Nota Fonetik Dan Fonologi

Embed Size (px)

Citation preview

1.0 Pengenalan 1.1 Pengenalan Fonetik Menurut Indirawati Zahid dan Mardian Shah Omar (2006, hal. 1), fonetik merupakan kajian terhadap bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh manusia. Bunyi bahasa bermaksud bunyi-bunyi yang digunakan dalam bahasa untuk tujuan komunikasi. Bunyi-bunyi lain yang tidak digunakan dalam sistem komunikasi, walaupun bunyi tersebut mempunyai makna yang diketahui umum, contohnya bunyi seseorang individu kentut atau bunyi sendawa bukanlah merupakan bunyi bahasa dan bunyi-bunyi seperti ini tidak menjadi bahan kajian fonetik. Menurut Raminah Haji Sabran (1984) menyatakan bahawa fonetik kajian tentang fenomena bunyi atau pertuturan manusia sejagat. Malahan menurut Nik Safiah Karim dan Wan Malini Ahmad (2006, hal. 167) bahawa fonetik ialah bidang yang mengkaji bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh kita iaitu manusia dan memberikan lambang kepada bunyi-bunyi tersebut. Bagi Arbak Othman (1983), fonetik adalah kajian tentang bunyi-bunyi ujar. Sebagai ilmu, fonetik berusaha menemukan kebenaran-kebenaran umum dan memfomulasikan hukum-hukum umum tentang bunyi-bunyi itu dan pengucapannya, manakala sebagai kemahiran, fonetik memakai data deskriptif dasar daripada fonetik ilmiah bagi memberi kemungkinan pengenalan dan pengucapan bunyi-bunyi ujar itu. Satu perkara yang dapat saya rumuskan bagi maksud fonetik adalah seperti dalam kotak di bawah.

Fonetik merupakan bidang ilmu yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan manusia dan bunyi-bunyi tersebut digunakan dalam proses komunikasi sesama manusia. Setiap bunyi yang terhasil juga diberikan lambang tertentu yang membolehkan manusia untuk menulis dan mencatat setiap bunyi bahasa.

1

1.2 Pengenalan Fonologi Fonologi ialah bidang yang mengkaji sistem bunyi yang diucapkan oleh manusia (Ali Mahmood, 2010). Menurut Nik Safiah Karim dan Wan Malini Ahmad (2006) dalam buku Bahasa Melayu STPM bab 11 bahawa fonologi ialah cabang ilmu bahasa yang mengkaji bunyi bahasa sesuatu bahasa dan fungsinya dalam sistem bahasa tersebut. Fonologi terbahagi kepada dua iaitu fonetik dan fonemik. Manakala menurut Indirawati Zahid dan Mardian Shah Omar (2006) menerusi buku berjudul Fonetik dan Fonologi, fonologi merupakan kajian tentang sistem bunyi bahasa. Sistem yang dimaksudkan adalah lambang yang mewakili setiap bunyi atau ujaran yang dihasilkan. Bahasa Melayu pada hari ini sudah mempunyai sistem ejaan iaitu Sistem Ejaan Zaaba. Rumusan bagi kesemua maksud fonologi seperti yang telah dibincangkan di atas boleh dilihat dalam kotak di bawah.

Fonologi sangat berkait rapat dengan fonetik. Kewujudan fonetik atau bunyi-bunyi bahasa yang menyebabkan manusia menjalankan kajian ke atas sistem bunyi ini dan hasil daripada kajiankajian yang telah dijalankan, terciptalah lambang-lambang yang mewakili setiap bunyi bahasa.

Fonetik

Fonologi

Sistem ejaan

Rajah 1 : Perkaitan antara Fonetik, Fonologi dan Sistem Ejaan

2

1.3 Bunyi Bahasa dan Bunyi Bukan Bahasa

Menurut Indirawati Zahid dan Mardian Shah Omar (2006, hal. 34), bunyi bahasa merupakan bunyi yang telah dipersetujui oleh masyarakat penuturnya sebagai sesuatu yang bermakna. Oleh itu, mungkin wujudnya sesetengah perkataan yang tidak mempunyai makna dalam sesuatu komuniti tetapi dalam komuniti lain, perkataan tersebut memberikan makna kepada penutur. Sebagai contoh, dalam masyarakat Jawa dan sesetengah masyarakat Johor, /robok/ yang disebut [b] memberi makna almari pakaian atau tempat menyimpan pakaian. Walau bagaimanapun, perkataan /robok/ itu langsung tidak mempunyai makna bagi masyarakat di Kedah. Oleh itu, /robok/ merupakan bunyi bahasa bagi masyarakat Jawa dan sesetengah masyarakat Johor tetapi bukan bunyi bahasa bagi masyarakat Kedah. Selain itu, bunyi-bunyi bahasa juga diwakili dengan lambang-lambang tertentu onto nya eperti perkataan makan yan di akili den an lamban makan] perkataan be ok yan di akili lamban lambang [lmpa]. Di samping menghasilkan bunyi bahasa, manusia juga menghasilkan bunyi bukan bahasa seperti batuk, sendawa, bersin, dan bunyi berdehem. Bunyi-bunyi ini tidak mempunyai lambang untuk mewakilinya tetapi kewujudannya mempunyai makna. be ] dan perkataan lempan yan diwakili

