Fonetik Fonologi Vokal Dan Konsonan Bm

Embed Size (px)

DESCRIPTION

assigment

Citation preview

 • 1

  NO. KUMPULAN: UPSI02(A132PJJ)

  NAMA PENSYARAH: Prof. Dr. Abdul Hamid bin Mahmood

  BML3043 - Fonetik Dan Fonologi Bahasa Melayu

  ROSNAH BINTI SIRAT

  D20121061210

  PROGRAM PENDIDIKAN JARAK JAUH UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

  TANJONG MALIM, PERAK.

 • 2

  ISI KANDUNGAN

  BIL. TAJUK MUKA

  SURAT

  1.0 PENGENALAN M/S 3

  2.0 BUNYI VOKAL DAN KONSONAN BAHASA MALAYU M/S 4

  2.1 HURAIAN HURUF VOKAL M/S 4

  2.2 HURAIAN HURUF KONSONAN M/S 11

  3.0 PASANGAN MINIMAL DALAM BAHASA MELAYU M/S17

  4.0 SISTEM EJAAN BARU BAHASA MELAYU M/S 19

  4.1 PEMBINAAN EJAAN BAHASA MELAYU M/S 22

  4.2 POLA KESELARASAN HURUF VOKAL M/S 26

  4.3 HUKUM KECUALIAN KESELARASAN VOKAL (HKKV) M/S 28

  5.0 KESIMPULAN M/S 30

  6.0 RUJUKAN M/S 31

 • 3

  1.0 PENGENALAN

  Bahasa merupakan a lat komunikasi yang pent ing bagi manusia, malah

  bahasa ia lah kepunyaan masyarakat yang menuturkannya. Mak in besar

  jumlah penuturnya, maka makin luas daerah penyebaran bahasa i tu, dan

  makin banyak pula perbezaan yang wujud dar i segi penggunaannya.

  Demik iannya juga halnya dengan Bahasa Melayu yang menjadi sa lah

  satu bahasa yang banyak mempunyai banyak s istem fonolog i atau s istem

  bunyi yang d iucapkan atau d ituturkan o leh penuturnya. Alat pertuturan in i

  sememangnya kompleks, tetapi teratur dengan menggunakan kod-kod

  ter tentu. Asmah Hj Omar (1986) mengatakan bahasa yang digunakan o leh

  manusia adalah menggunakan alat -a lat u jaran yang terdapat dalam tubuh

  badan manusia i tu sendir i . Contohnya b ib i r , l idah, le lang it dan p ita suara.

  Secara amnya, pemerolehan bunyi bahasa atau a lat pertuturan o leh

  sesebuah masyarakat in i boleh d ikaj i secara saint i f ik . Bagaimana bunyi

  bahasa d ihasi lkan ada penje lasan p enjelasan yang melatar inya. Dalam

  Bahasa Melayu, i lmu khusus yang mengkaj i penghasi lan bunyi -bunyi bahasa

  in i d ikenal i sebagai i lmu fonologi atau fonet ik . I lmu fonologi in i termasuk

  dalam bidang i lmu l inguist ik . J ika di ikut i urutan kaj ian dalam bidang i lmu

  l inguist ik bahasa, i lmu fonologi atau fonet ik akan menjadi i lmu pert ama dikaj i

  d i ikut i o leh fonolog i (s istem bunyi) , morfo log i (s istem kata), s intaksis ( s istem

  ayat) dan semant ic (s istem makna). Bagaimanapun dalam bidang tugasan in i ,

  saya akan lebih membincangkan berhubung dengan s istem fonolog i dalam

  Bahasa Melayu.

  Secara jelasnya, huraian mengenai vokal dan konsonan tergolong

  dalam bab fonet ik dan fonolog i. Maksud dan def inis i fonet ik menurut Kamus

  Dewan (1996:354) fonolog i ia lah i lmu bahasa ( l inguist ik) yang berkaitan

  dengan penyebutan kata dan lambang yang menunjukkan sebutannya.

  Mengikut Kamus Lingusit ik pula, fonolog i pula bermaksud bidang yang

  menyel idik i bunyi -bunyi bahasa mengikut fungsinya. Apabi la k i ta

  membincangkan berkenaan dengan s istem bunyi -bunyi dalam bahasa in i , k i ta

  juga akan turut sama mel ihat berkenaan dengan perbezaan antara fonem dan

  a lofon dalam s istem fonolog i Bahasa Melayu. In i amat pent ing, agar dapat

  memudahkan para guru untuk memahaminya agar mudah untuk

  mengajarkannya kepada para pelajar dan mur id -mur id d i sekolah. Malah,

  adalah amat pent ing juga bagi mereka yang ing in mempelajar i Bahasa Melayu

  dengan lebih mendalam lag i.

 • 4

  2.0 BUNYI VOKAL DAN KONSONAN BAHASA MELAYU

  2.1 Huraian huruf Vokal

  Menurut Mohamad Yunus Mar is (19 64), terdapat lapan buah vokal

  dalam bahasa Melayu. In i d i terapkan dalam rajah ber ikut .

  Terdapat empat vokal depan dalam bahasa Melayu ia i tu [ i ] , [e] , [ ] dan

  [a] manakala t iga Vokal belakang ia i tu [u] , [o] dan [] dan satu vokal tengah,

  ia i tu [] . Secara nyata vokal -vokal In i t idak betu l -betu l menyerupai vokal

  kard inal sepenuhnya. Walau bagaimanapun Vokal Melayu ini dapat d i je laskan

  menurut persamaannya dengan vokal -vokal Kardinal.

  Bunyi-bunyi vokal ialah bunyi -bunyi bahasa yang bersuara yang ket ika

  menghasi lkannya udara dar i paru -paru keluar berterusan mela lu i rong ga

  tekak dan rongga mulut tanpa mendapatkan sebarang sekatan atau geseran.

  Dengan kata la in bunyi -bunyi vokal mempunyai c ir i -c ir i sepert i bersuara,

  udara keluar dar i paru-paru berterusan dan udara keluar tanpa sekatan atau

  geseran.

  Manakala penghasi lan bunyi-bunyi vokal pula d itentukan o leh beberapa

  c ir i ter tentu ia i tu, keadaan bib ir sama ada d ihamparkan atau d ibundarkan,

  bahag ian l idah yang ter l ibat sama ada depan l idah atau belakang l idah, turun

  naik l idah sama ada d inaikkan set inggi - t ingg inya, d inaikkan sedik i t atau

  d i turunkan, keadaan le langit lembut, sama ada d inaikkan dan udara dar i paru

  -paru keluar mela lu i rongga mulut sahaja ( menghasi lkan bunyi -bunyi vokal

  atau ora l) atau d inaikkan tetapi t idak rapat sehingga udara dar i paru -paru

  keluar mela lu i rongga mulut dan juga rongga hidung ( menghasi lkan bunyi -

  bunyi vokal yang d isengaukan) dan keadaan glot is d irapatkan dan semasa

  udara keluar dar i paru-paru p ita suara bergetar. Sela in vokal terdapat juga

  separuh vokal, d i f tong dan vokal rangkap.

 • 5

  2.1.1 Cara membunyikan huruf vokal

  Dalam pertuturan sebenar, k i ta per lu peka bahawa terdapat lapan jenis huruf

  vokal yang wujud dalam bahasa Melayu. Huraian ber ikut menyatakan peranan

  dan keadaan serta kedudukan a lat -a lat ar t iku las i sepert i b ib ir , l idah, anak

  tekak, le langit lembut dan p ita suara dalam membunyikan vokal -vokal bahasa

  Melayu.

  Vokal Hadapan

  [ i ] Vokal depan sempit

  Contoh dalam perkataan: [ ibu] , [ ikan] , [ i te?] , [b iru] , [s i la] , [k i ta] , [ubi] ,

  [bl i ] , [pt i ]

  [e] Vokal depan separuh sempit

  Contoh dalam perkataan: [ekor] , [ela] , [e lo?] , [belo?] [seron], [herot ] ,

  [sate] .

  [a] Vokal depan luas

  Contoh dalam perkataan: [ayu] , [aku] , [aban], [batu] , [ lar i ] , [bola] , [baja] ,

  [kaja]

  Vokal Tengah

  [a] Vokal tengah pendek

  Contoh dalam perkataan: [ma ?] [mas], [nkau] , [ lmas], [ lma?],

  [bsar] ,

  Vokal Belakang

  [u] Vokal belakang sempit

  Contoh dalam perkataan: [u lar ] , [unta] , [ukur] , [kuda], [buron],

  [hujan] , [adu], [ jamu], [satu]

  [o] Vokal belakang separuh sempit

  Contoh dalam perkataan: [o leh] , [obor] , [o lah] , [boleh] , [kota] , [ to la?] ,

  [so lo] , [ foto] , [soto]

  Terdapat dua lagi bunyi vokal , ia i tu [] dan [ ] yang t idak digunakan

  dalam penul isan tetapi terdapat dalam dia lek d ia lek tempatan sepert i d ia lek

  Kelantan, contohnya dalam perkataan [mak] , [mal] , [cr] , [k i t ] . Dalam

 • 6

  bahasa Melayu, bunyi [ ] dan [e] d i lambangkan dengan huruf e , manakala

  bunyi [] dan [o] d i lambangkan dengan huruf o .

  2.1.2 Cara penghasilan bunyi vokal

  Ber ikut d ihuraikan secara terper inc i cara bunyi vokal kard inal [ i ] , [e] , [] , [a] ,

  [u] , [o] , [] dan [] dihasi lkan o leh a lat ar t iku las i.

  Vokal Depan Sempit (T inggi) [ i ]

  Bag i menghasi lkan bunyi vokal hadapan sempit [ i ] , proses yang ber ikut turut

  ber laku:

  ( i ) Bib ir d ihamparkan

  ( i i ) Depan l idah d inaikkan t inggi (set inggi mung kin) ke arah gusi.

