12
Pengesahan Ketua Jabatan: REKA BENTUK KURIKULUM KURSUS DAN RANCANGAN INSTRUKSIONAL Fakulti : Bahasa dan Komunikasi Jabatan : Bahasa dan Kesusasteraan Melayu Semester : 2 Sesi : 2013/2014 Nama Kursus : Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu Kod Kursus : BML 3043 Jam Kredit : 3 (2 + 1) Prasyarat : Tiada (Bagi kursus dengan prasyarat, pelajar mestilah telah menduduki atau menduduki dan lulus berdasarkan syarat yang ditetapkan oleh fakulti/pusat) MAKLUMAT PENYELARAS: Nama : Prof. Emeritus Dr. Abdul Hamid Mahmood Emel : [email protected] Nombor Telefon : 05-4505845 No. Bilik : Bilik Profesor 12 (Bangunan E-Learning, Aras 1) SINOPSIS KURSUS : Kursus ini memberi pendedahan dan pemahaman tentang lambang-lambang fonetik sejagat dengan penekanan khusus terhadap bunyi-bunyi bahasa Melayu. Antara perkara yang dikaji ialah cabang-cabang fonetik, sifat-sifat bunyi bahasa Melayu, fonem vokal dan konsonan serta ciri-cirinya, pengenalan terhadap fonologi generatif, dan seterusnya kaitan fonetik dan fonologi bahasa Melayu dengan sebutan baku dan sistem ejaan bahasa Melayu. Di samping pengetahuan tentang teori, pelajar juga akan dilatih mengaplikasikan fonetik bahasa Melayu secara praktik. (This course gives exposure and understanding to students on universal phonetics symbols with stress given to Malay language sound system. Focuses will be given to subdivision of 1

20140222230258_RI Fonetik Dan Fonologi Bahasa Melayu

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 20140222230258_RI Fonetik Dan Fonologi Bahasa Melayu

Pengesahan Ketua Jabatan:

Tarikh:

REKA BENTUK KURIKULUM KURSUS DAN RANCANGAN INSTRUKSIONAL

Fakulti : Bahasa dan KomunikasiJabatan : Bahasa dan Kesusasteraan MelayuSemester : 2Sesi : 2013/2014Nama Kursus : Fonetik dan Fonologi Bahasa MelayuKod Kursus : BML 3043Jam Kredit : 3 (2 + 1)Prasyarat : Tiada

(Bagi kursus dengan prasyarat, pelajar mestilah telah menduduki atau menduduki dan lulus berdasarkan syarat yang ditetapkan oleh fakulti/pusat)

MAKLUMAT PENYELARAS:

Nama : Prof. Emeritus Dr. Abdul Hamid Mahmood Emel : [email protected] Telefon : 05-4505845 No. Bilik : Bilik Profesor 12 (Bangunan E-Learning, Aras 1)

SINOPSIS KURSUS :

Kursus ini memberi pendedahan dan pemahaman tentang lambang-lambang fonetik sejagat dengan penekanan khusus terhadap bunyi-bunyi bahasa Melayu. Antara perkara yang dikaji ialah cabang-cabang fonetik, sifat-sifat bunyi bahasa Melayu, fonem vokal dan konsonan serta ciri-cirinya, pengenalan terhadap fonologi generatif, dan seterusnya kaitan fonetik dan fonologi bahasa Melayu dengan sebutan baku dan sistem ejaan bahasa Melayu. Di samping pengetahuan tentang teori, pelajar juga akan dilatih mengaplikasikan fonetik bahasa Melayu secara praktik.

(This course gives exposure and understanding to students on universal phonetics symbols with stress given to Malay language sound system. Focuses will be given to subdivision of phonetics, the Malay language sound characteristics, characteristics of vowel and consonant phonems, introduction to generative phonology, and the link between Malay phonetics and phonology to the Malay standard pronunciation and spelling system. Stress will also be given to the practical aspects of Malay phonetics).

1

Page 2: 20140222230258_RI Fonetik Dan Fonologi Bahasa Melayu

HASIL PEMBELAJARAN :

Pada akhir kursus BML 3043, anda dapat:

1. Menerangkan konsep fonetik dan fonologi bahasa Melayu (C3),

2. membezakan bunyi bahasa dengan bukan bunyi bahasa (C4, P7 & A5),

3. menganalisis bunyi vokal, diftong, deretan vokal, konsonan asli dan pinjaman dalam

bahasa Melayu (C4),

4. mentranskripsikan bunyi bahasa pertuturan ke dalam bentuk transkripsi fonetik dan

fonemik (C6, P7 & A5),

5. mengaplikasi pengetahuan fonetik dan fonologi dalam pengajaran bahasa Melayu

(C4, P7 & A4).

