Koleksi Spm Objektif (k1) Tahun2 Lepas

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/18/2019 Koleksi Spm Objektif (k1) Tahun2 Lepas

  1/145

  KOLEKSI SOALAN-SOALAN SPM TAHUN 2004 - 2014

  TINGKATAN 4

  BAB 1 - KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA

  TAHUN / TAJUK ’04 ’05 ’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11 ’12 ’13 SMU

  2014

  Pengenalan / Umum 1MAKNA & CIRI2 TAMADUN 1

  TAMADUN MESOPOTAMIA 2 1 1 1

  TAMADUN MESIR PURBA 1 1 1 1

  TAMADUN INDUS 2 1 1 1 1 1

  TAMADUN HWANG HO 1 1 1 1 1

  J!"#$% 3 4 2 1 2 2 2 2 2 2 1

  2004

  1 Apaa! "a#$% ang mem'a(a epa)a e%un#u!an e%a*aan Me+$p$#am,a - ABCD

  Pengua+aan Pa%+,Pe%lua+an #ama)un In)u+Rampa+an ua+a g$l$ngan pen)e#aKemu+na!an Taman Te%gan#ung Ba'l$n

  2

  T$"$&!' A($# )$*$Sume%,a Tu!an a#au (a,l #u!an

  Me+,% .elmaan #u!an ana Tu!an Ma#a!a%,

  H(ang H$ Man)a# )a%,pa)a #u!an

   Apaa! ang )apa# ),%umu+an )a%,pa)a maluma# ), a#a+ -III

  IIII0

  Ra*a penen#u 'enana alamRa*a mem,l,, ua+a mu#la

  Ra*a 'e%ua+a e a#a+ e!en)a #u!anRa*a pe%lu men)apa# +$$ngan 'ang+a(an ABCD

  I )an IIII )an IIIIII )an I0I )an I0

  Mengapaa! K$) Un)ang3Un)ang Hammu%a', pen#,ng epa)a ma+a%aa# Me+$p$#am,a- ABCD

  Menggalaan m$',l,#, +$+,alMe%e$)an u%u+an pen#a)',%anMenguu!an $%gan,+a+, ma+a%aa#Mena#a#an !a%#a g$l$ngan 'ang+a(an

  20064 Pa)a #a!un 1522 penga*, Me+,% Pu%'a H$(a%) Ca%#e% menemu, maa# Tu#an!amun II

  ang ),+elapu#, ema+6Me%u*u pe%na#aan ), a#a+ apaa! e+,mpulan ang )apa# ),'ua# - ABCD

  Upaa%a pemu*aan +emanga#K$n+ep e!,)upan +elepa+ ma#,Pe%aa epa)a ela!,%an +emula

   Amalan penem'a!an nene m$ang

  Koleksi Soalan – Soalan Objekti SPM Ta!"n 2004 – 2014 1

 • 8/18/2019 Koleksi Spm Objektif (k1) Tahun2 Lepas

  2/145

  KOLEKSI SOALAN-SOALAN SPM TAHUN 2004 - 2014

  7 Ma+a%aa# In)u+ #ela! men*alanan !u'ungan pe%)agangan )engan ma+a%aa#Me+$p$#am,a6

   Apaa! 'u#, a%e$l$g, ang men$$ng pe%na#aan ), a#a+ - ABC

  D

  Cap m$!$% Ba#u Be%+u%a#Tem',a% #ana!

  Gen)ang gang+a

  8

  Ra*a! ), a#a+ menun*uan pe%#em'ungan #ama)un a(al6 Apaa! e+an pe%#em'ungan #e%+e'u# epa)a #ama)un In)u+ -

   ABCD

  Pem',naan 'an)a% #e%anangPen,nga#an #en$l$g, pe%#an,anPe%lua+an a(a+an peme%,n#a!anPe%em'angan !a+,l e+u+a+#e%aan

  9

    Tulang O%ale

   An#a%a ang 'e%,u# ang manaa! 'e%a,#an )engan gam'a% ), a#a+-

   ABCD

  Pengenalan +,+#em #ul,+anSen*a#a un#u 'e%pe%ang

   Ala# upaa%a penge'um,an:am'ang +#a#u+ ma+a%aa#

  2007; An#a%a ang 'e%,u# ang manaa! +um'angan #ama)un Me+,% Pu%'a -IIIIIII0

  K$la% u)aPe)a#, 'e%$)aS,+#em alen)a% Tul,+an !,e%$gl," 

   A

  BCD

  I )an II

  II )an IIIIII )an I0I )an I0

  Koleksi Soalan – Soalan Objekti SPM Ta!"n 2004 – 2014 2

  Mesir PurbaIndusMesopotamia

 • 8/18/2019 Koleksi Spm Objektif (k1) Tahun2 Lepas

  3/145

  KOLEKSI SOALAN-SOALAN SPM TAHUN 2004 - 2014

  5 An)a,an an)a +e$%ang pem'e+a% pa)a a)),ma! I'n K!al)un meneanan ,%, e!,)upan 'an)a% ang

  'e%#ama)un6 Apaa! ,%, e!,)upan #e%+e'u# -

   ABCD

  Ke'e'a+an 'e%agamaKe+e*a!#e%aan !,)upKema*uan e$n$m,Ke#,ngg,an m$%al

  12 Pe%em'angan ang pe+a# )alam pe%anangan 'an)a% 'e%lau pa)a +e,#a% #a!un 2===S6M )alam #ama)un In)u+6 Apaa! "a#$% ang men)$%$ng pe%em'angan #e%+e'u# -

   ABCD

  Kema!,%an ,lmu ge$me#%,Ke*aaan eg,a#an pene%$aanKelua+an a(a+an peme%,n#a!anKeg,a#an eagamaan

  20101 Maluma# 'e%,u# 'e%a,#an )engan +,+#em #ul,+an )alam Tama)un Me+,% Pu%'a6

   Apaa! +,+#em #ul,+an #e%+e'u# - A

  BCD

  H,e%$gl," 

  I)e$g%amCune,"$%mP,#$g%a" 

  14 Apaa! e+an pengamalan +,"a# #e%'ua )alam ma+a%aa# In)u+ - ABCD

  Pe%lua+an penga%u!Pe%#ua%an #en$l$g,Pene'a%an agama H,n)uPe%em'angan ',)ang penul,+an

  Koleksi Soalan – Soalan Objekti SPM Ta!"n 2004 – 2014 #

  Berasaskan kombinasi gambar dan simbol yang berdasarkan bunyi

 • 8/18/2019 Koleksi Spm Objektif (k1) Tahun2 Lepas

  4/145

  KOLEKSI SOALAN-SOALAN SPM TAHUN 2004 - 2014

  201117 Se#,ap nega%a $#a )alam #ama)un Me+$p$#am,a mempuna, p,n#u ge%'ang ang pel'aga,

  'en#u6 Apaa! epen#,ngan p,n#u ge%'ang )alam #ama)un #e%+e'u# -

   A

  BCD

  :am'ang eaaan

  Pan)uan laluan apalSempa)an empaa% S,m'$l egana+an

  18 Apaa! +um'angan Im!$#ep #e%!a)ap Tama)un Me+,% Pu%'a- ABCD

  Mempe%enalan #en, pem',naan 'angunanMema*uan #en$l$g, ',)ang pe%#an,anMenggu'al un)ang3un)angMen,p#a +,+#em #ul,+an

  201219 Gam'a% 1 'e%a,#an )engan K$) Un)ang3Un)ang Hammu%a',6

   Apaa! p%,n+,p un)ang3un)ang #e%+e'u# - ABCD

  Mengu#amaan $n+ep pe%mua"aa#anBe%a+a+an +,+#em epe%aaan #empa#anBe%#e%a+an !a %aa# #e%!a)ap ea),lanHuuman ang +ama un#u +emua g$l$ngan

  2013

  15 Gam'a% 1 'e%a,#an )engan +,m'$l ?,n )an ?ang6

    G$"+$, 1 Apaa! ma+u) +,m'$l #e%+e'u#-

   ABCD

  Man)a# )a%, +u%gaPemu*aan %$! nene m$angUn+u% alam ang +al,ng melengap,Ramalan pe%,+#,(a ang aan 'e%lau

  Koleksi Soalan – Soalan Objekti SPM Ta!"n 2004 – 2014 4

 • 8/18/2019 Koleksi Spm Objektif (k1) Tahun2 Lepas

  5/145

  KOLEKSI SOALAN-SOALAN SPM TAHUN 2004 - 2014

  2= S,+#em peme%,n#a!an ), Me+$p$#am,a 'e%a+a+an +,+#em 'e%a*a6 Apaa! 'en#u +,+#em 'e%a*a #e%+e'u#-

   ABC

  D

  Ol,ga%,Dem$%a+,

   A%,+#$%a+,

  Te$%a+,

  SMU 2013

  21 Ra*a! 1 menun*uan 'an)a% )alam #ama)un In)u+6

    )$*$% 1

   Apaa! e,+#,me(aan e)ua3)ua 'an)a% #e%+e'u#- ABCD

  Mempuna, pel'aga, agamaPem',naan +ea%a #e%anangBe%"ung+, +e'aga, pela'u!anPen#a)',%an ),e#ua, pen)e#a

  22 Gam'a% 1 'e%a,#an )engan #ama)un a(al ), C!,na6

    Gam'a% 1 @ Tulang O%ale

   Apaa! ang 'e%a,#an )engan #ulang #e%+e'u#- ABCD

  Pengenalan +,+#em #ul,+anPen,nga#an +#a#u+ ma+a%aa#Pengenalan +,+#em pe%un)anganPe%ala#an un#u 'e%pe%ang

  Koleksi Soalan – Soalan Objekti SPM Ta!"n 2004 – 2014 $

 • 8/18/2019 Koleksi Spm Objektif (k1) Tahun2 Lepas

  6/145

  KOLEKSI SOALAN-SOALAN SPM TAHUN 2004 - 2014

  20142 Mo!enjo-%a&o 'an Ha&a((a a'ala! ban'a& te&an)an* te&a+al 'i '"nia,

  Men*a(aka! as.a&akat Taa'"n In'"s be&ja.a ebina ban'a& te&an)an*te&seb"t/

   A

  BCD

  Pe&l"asan aja&an a*aa

  Siste (ee&inta!an teok&asiS"ban*an *olon*an ban*sa+anPe&teb"n*an 'en*an taa'"n l"a&

  Koleksi Soalan – Soalan Objekti SPM Ta!"n 2004 – 2014

 • 8/18/2019 Koleksi Spm Objektif (k1) Tahun2 Lepas

  7/145

  KOLEKSI SOALAN-SOALAN SPM TAHUN 2004 - 2014

  BAB 2 - ENINGKATAN TAMADUN

  TAHUN / TAJUK ’04 ’05 ’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11 ’12 ’13 SMU

  ’14

  :a#a% 'elaang Tama)un 1 1

  Pen#a)',%an 1 1 2 1Pe%un)angan 1 1 1

  Pe%lua+an Kua+a 1 1 1

  Pen,nga#an E$n$m, 1 1 1 1 1

  Pen),),an 1 1 1

  al+a"a! 1

  Sa,n+ )an Ten$l$g,

  Sen, B,na 1 1

  Ba!a+a )an Ke+u+a+#e%aan

  S,+#em S$+,al 1 1

  Sum'angan Tama)un Umum 1 1 1

   Agama )an A*a%an U#amaDun,a

  1 1

  J!"#$% 2 6 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3

  20041 Apaa! pe%+amaan an#a%a +,+#em )em$%a+, ?unan, )engan +,+#em )em$%a+, ),

  Mala+,a-

   ABCD

  Ra*a +e'aga, e#ua e%a*aanRaa# #e%l,'a# )alam peme%,n#a!anDe(an Nega%a melulu+an 'elan*a(anDe(an Raa# menen#uan e#ua nega%a

  2 Apaa! "a#$% pene'a%an agama K%,+#,an +ea%a melua+ pa)a aman R$m

  2;= 9 S6 M6 - ABCD

  Penul,+an ,#a' B,'lePenga%u! agama la,n u%angPeng,#,%a"an $le! C$n+#an#,nePe%em'angan #en$l$g, pe%e#aan

  2005 Baga,manaa! "al+a"a! legal,+me )apa# mem'en#u ma+a%aa# ang 'e%),+,pl,n -

   ABC

  D

  Pengamalan un)ang3un)angMen,#,'e%a#an un+u% a+,! +aangPela+anaan un)ang3un)ang ang #ega+

  Hu'ungan !a%m$n, manu+,a )engan alam

  4 Baga,manaa! S!,! Huang T, meme%,n#a! e%a*aanna +ea%a au#$%a#, -

   ABCD

  Me(u*u)an p$l,+ %a!+,aMelan#, !a,m ang 'e%ga*,Mengu%angan ua+a #en#e%aMeng!apu+an ua+a g$l$ngan 'ang+a(an

  Koleksi Soalan – Soalan Objekti SPM Ta!"n 2004 – 2014

 • 8/18/2019 Koleksi Spm Objektif (k1) Tahun2 Lepas

  8/145

  KOLEKSI SOALAN-SOALAN SPM TAHUN 2004 - 2014

  7 S#%e+#!,n me%upaan +e'ua! pe%#u'u!an pe%)agangan ), In),a6 An#a%a ma#lama# penu'u!anna ,ala!

   ABC

  D

  men*am,n e+e#,aan pee%*amenga(al a)a% ga*, pee%*amempe%#a!anan !a ma*,an

  mempe%*uangan !a) ma+a 'ee%*a

  8 ,.'$ "+#$*$,$'Ren)a! Mengenal )an meng!a"al #ul,+an ,)e$g%am

  Menenga! Menul,+ a%angan )an +a+#e%aT,ngg, F

  Ra*a! ), a#a+ menun*uan #,ga pe%,nga# pen),),an )alam #ama)un C!,na6F ,ala!

   A

  BCD

  Men#e%*e%ma! 'uu +u,

  Meng!a"al ,#a' agamaMena#a# +ala+,la! ma!a%a*aMenul,+ 'uu un)ang3un)ang

  9

  Ra*a! ), a#a+ me%u*u epa)a +#%u#u% ma+a%aa# meng,u# a*a%an C$n"u,u+6Baga,manaa! +#a#u+ g$l$ngan pe#an, '$le! 'e%u'a! epa)a ela+ ang le',! #,ngg, -

   ABC

  D

  Mem'aa% ua,Mengumpul !a%#aMem'e%,an #aa# +e#,a

  Men,nga#an #a!ap pen),),an

  ; An#a%a 'e%,u# ang manaa! 'e%a,#an )engan +uan Ol,mp, ang ),a)aan ), ?unan,pa)a #a!un 998 S6M6-

  IIIIIII0

  Meng!$%ma#, #u!an eu+D,an*u%an empa# #a!un +eal,Pe%+a,ngan an#a%a nega%a $#aMel,'a#an !ana g$l$ngan 'ang+a(an

  Koleksi Soalan – Soalan Objekti SPM Ta!"n 2004 – 2014

  Sarjana

  Petani

  Tukang

  Pedagang

 • 8/18/2019 Koleksi Spm Objektif (k1) Tahun2 Lepas

  9/145

  KOLEKSI SOALAN-SOALAN SPM TAHUN 2004 - 2014

   ABCD

  I II )an IIII II )an I0I III )an I0II III )an I0

  20065 Baga,manaa! R$m men*a), +e'ua! %epu'l, pa)a #a!un 7=5 S6M6 -

   ABCD

  Penaluan $%ang ga+a% Pen*a*a!an .ul,u+ Cae+a% Pe%#a'alan Ma!a%a*a Augu+#u+Pem'e%$n#aan g$l$ngan pa#%,,an

  1=

  Be%)a+a%an %a*a! ), a#a+ 'aga,manaa! legal,+me ),la+anaan -

   ABC

  D

  Ha,m ),'aa% ga*, ang #,ngg,Raa# ), 'a(a! pengua+aan #en#e%aRa*a !a%u+ mem,l,, ua+a ang u#u!

  .u%, ),lan#, )a%,pa)a alangan 'ang+a(an

  200711

  Maluma# ), a#a+ me%u*u epa)a ',naan

   A

  BCD

  Pan#!e$n

   A>ue)u# A%$p$l,+C$ll$+eum

   

  Koleksi Soalan – Soalan Objekti SPM Ta!"n 2004 – 2014 3

  Undang-undang yang tegas

  LegalismeTiada perasaan belas kasihan

  Penguatkuasaan harusdipelihara

  • Berbentuk kubah

  • Siap semasa Maharaja Flavian

  • Tempat pertarungan pahlaan

 • 8/18/2019 Koleksi Spm Objektif (k1) Tahun2 Lepas

  10/145

  KOLEKSI SOALAN-SOALAN SPM TAHUN 2004 - 2014

  12 An)a,an an)a +e$%ang a!l, De(an Sena# )alam +,+#em %epu'l, ), R$m pa)a #a!un 7=5S6M6

   Apaa! #uga+ an)a -

   A

  BCD

  Me%anga un)ang3un)ang

  Mena)ang )a+a% e%a*aanMelan#, pega(a, pen#a)',% Menga#u% +#%a#eg, e#en#e%aan

  20081 Ra*a! 1 'e%a,#an )engan +,+#em %epu'l, ang ),amalan ), R$m6

    )$*$% 1

   Mengapaa! )ua $%ang $n+ul ),lan#, menge#ua, pen#a)',%an -

   ABCD

  Menea# penga%u! ge%e*aMeng,m'ang, ua+a peme%,n#a!Mempe%uu! e)u)uan peme%,n#a!Mengelaan pen*a*a!an ua+a a+,ng

  14 Raa# A#!en+ #,)a 'e%pua+ !a#, #e%!a)ap g$l$ngan a%,+#$%a# e%ana ua+a me%eamenga#a+, ua+a %a*a6

   Apaa! e+an )a%,pa)a %a+a #,)a pua+ !a#, #e%+e'u# -

   ABCD

  Pe%ampa+an ua+aPemulauan p,l,!an %aaPe%luu#an *a(a#an pen#a)',%anPe%u'a!an +#%u#u% ma+a%aa#

  17 Mengapaa! +,+#em penanaman +ea%a 'e%g,l,% ),amalan pa)a

 • 8/18/2019 Koleksi Spm Objektif (k1) Tahun2 Lepas

  11/145

  KOLEKSI SOALAN-SOALAN SPM TAHUN 2004 - 2014

  200918 Gam'a% 1 menun*uan +e'a!ag,an )a%,pa)a Tem'$ Be+a% C!,na6

  Mengapaa! #em'$ #e%+e'u# ),',na -

   AB

  CD

  Menan)aan +empa)an nege%,Men*am,n e+elama#an (,laa!

