Himpunan Contoh Soalan Objektif

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/31/2019 Himpunan Contoh Soalan Objektif

  1/70

  1. Komunikasi merupakan satu proses pertukaran maklumat di antara dua ataulebih pihak. Prinsip2 komunikasi adalah seperti berikut kecuali

  (A) kejelasan(B) kelengkapan

  (C) keringkasan(D) ketelusan

  2. FPN pada masa ini member penekanan kepada usaha

  (A) Melahirkan rakyat yang bersatu padu, berdisplin dan terlatih(B) Melahirkan rakyat yang berteknologi(C) Melahirkan rakyat yang berdikari(D) Melahirkan insan yang berilmu dan berakhlak

  3. Perkara2 berikut adalah benar mengenai pemangkuan kecuali

  (A) Pelaksanaan tugas tersebut disamp[ing tugasnya sendiri(B) Satu jawatan yang lebih tinggi grednya dari jawatan hakiki pegawai(C) Perlu mendapat kelulusan Lembaga Kenaikan Pangkat(D) Pegawai dibayar elaun memangku

  4. Tenaga manusia merupakan salah satu factor yang mempengaruhiproduktiviti. Tindakan2 yang boleh diambil untuk membangunkan produktivitidari sumber ini adalah seperti berikut, kecuali

  (A) Menyediakan latihan kepada kakitangan dalam bidang2 yang berkaitandengan kerja mereka.

  (B) Menggalakkan komunikasi yang berkesan antara pihak pengurusandengan kakitangan

  (C) Mewujudkan dan menyebarkan nilai2 positif(D) Menambahkan bilangan pegawai dan kakitangan di dalam sesuatu

  organisasi supaya kerja2 dapat dilaksanakan secara berkumpulan

  5. Satu mekanisme di mana pekerja2 dapat menyertai dalam proses

  menyelesaikan masalah dan meningkatkan kualiti dan produktiviti sesebuahjabatan dikenali sebagai

  (A) MPK(B) FM(C) KMK(D) Slogan Q

 • 7/31/2019 Himpunan Contoh Soalan Objektif

  2/70

  6. Pn Katrina terlibat dalam pelupusan barang2 lama dipejabatnya. Beliau telahmendapat kebenaran bagi menjual barang2 tersebut kepada orang awamberasaskan kepada bayaran tunai sahaja. Bolehkan bayaran secara kreditditerima dalam urusan tersebut ?

  (A) Tidak boleh kerana hanya bayaran tunai sahaja dibenarkan(B) boleh sekiranya mendapat kebenaran KJ nya(C) boleh dengan kebenaran bertulis daripada KSU Perbendaharaan atau

  pegawai Kewangan Negeri(D) tidak boleh kerana pembelian ini melibatkan barang2 hak milik

  kerajaan

  7. apakah peranan urusetia di dalam sesuatu mesyuarat ?

  I. menghantar surat jemputan mesyuarat

  II. membuat tempahan bilik mesyuaratIII. menentukan agenda, tarikh, masa dan tempat mesyuaratIV. Pembekalan alat2 pejabat yang sesuai

  (A) I, II dan III sahaja(B) I, II dan IV sahaja(C) I, III dan IV sahaja(D) II, III dan IV sahaja

  8. Prinsip2 yang menyokong Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) adalahseperti berikut kecuali

  (A) Mengadakan pengukuran prestasi(B) Perancangan strategic kualiti(C) Menekankan pencapaian yang diperolehi(D) Sokongan pengurusan atasan

  9. Pn N, pegawai Kebajikan Masyarakat gred S44 telah dipilih oleh sebuah partipolitik sebagai ketua Wanita Bahagian A dan beliau berhasrat untukmengambil bahagian dalam aktiviti politik dengan lebih aktif. Dalam hal ini

  (A) Beliau adalah dilarang untuk mengambil bahagian dalam aktiviti politik(B) Beliau hanya boleh memegang jawatan rendah sahaja(C) Beliau perlu mendapat kebenaran bertulis dari KJ terlebih dahulu(D) Beliau hanya boleh menjadi anggota biasa sahaja

 • 7/31/2019 Himpunan Contoh Soalan Objektif

  3/70

  10. Pengurusan aduan awam yang berkesan mengandungi perkara2 berikutkecuali

  (A) Melantik seorang pegawai perhubungan aduan(B) Mengwujudkan pelbagai saluran yang memudahkan orang awam

  mengemukakan masalah(C) Menetapkan tempoh munasabah bagi penyelesaian masalah(D) Membuat perjumpaan dengan orang awam yang bermasalah

  11. Berikut merupakan langkah2 keselamatan yang perlu diambil terhadapsesebuah bangunan mengikut arahan keselamatan kecuali

  (A) Memasang alat2 pengaliran bunyi, penggera dan lain-lain(B) Memperbanyakan jalan keluar masuk dan kaunter2(C) Menyediakan tempat atau bilik khas untuk pelawat(D) Menyediakan perkhidmatan pengawal keselamatan

  12. Perbadanan 2 awam adalah ditubuhkan oleh kerajaan dengan tujuan

  (A) Memboiehkan kerajaan melibatkan diri secara langsung di dalampembangunan sosio ekonomi negara

  (B) Membolehkan kerajaan mengawal pembangunan negara(C) Membuka peluang2 pekerjaan yang lebih banyak kepada rakyat(D) Meningkatkan pertumbuhan industri di luar Negara

  13. Penghayatan nilai2 profesionalisme oleh anggota perkhidmatan awam adalahsangat penting kerana

  (A) Mereka terlibat secara langsung dalam pelaksanaan pembangunanNegara dan memajukan pemikiran rakyat

  (B) Mereka boleh membuat keputusan dengan cepat tanpa merujukkepada pihak2 lain

  (C) Mereka dianggap satu golongan yang perlu dihormati oleh orang awam(D) Mereka boleh bertindak mengikut budi bicara apabila berhadapan

  dengan masalah di bawah bidang mereka

  14. Sekiranya dokumen terperingkat di dapati hilang tindakan pertama yang perludiambil ialah

  (A) Melaporkan kepada polis(B) Melaporkan kepada pegawai keselamatan(C) Melaporkan kepada pegawai keselamatan jabatan atau KJ(D) Melaporkan kepada pegawai keselamatan kerajaan

 • 7/31/2019 Himpunan Contoh Soalan Objektif

  4/70

  15. Tarikh persaraan wajib yang diiktiraf untuk seseorang pegawai awamialah

  (A) Genap 55/56 tahun dari tarikh lahir dalam EGHRMIS(B) Genap 55/56 tahun dari tarikh lahir dalam kenyataan perkhidmatannya(C) Genap 55/56 tahun dari tarikh lahir system Pengurusan Personal

  Jabatan(D) Genap 55/56 tahun dari tarikh lahir dalam sijil kelahirannya

  16. Salah satu elemen yang perlu dimuatkan di dalam MPK ialah fungsi utamajabatan berkenaan. Yang dimaksudkan dengan fungsi utama ialah

  (A) Objektif2 yang hendak dicapai oleh sesebuah jabatan(B) Tugas2 utama yang perlu dilaksanakan bagi membolehkan jabatan

  mencapai objektif penubuhannya

  (C) Rangkaian aktiviti yang perlu dilaksanakan secara berturutan bagimelaksanakan sesuatu program

  (D) Program2 jangka pendek dan jangka panjang yang dilaksanakan olehsesebuah jabatan

  17. En S seorang pegawai Tadbir di JPM telah diarahkan untuk menguruskanpelantikan ahli lembaga perolehan yang telah tamat tempohnya bagimempertimbangkan beberapa pelawaan tender bagi projek agensi di bawahnya. Pelantikan ahli2 lembaga perolehan adalah di bawah bidang kuasa

  (A) PM(B) Menteri Kewangan(C) Menteri di jabatan PM(D) KSU Perbendaharaan

  18. Keberkesanan pemimpin selalu dikaitkan dengan keberkesanannya untukmengembeleng sumber berdasarkan nilai dan etika iaitu

  (A) Menggunakan segala kepakaran yang ada semaksimumnya(B) Berjimat dalam perbelanjaan wang kerajaan(C) Mengurus tenaga kerja dengan cemerlang(D) Berwawasan jelas tentang matlamat yang ingin dicapai

 • 7/31/2019 Himpunan Contoh Soalan Objektif

  5/70

  19. Kementerian Kesihatan Malaysia bercadang untuk membeli peralatancomputer, perabot dan lain-lain kelengkapan pejabat di bawah perbelanjaanmengurus. Dalam hal ini, kelulusan untuk pembelian perlu diperolehidaripada

  (A) KSU kementerian kesihatan(B) Ketua Pengarah Kesihatan(C) Pengarah bahagian kewangan kementerian kesihatan(D) KSU Perbendaharaan

  20. Keupayaan sesebuah jabatan mempertingkatkan produktivitinya adalah lebihbergantung kepada

  (A) Input tenaga manusia, peralatan dan pengurusan

  (B) Sejauh mana keluaran dan perkhidmatan mempunyai kualiti(C) Sejauh mana ia dapat menyempurnakan proses transformasi input2

  dengan cekap(D) Persekitaran, struktur organisasi, kelengkapan modal dan tenaga

  manusia.

  21. Jawatankuasa yang manakah memberi pertimbangan dan keputusan kepadacadangan2 penyelesaian masalah yang dikemukakan oleh ahli2 KMK ialah

  (A) Jawatankuasa kecil KMK(B) Jawatankuasa khas kualiti dan produktiviti(C) Jawatankuasa pemandu kualiti dan produktiviti(D) Jawatankuasa ketua KMK

  22. Kenyataan di bawah ini adalah paling tepat mengenai elaun pakaian panas

  (A) Elaun ini hendaklah dituntut sebelum pegawai pergi ke Luar Negara(B) Elaun ini hendaklah dituntut sebelum pegawai pergi ke Luar Negara

  atau tidak melebehi tiga bulan selepas pulang(C) Elaun ini dituntut oleh pegawai yang diarahkan oleh kerajaan untuk

  berkhidmat di luar negara

  (D) Elaun ini layak dituntut oleh setiap pegawai sekali dalam tempoh 3tahun

  23. Salah satu etika kerja ialah menggunakan masa dengan berkesan. Ia bolehdilakukan dengan

  (A) Memastikan jam berfungsi dengan baik(B) Merancang dan melaksanakan semua tugasan dengan baik(C) Mengagihkan semua tugasan untuk dilakukan oleh orang lain(D) Membuat jadual kerja dan senarai semak setiap tugasan.

 • 7/31/2019 Himpunan Contoh Soalan Objektif

  6/70

  24. Berikut adalah ciri2 dedikasi kecuali

  (A) Bekerja tanpa bosan dan jemu serta bersedia menjalankan tugas yangdipertanggung jawabkan kepada nya

  (B) Tidak berputus asa dalam melaksanakan tugas dan sentiasa sentiasa

  mengharapkan kejayaan(C) Sentiasa mencari jalan untuk tidak melaksanakan tugas dan

  mengharapkan simpati orang lain(D) Sanggup menghadapi cabaran dan persaingan dalam perubahan

  semasa demi meningkatkan maruah agama, bangsa dan negara

  25. Pembuatan keputusan yang berkesan perlulah mengandungi unsur2

  (A) Kehadiran anggota2 yang mahir dan berpengetahuan(B) Pernyataan masalah, pengumpulan maklumat dan ramalan

  kemungkinan serta perkara diluar jangka.(C) Penentuan risiko, ganjaran, hukuman serta pulangan yang bakal

  diterima oleh pembuat keputusan(D) Garis panduan, prosedur dan manual kerja pembuatan keputusan

  26. Pengurusan dan pemajuan diri juga adalah merupakah salah satu ciri etikadalam perkhidmatan awam yang merangkumi

  (A) Pembentukan personality yang bersesuaian dengan keadaan semasa(B) Disiplin diri yang kuat melawan(C) Semangat mementingkan diri sendiri(D) Penjagaan kesihatan dan kecergasan mental dan kecergasan mengtal

  dan fizikal

  27. Sikap tidak bersyukur dapat dilihat melalui tindakan seperti

  (A) Bekerja dengan penuh tekun tanpa mengeluarkan sebarang ugutan(B) Sanggup mengorbankan masa dan tenaga dalam melaksanakan tugas

  demi kepentingan bangsa, agama dan negara.

  (C) Tidak sekalipun menunjukkan sikap dedikasi yang sewajarnya dalammenjalankan tugas(D) Patuh dan sabar menerima semua arahan yang diberikan.

  28. Pilih tindakan yang perlu diambil oleh seorang pemungut apabila menerimacek sebagai bayaran wang awam

  (A) Menolak cek persendirian yang diberi(B) Cek yang tidak dipalang hendaklah dipang tidak boleh niaga apabila

  diterima.(C) Resit dikeluarkan apabila cek telah sempurna ditunaikan

  (D) Cek dalam mata wang asing tidak sah diperlakukan dan tidak bolehditerima sebagai bayaran.

