soalan-objektif Sejarah SPM

 • Upload
  ngauhw

 • View
  367

 • Download
  4

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/12/2019 soalan-objektif Sejarah SPM

  1/113

  Tingkatan 4

  1. Apakah yang dimaksudkan dengan

  istilah arkeologi?

  A Kajian terhadap tinggalanpetempatan manusia Zaman

  Prasejarah

  B Kajian terhadap tinggalan sejarah

  masyarakat lampau melalui kajian

  manuskrip

  C Kajian terhadap tinggalan artifak,

  ekofak danfeaturemasyarakat

  lampau secara sistematik melalui

  proses gali cari

  D Kajian terhadap tinggalan artifak,ekofak danfeature masyarakat

  lampau secara sistematik melalui

  proses pemerhatian dan temu bual

  2

  Mengikut istilah sejarah, barangan di

  atas merujuk kepada

  A artifak

  B ekofak

  C feature

  D arkeologi

  3 Antara berikut yang manakah

  merupakan ciri-ciri masyarakat Zaman

  Paleolitik dan Zaman Mesolitik?I Menternak binatang

  II Menetap di tepi sungai

  III idup berpindah-randah

  I! idup dalam kelompok keluarga dan

  berkumpulan

  A I, II dan III

  B I, II dan I!

  C I, III dan I!

  D II, III dan I!

  4. "alam sesetengah masyarakat, alam

  sekitar seperti pokok, batu dan laut

  dipercayai mempunyai semangat danharus dihormati# Mengapakah mereka

  beranggapan sedemikian?

  A Menghindari masyarakat daripada

  ditimpa bala

  B "emi menjaga keamanan dan

  kemakmuran hidup

  C Kerana alam sekitar yang menga$al

  kehidupan manusia

  D Kerana alam sekitar mempunyai

  kuasa ghaib yang menguasai alamsekeliling

  5.

  Antara berikut faktor manakah yang

  turut menyumbang kepada pemilihan

  lokasi tersebut?

  I Mudah mendirikan petempatan

  II Mudah mendapatkan binatang

  buruan

  III Kemudahan bekalan air dan

  makanan

  I! Kemudahan pengangkutan dan

  perhubunganA I dan II

  B II dan III

  C III dan I!

  D I dan I!

  % Kapak

  % Pinggan

  mangkuk

  % Pisau

  &embah sungai menjadi lokasi

  petempatan kekal disebabkan

  oleh kesuburan tanah di

  sekitarnya untuk tujuan

  pertanian#

 • 8/12/2019 soalan-objektif Sejarah SPM

  2/113

  6.

  Maklumat di atas merujuk kepada

  tamadun

  A Mesir

  B Indus

  C $ang o

  D Mesopotamia

  7 "alam tamadun Mesopotamia, pusat

  bagi sesebuah kota ialah

  A istana

  B pelabuhan

  C rumah ibadat

  D kubu pertahanan

  8 'istem tulisan dalam tamadun

  Mesopotamia dikenali sebagai

  A hieroglif

  B piktograf

  C ideogram

  D cuneiform

  9 (amadun Mesir Purba dianggap

  anugerah dari sebatang sungai iaitu

  A 'ungai )il

  B 'ungai (igrisC 'ungai Kuning

  D 'ungai *uphrates

  10 Mengapakah kehidupan di bandar

  menjadi ciri yang sangat penting dalam

  tamadun Mesir Purba?

  I Merupakan pusat pelabuhan

  II Merupakan pusat pendidikan

  III (erdapatnya kediaman firaun

  I! Merupakan pusat pemerintahan danpentadbiran

  A I, II dan III

  B I, II dan I!

  C I, III dan I!

  D II, III dan I!

  11 +agaimanakah penggunaan alat logam

  membantu masyarakat dalam tamadun

  Mesir Purba?

  A Membolehkan penciptaan alat-alat

  untuk membuat rumah kediaman

  B Membolehkan aktiiti perdagangan

  dijalankan dengan ka$asan luar

  C Membolehkan sesebuah

  perkampungan berkembang menjadi

  bandarD Membolehkan mereka membina

  sistem perparitan dan pengairan yang

  baik

  12 'istem pemerintahan Mesir Purba

  diterajui oleh raja iaitu raun# .iraun

  dibantu oleh golongan bangsa$an#

  Antara berikut yang manakah tugas

  golongan bangsa$an?

  I Menjaga keamananII Menjalankan pentadbiran

  III Mengurus rekod kerajaan

  I! Mengurus dan mengagihkan

  penghasilan makanan

  A I, II dan III

  B I, II dan I!

  C I, III dan I!

  D II, III dan I!

  13.

  +erdasarkan pernyataan di atas, apakah

  pembaharuan yang dilakukan oleh

  beliau?I Membina terusan

  % (erletak di antara 'ungai

  (igris dengan 'ungai *uphrates#

  % "ikelilingi PergununganZagros di bahagian timur laut#

  % Kerajaan tera$al ialah kerajaan

  'umeria#

  .iraun atshepsut /0120-0345 '#M#6

  merupakan raun $anita pada Zaman

  *mpayar# *ra pemerintahannya dianggap

  setanding dengan pencapaian firaun lain#

 • 8/12/2019 soalan-objektif Sejarah SPM

  3/113

  II Memajukan sistem pendidikan dan

  perundangan

  III Meluaskan ka$asan empayar

  kerajaan Mesir Purba

  I! Menukarkan padang pasir kepada

  tanah pertanian yang subur

  A I dan II

  B II dan III

  C III dan I!

  D I dan I!

  14

  Maklumat di atas merujuk kepada

  A pusat pertanian

  B bandar pelabuhan

  C pusat perlombongan

  D pusat tekstil dan kertas

  15

  Maklumat di atas merujuk kepada

  perkembangan sistem tulisan dalam

  tamadun Mesir Purba# 7 ialah

  A ieratik

  B Ideogram

  C ierograf

  D 8uneiform

  16

  +erdasarkan pernyataan di atas, apakah

  kepentingan penciptaan kertas tersebut?

  A Menjadi sumber utama ekonomi

  negara

  B Menunjukkan kreatiiti masyarakat

  9aman itu

  C Menunjukkan kemajuan dalam

  bidang penciptaan

  D Memudahkan penyimpanan segala

  rekod dan kha9anah negara

  17 Mengapakah pendidikan diberikan

  penekanan oleh kerajaan Mesir Purba?

  A +erkhidmat dengan kerajaan

  B Melahirkan rakyat yang berilmu

  C Melahirkan jurutulis yang terlatih

  D Melahirkan raun yang

  berpendidikan

  18 Antara berikut, faktor manakah yang

  menyebabkan tamadun Indus

  mengalami kehancuran?

  I +anjir

  II Kemarau

  III 'erangan orang Aryan

  I! 'erangan orang Monggol

  A I, II dan III

  B I, II dan I!

  C I, III dan I!D II, III dan I!

  19

  +erdasarkan pernyataan di atas, tiga

  tanduk tersebut merujuk kepadaI 'ia

  II !ishnu

  III (uhan Ibu

  I! "e$a +rahma

  A I, II dan III

  B I, II dan I!

  C I, III dan I!

  D II, III dan I!

  20 'istem tulisan dalam tamadun Indusdikenali sebagai

  % (hebes % .ayoum

  % Memphis %

  eliopolis

  ieroglif : 7 :"emotik

  Pokok papyrus menyumbang kepada

  penciptaan kertas#

  (erdapat tiga tanduk pada kepala

  patung proto-'ia#

 • 8/12/2019 soalan-objektif Sejarah SPM

  4/113

  A piktograf

  B hieroglif

  C cuneiform

  D ideogram

  21 Petempatan a$al penduduk dalam

  tamadun $ang o ialah

  A 'ian

  B +anpo

  C Anyang

  D &oyang

  22 Apakah fungsi tulang oracle dalam

  tamadun $ang o?

  A ;ntuk mencipta tulisanB Menilik nasib seseorang

  C Meramal sesuatu keadaan

  D "igunakan dalam upacara

  penyembahan

  23 ;pacara penyembahan masyarakat

  'hang melibatkan permainan mu9ik,

  tarian dan upacara korban# ;pacara ini

  diketuai oleh golongan

  A rajaB hamba

  C bomoh

  D pembesar

  24 ;nsur korban manusia tidak lagi

  diamalkan oleh masyarakat dalam

  tamadun $ang o dan digantikan

  dengan

  I makanan

  II duit kertasIII kain sutera

  I! barangan perhiasan

  A I, II dan III

  B I, II dan I!

  C I, III dan I!

  D II, III dan I!

  25 'un (9u dalam bukunya, The Art Of

  War membicarakan tentang

  A cara membuat senjata

  B cara menangani musuh

  C taktik dalam urusan perniagaan

  D semangat juang mempertahankan

  negara

  26 Antara berikut yang manakah

  merupakan negara kota di

 • 8/12/2019 soalan-objektif Sejarah SPM

  5/113

  30 Apakah yang dimaksudkan dengan

  Zaman !edik?

  A Zaman tamadun Indus mengalami

  kejatuhan

  B Zaman tamadun Indus mengalami

  kegemilangan

  C Permulaan kehidupan beragama bagi

  masyarakat India

  D Perubahan budaya dan tahap baru

  kepada masyarakat India

  31 'ebelum sistem demokrasi

  diperkenalkan di Athens, sistem

  pentadbirannya adalah bercorak

  A tiraniB monarki

  C republik

  D aristokrasi

  32 Antara berikut yang manakah

  merupakan ciri-ciri "e$an

  Perhimpunan di Athens?

  I +ersidang tiga kali sebulan

  II "ianggotai oleh kaum lelaki

  III 'egala keputusan de$andikendalikan oleh juri

  I! 'etiap ahli de$an boleh memberikan

  cadangan tentang dasar kerajaan

  A I, II dan III

  B I, II dan I!

  C I, III dan I!

  D II, III dan I!

  33 Apakah aspek penting dalam sistem

  pemerintahan tentera di 'parta?A 'emua rakyat mesti berji$a patriotik

  B 'emua rakyat diberikan asas

  ketenteraan

  C Kaum $anita digalak menyertai

  tentera simpanan

  D Anak lelaki dilatih dari a$al untuk

  menjadi askar yang baik

  34 Antara berikut yang manakah berkaitan

  tentang >ulius 8aesar?

  I Pernah menjadi konsul

  II Meneruskan sistem republik

  III Mengisytiharkan diri sebagai diktator

  I! +erjaya memba$a keamanan dan

  keagungan kepada empayar =om

  A I, II dan III

  B I, II dan I!

  C I, III dan I!

  D II, III dan I!

  35 8handragupta Maurya telah berjaya

  menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di

  India dan membentuk empayar Maurya#Apakah kesan tindakan tersebut?

  A Agama +uddha tersebar luas

  B 'tatus raja bertukar kepada maharaja

  C *mpayar Maurya digeruni oleh

  kuasa lain

  D =akyat menganggapnya sebagai

  $akil tuhan

  36

  >adual di atas menerangkan tentang

  kesan Perang 7# Perang 7 yang

  dimaksudkan ialah Perang

  A Asoka

  B Kalinga

  C Maurya

  D +enggala

  % 022,222 orang terkorban

  % 012,222 cedera

  % Mengakibatkan penderitaan

  dan kematian

  % Agama +uddha disebarkan

  Perang

  7

 • 8/12/2019 soalan-objektif Sejarah SPM

  6/113

  37

  +erdasarkan maklumat di atas, apakah

  perkara yang dibincangkan oleh Plato

  dalam karya tersebut?

  A Kepentingan institusi raja

  B Kepentingan institusi pendidikan

  C )egara harus diperintah oleh ahli

  falsafah

  D )egara harus diperintah oleh raja

  berkuasa mutlak

  38

  +erdasarkan maklumat di atas, tindakan

  tersebut memba$a kepada lahirnya

  A ukum Kanun 0

  B ukum Kanun >ustinianC Kod ;ndang-;ndang 0

  D Kod ;ndang-;ndang =om

  39

  +erdasarkan maklumat di atas, tokoh 7

  yang dimaksudkan ialah

  A Plato

  B Asoka

  C Maurya

  D Maharaja >ustinian

  40 Pada 9aman pemerintahan =aja Asoka,

  beliau mengarahkan supaya (iang Asoka

  didirikan di tepi jalan# Mengapakah

  beliau berbuat demikian?

  A 'ebagai lambang kekuasaan =aja

  Asoka

  B ;ntuk memberi peringatan kepada

  rakyat

  C 'ebagai lambang kedaulatan undang-

  undang

  D ;ntuk membolehkan rakyat

  membaca segala titah perintah yang

  diukir pada patung tersebut

  Plato @Republic

  Maharaja >ustinian telah mengumpulkan,

  menyatukan dan membukukan undang-

  undang#

  % Mengasaskan empayar

  baru iaitu empayar

  +y9antine#

  % Memperkenalkan pelbagai

  perubahan dalam bidang

  pentadbiran#

  (okoh

  7

 • 8/12/2019 soalan-objektif Sejarah SPM

  7/113

  41

  +erdasarkan maklumat di atas, tokoh 7

  yang dimaksudkan ialah

  A Kalinga

  B +indusara

  C =aja Asoka

  D 8handragupta Maurya

  42

  Antara berikut manakah bukti yang

  menyokong pernyataan di atas?

