Koleksi Soalan Objektif Prinsip Akaun

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/21/2019 Koleksi Soalan Objektif Prinsip Akaun

  1/83

  KOLEKSI SOALAN KERTAS 1 SPM 3756/1

  KOLEKSI SOALANOBJEKTIF SPM

  2004 2008

  3756/1

  DI SEDIAKAN OLEH :

  ROSLAN BIN ATANKETUA PANATIA PRINSIP PERAKAUNAN

  SMK SUNAI ABON ! MUAR"

 • 7/21/2019 Koleksi Soalan Objektif Prinsip Akaun

  2/83

  KOLEKSI SOALAN KERTAS 1 SPM 3756/1

  Tingkatan 4

  Bab 1 PENGENALAN & PRINSIP DAN KONSEP PERAKAUNAN

  1. Simpan kira merupakan proses

  A Mereko urus nia!a a"am ua akaun #an! $er$e%a

  & Men!e"as'mereko'men(a)sir' me"apor an men!ana"isis mak"uma( ke*an!an

  + Mereko urus nia!a pernia!aan se,ara (epa( an sis(ema(ik $erasarkan ,a(a(an

  &er!u.

  - Men#eiakan mak"uma( ke*an!an un(uk mem$ua( kepu(usan ' per$anin!an

  -an peran,an!an.

  SPM 002

  . An(ara #an! $eriku( #an! manaka $ukan (u4uan penu$uan Ma"a#sia A,,oun(in! S(anar

  &oar

  A Menen(ukan ko e(ika pro)essiona"

  & Menen(ukan (ara) ke"a#akan pro)essiona"

  + Men#eiakan ama"an s(anar( a"am pe"aporan

  - Men#eiakan "aporan ke*an!an un(uk sese$ua pernia!aanSPM 002

  3. Paa 1 anuari 16' En,ik Sama (e"a mem$ua( se$ian! (ana paa ar!a RM 15000.Paa 31

  -isem$er 003' ar!a pasaran (ana (erse$u( (e"a menin!ka( kepaa

  RM 50 000 ,a(a(an a"am $uku pernia!aan masi menun4ukkan ar!a (ana se$a!ai

  RM 15 000 ini meru4uk kepaa prinsip

  A Pemaanan

  & Kos Se4ara+ Tempo Perakaunan

  - 8an! se$a!ai ukuran

  SPM 002

  . Mak"uma( i $a*a menun4ukkan ,irri9,iri sa(u 4enis pernia!aan

  An(ara $eriku(' 4enis pernia!aan #an! manaka menepa(i ,irri9,iri i(u

  A Ka"i En(erprise

  & K"inik Ka"i -an Tan

  + Ka"i Tan Senirian &era

  - Ka"i Tan &era

  SPM 002

  Lia$i"i(i pemi"ik (era

  &i"an!an minimum a"i ua oran!

  Laporan ke*an!an (iak iumumkan kepaa oran! ramai

  &era)(ar en!an pena)(ar

 • 7/21/2019 Koleksi Soalan Objektif Prinsip Akaun

  3/83

  KOLEKSI SOALAN KERTAS 1 SPM 3756/1

  5. Mak"uma( $eriku( merupakan kepaa pernia!aan En,ik Ama

  An(ara $eriku( #an! manaka (empo perakaunan pernia!aan En,ik Ama

  A 1 Ma, 005 in!!a 1 O!os 005

  & 1 Ma, 005 in!!a 31 O!os 005

  + 1 Ma, 005 in!!a 1 Sep(em$er 005- 1 Ma, 005 in!!a 30 Sep(em$er 005

  SPM 0052

  6. Apaka proses #an! menun4ukkan (uru(an (a(a,ara perakaunan #an! $er"aku a"am sa(u

  (empo perakaunan

  A Sis(em perakaunan + Ki(aran perakaunan

  & Konsep perakauanan - Prinsip perakaunan

  SPM 0052

  7. Se$ian! (ana i4ua" o"e Ma4u En(erprise paa 1 u"ai 00 en!an ar!a RM 35 000.

  Paa (aun 005 ' ni"ai pasaran (ana menun4ukkan penin!ka(an kepaa RM 5 000 se"epas

  peni"aian i$ua( .&e$erapa ni"ai (ana #an! akan irekokan a"am pen#a(a ke*ana!an (aun 005

  A RM 1 000 + RM 5 000

  & RM 35 000 - RM : 000

  SPM 0052

  :. S#arika( +enana Mo(ors #an! mempun#ai ase( $ukan semasa se$an#ak

  RMI 4u(a' men!an!!ap $aa*a $e"an4a a"a( (u"is RM0 (iak akan mem$eri

  kesan kepaa pernia!aan.