RUJUKAN UTAMA :

Abdul Hamid Mahmood dan Nurfarah Lo Abdullah (2007). Linguistik Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu. K. Lumpur: Aslita Sdn.Bhd.

Inderawati Zahid dan Mardian Shah Omar (2006). Fonetik dan Fonologi. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. Bhd.

Nik Hassan Basri Nik Ab. Kadir (2013). Fonologi Bahasa. Kuala Lumpur: Icon Region Sdn. Bhd.Paitoon M. Chaiyanara (2006). Pengenalan Fonetik dan Fonologi. Kuala Lumpur: Dewan

Bahasa dan Pustaka.Zaharani Ahmad (1993). Fonologi Generatif: Teori dan Penerapan. K. Lumpur: Dewan Bahasa

dan Pustaka.

RUJUKAN TAMBAHAN :

Abdul Hamid Mahmood. (1997). Guru dan Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: City Reprographic Services.

Abdul Hamid Mahmood (1998). Menguasai Ejaan Baharu Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Syarikat Percetakan Bintang Baru.

Abdul Hamid Mahmood (2012). Modul BML 3043: Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu. Tanjong Malim: Program PJJ, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Abdullah Hassan (1980). Linguistik Am Untuk Guru Bahasa Malaysia. Kuala Lumpur: Fajar Bakti.

Alias Mohammad Yatim. (1992). Fonetik dan Fonologi: Suatu Tinjauan. Penerbit Sarlis.Dell, F. (1980). Generative Phonology. Cambridge: Cambridge University Press. Farid M. Onn (1980) Aspects of Malay Phonology and Morphology: A Generative Approach.

Bangi: UKM. Harimunti Kridalaksana. (1984). Kamus Linguistik. Jakarta: Penerbit PT Gramedia.Jones, D. (1975). An Outline of English Phonetics. Cambridge: W. Heffer & Sons Ltd.Mike Davenport and S.J. Hannahs (1988). Introducing Phonetics and Phonology. New York:

Oxford University Press.

2

Page 3: 20140222230258_RI Fonetik Dan Fonologi Bahasa Melayu

Nik Hassan Basri Nik Ab. Kadir (2005). Teori Bahasa. Tanjong Malim: Penerbit UPSI.Norhashimah Jalaluddin (2000). Asas Fonetik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Suhendra Yusuf (1998). Fonetik dan Fonologi. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.

KAEDAH PENGAJARAN :

Kuliah, perbincangan, amali dalam sebutan dan ejaan baku.

KAEDAH PENERAPAN KEMAHIRAN INSANIAH (KI) :

AKTIVITI/KI KOM KBPM PBPM PSK PIM ETIK KUKuliah √ - - - - - -Tugasan √ √ √ √ √ √ -

Petunjuk :

KOM – Kemahiran BerkomunikasiKBPM – Kemahiran Berfikir dan Penyelesaian MasalahPBPM – Kemahiran Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan MaklumatPSK – Kemahiran Kerja BerpasukanPIM – Kemahiran Kepimpinan ETIK – Etika ProfesionalKU – Kemahiran Keusahawanan

PENILAIAN PRESTASI PELAJAR :

Kerja Kursus/Tugasan:

(a) Forum - 15%

(b) Tugasan - 45%

60%

Peperiksaan akhir:

Empat (4) soalan esei (jumlah soalan tertakluk kepada perubahan semasa)40%

Jumlah 100%

3

Page 4: 20140222230258_RI Fonetik Dan Fonologi Bahasa Melayu

PENILAIAN GRED KURSUS UPSI:

Gred Julat Markah Nilai Gred

A 80 – 100 4.00

A- 75 – 79 3.75

B+ 70 – 74 3.50

B 65 – 69 3.00

B- 60 – 64 2.75

C+ 55 – 59 2.50

C 50 – 54 2.00

C- 45 – 49 1.75

D+ 40 – 44 1.50

D 35 – 39 1.00

F 0 – 34 0

PENGGREDAN KI :

