of 290 /290
M O D U L B M L 3 0 4 3 : FONETIK & FONOLOGI BAHASA MELAYU P e n u l i s : PROF. DR. ABDUL HAMID MAHMOOD P e n y u n t i n g : SUHAINA BINTI ABDULLAH FAKULTI BAHASA DAN KOMUNIKASI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 2012

Rohayati Fonetik Dan Fonologi

Embed Size (px)

Text of Rohayati Fonetik Dan Fonologi

 • M O D U L B M L 3 0 4 3 :

  FONETIK &

  FONOLOGI

  BAHASA MELAYU

  P e n u l i s :

  PROF. DR. ABDUL HAMID MAHMOOD

  P e n y u n t i n g :

  SUHAINA BINTI ABDULLAH

  FAKULTI BAHASA DAN KOMUNIKASI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

  2012

 • Cetakan Pertama/ First Printing 2012

  Cetakan Pertama/ First Printing 2012 Universiti Pendidikan Sultan Idris 2012

  Hak Cipta Terpelihara.

  Tiada bahagian daripada terbitan ini boleh diterbitkan semula, disimpan untuk pengeluaran atau ditukarkan ke dalam sebarang bentuk atau dengan sebarang alat juga

  pun, sama ada dengan cara lektronik, gambar serta rakaman dan sebagainya tanpa kebenaran bertulis daripada Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris terlebih dahulu.

  All right reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form

  or by an v means, electronic or mechanical including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without permission in writing from the Penerbit

  Universiti Pendidikan Sultan Idris.

  Diterbitkan di Malaysia/ Published in Malaysia by Universiti Pendidikan Sultan Idris

  35900 Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan, Malaysia

  Tel: 05-450 6000, Faks: 05-459 5169

  Laman Sesawang: www.upsi.edu.my E-mel: penerbitupsi.edu.my.

  Atur huruf olehl Typesetting by

  Penerbit UPSI Universiti Pendidikan Sultan Idris

  35900 Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan, Malaysia.

  Dicetak oleh/ Printed by

  Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan

 • iii

  K A N D U N G A N

  Senarai Rajah viii

  Prakata xi

  Pengenalan xiii

  Unit 1 : LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA Pengenalan 1

  Tahukah Anda Pengertian Linguistik? 1

  Tahukah Anda Asal Perkataan Linguistik? 2

  Siapakah Pelopor Linguistik Moden? 2

  Kesimpulan tentang Ilmu Linguistik 2

  Tahukah Anda Cabang-cabang Linguistik? 3

  i. Apakah Linguistik Deskriptif ? 3

  ii. Apakah Linguistik Historis? 5

  iii. Apakah Linguistik Komparatif? 5

  iv. Apakah Sosiolinguistik? 6

  v. Apakah Neurolinguistik? 8

  vi. Apakah Linguistik Am? 9

  vii. Apakah Linguistik Terapan? 10

  viii. Apakah Psikolinguistik? 11

  Apakah Cabang Linguistik Lain? 12

  Linguistik Aliran Tatabahasa Transformasi Generatif 14

  Panduan Menjawab Soalan Latihan Unit 1 16

  Rujukan 21

  Unit 2 : FONETIK DAN FONOLOGI Pengenalan 22

  Apakah yang Dimaksudkan dengan Bunyi? 22

  Tahukah Anda Pengertian Fonetik? 23

  Tahukah Anda Pengertian Fonologi? 24

  Tahukah Anda Konsep Fonetik dan Fonologi dalam Bahasa Melayu? 25

  Tahukah Anda Bunyi Bahasa dan Bukan Bunyi Bahasa ? 27

  Apakah Alat Artikulasi? 29

  Tahukah Anda Fungsi Alat Artikulasi? 31

  Paru-paru 31

  Pangkal Tenggorok (Larynx) 31

  Rongga Kerongkongan (Pharynx) 34

  Langit-langit Lembut (Soft Palate, Velum) 34

  Langit-langit Keras (Hard Palate, Palatum) 34

 • iv

  Gusi Dalam (Alveola, Alveolum) 35

  Gigi (Teeth Denta) 35

  Bibir (Lip, Labia) 35

  Lidah (Tongue) 36

  Apakah Bunyi Bersuara dan Bunyi Tidak Bersuara? 37

  Panduan Menjawab Soalan Unit 2 40

  Rujukan 42

  Unit 3 : KLASIFIKASI BUNYI BAHASA Pengenalan 45

  Tahukah Anda Bunyi Vokal? 45

  Tahukah Anda Bunyi Konsonan? 46

  Tahukah Anda Bunyi Semi-Vokal? 47

  Tahukah Anda Bunyi Nasal dan Bunyi Oral? 47

  Tahukah Anda Bunyi Keras (Fortes) dan Lembut (Lenes)? 48

  Tahukah Anda Bunyi Panjang dan Bunyi Pendek? 49

  Tahukah Anda Bunyi Rangkap dan Bunyi Tunggal? 50

  Tahukah Anda Bunyi Nyaring dan Tidak Nyaring? 51

  Tahukah Anda Bunyi dengan Arus Udara Egresif dan Bunyi dengan Arus

  Udara Ingresif? 53

  Apakah Egresif Pulmonik? 54

  Apakah Egresif Glotalik? 55

  Apakah Ingresif Glotalik? 55

  Apakah Ingresif Velarik? 56

  Panduan Menjawab Soalan Latihan Unit 3 57

  Rujukan 61

  Unit 4 : BUNYI-BUNYI BAHASA Pengenalan 64

  Apakah Bunyi Vokal? 64

  Tahukah Anda Vokal dalam Bahasa Melayu? 65

  Vokal Hadapan 67

  Vokal Tengah 68

  Vokal Belakang 68

  Tahukah Anda Cara Penghasilan Bunyi Vokal? 71

  Apakah Bunyi Konsonan? 82

  Tahukah Anda Konsonan Asli Bahasa Melayu? 82

  Tahukah Anda Cara Penghasilan Bunyi Konsonan? 89

  Tahukah Anda Konsonan Pinjaman dalam Bahasa Melayu? 114

  Tahukah Anda Cara Penghasilan Konsonan Pinjaman dalam

 • v

  Bahasa Melayu? 115

  Panduan Menjawab Soalan Latihan Unit 4 121

  Rujukan 128

  Unit 5 : ARTIKULASI TAMBAHAN / KOARTIKULASI Pengenalan 130

  Apakah Pengertian Artikulasi Tambahan / Koartikulasi? 130

  Tahukah Anda Proses Pembibiran? 131

  Tahukah Anda Proses Penyengauan? 132

  Tahukah Anda Proses Penglelangitkerasan? 132

  Tahukah Anda Proses Perengkungan? 133

  Tahukah Anda Proses Pengglotisan (Glotalisasi)? 133

  Panduan Menjawab Soalan Latihan Unit 5 136

  Rujukan 139

  Unit 6 : FONEM SUPRASEGMENTAL Pengenalan 141

  Apakah Pengertian Fonem Suprasegmental? 141

  i. Apakah Tekanan? 142

  ii. Apakah Kepanjangan? 143

  iii. Apakah Jeda? 143

  iv. Apakah Tona? 145

  v. Apakah Intonasi? 147

  Panduan Menjawab Soalan Latihan Unit 6 155

  Rujukan 157

  Unit 7 : BIDANG FONEMIK Pengenalan 159

  Apakah Bidang Fonemik? 159

  Tahukah Anda Pengertian Fonem? 160

  Tahukah Anda Pengertian Alofon? 161

  Tahukah Anda Pengertian Pasangan Minimal? 163

  Tahukah Anda Pengertian Bervariasi Bebas? 164

  Tahukah Anda Pengertian Beralternasi Bebas? 164

  Tahukah Anda Pengertian Saling Melengkapi? 165

  Tahukah Anda Pengertian Kesamaan Fonetis? 166

  Tahukah Anda Pengertian Fonem Vokal Rangkap? 167

  Tahukah Anda Pengertian Fonem Konsonan Rangkap? 167

  Panduan Menjawab Soalan Latihan Unit 7 169

  Rujukan 173

 • vi

  Unit 8 : TRANSKRIPSI Pengenalan 175

  Apakah Transkripsi? 175

  Apakah Transkripsi Fonetik? 176

  Apakah Transkripsi Fonemik? 176

  Contoh Transkripsi Fonetik & Fonemik? 177

  Panduan Menjawab Soalan Latihan Unit 8 188

  Rujukan 190

  Unit 9 : SEJARAH SISTEM EJAAN BAHASA MELAYU Pengenalan 193

  Tahukah Anda Sejarah Sistem Ejaan Bahasa Melayu? 193

  Tahukah Anda Perancangan dan Perkembangan Sistem Ejaan Rumi

  di Tanah Melayu? 195

  Kamus Jawi-Melayu-Inggeris (1903) 195

  Tahukah Anda Pedoman Umum Ejaan Rumi Bahasa Melayu 199

  Abjad dan Huruf 199

  Huruf Vokal 200

  Huruf Diftong 201

  Huruf Konsonan 201

  Huruf yang Diperkenalkan 202

  Sistem Keselarasan Huruf Vokal 203

  Pola Keselarasan Huruf Vokal 204

  Pola Kekecualian kepada Keselarasan Huruf Vokal 205

  Penyesuaian Huruf Ejaan Kata Pinjaman 206

  Bentuk Ejaan Tampak 210

  Kekecualian bagi Ejaan yang Sudah Lama 211

  Panduan Menjawab Soalan Latihan Unit 9 212

  Rujukan 214

  Unit 10 : TANDA SEMPANG, IMBUHAN PINJAMAN, RANGKAI

  KATA DAN KATA MAJMUK. Pengenalan 215

  Penggunaan Tanda Sempang 215

  Penulisan Imbuhan Pinjaman 218

  Penulisan kata Maha secara Terpisah 219

  Ejaan bagi Kata Depan 220

  Ejaan bagi Partikel 221

  Ejaan bagi Kata Ganti Singkatan 222

 • vii

  Rangkai Kata 223

  Kata Majmuk 224

  Kata Majmuk Ejaan Cara Terpisah 224

  Kata Majmuk Ejaan Cara Tercantum 225

  Ejaan Tercantum yang Sudah Mantap 226

  Ejaan Penggandaan Kata Majmuk 226

  Panduan Menjawab Soalan Latihan Unit 10 228

  Rujukan 229

  Glosari 230

  Istilah Linguistik 235

  Biodata Penulis 267

  Indeks 270

 • viii

  S E N A R A I R A J A H

  Rajah 2.1 : Bentuk gelombang akustik bagi perkataan bahasa Inggeris see /si:/ 26

  Rajah 2.2 : Proses Penghasilan Bunyi 28 Rajah 2.3 : Alat-alat Artikulasi 30 Rajah 2.4 : Proses Menutup dan Membukanya Glotis 32 Rajah 2.5 : Keadaan Glotis Ketika Menghasilkan Bunyi 33 Rajah 2.6 : Keadaan pita suara (glotis) ketika:

  (a) tertutup, (b) terbuka untuk bunyi bersuara, (c) terbuka untuk bunyi bisikan, (d) proses getaran 38

  Rajah 2.7 : Tiga bentuk gelombang bunyi yang mungkin berupa

  getaran pada pita suara 39 Rajah 4.1 : Kedudukan Vokal Bahasa Melayu 66 Rajah 4.2 : Vokal [a] seperti dalam perkataan bahasa Inggeris father

  dan vokal [i] seperti dalam perkataan see menunjukkan turun-naik bunyi apabila vokal-vokal berkenaan diujarkan pada tona yang sama 66

  Rajah 4.3 : Kedudukan bibir semasa menghasilkan bunyi [i] 67 Rajah 4.4 : Keadaan bibir semasa menghasilkan bunyi [e] 67 Rajah 4.5 : Keadaan bibir semasa menghasilkan bunyi [a] 67 Rajah 4.6 : Keadaan bibir semasa menghasilkan bunyi [] 68 Rajah 4.7 : Keadaan bibir semasa menghasilkan bunyi [u] 68 Rajah 4.8: Keadaan bibir semasa menghasilkan bunyi [o] 68 Rajah 4.9 : Keadaan bibir semasa menghasilkan bunyi [] 69 Rajah 4.10 : Keadaan bibir semasa menghasilkan bunyi [] 69 Rajah 4.11 : Kedudukan Lidah Semasa Menghasilkan Bunyi-bunyi Vokal 70