  Men*a), 'en#eng peng!alang 'an*,% Melam'angan eagungan e%a*aan

  19 Mengapaa! ',)ang 'e%,u# ),'e%, peneanan )alam pen),),an ), A#!en+ -

   AB

  CD

  Menanam +,ap e'e%an,anMela#,! pem,mp,n 'e%(,'a(a

  Mela!,%an ,n),,)u +e,m'angMenguu!an +emanga# pa#%,$#,+me

  20101; Se*a #a!un 1== Ma+,!, pe%)agangan ma%,#,m an#a%a In),a )engan Alam Melau #ela!

  'e%em'ang6 Apaa! epen#,ngan Alam Melau epa)a In),a ma+a ,#u -

   ABCD

  Pu+a# eagamaanPu+a# e+u+a+#e%aanPem'eal #enaga 'u%u!Pem'eal %empa! %a#u+

  15 Penganu# agama H,n)u 'e%u+a!a un#u menapa, m$+a6 Me%ea 'e%'ua# )em,,an+upaa

   ABCD

  ),la!,%an +emula),'e%, pengampunan),ma+uan e +u%ga),+a#uan )engan #u!an

  Koleksi Soalan – Soalan Objekti SPM Ta!"n 2004 – 2014 11

  • Sukan

  • Seni berpidato

  • !esusasteraan

 • 8/18/2019 Koleksi Spm Objektif (k1) Tahun2 Lepas

  12/145

  KOLEKSI SOALAN-SOALAN SPM TAHUN 2004 - 2014

  20112= Nega%a 'e%,u# mengamalan +,+#em peme%,n#a!an )em$%a+, ang ),(a%,+, )a%,pa)a

  #ama)un ?unan,6

   Apaa! ,%, )em$%a+, ang ),amalan $le! nega%a #e%+e'u# - ABCD

  Pe%)ana Men#e%, menge#ua, nega%aRaa# ),'e%, !a mem,l,! pem,mp,nDe(an Sena# melulu+an un)ang3un)ang

   A!l, De(an Pe%!,mpunan ),lan#, $le! e#ua nega%a

  21 Pa)a #a!un 7=5 S6M6 R$m mengamalan +,+#em peme%,n#a!an %epu'l, ang ),#a)',% $le!)ua $%ang $n+ul6

  Mengapaa! )ua $%ang $n+ul #e%+e'u# ),lan#, -

   ABCD

  Memu)a!an pe%lua+an empaa% Menguu!an !u'ungan lua% Meng!alang pemu+a#an ua+aMem,l,! pem,mp,n 'e%(,'a(a

  201222 Ban)a% 'e%,u# (u*u) pa)a

 • 8/18/2019 Koleksi Spm Objektif (k1) Tahun2 Lepas

  13/145

  KOLEKSI SOALAN-SOALAN SPM TAHUN 2004 - 2014

  24 Gam'a% 2 menun*uan #$$! #ama)un a(al )un,a6

  T$"$&!' )" T$"$&!' C%.'$

   Augu+#u+ Cae+a% S!,! Huang T,

   Apaa! +um'angan me%ea -

   ABCD

  Mempe%enalan peme%,n#a!an )em$%a+,Mene%agaman un)ang3un)angMenga+a+an +,+#em empaa% Mengamalan ep,mp,nan melalu, #ela)an

  201327

  T$$! 'e%,u# #ela! menum'ang epa)a pen,nga#an #ama)un C!,na6

  • :a$ T

 • 8/18/2019 Koleksi Spm Objektif (k1) Tahun2 Lepas

  14/145

  KOLEKSI SOALAN-SOALAN SPM TAHUN 2004 - 2014

   ABCD

  I )an III )an I0II )an IIIIII )an I0

  SMU 201329

  Sena%a, 'e%,u# me%u*u epa)a pe%+a#uan ang ),#u'u!an )alam #ama)un In),a6

  • Pe%+a#uan #uang au

  • Pe%+a#uan #uang l$gam

  • Pe%+a#uan #uang ul,#

   Apaa! pe%anan pe%+a#uan #e%+e'u#- ABCD

  Mela#,! pee%*a 'a!a%uMenga(al !a%ga 'a%angMengelua%an ma#a (angMene),aan #empa# 'e%n,aga

  2; Tama)un R$m me(a%,+an +,+#em pe%un)angan epa)a )un,a6 Apaa! p%,n+,p +,+#em pe%un)angan #e%+e'u#-

   ABCD

  Mengu#amaan amalan a)a# %e+am #empa#anMem'e%, eu#amaan #e%!a)ap a*a%an agamaBen#u !uuman 'e%'e

 • 8/18/2019 Koleksi Spm Objektif (k1) Tahun2 Lepas

  15/145

  KOLEKSI SOALAN-SOALAN SPM TAHUN 2004 - 2014

  1  A#!en+ me%upaan +e'ua! nega%a $#a )alam Tama)un ?unan,6 Apaa! ma# lama# pen),),an ), nega%a $#a #e%+e'u#-

   AB

  CD

  Mela!,%an pega(a, e%a*aan ang 'e%pen),),anMe(u*u)an ma+a%aa# ang el, !u%u"

  Mem'en#u (a%ganega%a ang #aa#Mela!,%an manu+,a ang +e,m'ang

  Koleksi Soalan – Soalan Objekti SPM Ta!"n 2004 – 2014 1$

 • 8/18/2019 Koleksi Spm Objektif (k1) Tahun2 Lepas

  16/145

  KOLEKSI SOALAN-SOALAN SPM TAHUN 2004 - 2014

  BAB 3 - TAMADUN AWAL ASIA TENGGA)A

  TAHUN / TAJUK ’04

  ’05

  ’06

  ’07

  ’08

  ’09 ’10

  ’11 ’12

  ’13

  SMU

  ’14

  Pengenalan

  Ke%a*aan Ag%a%,a 1 1 1 1 1 1 1Ke%a*aan Ma%,#,m 1 1 1 1 2 1

  Sal,ng 'e%gan#ung Ke%6A )an Ke% M

  1

  Ca%a Ke)a#angan penga%u! H3B

  Penga%u! H3B )alamPeme%,n#a!an

  1 2 1

  Penga%u! H3B )lm e+en,an &e+u+a+#e%aan

  1 1

  J!"#$% 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

  20041 Mengapaa! e%a*aan unan 'e%em'ang )a%,pa)a e%a*aan ag%a%,a epa)a e%a*aan

  ma%,#,m - ABCD

  Keaaan !a+,l lau#Pen,nga#an !a+,l pe%#an,anPe%u'a!an )a+a% peme%,n#a!anKe)u)uan O3E$ ang +#%a#eg,

  2 K,$*$$' $"$'Ke)a! Tua A'a) e37M6 !,ngga e31M6

  S%,,*aa A'a) e39M6 !,ngga e31M6

   Apaa! pe%+amaan an#a%a e)ua3)ua e%a*aan ), a#a+ - ABCD

  Pe%lua+an ua+aKa(a+an pe%#an,an ang lua+Pu+a# penga*,an agama H,n)uE$n$m, 'e%a+a+an pe%)agangan

  2006

    Tem',a% ,ng Pa,

   Apaa! a,#an penemuan a%#,"a ), a#a+ )engan e%a*aan Ke)a! Tua - AB

  Pu+a# pengumpulan 'a%angSe'ua! pela'u!an en#%ep$#

  Koleksi Soalan – Soalan Objekti SPM Ta!"n 2004 – 2014 1

 • 8/18/2019 Koleksi Spm Objektif (k1) Tahun2 Lepas

  17/145

  KOLEKSI SOALAN-SOALAN SPM TAHUN 2004 - 2014

  CD

  Hu'ungan 'a, )engan C!,naKe%a*aan #e%#ua ), Tana! Melau

  20074 Apaa! "a#$% ang mene'a'an e%a*aan Ang$% men*a), +e'ua! e%a*aan ang ulung

  ), A+,a Tengga%a -

  IIIIIII0

  Pe%anangan 'an)a% #e%a#u% Te%l,n)ung )a%,pa)a 'enana alamBe%!amp,%an Ta+, T$nle SapIl,m +e+ua, un#u pe%#an,an

   ABCD

  I )an IIII )an IIIIII )an I0I )an I0

  7

  Sena%a, ), a#a+ me%u*u epa)a !a+,l e+u+a+#e%aan ), A+,a Tengga%a6 Apaa! ang )apa# ),+,mpulan 'e%a,#an )engan !a+,l e+u+a+#e%aan #e%+e'u# -

   ABCD

  D,penga%u!, un+u% In),aD,#ul,+ g$l$ngan pen)e#aD,m,na#, pa%a 'ang+a(anD,*a),an )a+a% pe%un)angan

  20088 Pe%na#aan 'e%,u# me%u*u epa)a !u'ungan an#a%a e%a*aan ag%a%,a )engan e%a*aan

  ma%,#,m6

   Apaa! e+an !u'ungan #e%+e'u# epa)a e%a*aan ag%a%,a -

   ABCD

  Men*a), ua+a lau# ang unggulPe+a,ng ang !e'a#Pem'eal +um'e% maananMenalu a(a+an 'e%!amp,%an

  9 Apaa! e+an pem',naan +,+#em penga,%an ), Ang$% pa)a

 • 8/18/2019 Koleksi Spm Objektif (k1) Tahun2 Lepas

  18/145

  KOLEKSI SOALAN-SOALAN SPM TAHUN 2004 - 2014

  2009; Mengapaa! $n+ep 'e%,u# ),amalan $le! e%a*aan a(al ), A+,a Tengga%a -

   ABCD

  Mempel'aga,an ,+#,a)a# ,+#anaMengealan pen#a)',%an ang a),lMenggam'a%an upaa%a eagamaanMempe%uu! e)u)uan peme%,n#a!

  5 Pa)a

 • 8/18/2019 Koleksi Spm Objektif (k1) Tahun2 Lepas

  19/145

  KOLEKSI SOALAN-SOALAN SPM TAHUN 2004 - 2014

  1 Gam'a% 'e%,u# menun*uan an), Ang$% Wa# ), Kem'$*a6

  Mengapaa! e%a*aan Ang$% mem',na an), #e%+e'u# - ABCD

  Se'aga, pu+a# eg,a#an pe%)aganganMen*a), pu+a# pen#a)',%an:am'ang pengua+aan alam +eme+#aMempe%uu!an +,+#em pe%#a!anan nega%a

  201214 Un+u% m,#$+ me%upaan elemen pen#,ng )alam e%a*aan a(al ), A+,a Tengga%a 6

   Apaa! epen#,ngan un+u% #e%+e'u# - ABCD

  Mempe%uu! e)u)uan peme%,n#a!Men)aula#an +,+#em pe%un)anganMeng,#,%a" g$l$ngan pen)e#aMengealan (a%,+an #%a),+,

  17 Dalam +,+#em pen#a)',%an e%a*aan S%,,*aa #e%)apa# *a(a#an )a#u6 Apaa! pe%anan )a#u)alam +,+#em pen#a)',%an #e%+e'u# -

   AB

  CD

  Ke#ua agamaPen#a)',% )ae%a!

  Peme%,n#a! #en#e%aPena#a# +ala+,la! %a*a

  201318 Ra*a In)%aa%man I meme%,n#a! e%a*aan Ang$% mula, #a!un ;99 Ma+,!,6

   Apaa! +um'angan 'ag,n)a #e%!a)ap e%a*aan Ang$%- ABCD

  Mene),aan emu)a!an pela'u!anMema*uan pe%u+a!aan pe%apalanMeng!apu+an ua, #anamanMem',na #aungan a,% 

  19 Dalam e%a*aan a(al A+,a Tengga%a %aa# ',a+a #au# un#u men)e%!aa epa)a %a*a6

  Mengapaa! me%ea 'e%+,ap )em,,an- ABCD

  Ra*a mengua+a, empaa% Ra*a men*a), e#ua pen)e#aRa*a a)ala! 'aangan #u!anRa*a mem,l,, eua#an #en#e%a

  Koleksi Soalan – Soalan Objekti SPM Ta!"n 2004 – 2014 13

 • 8/18/2019 Koleksi Spm Objektif (k1) Tahun2 Lepas

  20/145

  KOLEKSI SOALAN-SOALAN SPM TAHUN 2004 - 2014

  SMU 2013

  1;

  Sena%a, 'e%,u# a)ala! pela'u!an a(al ), A+,a Tengga%a6

  • .en)e%am H,l,% 

  • Kuala Be%ang

  • Kuala Sel,n+,ng

   Apaa! *en,+ pela'u!an #e%+e'u#-

   ABCD

  Pela'u!an 'e'a+Pela'u!an #empa#anPela'u!an pem'ealPela'u!an e%a*aan

  15 Apaa! "a#$% ang mem'$le!an e%a*aan S%,,*aa men*a), +e'ua! e%a*aan ma%,#,mang #e%ulung ), A+,a Tengga%a-

   ABCD

  Sum'e% a+l, ),#e%$a,Bealan 'u%u! %ama,

   Anga#an #en#e%a ua#S,+#em penga,%an m$)en

  2014

  2= Pe#a 1 menun*uan e%a*aan Ma%,#,m ), A+,a Tengga%a6

    $ 1

   Men*a(aka! ke&ajaan te&seb"t be&ja.a ene&oka '"nia l"a&/ 

   ABCD

  Ke*iatan (e&tanian be&keban* aj"Ke&ajaan asin* ebe&ikan bant"anP"sat lati!an kela"tan 'it"b"!kanMa!i& 'ala (ebinaan ka(al

  Koleksi Soalan – Soalan Objekti SPM Ta!"n 2004 – 2014 20

 • 8/18/2019 Koleksi Spm Objektif (k1) Tahun2 Lepas

  21/145

  KOLEKSI SOALAN-SOALAN SPM TAHUN 2004 - 2014

  21

  Ra*a! 1 'e%a,#an )engan pe%u'a!an ang 'e%lau epa)a e%a*aan unan6

  Ke%a*aan Ag%a%,a

  Ke%a*aanMa%,#,m

    )$*$% 1Mengapaa! pe%u'a!an #e%+e'u# 'e%lau-

   ABCD

  Keua#an #en#e%aPe%lua+an empaa% Kema*uan pela'u!anPe%#am'a!an pen)u)u

  Koleksi Soalan – Soalan Objekti SPM Ta!"n 2004 – 2014 21

 • 8/18/2019 Koleksi Spm Objektif (k1) Tahun2 Lepas

  22/145

  KOLEKSI SOALAN-SOALAN SPM TAHUN 2004 - 2014

  BAB 4 KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN E)KEMBANGANNA DI MAKKAH

  TAHUN / TAJUK ’04 ’0

  5

  ’0

  6

  ’0

  7

  ’08 ’0

  9

  ’1

  0

  ’11 ’1

  2

  ’1

  3

  SM

  U

  ’14

  Ma+a%aa# & C,%,2 .a!,l,a! 1 1 2 1 1 1 1 1Ke!,)upan N6 Mu!amma) +'lmmen*a), %a+ul

  Kepe%,'a),an & Ke%a+ulanN6Mu!amma)

  1 1 1 1 1 1

  Pene'a%an I+lam ), Maa! 1 1Rea+, ma+a%aa# #e%!a)ap I+lam 1 1 1N6Mu!amma) menele+a,anma+ala!