3

1.4 Bunyi Bersuara dan Bunyi Tidak Bersuara. Pengklasifikasian bunyi bersuara dan bunyi tidak bersuara boleh dilihat seperti dalam jadual di bawah :

Ciri-ciri bunyi bersuara

Ciri-ciri bunyi tidak bersuara

Sekiranya semasa udara dari paru-paru Sekiranya semasa udara dari paru-paru keluar melalui pita suara, keadaan pita keluar melalui pita suara, keadaan pita suara (atau khususnya glotis) dirapatkan, suara (atau khususnya glotis)

udara akan menggetarkan pita suara dan direnggangkan, udara akan dapat melalui bunyi yang terhasil adalah bunyi bersuara. pita suara tanpa menggetarkan pita suara dan bunyi yang terhasil adalah bunyi tidak bersuara. Jadual 1 : Perbezaan bunyi bersuara dengan bunyi tidak bersuara

4

2.0 Bunyi Vokal Menurut Mohamad Yunus Maris (1964), terdapat lapan huruf vokal dalam bahasa Melayu. Ada empat vokal depan dalam bahasa Melayu iaitu [i], [e], [] dan [a], tiga vokal belakang iaitu [u], [o] dan [] dan satu vokal tengah, iaitu []. Bunyi vokal merupakan bunyi bersuara. Bunyi vokal juga diklasifikasikan menurut dua perkara iaitu kedudukan lidah dan bentuk bibir. Kedua-dua perkara itu boleh dilihat seperti dalam gambar rajah di bawah :

Rajah 2 : Rajah Vokal Rajah vokal di atas merupakan Diagram Vokal kardinal yang telah diperkenalkan oleh Daniel Jones (1956). Diagram di atas menunjukkan gambar kedudukan lidah dan pembuka bibir dan rongga mulut. Berdasarkan kepada gambar rajah di atas dapat digambarkan kedudukan lidah mengikut bahagian-bahagiannya. Bahagian di sebelah kiri terdiri daripada bahagian hadapan lidah, bahagian sebelah kanan merupakan bahagian belakang lidah manakala bahagian tengah merupakan bahagian tengah lidah. Jelas bahawa lidah merupakan alat artikulasi yang berfungsi dalam penghasilan bunyi-bunyi vokal dan dalam pembahagian bunyi-bunyi vokal. Selain itu, bibir juga memainkan peranan yang tersendiri dalam penghasilan bunyi vokal. Menurut Abdul Hamid Mahmood (1996) keadaan bibir boleh berbentuk hampar, separuh hampar, bundar, separuh bundar ketika manusia membunyikan vokal.

5

Menurut Abdul Hamid Mahmood (1996) keadaan bibir semasa menghasilkan jenis-jenis vokal adalah seperti berikut:

Rajah 3 : Keadaan bibir semasa menghasilkan bunyi vokal Rajah di atas menunjukkan keadaan bibir semasa manusia menghasilkan bunyibunyi vokal.

2.1 Penghasilan Bunyi Vokal Penghasilan bunyi-bunyi vokal pula ditentukan oleh beberapa ciri tertentu iaitu keadaan bibir sama ada dihamparkan atau dibundarkan, bahagian lidah yang terlibat sama ada depan lidah atau belakang lidah, turun naik lidah sama ada dinaikkan setinggi-tingginya, dinaikkan sedikit atau diturunkan, keadaan lelangit lembut sama ada dinaikkan dan udara dari paru-paru keluar melaui rongga mulut sahaja (menghasilkan bunyi-bunyi vokal atau oral) atau dinaikkan tetapi tidak rapat sehingga udara dari paruparu keluar melaui rongga mulut dan juga rongga hidung (menghasilkan bunyi-bunyi vokal yang disengaukan) dan keadaan glotis yang dirapatkan akan menyebabkan udara keluar dari paru-paru dan menggetarkan pita suara.

6

2.2 Cara Menghasilkan Bunyi Vokal Vokal [i] (vokal hadapan sempit) Keadaan bibir Keadaan lidah Dihamparkan Depan lidah dinaikkan setinggi

mungkin ke arah lelangit keras tetapi tidak sampai menyentuh lelangit keras. Lelangit lembut Dinaikkan bagi menutup rongga

hidung supaya udara tidak keluar melalui rongga hidung. Laluan udara Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut. Pita suara Digetarkan

Penyebaran Huruf Vokal Hadapan Sempit [i] dalam Perkataan

iban Hadapan kata imbas ingkar

Vokal [i] minum lipas kirim7

kari Tengah kata Belakang kata pagi tepi

Vokal [e] (vokal hadapan separuh sempit)

Keadaan bibir Keadaan lidah

Dihamparkan Depan lidah ke bawah tinggi sedikit, lidah

sepertiga

daripada

semasa melafazkan bunyi [i] Lelangit lembut Dinaikkan bagi menutup rongga

hidung supaya udara tidak keluar melalui rongga hidung. Laluan udara Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut. Pita suara Digetarkan

Penyebaran Huruf Vokal Hadapan Separuh Sempit [e] dalam Perkataan enak Hadapan kata ekor elok

Vokal [e] lepak cerek senget Tengah kata Belakang kata sate mekanisme patriotisme

8

Vokal [] (vokal hadapan separuh luas)

Keadaan bibir Keadaan lidah

Dihamparkan Depan lidah dinaikkan separuh

rendah ke arah gusi. Lelangit lembut Dinaikkan bagi menutup rongga

hidung supaya udara tidak keluar melalui rongga hidung. Laluan udara Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut. Pita suara Digetarkan

Penyebaran Huruf Vokal Hadapan Separuh luas [] dalam Perkataan

Hadapan kata

lok (elok dalam loghat Kedah)

Belakang kata

Vokal []

binat

mod

modal dalam loghat Perak binatang dalam loghat Kelantan

9

Vokal [a] (vokal hadapan luas)

Keadaan bibir Keadaan lidah

Dihamparkan Depan lidah diturunkan serendah mungkin.