 • ix

  Rajah 4.12 : Penghasilan Vokal [i] 72 Rajah 4.13 : Penghasilan Vokal [e] 73 Rajah 4.14 : Penghasilan Vokal [] 74 Rajah 4.15 : Penghasilan Vokal [a] 75 Rajah 4.16 : Penghasilan Vokal [u] 76 Rajah 4.17 : Pengasilan Vokal [o] 77 Rajah 4.18 : Penghasilan Vokal [] 78 Rajah 4.19 : Penghasilan Vokal [] 79 Rajah 4.20 : Carta Kedudukan Vokal Antarabangsa 79 Rajah 4.21 : Carta Konsonan Asli Bahasa Melayu 83 Rajah 4.22 : Carta Lambang Konsonan Antarabangsa

  (The International Phonetic Alphabet) 85 Rajah 4.23 : Penghasilan Konsonan [p] 90 Rajah 4.24 : Penghasilan Konsonan [b] 91 Rajah 4.25 : Penghasilan Konsonan [t] 93 Rajah 4.26 : Penghasilan Konsonan [d] 94 Rajah 4.27 : Penghasilan Konsonan [k] 96 Rajah 4.28 : Penghasilan Konsonan [g] 97 Rajah 4.29 : Penghasilan Konsonan [] 98 Rajah 4.30 : Penghasilan Konsonan [] 100 Rajah 4.31 : Penghasilan Konsonan [] 101 Rajah 4.32 : Penghasilan Konsonan [s] 102 Rajah 4.33 : Penghasilan Konsonan [h] 104 Rajah 4.34 : Penghasilan Konsonan [r] 105

 • x

  Rajah 4.35 : Penghasilan Konsonan [l] 106 Rajah 4.36 : Penghasilan Konsonan [m] 107 Rajah 4.37 : Penghasilan Konsonan [n] 108 Rajah 4.38 : Penghasilan Konsonan [] 110 Rajah 4.39 : Penghasilan Konsonan [] 111 Rajah 4.40 : Penghasilan Separuh Vokal [w] 112 Rajah 4.41 : Penghasilan Separuh Vokal [j] 114 Rajah 4.42 : Penghasilan Konsonan [f] 116 Rajah 4.43 : Penghasilan Konsonan [v] 117

  Rajah 4.44 : Penghasilan Konsonan [] 118 Rajah 6.1 : Kedudukan Tinggi-Rendah Suara 146

 • xi

  BML 3043: FONETIK & FONOLOGI BAHASA MELAYU

  P R A K A T A

  odul BML 3043 : Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu ini ditulis khusus

  untuk memberikan bimbingan serta pengetahuan tentang ilmu fonetik dan

  fonologi bahasa Melayu kepada pelajar program Pengajian Jarak Jauh (PJJ).

  Modul ini dibahagikan kepada sepuluh unit pelajaran yang disampaikan secara

  komprehensif bagi membantu anda memahami ilmu linguistik, fonetik dan fonologi

  bahasa Melayu dengan lebih mudah dan menguasainya dengan baik.

  Pelajaran yang dimuatkan dan disusun dalam Modul ini bermula dengan

  Unit 1: Linguistik dan Cabang-cabangnya yang menghuraikan aspek-aspek

  kajian yang ditekankan dalam setiap cabang linguistik. Unit 2: Fonetik dan

  Fonologi membincangkan pengertian fonetik dan fonologi bahasa Melayu. Unit ini

  turut memuatkan pelajaran tentang alat-alat artikulasi dan peranannya dalam

  proses penghasilan bunyi bahasa. Unit 3: Klasifikasi Bunyi Bahasa,

  menghuraikan pembahagian bunyi bahasa yang digolongkan kepada bunyi vokal,

  konsonan, semi-vokal, bunyi nasal, oral dan sebagainya. Unit 4: Bunyi-bunyi

  Bahasa menjelaskan secara terperinci bunyi-bunyi bahasa, iaitu bunyi vokal dan

  konsonan yang terdapat dalam bahasa Melayu serta cara-cara penghasilan bunyi

  berkenaan. Huraian tentang cara-cara penghasilan bunyi itu disertakan dengan

  gambar-gambar rajah bagi memudahkan pemahaman anda.

  Seterusnya, dalam Unit 5, huraian tentang Artikulasi Tambahan menyentuh

  hal tentang proses pembibiran, penyengauan, penglelangitkerasan, perengkungan

  dan pengglotisan (glotalisasi). Dalam Unit 6: Fonem Suprasegmental, diberikan

  penjelasan tentang fonem-fonem suprasegmental yang terdapat dalam bahasa

  Melayu seperti tekanan, kepanjangan, jeda, tona dan intonasi. Unit 7: Bidang

  Fonemik pula mengandungi penerangan tentang perbezaan fonem, alofon,

  pasangan minimal, konsonan bervariasi bebas, beralternasi bebas, saling

  melengkapi dan kesamaan fonetis. Dalam Unit 8, dimuatkan pelajaran tentang

  Transkripsi. Pelajaran ini menghuraikan perbezaan transkripsi fonetik dan

  transkripsi fonemik. Dalam unit ini, dimuatkan contoh-contoh transkripsi fonetik

  dan transkripsi fonemik sebagai panduan bagi mengukuhkan kefahaman anda

  tentang penulisan transkripsi fonetik dan fonemik bahasa Melayu. Unit 9: Sejarah

  Sistem Ejaan Bahasa Melayu, menjelaskan sejarah dan perkembangan serta

  pedoman umum ejaan Rumi bahasa Melayu. Unit 10: Tanda Sempang, Imbuhan

  Pinjaman, Rangkai Kata dan Kata Majmuk. Pelajaran akhir ini menjelaskan

  penggunaan

  M

 • xii

  BML 3043: FONETIK & FONOLOGI BAHASA MELAYU

  tanda sempang dalam sistem ejaan bahasa Melayu, di samping penulisan

  imbuhan pinjaman, rangkai kata dan kata majmuk dalam bahasa Melayu.

  Modul ini turut menyediakan pelbagai bentuk latihan bagi menguji pemahaman

  anda, selain membantu anda mengingat semula dan mengaplikasikan ilmu yang

  telah dipelajari. Di samping itu, panduan menjawab soalan latihan juga disediakan

  di hujung setiap unit pelajaran bagi membimbing anda menjawab soalan latihan

  yang diberikan serta membolehkan anda membuat penilaian kendiri terhadap

  pelajaran yang telah dipelajari. Sementara itu, Indeks, glosari dan istilah linguistik

  turut disediakan pada bahagian akhir Modul ini bagi kemudahan rujukan anda dan

  pengguna Modul ini.

  Penulis menaruh harapan penuh agar Modul ini dapat memberi bimbingan

  kepada anda sekalian untuk memahami aspek-aspek bidang linguistik, fonetik

  serta fonologi bahasa Melayu dengan lebih mudah dan jelas. Semoga Modul

  BML 3043 : Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu ini dapat membantu anda

  menguasai ilmu linguistik, fonetik dan fonologi bahasa Melayu dengan baik. Akhir

  kata, penulis merakamkan setinggi penghargaan dan terima kasih khusus kepada

  Cik Suhaina Abdullah atas jasa baiknya yang telah membantu menaip dan

  menyunting Modul ini.

  Sekian. Selamat maju jaya.

  PROF. DR. ABDUL HAMID MAHMOOD Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak. 2012.

 • xiv

  BML 3043: FONETIK & FONOLOGI BAHASA MELAYU

  PENGENALAN

  Panduan Kursus BML 3043 : Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu disedia khusus

  bagi membantu pelajar program PJJ memahami sepenuhnya keperluan dan

  kandungan kursus. Anda dinasihati agar membaca bahagian ini dengan teliti.

  Seterusnya, berusaha untuk mengikuti dan memenuhi segala perkara yang

  disarankan bagi membolehkan anda menguasai kursus ini dengan cemerlang.

  Kursus BML 3043 : Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu ini memberi

  pendedahan dan pemahaman tentang lambang-lambang fonetik sejagat dengan

  penekanan khusus terhadap bunyi-bunyi bahasa Melayu. Antara perkara yang

  diketengahkan ialah cabang-cabang fonetik, sifat-sifat bunyi bahasa Melayu, jenis-

  jenis bunyi vokal, konsonan jati dan pinjaman dalam bahasa Melayu, fonem

  suprasegmental dan penggunaannya dalam transkripsi fonetik dan fonemik, di

  samping penelitian intonasi yang terdapat dalam ayat bahasa Melayu. Di samping

  pengetahuan tentang teori, anda juga akan dilatih mengaplikasikan fonetik bahasa

  Melayu secara praktik. Kursus ini bernilai 3 jam kredit.

  KUMPULAN SASARAN

  Kursus ini ditawarkan kepada semua pelajar program PJJ yang mengikuti Program

  Ijazah Sarjana Muda Pendidikan di UPSI. Bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran,

  Modul ini digubal khas untuk membantu pelajar-pelajar yang mengikuti program PJJ

  tersebut.

  PERUNTUKAN MASA PEMBELAJARAN

  Mengikut piawaian UPSI dan MQA, setiap jam kredit memerlukan anda

  memperuntukkan 40 jam waktu pembelajaran. Oleh itu, bagi kursus ini anda perlu

  memperuntukkan 120 jam waktu pembelajaran. Anggaran agihan waktu pembelajaran

  bagi kursus ini adalah seperti dalam Jadual 1.

 • xv

  BML 3043: FONETIK & FONOLOGI BAHASA MELAYU

  Jadual 1: Anggaran agihan masa pembelajaran (3 jam kredit)

  Aktiviti Pembelajaran Jam Pembelajaran

  BERSEMUKA TIDAK BERSEMUKA Membaca Modul, ulangkaji, menyiap tugasan 40 Tutorial di Pusat 10

  Tutorial dalam talian (E-Learning, contohnya melalui Big Blue Button, Skype, dll.)

  46

  Forum (E-Learning melalui MyGuru3) 12 Video P&P melalui MyGuru3 10 Kuiz dalam talian melalui MyGuru3 2 56 64

  Jumlah Masa Pembelajaran 120

  HURAIAN KURSUS BML 3043 : FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

  HASIL PEMBELAJARAN KURSUS Pada akhir kursus BML 3043, pelajar dapat:

  1. Menerangkan konsep fonetik dan fonologi bahasa Melayu, 2. membezakan bunyi bahasa dengan bukan bunyi bahasa,

  3. menganalisis bunyi vokal, diftong, deretan vokal, konsonan asli dan

  pinjaman dalam bahasa Melayu,

  4. mentranskripsikan bunyi bahasa pertuturan ke dalam bentuk transkripsi

  fonetik dan fonemik,

  5. mengaplikasi pengetahuan fonetik dan fonologi dalam pengajaran bahasa

  Melayu.

  .

  SINOPSIS KURSUS

  Kursus ini membincang dan membimbing anda memahami ilmu linguistik, fonetik

  dan fonologi bahasa Melayu. Antara aspek yang dibincang ialah linguistik dan

  cabang-cabangnya, fonetik dan fonologi bahasa Melayu, sifat-sifat bunyi bahasa

  Melayu, fonem vokal dan konsonan serta ciri-cirinya dan cara-cara menghasilkan

 • xvi

  BML 3043: FONETIK & FONOLOGI BAHASA MELAYU

  bunyi vokal dan konsonan bahasa Melayu, di samping aplikasi fonetik dan fonologi

  bahasa Melayu terhadap sebutan baku dan sistem ejaan bahasa Melayu. Selain

  pengetahuan tentang teori, anda juga akan diperkenal dan dilatih dalam

  penggunaan transkripsi fonetik dan fonemik bahasa Melayu secara praktik.

  ISI KANDUNGAN KURSUS

  Bagi membantu anda mencapai hasil pembelajaran kursus ini, kandungan kursus

  dibahagikan kepada sepuluh unit seperti yang terkandung dalam Modul ini.

  Berikut diberikan perincian bagi setiap unit pelajaran tersebut:

  UNIT TAJUK

  1 Membincangkan ilmu linguistik dan cabang-cabangnya serta aliran tatabahasa transformasi generatif.

  2 Membincangkan ilmu fonetik dan fonologi serta jenis-jenis fonetik artikulasi, fonetik auditori dan fonetik akustik. Menerangkan alat-alat sebutan, fungsi-fungsinya dan proses edaran udara yang menghasilkan bunyi, termasuklah membezakan bunyi bahasa dan bukan bunyi bahasa, bunyi bersuara dan bunyi tidak bersuara.