 • 7/31/2019 Himpunan Contoh Soalan Objektif

  7/70

  29. Manakah kenyataan yang tidak benarmengenai minit mesyuarat ?

  (A) Format minit mesyuarat hendaklah disusun mengikut susunan agendamesyuarat

  (B) Catatan nama ahli2 mesyuarat tidak semestinya disusun mengikut

  kekananan ahli2 yang hadir.(C) Catatan minit mesyuarat hendaklah direkodkan secara padat, tepat

  dan jelas(D) Minit mesyuarat perlu mendapat kelulusan Pengerusi sebelum

  diedarkan kepada ahli2 mesyuarat

  30. Piagam pelanggan ialah satu komitmen bertulis jabatan terhadappenyampaian keluaran atau perkhidmatan kepada pelanggan mengikutstandard kualiti yang ditetapkan. Ia diberi perhatian khusus kepada pelanggankerana

  (A) Mereka merupakan penerima keluaran atau perkhidmatan dari jabatanyang menawarkan keluaran dan perkhidmatan yang diperlukan

  (B) Tanpa pelanggan, perkhidmatan awam tidak dapat berfungsi dengansepmurna kerana tiada keperluan dan kemahuan dari pelanggan.

  (C) Pelanggan adalah asset kepada sesebuah jabatan dan merekalahyang menolong menggerakkan sesuatu keluaran dan perkhidmatanjabatan tersebut

  (D) Melalui maklum balas pelanggan, sesebuah jabatan dapatmeningkatkan keyakinan terhadap keluaran dan perkhidmatannya danseterusnya dapat member tumpuan kepada peningkatan kualiti danproduktiviti

  31. En K telah mewakili KJ nya bagi menghadiri mesyuarat pembangunansumber manusia yang diadakan di sebuah hotel di Labuan. Pihak penganjurtelah menyediakan semua kemudahan tetapi tidak termasuk makan malam.Berapakah kelayakan yang boleh dituntut oleh en K

  (A) 20% daripada kadar Elaun Makan(B) 30% daripada kadar Elaun Makan(C) 40% daripada kadar Elaun Makan(D) 50% daripada kadar Elaun Makan

  32. Senarai tugas hendaklah sentiasa diteliti dan dikemaskini sekiranya berlaku

  I. Pertukaran dasar kerajaanII. Penstrukturan semula organisasiIII. Pengurangan atau penambahan fungsi jabatanIV. Pertukaran Ketua organisasi

  (A) III dan IV sahaja(B) I, II dan III sahaja

  (C) I, II dan IV sahaja(D) I,II, III dan IV sahaja

 • 7/31/2019 Himpunan Contoh Soalan Objektif

  8/70

  33. Modal insan adalah merupakan factor penting bagi kecemerlanganorganisasi. HJ bertanggung jawab untuk membangunkan sumber manusiadengan tindakan2 berikut kecuali

  (A) Membantu menyediakan laluan kerjaya dan perancangan pelan

  penggantian(B) Merancang dan mengelola program latihan yang sesuai di dalam dan

  di luar jabatan(C) Memberi nasihat dan kaunseling kepada anggota yang

  memerlukannya(D) Merancang dan melaksanakan pusingan kerja mengikut tempoh yang

  sesuai34. En X telah menerima sepucuk surat aduan yang perlu diambil tindakan

  segera, walaupun demikian fail yang diperlukan tidak dapat dikesan , apakahtindakan yang perlu dilakukan

  (A) Membuka fail timbul(B) Membuka fail sementara(C) Membuka fail Simpan dalam perhatian(D) Menjawab menggunakan nombor rujukan fail asas

  35. Fail yang telah mengandungi 100 kandungan atau ketebalannya 4 cmhendaklah ditutup dan fail baru dibuka dengan catatan

  (A) Dipalang dengan dakwat biru dicatat perkataan ditutup jilid 1 dibukadengan dakwat biru

  (B) Dipalang dengan dakwat biru dicatat perkataan ditutup jilid 2 dibukadengan dakwat biru

  (C) Dipalang dengan dakwat merah dicatat perkataan ditutup jilid 1dibuka dengan dakwat biru

  (D) Dipalang dengan dakwat merah dicatat perkataan ditutup jilid 2dibuka dengan dakwat biru.

  36. Dasar Pertanian Negara (DPN) yang baru bagi tempoh 1992-2010 memberiperhatian kearah mengatasi kelemahan2 utama DPN. DPN yang terdahulutidak member perhatian secukupnya kepada masalah

  (A) Mengatasi halangan2 permintaan(B) Jurang perbezaan produktiviti sector pertanian dan pembuatan(C) Jurang perbezaan penempatan antara kaum(D) Mengatasi halangan2 tenaga manusia

 • 7/31/2019 Himpunan Contoh Soalan Objektif

  9/70

  37. Matlamat terakhir wawasan 2020 ialah pembentukan sebuah NegaraMalaysia yang maju menjelang tahun 2020. Ini bermaksud

  (A) Wawasan 2020 bertujuan mewujudkan Negara ala Malaysia yangmaju dengan caranya tersendiri

  (B) Malaysia akan mempunyai cirri2 sebuah Negara maju menjelang tahun2020

  (C) Pada tahun 2020 Malaysia akan mencapai hasratnya mewujudkansatu masyarakat yang sempurna sepertimana yang ditakrifkan olehnegara2 maju yang lainnya.

  (D) Menjelang tahun 2020 pembangunan ekonomi Malaysia akanberkembang ke arah pembentukan Negara perindusterian yangmementingkan kualiti dan daya pengeluaran semata2..

  38. Salah satu strategi yang boleh digunakan bagi mencapai objektif DasarKebudayaan Kebangsaan ialah dengan

  (A) Memodenkan masyarakat di luar bandar(B) Meninggikan taraf dan mutu kesenian(C) Menggalakkan kemasukan budaya asing(D) Menyekat perkembangan kebudayaan suku kaum dalam Negara

  39. Berikut merupakan nilai2 yang mengutamakan pelanggan kecuali

  (A) Berbudi mulia(B) berkecuali(C) bersabar(D) bersopan santun

  40. seorang ketua yang mengamalkan komunikasi berkesan lebih mudahmembimbing anak buahnya dalam melaksanakan tugas. Dengan teknikberkomunikasi yang jelas, segala salah faham boleh dielakkan dan tumpuanboleh ditingkatkan kepada perkara yang lebih berfaedah. Selain itu,komunikasi berkesan boleh memudahkan ketua

  I. menjawat jawatan yang lebih tinggiII. mendapatkan kerjasama kakitangan

  III. memberi arahan kepada kakitangan untuk bekerja tanpa sebarangbantahan atau rungutanIV. membuat penilaian prestasi tahunan pegawainya.

  (A) I dan II sahaja(B) I dan III sahaja(C) I dan IV sahaja(D) II dan III sahaja

 • 7/31/2019 Himpunan Contoh Soalan Objektif

  10/70

  41. Salah satu etika kerja ialah menguruskan masa dengan berkesan.ia boldhdilakukan dengan

  (A) Memastikan jam berfungsi dengan baik(B) Merancang dan melaksanakan semua tugasan dengan baik

  (C) Mengagihkan semua tugasan untuk dilaksanakan oleh orang lain(D) Membuat jadual kerja dan senarai semak setiap tugasan

  42. Apakah yang dimaksudkan dengan Pensyarikatan Malaysia ?

  (A) Mana2 perkhdimatan yang boleh dijalankan oleh sector swasta akandiserahkan kepada mereka

  (B) Kerajaan dan sector swasta akan menubuhkan syarikat kerjasama(C) Kerajaan akan menyerahkan syarikat2 milik kerajaan yang tidak

  diuruskan dengan cekap kepada sector swasta(D) Malaysia dianggap sebagai sebuah syarikat dimana sector awam dan

  swasta bekerjasama

  43. Dasar penswastaan yang diamalkan oleh Negara kita bermaksud

  (A) Pemupukan k/sama yang erat antara sector swasta dan awam(B) Memilik Negara sector swasta yang terdapat di Negara ini(C) Menggalakkan penggunaan sains dan teknologi sebagai alat

  pembangunan negara(D) Pemindahan kepada sector swasta aktiviti dan fungis yang pada

  tradisinya merupakan tanggung jawab sector awam

  44. Nilai2 kepimpinan berikut terkandung dalam nilai dan etika dalamperkhidmatan awam

  (A) Adil, berani dan syura(B) Bersyukur, beriman dan bertakwa(C) Bedididkasi, bersabar dan bersopan santun(D) Keratif, neutral dan jujur

  45. Kulit fail yang mengandungi dokumen terperingkat adalah diberi warnatertentu. Kulit fail yang mengandungi dokumen diperingkat sulit adalah

  berwarna

  (A) kuning(B) putih(C) hijau(D) merah

  46. manakah di antar berikut konsep komunikasi yang terbaik ?

  (A) komunikasi Asertif(B) komunikasi Pasif

  (C) komunikasi agresif(D) komunikasi defensif

 • 7/31/2019 Himpunan Contoh Soalan Objektif

  11/70

  47. Seorang pegawai yang diarahkan bertugas di luar ibu pejabat melebehi 8 jamtetapi kurang daripada 24 jam boleh menuntut

  (A) elaun harian(B) elaun makan

  (C) elaun tugas luar(D) elaun lebih masa

  48. salah satu nilai penting yang perlu dihayati oleh pegawai awam ialahakauntabiliti. Dalam konteks perkhidmatan awam , ia merujuk kepada

  (A) tanggung jawab dalam melaksanakan tugas(B) kebolehan dan kopetensi pegawai(C) perubahan yang diperkenalkan(D) sikap berkecuali atau tidak memihak

  49. teras perkhidmatan awam merangkumi perkara2 berikut kecuali

  (A) berdedikasi dan beriltizam(B) berpegang teguh kepada ajaran agama(C) berusaha mengikis sikap mementingkan diri(D) bekerja kea rah memajukan pemikiran rakyat

  50. strategi2 yang telah digubal untuk mencapai matlamat DPN seperti berikutkecuali

  (A) menjadikan Bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama(B) mengujudkan system peperiksaan yang sama bagi semua(C) mengadakan kurikulum yang berbeza bagi semua sekolah(D) mempertingkatkan pendidikan kerohanian, moral dan displin

  51. nilai yang berteraskan keagamaan seperti yang dijelaskan dalam nilai danetika dalam perkhidmatan awam ialah

  (A) cekap(B) teliti(C) tepat(D) bersyukur

 • 7/31/2019 Himpunan Contoh Soalan Objektif

  12/70

  52. berikut adalah Teras Perkhidmatan yang telah digariskan dalam Etikaperkhidmatan awam

  I. berazam meningkatkan mutu perkhdmatanII. bekerja dengan penuh tanggung jawab

  III. berusaha mengikis sikap mementingkan diriIV. mengatasi kelemahan semasa bertugas

  (A) I dan II sahaja(B) III dan IV sahaja(C) I,II dan III sahaja(D) I , II, III dan IV sahaja

  53. Prof DiRaja Ungku Aziz, seorang ilmuan yang terkenal merupakan orang

  yang bertangungjawab dalam merealisasikan penubuhan LUTH dan jugakonsep koperasi di Malaysia. Nilai2 yang ada pada diri beliau dalammerealisasikan perkara ini ialah

  (A) Kualiti dan berilmu(B) Intelektual dan tekun(C) Kraetiviti dan inovasi(D) Berilmu dan berdedikasi

  54. Diantara berikut , yang manakah bukan merupakan aspek berkaitan denganpenyeliaan, perancangan dan pengawalan?

  (A) Kemahiran menetapkan matlamat jangka panjang(B) Kemahiran menyelesaikan masalah(C) Kemahiran menyediakan bajet(D) Kemahiran kaunseling

  55. Objektif utama dasar pertanian Negara ialah memaksimumkan pendapatanmelalui penggunaan sumber secara optimum melalui strategi2 berikut kecuali

  (A) Pemesatan pembangunan industeri berasaskan pertanian(B) Pembentukan semula pemasaran(C) Pembangunan industry makanan yang dinamik(D) Penggunaan sumber secara maksimum

  56. En A mengarahkan pegawai bawahannya supaya SDP sebuah fail untuktempoh selama sebulan. Apakah yang dimaksudkan dengan SDP ?

  (A) Simpan dalam pemerhatian(B) Simpan dalam pemeriksaan

  (C) Simpan dalam penelitian(D) Simpan dalam perhatian

 • 7/31/2019 Himpunan Contoh Soalan Objektif

  13/70

  57. Selain elaun loging/bayaran sewa hotel, elaun makan dan elaun harian,seseorang anggota perkhidmatan awam yang bertugas di luar ibu pejabatboleh membuat tuntutan

  (A) Elaun tanggungan keluarga(B) Elaun perjalanan kenderaan(C) Elaun perumahan(D) Elaun keraian

  58. Jabatan kerajaan yang dirujuk untuk mendapatkan nasihat tentangpemeliharaan fail, penyimpanan dan penjagaan rekod2 kerajaan

  (A) Jabatan arkib negara(B) Jabatan audit negara

  (C) Perpustakaan Negara malaysia(D) Jabatan perkhidmatan awam

  59. Berikut adalah jenis2 cuti atas sebab perubatan kecuali

  (A) Cuti separuh gaji(B) Cuti kecederaan(C) Cuti sakit lanjutan(D) Cuti kerantina

  60. Berikut adalah ciri2 dedikasi kecuali

  (A) Bekerja tanpa rasa jemu dan bosan serta bersedia menjalankan tugasyang dipertangungjawabkan kepada nya

  (B) Tidak berputus asa dalam melaksanakan tugas dan sentiasamengharapkan kejayaan

  (C) Sentiasa mencari jln untuk tidak melaksanakan tugas danmengharapkan simpati orang lain

  (D) Sanggup menghadapi cabaran dan persaingan dalam perubahansemasa demi meningkatkan maruah agama, bangsa dan Negara.