  Pern#a(aan i a(as meru4uk kepaa konsep

  A Ke(eka"an

  & &er(erusan

  + Ma(eria"i(i- En(i(i &erasin!an

  SPM 0062

  Memu"akan pernia!aan men4ua" a"a( !an(i kere(a paa 1

  Ma, 005

  Tempo perakaunan pernia!aann#a $erakir paa se(iap

  enam $u"an.

 • 7/21/2019 Koleksi Soalan Objektif Prinsip Akaun

  4/83

  KOLEKSI SOALAN KERTAS 1 SPM 3756/1

  . ;rus nia!a #an! $eriku( $er"aku a"am pernia!aan A"i Lee &ook S(ore

  ;rus nia!a (erse$u( irekokan se$a!ai am$i"an a"am $uku pernia!aann#a . Apaka konsep#an! i!unakan

  A Ma(era"i(i + Tempo Perakaunan

  & Ke(eka"an - En(i(i &erasin!an

  SPM 0072

  10. Ra4a 1 aa"a se$aa!ian aripaa proses ki(aran perakaunan

  A Le4ar + &uku Tunai

  & urna" - Im$an!an -u!a

  SPM 0072

  11. &eriku( ia"a ,iri or!anisasi pernia!aan.

  +iri Mi"ikan Tun!!a" Perkon!sian S#arika( &era

  I &i"an!an A"i 1 oran! in!!a 0 oran! Me"e$ii oran!

  II Penu$uan Mua Sukar Mua

  III Tan!!un!an Tera Tiak (era Tera

  I< Pena)(aran Pena)(arPernia!aan

  Pena)(ar Pernia!aan Pena)(ar S#arika(

  Mak"uma( #an! manaka $enar

  A I an II & I an Iois

  &au,ar

  &au,ar

  In>ois

  No(a Krei(

  No(a -e$i(

  No(a Krei(

  No(a -e$i(

  -OK;MEN

  -okumen

  -OK;MEN F

  Pem$eka" Penia!a Pem$e"i

 • 7/21/2019 Koleksi Soalan Objektif Prinsip Akaun

  13/83

  KOLEKSI SOALAN KERTAS 1 SPM 3756/1

  I Sum$er mak"uma( perakaunan

  II Ru4ukan kepaa pemen!an! 9pemen!an! saam

  III Mem$eri mak"uma( (en(an! sesua(u urus nia!a

  I< Menin!a(kan penia!a (en(an! u(an! urus nia!a

  A I ' II an III

  & I ' II an Iois

  I Mak"uma( -e$i( III No(a -e$i(

  II No(a Krei( I< Resi(

  A I an II + II an III

  & I an I< - III an Iois i(u ke

  u# H Tak per"u. Kami akan an(ar sa(u okumen un(uk menam$akan

  4um"a $a#aran #an! (erkuran! ,a4 a"am in>ois i(u.

 • 7/21/2019 Koleksi Soalan Objektif Prinsip Akaun

  15/83

  KOLEKSI SOALAN KERTAS 1 SPM 3756/1

  . -okumen 1 ia"a no(a krei( #an! (e"a ian(ar o"e Keai Pera$o( Mu(u kepaa

  pe"an!!ann#a.

