Muhammad saw diutus adalah utk menyempurnakan akhlak

• Akhlak membezakan manusia dgn haiwan.• Akhlak yang baik mencerminkan keimanannya.

Page 22: Pengenalan Pandangan Semesta Tamadun Islam Konsep Tamadun Islam Sumber Tamadun Islam

Prinsip Tamadun Islam• Pengabdian kepada Allah swt dlm semua kegiatan hidup• Berasaskan akidah Islam• Keluhuran nilai kemanusiaan• Nilai kesucian dan keharmonian hidup• Manusia sebagai khalifah

• Tamadun Islam menekan aspek hubungan manusia:

Allah swt

Manusia Alam

Page 23: Pengenalan Pandangan Semesta Tamadun Islam Konsep Tamadun Islam Sumber Tamadun Islam

Ciri-ciri Keistimewaan Tamadun Islam1. Berifat Rabbani• Allah swt adalah punca segala kekuasaan, manusia sebagai

pemegang amanah• Allah swt berikan manusia potensi utk capai ketamadunan• Atas sifat Rabbani, TI mempunyai nilai kebaikan, ketenangan,

redha Allah swt2. Sesuai dengan fitrah dan akal manusia• TI bersandarkan wahyu dan akal. Tanpanya manusia gagal

laksanakan tugas sebagai khalifah.3. Tidak Membebankan• Perintah yang disyariatkan Allah swt sesuai dengan

kemampuan manusia4. Sempurna dan menyeluruh• Islam adalah agama utk seluruh umat manusia meliputi

semua masa, tempat dan segenap bidang kehidupan.5. Kesimbangan – rohani dan jasmani• Islam tidak memisahkan dua unsur tersebut daripda

kehidupan.

Page 24: Pengenalan Pandangan Semesta Tamadun Islam Konsep Tamadun Islam Sumber Tamadun Islam

6. Sepanjang zaman• Prinsip2 dlm Islam dalam bentuk yang umum, tujuannya

untuk disesuaikan dengan kehidupan manusia mengikut zaman dan tempat.

7. Terbuka dan toleransi• TI tidak menolak unsur-unsur daripada tamadun lain jika tidak

bertentangan dengan hukum syariat Islam.8. Kesatuan dalam kepelbagaian• Kewujudan pelbagai bangsa dan bahasa bukan penghalang

kepada pembentukan kesatuan umat dalam TI kerana TI tertegak atas prinsip keadilan dan kesaksamaan.

Page 25: Pengenalan Pandangan Semesta Tamadun Islam Konsep Tamadun Islam Sumber Tamadun Islam

• Sumbangan Tamadun Islam1. Akidah

• Islam membebaskan manusia dari sebarang bentuk penyembahan selain Allah swt

2. Sosial• TI memperkenalkan prinsip keadilan, persamaan, kehormatan dan

kemuliaan insan dlm aspek sosial3. Ekonomi

• Berteraskan keadilan, mengharamkan riba dan segala bentuk penindasan

4. Politik• Perkenalkan prinsip keadilan dan amanah. Kewajipan mentaati

pemimpin yang taat ke Allah swt dan rasulNya.5. Ilmu Pengetahuan

• Islam menggalakkan manusia menuntut dan menguasai ilmu pengetahuan, bukan sekadar ilmu tradisi tetapi juga ilmu moden bg pembangunan tamadun Islam yg unggul

6. Kesenian• TI telah melahirkan kesenian yang pelbagai termasuk seni bahasa dan

tulisan, sastera, seni bina, seni muzik dsb.

Page 26: Pengenalan Pandangan Semesta Tamadun Islam Konsep Tamadun Islam Sumber Tamadun Islam

Jihad Menurut Islam• Jihad seringkali difahami sebagai tindakan yang dikaitkan

dengan perjuangan menggunakan senjata atau secara fizikal yang bersifat kekerasan.