  ( i i i ) Lelang it lembut dan anak tekak d inaikkan menutup rongga hidung

  supaya udara t idak keluar mela lu i rongga hidung.

  ( iv) Pi ta suara d irapatkan supaya udara dar i paru -paru keluar dengan

  menggetarkan p ita suara ke rongga mula.

  (v) Bunyi yang d ihasi lkan ia lah bunyi [ i ] ( l ihat rajah). Ber ikut diber ikan

  contoh kehadiran bunyi [ i ] dalam perkataan.

  Di awal perkataan: [ ikan] , [ ikut ] , [ ipar] , [ ibu] , [ i tu] .

  Di tengah perkataan : [b iru] , [b i la] , [k i ta] , [s i la] , [s i lap] .

  Di akhir perkataan: [ ta l i ] , [bl i ] , [br i ] , [bs i] , [gul i ] .

  Rajah penghasi lan vokal [ i ]

  Vokal Depan Separuh Sempit (separuh t inggi) [e]

  Bag i menghasi lkan bunyi vokal separuh sempit [e] , perkara yang ber ikut turut

  ber laku

  ( i) Bib ir d ihamparkan separuh sempit .

  ( i i ) Depan l idah d inaikkan separuh t inggi ke arah gusi.

  ( i i i ) Lelang it lembut dan anak tekak d inaikkan menutup rongga

  hidung supaya udara t idak dapat keluar mela lu i rongga hidung.

  ( iv) Pi ta suara d irapatkan supaya udara dar i paru -paru keluar

  dengan menggetarkan p ita sua ra ke rongga mulut .

  (v) Bunyi yang d ihasi lkan ia lah bunyi [e] ( l ihat rajah) contoh

  kehadiran bunyi perkataan vokal in i dalam perkataan adalah

  sepert i ber ikut :

 • 7

  Di awal perkataan: [ekor] , [e la] , [e lo?] , [edah] , [e la?] .

  Di tengah perkataan: [kate l] , [beran], [heret ] , [sepet] , [ leper] .

  Di akhir perkataan: [sate] .

  Rajah penghasi lan vokal [e]

  Vokal depan separuh luas (separuh rendah) []

  Untuk menghasi lkan bunyi vokal depan separuh luas, proses yang ber ikut

  turut ber laku

  ( i) Bib ir d ihampar separuh luas.

  ( i i ) Depan l idah d inaikkan separuh rendah ke arah gusi.

  ( i i i ) Lelang it lembut dan anak tekak d inaikkan menutup rongga hidung

  supaya udara t idak dapat keluar mela lu i rongga hidung.

  ( iv) Pi ta suara d irapatkan supaya udara dar i paru -paru keluar dengan

  menggetrkan p ita suara ke rongga mulut .

  (v) Bunyi yang d ihasi lkan ia lah bunyi vokal [] ( l ihat rajah). Ber ikut

  d iber ikan contoh perkataan yang dihadir i o leh bunyi vokal in i dalam

  dia lek Kelantan:

  Di awal perkataan : [so?], [ lo?] , [doh?], [je?] .

  Di tengah perkataan; [bso], [gt?] , [g l?] , [p l?] .

  Di akhir perkataan: [god] , [bul] , [ud] , [ tu l] .

  Rajah penghasi lan vokal depan separuh luas [e]

  Vokal Depan Luas (Rendah) [a]

  Vokal depan luas [a] boleh d ihasi lkan mela lu i proses sepert i yang ber ikut

 • 8

  ( i ) b ib ir dalam keadaan hampar.

  ( i i ) depan l idah d iturunkan serendah mungkin.

  ( i i i ) Lelang it lembut dan anak tekak d inaikkan menutup rongga hidung

  supaya udara dar i paru-paru t idak dapat keluar mela lu i rongga

  h idung.

  ( iv) Pi ta suara d irapatkan supaya udara dar i paru -paru keluar dengan

  menggetarkan p it suara ke rongga mulu t .

  (v) Bunyi yang d ihasi lkan ia lah bunyi vokal depan luas hampar sepert i

  yang terdapat dalam perkataan yang ber ikut :

  Di awal perkataan: [aran] , [ajar ] , [a lah] , [amal] , [asap],

  Di tengah perkataan: [dadu], [paku], [bukan], [ lampu], [bahu],

  Di akhir perkataan: [p i ta] , [ rasa] , [ t iba] , [kuda], [kelapa].

  Rajah penghasi lan vokal depan luas [a]

  Vokal Belakang

  Sewaktu penghasi lan vokal belakang, a lat ar t iku las i pent ing yang berperanan

  ia lah bahagian belakang l idah. Keadaan bib ir adalah bundar.

  Vokal belakang sempit ( t inggi) [u]

  Untuk menghasi lkan bunyi vokal belakang sempit , proses yang ber ikut harus

  d i lakukan:

  ( i ) Bib ir d ibundarkan

  ( i i ) Belakang l idah d inaikkan t inggi (set inggi mungkin) ke arah

  le langit lembut.

  ( i i i ) Lelang it lembut dan anak tekak d inaikkan menutup rongga hidung

  supaya udara t idak dapat keluar mela lu i h idung.

  ( iv) Pi ta suara d irapatkan supaya udara yang keluar dar i paru -paru

  menggetarkan p ita suara ke rongga mulut .

  (v) Bunyi yang d ihasi lkan ia lah bunyi vokal belakang bundar [u] .

  (L ihat Rajah). Kehadiran bunyi in i d alam perkataan adalah sepert i

  yang ber ikut :

  Di awal perkataan : [u l i ] , [usap], [usun], [undur] , [unto?],

  Di tengah perkataan : [buka], [bubur] , [subur] , [gandum], [kabur] ,

  Di akhir perkataan : [baju] , [ labu], [pasu], [ke lambu], [batu] .

 • 9

  Rajah penghasi lan vokal [u]

  Vokal belakang separuh sempit (Separuh t inggi) [o]

  Vokal in i boleh d ihasi lkan mela lu i proses sepert i yang ber ikut :

  ( i ) Bib ir d ibundarkan

  ( i i ) Belakang l idah d inaikkan separuh t inggi ke arah le langit lembut.

  ( i i i ) Lelang it lembut dan anak tekak d inai kkan menutup rongga hidung

  supaya udara t idak dapat keluar mela lu i rongga hidung.

  ( iv) Pi ta suara d irapatkan supaya udara yang keluar dar i paru -paru

  keluar ke rongga mulut menggetarkan p ita suara.

  (v) Bunyi yang d ihasi lkan ia lah bunyi vokal belakang separuh sempit .

  (L ihat Rajah). Kehadiran bunyi in i dalam perkataan adalah sepert i

  yang ber ikut :

  Di awal perkataan : [o leh] , [ota?] , [obor] , [oren] ,

  Di tengah perkataan: [boleh] , [soton] , [konkon], [ to lon] ,

  Di akhir perkataan: [so lo] , [soto] , [ foto] .

  Vokal belakang separuh luas (Separuh rendah) [ ]

  ( i ) Bib ir d ibundarkan

  ( i i ) Belakang l idah d inaikkan separuh rendah ke arah le lang it lembut.

 • 10

  ( i i i ) Lelang it lembut dan anak tekak d inaikkan menutup rongga hidung

  supaya udara t idak dapat keluar mela lu i rongga hidung.

  ( iv) Pi ta suara d irapatkan supaya udara yang keluar dar i paru-paru

  keluar dengan menggetarkan p ita suara ke rongga mulut .

  (v) Bunyi yang d ihasi lkan ia lah bunyi vokal [ ] . Kehadiran bunyi ini

  terdapat dalam dia lek Kelantan sepert i yang ber ikut :

  Di awal perkataan : [ bat] , [ ta?] , [r ] , [peh],

  Di tengah perkataan: [pk?], [sudh] , [ph], [brh].

  Di akhir perkataan: [k i t ] , [b lak] , [guan ] .

  Vokal tengah []

  Untuk menghasi lkan bunyi vokal tengah in i , proses yang ber ikut turut ber laku:

  ( i ) Keadaan bib ir hampar.

  ( i i ) Tengah l idah d inaikkan sedik i t ke arah le lan git keras.

  ( i i i ) Lelang it lembut dan anak tekak d inaikkan menutup rongga hidung

  supaya udara t idak dapat keluar mela lu i rongga hidung.

  ( iv) Pi ta suara d irapatkan supaya udara yang keluar dar i paru -paru ke

  rongga mulut menggetarkan p ita suara.

  (v) Bunyi yang d ihasi lkan ia lah bunyi [] , ( l ihat rajah). Bunyi in i hadir

  dalam perkataan sepert i dalam contoh yang ber ikut :

  Di awal perkataan : [ma?], [mbun] , [mpat] , [nam].

  Di tengah perkataan: [pnat] , [brat ] , [ rgas] , [kmas].

  Kesimpulannya, dapat d irumuskan bahawa jumlah vokal kard inal ia lah

  lapan jenis, ia i tu vokal [ i ] , [e] , [ ] , [a] , [ ] , [ ] , [o] dan [u] . Vokal asl i dalam

  bahasa Melayu hanya enam jenis, ia i tu vokal [ i ] , [e] , [a] , [ ] , [o] , [u] dan [ ] .

  Semua vokal adalah bersuara. Kecual i vokal [ ] yang agak lemah bunyinya

  dan kurang lantang, vokal -vokal la in adalah nyar ing dan lantang.

  2.2 Huraian Huruf konsonan

 • 11

  Konsonan ia lah bunyi se la in dar i bunyi vokal. Konsonan terhasi l apabi la

  terdapat gangguan atau halangan oleh a lat ar t iku las i terhadap udara dar i

  peparu. Konsonan terd ir i dar ipada konsonan bersuara dan konsonan t idak

  bersuara. Konsonan bersuara bermaksud konsonan yang terhasi l apabi la

  tekanan udara yang keluar dar i peparu menggetarkan p ita suara manakala

  konsonan t idak bersuara adalah konsonan yang terhasi l apabi la udara dar i

  peparu t idak menggetarkan p ita suara.

