114
Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011 (Pelbagai Negeri) Disusun semula oleh: MHD HAMDEE AZLAN BIN MHD HAMBALI SMK TANJONG PUTERI, Kuala Ketil, Kedah

Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

  • Upload
    dinhnga

  • View
    377

  • Download
    12

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

Koleksi Soalan Objektif Topikal

Percubaan SPM 2011

(Pelbagai Negeri)

Disusun semula oleh:

MHD HAMDEE AZLAN BIN MHD HAMBALI

SMK TANJONG PUTERI, Kuala Ketil, Kedah

Page 2: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

2

PRAKATA

Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1) Percubaan SPM Prinsip

Perakaunan 2011 pelbagai negeri ke bentuk topikal dilakukan dengan harapan ianya

dapat memberi manfaat dan membantu para guru dan pelajar meningkatkan

kecemerlangan pencapaian subjek Prinsip Perakaunan.

PENGHARGAAN

1. Sekalung penghargaan kepada JPN pelbagai negeri, MRSM dan penggubal asal

soalan-soalan Percubaan SPM 2011 Prinsip Perakaunan*.

i. Jabatan Pelajaran Negeri Kedah

ii. Jabatan Pelajaran Negeri Johor

iii. Jabatan Pelajaran Negeri Kelantan

iv. Jabatan Pelajaran Negeri Melaka

v. Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan

vi. Jabatan Pelajaran Negeri Perak

vii. Jabatan Pelajaran Negeri Selangor

viii. Maktab Rendah Sains MARA

2. Cg Narzuki Online

3. SMK Tanjong Puteri, Kuala Ketil, Kedah

4. SMK Dato’ Seri Wan Mohamed, Gerik, Perak.

*Hak cipta soalan adalah milik Unit Akademik JPN dan MRSM negeri-negeri di atas.

Muat turun bahan di Blog Cikgu Azlan (http://mhdazlan.wordpress.com)

Page 3: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

3

Tajuk 1: Pengenalan Kepada Perakaunan

1. Antara yang berikut, butir manakah terdapat dalam penyata pendapatan? A Jualan, belian dan stok akhir B Hasil, belanja, stok alat tulis C Jualan, pulangan jualan dan sewa terakru D Belian, pulangan belian dan pemiutang

Percubaan SPM Johor 2011

2. Berikut ialah ciri organisasi perniagaan.

Ciri Milikan Tunggal Perkongsian Syarikat Berhad

I Bilangan Ahli 1 orang 2 hingga 20 orang 2 orang dan tidak terhad

II Penubuhan Mudah Sukar Mudah

III Liabiliti Terhad Tidak terhad Terhad

IV Penyata Kewangan

Tidak perlu diaudit Tidak perlu diaudit Perlu diaudit

Maklumat yang manakah benar?

A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

Percubaan SPM Johor 2011

3. Syarikat Perkasa Berhad telah menetapkan susut nilai 10% setahun mengikut

kaedah baki berkurangan ke atas kenderaan perniagaannya. Tempoh perakaunannya berakhir 31 Disember setiap tahun.

Apakah prinsip perakaunan yang menerangkan pernyataan di atas? I Tempoh perakaunan II Materialiti III Konservatisme IV Ketekalan

A I dan II B I dan IV C II dan III D Ill dan IV

Percubaan SPM Johor 2011

Page 4: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

4

4. Berikut adalah sebahagian daripada proses kitaran perakaunan

Lejar

Q

Pelarasan

Apakah Q?

A Jurnal B Dokumen C Buku tunai D Imbangan duga

Percubaan SPM Johor 2011

5. Antara ciri-ciri berikut yang manakah benar tentang bentuk perniagaan?

CIRI PERKONGSIAN SYARIKAT BERHAD

KOPERASI

I Pengurusan Pekongsi aktif Lembaga pengarah

Anggota Lembaga Koperasi

II Bilangan Ahli 2 hingga 20 orang Melebihi 2 orang Minimun 100 orang

III Sumber Modal Pemilik sendiri Pemegang saham

Rakan pekongsi

IV Liabiliti Tidak terhad Terhad Terhad

A I dan II B I dan IV C Il dan III D III dan lV

Percubaan SPM Kedah 2011

6. Menurut konsep ini, nilai atau angka yang dilaporkan dalam penyata kewangan perlu diselaraskan semula pada nilai pasaran sekiranya nilai asal, iaitu kos sejarah tersebut tidak lagi memberi gambaran terkini. Apakah konsep yang dimaksudkan di atas?

A Relevan B Kebolehpercayaan C Asas Perakaunan Akruan D Pelaporan Berasaskan Nilai Saksama

Percubaan SPM Kedah 2011

Page 5: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

5

7. Penyata kewangan mesti bebas daripada sebarang kesalahan nyata, fakta didedahkan dengan bukti, serta tidak berat sebelah. Apakah ciri kualitatif yang dimaksudkan?

A Relevan B Kebolehpercayaan C Kebolehbandingan D Pelaporan Berasaskan Nilai Saksama

Percubaan SPM Kedah 2011

8. Encik Ahmad ialah seorang pegawai akaun sebuah syarikat telah menyediakan penyata kewangan mengikut proses urutan tatacara perakaunan yang berlaku dalam satu tempoh perakaunan.

Apakah proses tersebut?

A Konsep perakaunan B Kitaran perakaunan C Prinsip perakaunan D Sistem perakaunan

Percubaan SPM Kelantan 2011

9. Maklumat berikut menunjukkan ciri-ciri jenis milikan perniagaan.

P Q

Bilangan pemegang saham terhad Bilangan pemegang saham tidak terhad

Tidak perlu mendedahkan maklumat kewangan kepada orang awam.

Perlu mendedahkan maklumat kewangan kepada orang awam

Apakah P dan Q?

P Q

A Syarikat Sendirian Berhad Syarikat Awam Berhad

B Milikan Tunggal Perkongsian

C Perkongsian Milikan Tunggal

D Syarikat Awam Berhad Syarikat Sendirian Berhad

Percubaan SPM Kelantan 2011

10. Pemilik Kedai Farmasi Ayu telah membeli insurans nyawa isterinya dan merekod urus niaga tersebut ke dalam buku perniagaan. Nyatakan konsep yang tidak dipatuhi oleh beliau.

A Materialiti B Pemadanan C Konservatisme D Entiti Berasingan

Percubaan SPM Melaka 2011

Page 6: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

6

11. Pada 1 Januari 2009, Zuri Enterprise membeli sebuah van bernilai RM45 000. Harga pasaran mesin pada 31 Disember 2010 adalah RM37 000. Dalam buku perakaunan, mesin dicatat pada nilai RM45 000. Kadar susut nilai ditetapkan sebanyak 10% setahun mengikut garis lurus. Apakah konsep perakaunan yang digunakan merujuk pernyataan di atas. I Ketekalan II Kos sejarah III Badan berterusan IV Tempoh perakaunan

A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

Percubaan SPM Kelantan 2011

12. Antara berikut yang manakah tujuan penubuhan Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia (MASB)?

A Menentukan kod etika profesion perakaunan B Mengendalikan peperiksaan untuk profesion perakaunan C Mengeluarkan pernyataan prinsip bagi laporan kewangan D Menyediakan laporan kewangan untuk sesebuah perniagaan

Percubaan SPM MRSM 2011

13. Maklumat berikut merujuk kepada Perniagaan Erzita.

Perniagaan Erzita tidak melaporkan keuntungan di dalam penyata kewangan berdasarkan jangkaan keuntungan RM500 000 yang bakal diperolehi pada bulan hadapan. Apakah prinsip yang dipatuhi oleh Perniagaan Erzita?

A Konservatisme B Tempoh Perakaunan C Asas Perakaunan Akruan D Pelaporan Berasaskan Nilai Saksama

Percubaan SPM MRSM 2011

14. Apakah sumber yang menjadi asas dalam perakaunan Islam?

A Hadis B Al-Quran C Halal dan haram D Al-Quran dan Sunnah

Percubaan SPM MRSM 2011

Page 7: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

7

15. Antara berikut, yang manakah ciri-ciri kualitatif penyata kewangan?

I Relatif II Fleksibel III Kebolehfahaman IV Kebolehpercayaan

A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV

Percubaan SPM MRSM 2011

16. Rajah 1 menunjukkan satu kitaran perakaunan.

Rajah 1 Apakah X dan Y?

X Y

A Penyediaan Jurnal Am Penyata Pendapatan

B Mengumpul Dokumen Penyediaan Jurnal Am

C Pengeposan ke Lejar Imbangan Duga Terlaras

D Penyata Pendapatan Kunci Kira-kira

Percubaan SPM Melaka 2011

Page 8: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

8

17. Berikut merupakan satu konsep perakaunan. Alex membayar yuran kelas tarian isterinya dengan cek perniagaan. Dia merekod belanja ini sebagai belanja perniagaan.

Amalan ini bercanggah dengan konsep

A Badan Berterusan B Entiti Berasingan C Pemadanan D Materialiti

Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011

18. Perniagaan Mutiara Berhad memperoleh modal melalui

A terbitan dan penawaran saham kepada orang awam B sumbangan daripada pekongsi dalam perniagaan C pembiayaan daripada pemilik perniagaan D pinjaman daripada bank perdagangan

Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011

19. Ciri-ciri kualitatif penyata kewangan adalah seperti berikut kecuali

A Kebolehfahaman B Ketepatan masa C Fleksibel D Relevan

Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011

20. Antara berikut, yang manakah merupakan ciri utama perakaunan secara Islam?

A Aktiviti yang dijalankan bermotifkan keuntungan semata-mata B Amalannya secara ijtihad dan mengambil kira faktor muamalat C Urus niaga yang dapat diukur dengan nilai kewangan sahaja yang direkod D Amalannya mengikut piawaian perakaunan yang dibentuk berdasarkan

kepentingan tertentu

Percubaan SPM Perak 2011

21. Antara berikut, yang manakah sub bidang perakaunan?

A Pengauditan dan percukaian B Pelaburan dan pengauditan C Percukaian dan pemasaran D Pemasaran dan pelaburan

Percubaan SPM Perak 2011

Page 9: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

9

22. Berikut adalah ciri etika dalam Kod Etika Profesion Perakaunan.

Ciri Huraian

X Akauntan perlu menghayati prinsip keadilan dan kebenaran.

Apakah ciri X?

A Keutuhan B Kejujuran C Kerahsiaan D Urus tadbir yang baik

Percubaan SPM Perak 2011

23. Bapa perakaunan Luca Pacioli telah mencipta suatu sistem rekod yang lengkap dan sistematik. Apakah sistem yang telah dicipta itu?

A Sistem perakaunan B Simpan kira C Sistem panjar D Sistem catatan bergu

Percubaan SPM Selangor 2011

24. Apakah tujuan simpan kira?

I Merekod dan mengenal pasti semua urus niaga dalam nilai wang II Merancang dan mengawal aktiviti perniagaan III Menganalisis rekod perakaunan IV Membekalkan maklumat perakaunan untuk membantu peniaga dalam

penyediaan Penyata Kewangan

A I dan lll B I dan IV C II dan IV D III dan IV

Percubaan SPM Selangor 2011

25. Dalam sesebuah perniagaan, siapakah yang terlibat dalam penyediaan Penyata

Kewangan?

I Akauntan II Pengurus Kewangan III Pengurus Akaun IV Juruaudit Akaun

A I sahaja B I dan II C I dan IV D II dan IV

Percubaan SPM Selangor 2011

Page 10: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

10

26. Maklumat berikut berkaitan kitaran perakaunan. Apakah R dan S?

R S

A Lejar Pelarasan

B Pelarasan Lejar

C Lejar Akaun Untung Rugi

D Akaun Untung Rugi Pelarasan

Percubaan SPM Selangor 2011

27. Antara berikut, manakah bukan komponen kos jualan?

A Belian B Stok akhir C Pulangan masuk D Angkutan masuk

Percubaan SPM Kelantan 2011

28. Antara berikut yang manakah bukan merupakan komponen kos jualan? A Belian B Stok akhir C Angkutan masuk D Pulangan masuk

Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011

Dokumen Sumber

Penyata Kewangan

Buku Catatan Pertama

R

Imbangan Duga

Terselaras Imbangan Duga

S

Catatan Penutup

Page 11: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

11

Tajuk 2: Klasifikasi Akaun: Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil, Belanja Dan Akaun Kontra

1. Butiran manakah yang merupakan aset semasa perniagaan?

A Komisen diterima terdahulu B Kadar bayaran terakru C Belanja am terakru D Insurans terdahulu

Percubaan SPM Johor 2011

2. Puan Amy Izan adalah pemilik Butik Awani. Apakah hasil kendalian perniagaannya?

A Jualan pakaian B Komisen diterima C Faedah atas simpanan D Hutang Lapuk terpulih

Percubaan SPM Johor 2011

3. Antara berikut, pernyataan manakah benar tentang akaun kontra? A Akaun Perabot merupakan akaun kontra bagi Akaun Susut nilai terkumpul

perabot. B Akaun Hutang lapuk terpulih merupakan akaun kontra bagi Akaun

Penghutang. C Akaun yang akan menambahkan nilai akaun induknya. D Akaun yang akan mengurangkan nilai akaun induknya.

Percubaan SPM Johor 2011

4. Pembekal Ariff menerima cek bernilai RM3 500 daripada Anita kerana menjelaskan sepenuhnya hutang bernilai RM3 750. Apakah catatan bergu bagi urus niaga ini dalam buku Pembekal Ariff?

DEBIT RM KREDIT RM A Bank

Diskaun diterima 3 750

250 Anita 3 750

B Bank Diskaun diberi

3 500 250

Anita 3 750

C Bank 3 750 Anita Diskaun diterima

3 500 250

D Bank 3 500 Anita Diskaun diberi

3 500 250

Percubaan SPM Johor 2011

Page 12: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

12

5. Apakah kesan ke atas aset dan liabiliti jika peniaga membeli barang niaga secara kredit ?

Aset Liabiliti A bertambah bertambah B berkurang berkurang C bertambah berkurang D berkurang bertambah

Percubaan SPM Johor 2011

6. Perniagaan Taibah mempunyai carta akaun seperti berikut:

Jenis akaun Kod item

Aset 1000-1999

Liabiliti 2000-2999

Ekuiti pemilik 3000-3999

Hasil 4000-4999

Belanja 5000-5999

Apakah nombor kod yang betul bagi akaun alat tulis?

A 5 050 B 4 102 C 2 301 D 1200

Percubaan SPM Kedah 2011

7. Penyataan di bawah merupakan urus niaga yang berlaku dalam Yuni Enterprise.

“Puan Yuni membeli sebuah komputer untuk melakukan kerja-kerja perkeranian di syarikatnya.”

Apakah kesan perakaunan jika komputer tersebut dibeli secara kredit?

A Aset dan modal bertambah dengan jumlah yang sama. B Aset dan liabiliti bertambah dengan jumlah yang sama. C Liabiliti dan modal bertambah dengan jumlah yang sama. D Aset, liabiliti dan modal bertambah dengan jumlah yang sama.

Percubaan SPM Kedah 2011

Page 13: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

13

8. Antara berikut yang manakah merupakan padanan yang betul?

Akaun Pengelasan Akaun

A Perabot Aset Semasa

B Alat tulis Aset Semasa

C Kadar bayaran terakru Liabiliti Semasa

D Komisen diterima terakru Liabiliti Semasa

Percubaan SPM Kelantan 2011

9. Antara berikut yang manakah hasil bukan kendalian perniagaan? I Diskaun diterima II Jualan barang niaga III Hasil perkhidmatan dobi IV Untung daripada jualan aset tetap

A I dan II B I dan IV C Il dan lll D III dan IV

Percubaan SPM Kelantan 2011

10. Antara berikut yang manakah Liabiliti Bukan Semasa?

A Pemiutang B Gadai janji C Gaji terdahulu D Overdraf bank

Percubaan SPM Melaka 2011

11. 9 September 2011 En. Firdaus menjual barang niaga secara kredit dengan harga RM2 000. Harga kos adalah RM1 800.

Apakah kesan urus niaga tersebut ke atas persamaan perakaunan?

Stok Penghutang Untung Bersih A Berkurang RM1 800 Bertambah RM2 000 Bertambah RM200 B Bertambah RM2 000 Berkurang RM1 800 Berkurang RM200 C Berkurang RM1 800 Berkurang RM2 000 Berkurang RM200 D Bertambah RM2 000 Bertambah RM1 800 Bertambah RM200

Percubaan SPM Melaka 2011

Page 14: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

14

12. Pemilik Kedai Dobi Daya membayar yuran tuisyen anaknya berjumlah RM100 secara tunai. Apakah catatan bergu bagi urus niaga di atas?

Akaun didebitkan Akaun dikreditkan A Tunai Ambilan B Ambilan Tunai C Tunai Yuran D Yuran Tunai

Percubaan SPM Melaka 2011

13. Maklumat berikut diperoleh daripada Perniagaan D'xora.

Membuat bayaran kepada pembekal dan menerima diskaun.

Apakah kesan urus niaga tersebut ke atas aset, liabiliti dan ekuiti pemilik?