• Hakikatnya, jihad dalam Islam memberi pengertian yang cukup meluas meliputi seluruh aspek kehidupan

Pengertian Jihad• Perkataan jihad diambil dari perkataan bahasa Arab berasal dari

kata ‘jahada’ bermaksud menggunakan segala usaha dengan bersungguh2 untuk mendapatkan atau menolak sesuatu.

• Pengertian jihad menurut syariah – menentang orang kafir di medan pertempuran dan menghapuskan segala rintangan terhadap dakwah bagi menjadikan kalimah Allah (Islam) itu tinggi.

• Umumnya, jihad diertikan sebagai berjuang dalam peperangan, berjuang menentang hawa nafsu dan lain-lain perjuangan pada jalan Allah swt untuk menegakkan kalimah Allah (Islam)

Page 27: Pengenalan Pandangan Semesta Tamadun Islam Konsep Tamadun Islam Sumber Tamadun Islam

Dalil Jihadٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

"Berangkatlah engkau semua, dengan rasa ringan atau berat dan berjihadlah dengan harta-harta dan dirimu semua fisabilillah." (at-Taubah: 41)

Sabda Rasulullah saw bermaksud:“Barangsiapa mati, sedang ia tidak pernah berjihad dan tidak mempunyai keinginan untuk jihad, ia mati dalam satu cabang kemunafikan.” Muttafaq Alaihi.“Berjihadlah melawan kaum musyrikin dengan hartamu, jiwamu dan lidahmu.” (Riwayat Ahmad dan Nasa’i)

Page 28: Pengenalan Pandangan Semesta Tamadun Islam Konsep Tamadun Islam Sumber Tamadun Islam

Jihad Nafsu (Jihad

agung)

Jihad Zahir

Bahagian Jihad

Bahagian:1. Jihad dgn hati2. Jihad dgn

lisan3. Jihad dgn

ilmu4. Jihad dgn

harta5. Jihad dgn

diri @ nyawa

Musuh: Kafir, Munafik, Fasik

Musuh: Iblis & Syaitan

Page 29: Pengenalan Pandangan Semesta Tamadun Islam Konsep Tamadun Islam Sumber Tamadun Islam

Kelahiran, Perkembangan dan Kemerosotan Tamadun Islam• Kemunculan TI di Mekah berbeza dgn tamadun lain

– bukan faktor geografi

Kerajaan Bani Uthmaniyyah (1299 – 1923M)

Kerajaan Bani Abasiyyah (750M – 1258M)

Kerajaan Bani UmayyahDamsyik (661 – 750M) Andalusia (756 – 1031M)

Zaman Khulafa’ al Rasyidin (632 – 661M)Saidina Abu Bakr as-Siddiq, Saidina Umar al-Khattab, Saidina Uthman b Affan, Saidina Ali B Abi Talib

Zaman Rasulullah SAW (610 – 632M)Mekah Madinah

Page 30: Pengenalan Pandangan Semesta Tamadun Islam Konsep Tamadun Islam Sumber Tamadun Islam

Zaman Rasulullah SAW

Mekah- Wahyu pertama diturunkan- 13 thn Rasulullah berdakwah- Usaha Rasulullah:

memperbetulkan akidahBenteras maksiat dan

kejahilanmenghapuskan

perhambaanMemperbaiki akhlakMembela kaum wanita

Madinah- Usaha Rasulullah• Membina masjid• Mempersaudarakan gol. Ansor dan Muhajirin

• Mengadakan perjanjian damai penduduk Madinah

• Mewujudkan perlembagaan (sahifah) Madinah

• Menghapuskan riba dan memperkenalkan cukai, penggunaan matawang (emas dan perak)

• Menghantar pendakwah ke seluruh Sem. Tanah Arab

• Membentuk kekuatan dan strategi ketenteraan

• Galakkan menimba ilmu pengetahuan

Page 31: Pengenalan Pandangan Semesta Tamadun Islam Konsep Tamadun Islam Sumber Tamadun Islam

Zaman Khulafa al-Rasyidin

Khalifah Saidina Abu Bakar al-Siddiq (632-634M)1. Menghapuskan gerakan murtad dan nabi palsu