  I Meluaskan jajahan takluk

  II Mempunyai angkatan tentera yang

  besar dan kuat

  III Menyebarkan pengaruh 8hina ke

  >epun dan (urkistan

  I! Memperkenalkan sistem

  pemerintahan bercorak demokrasiA I, II dan III

  B I, II dan I!

  C I, III dan I!

  D II, III dan I!

  43

  Maklumat di atas menunjukkan tentang persatuan perdagangan dan perusahaan di setiap bandar

  dalam tamadun India# Antara berikut yang manakah matlamatsresthin?

  I Menga$al gaji pekerja

  II Menga$al harga barang

  III Menga$al kualiti barang

  I! Menga$al aktiiti perniagaan

  A I, II dan III

  B I, II dan I!

  C I, III dan I!D II, III dan I!

  44

  % +erjaya menguasai seluruh

  India ;tara#

  % +erjaya menakluki Punjab#

  % +erjaya mene$askan'eleceus#

  (okoh

  7

  Pada 9aman "inasti an, Maharaja an u

  (i telah berjaya menunjukkan

  ke$iba$aannya dalam pemerintahan#

  Sresthin@ (ukang kayu

  @ (ukang

  logam @ (ukang

  kulit

  % Mu9ik

  % Kesusasteraan

  % 7

  % Membaca, menulis dan

  menghafal

  % 'ukan

  Pendidikan di Athens

 • 8/12/2019 soalan-objektif Sejarah SPM

  8/113

  Maklumat di atas menerangkan tentang aspek-aspek penting yang ditekankan dalam sistem

  pendidikan di Athens# 7 ialah

  A mengira

  B seni lukis

  C berpidato

  D seni mempertahankan diri

  45 "alam tamadun India, tumpuan pendidikan adalah dalam bidang agama# "i manakah

  pendidikan tinggi diberikan kepada rakyatnya?

  A Istana

  B =umah

  C ;niersiti

  D Kolej +rahman

  46 Apakah matlamat sistem pendidikan dalam tamadun 8hina?A Menghapuskan buta huruf

  B &ulus dalam peperiksaan a$am

  C Meningkatkan mutu pendidikan

  D Memastikan semua rakyat mendapat pendidikan

  47

  +erdasarkan maklumat di atas, siapakah tokoh 7?

  A Plato

  B 'ocrates

  C Aristotle

  D erodotus

  48

  Kelas Sosial di SpataKelas 0 arganegara 'parta tulen

  Kelas Pekerja, artisan dan pedagang

  Kelas B Helot

  +erdasarkan jadual di atas,Helotmerujuk kepada

  I golongan hamba

  II golongan minoriti

  III golongan majoriti

  I! golongan yang mengusahakan tanah

  A I dan IIB II dan III

  % +apa .alsafah +arat#

  % Pakar dalam perbincangan melalui

  kaedah soal ja$ab#

  % "ituduh merosakkan pemikiran

  masyarakat#

  (okoh 7

 • 8/12/2019 soalan-objektif Sejarah SPM

  9/113

 • 8/12/2019 soalan-objektif Sejarah SPM

  10/113

  54 =aja Indraarman I /E44 M#6 telah membina sistem pengairan dan baray# Apakah yang

  dimaksudkan dengan baray?

  A 'ungai kecil yang digali di sekeliling sa$ah padi

  B 'aluran paip yang digunakan untuk mengairi sa$ah padi

  C 'atu terusan air yang panjang untuk mengairi sa$ah padi

  D (empat takungan air buatan manusia yang menyerupai tasik yang luas

  55 Apakah yang dimaksudkan dengan pelabuhan entrepot?

  I Menjalin hubungan perdagangan dengan ka$asan pedalaman

  II Mendapatkan bekalan hasil tempatan dan ka$asan sekitarnya sahaja

  III Membekalkan hasil tempatan dan hasil ka$asan takluknya kepada pedagang antarabangsa

  I! Membeli barangan daripada pedagang antarabangsa dan mengedarkannya kepada pedagang

  lain

  A I dan II

  B II dan IIIC III dan I!

  D I dan I!

  56 Antara berikut yang manakah merupakan pelabuhan pembekal?

  I &angkasuka

  II Kuala +erang

  III >enderam ilir

  I! Kuala 'elinsing

  A I, II dan III

  B I, II dan I!C I, III dan I!

  D II, III dan I!

  57 +agaimanakah kerajaan Angkor boleh muncul sebagai sebuah kerajaan agraria yang kuat?

  A Kekayaan hasil buminya

  B Mempunyai penduduk yang ramai

  C Kemajuan dalam bidang perdagangan

  D Kedudukannya yang berhampiran dengan (asik (onle 'ap

  58 Apakah faktor-faktor yang membantu perkembangan kerajaan maritim?I Pemerintahnya mengambil berat terhadap rakyat

  II =akyatnya mempunyai kepakaran membuat perahu dan kapal layar

  III Mahir menuju ke sesuatu tempat dengan berpandukan bintang di langit

  I! 'emangat masyarakatnya yang suka meneroka dan mampu belayar ke ka$asan yang lebih

  jauh

  A I, II dan III

  B I, II dan I!

  C I, III dan I!

  D II, III dan I!

 • 8/12/2019 soalan-objektif Sejarah SPM

  11/113

  59 Pada 9aman 'riijaya, syarat yang perlu dipenuhi sebelum seseorang itu dilantik menjadi datu

  ialah

  A mengikuti upacara angkat sumpah taat setia kepada raja

  B menjalankan upacara mandi di tepi pantai pada $aktu malam

  C pernah menjadi hakim dan pega$ai tentera selama lima tahun

  D mengikuti upacara angkat sumpah di (elaga +atu, Pelembang

  60 Apakah bukti yang menunjukkan penduduk kerajaan Kedah (ua pernah menganut agama

  indu dan +uddha?

  I >umpaan arca indu dan +uddha

  II >umpaan kaca dan manik buatan India

  III >umpaan serpihan tembikar buatan 8hina

  I! >umpaan tinggalan candi berunsur indu dan +uddha

  A I dan II

  B II dan IIIC III dan I!

  D I dan I!

  61 Kerajaan agraria dan kerajaan maritim saling bergantung antara satu sama lain dan saling

  melengkapi# al ini terbukti apabila

  A kerajaan agraria mendapatkan tenaga kerja daripada kerajaan maritim

  B kerajaan agraria mendapatkan bekalan binatang daripada kerajaan maritim

  C kerajaan maritim mendapatkan barangan me$ah daripada kerajaan agraria

  D kerajaan maritim mendapatkan keperluan makanan daripada kerajaan agraria

  62 Antara berikut barangan manakah yang diperlukan oleh kerajaan agraria daripada kerajaan

  maritim?

  A +eras

  B Fajah

  C +arangan me$ah

  D (ukang kayu dan tukang batu

  63 'istem pemerintahan a$al di Asia (enggara diterajui oleh

  A raja

  B ketuaC pembesar

  D ahli agama

  64

  Maklumat di atas merujuk kepada sistem pemerintahan kerajaan a$al di Asia (enggara# Apakah

  tugas 7?

  A Menjaga kha9anah negaraB Memastikan keselamatan raja

  =aja @ Kerabat diraja @ 7 @ =akyat @ amba

 • 8/12/2019 soalan-objektif Sejarah SPM

  12/113

  C Membantu raja mentadbir negara

  D Memimpin upacara pertabalan raja

  65

  Pernyataan di atas menerangkan tentang

  A orde kosmos

  B kerajaan dunia

  C kerajaan langit

  D konsep de$a-raja

  66 Antara berikut yang manakah tidak boleh menggantikan raja dalam sistem pemerintahan

  kerajaan 'riijaya?

  A Yuvaraja

  B Raja putra

  C Raja kumara

  D Pratiyuvaraja

  67 Apakah tujuan upacara angkat sumpah yang dijalankam oleh bakal datupada 9aman 'riijaya?

  A ;ntuk mendapat pengiktirafan daripada raja

  B ;ntuk mengelakkan daripada ditimpa bencana

  C ;ntuk menetapkan taat setia yang tidak berbelah bahagi

  D ;ntuk memastikan bakaldatu adalah seorang yang bertanggungja$ab

  68 >enis, gaya candi serta patung agama indu dan +uddha yang dijumpai di Asia (enggara

  dikategorikan berdasarkan 9aman

  A penciptanya

  B keruntuhannya

  C perluasan kuasa

  D kegemilangannya

  69 Faya seni bina arca dan patung agama indu dan +uddha merupakan adunan daripada dua

  tamadun iaitu

  I India

  II 8hina

  III *ropah

  I! Asia (enggara

  A I dan II

  B II dan III

  C III dan I!

  D I dan I!

  )egara dianggap sebagai satu alam semesta# =aja dan ibu kotanyaadalah pusat alam dan pusat pemerintahan# =aja bertanggungja$ab

  mengatur kesejahteraan negara dan rakyatnya selaras dengan "arma#

  rakyat selaras dengan "arma#

 • 8/12/2019 soalan-objektif Sejarah SPM

  13/113

  70

  Maklumat di atas merujuk kepada

  A Angkor

  B 'ailendra

  C +orobudur

  D &embah +ujang

  71

  Maklumat di atas menerangkan tentang tahap kehidupan yang terdapat pada candi

  A "ieng

  B Angkor

  C +orobudur

  D &embah +ujang

  72

  +erdasarkan pernyataan di atas, bahasa apakah yang digunakan pada kedua-dua batu bersurat

  tersebut?

  A +ahasa >a$a

  B +ahasa ;rdu

  C +ahasa 'anskrit

  D +ahasa Melayu Kuno

  73 +ahasa 'anskrit banyak digunakan dalam kosa kata bahasa Melayu# Antara berikut, perkataan

  manakah yang berasal daripada bahasa 'anskrit?

  I "osa

  II "uka

  III Masa

  I! Manusia

  A I, II dan III

  B I, II dan I!

  C I, III dan I!

  D II, III dan I!

  % +erasal daripada perkataanhujan!!ayang bermaksud ular atau

  cobra#

  % Kaya dengan hasil pertanian dan bijih timah#

  % 'ila

  % 'amadhi

  % Panna

  +atu +ersurat Kutei menjelaskan tentang keturunan raja manakala

  +atu +ersurat 'ungai Mas berkaitan dengan agama +uddha#

 • 8/12/2019 soalan-objektif Sejarah SPM

  14/113

  74

  'enarai di atas adalah berkaitan dengan candiA "ieng

  B +orobudur

  C Angkor at

  D &embah +ujang

  75 Kedatangan agama indu ke Asia (enggara telah meninggalkan beberapa kesan yang

  mendalam# Antara berikut, yang manakah bukti pengaruh indu di Asia (enggara?

  I Pembinaan candi

  II Penggunaan pantang larang

  III Penggunaan bahasa 'anskritI! Penggunaan konsep de$a-raja

  A I, II dan III

  B I, II dan I!

  C I, III dan I!

  D II, III dan I!

  76 Perkataan jahiliah berasal daripada bahasa Arab yang bermaksud

  A berpuak-puak

  B tidak bermoral

  C berpindah-randah

  D tidak mengetahui

  77 Mengapakah Zaman >ahiliah juga dikenali sebagai 9aman kegelapan?

  I Menyembah berhala

  II (idak mempunyai nabi

  III Mengamalkan animisme

  I! Percaya kepada kitab sebelumnya

  A I, II dan III

  B I, II dan I!

  C I, III dan I!

  D II, III dan I!

  78 Zaman >ahiliah bermula selepas runtuhnya *mpangan Maarib di 'abak dan berakhir hingga

  A kelahiran )abi Muhammad s#a#$#

  B penerimaan Islam oleh masyarakat Makkah

  C penghijrahan )abi Muhammad s#a#$# ke Madinah

  D turunnya $ahyu Allah kepada )abi Muhammad s#a#$#

  79 Andaikan anda hidup dalam masyarakat +ad$i, di ka$asan manakah anda akan tinggal?I Furun

  % !imana

  %

  Mandapa

 • 8/12/2019 soalan-objektif Sejarah SPM

  15/113

  II Pedalaman

  III Pesisir pantai

  I! &embah sungai

  A I dan II

  B II dan III

  C III dan I!

  D I dan I!

  80

  Maklumat di atas berkaitan denganA masyarakat Arab

  B masyarakat Makkah

  C masyarakat Madinah

  D masyarakat Arab >ahiliah

  81

  Pernyataan di atas menerangkan tentang amalan masyarakat Arab >ahiliah# Mengapakah merekaberbuat demikian?

