Click here to load reader

Pertembungan Tamadun Islam Dengan Tamadun Lain

 • View
  39.190

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Pertembungan Tamadun Islam Dengan Tamadun Lain

 • 1. Bab 6: Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya Pertembungan Tamadun Islam dengan Tamadun Lain di Dunia

2. Cara Pertembungan

 • Perdagangan dan perniagaan
 • Hubungan diplomatik
 • Penaklukan dan ketenteraan
 • Kebudayaan
 • Intelektual

3. Perdagangan dan Perniagaan

 • Penguasaan Islam terhadap kawasan Teluk Parsi, Laut Merah dan timur Mediterranean telah membolehkan perdagangan jarak jauh menjadi satu alat utama pertembungan Islam dengan tamadun lain.
 • Seawal abad ke-7 masihi, orang Islam telah menetap di Canton,China dan membolehkan pertembungan tamadun Islam dengan tamadun China

4. Hubungan Diplomatik

 • Salah satu cara orang Islam mendapatkan pengetahuan tentang cara hidup,cara berfikir dan cara mentadbir daripada tamadun luar.
 • Kumpulan peneroka islam telah berjaya membuat hubungan diplomatik dengan kawasan seperti Cordova, Valencia dan Rhoda.
 • Ini telah membolehkan berlakunya pemahaman secara aman antara orang Islam dengan orang bukan Islam tentang cara hidup, pandangan politik, keagamaan ekonomi dan pentadbiran.

5. Penaklukan dan Ketenteraan

 • Bagi meluaskan kawasan dan penyebaran Islam, kesemua kerajaan Islam telah membentuk ekspedisi ketenteraan
 • Apabila Islam menguasai Iraq dan Iran, Islam telah bertembung dengan Parsi.Kedua-dua tamadun ini saling mempengaruhi.
 • Berlakulah interaksi dan asimilasi antara tamadun Islam dengan tamadun lain yang diakibatkan oleh penaklukan dan ketenteraan.
 • Apabila tentera Islam menakluk kawasan Mesir dan Afrika Utara, Islam bertembung dengan tamadun Eropah terutama tamadun Rom,iaitu empayar Byzantine.

6. Kebudayaan

 • Perluasan kuasa membawa kepada pertembungan kebudayaan.
 • Seperti di Sepanyol, bahasa arab menjadi bahasa utama di Sepanyol semasa Kerajaan Umaiyah berpusat di Cordova.
 • Lahir golongan Mozarah

Orang Tempatan yang beragama Kristian tetapi mengamalkan kebudayaan Islam dan berbahasa Arab. 7. Intelektual

 • Berlaku antara cendekiawan Islam dengan bukan Islam.
 • Penyebaran Islam di Eropah bukan sahaja membolehkan pedagang Islam berdagang di Eropah malah membawa keuntungan kepada para intelek Islam.
 • Ilmuwan Islam telah berjaya mendalami ilmu dan keilmuan tamadun eropah serta memperkembangkan lagi ilmu tersebut menurut pandangan intelektual Islam.

8. Kesan Pertembungan

 • Sudut keagamaan
 • Sistem perundangan
 • Perluasan kawasan
 • Penguasaan ekonomi umat Islam
 • Proses urbanisasi dan organisasi sosial
 • Proses perkembangan penterjemahan dan perkembangan intelektual orang Islam
 • Kesenian Islam
 • Kesusasteraan Islam
 • Pelayaran dan Pengembaraan
 • Pengaruh kepada kehidupan masyarakat Eropah

9. Sudut Keagamaan

 • Islam mengubah sistem kehidupan penganutnya dan juga mereka yang di bawah taklukannya.
 • Membawa satu nilai akidah yang amat penting iaitu kepercayaan kepada Allah S.W.T.

10. Sistem Perundangan

 • Berdasarkan al-Quran dan hadis untuk dijadikan panduan dan pedoman para penganutnya.
 • Mudah diterima kerana bersifat sarwajagat dan tidak terbatas kepada bangsa ataupun kaum dan kawasan geografi
 • Cendekiawan islam seperti al-Farabi, al-Miskawayh dan al-Mawardi telah menghasilkan beberapa karya yang penting dalam bidang undang-undang dan pemikiran politik
 • Hasil tulisan ini telah memberi kesan yang mendalam kepada perkembangan pemikiran politik dan perundangan dalam sejarah orang islam dan dunia Barat.

11. Perluasan Kawasan Penyebaran Islam

 • Dari segi politik:
     • Melahirkan pelbagai bentuk kerajaan dan masyarakat di dalam Dunia Islam seperti kerajaan Delhi Mughal di India.
     • Kerajaan islam tidak wujud di China tetapi telah mewujudkan masyarakat Islam yang kekal sehingga hari ini.
     • Kerajaan Umaiyah, Abbasiyah dan Uthmaniyah telah mengamalkan sistem kerajaan pusat yang kuat dan sistem berasaskan akidah dan syariah walaupun sistem pemerintahannya berbeza.