2. Tubuh 11 pasukan tentera3. Mengumpulkan ayat al-Quran4. Membahagikan beberapa wilayah Islam5. Belanja 6000 dirham setahun utk rakyat dan negara

Page 32: Pengenalan Pandangan Semesta Tamadun Islam Konsep Tamadun Islam Sumber Tamadun Islam

Khalifah Saidina Umar B al-Khattab (634 – 644M)

Menempatkan pasukan tentera di kawasan jajahan IslamMembahagikan pentadbiran negara kepada 8 wilayah dan dilantik setiap wilayah seorang gabenorMenubuhkan jabatan (dewan)Melantik kadi disetiap wilayahMeluaskan wilayah Islam ke Parsi, Syria, Palestin dan Babylon

Tentera dibayar gajiMemperkenalkan cukai jizyah, kharaj, usyurMembuka 2 empanganMendirikan rumah persinggahanUsaha mengumpul al-QuranMenetapkan takwim hijrahMenubuhkan kuttab Membangunkan institusi pendidikan di Baghdad, Kufah

Page 33: Pengenalan Pandangan Semesta Tamadun Islam Konsep Tamadun Islam Sumber Tamadun Islam

Khalifah Saidina Uthman B Affan (644-656M)

Meneruskan usaha kahlifah sebelumnyaMeluaskan wilayah Islam hingga ke Parsi, Tabristan, Azerbaijan, ArmaniaTubuh armada laut Islam pertama menawan Rom timurMenyusun dan menulis semula al-Quran dlm bentuk mushaf

Page 34: Pengenalan Pandangan Semesta Tamadun Islam Konsep Tamadun Islam Sumber Tamadun Islam

Khalifah Saidina Ali Abi Talib (656-661M)

Menyusun pasukan polis (al-Syurtah)Melengkapkan pasukan bersenjataBina markah tentera di Parsi dan SyriaMemperkenalkan ilmu sains dan matematik

Page 35: Pengenalan Pandangan Semesta Tamadun Islam Konsep Tamadun Islam Sumber Tamadun Islam
Page 36: Pengenalan Pandangan Semesta Tamadun Islam Konsep Tamadun Islam Sumber Tamadun Islam

Kerajaan Bani UmayyahKerajaan Bani Umayyah di Damsyik (661-750M)• Membentuk sistem pentadbiran yang lebih sistematik• Menjadikan Damsyik menjadi pusat pemerintahan• Meluaskan kuasa politik khalifah• Sains dan teknologi mula berkembang• Aktiviti penterjemahan daripada bahasa Latin ke bahasa Arab• Kota Basrah menjadi pusat penyebaran ilmu• Pusat pengajian banyak ditubuhkan dan kegiatan ilmu giat

dijalankan• Membina hospital, masjid, jalanraya• Menukar matawang Byzantine dan Parsi kepada matawang

Islam• Mengemaskini pentadbiran baitulmal dan tubuh baitulmal

setiap wilayah• Membahagikan pasukan tentera kepada lima pasukan

Page 37: Pengenalan Pandangan Semesta Tamadun Islam Konsep Tamadun Islam Sumber Tamadun Islam

Kerjaan Bani Umayyah di Andalusia (756-1031M)• Pemerintahan di Andalus dan berpusat di Cordova• Penguasaan ke atas Andalusia oleh kerajaan Bani Umayyah

mula berlaku pada zaman pemerintahan Abdul Rahman al-Dakhil 1

• Zaman kegemilangan berlaku pada zaman khalifah Abdul Rahman III dan al-Hakam II

Bidang Pendidikan• Di zaman al-Hakam II, ramai sarjana Islam dihantar ke

beberapa wilayah misalnya, Cairo, Damacus, Baghdad untuk mengumpul buku-buku dalam pelbagai bidang

• Di zaman beliau terdapat 17 pusat pengajian dan 70 perpustakaan di Andalusia

• Pusat pengajian tinggi di Cordova yang diasaskan oleh Abdul Rahman III menjadi pusat pengajian terkenal di Eropah.