  A Kaum $anita tidak boleh me$arisi harta

  B Kaum $anita tidak mendatangkan re9eki

  C Kaum $anita menjatuhkan maruah keluarga

  D Kaum $anita tidak dapat membantu keluarga

  82 Apakah bentuk perniagaan yang diamalkan oleh masyarakat Arab >ahiliah?

  A Melarang unsur penipuan

  B Mengamalkan riba dan penindasan

  C Menekankan konsep halal dan haramD Menjual barangan dengan harga yang berpatutan

  83 'etiap kabilah dalam masyarakat Arab >ahiliah diketuai oleh seorang syeikh# Apakah syarat-

  syarat untuk menjadi seorang syeikh?

  I Kaya

  II Fagah

  III +erani

  I! Pandai berpidato

  A I, II dan III

  B I, II dan I!

  C I, III dan I!

  %

  +ad$i

  %

  adari

  +ayi perempuan yang baru dilahirkan akan dibunuh#

 • 8/12/2019 soalan-objektif Sejarah SPM

  16/113

  D II, III dan I!

  84 Penganut agama anif digelar

  A rasul

  B hanif

  C syeikh

  D hunafa

  85 Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum# 8iri masyarakat Arab >ahiliah manakah yang harus

  dielakkan oleh masyarakat kita?

  A Assabiah

  B +ersatu padu

  C 'aling membantu

  D 'aling menghormati

  86

  Maklumat di atas merujuk kepada kriteria yang perlu ada pada seseorang bakal syeikh dalam

  'istem Kabilah# Mengapakah ciri-ciri tersebut diberikan penekanan?

  A 'upaya dapat mengalahkan musuh

  B Menjadi lambang kebanggaan setiap lelaki

  C 'upaya calon yang dipilih layak menjadi ketua

  D 'upaya dapat menjamin keselamatan ahli kabilah

  87 'iapakah yang telah melihat tanda-tanda kerasulan )abi Muhammad s#a#$# se$aktu baginda

  singgah di +asrah?

  A Pedagang Parsi

  B Pendeta

 • 8/12/2019 soalan-objektif Sejarah SPM

  17/113

 • 8/12/2019 soalan-objektif Sejarah SPM

  18/113

  B 'impati

  C +ertolak ansur

  D 'uka membantu

  94 )abi Muhammad s#a#$# sering bertahannuthdi Fua irak# Apakah yang dimaksudkan dengan

  bertahannuth?

  A Mempelajari selok-belok perniagaan

  B Mengasingkan diri untuk menuntut ilmu agama

  C Mengasingkan diri untuk beribadat kepada Allah

  D Mengasingkan diri akibat kece$a dengan masalah masyarakat sekeliling

  95 ahyu pertama yang diturunkan oleh Allah kepada )abi Muhammad s#a#$# merupakan titik

  tolak kemunculan agama Islam# ahyu yang dimaksudkan ialah

  A 'urah al-Ala

  B 'urah al-AnfalC 'urah al-Imran

  D 'urah al-Muddasir

  96 Apakah kepentingan $ahyu pertama?

  A Menyuruh umatnya berakhlak mulia

  B Menyuruh umatnya membaca untuk pengetahuan

  C Menyuruh umatnya menindas antara satu sama lain

  D Pengisytiharan )abi Muhammad s#a#$# sebagai =asulullah

  97 'iapakah $anita yang terlibat dalam perjuangan menegakkan Islam?I ;mmu 'alamah

  II Aminah binti ahab

  III Aisyah binti Abu +akar

  I! Khadijah binti Khu$ailid

  A I, II dan III

  B I, II dan I!

  C I, III dan I!

  D II, III dan I!

  98 +agaimanakah cara orang Arab Huraisy membuat penentangan terhadap )abi Muhammads#a#$#?

  I Melakukan pemulauan

  II Mengejek melalui puisi

  III Mengancam untuk membakar rumah )abi Muhammad s#a#$#

  I! Mengganggu semasa )abi Muhammad s#a#$# sedang beribadat

  A I, II dan III

  B I, II dan I!

  C I, III dan I!

  D II, III dan I!

  99 Antara berikut faktor manakah yang memba$a kepada penentangan orang Arab Huraisy

 • 8/12/2019 soalan-objektif Sejarah SPM

  19/113

  terhadap usaha penyebaran Islam oleh )abi Muhammad s#a#$#?

  I Islam menolak konsep assabiah

  II Islam menghalang penyembahan berhala

  III Islam mengamalkan konsep persamaan taraf

  I! Islam memaksa penganut lain meninggalkan agama asal

  A I, II dan III

  B I, II dan I!

  C I, III dan I!

  D II, III dan I!

  100 Mengapakah kebanyakan golongan penganut agama Islam pada peringkat a$al terdiri daripada

  golongan ba$ahan?

  A Mudah dipengaruhi

  B "ipaksa untuk menganut agama Islam

  C Mahu melepaskan diri daripada cengkaman tuan merekaD (ertarik dengan layanan sama rata kepada semua manusia

  101 Folongan manakah yang tinggal di Madinah?

  I Arab

  II Parsi

  III

 • 8/12/2019 soalan-objektif Sejarah SPM

  20/113

  A 'uhail bin Amru

  B MusGab bin ;mair

  C Abdullah bin Ara

  D Al-Aram bin Abu Aram

  105

  +erdasarkan pernyataan di atas, hujah manakah yang menyangkal pendapat orientalis +arat ini?

  I Ketibaan orang Islam ke Madinah disambut dengan meriah

  II )abi Muhammad s#a#$# dilantik sebagai pemimpin Madinah

  III Penghijrahan orang Islam turut dijemput oleh orang

 • 8/12/2019 soalan-objektif Sejarah SPM

  21/113

 • 8/12/2019 soalan-objektif Sejarah SPM

  22/113

  A ;ntuk menakluki ka$asan lain

  B ;ntuk menyebarkan agama Islam

  C ;ntuk mempertahankan agama dan negara

  D ;ntuk menunjukkan kekuatan tentera Islam

  116 Apakah garis panduan yang harus diikuti oleh tentera Islam semasa perang?

  I (idak dibenarkan mengambil senjata

  II (idak dibenarkan memusnahkan tanaman

  III (idak dibenarkan membunuh kanak-kanak

  I! (idak dibenarkan merobohkan tempat ibadat

  A I, II dan III

  B I, II dan I!

  C I, III dan I!

  D II, III dan I!

  117 Perjanjian manakah yang menunjukkan orang Arab Huraisy mengiktiraf kerajaan Islam

  Madinah?

  A Perjanjian Madinah

  B Perjanjian udaibiyah

  C Perjanjian Aabah Kedua

  D Perjanjian Aabah Pertama

  118 Mengapakah ;thman bin Affan dipilih untuk pergi ke Makkah selepas orang Islam disekat di

  udaibiyah?

  I 'eorang yang lembutII 'eorang yang matang

  III 'eorang yang gagah berani

  I! Mempunyai ramai saudara mara di Makkah

  A I, II dan III

  B I, II dan I!

  C I, III dan I!

  D II, III dan I!

  119 ;mat Islam dibenarkan berperang dengan syarat beberapa etika peperangan Islam dipatuhi#

  Antara berikut yang manakah etika peperangan yang patut dipatuhi?I &arangan membunuh sesuka hati

  II (a$anan kanak-kanak dan $anita dibebaskan

  III "ilarang membunuh binatang dan memusnahkan tanaman

  I! Mengamalkan dasar kekerasan terhadap orang Arab Huraisy

  A I, II dan III

  B I, II dan I!

  C I, III dan I!

  D II, III dan I!

  120 Melalui Perjanjian udaibiyah, kedua-dua pihak bersetuju untuk mengadakan gencatan senjata

  selama

 • 8/12/2019 soalan-objektif Sejarah SPM

  23/113

  A D tahun

  B E tahun

  C 02 tahun

  D 0 tahun

  121 'elepas Perjanjian udaibiyah, bilakah umat Islam boleh mengerjakan umrah?

  A D ijrah

  B 4 ijrah

  C E ijrah

  D 5 ijrah

  122 Apakah peristi$a yang menyebabkan )abi Muhammad s#a#$# mengambil keputusan untuk

  mengepung kota Makkah?

  A Crang Huraisy telah menangkap beberapa orang Islam

  B Crang Huraisy melarang orang Islam beribadat di KaabahC Crang Huraisy telah membunuh beberapa orang +ani Khu9aGah

  D Crang Huraisy telah melakukan penindasan terhadap orang Islam

  123 Apakah persamaan antara Khalid bin al-alid dengan Amru bin al-As?

  A Menyertai angkatan perang Islam

  B Memeluk agama Islam sejak kecil

  C akil orang Islam dalam Perjanjian udaibiyah

  D Menyebarkan dak$ah Islamiah di luar Madinah

  124 Antara berikut peristi$a manakah yang menjadi perintis kepada pembukaan semula kotaMakkah?

  A Perang (abuk

  B Perjanjian Aabah

  C Perjanjian udaibiyah

  D Pengislaman pemimpin Makkah

  125 Apakah kepentingan Perjanjian udaibiyah kepada orang Islam?

  A Perdagangan dengan negara lain dapat dijalankan

  B Crang Makkah berpeluang datang ke Madinah pada bila-bila masa

  C +ilangan orang Madinah yang memeluk agama Islam semakin bertambahD Memberi peluang kepada orang Islam mengerjakan haji dan umrah pada tahun berikutnya

  126 Folongan al-=iddah muncul selepas ke$afatan )abi Muhammad s#a#$## Apakah yang

  dimaksudkan dengan golongan al-=iddah?

  I Murtad

  II Mengaku sebagai nabi

  III *nggan membayar 9akat

  I! *nggan tunduk kepada pemimpin

  A I, II dan III

  B I, II dan I!

  C I, III dan I!

 • 8/12/2019 soalan-objektif Sejarah SPM

  24/113

  D II, III dan I!

  127 'aidina ;mar bin al-Khattab dilantik menjadi khalifah melalui kaedah

  A musya$arah

  B cadangan daripada satu nama

  C pencalonan oleh sekelompok masyarakat

  D pemilihan daripada beberapa orang calon

  128

  Apakah yang dimaksudkan dengan baiah?

  A ;pacara perkenalan antara bakal khalifah dengan rakyat

  B Perakuan sumpah taat setia seseorang yang dilantik sebagai pemimpin

  C Persetiaan antara golongan pemerintah dengan golongan yang diperintah

  D Proses rundingan untuk memutuskan kesahan pelantikan seseorang khalifah

  129 Zaman pemerintahan khalifah juga dikenali sebagai 9aman

  A +ani ;maiyah

  B +ani ;thmaniyah

  C (urki ;thmaniyah

  D Khulafa al-=asyidin

  130 Apakah peranan khalifah dalam Islam?

  I Menyebarkan agama Islam

  II Mempertahankan negara Islam

  III Memastikan perpaduan ummah

  I! Memerangi negara yang enggan menerima Islam

  A I, II dan III

  B I, II dan I!

  C I, III dan I!

  D II, III dan I!

  131 Mengapakah Khalifah Abu +akar dikenali sebagai al-'iddi?A 'entiasa bercakap benar

  B Mempunyai sifat yang garang

  C Mengah$ini puteri )abi Muhammad s#a#$#

  D 'entiasa meyakini kata-kata )abi Muhammad s#a#$#

  132 ;ntuk melicinkan pentadbiran, Khalifah Abu +akar al-'iddi telah membahagikan $ilayah

  kepada berapa bahagian?

  A D

  B E

  C 02D 0

  'etiap calon khalifah akan menjalankan upacara baiah#

 • 8/12/2019 soalan-objektif Sejarah SPM

  25/113

  133 Khulafa al-=asyidin manakah yang digelarPenyelamat "mat #slam?

  A Ali bin Abu (alib

  B ;thman bin Affan

  C ;mar bin al-Khattab

  D Abu +akar al-'iddi

  134 >abatan manakah yang ditubuhkan oleh Khalifah ;mar al-Khattab?

  I >abatan Polis

  II >abatan (entera

  III >abatan Pertanian

  I! >abatan Perbendaharaan

  A I, II dan III

  B I, II dan I!

  C I, III dan I!D II, III dan I!

  135 Apakah sumbangan Khalifah ;mar al-Khattab sehingga beliau digelarAmirul $ukminin?

  I Menubuhkan majlis syura

  II Membina angkatan laut Islam

  III Memajukan pendidikan Islam

  I! Membentuk tentera tetap dan tentera sukarela

  A I, II dan III

  B I, II dan I!

  C I, III dan I!D II, III dan I!

  136

  'istem pengairan di atas dibina semasa pemerintahan

  A Khalifah Ali bin Abu (alib

  B Khalifah ;thman bin Affan

  C Khalifah Abu +akar al-'iddi

  D Khalifah ;mar bin al-Khattab

  137

  'istem

  ketenteraan

  (entera 7

  (entera sukarela

  Maklumat di atas menerangkan tentang sistem ketenteraan semasa pemerintahan Khalifah

  ;mar bin al-Khattab# Apakah keistime$aan yang diterima oleh tentera 7?

