soalan-objektif Sejarah SPM

 • View
  265

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of soalan-objektif Sejarah SPM

 • 8/12/2019 soalan-objektif Sejarah SPM

  1/113

  Tingkatan 4

  1. Apakah yang dimaksudkan dengan

  istilah arkeologi?

  A Kajian terhadap tinggalanpetempatan manusia Zaman

  Prasejarah

  B Kajian terhadap tinggalan sejarah

  masyarakat lampau melalui kajian

  manuskrip

  C Kajian terhadap tinggalan artifak,

  ekofak danfeaturemasyarakat

  lampau secara sistematik melalui

  proses gali cari

  D Kajian terhadap tinggalan artifak,ekofak danfeature masyarakat

  lampau secara sistematik melalui

  proses pemerhatian dan temu bual

  2

  Mengikut istilah sejarah, barangan di

  atas merujuk kepada

  A artifak

  B ekofak

  C feature

  D arkeologi

  3 Antara berikut yang manakah

  merupakan ciri-ciri masyarakat Zaman

  Paleolitik dan Zaman Mesolitik?I Menternak binatang

  II Menetap di tepi sungai

  III idup berpindah-randah

  I! idup dalam kelompok keluarga dan

  berkumpulan

  A I, II dan III

  B I, II dan I!

  C I, III dan I!

  D II, III dan I!

  4. "alam sesetengah masyarakat, alam

  sekitar seperti pokok, batu dan laut

  dipercayai mempunyai semangat danharus dihormati# Mengapakah mereka

  beranggapan sedemikian?

  A Menghindari masyarakat daripada

  ditimpa bala

  B "emi menjaga keamanan dan

  kemakmuran hidup

  C Kerana alam sekitar yang menga$al

  kehidupan manusia

  D Kerana alam sekitar mempunyai

  kuasa ghaib yang menguasai alamsekeliling

  5.

  Antara berikut faktor manakah yang

  turut menyumbang kepada pemilihan

  lokasi tersebut?

  I Mudah mendirikan petempatan

  II Mudah mendapatkan binatang

  buruan

  III Kemudahan bekalan air dan

  makanan

  I! Kemudahan pengangkutan dan

  perhubunganA I dan II

  B II dan III

  C III dan I!

  D I dan I!

  % Kapak

  % Pinggan

  mangkuk

  % Pisau

  &embah sungai menjadi lokasi

  petempatan kekal disebabkan

  oleh kesuburan tanah di

  sekitarnya untuk tujuan

  pertanian#

 • 8/12/2019 soalan-objektif Sejarah SPM

  2/113

  6.

  Maklumat di atas merujuk kepada

  tamadun

  A Mesir

  B Indus

  C $ang o

  D Mesopotamia

  7 "alam tamadun Mesopotamia, pusat

  bagi sesebuah kota ialah

  A istana

  B pelabuhan

  C rumah ibadat

  D kubu pertahanan

  8 'istem tulisan dalam tamadun

  Mesopotamia dikenali sebagai

  A hieroglif

  B piktograf

  C ideogram

  D cuneiform

  9 (amadun Mesir Purba dianggap

  anugerah dari sebatang sungai iaitu

  A 'ungai )il

  B 'ungai (igrisC 'ungai Kuning

  D 'ungai *uphrates

  10 Mengapakah kehidupan di bandar

  menjadi ciri yang sangat penting dalam

  tamadun Mesir Purba?

  I Merupakan pusat pelabuhan

  II Merupakan pusat pendidikan

  III (erdapatnya kediaman firaun

  I! Merupakan pusat pemerintahan danpentadbiran

  A I, II dan III

  B I, II dan I!

  C I, III dan I!

  D II, III dan I!

  11 +agaimanakah penggunaan alat logam

  membantu masyarakat dalam tamadun

  Mesir Purba?

  A Membolehkan penciptaan alat-alat

  untuk membuat rumah kediaman

  B Membolehkan aktiiti perdagangan

  dijalankan dengan ka$asan luar

  C Membolehkan sesebuah

  perkampungan berkembang menjadi

  bandarD Membolehkan mereka membina

  sistem perparitan dan pengairan yang

  baik

  12 'istem pemerintahan Mesir Purba

  diterajui oleh raja iaitu raun# .iraun

  dibantu oleh golongan bangsa$an#

  Antara berikut yang manakah tugas

  golongan bangsa$an?

  I Menjaga keamananII Menjalankan pentadbiran

  III Mengurus rekod kerajaan

  I! Mengurus dan mengagihkan

  penghasilan makanan

  A I, II dan III

  B I, II dan I!

  C I, III dan I!

  D II, III dan I!

  13.

  +erdasarkan pernyataan di atas, apakah

  pembaharuan yang dilakukan oleh

  beliau?I Membina terusan

  % (erletak di antara 'ungai

  (igris dengan 'ungai *uphrates#

  % "ikelilingi PergununganZagros di bahagian timur laut#

  % Kerajaan tera$al ialah kerajaan

  'umeria#

  .iraun atshepsut /0120-0345 '#M#6

  merupakan raun $anita pada Zaman

  *mpayar# *ra pemerintahannya dianggap

  setanding dengan pencapaian firaun lain#

 • 8/12/2019 soalan-objektif Sejarah SPM

  3/113

  II Memajukan sistem pendidikan dan

  perundangan

  III Meluaskan ka$asan empayar

  kerajaan Mesir Purba

  I! Menukarkan padang pasir kepada

  tanah pertanian yang subur

  A I dan II

  B II dan III

  C III dan I!

  D I dan I!

