of 16/16
1 JEDYNKA STYCZEŃ 2019 GAZETKA SZKOLNA DLA RODZICÓW [email protected] www.sp1bielsko.republika.pl W numerze: 1. Dzień Pszczoły, Dzień Matematyki . 2. Motomikolajki, Dlaczego sport jest ważny? 3. Praca samorządu w 1 semestrze . 4. Światowy Dzień Zwierząt. 5. Nasi uczniowie na KONKURSIE HISTORYCZNYM W KATOWICACH . Żywa lekcja historii . 6. Jak uczyć się efektywnie ?- rady dla uczniów 7. Kim jest doradca zawodowy? 8. Rekrutacja do szkół . 9. Dziecięcy stres . 10. Tradycje związane z Bożym Narodzeniem . 11. Zagadki. Szczęśliwego Nowego Roku samych radosnych dni i dobrych przeżyć życzy Wszystkim Czytelnikom „Jedynki” Redakcja

JEDYNKA SZKOLNA JEDYNKA/GAZETKA SZKOLNA... · Zagadki. Szczęśliwego Nowego Roku samych radosnych dni i dobrych przeżyć życzy Wszystkim Czytelnikom „Jedynki” Redakcja 2 Bez

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of JEDYNKA SZKOLNA JEDYNKA/GAZETKA SZKOLNA... · Zagadki. Szczęśliwego Nowego Roku samych radosnych...

1

JEDYNKASTYCZE 2019

GAZETKA SZKOLNA DLA RODZICW

[email protected] www.sp1bielsko.republika.pl

W numerze: 1. Dzie Pszczoy, Dzie Matematyki . 2. Motomikolajki, Dlaczego sport jest wany? 3. Praca samorzdu w 1 semestrze . 4. wiatowy Dzie Zwierzt. 5. Nasi uczniowie na KONKURSIE HISTORYCZNYM W KATOWICACH . ywa lekcja historii . 6. Jak uczy si efektywnie ?- rady dla uczniw 7. Kim jest doradca zawodowy? 8. Rekrutacja do szk . 9. Dziecicy stres . 10. Tradycje zwizane z Boym Narodzeniem . 11. Zagadki.

Szczliwego Nowego Rokusamych radosnych dni i dobrych przeyyczy Wszystkim Czytelnikom Jedynki

Redakcja

2

Bez pszcz nie ma nic,

29 i 30 padziernika 2018 r. Szkoa Podstawowa nr 1 w Bielsku-Biaej ponownie przybraa to-czarne barwy. Ju po raz drugi placwka obchodzia wito pt. ,,Bez pszcz nie ma nic, ratujmy je by y. W akcji wzili udzia wszyscy uczniowie i nauczy-ciele. Gociem specjalnie zaproszonym na t uroczysto by dowiadczony pszczelarz - Pan Andrzej Czajkowski, ktry w ciekawy sposb opowiedzia o budowie pszcz, ich zwyczajach oraz zasadach panujcych w ulu. Nasi wychowankowie z wielk uwag su-chali wykadu specjalisty, z fascynacj podziwiali ramki wypenione sodziutkim miodem, z rozkosz kosztowali rwnie rozmaitych miodowych sodkoci. Nawet laik w zakresie miodw mg w ten dzie poczu rnic midzy miodem akacjowy, gryczanym czy lipo-wym. Dziki przernym akcesoriom przyniesionym specjalnie przez Pana Czajkowskiego, kady cho przez chwilk, poczu si jak pszczelarz.

Na korytarzach naszej szkoy a roio si od dzieci poprzebieranych za pszczoy. Nie-ktrzy startowali nawet w Konkursie na najciekawsze przebranie - kady uczestnik zdo-by inn nagrod. Podczas gdy wikszo pszczek delektowaa si pysznym miodem, cz uczniw wytaa mzg, biorc udzia w Konkursie wiedzy o pszczoach. Z tej okazji przygotowano pantomim, ktra przedstawiaa proces powstania miodu - w rol pszcz wcielili si uczniowie klasy 5d. Dla najmodszych zorganizowano tzw. Konkurs rodzinny ,,Pszczoa. Uczniowie klas 1-3 przygotowali niesamowite prace plastyczno-techniczne. Ich wystawa zachwycia wszystkich. Ponadto dla uczniw z tzw. iskierk poetyck, przygo-towano Konkurs na najpikniejszy wiersz o pszczole. Zabawne prace poetyckie znalazy si na wystawie - mielimy co czyta i podziwia. eby byo jeszcze weselej, zaprojektowano szkoln fotobudk - kady mg zrobi sobie zdjcie w roli wesoej pszczki. Pod szkol-nym sufitem, tu nad gowami caej spoecznoci szkolnej, pojawi si rj pszcz (oczywi-cie sztucznych). Owadw byo a 32 - tyle wanie zaadoptowalimy w zeszym roku, ale mamy nadziej, e w tym roku zaadoptujemy ich jeszcze wicej!

Zaangaowanie i wysiek uczniw uhonorowano wspaniaymi nagrodami, ktre ufundo wali nasi sponsorzy - Rada Rodzicw, kino Helios, pizzeria oraz rodzice naszych wychowankw. Mamy nadziej, e za rok nasza akcja znowu przyniesie wszystkim duo radoci i bdzie jeszcze ciekawsza.

