44
FONETIK DAN FONOLOGI MOHAMMAD NIZAM B HAMID JPM/IPG KP nizam 1

Fonologi & fonetik

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Fonologi & fonetik

FONETIK DAN FONOLOGI

MOHAMMAD NIZAM B HAMID

JPM/IPG KP

nizam 1

Page 2: Fonologi & fonetik

nizam 2

FONOLOGI

1.0 Definisi :

Fonologi adalah suatu bidang bahasa dalam linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya, yang dikeluarkan oleh organ-organ ujaran manusia

Fonologi merupakan bahagian daripada linguistik deskriptif yang mempelajari tentang bunyi-bunyi yang diucapkan dalam atau melalui mulut manusia.

Fonologi adalah sebahagian daripada linguistik deskriptif yang mengkaji yang bunyi-bunyi yang berfungsi dalam sesuatu bahasa.

(Abdullah Hassan, 1993)

Page 3: Fonologi & fonetik

nizam 3

FONOLOGI

1.2. Pembahagian fonologi

Kajian fonologi terbahagi kepada dua bahagian, iaitu; fonetik,fonemik.

(Arbak Othman, 1986)

Page 4: Fonologi & fonetik

nizam 4

FONOLOGI

Fonetik :

- Mengkaji bunyi bahasa dari segi cara pengeluarannya, daerah pengeluarannya dan sifat fizikalnya.

Fonemik :

- Mengkaji bunyi-bunyi yang penting dalam sesuatu bahasa. Bunyi-bunyi ini penting kerana ia mempunyai fungsi atau ciri-ciri pembeza.

Page 5: Fonologi & fonetik

nizam 5

FONOLOGI

2. DEFINISI BAHASA

Bahasa adalah suatu sistem lambang yang terdiri daripada leretan bunyi-bunyi yang diucapkan oleh alat - alat pertuturan atau alat artikulasi manusia seperti

pita suara, anak tekak, lidah, lelangit, gigi, bibir, gusi, hidung, dan sebagainya.

Menurut Edward Sapir, bahasa adalah suatu sistem lambang-Iambang pertuturan yang digunakan manusia secara arbitrari untuk menyampaikan fikiran, pendapat, dan perasaan.

Page 6: Fonologi & fonetik

nizam 6

FONOLOGI

Block and Trager pula mendefinisikan bahasa sebagai suatu sistem lambang pertuturan yang arbitrari yang digunakan oleh anggota sesebuah masyarakat sebagai alat untuk berhubung, bekerjasama, dan bergotong-royong.

Dari segi makna, bahasa dipersetujui oleh sekumpulan penutur dan digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan kehendak, perasaan, pendapat, pengalaman, buah fikiran, pengetahuan, mendapatkan maklumat, memahami orang lain, dan sebagainya.

Page 7: Fonologi & fonetik

nizam 7

FONETIK

3.1. Definisi:

IImu yang menyelidiki penghasilan, penyampaian, dan penerimaan bunyi bahasa, atau ilmu interdisipliner linguistik dengan ciri-ciri fizikalnya

mengkaji bunyi - bunyi bahasa dari pada segi cara pengeluarannya, daerah pengeluaran nya, dan sifat jizikalnya.

Satu pengkajian bunyi pertuturan bahasa yang tertumpu kepada panjang-pendek, keras-lembut, tekanan, intonasi dan irama bagi bunyi bahasa.

Page 8: Fonologi & fonetik

nizam 8

FONETIK

KESIMPULANYA:

Fonetik tidak memungkinkan kita mengaitkan bunyi bahasa dengan makna tetapi mengkaii bunyi bahasa sebagai geakan-gerakan otot atau sebagai kekacauan-kekacauan pada udara tanpa mengira penggunaannya daripada segi perhubungan sesama manusia.

Page 9: Fonologi & fonetik

nizam 9

FONETIK

4. Pendekatan fonetik :Pengkajian mengenai fonetik terbahagi kepada tiga pendekatan, iaitu:

i. Fonetik artikulasi (pertuturan/sebutan) : iaitu cabang fonetik yang mengkaji tentang bunyi atau sebutan daripada segi gerakan otot atau alat-alat pengucapan dalam artikulasi.

ii. Fonetik auditori (pendengaran) : iaitu cabang fonetik yang mengkaji bunyi atau sebutan berdasarkan

pendengaran sebagai persepsi bahasa atau pendengaran bunyi yang keluar dari pada mulut.

iii. Fonetik akustik (sifat bunyi) : iaitu cabang ilmu fonetik yang mengkaji bunyi atau sebutan berdasarkan

sifatbunyi atau ciri ciri jizikal dari bunyi bahasa.

Page 10: Fonologi & fonetik

nizam 10

FONETIK

5. Bunyi bahasa

5.1 Bunyi:

• Bunyi adalah gelombang-gelombang udara yang keluar daripada kedua-dua belah paru-paru, kemudian melalui pita suara, seterusnya ke rongga tekak dan akhirnya keluar terus melalui rongga mulut atau rongga hidung.

Bunyi juga memberikan kesan pada pusat saraf sebagai akibat geteran gendangan telinga yang bertindak kerana berlakunya peru bahan perubahan dalam tekanan udara.

Page 11: Fonologi & fonetik

nizam 11

FONETIK

5.2 Bunyi bahasa:

Bunyi bahasa merupakan kesatuan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucapan dan diamati dalam fonetik sebagai fon (bunyi atau bunyi bahasa - phone) atau dalam fonologi sebagai fonem.