Aset Liabiliti Ekuiti Pemilik A Bertambah Bertambah Tiada kesan B Berkurang Berkurang Bertambah C Bertambah Berkurang Tiada kesan D Berkurang Bertambah Berkurang

Percubaan SPM MRSM 2011

14. Perniagaan Puteri menggunakan sistem kod yang berikut untuk membina carta akaun dalam perakaunan berkomputer.

Kod Jenis Akaun

3000-3999 Akaun Hasil

4000-4999 Akaun Aset

5000-5999 Akaun Liabiliti

6000-6999 Akaun Belanja

Nombor kod yang betul bagi Akaun Kadar bayaran ialah

A 3000-3999 B 4000-4999 C 5000-5999 D 6000-6999

Percubaan SPM MRSM 2011

Page 15: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

15

15. Akaun Kontra bagi Akaun Belian ialah

I Diskaun Diberi II Pulangan Belian III Pulangan Jualan IV Diskaun Diterima

A I dan II B I dan III C II dan III D II dan IV

Percubaan SPM MRSM 2011

16. Jadual di bawah menunjukkan kesan satu urus niaga ke atas aset dan ekuiti pemilik.

Urus niaga Kesan ke atas

Aset Ekuiti Pemilik

Z Bertambah Bertambah

Pilih urus niaga yang berkaitan dengan Z.

A Membeli perabot dengan cek B Membayar sewa dengan tunai C Mengambil barang niaga untuk kegunaan peribadi D Membawa masuk komputer peribadi untuk kegunaan perniagaan

Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011

17. Antara berikut yang manakah merupakan Akaun Kontra kepada Akaun Modal?

A Akaun Ambilan B Akaun Diskaun Diterima C Akaun Susut Nilai Terkumpul D Akaun Peruntukan Hutang Ragu

Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011

18. Encik Din membeli beberapa buah almari berharga RM1 200 secara kredit daripada Kedai Bestwood untuk kegunaan perniagaan.

Apakah akaun yang terlibat bagi urus niaga tersebut?

Akaun didebit Akaun dikredit

A Belian Perabot

B Perabot Kedai Bestwood

C Kedai Bestwood Perabot

D Belian Kedai Bestwood

Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011

Page 16: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

16

19. Berikut adalah sistem kod Kedai Buku Bijak. Sistem kod ini digunakan untuk membina carta akaun dalam perakaunan berkomputer.

KOD JENIS AKAUN

1000 - 1999 Aset 2000 - 2999 Liabiliti 3000 - 3999 Hasil 4000 - 4999 Belanja 5000 - 5999 Ekuiti Pemilik

Nyatakan nombor kod yang tepat bagi Akaun Jualan?

A 5001 B 4001 C 3001 D 2001

Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011

20. Apakah butiran aset semasa?

A Tunai, penghutang, kadar bayaran dan stok B Overdraf, tunai, penghutang dan stok C Jentera, stok, penghutang dan tunai D Penghutang, stok, bank dan tunai

Percubaan SPM Perak 2011

21. Antara yang berikut, pasangan manakah yang betul? Pengelasan Butiran

A Aset Belanja terakru

B Belanja Angkutan keluar

C Liabiliti Kadar bayaran terdahulu

D Hasil Pertambahan peruntukan hutang ragu

Percubaan SPM Perak 2011

22. Inventori merupakan barang niaga yang dimiliki dengan tujuan untuk dijual. Apakah inventori bagi perniagaan perkilangan?

I Inventori bahan langsung II Inventori kerja dalam proses III Inventori berterusan IV Inventori berkala

A I dan ll B I dan IV C II dan III D III dan IV

Percubaan SPM Selangor 2011

Page 17: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

17

23. Kumpulan item manakah yang merupakan liabiliti semasa?

A Komisen diterima terakru, pemiutang, overdraf bank B Kadar bayaran terakru, overdraf bank, penghutang C Sewa diterima terdahulu, pemiutang, overdraf bank D Sewa diterima terakru, penghutang, bank

Percubaan SPM Selangor 2011

24. Pemilik perniagaan telah mengeluarkan tunai daripada bank untuk kegunaan perniagaan. Apakah catatan bergu yang sesuai?

Debit Kredit

A Bank Modal

B Tunai Bank

C Modal Bank

D Modal Tunai

Percubaan SPM Selangor 2011

25. Akaun manakah yang berbaki debit?

A Akaun Diskaun Diterima B Akaun Pulangan Jualan C Akaun Pulangan Belian D Akaun Pinjaman

Percubaan SPM Perak 2011

26. Pada 1 Julai 2010, Jeremy telah mengambil barang niaga bernilai RM520 untuk kegunaan sendiri.

Apakah catatan bergu bagi urus niaga tersebut?

Debit Kredit

A Ambilan Belian

B Ambilan Stok

C Stok Belian

D Belian Stok

Percubaan SPM Selangor 2011

27. Manakah benar tentang akaun belanja?

A Didebitkan apabila belanja bertambah B Dikreditkan apabila belanja bertambah C Didebitkan apabila belanja berkurang D Mempunyai baki kredit

Percubaan SPM Kelantan 2011

Page 18: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

18

28. Catatan apakah yang direkod di sebelah kredit dalam akaun?

A Pengurangan ekuiti pemilik B Pengurangan liabiliti C Pengurangan hasil D Pengurangan aset

Percubaan SPM Kelantan 2011

29. Maklumat berikut diperoleh daripada sebuah perniagaan.

Ahmad Fahmi pemilik perniagaan barangan elektrik telah mengeluarkan dua buah periuk nasi jenama Toshiba berharga RM150 sebuah untuk didermakan ke rumah Anak Yatim Yayasan Perak. Perniagaan Ahmad Fahmi mengamalkan sistem inventori berkala semasa merekod inventori.

Bagaimanakah perkara tersebut direkod?

Akaun didebit Akaun dikredit

A Derma RM300 Stok RM300

B Derma RM300 Belian RM300

C Derma RM150 Stok RM150

D Derma RM150 Belian RM150

Percubaan SPM Perak 2011

Page 19: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

19

Tajuk 3 - Dokumen Perniagaan Sebagai Sumber Maklumat

1. Apakah tujuan diskaun niaga?

A Menarik lebih ramai pelanggan B Mengelak berlakunya hutang lapuk C Menggalakkan pembeli membayar segera D Menggalakkan pembeli membeli secara pukal

Percubaan SPM Johor 2011

2. Maklumat berikut diperoleh daripada buku Kedai Makan Tan Nen. Encik Tan Nen membawa masuk alat penghawa dingin peribadinya bernilai RM800 untuk kegunaan perniagaan. Apakah dokumen sumber yang sesuai digunakan untuk urus niaga tersebut?

A Memo B Invois C Nota debit D Makluman debit

Percubaan SPM Johor 2011

3. Rajah di bawah menunjukkan aliran satu urus niaga.

Memulangkan barang yang rosak.

Pembekal Pelanggan

. .

Dokumen Z Apakah dokumen Z?

A Nota Kredit B Nota Debit C Memo D Invois

Percubaan SPM Kedah 2011

4. “En. Wong membeli komputer dengan wangnya untuk kegunaan perniagaan”

Nyatakan dokumen yang digunakan untuk merekod urus niaga ini.

A Memo B Invois C Nota kredit D Baucar pembayaran

Percubaan SPM Kelantan 2011

Page 20: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

20

5. Dokumen di bawah ialah invois yang dikeluarkan oleh ZIE Komputer.

Apakah urus niaga yang dilakukan oleh Kedai Runcit Gembira?

A Menjual barang niaga secara kredit. B Membeli barang niaga secara kredit. C Menjual alatan pejabat secara kredit. D Membeli alatan pejabat secara kredit.

Percubaan SPM Kedah 2011

6. Keadaan manakah yang menyebabkan Nota Debit dikeluarkan?

A Invois asal terlebih caj B Invois asal terkurang caj C Komisen diberikan kepada pembeli D Pembeli memulangkan barang kerana rosak

Percubaan SPM Perak 2011

Page 21: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

21

7.

Soalan 7 hingga 8 berdasarkan dokumen di bawah

X ialah

A diskaun diterima B diskaun diberi C diskaun niaga D diskaun tunai

Percubaan SPM Kelantan 2011

8. Hitung jumlah yang perlu dibayar oleh pemilik Butik Zarini sekiranya menjelaskan

hutang pada 8 September 2011.

A RM2 040 B RM2 160 C RM2 280 D RM2 400

Percubaan SPM Kelantan 2011

Page 22: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

22

9. Dokumen 1 ialah Bil Tunai yang dikeluarkan oleh Maya Komputer Enterprise.

DOKUMEN 1

Apakah urus niaga yang betul mengenai Bil Tunai di atas.

A Beli alatan pejabat secara tunai RM3 400 B Beli barang niaga secara tunai RM3 400 C Jual alatan pejabat secara tunai RM3 400 D Jual barang niaga secara tunai RM3 400

Percubaan SPM Melaka 2011

10. Buku catatan pertama digunakan untuk merekod urus niaga berdasarkan dokumen

perniagaan. Pilih padanan yang betul.

Dokumen sumber Buku catatan pertama

A Makluman Kredit Jurnal Am

B Invois (Salinan) Jurnal Belian

C Nota Debit (Salinan) Jurnal Jualan

D Nota Kredit (Asal) Jurnal Pulangan Jualan

Percubaan SPM Perak 2011

Page 23: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

23

11. Maklumat berikut diperoleh daripada perniagaan Minson Sendirian Berhad.

Jika bayaran dibuat pada 14 Ogos 2011, berapakah jumlah yang perlu dijelaskan?

A RM1 350 B RM1 323 C RM1 296 D RM1 200

Percubaan SPM MRSM 2011

Page 24: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

24

12. Maklumat berikut diperoleh daripada buku sebuah perniagaan. Perniagaan Damia telah memulangkan barang niaga yang rosak kepada pembekal. Apakah dokumen yang akan diterima oleh Perniagaan Damia?

A Makluman Kredit B Nota Kredit C Nota Debit D Invois

Percubaan SPM Perak 2011

13. Merujuk kepada gambar di bawah, apakah dokumen perniagaan yang sesuai digunakan?

A Memo B Invois C Nota debit D Nota kredit

Percubaan SPM Selangor 2011

Page 25: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

25

14. Apakah tujuan Bakeri Farah menghantar dokumen perniagaan di bawah kepada Restoran Lazat?

A Mengurangkan hutang Restoran Lazat B Menambahkan hutang Restoran Lazat C Memaklumkan barangan yang telah rosak D Memaklumkan barangan telah dipulangkan

Percubaan SPM Selangor 2011

Page 26: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

26

15. Dokumen perniagaan berikut telah diserahkan oleh Perniagaan Mak Dah kepada Natasha Kosmetik.

Berapakah yang perlu dijelaskan oleh Natasha Kosmetik sekiranya beliau membuat pembayaran pada 20 Januari 2011?

A RM5 000 B RM4 500 C RM4 750 D RM4 250

Percubaan SPM Selangor 2011

Page 27: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

27

Tajuk 4 - Jurnal Sebagai Buku Catatan Pertama

1. Dokumen berikut diperoleh daripada buku Kedai Perabot Zul.

Apakah buku catatan pertama untuk merekod butiran dalam dokumen tersebut?

A Jurnal Am B Jurnal Belian C Jurnal Pulangan Jualan D Jurnal Pulangan Belian

Percubaan SPM Johor 2011

2. Perniagaan Sofiya telah menerima bil tunai atas belian barang bernilai RM900. Apakah buku catatan pertama yang digunakan bagi merekod urus niaga di atas?

A Jurnal Am B Buku Tunai C Jurnal Belian D Jurnal Jualan

Percubaan SPM Johor 2011

Page 28: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

28

3. Maklumat di bawah diambil daripada buku Perniagaan Ka & Cau yang menjual alat tulis pada 30 Nov 2010.

JURNAL AM

TARIKH BUTIR FOLIO DEBIT KREDIT

2010 Nov 30

Alat tulis Belian

120

120

Urus niaga manakah yang sesuai dengan jurnal am di atas?

A Belian alat tulis secara kredit B Merekod belanja alat tulis secara kredit C Ambilan barang niaga untuk kegunaan pejabat D Ambilan alat tulis untuk kegunaan anak pemilik.

Percubaan SPM Kedah 2011

4. Urus niaga yang manakah yang direkodkan ke dalam Jurnal Penerimaan Tunai?

I Bayaran oleh penghutang. II Memasukkan wang tunai ke bank. III Menjelaskan hutang kepada pemiutang. IV Ambilan tunai untuk kegunaan peribadi.

A I dan II B I dan lll C I dan IV D II dan IV

Percubaan SPM Kedah 2011

5. Antara berikut, urus niaga manakah dicatat dalam Jurnal Am?

I Terima cek daripada penghutang II Angkutan masuk tertinggal catat III Jualan perabot lama secara kredit IV Membayar sewa rumah dengan cek

A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

Percubaan SPM Melaka 2011

Page 29: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

29

6. Dokumen 2 ialah Keralan Cek yang dimiliki oleh Koperasi Semerbak Berhad

DOKUMEN 2 Nyatakan buku catatan pertama yang digunakan untuk merekod dokumen di atas.

A Jurnal Am B Buku Tunai C Buku Tunai Runcit D Jurnal Penerimaan Tunai

Percubaan SPM Melaka 2011

7. Antara urus niaga berikut, yang manakah dicatatkan dalam Jurnal Belian?

A Membeli insurans kediaman dengan wang perniagaan B Membeli van terpakai secara kredit daripada Razak Motor C Membeli barang niaga secara tunai daripada Kedai Adinda D Membeli barang niaga secara kredit daripada Chong Wei Store

Percubaan SPM MRSM 2011

Page 30: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

30

8. Maklumat berikut diperoleh daripada perniagaan MIA SARA Enterprise.

Apakah buku catatan pertama yang sesuai untuk merekodkan urus niaga berikut?

A Jurnal Am B Buku Tunai C Jurnal Belian D Jurnal Jualan

Percubaan SPM MRSM 2011

Page 31: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

31

9. Dokumen berikut diterima oleh Cik Habsah seorang kerani akaun.

Apakah catatan dalam Jurnal Am?

Butiran Debit (RM) Kredit (RM) A Iklan

Belian 150

150 B Belian

Ambilan 150

150 C Ambilan

Belian 150

150 D Belian

Iklan 150

150

Percubaan SPM MRSM 2011

Page 32: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

32

10. Dokumen berikut diterima oleh Pasar Raya Ekonomi Sayang.

Buku catatan pertama manakah yang digunakan untuk merekod urus niaga di atas?

A Jurnal Pulangan Belian B Jurnal Pulangan Jualan C Jurnal Pembayaran Tunai D Jurnal Penerimaan Tunai

Percubaan SPM Perak 2011

Page 33: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

33

11. Berdasarkan dokumen berikut, Buku Catatan Pertama yang terlibat ialah

A Buku Tunai B Jurnal Belian C Jurnal Jualan D Buku Tunai Runcit

Percubaan SPM Selangor 2011

Page 34: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

34

Tajuk 5 – Lejar

1. Manakah pengelasan akaun yang betul? Akaun Nyata Akaun Nominal A Bangunan Alatan pejabat B Bank Penghutang C Modal Gaji D Perabot Alat tulis

Percubaan SPM Johor 2011

2. Maklumat berikut diambil daripada buku See Why, seorang peruncit.

Akaun Kawalan Penghutang

2011 Mei 1

31

Baki b/b Jualan

RM 800

7 200

2011 Mei 31

Bank Diskaun diberi Baki h/b

RM 4 000

90 3 910

8 000 8 000

Apakah sumber maklumat bagi butiran diskaun diberi?

A Buku Tunai B Jurnal Am C Jurnal Jualan D Jurnal Pulangan Jualan

Percubaan SPM Johor 2011

3. Maklumat di bawah adalah sebahagian buku tunai (sebelah kredit) Perniagaan Pitis Jenuh Enterprise. BUKU TUNAI (SEBELAH KREDIT)

TARIKH BUTIR DISKAUN TUNAI BANK

RM RM RM

Okt 5 Peniaga Melosi 150 3 500

Berdasarkan Buku Tunai di atas apakah urus niaga yang sesuai untuk catatan pada 5 Oktober?

A Membayar Peniaga Melosi RM3 500 dan memberi diskaun RM150. B Membayar Peniaga Melosi RM3 500 dan menerima diskaun RM150. C Menerima bayaran dari Peniaga Melosi RM3 500 dan memberi diskaun

RM150. D Menerima bayaran dari Peniaga Melosi RM3 500 dan menerima diskaun

RM150.

Percubaan SPM Kedah 2011

Page 35: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

35

4. Data di bawah diambil daripada buku Kedai Pakaian Lelaa pada bulan Mei 2011:

Baki penghutang pada 1 Mei 2011 Cek diterima daripada penghutang Diskaun diberi Pindahan baki dari Lejar Jualan ke Lejar Belian Baki penghutang pada 31 Mei 2011

RM 7 200 5 500 120 70

4 570 Hitungkan jumlah jualan kredit.

A RM2 920 B RM3 060 C RM8 180 D RM8 320

Percubaan SPM Kedah 2011

5. Apakah urus niaga yang tidak direkod dalam Buku Tunai Runcit ? A Membeli perabot secara tunai RM300. B Memberi pinjaman kepada pekerja RM50. C Membeli kertas dan dakwat pencetak RM43. D Menghantar surat dan bungkusan berdaftar RM25.

