FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ass.docx

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/21/2019 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ass.docx

  1/39

  ONETIK DAN ONOLOGI

  BAHASA MELAYU

  Jabatan Pengajian Melayu

  IPG Ka!u" IPOH

  1

 • 7/21/2019 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ass.docx

  2/39

  #$% ONETIK

  Fonetik merupakan satu kajian mengenai bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan

  oleh manusia. Perkara ini melibatkan segenap umat manusia yang mampu

  bertutur di seluruh dunia. Mengikut Kamus Dewan (200!"#"$% &onetik membawa

  maksud ilmu bahasa yang berkaitan dengan penyebutan kata dan lambang yang

  menunjukkan sebutannya. 'agi mendapatkan penerangan yang lebih jelas%

  &onetik telah dibahagikan kepada tiga abang utama iaitu &onetik artikulasi%

  &onetik akustik% dan &onetik auditori.

  Fonetik artikulasi merupakan salah satu abang dalam kajian &onetik yang

  mengkaji penghasilan bunyi bahasa dan artikulator yang terlibat dalam

  penghasilan bunyi. 'unyi bahasa akan dideskripsikan mengikut ara bunyi

  tersebut dikeluarkan oleh artikulator. Kesimpulannya% dalam pendeskripsian

  tersebut daerah dan organ artikulasi adalah terlibat sama.

  'agi &onetik akustik pula% transmisi signal bunyi daripada penutur kepada

  pendengar semasa komunikasi sedang berlangsung adalah perkara yang dikaji.

  Dalam erti kata yang lain% kajian yang dilakukan mestilah melibatkan lebih

  daripada dua pihak. )i&at-si&at bunyi bahasa yang dihasilkan oleh pita suara akan

  dianalisis dengan menggunakan alat khas yang dipanggil parameter. Pita suara

  akan menghasilkan signal bunyi yang terdiri daripada &rekuensi &undamental%

  intensiti dan durisi yang akan melalui parameter ketika kajian sedang dijalan.

  *abang terakhir &onetik ialah &onetik auditori. Fonetik auditori pula

  mengkaji ara bunyi bahasa ditanggapi oleh pendengar melalui pendengaran

  dan akan dihantar serta diterjemahkan oleh otak. Kajian yang tidak boleh dilihat

  dan dirasa ini sebenarnya mudah di&ahami. Permulaannya% penutur akan

  menukarkan maklumat yang ingin disampaikan ke dalam bentuk kod-kod tertentu

  sepeti bunyi% kata atau ayat dan pendengar pula akan menta&sirkan maklumat

  yang disampaikan oleh penutur tadi.

  2

 • 7/21/2019 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ass.docx

  3/39

  &$% ONOLOGI

  Kamus Dewan (200!"#"$ telah menyatakan bahawa &onologi membawa

  maksud kajian tentang bunyi sebutan dalam sesuatu bahasa. )iti +ajar ,bdul

  ,i (200$ pula meyatakan bahawa &onologi mengkaji iri bunyi bahasa dan

  bagaimana bunyi bahasa dihasilkan. Pengkajian dalam &onologi juga lebih

  banyak melibatkan organ-organ ujaran manusia. )elain itu% sosiolinguistik juga

  turut dikaitkan dengan &onologi disebabkan oleh tingkah laku sosial dan ara

  pengujaran dan komunikasi sesebuah masyarakat dalam kawasannya. )ebagai

  bukti% kita dapat melihat ara pertuturan masyarakat yang berbea mengikut

  kawasan kerana mereka menggunakan dialek mereka yang tersendiri.

  ,ntara pengertian lain bagi &onologi ialah kajian tentang bunyi bahasa

  yang berkaitan dengan iri-iri bunyi bahasa dan ara bunti tersebut berhubung.

  Fonologi juga merupakan pengkajian yang lebih tinggi daripada &onetik dalam

  pengkajian ilmu linguistik. 'agaimanapun% &onetik tetap menjadi asas kepada

  pengkajian ilmu linguistik yang seterusnya. )elain itu% &onologi turut ditakri&kan

  sebagai pengkajian bentuk-bentuk bunyi dalam sesuatu bahasa. Kajian

  mendalam mengenainya akan membawa kita tentang bagaimana bunyi-bunyii

  tersebut dihasilkan.

