of 12/12
Pengesahan Ketua Jabatan: REKA BENTUK KURIKULUM KURSUS DAN RANCANGAN INSTRUKSIONAL Fakulti : Bahasa dan Komunikasi Jabatan : Bahasa dan Kesusasteraan Melayu Semester : 2 Sesi : 2013/2014 Nama Kursus : Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu Kod Kursus : BML 3043 Jam Kredit : 3 (2 + 1) Prasyarat : Tiada (Bagi kursus dengan prasyarat, pelajar mestilah telah menduduki atau menduduki dan lulus berdasarkan syarat yang ditetapkan oleh fakulti/pusat) MAKLUMAT PENYELARAS: Nama : Prof. Emeritus Dr. Abdul Hamid Mahmood Emel : [email protected] Nombor Telefon : 05-4505845 No. Bilik : Bilik Profesor 12 (Bangunan E-Learning, Aras 1) SINOPSIS KURSUS : Kursus ini memberi pendedahan dan pemahaman tentang lambang-lambang fonetik sejagat dengan penekanan khusus terhadap bunyi-bunyi bahasa Melayu. Antara perkara yang dikaji ialah cabang-cabang fonetik, sifat-sifat bunyi bahasa Melayu, fonem vokal dan konsonan serta ciri-cirinya, pengenalan terhadap fonologi generatif, dan seterusnya kaitan fonetik dan fonologi bahasa Melayu dengan sebutan baku dan sistem ejaan bahasa Melayu. Di samping pengetahuan tentang teori, pelajar juga akan dilatih mengaplikasikan fonetik bahasa Melayu secara praktik. (This course gives exposure and understanding to students on universal phonetics symbols with stress given to Malay language sound system. Focuses will be given to subdivision of 1

20140222230258_RI Fonetik Dan Fonologi Bahasa Melayu

  • View
    111

  • Download
    5

Embed Size (px)

Text of 20140222230258_RI Fonetik Dan Fonologi Bahasa Melayu

RI PPB3023 pilisi & strategik

REKA BENTUK KURIKULUM KURSUS DAN RANCANGAN INSTRUKSIONAL

Fakulti

: Bahasa dan Komunikasi

Jabatan

: Bahasa dan Kesusasteraan Melayu

Semester

: 2

Sesi

: 2013/2014Nama Kursus

: Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu

Kod Kursus

: BML 3043

Jam Kredit

: 3 (2 + 1)

Prasyarat

: Tiada(Bagi kursus dengan prasyarat, pelajar mestilah telah menduduki atau menduduki dan lulus berdasarkan syarat yang ditetapkan oleh fakulti/pusat)

MAKLUMAT PENYELARAS:

Nama

: Prof. Emeritus Dr. Abdul Hamid Mahmood

Emel

: [email protected]du.myNombor Telefon: 05-4505845

No. Bilik

: Bilik Profesor 12 (Bangunan E-Learning, Aras 1)

SINOPSIS KURSUS:

Kursus ini memberi pendedahan dan pemahaman tentang lambang-lambang fonetik sejagat dengan penekanan khusus terhadap bunyi-bunyi bahasa Melayu. Antara perkara yang dikaji ialah cabang-cabang fonetik, sifat-sifat bunyi bahasa Melayu, fonem vokal dan konsonan serta ciri-cirinya, pengenalan terhadap fonologi generatif, dan seterusnya kaitan fonetik dan fonologi bahasa Melayu dengan sebutan baku dan sistem ejaan bahasa Melayu. Di samping pengetahuan tentang teori, pelajar juga akan dilatih mengaplikasikan fonetik bahasa Melayu secara praktik. (This course gives exposure and understanding to students on universal phonetics symbols with stress given to Malay language sound system. Focuses will be given to subdivision of phonetics, the Malay language sound characteristics, characteristics of vowel and consonant phonems, introduction to generative phonology, and the link between Malay phonetics and phonology to the Malay standard pronunciation and spelling system. Stress will also be given to the practical aspects of Malay phonetics).HASIL PEMBELAJARAN :

Pada akhir kursus BML 3043, anda dapat:

1. Menerangkan konsep fonetik dan fonologi bahasa Melayu (C3),

2. membezakan bunyi XE "bunyi" bahasa dengan bukan bunyi bahasa (C4, P7 & A5) XE "bunyi bahasa" ,3. menganalisis bunyi XE "bunyi" vokal XE "vokal" , diftong XE "diftong" , deretan vokal, konsonan XE "konsonan" asli dan pinjaman dalam bahasa Melayu (C4),

4. mentranskripsikan bunyi XE "bunyi" bahasa pertuturan ke dalam bentuk transkripsi XE "transkripsi" fonetik dan fonemik (C6, P7 & A5) XE "fonemik" ,

5. mengaplikasi pengetahuan fonetik dan fonologi dalam pengajaran bahasa Melayu (C4, P7 & A4) XE "bunyi bahasa" .RUJUKAN UTAMA :

Abdul Hamid Mahmood dan Nurfarah Lo Abdullah (2007). Linguistik Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu. K. Lumpur: Aslita Sdn.Bhd.

Inderawati Zahid dan Mardian Shah Omar (2006). Fonetik dan Fonologi. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. Bhd.Nik Hassan Basri Nik Ab. Kadir (2013). Fonologi Bahasa. Kuala Lumpur: Icon Region Sdn. Bhd.

Paitoon M. Chaiyanara (2006). Pengenalan Fonetik dan Fonologi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Zaharani Ahmad (1993). Fonologi Generatif: Teori dan Penerapan. K. Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

RUJUKAN TAMBAHAN :

Abdul Hamid Mahmood. (1997). Guru dan Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: City Reprographic Services.

Abdul Hamid Mahmood (1998). Menguasai Ejaan Baharu Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Syarikat Percetakan Bintang Baru.Abdul Hamid Mahmood (2012). Modul BML 3043: Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu. Tanjong Malim: Program PJJ, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Abdullah Hassan (1980). Linguistik Am Untuk Guru Bahasa Malaysia. Kuala Lumpur: Fajar Bakti.

Alias Mohammad Yatim. (1992). Fonetik dan Fonologi: Suatu Tinjauan. Penerbit Sarlis.

Dell, F. (1980). Generative Phonology. Cambridge: Cambridge University Press.

Farid M. Onn (1980) Aspects of Malay Phonology and Morphology: A Generative Approach. Bangi: UKM. Harimunti Kridalaksana. (1984). Kamus Linguistik. Jakarta: Penerbit PT Gramedia.

Jones, D. (1975). An Outline of English Phonetics. Cambridge: W. Heffer & Sons Ltd.

Mike Davenport and S.J. Hannahs (1988). Introducing Phonetics and Phonology. New York: Oxford University Press.

Nik Hassan Basri Nik Ab. Kadir (2005). Teori Bahasa. Tanjong Malim: Penerbit UPSI.

Norhashimah Jalaluddin (2000). Asas Fonetik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Suhendra Yusuf (1998). Fonetik dan Fonologi. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.

KAEDAH PENGAJARAN :

Kuliah, perbincangan, amali dalam sebutan dan ejaan baku.

KAEDAH PENERAPAN KEMAHIRAN INSANIAH (KI) :

AKTIVITI/KIKOMKBPMPBPMPSKPIMETIKKU

Kuliah------

Tugasan -

Petunjuk :

KOM Kemahiran Berkomunikasi

KBPM Kemahiran Berfikir dan Penyelesaian Masalah

PBPM Kemahiran Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat

PSK Kemahiran Kerja Berpasukan

PIM Kemahiran Kepimpinan

ETIK Etika Profesional

KU Kemahiran KeusahawananPENILAIAN PRESTASI PELAJAR :

Kerja Kursus/Tugasan: (a) Forum - 15% (b) Tugasan - 45%

60%

Peperiksaan akhir:Empat (4) soalan esei (jumlah soalan tertakluk kepada perubahan semasa)

40%

Jumlah100%

PENILAIAN GRED KURSUS UPSI:GredJulat MarkahNilai Gred

A80 1004.00

A-75 793.75

B+70 743.50

B65 693.00

B-60 642.75

C+55 592.50

C50 542.00

C-45 491.75

D+40 441.50

D35 391.00

F0 340

PENGGREDAN KI :SKALAKRITERIA

5Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap cemerlang

4Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap baik

3Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap memuaskan

2Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap minimum

1Lemah dan perlu diperbaiki

JADUAL PENGAJARAN & PEMBELAJARAN 14 MINGGU :

Ming.Tajuk KuliahHasil Pembelajaran Aktiviti P&PKI

Rujukan

1. ( Minggu suai kenal & Pendedahan tentang Kursus ini.