  -okumen 1

  &uku ,a(a(an per(ama #an! sesuai un(uk merekokan $u(iran okumen i(u ia"a

  A urna" Pu"an!an Masuk

  & urna" Pu"an!an Ke"uar

  + urna" &e"ian - urna" Am

  SPM 002

  3. um"a 4ua"an a"am in>ois #an! ikirimkan kepaa En,ik Kassim paa 3 e$uari 00 ia"a RM

  50.S#ara( iakaun (unai ia"a 10J 4ika i$a#ar a"am (empo se$u"an .i(un!kan 4um"a #an! arus

  i$a#ar o"e En,ik Kassim 4ika $e"iau mem$ua( $a#aran paa : Ma, 00

  A RM 5 + RM 50

  & RM 05 - RM 5

  SPM 002

  SALINAN Keai Pera$o( Mu(u No.1133' a"an Pasir

  :0000 oor &aru

  oor

  TEL H 07 = 363

  NOTA KRE-IT

  Tarik H 7 Apri" 00Kepaa

  Pem$oron! Ismai"

  1' a"an &a*an! Mera:1000 4oor &aru

  Akaun (uan (e"a ikrei(kan en!an perkara $eriku(H

  KUANTITI BUTIRHARGA SEUNIT

  (RM) JUMLAH (RM)

  10 ALMARI ROSAK 195.00 1950.00

  TOLAK DISKAUN NIAGA 20%

  JUMLAH 1560

  Rin!!i( H Seri$u Lima Ra(us -an Enam Pu"u Saa4a.

  Mu(uPen!urus

 • 7/21/2019 Koleksi Soalan Objektif Prinsip Akaun

  16/83

  KOLEKSI SOALAN KERTAS 1 SPM 3756/1

  . An(ara #an! $eriku(' #an! manaka $ukan )un!si $uku (unai

  A meran,an! a"iran (unai

  & mereko urus nia!a (unai

  + men!e(aui 4enis94enis sum$er an pen!!unaan (unai

  - men!e(aui 4um"a penerimaan an pem$a#aran

  SPM 002

  5. -okumen 1 ia"a in>ois #an! ipero"e aripaa Keai Pera$o( Sin ?on!

  Namakan &uku +a(a(an Per(ama #an! i!unakan o"e Keai Pera$o( Sin ?on! un(uk mereko

  urusnia!a (erse$u(.

  A urna" AM

  & &uku Tunai

  + urna" ua"an

  - urna" &e"ian

  SPM 0052

  SALINAN KE-AI PERA&OT SIN ?ON@ 3301

  LN MER-EKA

  75000 MELAKA

  TEL H 06 = :100Kepaa

  Keai Kompu(er Ru$in Tarik H 16 u"ai 005

  1: "n Me"aka Ra#a75000 Me"aka Harga Jumlah

  ua!"#"# $u"#r Su!#" &RM'

  &RM'

  1 Ra 2(0.00 2(0.00

  )amra!

  JUMLAH 2(0.00

  Rin!!i( H -ua Ra(us Emapa( Pu"u Saa4a

  K.K ik.

  Ru$in Sin ?on!

  Penerima Pen!urus

 • 7/21/2019 Koleksi Soalan Objektif Prinsip Akaun

  17/83

  KOLEKSI SOALAN KERTAS 1 SPM 3756/1

  6. &uku ,a(a(an per(ama merupakan $uku #an! i!unakan un(uk mereko urus nia!a $erasarkan

  okumen sum$er $erkenaan.Pi"i paanan #an! #an! b!t#$

  -OK;MEN S;M&ER &;K; +ATATAN PERTAMA

  A2 No(a -e$i( sa"inan2 urna" &e"ian

  &2 In>ois sa"inan2 urna" ua"an

  +2 In>ois asa"2 urna" Pu"an!an &e"ian-2 No(a Krei( asa"2 urna" Pu"an!an ua"an

  SPM 0052

  7. -a(a 6 ipero"e aripaa $uku Pe!a*ai Pe*an!i En(erprise

  &uku Tunai Ruan!an &ank2

  00 RM

  An!ku(an No +ek an905 11011 2 7

  Pen#a(a &ank pe(ikan2Tarik &u(ir No. +ek -e$i( Krei( &aki

  00

  an 10 +ek 11011

  RM RM

  -a(a 6

  um"a an!ku(an (e"a (ersa"a ,a(a( a"am $uku (unai.Apaka ,a(a(an #an! per"u -i"akukan a"am

  $uku (unai un(uk mem$e(u"kan kesi"apan i(u

  A -e$i( RM 50 + -e$i( RM

  & Krei( RM 50 - Krei( RM

  SPM 0052

  :. -a(a 1 menun4ukkan $aki9$aki a"am &uku Pernia!aan Kenan!an paa 1 u"ai 005.

