Click here to load reader

Szkolna gazetka klas I III - sp47krakow.edu.pl

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Szkolna gazetka klas I III - sp47krakow.edu.pl

UwagaA czy wiecie dzieci jaki ptak nie buduje w ogóle
gniazd?
Nauczyciel: A czemu nie buduje?
Jasiu: No bo mieszka w zegarach.
- Ze wszystkich pór roku najbardziej lubi
wiosn - zwierza si Ja koledze.
- Dlaczego?
osabieniem.
czego nie zrobiem?
- To dobrze, bo nie odrobiem pracy
domowej.
Ja:
w szkole?
- Nie wiem.
go pana.
- Nie.
musz zawiza sznurowado.
Kwiecie W. Domeradzki
eby si nie potuc
Z pisanek si wykluj
Witam ponownie. Przed Wami wiosenny numer naszej gazetki ze specjalnym,
witecznym dodatkiem. Jak zwykle dzikuj bardzo tym wszystkim, którzy do nas
napisali. Dostarczylicie ciekawe teksty i krzyówki. Pamitajcie, e w kadym nu-
merze „Iskierki” ogaszamy jaki konkurs. O szczegóach dowiecie si, czytajc
uwanie nasz gazetk.
P.S Przypominam, e teksty moecie przekazywa waszym Paniom, wrzuca do
skrzynek lub przesya drog elektroniczn na adres
[email protected]
WYWIAD
nijcie kim on jest?
Z pewnoci pomoe Wam w tym wywiad przeprowadzony przez naszego
redaktora – Filipa Kowalskiego z klasy 3b
Redaktor Iskierki:
- Witamy Pani serdecznie. Widz, e jest Pani punktualna jak co roku…
Nasz Go:
- Tak. Jak kadego roku przybywam do Was zawsze w tym samym dniu -
21.03. Wypada to wtedy kiedy noc i dzie maj tak sam dugo – 12 go-
dzin.
Redaktor Iskierki:
- Jak Pani to robi, e tak si duo dzieje w przyrodzie, przecie to tylko 12
godzin?
Nasz Go:
- Jak przybywam do Was, soneczko mocniej ju grzeje, póniej dni staj si
coraz dusze, a noce krótsze. To pozwala mi tak duo zmienia w naszej oko-
licy. Drzewa zaczynaj puszcza pierwsze pki, kwitn kwiaty.
Redaktor Iskierki:
- A co ze zwierztami, skd one wiedz, e Pani ju jest w okolicy?
Nasz Go:
Ha ha ha ha… To przecie proste. wieci soneczko, wic ich ciaa reaguj na
ciepo. Topnieje nieg, wic zwiksza si te wilgotno. Wtedy wszystkie
zimowe piochy wstaj.
Redaktor Iskierki:
- A co z rolinami? One te tak samo to odczuwaj jak zwierzta?
Nasz Go:
Tak. Wszystkie trawy, kwiaty równie reaguj na wilgo i ciepo. Natomiast
krzewy i drzewa po prostu mnie „widz”
Redaktor Iskierki:
Nasz Go:
- Wanie, e maj! Niektóre roliny maj specjaln substancj tzw. „foto-
chrom”, która odrónia jasne wiato dnia od ciemnej nocy. Jeeli tych ja-
snych godzin jest duo, wtedy roliny zaczynaj si zieleni i kwitn.
- Duo si dzieje. Gdy Pani przychodzi, drzewa kwitn ptaki piewaj.
Tylko o wiele goniej ni normalnie. Dlaczego?
Nasz Go:
- piewaj i to jak piknie! W ten sposób znacz swój teren by odpdzi po-
tencjalnych konkurentów i zbudowa gniazda. Poza tym, jak kady z nas, one
te ciesz si, e jest ciepo i e ju jestem z nimi.
Redaktor Iskierki:
Trudno si nie cieszy. Dzikuj bardzo za rozmow. Nie zatrzymuj ju
Pani, bo duo jeszcze pracy przed Pani.
Wywiad przeprowadzi:
Dnia 13 II 2019 w naszej szkole, obchodzilimy Dzie Patrona.
Nasza klasa 3a , przygotowaa prezentacj na temat Stefana Czarnieckiego
oraz historii szkoy.
