of 24 /24
77/1 2010 Modul Kemahiran Hidup Bersepadu Ekonomi Rumah Tangga 2010©JPNT 0

koleksi soalan

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: koleksi soalan

77/1 2010

Modul Kemahiran Hidup Bersepadu Ekonomi Rumah Tangga 2010©JPNT 0

MODULPECUTAN “ A”

KHB ERT

MODUL 1

Disediakan oleh,

1. Pn. Mastura bt Kamarulzaman

2. Cik Rosmawati bt Awang Ngah

3. Pn. Kamsiah bt Dollah

Page 2: koleksi soalan

77/1 2010

Bersikap secara positif Bersikap bertanggungjawab dalam melakukan tugas di bengkel

1. Apakah amalan 4 M yang dirujuk dalam pernyataan di atas?

A membersihB MendisiplinC Menyusun aturD Menilai diri sendiri dan tempat kerja

2 Rajah 1 menunjukkan sejenis pemadam api.

Apakah jenis alat pemadam api yang ditunjukkan dalam rajah 1 ?

A Jenis air B Jenis buih C Jenis serbuk kering D Jenis karbon dioksida

3 Langkah pertama dalam mereka cipta ialah

A merancang projekB membuat lakaranC mencari maklumatD menyelesaikan masalah

Rupa bentuk yang dihasilkan mestilah menepati tujuan produk dan harus memenuhi kehendak dan

keperluan pengguna semasa

4 Pernyataan di atas bersesuaian dari segi

A kesesuaian bahan C rupa bentukB nilai komersil D fungsi

Modul Kemahiran Hidup Bersepadu Ekonomi Rumah Tangga 2010©JPNT 1

RAJAH 1

KELASA,B & C

Page 3: koleksi soalan

77/1 2010

5 Berikut adalah maklumat bagi satu proses dalam mereka cipta .

Apakah proses itu ?

A Pemilihan IdeaB PendokumentasianC Pemilihan reka bentukD Pengenalpastian masalah

6 Susunkan langkah-langkah proses perekaan projek mengikut urutan.

I Prototaip III Lukisan kerja II Lakaran IV Model awal

A I, II, III, IV C III, IV, I, II B II, III, IV, I D IV, III, II, I

7 Antara berikut yang manakah amalan menilai diri sendiri dan tempat kerja di dalam bengkel Kemahiran Hidup?

A Simpan alatan di tempat yang betul selepas digunakan B Murid perlu menitikberatkan spek kebersihan diri dan mental

C Bahan beracun mesti disimpan di tempat yang selamat dan berkunci D Murid perlu melengkapkan diri dengan pengetahuan pertolongan cemas

8 Rajah 2 menunjukkan sebahagian proses reka cipta.

RAJAH 2Apakah X ?

A Menyenaraikan pelbagai idea penyelesaian masalahB Melakar beberapa reka bentuk projekC Menilai dan memilih idea paling sesuaiD Mengenal pasti dan memilih alatan

Modul Kemahiran Hidup Bersepadu Ekonomi Rumah Tangga 2010©JPNT 2

Mengenalpasti masalah

Mengumpul maklumat dan data

Menganalisis maklumat

X

Mengumpul dan merekodkan maklumat berkaitan projek Membuat persembahan .

Page 4: koleksi soalan

77/1 2010

9 Antara berikut kaedah yang manakah digunakan untuk mencantumkan dua kepingan logam?

A MemakuB MerivetC MerekatD Menskru

10 Manakah antara susunan konsep ‘4M’ yang perlu menjadi amalan dalam bengkel yang betul?

A Membersih, membuang, menilai dan mendisiplin B Membersih, menyusun atur, menilai dan mendisiplin C Menjaga, menyusun atur, menilai dan mendisiplin D Membersih, menyusun atur, mendisiplin dan menilai