  Dalam bahasa Melayu konsonan terbahag i kepada 2 ia i tu konsonan as l i

  dan konsonan pinjaman. Konsonan as l i bahasa Melayu merupakan konsonan

  yang sedia ada dan d iguna o leh penutur bahasa Melayu tanpa s ebarang

  per lakuan adaptas i o leh penutur. Dalam bahasa Melayu terdapat 9 jenis

  konsonan ia i tu :

  a) Dua konsonan letupan dua b ib ir bersuara dan t idak bersuara ( p, b ) .

  b) Dua konsonan letupan gusi bersuara dan t idak bersuara ( t , d ) .

  c) Dua konsonan letupan le langit lembut ber suara dan t idak bersuara ( k , g) .

  d) Satu konsonan hent ian g lot is. ( ? )

  e) Dua konsonan letusan bersuara dan t idak bersuara ( c, j )

  f ) Dua konsonan geseran t idak bersuara, ia i tu geseran gusi t idak bersuara

  (s) dan geseran g lot is bersuara ( h ) .

  g) Satu konsonan getaran bersuara ( r ) .

  h) Satu konsonan s is ian bersuara ( i ) .

  i ) Empat konsonan sengauan bersuara (m, n, , n )

  j ) Dua konsonan separuh vokal bersuara, ia i tu ( i ) dan separuh vokal dua

  b ibi r bersuara (w).

  k) Satu konsonan separuh vokal le lang it keras bersuara ( j ) .

  Penghasi lan konsonan-konsonan tersebut mel ibatkan daerah -daerah

  art iku las i sepert i dua b ib ir , gus i, le lang it keras, le langit lembut, p i ta suara,

  g lot is dan rongga hidung.

 • 12

  Rajah penghasi lan bunyi konsonan

  2.2.1 Cara penghasilan bunyi konsonan asli

  Konsonan Letupan:

  Letupan Dua Bib ir [p] dan [b]

  Bib ir bawah dan b ib ir atas d irapa tkan. Lelangit lembut d inaikkan . Arus udara

  keluar dar i paru-paru mela lu i rongga mulut dan tersekat d i pertemuan dua

  b ib ir . Kemudian sekatan i tu d i lepaskan serta-mer ta. J ika semasa

  menghasi lkan bunyi i tu g lot is d ir enggangkan dan p ita suara t idak bergetar,

  bunyi yang d ihasi lkan ia lah [p] . J ika semasa menghasi lkan bunyi i tu g lot is

  d i rapatkan dan p ita suara bergetar bunyi yang d ihasi lkan ia lah bunyi [b] .

  Contoh rajah konsonan letupan dua b ib ir bersuara

 • 13

  Contoh rajah konsonan letupan dua b ib ir t idak bersuara

  Letupan Gusi [ t ] [d]

  Hujung l idah d irapatkan ke gusi. Lelang it lembut d inaikkan . Arus udara keluar

  dar i paru-paru mela lu i rongga mulut dan tersekat d i pertemuan hujung l idah

  dan gusi. Kemudian sekatan i tu d i lep askan serta-merta. J ika semasa

  menghasi lkan bunyi i tu g lot is d irenggangkan dan p ita suara t idak bergetar,

  bunyi yang d ihasi lkan ia lah [ t ] . J ika semasa menghasi lkan bunyi i tu g lot is

  d i rapatkan dan p ita suara bergetar bunyi yang d ihasi lkan ia lah bunyi [d] .

  Contoh rajah konsonan letupan g ig i - gus i

  Letupan Lelangit Lembut [k ] [g ]

  Belakang l idah d itemukan dengan le lang it le mbut. Lelangit lembut d inaikkan .

  Arus udara keluar dar i paru -paru melalui rongga mulut dan tersekat d i

  pertemuan belakang l idah dan le lang it lembut. Glot is d irenggangkan dan p ita

  suara t idak bergetar, bunyi yang d ihasi lkan ia lah [k ] . J ika semasa

  menghasi lkan bunyi i tu g lot is d irapatkan dan d igetarkan bunyi yang

  d ihasi lkan ia lah bunyi [g ] ia i tu letupan le langit lembut bersuara.

  Konsonan Geseran:

  Geseran Gusi T idak Bersuara [ s ]

 • 14

  Hujung l idah d irapatkan pada gusi . Lelang it lembut d inaikkan untuk menyekat

  per ja lanan udara ke rongga hidung. Arus udara dar i paru-paru keluar mela lui

  rongga mulut dan d i b iar bergeser dengan daerah pertemuan hujung l idah dan

  gusi. Oleh sebab bunyi in i bunyi gusi t idak bersuara, g lot is d irenggangkan

  dan p ita suara t idak bergetar.

  Geseran Glot is [h]

  Glot is terbuka luas. Lelang it lembut d inaikkan untuk menyekat per ja lanan

  udara ke rongga hidung. Arus udara d ite kan keluar dar i paru -paru dan

  mela lu i sempitan d i lakukan pada bahagian g lot is supaya semasa udara keluar

  mela lu i ruang tersebut, akan terhasi l bunyi geseran. Adakalanya [h]

  d isampaikan sebagai vokal tak bersuara, yang sama daerah art iku las i dengan

  vokal-vokal yang la in.

  Konsonan Letusan:

  Letusan Gusi Lelangi t Keras[c] , [ j ]

  Bunyi letusan atau af r ikat d ihasi lkan dengan depan l idah d itemukan dengan

  le langit keras. Lelang it lembut d inaikkan rapat ke d inding belakang rongga

  tekak. Arus udara yang keluar dar i paru-paru keluar mela lu i rongga mulut dan

  tersekat d i belakang pertemuan depan l idah dan gusi. dan bag i menghasi lkan

  bunyi letusan gusi le langit keras bersuara [ j ] ,p i ta suara digetarkan dan

  untuk letusan bunyi yang t idak bersuara [ c ] p i ta suara t id ak d igetarkan.

  Dalam bahasa Melayu as l i kedua-dua konsonan in i hadir pada awal dan

  tengah perkataan sahaja. Kehadirannya pada akhir perkataan, hanya pada

  perkataan-perkataan p injaman.

  Konsonan Getaran:

  Getaran Gusi [ r ]

  Untuk menghasi lkan bunyi konsonan in i , hujung l idah d ikenakan pada gusi ,

  kemudian hujung l idah tersebut d iget arkan. Lelangit lembut d inaikkan ke

  belakang rongga tekak. Glot is d irapatkan dan p ita suara d igetarkan.

  Konsonan Sisian:

  Sis ian Gusi [ l ]

  Untuk menghasi lkan konsonan in i , hujung l idah d inaikkan sehingga sampai

  ke bahag ian tengah gusi. Lelangi t lembut dan anak tekak d inaikkan untuk

  menutup rongga hidung. Udara dar i rongga mulut hanya boleh keluar mela lu i

  kedua-dua belah tepi atau s is i l idah. Glot is d irapatkan dan p ita suar a

  bergetar.

 • 15

  Catatan: Untuk menyembunyikan konsonan [ l ] , sepert i perkataan p injaman

  bahasa Arab sepert i Al lah, Sal leh, belakang l idah d igelungkan ke arah

  le langit lembut menyebabkan udara terpaksa keluar mela lu i ruang sempit d i

  belakang l idah dan pada kedua-dua tepi hujung l idah.

  Konsonan Sengauan:

  Terdapat 4 jenis bunyi sengau atau nasal dalam bahasa Melayu ia i tu sengau

  dua b ib ir [ m ] ,sengau gusi [ n ] , sengau le lang it keras[ ny] dan sengau

  le langit lembut [ng ] . Bunyi-bunyi sengau d ihasi lkan dengan membiarkan udara

  yang keluar dar i paru -paru terus keluar mela lu i rongga hidung. Udara boleh

  keluar mela lu i rongga in i kerana anak tekak dan le langit lembut d iturunkan

  menyebabkan ruang ke rongga hidung terbuka. Udara i tu d isekat atau d itahan

  pada bahagian-bahag ian ter tentu, sepert i pada b ib ir , gus i, le lang it keras atau

  le langit lembut. Dalam bahasa Melayu semua bunyi sengau adalah bunyi

  bersuara. Hal in i bermakna semasa menghasi lkannya, g lot is d irapatkan dan

  p i ta suara mengalami getaran.

  Konsonan Sengauan Dua Bib ir [m]

  Bib ir bawah dirapatkan ke b ib ir atas. Lelang it lembut d iturunkan. Arus udara

  dar i paru-paru keluar mela lu i rongga hidung. Glot is d irapatkan dan p ita suara

  bergetar.

  Konsonan Sengauan Gusi [n]

  Hujung l idah d itemukan dengan gusi. Lelang it lem but d iturunkan. Arus udara

  dar i paru-paru keluar mela lu i rongga hidung. Glot is d irapatkan dan p ita suara

  bergetar.

  Konsonan Sengauan Gusi -Lelang it Keras[ny]

  Depan l idah d itemukan ke le langit keras. . Lelang it lembut d iturunkan. Arus

  udara dar i paru-paru keluar mela lu i rongga hidung. Glot is d i rapatkan dan

  p i ta suara bergetar.

  Konsonan Sengauan Lelang it Lembut [ng]

  Belakang l idah d iangkat ke le lang it lembut. Lelangit lembut d iturunkan. Arus

  udara dar i paru-paru keluar mela lu i rongga hidung. Glot is d i rap atkan dan

  p i ta suara bergetar.