  3 Membincangkan klasifikasi bunyi bahasa, iaitu jenis bunyi, termasuklah bunyi vokal, konsonan dan semi-vokal, di samping bunyi oral dan bunyi nasal, bunyi keras dan bunyi lembut, bunyi panjang dan bunyi pendek, bunyi rangkap dan bunyi tunggal dan bunyi nyaring dengan bunyi tidak nyaring. Selain itu, didedahkan bunyi dengan arus udara egresif dan bunyi dengan arus udara ingresif.

  4 Membincangkan bunyi-bunyi bahasa secara mendalam, iaitu bunyi vokal dan kelompoknya, konsonan asli dan pinjaman, diftong, deretan vokal, konsonan rangkap dalam bahasa Melayu, di samping cara penghasilan dan kriteria yang menentukan jenis-jenis bunyi vokal, konsonan jati dan pinjaman dalam bahasa Melayu.

  5 Membincangkan artikulasi tambahan (koartikulasi), termasuklah jenis-jenis artikulasi tambahan seperti pembibiran, penyengauan, penglelangitkerasan, perengkungan dan pengglotisan (glotalisasi).

  6 Membincangkan fonem suprasegmental seperti tekanan, kepanjangan, jeda, tona dan intonasi, di samping meneliti intonasi dalam ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah, ayat songsang dan ayat pasif bahasa Melayu.

 • xvii

  BML 3043: FONETIK & FONOLOGI BAHASA MELAYU

  7 Membincangkan bidang fonemik yang meliputi bunyi distingtif dan tidak distingtif, fonem, alofon, pasangan minimal, bervariasi bebas, beralternasi bebas, saling melengkapi dan kesamaan fonetis, di samping diftong, fonem vokal rangkap dan konsonan rangkap.

  8 Membincangkan aspek transkripsi fonetik dan fonemik dengan mengaplikasikan simbol transkripsi fonetik dan fonemik dalam penulisan.

  9 Membincangkan sejarah sistem ejaan bahasa Melayu, termasuklah perancangan dan perkembangan ejaan Rumi di Tanah Melayu, sistem keselarasan vokal dan pola kekecualian keselarasan vokal bahasa Melayu.

  10 Membincangkan tanda sempang, imbuhan pinjaman, rangkai kata dan kata majmuk bahasa Melayu.

  PENAKSIRAN

  Tugasan % Wajaran

  Kaedah dan Hasil Tugasan

  Makropengajaran

  40

  Rancangan Mengajar Harian beserta rakaman video pengajaran di sekolah dan dimuat naik dalam talian ke Blog.

  Mikropengajaran 20 Rakaman video pengajaran di sekolah yang sama seperti di atas.

  Cadangan Kajian Tindakan

  20 Menggunakan Google Docs atau menghantar melalui email.

  Penulisan Jurnal Refleksi

  10 Menggunakan Google Docs atau menghantar melalui email.

  Forum 10 Dalam talian menggunakan MyGuru2 .

  Jumlah

  100

 • xviii

  BML 3043: FONETIK & FONOLOGI BAHASA MELAYU

  HURAIAN IKON YANG DIGUNAKAN

  Ikon Huraian

  Aktiviti latihan bagi membina kefahaman dan mengaplikasi konsep yang dibincangkan. Aktiviti termasuklah menjawab soalan, mengisi tempat kosong, melakar, dan/ atau mencari maklumat daripada Internet, buku, dan sumber-sumber lain.

  Situasi yang memerlukan anda berfikir dan membuat refleksi mengenainya.

 • 1

  LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1

  Unit

  1

  LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA

  Pengenalan

  Unit ini membincangkan hal tentang Linguistik dan Cabang-cabangnya yang

  mencakupi konsep linguistik, asal perkataan linguistik, pelopor linguistik moden,

  cabang-cabang linguistik serta aliran linguistik tatabahasa transformasi generatif.

  Tahukah Anda Pengertian Linguistik?

  Menurut Kamus Dewan (2005:945) linguistik bererti pengajian ilmu bahasa. Oleh

  David Crystal dalam bukunya, A Dictionary of Linguistics and Phonetics

  (1986:181), linguistik merupakan kajian saintifik terhadap bahasa (the scientific

  study of language).

  HASIL PEMBELAJARAN

  Setelah selesai mempelajari unit ini, anda seharusnya dapat:

  i. menerangkan definisi linguistik dan cabang-cabangnya, ii. mengetahui asal perkataan linguistik, iii. mengetahui pelopor linguistik moden, dan iv. menjelaskan ilmu linguistik aliran tatabahasa transformasi

  generatif.

 • 2

  LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1

  Tahukah Anda Asal Perkataan Linguistik?

  Perkataan linguistik berasal daripada perkataan Latin, iaitu lingua yang

  bermaksud bahasa. Perkataan Latin ini juga digunakan dalam banyak bahasa lain

  yang berasal daripada bahasa Latin seperti dalam bahasa Perancis (langue,

  langage), bahasa Itali (lingua), atau bahasa Sepanyol (lengua) atau dalam

  bahasa Inggeris (linguistics).

  Perkataan linguistik dalam bahasa Melayu berasal daripada bahasa

  Inggeris, iaitu linguistics yang dipinjam daripada bahasa Perancis, iaitu

  linguistique.

  Orang yang pandai atau faham bermacam-macam bahasa asing atau ahli

  bahasa dipanggil linguis, dan orang yang mengetahui atau bertutur dalam dua

  bahasa atau banyak bahasa dikenali sebagai bilingual, atau multilingual.

  Siapakah Pelopor Linguistik Moden?

  Ferdinand de Saussure ialah seorang sarjana bangsa Swiss. Beliau dianggap

  sebagai pelopor linguistik moden. Bukunya Cours de Linguistique Generale (1916)

  sangat terkenal dan dianggap sebagai buku asas linguistik moden. Oleh sebab itu,

  beberapa istilah yang dipakai oleh de Saussure diterima umum sebagai istilah

  rasmi, misalnya langage, langue dan parole (Prof. Dr. J.W.M. Verhaar, 1983:1).

  Langage bererti bahasa pada umumnya, misalnya semua manusia di dunia ini

  mempunyai bahasa. Langue bererti bahasa tertentu kepunyaan satu-satu

  kumpulan penutur tertentu, misalnya bahasa Perancis, bahasa Belanda, bahasa

  Jerman, bahasa Indonesia dan bahasa Melayu merupakan bahasa-bahasa atau

  langue-langue tersendiri.

  Langue dianggap bahasa kepunyaan kumpulan atau masyarakat bahasa

  tertentu dan parole pula merupakan pertuturan atau bentuk ucapan individu yang

  kerap disebut sebagai idiolek.

  Kesimpulan tentang Ilmu Linguistik

  Kesimpulannya, ilmu linguistik ialah ilmu yang mengkaji bahasa secara saintifik.

  Maksudnya ilmu yang mengkaji dan menganalisis satu-satu bahasa tertentu

  secara empirikal dan objektif, iaitu mengkaji bahasa itu seperti yang benar-benar

  wujud tanpa dipengaruhi oleh agak-agakan, ramalan, sentimen atau falsafah.

  Misalnya, kita menggunakan ilmu linguistik itu untuk mengkaji bahasa Melayu.

 • 3

  LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1

  Kita mengkaji bahasa Melayu seperti yang benar-benar wujud dan

  digunakan oleh masyarakat bahasa itu, misalnya bagaimana bahasa Melayu itu

  diucapkan, bentuk dan sistem bahasa itu. Kita mengkaji secara formal dan objektif

  bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dihasilkan, sistem fonem, morfem, kata, frasa

  dan ayat yang berlainan bentuk dalam bahasa Melayu. Kajian ini dilakukan secara

  objektif dan tidak boleh berdasarkan agak-agakan, ramalan, sentimen atau

  falsafah dan hasil kajian itu pula boleh diuji kebenarannya.

  Tahukah Anda Cabang-cabang Linguistik?

  Linguistik mempunyai cabang atau bidang pengajian yang berlainan seperti:

  i) Linguistik Deskriptif (Descriptive Linguistics)

  ii) Linguistik Historis (Historical Linguisticsi)

  iii) Linguistik Komparatif (Comparative Linguistics)

  iv) Sosiolinguistik (Sociolinguistics)

  v) Neurolinguistik (Neurolinguistics)

  vi) Linguistik Am (General Linguistics)

  vii) Linguistik Terapan (Applied Linguistics)

  viii) Psikolinguistik (Psycholinguistics)

  i. Apakah Linguistik Deskriptif?

  Linguistik Deskriptif ialah satu cabang linguistik yang menghuraikan satu-satu

  bahasa tertentu pada satu-satu masa tertentu. Misalnya, ilmu linguistik yang

  1.1 Jelaskan konsep Linguistik.

  1.2 Siapakah pelopor Linguistik Moden?

 • 4

  LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1

  menghurai atau menganalisis bahasa Melayu seperti yang dituturkan oleh

  masyarakat Melayu pada hari ini.

  Linguistik Deskriptif menghuraikan bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu

  dituturkan dan bagaimana sistem bahasa Melayu itu digunakan dalam bidang

  fonologi, morfologi, sintaksis dan segala aspek yang terdapat dalam bahasa

  Melayu. Linguistik Deskriptif hanya membuat huraian tentang satu-satu bahasa itu

  dan tidak pula membuat perbandingan dengan bahasa-bahasa lain atau mengkaji

  daripada sudut sejarah bahasa itu. Misalnya, Linguistik Deskriptif akan

  menghuraikan bunyi-bunyi vokal, konsonan, diftong, sistem suku kata, perkataan,

  frasa dan ayat bahasa Melayu, tetapi tidak membuat perbandingan antara sistem

  vokal, konsonan, diftong, suku kata, perkataan, frasa atau ayat bahasa Melayu

  dengan ciri-ciri dan sistem dalam bahasa Inggeris, bahasa Perancis, Jepun atau

  bahasa Cina.

  Linguistik Deskriptif juga tidak berminat untuk mengkaji sejarah

  perkembangan atau pertumbuhan bahasa Melayu, baik pada awal ataupun pada

  akhir satu-satu zaman itu. Apa yang diutamakan dalam disiplin ini ialah

  menghuraikan bentuk dan sistem bahasa itu secara objektif dan secara empirikal,

  iaitu seperti yang benar-benar wujud dalam bahasa itu. Ilmu Linguistik Deskriptif

  boleh digunakan untuk mengkaji dan menghuraikan secara umum sebarang

  bahasa di dunia, baik bahasa Melayu, bahasa Iban, bahasa Kadazan, bahasa

  Jawa, bahasa Tagalog mahupun bahasa Mandarin, bahasa Tamil, bahasa Jepun,

  bahasa Inggeris, bahasa Perancis, bahasa Portugis, bahasa Itali dan lain-lain.

  1.3 Apakah yang dimaksudkan dengan

  Linguistik Deskriptif?

  1.4 Apakah yang menjadi keutamaan dalam

  disiplin Linguistik Deskriptif?

 • 5

  LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1

  ii. Apakah Linguistik Historis?

  Linguistik Historis ialah satu cabang linguistik yang mengkaji satu-satu bahasa

  itu daripada sudut sejarah, iaitu menyelidiki segala perubahan dan perkembangan

  satu-satu bahasa itu. Misalnya, Linguistik Historis mengkaji sejarah pertumbuhan

  dan perkembangan bahasa Melayu sejak zaman sebelum merdeka hingga ke hari

  ini atau mengkaji sejarah perkamusan bahasa Melayu atau sejarah sistem ejaan

  bahasa Melayu dan seumpamanya. Apa yang diutamakan dalam disiplin ini ialah

  sejarah dan perubahan-perubahan yang berlaku dalam bahasa dari satu masa ke

  satu masa yang lain.

  iii. Apakah Linguistik Komparatif?

  Linguistik Komparatif ialah cabang linguistik yang mengkaji bahasa secara

  perbandingan, iaitu dengan cara melihat aspek-aspek persamaan dan perbezaan

  antara satu bahasa dengan satu bahasa yang lain, baik daripada segi fonologi,

  morfologi, sintaksis dan seumpamanya. Lazimnya, ahli bahasa membanding-

  bandingkan ciri-ciri bahasa serumpun seperti membandingkan bahasa Melayu

  dengan bahasa Jawa, bahasa Tagalog, bahasa Iban, bahasa Kadazan, bahasa

  Murut dan lain-lain atau membandingkan bahasa Inggeris dengan bahasa-bahasa

  induk Jerman yang lain seperti bahasa Belanda, Perancis dan Jerman.