Digunakan untuk membuat papan iklan Didapati dalam pelbagai warna atau lutsinar Digunakan untuk membuat model atau

prototaip

11 Pernyataan di atas adalah berkenaan sejenis bahan yang digunakan dalam projek rekabentuk iaitu

A Perspek B Polivinil klorida C Mounting board D Medium Density Fibreboard

12 Antara berikut yang manakah dikategorikan sebagai bahan kemasan?

I ThinnerII Cat licauIII Tona kayuIV Turpentin

A I dan II C II dan IIIB I dan IV D III dan IV

13 Antara berikut padanan yang manakah benar?

Kemasan PelarutA Syelek TurpentinB Lekar ThinnerC Cat licau AirD Tona kayu Spirit metil

Modul Kemahiran Hidup Bersepadu Ekonomi Rumah Tangga 2010©JPNT 3

Page 5: koleksi soalan

77/1 2010

RAJAH 3

14 Apakah aktiviti yang dilakukan seperti dalam Rajah 3?

A Menanda tebal kayuB Mengukur tepi kayuC Menguji kerataan kayuD Menguji kepersegiaan kayu

15 Antara berikut yang manakah sesuai digunakan untuk memotong bahagian perspek?

A

B

C

D

16 Rajah 4 menujukkan sejenis bahan pemasangan.

RAJAH 4 Namakan bahan itu.

A Engsel C Penyangkut B Bracket D Penggantung

Modul Kemahiran Hidup Bersepadu Ekonomi Rumah Tangga 2010©JPNT 4

Page 6: koleksi soalan

77/1 2010

RAJAH 5

17 Apakah pengikat yang digunakan bersama alat dalam Rajah 5?

A SkruB PakuC RivetD Glu panas

18 Rajah 6 menunjukkan kerja mencabut paku.

RAJAH 6

Apakah fungsi reja kayu itu?

I Memudahkan kerja mencabut paku II Memastikan paku tidak bengkok III Mengelakkan kecacatan pada benda kerja

A I dan II sahaja B I dan III sahaja C II dan III sahaja

D I, II dan III

19 Jadual menunjukkan faktor reka bentuk dan penerangannya.

Faktor PeneranganI Fungsi Reka bentuk yang kukuhII Rupa bentuk Saiz sesuai, tepat dan menarikIII Kemasan Sesuai dengan fungsi dan penggunaanIV Ketahanan Selamat digunakan,mesra alam dan mesra

penggunaAntara berikut pasangan yang manakah benar?

A I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

Modul Kemahiran Hidup Bersepadu Ekonomi Rumah Tangga 2010©JPNT 5

Page 7: koleksi soalan

77/1 2010

20 Mengapakah ibu jari diletakkan di tepi bilah gergaji ketika kerja mengerat kayu?

A Memastikan mata gergaji lurusB Memudahkan kerja menggergajiC Mempercepatkan kerja menggergajiD Memandu bilah gergaji dipermulaan kerja

21 Mengapakah jadual kerja perlu disediakan semasa proses perancangan penbinaan projek?

A Memastikan projek dibina selamatB Memastikan projek dibina mudahC Memastikan projek dibina mengikut masa yang ditetapkanD Memastikan projek dibina mengikut kriteria yang ditetapkan

22 Antara alatan tangan berikut yang manakah digunakan bersama glu panas?

A B

C D

Menyenaraikan bahan Menyenaraikan alatan dan mesin Memilih teknik pembuatan

23 Apakah proses yang dikaitkan dengan pernyataan di atas semasa mereka cipta sesuatu produk ?

A Pengujian B Pembinaan C Perancangan D Perekaan projek

Modul Kemahiran Hidup Bersepadu Ekonomi Rumah Tangga 2010©JPNT 6

Page 8: koleksi soalan

77/1 2010

24 Apakah kaedah memaku yang sesuai bagi menghasilkan cengkaman yang kuat?

A

B

C

D

25 Jadual menunjukkan kos bahan untuk membuat bekas pisau.

Bil Perkara Kos (RM )1234

KayuPakuKertas lasSyelek

2.800.200.800.60

Berapakah kos pengeluaran rak itu jika kos upah RM2.00 dan kos overhed RM0.30?