  I Faji

  II Pakaian seragam

  % *mpayar Abu Musa

  % (erusan Amirul

  Mukminin

 • 8/12/2019 soalan-objektif Sejarah SPM

  26/113

  III Peralatan senjata

  I! (empat penginapan

  A I dan II

  B II dan III

  C III dan I!

  D I dan I!

  138 Mengapakah Khalifah ;thman bin Affan digelar%un &urain?

  A Mempunyai hati yang lembut

  B Merupakan seorang yang $arak

  C 'eorang yang berpandangan jauh

  D Mengah$ini dua orang puteri )abi Muhammad s#a#$#

  139

  Pernyataan di atas menunjukkan baha$a beliau bersifat

  A pemaaf

  B cepat mengalah

  C berkeyakinan tinggi

  D cintakan perdamaian

  140

  Maklumat di atas menunjukkan perubahan sistem pemerintahan khalifah kerajaan Islam#

  Kerajaan manakah yang melaksanakan sistem $arisan?

  A +ani ;maiyah

  B +ani Abbasiyah

  C (urki ;thmaniyah

  D Khulafa al-=asyidin

  141 Apakah gelaran yang digunakan oleh pemimpin +ani ;maiyah tahap kedua?

  A ali

  B Amir

  C Fabenor

  D Khalifah

  142

  Khalifah Ali bin Abu (alib sanggup menghentikan peperanganapabila pihak la$an mengangkat al-Huran#

  'istem 'yura @ 'istem arisan

 • 8/12/2019 soalan-objektif Sejarah SPM

  27/113

  Maklumat di atas menerangkan tentang sistem ketenteraan kerajaan +ani ;maiyah tahap

  pertama# Apakah tujuan penubuhannya?

  A Menakutkan musuh

  B Menjamin keselamatan negara

  C Memperkukuhkan sistem ketenteraan

  D Melancarkan serangan terhadap musuh

  143 Mengapakah golongan ma$ali menyokong dan menyertai gerakan Abbasiyah menentang

  pemerintahan +ani ;maiyah?I 8ukai yang tinggi

  II +erlaku diskriminasi

  III "ianiaya dan diseksa

  I! (idak diberi ja$atan yang layak

  A I, II dan III

  B I, II dan I!

  C I, III dan I!

  D II, III dan I!

  144 Mengapakah 9aman Khalifah arun al-=asyid dan puteranya al-Makmun dikenali sebagai

  %aman 'e!emilan!an 'erajaan Abbasiyah?

  A Keadaan negara yang aman

  B Kemajuan ekonomi yang pesat

  C Perkembangan bidang keilmuan

  D Pembaharuan dalam pelbagai bidang

  145 +aitulhikmah diasaskan oleh Khalifah arun al-=asyid# Apakah peranan baitulhikmah?

  A Perpustakaan

  B Pusat penterjemahan

  C Pusat pengajaran al-Huran

  D Pusat pengurusan ke$angan negara

  146 Kerajaan (urki ;thmaniyah diasaskan oleh

  A Crhan I

  B Murad I

  C 'ultan 'elim I

  D ;thman *rtughrul

  147 Antara berikut yang manakah merupakan faktor utama yang memba$a kejayaan perluasankuasa empayar ;thmaniyah ke *ropah?

  % (i)anul *undi

  % Angkatan (entera

  &aut

  % Angkatan (entera

  "arat

 • 8/12/2019 soalan-objektif Sejarah SPM

  28/113

  I 'enjata moden

  II 'emangat!ha+i

  III (entera yang ramai

  I! Kumpulan >anissari

  A I, II dan III

  B I, II dan I!

  C I, III dan I!

  D II, III dan I!

  148

  +erdasarkan pernyataan di atas, apakah kesimpulan yang boleh dibuat tentang dasar sosial

  kerajaan (urki ;thmaniyah?

  A 'etiap indiidu berhak mendapat ja$atan

  B 'etiap indiidu boleh berjaya dalam hidup

  C 'etiap indiidu berhak mendapat pendidikan

  D 'etiap indiidu mendapat imbuhan hasil usaha sendiri

  149 Apakah yang dimaksudkan dengan golongan Mo9arab?

  A Crang Kristian tempatan yang memeluk agama Islam

  B Crang Islam tempatan yang berpindah ke negara Islam

  C Crang tempatan beragama Kristian yang mengamalkan kebudayaan Islam

  D Crang Islam tempatan yang tinggal di ka$asan pemerintahan orang Kristian

  150 Ibn .adhlan dan Ibn +attuta telah memberi sumbangan dalam bidang

  A perubatan

  B ilmu mantik dan falsafah

  C matematik dan astronomi

  D pengembaraan dan penerokaan

  151 (eori kedatangan Islam ke Asia (enggara dari 'emenanjung (anah Arab dikemukakan oleh

  I >ohn 8ra$ford

  II *manuel FadinhoIII 'nouck urgronje

  I! 'yed Muhammad )auib al-Attas

  A I dan II

  B II dan III

  C III dan I!

  D I dan I!

  152 Menurut 'yed Muhammad )auib al-Attas, Islam berkembang ke Asia (enggara menerusi

  A perdagangan

  B perkah$inanC karya penulisan dan persuratan

  "asar sosial Islam adalah berasaskan kecemerlangan indiidu#

 • 8/12/2019 soalan-objektif Sejarah SPM

  29/113

  D pengislaman raja dan golongan bangsa$an

  153

  Maklumat di atas menerangkan tentang pengislaman raja di Asia (enggara oleh mubaligh

  Islam# 'umber cerita di atas ialah

  A ikayat Acheh

  B ikayat =aja-=aja Pasai

  C 'ejarah Kepulauan 'ulu

  D ikayat Merong Maha$angsa

  154

  +erdasarkan pernyataan di atas, di manakah letaknya (a 'hih?

  A Melaka

  B Pulau >a$a

  C (erengganu

  D 'umatera ;tara

  155

  +erdasarkan maklumat di atas, Islam dikatakan datang ke Asia (enggara menerusi

  A Arab

  B India

  C ParsiD 8hina

  156 Kebudayaan Arab yang diamalkan oleh masyarakat Asia (enggara ialah

  I tarian 9apin

  II alat-alat mu9ik

  III majlis persandingan

  I! menghormati tetamu

  A I, II dan III

  B I, II dan I!

  C I, III dan I!D II, III dan I!

  Merah 'ilu 'yeikh Ismail

  =aja Pattani

  'yeikh 'aid

  Menurut catatan 8hina telah $ujud perkampungan

  Islam yang dikenali sebagai (a 'hih#

  % Penemuan +atu )isan Malik al-

  'alih

  % Penemuan +atu )isan Malik

  Ibrahim

 • 8/12/2019 soalan-objektif Sejarah SPM

  30/113

  157 Apakah yang dilakukan oleh pedagang Islam semasa menunggu perubahan angin monsun?

  I Membina perkampungan

  II +erbincang tentang agama

  III Menjalankan urusan perdagangan

  I! Membuka pusat pengajian agama

  A I, II dan III

  B I, II dan I!

  C I, III dan I!

  D II, III dan I!

  158

  Maklumat di atas terdapat dalam karya

  A ikayat Acheh

  B Kitab al-Man9um

  C 'ejarah Kepulauan 'ulu

  D ikayat Merong Maha$angsa

  159 Apakah ciri-ciri sifat mahmudah yang ditunjukkan oleh para pedagang Islam?

  I Ikhlas

  II &emah lembut

  III +ersopan santun

  I! +ersungguh-sungguh

  A I, II dan III

  B I, II dan I!

  C I, III dan I!

  D II, III dan I!

  160

  +erdasarkan pernyataan di atas, apakah ciri-ciri yang perlu ada pada seseorang syahbandar?

  I >ujur

  II Pemaaf

  III +ijaksana

  I! +ersungguh-sungguh

  A I, II dan III

  B I, II dan I!

  C I, III dan I!

  D II, III dan I!

  =aja Kedah diislamkan oleh 'yeikh Abdullah al-

 • 8/12/2019 soalan-objektif Sejarah SPM

  31/113

 • 8/12/2019 soalan-objektif Sejarah SPM

  32/113

  III Perubahan nama istana

  I! Perubahan nama indiidu

  A I, II dan III

  B I, II dan I!

  C I, III dan I!

  D II, III dan I!

  166

  Pernyataan di atas merujuk kepada kerajaan

  A "emak

  B Acheh

  C Perlak

  D >ohor-=iau

  167

  +erdasarkan pernyataan di atas, apakah cara yang dilakukan oleh ali 'ongo semasa

  berdak$ah?

  I Menyeru masyarakat agar rajin bekerjaII Menerangkan kepada masyarakat cara bekerja

  III Menimbulkan kesedaran tentang maksud bekerja

  I! Menyeru masyarakat agar tidak melakukan pemba9iran

  A I, II dan III

  B I, II dan I!

  C I, III dan I!

  D II, III dan I!

  168 Karyaustanus Salatin mengisahkan tentang

  I keindahan agama

  II keindahan sebuah kota

  III keindahan taman-taman

  I! keindahan sebuah kerajaan

  A I, II dan III

  B I, II dan I!

  C I, III dan I!

  D II, III dan I!

  169 Apakah tugas syahbandar?

  A Membantu sultan membuat keputusan

  % Merupakan $arisan Kesultanan Melayu Melaka

  % +erusaha mengembalikan kegemilangan kerajaan Melaka

  ali 'ongo telah menjadikan "emak sebagai pusat pergerakan

  dak$ah Islamiah di Pulau >a$a#

 • 8/12/2019 soalan-objektif Sejarah SPM

  33/113

  B Mengurus hal-eh$al percukaian kerajaan

  C Mentadbir dan menentukan kemajuan pelabuhan

  D Memastikan keselamatan pedagang di 'elat Melaka

  170 ;ndang-;ndang Islam yang diamalkan di Asia (enggara merangkumi aspek-aspek seperti

  I hukum jenayah

  II urusan pernikahan

  III pembahagian harta pusaka

  I! urusan adat-istiadat perkah$inan

  A I, II dan III

  B I, II dan I!

  C I, III dan I!

  D II, III dan I!

  171 'ebelum kedatangan Islam, agama indu telah lama bertapak di Asia (enggara# Mengapakahdak$ah Islamiah cepat berkembang di Asia (enggara?

  I Islam mudah difahami

  II Agama indu tidak lagi diamalkan

  III =aja dan pembesar memeluk agama Islam

  I! Peranan yang dimainkan oleh pendak$ah Islam

  A I, II dan III

  B I, II dan I!

  C I, III dan I!

  D II, III dan I!

  172 Pengaruh kerajaan Abbasiyah terhadap institusi pemerintahan di Asia (enggara boleh dilihat

  melalui

  A adat istiadat

  B institusi kesultanan

  C sistem perundangan

  D sistem pemerintahan

  173

  Maklumat di atas merujuk kepada

  A tempat mengerjakan ibadah

  B tempat penterjemahan karya a$al

  C tempat perbincangan tentang agama

  D tempat mendapatkan pendidikan a$al

  174

  % "ayah

  %

  Pesantren

  % Pondok

 • 8/12/2019 soalan-objektif Sejarah SPM

  34/113

  +erdasarkan maklumat di atas, seni tersebut dapat dilihat pada

  I masjid

  II batu nisan

  III tugu peringatan

  I! bilah mata keris

  A I, II dan III

  B I, II dan I!

  C I, III dan I!D II, III dan I!

  175

  +erdasarkan maklumat di atas, sumber baitulmal diperoleh daripada

  I cukai pendapatan

  II harta milik negaraIII pelaburan dan saham

  I! 9akat trah dan 9akat harta

  A I, II dan III

  B I, II dan I!

  C I, III dan I!

  D II, III dan I!

  176 +agaimanakah corak institusi kerajaan Asia (enggara sebelum kedatangan Islam?

  A Mengamalkan konsep de$a-raja

  B 'ultan menguasai tampuk pemerintahanC =akyat mempunyai suara dalam kerajaan

  D (idak mempunyai sistem pemerintahan yang teratur

  177

  % 'eni

  bina

  % 'eni

  khat

  % 'eniukir

  'ultan Iskandar Muda Mahkota Alam telah

  memperkenalkan baitulmal di Acheh#

  % %illullah ,l-

  alam

  % %illullah ,l-

  ardh

 • 8/12/2019 soalan-objektif Sejarah SPM

  35/113

  Kedua-dua istilah di atas memba$a makna bayan!an Allah di muka bumi. Penggunaannya

  adalah $arisan dari amalan pemerintah

  I Mamluk

  II +ani 'aljuk

  III +ani ;maiyah

  I! +ani Abbasiyah

  A I, II dan III

  B I, II dan I!

  C I, III dan I!

  D II, III dan I!