Lelangit lembut

Dinaikkan

bagi

menutup

rongga

hidung supaya udara tidak keluar melalui rongga hidung. Laluan udara Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut. Pita suara Digetarkan

Penyebaran Huruf Vokal Hadapan Luas [a] dalam Perkataan

api Hadapan kata angin asli

Vokal [a] makan nanti kalam Tengah kata Belakang kata lupa jiwa tuba

10

Vokal [u] (vokal belakang sempit)

Keadaan bibir Keadaan lidah

Bundar Belakang lidah dinaikkan setinggi mungkin ke arah lelangit lembut tetapi tidak sampai menyentuh

lelangit lembut. Lelangit lembut Dinaikkan bagi menutup rongga

hidung supaya udara tidak keluar melalui rongga hidung. Laluan udara Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut. Pita suara Digetarkan

Penyebaran Huruf Vokal Belakang Sempit [u] dalam Perkataan utara Hadapan kata ustaz unta

Vokal [u] rusa musuh busuk madu

Tengah kata

Belakang kata

laju balu

11

Vokal [o] (vokal belakang separuh sempit)

Keadaan bibir Keadaan lidah

Bundar Belakang lidah dinaikkan separuh tinggi ke arah lelangit lembut tetapi tidak sampai menyentuh lelangit lembut.

Lelangit lembut

Dinaikkan

bagi

menutup

rongga

hidung supaya udara tidak keluar melalui rongga hidung. Laluan udara Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut. Pita suara Digetarkan

Penyebaran Huruf Vokal Belakang Separuh Sempit [o] dalam Perkataan

ombak Hadapan kata original ozon

Vokal [o] sorak borak kocak Tengah kata Belakang kata foto pidato koko

12

Vokal [] (vokal belakang separuh luas)

Keadaan bibir Keadaan lidah

Bundar Belakang lidah dinaikkan separuh rendah.

Lelangit lembut

Dinaikkan

bagi

menutup

rongga

hidung supaya udara tidak keluar melalui rongga hidung. Laluan udara Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut. Pita suara Digetarkan

Penyebaran Huruf Vokal Belakang Separuh Luas [] dalam Perkataan ra Hadapan kata l-l leh

Vokal [] br blt lt Tengah kata Belakang kata tk sot kun

13

Vokal [] (vokal tengah)

Keadaan bibir

Keadaan

bibir

antara

hampar

dengan bundar. Keadaan lidah Tengah lidah dinaikkan ke arah lelangit keras tetapi tidak sampai menyentuh lelangit keras. Lelangit lembut Dinaikkan bagi menutup rongga

hidung supaya udara tidak keluar melalui rongga hidung. Laluan udara Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut. Pita suara Digetarkan

Penyebaran Huruf Vokal Tengah [] dalam Perkataan emak Hadapan kata enam engkau

Vokal [] merak lembab mesra ape

Tengah kata

Belakang kata

apa dalam sebutan Johor Riau

14

3.0 Bunyi diftong

Menurut Siti Hajar (2008, hal. 118), Bahasa Melayu mempunyai tiga diftong iaitu [ai], [au], dan [oi]. Diftong sebenarnya terbentuk daripada bunyi vokal yang menggeluncur. Maksudnya, sebutan sebuah vokal itu digabungkan dengan sebuah vokal lain. Ini dapat dilihat dalam contoh diftong [ai]. Bunyi vokal itu bermula dengan vokal [a] dan sebutannya diteruskan menggeluncurkan kepada vokal [i], menyebabkan vokal [a] dan [i] bergabung menjadi [ai] sebagai satu bunyi. [ai ] ialah diftong. Diftong ini adalah berbeza daripada rentetan vokal. Diftong membentuk satu suku kata seperti dalam perkataan gemalai [gmalai], tetapi rentetan vokal membentuk suku kata yang berlainan seperti dalam perkataan daun daun]. Dalam perkataan asli Bahasa Melayu, diftong hanya terdapat pada suku kata kedua atau suku kata akhir bagi suku kata terbuka. Dalam keadaan yang lain, kedudukan diftong [ai] dan [au] boleh berlaku di awal, tengah dan akhir perkataan, manakala diftong [oi] hanya terhad pada suku kata terbuka akhir perkataan sahaja.

15

3.1 Cara Menghasilkan Bunyi Diftong

Diftong [ai]

1 2 3 4

Keadaan bibir agak terhampar. Hujung lidah terkena gigi bawah. Depan lidah pada kedudukan seperti membunyikan vokal depan luas [a]. Lidah secara cepat digeluncurkan ke arah cara membunyikan vocal depan sempit [i].