12. Penguasaan Ekonomi Umat Islam

 • Perdagangan lebih berkesan
 • Memastikan keselamatan laluan perdagangan di kawasan naungannya.
 • Kerajaan Uthmaniyah mempunyai armada laut bagi memastikan keselamatan kapal-kapal pedagang di kawasan Teluk Parsi, Laut Merah,Laut Mediterranian dan Laut Hindi
 • Kawasan pusat ekonomi Islam meliputi kawasan seperti Aden,Siraf,Basra,Iskandariah dan Istanbul
 • Berjaya berdagang ke kawasan India,Ceylon,Kepulauan Melayu dan China di sebelah Timur.
 • Di sebelah Barat pula seperti di Sepanyol,selatan perancis,Armenia, dan kawasan gurun sahara di benua Afrika.
 • Semasa zaman Uthmaniyah, Istanbul merupakan pusat aktiviti perdagangan dan perniagaan,sesuai dengan kedudukan strategik sebagai jambatan di antara dunia Timur dan dunia Barat.
 • Menguasai perdagangan Laut Merah, Laut Mediterranean, Teluk Parsi, Lautan Hindi dan Laut China Selatan

13. Proses Urbanisasi Dan Organisasi Sosial

 • Mempengaruhi penyelarasan undang-undang yang saksama di kawasan Balkan semasa pemerintahan kerajaan Uthmaniyah.
 • Mempengaruhi perkembangan pendidikan dengan membangunkan kurikulum yang memberikan penekanan kepada pendidikan berbentuk agama,sains,matematik dan teknologi.
 • Mempengaruhi cara berpakaian, berfikir, bertutur, berdagang dan berpolitik.
 • Pengaruh ini berterusan kepada orang Eropah sehingga ke pertengahan zamanRenaissance .

14. Proses Perkembangan Penterjemahan

 • Membolehkan pertukaran pendapat di kalangan cendekiawan Islam dengan bukan islam
 • Pada peringkat awal, cendekiawan Islam menekankan kepada proses pengumpulan maklumat dan teks penulisan para cendekiawan daripada tamadun zaman sebelumnya.
 • Kebanyakan penterjemahan daripada hasil karya penulis Greek seperti Aristotle, Plato, Galen dan Hipocrates.
 • Dipertingkatkan lagi dengan penubuhan sebuah perpustakaan(Baitulhikmah) yang ditubuh oleh Khalifah Harun Al-Rasyid semasa zaman kerajaan Abbasiyah
 • Membolehkan bahan penulisan daripada tamadun lain disimpan dan dikaji oleh cendekiawan Islam

15. Perkembangan Intelektual Orang Islam

 • Zaman kegemilangan keilmuan Islam berlangsung antara abad kelapan hingga zaman keruntuhan kerajaan Abbasiyah pada tahun 1258 M.
 • Berlangsung hampir 5 abad yang merupakan satu-satunya zaman era sejarah yang gemilang.
 • Melahirkan ramai cendekiawan Islam dalam setiap bidang keilmuan.

16. Perkembangan Intelektual Orang Islam

 • Zakaria Al-Razi(Al-Hawi) - Perubatan,Mantik dan Falsafah
 • Ibn Sina(Al-Shafa,Qanun dan Sadidiyya) - Perubatan,Mantik dan Falsafah
 • Ibn Rushd(Tahafut-al-tahafut,Manadi al-Falasifah)-Perubatan,Astronomi,Mantik dan Falsafah
 • Al-Khawarizmi Matematik dan Astronomi
 • Al-Battani Matematik dan Astronomi
 • Abu Ishaq Matematik dan Astronomi
 • Al-Biruji Matematik dan Astronomi
 • Al-Birutni -Matematik dan Astronomi
 • Al-Kindi -Mantik dan Falsafah
 • Fakhr al-Din -Mantik dan Falsafah
 • Ibn al-Arabi -Mantik dan Falsafah
 • Imam Ghazali -Mantik dan Falsafah

17. Kesenian Islam

 • Dari segi seni bina:
     • Masjid Cordova di Sepanyol
     • Masjid Sultan Ahmed (Masjid Biru) di Istanbul
     • Istana Alhambra di Granada
 • Memaparkan elemen-elemen yang terdapat dalam kepercayaaaan tauhid dan akidah.

18. Kesusasteraan Islam

 • Antara penulis puisi dan novel agung dalam sejarah persuratan manusia termasuklah:
  • Omar Khayyam (Rubaiyah),
  • Al-Jahiz (Kitab Al-Bayan)
  • Jalal ad-Din Rumi ( puisi bertema ketuhanan )
 • Pemuisi wanita yang terkemuka ialah Rabiah al-Adawiyah yang banyak menghasilkan puisi bertemakan ketuhanan dan hubungan antara manusia dengan tuhan.

19. Pelayaran dan Pengembaraan

 • Semasa zaman kemuncak, ramai cendekiawan Islam mengembara dan meneroka kawasan di luar naungan Islam untuk menambah ilmu pengetahuan.
 • Antara pengembara terkenal ialah Ibn Battuta yang mengembara ke China, India dan Afrika.
 • Catatan yang dibuat oleh Ibn Battuta sepanjang penerokaannya amat dihargai oleh sejarawan dari segi ketepatan fakta tentang kawasan yang dilawatinya.
 • Pengembara lain yang terkenal ialah al-Mascudi yang mengembara ke

Search related