  61. En F seorang PT pekeranian dan operasi Gred N17 yang bertugas dibahagian Pendaftaran Fail telah mendapati fail yang berkaitan dengansepucuk surat yang perlu diambil tindakan segera tidak dapat dikesan.Sebagai langkah sementara beliau perlulah

  (A) Menyimpan surat itu dalam perhatian(B) Membuka fail baru dan masukkan surat berkenaan(C) Menyerahkan surat it uterus kepada pegawai(D) Membuka sampul kecil dan masukkan surat berkenaan

 • 7/31/2019 Himpunan Contoh Soalan Objektif

  14/70

  62. Pengurusan dan pemajuan diri juga adalah merupakan salah satu cirri etikadalam perkhidmatan awam yang merangkumi

  (A) Pembentukan personality yang bersesuaian dengan keadaan semasa(B) Displin diri yang kuat melawan

  (C) Semangat mementingkan diri sendiri(D) Penjagaan kesihatan dan kecergasan mental dan fizikal

  63. Keberkesanan pemimpin selalu dikaitkan dengan keberkesanannya untukmengembeleng sumber berdasarkan nilai dan etika iaitu

  (A) Menggunakan segala kepakaran yang ada semaksimumnya(B) Berjimat dalam perbelanjaan wang kerajaan(C) Menguruskan tenaga kerja dengan cemerlang(D) Berwawasan jelas tentang matlamat yang ingin dicapai

  64. Pembuat keputusan yang berkesan perlulah mengandungi unsur2

  (A) Kehadiran angota2 yang mashir dan berpengetahuan(B) Penyataan masalah, pengumpulan maklumat dan ramalan

  kemungkinan serta perkara di luar jangkaan(C) Penentuan risiko, ganjaran, hukuman serta pulangan yang bakal

  diterima oleh pembuat keputusan(D) Garispanduan, prosedur dan manual kerja pembuatan keputusan

  65. Sikap tidak bersyukur dapat dilihat melalui tindakan seperti berikut

  (A) Bekerja dengan penuh tekun tanpa mengeluarkan sebarang rungutan(B) Sanggup mengorbankan masa dan tenaga dalam melaksanakan tugas

  demi kepentingan bangsa, agama dan negara(C) Tidak sekali pun menunjukkan sikap dedikasi yang sewajarnya dalam

  menjalankan tugasnya.(D) Patuh dan sabar menerima semua arahan yang diberikan

  66. Pilih tindakan yang perlu diambil oleh seorang pemungut apabila menerimacek sebagai bayaran wang awam

  (A) Menolak cek persendirian yang diberi(B) Cek yang tidak dipalang hendaklah dipalang tidak boleh niaga

  apabila diterima(C) Resit dikeluarkan apabila cek telah sempurna ditunaikan(D) Cek dalam mata wang asing tidak sah diperlakukan dan tidak boleh

  diterima sebagai bayaran

 • 7/31/2019 Himpunan Contoh Soalan Objektif

  15/70

  67. Pilih kenyataan yang betul mengenai prosedur penyediaan minit bagi sesuatumesyuarat

  (A) Drat minit hendaklah dikemukakan kepada pengerusi tidak lewat

  daripada 5 hari selepas tarikh mesyuarat(B) Draf minit tidak perlu dirujuk kepada pengerusi(C) Minit mesyuarat hendaklah diedarkan tidak lewat seminggu selepas

  tarikh mesyuarat(D) Minit mesyuarat seboleh2nya dihadkan kepada 15 ms sahaja

  68. Manakah antara berikut bukan keanggotaan jk tetap pengaduan awam

  (A) KSU Awam(B) KP perkhidmatan awam(C) KP BPR

  (D) KJ

  69. Standard kualiti keluaran dan perkhidmatan jabatan seperti yang dinyatakandalam piagam pelanggan adalah diasaskan kepada

  (A) Standard ISO 9000- 2000(B) Kehendak pelanggan(C) Kehendak jabatan(D) Kehendak stake Holders

  70. Berikut merupakan kebaikan MPK dan FM kecuali

  (A) Merekodkan semua prosedur dan peraturan kerja untuk dijadikanrujukan rasmi

  (B) Mengujudkan keseragaman dalam cara menjalankan kerja(C) Menentukan jenis latihan yang bersesuaian bagi pekerja baru(D) Mengurangkan kesilapan operasi semasa menjalankan tugas

  71. Kenyataan yang tepat mengenai perkhidmatan kaunter yang berkualiti ialah(A) Menyediakan tempat bertugas yang selesa(B) Memuaskan hati pihak pengurusan(C) Mudah diperolehi, cepat, tiada kesilapan serta tidak membebankan

  pelanggan(D) Membolehkan pelanggan menikmati segala kemudahan yang

  disediakan oleh kerajaan

 • 7/31/2019 Himpunan Contoh Soalan Objektif

  16/70

  72. Pengaduan awam yang dikemukakan kepada BPA adalah meliputi semuaaspek dalam pentadbiran kerajaan kecuali

  (A) Penyelewengan yang berlaku diagensi kerajaan(B) Perkara yang berkaitan dengan dasar kerajaan

  (C) Salah guna kuasa oleh penjawat awam di dalam mengendalikanurusan

  (D) Tidak mematuhi undang2 peraturan mengenai pentadbiran awam

  73. Tahun 1990 menandakan berkhirnya RRJP1 dan DEB. Pada 17 Jun 1991,satu dasar telah dilancarkan menandakan bermulanya RRJP2. Apakah namadasar itu dan tempohnya ?

  (A) Dasar perindusterian Negara (1991-2000)(B) Dasar sains dan teknologi (1991-2000)(C) Dasar pertanian Negara (1991-2000)

  (D) Dasar pembangunan Negara (1991-2000)

  74. Pilih satu kenyataan yang benar mengenai fungsi dasar kualiti dalampengurusan kualiti menyeluruh

  (A) Ia disebarkan secara lisan kepada semua pekerja(B) Ia dirangka sebegitu rupa dengan bahasa yang berbunga2 dan indah(C) Ia merupakan satu penyataan yang dibuat oleh semua pekerja(D) Ia merupakan rujukan dan panduan untuk merangka dan

  melaksanakan usaha2 kualiti

  75. Di bawah system cadangan Q anggota perkhidmatan awam di sesebuahagensi kerajaan

  (A) Bebas mengemukakan cadangan untuk mengatasi punca masalahkualiti yang timbul di jabatannya

  (B) Boleh berusaha dan membuat keputusan sendiri bagi meningkatkankualiti kerja di jabatannya

  (C) Yang tidak berupaya meningkatkan kualiti kerjanya perlu ditukarkankejabatan lain

  (D) Bebas menegur dan menasihati rakan2 sejawat agar terus berusahameningkatkan kualiti kerjanya.

  76. Bagi mencapai matlamat kepastian kualiti di bawah pengurusan TQM,jabatan2 perlu mengambil tindakan2 berikut kecuali

  (A) Melaksanakan pemeriksaan kualiti(B) Menetapkan tempoh masa pencapaian(C) Mengamalkan perancangan output(D) Mengadakan latihan kakitangan

 • 7/31/2019 Himpunan Contoh Soalan Objektif

  17/70

  77. Prinsip2 berikut perlu dipatuhi oleh sesebuah agensi kerajaan sekiranyaagensi berkenaan ingin merangka dan melaksanakan jenis2 pemulihanperkhidmatan, kecuali

  (A) Tidak mengakibatkan kehilangan hasil kerajaan dan perbelanjaan

  tambahan(B) Tidak telus kepada saranan pelanggan untuk member cadangan kea

  rah pembaikan agensi(C) Sangat bersesuaian dengan kemampuan agensi(D) Tidak mendedahkan kerajaan kepada risiko tindakan undang2

  78. Keupayaan sesebuah jabatan kerajaan mempertingkatkan produktivitinyaadalah bergantung kepada

  (A) Input tenaga manusia, peralatan dan pengurusan(B) Sejauhmana keluaran dan perkhidmatan mempunyai kualiti(C) Sejauhmana jabatan dapat menyempurnakan proses transformasi

  input2 dengan cekap(D) Persekitaran, struktur organisasi, kelengkapan modal dan tenaga

  manusia

  79. Percambahan fikiran merupakan satu proses dimana ahli2 KMK

  (A) Mempersembahkan data(B) Digalakkan mengeluarkan pendapat dalam perbincangan secara

  bebas(C) Menganalisis sebab akibat sesuatu masalah(D) Merancang pelaksanaan program tindakan

  80. Salah satu kebaikan yang boleh diperolehi hasil daripada penggunaan failmeja adalah

  (A) Mengurangkan kesilapan2 operasi semasa menjalankan tugas

  (B) Mengurangkan beban tugas yang perlu ditanggung oleh seseorangpegawai dan kakitangan(C) Menimbulkan rasa kepuasan dalam bekerja di kalangan pegawai dan

  kakitangan(D) Memudahkan orang ramai mengetahui proses kerja yang terlibat

  dalam mengambil sesuatu tindakan

 • 7/31/2019 Himpunan Contoh Soalan Objektif

  18/70

  81. Senarai tugas seseorang pegawai awam perlu dikemaskini apabila berlaku

  (A) Pertukaran pegawai(B) Perubahan jadual tugas(C) Perubahan cara bekerja

  (D) Perubahan kepimpinan

  82. Antara dasar dan program menanamkan nilai positif dikalangan pegawaiperkhidmatan awam seperti yang dijelaskan dalam buku Nilai dan EtikaDalam perkhidmatan awam adalah

  I teras perkhidmatan awamII anugerah kualiti PMIII PKPAIV kempen alam sekitar dan anti merokok

  (A) I dan II sahaja(B) III dan IV sahaja(C) I,II dan III sahaja(D) I, II, III dan IV

  83. Pegawai yang diarahkan bekerja lebih masa daripada waktu bekerja biasalayak dibayar bayaran lebih masa tertakluk kepada syarat2 yang ditetapkan.Kumpulan perkhidmatan yang tidak layak dibayar bayaran lebih masa ialah

  I kumpulan sokonganII polis atau tentera berpangkat rendahIII penjara atau bombaIV kumpulan pengurusan dan profesional

  (A) I dan II sahaja(B) III dan IV sahaja(C) II,III dan IV sahaja(D) I, II, III dan IV

  84. Antara ciri2 yang dapat memperlihatkan sikap bertangungjawab seseorang

  pegawai perkhidmatan awam adalah

  (A) Memilih kerja dan waktu yang sesuai untuk melaksanakan kerjatersebut

  (B) Tidak mengharapkan orang lain menyempurnakan tugasnya(C) Sentiasa menunjukkan muka yang manis(D) Sentiasa menjaga imej dan maruah diri

 • 7/31/2019 Himpunan Contoh Soalan Objektif

  19/70

  85. Matlamat utama PIPP adalah bermatlamatkan perkara2 berikut kecuali

  (A) Menjadikan sector perkilangan sebagai pemangkin pertumbuhanperindustrian negara

  (B) Menggalakkan penggunaan sepenuhnya sumber asli negara

  (C) Meninggikan tahap penyelidikan dan pembangunan (R&D) teknologitempatan

  (D) Menggalakkan pertumbuhan dan penglibatan pelaburan swasta dariluar Negara

  86. Jika kita mengambil pendirian yang optimis, kita boleh menjadikan perkarayang kita lakukan mendatangkan kebahagiaan . Kenyataan inimenggambarkan nilai Tonggak 12

  (A) Pengaruh teladan(B) Kekuatan sifat baik hati

  (C) Keseronokan bekerja(D) Kebijaksanaan berhemat

  87. Berikut adalah tujuan2 setiap surat rasmi perlu mempunyai nombor rujukanfail dan tajuk kecuali

  (A) Memudahkan pengesanan surat2(B) Memudahkan untuk mengambil tindakan lanjut yang diperlukan(C) Memudahkan untuk mengenalpasti surat tersebut adalah surat rasmi

  kerajaan(D) Surat jawapan yang diterima kelak akan mempunyai tajuk yang sama

  dengan surat yang dihantar

  88. Elaun makan tidak layak dituntut jika kemudahan makan disediakan olehpihak penganjur . sekiranya pihak penganjur hanya menyediakan sarapanpagi dan makan tengahari, kadar elaun yang layak dituntut oleh pegawai ialah

  (A) 60 % daripada elaun makan(B) 50 % daripada elaun makan(C) 40 % daripada elaun makan(D) 30% daripada elaun makan

  89. Elaun yang layak dibayar kepada seseorang pegawai yang menjalankantugas rasmi di luar ibu pejabatnya bagi tempoh melebehi 3 bulan tetapikurang dari 6 bulan ialah

  (A) Elaun gentian tetap(B) Elaun loging(C) Elaun makan(D) Elaun penanggungan kerja

 • 7/31/2019 Himpunan Contoh Soalan Objektif

  20/70

  90. Jika sebuah Lembaga Perubatan memperakukan seseorang pegawai yangmdpt kemalangan jalan raya sebagai tidak sihat untuk bertugas tetapipegawai itu ada harapan untuk sihat semula bagi perkhdimatan selanjutnya,pegawai boleh diberi kemudahan cuti berikut kecuali

  (A) Cuti sakit lanjutan(B) Cuti separuh gaji(C) Cuti tanpa gaji(D) Cuti pemulihan