Magorzata Matusiak-Ordon

ratujmy je by y.

wiatowy Dzie Tabliczki Mnoenia

28 wrzenia w naszej szkole ju kolejny raz hucznie obchodzilimy wiatowy Dzie Tabliczki Mnoenia. Ten dzie by wielkim witem Matematyki. Celem nadrzdnym imprezy byo przekonanie dzieci, e matematyka moe by doskona, rozwijajc zabaw, a przez to zachcenie ich do wikszego zainteresowania tym przedmiotem.

3

W tym roku dzie ten przebiega pod hasem Matematyka Ruch Muzyka, dlatego te wszyscy uczniowie, podzieleni na grupy spotkali si na kolorowo udekorowanej sali gimnastycznej. Byy tam rozstawione poszczeglne sektory, w ktrych dzieci rozwizyway zadania matematyczne poczone z rnymi formami ruchu i wicze gimnastycznych. Byli tam Matematyczni pikarze, Krlowa skakanki, Koo fortuny, Losy, Kraina czyn-nikw, Gra w koci, Iloczynowe piramidy i Matematyczne inicjay. Odby si te konkurs na matematyczn fryzur. I tutaj najmodsi pucili wodze fantazji. Matematyka to nauka cisa, ale to nie znaczy, e musi by powana i nudna. Niektrzy nawet piewaj o niej piosenki. Nam przez cay czas zabawy z matematyk towarzyszyy wywietlane te-ledyski i rytmiczne melodie. Wszyscy wietnie si bawili.

Marta Kazanecka

M o t o m i k o a j k iJest na wiecie jeden zawd, jedno jedyne powoanie

by dobrym dla drugiego czowieka

Nasza szkoa po raz pierwszy braa udzia w akcji Motomikoajki. Od pitego listopada do czwartego grudnia zbieralimy potrzebne rzeczy do Domu Dziecka na ulicy Pocztowej w Bielsku-Biaej.

Jest to akcja, ktra odbywa si w naszym miecie ju od 11 lat.

Sport - aktywno fizyczna (ruchowa) jest podstawowym stymulatorem rozwoju psy-chosomatycznego czowieka. Rozwija ona dyspozycje zwizane m.in. z umiejtnociami ruchowymi, zdolnociami motorycznymi, postaw czy zahartowaniem ciaa.

Uprawianie sportu to nie tylko tyzna fizyczna, to rwnie ksztatowanie koordy-nacji, umiejtnoci pracy w grupie, lepsza sylwetka, ciekawe i zdrowe spdzanie wolnego czasu. Sport uczy te wytrwaoci w deniu do celu, pokonywania wasnej saboci i wiary w siebie. To take wietna lekcja zdrowej rywalizacji i wsppracy w zespole. Umiejtnoci przegrywania i wygrywania z szacunkiem wobec pokonanych.

Dzieci obserwujc otaczajcy ich wiat, mocno przygldaj si rodzicom, czsto wzo-rujc si na nich w swoim dorosym yciu.Dlatego te najlepszym pomysem jest wsplne odkrywanie pasji poprzez np. rodzinne wyprawy rowerowe, wypady na basen, w gry, ciank wspinaczkow, rolki, narty. Maluchy zamiast przebywa przed komputerem lub te-lewizorem maj moliwo spdzenia czasu z rodzicami, przy okazji lepiej si poznajc oraz przeywajc niezapomniane chwile z mam i tat. A jeli bdziemy uprawia sport razem z dziemi, to rado i korzyci bd obustronne. Ruch nie tylko czyni dziecko sprawniej-szym, ale i mdrzejszym. Dziki niemu nastpuje odkrywanie uzdolnie i talentw. Popra-

Dlaczego sport jest wany w yciu dzieci?

4

Z ycia Samorzdu SzkolnegoPraca Samorzdu Szkolnego co roku przebiega zgodnie z planem, ktrego zadania maj

wpyw na rozwj dziaalnoci samorzdowej wrd uczniw, wdraanie ich do akty wnej pracy. Aktywno i zaangaowanie dostrzega si poprzez systematyczno w dziaaniach poszczeglnych sekcji, np.: ESTETYKI SAL; SZCZLIWYCH NUMERKW; PROTOKOW

Praca na bieco jest kontrolowana i rozliczana przez opiekunw. W cigu caego roku szkolnego czonkowie samorzdu angauj si w organizacj imprez, np.: LUBOWA-NIE KLAS 1; WITO KEN; GWIAZDKOWA SZKOA; WALENTYNKI; ZAKOCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Od wielu lat w naszej szkole pod patronatem Samorzdu Szkolnego przeprowadza-ne s rnego rodzaju akcje charytatywne, ktre zawsze znajduj odzew wrd uczniw i nauczycieli.

12 padziernika 2018 roku Szkoa Podstawowa nr 1 im. Bohaterw Westerplatte w Bielsku-Biaej kolejny raz przystpia do realizacji programu midzynarodowej ak-cji ,,POLA NADZIEI. Akcja ta przypomina o osobach nieuleczalnie chorych, cierpicych w domach i hospicjach. Jej celem jest:

pozyskanie rodkw finansowych na potrzeby hospicjw, opiekujcych si ludmi chorymi na raka

edukacja dotyczca metod pracy z nieuleczalnie chorymi propagowanie w spoeczestwie postaw otwartych na drugiego, zwaszcza cierpi-

cego czowieka. Elementami prowadzonej kampanii ,,POLA NADZIEI s:

jesienne sadzenie onkili w wybranych miejscach na terenie szkoy uwraliwienie dzieci i modziey na potrzeby chorego czowieka poprzez organizacj

projektw edukacyjnych, konkursw, wieczornic poczonych z np. z aukcj prac dzieci-cych, z ktrych dochd przeznaczony zostanie na budow stacjonarnego hospicjum

organizowanie dziaa o charakterze widowiskowym, majcym na celu promowa-nie opieki hospicyjnej, takich jak koncerty, festyny itp.