• Pusat pengajian terkenal lain terdapat di Seville, Toledo, Malaga dan Granada

Page 38: Pengenalan Pandangan Semesta Tamadun Islam Konsep Tamadun Islam Sumber Tamadun Islam

Pusat Penterjemahan• Pusat penterjemahan terkenal terletak di Toledo• Kesan kegiatan penterjemahan menjadikan Andalusia pusat

kegemilangan tamadun Islam dan menjadi penggerak kepada kebangkitan masyarakat Eropah.

Senibina• Antara senibina terkenal – istana al-Hamra’ dan masjid jamek

CordovaEkonomi• Sistem kewangan ditubuhkan bg mengimbang pendapatan dan

perbelanjaan.• Sumber pendapatan – zakat, jizyah, kharaj dsb.• Cordova menjadi pusat ekonomi dan perdagangan

antarabangsa.• Andalusia juga menjadi pusat membuat tembikar, perhiasan

perak dan emas, memproses kulit, mengeluar senjata• Sektor pertanian dimodenkan

Page 39: Pengenalan Pandangan Semesta Tamadun Islam Konsep Tamadun Islam Sumber Tamadun Islam
Page 40: Pengenalan Pandangan Semesta Tamadun Islam Konsep Tamadun Islam Sumber Tamadun Islam

Faktor Kejatuhan Kerajaan Bani Umayyah

1. Sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan tidak jelas sehingga menimbulkan persaingan dalam kalangan anggota keluarga.

2. Penentangan daripada golongan Syiah dan Khawarij yang tidak bersetuju dengan penubuhan kerajaan Umayyah

3. Berlaku pertentangan etnik antara suku kaum Arab Utara (Bani Qais) dan Arab Selatan (Bani Kalb) sejak sekian lama yang menyukarkan kerajaan Bani Umayyah mewujudkan kesatuan

4. Kelemahan pemerintahan disebabkan sikap hidup sebahagian pemerintah yang hidup bermewah dan kurang memberi perhatian terhadap perkembangan agama.

5. Munculnya gerakan penentangan daripada keturunan al-Abbas b. Abdul Mutalib yang mendapat sokongan Bani Hasyim dan kaum Mawali (non-Arab) yang tidak berpuas hati dengan pemerintah kerajaan Bani Umayyah

Page 41: Pengenalan Pandangan Semesta Tamadun Islam Konsep Tamadun Islam Sumber Tamadun Islam

Zaman Kerajaan Bani Abbasiyyah (750M – 1258M)

• Pemerintahan Abbasiyah adalah berketurunan daripada al-Abbas B. Abdul Mutalib, bapa saudara Nabi s.a.w.

• Pengasas kerajaan keturunan al-Abbas ialah Abdullah as-Saffah ibn Muhammad ibn Ali ibn Abdullah ibn al-Abbas

• Pusat pemerintahan di Baghdad.• Pemerintahan Abbasiyah bermula dari tahun 132H

hingga tahun 656H. Tempohnya ialah selama 524 tahun. Pada tahun 656H, kaum Tatar melanggar dunia Islam, membunuh khalifah Abbasiyah serta ramai kaum keluarganya. Maka, berakhirlah zaman pemerintahan Abbasiyah.

Page 42: Pengenalan Pandangan Semesta Tamadun Islam Konsep Tamadun Islam Sumber Tamadun Islam
Page 43: Pengenalan Pandangan Semesta Tamadun Islam Konsep Tamadun Islam Sumber Tamadun Islam

Sumbangan Kerajaan Bani AbbasiyyahPendidikan• Pemerintah menggalakkan masyarakat menimba ilmu• Setiap masjid dilengkapi sekolah dan perpustakaan• Golongan penyelidik dan ahli karya dianugerahkan hadiah• Khalifah Abu Jaafar al-Mansur pelupor kegiatan intelektual. Pengasas kota Baghdad dan

kolej perubatan. Menjemput Jurjis b Jibril, pengarah hospital Jundishapur ke Baghdad sebagai pengarah kolej perubatan.