  91. Kenyataan yang tepat mengenai hukuman turun gaji ialah

  (A) Gaji boleh diturunkan secara mendatar dalam peringkat gaji yangsama

  (B) Gaji boleh diturunkan dari satu peringkat ke peringkat yang lebihrendah

  (C) Tempoh hukuman boleh kurang dari 12 bulan(D) Penurunan gaji boleh melebehi tiga pergerakan gaji

  92. Seseorang pegawai awam yang jatuh sakit semasa menjalankan tugas rasmidi luar ibu pejabat dan terpaksa dimasukkan ke wad hospital akan

  (A) Dikenakan bayaran wad dengan kadar yang telah ditetapkan(B) Dikecualikan daripada bayaran wad(C) Diberi potongan bayaran wad sebanyak 50%(D) Diberi potongan bayaran wad dan perubatan sebanyak 30%

  93. Diantara berikut, yang manakah bukan merupakan aspek berkaitan denganpenyeliaan, perancangan dan pengawalan ?

  (A) Kemahiran menetapkan matlamat jangka panjang(B) Kemahiran menyelesaikan masalah(C) Kemahiran menyediakan bajet(D) Kemahiran kaunseling

  94. Perkata berikut dimasukkan dalam agenda mesyuarat kecuali

  (A) Perkara2 berbangkit(B) Kehadiran ahli2 mesyuarat(C) Pembentangan kertas2 kerja(D) Pengesahan minit mesyuarat yang lalu

  95. Minit mesyuarat hendaklah merekodkan perkara2 berikut kecuali

  (A) Senarai kehadiran mesyuarat(B) Perkara2 yang dibincangkan(C) Keputusan2 yang dibuat(D) Senarai kertas kerja yang dibincangkan

 • 7/31/2019 Himpunan Contoh Soalan Objektif

  21/70

  96. Teknik2 yang biasa digunakan oleh ahli2 KMK dalam menyelesaikan masalahialah

  I carta tugasII analisis proses

  III lembaran semakanIV Histogram(A) I dan II sahaja(B) I dan IV sahaja(C) II,III dan IV sahaja(D) I,II,III dan IV sahaja

  97. Kebocoran rahsia2 kerajaan kerapkali disebabkan oleh perbuatan2 berikutkecuali

  (A) Berlebih lebihan ketagihan minuman keras atau dadah

  (B) Bersikap peramah dan ceria terhadap orang lain(C) Sikap suka menunjuk2 kepada orang lain(D) Tidak cermat ketika bercakap melalui telefon

  98. Perkara2 berikut adalah penting bagi pelaksanaan KMK yang berkesan

  I fasilitator dan ketua kumpulan yang berpengaruhII pengujudan struktur KMKIII latihan yang berkesanIV system pengikhtirafan yang berkesan

  (A) I dan II sahaja(B) III dan IV sahaja(C) II,III dan IV sahaja(D) I, II, III dan IV

  99. Tindakan pelampau yang meletakkan bom bagi tujuan menggugatketenteraman Negara adalah merujuk kepada ancaman

  (A) sabotaj

  (B) subversif(C) kelemahan manusia(D) espionaj

  100. antara kebaikan MPK dan FM adalah seperti berikut kecuali

  (A) merekod prosedur dan peraturan kerja(B) mengujudkan keseragaman dalam cara menjalankan kerja(C) merekodkan keputusan2 penting semasa menjalankan kerja(D) mengurangkan arahan lisan mengenai cara menjalankan kerja

 • 7/31/2019 Himpunan Contoh Soalan Objektif

  22/70

  101. kandungan ini terdapat dalam kedua2 dukumen MPK dan FM

  I objektif jabatan/pejabatII carta organisasi jabatan/pejabatIII senarai borang yang digunakan

  IV proses kerja aktiviti2 utama

  (A) I dan II sahaja(B) III dan IV sahaja(C) I,II dan III sahaja(D) I, II, III dan IV

  102. Tarikh pengesahan dalam perkhidmatan bagi seseorang pegawaiawam yang telah Berjaya menyelesaikan tempoh percubaan asalnya atauyang dilanjutkan adalah pada hari pertama selepas tarikh pegawai itu

  (A) Genap tempoh percubaan yang ditetapkan(B) Genap tempoh 3 thn percubaan dan mematuhi semua syarat yang

  ditetapkan(C) Lulus peperiksaan yang ditetapkan(D) Mematuhi semua syarat yang ditetapkan

  103. Berikut adalah kenyataan yang salah mengenai kawalan mesinpenyalin

  (A) Salinan yang rosak mesti disimpan bersama dokumen yang asal(B) kakitangan yang dibenar akses kepada perkara2 terperingkat sahaja

  dibenar membuat salinan dokumen terperingkat(C) seorang pegawai hendaklah dilantik untuk bertangungjawab bagi

  mengawasi mesin penyalin(D) semua mesin penyalin hendaklah disimpan dibilik yang berkunci

  104. peringkat keselamatan fail terperingkat hendaklah ditanda sepertiberikut

  I disebelah luar kulit hadapan dan belakangII nombor rujukan ditulis disebelah dalam kulit hadapanIII tajuk fail dicatatkan disebelah dalam kulit hadapanIV tajuk fail dicatatkan disebelah belakang kulit fail

  (A) I dan II sahaja(B) III dan IV sahaja(C) I,II dan III sahaja(D) I, II, III dan IV

 • 7/31/2019 Himpunan Contoh Soalan Objektif

  23/70

  105. En A telah diarahkan oleh KJ nya untuk menghantar satu dokumenterperingkat ke luar Negara. Penghantaran dokumen tersebut boleh dibuatdengan menggunakan

  (A) System dua lapis sampul surat

  (B) Utusan selamat(C) System satu lapis sampul surat(D) Peti atau beg berkunci

  106. Cuti untuk seseorang pegawai bagi menghadiri latihan sukarelaselama tidak melebehi 30 hari dalam satu2 tahun yang boleh diluluskan olehKJ adalah

  (A) Cuti gantian(B) Cuti tanpa gaji(C) Cuti separuh gaji

  (D) Cuti tidak berekod

  107. Kerajaan boleh menghendaki seseorang pegawai itu mengosongkanrumah kerajaan untuk tujuan membaikinya atau lain2 sebab yang munasabahdengan member tempoh satu bulan dan

  (A) Memberi rumah lain sebagai ganti(B) Tanpa bertangungjawab member pegawai itu rumah lain sebagai ganti(C) Membayar pampas an untuk memudahkan pegawai berpindah(D) Mengecualikan pegawai daripada sewa bagi tempoh satu bulan

  berkenaan

  108. Prosed asas yang digunakan bagi menapis pegawai awam yangdikehendaki melihat perkara2 terperingkat setakat peringkat sulit ialah

  (A) Tapisan sulit(B) Tapisan kasar(C) Tapisan halus(D) Tapisan terhad

  109. Berikut adalah perkara yang perlu disediakan dan dipamerkan disetiapjabatan iaitu

  (A) Maklumat ICT(B) Piagam pelanggan(C) SKT(D) Laporan penilaian prestasi

 • 7/31/2019 Himpunan Contoh Soalan Objektif

  24/70

  110. Berikut adalah elemen2 yang perlu ada untuk penyediaan surat rasmikerajaan kecuali

  (A) Alamat pengirim(B) Alamat penerima

  (C) Tajuk dan tarikh surat(D) No rujukan fail timbul

  111. Berikut adalah cara yang membolehkan kj mengambil maklum akansesuatu tindakan yang telah diambil dalam urusan surat menyurat dijabatannya

  (A) Menyalin setiap surat kepada kj(B) Menggunakan system fail timbul(C) Mengujudkan kaedah simpan dalam perhatian (SDP)(D) Berjumpa dan memaklumkan kepada KJ mengenai setiap kandungan

  surat yang dikeluarkan

  112. Sifat tenang, berani dan mempunyai perhitungan jauh dalam membuatkeputusan yang bijaksana adalah merujuk kepada amalan positif dalamTonggak 12

  (A) Kekuatan sifat baik hati(B) Kemuliaan kesederhanaan(C) Ketinggian peribadi(D) Keutamaan kesabaran

  113. Rekod yang basah hendaklah dikeringkan dengan

  (A) Kertas serap air dan kipas angin(B) Dijemur di bwh sinaran matahari(C) Disalai dengan api yang kecil(D) Dibiarkan kering sendiri

  114. Transformasi utama yang dicadangkan semasa semakan semulaDasar Pertanian Negara ialah

  (A) Meningkatkan pemberian subsidi pertanian kepada penduduk luarbandar(B) Menggalakkan sector awam dan swasta meningkatkan usaha2

  penyelidikan dan pembangunan ke arah pertanian moden(C) Mempelbagaikan komoditi dan tanaman lain seperti bunga2 an atau

  buah2an untuk tujuan eksport(D) Meningkatkan sinergi antara industry pertanian hiliran dan haluan

 • 7/31/2019 Himpunan Contoh Soalan Objektif

  25/70

  115. Strategi2 yang telah digubal untuk mencapai matlamat DasarPendidikan Negara adalah seperti berikut kecuali

  (A) Mengadakan kurikulum yang berbeza bagi semua sekolah(B) Menjadikan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama

  (C) Mengujudkan system peperiksaajn yang sama bagi semua(D) Mempertingkatkan pendidikan kerohanian, moral dan displin

  116. System yang digunakan bagi penyediaan belanjawan kerajaan yangterkini ialah

  (A) System belanjawan negara(B) System belanjawan traditional(C) System belanjawan diubahsuai(D) System belanjawan program dan prestasi

  117. Berikut berupakan saluran kawalan kewangan kerajaan, kecuali

  (A) Badan perundangan(B) perbendaharaan(C) jabatan akauntan negara(D) pegawai pengawal

  118. dokumen yang boleh disimpan di dalam peti besi adalah seperti berikutkecuali

  (A) setem(B) buku kaunterfoil(C) wang tunai persendirian(D) wang tunai akaun amanah

  119. istilah resit lazim ditemui dalam perakaunan awam. Apakah yangdimaksudkan dengan resit resmi?

  (A) Satu rekod kewangan(B) Dokumen akuan terima wang kepada pegawai awam(C) Lessen atau tekit bukan merupakan resit resmi

  (D) Baucer pembayaran oleh pegawai awam secara potong gaji

  120. Proses komunikasi mempunyai beberapa elemen yang mempengaruhikeberkesanannya. Yang manakah antara berikut bukan merupakan elemendalam proses komunikasi ?

  (A) Orang yang mempunyai mesej untuk disampaikan(B) Pemilihan perkataan yang tidak tepat dan terlalu umum(C) Tindakbalas terhadap penerimaan dan pemahaman mesej oleh orang

  yang menjadi sasaran mesej(D) Orang yang menjadi sasaran mesej

 • 7/31/2019 Himpunan Contoh Soalan Objektif

  26/70

  121. Senarai tugas seseorang pegawai awam perlu dikemaskini apabilaberlaku

  (A) Pertukaran pegawai(B) Perubahan jadual tugas

  (C) Perubahan cara bekerja(D) Perubahan kepimpinan

  122. Antara dasar dan program menanamkan nilai positif dikalanganpegawai perkhidmatan awam seperti yang dijelaskan dalam buku Nilai danEtika Dalam perkhidmatan awam adalah

  I teras perkhidmatan awamII anugerah kualiti PMIII PKPAIV kempen alam sekitar dan anti merokok

  (A) I dan II sahaja(B) III dan IV sahaja(C) I,II dan III sahaja(D) I, II, III dan IV

  123. Pegawai yang diarahkan bekerja lebih masa daripada waktu bekerjabiasa layak dibayar bayaran lebih masa tertakluk kepada syarat2 yangditetapkan. Kumpulan perkhidmatan yang tidak layak dibayar bayaran lebihmasa ialah

  I kumpulan sokonganII polis atau tentera berpangkat rendahIII penjara atau bombaIV kumpulan pengurusan dan profesional

  (A) I dan II sahaja(B) III dan IV sahaja(C) II,III dan IV sahaja(D) I, II, III dan IV

  124. Antara ciri2 yang dapat memperlihatkan sikap bertangungjawabseseorang pegawai perkhidmatan awam adalah

  (A) Memilih kerja dan waktu yang sesuai untuk melaksanakan kerjatersebut

  (B) Tidak mengharapkan orang lain menyempurnakan tugasnya(C) Sentiasa menunjukkan muka yang manis(D) Sentiasa menjaga imej dan maruah diri

 • 7/31/2019 Himpunan Contoh Soalan Objektif

  27/70

  125. Matlamat utama PIP adalah bermatlamatkan perkara2 berikut kecuali

  (A) Menjadikan sector perkilangan sebagai pemangkin pertumbuhanperindustrian negara

  (B) Menggalakkan penggunaan sepenuhnya sumber asli negara

  (C) Meninggikan tahap penyelidikan dan pembangunan (R&D) teknologitempatan

  (D) Menggalakkan pertumbuhan dan penglibatan pelaburan swasta dariluar Negara

  126. Jika kita mengambil pendirian yang optimis, kita boleh menjadikanperkara yang kita lakukan mendatangkan kebahagiaan . Kenyataan inimenggambarkan nilai Tonggak 12

