Analisis Item Soalan Objektif

  • View
    9.791

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pengenalan, Objektif dan Tujuan Analisis Item Untuk Kebolehpercayaan Item Soalan Pengiraan indeks Kesukaran dan Indeks Diskriminasi

Text of Analisis Item Soalan Objektif

  • 1. Disediakan dan disusun oleh: Anita bt Hashim SMK Seksyen 1 Bandar Kinrara Kursus Analisis Item 15 Jun 2010 Coral Bay Resort, Pangkor

2. Masa Exam 3. Kenapa soalan cikgu ne tak da jawapan yang betul!!..pelik tol larr aku rasa soalan ne tak velittt..Ushh.. Kalau cikgu Mat buatsoalan mesti 15 minit jer aku siap jawap.. Kacang ooo.. 4. Tujuan Prosedur Elemen Item Analisis Sampel Item menggunakan Analisis Item Teori Item Kebolehpercayaan Item Professional Examination Service 5. Tujuan Analisis Item Analisisitem bergantung kepada pemerhatian dan eksperimen bukan hanya teori sahaja.Item-item Ujian yang dibina untuk sesuatuujian boleh diguna semula.Item-item hanya akan diguna semula jika iatelah dibuktikan baik.Professional Examination Service 6. Tujuan Analisis Item Kebolehpercayaansesuatu ujian bergantung kepada keutuhan setiap item. Analisis item membantu guru menulis item yang baik. Memilih item untuk ujian & peperiksaan Melihat, memilih ketidaksempurnaan sesuatu item Professional Examination Service 7. ..Tujuan Analisis Item mengeluarkan item yang lemah daripadabank soalan/bahan ujian item perlu diperbaiki @ dibuang Memastikan item betul tidak dipengaruhi oleh unsur gangguan lain. Membuat inferens tentang keesahan spesifikasi item Professional Examination Service 8. Elemen Analisis Item INDEKS KESUKARAN/ DIFFICULTY DISKRIMINASI/ DISCRIMINATION KEESAHAN/ VALIDITY KEBERKESANAN/ EFFECTIVENESS KEPANTASAN/ SPEEDEDNESS Professional Examination Service 9. Penganalisisan dan Pentafsiran Item Suatu kajian yang sistematik terhadap item yangtelah digunakan dalam sesuatu ujian/peperiksaan. Kajian berdasarkan keputusan ujian/peperiksaan. Analisis digunakan untuk menentukan kesukaran dan indeks diskriminasi bagi setiap itum yang digubal. Nilai Indeks Kesukaran dan Indeks Diskriminasi daripada analisis akan ditafsirkan untuk menentukan sama ada item sesuai digunakan atau tidak. 10. Prosedur Analisis Item Setelah kertas jawapan disemak / diperiksa, analisis item boleh dimulakan. Kertas jawapan disusun mengikut tertib, iaitudari markah tertinggi ke markah yang terendah. Professional Examination Service 11. Prosedur Analisis Item Bilangan kumpulan pelajar Pencapaian Tinggimesti sama dengan bilangan pelajar Pencapaian Rendah. Kadar yang patut digunakan ialah 27% atau25%-33% dari bilangan pelajar.Professional Examination Service 12. BilCalonMarkah1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .459823 165623 656566 165962 269236 535844 684516 484841 614211 164269 ..88 85 75 71 70 68 63 61 60 60 Bahagian atas Pencapaian TinggiProfessional Examination Service 13. Prosedur Analisis Item BilCalonMarkah20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30265566 621863 465581 846595 516161 514222 561221 943030 852303 632533 25498548 47 47 46 44 41 39 39 33 32 29Bahagian Bawah Pencapaian RendahProfessional Examination Service 14. INDEKS KESUKARAN DIFFICULTYIndeks ini digunakan untuk menunjukkan item, sama ada terlalu sukar, sederhana atau terlalu mudah. Professional Examination Service 15. Peratusan / bilangan calon yang menjawab item dengan betulProfessional