4
 1. Rajah di bawah menunjukkan silinder  penyukat yang mengandungi cecair. Berapakah isipadu cecair itu? A 25.0 ml B 25.5 ml C 26.0 ml D 26.5 ml 2. Gambarajah di bawah menunjukkan  beberapa langkah-langkah untuk mengukur isipadu gabus. Turutan yang betul untuk mengira isipadu gabus tersebut ialah 3. Antara berikut yang manakah mewakili nilai awalan kilo? A 10 B 100 C 1000 D 10000 4. Antara berikut yang manakah adalah satu fenomena semula jadi? A pembinaan empangan B Pertumbuhan bayi C Penggunaan telefon bimbit D Penemuan ubat-ubatan baru 5. Jadual di bawah menunjukkan isipadu kuantiti ladung yang berbeza yang ditentukan oleh kaedah penyesaran air. Ramalkan isipadu bagi 5 biji ladung.  A P  Q  R B Q  P  R C R  Q  P D Q  R  P Kuantiti ladung Isipadu / cm 3 2 4 6 12  A 3 cm B 9 cm 3  C 15 cm 3  D 18 cm 3

Soalan Objektif Sains Tingkatan 1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Soalan Objektif Sains Tingkatan 1

7/27/2019 Soalan Objektif Sains Tingkatan 1

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-objektif-sains-tingkatan-1 1/3

 

1.  Rajah di bawah menunjukkan silinder

 penyukat yang mengandungi cecair.

Berapakah isipadu cecair itu?

A 25.0 ml

B 25.5 ml

C 26.0 mlD 26.5 ml

2.  Gambarajah di bawah menunjukkan

 beberapa langkah-langkah untuk

mengukur isipadu gabus.

Turutan yang betul untuk mengira

isipadu gabus tersebut ialah

3.  Antara berikut yang manakah mewakili

nilai awalan kilo?

A 10

B 100

C 1000

D 10000

4.  Antara berikut yang manakah adalah

satu fenomena semula jadi?

A pembinaan empanganB Pertumbuhan bayi

C Penggunaan telefon bimbit

D Penemuan ubat-ubatan baru

5.  Jadual di bawah menunjukkan isipadu

kuantiti ladung yang berbeza yang

ditentukan oleh kaedah penyesaran air.

Ramalkan isipadu bagi 5 biji

ladung.

 A P→ Q → R

B Q → P → R

C R → Q → P

D Q → R → P

Kuantiti

ladung

Isipadu /

cm3

2

4

6

12

 A 3 cm

B 9 cm3 

C 15 cm3 

D 18 cm3 

Page 2: Soalan Objektif Sains Tingkatan 1

7/27/2019 Soalan Objektif Sains Tingkatan 1

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-objektif-sains-tingkatan-1 2/3

6.  Rajah di bawah menunjukkan satu

 bentuk tidak tetap.

Anggarkan luas bentuk tersebut.

 A 5 cm2 

B 7 cm2 

C 9 cm

D 10 cm

7.  Rajah menunjukkan satu sel tumbuhan.

Antara struktur A, B, C atau D, yang

manakah mengekalkan bentuk sel

tumbuhan tersebut?

8.  Rajah menunjukkan satu sel tumbuhan.

Antara struktur A, B, C atau D yang

manakah mengawal aktiviti sel?

9.  Antara berikut yang manakah

merupakan organisma multisel?

10. Rajah di bawah menunjukkan salah

satu jenis tisu dalam badan manusia.

Tisu tersebut ialah

A tisu saraf

B tisu otot

C tisu epitelium

D tisu penghubung

11. Rajah menunjukkan empat jenis

mikroorganisma.

Manakah antara berikut merupakan

organism unisel?

A Ameba, Paramesium, Spirogira

B Spirogira, Ameba, Klamidomonas

C Klamidomonas, Ameba,

Paramesium

D Paramesium, Spirogira,

Klamidomonas

Page 3: Soalan Objektif Sains Tingkatan 1

7/27/2019 Soalan Objektif Sains Tingkatan 1

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-objektif-sains-tingkatan-1 3/3

12. Penyataan di bawah adalah mengenai

satu sel haiwan.

  Sel yang paling kecil

  Boleh bergerak sendiri

Sel yang manakah mewakili penyataan diatas?

A Sel Ovum

B Sel Sperma

C Sel darah putih

D Sel darah merah

13. Rajah di bawah menunjukkan

 pengkelasan organisma.

Manakah antara berikut yang benar

tentang X dan Y?

X Y

 A Unisel Multisel

B Multisel Unisel

C Ada silia Tiada silia

D Tiada silia Ada silia

14. Sel yang manakah membina tisu?

15. Jadual menunjukkan empat bahan P,

Q, R dan S dengan ketumpatan yang

 berbeza.

Antara berikut yang manakah akantenggelam di dalam air yang

 berketumpatan 1 g cm-3?

A P dan Q

B P dan R

C R dan S

D Q dan S

16. Antara berikut yang manakah mewakili

unsur?

17. Antara berikut yang manakah benar

tentang tembaga, merkuri dan emas

 pada suhu bilik?

A mulur

B mudah dibentuk

C dalam keadaan pepejal

D Membenarkan arus elektrik

mengalir melaluinya

Bahan Ketumpatan (gcm-3)

P 0.24

Q 0.92

R 2.70

S 19.23