  (A) Pengaruh teladan(B) Kekuatan sifat baik hati

  (C) Keseronokan bekerja(D) Kebijaksanaan berhemat

  127. Berikut adalah tujuan2 setiap surat rasmi perlu mempunyai nomborrujukan fail dan tajuk kecuali

  (A) Memudahkan pengesanan surat2(B) Memudahkan untuk mengambil tindakan lanjut yang diperlukan(C) Memudahkan untuk mengenalpasti surat tersebut adalah surat rasmi

  kerajaan(D) Surat jawapan yang diterima kelak akan mempunyai tajuk yang sama

  dengan surat yang dihantar

  128. Elaun makan tidak layak dituntut jika kemudahan makan disediakanoleh pihak penganjur . sekiranya pihak penganjur hanya menyediakansarapan pagi dan makan tengahari, kadar elaun yang layak dituntut olehpegawai ialah

  (A) 60 % daripada elaun makan(B) 50 % daripada elaun makan(C) 40 % daripada elaun makan

  (D) 30% daripada elaun makan

  129. Elaun yang layak dibayar kepada seseorang pegawai yangmenjalankan tugas rasmi di luar ibu pejabatnya bagi tempoh melebehi 3 bulantetapi kurang dari 6 bulan ialah

  (A) Elaun gentian tetap(B) Elaun loging(C) Elaun makan(D) Elaun penanggungan kerja

 • 7/31/2019 Himpunan Contoh Soalan Objektif

  28/70

  130. Jika sebuah Lembaga Perubatan memperakukan seseorang pegawaiyang mdpt kemalangan jalan raya sebagai tidak sihat untuk bertugas tetapipegawai itu ada harapan untuk sihat semula bagi perkhdimatan selanjutnya,pegawai boleh diberi kemudahan cuti berikut kecuali

  (A) Cuti sakit lanjutan(B) Cuti separuh gaji(C) Cuti tanpa gaji(D) Cuti pemulihan

  131. Kenyataan yang tepat mengenai hukuman turun gaji ialah

  (A) Gaji boleh diturunkan secara mendatar dalam peringkat gaji yangsama

  (B) Gaji boleh diturunkan dari satu peringkat ke peringkat yang lebihrendah

  (C) Tempoh hukuman boleh kurang dari 12 bulan(D) Penurunan gaji boleh melebehi tiga pergerakan gaji

  132. Seseorang pegawai awam yang jatuh sakit semasa menjalankan tugasrasmi di luar ibu pejabat dan terpaksa dimasukkan ke wad hospital akan

  (A) Dikenakan bayaran wad dengan kadar yang telah ditetapkan(B) Dikecualikan daripada bayaran wad(C) Diberi potongan bayaran wad sebanyak 50%(D) Diberi potongan bayaran wad dan perubatan sebanyak 30%

  133. Diantara berikut, yang manakah bukan merupakan aspek berkaitandengan penyeliaan, perancangan dan pengawalan ?

  (A) Kemahiran menetapkan matlamat jangka panjang(B) Kemahiran menyelesaikan masalah(C) Kemahiran menyediakan bajet(D) Kemahiran kaunseling

  134. Perkata berikut dimasukkan dalam agenda mesyuarat kecuali

  (A) Perkara2 berbangkit(B) Kehadiran ahli2 mesyuarat(C) Pembentangan kertas2 kerja(D) Pengesahan minit mesyuarat yang lalu

  135. Minit mesyuarat hendaklah merekodkan perkara2 berikut kecuali

  (A) Senarai kehadiran mesyuarat(B) Perkara2 yang dibincangkan(C) Keputusan2 yang dibuat(D) Senarai kertas kerja yang dibincangkan

 • 7/31/2019 Himpunan Contoh Soalan Objektif

  29/70

  136. Teknik2 yang biasa digunakan oleh ahli2 KMK dalam menyelesaikanmasalah ialah

  I carta tugasII analisis proses

  III lembaran semakanIV Histogram(A) I dan II sahaja(B) I dan IV sahaja(C) II,III dan IV sahaja(D) I,II,III dan IV sahaja

  137. Kebocoran rahsia2 kerajaan kerapkali disebabkan oleh perbuatan2berikut kecuali

  (A) Berlebih lebihan ketagihan minuman keras atau dadah

  (B) Bersikap peramah dan ceria terhadap orang lain(C) Sikap suka menunjuk2 kepada orang lain(D) Tidak cermat ketika bercakap melalui telefon

  138. Perkara2 berikut adalah penting bagi pelaksanaan KMK yang berkesan

  I fasilitator dan ketua kumpulan yang berpengaruhII pengujudan struktur KMKIII latihan yang berkesanIV system pengikhtirafan yang berkesan

  (A) I dan II sahaja(B) III dan IV sahaja(C) II,III dan IV sahaja(D) I, II, III dan IV

  139. Tindakan pelampau yang meletakkan bom bagi tujuan menggugatketenteraman Negara adalah merujuk kepada ancaman

  (A) sabotaj

  (B) subversif(C) kelemahan manusia(D) espionaj

  140. antara kebaikan MPK dan FM adalah seperti berikut kecuali

  (A) merekod prosedur dan peraturan kerja(B) mengujudkan keseragaman dalam cara menjalankan kerja(C) merekodkan keputusan2 penting semasa menjalankan kerja(D) mengurangkan arahan lisan mengenai cara menjalankan kerja

 • 7/31/2019 Himpunan Contoh Soalan Objektif

  30/70

  141. kandungan ini terdapat dalam kedua2 dukumen MPK dan FM

  I objektif jabatan/pejabatII carta organisasi jabatan/pejabatIII senarai borang yang digunakan

  IV proses kerja aktiviti2 utama

  (A) I dan II sahaja(B) III dan IV sahaja(C) I,II dan III sahaja(D) I, II, III dan IV

  142. Tarikh pengesahan dalam perkhidmatan bagi seseorang pegawaiawam yang telah Berjaya menyelesaikan tempoh percubaan asalnya atauyang dilanjutkan adalah pada hari pertama selepas tarikh pegawai itu

  (A) Genap tempoh percubaan yang ditetapkan(B) Genap tempoh 3 thn percubaan dan mematuhi semua syarat yang

  ditetapkan(C) Lulus peperiksaan yang ditetapkan(D) Mematuhi semua syarat yang ditetapkan

  143. Berikut adalah kenyataan yang salah mengenai kawalan mesinpenyalin

  (A) Salinan yang rosak mesti disimpan bersama dokumen yang asal(B) kakitangan yang dibenar akses kepada perkara2 terperingkat sahaja

  dibenar membuat salinan dokumen terperingkat(C) seorang pegawai hendaklah dilantik untuk bertangungjawab bagi

  mengawasi mesin penyalin(D) semua mesin penyalin hendaklah disimpan dibilik yang berkunci

  144. peringkat keselamatan fail terperingkat hendaklah ditanda sepertiberikut

  I disebelah luar kulit hadapan dan belakangII nombor rujukan ditulis disebelah dalam kulit hadapanIII tajuk fail dicatatkan disebelah dalam kulit hadapanIV tajuk fail dicatatkan disebelah belakang kulit fail

  (A) I dan II sahaja(B) III dan IV sahaja(C) I,II dan III sahaja(D) I, II, III dan IV

 • 7/31/2019 Himpunan Contoh Soalan Objektif

  31/70

  145. En A telah diarahkan oleh KJ nya untuk menghantar satu dokumenterperingkat ke luar Negara. Penghantaran dokumen tersebut boleh dibuatdengan menggunakan

  (A) System dua lapis sampul surat

  (B) Utusan selamat(C) System satu lapis sampul surat(D) Peti atau beg berkunci

  146. Cuti untuk seseorang pegawai bagi menghadiri latihan sukarelaselama tidak melebehi 30 hari dalam satu2 tahun yang boleh diluluskan olehKJ adalah

  (A) Cuti gantian(B) Cuti tanpa gaji(C) Cuti separuh gaji

  (D) Cuti tidak berekod

  147. Kerajaan boleh menghendaki seseorang pegawai itu mengosongkanrumah kerajaan untuk tujuan membaikinya atau lain2 sebab yang munasabahdengan member tempoh satu bulan dan

  (A) Memberi rumah lain sebagai ganti(B) Tanpa bertangungjawab member pegawai itu rumah lain sebagai ganti(C) Membayar pampas an untuk memudahkan pegawai berpindah(D) Mengecualikan pegawai daripada sewa bagi tempoh satu bulan

  berkenaan

  148. Prosed asas yang digunakan bagi menapis pegawai awam yangdikehendaki melihat perkara2 terperingkat setakat peringkat sulit ialah

  (A) Tapisan sulit(B) Tapisan kasar(C) Tapisan halus(D) Tapisan terhad

  149. Berikut adalah perkara yang perlu disediakan dan dipamerkan disetiapjabatan iaitu

  (A) Maklumat ICT(B) Piagam pelanggan(C) SKT(D) Laporan penilaian prestasi

 • 7/31/2019 Himpunan Contoh Soalan Objektif

  32/70

  150. Berikut adalah elemen2 yang perlu ada untuk penyediaan surat rasmikerajaan kecuali

  (A) Alamat pengirim(B) Alamat penerima

  (C) Tajuk dan tarikh surat(D) No rujukan fail timbul

  151. Berikut adalah cara yang membolehkan kj mengambil maklum akansesuatu tindakan yang telah diambil dalam urusan surat menyurat dijabatannya

  (A) Menyalin setiap surat kepada kj(B) Menggunakan system fail timbul(C) Mengujudkan kaedah simpan dalam perhatian (SDP)(D) Berjumpa dan memaklumkan kepada KJ mengenai setiap kandungan

  surat yang dikeluarkan

  152. Sifat tenang, berani dan mempunyai perhitungan jauh dalam membuatkeputusan yang bijaksana adalah merujuk kepada amalan positif dalamTonggak 12

  (A) Kekuatan sifat baik hati(B) Kemuliaan kesederhanaan(C) Ketinggian peribadi(D) Keutamaan kesabaran

  153. Rekod yang basah hendaklah dikeringkan dengan

  (A) Kertas serap air dan kipas angin(B) Dijemur di bwh sinaran matahari(C) Disalai dengan api yang kecil(D) Dibiarkan kering sendiri

  154. Transformasi utama yang dicadangkan semasa semakan semulaDasar Pertanian Negara ialah

  (A) Meningkatkan pemberian subsidi pertanian kepada penduduk luarbandar(B) Menggalakkan sector awam dan swasta meningkatkan usaha2

  penyelidikan dan pembangunan ke arah pertanian moden(C) Mempelbagaikan komoditi dan tanaman lain seperti bunga2 an atau

  buah2an untuk tujuan eksport(D) Meningkatkan sinergi antara industry pertanian hiliran dan haluan

 • 7/31/2019 Himpunan Contoh Soalan Objektif

  33/70

  155. Strategi2 yang telah digubal untuk mencapai matlamat DasarPendidikan Negara adalah seperti berikut kecuali

  (A) Mengadakan kurikulum yang berbeza bagi semua sekolah(B) Menjadikan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama

  (C) Mengujudkan system peperiksaajn yang sama bagi semua(D) Mempertingkatkan pendidikan kerohanian, moral dan displin

  156. System yang digunakan bagi penyediaan belanjawan kerajaan yangterkini ialah

  (A) System belanjawan negara(B) System belanjawan traditional(C) System belanjawan diubahsuai(D) System belanjawan program dan prestasi

  157. Berikut berupakan saluran kawalan kewangan kerajaan, kecuali

  (A) Badan perundangan(B) perbendaharaan(C) jabatan akauntan negara(D) pegawai pengawal

  158. dokumen yang boleh disimpan di dalam peti besi adalah seperti berikutkecuali

  (A) setem(B) buku kaunterfoil(C) wang tunai persendirian(D) wang tunai akaun amanah

  159. istilah resit lazim ditemui dalam perakaunan awam. Apakah yangdimaksudkan dengan resit resmi?

  (A) Satu rekod kewangan(B) Dokumen akuan terima wang kepada pegawai awam(C) Lessen atau tekit bukan merupakan resit resmi

  (D) Baucer pembayaran oleh pegawai awam secara potong gaji

  160. Proses komunikasi mempunyai beberapa elemen yang mempengaruhikeberkesanannya. Yang manakah antara berikut bukan merupakan elemendalam proses komunikasi ?

  (A) Orang yang mempunyai mesej untuk disampaikan(B) Pemilihan perkataan yang tidak tepat dan terlalu umum(C) Tindakbalas terhadap penerimaan dan pemahaman mesej oleh orang

  yang menjadi sasaran mesej(D) Orang yang menjadi sasaran mesej

 • 7/31/2019 Himpunan Contoh Soalan Objektif

  34/70

  161. Pn Halimah telah diarahkan untuk menghantar dokumen terperingkatke Jabatan Arkib Negara melalui sistem satu lapis sampul surat. Beliauhendaklah memastikan surat tersebut dihantar melalui

  (A) Beg berkunci.

  (B) Sistem Pos setempat(C) Pegawai Keselamatan(D) Penghantar Cepat yang berdaftar

  162. Maklumat perkhidmatan berikut perlu dicatat dalam RekodPerkhidmatan seseorang pegawai, kecuali

  (A) Kursus2 yang dihadiri(B) Tindakan tatatertib yang dikenakan(C) Tindakan pengesanan dalam perkhidmatan

  (D) Keputusan peperiksaan tahap lulus sahaja.

  163. Berikut adalah cara yang membolehkan Ketua Jabatan mengambilmaklum akan sesuatu tindakan yang telah diambil dalam urusan suratmenyurat di jabatannya.