  14

  Maklumat di atas merujuk kepada

  A pusat pertanian

  B bandar pelabuhan

  C pusat perlombongan

  D pusat tekstil dan kertas

  15

  Maklumat di atas merujuk kepada

  perkembangan sistem tulisan dalam

  tamadun Mesir Purba# 7 ialah

  A ieratik

  B Ideogram

  C ierograf

  D 8uneiform

  16

  +erdasarkan pernyataan di atas, apakah

  kepentingan penciptaan kertas tersebut?

  A Menjadi sumber utama ekonomi

  negara

  B Menunjukkan kreatiiti masyarakat

  9aman itu

  C Menunjukkan kemajuan dalam

  bidang penciptaan

  D Memudahkan penyimpanan segala

  rekod dan kha9anah negara

  17 Mengapakah pendidikan diberikan

  penekanan oleh kerajaan Mesir Purba?

  A +erkhidmat dengan kerajaan

  B Melahirkan rakyat yang berilmu

  C Melahirkan jurutulis yang terlatih

  D Melahirkan raun yang

  berpendidikan

  18 Antara berikut, faktor manakah yang

  menyebabkan tamadun Indus

  mengalami kehancuran?

  I +anjir

  II Kemarau

  III 'erangan orang Aryan

  I! 'erangan orang Monggol

  A I, II dan III

  B I, II dan I!

  C I, III dan I!D II, III dan I!

  19

  +erdasarkan pernyataan di atas, tiga

  tanduk tersebut merujuk kepadaI 'ia

  II !ishnu

  III (uhan Ibu

  I! "e$a +rahma

  A I, II dan III

  B I, II dan I!

  C I, III dan I!

  D II, III dan I!

  20 'istem tulisan dalam tamadun Indusdikenali sebagai

  % (hebes % .ayoum

  % Memphis %

  eliopolis

  ieroglif : 7 :"emotik

  Pokok papyrus menyumbang kepada

  penciptaan kertas#

  (erdapat tiga tanduk pada kepala

  patung proto-'ia#

 • 8/12/2019 soalan-objektif Sejarah SPM

  4/113

  A piktograf

  B hieroglif

  C cuneiform

  D ideogram

  21 Petempatan a$al penduduk dalam

  tamadun $ang o ialah

  A 'ian

  B +anpo

  C Anyang

  D &oyang

  22 Apakah fungsi tulang oracle dalam

  tamadun $ang o?

  A ;ntuk mencipta tulisanB Menilik nasib seseorang

  C Meramal sesuatu keadaan

  D "igunakan dalam upacara

  penyembahan

  23 ;pacara penyembahan masyarakat

  'hang melibatkan permainan mu9ik,

  tarian dan upacara korban# ;pacara ini

  diketuai oleh golongan

  A rajaB hamba

  C bomoh

  D pembesar

  24 ;nsur korban manusia tidak lagi

  diamalkan oleh masyarakat dalam

  tamadun $ang o dan digantikan

  dengan

  I makanan

  II duit kertasIII kain sutera

  I! barangan perhiasan

  A I, II dan III

  B I, II dan I!

  C I, III dan I!

  D II, III dan I!

  25 'un (9u dalam bukunya, The Art Of

  War membicarakan tentang

  A cara membuat senjata

  B cara menangani musuh

  C taktik dalam urusan perniagaan

  D semangat juang mempertahankan

  negara

  26 Antara berikut yang manakah

  merupakan negara kota di

 • 8/12/2019 soalan-objektif Sejarah SPM

  5/113

  30 Apakah yang dimaksudkan dengan

  Zaman !edik?

  A Zaman tamadun Indus mengalami

  kejatuhan

  B Zaman tamadun Indus mengalami

  kegemilangan

  C Permulaan kehidupan beragama bagi

  masyarakat India

  D Perubahan budaya dan tahap baru

  kepada masyarakat India

  31 'ebelum sistem demokrasi

  diperkenalkan di Athens, sistem

  pentadbirannya adalah bercorak

  A tiraniB monarki

  C republik

  D aristokrasi

  32 Antara berikut yang manakah

  merupakan ciri-ciri "e$an

  Perhimpunan di Athens?

  I +ersidang tiga kali sebulan

  II "ianggotai oleh kaum lelaki

  III 'egala keputusan de$andikendalikan oleh juri

  I! 'etiap ahli de$an boleh memberikan

  cadangan tentang dasar kerajaan

  A I, II dan III

  B I, II dan I!

  C I, III dan I!

  D II, III dan I!

  33 Apakah aspek penting dalam sistem

  pemerintahan tentera di 'parta?A 'emua rakyat mesti berji$a patriotik

  B 'emua rakyat diberikan asas

  ketenteraan

  C Kaum $anita digalak menyertai

  tentera simpanan

  D Anak lelaki dilatih dari a$al untuk

  menjadi askar yang baik

  34 Antara berikut yang manakah berkaitan

  tentang >ulius 8aesar?

  I Pernah menjadi konsul

  II Meneruskan sistem republik

  III Mengisytiharkan diri sebagai diktator

  I! +erjaya memba$a keamanan dan

  keagungan kepada empayar =om

  A I, II dan III

  B I, II dan I!

  C I, III dan I!

  D II, III dan I!

  35 8handragupta Maurya telah berjaya

  menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di

  India dan membentuk empayar Maurya#Apakah kesan tindakan tersebut?

  A Agama +uddha tersebar luas

  B 'tatus raja bertukar kepada maharaja

  C *mpayar Maurya digeruni oleh

  kuasa lain

  D =akyat menganggapnya sebagai

  $akil tuhan

  36

  >adual di atas menerangkan tentang

  kesan Perang 7# Perang 7 yang

  dimaksudkan ialah Perang

  A Asoka

  B Kalinga

  C Maurya

  D +enggala

  % 022,222 orang terkorban

  % 012,222 cedera

  % Mengakibatkan pen