  178

  Apakah peranan tokoh-tokoh di atas terhadap kerajaan Melayu Melaka?

  A Menghasilkan karya Islam

  B Menasihat sultan berkaitan agama Islam

  C Membantu mendirikan pusat-pusat pengajian Islam

  D Menterjemahkan karya-karya Arab ke dalam bahasa Melayu

  179

  'iapakah yang menggunakan gelaran di atas?

  I 'ultan Mahmud 'hah

  II 'ultan Iskandar Zulkarnain

  III 'ultan Iskandar Mahkota Alam

  I! 'ultan Abdul Fhaffur Muhyidin

  A I dan II

  B II dan III

  C III dan I!

  D I dan I!

  180 Ketua pemerintah di )egeri 'embilan ialah

  A =aja

  B 'ultan

  C

 • 8/12/2019 soalan-objektif Sejarah SPM

  36/113

  I! pendidikan agama

  A I, II dan III

  B I, II dan I!

  C I, III dan I!

  D II, III dan I!

  182

  =ajah di atas menunjukkan sistem organisasi pemerintahan di )egeri 'embilan# Apakah

  peranan 7?

  A Ketua Adat

  B Ketua Agama

  C Ketua "aerah

  D Ketua )egeri

  183

  Maklumat di atas merupakan hukuman bagi pesalah yang

  A membunuh tanpa sengaja

  B menipu dalam perniagaan

  C membunuh dengan sengaja

  D merompak harta benda orang lain

  184

  Maklumat di atas merujuk kepada

  A undang-undang negeri

  B undang-undang bertulis

  C undang-undang perdagangan

  D undang-undang tidak bertulis

  185 Apakah ciri-ciri yang terdapat dalam Adat (emenggung?

  I Anak lelaki diutamakan

 • 8/12/2019 soalan-objektif Sejarah SPM

  37/113

  II Mementingkan keturunan bapa

  III +erdasarkan ajaran agama Islam

  I! Perkah$inan sesama suku tidak dibenarkan

  A I, II dan III

  B I, II dan I!

  C I, III dan I!

  D II, III dan I!

  186

  +erdasarkan pepatah di atas, apakah kesimpulan yang boleh dibuat tentang aspek pendidikan

  dalam masyarakat Melayu?

  A Pendidikan di$ajibkan kepada semua rakyat

  B Pendidikan a$al bermula dalam institusi keluarga

  C Pendidikan formal adalah berkaitan dengan agama Islam

  D Pendidikan tidak formal merupakan satu proses pembelajaran

  187

  +erdasarkan pernyataan di atas, bagaimanakah pendidikan formal dijalankan di negeri-negeriMelayu?

  I Mementingkan aspek agama Islam

  II Institusi keluarga memainkan peranan penting

  III "ilaksanakan di istana, masjid dan rumah tok guru

  I! (erhad kepada kanak-kanak berumur 4 hingga 01 tahun

  A I, II dan III

  B I, II dan I!

  C I, III dan I!

  D II, III dan I!

  188 Peraturan khas tentang aktiiti perdagangan terdapat dalam

  A ;ndang-;ndang Perak dan ;ndang-;ndang Pahang

  B ;ndang-;ndang Perak dan ;ndang-;ndang &aut Melaka

  C ;ndang-;ndang Pahang dan ;ndang-;ndang Pelabuhan Kedah

  D ;ndang-;ndang &aut Melaka dan ;ndang-;ndang Pelabuhan Kedah

  189 'istem madrasah yang dilaksanakan di Asia (enggara diperkenalkan semasa 9aman kerajaan

  A +ani 'aljuk

  B +ani ;maiyah

  C +ani Abbasiyah

  D (urki ;thmaniyah

  'iakap senohong gelama ikan duri,

  +ercakap bohong lama-lama mencuri#

  Kedatangan Islam membuka lembaran baru dalam bidang

  pendidikan di Asia (enggara#

 • 8/12/2019 soalan-objektif Sejarah SPM

  38/113

  190 Apakah perbe9aan utama antara sistem pendidikan madrasah dengan sistem pendidikan

  pondok?

  I 'istem madrasah dia$asi oleh tok guru

  II 'istem madrasah dijalankan secara kelas

  III 'istem madrasah mempunyai sukatan pelajaran

  I! 'istem madrasah mengajar tentang agama Islam

  A I dan II

  B II dan III

  C III dan I!

  D I dan I!

  191

  Maklumat di atas merupakan cerita rakyat masyarakat Melayu# Apakah kepentingan cerita

  rakyat tersebut?

  A Memberi hiburan

  B Memberi informasi

  C Memberi pengajaran

  D Mengekalkan $arisan sastera rakyat

  192 Antara berikut karya manakah yang berbentuk prosa?

  A 'yair "ahulu Kala

  B 8erita Pak +elalang

  C ikayat )ur Muhammad

  D +atu +elah +atu +ertangkup

  193 >ohor terkenal dengan kesenian

  A dikir

  B na9am

  C gha9al

  D $ayang kulit

  194 Istilah Pak /on! dan $ak /on! yang digunakan dalam sesebuah keluarga adalah merujuk

  kepada orang yang paling

  A tua

  B muda

  C berkuasa

  D dihormati

  195 Mengapakah Kesultanan Melayu Melaka berjaya muncul sebagai pusat perdagangan yang

  terkenal pada abad ke-01?A *mpayar yang luas

  % +atu +elah +atu +ertangkup

  % +a$ang Putih +a$ang Merah

 • 8/12/2019 soalan-objektif Sejarah SPM

  39/113

  B "inaungi oleh 8hina

  C Kekayaan hasil buminya

  D Kedudukannya di tengah-tengah perjalanan timur dan barat

  196 +arangan manakah yang tidak dikenakan cukai?

  A =empah-ratus

  B 'utera dan teh

  C asil-hasil hutan

  D +eras dan makanan

  197 &arangan amalan riba dalam bidang perniagaan telah ditekankan dalam

  A ukum Kanun Melaka

  B ;ndang-;ndang Pahang

  C ;ndang-;ndang Pelabuhan

  D ;ndang-;ndang &aut Melaka

  198 Pedagang India dan Arab yang berdagang di Melaka dikenakan cukai sebanyak

  A 02J

  B EJ

  C 4J

  D DJ

  199 8ukai asas yang telah dikenakan oleh pemerintah dalam Kesultanan Melayu Melaka terhadap

  para pedagang ialah

  A cukai tetapB cukai harta

  C cukai indiidu

  D cukai pelabuhan

  200

  'enarai di atas menerangkan tentang mata $ang yang diperkenalkan oleh

  A Inggeris

  B Portugis

  C +elanda

  D Perancis

  201 Antara berikut yang manakah berkaitan dengan Zaman Felap di *ropah?

  I Fereja sangat berkuasa

  II Kelembapan ilmu pengetahuan

  III *konomi berkembang dengan perlahanI! 'istem pemerintahan yang tidak berkesan

  % (ucats

  % /ion

  dollars

  % Ri0 dollars

 • 8/12/2019 soalan-objektif Sejarah SPM

  40/113

 • 8/12/2019 soalan-objektif Sejarah SPM

  41/113

  C III dan I!

  D I dan I!

  206 Apakah faktor yang menyebabkan ZamanRenaissancebermula di Itali?

  I Kemunculan golonganpatron

  II Kemajuan aktiiti perdagangan antarabangsa

  III Kedudukannya yang dikelilingi &aut Mediterranean

  I! Penglibatan raja dalam menaungi golongan seniman dan cendekia$an

  A I, II dan III

  B I, II dan I!

  C I, III dan I!

  D II, III dan I!

  207 Mengapakah pihak gereja enggan menaungi ahli sains dan matematik?

  A Perbe9aan pemikiranB ;pah yang terlalu tinggi

  C +imbang kuasa tercabar

  D Persaingan dengan golonganpatron

  208 ZamanRenaissancetelah memba$a kepada kemunculan monarki baru# Antaranya ialah

  I Aragon

  II Poland

  III Portugal

  I! *ngland

  A I, II dan IIIB I, II dan I!

  C I, III dan I!

  D II, III dan I!

  209

  Maklumat di atas adalah merujuk kepada

  A Martin &uther

  B uldreich Z$ingli

  C >ohann Futenberg

  D 't# Ignatius &oyola

  210 (okoh penting dalam ZamanRenaissanceialah

  I Martin &uther

  II Fioanni +ocaccio

  III .rancesco PetrarchI! &eonardo da !inci

  % Ma9hab Protestan

  % Manusia harus bergantung kepada kekuatan

  rohani

 • 8/12/2019 soalan-objektif Sejarah SPM

  42/113

  A I, II dan III

  B I, II dan I!

  C I, III dan I!

  D II, III dan I!

  211 Mengapakah masyarakat *ropah aktif menjelajah dan meneroka ke ka$asan (imur?

  I Penemuan jalan laut ke timur

  II Kemerosotan kerajaan (urki ;thmaniyah

  III Keperluan untuk mendapatkan bekalan bahan mentah

  I! Perkembangan sains dan teknologi ZamanRenaissance

  A I, II dan III

  B I, II dan I!

  C I, III dan I!

  D II, III dan I!

  212

  Apakah tujuan perjanjian di atas ditandatangani?

  A ;ntuk menetapkan ka$asan jajahan

  B ;ntuk memastikan keselamatan pelaut *ropah

  C ;ntuk meningkatkan perdagangan antarabangsa *ropah

  D ;ntuk membolehkan kuasa *ropah meluaskan tanah jajahan

  213 Mengapakah orang *ropah melakukan aktiiti penjelajahan merentasi &autan Atlantik untuk

  mencari jalan alternatif yang lebih selamat ke (imur?

  A 8abaran oleh Putera enry

  B Perjuangan misi Perang 'alib

  C Menguji teknologi perkapalan *ropah

  D Penguasaan Istanbul oleh kerajaan (urki ;thmaniyah

  214 Mengapakah Amerika &atin menjadi pilihan 'epanyol sebagai destinasi penjelajahan?

  A Kaya dengan hasil hutan

  B Kaya dengan emas dan perakC ;ntuk mendapatkan bekalan buruh

  D Penduduknya masih belum beragama

  215

  'istem Pemilikan (anah

  (anah persendirian 7

  >adual di atas menunjukkan sistem pemilikan tanah yang $ujud sebelum =eolusi Pertanian# 7

  ialah

  A (anah raja

  B (anah a$am

  Perjanjian (ordesillas 0353

 • 8/12/2019 soalan-objektif Sejarah SPM

  43/113

  C (anah baron

  D (anah gereja

  216 Apakah kesan pengenalan Akta Pemagaran (anah terhadap bidang pertanian di +ritain?

  I =akyat hilang punca re9eki

  II Penanaman secara besar-besaran

  III Penghijrahan penduduk ke ka$asan bandar

  I! Menjadi asas kepada =eolusi Perindustrian

  A I dan II

  B II dan III

  C III dan I!

  D I dan I!

  217

  +erdasarkan maklumat di atas, apakah kegunaan alat >ethro (ull?

  A ;ntuk menabur baja dengan pantas

  B ;ntuk menggali dan menugal tanah

  C ;ntuk menyemai biji benih dengan cepat

  D ;ntuk menyiram tanaman secara sistematik

  218

  +erdasarkan pernyataan di atas, siapakah yang mencipta 'pinning >enny?

  A >ohn Kay

  B 'amuel 8rompton

  C >ames argreaes

  D 'ir =ichard Arkurigno

  219

  +erdasarkan maklumat di atas, apakah implikasi rekaan tersebut terhadap +ritain?

  I Peningkatan peluang pekerjaan

  II Perkembangan bidang pembuatan

  III Perkembangan bidang pengangkutan

  I! Peningkatan pengeluaran arang batu

  A I, II dan III

  B I, II dan I!

  C I, III dan I!D II, III dan I!

  >ethro (ull @ Alat >entera (ull

  'emasa =eolusi Perindustrian, banyak mesinbaru telah dicipta dalam industri tekstil#

  *njin berkuasa $ap )e$comen

 • 8/12/2019 soalan-objektif Sejarah SPM

  44/113

  220

  Apakah sebab berlakunya peristi$a di atas?A Pengenalan Akta Kilang 0EBB

  B +antahan $aktu bekerja melebihi 02 jam

  C Majikan membayar gaji yang murah kepada pekerja

  D +antahan penggunaan kaedah pengeluaran baru oleh pekerja mahir

  221

  Maklumat di atas menerangkan tentang

  A kereta

  B lokomotif

  C kereta kuda

  D kapal berkuasa $ap

  222

  Kuasa-kuasa di atas berlumba-lumba untuk menguasai Asia (enggara kerana

  A kaya dengan bahan mentah

  B mendapatkan bekalan pekerja

  C penduduknya perlu dimajukan

  D untuk memasarkan barangan mereka

  223

  Maklumat di atas merupakan slogan yang digunakan oleh kuasa *ropah untuk

  A menyebarkan agama Kristian

  B menunjukkan kekuasaan mereka

  C menakluki dan menguasai ka$asan luar *ropah

  D membantu membangunkan masyarakat luar *ropah

  Peristi$aPer!erakan /uddite di +ritain /0E026

  % +ergerak selaju 0D batu sejam#

  % Menghubungkan &ierpool dan

  Manchester#

  +ritain

  Perancis

  +elanda

  >erman

  Itali

  % $ission 1ivilisatrice

  % The lessin!s of the An!lo-Sa0on Protection

 • 8/12/2019 soalan-objektif Sejarah SPM

  45/113

  224 Apakah kesan imperialisme barat terhadap Asia (enggara?

  I Menerima penasihat barat

  II Pengenalan sistem pendidikan barat

  III Perubahan dalam sistem pentadbiran

  I! Kegiatan ekonomi tradisional dipertingkatkan

  A I, II dan III

  B I, II dan I!