Examination Service 16. Indeks Kesukaran Kesukaran ditunjuk melalui peratusan atau kadaran pencapaian calon yang memilih jawapan betul. Lebih kurang calon yang memilih jawapan betul, semakin susahlah item tersebut. Professional Examination Service 17. Indeks Kesukaran Secarateorinya, ujian atau item direka bentuk untuk mendapatkan diskriminasi maksima antara calon adalah pada kesukaran 50%.Professional Examination Service 18. Indeks Kesukaran Item yang mempunyai indeks 40% ialah item yanglebih sukar daripada indeks 60%Indeks 0% menunjukkan item yang paling sukar Indeks 100% ialah item paling mudahProfessional Examination Service 19. Indeks Kesukaran A= Tb + Rb = 100% T+R = 8 + 2 x 100% 10+10 = 8 + 2 x 100% 20 = 50%T - Jumlah pelajar berpencapaian Tinggi R - Jumlah pelajar berpencapaian Rendah Tb Bilangan pelajar T yang menjawab dengan betul Rb - Bilangan pelajar R yang menjawab dengan betulProfessional Examination Service 20. Pentafsiran item berdasarkan Indeks kesukaran Indeks KesukaranPentafsiran ItemKeputusan0%Terlalu sukarUbahsuai / buang50%Sukar/ baikTerima/simpan100%Terlalu mudahUbahsuai/ buang40%- 45% 55%-60%SederhanaTerima/simpan 21. Indeks Kesukaran contoh : A= Tb + Rb = 100% T+R = 40 + 15 x 100% 40+40 = 55 x 100% 80 = 68.75%T - Jumlah pelajar berpencapaian Tinggi R - Jumlah pelajar berpencapaian Rendah Tb Bilangan pelajar T yang menjawab dengan betul Rb - Bilangan pelajar R yang menjawab dengan betulProfessional Examination Service 22. Indeks Kesukaran contoh: A= Tb + Rb = 100% T+R = 38 + 40 x 100% 40+40 = 78 x 100% 80 = 97.5%T - Jumlah pelajar berpencapaian Tinggi R - Jumlah pelajar berpencapaian Rendah Tb Bilangan pelajar T yang menjawab dengan betul Rb - Bilangan pelajar R yang menjawab dengan betulProfessional Examination Service 23. Indeks Kesukaran contoh: A= Tb + Rb = 100% T+R = 10 + 40 x 100% 40+40 = 50 x 100% 80 = 62.5%T - Jumlah pelajar berpencapaian Tinggi R - Jumlah pelajar berpencapaian Rendah Tb Bilangan pelajar T yang menjawab dengan betul Rb - Bilangan pelajar R yang menjawab dengan betulProfessional Examination Service 24. Perbezaan diantara keupayaan tinggi dan rendah calon dalam kumpulan.Professional Examination Service 25. Diskriminasi Diskriminasi ditunjukkan melalui korelasikoefisien yang menunjukan tahap hubungan antara pencapaian pada item dan pencapaian pada ujian secara keseluruhanya.Hubungkait itu boleh jadi positif (+), negatif (-), atau tidak wujud (0) Professional Examination Service 26. Diskriminasi Diskriminasi positif +Peratus jawapan yang betul dari kumpulan berpencapaian Tinggi, adalah lebih tinggi berbanding kumpulan berpencapaian rendah Diskriminasi negatif Peratus jawapan yang betul dari kumpulan berpencapaian rendah, adalah lebih tinggi daripada kumpulan berpencapaian tinggi Professional Examination Service 27. Diskriminasi Tidak berdiskriminasi- peratus jawapan yang betul adalah sama bagi kedua-dua kumpulanItem berdiskriminasi positif- item yang bagus dan boleh diguna semula Professional Examination Service 28. Diskriminasi Item berdiskriminasi negatif- item yang dianggap memesong - perlu diperbaiki Item yang tidak berdiskriminasi- item yang tidak berfungsi langsung perlu dibuangProfessional Examination Service 29. Diskriminasi (Tb Rb)T = (8 2 ) 10 = + 0.6atau( Tb Rb) T RJumlah pelajar berpencapaian TinggiR - Jumlah pelajar berpencapaian Rendah Tb Bilangan pelajar T yang menjawab