Percubaan SPM Kedah 2011

6. Buku Tunai Runcit disediakan untuk mencatat perbelanjaan kecil. Sistem yang diamalkan dalam penyediaan Buku Tunai Runcit ialah

A sistem Catatan Bergu B sistem Dana Runcit C sistem Depress D sistem Panjar

Percubaan SPM Kelantan 2011

7. Akaun Pemiutang biasanya berbaki kredit kerana ia menunjukkan liabiliti kepada perniagaan. Walau bagaimanapun, ada masanya akaun pemiutang berbaki debit. Apakah sebab-sebabnya? I Perniagaan terkurang bayar kepada pemiutang II Perniagaan memulangkan barang selepas akaun dijelaskan III Pemiutang memberi elaun atau potongan ke atas barang yang telah dibayar IV Pemiutang membatalkan diskaun yang telah diberikan kepada perniagaan

A I dan III B I dan IV C II dan lll D II dan IV

Percubaan SPM Kelantan 2011

Page 36: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

36

8. Dokumen di bawah adalah memo yang dikeluarkan oleh Kedai Buku Guan.

Antara berikut manakah catatan yang betul dalam buku tunai?

A Buku Tunai

Tarikh Butir Tunai Bank Tarikh Butir Tunai Bank

Jun 5 Modal 9 000

. B Buku Tunai

Tarikh Butir Tunai Bank Tarikh Butir Tunai Bank

Jun 5 Tunai 9 000

. C Buku Tunai

Tarikh Butir Tunai Bank Tarikh Butir Tunai Bank

Jun 5 Bank 9 000

. D Buku Tunai

Tarikh Butir Tunai Bank Tarikh Butir Tunai Bank

Jun 5 Modal 9 000

Percubaan SPM Kedah 2011

Page 37: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

37

9. Berikut ialah maklumat mengenai penghutang bagi Perniagaan Kasut Makmur. RM

Baki pada 1 Jun 2010 3 790

Jualan tunai 5 260

Jualan kredit 23 950

Penerimaan daripada penghutang 18 470

Hutang lapuk 330

Peruntukan Hutang Ragu 415

Hitung baki penghutang pada 31 Mei 2011.

A RM8 525 B RM8 940 C RM13 785 D RM14 200

Percubaan SPM Kelantan 2011

10. Antara berikut, akaun manakah yang tergolong dalam Lejar Subsidiari?

I Akaun Pemiutang II Akaun Penghutang III Akaun Belanja IV Akaun Hasil

A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

Percubaan SPM Melaka 2011

11. Antara berikut, yang manakah akan direkodkan dalam Akaun Kawalan Pemiutang? I Hutang lapuk II Diskaun diberi III Diskaun diterima IV Catatan kontra

A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

Percubaan SPM Melaka 2011

Page 38: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

38

12. Berikut adalah Jurnal Jualan Perniagaan Raudah Enterprise. Jurnal Jualan

Tarikh Butiran RM

2011 Ogos 6

17

Suraya Abadi Samsul Radi

1 800 1 600

31 Akaun Jualan 3 400

Pilih catatan yang betul dalam Akaun Jualan.

A Akaun Jualan

Pelbagai penghutang

RM 3 400

RM

. B Akaun Jualan

RM

Pelbagai penghutang

RM 3 400

. C Akaun Jualan

Suraya Abadi Samsul Radi

RM 1 800 1 600

RM

. D Akaun Jualan

RM

Suraya Abadi Samsul Radi

RM 1 800 1 600

.

Percubaan SPM Melaka 2011

13. Maklumat di bawah menunjukkan Akaun Kawalan Pemiutang.

Akaun Kawalan Pemiutang 2010 RM 2010 RM Dis 31 Bank 26 000 Jan 1 Baki b/b 4 000

Diskaun diterima 1 400 Dis 31 X 28 000 Baki h/b 5 060 Angkutan 300

Baki h/b 160 Apakah X?

A Kontra B Belian C Belian kredit D Pulangan belian

Percubaan SPM MRSM 2011

Page 39: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

39

14. Antara berikut, yang manakah dikategorikan sebagai akaun perorangan?

A Akaun Bank Akaun Ambilan Akaun Pemiutang B Akaun Ambilan Akaun Belian Akaun Modal C Akaun Pemiutang Akaun Modal Akaun Insurans D Akaun Modal Akaun Pemiutang Akaun Ambilan

Percubaan SPM MRSM 2011

15. Pada 1 Januari 2011, sebuah komputer telah dibeli dengan harga RM2 500 daripada Syarikat Maju Setia secara kredit. Berdasarkan pernyataan di atas, yang manakah catatan yang betul dalam Akaun Alatan pejabat.

A Akaun Alatan Pejabat

2011 RM 2011 RM Jan 1 Syarikat Maju

Setia 2 500

. B Akaun Alatan Pejabat

2011 RM 2011 RM Jan 1 Belian 2 500

. C Akaun Alatan Pejabat

2011 RM 2011 RM Jan 1 Syarikat Maju

Setia 2 500

. D Akaun Alatan Pejabat

2011 RM 2011 RM Jan 1 Belian 2 500

.

Percubaan SPM MRSM 2011

16. Cek yang diterima daripada Rosli bernilai RM2 600 untuk menjelaskan sepenuhnya hutang sebanyak RM2 650 tidak dilayan oleh pihak bank. Diskaun diberi dibatalkan. Apakah catatan dalam lejar yang betul untuk merekodkan urus niaga tersebut?

Debit Kredit A Akaun Rosli RM2 600 Akaun Bank RM2 600

B Akaun Rosli RM2 600 Akaun Bank RM2 550

Akaun Diskaun Diberi RM50

C Akaun Rosli RM2 650 Akaun Bank RM2 600

Akaun Diskaun Diberi RM50

D Akaun Bank RM2600 Akaun Rosli RM2 600

Percubaan SPM MRSM 2011

Page 40: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

40

17. Petikan akaun berikut diperoleh daripada buku seorang peniaga.

Akaun Kawalan Penghutang

2011 RM 2011 RM

Julai 1 Baki b/b 500 Julai 31 Bank 5450 31 Faedah 50 Diskaun diberi 200 Bank (cek tak layan) 220 Pulangan jualan 120 Hutang lapuk 80

Baki h/b 410

Berapakah jumlah jualan kredit?

A RM410 B RM770 C RM5 490 D RM6 260

Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011

18. Maklumat berikut diperoleh daripada sebuah perniagaan. Akaun Danial dalam buku Perniagaan Hakimi menunjukkan baki debit RM1 550. Apakah maksud pernyataan di atas?

A Danial berhutang kepada Hakimi RM1 550 B Hakimi berhutang kepada Danial RM1 550 C Danial menerima RM1 550 daripada Hakimi D Hakimi menerima RM1 550 daripada Danial

Percubaan SPM Perak 2011

19. Antara yang berikut, urus niaga manakah yang boleh direkodkan di dalam Buku Tunai Runcit?

I Menghantar bungkusan berdaftar RM8 II Membeli fail dan kertas RM12 III Membeli alatan pejabat RM460 IV Derma jogathon sekolah RM10

A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

Percubaan SPM Selangor 2011

Page 41: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

41

20. Keratan cek berikut diperoleh daripada Perniagaan Muniruddin.

Bagaimanakah urus niaga ini dicatat dalam buku tunai Perniagaan Muniruddin?

A Buku Tunai (Ruangan Bank)

Tarikh Butir Bank Tarikh Butir Bank

2011 RM 2011 Mei 10

Insurans

RM 1 500

. B Buku Tunai (Ruangan Bank)

Tarikh Butir Bank Tarikh Butir Bank

2011 Mei 10

Insurans

RM 1 500

2011 RM

. C Buku Tunai (Ruangan Bank)

Tarikh Butir Bank Tarikh Butir Bank

2011 RM 2011 Mei 10

Ambilan

RM 1 500

. D Buku Tunai (Ruangan Bank)

Tarikh Butir Bank Tarikh Butir Bank

2011 Mei 10

Ambilan

RM 1 500

2011 RM

Percubaan SPM Perak 2011

Page 42: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

42

21. Antara yang berikut, manakah yang benar mengenai pembahagian lejar dan fungsinya?

Lejar Fungsi

I Lejar am Merekodkan semua akaun kecuali penghutang dan pemiutang barang niaga

II Lejar subsidiari Merekodkan akaun penghutang dan pemiutang aset bukan semasa

III Lejar belian Merekodkan urus niaga belian barang niaga secara kredit

IV Lejar jualan Merekodkan semua akaun penghutang barang niaga

A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

Percubaan SPM Selangor 2011

Page 43: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

43

Tajuk 6 - Imbangan Duga

1. Apakah fungsi Imbangan Duga? A Mengira belanja dan hasil B Menghitung jumlah jualan C Menyemak ketepatan sistem catatan bergu D Menunjukkan kedudukan kewangan perniagaan

Percubaan SPM Johor 2011

2. Bayaran tunai RM450 kepada Khairul telah didebitkan ke Akaun Tunai dan dikreditkan ke Akaun Khairul. Apakah kesan kesilapan tersebut ke atas keseimbangan Imbangan Duga?

A Sebelah debit Imbangan Duga terlebih RM900 B Sebelah debit Imbangan Duga terlebih RM450 C Sebelah kredit Imbangan Duga terkurang RM450 D Tiada kesan ke atas keseimbangan Imbangan Duga

Percubaan SPM Johor 2011

3. Antara berikut, pernyataan manakah menerangkan fungsi Imbangan Duga? I Menyemak ketepatan catatan persamaan perakaunan. II Menyemak ketepatan proses pengeposan ke lejar. III Memudahkan penyediaan penyata kewangan. IV Memudahkan pengiraan untung bersih.

A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

Percubaan SPM Kedah 2011

4. Maklumat di bawah menunjukkan beberapa kesilapan yang ditemui dalam buku Kalut Enterprise. I Jumlah Jurnal Pulangan Jualan terlebih catat RM56. II Angkutan keluar RM89 tersalah catat sebagai pulangan keluar. III Jualan perabot RM420 kepada Shaun tersalah rekod ke akaun Sham. IV Ambilan barang niaga RM71 terlupa direkodkan dalam mana-mana buku. Kesilapan manakah yang tidak dapat dikesan dalam Imbangan duga?

A I dan II B I dan IV C Il dan lll D III dan IV

Percubaan SPM Kedah 2011

Page 44: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

44

5. Manakah pernyataan yang tepat tentang penyediaan Imbangan Duga ?

A Imbangan Duga hanya boleh disediakan pada akhir setiap tempoh perakaunan B Ketepatan catatan dalam akaun boleh disemak sepenuhnya menggunakan

Imbangan Duga C Jumlah senarai debit dan kredit yang seimbang tidak semestinya

membuktikan semua catatan di dalam lejar dibuat dengan betul D Imbangan duga ialah sebahagian daripada akaun yang akan dipindahkan ke

Akaun Perdagangan, Akaun Untung Rugi dan Kunci Kira-kira

Percubaan SPM Kelantan 2011

6. Imbangan Duga berikut mengandungi beberapa kesilapan.

Imbangan Duga pada 30 Jun 2011

Dt Kt

RM RM

Modal 30 000

Jualan 4 000

Belian 3 700

Pulangan Jualan 200

Pulangan Belian 100

Diskaun diterima 300

Angkutan Keluar 400

Tunai 300

Kenderaan 29 800

Apakah pembetulan yang perlu dibuat dalam Imbangan Duga di atas ?

A Akaun Modal dan Akaun Angkutan keluar mesti dikreditkan B Akaun Modal dan Akaun Diskaun diterima mesti dikreditkan C Akaun Diskaun diterima dan Akaun Angkutan keluar mesti dikreditkan D Akaun Modal, Akaun Diskaun diterima dan Akaun Angkutan Keluar mesti

dikreditkan

Percubaan SPM Kelantan 2011

7. Pulangan jualan RM230 oleh Puan Ayu tersilap catat sebagai RM203 dalam kedua-dua akaun. Bagaimanakah kesilapan ini diperbetulkan dalam Jurnal Am?

Debit Kredit

A Akaun Pulangan Jualan RM27 Akaun Puan Ayu RM27

B Akaun Pulangan Jualan RM230 Akaun Puan Ayu RM230

C Akaun Puan Ayu RM203 Akaun Pulangan Jualan RM203

D Akaun Puan Ayu RM27 Akaun Pulangan Jualan RM27

Percubaan SPM Kelantan 2011

Page 45: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

45

8. Jualan tunai sebanyak RM315 telah didebitkan ke Akaun Tunai dan dikreditkan ke Akaun Pulangan Jualan Berdasarkan kenyataan di atas, apakah pembetulan kesilapan yang boleh diterima?

A Debit Akaun Jualan dan kredit Akaun Tunai B Debit Akaun Tunai dan kredit Akaun Jualan C Debit Akaun Jualan dan kredit Akaun Pulangan Jualan D Debit Akaun Pulangan Jualan dan kredit Akaun Jualan

Percubaan SPM Kelantan 2011

9. Apakah fungsi Imbangan Duga?

A Merekod baki debit dan baki kredit B Mengira kos jualan dan untung kasar C Menunjukkan aset, liabiliti dan ekuiti pemilik D Menyemak ketepatan pengiraan dalam akaun-akaun lejar

Percubaan SPM Melaka 2011

10. Bayaran membaiki kenderaan RM800 dengan cek tersilap rekod ke Akaun Kenderaan. Bagaimanakah kesilapan ini dibetulkan dalam Jurnal Am?

Butir Debit (RM) Kredit (RM)

A Kenderaan Bank

800 800

B Belanja Membaiki Kenderaan Kenderaan

800 800

C Belanja Membaiki Kenderaan Bank

800 800

D Kenderaan Belanja Membaiki Kenderaan

800 800

Percubaan SPM Melaka 2011

11. Apakah jenis kesilapan yang berlaku di bawah? Angkutan masuk sebanyak RM360 telah direkodkan sebagai RM300. Manakala belanja am sebanyak RM215 telah direkod sebagai RM275.

A Kesilapan Terbalik B Kesilapan Komisen C Kesilapan Saling Mengimbangi D Kesilapan dalam Imbangan Duga

Percubaan SPM MRSM 2011

Page 46: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

46

12. Berikut adalah petikan daripada Imbangan Duga Perniagaan Haris pada 30 April 2011.

Debit Kredit

RM RM

Modal 31 500

Overdraf bank 6 000

Penghutang 14 500

Pemiutang 10 050

Premis 25 000

Belian 20 400

Jualan 21 350

X 9 000

68 900 68 900

Butiran X adalah

A Diskaun diterima B Pulangan keluar C Pinjaman D Gaji

Percubaan SPM MRSM 2011

13. Antara berikut yang manakah kesilapan catatan dalam Imbangan Duga?

Butir Debit (RM)

Kredit (RM)

Premis 90 000 Angkutan Keluar 100

Pulangan Jualan 350

Diskaun Diberi 500

A I dan II B I dan III C II dan III D III dan IV

Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011

Page 47: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

47

14. Kesilapan berikut telah dikesan dalam buku perniagaan seorang peniaga.

Belian daripada Rohani RM200 telah tersalah catat ke Akaun Rani. Catatan yang manakah membetulkan kesilapan di atas?

A Jurnal Am

Butiran Debit (RM) Kredit (RM)

Belian 200

Rohani 200

. B Jurnal Am

Butiran Debit (RM) Kredit (RM)

Rohani 200

Rani 200

. C Jurnal Am

Butiran Debit (RM) Kredit (RM)

Belian 200

Rani 200

. D Jurnal Am

Butiran Debit (RM) Kredit (RM)

Rani 200

Rohani 200

Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011

15. Baki akaun manakah yang dicatatkan di sebelah kredit Imbangan Duga?

A Promosi B Kenderaan C Diskaun diberi D Diskaun diterima

Percubaan SPM Perak 2011

16. Pernyataan manakah yang menerangkan fungsi Imbangan Duga?

A Menunjukkan kedudukan kewangan sesebuah perniagaan B Menyediakan maklumat perakaunan kepada pengguna luaran C Mengetahui untung atau rugi perniagaan bagi suatu tempoh tertentu D Menyemak ketepatan catatan urus niaga yang berasaskan sistem catatan

bergu

Percubaan SPM Perak 2011

Page 48: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

48

17. Kesilapan berikut telah dikesan dalam buku perakaunan sebuah perniagaan.

Belian barang niaga bernilai RM1 000 daripada Sani telah tersalah catat ke Akaun Sanny.

Pilih catatan yang tepat untuk membetulkan kesilapan tersebut?

Debit Kredit

A Sanny Sani

B Sani Sanny

C Belian Sani

D Belian Sanny

Percubaan SPM Perak 2011

18.

Soalan 18 dan 19 adalah berdasarkan Imbangan Duga berikut. IMBANGAN DUGA PADA 31 MAC 2011 (PETIKAN)

Perkara Debit Kredit

RM RM

Aset 30 200

Liabiliti 11 700

Angkutan keluar 800

Diskaun diterima 650

Hutang lapuk pulih 170

Modal ?

JUMLAH XXX XXX

Item manakah yang tersalah catat di dalam Imbangan Duga tersebut?