  (A) Menggunakan sistem fail timbul (float file)(B) Menyalin setiap surat kepada Ketua Jabatan(C) Mengujudkan kaedah Simpan Dalam Perhatian (SDP)(D) Berjumpa dan memaklumkan kepada Ketua Jabatan mengenai setiap

  kandungan surat yang dikeluarkan..

  164. Berikut merupakan salah satu cara bagi menyelenggara, memeliharadan melupuskan rekod awam.

  (A) Memusnahkan rekod awam apabila ianya telah rosak(B) Memasukkan semua rekod awam ke dalam bilik kebal(C) Mengadakan bilik rekod dengan kelengkapan dan peralatan yang

  sesuai(D) Melupuskannya setelah fail menjadi tebal sehingga ketebalan melebehi

  lima(5) sm..

  165. Standard kualiti keluaran dan perkhidmatan jabatan seperti yangdinyatakan dalam Piagam Pelanggan adalah diasaskan kepada

  (A) Kehendak jabatan(B) Kehendak pelanggan(C) Kehendak Stake Holders(D) Standard ISO 9000:2000

 • 7/31/2019 Himpunan Contoh Soalan Objektif

  35/70

  166. En. Shazmin yang ditawarkan jawatan Pembantu Tadbir(p/o)dikehendaki membuat Akuan Berkanun di hadapan Pesuruhjaya Sumpan.Tujuannya ialah untuk memastikan beliau

  (A) Tidak mempunyai sebarang rekod jenayah

  (B) Sanggup bekerja lebih masa apabila keadaan memerlukan(C) Tidak membocorkan rahsia kerajaan kepada musuh negara(D) Sanggup berkhidmat dengan kerajaan secara sepenuh masa.

  167. Jenis elaun yang dibayar kerana menjalankan kerja yang sama ataulebih tinggi daripada jawatan hakikinya disamping menjalankan tugasnyasendiri adalah mereujuk kepada Elaun

  (A) Gantian(B) Memangku

  (C) Tanggung Kerja(D) Kerja Lebih Masa

  168. Pegawai yang diarahkan bertugas lebih masa pada hari bekerja biasa,hari cuti am atau hari kelepasan mingguan boleh dipertimbangkan

  (A) Cuti Rehat(B) Cuti Gantian(C) Cuti Tanpa Gaji(D) Cuti Separuh Hari

  169. Pn A, seorang Pembantu Tadbir(p/o) dan keluarganya layak mendapatrawatan dan ubat percuma dihospital kerajaan. Dibawah Perintah Am Bab F,tafsiran keluarga yang dimaksudkan kepada Pn A adalah seperti berikut,kecuali

  (A) Adiknya(B) anaknya(C) Suaminya(D) Ibu bapanya yang sah

  170. Antara berikut, dalam keadaan manakah pegawai dalam KumpulanSokongan layak dibayar Bayaran Lebih Masa ?

  I. Kerja yang tidak berkaitan dengan tugasII. Kerja yang boleh ditangguhkanIII. Kerja kecemasanIV. Kerja yang melebehi bidang tugas biasa pegawai.

  (E) I dan II sahaja(F) II dan IV sahaja(G) I dan III sahaja

  (H) III dan IV sahaja

 • 7/31/2019 Himpunan Contoh Soalan Objektif

  36/70

  171. Wang tunai sebanyak RM 300.00 dan cek bernilai RM 2000.00diterima pada jam 11.00 pagi dan ia hendaklah dimasukkan ke bank pada

  (A) Akhir bulan(B) Hari terimaan

  (C) Keesokan hari(D) Hari kerja terakhir dalam bulan berkenaan

  172. Setiap Pemungut mestilah menyelenggara satu daftar yangmenunjukkan semua wang dan cek terbuka yang dikeluarkan. Daftartersebuat dikenali sebagai

  (A) Daftar pemungut(B) Daftar pembayaran(C) Daftar borang hasil

  (D) Daftar simpan selamat

  173. Diantara berikut, yang manakah bukan merupakan aspek berkaitandengan penyeliaan, perancangan dan pengawalan ?

  (A) Kemahiran Kaunseling(B) Kemahiran menyediakan bajet(C) Kemahiran menyelesaikan masalah(D) Kemahiran menetapkan matlamat jangka panjang.

  174. Dasar Pembangunan Nasional menggariskan pendekatan baru dalamprogram pelaksanannya iaitu seperti berikut kecuali

  (A) Pembasmian kemiskinan(B) Pencapaian berkualiti dan berkekalan(C) Peningkatan kemahiran sumber manusia(D) Persaingan dalam pasaran a/bangsa

  175. Perkara2 berikut adalah penting bagi pelaksanaan KumpulanMeningkat Mutu Kerja yang berkesan

  I. Latihan yang berkesanII. Pewujudan struktur Kumpulan Meningkat Mutu KerjaIII. Sistem pengiktirafan yang berkesanIV. Fasilitator dan ketua kumpulan yang berpengaruh

  (A) I dan II sahaja(B) III dan IV sahaja(C) I , II dan III sahaja

  (D) I, II, III dan IV sahaja

 • 7/31/2019 Himpunan Contoh Soalan Objektif

  37/70

  176. Dalam komunikasi, ada beberapa faktor yang mesti wujud untukmendapatkan komunikasi berkesan, kenyataan yang benar ialah

  (A) Bahan yang mudah dan alat yang baik(B) Mesti ada pengirim, mesej dan penerima

  (C) Mesti ada telefon, mesej dan buku catatan(D) Mesti ada media masa, mesej dan penerima

  177. Manakah pernyataan di bawah bukan merupan objektif bagi DasarPensyarikatan Malaysia ?.

  I. Menarik pelabur asingII. Mengurangkan beban kewangan dan pentadbiran kerajaanIII. Menghapuskan sifat permusuhan di antara sektor awam dan sektor

  swasta dengan menggalakkan perkongsian maklumat, dan saling

  faham memahami akan prosedur dan matlamat kedua belah pihak.IV. Mewujudkan kerjasama erat, bermakna dan berkesan antara sektor

  awam dan sektor swasta demi pembangunan negara bagi mencapifaedah bersama.

  (A) I dan II sahaja(B) II dan III sahaja(C) II , III dan IV sahaja(D) I, II, III dan IV sahaja

  178. Pengurusan dan pemajuan diri juga adalah merupakan salah satu cirietika dalam perkhidmatan awam yang merangkumi

  (A) Displin diri yang kuat melawan(B) Semangat mementingkan diri sendiri(C) Penjagaan kesihatan dan kecergasan mental dan fizikal(D) Pembentukan personaliti yang bersesuaian dengan keadaan semasa

  179. Strategi pelaksanaan Dasar Sains & Teknologi telah digubal untukmemajukan sektor perindustrian yang dinamik. Antara strategi tersebuatadalah seperti berikut

  I. Menggalakkan perundingan dan kerjasama dengan sektor swastaII. Pusat S&T ditubuhkan bagi pengumpulan data mengenai sumber

  sumber S&TIII. Pemindahan teknologi tidak digalakkan untuk memberi pemindahan

  teknologi tempatan.IV. Mempertingkatkan kemahiran penggunaan komputer dalam pelajaran,

  industri dan penyelidikan.

  (A) I , II dan III sahaja(B) I, III dan IV sahaja

  (C) II , III dan IV sahaja(D) I, II, III dan IV sahaja

 • 7/31/2019 Himpunan Contoh Soalan Objektif

  38/70

  180. Keberkesanan pemimpin selalu dikaitkan dengan keberkesanannya

  untuk mengembeleng sumber berasaskan nilai dan etika iaitu

  (A) Berjimat dalam perbelanjaan wang kerajaan

  (B) Mengurus tenaga kerja dengan cemerlang(C) Berwawasan jelas tentang matlamat yang ingin dicapai(D) menggunakan segala kepakaran yang ada semaksimumnya

  181. Pengukuran produktiviti membolehkan sesebuah agensi kerajaanmenikmati faedah2 berikut, kecuali

  (A) Menentukan kos operasi organisasi(B) Mempermudahkan sistem dan prosedur yang ada(C) Mengenalpasti bidang2 untuk meningkatkan produktiviti(D) Meningkatkan fleksibeliti operasi dari segi penggunaan tenaga

  manusia dan peralatan organisasi

  182. Untuk mencapai matlamat Dasar Penswastaan yang ditetapkan,kerajaan membenarkan beberapa bentuk penswastaan seperti berikutkecuali

  (A) pajakan(B) penjualan(C) perkongsian(D) kontrak pengurusan

  183. dasar pembangunan nasional menggariskan pendekatan baru dalamprgram pelaksanaannya iaitu seperti berikut , kecuali

  (A) pembasmian kemiskinan(B) pencapaian berkualiti dan berkekalan(C) peningkatan kemahiran sumber manusia(D) persaingan dalam pasaran a/bangsa

  184. antara kebaikan Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja adalah sepertiberikut kecuali

  (A) merekodkan prosedur dan peraturan kerja(B) mewujudkan keseragaman dalam cara menjalankan kerja(C) mengurangkan arahan lisan mengenai cara menjalankan kerja(D) merekodkan keputusan2 penting semasa menjalankan kerja

  185. En F, telah dilantik sebagai penolong pegawai tadbir pada 1 Jun 2009.Berikut adalah sebahagian syarat pengesahan dalam perkhidmatan bagibeliau, kecuali(A) Disahkan sihat(B) Lulus peperiksaan yang disyaratkan

  (C) Menjalani tempoh percubaan dengan jayanya(D) Mendapatkan perakuan daripada Ketua Jabatan

 • 7/31/2019 Himpunan Contoh Soalan Objektif

  39/70

  186. Pembuatan keputusan yang berkesan perlulah mengandungi unsur

  (A) Kehadiran anggota2 yang mahir dan berpengetahuan(B) Garispanduan, prosedur dan manual kerja pembuatan keputusan(C) Penentuan risiko, ganjaran, hukuman serta pulangan yang bakal bakal

  diterima oleh pembuat keputusan(D) Pernyataan masalah, pengumpulan maklumat dan ramalan

  kemungkinan serta perkara diluar jangkaan.

  187. Kelebihan manusia adalah antara faktor yang menyebabkankebocoran maklumat rasmi kerajaan walaupun kadang kala ianya berlakusecara sengaja . manakah antara tindakan berikut berlaku kerana faktortersebuat ?

  (A) Keinginan hendak menunjuk2(B) Bercakap dengan rakan2 semasa bertugas

  (C) Tiada alat penggera atau kamera litar tertutup(D) Banjir yang menyebabkan kerosakan dokumen terperingkat

  188. Sikap tidak bersyukur dapat dilihat melalui tindakan seperti

  (A) patuh dan sabar menerima semua arahan yang diberikan(B) Bekerja dengan penuh tekun tanpa mengeluarkan sebarang rungutan(C) Tidak sekalipun menunjukkan sikap dedikasi yang sewajarnya dalam

  menjalankan tugas(D) Sanggup mengorbankan masa dan tenaga dalam melaksanakan tugas

  demi kepentingan agama, bangsa dan negara.

  189. Berikut merupakan kebaikan penyediaan Manual Prosedur Kerja danFail Meja kecuali

  (A) Mewujudkan keseragaman dalam cara menjalankan kerja(B) Mengurangkan kesilapan operasi semasa menjalankan tugas(C) Menentukan jenis latihan yang bersesuaian bagi pekerja baru(D) Merekodkan semua prosedur dan peraturan kerja untuk dijadikan

  rujukan rasmi.

  190. Manakah antara berikut perlu disediakan dan dipamerkan di setiapjabatan

  (A) Maklumat ICT(B) Piagam pelanggan(C) Manual Prosedur Kerja(D) Sasaran Kerja Tahunan

 • 7/31/2019 Himpunan Contoh Soalan Objektif

  40/70

  191. Pembayaran2 dalam bentuk cek dan wang tunai yang dibuat kepadajabatan2 kerajaan hendaklah dimasukkan ke dalam bank. Amaun setiapsatu masukan hendaklah dicatatkan dalam

  (A) fail(B) buku tunai(C) daftar borang hasil(D) borang penyataan bulanan

  192. apakah yang dimasukkan dengan akauntabliti ?

  (A) pengurusan kewangan dalam dalam sesebuah organisasi(B) satu sistem undang2 dan peraturan kewangan(C) peringkat kawalan dan pelaksanaan dalam pengurusan kewangan

  jabatan

  (D) tangung jawab seseorang terhadap tugas2 yang perlu dilaksanakan

  193. jika terdapat pindaan dalam minit mesyuarat lepas , apakah formatyang sesuai untuk diletakkan catatan pindaan tersebuat dalam minitmesyuarat kali ini.

  (A) penutup(B) hal-hal lain(C) perkara2 berbangkit(D) pengesahan minit mesyuarat

  194. Satu proses psikologi yang meransang dan mengamalkan tindakansecara berterusan bagi mencapai sesuatu matlamat boleh didefinisikansebagai

  (A) diskusi(B) motivasi(C) persepsi(D) komunikasi

  195. Penghayatan nilai2 profesionalisme adalah amat penting ke arah

  pembangunan negara dan memajukan pemikiran rakyat. semua nilai2 berikutadalah nilai profesionalisme, kecuali.