  B#ti. RM

  &an!unan : 00

  Pem$oron! Ma4u pemiu(an!2 3 300

  &ank 1 :0

  An(ara $eriku(' manaka ,ara $e(u" $a!i mereko $aki = $aki i(u i urna" Am

  A

  Tarik &u(ir -e$i( Krei(005

  ;LAI 1 &an!unan

  &ank

  Pem$oron! Ma4u pemiu(an! 2

  Moa"

  RM

  : 00

  1 :0

  RM

  3 300

  6 3:0

 • 7/21/2019 Koleksi Soalan Objektif Prinsip Akaun

  18/83

  KOLEKSI SOALAN KERTAS 1 SPM 3756/1

  &

  Tarik &u(ir -e$i( Krei(

  005

  ;LAI 1 Moa"

  Pem$oron! Ma4u pemiu(an!2

  &an!unan&ank

  RM

  : 00 1 :0

  RM

  6 3:0

  3 300

  +

  Tarik &u(ir -e$i( Krei(

  005

  ;LAI &an!unan

  &ankPem$oron! Ma4u pemiu(an! 2

  RM

  : 00

  1 :0

  RM

  3 300

  -Tarik &u(ir -e$i( Krei(

  005

  ;LAI &an!unan

  Pem$oron! Ma4u pemiu(an! 2

  &ank

  Moa"

  RM

  : 00

  3 300

  1 :0

  RM

  6 3:0

 • 7/21/2019 Koleksi Soalan Objektif Prinsip Akaun

  19/83

  KOLEKSI SOALAN KERTAS 1 SPM 3756/1

  . -okumen ian(ar o"e Keai &uku an A"a( Tu"is Ro%im kepaa Pe"an!!ann#a.

  Kerani akaun Keai &uku an A"a( Tu"is Ro%im enak"a merekokan $u(iran okumen i(u

  ke a"am

  A urna" ua"an & urna" ua"an

  + urna" Pu"an!an ua"an - urna" Pu"an!an &e"ian

  SPM 0052

  10.-a(a ipero" e aripaa urna" Pu"an!an ua"an se$ua pernia!aan.

  TARIK? &;TIR um"a

  005

  u"ai 10

  0

  31

  Pernia!aan Amir

  Pernia!aan ;in

  F

  RM

  100

  150

  50

  Apaka F

  A Akaun ua"an + Pe"$a!ai Pen!u(an!

  & Akaun Pu"an!an ua"an - um"a urna" Pu"an!an ua"an

  SPM 0052

  SALINAN KE-AI &;K; -AN ALAT T;LIS ROFIMA0050 "n Murni

  3000 Si(ia*anPerak

  NOTA -E&IT

  KepaaKeai &uku Sinar Tarik H5 MA+ 005

  No.50 "n Murni

  3000 Si(ia*an

  Perak Harga Jumlah

  ua!"#"# $u"#r Su!#" &RM'

  &RM'50 $uu )r#!*#+Aau! ,.00 150.00

  Truru!g -a

  JUMLAH 150.00

  Rin!!i( H Sa(u Ra(us Lima Pu"u Saa4a

  Ram"iPenerima

 • 7/21/2019 Koleksi Soalan Objektif Prinsip Akaun

  20/83

  KOLEKSI SOALAN KERTAS 1 SPM 3756/1

  11.-okumen 3 ia"a memo aripaa seoran! pen!urus kepaa kerani akaunn#a

  MEMOKepaa HKerani Akaun Tarik H:.0.005

  Si"a rekokan am$i"an s(ok a"a( (u"is Mi""ennium' pen *i*arna2RM 100 un(uk ipromosikan.