  Sengauan Gusi C Lelang it Keras [ny]

  Depan l idah d itemukan dengan le lang it keras. . Lelang it lembut d iturunkan.

  Arus udara dar i paru -paru keluar mela lu i rongga hidung. Glot is d irapatkan

  dan p ita suara bergetar.

 • 16

  Konsonan Separuh Vokal:

  Konsonan in i d ihasi lkan dengan meletakkan l idah pada kedudukan semasa

  mengeluarkan bunyi vokal sempit sama ada vokal hadap an sempit atau

  belakang sempit kemudian dengan cepat l idah d igerakkan ke arah kedudukan

  semasa menyembunyikan vokal la in.

  Penghasi lan konsonan in i sama dengan cara penghas i lan bunyi -bunyi vokal,

  tetapi ber laku sedik i t sempitan pada rongga mulut semasa arus udara keluar

  mela lu inya.

  Separuh Vokal Dua Bib ir [w]

  Bib ir dan belakang l idah mengambi l kedudukan sepert i menghasi lk an vokal

  [u] , ia i tu b ib ir d ibundarkan dan belakang l idah d inaikkan set ingg i mungkin.

  Kemudian ber laku geluncuran ke arah kedudukan vokal yang mengikut inya

  [0] . Lelang it lembut d inaikkan dan p ita suara bergetar.

  Separuh Vokal Lelang it Keras [y]

  Bib ir dan l idah mengambi l kedudukan sepert i menghasi lkan vokal [ i ] ia i tu b ib ir

  d ihamparkan dan hujung l idah diangk at set inggi- t ingginya. Kemudian ,

  ber laku geluncuran ke arah vokal yang mengikutnya [e] . Lelang it lembut

  d inaikkan dan p ita suara bergetar.

  2.2.2 Cara penghasilan konsonan pinjaman

  Geseran Bib ir C Gig i [ f ] dan [v]

  Bib ir bawah dirapatkan ke g ig i atas. Udara dar i paru -paru yang keluar mela lu i

  rongga mulut mengalami geseran sewaktu mela lu i sempitan b ib ir bawah dan

  gusi tersebut. Lelang it lembut d inaikkan untuk men utup rongga hidung. Bagi

  menghasi lkan bunyi geseran b ibi r -b ib ir t idak bersuara, g lot is d irenggangkan

  pi ta suara t idak d igetarkan bunyi yang terhas i l ia lah [ f ] dan bag i

  menghasi lkan geseran b ib ir bersuara pula, g lot is d irapatkan, p i ta suara

  d igetarkan, bunyi yang terhasi l ia lah [v] .

  Geseran Gig i - [ th] dan [dh/dz]

  Untuk menghasi lkan bunyi in i , hujung l idah berada d i antara g ig i atas dan g ig i

  bawah. Lelang it lembut d inaikkan . Udara yang keluar dar i paru -paru

  d ib iarkan bergeser d i daerah g ig i . J ika g lot is d irenggangkan dan p ita suara

  t idak bergetar bunyi yang terhasi l ia lah bunyi geseran t idak bersuara, [ th] .

  J ika g lot is d irapatkan dan pi ta suara bergetar bunyi yang terhasi l ia lah

  bunyi geseran bersuara, [dh] .

 • 17

  Konsonan Geseran Bersuara [z]

  Hujung l idah d itemukan dengan daerah gusi. Lelangit lembut d inaikkan. Arus

  udara dar i paru-paru keluar mela lu i rongga mulut dan d ib iarkan bergeser d i

  pertemuan hujung l idah dengan gusi. Glot is d irapatkan dan p ita suara

  bergetar bunyi yang terhasi l ia lah bun yi konsonan geseran bersuara, [z] .

  Geseran Gusi Lelangit Keras Tak Bersuara[sy]

  Hadapan l idah d inaikkan ke arah gusi le langit keras untuk menyekat

  per ja lanan udara yang keluar mela lu i rongga mulut . Lelangit lembut d inaikkan

  untuk menghasi lkan bunyi geseran le lang it keras bersuara. Glot is

  d i renggangkan pita suara t idak digetarkan dan menghasi lkan bunyi geseran

  t idak bersuara , [sy] .

  Geseran Lelangit Lembut [kh] dan [gh]

  Untuk menghasi lkan bunyi konsonan in i , belakang l idah d inaikkan untuk

  menutup rongga h idung. Udara dar i rongga tekak keluar ke arah rongga mulut

  mela lu i ruang yang te lah mengalami sempitan pada le langit lembut. Bag i

  menghasi lkan geseran bersuara [kh ] , g lot is d irapatkan, p i ta suara d igetarkan

  dan bagi menghasi lkan bunyi geseran le lang it lem but t idak bersuara [ gh ] ,

  g lot is d irenggangkan pita suara t idak d igetarkan.

  3.0 PASANGAN MINIMAL DALAM BAHASA MELAYU

  Pasangan minimal adalah satu cara bagi mengenal past i bunyi -bunyi fonem

  berdasarkan perkataan-perkataan berpasangan minimal. Kanak-kanak yang

  mempunyai masalah pembelajaran ke rap menghadapi masalah dalam

  menyebut bunyi -bunyi konsonan ter tentu. Mereka kerap tersalah menyebut

  konsonan yang mempunyai perbezaan bunyi yang pal ing min imum dalam

  perkataan sehingga menyebabkan makna perkataan i tu tersasar jauh,

  misalnya d dalam perkataan ladang d isebut sebagai

  l sehingga bertukar menjadi perkataan la lang. Oleh i tu guru per lu

  menyediakan senarai perkataan yang mengandungi konsonan d dan l dan

  meminta mur id menyebutnya berulang -ulag kal i sehingga mahir . Dengan

  menggunakan bahan pasangan minimal in i , k i ta dapat pelbagai kebaikan

  kepada pelajar . Antaranya ia lah dapat mel ibatkan mur id secara langsung

  dalam akt iv i t i pembelajaran sela in mur id dapat membunyikan perkatan i tu

  dengan bunyi fonem yang betu l. In i dapat mengelakkan dar ipada salah faham

  dalam membunyikan sesuatu perkataan terutamanya perkataan yang

  membawa maksud yang berbeza.

  Sela in i tu, bahan ini mudah

  a l ih sela in dapat membantu pelajar dengan mel ihat gambar seterusnya

  menyebut nama gambar tersebut. Tambahan pula, bahan pasangan

  minimal in i sesuai untuk kanak-

 • 18

  kanak pemul ihan yang mempunyai masalah dalam pembelajaran. Guru boleh

  membuat bahan dengan menyediakan beberapa perkataan yang hampir

  sama bunyinya dan set iap perkataan i tu d isertakan

  dengan gambar. Kemudian, mur id d iminta untuk menyebut perkataan t ersebut

  sehingga mendapat bunyi fonem yang betu l. Akt iv i t i

  in i d iu lang sehingga mur id dapat menyebut perkataan yang

  d iber ikan dengan bunyi yang betu l sehingga

  mur id t idak kel iru dengan perkataan tersebut.

  Lat ih tubi pasangan minimal bertujuan melat ih mur id menyebut perkataan

  yang hampir sama sebutan bunyinya tetapi mempunyai makna yang

  ber la inan. Pasangan kata in i mempunyai perbezaan kata yang keci l sahaja

  kerana mel ibatkan dua fonem yang berbeza. Biasanya perkataan in i

  mempunyai b i langan suku kata yang sama tetapi perbezaan fonem in i boleh

  mengubah maksud perkataan tersebut.

  Mur id-murid yang d ikenal past i kurang mahir menyebut perbezaan

  fonem in i per lu lah d i la t ih untuk meny ebut perkataan in i berkal i -ka l i agar

  sebutannya fas ih dan betu l. In i juga dapat membantu mur id -mur id yang

  pendiam, malu atau t idak yakin untuk bertutur . Sela in i tu guru dapat

  mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan bers ifat dua

  hala.

  Contoh :

  satu - catu

  z ip - j ip

  cur i - dur i

  tar ik - car ik

  kar i - jar i

  Menurut Kamus Linguist ik (1997), pasangan minimal ia lah dua but ir

  l inguist ik yang hanya berbeza pada satu unit , sepert i batu dan baku.

  Perbezaan ber laku pada fonem / t / dan /k / .Dua fonem berkontras dalam dua

  perkataan yang membawa makna yang berbeza .Perbezaan yang wujud hanya

  mel ibatkan satu fonem.Namun, perbezaan in i membawa perbezaan makna.

  Dengan demik ian, pasangan minimal ia lah pasangan terkeci l perkataan, ia i tu

  pasangan perkataan yang hampir sama dar i seg i sebutan dan juga cara

  menghasi lkan buny i perkataan tersebut tetapi masih terdapat perbezaan keci l

  pada bunyi ( fonem) ter tentu yang membezakan makna antara perkataan

  tersebut. Oleh i tu, pasangan minimal ia lah pasangan perkataan yang

  d ibezakan o leh satu fonem sahaja.Ringkasnya, pasangan minimal i a lah

  pasangan kata yang mempunyai perbezaan fonem terbatas pada satu fonem

 • 19

  sahaja (Paitoon, 2006).