  (A) adil(B) berilmu(C) kreatif(D) neutraliti

 • 7/31/2019 Himpunan Contoh Soalan Objektif

  41/70

  196. Transformasi utama yang dicadangkan semasa semakan semulaDasar Pertanian Negara ialah

  (A) meningkatkan sinergi antara industri pertanian hiliran dan haluan(B) meningkatkan pemberian subsidi pertanian kepada penduduk luar

  bandar(C) mempelbagaikan komoditi dan tanaman lain seperti bunga bungan

  atau buah2an untuk tujuan eksport(D) menggalakkan sektor awam dan swasta meningkatkan usaha

  penyelidikan dan pembangunan ke arah pertanian moden

  197. Berikut adalah kenyataan yang salah mengenai kawalan mesinpenyalin

  (A) salinan yang rosak mesti disimpan bersama dokumen asal(B) kakitangan yang dibenar akses kepada perkara2 terperingkat sahaja

  dibenarkan membuat salinan dokumen terperingkat(C) seorang pegawai hendaklah dilantik untuk bertangungjawab bagi

  mengawasi mesin penyalin(D) semua mesin penyalin hendaklah disimpan di bilik yang berkunci

  198. Teknik2 yang biasa digunakan oleh ahli2 Kumpulan Meningkat MutuKerja dalam menyelesaikan masalah ialahI. HistogramII. Carta TurusIII. Analisis proses.IV. Lembaran Semakan.

  (A) I dan II sahaja(B) I dan IV sahaja(C) II , III dan IV sahaja(D) I, II, III dan IV sahaja

  199. Fail Meja yang perlu disediakan oleh seseorang pegawai awam adalahberasaskan kepada.(A) Objektif utama pejabat(B) Sasaran Kerja Tahunan pegawai

  (C) Tugas dan tangungjawab individu(D) Sejarah dan rasional penubuhan jabatan200. Surat merupakan salah satu cara perhubungan yang penting diantara

  agensi kerajaan dan orang ramai. Berikut adalah tujuan surat disediakanI. Mendapatkan maklumatII. Menyampaikan maklumatIII. Mengemukakan idea baru.IV. Memberi arahan dan keputusan.

  (A) I dan II sahaja(B) I dan IV sahaja

  (C) II , III dan IV sahaja(D) I, II, III dan IV sahaja

 • 7/31/2019 Himpunan Contoh Soalan Objektif

  42/70

  201. Setelah mendapat surat tawaran pelantikan, Cik Zuraidah dari PulauPinang telah melaporkan diri di Putrajaya. Bagi penempatan pertama, beliaulayak menuntut

  (A) Tambang perjalanan

  (B) Pemberian perpindahan(C) Elaun tambang gantian(D) Elaun makan dan sewa hotel

  202. Nilai yang berteraskan keagamaan seperti yang dijelaskan dalam nilaidan etika dalam perkhidmatan awam ialah

  (A) cekap(B) teliti(C) tepat

  (D) bersyukur

  203. puan S sekeluarga yang menduduki rumah kerajaan bercadangberpindah ke rumah baru beliau di JB. Oleh sebab itu, beliau perlumelaporkan kepada pegawai perumahan dalam tempoh

  (A) 14 hari selepas keluar dari rumah kerajaan(B) 14 hari sebelum keluar dari rumah kerajaan(C) 21 hari selepas keluar dari rumah kerajaan(D) 21 hari sebelum keluar dari rumah kerajaan

  204. Jika terdapat pindaan dalam minit mesyuarat yang lepas, catatanpindaaan tersebut dalam minit mesyuarat kali ini hendaklah dicatatkan dalambutiran

  (A) penutup(B) hal-hal lain(C) perkara2 berbangkit(D) pengesahan minit mesyuarat

  205. System yang digunakan bagi penyediaan belanjawan kerajaan yangterkini ialah

  (A) system belanjawan negara(B) system belanjawan traditional(C) system belanjawan diubahsuai(D) system belanjawan program dan prestasi

 • 7/31/2019 Himpunan Contoh Soalan Objektif

  43/70

  206. Cuti sakit merupakan kemudahan yang diberikan kepada seseorangpegawai awam dan kuasa meluluskan Cuti Sakit terletak kepada

  (A) Ketua jabatan(B) Pegawai Tadbir

  (C) Lembaga Perubatan(D) Pegawai perubatan yang memeriksa

  207. Bagaimanakah seseorang pegawai awam menjelaskan bil bil yangdikenakan terhadapnya dihospital kerajaan ?

  (A) Bayaran secara tunai sahaja(B) Bayaran melalui panjar jabatan(C) Bayaran secara potongan gaji(D) Bayaran secara tunai atau potongan gaji

  208. Proses komunikasi mempunyai beberapa elemen yang mempengaruhikeberkesanannya. Manakah antara berikut buksn merupakan elemen dalamproses komunikasi ?

  (A) Orang yang menjadi sasaran mesej(B) Orang yang mempunyai mesej untuk disampaikan(C) Pemiilihan perkataan yang tidak tepat dan terlalu umum(D) tindakbalas terhadap penerimaan dan pemahaman mesej oleh orang

  yang menjadi sasaran mesej

  209. Corak kerja berikut boleh dibayar bayaran lebih masa, kecuali

  (A) kerja kerja kecemasan(B) kerja kerja yang dilakukan diluar waktu kerja biasa(C) kerja kerja yang perlu diuruskan dalam jangka masa lama(D) kerja mustahak dan tidak boleh ditangguhkan kepada hari berikut nya

  210. Berikut adalah antara tugas tugas urusetia sesuatu mesyuarat kecuali

  (A) menyediakan minit mesyuarat(B) melaksanakan keputusan mesyuarat(C) merancang dan mengatur mesyuarat(D) menghantar surat jemputan mesyuarat

  211. Bagi mencapai matlamat dasar penswastaan yang ditetapkan kerajaanmembenarkan beberapa bentuk penswastaan seperti berikut kecuali

  (A) pajakan(B) penjualan

  (C) perkongsian(D) kontrak pengurusan

 • 7/31/2019 Himpunan Contoh Soalan Objektif

  44/70

  212. Agensi yang bertindak sebagai urusetia bagi anugerah inovasiperkhidmatan awam ialah

  (A) Jabatan Perdana Menteri(B) Jabatan perkhidmatan awam

  (C) Kementerian Sains & Inovasi(D) Unit Pemodenan Tadbiran & Perancangan Pengurusan Malaysia

  (MAMPU)

  213. Kaedah yang boleh digunakan bagi melaksanakan system maklumbalas adalah seperti berikut, kecuali

  (A) Analisis aduan(B) Pengesanan berita(C) Kajian pakar runding(D) Borang maklum balas pelanggan

  214. Kumpulan meningkat mutu kerja (KMK) adalah dinasihatkan supayatidak membincangkan beberapa perkara berkaitan dengan

  (A) Proses kerja(B) System fail jabatan(C) Belanjawan jabatan(D) Prosedur pengeluaran lessen

  215. Fail meja yang perlu disediakan oleh seseorang pejawai awam adalahberasaskan kepada

  (A) Objektif utama pejabat(B) Sasaran kerta tahunan pegawai(C) Tugas dan tanggung jawab individu(D) Sejarah dan rational penubuhan jabatan

  216. Diantara prinsip prinsip yang menyokong pengurusan kualitimenyeluruh (TQM) adalah seperti berikut kecuali

  (A) Mengukuh semangat berpasukan

  (B) Memberikan latihan dan pengiktirafan(C) Menjamin kepuasan hati pegawai awam(D) Mengadakan perancangan strategic kualiti

  217. Prinsip prinsip yang menyokong pengurusan kualiti menyeluruh (TQM)adalah seperti berikut kecuali

  (A) perancangan strategic kualiti(B) sokongan pengurusan atasan(C) mengadakan pengukuran prestasi

  (D) menekankan pencapaian jangka pendek

 • 7/31/2019 Himpunan Contoh Soalan Objektif

  45/70

  218. Seseorang pegawai awam yang telah dilantik ke dalam perkhidmatanawam akan melalui tempoh percubaan selama(A) satu tahun sahaja(B) dua tahun sahaja(C) satu hingga tiga tahun

  (D) dua hingga empat tahun

  219. Seseorang pegawai tidak layak dibayar Elaun perjalanan Kenderaanapabila(A) kemudahan kenderaan disediakan oleh pihak penganjur(B) terpaksa berkenderaan sendiri kerana hal yang mustahak(C) terdapat tugas rasmi di beberapa tempat lain sepanjang perjalanan(D) menggunakan kenderaan yang mempunyai lebih daripada 26 kuasa

  kuda

  220. Cuti untuk seorang pegawai bagi menghadiri latihan sukarela selama

  tidak melebehi 30 hari dalam satu2 tahun yang boleh diluluskan oleh ketuajabatan adalah(A) cuti gantian(B) cuti tanpa gaji(C) cuti separuh gaji(D) cuti tidak berekod

  221. Pihak berkuasa pusat bagi perolehan kerajaan sama ada di Malaysiaatau di luar Negara ialah

  (A) Wisma Putra(B) perbendaharaan(C) Jabatan Perdana Menteri(D) Jabatan Akauntan Negara

  222. Tarikh bermulanya Cuti bersalin bagi pegawai adalah

  (A) Bermula dari tarikh memasuki wad bersalin(B) Pada hari kedua pegawi berkenaan bersalin(C) Terpulang kepada kehendak pegawai itu sendiri

  (D) Berdasarkan penetapan oleh pegawai perubatan

  223. Setiap bulan En R menyertai Perhimpunan Bulanan di jabatan beliaubertugas. Tujuan utama aktiviti ini adalah

  (A) Sebagai satu saluran untuk menonjolkan diri(B) Sebagai satu cara untuk ketua jabatan meminta pandangan pegawai

  bawah annya(C) Sebagai satu aktiviti social yang dilakukan sebulan sekali bagi

  merapatkan perhubungan

  (D) Sebagai satu saluran kepada ketua jabatan menyampaikan amanatdan maklumat semasa

 • 7/31/2019 Himpunan Contoh Soalan Objektif

  46/70

  224. Senarai tugas seseorang pegawai awam perlu dikemaskini apabilaberlaku

  (A) Pertukaran pegawai(B) Perubahan kepimpinan

  (C) Perubahan jadual kerja(D) Perubahan cara bekerja

  225. Kulit fail yang mengandungi dokumen terperingkat adalah diberi warnatertentu. Kulit fail yang mengandungi dokumen terperingkat SULIT adalahbewarna

  (A) putih(B) Hijau(C) Merah(D) Kuning

  226. Kaedah alternative yang boleh digunakan bagi penghantaran suratyang diamalkan sekarang ialah

  (A) email(B) telefon(C) sidang video(D) sms

  227. Cara manakah yang membolehkan ketua jabatan mengambil maklumakan sesuatu tindakan yang telah diambil dalam urusan surat menyuratdijabatannya ?

  (A) menggunakan system fail timbul (float file)(B) menyalin setiap surat kepada ketua jabatan(C) mengujudkan kaedah simpan dalam perhatian SDP(D) berjumpa dan memaklumkan kepada ketua jabatan mengenai setiap

  kandungan surat yang dikeluarkan

  228. Bekalan pejabat adalah asset dalam melaksanakan tugas rasmi dan iaterdiri daripada

  (A) kenderaan rasmi jabatan(B) bangunan yang dijadikan pejabat(C) alat tulis dan kelengkapan pejabat(D) tanah yang dijadikan tapak bangunan

  229. Pada peringkat perancangan, ahli ahli kumpulan meningkat mutu kerja(KMK) dikehendaki mengenalpasti dan memilih projek/ masalah yang perludiselesaikan. Kaedah berikut digunakan bagi penyelesaian masalah, kecuali

  (A) kaedah pelaksanaan (DO)(B) kaedah perancangan (Plan)

  (C) kaedah penyemakan (Chek)(D) kaedah maklum balas( Feedback)

 • 7/31/2019 Himpunan Contoh Soalan Objektif

  47/70

  230. Salah satu etika kerja ialah menguruskan masa dengan berkesan. Iaboleh dilakukan dengan

  (A) memastikan jam berfungsi dengan baik(B) membuat jadual kerja dan senarai semak setiap tugasan

  (C) merancang dan melaksanakan semua tugasan dengan baik(D) mengagihkan semua tugasan untuk dilakukan oleh orang lain

  231. Apakah yang dimaksudkan dengan akauntabliti ?

  (A) pengurusan kewangan dalam sesuatu organisasi(B) satu system undang undang dan peraturan kewangan(C) tanggung jawab seseorang terhadap tugas tugas yang perlu

  dilaksanakan(D) peringkat kawalan dan pelaksanaan dalam pengurusan kewangan

  jabatan

  232. Maksud bagi elaun penangungan kerja ialah

  (A) elaun yang dibayar kepada pegawai yang diluluskan pemangkuankerja

  (B) elaun yang dibayar kepada pegawai yang melaksanakan tugas yangdiarahkan oleh ketua jabatan

  (C) elaun yang dibayar kepada pegawai yang diarah menjalankan tugaspegawai lain melebehi masa yang ditetapkan

  (D) elaun yang dibayar kepada pegawai yang diarahkan melaksanakantugas jawatan lain disamping menjalankan tugasnya sendiri

  233. Keberkesanan pemimpin selalu dikaitkan dengan keberkesanannyauntuk mengembeling sumber berdasarkan nilai dan etika, iaitu

  (A) menguruskan tenaga kerja dengan cemerlang(B) berjimat dalam perbelanjaan wang kerajaan(C) berwawasan jelas tentang matlamat yang ingin dicapai

