skima-objektif Sejarah SPM

 • View
  289

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of skima-objektif Sejarah SPM

 • 8/12/2019 skima-objektif Sejarah SPM

  1/114

  1 Apakah yang dimaksudkan dengan istilah arkeologi?

  A Kajian terhadap tinggalan petempatan manusia Zaman Prasejarah

  B Kajian terhadap tinggalan sejarah masyarakat lampau melalui kajian manuskrip

  C Kajian terhadap tinggalan artifak, ekofak danfeaturemasyarakat lampau secara sistematik

  melalui proses gali cari

  D Kajian terhadap tinggalan artifak, ekofak danfeature masyarakat lampau secara sistematik

  melalui proses pemerhatian dan temu bual

  2

  Mengikut istilah sejarah, barangan di atas merujuk kepada

  A artifakB ekofak

  C feature

  D arkeologi

  3 Antara berikut yang manakah merupakan ciri-ciri masyarakat Zaman Paleolitik dan Zaman

  Mesolitik?

  I Menternak binatang

  II Menetap di tepi sungai

  III idup berpindah-randah

  I! idup dalam kelompok keluarga dan berkumpulan

  A I, II dan III

  B I, II dan I!

  C I, III dan I!

  D II, III dan I!

  4 "alam sesetengah masyarakat, alam sekitar seperti pokok, batu dan laut dipercayai mempunyai

  semangat dan harus dihormati# Mengapakah mereka beranggapan sedemikian?

  A Menghindari masyarakat daripada ditimpa bala

  B "emi menjaga keamanan dan kemakmuran hidupC Kerana alam sekitar yang menga$al kehidupan manusia

  D Kerana alam sekitar mempunyai kuasa ghaib yang menguasai alam sekeliling

  5

  Antara berikut faktor manakah yang turut menyumbang kepada pemilihan lokasi tersebut?

  I Mudah mendirikan petempatan

  II Mudah mendapatkan binatang buruan

  % Kapak

  % Pinggan

  mangkuk

  % Pisau

  &embah sungai menjadi lokasi petempatan kekal disebabkan

  oleh kesuburan tanah di sekitarnya untuk tujuan pertanian#

 • 8/12/2019 skima-objektif Sejarah SPM

  2/114

  III Kemudahan bekalan air dan makanan

  I! Kemudahan pengangkutan dan perhubungan

  A I dan II

  B II dan III

  C III dan I!

  D I dan I!

  6

  Maklumat di atas merujuk kepada tamadun

  A MesirB Indus

  C $ang o

  D Mesopotamia

  7 "alam tamadun Mesopotamia, pusat bagi sesebuah kota ialah

  A istana

  B pelabuhan

  C rumah ibadat

  D kubu pertahanan

  8 'istem tulisan dalam tamadun Mesopotamia dikenali sebagai

  A hieroglif

  B piktograf

  C ideogram

  D cuneiform

  9 (amadun Mesir Purba dianggap anugerah dari sebatang sungai iaitu

  A 'ungai )il

  B 'ungai (igris

  C 'ungai Kuning

  D 'ungai *uphrates

  10 Mengapakah kehidupan di bandar menjadi ciri yang sangat penting dalam tamadun Mesir

  Purba?

  I Merupakan pusat pelabuhan

  II Merupakan pusat pendidikan

  III (erdapatnya kediaman firaun

  I! Merupakan pusat pemerintahan dan pentadbiran

  A I, II dan IIIB I, II dan I!

  % (erletak di antara 'ungai (igris dengan 'ungai

  *uphrates#

  % "ikelilingi Pergunungan Zagros di bahagian timur laut#

  % Kerajaan tera$al ialah kerajaan 'umeria#

 • 8/12/2019 skima-objektif Sejarah SPM

  3/114

  C I, III dan I!

  D II, III dan I!

  11 +agaimanakah penggunaan alat logam membantu masyarakat dalam tamadun Mesir Purba?