  Contoh pasangan minimal adalah sepert i yang ber ikut :

  paku/paku/ - baku /baku/

  padan /padan/ - padam /padam/

  tar i / tar i / - dar i /dar i /

  laku / laku/ - lagu / lagu/

  baca /baca/ - baja /baja/

  sama /sama/- sana /sana/

  bawang /bawa/ - bayang /baya/

  s i tu /s i tu/ -satu /satu/

  garu/garu/ -guru /guru/

  b i la /b i la/ - bela /bela/

  serong /sro/ - sorong /soro/

  buka/buka/ - buku /buku/

  karam /karam/ - garam /garam/

  kal i /ka l i / - gal i /gal i /

  gul i /gul i / - ku l i /ku l i /

  Pasangan minimal sepert i yang d i je laskan d i atas, member ikan bukt i akan

  kewujudan kontras fonemik dalam bahasa. Pasangan minimal bukan sahaja

  pent ing dalam anal is is fonemik,

  Malah pent ing juga dalam pengajaran bahasa. Dengan member ikan

  contoh pasangan minimal, pelajar dapat mengenal past i perbezaan bunyi

  ( fonem) dan perbezaan makna dalam pasangan perkataan tersebut. Pelajar

  juga dapat d i lat ih untuk membina perkataan berdasarkan pasangan minimal,

  sepert i dalam contoh yang ber ikut :

  a. buku duku, suku, kuku

  b. cam dam, pam, tam

  c. pas das, tas, cas, bas

  d. mak i bak i, dak i, kak i

  e. per ia cer ia, der ia

  f . wira n ira, k ira, s i ra

  4.0 Sistem Ejaan Baru Bahasa Melayu

  Perubahan ke atas Sistem Ejaan Rumi Bahasa Melayu Lama ( 1972) ber laku

  kerana ing in mewujudkan bahasa Melayu standard yang boleh d igunakan

  sebagai bahasa perantaraan bagi negara -negara yang mengamalkan bahasa

  Melayu. Dengan in i Sistem Ejaan Bahasa Melayu yang d igunakan secara

  meluas har i in i bermula sejak 1972. Sudah 40 tahun us ia s istem in i

  d igunakan sebagai wadah penul isan dalam semua bidang. Sistem ejaan ini

  te lah d ipersetuju i bersama oleh kerajaan Malays ia dengan Pemer intah

 • 20

  Republ ik Indonesia ber ikutan dar ipada per isyt iharan serentak d i kedua -dua

  negara pada 16 Ogos 1972.

  Sejarah awal penggunaan tu l isan Rumi d i lakukan oleh pedagang,

  pengembara, dan penje lajah dar i Eropah ke Nusantara secara perseorangan

  pada abad ke-16. Mereka (Portug is, Sepanyol, dan I ta l i ) menul is kata -kata

  bahasa Melayu yang d idengar o leh mereka d i pelabuhan -pelabuhan, dalam

  huruf Rumi, dan mengeja kata -kata i tu berdasarkan kesan bunyi yang mereka

  dengar. Di samping i tu mereka menerapkan peraturan ejaan yang ada dalam

  bahasa mereka.

  Pengembara pertama yang menghas i lkan penggunaan ejaan Rumi

  dalam penul isan ia lah pengembara I tal i , Antonio Pigafet ta, pada abad ke -15.

  Sejak i tu pengembara la in dar i Eropah, sepert i Ingger is dan Belanda menul is

  perkataan dan ayat dalam bahasa Melayu dengan menggunakan huruf Rumi,

  berdasarkan sistem tu l isan dan ejaan lazim bagi bahasa mereka sendir i .

  Orang Ingger is te lah mengasaskan beberapa kaedah ejaan Rumi d i

  Tanah Melayu pada abad 17 h ingga abad 19. Antara ejaan Rumi yang

  d isusun ket ika i tu termasuklah Ejaan Rumi Bowrey (1701), Ejaan Rumi J.

  Howison (1800), Ejaan Rumi W il l iam Marsden (1812), dan Ejaan Rumi Neger i -

  Neger i Selat (1878), Ejaan Rumi Swettenham (1881), dan Ejaan Rumi

  Maxwel l (1882). Ejaan Rumi ket ika i tu berpedomankan kaedah transl i terasi

  huruf Jawi kepada huruf Rumi.

  Perancangan ejaan rumi yang pertama di tanah melayu bermula pada tahun

  1902 apabi la kerajaan Neger i -neger i Melayu Bersekutu menubuhkan sebuah

  jawatankuasa ejaan yang d iketuai o leh R.J W ilk inson. Jawatankuasa in i te lah

  menghasi lkan Ejaan W ilk inson yang d ikenal i sebagai Romanised Malay

  Spel l ing yang d igunakan secara rasmi di semua sekolah umum di Tanah

  Melayu yang d iterb itkan dalam bulan Oktober 1904 . Ejaan ini d igunakan

  dalam kamus bahasa Melayu karangan Wilk inson. Seir ing dengan

  perkembangan bahasa Melayu dalam pendid ikan, usaha perkembangan dan

  pemantapan s istem ejaan Rumi ber laku. Dalam hal in i , Maktab Perguruan

  Sultan Idr is turut memainkan peranan.

  Sistem ejaan yang terkenal selepas ejaan W ilk inson ia l ah s istem

  ejaan rumi Zaba yang d ihasi lkan o lehnya d i Maktab Perguruan Sultan Idr is,

  Tanjong Mal im, pada 1924. Sistem ejaan in i te lah d iperkemas dalam

  beberapa tahun, dan termuat dalam beberapa buah buku pedoman bahasa

  terb itan Pejabat Karangan Mengarang maktab berkenaan. Antara bebe rapa

  buah buku yang menggunakan ejaan in i termasuk lah buku I lmu Bahasa

  Melayu Penggal 1 (1926), Pel i ta Bahasa Melayu Penggal 1 (1941), Daf tar

  Ejaan (Jawi - Rumi) 1949 dengan judul Petua -Petua Ejaan Rumi. Semua

  buku yang tersenarai i tu terkarang o leh pendeta Zaba. Harus d i ingat, Sistem

  Ejaan Zaba d igunakan dalam pengajaran Bahasa Melayu di se luruh

 • 21

  Semenanjung Tanah Melayu dan Brunei. Oleh sebab ejaan in i merupakan

  satu-satunya ejaan yang d igunakan d i sekolah sejak tahun 1924, ejaan in i

  d ikenal juga sebagai Ejaan Sekolah sehingga tahun 1972 apabi la

  per isyt iharan Ejaan Rumi Baru Bahasa Malays ia d ibuat.

  Selain Sistem Ejaan Zaba, terdapat juga beberapa s istem ejaan

  Rumi yang la in, ia i tu Ejaan Fajar Asia, Ejaan Kongres, Ejaan Mel indo dan

  Sistem Ejaan Rumi Baru. Sistem Ejaan Fajar Asia in i muncul dan d igunakan

  dalam masa pendudukan Jepun di Tanah Melayu. Ejaan in i d igunakan untuk

  tujuan propaganda pemer intah Jepun di Tanah Melayu. Ejaan Rumi in i

  d igunakan dalam maja lah dwimingguan, Fajar Asia (1943). Selepas

  berakhirnya pendudukan Jepun pada tahun 1945, ejaan in i terhe nt i

  penggunaannya dan ejaan Zaba digunakan semula.

  Dalam Kongres Persuratan Melayu Ket iga yang d iadakan d i

  Singapura pada tahun 1956 te lah d isepakat i para peserta Ko ngres

  mewujudkan satu s istem ejaan, yang d ikenal sebagai Ejaan Kongres. Namun,

  s istem in i t idak pernah d i laksanakan kerana s ifatnya ter la lu ideal ist ik dar i

  seg i l inguist ik h ingga menjadikannya sukar d iamalkan. Usaha untuk

  menyeragamkan s istem ejaan antara kedua-dua buah negara Malays ia dan

  Indonesia in i d i teruskan. Beberapa s ir i perundingan dan pertemuan

  diadakan. Ber ikutan dengan i tu wujudlah s istem ejaan bersama yang d ikenal

  sebagai Ejaan Mel indo (Ejaan Melayu dan Indonesia) pada tahun 1959.

  Ejaan in i mencadangkan penggunaan lambang - lambang fonet ik yang t idak

  prakt ika l s i fatnya. Akhirnya ejaan in i t idak ter laksana.

  Perbincangan antara kerajaan Malays ia dengan Indonesia berhubung

  dengan ejaan bersama selepas tamatnya konf rontasi Indonesia-Malays ia

  (1963 : 1966). Hasi l dar ipada usaha sama kedua -dua negara in i , maka

  wujudlah Ejaan Rumi Baru Bahasa Malays ia, yang kemudiannya d ikenal

  sebagai Ejaan Rumi Baru Bahasa Melayu, sepert i yang termaktub dalam

  Pedoman Umum Ejaan Rumi Baru Bahasa Malays i a 1972. Di Indonesia

  s istem in i dikenal sebagai Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan.

  Ejaan bersama in i d i lancarkan serentak d i Kuala Lumpur o leh

  Perdana Menter i Tun Abdul Razak b in Dato Hussein, dan d i Jakarta o leh

  Pres iden Suharto pada 16 Ogos 1972. Ejaan Baru in i merupakan muafakat

  Malays ia Indonesia yang mengenyahkan tradis i ejaan lama , menggant ikan

  Sistem Ejaan Zaba di Malays ia, dan Ejaan Soewandi d i Indonesia.

  Sejarah perkembangan Bahasa Malays ia adalah mela lu i t iga zaman

  pengaruh bahasa asing ia i tu Sanskr i t , Arab dan Ingger is. Bahasa Melayu

  te lah mengalami berbagai perubahan dan penyesuaian terutama sekal i d i

  per ingkat perbendaharaan katanya. Perkataan dan s istem bunyi bahasa as ing

  t idak sama dengan bahasa Melayu, malah ada di a ntaranya t idak wujud dalam

  bahasa Melayu. Dengan i tu perubahan dan peraturan -peraturan yang

 • 22

  bersesuaian per lu d ibuat apabi la perkataan -perkataan as ing d ip injamkan.

  Perubahan bahasa yang sembarangan akan menimbulkan kesukaran yang

  besar untuk memahami dan m empelajar inya.

