7
8/20/2019 Perbezaan Antara Fonetik Dan Fonologi http://slidepdf.com/reader/full/perbezaan-antara-fonetik-dan-fonologi 1/7 NAMA:MALARVILEE A/P ELAMKHOVAN NAMA :NANTHINEE A/P SUBRAMANIAM NAMA :REVATHI A/P SAMYNATHAN  NAMA :GRACE MARY A/P VELAGNANI UNIT :PPISMP SEJARAH (SJKT) PENSYARAH:EN.ZAINAL ARIFF ERBEZAAN ANTARA FONETIK DAN FONOLOGI

Perbezaan Antara Fonetik Dan Fonologi

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Perbezaan Antara Fonetik Dan Fonologi

8/20/2019 Perbezaan Antara Fonetik Dan Fonologi

http://slidepdf.com/reader/full/perbezaan-antara-fonetik-dan-fonologi 1/7

NAMA:MALARVILEE A/PELAMKHOVAN NAMA :NANTHINEEA/P SUBRAMANIAM NAMA

:REVATHI A/P SAMYNATHAN NAMA :GRACE MARY A/PVELAGNANIUNIT :PPISMP SEJARAH (SJKT)

PENSYARAH:EN.ZAINAL ARIFF

ERBEZAAN

ANTARA FONETIK

DAN FONOLOGI

Page 2: Perbezaan Antara Fonetik Dan Fonologi

8/20/2019 Perbezaan Antara Fonetik Dan Fonologi

http://slidepdf.com/reader/full/perbezaan-antara-fonetik-dan-fonologi 2/7

PERBEZAAN ANTARAFONETIK DANFONOLOGI

•Fonetik lebih tertumpu pada buni!buni

baha"a#•Fonetik merupakan "ebaha$ian daripadailmu lin$ui"tik an$ men$ka%i &enomenabuni atau pertuturan manu"ia "e'ara

ke"eluruhan dan ia dapat direali"a"ikanmelalui pen$$unaan lama!"#lama!"tertentu#• Fonetik ialah ka%ian terhadap buni ()ikal

per'akapan manu"ia#Ia

Page 3: Perbezaan Antara Fonetik Dan Fonologi

8/20/2019 Perbezaan Antara Fonetik Dan Fonologi

http://slidepdf.com/reader/full/perbezaan-antara-fonetik-dan-fonologi 3/7

•Pe$ertian &enolo$i bera"al darikata phone dan lo$o" an$

berarti ilmu tentan$ buni#•Fonolo$i ialah ka%ian an$dilakukan men$enai pola buni

baha"a iaitu tentan$ buni!bunian$ ber&un$"i dalam "e"uatubaha"a an$ dikenali "eba$ai

buni baha"a#•Fonolo$i men%ela"kan "e$alabentuk buni den$an tu%uanuntuk menentukan peraturan dan

bentuk buni "e'ara "pe"i(k#

Page 4: Perbezaan Antara Fonetik Dan Fonologi

8/20/2019 Perbezaan Antara Fonetik Dan Fonologi

http://slidepdf.com/reader/full/perbezaan-antara-fonetik-dan-fonologi 4/7

•Fonetik %u$a mempela%ari 'araker%a or$an tubuh manu"ia,

terutama an$ berhubun$anden$an pen$$unaan baha"amanakala &onolo$i ialah ilmutentan$ perbendaharaan &onem"e"ebuah baha"a•Fonem "ebuah i"tilah hi$ui"tik danmerupakan $abun$an terke'il

dalam "ebuah baha"a an$ ma"ihboleh menun%ukkan perbe)aanmakna#

•Fonem berbentuk buni#

Page 5: Perbezaan Antara Fonetik Dan Fonologi

8/20/2019 Perbezaan Antara Fonetik Dan Fonologi

http://slidepdf.com/reader/full/perbezaan-antara-fonetik-dan-fonologi 5/7

•Fonolo$i men$ka%i "i"tem

buni!bunidalampertuturan ba$i "e"uatu

baha"a manakala,

•Fonetik men$ka%i&enomena buni ataupertuturan manu"iake"eluruhanna #

Page 6: Perbezaan Antara Fonetik Dan Fonologi

8/20/2019 Perbezaan Antara Fonetik Dan Fonologi

http://slidepdf.com/reader/full/perbezaan-antara-fonetik-dan-fonologi 6/7

 *%!"a! +%m,a! +a$a-

+l&a- a&aa 0!%- +a!0!0l0" a+ala& 'al!"%,a-a! a!-aa 'a-1 'ama

la!.Ga' $%m'a& a!-aa,%+1a#+1a!2a a+ala&,1a!" 3%la' ala1$1! a+a

'a3a!a 41a m%l%-a,,a!"a' $%m'a&!2a.

Page 7: Perbezaan Antara Fonetik Dan Fonologi

8/20/2019 Perbezaan Antara Fonetik Dan Fonologi

http://slidepdf.com/reader/full/perbezaan-antara-fonetik-dan-fonologi 7/7

SEKIAN TERIMA

KASIH….