13
Arahan: Kertas soalan ini mengandungi 50 soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan yang berhuruf A, B, C dan D. Pilih satu jawapan yang paling tepat bagi tiap-tiap soalan. Soalan 1 hingga soalan 6 berdasarkan peta di bawah. 1. Puncak yang tertinggi dalam peta terdapat di bahagian ______ peta. A Utara B Timur laut C Timur D Selata n 2. Antara berikut, yang manakah peranan Pekan Raja Muda? I Sebagai pusat pengumpulan hasil pertanian I I Sebagai pusat pengumpulan hasil perlombongan I I I Sebagai pusat pentadbiran daerah I V Sebagai pusat pelancongan A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 1

Soalan Objektif Geo T1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Akhir tahun 2014

Citation preview

Page 1: Soalan Objektif Geo T1

Arahan: Kertas soalan ini mengandungi 50 soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan yang berhuruf A, B, C dan D. Pilih satu jawapan yang paling tepat bagi tiap-tiap soalan.

Soalan 1 hingga soalan 6 berdasarkan peta di bawah.

1. Puncak yang tertinggi dalam peta terdapat di bahagian ______ peta.

A UtaraB Timur lautC TimurD Selatan

2. Antara berikut, yang manakah peranan Pekan Raja Muda?

I Sebagai pusat pengumpulan hasil pertanianII Sebagai pusat pengumpulan hasil

perlombonganIII Sebagai pusat pentadbiran daerahIV Sebagai pusat pelanconganA I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

3. Jenis kilang pada kawasan peta mungkin sekali

I Mengetin ikanII Memproses getahIII Memproses bijih timahIV Mengilang kainA I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

1

Page 2: Soalan Objektif Geo T1

4. Antara pernyataan berikut, yang manakah benar mengenai kawasan peta?

I Kelapa sawit banyak ditanam di kaki bukitII Pembalakan diusahakan secara giatIII Pekerjaan utama ialah melombong dan

bertaniIV Cara perhubungan utama ialah melalui jalan

raya dan jalan kereta apiA I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

5. Berapakah panjang jalan kereta api dalam peta?

A 5.5 kmB 6.5 kmC 9.5 kmD 10.5 km

6. Tanaman utama di kawasan kaki bukit ialah

A Kelapa sawitB GetahC KokoD Teh

7. Antara yang berikut, yang manakah menerangkan skala?

A nisbah antara sentimeter dan kilometerB nisbah jarak peta dengan jarak sebenar di

permukaan bumiC nisbah antara dua objek dalam petaD nisbah antara dua jenis skala

Tambang bas dari rumah Aini ke sekolah ialah RM0.80. Masa yang diperlukan oleh Aini untuk berjalan kaki dari rumah ke sekolah ialah 20 minit.

8. Jarak yang dinyatakan di atas dikenali sebagai

A Jarak relatifB Jarak mutlakC Jarak masaD Jarak kos

Soalan 10 hingga Soalan 11 berdasarkan graf di bawah

9. Berapakah bilangan bapa murid yang bekerja dalam sektor pertanian?

A 40 orangB 55 orangC 70 orangD 110 orang

10. Berapakah jumlah murid Tingkatan Satu pada tahun 2007?

A 155 orangB 210 orangC 250 orangD 285 orang

11. Antara berikut, faktor yang manakah menyebabkan Malaysia bebas daripada gempa bumi dan letusan gunung berapi?

A Malaysia dilindungi oleh Pulau SumateraB Malaysia terletak di luar Lingkaran Api Pasifik