A Angkutan keluar sahaja B Diskaun diterima sahaja C Diskaun diterima dan Hutang Lapuk Pulih sahaja D Diskaun diterima dan angkutan keluar sahaja

Percubaan SPM Selangor 2011

19. Berdasarkan Imbangan Duga tersebut, hitung jumlah modal yang sebenar.

A RM16 880 B RM17 220 C RM18 480 D RM19 780

Percubaan SPM Selangor 2011

Page 49: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

49

Tajuk 7 - Penyata Kewangan - Milikan Tunggal

1. Maklumat berikut diperoleh daripada Imbangan Duga Perniagaan Hazry pada 30 Jun 2011.

Butir Debit (RM) Kredit (RM)

Perabot 20 000

Susut nilai terkumpul perabot 4 000

Perabot disusutnilaikan 10% setahun mengikut kaedah baki berkurangan. Berdasarkan maklumat di atas, catatan manakah yang betul dalam Kunci Kira-kira?

A Kunci Kira-kira pada 30 Jun 2011

Aset Bukan Semasa RM

Perabot 20 000

(-) Susut nilai terkumpul 1 600

18 400 .

B Kunci Kira-kira pada 30 Jun 2011

Aset Bukan Semasa RM

Perabot 20 000

(-) Susut nilai terkumpul 2 400

17 600 .

C Kunci Kira-kira pada 30 Jun 2011

Aset Bukan Semasa RM

Perabot 20 000

(-) Susut nilai terkumpul 4 000

16 000 .

D Kunci Kira-kira pada 30 Jun 2011

Aset Bukan Semasa RM

Perabot 20 000

(-) Susut nilai terkumpul 5 600

14 400

Percubaan SPM Johor 2011

2. Apakah item yang mengurangkan kos jualan?

A Stok akhir B Stok awal C Belian bersih D Jualan bersih

Percubaan SPM Kedah 2011

Page 50: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

50

3. Maklumat di bawah diambil daripada buku Perniagaan Ustapadi pada 31 Disember 2010.

Pulangan keluar 276

Stok pada 1 Januari 2010 7 209

Stok pada 31 Disember 2010 5 584

Gaji pekerja 4 800

Angkutan keluar 360

Jualan 39 400

Belian 23 093

Berapakah kos jualan Perniagaan Ustapadi?

A RM22 817 B RM24 442 C RM24 802 D RM30 026

Percubaan SPM Kedah 2011

4. Maklumat berikut diperoleh daripada buku perniagaan Yati Enterprise.

Akaun Belanja Am

RM RM

Jan 1 Baki b/b 80 Jan 1 Baki b/b 120

31 Tunai runcit 240 31 Untung rugi Baki h/b

150 50

320 320

Merujuk kepada akaun belanja am di atas, berapakah jumlah belanja terakru?

A RM50 B RM80 C RM120 D RM150

Percubaan SPM Kedah 2011

5. Antara berikut, pernyataan manakah yang menerangkan tujuan kawalan tunai?

I Mengelakkan berlakunya kehilangan tunai kerana penyelewengan. II Memastikan semua hutang dapat dijelaskan tepat pada waktunya. III Mengelakkan kehilangan dokumen perniagaan yang sah. IV Memastikan hutang lapuk tidak berlaku.

A I dan II B I dan IV C Il dan III D III dan IV

Percubaan SPM Kedah 2011

Page 51: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

51

6. Pada 4 Januari 2011, Encik Kelana telah menjelaskan hutang ayahnya RM500 yang telah meninggal dunia. Hutang tersebut telah dihapuskan sebagai hutang lapuk oleh Tuah Berhad.

Apakah catatan jurnal yang disediakan oleh Tuah Berhad untuk merekod urus niaga di atas?

Debit (RM) Kredit (RM)

A Hutang Lapuk Hutang Lapuk Terpulih

500 500

B Hutang Lapuk Terpulih Hutang Lapuk

500 500

C Hutang Lapuk Penghutang

500 500

D Penghutang Hutang Lapuk Terpulih

500 500

Percubaan SPM Kedah 2011

7. Maklumat berikut diperoleh daripada Perniagaan Termizi:

Imbangan duga pada 30 Jun 2011 (petikan)

Insurans

RM 600

Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 30 Jun 2011 (petikan)

RM RM

Untung kasar 8800

Belanja

Insurans 150

Berapakah insurans terdahulu?

A RM750 B RM600 C RM450 D RM150

Percubaan SPM Kedah 2011

8. Bilakah rugi atas pelupusan aset diperoleh?

A kos asal aset lebih daripada harga pelupusan aset B kos asal aset kurang daripada harga pelupusan aset C harga pelupusan aset lebih daripada nilai buku aset D harga pelupusan aset kurang daripada nllai buku aset

Percubaan SPM Kelantan 2011

Page 52: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

52

9. Pada 1 Januari 2010, Maher Trading telah membeli sebuah kenderaan pelbagai guna (MPV) berharga RM60 000. MPV tersebut disusutnilaikan pada kadar 15% setahun mengikut kaedah garis lurus. Pada 30 Jun 2011, MPV tersebut dijual pada harga RM45 000. Tahun perakaunan Maher Trading berakhir pada 30 Jun setiap tahun. Hitung untung atau rugi atas pelupusan MPV tersebut?

A Rugi atas pelupusan MPV RM3 000 B Rugi atas pelupusan MPV RM1 500 C Untung atas pelupusan MPV RM3 000 D Untung atas pelupusan MPV RM1 500

Percubaan SPM Kedah 2011

10. Maklumat berikut diperoleh daripada Perniagaan Murni: Insurans terdahulu

1 Julai 2010 RM 200

30 Jun 2011 RM 400

Sepanjang tahun kewangan berakhir 30 Jun 2011, perniagaan telah membayar insurans kedai sebanyak RM3 600. Kira jumlah insurans yang dipindahkan ke akaun untung rugi bagi tahun berakhir 30 Jun 2011?

A RM3 600 B RM3 400 C RM3 200 D RM3 000

Percubaan SPM Kelantan 2011

11. Maklumat berikut diperoleh daripada Syarikat Salju Berhad. Imbangan Duga pada 30 Jun 2011

Mesin Susut nilai terkumpul mesin

Debit (RM) 55 000

Kredit(RM)

5 500

Maklumat tambahan: Mesin disusutnilaikan dengan kadar 10% setahun mengikut kaedah baki berkurangan. Berapakah nilai buku mesin bagi tahun berakhir 30 Jun 2011?

A RM 44 000 B RM44 550 C RM49 500 D RM 50 050

Percubaan SPM Kelantan 2011

Page 53: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

53

12. Apakah yang dimaksudkan dengan hutang lapuk?

A Hutang yang diragui sama ada dapat dikutip atau tidak B Hutang yang diperuntukkan tidak dapat dikutip C Hutang yang sudah pasti tidak dapat dikutip D Hutang yang masih belum dikutip

Percubaan SPM Kelantan 2011

13. Antara akaun-akaun berikut, yang manakah akan direkod dalam Kunci Kira-kira?

A Dividen B Kadar bayaran C Simpanan tetap D Angkutan masuk

Percubaan SPM Melaka 2011

14. Antara berikut, yang manakah dicatat sebagai hasil dalam Penyata Pendapatan?

A Susut nilai terkumpul B Rugi pelupusan aset C Hutang lapuk terpulih D Mewujudkan Peruntukan hutang ragu

Percubaan SPM Melaka 2011

15. Maklumat berikut diperoleh daripada Kedai Sumarni.

1 Januari 2010 31 Disember 2010

RM RM Insurans terakru 800 -

Insurans terdahulu - 1200

Buku Tunai

2010 Dis 31

Insurans

RM 12 600

Hitungkan jumlah insurans yang perlu dicatat dalam Akaun Untung Rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2010.

A RM10 600 B RM12 200 C RM13 000 D RM14 600

Percubaan SPM Melaka 2011

Page 54: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

54

16. Petikan Imbangan Duga berikut diperoleh daripada buku Perniagaan Saujana pada 31 Disember 2010

Perniagaan Saujana Imbangan Duga pada 31 Disember 2010

Penghutang Peruntukan hutang ragu Hutang lapuk

Debit 12 200

300

Kredit

900

Maklumat tambahan: (i) Peruntukan hutang ragu diselaraskan kepada 5% atas penghutang pada setiap

tahun. Akaun Untung Rugi manakah yang menunjukkan catatan yang betul untuk merekod Peruntukan hutang ragu?

A Perniagaan Saujana Akaun Untung Rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2010

Peruntukan hutang ragu

RM 305

RM

. B Perniagaan Saujana

Akaun Untung Rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2010

RM

Peruntukan hutang ragu

RM 305

. C Perniagaan Saujana

Akaun Untung Rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2010

Peruntukan hutang ragu

RM 290

RM

. D Perniagaan Saujana

Akaun Untung Rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2010

RM

Peruntukan hutang ragu

RM 290

.

Percubaan SPM Melaka 2011

17. Kaedah mengira susut nilai berdasarkan nilai buku aset bukan semasa ialah A kaedah garis lurus B kaedah ansuran tetap C kaedah penilaian semula D kaedah baki berkurangan

Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011

Page 55: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

55

18. Maklumat berikut diperoleh daripada buku Rahimah Enterprise pada 30 Jun 2011.

RM

Stok pada 1 Julai 2010 4 200

Belian 38 000

Pulangan keluar 700

Angkutan keluar 840

Stok pada 30 Jun 2011 3 240

Berapakah kos barang untuk dijual?

A RM38 260 B RM41 500 C RM42 340 D RM43 040

Percubaan SPM Melaka 2011

19. Maklumat berikut diperoleh daripada buku Kedai Rodziah pada 30 Jun 2011,

RM

Stok pada 30 Jun 2011 4 210

Penghutang 6 240

Pemiutang 4 100

Bank 8 680

Tunai 930

Sewa terakru 500

Pinjaman (tarikh matang 31 Ogos 2011) 5 000

Berapakah modal kerja pada 30 Jun 2011?

A RM10 460 B RM11 460 C RM20 460 D RM21 460

Percubaan SPM Melaka 2011

20. Pilih pengelasan yang betul. A Gaji terakru Aset Semasa

B Sewa diterima terakru Aset Semasa

C Gaji terdahulu Liabiliti Semasa

D Sewa dibayar terdahulu Liabiliti Semasa

Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011

Page 56: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

56

21. Berikut adalah Akaun Susut Nilai Terkumpul Kenderaan bagi sebuah perniagaan.

Akaun Susut Nilai Terkumpul Kenderaan

2010 RM 2010 RM

Jan 1 Baki b/b 1 800

Dis 31 Susut nilai kenderaan 3 240

Berapakah jumlah susut nilai terkumpul pada 31 Disember 2010?

A RM1 440 B RM1 800 C RM3 240 D RM5 040

Percubaan SPM MRSM 2011

22. Maklumat berikut diperoleh daripada Perniagaan Aween pada 31 Mac 2011.

Butir Debit RM

Kredit RM

Penghutang Hutang lapuk Peruntukan hutang ragu

8 900 300

350

Maklumat tambahan : Peruntukan hutang ragu diselaraskan kepada 5% atas penghutang. Hitungkan jumlah peruntukan hutang ragu yang dicatatkan dalam Akaun Untung Rugi bagi tahun berakhir 31 Mac 2011.

A Pertambahan RM80 B Pengurangan RM80 C Pertambahan RM95 D Pengurangan RM95

Percubaan SPM MRSM 2011

23. Encik Raymond telah menyewa sebuah kedai dengan kadar RM1 000 sebulan bermula 1 Januari 2010. Apabila akaun perniagaan ditutup pada 31 Disember 2010, didapati beliau masih belum menjelaskan sewa untuk bulan November dan Disember 2010. Nyatakan jumlah sewa yang perlu ditunjukkan dalam Penyata Pendapatan perniagaan Encik Raymond bagi tahun berakhir 31 Disember 2010?

A RM1 000 B RM2 000 C RM10 000 D RM12 000

Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011

Page 57: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

57

24. Berikut adalah kedudukan kewangan Hafizi Enterprise bagi tahun berakhir 30 Jun 2011.

RM

Stok alat tulis 300

Sewa diterima terakru 250

Kenderaan 17 000

Premis 40 000

Pemiutang 600

Komisen diterima terdahulu 350

Berapakah nilai aset?

A RM57 650 B RM57 550 C RM57 350 D RM57 250

Percubaan SPM MRSM 2011

25. Maklumat berikut diperoleh daripada Kedai Syaza pada 30 Jun 2011.

RM

Angkutan keluar 260

Belian 35 170 Pulangan belian 540 Diskaun diberi 100

Diskaun diterima 200

Hitung kos belian.

A RM34 430 B RM34 530 C RM34 690 D RM34 790

Percubaan SPM MRSM 2011

26. Apakah catatan pelarasan bagi Hutang Lapuk Terpulih?

Debit Kredit A Tunai Hutang Lapuk Terpulih B Hutang Lapuk Terpulih Untung Rugi C Untung Rugi Hutang Lapuk Terpulih D Hutang Lapuk Terpulih Penghutang

Percubaan SPM Perak 2011

Page 58: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

58

27. Maklumat berikut diperoleh daripada Perniagaan Mariamah pada 30 Jun 2011.

RM

Tunai 500

Bank 1 200

Alatan Pejabat 600

Pemiutang 800

Sewa dibayar terdahulu 200

Penghutang 500

Komisen diterima terdahulu 700

Hitung jumlah modal kerja.

A RM900 B RM1 000 C RM1 400 D RM2 000

Percubaan SPM MRSM 2011

28. Petikan Kunci Kira-kira berikut diambil dari buku Zaima Enterprise.

Zaima Enterprise Kunci Kira-kira pada 31 Disember 2010

RM RM Aset Bukan Semasa Perabot 2 800

Aset Semasa

Stok akhir 1 560 Penghutang 3 400 Gaji Terdahulu 80

Liabiliti Semasa

Bank 1 060 Pemiutang 1 450

Berapakah modal kerja perniagan tersebut?

A RM2 530 B RM4 670 C RM5 330 D RM7 470

Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011

Page 59: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

59

29. Maklumat berikut diperoleh daripada buku Syarikat Samihah Sdn. Bhd.

Pada 1 Julai 2007, syarikat telah membeli alatan pejabat bernilai RM10 000. Kadar susut nilai adalah 10% setahun mengikut kaedah garis lurus.

Berapakah jumlah susut nilai terkumpul pada 31 Disember 2010?

A RM1 000 B RM2 500 C RM3 000 D RM3 500

Percubaan SPM Perak 2011

30. Petikan Akaun Sewa berikut diperoleh daripada sebuah perniagaan.

Akaun Sewa 2011

Jan 1 Baki b/b

RM 1 000

Apakah yang dimaksudkan dengan catatan pada 1 Januari 2011?

A Sewa dibayar terdahulu B Sewa dibayar terakru C Sewa dikenakan D Sewa dibayar

Percubaan SPM Perak 2011

31. Apakah pengelasan bagi komisen diterima terdahulu?

A Aset B Hasil C Liabiliti D Belanja

Percubaan SPM Perak 2011

Page 60: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

60

32. Berikut adalah baki-baki yang diperoleh daripada buku perakaunan Selesa D'Mart pada 31 Disember 2010.

RM Untung kasar 22 500

Penambahan peruntukan hutang ragu 430

Hutang lapuk 228

Pelbagai perbelanjaan 6 650

Faedah simpanan tetap 380

Kirakan untung bersih bagi perniagaan Selesa D'Mart.

A RM14 812 B RM15 572 C RM15 672 D RM16 432

Percubaan SPM Selangor 2011

33. Berikut adalah baki-baki yang diperoleh daripada buku perakaunan Selesa D'Mart pada 31 Disember 2010.

RM

Untung kasar 22 500

Penghutang 4 300

Hutang lapuk 228

Perabot 6 650

Untung pelupusan aset 1380

Susut nilai terkumpul perabot 650

Maklumat tambahan:

(i) Keputusan dibuat untuk menghapus kira hutang lapuk tambahan berjumlah RM300.

(ii) Peruntukan hutang ragu diselaraskan kepada 3 % atas penghutang bersih.

(iii) Susut nilai perabot 40 % mengikut kaedah baki berkurangan. Berdasarkan maklumat tersebut, kira untung bersih perniagaan Selesa D'Mart.

A RM20 711 B RM20 741 C RM20 832 D RM21 052

Percubaan SPM Selangor 2011

Page 61: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

61

Tajuk 8 - Perakaunan Untuk Tunai

1. Apakah kepentingan mengawal tunai ? A Untuk memastikan tunai yang banyak di dalam tangan. B Untuk mengelakkan berlakunya kecurian dan kehilangan. C Untuk memastikan kecekapan pengurusan perniagaan. D Untuk memastikan tunai mencukupi untuk menampung kos peribadi.

Percubaan SPM Johor 2011

2. Apakah yang menyebabkan baki di Buku Tunai terkurang daripada baki di Penyata Bank?

A Cek tak laku B Insurans didebitkan dalam Penyata Bank C Deposit belum dikreditkan dalam Penyata Bank D Bayaran daripada penghutang yang dikreditkan dalam Penyata Bank

Percubaan SPM Johor 2011

3. Berikut adalah petikan Belanjawan Tunai dan Belanjawan Tunai Sebenar bagi Perniagaan Kays. Perniagaan Kays Belanjawan Tunai dan Belanjawan Tunai Sebenar bagi tempoh 3 bulan berakhir 30 Ogos 2011

Butir Belanjawan Sebenar

Baki akhir

RM 32 000

RM 38 000

Berapakah varians bagi item baki akhir?