5

Anak

tekak

dan

lelangit menutup

lembut rongga

dinaikkan

bagi

hidung supaya udara tidak keluar melalui rongga hidung. 6 Udara dari paru-paru keluar ke

rongga mulut. 7 Pita suara digetarkan.

16

Penyebaran Diftong [ai] dalam Perkataan

aidilfitri Hadapan kata aising

Diftong [ai] laici permaisuri haiwan Tengah kata Belakang kata tupai badai ampai

17

Diftong [au]

1

Keadaan bibir daripada hampar ke bundar.

2

Hujung lidah hampir menyentuh gigi depan bahagian bawah.

3 4

Depan lidah pada kedudukan seperti membunyikan vokal depan luas [a]. Lidah digeluncurkan secara cepat ke arah cara membunyikan vokal

belakang sempit [u]. 5 Anak tekak dan lelangit menutup lembut rongga

dinaikkan

bagi

hidung supaya udara tidak keluar melalui rongga hidung. 6 Udara dari paru-paru keluar ke

rongga mulut. 7 Pita suara digetarkan.

18

Penyebaran Diftong [au] dalam Perkataan

aurat Hadapan kata autistik automatik

Diftong [au] maujud taufan tauliah Tengah kata Belakang kata kacau kalau lemau

19

Diftong [oi]

1

Keadaan

bibir

daripada

bundar

menjadi hampar. Depan sebelum lidah pada kedudukan vokal

2

membunyikan

belakang separuh sempit [o]. 3 Lidah secara cepat digeluncurkan ke arah cara membunyikan vokal depan sempit [i] dengan lidah dinaikkan ke arah lelangit keras, rendah sedikit daripada cara membunyikan vokal [i]. 4 Anak tekak dan lelangit menutup lembut rongga

dinaikkan

bagi

hidung supaya udara tidak keluar melalui rongga hidung. 5 Udara dari paru-paru keluar ke

rongga mulut. 6 Pita suara digetarkan.

20

Penyebaran Diftong [oi] dalam Perkataan

Hadapan kata

oidium

Diftong [oi] sepoi Tengah kata Belakang kata kaloi berbaloi

boikot

21

4.0 Bunyi Konsonan Menurut Indirawati Zahid dan Mardian Shah Omar (2006, hal. 44), ada empat perkara yang perlu diambil kira bagi mengklasifikasikan bunyi konsonan iaitu adakah bunyi tersebut bersuara atau tidak bersuara, di mana lokasi pengeluaran bunyi yang menerima sekatan tersebut, cara sekatan yang berlaku kepada aliran udara dan cara menghasilkan bunyi tersebut. Ciri-ciri Bunyi bersuara dan tidak bersuara Penerangan Penentuan kepada sifat bunyi ini ialah pita suara semasa lafaz bunyi. Seandainya pita suara bergetar maka bunyi yang dirujuk akan dikatakan sebagai bersuara, manakal jika sebaliknya bunyi itu dinamakan sebagai tidak bersuara. Lokasi pengeluaran bunyi Alat artikulasi dan saluran suara perlu dipastikan secara terperinci terlebih dahulu. Jika semasa melafaz alat artikulasi yang terlibat adalah bibir, maka penamaan akan diberikan berdasarkan alat dan daerah tersebut, iaitu dua bibir atau bilabial. Penamaan bergantung pada alat dan daerah artikulasi yang terlibat. Cara lafaz dan jenis sekatan Jenis sekatan yang berlaku pada aliran udara perlu dihuraikan. Bunyi letupan atau plosif dihasilkan apabila berlaku sekatan pada aliran udara daripada terlepas keluar. Sekatan yang berlaku ini akan mengumpul dan menahan udara dan kemudian dilepaskan secara serta-merta. Begitulah kaedah mengenal pasti jenis bunyi konsonan. Mekanisme aliran udara Aliran udara perlu dikenal pasti sama ada keluar atau masuk ke dalam paru-paru. Aliran udara ini dikenali sebagai pulmonik, glotis, velar ataupun egresif dan ingresif.

22

4.1 Konsonan Asli Bahasa Melayu Terdapat 6 jenis konsonan dalam konsonan asli Bahasa Melayu iaitu konsonan letupan, letusan, sengauan, sisipan, getaran, dan sisian.

Konsonan Letupan Letupan dua bibir [p] dan [b]

Letupan pita suara ]

Konsonan Letupan

Letupan gusi [t] dan [d]

Letupan lelangit lembut [k] dan [g]Cara Menghasilkan Bunyi Konsonan Letupan Letupan Dua Bibir

Konsonan letupan dua bibir [p] 1. Dua bibir dirapatkan untuk membuat sekatan penuh pada arus udara dari paru-paru ke rongga mulut.23

Konsonan letupan dua bibir [b] 1. Dua bibir dirapatkan untuk membuat sekatan penuh pada arus udara dari paru-paru ke rongga mulut.