  1

  J!"#$% 3 1 3 1 2 2 2 2 1 2 2 0

  20041 Mengapaa! pe%ga)u!an +e%,ng 'e%lau an#a%a a',la! )alam ma+a%aa# A%a' .a!,l,a! -

   ABCD

  Menga(al aa'a!Mengua+a, #elaga

 • 8/18/2019 Koleksi Spm Objektif (k1) Tahun2 Lepas

  23/145

  KOLEKSI SOALAN-SOALAN SPM TAHUN 2004 - 2014

  BCD

  Pe%'ala!an an#a%a aum ),elaanPe%em'angan pe%)agangan ), Maa!Pe%lan#,an pem,mp,n )a%, alangan $%ang I+lam

  20067 Baga,manaa! a%a !,)up ma+a%aa# A%a' .a!,ll,a! -

   ABCD

  Memen,lan ),%,Mengelaan anaman mu+u!Mengamalan +emanga# e+uuanMengamalan epe%aaan p$l,#,e+me

  8T$,.% ,..($

  8 Og$+ 81=M 19 Rama)!an Wa!u pe%#ama epa)a Na', Mu!amma) SAW

  Pe%,+#,(a ), a#a+ menun*uan

   ABCD

  agama I+lam #e%+e'a% emunulan e%a*aan I+lampenen#angan A%a' u%a,+ #e%!a)ap I+lampem,+a! aman .a!,ll,a! )engan aman I+lam

  9 Mengapaa! $%ang A%a' u%a,+ Maa! menen#ang a*a%an I+lam-

  IIIIIII0

  P%,n+,p pe%+amaan #a%a" Pe%'eaTanggapan +ala! #e%!a)ap #uga+ Na', Mu!amma) SAW

   ABCD

  I II )an IIII II )an I0I III )an I0II III )an I0

  2007;

  D,al$g ), a#a+ mung,n 'e%lau ), an#a%a pem,mp,n u%a,+ ), Maa!6 Apaa! e+anna #e%!a)ap Na', Mu!amma) SAW-

   ABCD

  Pene'a%an I+lam #e%+ea#Pe%*an*,an )ama, #e%+ea#Peng!,*%a!an 'ag,n)a e Ha'+a!Pemulauan #e%!a)ap elua%ga 'ag,n)a

  Koleksi Soalan – Soalan Objekti SPM Ta!"n 2004 – 2014 2#

  Pemimpin " + !ita perlu menentang Muhammad habis-habisan kerana diamenggugat kedudukan kita sebagai pemimpin,

  Pemimpin # + a. tambahan pula ajarannya bertentangan dengan amalan nenekmoyang kita,

 • 8/18/2019 Koleksi Spm Objektif (k1) Tahun2 Lepas

  24/145

  KOLEKSI SOALAN-SOALAN SPM TAHUN 2004 - 2014

  20085 Apaa! e+an amalan +,+#em a',la! )alam ma+a%aa# A%a' .a!,ll,a! -

   ABCD

  Me(u*u)an +emanga# a++a',a!Memulaan pe%+a,ngan ua+aMeman#apan +,+#em pen#a)',%anMempe%uu! pe%pa)uan an#a%a +uu

  1= Maluma# 'e%,u# me%u*u epa)a pepe%angan ang 'e%lau ), alangan ma+a%aa# A%a'pa)a

 • 8/18/2019 Koleksi Spm Objektif (k1) Tahun2 Lepas

  25/145

  KOLEKSI SOALAN-SOALAN SPM TAHUN 2004 - 2014

  20101 Pepe%angan al3Ba+u+ ang 'e%lau pa)a aa# 137 pa)a8 Og$+ 81= Ma+,!, 19 Rama)!an 6

   Apaa! ang ),pe%,n#a!an $le! Alla! SWT epa)a Na', Mu!amma) SAW mene%u+, +u%a!#e%+e'u# -

   A

  BCD

  Mengealan pe%+amaan #a%a" +e+ama manu+,a

  Pena#uan uma# ), 'a(a! +a#u a,)a!Pem'elaan #e%!a)ap agamaMem'aa un#u men,nga#an ,lmu

  201117 Mengapaa! Na', Mu!amma) SAW ),gela% +e'aga, al3 Am,n -

   ABCD

  Ke#u%unan 'ag,n)a ),!$%ma#,Mem,l,, e',*a+anaanBe%pengalaman lua+Sen#,a+a ),pe%aa,

  18 An#a%a 'e%,u# ang manaa! 'e%a,#an )engan ma+a%aa# A%a' .a!,ll,a! -

  IIIIIII0

  Meng!alalan amalan %,'aMen*alanan peme%,n#a!an 'e%pu+a#Men*al,n e%*a+ama an#a%a a',la!Mengamalan pe%a!(,nan 'e'a+

   ABCD

  I )an III )an I0II )an IIIIII )an I0

  201219 .a)ual 2 'e%a,#an )engan +e*a%a! a(al pe%em'angan I+lam ), Maa!6

  T$,.% 8 Og$+ 81= Ma+,!, 'e%+amaan 19 Rama)!an

  T"$ Gua H,%a

  ,..($  Alla! menu%unan (a!u ang pe%#ama epa)a Na',

  Koleksi Soalan – Soalan Objekti SPM Ta!"n 2004 – 2014 2$

 • 8/18/2019 Koleksi Spm Objektif (k1) Tahun2 Lepas

  26/145

  KOLEKSI SOALAN-SOALAN SPM TAHUN 2004 - 2014

  Mu!amma) SAWJ$&!$# 2

   Apaa! e+an pe%,+#,(a #e%+e'u# -

   A

  BCD

  aman .a!,l,a! 'e%a!,% 

  Pel'aga, aum 'e%+a#uNega%a 'ang+a ),a+a+anS,+#em !al,"a! ),la+anaan

  20131; Pa)a 8 Og$+ 81= Ma+,!, 'e%+amaan 19 Rama)!an Na', Mu!amma) SAW mene%,ma

  (a!u ang pe%#ama6 Apaa! e+an pe%,+#,(a #e%+e'u#-

   ABC

  D

  Pene'a%an agama I+lamKemunulan e%a*aan 'a!a%u I+lamPenen#angan $%ang A%a' u%a,+ #e%!a)ap I+lam

  Pem,+a!an an#a%a aman .a!,l,a! )engan aman I+lam

  15

  Maluma# 'e%,u# 'e%a,#an )engan e!,)upan ma+a%aa# A%a' pa)a aman .a!,l,a!6

  • Menem'a! 'e%!ala

  • Menanam 'a, pe%empuan ang 'a%u la!,% 

   

   Apaa! F-

   A

  BCD

  Mem',na pe#empa#an eal

  Ma!,% mem',na +,+#em penga,%anMengamalan +emanga# a++a',a!Mempuna, +u+un lap,+ ma+a%aa#

  SMU 20132= Selepa+ A'u Tal,' )an S,#, K!a),*a! men,nggal )un,a penen#angan #e%!a)ap pene'a%an

  I+lam ), Maa! +ema,n men,nga#6Baga,manaa! Na', Mu!amma) SAW menangan, penen#angan #e%+e'u#-

   ABCD

  Mem'ena%an $%ang I+lam 'e%!,*%a! e Ha'+a!Menga)aan %un),ngan )engan $%ang u%a,+Men)apa#an 'an#uan pen)u)u Ma),na!Menga+,ngan ),%, ), )alam Gua H,%a

  21 Mengapaa! Pe%ang Al3Ba+u+ 'e%lau +elama 4= #a!un ), Tana! A%a' pa)a aman.a!,l,a!-

   ABCD

  Pe%e'u#an +um'e% a,% Pelangga%an +a%a# pe%*an*,anMenun#u# pem'e'a+an #a(ananMengamalan +emanga# a++a',a!

  Koleksi Soalan – Soalan Objekti SPM Ta!"n 2004 – 2014 2

 • 8/18/2019 Koleksi Spm Objektif (k1) Tahun2 Lepas

  27/145

  KOLEKSI SOALAN-SOALAN SPM TAHUN 2004 - 2014

  BAB 5 - KE)AJAAN ISLAM DI MADINAH

  TAHUN / TAJUK ’04 ’05 ’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11 ’12 ’13 SMU

  ’14

  Pe%*an*,an A>a'a! 1 & 2 1H,*%a! 2 1 1 1 1P,agam Ma),na! 1 1 2Pene'a%an I+lam 1 1 1 1Pe%*an*,an Hu)a,',a! 1 1 1Pem'uaan +emula K$#aMaa!

  1 1 1 1

  J!"#$% 1 2 0 2 2 1 2 2 3 2 2 3

  20041 An#a%a 'e%,u# ea)aan ang manaa! mem'ena%an pe%ang )alam I+lam -

  IIIIIII0

  Melua+an (,laa!Mengua+a, e$n$m,Men*aga !a%#a 'en)aMempe%#a!anan ),%,

   ABCD

  I )an IIII )an IIIIII )an I0I )an I0

  2005

  2 An#a%a 'e%,u# ang manaa! 'e%a,#an )engan peng!,*%a!an Na', Mu!amma) SAWe Ma),na!-

  IIIIIII0

  Wu*u)na g$l$ngan Mu!a*,%,n )an An+a% S#%u#u% pen#a)',%an ),p,mp,n $le! !al,"a!Te%',nana 'angunan ang lengap )engan ,n"%a+#%u#u% Mempe%+au)a%aan $%ang I+lam Maa! )an Ma),na!

   ABCD

  I )an IIII )an IIIIII )an I0I )an I0

  Sam'u#an Maal H,*%a! ),a)aan +e#,ap #a!un ), Mala+,a 'ag, mempe%,nga#,

   ABCD

  pe%*uangan uma# I+lam#u%unna (a!u pe%#amapem'uaan K$#a Maa!ela!,%an na', Mu!amma) SAW

  Koleksi Soalan – Soalan Objekti SPM Ta!"n 2004 – 2014 2

 • 8/18/2019 Koleksi Spm Objektif (k1) Tahun2 Lepas

  28/145

  KOLEKSI SOALAN-SOALAN SPM TAHUN 2004 - 2014

  2007

  4T$%!' ,..($

  829 Ma+,!, Pe%ang K!an)a

  .a)ual ), a#a+ 'e%a,#an )engan pepe%angan ang 'e%lau an#a%a $%ang I+lam )enganp,!a u%a,+ Maa!6

   Apaa! +#%a#eg, Na', Mu!amma) SAW )alam pepe%angan #e%+e'u# -

   ABC

  D

  Menggal, pa%,#Pe%ang ge%,laSe%ang !en)ap

  Mem',na #em'$

  7

  T$%!' ,..($8= Ma+,!, Na', Mu!amma) SAW mem'ua

  +emula $#a Maa!

   Apaa! epen#,ngan pe%,+#,(a ), a#a+ #e%!a)ap e%a*aan I+lam Ma),na! -

   ABC

  D

  Men,nga#an ema*uan e$n$m,Pene%u+an +,+#em a',la!Mempe%uu! nega%a

  Pe%#am'a!an pen)u)u

  20088 T$$! 'e%,u# #ela! mem'e%, +um'angan )alam pe%em'angan I+lam6

   Apaa! +um'angan me%ea -

   ABCD

  Menama#an pemulauan #e%!a)ap $%ang I+lamMem'an#u Ra+ululla! 'e%!,*%a! e Ma),na!Mene%u+an )a(a! e Ta," Menan)a#angan, Pe%*an*,an Hu)a,',a!

  9 Pe%na#aan 'e%,u# me%upaan +a#u )a%,pa)a +a%a# Pe%*an*,an Hu)a,',a!6

  Koleksi Soalan – Soalan Objekti SPM Ta!"n 2004 – 2014 2

  • %bdullah b %bu Bakar 

  • %mir b Fuhairah

  • %bdullah b %r/at

  0rang Islam Madinah yang memihak ke Makkah tanpa

  kebenaran penjaganya tidak perlu dipulangkan

 • 8/18/2019 Koleksi Spm Objektif (k1) Tahun2 Lepas

  29/145

  KOLEKSI SOALAN-SOALAN SPM TAHUN 2004 - 2014

  Mengapaa! Na', Mu!amma) SAW mene%,ma +a%a# #e%+e'u# (alaupun #,)a ),pe%+e#u*u,pa%a +a!a'a# ang la,n-

   ABCD

  Mengelaan pepe%anganMempe%#a!anan ,me* I+lamMemel,!a%a !u'ungan eelua%gaanMemu)a!an pene'a%an a*a%an I+lam

  2009; Selepa+ )ua #a!un Pe%*an*,an Hu)a,',a! ),me#e%a, $%ang u%a,+ Maa! mena'ul,

  pe%*an*,an #e%+e'u# )engan men$$ng Ban, Baa% ang 'e%pe%ang )engan Ban, K!u

 • 8/18/2019 Koleksi Spm Objektif (k1) Tahun2 Lepas

  30/145

  KOLEKSI SOALAN-SOALAN SPM TAHUN 2004 - 2014

   ABCD

  Pe%lua+an eg,a#an #en#e%a u%a,+Pengua+aan e$n$m, $le! $%ang R$mPena(anan a",la! pe%)agangan Pa%+,Pem'unu!an +e$%ang angg$#a Ban, K!u

 • 8/18/2019 Koleksi Spm Objektif (k1) Tahun2 Lepas

  31/145

  KOLEKSI SOALAN-SOALAN SPM TAHUN 2004 - 2014

  2013

  18 Sa%a# Pe%#amaPe%*an*,an Hu)a,',a!

  Menga)aan gena#an+en*a#a +elama 1= #a!un

    )$*$% 1

   Apaa! e+an pe%*an*,an #e%+e'u#-

   ABCD

  Peng!,*%a!an pen)u)u 'e%u%anganPe%#am'a!an (,laa! *a*a!anPe%lua+an pene'a%an I+lamPenguu!an anga#an #en#e%a

  19 O%,en#al,+ Ba%a# menganggap !,*%a! Na', Mu!amma) SAW )an uma# I+lam )a%, Maa! e

  Ma),na! +e'aga, pela%,an6 Apaa! ala+an un#u menangal anggapan #e%+e'u#-

  IIIIIII0

   ABCD

  D,'e%, +am'u#an me%,a!D,*empu# pen)u)u #empa#anGalaan $le! pem,mp,n u%a,+Men)apa# 'an#uan ma+a%aa# A%a'

  I )an III )an I0II )an IIIIII )an I0

  SMU 20131; Mengapaa! ea)aan ), Ma),na! u%ang aman +e'elum e)a#angan I+lam-IIIIIII0

   ABCD

  Kelua+an (,laa!Ke#,a)aan a*a%an agamaPengua+aan e$n$m, $le! ?a!u),Pe%'ala!an an#a%a +uu

  I )an III )an I0II )an IIIIII )an I0

  15 Maluma# 'e%,u# 'e%a,#an )engan pe%*an*,an an#a%a Na', Mu!amma) SAW )engan$%ang A%a' Ma),na!6

  T$%!' ,..($821 Ma+,!, Pe%*an*,an A>a'a! Pe%#ama ),#an)a#angan, an#a%a

  Na', Mu!amma) SAW )engan +uu Au+ )an+uu K!a

 • 8/18/2019 Koleksi Spm Objektif (k1) Tahun2 Lepas

  32/145

  KOLEKSI SOALAN-SOALAN SPM TAHUN 2004 - 2014

   Apaa! pe%a%a ang ),pe%+e#u*u, )alam pe%*an*,an #e%+e'u#-IIIIIII0

   ABCD

  Memu#u+an !u'ungan )engan ?a!u),Ra+ululla! men*a), e#ua nega%aBe%,man epa)a Alla! )an %a+ulMem'an#u )alam pe%*uangan

  I )an III )an I0II )an IIIIII )an I0

  2014

  2= Maluma# 'e%,u# 'e%a,#an )engan Pe%*an*,an Hu)a,',a!6

  T$%!' ,..($8=

  Ma+,!,O%ang A%a' u%a,+ melangga% +a%a#Pe%*an*,an Hu)a,',a!

   Apaa! e+an pe%,+#,(a #e%+e'u#-

   ABCD

  K$#a Maa! ),ua+a, I+lamS,+#em a',la! ),man+u!anU%u+an pe%)agangan #e%*e*a+Pen)u)u Ma),na! 'e%!,*%a!

  21 A(aka! (e&ka&a .an* 'i"taakan ole! Nabi M"!aa' SA7 'alaen'i&ikan ne*a&a Isla Ma'ina!/

   ABCD

  Men.at"kan +ila.a!Men."s"n (e&leba*aanMen*a'akan &"n'in*an 'aaiMeinta bant"an o&an* 6a'+i

  22 6a*aianaka! ke'"'"kan o&an* 8a!"'i 'ala Pia*a Ma'ina!/

   ABCD

  Mei(in an*katan tente&aMenja'i (enta'bi& +ila.a!%ibe&i (en*e)"alian )"kai%iikti&a seba*ai &ak.at

  Koleksi Soalan – Soalan Objekti SPM Ta!"n 2004 – 2014 #2

 • 8/18/2019 Koleksi Spm Objektif (k1) Tahun2 Lepas

  33/145

  KOLEKSI SOALAN-SOALAN SPM TAHUN 2004 - 2014

  BAB 6 EMBENTUKAN KE)AJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNA

  TAHUN / TAJUK ’04 ’05 ’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11 ’12 ’13 SMU

  ’14

  K$n+ep & a%a pem,l,!anK!al,"a!

  1

  K!ula"a al3Ra+,),n 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2Ke%a*aan Ban, Uma,a! 1 1 1 1Ke%a*aan Ban, A''a+,a! 1 1

  1Ke%a*aan Tu%, U#!man,a! 1a#$% Pene'a%an I+lam eE%$pa!