Prezentacja odbya si w tej kolejnoci:
1. Przywitanie klas
- Jak ubieraa si szlachta?
- Jakie rozrywki miaa szlachta?
- Rozdanie krzyówek.
Cieszymy si, e moglimy przyswoi wiedz o Patronie, i przedstawi j
naszym kolegom. Martyna Czerw kl. 3a
8-14 lutego „Tydzie dobrego sowa”
W yciu bardzo wane jest jak ludzie si do siebie odnosz. Kademu
jest mio, gdy usyszy sowo przepraszam lub dzikuj, ale czy wszyscy o
tych sowach pamitamy?
Z przykroci trzeba stwierdzi, e bardzo duo dzieci, a szczególnie chop-
ców, uywa brzydkich, a nawet wulgarnych sów i uczniowie zapominaj
czsto jak wielk moc ma dobre sowo. Nasza szkoa postanowia wic temu
przeciwdziaa i zostaa w zwizku z tym zorganizowana i ogoszona akcja
„Tydzie dobrego sowa”, w której wzili udzia uczniowie wszystkich klas.
Dzieci staray si by dla siebie i nauczycieli mie i kulturalne i uywa cza-
rodziejskich sów: prosz, przepraszam, dzikuj. Uczniowie klasy III c z tej
okazji napisali kilka wierszy i rymowanek propagujcych kultur sowa i wa-
ciwego zachowania. Mam nadziej, e ta akcja przyczyni si do tego, e
wszyscy bdziemy si starali by dla siebie mili i kulturalni.
Micha Lewiski kl. 3c
Dlatego wszystkim w koo
jest mio i wesoo.
Tutaj zgodnie si bawimy,
bo kadego bardzo lubimy,
Tymek Waszak i
Weronika abd - kl.3c
chociaby mnie za to dzieci nie lubiy.
I cho wiem, e nie zawsze pochwa
dostan
przestan.
pomaga drczeniu powiedzie do.
i z radoci do szkoy przychodzimy.
W naszej szkole wszyscy wiemy,
e na kolegów liczy moemy.
Za to wszystko drogi kolego
dostaniesz nagrod
„UCZNIA KULTURALNEGO”.
Zabawa karnawaowa
Na duej sali gimnastycznej
tka taczce ksiniczki i
wiele rónych dziwnych istot.
nawet taczylimy wspólnie
zwaszcza moja mama, bo to by … Dzie Ko-
biet! Podarowalimy jej razem z tat bukiet
czerwonych ró i kilka sodkich buziaków. Bya
mile zaskoczona. W szkole te dao si wyczu
mi atmosfer. Ju od wejcia mogem zaobser-
wowa umiechnite dziewczynki - te mae i te due. Równie wszystkie
Panie byy w doskonaym nastroju. Z okazji Dnia Kobiet razem z chopcami
z klasy wrczylimy naszej wychowawczyni pikny bukiet kwiatów, a
wszystkim dziewczynkom – sodkie lizaki Chupa Chups. Pani wraz z dziew-
cztami bya naprawd pod wielkim wraeniem. Myl, e dzieciaki z mojej
klasy wróciy do domu umiechnite od ucha do ucha i z chci opowiedziay
o tym wyjtkowym dniu swoim rodzicom i rodzestwu.
Maks Majewski kl. 3b
klasa 2a przygotowaa
przedstawienie z okazji
pierwszego dnia wiosny.
lor stroju nawizywa do
Byy trzy rundy pyta. Druyna, która odpowiedziaa prawidowo na kade
pytanie, moga wylosowa kwiatka od Pani Wiosny i przyklei go na drzwi
swojej klasy. Wszystkie klasy dostay kwiatka. To byo bardzo wiosenne i
udane przedstawienie.
gier komputerowych s jeszcze
wicie, e tak! Mona byo si o
tym przekona 28 marca 2019
roku podczas Konkursu Piknego
cy losowali fragmenty tekstów
wiednich dla danego wieku.
Jury z uwag przysuchiwao si interpretacjom tekstów czytanych przez
uczniów, którzy starali si pokona trem i zaprezentowa jak najlepiej. Przy
ocenie wzito pod uwag poprawno, pynno, dykcj oraz ekspresj.