2.Bab 1 - LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA:

Pengertian Linguistik Asal Perkataan Linguistik Pelopor Linguistik Moden Cabang-cabang Linguistik Linguistik Deskriptif Linguistik Historis Linguistik Komparatif Sosiolinguistik Neurolinguistik Linguistik Am Linguistik Terapan Psikolinguistik Cabang Linguistik Lain Linguistik Aliran Tatabahasa Transformasi Generatif Latih tubi soalan latihan dalam Buku Linguistik, Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.

Setelah mengikuti pelajaran ini, anda dapat:

i) menerangkan definisi linguistik dan cabang-cabangnya,ii) mengetahui asal perkataan linguistik,iii) mengetahui pelopor linguistik moden, daniv) menjelaskan ilmu linguistik aliran tatabahasa transformasi generatif.Kuliah,

Bacaan Kendiri,

&

PerbincanganKOM,

KBPM,

PBPM.

Linguistik, Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.

Modul BML 3043: Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.

3.Bab 2 - FONETIK DAN FONOLOGI: Maksud Bunyi

Pengertian Fonetik

Pengertian Fonologi Konsep Fonetik dan Fonologi dalam Bahasa Melayu

Bunyi Bahasa dan Bukan Bunyi Bahasa Alat Artikulasi Fungsi Alat Artikulasi

Bunyi Bersuara dan Bunyi Tidak Bersuara

Latih tubi soalan latihan dalam Buku Linguistik, Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.

Setelah mengikuti pelajaran ini, anda dapat:

i) membezakan kajian fonetik dan fonologi bahasa Melayu,ii) menjelaskan aspek kajian fonetik artikulasi, akustik dan fonetik auditori,iii) menganalisis bunyi bahasa, bukan bunyi bahasa, bunyi bersuara dan bukan bunyi bersuara,iv) mengetahui alat-alat artikulasi dan fungsinya dalam penghasilan bunyi bahasa Melayu.Kuliah,

Bacaan Kendiri,

&

Perbincangan

KOM,

KBPM,

PBPM.

Linguistik, Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.

Modul BML 3043: Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.

4.Bab 3 - KLASIFIKASI BUNYI BAHASA:

Bunyi Vokal Bunyi Konsonan Bunyi Semi-Vokal Bunyi Nasal dan Bunyi Oral Bunyi Keras (Fortes) dan Lembut (Lenes)? Bunyi Panjang dan Bunyi Pendek Bunyi Rangkap dan Bunyi Tunggal Bunyi Nyaring dan Tidak Nyaring Bunyi dengan Arus Udara Egresif dan Bunyi dengan Arus Udara Ingresif Egresif Pulmonik Egresif Glotalik Ingresif Glotalik Ingresif Velarik Latih tubi soalan latihan dalam Buku Linguistik, Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.

Setelah mengikuti pelajaran ini, anda dapat membezakan:

i) bunyi vokal, konsonan dan semi-vokal,

ii) bunyi oral - bunyi nasal, bunyi keras - bunyi lembut, bunyi panjang - bunyi pendek, bunyi rangkap - bunyi tunggal, dan bunyi nyaring - bunyi tidak nyaring,iii) bunyi dengan arus udara egresif dan bunyi dengan arus udara ingresif. Kuliah,

Bacaan Kendiri,

&

Perbincangan

KOM,

KBPM,

PBPM.

Linguistik, Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.

Modul BML 3043: Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.

5.Bab 4 - BUNYI-BUNYI BAHASA:

Bunyi Vokal

Vokal Bahasa Melayu

Vokal Hadapan

Vokal Tengah

Vokal Belakang Cara Penghasilan Bunyi Vokal

Latih tubi soalan latihan dalam Buku Linguistik, Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.