  1

  Pe%#em'ungan Tama)un I+lam)gn #ama)un la,n ), )un,a

  1 2 1 1

  J!"#$% 2 3 1 3 2 3 2 2 2 2 2 3

  20041 An#a%a 'e%,u# ang manaa! #e%ma+u )alam g$l$ngan al3R,))a! ang munul +elepa+

  e(a"a#an Na', Mu!amma) SAW-

  IIIIIII0

  Mengau +e'aga, Na',Men*a), e#ua !al,"a!Meme%ang, pem'e%$n#aanMeng,nga%, pem'aa%an

 • 8/18/2019 Koleksi Spm Objektif (k1) Tahun2 Lepas

  34/145

  KOLEKSI SOALAN-SOALAN SPM TAHUN 2004 - 2014

   ABCD

  I II )an IIII II )an I0I III )an I0IIIII )an I0

  2005

  Apaa! langa! K!al,"a! Uma% ',n al3K!a##a' %6a6 menga(al penele(engan !a,m -

   ABCD

  Mengenaan !uuman 'e%a#Mem'ua# peman#auan ang e%apMem'e%, ga*, 'ulanan ang lumaanMen,nga#an e"a!aman #e%!a)ap I+lam

  4 Mengapaa! C$%)$a ),anggap pen#,ng epa)a )un,a I+lam )an E%$pa! pa)a a'a)e31= M6-

  III

  IIII0

  Pu+a# e'u)aaanPu+a# pe%)agangan

  Pu+a# pen#e%*ema!anPu+a# penga*,an #,ng,

   ABCD

  I )an IIII )an IIIIII )an I0I )an I0

  7

   An#a%a 'e%,u# ang manaa! me%u*u epa)a pe%na#aan ), a#a+ -

  IIIIIII0

  Penggunaan 'a*a ,m,aPem',naan +,+#em +al,%anPeng!a+,lan 'en,! 'e%ual,#,Pe%eaan pe%ala#an pe%#an,an

   ABCD

  I )an IIII )an IIIIII )an I0I )an I0

  20068

   Apaa! #u*uan pem',naan +,+#em penga,%an ), a#a+-

  Koleksi Soalan – Soalan Objekti SPM Ta!"n 2004 – 2014 #4

  !erajaan Bani Umaiyah di %ndalusia berjaya memajukan

   pertaniannya

  • (mpangan %bu Musa - Basrah

  • Terusan %mirul Mukminin - Mesir 

 • 8/18/2019 Koleksi Spm Objektif (k1) Tahun2 Lepas

  35/145

  KOLEKSI SOALAN-SOALAN SPM TAHUN 2004 - 2014

   ABCD

  Mem'ealan a,% 'e%+,!Menga#a+, ma+ala! 'an*,% Men,nga#an pengelua%an pe%#an,anMen,mpan a,% un#u mu+,m ema%au

  2007

  9 Baga,manaa! K!al,"a! U#!man ' A""an %6a6 'e%*aa melua+an (,laa! I+lam -

   ABCD

  Semanga# *,!a) ),pupu A%ma)a lau# ),pe%uu!Pe%a!(,nan p$l,#, ),galaanPe%*an*,an )engan pem,mp,n #empa#an ),me#e%a,

  ;I.#$% M$!&

  Mu)e*a% O%ang I+lam +e#empa# ang #,nggal )alama(a+an peme%,n#a!an $%ang K%,+#,an

  M$

 • 8/18/2019 Koleksi Spm Objektif (k1) Tahun2 Lepas

  36/145

  KOLEKSI SOALAN-SOALAN SPM TAHUN 2004 - 2014

  2009

  12 O%ang Ma(al, ,ala! $%ang 'uan A%a' ang memelu I+lam6 An#a%a ang 'e%,u# ang manaa! 'e%a,#an )engan me%ea -

   ABCD

  D,(a*,'an mene%#a, e%a!an #enagaD,enaan 'aa%an ua, #am'a!anD,lan#, menge#ua, pen#a)',%an (,laa!D,pe%#anggung*a(a'an mem',na #e%u+an

  1 Apaa! +um'angan K!al,"a! U#!man ' A""an epa)a ema*uan +,+#em pe%#a!anan nega%aI+lam Ma),na! -

   A

  BCD

  Mem',na ma%a+ #en#e%a

  Me(u*u)an pa+uan #en#e%a #e#apMenu'u!an anga#an #en#e%a lau#Melan#, pangl,ma #en#e%a +e'aga, ga'en$% 

  14 Apaa! +um'angan e%a*aan Tu%, U#!man,a! )alam ',)ang e+en,an ang ma+,! eal!,ngga e !a%, ,n, -

   ABCD

  Sen, #ea#e% Sen, a%aSen, ',naSen, #a%,

  201017 Pa)a

 • 8/18/2019 Koleksi Spm Objektif (k1) Tahun2 Lepas

  37/145

  KOLEKSI SOALAN-SOALAN SPM TAHUN 2004 - 2014

   ABCD

  Wa%,+an 'ang+a.u%a, e#u%unanPengumpulan eaaanKeeme%langan ,n),,)u

  1; Apaa! pem'a!a%uan ang #ela! ),la+anaan $le! K!al,"a! A'u Baa% al3S,)),> )alam

  +,+#em peme%,n#a!an nega%a -

   ABCD

  Mene),aan paa,an +e%agam #en#e%aMem'en#u #en#e%a +ua%elaMempe%uu! #en#e%a lau#Mempe%enalan ga*, un#u #en#e%a

  201215 S,+#em (a

 • 8/18/2019 Koleksi Spm Objektif (k1) Tahun2 Lepas

  38/145

  KOLEKSI SOALAN-SOALAN SPM TAHUN 2004 - 2014

  BCD

  Mengu#u+ u#u+an )ama,Men)apa#an 'an#uan lua% Mempe%ua# anga#an lau#

  2014

  24

  T$$! 'e%,u# #ela! mem'an#u menguu!an peme%,n#a!an K!al,"a! A'u Baa% al3S,)),>6

  • K!al,) ',n al3Wal,)

  • U+ama! ',n a,)

   Apaa! 'an#uan ang ),'e%,an $le! #$$!3#$$! #e%+e'u#- ABCD

  Men**"bal "n'an*-"n'an*Men*atasi an)aan k"asa l"a&Me(e&k"k"! siste (en'i'ikanMe(elba*aikan ke*iatan (e&tanian

  27 Anta&a .an* be&ik"t9 .an* anaka! s"ban*an K!alia! Ab" 6aka& al-Si''i: ke(a'a ke&ajaan Isla Ma'ina!/

  Mee&an*i *olon*an al-;i''a!II Me(e&kenalkan (elba*ai )"kaiIII Men"b"!kan

 • 8/18/2019 Koleksi Spm Objektif (k1) Tahun2 Lepas

  39/145

  KOLEKSI SOALAN-SOALAN SPM TAHUN 2004 - 2014

  BAB 7- ISLAM DI ASIA TENGGA)A

  TAHUN / TAJUK ’04 ’05 ’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11 ’12 ’13 SMU

  ’14

  Te$%, Ke)a#angan I+lam 1 1 1 2 1 1Pene'a%an I+lam ), A+,aTengga%a Pe%)agangan

  Pe%a!(,nan

  Peng,+laman %a*a & g$l6Bang+a(an

  1

  Kela!,%an e%a*aan I+lam 1 1 1 1 1Pu+a# e'u)aaan 1Pe%anan Mu'al,g!

  Ke,+#,me(aan I+lam

  Ke+an / Penga%u! I+lam ), AT Peme%,n#a!an &Pen#a)',%an

  1 1 2 1

  S,+#em Pen),),an

  Ba!a+a & e+u+a+#e%aan

  Ca%a H,)up 1Ke+en,an

  E$n$m, 1Rumu+an 1

  J!"#$% 0 1 2 1 2 2 2 2 3 3 2 2

  2005

  1 Apaa! pe%+amaan #$$! ), a#a+ -

   ABCD

  Memulaan pen#a)',%an Ba%a#Mempe%enalan ,lmu alge'%aMen#e%*e%ma!an a%a "al+a"a! A%a'Mengemuaan #e$%, e)a#angan I+lam

  20062

  Baga,manaa! a%a pem'en#uan e%a*aan I+lam ), a#a+ -

  Koleksi Soalan – Soalan Objekti SPM Ta!"n 2004 – 2014 #3

  • 1ohn 2ra3ord

  • Snou*k 'urgronje

  • (manuel 4adinho (redia

  • Pasai

  • Pattani

 • 8/18/2019 Koleksi Spm Objektif (k1) Tahun2 Lepas

  40/145

  KOLEKSI SOALAN-SOALAN SPM TAHUN 2004 - 2014

   ABCD

  Peng,+laman %aa#Peng,+laman peme%,n#a!Pengua+aan pe%)aganganPeng!apu+an penga%u! H,n)u

  Mengapaa! un)ang3un)ang I+lam +ua% ),la+anaan +epenu!na $le! peme%,n#a! I+lam), A+,a Tengga%a -

   ABCD

  Pem'e+a% u%ang mem'e%, galaanMen)apa# #en#angan )a%,pa)a pen)u)uMa+,! #e%,a# )engan un)ang3un)ang a)a#Pe%ang +au)a%a ), alangan pem,mp,n #empa#an

  2007

  4 Mengapaa! Sul#an Man+u% S!a! meng!an#a% ,#a' al3Du% al3Man

 • 8/18/2019 Koleksi Spm Objektif (k1) Tahun2 Lepas

  41/145

  KOLEKSI SOALAN-SOALAN SPM TAHUN 2004 - 2014

   ABCD

  Mene%#a, pa%a ulamaMen*alanan pelua+an ua+aMeng!a+,lan ,#a' ,lmu #a+a(u" Meng,+laman g$l$ngan peme%,n#a!

  ; Sena%a, 'e%,u# a)ala! #e$%, e)a#angan I+lam e A+,a Tengga%a6

   Apaa! pe%+amaan a%a pene'a%an I+lam 'e%)a+a%an e#,ga3#,ga #e$%, #e%+e'u# -

   ABCD

  Mene%u+, eg,a#an pe%lua+an ua+aMelalu, pe%#ua%an 'u)aaMelalu, eg,a#an pe%)aganganMene%u+, eg,a#an e+u+a+#e%aan

  2010

  5 Menu%u# a#a#an C!,na pe%ampungan Ta S!,! #ela! (u*u) ), Suma#e%a U#a%a pa)a #a!un87= Ma+,!,6Ke(u*u)an pe%ampungan #e%+e'u# mem'u#,an

   A

  BCD

  e(u*u)an pu+a# pen),),an I+lam

  pe%anan pe)agang mene'a%an I+lamemunulan +e'ua! e%a*aan I+lampe%em'angan e+u+a+#e%aan I+lam

  1= Apaa! pe%+amaan pen)apa# #$$! 'e%,u# #en#ang a%a e)a#angan I+lam e A+,aTengga%a-

   A

  BCD

  Melalu, eg,a#an pe%)agangan

  Mene%u+, a#,,#, penaluanMeng,+laman peme%,n#a!Men*alanan pe%a!(,nan +,a+a!

  201111 W,laa! 'e%,u# #e%ma+u )alam *a*a!an #alu Ke+ul#anan Melau Melaa6

  Koleksi Soalan – Soalan Objekti SPM Ta!"n 2004 – 2014 41

  • Islam dari %rab

  • Islam dari India

  • Islam dari 2hina

  • 1ohn 2ra3ord

  • (manuel 4adinho (redia

  • Snou*k 'ugronje

  • %ru

  • Siak 

  • 5okan

 • 8/18/2019 Koleksi Spm Objektif (k1) Tahun2 Lepas

  42/145

  KOLEKSI SOALAN-SOALAN SPM TAHUN 2004 - 2014

   Apaa! u+a!a +ul#an Melaa un#u mempe%uu! e)u)uan I+lam ), (,laa! #e%+e'u# - ABC

  D

  Mem',na ,n+#,#u+, pen),),anMela#,! pen)a(a! #empa#anMen),%,an pu+a# pen#e%*ema!an

  Meng!an#a% ulama menga*a% agama

  12 A*a%an I+lam ),+e'a%an )alam alangan ma+a%aa# A+,a Tengga%a +ea%a aman )an#e%#,'6Kea)aan #e%+e'u# 'e%lau e%ana ma+a%aa# A+,a Tengga%a

   ABCD

  +e),a mene%,ma pe%u'a!an#a'a! meng!a)ap, a'a%an'e%+epaa# )alam pe%*uangan'ee%*a+ama un#u e+e*a!#e%aan

  2012

  1 .a)ual 7 'e%a,#an )engan peng,+laman peme%,n#a! ), A+,a Tengga%a6

  N,. ",.'$%

  Pa##an, Ra*a P!aa Tu Na Pa ),,+laman $le! Se,! Sa,)

  Pa+a, Ra*a Mal, al3Sal,! ),,+laman $le! Se,! I+ma,l )a%,Semenan*ung Tana! A%a'

  J$&!$# 5

  Mengapaa! pa%a ulama meng,+laman g$l$ngan %a*a -

   ABCD

  Menea# penga%u! agama la,nMengua+a, ',)ang pen#a)',%anMen)apa#an anuge%a! %a*aMempenga%u!, %aa# *ela#a

  14 Pe)agang I+lam mema,nan pe%anan pen#,ng mene'a%an I+lam pa)a pe%,nga# a(ale)a#angan I+lam e A+,a Tengga%a6Baga,manaa! me%ea )apa# mela+anaan pe%anan #e%+e'u# -

   ABC

  D

  Meng!a+,lan a%aMene%a*u, pen#a)',%anMem'ua pe%ampungan

  Men),%,an pu+a# pen),),an

  17 Selepa+ e)a#angan I+lam +,+#em p$l,#, ), A+,a Tengga%a mengalam, pe%u'a!an6 Apaa! pe%u'a!an #e%+e'u# -

  IIIIIII0

  In+#,#u+, e+ul#anan ),pe%enalanI+lam ),*a),an a+a+ pe%un)anganPem'e+a% ),lan#, +ea%a mu+a(a%a!S,+#em %a*a 'e%ua+a mu#la #ama#

  Koleksi Soalan – Soalan Objekti SPM Ta!"n 2004 – 2014 42

 • 8/18/2019 Koleksi Spm Objektif (k1) Tahun2 Lepas

  43/145

  KOLEKSI SOALAN-SOALAN SPM TAHUN 2004 - 2014

   ABCD

  I )an III )an I0II )an IIIIII )an I0

  201318 Pe)agang I+lam 'e%*aa mena%, m,na# pen)u)u #empa#an ), A+,a Tengga%a un#u

  men)alam, a*a%an I+lam6Baga,manaa! me%ea )apa# 'e%'ua# )em,,an-

   ABCD

  Menul,+ ,#a' agamaMen),%,an ma)%a+a!Mengamalan +,ap *u*u% Memul,aan e)u)uan %a*a

  1

  9

  Ke%a*aan I+lam 'e%,u# mempuna, penga%u! #e%!a)ap e%a*aan I+lam ), A+,a

  Tengga%a6•  A''a+,a!

  • Tu%, U#!man,a!

   Apaa! penga%u! #e%+e'u#- ABCD

  S,+#em Pem'e+a% Empa# :,pa#anPe%lua+an a(a+an empaa% Pem'en#uan Ma*l,+ Su%a

   Amalan ,n+#,#u+, e+ul#anan

  1; Ke)a#angan I+lam e A+,a Tengga%a #ela! mengu'a! +,+#em peme%,n#a!an )anpen#a)',%an6

   Apaa! 'u#, pe%na#aan ), a#a+-

  IIIIIII0

   ABCD

  Wa

 • 8/18/2019 Koleksi Spm Objektif (k1) Tahun2 Lepas

  44/145

  KOLEKSI SOALAN-SOALAN SPM TAHUN 2004 - 2014

  2= Ulama I+lam meng,+laman g$l$ngan %a*a )an 'ang+a(an #e%le',! )a!ulu +upaa I+lam#e%+e'a% lua+ ), A+,a Tengga%a6Mengapaa! ulama I+lam 'e%#,n)a )em,,an-

    AB

  CD

  Mema#u!, $n+ep e)aula#an peme%,n#a!Menge#a!u, e+e#,aan %aa# epa)a peme%,n#a!

  Meng!$%ma#, ua+a mu#la peme%,n#a!Mel,n)ung, epen#,ngan peme%,n#a!

  201421

  >olon*an &aja 'i Asia Ten**a&a en**"nakan *ela&an be&ik"t setela!ke'atan*an Isla,

  •   Zillullah fl-alam•   Zillullah fl-ardh

  Men*a(aka! *ela&an te&seb"t 'i*"nakan/ AB

  CD

  Melaban*kan keak"&an ke&ajaanMen*ekalkan +a&isan t&a'isi

  Men*esa!kan ke+iba+aanMeeli!a&a !ak (en'"'"k

  22 6a*aianaka! (e&ta(akan Isla 'i 6&"nei en.ebabkan (en*islaan+ila.a! 'i sekita&n.a se(e&ti Ke("la"an S"l" 'an Min'anao/

   ABCD

  Pen'i'ikan 'i(e&*iatPe&'a*an*an 'i(e&l"asKek"atan e(a.a& 'i(e&tin*katH"b"n*an 'en*an !ina 'i(e&k"k"!