A RM4.40 B RM4.70 C RM6.40 D RM6.70

Modul Kemahiran Hidup Bersepadu Ekonomi Rumah Tangga 2010©JPNT 7

Page 9: koleksi soalan

77/1 2010

RAJAH 7

26 Antara berikut yang manakah cara yang betul menggunakan bahagian yang bertanda X dalam Rajah 7?

A Melintang arah dan mengikut urat kayuB Melintang arah ira atau urat kayuC Mengikut arah ira atau urat kayuD Mengikut arah membulat dan melintang urat kayu

RAJAH 8

27 Apakah jenis tanggam yang digunakan pada X dalam Rajah 8?

A Tanggam temu B Tanggam lekap T C Tanggam parit terus

D Tanggam lekap palang

28 Antara padanan berikut yang manakah betul ?

Pelarut Bahan kemasanA Spirit methil Lekar jernihB Thinner SyelekC Air Tona kayuD Turpentin Cat licau

Modul Kemahiran Hidup Bersepadu Ekonomi Rumah Tangga 2010©JPNT 8

X

Page 10: koleksi soalan

77/1 2010

29 Antara padanan berikut yang manakah betul?

Alat Fungsi

A Menyambung dua jenis bahan yang nipis

B Mencantum dua bahan yang sama jenis

CMemotong lurus atau lengkung pada bahan

D Melelas kayu dan plastik

30 Berikut adalah penyataan bagi sejenis bahan dalam pembinaan projek reka bentuk . Apakah bahan itu ?

A Perspek B Mounting board C Kepingan alumnium D Medium Density Fibreboard

31 Rajah 9 menunjukkan satu proses dalam pembinaan projek .

Modul Kemahiran Hidup Bersepadu Ekonomi Rumah Tangga 2010©JPNT 9

Digunakan untuk pembinaan modelSesuai dicantum menggunakan gluMudah dipotong

Page 11: koleksi soalan

RAJAH 9

77/1 2010

Apakah tujuan proses itu dilakukan ?

A membenamkan paku panel B menanda pusat sebelum menggerudiC menebuk lubang pada kepingan kayu D membuat lubang sebelum memasang skru

32 Rajah 10 menunjukkan penggunaan sesiku L .

Apakah aktiviti yang sedang dilakukan?A Menanda lebar kayu.B Mengukur tebal kayuC Menguji kerataan kayuD Menguji kepersegian kayu

33 Rajah 11 menunjukkan sebatang mata gerudi pintal.

Saiznya ditunjukkan oleh bahagian

A P C RB Q D S

34 Rajah 12 menunjukkan carta aktiviti untuk satu proses reka bentuk .

Modul Kemahiran Hidup Bersepadu Ekonomi Rumah Tangga 2010©JPNT 10

RAJAH 10

RAJAH 11

R

P

S

Q

Page 12: koleksi soalan

77/1 2010

Apakah proses X ?

A Pembinaan B Perancangan C Pendokumentasian D Pernyataan masalah

35 Rajah 13 menunjukkan sekeping papan untuk penghasilan projek

Antara berikut yang manakah sesuai untuk membentuk bahagian X ?

36 Rajah 14 menunjukkan empat lakaran dalam proses reka bentuk sebuah kotak pensel.

RAJAH 14 Apakah tujuan lakaran itu dihasilkan?

A Perancangan reka bentuk C Pembinaan projek B Pemilihan reka bentuk D Pengujian projek

37 Rajah 15 menunjukkan sejenis mesin mudah alih .

Modul Kemahiran Hidup Bersepadu Ekonomi Rumah Tangga 2010©JPNT 11

X

Mengumpul dan merekod maklumat

Mengumpul dan merekod maklumat

Kira kos pengeluaranKira kos pengeluaran

Membuat persembahanMembuat persembahan

RAJAH 12

A

DC

B

RAJAH 13

X

Page 13: koleksi soalan

77/1 2010

Apakah kegunaan mesin itu ?