SKALA KRITERIA

5 Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap cemerlang

4 Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap baik

3 Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap memuaskan

2 Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap minimum

1 Lemah dan perlu diperbaiki

JADUAL PENGAJARAN & PEMBELAJARAN 14 MINGGU :

Ming. Tajuk Kuliah Hasil Pembelajaran Aktiviti P&P KI Rujukan

1. Minggu suai kenal & Pendedahan tentang Kursus ini.

4

Page 5: 20140222230258_RI Fonetik Dan Fonologi Bahasa Melayu

2. Bab 1 - LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA: Pengertian Linguistik Asal Perkataan Linguistik Pelopor Linguistik Moden

Cabang-cabang Linguistik- Linguistik Deskriptif- Linguistik Historis- Linguistik Komparatif- Sosiolinguistik- Neurolinguistik- Linguistik Am- Linguistik Terapan- Psikolinguistik

Cabang Linguistik Lain Linguistik Aliran

Tatabahasa Transformasi Generatif

Latih tubi soalan latihan dalam Buku Linguistik, Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.

Setelah mengikuti pelajaran ini, anda dapat:

i) menerangkan definisi linguistik dan cabang-cabangnya,

ii) mengetahui asal perkataan linguistik,

iii) mengetahui pelopor linguistik moden, dan

iv) menjelaskan ilmu linguistik aliran tatabahasa transformasi generatif.

Kuliah,

Bacaan Kendiri,

&

Perbincangan

KOM,

KBPM,

PBPM.

Linguistik, Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.

Modul BML 3043: Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.

3. Bab 2 - FONETIK DAN FONOLOGI: Maksud Bunyi Pengertian Fonetik Pengertian Fonologi Konsep Fonetik dan

Fonologi dalam Bahasa Melayu

Bunyi Bahasa dan Bukan Bunyi Bahasa

Alat Artikulasi Fungsi Alat Artikulasi Bunyi Bersuara dan

Bunyi Tidak Bersuara

Latih tubi soalan latihan dalam Buku Linguistik, Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.

Setelah mengikuti pelajaran ini, anda dapat:i) membezakan kajian

fonetik dan fonologi bahasa Melayu,

ii) menjelaskan aspek kajian fonetik artikulasi, akustik dan fonetik auditori,

iii) menganalisis bunyi bahasa, bukan bunyi bahasa, bunyi bersuara dan bukan bunyi bersuara,

iv) mengetahui alat-alat artikulasi dan fungsinya dalam penghasilan bunyi bahasa Melayu.

Kuliah,

Bacaan Kendiri,

&

Perbincangan

KOM,

KBPM,

PBPM.

Linguistik, Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.

Modul BML 3043: Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.

4. Bab 3 - KLASIFIKASI BUNYI BAHASA: Bunyi Vokal

Setelah mengikuti pelajaran ini, anda dapat membezakan:

Kuliah,

Bacaan

KOM,

KBPM,

Linguistik, Fonetik dan Fonologi

5

Page 6: 20140222230258_RI Fonetik Dan Fonologi Bahasa Melayu

Bunyi Konsonan Bunyi Semi-Vokal Bunyi Nasal dan Bunyi

Oral Bunyi Keras (Fortes) dan

Lembut (Lenes)? Bunyi Panjang dan Bunyi

Pendek

Bunyi Rangkap dan Bunyi Tunggal

Bunyi Nyaring dan Tidak Nyaring

Bunyi dengan Arus Udara Egresif dan Bunyi dengan Arus Udara Ingresif

- Egresif Pulmonik- Egresif Glotalik- Ingresif Glotalik- Ingresif Velarik

Latih tubi soalan latihan dalam Buku Linguistik, Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.

i) bunyi vokal, konsonan dan semi-vokal,

ii) bunyi oral - bunyi nasal, bunyi keras - bunyi lembut, bunyi panjang - bunyi pendek, bunyi rangkap - bunyi

tunggal, dan bunyi nyaring - bunyi tidak nyaring,

iii) bunyi dengan arus udara egresif dan bunyi dengan arus udara ingresif.

Kendiri,

&

Perbincangan

PBPM. Bahasa Melayu.

Modul BML 3043: Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.

5. Bab 4 - BUNYI-BUNYI BAHASA: Bunyi Vokal Vokal Bahasa Melayu

- Vokal Hadapan- Vokal Tengah - Vokal Belakang

Cara Penghasilan Bunyi Vokal

Latih tubi soalan latihan dalam Buku Linguistik, Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.