  Mona'

  Pen!urus

  +a(a(an i urna" Am #an! per"u i$ua( o"e kerani ia"a

  -E&IT KRE-IT

  A2Akaun Am$i"an

  &2 Akaun A"a( Tu"is

  +2 Akaun Promosi

  -2 Akaun Promosi

  Akaun &e"ian

  Akaun S(ok

  Akaun &e"ian

  Akaun S(ok

  SPM 0052

  1. -a(a 3 mempero"e aripaa &uku Tunai Pernia!aan Ai%a( sepan4an! $u"an anuari 005

  TARIK? &;TIR -ISKA;N T;NAI &ANK TARIK? &;TIR -IAKA;N T;NAI &ANK

  005

  AN 1

  1017

  &AKI &/&

  ;ALAN&ERAA

  ENTERPRISE

  ;ALAN

  RM

  RM

  500

  30

  30

  RM

  :00

  600

  005

  AN 6

  10

  7

  30

  PERA&OT

  &ELIAN

  S8EE LAN

  KA-AR&AARAN

  @AI

  RM

  10

  RM

  15

  :5

  RM

  :60

  310

  350

  -a(a 3

  Apaka $aki (unai an $aki $ank paa 31 anuari 005

  SPM 0052

  13. An(ara $eriku( urusnia!a manaka merupakan ,a(a(an kon(ra

  A Tunai i(an!an i$ankkan

  & Tunai aripaa 4ua"an s(ok i$ankkan

  + Tunai ike"uarkan ari $ank un(uk ke!unaan peri$ai- Tunai peri$ai pemi"ik imasukkan ke a"am $ank pernia!aan

  SPM 0052

  T;ANAI &ANK

  A2 RM 302 RM 102

  &2 RM 30 RM 10

  +2 RM 302 RM 10

  -2 RM 30 RM 102

 • 7/21/2019 Koleksi Soalan Objektif Prinsip Akaun

  21/83

  KOLEKSI SOALAN KERTAS 1 SPM 3756/1

  1. An(ara $eriku( $u(ir #an! manaka i,a(a( a"am $uku Tunai Run,i(

  I Tam$an!

  II @a4i kerani

  III Kompu(er peri$ai

  I< ;pa men,u,i pe4a$a(

  A I an II + II an III

  & I an I< - III an Iois ini aa"a un(uk u$a(9u$a(an ai*an #an! (e"a i(erima o"e keai

  i(u semin!!u se$e"um (arik $erkenaan.

 • 7/21/2019 Koleksi Soalan Objektif Prinsip Akaun

  22/83

  KOLEKSI SOALAN KERTAS 1 SPM 3756/1

  &uku ,a(a(an per(ama #an! manaka i!unkan un(uk mereko $u(iran in>ois (erse$u(

  A urna" Am

  & &uku Tunai

  + urna" &e"ian

  - urna" ua"an SPM 0072

  1:. ;rus nia!a #an! manaka (iak i,a(a( a"am 4urna" am/

  A Mem$e"i rak se,ara krei(

  & men!e"uarkan *an! (unai un(uk ke!unaan peri$ai

  + memasukkan pera$o( peri$ai ke a"am pernia!aan

  - meminakan akaun asi" an $e"an4a ke akaun penama(

  SPM 0072

  1. ;rus nia!a #an! manaka ireko a"am $uku (unai run,i(.

  A Pem$a#aran se*a se,ara (unai

  & Penerimaan (unai aripaa pen!u(an!

  + Pem$e"ian pera$o( se,ara (unai

  - Pem$e"ian se(em se,ara (unai.

  SPM 0072

  0. Keai Pera$o( &oon ?*a men4ua" >an (erpakai se,ara krei( kepaa Makmur +a(erin!.

  &uku +a(a(an Per(ama #an! manaka i!unakan un(uk mereko urus nia!a (erse$u(

  A urna" Am

  & &uku Tunai

  + urna" ua"an - urna" Pu"an!an ua"an

  1.. ;rus nia!a #an! manaka ireko a"am &uku Tunai se$e"a krei(

  I Menerima $a#aran aripaa pen!u(an!

  II Men4e"askan u"an! kepaa pem$eka"

  III Men!am$i" *an! pernia!aan un(uk ke!unaan peri$ai I< Mem$a*a masuk *an! peri$ai ke a"am pernia!aan

  A I an II .