  A Membolehkan penciptaan alat-alat untuk membuat rumah kediaman

  B Membolehkan aktiiti perdagangan dijalankan dengan ka$asan luar

  C Membolehkan sesebuah perkampungan berkembang menjadi bandar

  D Membolehkan mereka membina sistem perparitan dan pengairan yang baik

  12 'istem pemerintahan Mesir Purba diterajui oleh raja iaitu raun# .iraun dibantu oleh golongan

  bangsa$an# Antara berikut yang manakah tugas golongan bangsa$an?

  I Menjaga keamanan

  II Menjalankan pentadbiran

  III Mengurus rekod kerajaan

  I! Mengurus dan mengagihkan penghasilan makananA I, II dan III

  B I, II dan I!

  C I, III dan I!

  D II, III dan I!

  13

  +erdasarkan pernyataan di atas, apakah pembaharuan yang dilakukan oleh beliau?

  I Membina terusan

  II Memajukan sistem pendidikan dan perundangan

  III Meluaskan ka$asan empayar kerajaan Mesir Purba

  I! Menukarkan padang pasir kepada tanah pertanian yang subur

  A I dan II

  B II dan III

  C III dan I!

  D I dan I!

  14

  Maklumat di atas merujuk kepada

  A pusat pertanian

  B bandar pelabuhan

  C pusat perlombongan

  D pusat tekstil dan kertas

  .iraun atshepsut /0120-0345 '#M#6 merupakan raun $anita pada Zaman *mpayar#

  *ra pemerintahannya dianggap setanding dengan pencapaian firaun lain#

  % (hebes % .ayoum

  % Memphis %

  eliopolis

 • 8/12/2019 skima-objektif Sejarah SPM

  4/114

  15

  Maklumat di atas merujuk kepada perkembangan sistem tulisan dalam tamadun Mesir Purba# 7ialah

  A ieratik

  B Ideogram

  C ierograf

  D 8uneiform

  16

  +erdasarkan pernyataan di atas, apakah kepentingan penciptaan kertas tersebut?

  A Menjadi sumber utama ekonomi negara

  B Menunjukkan kreatiiti masyarakat 9aman itu

  C Menunjukkan kemajuan dalam bidang penciptaan

  D Memudahkan penyimpanan segala rekod dan kha9anah negara

  17 Mengapakah pendidikan diberikan penekanan oleh kerajaan Mesir Purba?

  A +erkhidmat dengan kerajaan

  B Melahirkan rakyat yang berilmu

  C Melahirkan jurutulis yang terlatihD Melahirkan raun yang berpendidikan

  18 Antara berikut, faktor manakah yang menyebabkan tamadun Indus mengalami kehancuran?

  I +anjir

  II Kemarau

  III 'erangan orang Aryan

  I! 'erangan orang Monggol

  A I, II dan III

  B I, II dan I!

  C I, III dan I!D II, III dan I!

  19

  +erdasarkan pernyataan di atas, tiga tanduk tersebut merujuk kepada

  I 'ia

  II !ishnu

  III (uhan IbuI! "e$a +rahma

  ieroglif : 7 :

  "emotik

  Pokokpapyrus menyumbang kepada penciptaan kertas#

  (erdapat tiga tanduk pada kepala patung proto-'ia#

 • 8/12/2019 skima-objektif Sejarah SPM

  5/114

 • 8/12/2019 skima-objektif Sejarah SPM

  6/114

  26 Antara berikut yang manakah merupakan negara kota di

 • 8/12/2019 skima-objektif Sejarah SPM

  7/114

  32 Antara berikut yang manakah merupakan ciri-ciri "e$an Perhimpunan di Athens?

  I +ersidang tiga kali sebulan

  II "ianggotai oleh kaum lelaki

  III 'egala keputusan de$an dikendalikan oleh juri

  I! 'etiap ahli de$an boleh memberikan cadangan tentang dasar kerajaan

  A I, II dan III

  B I, II dan I!