A 15.79% B 18.75% C 84.21% D 118.75%

Percubaan SPM Johor 2011

4. Penyata Bank yang diterima oleh Perniagaan Nilam pada 31 Mei 2011 menunjukkan

baki kredit RM1 190, manakala Buku Tunainya berbaki debit RM780. Apakah sebab perbezaan baki ini?

A Arahan tetap RM410 B Cek tak Iayan RM410 C Cek belum dikreditkan RM410 D Cek belum dikemukakan RM410

Percubaan SPM Kelantan 2011

Page 62: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

62

5. Penyata bank bagi bulan Mei 2011 Perniagaan Delaila menunjukkan baki kredit sebanyak RM3 183. Baki buku tunai pada 31 Mei untuk akaun bank menunjukkan baki debit RM5 688. Baki ini berbeza disebabkan perkara-perkara berikut: i. Bayaran buku cek RM30. ii. Dividen sebanyak RM560 dikreditkan terus ke akaun bank. iii. Cek tak laku berjumlah RM890 dipulangkan oleh pihak bank. Hitung baki akaun bank dalam Buku Tunai selepas dikemaskini.

A RM6 278 B RM6 218 C RM5 328 D RM4 268

Percubaan SPM Kedah 2011

6. Maklumat berikut diperoleh daripada Jelajah Enterprise.

Belanjawan Tunai bagi tiga bulan berakhir 31 Disember 2011 (Petikan)

Oktober RM

November RM

Disember RM

Baki awal 1000 R U

Jumlah Penerimaan 10 890 8040 12 800

Jumlah Pembayaran 9 800 9 800 9 800

Lebihan / Kurangan P S V

O Q T w

Berapakah V?

A Lebihan RM3 000 B Lebihan RM2 430 C Kurangan RM670 D Kurangan RM3 570

Percubaan SPM Kedah 2011

7. Antara berikut manakah kepentingan menyediakan Belanjawan Tunai?

I Merancang pembayaran tunai. II Membolehkan pembayaran dibuat dengan cek. III Mengetahui baki tunai di tangan pada tarikh tertentu. IV Membolehkan tindakan awal diambil untuk menghadapi kekurangan tunai.

A I dan lI B I dan IV C II dan III D III dan IV

Percubaan SPM Kelantan 2011

Page 63: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

63

8. Manakah antara berikut bukan tujuan Penyata Penyesuaian Bank disediakan?

A Mengemaskini Buku Tunai B Mengemaskini Penyata Bank C Menentukan jumlah tunai sebenar dalam akaun semasa D Memastikan ketepatan dan kesahan rekod dalam Buku Tunai

Percubaan SPM Kelantan 2011

9. Yang manakah tidak benar tentang tujuan kawalan tunai?

A Mengelakkan berlakunya kehilangan tunai. B Mengelakkan berlakunya kehilangan hasil akibat tunai yang terbiar. C Memastikan ketepatan catatan dan kesahihan rekod dalam Buku Tunai. D Memastikan terdapat tunai yang cukup untuk belanja operasi perniagaan.

Percubaan SPM Melaka 2011

10. Petikan Penyata Bank dan Buku Tunai berikut diperolehi daripada buku Zali

Enterprise. Buku Tunai (ruangan bank)

2011 Jan 9

Belian

No. cek 230123

RM 168

Penyata Bank (petikan)

Tarikh Butir No. cek Debit Kredit Baki

2011 Jan 13

Cek

230123

618

Jumlah belian telah tersalah catat dalam Buku Tunai. Apakah catatan yang perlu dilakukan dalam buku tunai untuk membetulkan kesilapan itu?

A Debit RM168 B Debit RM450 C Kredit RM450 D Kredit RM618

Percubaan SPM Melaka 2011

11. Apakah yang menyebabkan baki buku tunai berbeza dengan baki penyata bank?

A Penghutang membayar tunai ke akaun bank peniaga B Peniaga mendebitkan dividen yang diterima di ruangan bank C Penerimaan cek daripada pelanggan telah dikreditkan oleh pihak bank D Pembayaran menggunakan cek kepada pemiutang telah didebitkan oleh bank

Percubaan SPM MRSM 2011

Page 64: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

64

12. Maklumat berikut diperoleh daripada Perniagaan Kasmah.

Puan Kasmah ingin menyediakan Belanjawan Tunai perniagaannya untuk tempoh tiga bulan berakhir 31 Disember 2012. Jualan dianggarkan berjumlah RM30 000 setiap bulan di mana 60% daripadanya diberi tempoh kredit sebulan. Berapakah anggaran jualan tunai pada bulan November?

A RM12 000 B RM18 000 C RM30 000 D RM48 000

Percubaan SPM Melaka 2011

13. Apakah item yang perlu dicatat dalam Buku Tunai yang dikemaskini?

I Caj bank II Deposit belum dikreditkan III Cek belum dikemukakan IV Dividen

A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

Percubaan SPM Melaka 2011

14. Maklumat berikut diperoleh daripada Perniagaan Cepat Maju

Item kos Belanjawan (RM) Sebenar (RM)

Gaji 23 400 25 600

Sewa 19 000 17 500

Apakah varian dalam bentuk peratus bagi gaji dan sewa?

Varian bagi gaji Varian bagi sewa A +9.40% -7.89% B -9.40% -7.89% C -9.40% +7.89% D +9.40% +7.89%

Percubaan SPM Melaka 2011

Page 65: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

65

15. Maklumat berikut diambil daripada belanjawan tunai Maju Holding bagi bulan Mei 2011.

RM

Baki awal 14 000

Penerimaan

Jualan 5 800

Penghutang 24 200

Pembayaran

Pemiutang 3 500

Gaji 1 000

Sewa kedai 4 000

Belian 6 500

Baki akhir X

Hitung nilai X.

A RM15 000 B RM25 000 C RM29 000 D RM44 000

Percubaan SPM MRSM 2011

16. Maklumat berikut diperoleh daripada Syarikat Cempaka Berhad

Baki Buku Tunai (overdraf) Cek tak laku Deposit belum dikreditkan

RM 14 900 2 120 800

Berapakah baki akhir Penyata Bank?

A RM11 980 B RM17 820 C RM(11 980) D RM(17 820)

Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011

17. Cek yang dikeluarkan oleh firma tetapi belum direkodkan dalam penyata bank

dinamakan A cek tak layan B cek lewat tarikh C cek belum dikreditkan D cek belum dikemukakan

Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011

Page 66: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

66

18. Apakah tujuan menyediakan Penyata Belanjawan Tunai?

I Menganalisis prestasi perniagaan II Menentukan untung atau rugi sesuatu perniagaan III Menganggarkan perbelanjaan dan pendapatan tunai IV Mengawal pengaliran wang tunai dalam perniagaan

A I dan II B I dan III C II dan III D III dan IV

Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011

19. Dalam Belanjawan Tunai, varian positif diperoleh apabila

A penerimaan sebenar melebihi belanjawan B belanjawan melebihi penerimaan sebenar C perbelanjaan sebenar melebihi belanjawan D belanjawan kurang daripada perbelanjaan sebenar

Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011

20. Petikan Penyata Bank dan Buku Tunai berikut diperoleh daripada buku Perkongsian

Ann dan Lynn.

Buku Tunai (Ruangan Bank)

Tarikh Butir Bank

2011 Mac 12

Raju (No cek 001231)

RM 364

Penyata Bank (Petikan)

Tarikh Butiran No Cek Wang Keluar Wang Masuk Baki

2011 Mac 17

001231

RM 346

RM RM

Maklumat tambahan: (i) Cek bernombor 001231 tersalah catat di Buku Tunai. (ii) Penyata Penyesuaian Bank disediakan tanpa mengemaskini Buku Tunai dan

bermula dengan baki Buku Tunai.

Bagaimanakah kesilapan di atas dibetulkan dalam Penyata Penyesuaian Bank?

A Tolak RM18 B Tolak RM346 C Tambah RM18 D Tambah RM364

Percubaan SPM Perak 2011

Page 67: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

67

21. Maklumat berikut diperoleh daripada buku Perniagaan Ceeka.

Sekeping cek bernilai RM300 yang diterima daripada Perniagaan Ria tidak dilayan oleh bank. Apakah pelarasan yang perlu dibuat dalam Buku Tunai Perniagaan Ceeka?

A Debit RM300

B Kredit RM300

C Debit RM600

D Kredit RM600

Percubaan SPM Perak 2011

22. Apakah maksud varian?

A Perbezaan antara hasil dan belanja di dalam belanjawan B Perbezaan antara hasil dan belanja sebenar yang berlaku C Perbezaan antara hasil dengan baki awal di dalam belanjawan D Perbezaan antara belanjawan dengan hasil dan belanja sebenar yang berlaku

Percubaan SPM Perak 2011

23. Butiran manakah yang tidak diambil kira dalam penyediaan belanjawan tunai?

I Pinjaman bank II Kadar bayaran III Hutang lapuk IV Susut nilai aset

A I dan ll B I dan IV C II dan lll D III dan lV

Percubaan SPM Selangor 2011

24. Apakah item yang direkod sebelah debit dalam Penyata Bank?

A Dividen B Faedah atas simpanan C Deposit D Perintah sedia ada

Percubaan SPM Selangor 2011

Page 68: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

68

25. Maklumat berikut diperoleh daripada Syarikat Cemerlang Sendirian Berhad.

RM Baki kredit buku tunai 12 800

Cek belum dikemukakan 1 240

Deposit belum dikreditkan 835

Berapakah baki akhir Penyata Bank?

A Baki kredit RM12 395 B Baki debit RM12 395 C Baki kredit RM13 205 D Baki debit RM13 205

Percubaan SPM Selangor 2011

Page 69: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

69

Tajuk 9 - Perakaunan Untuk Penggajian

1. Antara berikut, yang manakah merupakan kaedah pembayaran gaji?

I Elaun II Tunai III Pindahan IV Bayaran Automatik

A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV

Percubaan SPM Johor 2011

2. Pernyataan berikut merujuk kepada garis panduan kawalan dan sistem penggajian Syarikat Sarah.

I. Setiap pekerja perlu merujuk kepada slip gaji yang diberikan sebagai

dokumen sokongan penerimaan gaji daripada majikan. II. Pekerja yang diambil berkhidmat mestilah berdasarkan kelayakan. Apakah aspek yang diamalkan dalam sistem penggajian Syarikat Sarah?

A Pengambilan pekerja dan jadual masa bekerja B Jadual masa bekerja dan penyediaan rekod pekerja C Pembayaran gaji pekerja dan pengambilan pekerja D Penyediaan rekod pekerja dan pembayaran gaji pekerja

Percubaan SPM Johor 2011

3. Data berikut menunjukkan gaji dan potongan-potongan bagi Saryin Raj, seorang pekerja Syarikat Saujana Maju pada bulan Julai 2011.

Nama Pekerja

Gaji Pokok

Elaun Perumahan

Potongan-potongan lain KWSP Majikan

12% KWSP

Pekerja 11% PCB

Yuran Koperasi

Sarvin Raj

RM 2500

RM 500

RM 330

RM 180

RM 200

RM 360

Berapakah gaji bersih Sarvin Raj?

A RM1 930 B RM2 290 C RM2 490 D RM2 650

Percubaan SPM Johor 2011

Page 70: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

70

4. Berdasarkan jadual berikut, pernyataan manakah yang menunjukkan kesan perbandingan antara gaji dan upah terhadap pendapatan individu?

Gaji Upah A Dibayar secara mingguan, setengah

bulan atau bulanan Dibayar berdasarkan jumlah unit pengeluaran atau jam bekerja

B Bersitat tidak tetap Bersitat tetap C Dibayar kepada pekerja dalam bidang

pengurusan Dibayar kepada pekerja dalam bidang pentadbiran

D Melibatkan individu yang bekerja di sektor perladangan

Melibatkan individu yang bekerja di sektor awam

Percubaan SPM Johor 2011

5. Encik Imran menerima gaji RM3 000 sebulan. Kadar Caruman KWSP bahagian

pekerja ialah 11% dan bahagian majikan ialah 12% . Hitungkan jumlah gaji bersih Encik Imran setahun.

A RM36 000 B RM32 040 C RM31 380 D RM21 960

Percubaan SPM Kedah 2011

6. Gaji seseorang pekerja akan dikenakan beberapa potongan terdiri daripada

potongan wajib dan potongan sukarela. Antara berikut, potongan manakah merupakan potongan sukarela bagi kakitangan swasta? I Yuran koperasi II Pinjaman perumahan III Caruman kepada PERKESO IV Caruman kepada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)

A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

Percubaan SPM Melaka 2011

7. Encik Firdaus menerima gaji RM5 500 sebulan. Kadar caruman Kumpulan Wang

Simpanan Pekerja (KWSP) bahagian pekerja ialah 11% dan bahagian majikan ialah 12%. Hitungkan jumlah caruman KWSP Encik Firdaus.

A RM1 265 B RM1 256 C RM660 D RM605

Percubaan SPM MRSM 2011

Page 71: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

71

8. Maklumat berikut adalah berkaitan dengan penggajian Murad bagi bulan Jun 2011.

RM

Gaji pokok 1850 Elaun perumahan 250

Elaun lebih masa 230 Kadar caruman KWSP bahagian pekerja ialah 11% dan bahagian majikan ialah 12%

Hitung caruman KWSP bahagian pekerja bagi bulan Jun 2011.

A RM203.50 B RM228.80 C RM231.00 D RM256.30

Percubaan SPM Melaka 2011

9. Butir-butir berikut terdapat dalam slip gaji seorang pekerja kecuali

A gaji pokok B gaji bersih C dividen KWSP D caruman KWSP

Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011

10. Yang manakah antara berikut merupakan potongan wajib bagi seseorang pekerja?

A zakat B skim insurans C pinjaman perumahan D caruman PERKESO

Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011

11. Antara yang berikut, bayaran manakah tidak dikenakan potongan caruman KWSP?

I Elaun perumahan II Caj perkhidmatan III Elaun bantuan sara bidup IV Bayaran kerja lebih masa

A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV

Percubaan SPM Perak 2011

Page 72: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

72

12. Apakah formula mengira gaji kasar?

A Gaji kasar = Gaji pokok + Kerja lebih masa - Elaun B Gaji kasar = Gaji pokok - Kerja lebih masa + Elaun C Gaji kasar = Gaji pokok + Kerja lebih masa + Elaun D Gaji kasar = Gaji pokok - Kerja lebih masa - Elaun

Percubaan SPM Perak 2011

13. Maklumat berikut berkaitan data gaji Puan Ainun yang bekerja sebagai eksekutif bank pada bulan April 2011.

Gaji pokok

RM 3 500

Elaun kerja lebih masa 450 Elaun perjalanan 250 Potongan cukai berjadual 180

Maklumat tambahan: (i) Kadar caruman KWSP bahagian pekerja ialah 11%. Berapakah gaji bersih Puan Ainun pada bulan tersebut?

A RM3 635 B RM3 815 C RM4 020 D RM4 200

Percubaan SPM Perak 2011

14. Antara yang berikut, manakah terdiri daripada komponen gaji kasar?

A Potongan cukai berjadual B Caruman PERKESO C Ansuran pinjaman D Elaun perumahan

Percubaan SPM Selangor 2011

15. Gaji pokok Encik Halim ialah RM3 000 sebulan. Kadar caruman KWSP bahagian pekerja ialah 11 % dan bahagian majikan ialah 12 %. Hitungkan jumlah gaji bersih bulanan Encik Halim.

A RM2 670 B RM2 640 C RM2 310 D RM3 000

Percubaan SPM Selangor 2011

Page 73: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

73

Tajuk 10 - Perkongsian

1. Antara berikut, yang manakah diperuntukkan dalam Akta Perkongsian 1961?

I Untung atau rugi dibahagi mengikut nisbah modal II Semua rakan kongsi tidak berhak menerima gaji, elaun atau bonus III Semua pekongsi tidak dibenarkan menerima bayaran faedah atas modal IV Setiap pekongsi tidak boleh mengambil bahagian dalam pengurusan syarikat

A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

Percubaan SPM Johor 2011

2. Antara berikut, butiran manakah yang direkod dalam Kunci Kira-kira perniagaan perkongsian?

I Untung bersih II Ambilan pekongsi III Modal pekongsi IV Akaun Semasa pekongsi

A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV

Percubaan SPM Johor 2011

3. Jumlah aset Perniagaan Perkongsian Zamrud ialah RM42 000 dan jumlah

pemiutang ialah RM6 800. Dalam proses realisasi, semua aset direaliskan sebanyak RM34 000 dan pemiutang dijelaskan sebanyak RM6 000. Belanja realisasi ialah RM700. Hitungkan rugi realisasi.

A RM8 700 B RM7 900 C RM2 700 D RM1 900

Percubaan SPM Johor 2011

Page 74: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

74

Soalan 4 hingga 5 merujuk kepada Akaun Pengasingan Untung Rugi di bawah:

4.

Perkongsian NANI Akaun Pengasingan Untung Rugi bagi tahun berakhir 30 April 2011

Gaji Nana Kongsi untung: Nana Nini

RM 15 500

? ?

Untung bersih X: Nana Nini

RM

150 200

RM 55 000

350

Apakah X ?