  & I an I< + II an III

  - III an I

 • 7/21/2019 Koleksi Soalan Objektif Prinsip Akaun

  23/83

  KOLEKSI SOALAN KERTAS 1 SPM 3756/1

  . -a(a $eriku( iam$i" aripaa &uku Tunai Run,i( se$ua pernia!aan

  RM

  1 an. 007 um"a penerimaan 00

  1 an. 931 an.007 um"a pem$a#aran 170

  1 e$. 007 &aki akir 30

  &erapaka 4um"a *an! #an! per"u i(un(u( aripaa 4uru*an! men!iku( Sis(em Pan4ar

  A RM 30

  & RM 170+ RM 00

  - RM 370

  3.. Keai Ameeru" mem$erikan mak"uma( seper(i $eriku(H

  &a!aimanaka urus nia!a paa 31 anuari 007 i,a(a(kan a"am &uku Tunai

  A Dt B#k# T#nai KtTarik &u(ir -iskaun Tunai &ank Tarik &u(ir -iskaun Tunai &ank

  007an. 31

  Ama RM50

  RM RM3000

  007 RM RM RM

  B Dt B#k# T#nai Kt

  Tarik &u(ir -iskaun Tunai &ank Tarik &u(ir -iskaun Tunai &ank

  007

  an. 3 1

  Ama RM

  50

  RM RM

  750

  007 RM RM RM

  007 RMan. 15 Mem$e"i $aran! nia!a aripaa Ama s,,ara krei( 3 000

  31 Men4e"askan u(an! kepaa Ama en!an ,ek 750

  Menerima iskaun 50

 • 7/21/2019 Koleksi Soalan Objektif Prinsip Akaun

  24/83

  KOLEKSI SOALAN KERTAS 1 SPM 3756/1

  - Dt B#k# T#nai Kt

  Tarik &u(ir -iskaun Tunai &ank Tarik &u(ir -iskaun Tunai &ank

  007 RM RM RM 007

  an. 31

  Ama RM

  50

  RM RM

  3000

  D Dt B#k# T#nai Kt

  Tarik &u(ir -iskaun Tunai &ank Tarik &u(ir -iskaun Tunai &ank

  007 RM RM RM 007an. 31

  Ama RM50

  RM RM750

  SPM 00:2

  Tingkatan 4

  Bab 0 LEAR

  1. Le4ar aa"a $uku #an!

  A men#enaraikan kos 4ua"an $a!i sa(u (empo perakaunan

  & mereko asi" an $e"an4a un(uk men!ira keun(un!an pernia!aan

  + mereko semua per$e"an4aan pernia!aan a"am (empo

  - men!anun!i pe"$a!ai 4enis akaun #an! i!unakan un(uk mereko urus nia!a

  SPM 002

  . aua" 1 menun4ukkan ,a(a(an $er!u $e$erapa urus nia!a

  Uru* N#aga

  /a"a"a! $rgu

  Aau! D##" Aau! D#Kr#"

  I' Juala! r#" ara!g !#aga )!ghu"a!g Juala!

  II' Am#la! ara!g !#aga u!"u +rm*# Am#la! )rm*#

  III' $l#a! +ra" #a3ar !ga! - )ra" $a!I4'Juala! !raa! "r+aa# *-ara

  Tu!a# K!raa! Tu!a#

  An(ara $eriku( urus nia!a manaka mempun#ai ,a(a(an $er!u #an! $e(u"

  A I an II

  & I an III+ II an Ita.:35 000 uni( 10 J saam keu(amaan

  RM sesaam

  50 000 uni( saam $iasa RM 1 sesaam

 • 7/21/2019 Koleksi Soalan Objektif Prinsip Akaun

  56/83

  KOLEKSI SOALAN KERTAS 1 SPM 3756/1

  I< Moa" $er$a#ar

  A I ' II an III + I ' III an Ierea 3500

  Ker4a a"am proses a*a" 3000

  Ker4a a(am proses akir 000

  ?i(un!kan kos pen!e"uaran

  A RM 13 500 + RM 15 500

  & RM 1 500 - RM 17 500

  SPM 0052

  6. Apaka rumus $a!i kos prima

  A Kos $aan D Kos $uru "an!sun! 9 Kos $e"an4a "an!sun!

  & Kos $aan men(a D kos $uru "an!sun! D kos $e"an4a "an!sun!