  3

 • 7/21/2019 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ass.docx

  4/39

  '$% A(TIKULASI

  Kamus Dewan (200!/$ memberi erti artikulasi sebagai ara atau proses

  menyebut bunyi atau kata dengan jelas. Pengertian yang diberikan menunjukkan

  bahawa artikulasi memiliki aturannya yang tersendiri. ,rtikulasi juga melibatkan

  artikulator untuk menahirkan bunyi. )ebelum bunyi bahasa dihasilkan% ia

  mestilah melalui beberapa bahagian artikulator.

  )$% A(TIKULATO(

  ,rtikulator adalah anggota tubuh manusia atau organ-organ yang terlibat dalam

  mengeluarkan bunyi bahasa. Dalam erti kata yang lebih mudah% artikulasi ialah

  alat artikulasi. 'unyi yang terbit adalah hasil daripada pergerakan udara dari

  paru-paru yang dipam ke organ-organ yang terlibat. erdapat dua bahagian

  artikulator iaitu bahagian yang boleh digerak-gerakkan dan daerah pengeluaran.

  ,ntara artikulator manusia adalah seperti berikut!

  #. +ujung 1idah

  2. +adapan 1idah. engah 1idah". 'elakang 1idah3. ,kar 1idah4. 5ahang. ,nak ekak. 5ongga ekak (Farink$/. 5ongga +idung#0.5ongga Mulut##. enggorok#2.6piglotis#.Pita )uara#".Paru-paru

  4

 • 7/21/2019 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ass.docx

  5/39

  Gambar 1! Kedudukan artikulator manusia.

  5

 • 7/21/2019 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ass.docx

  6/39

  4.1 Anak Tekak

  Gambar 2 : Kedudukan anak tekak.

  Daging yang tergantung dari lelangit lembut ini ber&ungsi untuk

  menentukan bunyi yang dihasilkan oleh manusia sengau atau tidak.

  'ahagian artikulator ini juga boleh digerak-gerakkan. Kedudukan anak

  tekak di dalam mulut manusia ialah di belakang rongga mulat dan

  berhampiran dengan lelangit lembut. Penyataan mengenai anak tekak itu

  merupakan antara kenyataan yang diberkan oleh )iti +ajar ,bdul ,i

  (200$.

  6

 • 7/21/2019 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ass.docx

  7/39

  4.2 Lidah

  Gambar 3: Lidah merupakan artikulator paling aktif.

  )esuatu yang tidak boleh dina&ikan adalah &ungsi lidah dalam sistem

  artikulasi manusia. 1idah merupakan artikulator paling akti& dan boleh

  dibahagikan kepada beberapa bahagian. )etiap bahagian lidah memiliki

  &ungsinya yang tersendiri. 'ahagian-bahagian lidah ialah hujung lidah%

  hadapan lidah% tengah lidah% belakang lidah% akar lidah dan daun lidah.

  4.3 Pita Suara

  7

 • 7/21/2019 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ass.docx

  8/39

  Gambar 4: Keadaan pita suara dalam menghasilkan bunyi bahasa.

  ,rtikulator yang terletak di dalam tenggorok atau &ariks manusia ini adalah

  amat penting dalam menghasilkan bunyi bahasa. 'unyi bahasa yang

  dihasilkan datang dari getaran yang berasal dari peti suara. erdapat satu

  selaput di pita suara yang membolehkannya menghasilkan bunyi

  bersuaran ataupun tidak bersuara.

  4.4 Rahang

  8

 • 7/21/2019 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ass.docx

  9/39

  Gambar 5: Rahang terletak di bahagian hadapan bawah muka.

  5ahang ialah bahagian kepala di sebelah depan yang terdiri daripada

  dua tulang yang membolehkan mulut dibuka dan ditutup. 7alaupun

  rahang tidak begitu penting dalam menghasilkan bunyi 8bunyi bahasa%

  kedudukannya adalah penting dalam pembunyian 9okal.