A Memotong lengkung, bulat dan persegiB Melelas permukaan projek dengan cepatC Menekan benda kerja yang hendak dipotongD Menyambung dua jenis bahan nipis atau lembut

38 Rajah 16 menunjukkan sebuah mesin gerudi lantai. Antara berikut yang manakah

berfungsi untuk mencengkam rahang dan memutarkan mata gerudi?

RAJAH 16 A P B Q

C R D S

39 Papan tanda yang manakah mungkin sekali merujuk kepada jenis perniagaan milikan tunggal

A Kedai Makan Esah C Klinik Tan & TeowB Bank Rakyat Berhad D Koperasi Nelayan Rompin Berhad

Modul Kemahiran Hidup Bersepadu Ekonomi Rumah Tangga 2010©JPNT 12

RAJAH 15

Page 14: koleksi soalan

77/1 2010

Rajah 17

40 Rajah 17 menunjukkan tiga lakaran dalam proses menghasilkan rak buku dan bekas pensil. Apakah proses yang dilaksanakan?

A Proses kemasan B Proses reka bentuk C Proses pengujian projek D Proses pembinaan projek

41 Kebolehan untuk mencipta sesuatu yang baru dan berkualiti untuk kepentingan bersama adalah ciri usahawan yang …

A produktifB insentifC kreatifD inovatif

42 Aktiviti di atas merujuk kepada pengeluaran dalam bidang

A PertanianB EkstraktifC AgihanD Perkilangan

Modul Kemahiran Hidup Bersepadu Ekonomi Rumah Tangga 2010©JPNT 13

Pemungutan hasil makanan laut dari Selat Melaka

Barang atau perkhidmatan yang diperlukan oleh manusia untuk hidup.

Page 15: koleksi soalan

77/1 2010

43 Apakah yang dimaksudkan dalam pernyataan di atas?

A Kehendak B Keinginan C Keperluan D Kemampuan

44 Usahawan yang berinovatif berupaya

A mewujudkan pasaran bagi barang yang baru dicipta B mengatasi masalah harga barang yang tidak menentu C mewujudkan pasaran bagi barang yang telah diubahsuai D membuat ramalan tentang permintaan barang yang dikeluarkannya

45 Berdasarkan jadual di bawah pilih padanan yang benar?

A I, II dan III C I. III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

46 Antara agensi berikut yang manakah memberikan bimbingan dan latihan kepada usahawan?

47 Apakah kepentingan perniagaan terhadap individu, masyarakat dan negara?

Modul Kemahiran Hidup Bersepadu Ekonomi Rumah Tangga 2010©JPNT 14

Keperluan asas Kehendak

I Makanan Kenderaan MPV

II Pakaian Kereta mewah

III Tempat kediaman Barang kemas

IV Telefon bimbit Tempat kediaman

A B

CD

Page 16: koleksi soalan

77/1 2010

I Meninggikan taraf hidupII Mengurangkan peluang kerjayaIII Mewujudkan hubungan antarabangsaIV Memenuhi keperluan dan kehendak

A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

48 Antara berikut yang manakah menyebabkan perkara di atas berlaku?

A Fabrik dijahit nipis B Jarum mesin tumpul C Roda imbang dipasang terbalik D Sekoci tidak dipasang dengan betul

49 Antara berikut yang manakah benar tentang perniagaan milikan tunggal ?

A Dapat menawarkan syer kepada orang awam B Terpaksa membayar kadar cukai pendapatan yang tinggi C Bebas mengawal dan menguruskan perniagaannya sendiri D Dapat berkongsi kepakaran untuk memajukan perniagaan

50 Berdasarkan situasi di atas,apakah undang-undang yang dapat melindungi haknya sebagai pengguna?

A Akta Kawalan Harga B Akta Kawalan Bekalan C Akta Perihal Dagangan

D Akta Timbang dan Sukat

Soalan 51 dan 52 berdasarkan Rajah 18.