  Namun demikian, ada pula ahli-ahli bahasa yang turut membandingkan

  struktur bahasa-bahasa yang bukan daripada satu rumpun seperti

  membandingkan struktur frasa dan ayat bahasa Melayu dengan struktur frasa dan

  ayat bahasa Inggeris. Linguistik Komparatif kerap digunakan untuk

  membandingkan antara dialek Kedah dengan dialek Perak atau dialek Kelantan

  dengan dialek Terengganu atau membandingkan bidang fonologi, morfologi dan

  sintaksis antara dialek-dialek seperti dialek Kedah, dialek Negeri Sembilan dan

  dialek Perak dengan bahasa Melayu baku.

  1.5 Huraikan maksud Linguistik Historis.

  1.6 Apakah yang menjadi keutamaan dalam

  disiplin Linguistik Historis?

 • 6

  LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1

  iv. Apakah Sosiolinguistik?

  Sosiolinguistik yang juga dikenali sebagai linguistik antropologi atau linguistik

  sosial ialah satu cabang linguistik yang mengkaji hubungan antara bahasa dengan

  masyarakat. Menurut Dell Hymes (1966), Sosiolinguistik merupakan ilmu yang

  mengkaji bahasa daripada segi hubungan antara latar (setting), peserta

  (participant), tajuk perbincangan, fungsi sesuatu interaksi, bentuk perhubungan

  dan nilai-nilai yang dipegang oleh ahli-ahli yang terlibat dalam pertuturan terhadap

  sesama sendiri (Nik Safiah Karim, 1981:4) dan Fishman (1968) pula menyatakan

  bahawa Sosiolinguistik ialah bidang yang mengkaji ciri-ciri variasi bahasa, ciri-ciri

  fungsi variasi-variasi ini dan ciri-ciri penutur yang menggunakannya apabila ketiga-

  tiga unsur ini berinteraksi, berubah dan mengubah satu sama lain dalam sesuatu

  masyarakat bahasa.

  Dengan perkataan lain, Sosiolinguistik merupakan kajian yang menumpukan

  perhatian kepada bahasa dalam konteks sosial dan kebudayaan. Manusia

  menggunakan bahasa sebagai alat perhubungan untuk menyampaikan hasrat,

  buah fikiran dan perasaan serta mengeratkan hubungan antara satu sama lain

  dalam kalangan masyarakat. Bahasa digunakan sebagai alat oleh masyarakat

  untuk berhubung, mengenal orang yang sedang bercakap dengan lebih

  mendalam.

  Bagaimanakah orang itu bercakap dan apa yang dicakapkan itu akan

  memberikan tanda-tanda dan keterangan-keterangan tertentu tentang dirinya.

  Bagaimanakah seseorang itu bercakap, cara ia menyebutkan perkataan, bunyi-

  bunyi perkataan, bagaimanakah ia menyusun frasa dan ayat-ayat tertentu, serta

  jenis-jenis perbendaharaan kata yang digunakan olehnya akan menunjukkan dari

  daerah mana dan golongan mana ia berasal dan jenis pendidikan yang telah

  diterimanya. Daripada apa yang dicakapkan, seseorang itu dapat menangkap

  sikap dan pendiriannya, pekerjaannya dan berbagai-bagai aspek latar

  1.7 Apakah yang dimaksudkan dengan Linguistik

  Komparatif?

  1.8 Dengan memberikan contoh-contoh yang

  sesuai, huraikan Linguistik Komparatif.

 • 7

  LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1

  belakangnya. Bidang-bidang seperti inilah yang tercakup oleh disiplin

  Sosiolinguistik.

  Di samping itu, Sosiolinguistik juga turut mengkaji sistem ganti nama, sistem

  panggilan dan sistem gelaran dalam sesebuah masyarakat dalam masyarakat

  Melayu seperti penggunaan kata ganti nama, panggilan dan gelaran seperti aku,

  patik, beta, engkau, anda, Pak Cik, Mak Cik, Abang, Adik, Encik,

  Tuan, Puan, Dato, Tan Sri, Puan Sri dan seumpamanya.

  Sosiolinguistik lazimnya menumpukan kajian pada aspek atau topik seperti

  yang berikut:

  i) Bahasa rasmi

  ii) Bahasa kebangsaan

  iii) Pidgin

  iv) Kreol

  v) Bilingualism

  vi) Multilingualism

  vii) Dialek

  viii) Ideolek

  ix) Ragam bahasa

  x) Sikap terhadap bahasa

  xi) Sistem panggilan dalam masyarakat

  xii) Kesetiaan terhadap bahasa dan perancangan bahasa

  1.9 Apakah yang anda faham tentang

  Sosiolinguistik?

  1.10 Bincangkan aspek-aspek yang boleh dikaji

  dalam bidang Sosiolinguistik.

 • 8

  LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1

  v. Apakah Neurolinguistik?

  Neurolinguistik ialah cabang ilmu linguistik yang mengkaji hal-hal otak dan

  perkaitannya dengan bahasa. Neurolinguistik menumpukan kajian terhadap

  bagaimana bahasa itu diproses di dalam otak dari awal pemerolehan bahasa

  sampailah ke bahasa itu berkembang dalam kehidupan manusia. Dengan

  perkataan lain, Neurolinguistik ingin mengetahui bagaimana otak diorganisasi

  pada waktu mengelolakan aspek-aspek kemampuan bahasa dan perlakuan

  bahasa yang begitu rumit.

  Neurolinguistik mempunyai hubungan yang erat dengan afasiologi kerana

  kedua-dua disiplin ini sama-sama mengkaji penyakit bertutur. Afasiologi mengkaji

  penyakit bertutur, terutama untuk tujuan mengubatinya dan Neurolinguistik

  cenderung untuk mengetahui hakikat hubungan antara otak dengan bahasa demi

  pengubatan penyakit bertutur. Neurolinguistik banyak mendapat manfaat

  daripada kerjasama antara psikologi dengan linguistik dan afasiologi pula

  mendapat manfaat daripada neurologi.

  Neurologi mula-mula wujud pada abad ke-19, diwujudkan oleh P.Broca dan

  C.Wernicke. Teori Neurolinguistik Wernicke merupakan teori yang pertama lahir

  daripada beberapa kes kajian penyakit afasia.

  Menurut ilmu Neurolinguistik, otak manusia mempunyai dua bahagian, iaitu

  Medan Wernicke korteks (hemisfera kiri korteks) dan Medan Broca korteks.

  Medan Wernicke mengandungi representasi ingatan perbendaharaan bentuk kata

  yang berfungsi mengamati dan menerima ucapan. Kalimat-kalimat bahasa

  disimpan dan diproses di hemisfera kiri otak manusia. Kalimat-kalimat difahami

  melalui Medan Wernicke belahan kiri (hemisfera kiri korteks) otak manusia.

  Medan Broca korteks pula berfungsi melahirkan kalimat-kalimat. Medan Broca

  korteks menukar kalimat-kalimat yang disimpan dalam Medan Wernicke korteks

  kepada bentuk bunyi. Pakar kajian neurolinguistik, Damasi H., 1987 telah

  mengemukakan penemuan terbaharu beliau yang menunjukkan bahawa Medan

  Broca tidak sahaja berfungsi untuk melaksanakan proses-proses sintaksis dan

  produksi fonologi, tetapi juga proses-proses morfologi.

  Menurut teori Neurolinguistik Klasik, hemisfera kanan berfungsi untuk

  komunikasi kebahasaan yang penting. Hemisfera kanan mempunyai fungsi

  mengendalikan semua fonem segmental (aspek-aspek intonasi dan prosodi) dan

  tona suara, ekspresi muka dan gerak-geri badan waktu bertutur dan makna

  perumpamaan serta ungkapan ideomatik juga. Oleh sebab itulah, pemahaman

  kalimat-kalimat terganggu apabila hemisfera kanan secara aktif terlibat dalam

 • 9

  LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1

  proses kebahasaan pada waktu berkomunikasi (Mangantar Simanjuntak,

  1991:143).

  Kajian Neurolinguistik juga mendapati bahawa hemisfera kiri mengendalikan

  kata-kata yang membawa makna-makna literal (tersurat) dalam kalimat-kalimat,

  sedangkan hemisfera kanan bertanggungjawab mengendalikan makna-makna

  tersirat. Kedua-dua hemisfera bekerjasama pada waktu berkomunikasi untuk

  menjamin pemahaman dan penyampaian makna yang sempurna.

  Di samping itu, hemisfera kanan juga berfungsi untuk semua hal yang

  berkaitan dengan pembentukan idea yang bukan bahasa seperti kebolehan

  konstruksi, proses kegiatan gestalt, pengenalan muka dan garis gambar yang

  rumit, muzik dan lagu, ruang dan segala sesuatu yang termasuk ke dalam apa

  yang dulunya terkenal dengan istilah bawah sedar. Implikasi penemuan ini sangat

  penting pada bidang pendidikan, pengajaran bahasa, pengubatan penyakit

  bertutur, permainan tenis, badminton, inovasi dan kekaryaan (Mangantar

  Simanjuntak, 1991:142-143).

  vi. Apakah Linguistik Am?

  Linguistik Am juga disebut linguistik umum merupakan ilmu linguistik yang

  membuat kajian atau membicarakan bahasa secara umum. Maksudnya, dalam

  Linguistik Am dibicarakan hal-hal tentang teori-teori kajian bahasa, kaedah-

  kaedah, pendekatan-pendekatan atau model-model yang digunakan dalam kajian

  bahasa. Dalam Linguistik Am turut dihuraikan cara kajian bahasa dilakukan

  mengikut teori, kaedah dan pendekatan tradisional, kajian bahasa mengikut aliran

  struktur, teori dan kaedah kajian bahasa mengikut aliran transformasi generatif,

  relasional, fungsional dan seumpamanya.

  1.11 Jelaskan konsep Neurolinguistik.

  1.12 Bincangkan hubungan Neurolinguistik

  dengan Afasiologi.

 • 10

  LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1

  Dalam Linguistik Am, kajian ditumpukan kepada perkara-perkara umum

  dalam bahasa secara universal. Huraian bahasa secara umum dan universal ini

  mencakupi bidang fonologi, morfologi, sintaksis dan seumpamanya secara umum.

  Dengan menggunakan pengetahuan ilmu Linguistik Am, ahli bahasa dapat

  mengkaji dan menghuraikan segala bahasa yang dituturkan oleh manusia di dunia

  seperti bahasa Melayu, bahasa Mandarin, bahasa Tamil, bahasa Thai, bahasa

  Jepun, bahasa Inggeris, bahasa Perancis, bahasa Itali dan seumpamanya.

  vii. Apakah Linguistik Terapan?

  Linguistik Terapan ialah satu cabang linguistik yang memanfaatkan teori,

  deskripsi, kaedah dan hasil kajian linguistik dalam pengajaran bahasa, penulisan

  buku-buku teks, dalam leksikografi, penterjemahan, stilistik, patologi bahasa dan

  sebagainya. Teori, pendekatan, kaedah dan hasil kajian linguistik sangat berguna

  untuk diterapkan ke dalam pengajaran bahasa, sama ada pengajaran bahasa

  sebagai bahasa pertama ataupun sebagai bahasa kedua.

  1.15 Apakah yang dimaksudkan dengan

  Linguistik Terapan?

  1.16 Bagaimanakah Linguistik Terapan

  dapat dimanfaatkan dalam pengajaran

  bahasa?

  1.13 Apakah yang dibincangkan dalam

  Linguistik Am?

  1.14 Huraikan ciri-ciri Linguistik Am

  bahasa Melayu.

 • 11

  LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1

  viii. Apakah Psikolinguistik?

  Psikolinguistik ialah cabang linguistik yang mengkaji hubungan antara bahasa

  dengan jiwa manusia. Maksudnya, Psikolinguistik menganalisis jenis-jenis,

  bentuk-bentuk bahasa dan perkataan-perkataan yang digunakan oleh penutur dan

  hubungannya dengan fikiran dan jiwa penutur itu. Robert Lado, seorang ahli

  dalam bidang pengajaran bahasa mengatakan bahawa Psikolinguistik ialah

  pendekatan gabungan melalui psikologi dan linguistik bagi telaah atau studi

  pengetahuan bahasa, bahasa dalam pemakaian, perubahan bahasa dan hal-hal

  yang ada kaitannya dengan itu yang tidak begitu mudah dicapai atau didekati

  melalui salah satu dari kedua ilmu tersebut secara terpisah atau sendiri-sendiri

  (Lado, 1976:220). Emmon Bach dengan singkat dan tegas mengutarakan bahawa

  Psikolinguistik adalah satu ilmu yang meneliti bagaimana sebenarnya para

  pembaca/ pemakai sesuatu bahasa membentuk/ membangun atau mengerti

  kalimat-kalimat bahasa tersebut (Bach, 1964:64).