2. Lelangit lembut dinaikkan ke belakang rongga tekak untuk membuat sekatan udara dari paruparu ke rongga hidung. 3. Pita suara direnggangkan. 4. Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut tanpa menggetarkan pita suara. 5. Sekatan pada dua bibir dilepaskan serta-merta. 6. Bunyi yang dihasilkan ialah letupan dua bibir tidak bersuara [p]

2. Lelangit lembut dinaikkan ke belakang rongga tekak untuk membuat sekatan udara dari paruparu ke rongga hidung. 3. Pita suara dirapatkan. 4. Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut dengan menggetarkan pita suara. 5. Sekatan pada dua bibir dilepaskan serta-merta. 6. Bunyi yang dihasilkan ialah letupan dua bibir bersuara [b]

Penyebaran Konsonan Letupan Dua Bibir [p] Dan [b] Dalam Perkataan baru

Bersuara [b]

kekabu

adab Letupan dua bibir pasu

Tidak Bersuara [p]

lapar

atap

24

Letupan Gusi

Konsonan letupan gusi [t] 1. Dua bibir dinaikkan rapat ke gusi untuk membuat sekatan penuh pada arus udara. 2. Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan ke belakang rongga tekak untuk membuat sekatan udara dari paru-paru ke rongga hidung. 3. Pita suara direnggangkan. 4. Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut tanpa menggetarkan pita suara. 5. Sekatan yang dibuat oleh hujung lidah dan gusi dilepaskan sertamerta. 6. Bunyi yang dihasilkan ialah letupan gusi tidak bersuara [t]

Konsonan letupan gusi [d] 1. Dua bibir dinaikkan rapat ke gusi untuk membuat sekatan penuh pada arus udara. 2. Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan ke belakang rongga tekak untuk membuat sekatan udara dari paru-paru ke rongga hidung. 3. Pita suara dirapatkan. 4. Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut dengan menggetarkan pita suara. 5. Sekatan yang dibuat oleh hujung lidah dan gusi dilepaskan sertamerta. 6. Bunyi yang dihasilkan ialah letupan gusi bersuara [d]

25

Penyebaran Konsonan Letupan Gusi [t] Dan [d] Dalam Perkataan dalam

Bersuara [d]

kuda

abad Letupan gusi tangan Tidak Bersuara [t]

petang

karat

Letupan Lelangit Lembut

Konsonan lelangit lembut [k] 1. Belakang lidah dirapatkan ke lelangit lembut untuk membuat sekatan penuh pada arus udara.26

Konsonan lelangit lembut [g] 1. Belakang lidah dirapatkan ke lelangit lembut untuk membuat sekatan penuh pada arus udara.

2. Lelangit lembut dan anak tekak dirapatkan ke rongga tekak untuk menyekat udara dari paru-paru ke rongga hidung. 3. Pita suara direnggangkan. 4. Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut tanpa menggetarkan pita suara. 5. Sekatan udara yang dibuat oleh belakang lidah dilepaskan sertamerta. 6. Bunyi yang dihasilkan ialah letupan lelangit lembut tidak bersuara [k]

2. Lelangit lembut dan anak tekak dirapatkan ke rongga tekak untuk menyekat udara dari paru-paru ke rongga hidung. 3. Pita suara dirapatkan. 4. Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut dengan menggetarkan pita suara. 5. Sekatan udara yang dibuat oleh belakang lidah dilepaskan sertamerta. 6. Bunyi yang dihasilkan ialah letupan lelangit lembut bersuara [g]

Penyebaran Konsonan Letupan Lelangit Lembut [k] Dan [g] Dalam Perkataan garu

Bersuara [g]

bagus

bag Letupan lelangit lembut

kasut Tidak Bersuara [k]

makalah

rak

27

Letupan Pita Suara

1

Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan ke belakang rongga tekak untuk membuat sekatan udara dari paru-paru ke rongga hidung.

2 3

Pita suara dirapatkan sepenuhnya. Arus udara yang keluar dari paruparu dibiarkan tersekat di belakang rapatan pita suara.

4

Udara disekat oleh rapatan pita suara tanpa menggetarkan pita suara.

Penyebaran Konsonan Letupan Pita Suara [] Dalam Perkataan

arif [arif] Letupan pita suara ] lemak lma] rakyat [rayat]

28

Cara Menghasilkan Bunyi Konsonan Letusan Konsonan Letusan Lelangit Keras

Kon onan letu an lelan it kera

]

Konsonan lelangit keras ] 1. Hadapan lidah dinaikkan rapat ke lelangit keras untuk membuat sekatan pada arus udara. 2. Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan ke belakang rongga tekak untuk menyekat udara dari paruparu ke rongga hidung. 3. Pita suara dirapatkan. 4. Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut dengan menggetarkan pita suara. 5. Udara yang tersekat di hadapan lidah di lelangit keras dilepaskan perlahan-lahan. 6. Bunyi yang dihasilkan ialah letusan lelangit keras ber uara ]

1. Hadapan lidah dinaikkan rapat ke lelangit keras untuk membuat sekatan pada arus udara. 2. Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan ke belakang rongga tekak untuk menyekat udara dari paruparu ke rongga hidung. 3. Pita suara direnggangkan. 4. Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut tanpa menggetarkan pita suara. 5. Udara yang tersekat di hadapan lidah di lelangit keras dilepaskan perlahan-lahan. 6. Bunyi yang dihasilkan ialah letusan lelan it kera tidak ber uara ]

29

Penyebaran Konsonan Letusan Lelangit Keras [] dan [] Dalam Perkataan jala Bersuara [] gaji garaj cawan Tidak Bersuara [] baca koc

Letusan Lelangit Keras

Cara Menghasilkan Bunyi Konsonan Geseran Gusi Tidak Bersuara [s] Hadapan lidah dinaikkan ke gusi untuk membuat sempitan pada arus udara. Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan ke belakang rongga tekak untuk