  4.5 Rongga

  9

 • 7/21/2019 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ass.docx

  10/39

  Gambar 6: Rongga menjadi laluan utama kepada pengaliran udara.

  empat laluan udara dari luar atau paru-paru yang terlibat dalam

  penghasilan bunyi bahasa dipanggil rongga. Dua rongga utama adalah

  rongga hidung dan rongga mulut. 5ongga hidung adalah lebih luas

  daripada rongga mulut.

  *$% DAE(AH A(TIKULASI

  10

 • 7/21/2019 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ass.docx

  11/39

  'ibir% gigi% gusi dan lelangit adalah daerah artikulasi manusia ()iti +ajar ,bdul

  ,i!200$. Daeh artikulasi ini merupakan tempat organ yang terlibat dalam

  penghasilan bunyi bahasa. ,da di antara daerah artikulasi yang boleh digerak-

  gerakan dan ada yang sebaliknya.

  5.1 Bibir

  Gambar :Bibir yang sumbing boleh mengakibatkan masalah pertuturan

  tetapi boleh diatasi dengan melakukan pembedahan.

  'ibir boleh dihamparkan% dibundarkan dan dirapatkan semasa bunyi

  bahasa diahirkan. ,lat artikulasi yang berada di luar mulut ini adalah

  kenyal dan &leksibel. 'ibir sangat membantu penghasilan bunyi bahasa

  ketika pengujaran dilakukan.

  5.2 Gigi

  11

 • 7/21/2019 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ass.docx

  12/39

  Gambar !:Gigi yang sempurna.

  :igi terbahagi kepada gigi bawah dan gigi atas. 'agaimanapun%

  peranannya tidaklah akti& dalam penghasilan bunyi bahasa.

  5.3 Gu"i

  Gambar #:Gusi yang berada anta gigi dan lelangit keras.

  'unyi bahasa yang dihasilkan pada gusi adalah dengan bantuan hujung

  lidah. :usi berada antara gigi dan lelangit keras. )elain itu% gusi juga tidak

  boleh digerak-gerakkan.

  5.4 Le$angit

  12

 • 7/21/2019 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ass.docx

  13/39

  Gambar 1%:Lelangit yang berada di dalam mulut.

  Daerah artikulasi terakhir ini boleh dibahagikan kepada dua bahagian iaitu

  lelangit keras dan lelangit lembut. 1elangit keras yang berbentuk embungterletak pada atas mulut manakala lelangit lembut berada di belakang

  lelangit keras. Kelebihan yang terdapat lelangit lembut adalah

  kemampuannya untuk diturunkan dan dinaikkan. Peranan lelangit dalam

  sistem artikulasi manusia sangat penting. 1elangit menentukan jenis

  buunyi yang kan dihasiilkan iaitu antara bunyi nasal atau bunyi oral. )elain

  itu% bunyi sengau% bunyi letupan dan bunyi geseran turut dibantu oleh

  lelangit dalam penghasilannya.

  13

 • 7/21/2019 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ass.docx

  14/39

  +$% HU(UF DALAM BAHASA MELAYU

  Penulisan huru& bahasa Melayu pada masa ini telah menggunakan huru& 5umi.

  )ebelum huru& 5umi digunakan% +uru& jawi merupakan jenis huru& yang

  digunakan dalam penulisan masyarakat di alam Melayu. Kemasukan penjajah

  dari 6ropah mengubah keadaan ini. ;aman yang sudah berubah bagaimanapun

  menerima baik kehadiran huru&-huru& 5umi yang digunakan dalam bahasa

  Melayu.

  erdapat 24 huru& asas 5umi yang digunakan di seluruh dunia

  termasuklah negara Malaysia dan penggunaannya untuk bahasa Melayu. 1ima

  daripada huru&-huru& tersebut dipanggil huru& 9okal dan selebihnya adalah huru&

  konsonan. urut disenarai kan adalah digra& dan di&tong iaitu dua huru& 9okal

  atau konsonan bergabung yang turut digunakan dalam pengejaan perkataan

  bahasa Melayu. 'erikut merupakan senarai huru& yang digunakan dalam bahasa

  Melayu!

  6.1 &uru' (oka$

  B)L. &*R*+ ,-)L &*R*+ B-SAR

  # a ,

  2 e 6

  i