  Justeru untuk memperbaik i Sistem Ejaan Rumi Bahasa Malays ia, maka

  pada har i 16 Ogos 1972, Perdana Menter i Malays ia, YAB Tun Abdul Razak

  b in Hussien te lah mengisyt iharkan pelaksanaan Ejaan Baharu Malays ia,

  bertempat d i Dewan Bahasa dan Pustak a, Kuala Lumpur. Turut serta d i

  upacara tersebut ia lah Menter i Pelajaran Malays ia, YB. Encik Hussein Onn,

  Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), Tuan Haj i Sujak b in

  Rahiman dan Tan Sr i Syed Nasir bekas Ketua Pengarah DBP. Di maj l is i tu,

  Tuan Haj i Sujak te lah menyampaikan dokumen-dokumen usaha bersama di

  antara p ihak Indonesia dan Malays ia mengenai s istem ejaan bag i kedua

  negara kepada YB. Encik Hussein Onn yang seterusnya te lah menyampaikan

  dokumen-dokumen tersebut kepada YAB. Tun Abdul Razak. Dokum en-

  dokumen tersebut mengandungi kata permuafakatan yang te lah tercapai

  setakat i tu, yang dengannya terbentuk lah suatu s istem baru Ejaan Rumi bagi

  Bahasa Malays ia. Dokumen-dokumen tersebut adalah: -

  Laporan Pers idangan Ejaan Bersama Malays ia - Indonesia, yang

  d i tandatangani d i Kuala Lumpur pada 27 Jula i 1967;

  Persetujuan Bersama Mengenai Ker jasama Di b idang Pendid ikan

  Malays ia- Indonesia yang d itandatangani d i Jakarta pada 22 Jun 1972.

  Laporan Pers idangan ejaan Bersama Malays ia - Indonesia, yang

  d i tandatangani d i Jakarta pada 22 Jun 972.

  Dalam ucapannya Tun Abdul Razak berkata bahawa s istem ejaan baru in i

  merupakan suatu asas yang baik bagi memulakan usaha untuk menyelaraskan

  ist i lah- ist i lah Bahasa Malays ia, dan kebanyak an dar i ist i lah - ist i lah yang ada

  sekarang yang d itu l is dan d ieja menurut s istem lama yang t idak standard i tu

  dengan sendir inya akan d iubah dan d isesuaikan dengan s istem ejaan baru.

  In i berert i bahawa ejaan baru in i akan dapat menyelesaikan bukan saja

  masalah ejaan tetapi juga lebih pent ing lag i mas alah ket idakselarasan

  mengeja ist i lah- ist i lah. Di s i tu lah letaknya faedah besar ejaan baru k i ta.

  Sesungguhnya dengan pelancaran pelaksanaan s istem ejaan baru pada har i

  in i d iharap akan dapat menjadikan Bahasa Malays ia sebagai bahasa yang

  mantap dan unggul, bukan sahaja untuk Malays ia dan Indonesia malahan

  untuk keseluruhan kepulauan Melayu d i As ia Tenggara khasnya dan ke

  seluruh dunia amnya.

  4.1 Pembinaan Ejaan Bahasa Melayu

  Tradis i tu l isan sepert i tu l isan Kawi, Batak, Lampung, dan Rencong

  te lah menjadi s istem tu l isan orang Melayu sebelum kedatangan Is lam yang

 • 23

  te lah membawa bersama tu l isan Jawi dar ipada Tanah Arab. Sistem tu l isan

  yang d igunakan o leh orang Melayu sebelum Jawi banyak menggunakan

  lambing suku kata dan ambang bar is untuk menunjukkan perbezaan -

  perbezaan bunyi . Namun penggunaan tu l isan Jawi t idak bertahan lama

  sete lah p ihak Barat memperkenalkan s istem tu l isan Rumi d i Tanah Melayu

  pada zaman penjajahan. Tul isan Jawi adalah berdasarkan huruf Arab a l i f -ba-

  ta manakala tul isan Rumi adalah berdasarkan hur uf Roman a-b-c. s istem

  ejaan Rumi mula d iperkenalkan o leh p ihak Barat d i Tanah Melayu pada

  pertengahan abad ke -19. Sistem ejaan tersebut telah d igunakan dalam urusan

  rasmi dalam kerajaan Barat d i Tanah Melayu pada masa tersebut. Antara

  s istem ejaan yang te lah d igunakan o leh Barat ia lah Ejaan Rumi Neger i -neger i

  Selat (1878), Ejaan Rumi Maxweel (1882), dan Ejaan Rumi Sweettenham

  (1881) .

  Perkembangan s istem ejaan bahasa Melayu pada masa penja jahan

  sangat pent ing kerana s istem ejaan Jawi t idak dapat menggambarkan s is tem

  bunyi bahasa Melayu yang sebenar bag i mereka yang t idak dapat

  memahaminya terutamanya p ihak Barat yang kurang pengetahuan dalam

  bahasa Melayu. Bahasa Melayu menjadi lebih pent ing apabi la d i jadikan

  bahasa pengantar d i sekolah -sekolah rendah. Oleh yang demik ian, satu

  s istem Rumi yang seragam diper lukan untuk menggant ikan s istem ejaan Jawi.

  Satu pertubuhan ia i tu Pakatan Belajar -Mengajar Bahasa yang te lah

  d i tubuhkan pada tahun 1888 d i Johor memainkan peranan yang sangat

  pant ing dalam menggalakkan peng gunaan bahasa Melayu di sekolah dan

  dalam kalangan masyarakat setempat.

  Pembinaan sistem tu l isan Rumi untuk bahasa Melayu te lah mela lu i

  beberapa per ingkat o leh banyak p ihak. Contohnya, p ihak Barat banyak

  melakukan kaj ian dalam membentuk s istem tu l isan ters ebut. Antara tokoh

  yang berasal dar i Barat yang pernah melakukan kaj ian dalam

  mengembangkan s istem tu l isan bahasa Melayu ia lah W il l iam Marsden yang

  te lah menul is buku yang ber judul A Grammar Of The Malayan Language pada

  tahun 1912. Dalam bukunya terdapat p endapat yang mengatakan bahawa

  bunyi ch, d, ng, p, g, dan ny merupakan huruf -huruf yang te lah d itambah oleh

  orang Melayu dar ipada huruf bahasa Arab ( Rogayah Bint i Osman, h lm 3).

  Selepas Wil l iam Marsden, R.J W ilk inso n yang merupakan nazir sekolah -

  sekolah bag i Jabatan Pelajaran Neger i -neger i Bersekutu te lah menjadi

  pengerusi bag i Jawatankuasa Ejaan untuk mengkaj i dan membentuk sebuah

  s istem ejaan Rumi yang baru. Sistem ejaan yang te lah ber jaya d ihasi lkan

  te lah d ipanggi l Ejaan W ilk inson.

  Semasa zaman pendudukan Jepun di Tanah Melayu, satu sistem ej aan

  te lah d iperkenalkan ia i tu Ejaan Fajar Asia yang selaras bagi t iga buah negara

  ia i tu Tanah Melayu, Singapura dan Indonesia yang pada masa i tu berada

  dalam pentadbiran tentera Jepun. Maja lah Fajar Asia yang d i terb i tkan d i

 • 24

  Singapura te lah menggunakan s istem ejaan tersebut dalam penerbitan

  maja lah mereka. Huruf yang digunakan dalam s istem in i hampir sama dengan

  Sistem Ejaan W il ik inson dan s istem Ejaan Rumi Za Ba. Menurut Asmah Haj i

  Omar (1993), s istem ejaan in i menggunakan enam huruf vokal ia i tu a, e

  ta l ing, e pepet, i , o dan u. Manakala bag i huruf konsonan pula adalah sa ma

  dengan Sistem Ejaan Rumi ZaBa.

  Za Ba te lah memulakan satu lagi s istem ejaan baru yang mana

  merupakan satu perubahan yang te lah bel iau lakukan. Eja an tersebut

  d ihasi lkan berdasarkan dar ipada Sistem Tul isan W ilk ins in dan gabungan

  beberapa abjad bahasa Arab. ZaBa pada masa i tu bertugas d i Maktab

  Perguruan Sultan Idr is selepas Perang Dunia Ke -2. Sistem baru tersebut

  te lah d ikenal i sebagai Sis tem Ejaan Sekolah yang telah d igunakan sebelum

  digant ikan o leh ejaan baru yang te lah d i isyt iharkan pada tahun 1972. Sistem

  baru in i d ihasi lkan dar ipada pengamatan sahaja dan mempunyai banyak

  kelemahan. Apabi la terdapat kelemahan tersebt, maka penggunaan bahasa

  Melayu pada masa tersebut telah terganggu.

  Menurut Rogayah Bint i Osman (h lm 4), satu pers idangan antara

  kerajaan Malays ia dengan kerajaan Indonesia te lah d i ja lankan untuk

  membincangkan satu s istem ejaan yang sama untuk kedua -dua negara.

  Pers idangan tersebut te lah d imulakan sejak tahun 1959 hasi l dar ipada

  desakan Kongres Bahasa dan Persatuan Melayu. Namun usaha untuk

  menja lankan pers idangan dengan kerajaan Indonesia te lah tergendala kerana

  tercetusnya konf rontas i. Pers idangan kedua -dua negara tersebut te lah

  menghasi lkan satu sistem tu l isan baru iai tu s istem Mal indo. Asmah Haj i Omar

  (1993, h lm 154) mengatakan bahawa tul isan Mal indo t idak pernah d iterb itkan

  o leh kedua-dua negara. Oleh yang demik ian, bentuk dan s istem ejaannya

  t idak d iketahui. Pada tahun 1966, satu pers idangan te lah d i jalankan o leh

  negara Malays ia dan Indonesia untuk menyambung semula perbincangan

  yang te lah tergendala semasa konf rontas i . Dalam pers idangan tersebut

  beberapa perkara telah d ib incangkan sepert i ;

  a) Soal bahasa dan jangka masa panjan g.

  b) Pertukaran antara bahan -bahan yang berkenaan dangan bahasa dan

  sastera.

  c) Soal pemakaian ist i lah.