1 2

menyekat arus udara dari paru-paru ke rongga hidung. 3 4 5 Pita suara direnggangkan. Arus udara dari paru-paru melalui rongga mulut tanpa menggetarkan pita suara. Udara keluar melalui sempitan depan lidah dan gusi untuk menghasilkan bunyi konsonan geseran gusi tidak bersuara [s]

30

Penyebaran Konsonan Geseran Gusi Tidak Bersuara [s] Dalam Perkataan

basuh

sapi

bas

Konsonan geseran gusi [s]

Cara Menghasilkan Bunyi Konsonan Getaran Gusi Bersuara [r] 1 2 Hujung lidah dikenakan pada gusi. Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan ke belakang rongga tekak untuk

menyekat arus udara dari paru-paru ke rongga hidung. 3 4 5 Pita suara dirapatkan. Arus udara dari paru-paru melalui rongga mulut dengan menggetarkan pita suara. Udara keluar melalui rongga mulut

menggetarkan hujung lidah.

31

Penyebaran Konsonan Getaran [r] Dalam Perkataan

rumah

beruk

pasar

Konsonan getaran [r]

Cara Menghasilkan Bunyi Konsonan Sisian Gusi Bersuara [l]

1 2

Hujung lidah dikenakan pada gusi. Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan ke belakang rongga tekak untuk

menyekat arus udara dari paru-paru ke rongga hidung. 3 4 5 Pita suara dirapatkan. Arus udara dari paru-paru melalui rongga mulut dengan menggetarkan pita suara. Arus udara dibiarkan keluar melalui tepi lidah sahaja.

32

Penyebaran Konsonan Sisian Gusi Bersuara [l] Dalam Perkataan

Depan lembu kata lambat

tengah malam kata tilam

Hujung kental kata bantal

Cara Menghasilkan Bunyi Konsonan Sengau Dua Bibir Bersuara [m]

1

Bibir bawah dan bibir atas dirapatkan untuk membuat sekatan pada arus udara

2

Lelangit

lembut

dan

anak

tekak

diturunkan untuk memberi laluan arus udara dari paru-paru ke rongga hidung. 3 4 Arus udara dari paru-paru melalui rongga mulut terus ke rongga hidung. Pita suara dirapatkan untuk membuat getaran. 5 Arus udara dilepaskan perlahan-lahan

Penyebaran Konsonan Sengau Dua Bibir Bersuara [m] Dalam Perkataan

masak Depa minyak n kata

tenga hampa h kata lompat

Hujung lembam kata asam

33

Cara Menghasilkan Bunyi Konsonan Sengau Gusi Bersuara [n]

1

Hujung lidah dinaikkan pada gusi/gigi gusi untuk membuat sekatan arus udara. Lelangit lembut dan anak tekak

2

diturunkan untuk memberi laluan arus udara dari paru-paru ke rongga hidung. 3 4 5 Pita suara dirapatkan. Arus udara dari paru-paru melalui rongga mulut terus ke rongga hidung. Arus udara dilepaskan perlahan-lahan

Penyebaran Konsonan Sengau Gusi Bersuara [n] Dalam Perkataan

Depan kata

naga nasi nakal

tengah kata

sempurna nenek manja

belakang kata

makan teman saman

34

Cara Menghasilkan Bunyi Konsonan Sengauan Lelangit Lembut Bersuara []

1

Belakang lidah dirapatkan pada lelangit lembut untuk membuat sekatan udara.

2

Lelangit

lembut

dan

anak

tekak

diturunkan untuk memberi laluan arus udara dari paru-paru ke rongga hidung. 3 4 Pita suara dirapatkan. Arus udara dari paru-paru melalui rongga mulut terus ke rongga hidung. 5 Arus udara yang tersekat di belakang lidah dan lelangit lembut dilepaskan perlahan-lahan

Penyebaran Konsonan Sengauan Lelangit Lembut Bersuara [] Dalam Perkataan ngilu ngeri

depan kata

tengah kata

bangkai bengkak congkak

hujung kata

lalang padang musang

35

Cara Menghasilkan Bunyi Konsonan Sengauan Gusi Lelangit Keras Bersuara []

1

Depan lidah dinaikkan ke lelangit keras untuk membuat sekatan udara.

2

Lelangit

lembut

dan

anak

tekak

diturunkan untuk memberi laluan arus udara dari paru-paru ke rongga hidung. 3 4 Pita suara dirapatkan. Arus udara dari paru-paru melalui rongga mulut terus ke rongga hidung. 5 Arus udara yang tersekat di depan lidah dan lelangit keras dilepaskan perlahanlahan.

Penyebaran Konsonan Sengau Gusi Lelangit Keras Bersuara [] Dalam Perkataan nyamuk nyaris nyala

depan kata

banyak lanyak tengah kata minyak

36

Cara Menghasilkan Bunyi Separuh Vokal Dua Bibir Bersuara [w]

1 2

Bibir dibundarkan. Belakang lidah dinaikkan ke lelangit lembut. Lelangit lembut dinaikkan ke belakang rongga tekak untuk menyekat arus udara dari paru-paru ke rongga hidung.

3

4

Arus udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut.