Chocia zostali wyrónieni najlepsi, to kady z uczestników zasuguje na
pochwa za to, e lubi czyta ksiki, gdy :
"Czytanie jest dla umysu tym, czym gimnastyka dla ciaa" (Richard Steele)
Co nas czeka?
W tej rubryce zamieszczamy recenzje przeczytanych ksiek lub obejrza-
nych przedstawie. Moe to by równie zachta do wyjcia na wystaw do
muzeum.
Serdecznie polecam wszystkim ksik pt.: „Operacja Królowa Dungli”,
któr napisa Jørn Lier Horst. Jest to najnowszy, czyli trzynasty tom z serii
kryminaów „Biuro Detektywistyczne Nr 2”. Bohaterami s dziewczyna,
chopak oraz pies, którzy wspólnie rozwizuj róne zagadki. W tej czci
szukaj diamentu o nazwie Królowa Dungli. Po drodze czeka ich wiele wy-
zwa, ale najlepiej bdzie jak sami przeczytacie i poznacie zakoczenie tej
niezwykej przygody. Ja sama z niecierpliwoci czekam na nastpny tom
„Operacja Mumia”. Natalia Gorgo kl. 2c
Wizyta w Muzeum Armii Krajowej Klasa III b odwiedzia wraz z wychowawc Muzeum Armii Krajowej
im. Generaa Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie. To by bardzo fascynujcy
wyjazd. Podczas zwiedzania wspólnie z przewodnikiem wrócilimy do tam-
tych czasów. Zwiedzalimy wystawy upamitniajce ludzi i wydarzenia zwi-
zane z walk o Niepodlego Polski. Poznalimy wiele ciekawostek dotycz-
cych Armii Krajowej oraz Polskiego Pastwa Podziemnego. Oglda mogli-
my zgromadzone zbiory i pamitki po onierzach historycznej organizacji
wojskowej. Dodatkowo ogldalimy nie tylko setki zdj i pamitek (w tym
Dziennik mjr. “Hubala”), ale te moglimy dotkn kaduba brytyjskiego Ha-
lifaxa, który dokonywa zrzutów dla onierzy AK, obejrze wntrze rakiety
V-2, której rozpracowanie byo najwikszym sukcesem wywiadu AK. Wszy-
scy zarówno chopcy jak i dziewczynki bylimy zachwyceni, gdy oglda
moglimy prawdziw bro, jak walczyli Polscy onierze oraz rekonstrukcj
czogu Vickers. Na koniec wszyscy moglimy zamkn si na chwil w
prawdziwym ubeckim karcerze w którym zamykano onierzy.
Filip Kowalski kl. 3b
Ostatni rycerze Rzeczpospolitej
1 marca, jak co roku, obchodzimy w Polsce Dzie Pamici onierzy Wykl-
tych.
To przedstawiciele polskiego pastwa podziemnego, którzy, po zakoczeniu
II wojny wiatowej nie zoyli broni, kontynuujc walk o niepodlego Oj-
czyzny. Byli wielkimi patriotami – nie godzili si na utrat niezalenoci na
rzecz komunistycznego okupanta. Prowadzili walk zbrojn w oddziaach
partyzanckich takich jak m.in. zgrupowanie partyzanckie „ Byskawica” ma-
jora Kurasia PS. „Ogie”, Konspiracyjne Wojsko Polskie porucznika Soj-
czyskiego ps. „Warszyc”, V Wileska Brygada mierci majora Szedziela-
rza ps. „upaszka”. Ich wspólnym hasem byo „Bóg, honor i ojczyzna”. W
imi tych wartoci walczyli i ginli, i teraz, po latach zapomnienia i uznania
za „wykltych”, wracaj jako „wierni i niezomni”.
Moe syszelicie kiedy o Danucie Siedzikównie, pseudonim „Inka” – 18-
letniej sanitariuszce, aresztowanej, brutalnie torturowanej i zamordowanej
przez stalinowskich oprawców za to, e nie zdradzia swojego oddziau party-
zanckiego? Krótko przed mierci, „Inka” napisaa: Powiedzcie mojej babci,
e zachowaam si, jak trzeba…”. Czy my w takiej sytuacji umielibymy za-
chowa si tak wiernie i niezomnie, jak ona?