  Koleksi Soalan – Soalan Objekti SPM Ta!"n 2004 – 2014 44

 • 8/18/2019 Koleksi Spm Objektif (k1) Tahun2 Lepas

  45/145

  KOLEKSI SOALAN-SOALAN SPM TAHUN 2004 - 2014

  BAB 8 EMBAHA)UAN DAN ENGA)UH ISLAM DI MALASIA SEBELUMKEDATANGAN BA)AT

  TAHUN / TAJUK ’04 ’05 ’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11 ’12 ’13 SMU

  ’14

  Penga%u! I+lam #e%!a)apPen#a)',%an

  1 1 1

  Penga%u! I+lam #e%!a)ap

  pe%un)angan

  2 1 1 1

  Penga%u! I+lam #e%!a)appen),),an

  1 1 2 1

  Penga%u! I+lam )lm 'a!a+a& e+u+a+#e%aan

  1

  Penga%u! I+lam )lm e+en,an 1Penga%u! I+lam )lm gaa!,)up

  1

  Penga%u! I+lam )alamE$n$m, Pe%)agangan

  1 1 1

  Penga%u! I+lam )lm Ma#a(ang

  Penga%u! I+lam )alam

  pe%ua,an

  1

  Rumu+an

  J!"#$% 1 0 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2

  2004

  1 Penga%u! Ban, Uma,a! )alam Ke+ul#anan Melau )apa# ),l,!a# melalu,

   ABCD

   'a!a+a ,+#anaamalan p%$#$$la)a# e'e+a%an ),%a*aala# pe%a!(,nan ),%a*a

  20062

  Koleksi Soalan – Soalan Objekti SPM Ta!"n 2004 – 2014 4$

  'ukum !anun Melaka

  Undang-Undang Bertulis

  Undang-Undang LautMelaka

 • 8/18/2019 Koleksi Spm Objektif (k1) Tahun2 Lepas

  46/145

  KOLEKSI SOALAN-SOALAN SPM TAHUN 2004 - 2014

  Ra*a! ), a#a+ menun*uan un)ang3un)ang ang ),amalan )alam Ke+ul#anan MelauMelaa6

   Apaa! pe%+amaan un)ang3un)ang #e%+e'u#-

   ABCD

  Pe%a#u%an 'e%elua%gaPan#ang la%ang angg$#a ma+a%aa#Pene#apan #uga+ %a*a )an pem'e+a% Pene#apan #anggung*a(a' )an !uuman

  Apaa! ,%, ma#%,l,neal )alam A)a# Pe%pa#,! -

   ABCD

  Pe%lan#,an e#ua a)a#Na+a' e#u%unan 'apaPe%a!(,nan lua% +uuPe%empuan me(a%,+, !a%#a

  20074

  F )alam %a*a! ), a#a+ ,ala! *a(a#an )alam +,+#em pen#a)',%an Ke+ul#anan Melau Melaa6

   Apaa! *a(a#an #e%+e'u# -

   ABCD

  TemenggungSa!'an)a% :a+amanaBen)a!a%a

  7 M.: S'. U.,$' ;,$' M#$!Se'elum I+lam Selepa+ I+lam

  B,na#ang +epe%#, 'u%ung )an aam

  .a)ual ), a#a+ mene%angan pe%u'a!an m$#," )alam +en, u,%an $%ang Melau +elepa+e)a#angan I+lam6

   Apaa! F-

  IIIIIII0

  Tum'u!3#um'u!anCae%a(alaGe$me#%,Bunga3'ungaan

  Koleksi Soalan – Soalan Objekti SPM Ta!"n 2004 – 2014 4

  Menentukan kemajuan perdagangan

  X

  Berurusan dengan pedagang

 • 8/18/2019 Koleksi Spm Objektif (k1) Tahun2 Lepas

  47/145

  KOLEKSI SOALAN-SOALAN SPM TAHUN 2004 - 2014

   ABCD

  I II )an IIII II )an I0I III )an I0II III )an I0

   

  20088 T$$! 'e%,u# 'e%pe%anan pen#,ng )alam Ke+ul#anan Melau Melaa6

   Apaa! pe%anan me%ea -

   ABCD

  Mena+,!a#, peme%,n#a!Mene#apan ,+#,a)a# ),%a*aMenge#ua, u#u+an pe%angMengua#ua+aan un)ang3un)ang

  9 Ra*a! 2 mene%angan #en#ang ae)a! pen),),an )alam ma+a%aa# Melau #%a),+,$nal6

  )$*$% 2 Apaa! F -

   ABCD

  Mene%u+, pan#unMenga)ap gu%uPem'aaan ,#a'Penga*,an +e$la! p$n)$

  2009; Un)ang3un)ang 'e%,u# ),la+anaan )alam e%a*aan Melau +e'elum e)a#angan

  pen*a*a!an Ba%a#6

  Koleksi Soalan – Soalan Objekti SPM Ta!"n 2004 – 2014 4

  • Makhdum Sayid %bdul %6i6

  • Maulana %bu Bakar 

  •  

  Pen*eritaan lisan

  Pendidikan tidak 3ormalPembelajaran pantang larang

  )

  • 'ukum !anun Melaka

  • Undang-Undang Perak 

  • Undang-undang Pahang

 • 8/18/2019 Koleksi Spm Objektif (k1) Tahun2 Lepas

  48/145

  KOLEKSI SOALAN-SOALAN SPM TAHUN 2004 - 2014

   Apaa! epen#,ngan un)ang3un)ang #e%+e'u# -

   ABC

  D

  Menen#uan $%a peme%,n#a!an e%a*aanMenea# pe%lua+an penga%u! e%a*aan lua% Mene#apan +empa)an an#a%a nege%,

  Menge!a)an ',)ang ua+a %a*a

  5 Mengapaa! ,n+#,#u+, 'a,#ulmal ),pe%enalan $le! Ke+ul#anan Melau Melaa -

   ABCD

  Mene#apan a)a% ua,Mengu%u+an !a%#a e%a*aanMengen)al,an a)a# ,+#,a)a# ,+#anaMenen#uan ',)ang #uga+ pem'e+a% 

  20101= Sena%a, 'e%,u# me%u*u epa)a un)ang3un)ang 'e%#ul,+ )alam e%a*aan Melau

  #%a),+,$nal6

   Apaa! e+an pela+anaan un)ang3un)ang #e%+e'u# -

   AB

  CD

  Mel,,nan +,+#em pen#a)',%anMenea# penga%u! a+,ng

  Meman#apan +,+#em pen),),anMenge%a#an !u'ungan ),pl$ma#,

  11 Maluma# 'e%,u# 'e%a,#an )engan pen),),an "$%mal ), Tana! Melau6

  Maluma# #e%+e'u# 'e%a,#an )engan

   ABCD

  +e$la! p$n)$+,+#em ma)%a+a!pem'ela*a%an ), ma+*,)penga*a%an ), ,+#ana

  201112 Se$la! p$n)$ me%upaan ,n+#,#u+, pen),),an pen#,ng ), Tana! Melau pa)a a'a)

  e 3 196Pe%na#aan manaa! ang 'e%a,#an )engan ,n+#,#u+, #e%+e'u# -

  Koleksi Soalan – Soalan Objekti SPM Ta!"n 2004 – 2014 4

  • Undang-Undang Pahang

  • Undang-Undang !edah

  • Undang-Undang Perak 

  • Terdapat sukatan pelajaran

  • $ilaksanakan se*ara kelas

  • Pengajaran mengikut tahap

 • 8/18/2019 Koleksi Spm Objektif (k1) Tahun2 Lepas

  49/145

  KOLEKSI SOALAN-SOALAN SPM TAHUN 2004 - 2014

   ABCD

  Pepe%,+aan +ea%a 'e%pu+a#Wa#u pem'ela*a%an #,)a #e%'a#a+Mu"#, menga(al +ua#an pela*a%anBangunan ),',na $le! peme%,n#a!

  1 .a)ual 'e%,u# 'e%a,#an )engan #$$! ulama ang #e%)apa# ), nega%a ,#a6

  T% U#$"$ N,.Tu Pulau C$n)$ng Kelan#an

  Tu Ku Pulau Man,+ Te%engganu

   Apaa! pe%anan #$$! ulama #e%+e'u# -

   ABCD

  Mena+,!a#, +ul#anMenga(al a)a# ,+#,a)a#Mengua#ua+aan un)ang3un)angMenge#ua, pen#a)',%an (,laa!

  201214 Ka%a 'e%,u# mempuna, penga%u! #e%!a)ap %aa# Ke+ul#anan Melau Melaa6

   Apaa! penga%u! a%a #e%+e'u# -

   ABCD

  Mempe%lua+ ,lmu penge#a!uanMe(u*u)an g$l$ngan ,n#eleMeman#apan +,+#em pe%un)anganMen,nga#an +emanga# pe%*uangan

  201317 Ra*a! 2 menun*uan pe%u'a!an $n+ep )alam +,+#em peme%,n#a!an Ke+ul#anan Melau

  Melaa pa)a a'a) e317 Ma+,!,6

  De(a Ra*a Zilullah fil alam

    )$*$% 2Mengapaa! pe%u'a!an #e%+e'u# 'e%lau-

   ABC

  Pe%lua+an (,laa!Pe%u'a!an pem,mp,nPeng,#,%a"an e%a*aan

  Koleksi Soalan – Soalan Objekti SPM Ta!"n 2004 – 2014 43

  • 'ikayat %mir 'am6ah

  • 'ikayat Muhammad %li 'ana3iah

 • 8/18/2019 Koleksi Spm Objektif (k1) Tahun2 Lepas

  50/145

  KOLEKSI SOALAN-SOALAN SPM TAHUN 2004 - 2014

  D Peng,+laman peme%,n#a!

  18

  Un)ang3un)ang 'e%,u# (u*u) pa)a

 • 8/18/2019 Koleksi Spm Objektif (k1) Tahun2 Lepas

  51/145

  KOLEKSI SOALAN-SOALAN SPM TAHUN 2004 - 2014

  D Ma#a (ang +e%agam

  201415 Peta 2 en"nj"kkan jaja!an takl"k Kes"ltanan Mela." Melaka,

  Peta 2

  A(aka! akto& .an* ebole!kan Melaka el"askan jaja!an takl"k/ ABCD

  Pen*a&"! a*aa Isla6ant"an tente&a asin*Ke(a'atan (en'"'"kKeka.aan !asil b"i

  2= 6a*aianaka! Laksaana ebant" ene&"skan (e&keban*an Isla 'iMelaka (a'a aba' ke-1/

   A

  BCD

  Men*et"ai (&otokol 'i istana

  Men*a+al keaanan 'ala ne*e&iMenta'bi& ke"'a!an 'i (elab"!anMenja*a k)selaatan ka+asan (e&ai&an

  Koleksi Soalan – Soalan Objekti SPM Ta!"n 2004 – 2014 $1

 • 8/18/2019 Koleksi Spm Objektif (k1) Tahun2 Lepas

  52/145

  KOLEKSI SOALAN-SOALAN SPM TAHUN 2004 - 2014

  BAB 9 E)KEMBANGAN DI E);AH

  TAHUN / TAJUK ’04 ’05 ’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11 ’12 ’13 SMU

  ’14

  aman Gelap 1 1 1 1aman Rena,++ane 1 1

  Ge%aan Re"$%ma#,$n 1 1 1 1Pen*ela*a!an )anPene%$aan

  1 1 1 2 11

  Re$lu+, Pe%#an,an &Pe%,n)u+#%,an

  1 1 1

  Ke+an Re$lu+, Pe%#an,an &Re$lu+, Pe%,n)u+#%,an

  2 1 1 1

  Impe%,al,+me Ba%a# ), A+,a 1Rumu+an

  J!"#$% 3 4 1 3 2 2 2 2 2 2 1 2

  20041 Mengapaa! ma+a%aa# ), E%$pa! meng%,#, ge%e*a Ka#$l, +ema+a Ge%aan %e"$%m,+ -

   ABCD

  Ke"a!aman agama 'e%angga!Pe%pea!an ), alangan peng,u#Pem'a!a%uan ),#en#ang penganu#naKep,nangan amalan pengua+a ge%e*a

  2 Apaa! +um'angan Re$lu+, Pe%#an,an epa)a Re$lu+, Pe%,n)u+#%,an ), B%,#a,n pa)aa'a) e31;-

  IIIIIII0

  Mene),aan +um'e% m$)alMene),aan 'a!an maananMene),aan epe%luan ala# gan#,Mene),aan +,+#em pengangu#an

   ABCD

  I )an IIII )an IIIIII )an I0I )an I0

  Koleksi Soalan – Soalan Objekti SPM Ta!"n 2004 – 2014 $2

  Pengeluaran berlebihan5evolusi Perindustrian

 • 8/18/2019 Koleksi Spm Objektif (k1) Tahun2 Lepas

  53/145

  KOLEKSI SOALAN-SOALAN SPM TAHUN 2004 - 2014

  Me%u*u epa)a %a*a! ), a#a+ 'aga,manaa! e%a*aan B%,#a,n menga#a+, ma+ala!#e%+e'u#-

   ABCD

  Ha+,l ),*a),an +#$ pen,m'alHa%ga pa+a%an 'a%angan ),u%anganBa%angan ),ag,!an epa)a ma+a%aa# #empa#anP%$)u ),pe%)agangan ), pe%,nga# an#a%a'ang+a

  20054

  D,al$g ), a#a+ mung,n 'e%lau an#a%a )ua $%ang penganu# agama K%,+#,an pa)a a'a) e318 ), E%$pa!6Mengapaa! Ma%#,n :u#!e% menen#ang amalan #e%+e'u# -

   ABCD

  Pegangan agama l$ngga% Pen,nga#an a)a% *enaa!Pen,n)a+an #e%!a)ap %aa#Penele(engan amalan agama

  7 Mengapaa! nega%a ), T,mu% men*a), +a+a%an $%ang E%$pa! pa)a a'a) e318- A

  BCD

  Mema+a%an !a+,l elua%an

  Mem'ealan #enaga 'u%u!Mema*uan ma+a%aa# #empa#anMempuna, eaaan +um'e% alam

  8 Pa)a #a!un 1; A#a K,lang #ela! ),gu'al 'ag, mel,n)ung, epen#,ngan pee%*a ), B%,#a,n6 An#a%a pe%na#aan 'e%,u# ang manaa! 'e%a,#an )engan a#a #e%+e'u# -

   ABCD

  Penggunaan me+,n ),#ega!Pengam',lan 'u%u! ma!,% ),pe%#,nga#anMela%ang (an,#a 'ee%*a ), l$m'$ng a%ang 'a#uMela%ang ana3ana 'a(a! +em',lan #a!un 'ee%*a

  9

  Me%u*u pe%na#aan ), a#a+ apaa! ,mpl,a+,na epa)a pee%*a - ABCD

  Kena,an ga*, ),+ea#Wan,#a ),la%ang 'ee%*aPe%gaulan pee%*a ),+ea#E+pl$,#a+, pee%*a ),la%ang

  Koleksi Soalan – Soalan Objekti SPM Ta!"n 2004 – 2014 $#

  1ohn + Saya banyak melakukan kesalahan, Saya ingin menebus dosa,

  $avid + Boleh, Beli sahaja surat pengampunan dosa daripada 4ereja,

  Pada 6aman 5evolusi Perindustrian. %kta

  %ntipenggabungan melarang penubuhan !esatuan Sekerja,

 • 8/18/2019 Koleksi Spm Objektif (k1) Tahun2 Lepas

  54/145

  KOLEKSI SOALAN-SOALAN SPM TAHUN 2004 - 2014

  2006;

  N$,$ T%

  Sepan$l

  P$%#ugal

  e%),nan) A%ag$n

  Pu#e%a Hen%

  Be%)a+a%an *a)ual ), a#a+ ang manaa! 'e%a,#an )engan #$$! #e%+e'u# - ABCD

  Pene%$aan a(a+an T,mu% Pelaa%an mengel,l,ng, )un,aPe%e'u#an #a!#a peme%,n#a!anPepe%angan +e+ama ma

  BCD

  Kemunulan nega%a 'a%u

  Ke%un#u!an ,n+#,#u+, 'e%a*aPem'aa%an pampa+an pe%angPem'a!ag,an a(a+an penga%u!

  1=

  Ra*a! ), a#a+ mene%angan ea)aan ), E%$pa! +elepa+ e*a#u!an #ama)un R$m6 Apaa! aman F -

   ABCD

  aman Rena,++aneaman Pe%#enga!anaman Pe%al,!anaman Gelap

  11

  D,al$g ), a#a+ mung,n 'e%lau ), E%$pa! pa)a a'a) e3196 Apaa! #,n)aan ang ),am',l $le! #$$! A-

   ABCD

  Mena%, pa+a%anMen,p#a apal (apMen),%,an le',! 'ana ,langMenga)aan !u'ungan ),pl$ma#,

  Koleksi Soalan – Soalan Objekti SPM Ta!"n 2004 – 2014 $4

  !emerosotan pengetahuanZaman

  X

  !emerosotan kehidupan

  !emerosotan perdagangan

  Tokoh % + 'asil keluaran kilang kita semakin meningkat

  Tokoh B + Tapi. kita tidak dapat menjual kesemuanya dalam negaraTokoh 2 + %pakah tindakan kita. tuan 7

 • 8/18/2019 Koleksi Spm Objektif (k1) Tahun2 Lepas

  55/145

  KOLEKSI SOALAN-SOALAN SPM TAHUN 2004 - 2014

  200812 Maluma# 'e%,u# menun*uan emunulan g$l$ngan 'a%u )alam e%a Re"$%ma#,$n

  ), E%$pa!6

  M$$ ,..($ A'a) e318 Kemunulan g$l$ngan ang

  mengen)al,an C$un#e% Re"$%ma#,$n

   Apaa! pe%anan g$l$ngan #e%+e'u# - ABCD

  Menea# pe%em'angan ua+a 'ang+a(anMempe%uu! ua+a g$l$ngan m$na%,Mempe%lua+ a*a%an agama K%,+#,anMempe%#a!anan Ge%e*a Ka#$l,

  1 Apaa! a+pe ang ),#eanan $le! Ge%e*a Ka#$l, pa)a

 • 8/18/2019 Koleksi Spm Objektif (k1) Tahun2 Lepas

  56/145

  KOLEKSI SOALAN-SOALAN SPM TAHUN 2004 - 2014

  19 Ban)a% 'e%,u# munul pa)a aman Kemuna Pe%#enga!an 1==318== Ma+,!, ), I#al,6

   Apaa! "a#$% emunulan 'an)a% #e%+e'u#- ABCD

  Ke+e%agaman un)ang3un)angPe%lua+an (,laa! eua+aanKema*uan pe%)aganganKeaaan +um'e% alam

  20111; Pa)a a'a) e318 Ge%aan Re"$%ma#,$n 'e%lau ), E%$pa! Ba%a#6

   Apaa! ',)ang ang 'e%a,#an )engan ge%aan #e%+e'u# - A

  BCD

  P$l,#,

   AgamaKe(anganPen),),an

  15 S,+#em "eu)al ang ),amalan pa)a a(al aman Pe%#enga!an ), E%$pa! mempuna,pe%+amaan )engan +,+#em "eu)al ang ),amalan )alam ma+a%aa# Melau #%a),+,$nal6

   Apaa! pe%+amaan #e%+e'u# - ABCD

  Ra*a pem,l, #ana! +ea%a mu#laG$l$ngan agama mene%a*u, pen#a)',%anPe#an, 'e%peluang men,nga#an +#a#u+ +$+,alRaa# 'e%!a mem,l,! peme%,n#a!

