17
FONETIK DAN FONOLOGI BUNYI VOKAL&DIFTONG OLEH: I ZZA H H A N I SB I N TI SA IRI N U R F AR AH AI N BI N TI MO H D Z AR I MAN SITI A I YSH A H B I N TI A B D ULL A H

Fonetik Dan Fonologi Real 2011

Embed Size (px)

DESCRIPTION

notes

Citation preview

Page 1: Fonetik Dan Fonologi Real 2011

7/17/2019 Fonetik Dan Fonologi Real 2011

http://slidepdf.com/reader/full/fonetik-dan-fonologi-real-2011 1/17

FONETIK DAN FONOLOGI

BUNYI VOKAL&DIFTONG

OLEH:

IZZAH HANIS BINTI SAIRI

NUR FARAH AIN BINTI MOHD ZARIMAN

SITI AIYSHAH BINTI ABDULLAH

Page 2: Fonetik Dan Fonologi Real 2011

7/17/2019 Fonetik Dan Fonologi Real 2011

http://slidepdf.com/reader/full/fonetik-dan-fonologi-real-2011 2/17

BUNYI BAHASA

Pendapat Asmah Hj Omar:

Bahasa merupakan alat untuk berhubung

dengan menggunakan bunyi-bunyi yang

dikeluarkan oleh alat-alat ujaran dalam tubuh

manusia. Melalui bunyi-bunyi bahasa dapatlah

kita mengenali bunyi vokal dan konsonan dalam

bahasa Melayu.

Page 3: Fonetik Dan Fonologi Real 2011

7/17/2019 Fonetik Dan Fonologi Real 2011

http://slidepdf.com/reader/full/fonetik-dan-fonologi-real-2011 3/17

 VOKAL BAHASA MELAYU

• [i] - sempit• [e] –separuh sempit• [e] – separuh luas•

[a] – luas/lapang

 VOKALDEPAN

• [ə] – vokal tengah

 VOKALTENGAH

• []– separuh luas• [u] – sempit• [o] – separuhsempit

 VOKALBELAKANG

Page 4: Fonetik Dan Fonologi Real 2011

7/17/2019 Fonetik Dan Fonologi Real 2011

http://slidepdf.com/reader/full/fonetik-dan-fonologi-real-2011 4/17

KEDUDUKAN VOKAL BM

Page 5: Fonetik Dan Fonologi Real 2011

7/17/2019 Fonetik Dan Fonologi Real 2011

http://slidepdf.com/reader/full/fonetik-dan-fonologi-real-2011 5/17

PENGHASILAN BUNYI VOKAL

  Vokal Depan Sempit (i) 

Untuk mengeluarkan bunyi vokal ini, depanlidah dinaikkan hingga hampir menyentuh

lelangit keras, sementara hujung lidahdidekatkan pada gusi.

Lelangit lembut diangkat untuk menutup ronggahidung. Udara dari paru-paru melalui ronggamulut sambil menggetarkan pita suara tanpa

sekatan, halangan atau himpitan yang bolehmenyebabkan geseran kedengaran. Bibir beradadalam keadaan terhampat.

Contoh: bilik, titik, ipar, jari, cari

Page 6: Fonetik Dan Fonologi Real 2011

7/17/2019 Fonetik Dan Fonologi Real 2011

http://slidepdf.com/reader/full/fonetik-dan-fonologi-real-2011 6/17

  Vokal Depan Separuh Sempit (e) 

Untuk menghasilkan bunyi ini depan lidah

dinaikkan, tetapi tidaklah setinggimembunyikan vokal (i).

Contoh: kole, tauge, bendi, elok

Page 7: Fonetik Dan Fonologi Real 2011

7/17/2019 Fonetik Dan Fonologi Real 2011

http://slidepdf.com/reader/full/fonetik-dan-fonologi-real-2011 7/17

  Vokal Depan Separuh Luas

Untuk mengeluarkan vokal ini depan lidah

diturunkan sepertiga dari kedudukan untukmengeluarkan vokal ( e ). Kedudukan alat

pertuturan adalah sama seperti semasa

mengeluarkan bunyi vokal (i) dan (e). Contoh:

tauke, gelek, gesek, gerek

Page 8: Fonetik Dan Fonologi Real 2011

7/17/2019 Fonetik Dan Fonologi Real 2011

http://slidepdf.com/reader/full/fonetik-dan-fonologi-real-2011 8/17

  Vokal Depan Luas ( a) 

Untuk mengeluarkan bunyi vokal ini, depan lidah

diturunkan serendah-rendahnya. Lelangit lembut

berkeadaan terangkat rapat ke belakang tekak danmenutup rongga hidung. Kedudukan alat pertuturan

lain adalah sama seperti menghasilkan vokal (i), dan

(e).