Setelah mengikuti pelajaran ini, anda dapat:

i) membezakan ciri bunyi vokal dan

bunyi konsonan dalam bahasa Melayu,

ii) menjelaskan

kriteria yang menentukan jenis- jenis bunyi

vokal, konsonan jati dan konsonan pinjaman dalam bahasa Melayu,

iii) mengetahui cara penghasilan bunyi vokal dan bunyi konsonan dalam bahasa Melayu.

Kuliah,

Bacaan Kendiri,

&

Perbincangan

KOM,

KBPM,

PBPM.

Linguistik, Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.

Modul BML 3043: Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.

6(SAMBUNGAN) Bab 4 - BUNYI-BUNYI BAHASA:

Bunyi Konsonan

Konsonan Asli Bahasa Melayu

Cara Penghasilan Bunyi Konsonan

Konsonan Pinjaman dalam Bahasa Melayu

Cara Penghasilan Konsonan Pinjaman dalam Bahasa Melayu

Latih tubi soalan latihan dalam Buku Linguistik, Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.

7.Bab 5 - ARTIKULASI TAMBAHAN/ KOARTIKULASI: Pengertian Artikulasi Tambahan / Koartikulasi Proses Pembibiran Proses Penyengauan Proses Penglelangitkerasan Proses Perengkungan Proses Pengglotisan (Glotalisasi) Latih tubi soalan latihan dalam Buku Linguistik, Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.

Setelah mengikuti pelajaran ini, anda dapat:

i) menerangkan pengertian artikulasi tambahan/ koartikulsi,

ii) membezakan

antara pembibiran,

penyengauan, penglelangit-kerasan, perengkungan, dan

pengglotisan

iii) menulis perkataan dalam bentuk fonetik dengan memasukkan lambang-lambang koartikulasi.

Kuliah,

Bacaan Kendiri,

&

Perbincangan

KOM,

KBPM,

PBPM.

Linguistik, Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.

Modul BML 3043: Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.

C U T I P E R T E N G A H A N S E M E S T E R 1 M I N G G U

8.Bab 6 - FONEM SUPRASEGMENTAL: Pengertian Fonem Suprasegmental Tekanan Kepanjangan Jeda Tona

Intonasi Latih tubi soalan latihan dalam Buku Linguistik, Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.

Setelah mengikuti pelajaran ini, anda dapat:

i) menerangkan pengertian fonem suprasegmental,ii) membezakan antara tekanan, kepanjangan, jeda, tona dan intonasi dalam bidang fonetik dan fonologi bahasa Melayu.Kuliah,

Bacaan Kendiri,

&

PerbincanganKOM,

KBPM,

PBPM.

Linguistik, Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.

Modul BML 3043: Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.

9.Bab 7 - BIDANG FONEMIK:

Pengertian Bidang Fonemik Pengertian Fonem Pengertian Alofon Pengertian Pasangan Minimal Pengertian Bervariasi Bebas Pengertian Beralternasi Bebas

Pengertian Saling Melengkapi Pengertian Kesamaan Fonetis Pengertian Fonem Vokal Rangkap

Pengertian Fonem Konsonan Rangkap Latih tubi soalan latihan dalam Buku Linguistik, Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.

Setelah mengikuti pelajaran ini, anda dapat:

i) menjelaskan bunyi itu distingtif atau tidak distingtif,ii) membezakan fonem dengan alofon, diftong dengan

fonem vokal

rangkap,iii) menjelaskan konsep pasangan minimal, bervariasi bebas, beralternasi bebas, saling melengkapi

dan kesamaan fonetis, sertaiv) menjelaskan fonem konsonan rangkap.Kuliah,

Bacaan Kendiri,

&

PerbincanganKOM,

KBPM,

PBPM.

Linguistik, Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.

Modul BML 3043: Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.

10.Bab 8 - TRANSKRIPSI Apakah Transkripsi?

Transkripsi Fonetik

Transkripsi Fonemik Contoh Transkripsi Fonetik & Fonemik Latih tubi soalan latihan dalam Buku Linguistik, Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.