  20122= .a)ual 8 'e%a,#an )engan #$$! ), E%$pa! pa)a a'a) e3176

  T% N$,$e%),nan) A%ag$n Sepan$l

  Pu#e%a Hen% P$%#ugal

  .a)ual 8

  Pe%na#aan manaa! ang 'e%a,#an )engan #$$! #e%+e'u# - ABC

  D

  Pene%$aan a(a+an T,mu% Pem'uaan pela'u!an 'a%uPepe%angan +e+ama ma

  21 G$l$ngan 'e%,u# munul ), E%$pa! pa)a

 • 8/18/2019 Koleksi Spm Objektif (k1) Tahun2 Lepas

  57/145

  KOLEKSI SOALAN-SOALAN SPM TAHUN 2004 - 2014

   Apaa! "a#$% emunulan g$l$ngan #e%+e'u# - ABCD

  Ke!a),%an $%ang ga+a% Kela!,%an g$l$ngan 'a%$nPenguu!an ,n+#,#u+, pa%l,menPem'uaan 'an)a%3'an)a% 'e+a% 

  201322 Apaa! #u*uan pen*ela*a!an $%ang E%$pa! e A+,a pa)a a'a) e318-

   ABCD

  Mengau# eun#unganMempe%$le! !am'a a'),Mene'a%an ,lmu penge#a!uanMempe%enalan +,+#em peme%,n#a!an

  2 .a)ual 2 mene%angan #en#ang +e$%ang #$$! ang #ela! mempe%enalan +a#u +,+#em#anaman ), B%,#a,n +ema+a Re$lu+, Pe%#an,an6

  T% S!"+$'$'

  :$%) T$(n+!en) Mempe%enalan +,+#em penanaman+ea%a 'e%g,l,% 

    .a)ual 2

   Apaa! ele',!an +,+#em #e%+e'u#-

  IIIIIII0

   A

  BCD

  Ke+u'u%an #ana! ),ealanPenggunaan *en#e%a ),galaanTanaman ang +ama ),u+a!aanTana! ),gunaan +epan*ang #a!un

  I )an II

  I )an I0II )an IIIIII )an I0

  SMU 201324 Pe%ge%aan :u)),#e a)ala! ge%aan +$+,al $le! pee%*a ,n)u+#%, #e+#,l ), B%,#a,n pa)a a'a)

  e3156Mengapaa! ge%aan #e%+e'u# munul-

   ABC

  D

  Menen#ang penggunaan me+,nMenen#ang penggunaan 'u%u! (an,#aMem'an#a! pengu%angan ma+a 'ee%*a

  Mem'an#a! penu'u!an pe%+a#uan pee%*a

  2014

  27 Men*a(aka! >e&eja Katolik enja'i instit"si .an* be&k"asa 'i E&o(a!(a'a ?aan >ela(/

   A Meiliki ban.ak tana!

  Koleksi Soalan – Soalan Objekti SPM Ta!"n 2004 – 2014 $

 • 8/18/2019 Koleksi Spm Objektif (k1) Tahun2 Lepas

  58/145

  KOLEKSI SOALAN-SOALAN SPM TAHUN 2004 - 2014

  BCD

  6e&!ak en*"ti( )"kaiMen'a(at sokon*an (etani6e&*iat 'ala (e&'a*an*an

  28 ;aja! 2 en"nj"kkan (e&"ba!an s"be& tena*a ke(a'a  Tenaga X  'iE&o(a! (a'a aba' ke-1,

  A(aka! Tenaga X?

   ABCD

  7a(>asolinElekt&ikMata!a&i

  Koleksi Soalan – Soalan Objekti SPM Ta!"n 2004 – 2014 $

  Tenaga manu+,a

  Tenaga a,% 

  Tenaga ',na#ang

  Ra ah 2

 • 8/18/2019 Koleksi Spm Objektif (k1) Tahun2 Lepas

  59/145

  KOLEKSI SOALAN-SOALAN SPM TAHUN 2004 - 2014

  BAB 10 DASA) B)ITISH DAN KESANNA TE)HADA EK;N;MI NEGA)A

  TAHUN / TAJUK ’04 ’05 ’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11 ’12 ’13 SM

  U

  ’14

  E$n$m, T%a),+,$nal

  E$n$m, Dagangan Pe%#an,an K$me%+,al

  111

  1 1 1

  In)u+#%, Pe%l$m'$ngan 1 2 1 2Penggunaan Bu%u! :ua%  2In+#,#u+, Ke(angan & In+u%an 1 2 1Da+a% B%,#,+! #e%!a)appe%#an,an3Tana!3Pee'un e,l

  1 1 2 1 1 1

  Ke+an3e+an )a+a% e$n$m,3Pem'an)a%an

  3 Ma+a%aa# 'e%',lang aum3Pen),),an e%naula% 3Pe%,langan3Pengangu#an &pe%!u'ungan3Pe%!,)ma#an e+,!a#an

  1 11 2 1 1

  Rumu+an

  J!"#$% 3 3 6 2 2 2 3 2 2 2 3 2

  20041 Mengapaa! pengu+a!a E%$pa! )an C,na mengua+a, pe%#an,an $me%+,al ), Tana!

  Melau pa)a a'a) e315-

  IIIIIII0

  Temp$! pa*aan ang lamaMem,l,, m$)al ang 'anaPee%*a ma!,% mu)a! ),pe%$le!Men)apa# $n+e+, #ana! ang lua+

   ABCD

  I II )an IIII II )an I0I III )an I0II III )an I0

  Koleksi Soalan – Soalan Objekti SPM Ta!"n 2004 – 2014 $3

 • 8/18/2019 Koleksi Spm Objektif (k1) Tahun2 Lepas

  60/145

  KOLEKSI SOALAN-SOALAN SPM TAHUN 2004 - 2014

  2 Apaa! e+an penggunaan apal $%e )alam eg,a#an pe%l$m'$ngan ',*,! #,ma! ), Tana!Melau pa)a a'a) e32=-

   ABCD

  :$m'$ng $%ang C,na #e%pa+a ),#u#upPem'e+a% Melau mene),aan m$)alKuala :umpu% +e'aga, pu+a# pengelua%anSa%,a# E%$pa! men*a), pengelua% u#ama

  Kema+uan ,m,g%an C,na )an In),a e Tana! Melau #ela! me(u*u)anIIIIIII0

  penga+,ngan +$+,al )an 'u)aape%'e

 • 8/18/2019 Koleksi Spm Objektif (k1) Tahun2 Lepas

  61/145

  KOLEKSI SOALAN-SOALAN SPM TAHUN 2004 - 2014

  I0 Pe%em'angan pe%l$m'$ngan ',*,! #,ma!

   ABCD

  III )an IIIIII )an I0IIII )an I0IIIII )an I0

  8

   Apaa! ,mpl,a+, )a%,pa)a +,+#em pen),),an ), a#a+ - AB

  CD

  Penga+,ngan aumSua#an pela*a%an +ela%a+

  Pega(a, e%a*aan 'e%#am'a!Pengu%u+an #enaga penga*a% mu)a!

  20069 Apaa! penga*a%an epa)a ma+a%aa# Tana! Melau +e,%ana ,ng,n mengua+a, +emula

  pe%l$m'$ngan ',*,! #,ma! )a%,pa)a pel$m'$ng E%$pa! pa)a a'a) e32=-

  IIIIIII0

  Mengumpul m$)alMengua+a, #en$l$g,Mem'aa% pampa+anMempuna, ,lmu penge#a!uan

   A

  BCD

  III )an III

  III )an I0IIII )an I0IIIII )an I0

  ; T$%!' "&$# C%.'$151=152=

  9;J84J

  Koleksi Soalan – Soalan Objekti SPM Ta!"n 2004 – 2014 1

  Sekolah 9ernakular Melayu

  Sekolah 9ernakular 2inaSistem

  Pendidikan

  Sekolah 9ernakular Tamil

 • 8/18/2019 Koleksi Spm Objektif (k1) Tahun2 Lepas

  62/145

  KOLEKSI SOALAN-SOALAN SPM TAHUN 2004 - 2014

  15= 9J

  Be%)a+a%an *a)ual ), a#a+ mengapaa! pengua+aan pem$)al C!,na )alam +e#$% pe%l$m'$ngan ',*,! #,ma! me%$+$# -

   AB

  CD

  Gangguan $ng+, gelapPengenalan apal $%e

  Keu%angan #enaga ma!,% Pen,nga#an ema+uan 'u%u!

  5 Pa)a #a!un 1519 un)ang3un)ang pe%!,)ma#an +a%,a# ,n+u%an+ #ela! menga+,ngan,n+u%an+ na(a )a%,pa)a ,n+u%an+

   ABCD

  e+,!a#ane'aa%anen)e%aanpe%!,)ma#an

  1=

   Apaa! e+an pengenalan a#a ), a#a+ #e%!a)ap $%ang Melau -IIIIIII0

  Pen,nga#an #a%a" !,)upPene%$aan a(a+an 'a%uPengealan pem,l,an #ana!Pengealan a#,,#, pe%#an,an #%a),+,$nal

   ABCD

  I )an IIII )an IIIIII )an I0I )an I0

  11 Mengapaa! +,+#em pen),),an pa)a - %kta Tanah Simpanan Melayu

 • 8/18/2019 Koleksi Spm Objektif (k1) Tahun2 Lepas

  63/145

  KOLEKSI SOALAN-SOALAN SPM TAHUN 2004 - 2014

  1

  Be%)a+a%an %a*a! ), a#a+ apaa! ,mpl,a+,na #e%!a)ap e$n$m, Tana! Melau -IIIIIII0

  Ke(u*u)an +,+#em )(,e$n$m,Ke!a),%an 'u%u! C,naPem'angunan +elu%u! Tana! MelauPen,nga#an pen)apa#an $%ang Melau

   ABCD

  I )an IIII )an IIIIII )an I0I )an I0

  14T$%!' N.#$. = D$#$" !'& S,#.' >

  15=151152

  2; 2=; ===1 ;=8 ===  5 =99 ===

  Be%pan)uan *a)ual ), a#a+ mengapaa! n,la, e+p$%# ge#a! Tana! Melau mengalam,eme%$+$#an +e,#a% #a!un 1513152 -

   ABCD

  Keu%angan 'u%u! ), la)angPe%+a,ngan )engan pem$)al a+,ngWa'a pena,# melan)a #anamanaman emele+e#an e$n$m, )un,a

  200817 Apaa! #u*uan :an) Se##lemen# O%)e% ),ua#ua+aan ), Sa%a(a pa)a #a!un 15-

   ABCD

  Mema*uan eg,a#an pe%#an,anMel,n)ung, #ana! pe%,'um,Mem'ena%an ,m,g%an mem,l,, #ana!Memu)a!an u+a!a mem',na emu)a!an a+a+

  18 An)a,an an)a mengu+a!aan +e',)ang #ana! ), Tana! Melau pa)a a(al a'a) e31;6Baga,manaa! an)a men*alanan a#,,#, #e%+e'u# -

   ABCD

  Men)apa# e,15= 2; 2=; ===

  151 1 ;=8 ===

  152 5 =99 ===

  Koleksi Soalan – Soalan Objekti SPM Ta!"n 2004 – 2014 #

  Perlombongan bijih timah

  British

  Perladangan

 • 8/18/2019 Koleksi Spm Objektif (k1) Tahun2 Lepas

  64/145

  KOLEKSI SOALAN-SOALAN SPM TAHUN 2004 - 2014

  .a)ual 1

  Mengapaa! n,la, e+p$%# ge#a! Tana! Melau me%$+$# )alam #emp$! #e%+e'u# - ABC

  D

  Keu%angan 'u%u! ma!,% Keu%angan +um'e% m$)alPenumpuan epa)a pe%l$m'$ngan

  Pe%gan#ungan epa)a pa+a%an )un,a

  1; Baga,manaa! A#a Tana! S,mpanan Melau ang ),pe%enalan $le! B%,#,+! pa)a 27N$em'e% 151 meman"aa#an $%ang Melau -

   ABCD

  Mempe%enalan +,+#em pe%la)anganMengealan !a m,l,Mempel'aga,an *en,+ #anamanMene%u+an e$n$m, #%a),+,$nal

  201015 .a)ual 'e%,u# 'e%a,#an )engan ema+uan aum ,m,g%an e Tana! Melau6

  A+$& I! A(al a'a) e32= Pe%#am'a!an ema+uan ,m,g%an )a%, C!,na

  )an In),a e Nege%,3Nege%, Melau Be%+eu#u

   Apaa! e+an pe%#am'a!an #e%+e'u# - ABCD

  Keme%$+$#an ua+a pem,mp,n #empa#anPen,nga#an penempa#an +e#,ngganKe(u*u)an ma+a%aa# ma*muPe%em'angan pe%#an,an +a%a ),%,

  2= An#a%a ang 'e%,u# ang manaa! 'e%a,#an )engan +e$la! e%naula% Melau pa)aa!,% a'a) e315-

   ABCD

  Te%'ua epa)a +emua g$l$nganD,#a)',% $le! g$l$ngan ulamaD,naung, g$l$ngan pem'e+a% Pen),),an #e%!a) ), pe%,nga# %en)a!

  21 Be%)a+a%an %a*a! 'e%,u# apaa! e+,mpulan ang )apa# an)a 'ua# 'e%!u'ung eg,a#ane$n$m, ma+a%aa# Melau #%a),+,$nal-

  I Ha+,l ),pa+a%an

  Koleksi Soalan – Soalan Objekti SPM Ta!"n 2004 – 2014 4

  Bertani

  (konomi

  Tradisional

  Menangkap ikanMemungut

  hasil hutan

  Melombong

 • 8/18/2019 Koleksi Spm Objektif (k1) Tahun2 Lepas

  65/145

  KOLEKSI SOALAN-SOALAN SPM TAHUN 2004 - 2014

  IIIIII0

  M$)al ang e,lU+a!a +ama elua%gaPeng!u+u+an )alam e%*a

   ABC

  D

  I )an III )an I0II )an III

  III )an I0

  201122 An#a%a ang 'e%,u# 'an manaa! ang ),#u'u!an $le! pem$)al #empa#an ), Tana!

  Melau -IIIIIII0

  Me%an#,le BanK($ng ?, BanBan H,n :ee BanT!e C!a%#e%e) Ban

   ABC

  D

  I )an III )an I0II )an III

  III )an I0

  2 Apaa! e+an pe%,+#,(a 'e%,u# -

  T$%!' ,..($1;59 B%,#,+! menu'u!an :em'aga Pe+u%u!*aa

  Wang ), 'a(a! O%),nan FIII

   ABC

  D

  Ma#a (ang #%a),+,$nal #e%!apu+N,la, ma#a (ang me%$+$#P,n*aman (ang +ua% ),pe%$le!

  Penggunaan (ang a+,ng ),'ena%an

  201224 Apaa! +um'angan Hen% N6 R,)le #e%!a)ap pe%u+a!aan ge#a! -

   ABCD

  Mem'e%, +u'+,), 'a*aMem'a(a ma+u ,m,g%an lua% Mengag,! 'en,! +ea%a pe%umaMema*a #ana! pe%,'um, un#u penanaman

  27 A#a Tana! S,mpanan Melau #ela! ),pe%enalan pa)a 27 N$em'e% 1516 Apaa! e+an a#a #e%+e'u# #e%!a)ap $%ang Melau -

   ABCD

  Ta%a" !,)up men,nga#Mene%$a pe#empa#an 'a%uKeal )engan pe%#an,an #%a),+,$nalMem'aa% ua, ang #,ngg,

  2013

  Koleksi Soalan – Soalan Objekti SPM Ta!"n 2004 – 2014 $

 • 8/18/2019 Koleksi Spm Objektif (k1) Tahun2 Lepas

  66/145

  KOLEKSI SOALAN-SOALAN SPM TAHUN 2004 - 2014

  28 >&a 1 en"nj"kkan (en*el"a&an biji! tia! ole! (elobon* ina 'i Tana!Mela." (a'a aba' ke-20,

  Men*a(aka! (en*el"a&an te&seb"t e&osot/ ABC

  D

   Ii*&an 'i!anta& ("lan* Tena*a ke&ja a!i& k"&an*Ka(al ko&ek 'i(e&kenalkan"kai eks(o&t enin*kat

  29 Pelobon* E&o(a! en*"asai (e&"sa!aan (e&lobon*an biji! tia! (a'a aba'ke-20, Men*a(aka! (elobon* E&o(a! be&ja.a en*"asai (e&"sa!aante&seb"t/

  I Teknolo*i o'enII Sokon*an (ebesa&III 6"&"! en)"k"(iI= Mo'al besa&

   ABCD

  I 'an III 'an I=

  II 'an IIIIII 'an I=

  SMU2; Makl"at be&ik"t be&kaitan 'en*an )a&a keas"kan b"&"! 'a&i l"a& ke Tana!