wia nastrj, daje poczucie spenienia i zadowolenia, pozwala lepiej pozna siebie i otocze-nie. Wpywa niezwykle korzystnie na caociowy rozwj czowieka. Wreszcie, sprawno fizyczna jest uwaana za cz inteligencji, jak np. umiejtno mowy czy rozwizywania zada matematycznych. Aktywno fizyczna wzmacnia ukad nerwowy, zwiksza zdolno do pracy umysowej, spowalnia obnienie zdolnoci poznawczych. W badaniach udowo-dniono pozytywny wpyw ruchu na wyniki szkolne. Obserwacje dotyczyy umiejtnoci percepcji, wskanikw inteligencji, osigni szkolnych, testw werbalnych i matematy-cznych oraz poziomu gotowoci szkolnej. Szczeglnie wane, dla poprawy oraz utrzymania sprawnoci i funkcji umysu w okresie penej dorosoci, jest jak najwczeniejsze podejmo-wanie aktywnoci ruchowej.

Pamitajmy! ,,W zdrowym ciele zdrowy duch!

Marta Rasaa

5

prowadzenie kwest pod kocioami, zbirek publicznych na ulicach miasta oraz w skle-pach w okresach przedwitecznych, podczas ktrych rozdawane s symbole akcji onkile.

onkile s midzynarodowym symbolem nadziei.Przypominaj o ludzkich cierpieniach,oczekujcych naszej pomocy i opieki

w trudnym okresie odchodzenia z tego wiata

W celu pozyskania pienidzy na rzecz budowy hospicjum 15.12.2018 roku przedsta-wiciele Samorzdu Szkolnego sprzedawali wrd uczniw, nauczycieli i rodzicw, ozdoby witeczne oraz kartki zrobione wasnorcznie.

Akcja realizowana jest wedug ustalonego planu. Za przeprowadzenie akcji w szkole odpowiedzialne s: mgr Katarzyna Kwana, mgr Magorzata Pastor.

Pod patronatem Samorzdu Szkolnego zostay przeprowadzone jeszcze inne akcje charytatywne: Do serca przytul psa zbirka suchej karmy dla zwierzt ze schroniska ,,Reksio w Bielsku Biaej; Pom i TY sprzeda kalendarzykw na rzecz fundacji, po-magajcej chorym dzieciom; witeczne Kartki Dobroczynne wspierajce chorych nie-penosprawnych podopiecznych Stowarzyszenia Sursum Corda; Gra Grosza zbieranie funduszy na pomoc dzieciom, ktre doznay rozki z rodzicami. Zbirka groszy.

Dziaalno Samorzdu Uczniowskiego to jedna z metod przygotowujca uczniw od najmodszych lat do ycia w spoeczestwie demokratycznym i dlatego co roku prze-prowadzane s wybory do Samorzdu Szkolnego zgodnie z obowizujcym regulaminem. Praca Samorzdu Szkolnego wykonywana jest rzetelnie, wszystkie realizowane dziaania osigaj zamierzony cel.

Opracowaa: Magorzata Pastor

Padziernik miesicem dobroci dla zwierzt

wiatowy Dzie Zwierzt wito obchodzone corocznie 4 padziernika w dzie wspominania w Kociele powszechnym w. Franciszka z Asyu, patrona zwierzt, ekolo-gw i ekologii.

w. Franciszek w stosunku do czowieka i przyrody wyrzek si chci dominacji oraz wyznawa ide braterstwa wszystkich stworze. Gosi, e wszyscy mieszkacy Ziemi s brami, bez wzgldu na charakter, pogldy, narodowo, stan majtkowy i kady, kto prosi o pomoc, wrg czy przyjaciel powinien by wysuchany i przyjty.

wiatowy Dzie Zwierzt zosta ustanowiony w 1931 roku na konwencji ekologicznej we Florencji i rozpoczyna wiatowy Tydzie Zwierzt trwajcy do 10 padziernika

Z tej okazji w naszej szkole przez cay miesic trwaa zbirka rzeczy dla podopiecznych Schroniska Reksio oraz Fundacji Przysta Ocalenie. Zebralimy gwnie such i mokr karm dla psw i kotw, wirki dla kotw, koce i rczniki oraz rodki czystoci.

WSZYSTKIM DARCZYCOM W IMIENIU ZWIERZAKW SEDECZNIE DZIKUJEMY!

6

NASI UCZNIOWIE NA KONKURSIE HISTORYCZNYM W KATOWICACH

W dniu 13 grudnia 2018 r., trjka naszych uczniw: Bartosz Kajdaski (8a), Micha Niesyt (8a), Sandra Niedwied (8c), uczestniczya w II etapie XXIV edycji Oglnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego zatytuowanej Losy onierza i dzieje ora polskiego w latach 19391948. W walce o woln Polsk.

Konkurs odbywa si w XV LO im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach. Uczniowie mieli do napisania test z zakresu II wojny wiatowej, ktrego tematyka znaczc wykra-czaa poza podstaw programow szkoy redniej. Przez dwie godziny, dzielnie walczyli, by dosta si do etapu wojewdzkiego. Jak sami mwi, test by ciki ale do przejcia.