Innym bohaterem tych czasów by rotmistrz Witold Pilecki, który da si za-
mkn w niemieckim obozie mierci, eby zorganizowa tam ruch oporu i
przekaza wiatu wiadomo o zbrodni nazistowskiej. Ten odwany czowiek
zosta po wojnie skazany na mier przez komunistyczne wadze Polski.
Zapytajcie dziadków i rodziców, moe znaj jeszcze innych bohaterów –
Wiernych Niezomnych Rycerzy, którzy nie wahali si odda ycia za wol-
no naszej Ojczyzny.
Zmiany w przyrodzie
Wiosna − jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w stre-
fie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje si umiarkowanymi temperatu-
rami powietrza z rosnc redni dobow oraz umiarkowan iloci opadu
atmosferycznego. wiat rolin i zwierzt przechodzi okres budzenia si do
ycia. Ptaki przylatuj z ciepych krajów. Na drzewach pojawiaj si licie,
np. na Mazowszu najwczeniej okoo 24 marca, a najpóniej w ostatniej de-
kadzie kwietnia.
Wiosna astronomiczna rozpoczyna si w momencie równonocy wiosennej
i trwa do momentu przesilenia letniego, co w przyblieniu oznacza na pókuli
pónocnej okres pomidzy 20 marca a 22 czerwca (czasami daty te wypadaj
dzie wczeniej lub dzie póniej, a w roku przestpnym mog by dodatko-
wo cofnite o jeden dzie). Podczas wiosny astronomicznej dzienna pora dnia
jest dusza od pory nocnej, a ponadto z kad kolejn dob dnia przybywa, a
nocy ubywa.
Ze snu zimowego budz si zwierzta,
tyle ich dokoa, e trudno spamita!
Hen, w górach zawista may
zawadiaka:
przesiedzia
zwierz?
jestem ...
si zima,
- rzek ...
Za saby!
Wyszukano na stronach Internetu
K ar
o li
n a
R ze
Uócie o nich opowiadanie lub narysujcie historyjk obrazkow .
Czekaj nagrody!
cjonariusze Stray Miejskiej.
byo bezpieczne zachowanie.
dze do szkoy, a take na placu
zabaw. Poruszane równie zosta-
pieczestwem w kontaktach z obcymi osobami. Spotkanie urozmaicio obej-
rzenie filmu rysunkowego zwizanego z poruszanym tematem.
Wiosenna pogoda sprzyja uprawianiu sportu i spacerom. Odczytajcie nasze
porady:
Pamitaj!
2)
terowych. Oto kilka prac wykonanych w klasie 3a.
Pani Wiosna idzie przez k. Ubrana jest w dug sukni w kwiaty. Wszdzie
rozsiewa krokusy. Nad k lec jaskóki. Soce umiecha si do wszystkich.
Micha Kruba kl. 3a
Idzie WIOSNA. Wszystko jest radosne. Ptaki piewaj wokó rosn kwiaty.
A co robi PANI WIOSNA? PANI WIOSNA trzyma kwiat, a szpak usiad jej
na rce. Powracajce bociany fruwaj wokó niej. Niedwiedzie wyczuwajce
jej obecno budz si z zimowego snu.
Mateusz Piskorz kl. 3a
Pani Wiosna si za nami stsknia, wic przysza do Polski. Ma magiczn
ródk, któr wyczarowuje kwiaty, ptaki, ziele i ciepo. Ma te sukienk z
kwiatem i gumki z gwiazdkami. Nosi dugie wosy, zielone buty i sukienk w
kwiaty. Jak do nas przychodzi, to od niej dostajemy duo energii do pracy i do
nauki.
Moj ulubion por roku jest wiosna, a miesicem maj, bo ptaki piewaj i
zieleni si wiat.
Emilia Buliska kl. 3a
Oto portret pani Wiosny.
Ma na gowie zielony wianek, a na nogach limonkowe pantofelki. Ma take
sukni w kwiatki i li na gorsecie. Z umiechem patrzy na soce, powraca-
jce ptaki i pobudzone owady oraz zwierzta. Zakwity ju pierwsze kwiaty.
Drzewo obroso mchem. Wiewiórka, pszczoa i motyl lubi wiosn.
Jak dobrze, e ju przysza!
Martyna Czerw kl. 3a
plastyczny.
muzyk, albo wiadomoci.