A Bonus pekongsi B Faedah atas modal C Faedah atas ambilan D Faedah atas pinjaman oleh pekongsi

Percubaan SPM Kedah 2011

5. Ikatan Perjanjian Perkongsian perniagaan ini menyatakan nisbah untung atau rugi antara Nana dan Nini ialah 3 : 1. Hitungkan kongsi untung yang diterima oleh Nana dan Nini.

Nana Nini

A RM15 940 RM23 910

B RM19 925 RM19 925

C RM23 910 RM15 940

D RM42 510 RM28 340

Percubaan SPM Kedah 2011

6. Apakah sebab-sebab berlakunya pembubaran perkongsian?

I Pekongsi tidak mengambil bahagian aktif dalam urusan perniagaan II Perkongsian ditukarkan kepada syarikat III Salah seorang pekongsi tidak siuman IV Pekongsi menghilangkan diri.

A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

Percubaan SPM Kelantan 2011

Page 75: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

75

7. Danial dan Aiman ingin membubarkan perniagaan perkongsian mereka. Semasa pembubaran, pekongsi Danial setuju untuk mengambil alih kenderaan perniagaan berkos RM37 500 dengan harga RM30 500. Apakah catatan yang akan direkod dalam Akaun Realisasi?

A Akaun Realisasi

Kenderaan

RM 37 500

. B Akaun Realisasi

Kenderaan

RM 30 500

. C Akaun Realisasi

Modal Danial

RM 30 500

. D Akaun Realisasi

Modal Danial

RM 37 500

.

Percubaan SPM Kedah 2011

8. Perjanjian Perkongsian dibuat apabila suatu perkongsian dimulakan.

Antara berikut manakah syarat yang biasa terdapat dalam Perjanjian Perkongsian? I Gaji atau elaun pekongsi II Cukai pekongsi dikenakan III Nama perniagaan perkongsian IV Kadar faedah atas pinjaman dari pekongsi

A I dan II B I dan lV C II dan III D III dan IV

Percubaan SPM Kelantan 2011

9. Rahim adalah rakan kongsi di dalam satu perkongsian. Beliau menyumbangkan modal RM50 000. Ikatan Perkongsian menetapkan faedah atas modal 5% setahun. Faedah atas modal dicatat di dalam

Debit Kredit

A Akaun Semasa Rahim Akaun Modal Rahim

B Akaun Pengasingan Untung Rugi Akaun Semasa Rahim

C Akaun Semasa Rahim Akaun Pengasingan Untung Rugi

D Akaun Modal Rahim Akaun Semasa Rahim

Percubaan SPM Kelantan 2011

Page 76: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

76

10. Wanda dan Wati adalah pekongsi dalam sebuah perkongsian. Mereka bersetuju untuk membubarkan perkongsian pada 31 Julai 2011. Baki-baki berikut diperoleh daripada buku perkongsian:

Stok Bank Penghutang Pemiutang

RM 4 050 4 500 8 100 8 550

Maklumat tambahan: i. Stok dijual dengan harga RM3 000 ii. Kutipan daripada penghutang sebanyak RM6 500 iii. Belanja Realisasi ialah RM330 Kira jumlah untung atau rugi realisasi yang boleh dibahagi kepada pekongsi.

A Untung realisasi RM2 980 B Rugi realisasi RM2 980 C Rugi realisasi RM1 520 D Untung realisasi RM1 520

Percubaan SPM Kelantan 2011

11. Pyan adalah rakan kongsi di dalam satu perkongsian. Beliau menerima gaji tahunan sebanyak RM8 000. Pada pertengahan tahun, beliau telah dibayar gaji sebanyak RM4 500. Hitung gaji yang perlu dicatatkan ke dalam Akaun Semasa Pyan.

A RM3 500 B RM4 500 C RM8 000 D RM12 500

Percubaan SPM Melaka 2011

12. Urus niaga manakah direkodkan dalam Akaun Realisasi ?

A Memberi diskaun kepada penghutang B Menjelaskan belanja pembubaran C Membayar faedah atas pinjaman D Pembayaran kepada pemiutang

Percubaan SPM MRSM 2011

Page 77: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

77

13. Maklumat berikut diperoleh daripada buku perkongsian Azli dan Aznil pada 31 Mac 2011.

RM Untung bersih sebelum pelarasan 26110

Faedah atas modal: Azli 960 Aznil 1 920 Pembahagian keuntungan Azli dan Aznil ialah 1:4

Rakan kongsi bersetuju untuk membuat pelarasan bagi perkara berikut: (i) Hutang lapuk adalah RM320 Berdasarkan maklumat di atas, hitungkan kongsi untung Azli.

A RM4 582 B RM4 646 C RM4 710 D RM4 966

Percubaan SPM Melaka 2011

14. Berikut ialah Akaun Realisasi dalam pembubaran perkongsian Musa dan Sani yang

berkongsi untung atau rugi perniagaan mengikut nisbah 2:3. Akaun Realisasi

RM RM

Kenderaan 30 000 Bank 8 000

Lengkapan 2 000 Modal Sani 25 000

Stok 4 700 Diskaun diterima 200

Penghutang 3 000

Belanja Realisasi 300

Berdasarkan maklumat di atas, berapakah untung atau rugi realisasi untuk Musa dan Sani.

Musa (RM) Sani (RM)

A Untung realisasi 2 720 4 080

B Untung realisasi 4 080 2 720

C Rugi realisasi 2 720 4 080

D Rugi realisasi 4 080 2 720

Percubaan SPM Melaka 2011

15. Catatan yang betul untuk ambilan barang niaga oleh pekongsi ialah

A debit Akaun Semasa B kredit Akaun Semasa C debit Akaun Pengasingan Untung Rugi D kredit Akaun Pengasingan Untung Rugi

Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011

Page 78: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

78

16. Aminah dan Rosni ialah pekongsi dalam firma perunding yang membahagikan

untung atau rugi mengikut nisbah 3:4. Penyata Pengasingan Untung Rugi bagi tahun berakhir 31 Julai 2011

RM

Untung bersih 36 700

Tolak: Faedah atas modal

Aminah 3 100

Rosni 7 500

Gaji Pekongsi: Rosni 900

25 200

Kongsi Untung: Aminah

X

Rosni Y

25 200

Berapakah kongsi untung yang diterima oleh Rosni?

A RM10 800 B RM12 600 C RM14 400 D RM25 200

Percubaan SPM MRSM 2011

17. Maklumat berikut terkandung dalam Akta Perkongsian 1961 kecuali

A Untung rugi dibahagi sama rata B Tiada faedah atas modal dibayar C Tiada faedah dikenakan atas ambilan D Gaji hanya dibayar kepada pekongsi aktif

Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011

18. Antara berikut akaun manakah yang akan dipindahkan ke Akaun Realisasi semasa berlaku pembubaran?

A Akaun Stok B Akaun Bank C Akaun Modal D Akaun Pinjaman

Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011

Page 79: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

79

19. Petikan Akaun Realisasi berikut diperoleh semasa pembubaran Perkongsian Laila dan Laili. Akaun Realisasi

2011 Jan 31

Modal Laila (perabot)

RM 7500

Kenyataan yang betul untuk menerangkan catatan di atas ialah

A Laila menjual perabot peribadinya B Laila mengambil alih perabot perniagaan C Laila mengambil perabot untuk kegunaan sendiri D Laila membawa masuk perabot peribadinya ke dalam perniagaan

Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011

20. Catatan di Jurnal Am sebuah perkongsian yang telah dibubarkan adalah seperti berikut.

Butir Debit Kredit

Modal pekongsi Realisasi

RM 10 000

RM

10 000

Pernyataan yang manakah menerangkan catatan tersebut?

A Memindahkan baki ke akaun pekongsi B Membayar balik modal pekongsi C Aset diambil alih oleh pekongsi D Pekongsi menjelaskan liabiliti

Percubaan SPM Perak 2011

21. Petikan Akaun Realisasi berikut diperoleh semasa pembubaran Perkongsian Malik dan Fendi.

Akaun Realisasi 2011 Jun 30

Bank

RM 1 000

2011

RM

Apakah yang dimaksudkan dengan catatan pada 30 Jun 2011?

A Terima tunai kerana jualan aset B Membayar kos pembubaran C Bayaran oleh penghutang D Menjelaskan liabiliti

Percubaan SPM Perak 2011

Page 80: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

80

22. Apakah perkara yang terkandung dalam Akta Perkongsian 1961?

A Pekongsi tidak dibayar gaji B Liabiliti pekongsi tidak terhad C Perkongsian dimiliki oleh 2 hingga 20 orang pekongsi D Jumlah modal yang disumbangkan oleh setiap pekongsi

Percubaan SPM Perak 2011

23. Akaun ini disediakan untuk menentukan untung atau rugi atas pembubaran

perkongsian.

Apakah akaun tersebut?

A Akaun Realisasi B Akaun Peruntukan C Akaun Pendapatan D Akaun Pengasingan Untung Rugi

Percubaan SPM Selangor 2011

24. Antara akaun-akaun berikut, manakah yang terlibat untuk merekod pembubaran

perkongsian?

I Akaun Bank II Akaun Realisasi III Akaun Modal Pekongsi IV Akaun Pengasingan Untung Rugi

A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

Percubaan SPM Selangor 2011

25. Maklumat berikut berkaitan dengan Perkongsian Kaseh.

Abdullah dan Jannah berkongsi dalam Perkongsian Kaseh dengan membahagi untung rugi mengikut nisbah 3:2. Mereka bersetuju untuk membubarkan perkongsian ini.

Apakah yang berlaku kepada pekongsi Jannah sekiranya baki akaun modalnya gagal menampung kerugian realisasi?

A Kurangan itu diagihkan kepada pekongsi lain B Kurangan diagihkan sama rata antara pekongsi C Kurangan itu dibayar balik oleh pekongsi tersebut D Kurangan itu ditampung oleh penjualan aset perniagaan

Percubaan SPM Selangor 2011

Page 81: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

81

Tajuk 11 - Syarikat Berhad (Tidak Tersenarai)

1. Apakah kelebihan yang diperoleh oleh pemegang syer biasa berbanding syer keutamaan?

A Mendapat keutamaan menuntut modalnya apabila perniagaan dibubarkan. B Mempunyai hak mengundi dalam mesyuarat agung tahunan. C Berhak menerima tunggakan dividen D Kadar dividen adalah tetap

Percubaan SPM Johor 2011

2. Modal dibenarkan bagi Syarikat Nuri Sura Bhd. terdiri daripada 2 000 000 saham biasa bernilai RM1 setiap unit. Syarikat ini telah menerbitkan 1 500 000 saham biasa kepada orang awam pada nilai tara. Semua saham yang diterbitkan telah dipohon beli dan dibayar penuh. Berapakah jumlah modal berbayar Syarikat Nuri Sura Bhd?

A RM500 000 B RM1 500 000 C RM2 000 000 D RM3 500 000

Percubaan SPM Johor 2011

3. Data berikut diperoleh daripada Syarikat Tiang Bhd pada 31 Mei 2006

Modal dibenarkan: 3 000 000 unit 10% saham keutamaan RM1 sesaham 5 000 000 unit saham biasa RM0.50 sesaham

RM 3 000 000 2 500 000

5 500 000

Modal diterbitkan dan berbayar: 800 000 unit 10% saham keutamaan RM1 sesaham P

800 000

1 500 000 2 300 000

Nyatakan P.

A 1 500 000 unit saham biasa RM1 sesaham B 3 000 000 unit saham biasa RM0.50 sesaham C 1 500 000 unit 10% saham keutamaan RM1 sesaham D 3 000 000 unit 10% saham keutamaan RM0.50 sesaham

Percubaan SPM Johor 2011

4. Apakah jenis modal yang dinyatakan dalam tatawujud syarikat?

A Modal berbayar B Modal diterbitkan C Modal dibenarkan D Modal belum diterbitkan

Percubaan SPM Kelantan 2011

Page 82: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

82

5. Maklumat berikut diperoleh daripada Syarikat Suria Berhad: Modal Berdaftar: 2 500 000 9% saham keutamaan bernilai RM2.00 setiap satu 4 000 000 saham biasa bernilai RM0.50 setiap satu Modal Diterbitkan dan Berbayar: 2 000 000 9% saham keutamaan bernilai RM2.00 setiap satu 3 500 000 saham biasa bernilai RM0.50 setiap satu Lembaga pengarah telah membayar dividen interim bagi saham biasa dan saham keutamaan sebanyak 4%. Pada akhir tahun kewangan, lembaga pengarah bersetuju mengisytiharkan 10% dividen akhir bagi saham biasa. Berapakah jumlah dividen akhir yang akan dibayar oleh Syarikat Suria Berhad?

A RM175 000 B RM375 000 C RM535 000 D RM575 000

Percubaan SPM Kedah 2011

6. Antara berikut, pernyataan manakah benar mengenai pemegang saham biasa?

I Menerima kadar dividen yang tetap. II Berhak menerima tunggakan dividen. III Berhak mengundi dalam mesyuarat agung tahunan. IV Pembayaran balik modal hanya dibuat selepas tuntutan pemegang saham

keutamaan.

A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

Percubaan SPM Kedah 2011

7. Pernyataan manakah menerangkan ciri saham keutamaan.

A Kadar dividen tidak tetap B Dividen dibayar selepas dividen saham biasa C Tidak berhak menerima tunggakan dividen D Tidak berhak mengundi

Percubaan SPM Melaka 2011

Page 83: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

83

8. Modal berbayar Syarikat Setia Berhad ialah RM1 000 000 yang terdiri daripada 550 000 unit saham biasa bernilai RM1.00 setiap satu dan 300 000 unit 8% saham keutamaan bernilai RM1.50 setiap satu. Syarikat itu telah mengisytiharkan pembayaran dividen kepada pemegang saham keutamaan dan dividen sebanyak 5% kepada pemegang saham biasa Kira dividen saham keutamaan.

A RM15 000 B RM22 500 C RM24 000 D RM36 000

Percubaan SPM Kelantan 2011

9. Maklumat berikut diperolehi daripada Syarikat Permata Hijrah Berhad bagi tahun berakhir 30 September 2011.

500 000 unit saham biasa RM1 .00 sesaham 600 000 unit 10% saham keutamaan RM3.00 sesaham Lembaga pengarah mengisytiharkan dividen saham biasa sebanyak 25 sen sesaham

Berapakah jumlah dividen saham biasa?

A RM45 000 B RM125 000 C RM500 000 D RM625 000

Percubaan SPM Melaka 2011

10. Maklumat berikut diperoleh daripada Syarikat Jaya Berhad.

Modal berdaftar: 2 000 000 unit 8% saham keutamaan RM1.00 setiap satu 5 000 000 unit saham biasa RM0.50 setiap satu

Syarikat Jaya Berhad telah menerbitkan semua saham keutamaan dan 4 000 000 unit saham biasa pada nilai tara. Kesemua saham telah dilanggan dan dibayar penuh. Bagi tahun berakhir 31 Disember 2010, syarikat telah memperoleh untung bersih sebanyak RM500 000. Lembaga pengarah mengisytiharkan dividen atas saham biasa pada kadar 5 sen sesaham. Berapakah jumlah dividen akhir?

A RM100 000 B RM160 000 C RM200 000 D RM260 000

Percubaan SPM MRSM 2011

Page 84: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

84

11. Item-item yang perlu dipersembahkan dalam bahagian ekuiti pemilik Kunci Kira-kira syarikat berhad ialah

I Modal awal II Modal dibenarkan III Modal diterbitkan IV Modal belum diterbitkan

A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

Percubaan SPM MRSM 2011

12. Apakah jenis keuntungan yang diagihkan kepada pemegang saham syarikat?

A Untung bersih B Debentur C Dividen D Faedah

Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011

13. Antara pernyataan berikut yang manakah berkaitan dengan Syarikat Sendirian Berhad?

A Penyata kewangan syarikat perlu disiarkan dalam akhbar B Saham tidak boleh diniagakan di bursa saham C Bilangan pemegang saham melebihi 50 orang D Saham ditawarkan kepada orang awam

Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011

14. Pernyataan manakah yang benar menunjukkan perbandingan ciri Syarikat Sendirian Berhad dengan Syarikat Awam Berhad?

Syarikat Sendirian Berhad Syarikat Awam Berhad A Notis mesyuarat agung perlu

diumumkan Notis mesyuarat agung tidak perlu diumumkan

B Saham syarikat disenaraikan di Bursa Malaysia

Saham syarikat tidak disenaraikan di Bursa Malaysia

C Laporan kewangan perlu disiarkan dalam akhbar tempatan

Laporan kewangan tidak perlu disiarkan dalam akhbar tempatan

D Saham ditawarkan hanya kepada orang persendirian

Saham ditawarkan kepada orang awam, entiti perniagaan dan persatuan

Percubaan SPM Perak 2011

Page 85: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

85

15. Maklumat berikut berkaitan dengan modal saham Syarikat Samudera Berhad.

Modal Dibenarkan Modal Diterbitkan Nilai Tara

Sesaham 140 000 unit 8% saham keutamaan

70 000 unit 8% saham keutamaan

RM2.00

200 000 unit saham biasa 120 000 unit saham biasa RM0.50

Berapakah jumlah modal belum diterbitkan?