  C I, III dan I!

  D II, III dan I!

  225 Apakah langkah yang diambil oleh +ritain selepas $ujud peraturan tarif oleh negara *ropah

  dan Amerika 'yarikat?

  A Mencari pasaran baru

  B Menambah hasil keluaranC Menaikkan harga barangan

  D Mengurangkan tenaga pekerja

  226

  'enarai di atas digunakan oleh masyarakat Melayu untuk kegiatan

  A pertanian

  B perikanan

  C perlombongan

  D mengutip hasil hutan

  227 8iri-ciri kegiatan ekonomi bagi masyarakat Melayu ialah

  I teknologi moden

  II modal yang kecil

  III pengeluaran terhad

  I! pasaran yang kecil

  A I, II dan III

  B I, II dan I!

  C I, III dan I!

  D II, III dan I!

  228

  % (ali

  kail

  % +ubu

  % >ala

 • 8/12/2019 soalan-objektif Sejarah SPM

  46/113

 • 8/12/2019 soalan-objektif Sejarah SPM

  47/113

  233

  'istem di atas mempunyai persamaan dari segi

  I dipersetujui oleh +ritish

  II tempat tinggal disediakan

  III semua pekerja mendapat subsidi makanan

  I! segala perbelanjaan perjalanan ditanggung oleh majikan

  A I, II dan III

  B I, II dan I!

  C I, III dan I!

  D II, III dan I!

  234

  Pernyataan di atas merujuk kepada

  A sistem kheh-thau

  B sistem tiket kredit

  C sistem pengambilan kakitangan

  D sistem pengambilan rumah kongsi

  235

  Maklumat di atas adalah berkaitan dengan buruh

  A >a$aB India

  C 8hina

  D .ilipina

  236 Antara berikut yang manakah merupakan institusi ke$angan pertama yang ditubuhkan di (anah

  Melayu?

  A +ank of Malaya

  B Mercantile +ank

  C K$ong

 • 8/12/2019 soalan-objektif Sejarah SPM

  48/113

 • 8/12/2019 soalan-objektif Sejarah SPM

  49/113

  241

  'enarai bank-bank di atas memerlukan komprador untuk menjalankan urus niaga# Komprador

  ialah

  A pemodal tempatan yang menjadi penaja kepada peminjam

  B syarikat berlesen yang diberi kuasa untuk memberi pinjaman

  C pega$ai *ropah yang menjadi orang tengah dalam urusan bank

  D orang yang bertanggungja$ab memungut hutang dari peminjam yang gagal membayar

  pinjaman

  242 Mengapakah perkembangan lebih pesat berlaku di pantai barat (anah Melayu semasapenjajahan +ritish?

  A =amai penduduk

  B Kekayaan hasil bumi

  C Kemudahan infrastruktur

  D Kedudukan yang strategik

  243 Apakah langkah-langkah yang dijalankan oleh +ritish untuk mengelakkan pengimportan beras

  dari luar?

  I Memajukan sistem pengairan

  II Menubuhkan >abatan Parit dan (ali Air

  III (idak membenarkan getah ditanam di tanah sa$ah

  I! Menggalakkan orang *ropah mengusahakan tanaman padi secara besar-besaran

  A I, II dan III

  B I, II dan I!

  C I, III dan I!

  D II, III dan I!

  244 +andar Kuching merupakan pusat pengumpulan dan pengeksportan tanaman

  I tebu

  II kelapa

  III gambir

  I! lada hitam

  A I dan II

  B II dan III

  C III dan I!

  D I dan I!

  245

  % Mercantile +ank @ 0E15

  % (he 8hartered +ank @ 0E41

  % ong Kong 'hanghai +ank@

  0E53

  7 @ ditubuhkan khusus untuk golongan elit#

 • 8/12/2019 soalan-objektif Sejarah SPM

  50/113

  +erdasarkan maklumat di atas, 7 ialah

  A Penang .ree 'chool

  B Malacca .ree 'chool

  C Kolej Melayu Kuala Kangsar

  D Maktab Perguruan 'ultan Idris

  246

  'enarai di atas merujuk kepada sekolah 8ina yang $ujud di (anah Melayu pada 9aman

  penjajahan +ritish# Apakah ciri-ciri sekolah 8ina pada $aktu itu?

  I Menggunakan bahasa ibunda

  II Me$ajibkan penggunaan bahasa Melayu

  III Furu-guru didatangkan khas dari negara 8hina

  I! 'ukatan pelajaran yang sama dengan negara 8hina

  A I, II dan III

  B I, II dan I!

  C I, III dan I!

  D II, III dan I!

  247

  +erdasarkan maklumat di atas, syarikat perusahaan yang terbabit dalam pembinaan kilang-

  kilang di atas ialah

  A 'yarikat .ung Keong

  B 'yarikat =ubber orks

  C 'yarikat 'hum

 • 8/12/2019 soalan-objektif Sejarah SPM

  51/113

  ospital di atas dibina khusus untuk memberi perkhidmatan kesihatan kepada

  A golongan elit

  B raja dan kerabat diraja

  C pedagang-pedagang 8ina

  D pekerja-pekerja lombong 8ina

  250

  Institusi di atas dibina oleh +ritish dengan tujuan untuk

  I mengubati pesakit

  II mengkaji punca penyakit

  III menga$al $abak penyakit

  I! mencari langkah pencegahan penyakit

  A I, II dan III

  B I, II dan I!

  C I, III dan I!

  D II, III an I!

  Institute .or Medical =esearch /05226

 • 8/12/2019 soalan-objektif Sejarah SPM

  52/113

  Tingkatan 5

  1 Imperialisme moden bermula sejak abad ke-01, apabila kuasa-kuasa +arat

  menguasai $ilayah-$ilayah di Amerika &atin, Afrika dan Asia# Menurut

  pengetahuan sejarah anda, apakah imperialisme?

  A "asar menguasai sumber ekonomi

  B "asar meluaskan pengaruh dan $ilayah

  C (indakan mengembangkan pengaruh agama

  D (indakan untuk mengembangkan idea ke negara lain

  2

  Apakah tujuan a$al kuasa imperialis di atas menguasai Asia (enggara?

  A Meluaskan tanah jajahan

  B Menyebarkan agama Kristian

  C Memperoleh ka$asan pasaran

  D Menguasai perdagangan rempah

  3 Mengapakah imperialis +arat berlumba-lumba untuk mendapatkan tanah jajahan

  di Asia (enggara?

  A Melambangkan kekuatan dan kekayaan negara

  B Falakan daripada pemerintah dan raja di *ropah

  C Menghapuskan monopoli negara 8hina dan India

  D 'aingan dengan pedagang-pedagang Arab dan India

  4 +uktikan kepentingan pengenalan kapal berkuasa $ap dari segi kemajuan ekonomi

  kuasa +arat#

  I Memba$a muatan barang dagangan dengan banyakII Mempercepatkan perjalanan ke (imur

  III Memendekkan perjalanan ke (imur

  I! Menjimatkan kos dan lebih selamat

  A I, II dan III

  B I, II dan I!

  C I, III dan I!

  Portugal

  'epanyol

  +elanda

  +ritain

  K!asa

  i"peialis

 • 8/12/2019 soalan-objektif Sejarah SPM

  53/113

  D II, III dan I!

  5 'logan beban orang putih digunakan oleh kuasa +ritish dan +elanda dalam

  menjalankan imperialisme# Apakah maksud beban orang putih?

  A +ertanggungja$ab untuk memimpin orang (imur ke arah kehidupan yang lebih

  sejahteraB +ertanggungja$ab untuk memodenkan kehidupan

  C +ertanggungja$ab untuk menyebarkan tamadun

  D +ertanggungja$ab untuk menyebarkan agama

  6 Mengapakah kuasa +arat yang berjaya menguasai Asia (enggara ingin

  menggantikan sistem pemerintahan beraja tempatan?

  A Ingin memantapkan sistem politik tempatan

  B Ingin menjajah semua negara Asia (enggara

  C Ingin memperkenalkan sistem birokrasi +arat

  D Ingin bekerjasama dari segi politik dan ekonomi

  7 Manakah antara berikut adalah berkenaan dengan 'istem +irokrasi +arat di Asia

  (enggara?

  I Fabenor >eneral menjadi ketua pentadbir di tanah jajahan

  II Kerajaan pusat dibentuk melalui penyatuan $ilayah-$ilayah di tanah jajahan

  III ;ndang-undang +arat bercampur aduk dengan adat resam tempatan

  I! Pega$ai +arat menjadi ketua biro dan berkongsi kuasa dengan pembesar

  tempatan

  A I dan II

  B II dan IIIC III dan I!

  D I dan I!

  8

  L###### negara ini terdiri daripada baran!ayyang diperintah oleh golongan

  datu# "i selatannya pula tidak $ujud kerajaan-kerajaan Islam###

  Manakah antara berikut sesuai dengan pernyataan di atas?

  A 'istem pentadbiran sebelum penjajahan di Indonesia

  B 'istem pentadbiran sebelum penjajahan di !ietnam

  C 'istem pentadbiran sebelum penjajahan di .ilipina

  D 'istem pentadbiran sebelum penjajahan di +urma

  9 Apakah tujuan +elanda menubuhkan !olksraad di Indonesia?

  A Penasihat pentadbiran +elanda

  B &angkah ke arah kemerdekaan

 • 8/12/2019 soalan-objektif Sejarah SPM

  54/113

 • 8/12/2019 soalan-objektif Sejarah SPM

  55/113

 • 8/12/2019 soalan-objektif Sejarah SPM

  56/113

  19

  Pelaksanaan sistem di atas oleh penjajah mempunyai satu persamaan# Apakah

  persamaan tersebut?A Kemasukan ramai imigran

  B Menindas penduduk peribumi

  C Menggunakan kaedah tradisional

  D Penjajah memonopoli hasil keluaran pertanian

  20

  Penjajah menganggap media massa di atas mengancam politik mereka# 'ikap ini

  bertentangan dengan amalan di negara mereka sendiri# Apakah amalan tersebut?

  A "iskriminasi kaum

  B ak asasi manusia

  C Kebebasan akhbar

  D umanisme

  21 Antara berikut, yang manakah faktor luaran yang memberi inspirasi kepada

  golongan nasionalis negara Asia (enggara?I >epun berjaya mene$askan 8hina pada tahun 0E51

  II Kekalahan 'epanyol ke tangan Amerika 'yarikat

  III >epun mene$askan =usia pada tahun 0521

  I! Perjuangan Mahatma Fandhi di India

  A I, II dan III

  B I, II dan I!

  C I, III dan I!

  D II, III dan I!

  22 Mengapakah gerakan nasionalisme tahap kedua di Asia (enggara lebih radikal?A Penjajah mula menghapuskan bangsa dan negara jajahan

  B )asionalisme tahap pertama yang lebih sederhana sifatnya gagal

  C ;saha menuntut kemerdekaan dipengaruhi perjuangan pemimpin tertentu

  D )asionalisme tahap pertama hanya tertumpu kepada usaha menuntut

  kemerdekaan

  23

  &ndonesia'istem (anaman

  Paksa'ilipina 'istem Polo

  (ietna"

  Tribune #ndi!ene 1lochefelee

  Tana$ )ela*!

  al-lkh)an Saudara $ajlis

 • 8/12/2019 soalan-objektif Sejarah SPM

  57/113

  (okoh di atas merupakan pejuang nasionalis .ilipina yang menghadapi penjajahan

  'epanyol# 7 ialah

  A *milio Aguinaldo

  B Andres +onifacio

  C 'ergio Csmeno

  D >ose =i9al

  24 Apakah persamaan perjuangan nasionalisme =aden Adjeng Kartini dan

  Pertubuhan Muhammadiyah?A Membela nasib kaum $anita

  B Menegakkan Islam yang sebenar

  C Menerapkan idea moden dan sekular

  D Memberi tumpuan isu-isu pendidikan

  25 Mengapakah gerakan nasionalisme di !ietnam mengalami kegagalan?

  A Pemimpin tempatan sering bertelagah

  B Ancaman daripada Parti Komunis !ietnam

  C (erdapat parti politik yang menyebelahi Perancis

  D (indakan tegas terhadap pejuang nasionalis oleh Perancis

  26 Antara yang berikut, pilih tokoh nasionalis Indo8hina yang bersifat radikal#

  I Maharaja +ao "ai

  II )guyen (hai oc

  III Phan +oi 8hau

  I! o 8hin Minh

  A I, II dan III

  B I, II dan I!