Setelah mengikuti pelajaran ini, anda dapat:

i) mengenal pasti bentuk penulisan dalam transkripsi

fonetik dan fonemik,

ii) mengenali dan membezakan lambang-lambang

yang digunakan

dalam penulisan transkripsi fonetik

dan fonemik,

iii) menulis transkripsi fonetik dan fonemik dengan baik.

Kuliah,

Bacaan Kendiri,

&

Perbincangan

KOM,

KBPM,

PBPM.

Linguistik, Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.

Modul BML 3043: Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.

11.Bab 9 - SEJARAH SISTEM EJAAN BAHASA MELAYU: Sejarah Sistem Ejaan Bahasa Melayu Perancangan dan Perkembangan Sistem Ejaan Rumi di Tanah Melayu Kamus Jawi-Melayu-Inggeris (1903) Pedoman Umum Ejaan Rumi Bahasa Melayu Abjad dan Huruf

Huruf Vokal Huruf Diftong Huruf Konsonan Huruf yang DiperkenalkanSetelah mengikuti pelajaran ini, anda dapat:

i) mengetahui

perancangan dan perkembangan ejaan Rumi di Tanah

Melayu,ii) mengenal pasti

sistem keselarasan

vokal dan pola

kekecualian

keselarasan vokal bahasa Melayu.Kuliah,

Bacaan Kendiri,

&

PerbincanganKOM,

KBPM,

PBPM.

Linguistik, Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.

Modul BML 3043: Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.

Kuasai Sistem Ejaan Baharu Bahasa Melayu

Melalui Latihan.

Gunakan Bahasa Melayu Yang Betul, Betulkan

Kesalahan Bahasa Anda.

Modul BML 3043: Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.

12.(SAMBUNGAN) Bab 9 - SEJARAH SISTEM EJAAN BAHASA MELAYU: Sistem Keselarasan Huruf Vokal

Pola Keselarasan Huruf Vokal Pola Kekecualian kepada Keselarasan Huruf Vokal Penyesuaian Huruf Ejaan Kata Pinjaman Bentuk Ejaan Tampak Kekecualian bagi Ejaan yang Sudah Lama Latih tubi soalan latihan dalam Buku Kuasai Sistem Ejaan Baharu Bahasa Melayu Melalui Latihan.

13.Bab 10 - TANDA SEMPANG, IMBUHAN PINJAMAN,

RANGKAI KATA DAN KATA MAJMUK: Penggunaan Tanda Sempang Penulisan Imbuhan Pinjaman

Penulisan kata Maha secara Terpisah

Ejaan bagi Kata Depan

Ejaan bagi Partikel

Ejaan bagi Kata Ganti Singkatan Rangkai Kata

Kata Majmuk Kata Majmuk Ejaan Cara Terpisah

Kata Majmuk Ejaan Cara Tercantum

Ejaan Tercantum yang Sudah Mantap

Ejaan Penggandaan Kata Majmuk Latih tubi soalan latihan dalam Buku Kuasai Sistem Ejaan Baharu Bahasa Melayu Melalui Latihan.Setelah mengikuti pelajaran ini, anda dapat:

i) menggunakan tanda sempang bahasa Melayu dengan

betul,

ii) menggunakan imbuhan pinjaman,

rangkai kata dan kata majmuk dalam

bahasa Melayu dengan tepat.Kuliah,

Bacaan Kendiri,

&

PerbincanganKOM,

KBPM,

PBPM.

Kursus Menguasai Bahasa Melayu MudahKuasai Sistem Sjaan Saharu Bahasa Melayu

Melalui Latihan.

Gunakan Bahasa Melayu Yang Betul, Betulkan

Kesalahan Bahasa Anda.

Modul BML 3043: Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.

14.Ulang kaji

Anda sudah mempelajari seluruh kandungan BML 3043 dan mula membuat persediaan untuk menghadapi peperiksaan akhir.

Latih tubi

& PerbincanganKOM,

KBPM,

PBPM.

Nota: RI telah dikomunikasikan kepada pelajar pada minggu pertama kuliah.

Pengesahan Ketua Jabatan:

Tarikh:

PAGE 1