A RM140 000 B RM180 000 C RM200 000 D RM380 000

Percubaan SPM Perak 2011

16. Pernyataan berikut merujuk kepada sejenis modal.

Modal ini dinyatakan dalam Tatawujud dan merupakan jumlah maksimum modal yang boleh diterbitkan kepada orang awam. Apakah jenis modal yang dimaksudkan tersebut?

A Modal diterbitkan B Modal berbayar C Modal belum diterbitkan D Modal dibenarkan

Percubaan SPM Selangor 2011

17. Modal berdaftar Syarikat Cemerlang terdiri daripada 6 000 000 unit saham biasa RM2 setiap satu saham. Syarikat itu telah menerbitkan 70 % daripada saham biasa pada nilai tara kepada orang awam pada 1 Mac 2010. Pada 31 Mac 2010, semua saham telah dipohon beli dan dibayar penuh.

Berapakah modal berbayar bagi Syarikat Cemerlang?

A RM12 000 000 B RM8 400 000 C RM1 200 000 D RM840 000

Percubaan SPM Selangor 2011

Page 86: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

86

Tajuk 12 - Akaun Kelab Dan Persatuan

1. Manakah antara butir berikut dikelaskan sebagai belanja hasil bagi sebuah kelab dan persatuan? I Yuran masuk II Elaun kehormat III Susut nilai kenderaan IV Membina kolam renang

A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

Percubaan SPM Johor 2011

2. Maklumat berikut diperoleh daripada buku Kelab Sukan Rasa Sayang pada

1 Januari 2011.

RM

Tunai 5 000

Gaji Terakru 7 500

Alatan Sukan 20 000

Stok Minuman 2 500

Berapakah Dana Terkumpul Kelab tersebut pada 1 Januari 2011?

A RM20 000 B RM25 000 C RM30 000 D RM35 000

Percubaan SPM Johor 2011

3. Apakah aset semasa bagi sebuah kelab dan persatuan?

A Yuran tertunggak B Yuran terdahulu C Yuran masuk D Yuran ahli

Percubaan SPM Kedah 2011

4. Antara berikut yang manakah merupakan perbelanjaan modal bagi kelab dan

persatuan? A Derma B Sewa rumah kelab C Belian alatan sukan D Perbelanjaan honorarium

Percubaan SPM Melaka 2011

Page 87: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

87

5. Baki-baki pada 1 Januari 2011 daripada Kelab Bola Keranjang Changlun adalah

seperti berikut:

RM

Stok minuman 630

Alatan sukan 1 750

Gaji terakru 350

Tunai 1 500

Hitungkan dana terkumpul awal kelab tersebut

A RM1 780 B RM2 480 C RM3 530 D RM4 230

Percubaan SPM Kedah 2011

6. Persatuan Kesenian Wanita mempunyai ahli kelab seramai 60 orang.

Pada 1 Januari 2010, baki-baki berikut diperoleh daripada buku persatuan tersebut.

RM

Yuran Tertunggak 760

Yuran Terdahulu 280

Bagi tahun berakhir 31 Disember 2010, persatuan ini menerima yuran sebanyak RM8 460 . Jumlah ini termasuk RM1 80 yang diterima bagi tahun 2011. Berapakah yuran yang sepatutnya diterima bagi tahun berakhir 31 Disember 2010?

A RM7 240 B RM7 800 C RM8 760 D RM9 680

Percubaan SPM Johor 2011

7. Antara berikut yang manakah merupakan perbelanjaan hasil? I Belanja ubahsuai bangunan II Belanja pembaikan kenderaan III Bayaran guaman pembelian aset bukan semasa IV Elaun kehormat pengerusi atau Ahli Jawatankuasa kelab dan persatuan

A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV

Percubaan SPM Kelantan 2011

Page 88: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

88

8. Maklumat berikut diambil daripada Kelab Tenis Purnama pada akhir tempoh perakaunan:

Yuran tahunan RM50 seorang

Yuran diterima (Buku Tunai) RM1 750

Yuran tertunggak 3 orang

Yuran terdahulu 2 orang

Berapakah jumlah yuran yang perlu dicatat dalam Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan?

A RM1 700 B RM1 750 C RM1 800 D RM1 900

Percubaan SPM Kedah 2011

9. Bendahari Kelab Rekreasi Sepakat memberi maklumat berikut:

Stok kantin pada 1 Julai 2010 Stok kantin pada 30 Jun 2011 Jualan Belian

RM 2 760 4 510 9 930 6 240

Hitung untung kantin.

A RM7 990 B RM5 440 C RM3 690 D RM2 660

Percubaan SPM Kelantan 2011

10. Bendahari Kelab Badminton Taman Merak Mas ingin mengira lebihan atau

kurangan operasi kelab. Apakah akaun yang perlu disediakan?

A Akaun Yuran B Akaun Perdagangan C Akaun Penerimaan dan Pembayaran D Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan

Percubaan SPM Melaka 2011

Page 89: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

89

11. Data berikut menunjukkan maklumat berkaitan yuran yang diperolehi daripada buku-buku Kelab Renang Tiara pada 31 Disember 2010.

Yuran diterima dalam tahun 2010 Yuran tertunggak pada 1 Januari 2010 Yuran tertunggak pada 31 Disember 2010 Yuran terdahulu pada 31 Disember 2010

RM 12 640

400 200 600

Hitungkan jumlah yuran yang akan dikreditkan ke dalam Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan bagi tahun berakhir 31 Disember 2010.

A 11 840 B 12 640 C 13 040 D 13 440

Percubaan SPM Melaka 2011

12. Sumber-sumber hasil kelab dan persatuan terdiri daripada

I Surat khabar dan majalah II Hadiah pesta ria III Jualan minuman IV Yuran ahli

A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV

Percubaan SPM MRSM 2011

13. Antara berikut yang manakah perbelanjaan modal bagi kelab dan persatuan?

A Kadar bayaran B Piala dan saguhati C Belian alatan sukan D Elaun kehormat pengerusi

Percubaan SPM MRSM 2011

14. Persatuan Badminton Taman Sentosa telah menerima derma RM500 untuk

pembinaan sebuah gelanggang badminton. Derma yang diterima itu merupakan...........

A hasil kendalian B pendapatan hasil C pendapatan modal D hasil bukan kendalian

Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011

Page 90: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

90

15. Maklumat berikut diperoleh daripada Akaun Penerimaan dan Pembayaran sebuah kelab renang bagi tahun berakhir 31 Disember 2010.

Yuran 2009 Yuran 2010 Yuran 2011

RM 170

2 880 200

Maklumat tambahan : (i) Yuran tertunggak pada 1 Januari 2010 ialah RM190. (ii) Yuran tertunggak pada 31 Disember 2010 ialah RM230. Hitung yuran yang akan dipindahkan ke Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan.

A RM2 390 B RM2 920 C RM3 090 D RM3 120

Percubaan SPM MRSM 2011

16. Apakah tujuan utama kelab dan persatuan ditubuhkan?

I Mencari keuntungan II Menjaga kebajikan ahli III Mengadakan kegiatan sosial IV Memberi bantuan pinjaman kepada ahli

A I dan II B I dan III C II dan III D I danIV

Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011

17. Antara yang berikut, butiran manakah akan direkod di sebelah kredit Akaun Penerimaan dan Pembayaran Kelab Pencinta Alam?

I Bayaran masuk II Kutipan yuran ahli III Bayaran honorarium IV Belian lengkapan kelab

A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

Percubaan SPM Perak 2011

Page 91: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

91

18. Butiran manakah merupakan pendapatan modal sesebuah kelab dan persatuan?

I Dividen pelaburan II Yuran pertandingan III Jualan perabot terpakai IV Terima derma sebuah komputer

A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

Percubaan SPM Perak 2011

19. Item manakah dikategorikan sebagai perbelanjaan hasil bagi sebuah kelab sukan?

I Membeli rak pameran alatan sukan II Membeli hadiah piala pusingan III Membeli bulu tangkis IV Pembinaan gelanggang

A I dan ll B I dan IV C Il dan lll D III dan IV

Percubaan SPM Selangor 2011

20. Maklumat berikut adalah berkaitan dengan perniagaan minuman bagi Kelab Sensasi Ria.

RM

Stok minuman pada 1 Januari 2010 3 000

Stok minuman pada 31 Disember 2010 5 000

Jualan minuman 12 000

Belian minuman 5 500

Upah pekerja minuman 1 600

Kira amaun yang akan dipindahkan ke Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan.

A RM7 200 B RM6 900 C RM6 500 D RM5 300

Percubaan SPM Selangor 2011

Page 92: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

92

21. Berikut adalah maklumat berkaitan yuran bagi Kelab Teroka Wira.

RM Baki pada 1 Januari 2010

Yuran tertunggak 408

Yuran terdahulu 202

Baki pada 31 Disember 2010

Yuran tertunggak 850

Yuran terdahulu 410

Penerimaan yuran sepanjang tahun 2010 18 890

Kira jumlah yuran yang perlu direkod ke Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan.

A RM19 944 B RM19 924 C RM19 536 D RM19 124

Percubaan SPM Selangor 2011

Page 93: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

93

Tajuk 13 - Rekod Tak Lengkap

1. Maklumat berikut diperoleh daripada Kedai Murni pada 31 Mac 2010.

RM

Modal Awal 15 000

Modal Akhir 12 000

Modal Tambahan 5 000

Berapakah untung atau rugi pada 31 Mac 2010?

A Rugi RM8 000 B Rugi RM2 000 C Untung RM8 000 D Untung RM2 000

Percubaan SPM Johor 2011

2. Apakah rumus yang betul untuk menghitung untung bersih? A Untung bersih = Modal awal - Modal akhir + Ambilan B Untung bersih = Modal akhir - Modal awal - Ambilan C Untung bersih = Modal akhir - Modal awal + Modal tambahan D Untung bersih = Modal akhir - Modal awal - Modal tambahan

Percubaan SPM Kedah 2011

3. Maklumat berikut diperoleh daripada Kedai Runcit Aman, sebuah perniagaan yang

tidak menyimpan rekod dengan lengkap.

Aset Liabiliti

1 Ogos 2010 RM

40 000 10 000

31 Julai 2011 RM

40 000 6 000

Maklumat tambahan: Pemilik telah membuat ambilan sebanyak RM300. Kira untung atau rugi Kedai Runcit Aman bagi tahun tersebut.

A Untung RM4 300 B Rugi RM4 300 C Untung RM3 700 D Rugi RM3 700

Percubaan SPM Kelantan 2011

Page 94: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

94

4. Apakah cara perbandingan yang digunakan untuk menentukan untung atau rugi bersih perniagaan yang tidak menyimpan akaunnya dengan lengkap?

A Modal awal dengan modal akhir B Jumlah aset dengan jumlah liabiliti C Penerimaan tunai dengan pembayaran tunai D Pendapatan hasil dengan perbelanjaan modal

Percubaan SPM Kelantan 2011

5. Puan Noni seorang peniaga runcit tidak menyimpan rekod perakaunan dengan lengkap. Antara berikut yang manakah kaedah untuk mengira untung atau rugi perniagaan?

A Membandingkan aset dengan liabiliti B Membandingkan hasil dengan belanja C Membandingkan modal awal dengan modal akhir D Membandingkan jumlah jualan dengan jumlah belian

Percubaan SPM Melaka 2011

6. Data berikut diambil daripada buku Encik Amin, seorang peniaga runcit yang tidak menyimpan rekod perakaunan dengan lengkap.

RM

Modal pada 1 Januari 2010 12 500

Modal pada 31 Disember 2010 18 300

Untung bersih 8 400

Hitung ambilan Encik Amin sepanjang tahun tersebut. A RM2 600 B RM4100 C RM5 800 D RM9 900

Percubaan SPM Melaka 2011

7. Dalam kaedah analisis, Akaun Kawalan Penghutang digunakan untuk mencari A Jualan tunai B Jualan kredit C Diskaun diterima D Penerimaan daripada pelanggan

Percubaan SPM MRSM 2011

8. Situasi rekod tak lengkap yang manakah boleh berlaku dalam sesebuah

perniagaan? A Tiada kawalan tunai dalam perniagaan. B Buku-buku akaun telah tercicir atau musnah. C Jumlah imbangan duga tidak dihitung dengan tepat. D Peniaga tidak merancang perbelanjaan dengan baik.

Percubaan SPM MRSM 2011

Page 95: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

95

9. Encik Steven Doraisamy memulakan perniagaan kedai dobi dengan modal RM18 000 pada 1 Januari 2010. Beliau tidak mengamalkan sistem catatan bergu. Modal pada 31 Disember 2010 ialah RM29 200. Peniaga membawa masuk perabot ke dalam perniagaan bernilai RM400. Hitungkan untung atau rugi bersih bagi tahun 2010.

A Rugi bersihRM10 800 B Rugi bersih RM11 600 C Untung bersih RM10 800 D Untung bersihRM11 600

Percubaan SPM MRSM 2011

10. Maklumat berikut berkaitan dengan Perniagaan See Lan.

RM Modal pada 1 Julai 2009 62 000 Modal pada 30 Jun 2010 78 000 Untung bersih 12 500 Ambilan 4 500

Berapakah modal tambahan syarikat tersebut?

A RM8 000 B RM11 500 C RM12 500 D RM16 000

Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011

11. Berikut adalah pengiraan yang dibuat oleh Kedai Runcit Hassan untuk menentukan

untung bersih.

Untung Bersih = Modal akhir + Ambilan - Modal awal = RM15 000 + RM1 900 - RM8 500 = RM8 400

Namakan kaedah yang digunakan dalam menentukan untung bersih di atas. A Kaedah Analisis B Kaedah Perbandingan C Kaedah Penilaian Semula D Kaedah Rekod Tak Lengkap

Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011

Page 96: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

96

12. Baki-baki aset dan liabiliti berikut diperoleh daripada seorang peniaga yang tidak mengamalkan sistem catatan bergu pada 30 April 2011.

RM

Stok 10 520 Penghutang 5 300 Pemiutang 3 400 Premis 35 000 Sewa diterima terdahulu 1 200

Maklumat tambahan: (i) Peruntukan hutang ragu 5% diwujudkan. Berapakah modal pada 30 April 2011?

A RM45 375 B RM45 955 C RM46 220 D RM47 775

Percubaan SPM Perak 2011

13. Puan Diana seorang peniaga mempunyai rekod perniagaan yang tidak lengkap.

RM Modal pada 1 April 2010 12 000 Modal pada 31 Mac 2011 19 510 Ambilan sebulan 65

Maklumat tambahan: (i) Pemilik membawa masuk komputer RM2 290 pada harga kos pada 5 Mei 2010. Berapakah untung atau rugi bersih bagi tahun berakhir 31 Mac 2011?

A Rugi bersih RM9 735 B Rugi bersih RM10 580 C Untung bersih RM3 020 D Untung bersih RM6 000

Percubaan SPM Perak 2011

Page 97: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

97

14. Puan Zaitun tidak menyimpan rekod perniagaannya dengan lengkap. Kaedah yang manakah digunakan untuk menentukan keuntungan dan kerugian perniagaannya?

I Analisis II Garis lurus III Perbandingan IV Penilaian semula

A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV

Percubaan SPM Selangor 2011

15. Maklumat berikut dipetik dari buku perniagaan Budi Trading yang mengamalkan sistem catatan tunggal.

RM

Modal akhir 63 000

Modal tambahan 3 200

Modal awal 55 000

Ambilan 2 100

Hitung untung atau rugi bersih bagi perniagaan tersebut.

A Untung bersih RM9 600 B Untung bersih RM6 900 C Rugi bersih RM9 100 D Rugi bersih RM8 000

Percubaan SPM Selangor 2011

Page 98: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

98

16. Encik Malim seorang peniaga yang tidak menyimpan buku akaunnya dengan lengkap. Maklumat berikut diperoleh daripada buku Perniagaan Malim.

Penghutang

1 Januari 2010 RM

5 600

31 Disember 2010 RM

8 200

Akaun Bank

Baki b/b 3 200 Pemiutang 5 500

Penghutang 13 500 Belian 2 100

Jualan 8 300 Penghutang (Cek tak laku)

500

Hitung jualan kredit bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2010.

A RM10 400 B RM15 600 C RM16 600 D RM23 900

Percubaan SPM Selangor 2011

Page 99: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

99

Tajuk 14 - Pengenalan Kepada Perakaunan Pengurusan

1. Apakah tujuan penyediaan Akaun Pengeluaran?

A Merancang proses pengeluaran B Mengira untung atau rugi daripada pengeluaran C Mengira semua kos yang terlibat dalam pengeluaran D Menunjukkan kedudukan kewangan firma pengeluaran

Percubaan SPM Johor 2011

2. Berikut ialah butir-butir operasi Kilang Zam Zam bagi tahun 2009 dan 2010.

Tahun Unit Jualan Jumlah Jualan Jumlah Kos

2009 30 000 RM150 000 RM132 000 2010 48 000 RM240 000 RM186 000

Maklumat tambahan: Harga jualan seunit, kos berubah seunit, dan kos tetap untuk kedua-dua tahun tersebut adalah malar. Berapakah kos berubah seunit?