  C I, III dan I!

  D II, III dan I!

  27 'iam tidak pernah dijajah oleh kuasa asing# Cleh itu gerakan semangat

  nasionalisme di 'iam bukanlah kerana penentangan penjajahan# Apakah faktor

  yang menyebabkan para nasionalis 'iam menentang?

  I =aja berkuasa mutlak

  II Pemimpin berhaluan kiri

  III 8engkaman ekonomi oleh kapitalis +arat

  Toko$ +

  Menuntut .ilipina

  menjadi $ilayah

  'epanyol

  Menubuhkan

  &iga .ilipina

 • 8/12/2019 soalan-objektif Sejarah SPM

  58/113

  I! Pedagang 8ina yang menguasai perniagaan

  A I, II dan III

  B I, II dan I!

  C I, III dan I!

  D II, III dan I!

  28 Antara berikut, yang manakah berkaitan dengan gerakan nasionalisme tahap kedua

  di Indonesia?

  A Pemimpin nasionalis lebih bersifat terbuka

  B Ingin merdeka sekalipun dengan kekerasan

  C Perjuangan mereka gagal mempengaruhi rakyat

  D +ekerjasama erat dengan +elanda dalam merancang kemerdekaan

  29 Apakah tindakan yang diambil oleh +ritish untuk mengukuhkan kedudukan politik

  di (anah Melayu?

  A Memaksa mereka menjadi jajahan taklukB Memberi pencen kepada pemimpin tempatan

  C Mengikat penduduk dengan pelbagai peraturan

  D Mengadakan kerjasama dengan pemimpin daerah

  30 Apakah tujuan dasar penaklukan +ritish di daerah dan negeri seperti di )aning,

  (erengganu, 'ara$ak dan 'abah?

  A ;ntuk memaksa rakyat menentang raja

  B ;ntuk mengukuhkan kedudukan politik +ritish

  C ;ntuk menunjukkan kehebatan sistem politik +ritish

  D ;ntuk melonggarkan perintah dan peraturan tempatan

  31 +agaimanakah eksploitasi terhadap ekonomi tempatan yang dilakukan oleh +ritish

  di (anah Melayu?

  A Perjanjian dengan pemimpin tempatan memba$a masuk saudagar luar

  B Ambil alih penguasaan pemerintah tempatan dalam perdagangan

  C ;sahasama dengan pemimpin tempatan dalam perlombongan

  D Melalui rampasan dan paksaan

  32 Pemimpin tempatan kehilangan kuasa dan pengaruh apabila +ritish menjajah

  ka$asan mereka sehingga mereka kehilangan kuasa untuk mentadbirI negara

  II jajahan

  III ka$asan

  I! anak buah

  A I dan II

  B II dan III

 • 8/12/2019 soalan-objektif Sejarah SPM

  59/113

  C III dan I!

  D I dan I!

  33 Mengapakah =entap terpaksa berundur ke +ukit 'adok setelah berjaya

  mene$askan >ames +rooke di Kubu )anga 'krang?

  A Mendapat sokongan penduduk tempatanB ;ntuk menyusun semula angkatan tentera

  C (empat strategik untuk melancarkan serangan

  D Kampung halaman mereka dibakar oleh musuh

  34 Apakah faktor penentangan Mat 'alleh terhadap 'yarikat +orneo ;tara +ritish

  /'+;+6 di 'abah?

  I '+;+ memenjara dan mendera Mat 'alleh

  II '+;+ menduduki ka$asan pengaruh Mat 'alleh

  III '+;+ melaksanakan sistem cukai kepala dan surat perahu

  I! '+;+ tidak melayan keinginan Mat 'alleh untuk berbincangA I, II dan III

  B I, II dan I!

  C I, III dan I!

  D II, III dan I!

  35 Pada tahun 0E51, tekanan +ritish terhadap pejuang tempatan di Pahang semakin

  hebat# Apakah langkah yang diambil oleh pejuang tempatan bagi menghadapi

  tekanan ini?

  A Mat Kilau menyerah diri

  B "atoG +ahaman berundur ke KelantanC (ok Fajah menghentikan perjuangan dan lari ke 'iam

  D 'emua pejuang Pahang bersatu tenaga menyerang +ritish

  36 Mengapakah Kuala +erang dapat dita$an dengan mudah oleh +ritish di

  (erengganu?

  A Memiliki senjata perang yang moden

  B Penghantaran tentera tambahan dari 'ingapura

  C Menggunakan cara rundingan dengan pemimpin tempatan

  D Menghantar pembesar dengan menggunakan kuasa dan nama sultan

  37 Penjajah +ritish memperkenalkan sistem politik +arat di negara kita# Apakah

  kesan tindakan +ritish ini?

  I Memusnahkan sistem politik tradisional

  II Peranan pembesar tempatan digantikan oleh pega$ai +ritish

  III Mencabar sistem tradisional dan menjatuhkan maruah bangsa

  I! Menunjukkan sistem +arat lebih baik berbanding sistem tempatan

 • 8/12/2019 soalan-objektif Sejarah SPM

  60/113

  A I, II dan III

  B I, II dan I!

  C I, III dan I!

  D II, III dan !

  38 'etelah +ritish mentadbir (anah Melayu, pembesar tempatan diberiA ja$atan pembantu pega$ai

  B imbuhan berbentuk pencen

  C gelaran tertinggi tempatan

  D tempat tinggal percuma

  39

  +erdasarkan rajah di atas, apakah kesan-kesan dasar +ritish tersebut ke atas

  aktiiti ekonomi penduduk asal (anah Melayu?

  I Kampung-kampung tradisional diambil alih untuk dimajukan

  II Mereka terus menjalankan ekonomi tradisional seperti pertanian

  III Pertanian padi yang diusahakan oleh mereka tidak dimajukan oleh +ritish

  I! >urang taraf hidup antara penduduk tempatan di luar bandar dengan imigran dibandar amat besar

  A I, II dan III

  B I, II dan I!

  C I, III dan I!

  D II, III dan I!

  40 Mengapakah penduduk tempatan menentang pemerintahan >epun di (anah Melayu

  pada tahun 0530?

  A 'ikap >epun yang mungkir janji dalam memberi kemerdekaan

  B Kesengsaraan kehidupan rakyat untuk mendapat makananC Menyekat rakyat daripada penghijrahan ke negara jiran

  D Memberi layanan istime$a kepada golongan imigran

  41 +ritish menggunakan tipu helah kuasa dan nama sultan bagi mematahkan

  pemberontakan di (erengganu dan Kelantan# Mengapakah penjajah +ritish

  menggunakan sultan dalam situasi tersebut?

  Dasa Bitis$

  Menggalakkan sesiapa sahajauntuk melabur, berniaga,

  berdagang dan belajar di (anah

  Melayu#

  Imigran boleh menguasaiekonomi (anah Melayu#

 • 8/12/2019 soalan-objektif Sejarah SPM

  61/113

  A Penjajah dalam keadaan amat terdesak

  B Penjajah sedar rakyat Melayu tidak akan menderhaka kepada sultan

  C Penjajah bekerjasama dengan sultan dan menjamin kedudukan mereka

  D Penjajah sanggup menggunakan apa sahaja cara untuk mencapai matlamat

  mereka

  42 Ferakan Pan-Islamisme sedunia merupakan gerakan intelektual Islam seluruh

  dunia yang membangkitkan pemahaman terhadap Islam menentang penjajahan

  +arat# 'iapakah yang memulakan gerakan ini?

  A 'yed 'heikh al-adi

  B 'heikh (ahir >alaludin

  C 'yeikh Muhammad Abduh

  D "r# +urhanuddin al-elmy

  43 Kaum Muda menggesa orang Melayu memajukan ekonomi, pendidikan, politik

  dan sosial# Mereka turut mengkritik golongan yang menghalang kemajuan orangMelayu# 'iapakah pihak yang dikritik?

  I Penjajah

  II Imigran 8ina

  III =aja Melayu

  I! Pembesar Melayu

  A I, II dan III

  B I, II dan I!

  C I, III dan I!

  D II, III dan I!

  44 Kaum Muda bergerak dengan baik di )egeri-)egeri 'elat tetapi beberapa undang-

  undang yang dikeluarkan oleh )egeri-)egeri Melayu telah menghalang pengaruh

  Kaum Muda# Apakah halangan tersebut?

  I ;ndang-undang melarang golongan yang menentang Kaum (ua masuk ke

  )egeri-)egeri Melayu

  II ;ndang-undang menghalang Kaum Muda bekerjasama dengan +ritish di

  )egeri-)egeri Melayu

  III ;ndang-undang tidak membenarkan kegiatan dak$ah Islam dilakukan tanpa

  kebenaran sultan

  I! ;ndang-undang melarang risalah dan buku Kaum Muda diba$a masuk ke)egeri-)egeri Melayu

  A I dan II

  B II dan III

  C III dan I!

  D I dan I!

 • 8/12/2019 soalan-objektif Sejarah SPM

  62/113

  45 Mengapakah isu penduduk menjadi fokus utama dalam membangkitkan kesedaran

  kebangsaan rakyat (anah Melayu?

  A Kekurangan institusi pendidikan di bandar

  B =akyat dibelenggu dengan pendidikan pondok

  C Pengabaian +ritish terhadap pendidikan sekolah Melayu

  D Masyarakat Melayu mementingkan pendidikan Inggeris

  46 Apakah isu yang ditimbulkan oleh majalah untuk membangkitkan kesedaran

  kebangsaan dalam kalangan orang Melayu?

  A Menggesa orang Melayu menjauhi sifat malas

  B Menyeru perpaduan dalam kalangan orang Melayu

  C Memperluaskan ilmu pengetahuan dalam semua bidang

  D Menggalakkan pendidikan dalam kalangan orang Melayu

  47

  +erdasarkan maklumat di atas, manakah antara berikut isu ekonomi orang Melayu

  yang diketengahkan oleh akhbar di atas?

  I Menyeru orang Melayu berjimat cermat

  II Melarang orang Melayu menjual tanah mereka

  III Menggalakkan syarikat kerjasama orang Melayu

  I! Meminta +ritish memindahkan kampung Melayu di Kuala &umpur

  A I, II dan III

  B I, II dan I!

  C I, III dan I!

  D II, III dan I!

  48 *mansipasi atau kebebasan $anita merupakan isi utama

  A Keris Melaka

  B Anak Mat &ela Fila

  C Melor Kuala &umpur

  D Putera Funung (ahan

  49 PA'PAM dipimpin oleh golongan cerdik pandai Pulau Pinang seperti '#M# Zainal

  Abidin +#A# Apakah tujuan PA'PAM ditubuhkan?

  I Menjalankan aktiiti bersifat parti politik

  II Menggalakkan ahlinya berkenal-kenalan sesama mereka

  /emba!a $alaya

  $ajlis

  "tusan $elayu

  Warta &e!ara

  2ajar Sara)ak

 • 8/12/2019 soalan-objektif Sejarah SPM

  63/113

  III Menggalakkan usaha bertukar-tukar pendapat demi kemajuan

  I! Menggalakkan perpaduan dan persaudaraan dalam kalangan orang Melayu

  A I, II dan III

  B I, II dan I!

  C I, III dan I!

  D II, III dan I!

  50 Idea penubuhan persatuan ini timbul sejak tahun 05B4 di 'ara$ak# Ia gagal

  dilaksanakan kerana dibantah oleh +rooke# Apakah nama persatuan tersebut?

  A Persatuan Melayu Miri

  B Persatuan Melayu 'ibu

  C Persatuan Melayu 'ara$ak

  D Persatuan Melayu Kuching

  51 Mengapakah kegiatan berpersatuan kurang mendapat sambutan orang Melayu di

  'abah?A 'ekatan daripada pihak pemerintah

  B Masih mengamalkan amalan tradisi

  C Kesulitan untuk berhubung di pedalaman

  D Menghadapi masalah konNik antara kaum

  52 +agaimanakah Maahad II Ihya Assyariff di Funung 'emanggol, Perak cuba

  membantu Kesatuan Melayu Muda?

  A Menyediakan tentera terlatih untuk menentang +ritish

  B Menyediakan tentera sepenuh masa untuk menentang +ritish

  C Menyediakan kader-kader atau tentera semut untuk menentang +ritishD Menyediakan tentera kerjasama Malaya-Indonesia untuk menentang +ritish

  53

  Apakah kejayaan yang dicapai hasil daripada kongres di atas?