  + Kos $aan men(a D Kos $uru "an!sun! D kos o>ere

  - Kos $aan men(a D kos $uru "an!sun! 9 Kos o>ere

  7. @ra) $eriku( menun4ukkan (i(ik Pu"an! Moa" se$ua pernia!aan #an! men4ua"pera"a(an sukan

  Kos an ?asi"

  RM

  Ti3ak P#$ang M3a$

 • 7/21/2019 Koleksi Soalan Objektif Prinsip Akaun

  72/83

  KOLEKSI SOALAN KERTAS 1 SPM 3756/1

  ;ni( Ke"uaran

  ka*asan &er"orek me*aki"i

  A Kos Te(ap

  & Ru!i &ersi

  + Kos $eru$a

  - ;n(un! $ersi

  SPM 0062

  :. &u(iran #an! manaka merupakan kos $uru ian!sun! ?

  A. @a4i pen!a*a" kese"ama(an ki"an! &. ;pa pen#e"en!!araan ki"an!

  +. ;pa peker4a ki"an!

  -9 @a4i pen#e"ia ki"an!

  SPM 0072

  . Ra4a $erkai(an en!an e"emen kos pen!e"uaran se$ua ki"an!.

  Apaka e"emen M an N

  M N

  A Ker4a -a"am Proses Kos O>ere

  & Kos O>ere Kos &aan Men(a

  + Kos &aan Men(a Kos &uru Tak Lan!sun!

  - Ker4a -a"am Proses Kos &uru Tak Lan!sun!

  SPM 0072

  10. Pern#a(aan #an! manaka meneran!kan kos $eru$a

  KOS PEN@EL;ARAN

  KOS PRIMA M

  &ELANA LAN@S;N@KOS &;R;? LAN@S;N@N

 • 7/21/2019 Koleksi Soalan Objektif Prinsip Akaun

  73/83

  KOLEKSI SOALAN KERTAS 1 SPM 3756/1

  A &e"an4a #an! $erkaar (erus en!an peru$aan >o"um pen!e"uaran

  & &e"an4a #an! $erkaar son!san! en!an peru$aan >o"um pen!e"uaran+ &e"an4a #an! (e(ap an $eru$a men!iku( peru$aan >o"um pen!e"uaran

  - &e"an4a #an! (iak ipen!arui o"e peru$aan >o"um pen!e"uaran

  11. -a(a $eriku( ipero"e aripaa Ki"an! Kasu( Fe$na.

  &erapaka 4um"a kos pen!e"uaran

  A RM67 00& RM7: 600

  + RM3 500- RM11100

  SPM 00:

  Tinkatan 0

  Bab 5 TACSIRAN PEN+ATA KE7ANGAN

  1. -a(a 10 ipero"ei aripaa $uku akaun En,ik Fam $a!i (aun $erakir 31 -isem$er 003.

  ?i(un!kan ni"ai s(ok akir.

  A RM 1 :0 & RM36:0

  + RM5500 - RM610

  SPM 002

  . Mak"uma( $eriku( ia"a $aki $uku Pernia!aan Esan paa 31 Ok(o$er 005

  &erapaka nis$a semasa pernia!aan i(u paa (arik (erse$u(

  S(ok a*a" RM 7 30Kos ua"an RM 3: 500

  Kaar pusin!an !an(i s(ok 7 Ka"i

  RM

  Keneraan 15 000

  Pen!u(an! 0 500

  Pemiu(an! 0 000

  &ank o>erra)2 10 000

  S(ok akir 500

  RM@a4i peker4a pen!e"uaran 1: 000

  Kos $aan men(a 35 000

  &e"an4a susu( ni"ai mesin 0 500&aran! siap 5 000

 • 7/21/2019 Koleksi Soalan Objektif Prinsip Akaun

  74/83

  KOLEKSI SOALAN KERTAS 1 SPM 3756/1

  A 1.5 + .75

  & - 3.5

  SPM 0052

  3. Nis$a semasa S#arika( Perana ia"a 1H. Pi"i (inakan #an! per"u iam$i"

  un(uk memper$aiki (aap ke,airan s#arika( i(u.

  I mem$ua( pin4aman $ank

  II menam$akan $e"ian $aran!nia!a

  III meman4an!kan (empo krei(

  I< men4ua" se$aa!ian ase( $ukan semasa

  A I an III + II an III

  & I an I< - II an I