  Mela." (a'a k"&"n ke-13,

  Men*a(aka! siste te&seb"t 'i(ili! ole! (a&a ii*&an/

   ABCD

  Keselaatan 'ijain ole! (i!ak be&k"asaLati!an kea!i&an 'ise'iakan ole! ke&ajaan

   Taban* (en*an*k"tan 'iba.a& ole! ajikan Te(at (en*ina(an 'ise'iakan ole! a*ensi .an* 'ilantik

  25 >&a 1 en"nj"kkan ka'a& (en*el"a&an biji! tia! 'i Tana! Mela." ole!(eo'alE&o(a! 'an (eo'al ina,

  Koleksi Soalan – Soalan Objekti SPM Ta!"n 2004 – 2014

  • Sistem !ontrak 

  • Sistem !angani

 • 8/18/2019 Koleksi Spm Objektif (k1) Tahun2 Lepas

  67/145

  KOLEKSI SOALAN-SOALAN SPM TAHUN 2004 - 2014

  Men*a(aka! (en*el"a&an (eo'al E&o(a! enin*kat sele(as ta!"n 132/

   ABCD

  Pelab"&an o&an* ina be&k"&an*anPen**"naan teknolo*i o'enKa+alan !a&*a ole! k"asa E&o(a!Sokon*an 'a&i(a'a (ebesa& Mela."

  = 6a*aianaka! Lan' Settleent O&'e& .an* 'i(e&kenalkan ole! 6&itis! 'iSa&a+ak (a'a ta!"n 13## 'a(at elin'"n*i tana! ilik (e&ib"i/

   ABCD

  Peneta(an !a&*a .an* tin**iPein'a!an !ak ilik se)a&a +a&isanPenin*katan ka'a& ba.a&an se+aanPen*!a("san )"kai ta!"nan

  2014

  1 Pa'a ta!"n 13209 6&itis! tela! e+a&takan Enaken Pen'ata&an Sekola! 'i Tana! Mela.",Men*a(aka! 6&itis! e(e&kenalkan enaken te&seb"t/

   ABCD

  Mela!i&kan tena*a a!i&Men.at"kan (elba*ai ka"Mebante&as an)aan ko"nisMen*"&an*kan keas"kan ii*&an

  2  

 • 8/18/2019 Koleksi Spm Objektif (k1) Tahun2 Lepas

  68/145

  KOLEKSI SOALAN-SOALAN SPM TAHUN 2004 - 2014

  Pa!an*

 • 8/18/2019 Koleksi Spm Objektif (k1) Tahun2 Lepas

  69/145

  KOLEKSI SOALAN-SOALAN SPM TAHUN 2004 - 2014

   ABCD

  Mela+anaan )a+a% ,mpe%,al,+meMenga#a+, ma+ala! epa)a#an pen)u)uMema*uan e$n$m, pen)u)u #empa#anMa+a%aa# T,mu% meme%luan 'an#uan Ba%a#

  An#a%a 'e%,u# ang manaa! 'e%a,#an )engan pen#a)',%an ',%$%a+, Ba%a# ), A+,aTengga%a-

  IIIIIII0

  Ke)u)uan pem,mp,n +e#empa# ),ealanPem,mp,n +e#empa# 'e%ua+a memungu# ua,.a'a#an e%a*aan ),e#ua, $le! pega(a, Ba%a#Un)ang3un)ang Ba%a# ),gunaan +ea%a melua+

   ABCD

  III )an IIIIII )an I0IIII )an I0IIIII )an I0

  4 An#a%a 'e%,u# ang manaa! ,%,3,%, pe%+amaan ge%aan na+,$nal,+me pe%,nga# a(al ), A+,a Tengga%a-

  IIIIIII0

  Pe%*uangan +ea%a m,l,#anMem'en#u $%gan,+a+, p$l,#,Mengu#amaan ,+u e'u)aaanG$l$ngan ,n#ele men*a), pem,mp,n

   A

  BCD

  I )an II

  II )an IIIIII )an I0I )an I0

  7 Apaa! ma#lama# g$l$ngan na+,$nal,+ ), A+,a Tengga%a pa)a #a!ap e)ua-

  IIIIIII0

  Mema*uan eg,a#an e$n$m,Men,m'ulan e+e)a%an p$l,#,Mene'a%an ,lmu penge#a!uanMem'e'a+an ),%, )a%,pa)a pen*a*a!

   A

  BCD

  I )an II

  II )an IIIIII )an I0I )an I0

  2005

  8S#$' K!$$

  Be'an O%ang Pu#,! B%,#,+!

  Koleksi Soalan – Soalan Objekti SPM Ta!"n 2004 – 2014 3

 • 8/18/2019 Koleksi Spm Objektif (k1) Tahun2 Lepas

  70/145

  KOLEKSI SOALAN-SOALAN SPM TAHUN 2004 - 2014

  F Pe%an,+

  Ra*a! ), a#a+ a)ala! +l$gan pen*a*a! Ba%a# ), T,mu%6F ,ala!

   A

  BCD

   A+,a un#u $%ang A+,a

   A+,a #anggung*a(a' Ba%a#Tuga+ Mene'a%an Tama)un

   Agama #anggung*a(a' 'e%+ama

  9

   An#a%a 'e%,u# ang manaa! 'e%a,#an )engan +,+#em ), a#a+ -

  I

  IIIIII0

   ABCD

  Mengu#,p ua,

  Men*aga eamananMena+,!a#, peme%,n#a!Meng%,+#,anan pen)u)u

   

  III )an IIIIII )an I0IIII )an I0IIIII )an I0

  ;

  Me%u*u pe%na#aan ), a#a+ pem,l,!an #e%+e'u# ),'ua# 'e%)a+a%an

   ABCD

  pungu#an +ua%a %aa#penapa,an )alam pepe%,+aanpelan#,an $le! Ga'en$% .ene%alpenal$nan $le! pem'e+a% #empa#an

  5 Apaa! #,n)aan .$+e R,

 • 8/18/2019 Koleksi Spm Objektif (k1) Tahun2 Lepas

  71/145

  KOLEKSI SOALAN-SOALAN SPM TAHUN 2004 - 2014

  1=T$%!' ,$,$1;;91;;5

   A#a Kampung Ulu Bu%ma A#a Pe%ampungan Bu%ma

   Apaa! ,mpl,a+, pengenalan a#a ), a#a+ epa)a Bu%ma -

   ABCD

  Penga%u! g$l$ngan agama men,nga#S,+#em pen#a)',%an #%a),+,$nal #e%!apu+Ke)u)uan ,n+#,#u+, 'e%a*a ),pe%uu!Pen)apa#an pen)u)u #empa#an me%$+$#

  11 Pem'e+a% Man)a%,n ), 0,e#nam ),p,l,! melalu,

   ABC

  D

  pepe%,+aanpem,l,!an %aa#pelan#,an ma!a%a*a

  pe%+e#u*uan g$l$ngan 'ang+a(an

  12S." '&.&.$' &. I'&'.$ $($# $+$& -19

  Ban)a% Ana g$l$ngan p%,a,

  Kampung Ana $%ang e'anaan

  Be%)a+a%an maluma# ), a#a+ apaa! #u*uan Belan)a menga+,ngan +,+#em pen),),an#e%+e'u# -

   ABCD

  Mengelaan ma+ala! pem'e%,an 'an#uanMenea# peng!,*%a!an pen)u)u e 'an)a% Memea!'ela!an pe%pa)uan pen)u)u #empa#anMeng!apu+an amalan #%a),+, pen)u)u #empa#an

  1 Mengapaa! $%a ge%aan na+,$nal,+me ), A+,a Tengga%a 'e%u'a! )a%,pa)a +e)e%!anaepa)a %a),al -

   ABC

  D

  Sea#an penga%u! lua% Pe%*uangan #,)a 'e%e+anKeu%angan +um'e% e(angan

  S$$ngan peme%,n#a! #empa#an

  14 Apaa! ,mpl,a+, pela+anaan ',%$%a+, pela+anaan Ba%a# epa)a nega%a T!a,-

   ABCD

  Pe%+a,ngan ua+a Ba%a#Peman#apan ua+a %a*aPengealan eme%)eaanPengua+aan e$n$m, $le! pem'e+a% 

  Koleksi Soalan – Soalan Objekti SPM Ta!"n 2004 – 2014 1

 • 8/18/2019 Koleksi Spm Objektif (k1) Tahun2 Lepas

  72/145

  KOLEKSI SOALAN-SOALAN SPM TAHUN 2004 - 2014

  2007

  17 Apaa! #un#u#an ge%aan na+,$nal,+me #a!ap a(al ), ,l,p,na -

   ABCD

  Ha mengun),Ha e'e'a+an 'e%+ua%aPengem'al,an ua+a %a*aPeme%,n#a!an e%a*aan +en),%,

  18 T% H$.# K$,$Ra)en A)*eng Ka%#,n,   • Ha',+ Gelap Te%',#la! Te%ang

  • Penul,+an Se$%ang Pu#e%, .a(a

  Ka%a ), a#a+ men)e)a!an #en#ang

   A

  BCD

  emun)u%an %aa#

  eme%$+$#an e$n$m,e#,)aa),lan un)ang3un)angelema!an +,+#em peme%,n#a!an

  2008

  19 Mengapaa! e%a*aan Belan)a 'e%+,ap p,l,! a+,! )alam mene),aan emu)a!anpen),),an ), In)$ne+,a -

   AB

  CD

  Meng!alang pe%em'angan +e$la! agamaMenge!a)an a#,,#, 'u)aa #empa#an

  Menea# %aa# men)apa# pee%*aanMemea!'ela!an pe%pa)uan %aa#

  1; .a)ual 1 me%u*u epa)a n$el ang ),!a+,lan ), A+,a Tengga%a +e'elum Pe%ang Dun,aKe)ua6

  N?# '!#.N$l, Me Tange%e .$+e R,

 • 8/18/2019 Koleksi Spm Objektif (k1) Tahun2 Lepas

  73/145

  KOLEKSI SOALAN-SOALAN SPM TAHUN 2004 - 2014

  ),#en#ang -

   ABCD

  Men*e*a+an e+p$%# nega%aMengun)ang e!a),%an pee%*a a+,ngMenge!a)an *en,+ #anaman $me%+,lMengealam emun)u%an %aa# #empa#an

  2009

  2= .a)ual 2 mene%angan pe%u'a!an )alam ',)ang pen#a)',%an ang 'e%lau ), T!a,lan)pa)a a'a) e 3156

  T% ,!+$%$' $' D.+!$Ra*a M$ngu# Melan#, ;= $%ang pena+,!a# B%,#,+!

  Ra*a C!ulal$ng$%n Mempe%enalan Ma*l,+ Pena+,!a# Ren)a!J$&!$# 2

  Mengapaa! pe%u'a!an #e%+e'u# ),lauan-

   ABCD

  Mempe%uu! +,+#em peme%,n#a!an 'e%a*aMeman#apan pen#a)',%an e%a*aanMemel,!a%a e)aula#an nega%aMemenu!, #un#u#an %aa#

  21 Pe%#u'u!an Mu!amma),a! me%upaan pe%#u'u!an pen#,ng )alam ge%aan na+,$nal,+me#a!ap pe%#ama ), In)$ne+,a6 Apaa! ma#lama# pe%*uangan pe%#u'u!an #e%+e'u# -

   ABCD

  Mempe%#a!anan ua+a pem,mp,n #empa#anMen,nga#an e%*a+ama )engan e%a*aanMempe%*uangan ema*uan e$n$m,Meng!,n)a%, anaman +eula%,+me

  201022 Apaa! e+an a#a 'e%,u# #e%!a)ap ma+a%aa# Bu%ma -

   ABCD

  Pen,nga#an #a%a" !,)upPen,n)a+an g$l$ngan pe#an,Penguu!an g$l$ngan agamaPeng!apu+an pen#a)',%an #%a),+,$nal

  20112 .a)ual 'e%,u# 'e%a,#an )engan e*aaan .epun )alam ',)ang e#en#e%aan6

  T$%!' K*$$$'1;57 Mene(a+an C!,na

  15=7 Mene(a+an Ru+,a

   Apaa! e+an e*aaan #e%+e'u# #e%!a)ap A+,a Tengga%a -

  Koleksi Soalan – Soalan Objekti SPM Ta!"n 2004 – 2014 #

  • %kta !ampung Ulu Burma ?"::;@

  • %kta Perkampungan Burma ? "::

 • 8/18/2019 Koleksi Spm Objektif (k1) Tahun2 Lepas

  74/145

  KOLEKSI SOALAN-SOALAN SPM TAHUN 2004 - 2014

   ABCD

  Penguu!an +,+#em pe%#a!ananPe%lua+an +emanga# na+,$nal,+meKemunulan +emanga# na+,$nal,+meKeman#apan ua+a peme%,n#a!an #empa#an

  24 F )alam %a*a! 'e%,u# a)ala! pe%#u'u!an na+,$nal,+me #a!ap a(al ), Bu%ma6

   Apaa! F- ABCD

  :,ga An#,pem,+a!anPe%+a#uan Bel,a Bu))!a:,ga Pem'e'a+an Raa# An#,a+,+Pa%#, Da'$ma A+,a$ne

  2012

  27 B%,#,+! #ela! mempe%enalan S,+#em B,%$%a+, Ba%a# ), Tana! Melau6Mengapaa! +,+#em #e%+e'u# ),#en#ang $le! pen)u)u #empa#an -

   A

  BCD

  Tana! pe%,'um, ),%ampa+

  Pem,mp,n e!,langan ua+aPenga%u! g$l$ngan agama me%$+$#Keg,a#an e$n$m, #%a),+,$nal #e%*e*a+

  28 Apaa! e+an S,+#em Tanaman Pa+a #e%!a)ap pen)u)u In)$ne+,a -

   ABCD

  Men,nga#an e$n$m,Me(u*u)an *u%ang +$+,alMeng!apu+an ua, pe%#an,anMene),aan peluang pee%*aan

  29 Mengapaa! nega%a3nega%a Ba%a# mem'e%, #umpuan epa)a nega%a C!,na pa)a a'a)

  e315-

   ABCD

  Ba!an men#a! 'anaTenaga ma!,% %ama,Tana! +u'u% Pa+a%an lua+

  20132; Pen*a*a! Ba%a# #ela! mela+anaan +,+#em ',%$%a+, Ba%a# ), #ana! *a*a!an me%ea ), A+,a

  Koleksi Soalan – Soalan Objekti SPM Ta!"n 2004 – 2014 4

  $itubuhkan pada tahun "

 • 8/18/2019 Koleksi Spm Objektif (k1) Tahun2 Lepas

  75/145

  KOLEKSI SOALAN-SOALAN SPM TAHUN 2004 - 2014

  Tengga%a6 Apaa! ,%, +,+#em ',%$%a+, #e%+e'u#-

   ABCD

  Pengealan peme%,n#a!an 'e%a*aPelan#,an pem'e+a% )ae%a!Pengenalan +,+#em u"#,Pen#a)',%an melalu, ',%$

  25 B%,#,+! #ela! mempe%enalan *a(a#an 'e%,u# ), Tana! Melau pa)a a'a)e3I5 )an a(al a'a) e32=6 Re+,)en Pena+,!a# B%,#,+!

   Apaa! pe%+amaan #uga+ pega(a, ang men*a(a# *a(a#an #e%+e'u#- ABCD

  Men*aga epen#,ngan pen)u)u #empa#anMena+,!a#, +ul#an )alam pen#a)',%anMempe%uu! pen#a)',%an #%a),+,$nalMela#,! pem'e+a% #empa#an men#a)',% 

  = Ra*a! menun*uan pe%u'a!an $%a ge%aan na+,$nal,+me ), A+,a Tengga%a6

  Mengapaa! ge%aan #e%+e'u# 'e%+,"a# %a),al pa)a #a!ap e)ua- ABCD

  S$$ngan peme%,n#a! #empa#anKeu%angan +um'e% e(anganSea#an penga%u! )a%, lua% Pe%*uangan #,)a 'e%e+an

  SMU

  1

  Mengapaa! nega%a 'e%,u# men*a), +a+a%an ,mpe%,al,+me Ba%a# pa)a a'a) e315-

  • C!,na

  • In),a

   ABCD

  Tana! ang +u'u% Keaaan 'a!an men#a!Pa+a%an elua%an ,lang Ba%a#Pela'u!an pe%)agangan

  2 Ra*a! 2 me%u*u epa)a pe%u'a!an $%a pe%*uangan na+,$nal,+me ), A+,a Tengga%a6

  Koleksi Soalan – Soalan Objekti SPM Ta!"n 2004 – 2014 $

  Be%$%a+e)e%!ana

  Be%$%a%a),al

 • 8/18/2019 Koleksi Spm Objektif (k1) Tahun2 Lepas

  76/145

  KOLEKSI SOALAN-SOALAN SPM TAHUN 2004 - 2014

  Mengapaa! pe%u'a!an $%a pe%*uangan #e%+e'u# 'e%lau-

   ABCD

  Bl$ ua+a )un,a ),'en#uPe%*uangan a(al u%ang 'e%*aaKe%*a+ama )engan nega%a +e%an#auSum'e% e(angan #,)a menuup,

  Pen*a*a! Sepan$l #ela! mempe%enalan *a(a#an En$m,en)e%$ ), ,l,p,na6 Apaa! #uga+ *a(a#an #e%+e'u#-I Mengu#,p ua,II Memel,!a%a eamananIII Menggu'al un)ang3un)ang

  I0 Mema*uan eg,a#an pe%#an,an

   ABCD

  I )an III )an I0II )an IIIIII )an I0

  4 Impe%,al,+ Ba%a# #ela! mempe%enalan +,+#em ',%$%a+, Ba%a# ), A+,a Tengga%a6 Apaa! pe%u'a!an ang ),pe%enalan melalu, +,+#em #e%+e'u#-

   AB

  CD

  Peneanan $n+ep pe%+amaan #a%a"Pelua+an peluang pen),),an

  Pem'e+a% menge#ua, *a'a#anPenu'u!an e%a*aan pu+a#

  20147 B%,#,+! #ela! mempe%enalan +,+#em ',%$%a+, Ba%a# ), Tana! Melau6

  Mengapaa! +,+#em #e%+e'u# ),#en#ang $le! pen)u)u #empa#an- ABCD

  Keg,a#an e$n$m, #%a),+,$nal #e%*e*a+Penga%u! g$l$ngan agama me%$+$#Pem,mp,n e!,langan ua+aTana! pe%,'um, ),%ampa+

  8 Pen*a*a! Sepan$l mempe%enalan S,+#em En$m,en)a ), ,l,p,na6

  Mengapaa! pen)u)u ,l,p,na #,)a 'e%pua+ !a#, #e%!a)ap +,+#em #e%+e'u#- ABCD

  E$n$m, +a%a ),%, #e%*e*a+Cua, ang mem'e'ananPe%u+a!aan #%a),+,$nal #e%anamPe%)agangan #ua% 'a%ang #e%ganggu

  Koleksi Soalan – Soalan Objekti SPM Ta!"n 2004 – 2014

 • 8/18/2019 Koleksi Spm Objektif (k1) Tahun2 Lepas

  77/145

  KOLEKSI SOALAN-SOALAN SPM TAHUN 2004 - 2014

  BAB 2 NASI;NALISME DI MALASIA SEHINGGA E)ANG DUNIA KEDUA

  TAHUN / TAJUK ’04 ’05 ’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11 ’12 ’13 SMU

  ’14

  Pe%*uangan pem,mp,n#empa#an menen#ang B%,#,+!