  A Menentang pemerintahan radikal

  B Menghindari perasaan kenegerian

  C Kea9aman untuk menentang +ritish

  D Menubuhkan persatuan di setiap negeri

  54 'emangat kebangsaan di (anah Melayu juga berlaku kesan dasar pemerintahan

  ketenteraan >epun# Manakah antara berikut merupakan dasar pemerintahan >epun

  yang menyekat kebebasan bersuara?

  I Menukarkan nama akhbar tempatan kepada nama >epun

  II Mengetepikan akhbar yang menggunakan tulisan ibunda

  Kongres Melayu diadakan pada tahun 05B5-0532#

 • 8/12/2019 soalan-objektif Sejarah SPM

  64/113

  III Mengharamkan semua akhbar yang diterbitkan sebelum ini

  I! Memberi kebebasan kepada akhbar yang menyokong >epun

  A I, II dan III

  B I, II dan I!

  C I, III dan I!

  D II, III dan I!

  55 Ibrahim epun#

  Apakah matlamat asal KMM ini?

  A Mengembalikan empayar Melayu

  B Mengetepikan orang asing

  C +ekerjasama dengan >epun

  D Menubuhkan Melayu =aya

  56 Kongres Pemuda K=I' di Kuala &umpur membincangkan persediaankemerdekaan dengan Indonesia# alau bagaimanapun persidangan K=I' ini

  dibatalkan# Mengapakah ia dibatalkan?

  A Ibrahim

 • 8/12/2019 soalan-objektif Sejarah SPM

  65/113

  C $ilayah

  D sempadan

  60 Konsep bangsa merujuk kepada sekumpulan manusia dalam ikatan

  A sekampung

  B kekeluargaanC sesama bahasa

  D ketatanegaraan

  61 Idea negara bangsa tercetus di +arat ekoran daripada

  I =eolusi Inggeris

  II =eolusi Perancis

  III Perang 8hina >epun

  I! Perang Kemerdekaan Amerika

  A I, II dan III

  B I, II dan I!C I, III dan I!

  D II, III dan I!

  62 )egara yang manakah kalah dalam Perang "unia Pertama?

  A >epun

  B >erman

  C Perancis

  D Amerika 'yarikat

  63 Antara berikut, yang manakah merupakan contoh negara bangsa yang dibentukmelalui amalan realpolitik?

  I Itali

  II >epun

  III Perancis

  I! >erman

  A I dan II

  B II dan III

  C III dan I!

  D I dan I!

  64 Apakah konsep yang dianjurkan dalam buku The Prince?

  A Keganasan

  B Kesederhanaan

  C 'emangat gha9i

  D Penggunaan idea

 • 8/12/2019 soalan-objektif Sejarah SPM

  66/113

  65

  Apakah cara yang digunakan oleh tokoh di atas untuk membentuk identiti

  negaranya?

  I PenipuanII Muafakat

  III Pemalsuan

  I!Realpolitik

  A I, II dan III

  B I, II dan I!

  C I, III dan I!

  D II, III dan I!

  66 Ctto *duard on +ismarck telah menyatukan sebuah negara pada tahun 0E40#

  )egara yang dimaksudkan ialahA Itali

  B (urki

  C Austria

  D >erman

  67 Antara berikut, yang manakah merupakan cara negara kita mencapai

  kemerdekaan?

  I Pemalsuan

  II =undingan

  III (olak ansurI! Pakatan murni

  A I, II dan III

  B I, II dan I!

  C I, III dan I!

  D II, III dan I!

  68 Institusi pemerintahan yang bertanggungja$ab menggubal dan melaksanakan

  dasar negara ialah

  A bangsa

  B negaraC kerajaan

  D perlembagaan

  69 (erdapat tiga badan dalam pemerintahan negara kita iaitu

  I +adan Pelaksana

  II +adan Penasihat

  8ount 8amillo +enso di 8aour

 • 8/12/2019 soalan-objektif Sejarah SPM

  67/113

  III +adan Kehakiman

  I! +adan Perundangan

  A I, II dan III

  B I, II dan I!

  C I, III dan I!

  D II, III dan I!

  70 Peradaban dan peraturan kenegaraan Kesultanan Melayu Melaka tercatat dalam

  A $itos $elayu

  B Sejarah $elayu

  C Hikayat $elaka

  D Sejarah Han! Tuah

  71

  =ajah di atas merujuk kepada susun lapis masyarakat Melayu tradisional#

  Folongan +terdiri daripadaI peniaga

  II pentadbir

  III pembesar

  I! ulama istana

  A I, II dan III

  B I, II dan I!

  C I, III dan I!

  D II, III dan I!

  72 ilayah pengaruh pada Zaman Kesultanan Melayu Melaka merujuk kepadaA ka$asan yang mempunyai hasil bumi

  B ka$asan yang penduduknya sebangsa

  C ka$asan yang diperintah oleh pembesar

  D ka$asan yang penduduknya memperakui pemerintahan raja

  73 Apakah bahasa yang menjadi lambang penyatuan negara dan bangsa (anah

  Melayu?

  Keluarga dan kerabat diraja

  =akyat biasa yang bebas

  =ajaO'ultan

  +

  =akyat hamba

 • 8/12/2019 soalan-objektif Sejarah SPM

  68/113

  A Arab

  B (amil

  C Melayu

  D Inggeris

  74

  Alat di atas $ujud sejak Zaman Kesultanan Melayu Melaka# Apakah kepentingan

  alat di atas? A 'imbol kedaulatan raja

  B 'imbol kekayaan negara

  C 'imbol perluasan $ilayah

  D 'imbol perkembangan seni

  75

  ;ndang-undang +berkaitan dengan

  A raja

  B ulama

  C nakhoda

  D pembesar

  76 Apakah tugas >emaah Penasihat =aja dalam 'istem >emaah Menteri Kelantan?

  A Menjaga keamanan negeri

  B Menguruskan istiadat diraja

  C Menguruskan kemajuan negeri

  D Menguruskan urusan penting yang bukan rahsia

  77 Antara berikut, kerajaan yang manakah diasaskan oleh kerabat diraja Melaka?

  ;ndang-undang + ukum Kanun Melaka

  ,ndang-!ndang %et!lis pada a"an

  Kes!ltanan )ela*! )elaka

 • 8/12/2019 soalan-objektif Sejarah SPM

  69/113

  I Perak

  II Pahang

  III Kelantan

  I! (erengganu

  A I dan II

  B II dan III C III dan I!

  D I dan I!

  78 ;ndang-undang (ubuh Kerajaan >ohor berasaskan perlembagaan

  A Asia

  B +arat

  C (imur

  D Afrika

  79 Apakah yang menyebabkan golongan pembesar yang bergelar )ik dan anberperanan penting dalam pentadbiran 'ultan Muhammad II?

  A Kematian +endahara

  B Pemberontakan rakyat

  C Penyingkiran kerabat diraja

  D Ke$ujudan undang-undang

  80 Apakah kriteria yang mesti ada pada menteri yang menganggotai mesyuarat

  kerajaan mengikut ;ndang-undang (ubuh Kerajaan )egeri (erengganu?

  I Pe$aris sultan

  II +eragama IslamIII +erbangsa Melayu

  I! Patuh kepada kerajaan

  A I, II dan III

  B I, II dan I!

  C I, III dan I!

  D II, III dan I!

  81

  ,ndang-!ndang Kea/aan +

  % +eragama Islam

  % 'eorang lelaki

  % +erbangsa Melayu

 • 8/12/2019 soalan-objektif Sejarah SPM

  70/113

  'yarat-syarat di atas dikenakan ke atas sultan# +merujuk kepada

  A (erengganu

  B Kelantan

  C 'elangor

  D )egeri 'embilan

  82 Apakah konsep penting dalam pengamalan Adat Perpatih?

  A Pemerintahan mutlak

  B Keagungan institusi diraja

  C Kedaulatan berada di tangan rakyat

  D .alsafah legalisme dalam pentadbiran

  83

  =ajah di atas berkenaan hierarki pemerintahan di )egeri 'embilan# +ialah

  A 'uku

  B &uak

  C Menteri

  D &embaga

  84 Antara berikut, yang manakah merupakan tanggungja$ab

 • 8/12/2019 soalan-objektif Sejarah SPM

  71/113

  C I, III dan I!

  D II, III dan I!

  85 Pengenalan Malayan ;nion merupakan usaha +ritish untuk menghapuskan negara

  dan bangsa yang dibina sejak

  A penubuhan MalaysiaB pengenalan pilihan raya

  C pengenalan 'istem Ahli

  D Kesultanan Melayu Melaka

  86 +erapakah unit pentadbiran sebelum pengenalan Malayan ;nion?

  A "ua

  B (iga

  C *mpat

  D &ima

  87 Pengenalan Malayan ;nion memberi faedah kepada +ritish# Antara faedahnya

  ialah

  I kelicinan pentadbiran

  II pengenalan budaya +arat

  III penjimatan kos pentadbiran

  I! penguasaan sumber ekonomi

  A I, II dan III

  B I, II dan I!

  C I, III dan I!

  D II, III dan I!

  88

  Maklumat di atas berkaitan dengan badan pentadbiran Malayan ;nion# +ialah

  A Majlis Penasihat

  B Majlis (empatan C Majlis Kehakiman

  D Majlis =aja-=aja Melayu

  89 Mengapakah orang Melayu menentang pemberian kerakyatan jus soli kepada

  orang dagang?

  A (akut pertambahan penduduk

  B Khuatir dengan pengaruh (imur

  % Majlis

  *ksekutif

  % Majlis

  ;ndangan

  % +

 • 8/12/2019 soalan-objektif Sejarah SPM

  72/113

  C +imbang akan kehilangan harta benda

  D +imbang akan status peribumi akan terancam

  90 Antara berikut, yang manakah merupakan cara penentangan orang Melayu

  terhadap Malayan ;nion?

  I "emonstrasiII 'erangan hendap

  III Penulisan dalam akhbar

  I! Penghantaran surat bantahan

  A I, II dan III

  B I, II dan I!

  C I, III dan I!

  D II, III dan I!

  91 Antara berikut, yang manakah menghantar telegram dan surat bantahan ke Pejabat

  (anah >ajahan di &ondon pada tahun 053D?A Kaum Muda

  B Folongan intelek

  C Persatuan "agang

  D Persatuan Melayu

  92 Kedaulatan siapakah yang perlu dipertahankan oleh orang Melayu dalam

  rancangan Malayan ;nion?

  A =aja

  B ;lama

  C PenghuluD Pembesar

  93 =ancangan Malayan ;nion disokong oleh Parti Kebangsaan Melayu Malaya

  /PKMM6# 'iapakah anggotanya?

  A Ahli ;M)C

  B Ahli Kaum Muda

  C +ekas ahli KMM

  D +ekas pega$ai kerajaan

  94 Parti politik yang menyokong rancangan Malayan ;nion ialahI Parti ;M)C

  II +arisan (ani Malaya

  III Angkatan anita 'edar

  I! Angkatan Pemuda Insaf

  A I, II dan III

  B I, II dan I!

 • 8/12/2019 soalan-objektif Sejarah SPM

  73/113

  C I, III dan I!

  D II, III dan I!

  95 Apakah alasan yang dikemukakan oleh golongan pega$ai tadbir Melayu untuk

  menyokong Malayan ;nion?

  A Merancang untuk menggulingkan kuasaB Mempercayai kata-kata pega$ai +ritish

  C +erpendapat +ritish berupaya memberi perlindungan

  D Menganggap +ritish berkemampuan membangunkan (anah Melayu

  96 Antara berikut, yang manakah kandungan Perlembagaan =akyat 0534?

  I Kerakyatan yang sama rata

  II Adat istiadat diurus oleh orang Melayu

  III Pertahanan menjadi tanggungja$ab +ritish

  I! Merah dan putih menjadi $arna bendera (anah Melayu

  A I, II dan IIIB I, II dan I!

  C I, III dan I!

  D II, III dan I!

  97 Antara berikut, siapakah yang menyokong pembentukan Persekutuan (anah

  Melayu 053E?

  I !yner +rooke

  II =#C# instedt

  III 'ir 8ecil 8lementi

  I! 'ir Feorge Ma$ell A I, II dan III

  B I, II dan I!

  C I, III dan I!

  D II, III dan I!

  98 Antara berikut, yang manakah merupakan kandungan Perjanjian Persekutuan

  (anah Melayu 053E?

  I Fabungan sepuluh negeri

  II Konsep =aja +erperlembagaan

  III Pembentukan 'enarai Persekutuan dan 'enarai )egeriI! Pesuruhjaya (inggi +ritish melindungi kedudukan istime$a orang Melayu

  A I, II dan III

  B I, II dan I!

  C I, III dan I!

  D II, III dan I!

 • 8/12/2019 soalan-objektif Sejarah SPM

  74/113

  99

  "asar di atas telah diakui sejak A Perjanjian 'ulit

  B Perjanjian &ondon

  C Perjanjian Pangkor

  D Perjanjian +angkok

  100 Prinsip kerakyatanjus sol