  Pada September 1966, satu rombongan dar ipada Indonesia yang

  d iketuai o leh Kolonel W ahju Sukat jo te lah membuat lawatan ke Dewan

  Bahasa Dan Pustaka dan te lah membangkitkan beberapa isu dan mereka juga

  te lah membenangkan satu kertas ker ja untuk membaik i s istem tu l isan Mal indo

  yang mempunyai banyak kelemahan. Sete lah kata sepakat dicapai, maka

  kerajaan Malays ia dan Indonesia te lah menggunakan satu lag i s istem tu l isan

 • 25

  baru ia i tu Ejaan Bersama Malays ia - Indonesia juga d ikenal i sebagai Ejaan

  Baharu. W alaupun persefahaman te lah dicapai pada tahun 1966, namun

  hanya pada tahun 1972 sahaja barulah per janj ian antara kedua -dua kerajaan

  te lah d itandatangan i yang mana per janj ian tersebut te lah d itandatangani o leh

  Menter i Pelajaran masing -masing pada masa i tu ia i tu Y.B Encik Hussien Onn

  dan Bapak Mashur i . Per janj ian tersebut te lah d itandatagani pada 23 Mei

  1972. Perbincangan tersebut te lah memakan masa yang lama untuk

  menghasi lkan satu sistem tu l isan sama bag i kedua -dua negara in i . Hanya

  pada 16 Ogos 1972 barulah s istem baru in i d i isyt iharkan secara serentak o leh

  kedua-dua negara tersebut.

  Ejaan Rumi Baharu in i adalah hasi l dar ipada pemik iran yang matang

  dan ber landaskan perancangan bahasa yang baik . Perancangan in i

  merupakan satu usaha kerajaan untuk memperkenalkan bahasa Malays ia ke

  per ingkat antarabangsa. Ejaan in i memper l ihatkan pr ins ip l inguist ik , ekonomi,

  kesederhanaan, keje lasan, dan f leks ib i l i t i dan taraf s tandard yang t inggi j ika

  d ibandingkan dengan s istem yang lama.

  Huruf Vokal

  Huruf vokal dalam ejaan bahasa Melayu terd ir i dar ipada: a, e, i , o dan u.

  Huruf e melambangkan dua bunyi, ia i tu e pepet dan e ta l ing. Antara

  perubahan yang telah ber laku dalam siste m ejaan tersebut ialah perubahan

  konsonan contohnya gabungan dua perkataan d igugurkan salah satu yang

  membawa maksud sama sepert i ch menjadi c dalam perkataan chuba menjadi

  cuba. Contoh la in adalah dh menjadi d dalam perkataan mudharat menjadi

  mudarat dan sh menjadi sy dalam perkataan sharat menjadi syarat .

  Penggunaan ( ) dan ( ) yang melambangkan hamzah dan a in d igugurkan

  dan d igant ikan dengan huruf konsonan k contohnya:

  a) Maana menjadi makna.

  b) Enche menjadi encik .

  Terdapat juga perkataan yang d ikekalkan sepert i kh, ny, hg, dan ng dan

  masih d iguna pakai sehingga sekarang. Dewan Bahasa Dan Pustaka pula

  te lah menerbitkan buku Pedoman Umum Bahasa Malays ia pada tahun 1975

  sebagai rujukan. Set iap negara te lah menerbitka n pedoman umum mengikut

  versi masing-masing sebagai panduan untuk rakyat d i set iap negara.

  Kedatangan kuasa Barat sepert i Belanda, Portugis dan Ingger is te lah

  menyogokkan s istem ejaan rumi kepada masyarakatnya, walaupun pada masa

  i tu penduduk sudah mempunyai s istem ejaan jawi yang lengkap. Hal in i

  menyebabkan usaha untuk merakamkan bahasa Melayu dengan aksara lat in

  berterusan. Sistem ejaan bahasa Melayu terus berkembang sehingga

  melahirkan leks ikograf i yang berupa daftar kata, g losar i dan kamus Melayu

 • 26

  asing. Kemudahan cetak dan penerbitan membuatkan ejaan Rumi menjadi

  lebih prakt is dar ipada mana-mana sistem ejaan la in. Ejaan Rumi pertama

  wujud d i a lam Melayu dengan menggunakan aksara Rumi ia lah s istem ejaan

  yang d iperkenalkan o leh Van Ophuysen, seorang pen tadbir Belanda pada

  tahun 1901. Sistem in i mempunyai 32 aksara dan berdasarkan s istem ejaan

  yang d igunakan dalam bahasa Belanda.

  Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, usaha menul is bahasa Melayu

  dengan menggunakan huruf rumi te lah d i ja lankan o leh beberapa o rang

  sar jana Eropah secara perseorangan. Mereka menja lankan kaj ian terhadap

  tatabahasa Melayu. Usaha menggalakkan penggunaan bahasa Melayu dalam

  masyarakat dan sekolah d ipelopor i o leh Pakatan Belajar -Mengajar

  Pengetahuan Bahasa (PBMPB) yang di tubuhkan d i J ohor pada 1888, ia

  d i teruskan o leh Maktab Perguruan Perempuan Melaka (1900). Usaha tersebut

  d iperkembangkan lag i dengan penubuhan Maktab Perguruan Sultan Idr is

  (SITC), Tanjung Malim pada tahun 1922. Maktab in i berperanan pent ing

  dalam perkembangan s istem e jaan bahasa Melayu. Atas kebi jaksanaan Za'ba,

  Maktab Perguruan Sul tan Idr is telah memulakan s istem ejaan baru yang

  d ipanggi l Sistem Ejaan Sekolah atau d ikenal i juga sebagai Sistem Ejaan

  Za'ba. Di antara buku -buku yang d itu l is o leh Za'ba ia lah: I lmu Bahasa

  Melayu Penggal (1926) , Pel i ta Bahasa Melayu Penggal (1941) , Daf tar Ejaan

  Melayu Jawi -Rumi (1949) .

  Sistem Ejaan Sekolah in i kemudiannya d i je laskan dan d igunakan o leh

  Za'ba dalam buku "Pedoman Bahasa Melayu, Penggal i , i i dan i i i " . Sistem in i

  d ikenal i sebagai Sistem Ejaan Sekolah dan d igunakan d i negara in i

  sehinggalah ejaan baru yang d i isyt iharkan pada tahun 1972. W alau

  bagaimanapun s istem ini d idasarkan kepada pengamatan umum sahaja dan

  o leh i tu, terdapat juga pengaruh huruf Arab ke huruf Rumi. In i meny ebabkan

  Sistem Ejaan Sekolah t idak saint i f ik dan mengandung i beberapa kelemahan.

  Sebelum Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu pertama di Singapura

  (1952) , kedua d i Seremban (1954) dan ket iga d i Johor Bharu (1956), sudah

  menjadi ke inginan di ka langan para c endek iawan melihat penyatuan ejaan

  Rumi bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia yang per lu d i rumuskan secara

  fonemik, khususnya selepas penubuhan Angkatan Sasterawan '50 pada 6

  Ogos 1950. Selepas Kongres ket iga, pengkaj i bahasa bersetuju untuk

  memperbaik i ejaan Za'ba dengan maksud untuk menyatukannya dengan

  bahasa Indonesia. Cadangan baru tersebut d ikenal i sebagai ' Ejaan Kongres

  ' . Menerusi kongres ket iga i tu juga, te lah d irumuskan bag i penubuhan Dewan

  Bahasa dan Pustaka pada tahun yang sama.

  4.2 Pola Keselarasan Huruf Vokal.

  Dalam Sistem Ejaan Rumi Bahasa Melayu terdapat lapan belas (18)

  pola keselarasan huruf vokal. Keselarasan huruf vokal ia lah kesesuaian dua

 • 27

  huruf vokal yang membentuk dua suku kata pada kata dasar ia i tu pasangan

  antara huruf vokal pada suku kata praakhir dan pada suku kata akhir ter tutup.

  Keselarasan huruf vokal in i terbentuk berasaskan pr ins ip:

  Keselarasan antara dua huruf vokal pada kata dasar yang t idak

  mel ibatkan pengimbuhan.

  Kata dasar yang berakhiran dengan suku kata ter tutup ia i tu t idak

  mel ibatkan suku kata akhir terbuka.

  Bagi kata yang lebih dar ipada dua suku kata , yang termasuk dalam

  s istem keselarasan huruf vokal in i hanyalah dar ipada dua suku kata yang

  terakhir sahaja.

  18 Pola Keselarasan Huruf Vokal yang Utama.

  Pola Contoh Penggunaan

  1) a - a =asah, balak, halaman, arah, panas, kalah

  2) a - I =al ih, bal ik , sumbangsih , gadis, habis

  3) a - u =asuh, datuk, lembayung , halus, batuk

  4) epepet - a =emas, kelam, cemer lang , emak, te lan, kelam

  5)e pepet - I = lebih, bet ik , sembel ih , benih

  6) e pepet - u =te lur , tempuh, temenggung , belum

  7) e ta l ing - a =elak, dewan, belerang , enak, tewas

  8) e ta l ing - e ta l ing = leceh, gelek, selekeh, heret

  9) e ta l ing - o =esok, te lor , selekoh, e lok, serong

  10) i - a = ingat, k i lang, sel inap , b i lang, h i lang

  11) I - I = int ip, s is ih, bel imbing, p i l ih

  12) i - u =r iuh, t idur, per iuk , c ium, r iuh, t iup, sel iuh

  13)o - a =otak, borang, sekolah , o lah

  14) o - e ta l ing =oleh, boleh,celoteh, korek

  15) o - o =obor,borong,ke lompok, , borong, boto l, kotor

  16) u - a =ubat, tumpang, ketupat , u lat

  17) u - I =us ik , ku ih, gerus ih , pul ih, tu l is, p i l is

 • 28

  18) u - u =untuk, tunduk, tengkujuh, tujuh, te lunjuk

  4.3 Hukum Kekecualian Keselarasan Vokal (HKKV)

  Dalam sistem ejaan rumi bahasa Melayu yang ada sekarang terdapat

  beberapa perkataan yang d ikecual ikan dar ipada hukum keselarasan vokal.