  3Se'a'2 Penen#angan 1 1 1 1 1 1 1

  3Pe%,+#,(a Penen#angan 1 1 1 1 1 1

  Ge%aan Na+,$nal,+me+e!,ngga PD2

  3a#$% Pemang,nNa+,$nal,+me

  1

  3Ge%aan I+la! 1 1 1 1

  3A!'a% Ma*ala! & N$el 1 1 1 1 1 1

  3Pe%*uangan Na+,$nal,+me $le!Pe%+a#uan2 Melau

  1 1 1

  3Ge%aan Na+,$nal,+me+ema+a Pen)u)uan .epun

  1

  Rumu+an

  J!"#$% 2 3 3 2 1 3 4 2 2 2 2 2

  2004

  1 Mengapaa! e)a#angan B%,#,+! ),#en#ang $le! pem,mp,n +e#empa# -

  III

  Mengua+a, )ae%a! me%eaMenge+pl$,#a+, e$n$m, #empa#an

  Koleksi Soalan – Soalan Objekti SPM Ta!"n 2004 – 2014

 • 8/18/2019 Koleksi Spm Objektif (k1) Tahun2 Lepas

  78/145

  KOLEKSI SOALAN-SOALAN SPM TAHUN 2004 - 2014

  IIII0

   ABC

  D

  Menela%a+an penggunaan ma#a (angMempe%enalan +,+#em pen#a)',%an 'a%u

   III )an IIIIII )an I0IIII )an I0

  IIIII )an I0

  2 Mengapaa! Nan,ng 'e%*aa mengala!an B%,#,+! pa)a #a!un 1;1-

   ABCD

  Menggunaan a+a% upa!anMempuna, #en#e%a ang #e%la#,!Mem',na u'u pe%#a!anan ang uu!Men)apa# +$$ngan pem'e+a% #empa#an

  2005

  An)a,an an)a +e$%ang pem'e+a% #empa#an ), Pa+,% Sala Pe%a +ema+a B%,#,+!

  mempe%enalan pen#a)',%an Ba%a#6Mengapaa! an)a menen#ang B%,#,+! -

  IIIIIII0

   ABCD

  H,lang a(a+an peganganHa memungu# ua, #e%!apu+:a%angan memungu# !a+,l !u#anCampu% #angan )alam a)a# %e+am

  III )an IIIIII )an I0IIII )an I0IIIII )an I0

  4

  D,al$g ), a#a+ mung,n 'e%lau )alam +e+, penga*a%an Se*a%a!6 Apaa! pe%'e

 • 8/18/2019 Koleksi Spm Objektif (k1) Tahun2 Lepas

  79/145

  KOLEKSI SOALAN-SOALAN SPM TAHUN 2004 - 2014

  CD

  men)apa#an pe#empa#an !a+mene),aan #apa pe%n,agaan

  20068 Apaa! e+an )a+a% pen#a)',%an B%,#,+! ), Tana! Melau pa)a a(al a'a) e32=-

  IIIIIII0

   ABCD

  Pem'uaan 'an)a% 'a%uPe%#am'a!an 'u%u! a+,ngPengenalan pen),),an e%naula% Pen,nga#an #a%a" !,)up pen)u)u #empa#an

  III )an IIIIII )an I0IIII )an I0IIIII )an I0

  9 Mengapaa! Ge%aan I+la! '$le! 'e%em'ang ), Nege%,3Nege%, Sela# -

   ABCD

  T,a)a #en#angan ulamaBana +um'e% e(anganRama, pem,mp,n 'e%al,'e% T,a)a +ea#an un)ang3un)ang

  ;

  Mengapaa! ma*ala! ), a#a+ pen#,ng e#,a ,#u -

   ABCD

  Meng!aa#, a*a%an agamaMeng!a%ga, (a%,+an 'ang+aMen,nga#an ema*uan 'ang+aMenggalaan 'u)aa mem'aa

  2007

  5T$,.% ,..($

  21 .ula, 1;97 Me+ua%a# an#a%a Da#$ Ma!a%a*a:ela )engan pem'e+a%3pem'e+a% Melau ), Du%,an Se'a#ang

  Pe%,+#,(a ), a#a+ 'e%lau ), nege%, Pe%a6

  Koleksi Soalan – Soalan Objekti SPM Ta!"n 2004 – 2014 3

  • Pengasuh."

 • 8/18/2019 Koleksi Spm Objektif (k1) Tahun2 Lepas

  80/145

  KOLEKSI SOALAN-SOALAN SPM TAHUN 2004 - 2014

   Apaa! e+an pe%,+#,(a #e%+e'u#-

   ABCD

  Pengu%angan ua+a +ul#anPemea#an +ul#an I+ma,lPem'unu!an .6W6W6B,%!Peman+u!an *a(a#an Re+,)en

  1= Ha*, A')ul Ra!man :,m'$ng #ela! mem,mp,n pen)u)u #empa#an Kuala Telem$ngTe%engganu menen#ang B%,#,+!6Mengapaa! penen#angan ,#u ),lauan -

   ABCD

  Pengenalan pen),),an +eula% Pengenalan pe%a#u%an #ana!Pe%luu#an *a(a#an pem'e+a% Pem'unu!an pen)u)u #empa#an

  2008

  11 .a)ual 2 menun*uan #$$! #empa#an ang #ela! menen#ang ua+a B%,#,+! pa)aa'a) e3156

  T% N,.Ren#ap Sa%a(a

  Ma# Salle! Sa'a!

    J$&!$# 2

  Mengapaa! penen#angan #e%+e'u# 'e%lau -

   ABC

  D

  Pene%$'$!an a(a+anPeng!apu+an +,+#em pe%!am'aanPen,nga#an ema+uan ,m,g%an

  Pa+aan mem'aa% u"#,

  2009

  12 D,al$g ), 'a(a! mung,n 'e%lau ), Nan,ng +ema+a pen#a)',%an Peng!ulu D$l Sa,) pa)au%un e 3156

   Apaa! #,n)aan B%,#,+! +e#ela! a%a!anna ),,nga%, -

   ABCD

  Men)u)u, Nan,ngMem'unu! D$l Sa,)Me%ampa+ !a+,l pen)u)uMemulau (,laa! Nan,ng

  1 Apaa! ,)ea ang ),e#enga!an $le! Kaum Mu)a pa)a a(al a'a) e32=-

  Koleksi Soalan – Soalan Objekti SPM Ta!"n 2004 – 2014 0

  %+ Tok. British minta *ukai,

  B+ Berapa banyak 7

  2+ Satu persepuluh dari hasil kita

  B+ 1angan bayar alau sedikit pun,

 • 8/18/2019 Koleksi Spm Objektif (k1) Tahun2 Lepas

  81/145

  KOLEKSI SOALAN-SOALAN SPM TAHUN 2004 - 2014

   ABCD

  Pen*anaan a*a%an I+lam un#u ema*uanPem'en#uan nega%a ang me%)eaPenu'u!an +a%,a# e%*a+amaPemel,!a%aan #%a),+, 'ang+a

  14 Ma*ala! Gu%u mema,nan pe%anan pen#,ng )alam mema*uan ',)ang pen),),an pa)aa(al a'a) e32= ), Tana! Melau6

   Apaa! ,+u ang ),"$u+an )alam ma*ala! #e%+e'u# -

   ABCD

  Meng!a%ga, (a%,+an 'ang+aMempe%*uangan !a (an,#aMema*uan ',)ang e+u+a+#e%aanMengealan n,la, mu%n, ma+a%aa#

  2010

  17 Pan#un 'e%,u# menggam'a%an e)u)uan pem'e+a% ), Pe%a +ema+a pen*a*a!an B%,#,+!6

  Baga,manaa! pa%a pem'e+a% #e%+e'u# 'e%u+a!a un#u mengem'al,an !a me%ea -

   ABC

  D

  Menga)aan e%*a+ama )engan $%ang Bug,+Meng!apu+ +,+#em pem,l,an !am'aMempe%uu! +,+#em pen#a)',%an #%a),+,$nal

  Be%*uang un#u men$la ampu% #angan Ba%a#

  18 Apaa! e+an e+eng+a%aan 'e%,u# #e%!a)ap pen)u)u Tana! Melau -

   ABCD

  Men)apa#an 'an#uan lua% Men$la pengua+aan ua+a a+,ngMene%a! na+,' epa)a pen*a*a!Mem'en#u +,+#em p$l,#, #e%+en),%,

  19 A!'a% 'e%,u# ),gunaan $le! Kaum Mu)a +e'aga, (a)a! pe%*uangan me%ea ), Tana!Melau pa)a #a!un 15=3an6

  Koleksi Soalan – Soalan Objekti SPM Ta!"n 2004 – 2014 1

  Buah pala dari Makasar 

  1atuh sebiji ke dalam dulang

  $iberi pen*en kepada pembesar 

  1aatan diarisi turut hilan

  !ekurangan makanan

  !esengsaraan 'idup Semasa

  Pendudukan 1epun !ekurangan ubat-ubatan

  !ekejaman pentadbiran

 • 8/18/2019 Koleksi Spm Objektif (k1) Tahun2 Lepas

  82/145

  KOLEKSI SOALAN-SOALAN SPM TAHUN 2004 - 2014

   Apaa! ,+u ang ),mua#an )alam a!'a% #e%+e'u# -

   ABCD

  Pe%anan g$l$ngan pem'e+a% Meng%,#, elema!an %a*aPeng!apu+an amalan pe%!am'aanMenggalaan pen),),an Ingge%,+

  1; Pa)a a'a) e32= eg,a#an 'e%pe+a#uan ), Sa'a! #,)a men$n*$l6Mengapaa! ea)aan #e%+e'u# 'e%lau -

   AB

  CD

  Halangan )a%,pa)a peme%,n#a!Kelema!an +,+#em pe%!u'ungan

  Meng!a)ap, ma+ala! e(anganPe%'e

 • 8/18/2019 Koleksi Spm Objektif (k1) Tahun2 Lepas

  83/145

  KOLEKSI SOALAN-SOALAN SPM TAHUN 2004 - 2014

  CD

  Kepen#,ngan pen),),an m$)enC,n#a aan #ana! a,% 

  20122= .a)ual 9 mene%angan n$el ang ),#e%',#an +e'elum Pe%ang Dun,a Ke)ua ), Tana!

  Melau6

  T$*! N?# Mel$% Kuala :umpu% '$,$' Ha%un Am,nu%%a+!,)T$%!' T,+.$' 15=3an

  J$&!$# 7

   Apaa! me+e* ang ),+ampa,an $le! penga%ang )alam n$el #e%+e'u# - ABCD

  Men,n#a, #ana! a,% Meng!a%ga, (a%,+an 'ang+aKe'e'a+an aum (an,#aPe%pa)uan an#a%a aum

  21 Ge%aan I+la! 'e%#u*uan mem'e#ulan pan)angan $%ang Melau #e%!a)ap I+lam6 Apaa! +a%anan ge%aan #e%+e'u# epa)a $%ang Melau -

   ABCD

  Mengu#amaan pem,mp,nMemel,!a%a (a%,+an #%a),+,Be%an, meng%,#, pen*a*a!Bee%*a+ama )engan aum ,m,g%an

  201322 Baga,manaa! B%,#,+! meng!alang Ge%aan I+la! ), Nege%,3Nege%, Melau pa)a a(al

  a'a) e32=-III

  IIII0

   ABCD

  Mengugu# pem,mp,nMenea# eg,a#an )a(a!

  Meng!alang ema+uan %,+ala!Menea# peluang 'ela*a% e lua% nega%a

  I )an III )an I0II )an IIIIII )an I0

  2

  T$$! 'e%,u# #ela! 'e%*uang menen#ang pen*a*a!6

  • Ma# Salle!

  • Da#$ Ba!aman

  Mengapaa! pe%*uangan me%ea gagal- ABCD

  Sen*a#a #,)a lengapTenaga #en#e%a u%angKemu)a!an a+a+ u%angS$$ngan pem'e+a% #,)a uup

  SMU

  Koleksi Soalan – Soalan Objekti SPM Ta!"n 2004 – 2014 #

 • 8/18/2019 Koleksi Spm Objektif (k1) Tahun2 Lepas

  84/145

  KOLEKSI SOALAN-SOALAN SPM TAHUN 2004 - 2014

  24 Men*a(aka! >e&akan Isla! s"ka& be&*e&ak 'i Ne*e&i-Ne*e&i Mela." 6e&sek"t"be&ban'in* 'en*an Ne*e&i-Ne*e&i Selat/

   ABC

  D

  Kek"&an*an s"be& o'alPenolakan i'eolo*i Ka" M"'aPen*"atk"asaan "n'an*-"n'an*

  Ketia'aan (ei(in be&kebole!an

  27 Ha*, A')ul Ra!man :,m'$ng #ela! mem,mp,n pen)u)u #empa#an Kuala Temel$ngTe%engganu menen#ang B%,#,+!6Mengapaa! penen#angan #e%+e'u# ),lauan-

   ABCD

  Pengenalan pen),),an +eula% Pengenalan pe%a#u%an #ana!Pe%luu#an *a(a#an pem'e+a% Pem'unu!an pen)u)u #empa#an

  2014

  28 Mengapaa! B%,#,+! menggunaan nama +ul#an Kelan#an un#u mema#a!an penen#anganpen)u)u #empa#an pa)a #a!un 1517-

   ABCD

  Meng!$%ma#, +ul#anMengealan ua+a +ul#anKe+e#,aan %aa# epa)a +ul#anKua+a mu#la 'e%a)a ), #angan +ul#an

  29 Ra*a! 'e%a,#an )engan pem'e+a%3pem'e+a% ), Pa!ang ang menen#ang B%,#,+!6

  "+$, $%$'

  Da#$ Ba!aman T$ Ga*a! Imam Ra+ul

    )$*$% 3Mengapaa! me%ea menen#ang B%,#,+!-

   ABCD

  Pem',naan 'ala, p$l,+Pena'ulan pe%*an*,anPengenalan pe%)agangan 'e'a+Pela+anaan pen),),an +eula% 

  Koleksi Soalan – Soalan Objekti SPM Ta!"n 2004 – 2014 4

 • 8/18/2019 Koleksi Spm Objektif (k1) Tahun2 Lepas

  85/145

  KOLEKSI SOALAN-SOALAN SPM TAHUN 2004 - 2014

  BAB 3 KESEDA)AN EMBINAAN NEGA)A DAN BANGSA

  TAHUN / TAJUK ’04 ’05 ’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11 ’12 ’13 SMU

  ’14

  :a#a% Belaang Pem',naanNega%a )an Bang+a

  1

  3Pem',naan Nega%a )anBang+a

  1 1 1 1 1 1 1 2

  3C,%,2 Nega%a )an Bang+a 1KMM3A+a+ Pem'en#uanNega%a )an Bang+a

  1

  Wa%,+an Nege%,2 Melau

  3 .$!$%  3 Kelan#an3 Te%engganu3 Nege%, Sem',lan

  1

  1 1 1

  1 1

  11 1

  Rumu+anJ!"#$% 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3

  20051 Baga,manaa! penga%u! eua+aan +e+e$%ang %a*a e%a*a