Modul Kemahiran Hidup Bersepadu Ekonomi Rumah Tangga 2010©JPNT 15

Rohana menjahit sehelai blaus. Dia mendapati jahitan mesin pada blausnya melangkau

Johari telah membeli sepasang kasut kulit berjenama terkenaldi sebuah pasar raya dan mendapati kasut tersebut adalah tiruan

Page 17: koleksi soalan

77/1 2010

Rajah 18

51 Bahagian X berfungsi untuk mengawal tegangan mata jahitan. Bahagian X adalah

A tuas angkatB tiang benangC ceper penegang benangD spring pemegang benang

52 Apakah fungsi bahagian yang bertanda Y?

A Mengawal benangB Mengawal ketegangan benangC Mengawal gerakan mesin jahitD Menggulung benang pada gelendung

53 Nyatakan langkah-langkah yang perlu diambil sebelum menjahit.

I Pasangkan sekoci ke dalam mesin II Turunkan jarum dan tarik keluar benang bawah III Laraskan mata jahitan IV Letakkan fabrik di bawah penekan jahitan

A I, II dan III B I, II dan IV

C I, III dan IV D II, III dan IV

54 Rajah 19 menunjukkan sebuah mesin jahit

Modul Kemahiran Hidup Bersepadu Ekonomi Rumah Tangga 2010©JPNT 16

Page 18: koleksi soalan

77/1 2010

RAJAH 19

Bahagian manakah yang berfungsi melaraskan mata jahitan?

A PB QC RD S

55 Antara berikut yang manakah memberikan pencahayaan am?

A

56 Mengapakah peti sejuk tidak sesuai diletakkan berdekatan dengan dapur ketika andahendak menyusun atur alatan dan kelengkapan di ruang dapur?

A Peti sejuk mudah terbakarB Haba dapur merosakkan peti sejukC Sukar untuk membuka pintu peti sejukD Kedudukannya menambahkan pergerakan di dalam dapur

57 Rajah 20 menunjukkan faktor bagi keselesaan tempat kediaman .

Modul Kemahiran Hidup Bersepadu Ekonomi Rumah Tangga 2010©JPNT 17

D

B

C

Page 19: koleksi soalan

Pencahayaan

Lantai dan penutup lantai

Pengudaraan Keselamatan

Alatan dan kelengkapan

X

RAJAH 20

77/1 2010

Apakah faktor X ?

A Susun aturB KebersihanC Ruang dapur D Skema warna

58 Pilih faktor yang perlu diambil kira semasa menyusun atur alatan dan kelengkapan

I Saiz ruang dan perabot II Kumpulan ahli keluarga III Skema warna dan keceriaan IV Pencahayaan dan pengudaraan

A I, II dan III B I, II dan III C I, III dan IV D II, III dan IV

59 Mengapakah peti sejuk tidak sesuai diletakkan berdekatan dengan dapur ketika andahendak menyusun atur alatan dan kelengkapan di ruang dapur?

A Peti sejuk mudah terbakarB Haba dapur merosakkan peti sejukC Sukar untuk membuka pintu peti sejukD Kedudukannya menambahkan pergerakan di dalam dapur

59 Rajah 21 menunjukkan ruang tempat kediaman.

Modul Kemahiran Hidup Bersepadu Ekonomi Rumah Tangga 2010©JPNT 18

faktor keselesaan

tempat kediaman

faktor keselesaan

tempat kediaman

Page 20: koleksi soalan

77/1 2010

RAJAH 21

Ruang tersebut sesuai untuk aktiviti

I melayan tetamuII menjamu seleraIII membaca surat khabarIV berinteraksi dengan ahli keluarga

A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

60 Antara berikut yang manakah fungsi ruang kerja di tempat kediaman?

A Menjamu seleraB Mendobi pakaianC Menyimpan wardrobeD Membersih dan mengemas diri

Modul Kemahiran Hidup Bersepadu Ekonomi Rumah Tangga 2010©JPNT 19