Patronat nad konkursem objeo: Ministerstwo Obrony Narodowej, Mazowieckie Ku-ratorium Owiaty, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Instytut Historii Uni-wersytetu Kardynaa Stefana Wyszyskiego w Warszawie.yczymy im sukcesw i trzymamy mocno kciuki w kolejnych etapach tego konkursu.

Krzysztof Dusik

W dniu 14 grudnia 2018 r., w naszej szkole odbyo si prawdziwe, ywe spotkanie z histori. Klasy 6, 7 i 8. uczestniczyy w niecodziennym spotkaniu, dotyczcym 100-lecia Odzyskania Niepodlegoci przez Polsk.

Rycerze z bractwa Kerin przedstawiali odrodzenie naszego kraju, opowiadali o tym, jak z potnej Rzeczpospolitej XVI i XVII wieku cigncej si od Morza Batyckiego do Mo-rza Czarnego, zniknlimy z wszelkich map, po to, aby po stu dwudziestu trzech latach niewoli ponownie mc mwi swobodnie w jzyku polskim.

Zajrzelimy do Konstytucji 3 Maja, bylimy wiadkami powstania kociuszkowskiego (przypomnielimy sobie Wojciecha Bartosa), a take zobaczylimy wspaniaego Marsza-ka Pisudskiego, obserwujc jego poczynania od lat najmodszych a do bitwy warszaw-skiej. Prowadzcy przypomnieli takie fakty z naszej historii, jak udzia polskich legionistw w walkach u boku Napoleona, powstanie Ksistwa Warszawskiego, okres zaborw i walki z germanizacj i rusyfikacj oraz z najazdem bolszewickim i bitwie warszawskiej.

W trakcie tej nietypowej lekcji historii uczniowie mogli wcieli si w role najwybitniej-szych postaci naszej historii z marszakiem Jzefem Pisudskim na czele.

Prowadzcy wielokrotnie podkrelali, e naley pamita o przeszoci swojego kraju i by wiernymi sowom, ktre wypowiedzia marszaek:

,,Nard, ktry nie szanuje swej przeszoci nie zasuguje na szacunek teraniejszoci i nie ma prawa do przyszoci.

Krzysztof Dusik

Kolejna ywa lekcja historii za nami

7

Jak uczy si efektywnieMotywacja - jest jednym z gwnych warunkw powodzenia w nauce. Naley zada sobie pytanie: PO CO SI UCZY?

UCZ SI, BO CHC: duo wiedzie i umie by dobrym uczniem dosta si na studia wiele osign w yciu.UCZ SI, BO MOG: lepiej wykorzysta mzg uruchomi ukryte rezerwy pozby si blokad, znale si wrd najlepszych.UCZ SI, BO POTRAFI: sucha z uwag aktywnie czyta notowa zapamitywa zdawa egzaminy.Im wicej bdziesz si uczy, tym atwiej przyswoisz sobie nowe wiadomoci.

10 sposobw na szybkie uczenie si:1. Bd systematyczny! Nie ucz si tylko przed klaswk, ale staraj si zaglda do zeszy-

tu przed kad lekcj. Wystarczy p godziny, aby nie narobi sobie zalegoci.2. Zorganizuj sobie jasne, ciche i uporzdkowane miejsce pracy! Ucz si w tym samym

miejscu i o staej porze. Pomoe Ci to w zapamitaniu i przypomnieniu wiadomoci.3. Koncentruj si! Skup si na tym, czego si uczysz, nie ogldaj w tym czasie telewizji,

nie suchaj radia, nie uywaj telefonu ani komputera, zamknij drzwi od swojego pokoju i popro, aby nikt Ci nie przeszkadza.

4. Rb dobre notatki! Nie przepisuj wszystkiego,ale notuj najbardziej istotne informacje. Uywaj skrtw, kolorw, rysuj strzaki, obrazki. To, co wane, pisz drukowanymi literami.

5. Ucz si zagadnieniami! Przeczytaj tekst. Wynotuj z niego kilka najwaniejszych punk-tw i ucz si ich po kolei. Dziki temu Twoja wiedza nie bdzie chaotyczna.

6. Nie wkuwaj bezmylnie na pami! Zrozum to, czego si uczysz. Szybciej zapamitasz, a poza tym nie narobisz sobie wstydu, kiedy kto poprosi Ci o wyjanienie tematu.

7. Kiedy czujesz si zmczony, rb sobie przerw! Chwila relaksu (np. taniec przy ulubio-nym przeboju)dotleni Twj organizm, a wiedza sama bdzie Ci wchodzia do gowy.

8. Bd uczciwy wobec samego siebie! Ucz si tego, czego nie wiesz, a nie w kko powta-rzaj to, co ju dawno umiesz.

9. Korzystaj z rnych rde wiedzy! Ucz si nie tylko z podrcznikw, ale zagldaj te do Internetu i przegldaj pras, czytaj ksiki popularnonaukowe. Porwnuj, uzupeniaj, wycigaj wnioski.

10. Przed klaswk powtarzaj materia! Przeczytaj notatki, zadawaj pytania i odpowiadaj na nie wasnymi sowami.

I nie jcz, e masz dosy budy, tylko umiechaj si. Pozytywne nastawienie jest kluczem do sukcesu!

opracowaa: Iwona Kozowska-Karcz

8

Doradca zawodowy w szkolekim jest?

Doradca zawodowy udziela pomocy w planowaniu dalszego ksztacenia i kariery zawodowej m.in. w formie grupowych i indywidualnych porad uwzgldniajc pre-dyspozycje indywidualne osb korzystajcych z pomocy, a take potrzeby rynku pracy oraz moliwoci systemu edukacyjnego.