  Menurut Ronald W. Langacker, Psikolinguistik ialah studi atau telaah

  mengenai behaviour atau perilaku linguistik, iaitu performansi atau perbuatan dan

  perlengkapan atau aparat psikologis yang bertanggungjawab atasnya (Langacker,

  1968:6) (lihat Henry Guntur Tarigan, 1985:3). Psikolinguistik turut mengkaji

  perkaitan antara peranan bahasa dengan proses mengingat, membuat persepsi,

  pemerhatian dan pembelajaran. Disiplin ini juga memberikan perhatian terhadap

  pengaruh ingatan ke atas pertuturan dan kefahaman. Psikolinguistik turut

  meneliti aspek penguasaan bahasa kanak-kanak dan mengkaji proses akal kanak-

  kanak dalam memahami, mengingat dan melahirkan kembali bentuk-bentuk

  bahasa dalam pertuturan.

  1.17 Jelaskan Psikolinguistik berdasarkan

  definisi tokoh-tokoh bahasa.

  1.18 Apakah yang diteliti dalam Psikolinguistik?

 • 12

  LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1

  Apakah Cabang Linguistik Lain?

  Terdapat juga beberapa cabang linguistik yang lain seperti Linguistik Etnografi

  (Ethnographic Linguistics), iaitu kajian terhadap lingkungan alam dan budaya

  sesuatu masyarakat dan hubungannya dengan bahasa dan situasi pertuturan,

  Linguistik Fungsional (Functional Linguistics), iaitu analisis bahasa yang

  memberi perhatian kepada pelbagai fungsi bahasa, baik dalam bidang bahasa

  ataupun di luar bidang bahasa.

  Huraian tentang Linguistik Fungsional ini ada terkandung di dalam teori dan

  tulisan sarjana-sarjana seperti Buhler, Firth, Martinet, Halliday, Pike, Troubetzkoy

  dan lain-lain. Pada tahun 1970-an, telah wujud Tatabahasa Fungsional

  (Functional Grammar), iaitu satu teori linguistik yang lahir sebagai satu alternatif

  kepada teori Tatabahasa Transformasi Generatif; Linguistik Kognitif (Cognitive

  Linguistics), iaitu kajian terhadap bahasa yang menekankan hubungan antara

  bentuk-bentuk bahasa dengan informasi-informasi yang terdapat di dalam otak

  atau akal manusia. Lamb mengakui bahawa teori stratifikasi merupakan sejenis

  Linguistik Kognitif; Linguistik Matematik (Mathematical Linguistics), iaitu

  sejenis kajian terhadap bahasa yang mempelajari ciri-ciri matematik dalam bahasa

  dengan menggunakan konsep-konsep statistik dan algebra; Linguistik

  Komputasi (Computational Linguistics), iaitu cabang linguistik yang menggunakan

  teknik komputer dalam kajian bahasa dan kesusasteraan; Linguistik Medis

  (Language Pathology), iaitu cabang Linguistik Terapan yang mengkaji

  permasalahan dalam bahasa seperti cacat bahasa dan sebagainya. Kajian ini juga

  disebut patologi bahasa; Linguistik Pedagogi (Pedagogical Linguistics), iaitu

  cabang kajian bahasa yang menerapkan teori dan hasil kajian bahasa dalam

  pengajaran, misalnya menerapkan teori dan dapatan kajian linguistik dalam

  mencari kaedah-kaedah yang efektif dalam pengajaran bahasa dan lain-lain;

  Linguistik Kontrastif (Contrastive Linguistics), iaitu cabang linguistik yang

  mengkaji persamaan dan perbezaan antara bahasa-bahasa atau dialek-dialek

  untuk mencari prinsip-prinsip yang dapat diterapkan dalam pengajaran bahasa

  atau penterjemahan; Linguistik Renaisans (Renaissance Linguistics), iaitu kajian

  linguistik pada zaman Renaisans, iaitu zaman sesudah linguistik abad

  pertengahan yang ditandai oleh perluasan kajian atau pandangan di luar bahasa

  Yunani dan Latin dan bahasa-bahasa Indo-Eropah dengan menambahkan

  beberapa konsep dan kategori baharu dalam kajian bahasa; Linguistik Saussure

 • 13

  LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1

  (Saussure Linguistics) ialah istilah yang digunakan untuk kajian linguistik teori

  Ferdinand de Saussure, yang mencakupi pemisahan antara pendekatan diakronis

  dan sinkronis, perbezaan antara langue dengan parole, hubungan paradigmatis

  dan sintagmatis.

  Teori ini dianut pula dengan perubahan atau tanpa perubahan oleh aliran

  Praha dan Glosematik; Linguistik Struktural (Structural Linguistics), iaitu bidang

  kajian linguistik yang menggunakan teori, kaedah dan pendekatan struktural, iaitu

  yang menganggap bahasa itu mempunyai struktur atau sistem yang bebas. Aliran

  ini menumpukan kajian ke atas bahasa lisan dan tidak mengutamakan aspek

  semantik. Hasil kajian linguistik struktural ini boleh digunakan untuk melatih

  pelajar-pelajar asing atau yang baru mempelajari bahasa atau pelajar yang lemah

  pencapaian dalam penguasaan bahasa.

  Linguistik Taksonomi (Taxonomic Linguistics) ialah pendekatan kajian dan

  analisis bahasa dengan tujuan utama untuk mendaftarkan dan mengklasifikasikan

  pelbagai fenomena bahasa kepada kelompok atau golongan seperti kelas atau

  golongan kata dalam tatabahasa, jenis-jenis konsonan dalam bidang fonetik,

  medan makna dalam bidang semantik dan sebagainya; Linguistik Sinkronis

  (Syncronic Linguistics), iaitu kajian bahasa yang dilakukan terhad pada satu-satu

  masa tertentu, misanya kajian bahasa Melayu pada hari ini, atau pada abad ke-20

  tanpa melihat perubahan-perubahan pada bahasa itu dan tidak pula membuat

  perbandingan antara perkembangan bahasa dari satu masa ke satu masa.

  Cara Linguistik Sinkronis ini digunakan dalam kajian Linguistik Deskriptif,

  iaitu mengkaji satu-satu bahasa itu pada satu-satu masa tertentu. Kajian cara

  Sinkronis ini diperkenalkan oleh linguis bangsa Swiss, Ferdinand de Saussure

  (1916). Linguistik Diakronis (Diachronic Linguistics), iaitu linguistik yang

  mengkaji bahasa pada dua masa atau yang berlainan masa, misalnya mengkaji

  bahasa Melayu pada zaman sebelum merdeka dengan bahasa pada zaman

  selepas merdeka dengan melihat perubahan-perubahan bahasa daripada segi

  fonologi, morfologi, sintaksis dan semantik. Cara kajian Linguistik Diakronis ini

  diperkenalkan oleh ahli bahasa bangsa Swiss, Ferdinand de Saussure.

 • 14

  LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1

  Linguistik Aliran Tatabahasa Transformasi Generatif

  Apabila membicarakan ilmu linguistik dan cabang-cabang atau bidang-bidangnya,

  rasanya tidak lengkap jika tidak disentuh serba ringkas tentang ilmu Linguistik

  Aliran Tatabahasa Transformasi Generatif (Transformational Generative

  Grammar) sebagai pengetahuan ringkas. Tatabahasa aliran Transformasi

  Generatif ini ialah satu aliran kajian bahasa yang dikemukakan oleh ahli bahasa

  Amerika bernama Noam Chomsky, Profesor Linguistik dan bahasa-bahasa moden

  di Massachusetts Institute of Technology.

  Beliau telah mengemukakan teori tatabahasa Transformasi Generatif ini

  dalam buku monografnya yang terkenal, iaitu Syntactic Structures pada tahun

  1957. Teori Transformasi Generatif ini dianggapkan sebagai satu aliran linguistik

  yang baru dan sebagai revolusi dalam bidang kajian tatabahasa. Kemudian

  Chomsky telah memperbaiki teori ini dan menerbitkan pula buku Aspects of the

  Theory of Syntax pada tahun 1965 dan teori ini dianggap sebagai teori standard.

  Teori ini menumpukan kajian dalam bidang sintaksis atau ayat dan mengutamakan

  bidang makna atau semantik.

  Menurut teori ini, setiap ayat yang dilahirkan mengandungi dua peringkat.

  Pertama, peringkat struktur dalaman, iaitu struktur yang biasanya mengandungi

  bentuk ayat dasar atau ayat inti yang diperlukan untuk membentuk asas makna

  ayat atau dengan kata lain membentuk semantik ayat. Kedua, peringkat struktur

  permukaan, iaitu struktur ayat yang biasanya telah mengalami perubahan

  daripada struktur dalamannya dan merupakan bentuk ayat yang akan sebenarnya

  diucapkan oleh si penutur dan yang diperlukan untuk ditafsirkan oleh bahagian

  bunyi bahasa yang dinamai komponen fonologi (Nik Safiah Karim dan rakan-

  rakan, 2003:505).

  1.19 Terangkan cabang linguistik lain.

  1.20 Huraikan maksud Linguistik Fungsional.

  1.21 Bincangkan perbezaan antara Linguistik

  Sinkronis dengan Linguistik Diakronis.

 • 15

  LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1

  Kedua-dua jenis struktur, iaitu struktur dalaman dan struktur permukaan

  diterbitkan oleh dua jenis hukum atau rumus tatabahasa, iaitu rumus struktur

  frasa dan rumus transformasi. Rumus struktur frasa menerbitkan ayat-ayat pada

  peringkat struktur dalaman dan rumus transformasi pula berfungsi menukarkan

  pola atau struktur ayat-ayat hingga membawa kepada peringkat struktur

  permukaan. Bentuk ayat struktur permukaan selalunya tidak serupa dengan

  bentuk struktur dalaman. Struktur dalaman yang diwujudkan oleh rumus struktur

  frasa kemudian akan menjadi input kepada komponen yang mengandungi rumus

  transformasi. Rumus transformasi itu berkuasa untuk menggugurkan unsur kata,

  menambahkan unsur kata dan mengubah atau menyusun semula susunan

  unsur kata. Teori ini juga mengandaikan bahawa kedua-dua jenis rumus

  tatabahasa itu menjadi sebahagian daripada unsur kecekapan berbahasa

  seseorang individu (ibid:202).

  1.22 Huraikan konsep Linguistik Aliran

  Tatabahasa Transformatif Generatif.

  1.23 Jelaskan rumus struktur frasa dan rumus

  transformasi.

  1.24 Nyatakan semua Cabang Linguistik.

  1.25 Bincangkan sejauh mana Ilmu Linguistik penting kepada guru bahasa. 1.26 Huraikan Ilmu Linguistik yang melihat

  perubahan dan perkembangan bahasa.

 • 16

  LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1

  PANDUAN MENJAWAB SOALAN LATIHAN UNIT 1

  1.1 Bagi soalan ini, jawapan anda harus mencakupi:

  i. Asal usul perkataan linguistik

  ii. Bapa linguistik moden

  iii. Laras-laras linguistik seperti Langue, Langage, Parole, bilingualisme dan

  multilingualisme

  iv. Sila rujuk sumber lain daripada buku, internet, jurnal, youtube dan

  seumpamanya

  1.2 Jawapan bagi soalan ini perlu menyentuh:

  i. perihal Ferdinand de Saussure dan hasil usahanya dalam bidang ilmu

  linguistik (Linguistique General)

  ii. Sila rujuk sumber lain daripada buku, internet, jurnal, youtube dan

  seumpamanya.

  1.3 Bagi soalan ini, anda harus menghuraikan:

  i. Maksud Linguistik Deskripstif

  ii. Sertakan contoh-contoh bidang linguistik yang dihuraikan oleh Linguistik

  Deskriptif, termasuklah bidang fonetik dan fonologi kata, frasa dan

  ayat

  iii. Sila rujuk sumber lain daripada buku, internet, jurnal, youtube, dll.