Contoh: anak, pandai, landai, anting, siapa, takat

Page 9: Fonetik Dan Fonologi Real 2011

7/17/2019 Fonetik Dan Fonologi Real 2011

http://slidepdf.com/reader/full/fonetik-dan-fonologi-real-2011 9/17

  Vokal Belakang Sempit (u) 

Dihasilkan dengan mengangkat belakang lidah

setinggi mungkin ke atas, tetapi tidak menutup ruang

aliran udara. Bentuk bibir dibundarkan.Contoh: ubat, ulat, undang, udang, ulang

Page 10: Fonetik Dan Fonologi Real 2011

7/17/2019 Fonetik Dan Fonologi Real 2011

http://slidepdf.com/reader/full/fonetik-dan-fonologi-real-2011 10/17

  Vokal Separuh Sempit ( o )

Dihasilkan dengan menurunkan belakang lidah 1/3 di

antara tempat yang paling tinggi dan tempat yang

paling rendah. Keadaan bibir pula dibundarkan.Contoh: obor, solo, polo, toko, orang

Page 11: Fonetik Dan Fonologi Real 2011

7/17/2019 Fonetik Dan Fonologi Real 2011

http://slidepdf.com/reader/full/fonetik-dan-fonologi-real-2011 11/17

  Vokal Belakang Separuh Luas

Dihasilkan apabila belakang lidah diturunkan

1/3 daripada kedudukan separuh sempit danbentuk bibir turut dibundarkan. Vokal ini tidak

terdapat dalam bahasa Melayu

Page 12: Fonetik Dan Fonologi Real 2011

7/17/2019 Fonetik Dan Fonologi Real 2011

http://slidepdf.com/reader/full/fonetik-dan-fonologi-real-2011 12/17

  Vokal Tengah

Dihasilkan dengan meletakkan lidah seperti

biasa di lantai rongga mulut. Bahagian tepi lidahdilengkungkan sedikit, manakala rongga mulut

berkeadaan sederhana luasnya.

Contoh: enam, empat, kenduri, gerai

Page 13: Fonetik Dan Fonologi Real 2011

7/17/2019 Fonetik Dan Fonologi Real 2011

http://slidepdf.com/reader/full/fonetik-dan-fonologi-real-2011 13/17

  Keadaan Bibir

 Semasa menghasilkan vokal hadapan, bibir

terhampar.

 Semasa menghasilkan vokal belakang,

bibir bundar.

Page 14: Fonetik Dan Fonologi Real 2011

7/17/2019 Fonetik Dan Fonologi Real 2011

http://slidepdf.com/reader/full/fonetik-dan-fonologi-real-2011 14/17

 VOKAL HADAPAN BIBIR HAMPAR

Page 15: Fonetik Dan Fonologi Real 2011

7/17/2019 Fonetik Dan Fonologi Real 2011

http://slidepdf.com/reader/full/fonetik-dan-fonologi-real-2011 15/17

 VOKAL BELAKANG BIBIR BUNDAR

Page 16: Fonetik Dan Fonologi Real 2011

7/17/2019 Fonetik Dan Fonologi Real 2011

http://slidepdf.com/reader/full/fonetik-dan-fonologi-real-2011 16/17

 VARIASI BUNYI VOKAL

Bermaksud terdapat keadaan beberapa vokal

boleh digunakan pada kedudukan yang sama

tanpa mengubah makna perkataan dan lebih

merupakan kelainan dalam gaya penyebutan

sesuatu perkataan

Page 17: Fonetik Dan Fonologi Real 2011

7/17/2019 Fonetik Dan Fonologi Real 2011

http://slidepdf.com/reader/full/fonetik-dan-fonologi-real-2011 17/17

 VARIASI

BUNYI VOKAL

[a] – [e]:[saja] -[saj]ɛ

[ i ] – [e] :[bu?it]-{bu?

et]

[ə]-[e]:[pəgan]-[pegan]

[e]-[e]:[tele?]-[tel]ɛ

[u]-[o]:[buru?]-[buro?]

[o]-[]:[tokoh] -[tk h]

[u],[i],[a]:[u,I,a-gama]