DLA KOGO?Dziaania szkolnych doradcw zawodowych skierowane s do uczniw, w szcze-glnoci modziey koczcej szko podstawow, ktra poszukuje odpowiedzi m.in. na pytania:Jakie s moje zainteresowania i umiejtnoci?Jakie s moje plany, pasje i cele. A jeli ich nie ma?Ktra szkoa/uczelnia jest dla mnie odpowiednia?Moja wymarzona praca?Czy istniej alternatywy cieki ksztacenia do mojej wymarzonej pracy?

W JAKI SPOSB?Doradca zawodowy zapewnia wsparcie w podejmowaniu szkolnych i zawodowych decyzji podczas rozmw indywidualnych bd prowadzc zajcia grupowe, pomaga okreli zainteresowa-nia i umiejtnoci wykorzystujc rne wiczenia, testy i kwestionariusze psycho-logiczne,pomaga podj samodzieln decyzj zwizan z wyborem szkoy, uczelni, zawodu poprzez udzielanie informacji zawodowo - edukacyjnej, takich jak o moli-wociach ksztacenia, informacje o rynku pracy, informacje o zawodach itp.

JAKIE S KORZYCI?Dziki pomocy doradcy zawodowego mona m.in. - nauczy si jak zaplanowa swoj dalsz edukacj oraz karier zawodow- uzyska jasno swoich planw i celw zawodowych- uzyska informacje na temat swoich mocnych strony, talentw i w jaki sposb

wykorzysta je w planowaniu dalszej edukacji- otrzyma informacje na temat aktualnych wymaga rynku pracy, aktualnych

moliwoci drg ksztacenia. Urszula Spaczek

9

REKRUTACJA DO SZK PONADPODSTAWOWYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020W TERMINIE DODATKOWYM

1. JZYK POLSKI 3 czerwca 2019 r. godz. 11:00 (poniedziaek)

2. MATEMATYKA 4 czerwca 2019 r. godz. 11:00 (wtorek)

3. JZYK OBCY NOWOYTNY 5 czerwca 2019 r. godz. 11:00 (roda)

W TERMINIE GWNYM1. JZYK POLSKI 15 kwietnia 2019 r.

godz. 9:00 (poniedziaek) 2. MATEMATYKA 16 kwietnia 2019 r.

godz. 9:00 (wtorek) 3. JZYK OBCY NOWOYTNY

17 kwietnia 2019 r. godz. 9:00 (roda)

TERMINY EGZAMINU SMOKLASISTY

W przypadku egzaminu smoklasisty przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu

Termin ogoszenia wynikw egzaminu smoklasisty 14 czerwca 2019 r.

Termin przekazania szkoom wynikw i zawiadcze 14 czerwca 2019 r.

Termin wydania zawiadcze oraz informacji zdajcym 21 czerwca 2019 r.

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

W przypadku egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu

Termin ogoszenia wynikw egzaminu gimnazjalnego 14 czerwca 2019 r.

Termin przekazania szkoom wynikw i zawiadcze 14 czerwca 2019 r.

Termin wydania zawiadcze oraz informacji zdajcym 21 czerwca 2019 r.

10

KRYTERIA DLA ABSOLWENTW GIMNAZJUM Maksymalna liczba punktw 1 Punkty za wiadectwo 100 pktocena z jzyka polskiego (za ocen celujc) 18 pktocena z matematyki (za ocen celujc) 18 pktocena z I przedmiotu (za ocen celujc) 18 pktocena z II przedmiotu (za ocen celujc) 18 pktszczeglne osignicia 18 pktwiadectwo ukoczenia gimnazjum z wyrnieniem 7 pktaktywno spoeczna 3 pkt Punkty za egzamin gimnazjalny 100 pktwynik z jzyka polskiego 100% x 0,2 = 20 pktwynik z historii i wiedzy o spoeczestwie 100% x 0,2 = 20 pktwynik z matematyki 100% x 0,2 = 20 pktwynik z przedmiotw przyrodniczych 100% x 0,2 = 20 pktwynik z jzyka obcego nowoytnego na poziomie podstawowym 100% x 0,2 = 20 pktwynik z jzyka obcego nowoytnego na poziomie rozszerzonym Nie przelicza si

KRYTERIA DLA ABSOLWENTW SZKOY PODSTAWOWEJ Maksymalna liczba punktw 1

Punkty za wiadectwo 100 pktocena z jzyka polskiego (za ocen celujc) 18 pktocena z matematyki (za ocen celujc) 18 pktocena z I przedmiotu (za ocen celujc) 18 pktocena z II przedmiotu (za ocen celujc) 18 pktszczeglne osignicia 18 pktwiadectwo ukoczenia szkoy podstawowej z wyrnieniem 7 pktaktywno spoeczna 3 pkt Punkty za egzamin smoklasisty 100 pktwynik z jzyka polskiego 100% x 0,35 = 35 pktwynik z matematyki 100% x 0,35 = 35 pktwynik z jzyka obcego nowoytnego 100% x 0,3 = 30 pkt