dengan betul Rb - Bilangan pelajar R yang menjawab dengan betulProfessional Examination Service 30. Memilih item berdasarkan indeks Nilai Cadangan Diskriminasi +0.4 dan lebihDiskriminasi + yang tinggi+ 0.2 hingga + 0.39+ sederhana+ 0.10 hingga 0.19diskriminasi yang rendahPenjelasan simpan item kecuali ada kesilapan ketara kaji dan betulkan Kesilapan dicuba sekali Item boleh diubahsuai / dibuang / ganti dengan yang lainProfessional Examination Service 31. Diskriminasi (Tb Rb)T = (40 35 ) 40 = 5 40 = + 0.125Tatau( Tb Rb) R- Jumlah pelajar berpencapaian TinggiR - Jumlah pelajar berpencapaian Rendah Tb Bilangan pelajar T yang menjawab dengan betul Rb - Bilangan pelajar R yang menjawab dengan betulProfessional Examination Service 32. Diskriminasi ( Tb Rb) atau ( Tb Rb) T R = (10 35 ) 40 = - 25 40 = - 0.625Item berdiskriminasi negatif item yang dianggap memesongT -Jumlah pelajar berpencapaian Tinggi R - Jumlah pelajar berpencapaian Rendah Tb Bilangan pelajar T yang menjawab dengan betul Rb - Bilangan pelajar R yang menjawab dengan betul- perlu diperbaiki/ dibuangProfessional Examination Service 33. Diskriminasi Jika calon pencapaian baik dalam ujian total jugamencapai baik pada item, bukti keesahan boleh diandaikan betul. Kuasa diskriminasi sesuatu item bolehlahdidifinasikan sebagai takad dimana kejayaan atau kegagalan item.Professional Examination Service 34. Menghitung indeks kesukaran dan Indeks Diskriminasi* K Indeks kesukaran; D Indeks Diskriminasi Professional Examination Service 35. Korelasi dengan pengukuran kriteria Contoh:sepatutnya ada hubungan calon yang skor tinggi boleh menjawab soalan yang senang iaitu ramai calon menjawab betul; dan sebaliknya Professional Examination Service 36. Keberkesanan item, (item bertujuan untuk mengukur keupayaan pelajar. Pelajar keupayaan tinggi dapat dikesan @ dibuktikan pencapaiannya melalui item yang baik)Professional Examination Service 37. sekiranya calon pencapaian tinggi tidak boleh menjawab soalan dalam masa yang ditetapkan, ini menunjukkan tahap soalan tersebut berada di tahap kesukaran dan soalan perlu dikaji semula.Professional Examination Service 38. Jika ramai calon yang tidak habis menjawabsoalan di hujung ujian, ini menunjukkan masa yang diperuntukkan tidak mencukupi. Jika kebanyakkan item terbukti sukar, oleh itumasa yang tidak mencukupi akan mengakibatkan murid meneka.Professional Examination Service 39. Jangkaannyaadalah kurang calon yang menjawab soalan SALAH berbanding yang menjawab betul. Jumlah skor bagi calon yang memilih jawapan SALAH mungkin lebih rendah dari jumlah skor mereka yang memilih jawapan betul. Ada hubungkait yang negatif antara calon yang memilih jawapan SALAH dan mereka yang skor tinggi dalam ujian secara keseluruhan.Professional Examination Service 40. KESUKARAN salah kunci ( jawapan sebenar) lebih dari satu kunci kandungan pelik @tidak penting masalah tidak jelas satu atau lebih pengganggu tidak berfungsiDISKRIMINASI . salah kunci . lebih dari satu kunci . item terlalu sukar dan mengakibatkan.. Calon meneka . item berganda . item yang diuji berbeza dari item lain di dalam ujian . kunci ketaraProfessional Examination Service 41. Prinsip- prinsip Pentaksiran Item Objektif : Bina Item mengikut aras kemahiran dalam bidang kognitif. Gerak balas hendaklah disusun mengikut prinsip susunan itemobjektif aneka pilihan. Gerak balas memberikan petunjuk y