C Malaysia terletak di atas pentas benua yang cetek

D Malaysia terdiri daripada semenanjung dan pulau

12. Proses seperti dalam rajah di atas telah membentuk..

A kerak bumiB ombak besarC gunung lipatD lapisan bumi

Soalan 14 dan Soalan 15 berdasarkan peta di bawah2

Page 3: Soalan Objektif Geo T1

13. Antara berikut, banjaran manakah berkaitan dengan pusat-pusat peranginan di atas?

A IB IIC IIID IV

14. Antara yang berikut, pernyataan yang manakah benar mengenai kawasan tanah tinggi bertanda II?

I dikenali sebagai banjaran besarII merupakan tulang belakang Semenanjung

MalaysiaIII kemuncak yang tertinggi ialah Gunung

KorbuIV merupakan banjaran tertinggi di

Semenanjung MalaysiaA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

15. Apakah kepentingan kawasan tanah pamah di Malaysia?

I Kaya dengan bijih timahII Merupakan kawasan tumpuan pendudukIII Penting sebagai kawaan pertanian hawa

sederhanaIV Sebagai kawasan penanam getah dan

kelapa sawitA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

Dataran Kedah - PerlisDataran KelantanDelta Rajang

16. Antara yang berikut, yang manakah dapat dikaitkan dengan kawasan di atas?

I Terdiri daripada tanih lateritII Terdiri daripada tanih aluviumIII Merupakan kawasan penanaman padi

utamaIV Merupakan tapak perindustrian utamaA I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

17. Bentuk muka bumi Y dikenali sebagaiA Batu tunggulB Gerbang lautC Tunggul sisaD Gua

18. Bentuk muka bumi bertanda P dikenali sebagai

A LagunB TomboloC TetanjungD Beting pasir

19. Gambar rajah di atas menggambarkan proses pembentukan

A Likuan sungaiB Tasik ladamC PulauD Delta

3

Page 4: Soalan Objektif Geo T1

20. Bentuk alur sungai di atas terdapat diA Peringkat huluB Peringkat dewasaC Peringkat hilirD Peringkat tua

21. Apakah persamaan bagi tasik-tasik di atas?I Merupakan tasik semula jadiII Membekalkan ikan air tawarIII Menjana kuasa hidroelektrikIV Membekalkan air untuk pertanianA I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

22. Kedua-dua sungai di atas mempunyai persamaan dari segi

I Jalan pengangkutan air yang pentingII Kuasa hidroelektrikIII Untuk penggunaan air domestikIV Kegiatan pasar apungA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

Burung hantu makan tikus.Lembu dan kambing makan rumput.

23. Apakah kelebihan menggunakan kaedah di atas?

I Menjimatkan kosII Tidak mencemarkan alam sekitarIII Dapat mengurangkan hakisan tanihIV Dapat melindungi hidupan liarA I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

24. En. Wong seorang petani yang cintakan alam sekitar. Apakah yang boleh dilakukan olehnya untuk mengurangkan pencemaran terhadap alam sekitar?

I Menggunakan baja organikII Menggunakan racun seranggaIII Menanam dengan giatIV Mengamalakan kaedah biologiA I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

Soalan 25 hingga Soalan 27 berdasarkan rajah di bawah yang menunjukkan peredaran bumi.

25. Pergerakan bumi mengelilingi matahari menyebabkan kejadian

A empat musimB siang dan malamC pasang surutD taufan tropika

26. Di manakah kedudukan matahari tengah hari apabila bumi berada pada kedudukan II?

A Garisan JadiB Garisan ArtikC Garisan SartanD Garisan Khatulistiwa

4

Page 5: Soalan Objektif Geo T1

27. Pernyataan yang manakah dapat dikaitkan dengan kedudukan IV?

I Berlaku pada 22 DisemberII Waktu malam lebih panjang di hemisfera

utaraIII Matahari tengah hari tegak di atas Garisan

KhatulistiwaIV Dikenali sebagai solstis musim sejukA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

Soalan 28 dan Soalan 29 berdasarkan rajah di bawah

28. Kejadian di atas dikenali sebagaiA Bayu daratB Bayu lautC Hujan bukitD Hujan perolakan

29. Berdasarkan rajah di atas, pernyataan yang manakah benar?

I Suhu udara di daratan lebih tinggi daripada permukaan laut

II Daratan mengalami tekanan tinggiIII Udara bergerak dari lautan ke daratanIV Daratan lebih cepat panas berbanding

dengan lautan pada waktu siangA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