11

KRYTERIA DLA ABSOLWENTW GIMNAZJUM Maksymalna liczba punktw 1 Punkty za wiadectwo 100 pktocena z jzyka polskiego (za ocen celujc) 18 pktocena z matematyki (za ocen celujc) 18 pktocena z I przedmiotu (za ocen celujc) 18 pktocena z II przedmiotu (za ocen celujc) 18 pktszczeglne osignicia 18 pktwiadectwo ukoczenia gimnazjum z wyrnieniem 7 pktaktywno spoeczna 3 pkt Punkty za egzamin gimnazjalny 100 pktwynik z jzyka polskiego 100% x 0,2 = 20 pktwynik z historii i wiedzy o spoeczestwie 100% x 0,2 = 20 pktwynik z matematyki 100% x 0,2 = 20 pktwynik z przedmiotw przyrodniczych 100% x 0,2 = 20 pktwynik z jzyka obcego nowoytnego na poziomie podstawowym 100% x 0,2 = 20 pktwynik z jzyka obcego nowoytnego na poziomie rozszerzonym Nie przelicza si

KRYTERIA DLA ABSOLWENTW SZKOY PODSTAWOWEJ Maksymalna liczba punktw 1

Punkty za wiadectwo 100 pktocena z jzyka polskiego (za ocen celujc) 18 pktocena z matematyki (za ocen celujc) 18 pktocena z I przedmiotu (za ocen celujc) 18 pktocena z II przedmiotu (za ocen celujc) 18 pktszczeglne osignicia 18 pktwiadectwo ukoczenia szkoy podstawowej z wyrnieniem 7 pktaktywno spoeczna 3 pkt Punkty za egzamin smoklasisty 100 pktwynik z jzyka polskiego 100% x 0,35 = 35 pktwynik z matematyki 100% x 0,35 = 35 pktwynik z jzyka obcego nowoytnego 100% x 0,3 = 30 pkt

12

REKRUTACJA DO SZK PONADPODSTAWOWYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020W TERMINIE DODATKOWYM

1. JZYK POLSKI 3 czerwca 2019 r. godz. 11:00 (poniedziaek)

2. MATEMATYKA 4 czerwca 2019 r. godz. 11:00 (wtorek)

3. JZYK OBCY NOWOYTNY 5 czerwca 2019 r. godz. 11:00 (roda)

W TERMINIE GWNYM1. JZYK POLSKI 15 kwietnia 2019 r.

godz. 9:00 (poniedziaek) 2. MATEMATYKA 16 kwietnia 2019 r.

godz. 9:00 (wtorek) 3. JZYK OBCY NOWOYTNY

17 kwietnia 2019 r. godz. 9:00 (roda)

TERMINY EGZAMINU SMOKLASISTY

W przypadku egzaminu smoklasisty przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu

Termin ogoszenia wynikw egzaminu smoklasisty 14 czerwca 2019 r.

Termin przekazania szkoom wynikw i zawiadcze 14 czerwca 2019 r.

Termin wydania zawiadcze oraz informacji zdajcym 21 czerwca 2019 r.

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

W przypadku egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu

Termin ogoszenia wynikw egzaminu gimnazjalnego 14 czerwca 2019 r.

Termin przekazania szkoom wynikw i zawiadcze 14 czerwca 2019 r.

Termin wydania zawiadcze oraz informacji zdajcym 21 czerwca 2019 r.

13

Stres - to stan bardzo silnego pobudzenia spowodowanego rnymi przyczy-nami. Stres jest szkodliwy, gdy wystpuje zbyt czsto i jest dugotrway.

Stres u dzieci bywa wywoany przez:

- konflikty wystpujce w domu, szkole, grupie rwieniczej,- zmiany, ktrych przebieg uniemoliwia dostosowanie si dziecka (np. mier w rodzinie, zmiana otoczenia),- denie do bycia najlepszym we wszystkim,- wygrowane oczekiwania rodzicw wobec dziecka,- kontakt z przemoc.

Objawy stresu u dziecka, ktre powinny niepokoi:- czste przeywanie niepokoju, lku, - ble i zawroty gowy,- dolegliwoci odkowe, - zgrzytanie zbami,- depresja, - wybuchy gniewu,- brak apetytu, - apatia,- kopoty ze snem, - omdlenia.

Rodzice! Pamitajcie o tym, e aby zaagodzi objawy dziecicego stresu naley:- okazywa dziecku trosk, udziela wsparcia w trudnych sytuacjach,- stworzy ciepy i bezpieczny dom,- naley chwali i nagradza sukcesy dziecka a nie krytykowa poraki,- nie przecia dziecka zajciami dodatkowymi,- nie zachca do przesadnego wspzawodnictwa,- dba o wystarczajca ilo snu dziecka,- przygotowa dziecko do samodzielnego rozwizywania problemw.

Dziecicy stres:

14

Od wiekw chrzecijanie na caym wiecie w rnorodny sposb obchodz wita Boego Narodzenia. Choinka jest znana niemal wszdzie, cho w Burundii przystraja si bananowca, a w Indiach drzewko mango. Najsynniejsz kold Cicha noc przetuma-czono na 175 jzykw, najpikniejsze szopki s podobno we Woszech, a we Francji jada si podczas Wigilii ostrygi.

Korzenie tradycji zwizanych z Boym Narodzeniem sigaj odlegych czasw. Nie-rzadko zwyczaje te wywodz si jeszcze z rytuaw pogaskich, na ktrych miejsce wpro-wadzano pniej wita chrzecijaskie, nadajc im zupenie nowe znaczenie. Znaczca jest tu data. W wielu kulturach w przerny sposb starano si podczas przesilenia zimo-wego przywoa soce z powrotem na ziemi i sprawi, aby odrodzia si przyroda.