5

Pita

suara

digetarkan

dan

lidah

bergerak dengan pantas ke kedudukan untuk membunyikan vokal tengah [].

Penyebaran Bunyi Separuh Vokal Dua Bibir Bersuara [w] Dalam Perkataan kawan jawa kawasan waris wajar wanita Bunyi Separuh Vokal Dua Bibir Bersuara [w] takraw

37

Cara Menghasilkan Bunyi Separuh Vokal Lelangit Keras Bersuara [j]

1 2 3

Depan lidah diangkat tinggi ke arah gusi. Bibir dihamparkan. Lelangit lembut dinaikkan ke belakang rongga tekak untuk menyekat arus udara dari paru-paru ke rongga hidung.

4

Pita

suara

digetarkan

sambil

lidah

bergerak pantas ke kedudukan untuk membunyikan vokal tengah []. 5 Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi

separuh vokal lelangit keras bersuara [j]

Penyebaran Bunyi Separuh Vokal Lelangit Keras Bersuara [j] Dalam Perkataan

Depan kata

yakin [jakin] yuran [juran]

tayang [taja] payung [paju]

Tengah kata

38

4.2 Konsonan Pinjaman Kesemua konsonan pinjaman terdiri daripada konsonan geseran iaitu konsonan geseran bibir gigi tidak bersuara [f], geseran bibir gigi bersuara [v], geseran gigi tidak ber uara ] e eran i i ber uara ], geseran gigi gusi bersuara [z], geseran lelangit e eran lelan it lembut tak ber uara x] dan e eran keras gu i tidak ber uara ]

lelangit lembut bersuara []. Konsonan pinjaman ini digunakan pada kata-kata yang dipinjam daripada bahasa sumber.

Penghasilan Bunyi Konsonan Pinjaman Geseran Bibir Gigi Tidak Bersuara [f] Konsonan pinjaman Geseran bibir-gigi tidak bersuara [f] Cara membunyikannya Bibir bawah dirapatkan pada gigi atas supaya membuat sempitan. Lelangit lembut terangkat rapat ke belakang rongga tekak Udara yang dikeluarkan dari paru-paru melalui rongga mulut dibiarkan bergeser keluar di daerah rapatan bibir bawah dan gigi atas tanpa menggetarkan pita suara.

Penyebaran Konsonan Geseran Bibir Gigi Tidak Bersuara [f] Dalam Perkataan depan kata fitnah fasa

tengah kata kafir wafat

hujung kata maaf wakaf

39

Penghasilan Bunyi Konsonan Pinjaman Geseran Bibir Gigi Bersuara [v] Konsonan pinjaman Geseran bibir-gigi bersuara [v] Cara membunyikannya Bibir bawah dirapatkan pada gigi atas supaya membuat sempitan. Lelangit lembut terangkat rapat ke belakang rongga tekak Udara yang dikeluarkan dari paru-paru melalui rongga mulut dibiarkan bergeser keluar di daerah rapatan bibir bawah dan gigi atas sambil menggetarkan pita suara.

Penyebaran Konsonan Geseran Bibir Gigi Bersuara [v] Dalam Perkataan depan kata vanila vas

tengah kata kanvas novel

Penghasilan Bunyi Konsonan Pinjaman Geseran Gigi Tidak Bersuara [] Konsonan pinjaman Geseran gigi tidak ber uara ] Cara membunyikannya Hujung lidah berada di antara gigi atas dan gigi bawah. Lelangit lembut terangkat rapat ke belakang rongga tekak Udara yang dikeluarkan dari paru-paru melalui rongga mulut dibiarkan bergeser keluar di daerah gigi itu tanpa menggetarkan pita suara.

40

Penyebaran Konsonan Geseran Gigi Tak Bersuara [] Dalam Perkataan depan kata tengah kata hujung kata selasa [laa] isnin [inin] waris [wari] sabit [abit] mithali [miali] hadith [hadi]

Penghasilan Bunyi Konsonan Pinjaman Geseran Gigi Bersuara [] Konsonan pinjaman Geseran gigi ber uara ] Cara membunyikannya Hujung lidah berada di antara gigi atas dan gigi bawah. Lelangit lembut terangkat rapat ke belakang rongga tekak Udara yang dikeluarkan dari paru-paru melalui rongga mulut dibiarkan bergeser keluar di daerah gigi itu dengan menggetarkan pita suara.

Penyebaran Konsonan Geseran Gigi Bersuara [] Dalam Perkataan

depan kata

daif [aif]

darurat [arurat] wuduk [wuu]

tengah kata

fardhu [faru]

41

Penghasilan Bunyi Konsonan Pinjaman Geseran Gigi Gusi Bersuara [z] Konsonan pinjaman Geseran gigi gusi bersuara [z] Cara membunyikannya Hujung lidah didekatkan ke daerah gigi-gusi agar dapat membuat sempitan udara keluar. Lelangit lembut dinaikkan rapat ke belakang rongga tekak Udara yang dikeluarkan dari paru-paru dibiarkan bergeser di daerah gigi-gusi yang membuat sempitan dengan hujung lidah. Pita suara digetarkan