Setelah mengikuti pelajaran ini, anda dapat:

i) membezakan ciri bunyi vokal dan bunyi konsonan dalam bahasa Melayu,

ii) menjelaskan kriteria yang menentukan jenis- jenis bunyi vokal, konsonan jati dan konsonan pinjaman dalam bahasa Melayu,

iii) mengetahui cara penghasilan bunyi vokal dan bunyi konsonan dalam bahasa Melayu.

Kuliah,

Bacaan Kendiri,

&

Perbincangan

KOM,

KBPM,

PBPM.

Linguistik, Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.

Modul BML 3043: Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.

6 (SAMBUNGAN) Bab 4 - BUNYI-BUNYI BAHASA: Bunyi Konsonan Konsonan Asli Bahasa

Melayu Cara Penghasilan Bunyi

Konsonan Konsonan Pinjaman

dalam Bahasa Melayu Cara Penghasilan

Konsonan Pinjaman

6

Page 7: 20140222230258_RI Fonetik Dan Fonologi Bahasa Melayu

dalam Bahasa Melayu

Latih tubi soalan latihan dalam Buku Linguistik, Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.

7. Bab 5 - ARTIKULASI TAMBAHAN/ KOARTIKULASI: Pengertian Artikulasi

Tambahan / Koartikulasi Proses Pembibiran Proses Penyengauan Proses

Penglelangitkerasan Proses Perengkungan Proses Pengglotisan

(Glotalisasi)

Latih tubi soalan latihan dalam Buku Linguistik, Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.

Setelah mengikuti pelajaran ini, anda dapat:

i) menerangkan pengertian artikulasi tambahan/ koartikulsi,ii) membezakan

antara - pembibiran, - penyengauan,- penglelangit-

kerasan,- perengkungan,

dan- pengglotisan

iii) menulis perkataan dalam bentuk fonetik dengan memasukkan lambang-lambang koartikulasi.

Kuliah,

Bacaan Kendiri,

&

Perbincangan

KOM,

KBPM,

PBPM.

Linguistik, Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.

Modul BML 3043: Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.

C U T I P E R T E N G A H A N S E M E S T E R 1 M I N G G U

8. Bab 6 - FONEM SUPRASEGMENTAL: Pengertian Fonem

Suprasegmental Tekanan Kepanjangan Jeda Tona Intonasi

Latih tubi soalan latihan dalam Buku Linguistik, Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.

Setelah mengikuti pelajaran ini, anda dapat:

i) menerangkan pengertian fonem suprasegmental,ii) membezakan

antara - tekanan,- kepanjangan, - jeda, - tona dan - intonasi dalam

bidang fonetik dan fonologi bahasa Melayu.

Kuliah,

Bacaan Kendiri,

&

Perbincangan

KOM,

KBPM,

PBPM.

Linguistik, Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.

Modul BML 3043: Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.

9. Bab 7 - BIDANG FONEMIK: Pengertian Bidang

Fonemik Pengertian Fonem Pengertian Alofon Pengertian Pasangan

Setelah mengikuti pelajaran ini, anda dapat:

i) menjelaskan bunyi itu distingtif atau tidak distingtif,ii) membezakan

Kuliah,

Bacaan Kendiri,

&

KOM,

KBPM,

PBPM.

Linguistik, Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.

7

Page 8: 20140222230258_RI Fonetik Dan Fonologi Bahasa Melayu

Minimal Pengertian Bervariasi

Bebas Pengertian Beralternasi

Bebas

Pengertian Saling Melengkapi

Pengertian Kesamaan Fonetis

Pengertian Fonem Vokal Rangkap

Pengertian Fonem Konsonan Rangkap

Latih tubi soalan latihan dalam Buku Linguistik, Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.

fonem dengan alofon, diftong dengan

fonem vokal rangkap,

iii) menjelaskan konsep

pasangan minimal, bervariasi bebas, beralternasi bebas, saling melengkapi dan kesamaan fonetis, serta

iv) menjelaskan fonem

konsonan rangkap.

PerbincanganModul BML 3043: Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.

10. Bab 8 - TRANSKRIPSI Apakah Transkripsi? Transkripsi Fonetik Transkripsi Fonemik Contoh Transkripsi

Fonetik & Fonemik

Latih tubi soalan latihan dalam Buku Linguistik, Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.