Miejsce zostawiane przy wigilijnym stole przeznaczano dla przybysza, czyli dla duchw przodkw. W Polsce zwyczaj ten upowszechni si w XIX wieku. Mia on ww-czas wymow patriotyczn dodatkowe nakrycie symbolicznie zarezerwowane byo dla czonka rodziny przebywajcego na zesaniu na Syberii.

Boe Narodzenie byo take czasem wrb. Wyjtkowo tego dnia polegaa na tym, e jego przebieg mia znaczcy wpyw na cay nadchodzcy rok. Jedn z polskich tradycji jest kadzenie siana pod wigilijny obrus. Cignito z niego somki im dusza, tym wicej pomylnoci czekao danego czowieka w nastpnym roku. Jeszcze dzisiaj do powszech-na jest wiara w to, e w Wigili zwierzta mwi ludzkim gosem. Podsuchujcy je ludzie dowiadywali si pono najczciej o zbliajcej si mierci wasnej albo kogo z rodziny.

BEKbek w dzisiejszej postaci zawdziczamy w. Franciszkowi. Historia tej tradycji jest

jednak znaczenie dusza i siga pitego wieku. Wtedy, jak gosi podanie, bek Jezu-sa przeniesiono z Betlejem do Rzymu i umieszczono w Bazylice Matki Boej Wikszej. Take Pasterk w Rzymie odprawiano pocztkowo tylko w tym kociele.

To we Woszech zaczto w uroczysto Boego Narodzenia wystawia bki, w kt-rych umieszczano figury witej Rodziny, aniow i pasterzy. Do rozpowszechnienia tego zwyczaju przyczyni si w. Franciszek. Z przekazw pozostawionych przez jego biografa Tomasza z Celano wiemy, e w wigilijn noc Biedaczyna z Asyu zgromadzi w grocie w miejscowoci Greccio okolicznych mieszkacw i braci, by w prosty sposb pokaza im, co to oznacza, e Bg sta si czowiekiem i zosta pooony na sianie. W centrum jaskini lea wielki gaz, penicy rol otarza. Przed nim bracia umiecili zwyky kamienny b do karmienia byda, przyniesiony z najbliszego gospodarstwa. W pobliu, w prowizorycznej zagrdce, stao kilka owieczek, a po drugiej stronie w i osio. Jak pisa kronikarz, zwierz-ta zaciekawione, wycigajce szyje w stron obu, pochylajc si i jakby skadajc pokon zoonej w nim figurce przedstawiajcej dzieci Jezus. Postaci do szopki wybrano spo-rd obecnych braci i wiernych. Zapalonymi pochodniami w. Franciszek rozjani niebo, a w lesie ukryli si pasterze, ktrzy na dane haso wznosili gromkie okrzyki. Do dzi szopka w Greccio przyciga corocznie rzesze turystw.

Obecnie najsynniejsze s szopki toskaskie, sycylijskie i neapolitaskie. W Szwajcarii, w Niemczech i w Austrii modne s bki grajce. W Polsce do najbardziej znanych nale szopki krakowskie, prawdziwe arcydziea sztuki ludowej. Powstanie tej tradycji przypisuje si murarzom i cielom. Nie majc zatrudnienia w zimie, chodzili oni z takimi szopkami-te-atrzykami od domu do domu i tak zarabiali na swe utrzymanie. Wzorem architektonicznym by dla nich przede wszystkim koci Mariacki, ale wykonywano take miniatury Wawelu,

Tradycje wit Boego Narodzenia

15

Sukiennic i Barbakanu. Od 1937 r. z inicjatywy Jerzego Dobrzyckiego odbywa si konkurs na najpikniejsz Szopk Krakowsk.

Ju w redniowieczu wystawiono przy bkach przedstawienia teatralne zwane jasekami. W Polsce najbardziej znanym utworem tego gatunku jest Polskie Betlejem autorstwa Lucjana Rydla.

WIECZERZA WIGILIJNAUroczysto Boego Narodzenia wprowadzono do kalendarza wit kocielnych

w IV wieku. Dwiecie lat pniej ustalia si tradycja wieczornej kolacji, zwanej wigili. Wie-czerza wigilijna jest niewtpliwie echem starochrzecijaskiej tradycji wsplnego spoy-wania posiku, zwanego z grecka agape, bdcego symbolem braterstwa i mioci midzy ludmi. Gdy w drugiej poowie IV w. Synod w Laodycei zabroni biesiadowania w wity-niach, zwyczaj ten przenis si do domw wiernych. W Polsce Wigili zaczto obchodzi wkrtce po przyjciu chrzecijastwa, cho na dobre przyja si dopiero w XVIII w.

Wigilia (ac. czuwanie) pierwotnie oznaczaa stra nocn i oczekiwanie. W sowniku kocielnym nazywa si tak dzie poprzedzajcy wiksze wito. Dawniej w kad wigili obowizywa post. Do stou wigilijnego siadano, gdy zabysa pierwsza gwiazda. Miaa ona przypomina Gwiazd Betlejemsk prowadzc pasterzy i magw do Betlejem.

Na wschodzie Polski i na Ukrainie pierwsz potraw jest kutia pszenica lub jczmie zaprawiana miodem, migdaami i liwkami. Po modlitwie i czytaniu Pisma witego nast-puje podzielenie si opatkiem, ktry jest symbolem Eucharystii.

Zgodnie z polskim zwyczajem potrawy wigilijne powinny by postne, czyli bezmisne i przygotowane bez uycia tuszczw zwierzcych. Tradycja mwi o dwunastu potrawach, s one inne w rnych regionach Polski.