  1.4 Bagi soalan ini, anda perlu memberikan:

  i. Ciri-ciri Linguistik Deskriptif

  ii. Sertakan contoh-contohnya sekali, misalnya menghuraikan bahasa

  Melayu

  iii. Aspek yang dihuraikan meliputi fonetik dan fonologi kata, frasa dan ayat

  bahasa Melayu secara deskriptif

  iv. Sila rujuk sumber lain daripada buku, internet, jurnal, youtube dan

  seumpamanya

  1.5 Bagi soalan ini, anda perlu memberikan:

  i. Definisi Linguistik Historis

  ii. Contoh perkembangan bahasa secara historis, misalnya bahasa Melayu

  sebelum merdeka dan bahasa Melayu selepas merdeka

 • 17

  LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1

  iii. Sila rujuk sumber lain daripada buku, internet, jurnal, youtube dan

  seumpamanya

  1.6 Bagi menjawab soalan ini, anda perlu:

  i. Memahami disiplin Linguistik Historis yang mengutamakan sejarah

  satu-satu bahasa itu

  ii. Misalnya bahasa Melayu, mempunyai sejarah perkembangan dan

  pertumbuhan bahasa itu

  iii. Pengaruh bahasa Arab, Sanskrit, Cina dan Inggeris dari segi sejarah turut

  menambah perbendaharaan kata bahasa Melayu.

  iv. Sila rujuk sumber lain daripada buku, internet, jurnal, youtube dan

  seumpamanya.

  1.7 Bagi menjawab soalan ini, anda perlu:

  i. Menjelaskan maksud linguistik komparatif

  ii. Sila rujuk sumber lain daripada buku, internet, jurnal, youtube dan

  seumpamanya.

  1.8 Bagi menjawab soalan ini, anda perlu:

  i. Menghuraikan linguistik komparatif, misalnya bahasa yang boleh

  dibanding-bandingkan, iaitu bahasa serumpun

  iv. Contoh bahasa serumpun: bahasa Melayu, bahasa Tagalog, bahasa Iban,

  bahasa Indonesia

  v. Dialek serumpun bahasa Melayu seperti dialek Kedah, dialek Kelantan,

  dialek Perak dan seumpamanya.

  vi. Sila rujuk sumber lain daripada buku, internet, jurnal, youtube, dan

  seumpamanya.

  1.9 Bagi menjawab soalan ini, anda perlu memberikan:

  i. Maksud bidang Sosiolinguistik

  ii. Tokoh-tokoh Sosiolinguistik dalam negara dan luar negara

  iii. Sila rujuk sumber lain daripada buku, internet, jurnal, youtube dan

  seumpamanya.

  1.10 Bagi soalan ini, anda harus menghuraikan:

  i. Bidang Sosiolinguistik yang mencakupi semua aspek yang ada kaitan

  antara bahasa dengan masyarakat

 • 18

  LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1

  ii. Anda perlu memberi jawapan anda yang meliputi bahasa kebangsaan,

  pidjin, kreol, bahasa kebangsaan, bahasa rasmi dan seumpamanya

  iii. Jawapan anda juga harus meliputi bilingualisme dan multilingualisme serta

  dialek dan ideolek

  iv. Anda juga harus memberikan jawapan anda meliputi sikap terhadap

  bahasa, sistem panggilan dalam masyarakat, kesetiaan terhadap bahasa

  dan perancangan bahasa.

  1.11 Bagi soalan ini, jawapan anda harus mencakupi:

  i. Penjelasan tentang konsep neurolinguistik

  ii. Aspek-aspek neurolinguistik

  1.12 Bagi soalan ini, jawapan anda harus:

  i. Menerangkan hubungan antara neurolinguistik dengan penyakit afasia

  ii. Aspek-aspek lain berkaitan dengan neurolinguistik

  iii. Sila rujuk sumber lain daripada buku, internet, jurnal, youtube dan

  seumpamanya.

  1.13 Bagi menjawab soalan ini, anda perlu memberikan:

  i. Maksud linguistik am

  ii. Contoh linguistik am yang terdapat dalam bahasa Melayu

  iii. Sila hurai secara am bidang fonetik dan fonologi bahasa Melayu.

  1.14 Bagi menjawab soalan ini, anda perlu memberikan:

  i. Ciri-ciri linguistik am

  ii. Contoh ciri-ciri linguistik am yang terdapat dalam bahasa Melayu seperti

  huraian secara umum tentang bunyi-bunyi bahasa, sistem fonem,

  pembentukan suku kata, kata, kata, frasa, klausa, ayat dan seumpamanya

  iii. Sila rujuk sumber lain daripada buku, internet, jurnal, youtube dan

  seumpamanya.

  1.15 Bagi soalan ini, anda perlu:

  i. Menerangkan maksud linguistik terapan

  ii. Menghuraikan kegunaan linguistik terapan dan seumpamanya, khususnya

  dalam pengajaran bahasa

  iii. Sila rujuk sumber lain daripada buku, internet, jurnal, youtube dan

  seumpamanya.

 • 19

  LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1

  1.16 Bagi soalan ini, anda perlu:

  i. Menghuraikan maksud linguistik terapan

  ii. Menjelaskan bagaimanakah linguistik terapan dimanfaatkan dalam

  pengajaran bahasa

  iii. Memberikan contoh buku teks yang mengandungi linguistik terapan

  iv. Sila rujuk sumber lain daripada buku, internet, jurnal, youtube dan

  seumpamanya.

  1.17 Bagi soalan ini, anda perlu:

  i. Memberikan definisi mengenai psikolinguistik

  ii. Menyatakan nama tokoh-tokoh psikolinguistik

  iii. Memberikan nama tokoh-tokoh bahasa Bahasa Melayu

  iv. Sila rujuk sumber lain daripada buku, internet, jurnal, youtube dan

  seumpamanya.

  1.18 Untuk menjawab soalan ini:

  i. Anda perlu menjelaskan jenis-jenis bahasa yang kerap digunakan oleh

  penutur tertentu

  ii. Anda perlu mengenal pasti bahasa-bahasa yang lazim digunakan oleh

  murid-murid tertentu pada peringkat-peringkat umur tertentu

  iii. Sila rujuk sumber lain daripada buku, internet, jurnal, youtube dan

  seumpamanya.

  1.19 Untuk menjawab soalan ini, anda perlu:

  i. Memberikan pelbagai cabang linguistik yang anda tahu

  ii. Menghuraikan dengan lebih lanjut setiap cabang linguistik tersebut

  iii. Menyertakan tokoh-tokoh linguistik dan aliran mereka

  iv. Sila rujuk sumber lain daripada buku, internet, jurnal, youtube dan

  seumpamanya.

  1.20 Untuk menjawab soalan ini, anda perlu:

  i. Berikan maksud linguistik fungsional

  ii. Menjelaskan aspek-aspek yang dicakupi oleh linguistik fungsional

  iii. Sertakan nama tokoh-tokoh linguistik fungsional

  iv. Sila rujuk sumber lain daripada buku, internet, jurnal, youtube dan

  seumpamanya.

 • 20

  LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1

  1.21 Untuk menjawab soalan ini, anda perlu:

  i. Berikan maksud linguistik sinkronis

  ii. Berikan maksud linguistik diakronis

  iii. Mengenal pasti perbezaan antara linguistik sinkronis dengan linguistik

  diakronis

  iv. Sila rujuk sumber lain daripada buku, internet, jurnal, youtube dan

  seumpamanya.

  1.22 Untuk menjawab soalan ini, huraian anda perlu meliputi:

  i. Maksud tatabahasa transformatif generatif

  ii. Noam Chomsky dan seumpamanya

  iii. Ciri-ciri tatabahasa transformatif generatif

  iv. Sila rujuk sumber lain daripada buku, internet, jurnal, youtube dan

  seumpamanya.

  1.23 Untuk menjawab soalan ini, anda perlu:

  i. Berikan maksud rumus struktur frasa

  ii. Berikan maksud rumus transformasi

  iii. Berikan contoh-contohnya sekali

  iv. Sila rujuk sumber lain daripada buku, internet, jurnal, youtube dan

  seumpamanya.

  1.24 Untuk menjawab soalan ini, huraian anda perlu:

  i. Menyatakan semua cabang linguistik yang anda tahu

  ii. Berikan penjelasan ringkas bagi setiap cabang linguistik tersebut

  iii. Sertakan contoh-contohnya sekali.

  1.25 Untuk menjawab soalan ini:

  i. Saya yakin anda pasti dapat menjelaskan kepentingan ilmu linguistik

  kepada guru, termasuklah membantu mengajar sebutan kepada

  murid-murid

  ii. Memahirkan murid-murid dengan sistem ejaan baharu

  iii. Memahirkan guru-guru menghuraikan bidang-bidang bahasa kepada

  murid-murid termasuklah frasa dan ayat

  1.26 Untuk menjawab soalan ini, anda perlulah:

  i. Menghuraikan segala aspek perubahan dan perkembangan bahasa

  Melayu sebelum merdeka, selepas merdeka dan bahasa Melayu terkini

  ii. Sila sertakan contoh-contohnya sekali.

 • 21

  LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1

  Rujukan

  Abdul Hamid Mahmood (1995). Ejaan bahasa Melayu terkini. Masa Enterprise. Abdul Hamid Mahmood (2002). Guru dan bahasa Melayu. Kuala Lumpur: City

  Reprographic Services. Abdul Hamid Mahmood dan Nurfarah Lo Abdullah (2007). Linguistik fonetik dan

  fonologi bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Aslita Sdn. Bhd. Abdullah Hassan (1993). Linguistik am untuk guru Bahasa Malaysia. Petaling

  Jaya: Fajar Bakti Sdn. Bhd. Alias Mohammad Yatim (1992). Fonetik dan fonologi suatu tinjauan. Kulim:

  Penerbit Sarlis. Arbak Othman (1983). Permulaan ilmu linguistik. Kuala Lumpur: Sarjana

  Enterprise. Ashby, P. (1995). Speech sounds. London: Routledge. Barnhart, C.L. & Barnhart, R.K. (Ed.) (1981). The world book of encyclopedia

  volume two. Toronto: World Book Inc. Bright, W. (Ed) (1992). International encyclopedia of linguistics. New York: Oxford

  University Press.

 • 22

  FONETIK DAN FONOLOGI / 2

  Unit

  2

  FONETIK DAN FONOLOGI

  Pengenalan

  Unit ini membincangkan hal tentang konsep Fonetik dan Fonologi bahasa Melayu

  serta aspek kajiannya. Unit ini juga menjelaskan hal tentang bunyi bahasa, bukan

  bunyi bahasa, bunyi bersuara dan bukan bunyi bersuara serta menerangkan alat-

  alat artikulasi dan fungsinya dalam penghasilan bunyi bahasa Melayu.

  Apakah yang Dimaksudkan dengan Bunyi?

  Bunyi ialah kesan yang didengar oleh telinga yang berlaku apabila udara daripada

  paru-paru keluar melalui pita suara ke rongga tekak, kemudian terus keluar ke

  rongga mulut atau rongga hidung. Semasa udara keluar melalui rongga tekak dan

  HASIL PEMBELAJARAN

  Setelah selesai mempelajari unit ini, anda seharusnya dapat:

  i. membezakan kajian fonetik dan fonologi bahasa Melayu, ii. menjelaskan aspek kajian fonetik artikulasi, akustik dan

  fonetik auditori, iii. menganalisis bunyi bahasa, bukan bunyi bahasa, bunyi

  bersuara dan bukan bunyi bersuara, iv. mengetahui alat-alat artikulasi dan fungsinya dalam

  penghasilan bunyi bahasa Melayu.

 • 23

  FONETIK DAN FONOLOGI / 2

  rongga mulut atau rongga hidung, udara mungkin mengalami gangguan atau

  sekatan atau mungkin tidak. Udara yang keluar dalam bentuk gelombang itu

  mengenai bahagian gegendang telinga dan terhasillah bunyi.

  Tahukah Anda Pengertian Fonetik? Bunyi bahasa dikaji dalam bidang fonetik. Berikut diberikan beberapa definisi

  atau pengertian serta pendapat tentang fonetik:

  (i) Dalam The World Book of Dictionary (C.L. Barnhart & R.K. Barnhart,

  1981:1566), fonetik dikatakan the body of speech sounds of any one

  language, and their relation to one another.