A RM3.00 B RM3.88 C RM4.40 D RM5.00

Percubaan SPM Johor 2011

3. Item manakah yang diambil kira dalam menghitung kos prima?

I Belanja alat kecil II Susut nilai mesin III Gaji operator pengeluaran IV Angkutan masuk bahan langsung

A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

Percubaan SPM Kedah 2011

4. Dalam pengiraan kos pengeluaran, komponen manakah cap dagangan (paten) akan dicatat?

A Kos overhed B Belanja langsung C Kos buruh langsung D Kos bahan langsung

Percubaan SPM Kedah 2011

Page 100: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

100

5. Maklumat berikut berkaitan dengan sejenis produk pencuci pinggan yang

dikeluarkan oleh Kilang Sinar Cahaya:

RM

Kos tetap 25 000

Kos berubah seunit 2

Harga jualan seunit 4

Hitung untung sasaran jika kilang tersebut menjual 20 000 unit pencuci pinggan.

A RM50 000 B RM40 000 C RM30 000 D RM15 000

Percubaan SPM Kedah 2011

6. Antara berikut yang manakah merupakan butiran kos overhed?

A Susut nilai alat kecil B Loji dan mesin kilang C Sewa bangunan pejabat D Gaji operator pengeluaran

Percubaan SPM Kelantan 2011

7. Margin Caruman Seunit ialah

A Jumlah kos seunit - Kos berubah seunit B Harga jualan seunit - Jumlah kos seunit C Harga jualan seunit - Kos berubah seunit D Harga jualan seunit - Kos tetap seunit

Percubaan SPM Kelantan 2011

8. Antara berikut yang manakah kos buruh langsung?

A Gaji penyelia kilang B Gaji operator kilang C Gaji pengurus kilang D Gaji pengawal keselamatan kilang

Percubaan SPM Melaka 2011

Page 101: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

101

9. Maklumat berikut adalah kos bagi pengeluaran 5 000 unit produk pen.

RM

Kos tetap 60 000

Bahan langsung 25 000

Buruh langsung 12 000

Harga jualan seunit produk pen tersebut ialah RM8.00 Hitung titik pulang modal bagi pengeluaran produk pen tersebut.

A 7 500 unit B 12 125 unit C 20 000 unit D 100 000 unit

Percubaan SPM Melaka 2011

10. Maklumat berikut diperoleh daripada Perkilangan Soft Toys bagi tahun 2010.

RM

Kos tetap 8 000

Kos berubah seunit 50

Harga jualan seunit 75

Berapakah unit pengeluaran yang harus dicapai oleh Perkilangan Soft Toys untuk mendapatkan keuntungan sebanyak RM32 000?

A 320 unit B 640 unit C 1 280 unit D 1 600 unit

Percubaan SPM MRSM 2011

11. Maklumat di bawah diperoleh daripada Kilang Kasut Amri.

RM

Stok awal bahan mentah 4 000

Belian bahan mentah 50 000

Kos buruh langsung 10 000

Kos buruh tak langsung 4 000

Sewa kilang 2 000

Stok akhir bahan mentah 8 000

Hitungkan kos prima bagi Kilang Kasut Amri.

A RM62 000 B RM60 000 C RM58 000 D RM56 000

Percubaan SPM MRSM 2011

Page 102: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

102

12. Antara berikut, pernyataan manakah yang benar tentang konsep Titik Pulang Modal?

A Satu tingkat pengeluaran dimana perniagaan dapat memperoleh keuntungan B Satu tingkat pengeluaran dimana jumlah hasil sama dengan jumlah kos C Satu tingkat pengeluaran dimana perniagaan tidak mengalami kerugian D Satu tingkat pengeluaran dimana perniagaan tidak mendapat untung

Percubaan SPM MRSM 2011

13. Apakah tujuan Akaun Pengeluaran disediakan?

A Merancang proses pengeluaran B Mengira untung atau rugi pengeluaran C Menunjukkan kos yang terlibat dalam pengeluaran D Menyatakan kedudukan kewangan firma pengeluaran

Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011

14. Perbezaan antara harga jualan seunit dengan kos berubah seunit dikenali sebagai

A untung bersih B margin caruman C kos volum untung D titik pulang modal

Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011

15. Maklumat berikut diperoleh daripada Kilang Seroja

RM

Bahan mentah 16 500

Buruh langsung 10 500

Belanja langsung 6 500

Overhed 8 500

Hitungkan kos prima

A RM25 000 B RM27 000 C RM33 500 D RM42 000

Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011

Page 103: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

103

16. Syarikat Salleh menjual sejenis pakaian dengan harga RM8 seunit. Kos berubah seunit ialah RM2 dan kos tetap ialah RM12 000.

Berdasarkan maklumat di atas, berapakah unit keluaran yang harus dijual untuk mencapai Titik Pulang Modal?

A 1 200 unit B 1 500 unit C 2 000 unit D 6 000 unit

Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011

17. Maklumat berikut diperoleh daripada Kilang Perabot Teguh.

Kilang Perabot Teguh

Imbangan Duga (Petikan)

Butiran Debit Kredit

Gaji

RM 9 000

RM

Maklumat Tambahan: (i) Gaji diagihkan menurut nisbah 2:1 antara gaji operator kilang dengan gaji pejabat. Berapakah jumlah kos buruh langsung?

A RM3 000 B RM4 500 C RM6 000 D RM9 000

Percubaan SPM Perak 2011

18. Maklumat berikut berkaitan komponen kos dalam akaun pengeluaran.

Apakah Y?

A Kos buruh langsung B Kos pengeluaran C Kos langsung D Kos overhed

Percubaan SPM Perak 2011

Komponen Kos

Kos Prima Y

Page 104: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

104

19. Antara yang berikut, manakah yang menggambarkan graf titik pulang modal?

A

.

B

.

C

.

D

Percubaan SPM Perak 2011

Page 105: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

105

20. Puan Ramlah menjalankan Perniagaan Gerai Burger di Shah Alam. Berikut adalah maklumat yang diperoleh daripada perniagaannya.

RM

Sewa Gerai 90

Kos berubah 0.80

Harga Jualan 2

Kira unit yang perlu dijual untuk mendapatkan keuntungan RM150.

A 75 unit B 120 unit C 125 unit D 200 unit

Percubaan SPM Selangor 2011

21. Antara yang berikut, pasangan yang manakah tidak benar?

Butir Komponen A Angkutan masuk Kos bahan langsung B Gaji operator Kos buruh langsung C Gaji pengurus kilang Kos buruh langsung D Alat-alat kecil Kos overhed

Percubaan SPM Selangor 2011

22. Data berikut diperoleh daripada Kilang Segar Sdn Bhd.

RM

Bahan langsung 11 200 Buruh langsung 8 200 Overhed 5 500 Kerja dalam proses awal 2 100

Kerja dalam proses akhir 2 800

Berapakah kos pengeluaran bagi pengilang tersebut?

A RM24 200 B RM24 900 C RM25 600 D RM29 800

Percubaan SPM Selangor 2011

Page 106: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

106

Tajuk 15 - Maklumat Untuk Membuat Keputusan

1. Maklumat berikut diperoleh daripada buku perakaunan Kedai Alat Tulis Selina pada 31 Mac 2011. Jualan Stok pada 1 April 2010 Stok pada 31 Mac 2011

RM 58 000 RM 6 500 RM 5 500

Untung kasar adalah 30% daripada jualan Berapakah kadar pusing ganti stok perniagaan berkenaan?

A 2.90 kali B 3.19 kali C 6.77 kali D 9.67 kali

Percubaan SPM Johor 2011

2. Maklumat berikut diperoleh daripada Syarikat Kembangan.

Tahun Nisbah Semasa

2009 3:5 2010 3:2

Apakah tafsiran prestasi syarikat bagi tahun 2010 berbanding dengan tahun 2009?.

A Meningkat terlalu tinggi dan kurang memberi pulangan B Merosot tetapi masih mampu membayar hutang C Meningkat ke tahap kecairan yang paling baik D Merosot dan tidak mampu membayar hutang

Percubaan SPM Johor 2011

3. Maklumat berikut ialah baki-baki buku Perniagaan Zulaika pada 31 Oktober 2010.

Kenderaan RM15 000

Penghutang RM20 500

Pemiutang RM20 000 Bank (Overdraf) RM10 000 Stok akhir RM24 500

Berapakah nisbah semasa perniagaan pada 31 Oktober 2010?

A 1.5 B 2.0 C 2.75 D 3.5

Percubaan SPM Johor 2011

Page 107: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

107

4. Maklumat berikut menunjukkan hasil analisis suatu nisbah keberuntungan. " Setiap jualan sebanyak RM100 akan menjanakan untung bersih sebanyak RM15 " Apakah nisbah keberuntungan yang berkenaan?

A Margin B Tokokan C Pulangan atas modal D Peratus untung bersih atas jualan

Percubaan SPM Kedah 2011

5. Apakah maksud pernyataan di bawah? Kadar pusing ganti stok bagi Permai Enterprise ialah 6 kali setahun

A Stok ditukar sebanyak 2 kali sebulan. B Stok ditukar sebanyak 6 kali sebulan. C Stok ditukar ganti setiap 2 bulan sekali. D Stok ditukar ganti setiap 6 bulan sekali.

Percubaan SPM Kedah 2011

6. Berikut ialah maklumat yang diperoleh daripada buku-buku Perniagaan Setia Bakti pada 30 Jun 2011.

RM

Stok awal 2 400

Stok akhir 2 680

Untung kasar 3 100

Kadar pusing ganti stok 7.5 kali

Hitung kos jualan.

A RM19 050 B RM21 150 C RM23 250 D RM38 100

Percubaan SPM Kedah 2011

Page 108: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

108

7. Nisbah ini digunakan untuk mengukur untung atau rugi bersih yang diperoleh daripada setiap ringgit jualan. Pernyataan di atas merujuk kepada

A tokokan B pulangan atas modal C peratus untung kasar atas jualan D peratus untung bersih atas jualan

Percubaan SPM Kelantan 2011

8. Maklumat berikut diperoleh daripada Kunci Kira-kira Perniagaan Delima pada 30 Jun 2011.

Perabot Bank Penghutang Pinjaman Pemiutang Kadar bayaran terakru Insurans terdahulu Modal

RM 8 000 7 000 3 600

10 000 2 500

70 250

6 280

Berdasarkan maklumat di atas, hitung modal kerja.

A RM5 780 B RM5 920 C RM6 280 D RM8 280

Percubaan SPM Kelantan 2011

9. Antara berikut manakah kebaikan menggunakan perisian perakaunan berkomputer untuk merekod urus niaga perniagaan? I Menjimatkan masa II Memudahkan kesilapan dikesan III Menjimatkan kos jangka pendek IV Memerlukan tenaga kerja yang ramai

A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan lV

Percubaan SPM Kelantan 2011

Page 109: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

109

10. Antara berikut analisis yang manakah dapat digunakan untuk mengukur kemampuan sesebuah firma membayar hutang jangka pendek?

A Tokokan B Nisbah semasa C Pulangan atas modal D Kadar pusing ganti stok

Percubaan SPM Melaka 2011

11. Maklumat berikut diambil daripada sebuah firma bagi tahun berakhir 30 Jun 2011.

RM

Modal pada 1 Julai 2010 45 000

Untung kasar 5 400

Pelbagai belanja 1 350

Hitung pulangan atas modal. A 3% B 9% C 12% D 15%

Percubaan SPM Melaka 2011

12. Maklumat berikut diperoleh daripada Perniagaan Zafran pada 31 Disember 2010.

RM

Stok awal 1 400

Stok akhir 2 200

Kos jualan 7 200

Untung kasar 7 000

Hitungkan kadar pusing ganti stok. A 2 kali B 4 kali C 6 kali D 8 kali

Percubaan SPM MRSM 2011

13. Apakah kegunaan Nisbah Kecairan kepada sesebuah firma?

A Untuk mengukur kemampuan firma membiayai tuntutan hutang jangka pendek B Untuk membandingkan aset semasa dengan liabiliti semasa bagi sesebuah

firma C Untuk menunjukkan kecekapan pihak firma dari segi pengurusan stok D Untuk menunjukkan kecekapan firma mengurus tunai

Percubaan SPM MRSM 2011

Page 110: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

110

14. Maklumat berikut diperoleh daripada Syarikat Setia Berhad 2009 2010

Aset RM2 000 RM2 000

Liabiliti RM3 000 RM1 000

Bandingkan prestasi syarikat berdasarkan analisis nisbah semasa bagi tahun 2009 berbanding tahun 2010.

A Merosot dan tidak mampu membayar hutang B Meningkat ke tahap kecairan yang paling baik C Merosot tetapi masih mampu membayar hutang D Meningkat terlalu tinggi dan kurang memberi pulangan

Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011

15. Maklumat berikut diperoleh daripada buku Perniagaan Qaseh:

Untung bersih RM60 000 Untung bersih atas jualan 25% Kos jualan RM168 000 Hitungkan untung kasar

A RM240 000 B RM168 000 C RM72 000 D RM60 000

Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011

16. Maklumat berikut diperoleh daripada Perniagaan Baba dan Perniagaan Ali yang menjalankan perniagaan barangan elektrik.

Nisbah Kewangan Perniagaan Baba Perniagaan Ali

Pulangan atas modal 11% 9%

Pernyataan yang manakah menerangkan nisbah di atas?

A Pulangan atas setiap RM1.00 modal yang dilaburkan bagi Perniagaan Baba lebih tinggi berbanding Perniagaan Ali

B Kedua-dua perniagaan memperoleh keuntungan dan mampu meneruskan perniagaan

C Pulangan atas modal bagi kedua-dua perniagaan adalah stabil dan baik D Kemampuan Perniagaan Baba meneruskan operasi adalah Iebih baik

Percubaan SPM Perak 2011

Page 111: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

111

17. Nisbah semasa berikut diberikan oleh Firma Tegar untuk dua tahun.

Nisbah Kewangan 2010 2011

Nisbah semasa 2 : 1 1.5 : 1

Tindakan manakah perlu diambil untuk membaiki tahap kecairan Firma Tegar?

I Membawa masuk tunai sebagai modal tambahan II Mengurangkan urus niaga belian kredit III Memanjangkan tempoh jualan kredit IV Menambahkan belian barang niaga

A I dan II B I dan III C II dan IV D IIl dan IV

Percubaan SPM Perak 2011

18. Analisis Nisbah manakah yang digunakan untuk membuat keputusan pelaburan dalam sesebuah perniagaan?

A Margin untung kasar B Pulangan atas modal C Nisbah semasa D Tokokan

Percubaan SPM Selangor 2011

19. Pilih padanan yang betul bagi nisbah dan tafsirannya.

Nisbah Tafsiran A Nisbah semasa Mengukur kemampuan firma membayar hutang

jangka panjang B Tokokan Mengukur peratus untung kasar atas jualan bersih C Kadar pusing ganti

stok Mengukur kecekapan firma mengurus stok

D Pulangan atas modal Mengukur kadar untung kasar atas setiap ringgit modal yang dilaburkan

Percubaan SPM Selangor 2011

Page 112: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

112

20. Butir-butir yang berikut dipetik daripada buku Syarikat Mewah Berhad.

RM

Modal pada 1 Januari 2010 42 000 Stok pada 1 Januari 2010 4 400 Kos jualan 24 500 Kadar pusing ganti stok 7 kali

Hitung nilai stok pada 31 Disember 2010.

A RM23 200 B RM6 000 C RM3 500 D RM2 600

Percubaan SPM Selangor 2011

Page 113: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

113

Jawapan Tajuk 1: Pengenalan Kepada Perakaunan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

A B B D B D B B A D A C A D D C

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

B A C B A A D B B A C D

Tajuk 2: Klasifikasi Akaun - Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil, Belanja dan Akaun Kontra

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

D A D B A A B C B B A B B D D D

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

A B C D B A C B B A A D B

Tajuk 3: Dokumen Perniagaan Sebagai Sumber Maklumat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

D A A A D B C B A C B B B A B

Tajuk 4: Jurnal Sebagai Buku Catatan Pertama

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A B C A C B D B A C A

Tajuk 5: Lejar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

D A B B A D C D B A D B B D A C

17 18 19 20 21

C A B C C

Tajuk 6: Imbangan Duga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

C D C D C B A D D B C D C D D D

17 18 19

A D C

Tajuk 7: Penyata Kewangan Milikan Tunggal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

D A B C A D C D B B D C C C A D

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

D B A B D C D B A A A A D A C B C

Tajuk 8: Perakaunan Untuk Tunai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

B D B D C A B B C C A A B A C D

17 18 19 20 21 22 23 24 25

D D A C B D D D B

Page 114: Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Buku... · Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1)

http://mhdazlan.wordpress.com

114

Tajuk 9: Perakaunan Untuk Penggajian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

C C B A B A A C C D C C A D A

Jawapan Tajuk 10 - Perkongsian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

C D B C C C C B B B A B A C A C

17 18 19 20 21 22 23 24 25

D A B C B A A A C

Tajuk 11: Syarikat Berhad (Tidak Tersenarai)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

B B B C B D D D B D C C B D B D B

Tajuk 12: Akaun Kelab dan Persatuan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

C A A C C B C C B D A D C C C C

17 18 19 20 21

D D C B D

Tajuk 13: Rekod Tak Lengkap

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

A D A A C A B B C A B B D B B B

Tajuk 14: Pengenalan Kepada Perakaunan Pengurusan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

C A D B D A C B D D D B C B C C

17 18 19 20 21 22

C D C D C A

Tajuk 15: Maklumat Untuk Membuat Keputusan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

C C A D C A D D A B B B A B C A

17 18 19 20

A B C D