30. Di Malaysia, hujan maksimum turun di kebanyakan kawasan pada musim

A Peralihan monsunB Angin Monsun Timur LautC Angin Monsun Barat DayaD Angin Sumatera

31. Angin bertanda X dalam peta di atas dikenali sebagai

A Angin Monsun Barat DayaB Angin Monsun Timur LautC Angin SumateraD Angin Taufan

32. Di Malaysia, hujan maksimum turun di kebanyakan kawasan pada musim

A Peralihan monsunB Angin Monsun Timur LautC Angin Monsun Barat DayaD Angin Sumatera

33. Apakah faktor yang menyebabkan orang nomad Gurun Thar berpindah-randah dari satu tempat ke tempat yang lain?

A untuk menjerat binatangB untuk mencari kawasan yang sejuk

C untuk mencari rumput dan air bagi binatang ternakan

D untuk mencari tanah yang sesuai untuk bercucuk tanam

34. Kawasan berlorek dalam peta di atas mengalami iklim jenis

A SteppeB GurunC SiberiaD Artik

5

Page 6: Soalan Objektif Geo T1

35. Antara berikut, yang manakah merupakan

tempat tinggal orang Eskimo?

36. Mengapakah nelayan di pantai timur Semenanjung Malaysia tidak dapat menangkap ikan di laut antara bulan November hingga Mac?

A air pasangB ikan kurangC membaiki jalaD laut bergelora

37. Antara yang berikut, yang manakah merupakan kesan peningkatan suhu dunia?

I Pencairan ais di kutubII Peningkatan aras lautIII Hasil tanaman bertambahIV KemarauA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

38. Antara yang berikut, yang manakah kesan daripada kegiatan manusia seperti dalam rajah di atas?

I JerebuII Hujan asidIII Kesan rumah hijauIV Air sungai bertambahA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

39. Berdasarkan rajah di atas, yang manakah merupakan kesan Y?

A Hujan asidB Kesan rumah hijauC Kejadian pulau habaD Penipisan lapisan ozon

40. Antara berikut, faktor yang manakah menyebabkan kewujudan pulau haba di kawasan bandar?

I Banyak bangunan konkrit dan bercerminII Permukaan bumi bersimen dan jalan

berturapIII Pembebasan asap kenderaan dan kilangIV Banyak ditanam pokok-pokok bungaA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

41. Ciri-ciri hutan hujan tropika ialahI Batang berlendirII Berdaun lebarIII Berakar banirIV Malar hijauA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

42. Jenis tumbuhan di atas dikenali sebagai tumbuhan

A LianaB EpifitC ParasitD Saprofit

6

Page 7: Soalan Objektif Geo T1

Delta RajangTasik ChiniTasik Bera

43. Kawasan-kawasan di atas banyak ditumbuhi A Hutan pantaiB Hutan hujan tropikaC Hutan paya air tawarD Hutan paya air masin

44. Apakah faktor yang menggalakkan pertumbuhan hutan paya air masin?

I Bertakungan airII Bersaliran baikIII Bertanih gambutIV Bertanih lumpurA I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

45. Kombinasi manakah yang benar?

Soalan 46 dan Soalan 47 berdasarkan peta di bawah

47. Jenis pokok yang terdapat di kawasan berlorek ialah

I tapak kudaII pokok renekIII keruingIV meranti A I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

48. Apakah ciri-ciri tumbuhan semula jadi dalam rajah di atas?

I Mempunyai akar yang panjangII Kulit tebal dan pokoknya lurusIII Daun lebar dan berakar banirIV Batang berongga dan berlendirA I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

49. Antara yang berikut, yang manakah merupakan kepentingan hutan di Malaysia?

I Kawasan pertanian pindahII Kawasan tadahan airIII Membekalkan sumber kayu kerasIV Merupakan habitat hidupan liarA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

46. Tumbuhan semula jadi di kawasan yang berlorek 50. Apakah jenis akar bagi pokok di atasIalah A Akar jangkang

A Hutan paya air masin B Akar ceracak B Hutan hujan tropika C Akar tunjang C Hutan gunung D Akar banir D Hutan pantai

~SOALAN TAMAT~

7