  (ii) Kamus Linguistik (Harimurti Kridalaksana, 1984:51) memberikan

  definisi fonetik sebagai ilmu yang menyelidiki penghasilan,

  penyampaian dan penerimaan bunyi bahasa.

  (iii) Marsono dalam bukunya, Fonetik (1986:1) mendefinisikan fonetik

  sebagai ilmu yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa tanpa melihat

  fungsi bunyi itu sebagai pembeda makna dalam sesuatu bahasa.

  (iv) W. Bright (1992:194) dalam International Encyclopedia of Linguistics

  menghuraikan fonetik sebagai the study of the physical

  characteristics of human speech sounds.

  (v) Abdullah Hassan (1993:40) memberikan definisi fonetik sebagai

  fonetik mengkaji bunyi bahasa dari segi penyebutan, pendengaran

  atau sifatnya ... Fonetik amnya ialah pengkajian terhadap unsur-unsur

  dalam bentuk bunyi.

  (vi) The Penguin Dictionary (2004:1046) menjelaskan fonetik sebagai the

  study and classification of speech sounds.

  (vii) Menurut Kamus Dewan (2005:354), fonetik ialah ilmu bahasa

  (linguistik) yang berkaitan dengan penyebutan kata dan lambang

  yang menunjukkan sebutannya.

 • 24

  FONETIK DAN FONOLOGI / 2

  Tahukah Anda Pengertian Fonologi?

  Bunyi-bunyi bahasa yang mempunyai sistem atau peraturan pula dikaji dalam

  bidang fonologi. Antara definisi atau pengertian serta pandangan tentang fonologi

  adalah seperti yang berikut:

  (i) F. Parker (1974:112) memberikan pengertian fonologi sebagai ...

  suatu bidang yang mengkaji sesuatu bahasa, iaitu rumus-rumus yang

  menentukan sebutan.

  (ii) Kamus Linguistik (Harimurti Kridalaksana, 1984:61) memberikan

  definisi fonologi sebagai bidang dalam linguistik yang menyelidiki

  bunyi-bunyi bahasa mengikut fungsinya.

  (iii) Dalam World Book of Dictionary (C.L. Barnhart & R.K. Barnhart,

  1981:1567), fonologi didefinisikan sebagai the systems of sounds

  used in a language.

  (iv) Abdullah Hassan dalam bukunya, Linguistik Am untuk Guru Bahasa

  Malaysia (1993:40) menyatakan bahawa fonologi mengkaji bunyi-

  bunyi yang berfungsi dalam sesuatu bahasa itu.

  (v) Menurut J. Clark dan C. Yallop (1995:5) phonology is concerned with

  the organization of speech within specific languages.

  (vi) P. Roach dalam bukunya Phonetics, menjelaskan fonologi sebagai

  the study of the distinctive sound units of a language, the patterns

  they form, and the rules which regulate their use (2001:111).

  (vii) Fonologi dalam The Penguin Dictionary (2004:1045) ditakrifkan

  sebagai the study of the sound systems of a language.

  2.1 Berikan definisi fonetik menurut tokoh yang anda tahu.

  2.2 Rumuskan konsep fonetik berdasarkan definisi yang telah diberikan oleh tokoh-tokoh di atas.

 • 25

  FONETIK DAN FONOLOGI / 2

  Tahukah Anda Konsep Fonetik dan Fonologi dalam Bahasa Melayu? Berdasarkan pelbagai definisi dan pengertian daripada beberapa buah kamus dan

  ensiklopedia serta berdasarkan pandangan dan pendapat yang diberikan oleh

  beberapa orang sarjana bahasa tentang fonetik dan fonologi, dapat kita rumuskan

  bahawa fonetik mengkaji bunyi-bunyi bahasa yang dituturkan oleh manusia, iaitu

  mengkaji bunyi-bunyi bahasa dari segi cara pengeluarannya, daerah

  pengeluarannya dan alat-alat pengucapan yang terlibat dalam menghasilkan

  bunyi-bunyi bahasa.

  Dalam bidang fonetik, terdapat tiga aspek kajian yang dilakukan, iaitu:

  (i) fonetik artikulasi

  (ii) fonetik akustik

  (iii) fonetik auditori

  Fonetik artikulasi mengkaji bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dikeluarkan

  oleh alat-alat artikulasi. Fonetik akustik pula mengkaji sifat bunyi itu sendiri, iaitu

  bagaimana gelombang udara dari paru-paru mengalami perubahan yang

  disebabkan oleh gangguan yang dibuat oleh alat artikulasi seperti pita suara, lidah,

  bibir dan sebagainya (lihat rajah 2.1 bentuk gelombang akustik). Fonetik

  auditori pula merupakan kajian yang berkaitan dengan pendengaran terhadap

  bunyi-bunyi yang dihasilkan supaya bunyi-bunyi itu dapat diperturunkan ke dalam

  lambang-lambang yang tepat.

  2.3 Jelaskan konsep fonologi berdasarkan pandangan tokoh yang anda tahu.

  2.4 Bezakan konsep antara fonetik dengan fonologi.

 • 26

  FONETIK DAN FONOLOGI / 2

  Rajah 2.1: Bentuk gelombang akustik bagi perkataan bahasa Inggeris see /si:/ (Sumber: P. Roach, 2001:40)

  Fonologi pula dapat disimpulkan sebagai kajian terhadap fungsi-fungsi bunyi

  bahasa. Maksudnya bidang fonologi menentukan sistem bunyi satu-satu bahasa

  dengan berdasarkan jenis-jenis bunyi sama ada bunyi itu distingtif (membezakan

  makna) atau tidak distingtif (tidak membezakan makna). Matlamat akhir bidang

  fonologi ialah menentukan sistem bunyi atau menentukan huruf-huruf atau fonem-

  fonem tertentu yang seterusnya mewujudkan sistem ejaan bagi sesuatu bahasa.

  Oleh itu, apakah yang dimaksudkan dengan Fonetik dan Fonologi Bahasa

  Melayu? Fonetik dan fonologi bahasa Melayu ialah bidang pengajian yang

  melibatkan pengkajian terhadap bunyi-bunyi bahasa dan fungsi-fungsi bunyi

  bahasa dalam bahasa Melayu. Kajian fonetik dan fonologi bahasa Melayu

  meliputi bidang bagaimana bunyi-bunyi bahasa Melayu itu dihasilkan atau

  dituturkan, misalnya bagaimanakah bunyi-bunyi vokal dan konsonan serta

  diftong dalam bahasa Melayu itu dihasilkan. Apakah alat-alat artikulasi yang

  terlibat dan daerah mana pada alat artikulasi yang berperanan dalam

  menghasilkan bunyi-bunyi bahasa dalam bahasa Melayu. Misalnya, bagaimanakah

  cara menghasilkan bunyi vokal hadapan, vokal belakang, dan vokal tengah

  dalam bahasa Melayu. Dalam bidang ini, juga turut dikaji pelbagai jenis bunyi

  konsonan dalam bahasa Melayu seperti konsonan letupan, letusan, geseran,

  sengau, separuh vokal dan seumpamanya. Bidang ini turut mengkaji jenis-jenis

  diftong seperti diftong au, ai dan oi dalam bahasa Melayu (Abdul Hamid

  Mahmood, 2002:198).

  s i

 • 27

  FONETIK DAN FONOLOGI / 2

  Tahukah Anda Bunyi Bahasa dan Bukan Bunyi Bahasa?

  Dalam kehidupan, manusia menyedut udara setiap hari. Udara merupakan

  sumber tenaga utama dalam penghasilan bunyi bahasa. Udara disedut ke dalam

  paru-paru dan dihembuskan keluar bersama-sama waktu kita sedang bernafas.

  Udara yang dihembuskan (atau dihirup untuk sebahagian kecil bunyi bahasa) itu,

  kemudian mendapat halangan atau gangguan di berbagai-bagai tempat alat

  artikulasi dengan berbagai-bagai cara sehingga terjadilah bunyi-bunyi bahasa.

  Tempat atau alat artikulasi yang dilalui, antaranya ialah batang tenggorok, pangkal

  tenggorok, kerongkong, rongga mulut, rongga hidung atau rongga hidung

  bersama-sama dengan alat yang lain. Pada waktu udara mengalir keluar, pita

  suara boleh berada dalam keadaan terbuka atau tertutup. Jika pita suara itu

  terbuka, udara dapat keluar bagi menghasilkan bunyi-bunyi tidak bersuara. Jika

  pita suara itu tertutup, udara yang keluar dengan kuat akan menggegarkan pita

  suara, maka lahirlah bunyi-bunyi bersuara seperti bunyi vokal. Jika udara

  mengalami gangguan atau himpitan, maka bunyi-bunyi yang dihasilkan merupakan

  bunyi-bunyi konsonan. Bunyi bahasa tidak akan terjadi sekiranya tiada halangan

  atau gangguan pada alat artikulasi seperti dalam bernafas.

  Bunyi bahasa ialah bunyi yang dihasilkan oleh alat artikulasi manusia yang

  digunakan dalam pertuturan. Bunyi yang bukan bunyi bahasa pula merupakan

  bunyi yang mungkin dihasilkan oleh alat artikulasi, tetapi tidak digunakan dalam

  pertuturan, misalnya bunyi batuk, bunyi siulan, bunyi sendawa, bunyi dehem, bunyi

  berdengkur dan seumpamanya. Bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat yang bukan

  alat artikulasi seperti bunyi lipatan jari, tepuk tangan dan seumpamanya juga

  bukan bunyi bahasa. Rajah 2.2 yang berikut menunjukkan proses penghasilan

  bunyi.

  2.5 Bincangkan aspek-aspek kajian bidang fonetik; fonetik artikulasi, fonetik akustik dan fonetik auditori.

 • 28

  FONETIK DAN FONOLOGI / 2

  Rajah 2.2: Proses Penghasilan Bunyi (Sumber: B.William, 1992:195)

  Proses oral

  Proses sebutan

  (artikulasi)

  Proses penghasilan

  bunyi (fonasi)

  Proses pengaliran

  udara (menghembus

  dan menghirup)

  paru-paru

  2.6 Dengan menyertakan gambar rajah, terangkan proses-proses yang terlibat dalam penghasilan bunyi.

  2.7 Apakah yang dimaksudkan dengan bunyi bahasa dan bukan bunyi bahasa?

  2.8 Berikan lima contoh bunyi bahasa dan

  bukan bunyi bahasa.

 • 29

  FONETIK DAN FONOLOGI / 2

  Apakah Alat Artikulasi? Seperti yang diterangkan bahawa bunyi bahasa terjadi jika udara mengalami

  halangan atau gangguan pada alat-alat artikulasi. Secara terperinci, bahagian-

  bahagian anggota tubuh yang ikut membentuk bunyi, baik secara langsung

  ataupun tidak langsung ialah alat artikulasi. Alat artikulasi atau disebut juga

  artikulator yang berfungsi dalam penghasilan bunyi-bunyi bahasa terdiri daripada

  yang berikut:

  (1) Paru-paru (lungs)

  (2) Batang tenggorok (trachea)

  (3) Pangkal tenggorok (larynx)

  (4) Pita suara (vocal cords)

  (5) Krikoid (cricoid)

  (6) Tiroid (thyroid) atau halkum

  (7) Aritenoid (arythenoids)

  (8) Dinding rongga kerongkongan (wall of pharynx)

  (9) Epiglotis (epiglottis)

  (10) Akar lidah (root of tongue)

  (11) Akar lidah, lidah belakang, pangkal lidah (hump, back of tongue, dorsum)

  (12) Tengah lidah (middle of the tongue, medium)

  (13) Daun lidah (blade of the tongue, laminal)

  (14) Hujung lidah (tip of the tongue, apex)

  (15) Anak tekak (uvula)

  (16) Langit-langit lembut (soft palate, velum)

  (17) Langit-langit keras (hard palate, palatum)

  (18) Gusi dalam, gusi belakang, ceruk gigi, lengkung kaki gigi (alveola,

  alveolum)

  (19) Gigi atas (upper teeth, denia)

  (20) Gigi bawah (lower teeth, denta)

  (21) Bibir atas (upper lip, labia)

  (22) Bibir bawah (lower lip, labia)

  (23) Mulut (mouth)

  (24) Rongga mulut (oral cavity, mouth cavity)

  (25) Rongga hidung (nose cavity, nasal cavity)

 • 30

  FONETIK DAN FONOLOGI / 2

  Rajah 2.3: Alat-alat Artikulasi

  14

  5 7

  5 3

  9

  4

  6

  8

  15

  16

  17

  18

  25

  19

  20

  21

  23

  22 24

  10

  1

  2

  11

  12

  13

 • 31

  FONETIK DAN FONOLOGI / 2

  Tahukah Anda Fungsi Alat Artikulasi? Setelah kita mengenali pelbagai jenis alat artikulasi yang berperanan dalam

  penghasilan bunyi-bunyi bahasa, sekarang kita meneliti dengan terperinci fungsi-

  fungsi alat artikulasi tersebut:

  Paru-paru

  Fungsi utama paru-paru adalah untuk pernafasan. Bernafas pada dasarnya ialah

  mengalirkan udara ke dalam paru-paru. Proses ini disebut menarik nafas dan

  mengeluarkan udara yang telah kotor. Proses ini disebut menghembuskan nafas.