  C I, III dan I!

  D II, III dan I!

  33 Apakah aspek penting dalam sistem pemerintahan tentera di 'parta?

  A 'emua rakyat mesti berji$a patriotik

  B 'emua rakyat diberikan asas ketenteraan

  C Kaum $anita digalak menyertai tentera simpanan

  D Anak lelaki dilatih dari a$al untuk menjadi askar yang baik

  34 Antara berikut yang manakah berkaitan tentang >ulius 8aesar?

  I Pernah menjadi konsul

  II Meneruskan sistem republik

  III Mengisytiharkan diri sebagai diktator

  I! +erjaya memba$a keamanan dan keagungan kepada empayar =om

  A I, II dan III

  B I, II dan I!

  C I, III dan I!

  D II, III dan I!

  35 8handragupta Maurya telah berjaya menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di India dan

  membentuk empayar Maurya# Apakah kesan tindakan tersebut?

  A Agama +uddha tersebar luas

  B 'tatus raja bertukar kepada maharaja

  C *mpayar Maurya digeruni oleh kuasa lain

  D =akyat menganggapnya sebagai $akil tuhan

  36

  >adual di atas menerangkan tentang kesan Perang 7# Perang 7 yang dimaksudkan ialah Perang

  A Asoka

  B Kalinga

  C Maurya

  D +enggala

  % 022,222 orang terkorban

  % 012,222 cedera

  % Mengakibatkan penderitaan dan kematian

  % Agama +uddha disebarkan

  Perang 7

 • 8/12/2019 skima-objektif Sejarah SPM

  8/114

  37

  +erdasarkan maklumat di atas, apakah perkara yang dibincangkan oleh Plato dalam karya

  tersebut?

  A Kepentingan institusi raja

  B Kepentingan institusi pendidikan

  C )egara harus diperintah oleh ahli falsafah

  D )egara harus diperintah oleh raja berkuasa mutlak

  38

  +erdasarkan maklumat di atas, tindakan tersebut memba$a kepada lahirnya

  A ukum Kanun 0

  B ukum Kanun >ustinian

  C Kod ;ndang-;ndang 0

  D Kod ;ndang-;ndang =om

  39

  +erdasarkan maklumat di atas, tokoh 7 yang dimaksudkan ialah

  A Plato

  B Asoka

  C Maurya

  D Maharaja >ustinian

  40 Pada 9aman pemerintahan =aja Asoka, beliau mengarahkan supaya (iang Asoka didirikan ditepi jalan# Mengapakah beliau berbuat demikian?

  A 'ebagai lambang kekuasaan =aja Asoka

  B ;ntuk memberi peringatan kepada rakyat

  C 'ebagai lambang kedaulatan undang-undang

  D ;ntuk membolehkan rakyat membaca segala titah perintah yang diukir pada patung tersebut

  41

  Plato @Republic

  Maharaja >ustinian telah mengumpulkan, menyatukan dan

  membukukan undang-undang#

  % Mengasaskan empayar baru iaitu

  empayar +y9antine#% Memperkenalkan pelbagai perubahan

  dalam bidang pentadbiran#

  (okoh 7

  % +erjaya menguasai seluruh India ;tara#

  % +erjaya menakluki Punjab#% +erjaya mene$askan 'eleceus#

  (okoh 7

 • 8/12/2019 skima-objektif Sejarah SPM

  9/114

  +erdasarkan maklumat di atas, tokoh 7 yang dimaksudkan ialah

  A Kalinga

  B +indusara

  C =aja Asoka

  D 8handragupta Maurya

  42

  Antara berikut manakah bukti yang menyokong pernyataan di atas?

  I Meluaskan jajahan takluk

  II Mempunyai angkatan tentera yang besar dan kuat

  III Menyebarkan pengaruh 8hina ke >epun dan (urkistan

  I! Memperkenalkan sistem pemerintahan bercorak demokrasi

  A I, II dan III

  B I, II dan I!

  C I, III