  (D) menggunakan segala kepakaran yang ada semaksimumnya

  234. Transformasi utama yang dicadangkan semasa semakan semuladasar pertanian Negara ialah

  (A) meningkatkan sinergi antara industry pertanian hiliran dan haluan(B) meningkatkan pemberian subsidi pertanian kepada penduduk luar

  bandar(C) mempelbagaikan komoditi dan tanaman lain seperti bunga-bungaan

  atau buah-buahan untuk tujuan eksport

  (D) menggalakkan sector awam dan swasta meningkatkan usahapenyelidikan dan pembangunan kea rah pertanian moden

 • 7/31/2019 Himpunan Contoh Soalan Objektif

  48/70

  235. Satu proses psikologi yang merangsang dan mengamalkan tindakansecara berterusan bagi mencapai sesuatu matlamat boleh didefinesikansebagai(A) diskusi(B) motivasi

  (C) persepsi(D) komunikasi

  236. Jenis jenis hasil yang dikutip oleh kerajaan bagi membiayaiperbelanjaan Negara adalah seperti berikut kecuali

  (A) hasil cukai(B) hasil bayaran zakat(C) terimaan bukan cukai(D) hasil wilayah persekutuan

  237. Cik A, seorang pembantu pegawai latihan Vokasional di ILP telahmenerima sepucuk surat SULIT. Tindakan pertama beliau ialah

  (A) Mendaftarkannya dalam buku daftar surat(B) Menyerahkan terus surat itu kepada ketua jabatan(C) Merekodkan tarikh dan nama pengirim surat tersebut ke dalam daftar

  untuk surat sulit(D) Menyerahkan surat tersebut terus kepada pegawai yang namanya

  tertulis pada sampul surat tersebut

  238. Dokumen terperingkat yang dihantar melalui Peti atau beg berkunciadalah dikehendaki menggunakan

  (A) Sampul surat biasa(B) Sampul surat berdaftar(C) System dua lapis sampul surat(D) System satu sampul surat sahaja

  239. Semasa menyediakan baucer bayaran, anda hendaklah menentukanantara lain bahawa setiap bayaran mestilah

  I. dibuat atas nama penuntut bayaranII. mempunyai peruntukan yang mencukupiIII. disokong dengan dokumen yang lengkapIV. diluluskan oleh pegawai yang diberi kuasa

  (A) I dan II sahaja(B) III dan IV sahaja(C) II, III dan IV sahaja(D) I,II,III dan IV

 • 7/31/2019 Himpunan Contoh Soalan Objektif

  49/70

  240. Dasar Pembangunan Nasional (DPN) menggariskan pendekatan barudalam program pelaksannya iaitu seperti berikut kecuali

  (A) Pembasmian kemeskinan(B) Pencapaian berkualiti dan berkekalan

  (C) Peningkatan kemahiran sumber manusia(D) Persaingan dalam pasaran antarabangsa

  241. Kenyataan yang tepat mengenai hukuman turun gaji ialah

  (A) Tempoh hukuman boleh kurang dari 12 bulan(B) Penurunan gaji boleh melebehi 3 pergerakan gaji(C) Gaji boleh diturunkan secara mendatar dalam peringkat gaji yang

  sama(D) Gaji boleh diturunkan dari satu peringkat ke peringkat yang lebih

  rendah

  242. En. R, seorang Pembantu Tadbir di jabatan Pengajian tinggi telahmenerima sepucuk surat SULIT. Tindakan pertama beliau ialah

  (A) Mendaftarkannya dalam buku daftar surat(B) Menyerahkan surat tersebut terus kepada KETUA JABATAN(C) Merekodkan tarikh dan nama pengirim surat tersebut ke dalam daftar

  untuk surat sulit(D) Menyerahkan surat tersebut terus kepada pegawai yang namanya

  tertulis pada sampul surat tersebut

  243. Di antara berikut, yang manakah bukan merupakan aspek berkaitandengan penyeliaan, perancangan dan pengawalan ?

  (A) Kemahiran kaunseling(B) Kemahiran menyediakan bajet(C) Kemahiran menyelesaikan masalah(D) Kemahiran menetapkan matlamat jangka panjang

  244. Perkara berikut dimasukkan dalam agenda mesyuarat kecuali

  (A) Kehadiran ahli mesyuarat(B) Perkara2 berbangkit(C) Pembentangan kertas2 kerja(D) Pengesahan minit mesyuarat yang lalu

  245. Dasar pembangunan nasional menggariskan pendekatan baru dalamprogram pelaksanannya iaitu seperti berikut kecuali

  (A) Pembasmian kemiskinan(B) Pencapaian berkualiti dan berkekalan

  (C) Persaingan dalam pasaran antarabangsa(D) Peningkatan kemahiran sumber manusia

 • 7/31/2019 Himpunan Contoh Soalan Objektif

  50/70

  246. Semua yang berikut adalah faktor2 utama yang boleh menjejaskanintegrity kecuali

  (A) individu(B) kepimpinan

  (C) agama dan bangsa(D) system dan prosedur

  247. dokumen terperingkat yang dihantar melalui peti atau beg berkunciadalah dikehendaki menggunakan

  (A) sampul surat biasa(B) sampul surat berdaftar(C) system dua lapis sampul surat(D) system satu sampul surat sahaja

  248. perkara berikut adalah penting bagi pelaksanaan KUMPULANMENINGKAT MUTU KERJA (KMK) yang berkesan

  I. latihan yang berkesanII. pewujudan struktur KUMPULAN MENINGKAT MUTU KERJA (KMK)III. system pengiktarafan yang berkesanIV. fasilitator dan ketua kumpulan yang berpengaruh

  (I) I dan II sahaja(J) III dan IV sahaja(K) I,II dan III sahaja(L) I , II, III dan IV sahaja

  249. Teknik2 yang biasa digunakan oleh ahli2 KUMPULAN MENINGKATMUTU KERJA (KMK) dalam menyelesaikan masalah ialah

  I. HistogramII. Carta turusIII. Analisis prosesIV. Lembaran semakan

  (A) I dan II sahaja(B) I dan IV sahaja(C) II,III dan IV sahaja(D) I , II, III dan IV sahaja

  250. Tindakan pelampau yang meletakkan bom bagi tujuan menggugatketenteraman Negara adalah merujuk kepada ancaman

  (A) sabotaj(B) espionaj

  (C) subversif(D) proaktif

 • 7/31/2019 Himpunan Contoh Soalan Objektif

  51/70

  251. antara kebaikan MANUAL PROSEDUR KERJA dan FAIL MEJAadalah seperti berikut kecuali

  (A) merekod prosedur dan peraturan kerja(B) mengujudkan keseragaman dalam cara menjalankan kerja

  (C) merekodkan keputusan penting semasa menjalankan kerja(D) mengurangkan arahan lisan mengenai cara menjalankan kerja

  252. manakah pernyataan di bawah bukan merupakan objektif bagi DasarPensyarikatan Malaysia ?

  I. menarik pelabur asingII. mengurangkan beban kewangan dan pentadbiran kerajaanIII. menghapuskan sifat permusuhan diantara sector awam dan sector

  swasta dengan menggalakkan perkongsian maklumat, dan salingfaham memahami akan prosedur dan matlamat kedua pihak

  IV. mengujudkan k/sama erat, bermakna dan berkesan antara sectorawam dan swasta demi pembangunan Negara bagi mencapai faedahbersama

  (A) I dan II sahaja(B) I dan III sahaja(C) II,III dan IV sahaja(D) I , II, III dan IV sahaja

  253. FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA pada masa ini memberpenekanan kepada usaha

  (A) Melahirkan rakyat yang berdikari(B) Melahirkan rakyat yang berteknologi(C) Melahirkan insane yang berilmu dan berakhlak(D) Melahirkan rakyat yang bersatu padu, berdisplin dan terlatih

  254. Transformasi utama yang dicadangkan semasa semakan semuladasar pertanian Negara ialah

  (A) Meningkatkan sinergi antara industeri pertanian hiliran dan haluan

  (B) Meningkatkan pemberian subsidi pertanian kepada penduduk luarbandar(C) Menggalakkan sector awam dan swasta meningkatkan usaha2 R&D

  kea rah pertanian modern(D) Mempelbagaikan komoditi dan tanaman lain seperti bunga-bungaan

  atau buah-buahan untuk tujuan eksport

 • 7/31/2019 Himpunan Contoh Soalan Objektif

  52/70

  255. Pernyataan yang berikut adalah benar mengenai Pelan IntegritiNasional (PIN) kecuali

  (A) Satu perancangan yang menyeluruh bagi meningkatkan etika danintegriti

  (B) Satu usaha peningkatan etika dan integrity yang bergerak secarabersendirian bagi sector awam, swasta, NGO dan badan profesional

  (C) Satu rancangan yang member focus kepada pemantapan etika damintegriti

  (D) Satu rancangan yang melibatkan sector awam, swasta, NGO danbadan profesional

  256. Dalam komunikasi, ada beberapa factor yang mesti wujud untukmendapatkan komunikasi berkesan. Kenyataan yang benar ialah

  (A) Mesti ada pengirim, mesej dan penerima(B) Mesti ada telefon, mesej dan buku catatan(C) Mesti ada media massa, mesej dan penerima(D) Bahan komunikasi yang mudah dan alat komunikasi yang baik

  257. Jabatan kerajaan yang dirujuk untuk mendapatkan nasihat tentangpemeliharaan fail, penyimpanan dan penjagaan rekod2 kerajaan ialah

  (A) Jabatan arkib negara(B) Jabatan audit negara(C) JABATAN PERKHIDMATAN AWAM(D) Perpustakaan Negara Malaysia

  258. Selain elaun loging/bayaran sewa hotel, elaun makan dan elaunharian, seseorang anggota perkhidmatan awam yang bertugas diluar ibupejabat boleh membuat tuntutan lain seperti

  (A) Elaun keraian(B) Elaun perumahan(C) Elaun tanggungan keluarga

  (D) Elaun perjalanan kenderaan

  259. Seseorang pegawai awam yang jatuh sakit semasa menjalankan tugasrasmi di luar ibu pejabat dan terpaksa dimasukkan ke wad hospital akan

  (A) Dikecualikan daripada bayaran wad(B) Diberikan potongan bayaran wad sebanyak 50%(C) Diberikan potongan bayaran perubatan dan wad sebanyak 30%(D) Dikenakan bayaran wad dengan kadar yang telah ditetapkan

 • 7/31/2019 Himpunan Contoh Soalan Objektif

  53/70

  260. Untuk mencapai matlamat dasar penswastaan yang ditetapkankerajaan membenarkan beberapa bentuk penswastaan seperti berikutkecuali

  (A) pajakan

  (B) penjualan(C) perkongsian(D) kontrak pengurusan

  261. En N telah dilantik sebagai pegawai khidmat pelanggan pada 1 Jun2009. Berikut adalah sebahagian syarat pengesahan dalam perkhidmatanbagi beliau kecuali

  (A) Disahkan sihat(B) Lulus peperiksaan yang disyaratkan

  (C) Menjalani tempoh percubaan dengan jayanya(D) Mendapatkan perakuan daripada ketua jabatan

  262. En F seorang pembantu tadbir (perkeranian /operasi) Gred N17 yangbertugas di bahagian pendaftaran fail telah mendapati fail yang berkaitandengan sepucuk surat yang perlu diambil tindakan segera tidak dapatdikesan. Sebagai langkah sementara beliau perlulah

  (A) Menyimpan surat itu dalam perhatian(B) Menyerahkan surat it uterus kepada pegawai(C) Membuka fail baru dan masukkan surat berkenaan(D) Membuka sampul kecil dan masukkan surat berkenaan

  263. System yang digunakan bagi penyediaan belanjawan kerajaan yangterkini ialah

  (A) System belanjawan negara(B) System belanjawan traditional(C) System belanjawan diubahsuai

  (D) System belanjawan program dan prestasi

  264. Keberkesanan pemimpin selalu dikaitkan dengan keberkesanannyauntuk mengembeleng sumber berdasarkan nilai dan etika, iaitu

  (A) Berjimat dalam perbelanjaan wang kerajaan(B) Mengurus tenaga kerja dengan cemerlang(C) Berwawasan jelas tentang matlamat yang ingin dicapai(D) Menggunakan segala kepakaran yang ada semaksimumnya

 • 7/31/2019 Himpunan Contoh Soalan Objektif

  54/70

  265. Pembuatan keputusan yang berkesan perlulah mengandungi unsur2seperti(A) Kehadiran anggota2 yang mahir dan berpengetahuan(B) Garispanduan, prosedur dan manual kerja pembuatan keputusan(C) Penentuan risiko, ganjaran, hukuman serta pulangan yang bakal

  diterima oleh pembuat keputusan(D) Penyataan masalah, pengumpulan maklumat dan ramalan

  kemungkinan serta perkara diluar jangkaan

  266. Manakah berikut bukan keanggotaan jawatankuasa tetap pengaduanawam ?(A) Ketua jabatan(B) Ketua setiausaha negara(C) ketua pengarah perkhidmatan awam(D) ketua pengarah suruhanjaya pencegahan rasuah malaysia

  267. sikap tidak bersyukur dapat dilihat melalui tindakan seperti(A) patuh dan sabar menerima semua arahan yang diberikan(B) bekerja dengan penuh tekun tanpa menyuarakan sebarang rungutan(C) tidak sekalipun menunjukkan sikap dedikasi yang sewajarnya dalam

  menjalankan tugas(D) sanggup mengorbankan masa dan