PASTERKAPasterka jest pamitk z pierwszych wiekw chrzecijastwa, kiedy naboestwa

nocne naleay do staej praktyki Kocioa. Pierwsze Msze w. o pnocy 24 grudnia spra-wowano w Betlejem. W Rzymie zwyczaj ten znany by ju za czasw papiea Grzegorza I Wielkiego, pasterk odprawiano przy bku Chrystusa w Bazylice Matki Boej Wi kszej. Charakter tej liturgii tumacz pierwsze sowa invitatorium, wprowadzenia do Mszy: Chrystus narodzi si nam. Oddajmy mu pokon.

CHOINKAZwyczaj ten pochodzi jeszcze z czasw pogaskich, rozpowszechniony by wrd lu-

dw germaskich. Wierzono, e szpilki jodowe chroni przed zymi duchami, piorunem i chorobami. W czasie przesilenia zimowego zawieszano u sufitu mieszka jemio, jod, wierk lub sosenk jako symbol zwycistwa ycia nad mierci. Koci chtnie ten zwy-czaj przej. Choinka stawiana bya na znak narodzin Jezusa Chrystusa rajskiego drzewka dla ludzkoci.

Staroytni Rzymianie ozdabiali swoje domy wiecznie zielonymi rolinami, np. jemio-, bluszczem, laurem, kiedy przygotowywali si do obchodw przypadajcych w dniach 17-24 grudnia wita boga urodzaju, Saturna. Odbyway si wtedy procesje ze wiatem i obdarowywano si prezentami.

Najstarsze pisemne wiadectwo o ozdobionym na Boe Narodzenie drzewku pocho-dzi z 1419 r. Wtedy to niemieccy piekarze z Fryburga ustawili choink w szpitalu witego Ducha, przybierajc j owocami, opatkami, piernikami, orzechami i papierowymi ozdoba-mi. Od XVI w. zwyczaj ten rozpowszechni si wrd cechw i stowarzysze w miastach, a take w domach starcw i szpitalach.

Do Polski zwyczaj stawiania choinek w domach przenis si z Niemiec w XVIII w. Jednak ju znacznie wczenie w naszym kraju przybierano dom na wigili Boego Narodze-nia. W izbie zawieszano podaniczk i sad oraz ustawiano snopy zboa.

16

witeczne z a g a d k iW wita uroczyste, grudniowe.Gdy do Wigilii ju wszystko gotowe.Wisi kolorowa, okrga i szklana,od choinkowych lampek rozgrzana.

Pod choink po wigilijnej kolacji,z workiem na plecach wkracza do akcji.Dzieciom rozdaje pikne prezenty,zawsze jest miy i umiechnity.

Gazki zielone igiekami usianema to drzewko witeczne,przez dzieci kochane.

W wita grudniowe,gdy cay dzie trzeba poci,bardzo smakuje ta ryba,co mao ma oci.

W centralnym miejscu stou ley,Midzy siankiem i stosem talerzy.Wrd karpia, stroika i mazurka,nim si dziel tata, mama oraz crka.

Dugi sznurem choink oplataji j piknie owietlaj.

Na samym wierzchokuma j choineczka.To byszczca ...

Co roku wyrusza w dug drog.Czerwon ma czap i dug bia brod.Wyraz twarzy umiechnity.Czy ju wiecie, kto to taki to...

Co roku w grudniow noc,wszystko ma czarodziejsk moc.Wtedy te Mikoaj wity,rozdaje dzieciom ...

Podaniczka jest to choinka z ucitym wierzchokiem, przybrana jabkami i orzechami i zawieszana nad drzwiami sieni. W domu stawiano j w kcie centralnego pomieszczania, tzw. czarnej izby. Bya symbolem yciodajnej siy soca, stanowia ochron gospodarstwa od zych mocy i urokw.

KOLDYW dorobku kulturalnym i folklorystycznym Polska jest jednym z krajw, ktre maj

najwicej kold. Nasza tradycja zna ich blisko 500.Najbardziej znan, cho nieznanego autorstwa, jest Cicha noc piewana w 175

jzykach, w najodleglejszych zaktkach wiata. Po raz pierwszy kold t wykonano z akompaniamentem gitary podczas pasterki w 1818 r. w kociele w. Mikoaja w Ober-ndorfie koo Salzburga. W nastpnych latach piewano j na dworze cesarza Franciszka Jzefa. Zarejestrowano ju ponad tysic wersji tej koldy.

W Polsce z koldowaniem czy si zwyczaj przebieracw. Pierwotnie, ju od XVI w. Polsce acy, dzi chopcy przebieraj si za Heroda, trzech krli, mier, pasterzy, turonia. piewaj koldy, nios szopk lub gwiazd. W czasie od Boego Narodzenia do uroczysto-ci Objawienia Paskiego obchodz domy i zbieraj dary.

YCZENIA I PODARKIcznie w caym wiecie liczba wysyanych kartek boonarodzeniowych siga kilku

miliardw. W krajach anglosaskich jest to zwyczaj tak popularny, e na jedn osob przy-pada rednio kilkanacie witecznych kart. Istniej cae firmy wydawnicze specjalizujce si w tej dziedzinie.

W Polsce prezenty pod choink przynosi Anioek, Mikoaj, Gwiazdor, Gwiazdka lub Dziecitko wszystko zaley od tego, w jakim regionie mieszkamy.

yczymy Wesoych wit !