Setelah mengikuti pelajaran ini, anda dapat:

i) mengenal pasti bentuk penulisan dalam transkripsi

fonetik dan fonemik,ii) mengenali dan

membezakan lambang-lambang

yang digunakan dalam penulisan transkripsi fonetik dan fonemik,

iii) menulis transkripsi fonetik dan fonemik dengan baik.

Kuliah,

Bacaan Kendiri,

&

Perbincangan

KOM,

KBPM,

PBPM.

Linguistik, Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.

Modul BML 3043: Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.

11. Bab 9 - SEJARAH SISTEM EJAAN BAHASA MELAYU: Sejarah Sistem Ejaan

Bahasa Melayu Perancangan dan

Perkembangan Sistem Ejaan Rumi di Tanah Melayu

Kamus Jawi-Melayu-Inggeris (1903)

Pedoman Umum Ejaan Rumi Bahasa Melayu

Abjad dan Huruf Huruf Vokal

Setelah mengikuti pelajaran ini, anda dapat:

i) mengetahui perancangan dan perkembangan ejaan Rumi di Tanah

Melayu,ii) mengenal pasti

sistem keselarasan vokal dan pola kekecualian keselarasan vokal

bahasa Melayu.

Kuliah,

Bacaan Kendiri,

&

Perbincangan

KOM,

KBPM,

PBPM.

Linguistik, Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.

Modul BML 3043: Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.

Kuasai Sistem

8

Page 9: 20140222230258_RI Fonetik Dan Fonologi Bahasa Melayu

Huruf Diftong Huruf Konsonan Huruf yang

Diperkenalkan

Ejaan Baharu Bahasa MelayuMelalui Latihan.Gunakan Bahasa Melayu Yang Betul, BetulkanKesalahan Bahasa Anda.

Modul BML 3043: Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.

12. (SAMBUNGAN) Bab 9 - SEJARAH SISTEM EJAAN BAHASA MELAYU: Sistem Keselarasan

Huruf Vokal

Pola Keselarasan Huruf Vokal

Pola Kekecualian kepada Keselarasan Huruf Vokal

Penyesuaian Huruf Ejaan Kata Pinjaman

Bentuk Ejaan Tampak Kekecualian bagi Ejaan

yang Sudah Lama

Latih tubi soalan latihan dalam Buku Kuasai Sistem Ejaan Baharu Bahasa Melayu

Melalui Latihan.

13. Bab 10 - TANDA SEMPANG, IMBUHAN PINJAMAN,RANGKAI KATA DAN KATA MAJMUK: Penggunaan Tanda

Sempang Penulisan Imbuhan

Pinjaman Penulisan kata Maha

secara Terpisah Ejaan bagi Kata Depan Ejaan bagi Partikel Ejaan bagi Kata Ganti

Singkatan Rangkai Kata Kata Majmuk Kata Majmuk Ejaan Cara

Terpisah Kata Majmuk Ejaan Cara

Tercantum Ejaan Tercantum yang

Sudah Mantap Ejaan Penggandaan Kata

Majmuk

Latih tubi soalan latihan dalam Buku Kuasai

Setelah mengikuti pelajaran ini, anda dapat:

i) menggunakan tanda

sempang bahasa Melayu dengan betul,

ii) menggunakan imbuhan pinjaman, rangkai kata dan kata majmuk dalam bahasa Melayu dengan tepat.

Kuliah,

Bacaan Kendiri,

&

Perbincangan

KOM,

KBPM,

PBPM.

Kursus Menguasai Bahasa Melayu Mudah

Kuasai Sistem Sjaan Saharu Bahasa MelayuMelalui Latihan.

Gunakan Bahasa Melayu Yang Betul, BetulkanKesalahan Bahasa Anda.

Modul BML 3043: Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.

9

Page 10: 20140222230258_RI Fonetik Dan Fonologi Bahasa Melayu

Sistem Ejaan Baharu Bahasa Melayu

Melalui Latihan.

14. Ulang kaji Anda sudah mempelajari seluruh kandungan BML 3043 dan mula membuat persediaan untuk menghadapi peperiksaan akhir.

Latih tubi&

Perbincangan

KOM,

KBPM,

PBPM.

Nota:

RI telah dikomunikasikan kepada pelajar pada minggu pertama kuliah.

10