5
SKEMA JAWA PA N SOALAN OBJEKTIF C.  Ta ndakan ( /) pada pernyataan yang et!" dan (#) ag$ pernyataan y ang %a"a&. 1. Adik beradik akan memuji kerana kita sentiasa bersikap jujur . ( _/ ) 2. Sekiran ya kita mengamal kan sika p amanah , semua orang akan p eraya. ( _/ ) !. "ita akan gembira kerana mempunyai ahli keluarga yang jujur . ( _/ ) #. $ati kita berasa lega kerana tidak menyembu nyikan kesalah an. ( % ) &. "ita akan sentiasa bergadu h jika sentiasa berboho ng. ( _/ ) ( & markah ) '. T!"$%kan ( A'IL ) pada pernyataan er%$kap ad$" da"a ke"!arga dan ( TI'AK A'IL ) pada pernyataan yang en!n!kkan %$kap t$dak ad$" da"a ke"!arga. 1. 'ap a memberi hukuman ke pad a Suresh kerana menolak adik nya . ( A* ) 2. Ah +an me nja ga dat uk yan g seda ng sak it di ruma h keti ka aya hny a pergi be kerj a. ( A* ) !. Adik perlu mengangkat kotak yang besar manakala abang hanya mengangkat kotak yang keil. ( A" A* ) #. +ahima membantu ibun ya di da pu r tetapi kakak ny a hany a duduk menonton tele-isyen. ( A" A* ) &. Aba ng me mbe li du a ba tang pen sel u ntuk semu a ad ikny a.  ( A* ) ( & markah ) D. Pilih dan tuliskan perasaan uang sesuai berdasarkan pernyataan yang diberi.

Skema Jawapan Soalan Objektif

  • Upload
    rinteez

  • View
    313

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Teachers

Citation preview

Page 1: Skema Jawapan Soalan Objektif

7/17/2019 Skema Jawapan Soalan Objektif

http://slidepdf.com/reader/full/skema-jawapan-soalan-objektif 1/5

SKEMA JAWAPAN SOALAN OBJEKTIF

C. Tandakan ( /) pada pernyataan yang et!" dan (#) ag$ pernyataan yang %a"a&.

1. Adik – beradik akan memuji kerana kita sentiasa bersikap jujur. ( _/ )2. Sekiranya kita mengamalkan sikap amanah, semua orang akan peraya.

( _/ )!. "ita akan gembira kerana mempunyai ahli keluarga yang jujur. ( _/ )#. $ati kita berasa lega kerana tidak menyembunyikan kesalahan. ( % )&. "ita akan sentiasa bergaduh jika sentiasa berbohong. ( _/ )

( & markah )

'. T!"$%kan ( A'IL ) pada pernyataan er%$kap ad$" da"a ke"!arga dan ( TI'AK

A'IL ) pada pernyataan yang en!n!kkan %$kap t$dak ad$" da"a ke"!arga.

1. 'apa memberi hukuman kepada Suresh kerana menolak adiknya.

( A* )

2. Ah +an menjaga datuk yang sedang sakit di rumah ketika ayahnya pergi bekerja.

( A* )

!. Adik perlu mengangkat kotak yang besar manakala abang hanya mengangkat

kotak yang keil.

( A" A* )

#. +ahima membantu ibunya di dapur tetapi kakaknya hanya duduk menonton

tele-isyen.

( A" A* )

&. Abang membeli dua batang pensel untuk semua adiknya.

  ( A* )

( & markah )

D. Pilih dan tuliskan perasaan uang sesuai berdasarkan

pernyataan yang diberi.

Page 2: Skema Jawapan Soalan Objektif

7/17/2019 Skema Jawapan Soalan Objektif

http://slidepdf.com/reader/full/skema-jawapan-soalan-objektif 2/5

 

Ben selalu

bermain tanpa

menyiapkan kerja

sekolah.

memuji marah malu bangga

Ibu akan berasa

marah dengan

sikap Ben.

1.

Oman

mengemas bilik

tidurnua setiap

hari.

Ibu dan bapanya a

memuji sikap raji

Oman.

2.

Saya sentiasa

membantu ahli

keluarga.

Ahli keluarga akan

sayang diri kita.

3.

 Tini sentiasa

menyidai

pakaian

kakaknya.

Kakak berasa malu

kerana perbuatan

malasnya.

.

Suaima mendapat

anugerah di

sekolah kerana dia

rajin memba!a.

sayang

Ayah berasa sangatbangga dengan

kejayaannua.

".

Page 3: Skema Jawapan Soalan Objektif

7/17/2019 Skema Jawapan Soalan Objektif

http://slidepdf.com/reader/full/skema-jawapan-soalan-objektif 3/5

 A. ilih dan bulatkan jaapan yang betul.

1. bu dan ayah sedang bersembahyang. Saya hendaklah ___________________.

A. eng$k!t ereka er%ea&yang.

'. menonton tele-isyen.

0. membuat bising.

2. rang yang berbuat baik akan mendapat ___________________________.

 A. basikal yang hebat.

'. dosa dan hukuman.

C. pa&a"a dan kea$kan.

!. Saya _________________ tangan nenek yang ingin melintas jalan.

 A. menolak

B. e$p$n

0. memiit

#. osh __________________ abangnya yang sedang membasuh basikal.

A. en*"*ng

'. memandang

0. ketaakan

Page 4: Skema Jawapan Soalan Objektif

7/17/2019 Skema Jawapan Soalan Objektif

http://slidepdf.com/reader/full/skema-jawapan-soalan-objektif 4/5

&. Selepas makan, $ani akan __________________ pinggan yang kotor.

A. en+!+$

'. membiarkan

0. memeahkan

3. 4iona ternampak pili air tidak ditutup di dalam bilik air. ia

 __________________.

 A. mematahkan pili itu.

B. en!t!p p$"$ a$r $t!.

0. memotong pili air itu.

5. 6enek membelikan hadiah untuk "umar. ia ________________ kepada

nenek.

 A. menampakkan

'. membasuh

C. eng!+apkan ter$a ka%$&

7. Ayah menguapkan terima kasih kepada *ogesh kerana dia ____________ air 

  untuk ayahnya.

A. e!at

'. menyiram

0. mengelap

8. 9oha _________________ terlebih dahulu daripada kakak untuk

menggunakan

pemadamnya.

 A. menuri

B. e$nta $,$n

0. merebut

Page 5: Skema Jawapan Soalan Objektif

7/17/2019 Skema Jawapan Soalan Objektif

http://slidepdf.com/reader/full/skema-jawapan-soalan-objektif 5/5

1:. 6ani akan ________________ badannya sedikit apabila berjalan di hadapan

bu bapanya.

  IA. e*ngk*kkan

'. menegakkan

0. +emiit

( 1: markah )