• Baghdad menjadi pusat intelektual terunggul pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid (786-809M) yang juga pengasas ‘Khizanah al-Hikmah’.

• Kemuncak kegiatan keilmuan berlaku pada zaman al-Ma’mun Harun al-Rasyid (813-833M). Lahir ramai sarjana dalam pelbagai bidang ilmu. Khizanah al-Hikmah dibesarkan dan ditukar nama kepada ‘Baytul Hikmah’. Dilantik Hunayn b. Ishaq sebagai pengarahnya.

Penterjemahan• Aktiviti penterjemahan karya klasik Yunani, Parsi dan India bermula pada pemerintahaan

al-Ma’mun. Usaha ini dilakukan oleh sarjana yang bertugas di ‘Baytul Hikmah’.• Kegiatan penulisan dan penyusunan kitab hadis, fiqh dan tafsir al-Quran giat dijalankan.• Aktiviti penterjemahan ke bahasa Arab membolehkan sarjana Islam mempelajari ilmu

sains zaman sebelum Islam. Ekonomi dan kewangan

• Perkembangan dapat dilihat melalui peranan baitulmal – menjaga khazanah negara dan mengagihkan mengikut keperluan.

• Sumber ekonomi – perdagangan dan pertanian• Sumber kewangan – zakat dan cukai-cukai

Page 44: Pengenalan Pandangan Semesta Tamadun Islam Konsep Tamadun Islam Sumber Tamadun Islam

Faktor Kejatuhan Kerajaan Bani Abbasiyyah

1. Kelemahan pemerintah seperti khalifah al-Wasiq yang tidak melakukan pembaharuan dan banyak bergantung kepada pegawai2 Turki utk tadbir negara.

2. Banyak jawatan disandang oleh bangsa Turki dan Parsi menyebabkan kuasa khalifah terbatas.

3. Perebutan kuasa khalifah di antara putera2 al-Mutawakil menyebabkan pentadbiran lemah.

4. Kegawatan ekonomi disebabkan berlakunya rusuhan dan pemberontakan di akhir zaman kegemilangan.

5. Serangan daripada musuh2 luar seperti tentera Georgia dan Armania, tentera Salib dan tentera Monggol. Terdapat juga wilayah-wilayah jajahan Islam menuntut kemerdekaan. Ini menyebabkan kerajaan pusat di Baghdad tidak dapat mengawal

6. Melakukan tindakan yang keterlaluan ke atas golongan Syiah dan orang-orang Umayyah serta golongan ulama termasuk Imam Abu Hanifah disebabkan tidak sependapat dan enggan menerima jawatan yang ditawarkan oleh khalifah.

Page 45: Pengenalan Pandangan Semesta Tamadun Islam Konsep Tamadun Islam Sumber Tamadun Islam

Zaman Kerajaan Bani Uthmaniyah (1258-1924)

• Nama Uthmaniyah diambil bersempena nama sultan Uthman – sultan pertama kerajaan Turki Uthmaniyah.

• Pengasas kerajaan ini – Uthman bin Sauji Bin Erturgul b. Sulaiman Shah.• Mula bertapak di Asia Kecil dan kemudian di Istanbul.

Sumbangan Zaman Kerajaan Bani Uthmaniyah

Pentadbiran dan Perundangan• Sultan Sulaiman telah memperkenalkan peraturan bagi kerajaannya – Kanun

Sulaiman• Sistem organisasi dan perundangan Islam diwujudkan• Jawatan kadi, mufti dan sheikhul diperkenalkan

Ekonomi• Wujud hubungan perdagangan antara Timur dan Barat meliputi laut tengah, laut

Merah, lautan Hindi dan Mediterranean.• Istanbul menjadi pusat perdagangan.

Sosial• Menghapuskan sistem berasaskan keturunan dan susun lapis masyarakat

Page 46: Pengenalan Pandangan Semesta Tamadun Islam Konsep Tamadun Islam Sumber Tamadun Islam
Page 47: Pengenalan Pandangan Semesta Tamadun Islam Konsep Tamadun Islam Sumber Tamadun Islam