  Udara yang mengandungi O2 (oksigen) akan mengalir ke paru-paru jika

  tekanan udara luar lebih besar daripada tekanan udara dalam paru-paru.

  Berkurangnya tekanan udara dalam paru-paru kerana adanya pembesaran

  ruangan, begitu pula sebaliknya. Udara akan mengalir keluar dari paru-paru hanya

  apabila tekanan udara yang ada di dalam paru-paru lebih besar daripada tekanan

  udara yang ada di luar, sehingga memungkinkan CO2 (gas karbon dioksida)

  mengalir ke luar.

  Selama manusia masih hidup, proses mengembang (pembesaran ruangan

  paru-paru) dan mengempis (pengecilan ruangan paru-paru)nya paru-paru yang

  dikerjakan oleh otot-otot paru-paru, otot perut dan rongga dada berjalan terus

  secara teratur. Arus udara yang dari paru-paru inilah yang menjadi sumber syarat

  mutlak terjadinya bunyi (K.L. Pike, 1947:4; B. Malmberg, 1963:21-22).

  Epiglotis (katup pangkal tenggorok) terletak pada pintu masuk pangkal

  tenggorok berfungsi untuk melindungi masuknya makanan atau minuman ke

  batang tenggorok. Pada waktu kita menelan makanan dan minuman, epiglotis

  menutup batang tenggorok sehingga makanan atau minuman tidak masuk ke

  saluran itu. Dalam pembentukan bunyi bahasa, epiglotis ini tidak mempunyai

  peranan apa-apa.

  Pangkal Tenggorok (Larynx)

  Pangkal tenggorok atau laring (larynx) adalah rongga pada hujung pipa

  pernafasan. Rongga ini terdiri daripada empat komponen, iaitu (i) tulang rawan

  krikoid, (ii) dua tulang rawan aritenoid, (iii) sepasang pita suara dan (iv) tulang

  rawan tiroid (B. Malmberg, 1963:22). Tulang rawan krikoid berbentuk seperti

  lingkaran sebagai tumpuannya terletak di belakang. Dua tulang rawan aritenoid

 • 32

  FONETIK DAN FONOLOGI / 2

  bentuknya kecil seperti piramid terletak di atas rawan krikoid. Sistem otot aritenoid

  dapat bergerak mengatur gerakan pada sepasang pita suara. Pita suara

  bahagian muka terkait pada tulang rawan tiroid, sedangkan bahagian belakang

  pada tulang rawan aritenoid. Sepasang pita suara dapat membuka lebar,

  membuka, menutup dan menutup rapat. Fungsi utama pita suara ini adalah

  sebagai pintu klep yang mengatur pengawasan arus udara antara paru-paru

  dengan mulut atau hidung. Tulang rawan tiroid atau halkum yang dapat dilihat

  berbentuk menonjol pada kaum laki-laki sebenarnya tidak begitu mempunyai

  peranan yang bererti dalam pembentukan bunyi bahasa.

  Keterangan: Garis putus dengan titik menarik nafas Garis agak tebal bernafas biasa (normal) Garis tipis di tengah fonasi Garis putus melengkung di bawah pergerakan arah aritenoid

  Rajah 2.4: Proses Menutup dan Membukanya Glotis (Sumber: B. Malmberg, 1963:25)

  Dengan peristiwa membuka dan menutupnya pita suara, maka terbentuklah

  suatu celah atau ruang di antara sepasang pita suara. Celah itu disebut glotis.

  Sehubungan dengan terjadinya bunyi dan pernafasan, maka glotis biasa

  dibezakan atas empat posisi, iaitu dalam keadaan: terbuka lebar, terbuka, tertutup

  dan tertutup rapat. Glotis dalam keadaan terbuka lebar terjadi apabila kita

  bernafas secara normal. Glotis dalam keadaan terbuka dalam menghasilkan bunyi

  tak bersuara; sedang dalam keadaan tertutup, sehingga memungkinkan arus

  udara yang mengalir menggetarkan pita suara pada waktu menghasilkan bunyi

  Tiroid (lekum)

  Aritenoid

  Krikoid

 • 33

  FONETIK DAN FONOLOGI / 2

  bersuara. Proses menggetarnya pita suara itu sendiri disebut fonasi (phonation)

  (B. Malmberg, 1963:23-25; P. Ladefoged, 1973:7-22). Yang terakhir, keadaannya

  tertutup rapat, iaitu dengan menghasilkan bunyi hamzah. Rajah 2.5 yang berikut

  dapat memperjelas huraian ini.

  Keterangan:

  1 - pita suara (celah, ruang, lubang pita suara)

  2 - glotis (garis tempat pertemuan pita suara)

  Rajah 2.5 : Keadaan Pita Suara & Glotis ketika Menghasilkan Bunyi (Sumber: P. Ladefoged, 1973:6)

  tulang

  rawan

  aritenoid

  1

  2

  tulang

  rawan

  aritenoid

  1

  2

  1

  2

  tulang

  rawan

  aritenoid

  1

  2

  tulang

  rawan

  aritenoid

  Pita suara tertutup dalam menghasilkan bunyi bersuara

  Pita suara tertutup rapat dalam menghasilkan bunyi hamzah

  Pita suara terbuka lebar dalam bernafas normal

  Pita suara terbuka dalam menghasilkan bunyi tak bersuara

 • 34

  FONETIK DAN FONOLOGI / 2

  Rongga Kerongkongan (Pharynx)

  Rongga kerongkongan atau faring (pharynx) ialah rongga yang terletak di antara

  pangkal tenggorok dengan rongga mulut dan rongga hidung. Fungsi utamanya

  adalah sebagai saluran makanan dan minuman. Dalam pembentukan bunyi

  bahasa, peranannya terutama hanyalah sebagai tabung udara yang akan ikut

  bergetar apabila pita suara bergetar. Bunyi bahasa yang dihasilkan oleh faring

  disebut bunyi faringal (Bloch & George, L. Trager, 1942:16). Bunyi sebegini

  terdapat dalam bahasa Arab dan Hebrew (M. Davenport & S.J. Hannahs,

  1998:13).

  Langit-langit Lembut (Soft Palate, Velum)

  Langit-langit lembut (velum), iaitu bahagian lembut selepas langit-langit keras,

  beserta bahagian hujungnya yang disebut anak tekak (uvula) dapat turun naik

  sedemikian rupa. Dalam keadaan bernafas normal, langit-langit lunak beserta

  hujung anak tekak menurun, sehingga udara dapat keluar masuk melalui rongga

  hidung. Demikian pula pada waktu terbentuknya bunyi nasal. Dalam kebanyakan

  pembentukan bunyi bahasa, iaitu bunyi non-nasal atau pada waktu kita menguap,

  langit-langit lembut beserta anak tekaknya terangkat ke atas menutup rongga

  hidung. Bunyi bahasa yang dihasilkan oleh langit-langit lembut ini disebut bunyi

  velar. Dalam pembentukan bunyi, ia sebagai artikulator pasif, sedangkan

  artikulator (aktif)nya ialah pangkal lidah. Bunyi yang dibentuk oleh pangkal lidah

  (dorsum) disebut dorsal (Bloch & George L. Trager, 1942:16). Gabungan kedua-

  duanya menjadi dorso-velar. Untuk bunyi yang dihasilkan dengan halangan anak

  tekak (uvula) disebut bunyi anak tekak atau uvular.

  Langit-langit Keras (Hard Palate, Palatum)

  Langit-langit keras merupakan bahagian bertulang selepas gusi yang pada

  bahagian depan langit-langit itu melengkung cekung ke atas dan bahagian

  belakang berakhir dengan bahagian yang terasa lembut apabila diraba. Dalam

  pembentukan bunyi bahasa, langit-langit keras ini sebagai artikulator pasif,

  sedangkan artikulator aktifnya adalah hujung lidah atau tengah lidah. Bunyi yang

  dihasilkan oleh langit-langit keras (palatum) disebut palatal (Bloch & George L.

  Trager, 1942:15). Bunyi yang dihasilkan oleh hujung lidah (apex) disebut apikal

  dan bunyi yang dihasilkan dengan halangan tengah lidah (medium) disebut medial.

  Gabungan yang pertama menjadi apikopalatal sedangkan gabungan yang kedua

  menjadi medio-palatal.

 • 35

  FONETIK DAN FONOLOGI / 2

  Gusi Dalam (Alveola, Alveolum)

  Gusi dalam (gusi belakang, ceruk gigi, lengkung kaki gigi, lekuk gigi) adalah

  bahagian gusi tempat letak akar gigi depan atas bahagian belakang, terletak tepat

  di atas serta di belakang gigi yang melengkung ke dalam menghadap lidah.

  Dalam pembentukan bunyi bahasa, gusi ini sebagai artikulator pasif sedang

  artikulator aktifnya adalah hujung lidah. Bunyi yang dihasilkan oleh gusi (alveola,

  alveolum) disebut bunyi alveolar atau bunyi gusi. Bunyi yang dihasilkan oleh

  halangan hujung lidah pada gusi disebut bunyi apiko-alveolar. Selain itu, dapat

  juga gusi bekerjasama dengan daun lidah sebagai artikulator aktifnya. Bunyi yang

  dihasilkan oleh daun lidah (lamina) disebut bunyi laminal. Gabungan kedua-

  duanya menjadi bunyi lamino-alveolar.

  Gigi (Teeth Denta)

  Gigi terbahagi menjadi dua, iaitu gigi bawah dan atas. Walaupun gigi bawah dapat

  digerakkan ke bawah dan ke atas namun dalam pembentukan bunyi bahasa tidak

  banyak berperanan, hanya bersifat membantu sahaja. Yang berfungsi penuh

  sebagai artikulator atau dasar artikulasi adalah gigi atas bekerjasama dengan bibir

  bawah atau hujung lidah. Bunyi yang dihasilkan oleh gigi (denta) disebut bunyi

  dental. Bunyi yang dihasilkan oleh bibir (labia) disebut bunyi labial. Bunyi yang

  dihasilkan oleh halangan gigi atas dengan bibir bawah disebut bunyi labio-dental

  dan yang dihasilkan oleh halangan gigi atas dengan hujung lidah disebut bunyi

  apiko-dental. Fungsi utama gigi untuk mengunyah. Contoh-contoh bunyi yang

  dihasilkan oleh gigi ialah [] seperti dalam perkataan hadith [hadi].

  Bibir (Lip, Labia)

  Bibir terbahagi menjadi dua, iaitu bibir bawah dan atas. Fungsi utama kedua-dua

  bibir adalah sebagai pintu penjaga rongga mulut. Dalam pembentukan bunyi

  bahasa, bibir adalah sebagai artikulator pasif bekerjasama dengan bibir bawah

  sebagai artikulator aktifnya. Dapat juga bibir bawah sebagai artikulator aktif itu

  bekerjasama dengan gigi atas, hasilnya ialah bunyi labio-dental. Contoh-contoh

  bunyi yang dihasilkan oleh bibir ialah bunyi fonem [p], [b], [w], [m] dan bunyi labio

  dental, [f] dan [v].

 • 36

  FONETIK DAN FONOLOGI / 2

  Lidah (Tongue)

  Fungsi utama lidah adalah sebagai alat perasa dan untuk memindahkan makanan

  yang akan atau sudah dikunyah. Dalam pembentukan bunyi bahasa, lidah sebagai

  artikulator aktif mempunyai peranan yang amat penting. Lidah dapat dibahagi

  kepada lima bahagian, iaitu akar lidah (root), pangkal lidah (dorsum), tengah lidah

  (medium), daun lidah (lamina) dan hujung lidah (apex). Akar lidah bekerjasama