Penyebaran Konsonan Geseran Gigi Gusi Bersuara [z] Dalam Perkataan ziarah zuriat

depan kata

azam tengah lazim kata kuiz hujung lafaz kata

Penghasilan Bunyi Konsonan Pinjaman Geseran Lelangit Keras-Gusi Tidak Bersuara [] Konsonan pinjaman Geseran Lelangit Keras Gusi tidak ber uara ] Cara membunyikannya Hujung lidah dirapatkan ke daerah antara lelangit keras dengan gusi untuk membuat sempitan. Lelangit lembut dinaikkan rapat ke belakang rongga tekak Udara yang dikeluarkan dari paru-paru dibiarkan bergeser di daerah sempitan hujung lidah dan lelangit keras-gusi tanpa menggetarkan pita suara.42

Penyebaran Konsonan Geseran Lelangit Keras-Gusi Tidak Bersuara [] Dalam Perkataan depan kata tengah kata hujung kata syampu [ampu] masyarakat [maarakat] Quraisy [qurai] syurga [urga] musykil [mukil] skuasy [skua]

Penghasilan Bunyi Konsonan Pinjaman Geseran Lelangit Lembut Tidak Bersuara [x] Konsonan pinjaman Geseran Lelangit lembut tidak bersuara [x] Cara membunyikannya Belakang lidah dirapatkan ke lelangit lembut untuk membuat sempitan. Lelangit lembut sendiri dinaikkan rapat ke belakang rongga tekak Udara yang dikeluarkan dari paru-paru dibiarkan bergeser pada sempitan di daerah lelangit lembut dengan belakang lidah tanpa menggetarkan pita suara.

Penyebaran Konsonan Geseran Lelangit Lembut Tidak Bersuara [x] Dalam Perkataan depan kata khamis [xamis] khianat [xianat] akhbar [axbar] makhluk [maxluk] marikh [marix] fasakh [fasax]

tengah kata

hujung kata

43

Penghasilan Bunyi Konsonan Pinjaman Geseran Lelangit Lembut Bersuara [] Konsonan pinjaman Geseran Lelangit lembut bersuara [] Cara membunyikannya Belakang lidah dirapatkan ke lelangit lembut untuk membuat sempitan. Lelangit lembut sendiri dinaikkan rapat ke belakang rongga tekak Udara yang dikeluarkan dari paru-paru dibiarkan bergeser pada sempitan di daerah lelangit lembut dengan belakang lidah tanpa menggetarkan pita suara.

Penyebaran Konsonan Geseran Lelangit Lembut Bersuara [] Dalam Perkataan ghaib [aib] ghairah [airah] loghat [loat] maghrib [marib] baligh [bali] tabligh [tabli]

depan kata

tengah kata

hujung kata

44

5.0 Cerita Rakyat 5.1 Teks Asal Semut Yang Rajin Dan Cengkerik Yang Malas Sekumpulan semut dan cengkerik tinggal di dalam belukar. Semut tinggal di dalam busut manakala cengkerik pula bebas merayau-rayau di dalam belukar. Pada suatu hari, semut dan rakan-rakannya pergi mencari makanan untuk mereka kumpulkan sebelum menjelang musim tengkujuh. Semut berkata kepada rakanrakannya Kita perlu ambil ma a yan lama untuk men umpulkan makanan ebab kita tidak boleh bergerak dengan cepat seperti cengkerik. Masa yang ada mesti digunakan dengan sebaik mungkin supaya kita tidak menyesal di kemduian hari. Kita mesti menyediakan payun ebelum ujan dan men elakkan pembaziran ma a

en kerik pula berkata kepada emut uaca an at baik Marilah kita keluar bersiar- iar Semut menolak pela aan cen kerik kerana emut in in men umpulkan makanan. Cengkerik terus keluar bersiar-siar bersama rakan-rakannya. Cuaca semakin mendung, guruh berdentum dan kilat sambar-menyambar. Hujan mulai turun dengan lebat. Cengkerik menjadi kelam-kabut kerana tidak dapat membuat persiapan untuk mengumpulkan makanan sebelum musim tengkujuh. Akhirnya, cengkerik mati kelaparan.

45

5.2 Transkripsi Fonetik Semut Yang Rajin Dan Cengkerik Yang Malas [# skumpulan mut an k ti a k dalam ma ] mut ti a k na

bu ut mankal k pula beba meayau ayau kat dalam ma tu ] diadikan it pad uatu ai untok dia kump blum mu im tkuo tib ] a dan p maam k ]

mut an ka an ka an gi mnai makanan mut bkat kat ka an ka an

kit polu amb ma ja lam untu kumpkan makanan bab kit ta dap ma ja ad m ti di unakan dan kit msti mdikan paju sbae ja muken upay ta sa kmudian ai ] sblum uan dan mlakkan pmbaziran ma ] k pula bkat kat mut balan alan ] makanan dulu ] ua aat baik ni maila kit klua

mut mnlak plawaan k uo bdntum dntam

bab di nak kumpkan

k pun tuih klua b ia ia dan ka an ka an #] kilat la amba mamba ] ni ] na k mnjadi kolam kabut sbab ta dapat na

[# hai smaken mndu uan tuun dan lb ] diadikan it a

bu p iapan na kumpkan makanan tok blum mu im tkuu k ni mati klaparan #]

46

Biodata Responden

Nama penuh : Muhammad Naim Bin Mohd. Noor Jantina Umur Tarikh lahir : Lelaki : 21 tahun : 04 Jun 1990

Negeri asal : Negeri Sembilan

47