Która godzina?
zbiorowo
3. Pora roku, kiedy wszystko budzi si do ycia
4. Pywa po morzach i oceanach, suy do transportu ludzi i towarów
5. Pynna lub pópynna potrawa obiadowa
6. Zwierzta, które karmi swoje mode mlekiem
7. Niemytym grozi próchnica
Maks Majewski kl. 3b
przeplata troch zimy troch
21.12-21.03
pych krajów
jedna wiosny nie czyni.”
na cianie.
rach i ogródkach.
sn.
Micha Lewiski kl. 3c
2. Maj skrzyda i dzioby.
3. Najwaniejsze wito chrzecijan
6.Kwiaty jak cukierki
wiosn
10.Fioletowe kwiaty o intensywnym
Urszula Kruk kl. 3c
Odcity i uzupeniony kupon konkursowy naley wrzuca do 30.04. 2019r. do skrzynek na
korytarzach. Prawidowo wypenione kupony s gwarancj uzyskania nagrody.
w tym miejscu odetnij kupon
KUPON KONKURSOWY
Ukryte sowa .................................................................................................................
ZAGADKI
CAOROCZNA UKADANKA
wklejaj, a powstanie cao! Dobrej zabawy!
w tym miejscu odetnij kupon
KUPON KONKURSOWY
………………………………………………………………………………………….
uroczystoci w caym roku liturgicznym. Obchodzi si je na pamitk Zmartwychwstania
Chrystusa. Pocztkowo obchodzono je w okresie ydowskiego wita Paschy, ale w roku
325, na synodzie w Nicei, ustalono, e Wielkanoc bdzie obchodzona w pierwsz peni
ksiyca po przesileniu wiosennym – jest wic to wito ruchome.
W czasie Wielkiego Postu spoywano jedynie kasz, ziemniaki, ur i ledzie. Wszystko
to popijano lekko osolon wod z dodatkiem czosnku.
Baranek wielkanocny - symbol Chrystusa. Baranek przypomina nam, e zostalimy
ocaleni od mierci. przez krew Jezusa tak jak nasi przodkowie przez krew zabitego ba-
ranka, któr byy pomazane od zewntrz ich drzwi.
Jajko byo od zawsze symbolem rozwaa nad pocztkiem wiata i ycia. Symbolika
jajka "jako róda wszelkiego pocztku", wystpuje w wielu kulturach na wiecie. Uwaa
si je za symbol odradzajcego si ycia w przyrodzie. Pisanki to jaja malowane na
Wielkanoc, pokrywane rysunkami o rozmaitych wzorach; malowane gadko nazywane s
kraszankami.
Kurczak jest cile zwizany z symbolem jajka. W dziewitnastym wieku w Galicji
mówiono: "wsta z grobu (Chrystus) jak z jaja kurcz". Jego óta barwa symbolizuje
wieczno, odrodzenie i soce.
Zajczek w wielu kulturach, poczwszy od staroytnoci, kojarzony by z podnoci,
przyrod, odrodzeniem, ruchliwoci oraz tchórzliwoci. Dopiero w XVII wieku po-
czono ten symbol ze witami Wielkanocnymi. Do Polski zwyczaj ten dotar z Niemiec
na pocztku XX wieku. Zajczek jest raczej rekwizytem ni bohaterem obrzdu.
Palma zostaa wprowadzona do liturgii kocielnej w XI wieku na pamitk triumfalnego
wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Niedziela Palmowa zwana jest równie Ródkow,
Wierzbn oraz Kwietn. Tego dnia, wierni uczestnicz we mszy, podczas której ksidz
wici palmy - symbol odradzajcego si ycia. W Polsce palm zastpuje si gazk
wierzby, która ucielenia zmartwychwstanie i niemiertelno duszy.
wyszukano na stronach Internetu
2. Szybko szykuj si do wyjcia !
3. aba bardzo boi si bociana.
4. Wstawaj Kuba – ranek ju!
5. W ydk zapa mnie skurcz, a kolano nie boli.
6. Uwaaj, ten pal ma dwa ski.
Pomyl… …i odgadnij, co woy do swojego koszyczka kada z dziewczynek. Podpowie-
dz Wam sylaby przy kadym rysunku, z których uoysz imiona dziewczynek.
- ry -
- tyn -
- sia