  Hukum in i d i laksanakan kepada beberapa perkataan yang berasal dar ipada

  bahasa Nusantara dan kata serapan dar ipada bahasa Ingger is. Hukum in i

  d ikenal i sebagai Hukum Kekecual ian Keselarasan Vokal (HKKV). Terdapat

  sejumlah perkataan dar ipada bahasa Jawa yang ser ing d igunakan dalam

  bahasa Melayu, namun pengejaan nya d ikecual ikan dar ipada hukum

  keselarasan vokal yang d igunakan. Perkataan -perkataan tersebut ia lah aneh,

  perabot, lancong, lakon, calon, lapor, tulen, pamer, kaget, gembleng. Dalam

  hal in i ramai yang masih kel i ru dengan pengejaan perkataan -perkataan yang

  d isebutkan i tu. Cara terbaik untuk i tu ia lah dengan menghafaznya, ia

  merupakan salah satu langkah terbaik .

  Hukum kekecual ian keselarasan vokal mel ibatkan pasangan vokal ber ikut : -

  i . a - e ( t ) yang sepatutnya keselarasan vokal ia lah a - i .

  Misalnya dalam perkataan /aneh/ dan /kaget/ polanya ia lah a - e bukan

  d ieja sebagai /anih/ dan /kagit / yang menggunakan pola a - i sepert i dalam

  perkataan bal ik , ka l is, masin yang terdapat dalam s istem keselarasan vokal

  i i . a - o yang sepatutnya keselarasan vokal ia lah a - u .

  Misalnya dalam perkataan /calon/ dan / lapor/ polanya ia lah a - u bukan

  d ieja sebagai /ca lun/ dan / lapur/ yang menggunakan pola a - u sepert i yang

  d igunakan untuk mengeja kata kasut, amuk dan anjung dalam s istem

  keselarasan vokal.

  i i i . u - e ( t ) yang sepatu tnya keselarasan vokal ia lah u - i .

  Misalnya dalam perkataan / tu len/ dan /u let / polanya ia lah u - i bukan

  d ieja sebagai / tu l in/ dan /u l i t / yang menggunakan pola u - i sepert i dalam

  perkataan kuih, tumis, kudis , bunyi yang terdapat dalam s istem keselar asan

  vokal.

  iv. e (p) - e (p) yang sepatutnya keselarasan vokal ia lah e (p) - i .

  Misalnya dalam perkataan /pepet/ dan /demdem/ polanya ia lah e (p) - e

  (p) bukan d ieja sebagai /pepit / dan /demdim/ yang menggunakan pola e (p) - i

  sepert i dalam perkataan keci l , deg i l , yang terdapat dalam s istem keselarasan

  vokal.

 • 29

  Kekecual ian hukum in i untuk perkataan yang berasal dar ipada bahasa

  d i Nusantara khususnya bahasa Indonesia.

  Pent ingnya ejaan dalam pendid ikan.

  Kedua, sejajar dengan dasar negara yang merasakan pendidikan amat

  pent ing untuk kemajuan negara, maka terdapat langkah untuk menyamakan

  s istem ejaan Rumi bahasa Melayu Malays ia dan Indonesia. Kalau sebelum

  pengisyt iharkan penggunaan s istem ejaan baru, t imbul masalah kefahaman

  antara bahan-bahan i lmiah yang d iterb itkan dar i kedua-dua negara tetapi

  sete lah wujudnya ejaan bersama, masalah in i t idak ketara lag i. Perubahan

  sebeg in i amat pent ing kerana ia akan dapat menentukan a l iran i lmu antara

  kedua-dua negara. Sumber -sumber i lmiah yang d igunakan d i inst i tus i - inst i tus i

  pengaj ian t inggi t idak lag i per lu d iter jemah dar i s istem ejaan Malays ia kepada

  s istem ejaan Indonesia atau sebal iknya. Penuntut -penuntut d i univers it i

  pengaj ian t inggi dapat memahami dengan je las dan teratur maklumat yang

  cuba d isampaikan o leh r akan mereka dar i negara j i ran. Ker jasama yang erat

  dan d ipergiatkan antara univers it i -univers it i dan maktab-maktab d i kedua-dua

  negara akan dapat membantu negara masing -masing berkembang dengan

  pesat. Hal in i dapat d iperkukuhkan apabi la sejak peng isyt ihara n d ibuat

  penggunaan Sistem Ejaan Rumi Baharu d igunakan secara meluas d i akhbar -

  akhbar, surat rasmi, undang -undang, dokumen-dokumen dan buku teks yang

  d icetak semula.

 • 30

  5.0 KESIMPULAN

  Kesimpulannya, bahasa terd ir i dar ipada makna sistemat ik yang

  d ikomunikasikan mela lu i penggunaan bunyi -bunyi atau tanda-tanda

  konvensional. Bahasa terd ir i dar ipada ujaran perkataan dar ipada mulut atau

  teks yang bertu l is. Bahasa mel ibatkan proses kognit i f dalam menghasi lkan

  dan memahami bunyi dan s istem tanda l inguist ik . Bahasa sebagai a la t

  komunikasi boleh ber laku dalam dua cara ia i tu secara l isan dan tu l isan.

  Komunikasi dua hala mel ibatkan penutur dan pendengar yang memer lukan

  kemahiran berbahasa. Penutur harus boleh bercakap dengan je las mela lu i

  sebutan yang betu l, kemas, teratur dan berupaya untuk menggunakan jeda,

  tekanan dan gaya yang tepat. Pendengar pula harus mendiskr iminasikan

  bunyi-bunyi ujaran, mendengar dengan te l i t i , memahami dan mentafs irkan

  percakapan yang d idengar dan seterusnya bert indak balas terhadap apa

  yang d idengainya i tu .

  Bahasa sebagai a lat komunikasi juga mel ibatkan jarak tempat dan jarak

  masa. Dengan bantuan teknolog i canggih komunikasi boleh ber laku walaupun

  jarak penutur dan pendengar ber jauhan antara satu dengan yang la in. Sela in

  i tu, Bahasa merupakan satu s istem terd ir i dar i vokal dan bunyibunyi ujaran.

  Terdapat lambang yang arb it rar i yang menjadi a lat perhubungan mempunyai

  kaitan rapat dengan budaya tempat bahsa i tu d ituturkan. Bahasa sent iasa

  berubah-ubah serta mempunyai s i fat khas dan unit . Oleh i tu, amat pent ing

  untuk k i ta mempelajar i bahasa t idak k ira apa juga bentuk bahasa i tu kerana

  dengan mempelajar i dan memahami set iap system dalam bahasa i tu k i ta

  dapat menyampaikan makna dengan lebih berkesan kepada pener ima

  maklumat yang ingin d isampaikan.

  Dalam bahasa Melayu secara amnya, mempunyai keunikan yang

  tersendir i apabi la menyentuh berhubung dengan konsep fonolog i kerana

  mela lu i pemahaman k ita terhadap system fonolog i bahasa secara t idak

  langsung ia turut dapat memperbaik i dan menggunakan bahasa Melayu yang

  betu l dengan sebutan, bunyi , uja ran dan keper luannya mengikut kesesuaian

  masa dan tempat serta tujuan maklumat yang ingin d isampaikan mela lu i

  penggunaan bahasa Melayu i tu sendir i . Oleh i tu, k i ta sebagai rakyat

  Malays ia yang c intakan bahasa Melayu harus memikul tanggungjawab untuk

  memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa l ingua f ranca supaya d ikenal i

  dan boleh d iguna pakai o leh masyarakat dunia.

  Kewujudan s istem ejaan rumi yang terbentuk dar i persetujuan bersama

  oleh Kerajaan Malays ia dan Pemer intah Republ ik Indonesia te lah melahirkan

  pelbagai bentuk ejaan rumi yang te lah diguna pakai sehingga ke har i in i .

  Pembaharuan demi pembaharuan serta perkembangan yang d i la lu i dalam

  s istem ejaan rumi bahasa Melayu har i in i mencerminkan kekayaan s umber

 • 31

  bahasa yang d igunakan secara meluas dalam pelbagai lapangan sepert i

  b idang pendid ikan, per jawatan, pentadbiran dan sebagainya.

  6.0 RUJUKAN

  Abdul Hamid Mahmood dan Nurfarah Lo Abdullah (2007). Linguistik, Fonetik dan Fonologi

  Bahasa Melayu. Kuala Lumpur : Aslita Sdn. Bhd.

  Abdul Hamid Mahmood (2010). Menguasai Bahasa Melayu Tinggi. Kuala Lumpur : Aslita

  Sdn. Bhd.

  Abdul Hamid Mahmood (2012). Modul BML3043 Fonetik dan Fonologi Bahasa

  Melayu. UPSI : Perpustakaan Negara Malaysia.

  Abdul Hamid Mahmood (1995). Ejaan Bahasa Melayu Terkini. Masa Enterprise.

  Abdullah Hassan Dan Ainon Mohd (1994). Bahasa Melayu Untuk Maktab Perguruan. Kuala

  Lumpur: Fajar Bakti

  Ahmad Kamal Muhammad (1992). Kejayaan Komunikasi. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise

  Arbak Othman Dan Ahmad Mahmood Musanid (2000). Linguistik Am. Kuala Lumpur:

  Penerbitan Sarjana

  http://assignment.oum.edu.my/uploadasg/HBML1203SMP/18544/780206125731_183213_final.pdf