Bunyi bahasa adalah bunyi-bunyi yang berfungsi ke dalam pertuturan.

Page 12: Fonologi & fonetik

nizam 12

FONETIK

5.3 Bunyi bukan bahasa:

Bunyi bukan bahasa adalah bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat-alat artikulasi manusia yang bukan berfungsi sebagai bahasa.

Contohnya; tiruan bunyi-bunyi onomatopia,

batuk, dan lain-lain.

Page 13: Fonologi & fonetik

nizam 13

FONETIK

5.4 Bunyi bersuara:

Semasa udara keluar melalui pita suara, keadaan pita suara (glotis) itu agak rapat, akan berlakulah getaran dan bunyi yang terhasil adalah bunyi bersuara.

Page 14: Fonologi & fonetik

nizam 14

FONETIK

5.5 Bunyi tidak bersuara:

Semasa udara keluar melalui pita suara, kea adaan pita suara itu agak renggang atau terbuka, udara boleh kelua:r: dengan mudah, tiada berlaku getaran dan bunyi yang dihasilkan adalah bunyi tidak bersuara.

Page 15: Fonologi & fonetik

nizam 15

FONETIK

5.6 Bunyi sengauan:

Semasa udara keluar melalui pita suara, lelangit lembut atau anak tekak akan mengatur kan jalan udara ini terus ke rongga hidung. Udara tersebut akan keluar melalui hidung dan bunyi yang dihasilkan adalah bunyi sengauan .

Page 16: Fonologi & fonetik

nizam 16

FONETIK

5.7 Bunyi letupan:

Semasa udara keluar melalui pita suara, keadaan pita suara dirapatkan terus, udara mengalami sekatan dan jika udara dilepaskan secara serta merta bunyi yang dihasilkan adalah bunyi letupan.

Contohnya; batuk, berdehem

Page 17: Fonologi & fonetik

nizam 17

FONETIK

5.8 Bunyi bisikan:

Semasa udara keluar melalui pita suara, kea adaan pita suara terbuka luas, udara. tidak mengalami sebarang sekatan dan tanpa getaran berlaku. Bunyi yang dihasilkan adalah bunyi bisikan.

Page 18: Fonologi & fonetik

nizam 18

FONETIK

6. Pita suara (GIotis):

Dalam halkum terdapat sepasang otot selaput yang nipis dikenali sebagai pita suara atau glotis. Pita suara ini meliputi ruang rongga rengkung.

Lubang di antara dua keping selaput itu boleh diluaskan atau disempitkan dalam usaha. untuk mengeluarkan bunyi.

Pita suara yang nipis ini bergetar apabila mendapat tekanan dari aliran lldara yang keluar dari paru-paru untuk menerbitkan bunyi bersuara .

Page 19: Fonologi & fonetik

nizam 19

FONETIK

…6. Pita suara (GIotis):

Sebaliknya, jika pita suara tiada bergetar ketika aliran udara keluar dari paru-paru, maka bunyi yang terhasil adalah bunyi tak bersuara.

Kalau pita suara dirapatkan dan tekanan udara dariparu-paru dilepaskan dengan serta merta, maka terjadilah bunyi letupan pita suara.

Page 20: Fonologi & fonetik

nizam 20

FONETIK Pita suara:

Page 21: Fonologi & fonetik

nizam 21

FONETIK Rajah jenis vokal:

Page 22: Fonologi & fonetik

nizam 22

FONETIK

Page 23: Fonologi & fonetik

nizam 23

FONETIK

Page 24: Fonologi & fonetik

nizam 24

FONETIK

Page 25: Fonologi & fonetik

nizam 25

FONETIK

Page 26: Fonologi & fonetik

nizam 26

FONETIK

Page 27: Fonologi & fonetik

nizam 27

KONSONAN

9 .1.2 Penienisan konsonan:

Bunyi-bunyi konsonan ada bersuara dan ada yang tidak bersuara.

Konsonan dalam bahasa Melayu terbahagi kepada dua jenis, iaitu; i. konsonan asliii. konsonan pinjaman

Page 28: Fonologi & fonetik

nizam 28

KONSONAN

9. Definisi:

Ketika menghasilkannya, udara yang keluar daripada paru-paru mengalami sekatan atau sempitan di rongga mulut, hidung, atau tekak oleh alat-alat artikulator yang tertentu seperti lidah, bibir dan anak tekak.

Bunyi bahasa yang dihasilkan dengan mengham bat aliran udara pada salah satu tempat di saluran suara di atas glotis.

Bunyi bahasa yang dapat berada di pangkal atau di hujung suku kata dan tidak sebagai inti suku kata .

Page 29: Fonologi & fonetik

nizam 29

KONSONAN

Page 30: Fonologi & fonetik

nizam 30

DIFTONG

Page 31: Fonologi & fonetik

nizam 31

DIFTONG

Page 32: Fonologi & fonetik

nizam 32

ARTIKULASI TAMBAHAN

10. Artikulasi tambahan

Artikulasi tambahan merupakan unsur tambahan yang wujud akibat daripada proses pengaruh-mem pengaruhi di antara beberapa bunyi yang diucapkan secara berterusan di dalam sesuatu perkataan. Bunyi- bunyi ini hanya merupakan unsur fonetik sahaja.

Artikulasi tambahan ada empat jenis, iaitu:

i. penyengauan (nasalisasi), ii. perengkltngan (glotalisasi), iii. pelelangitkerasan (palatalisasi),

iv. pembibiran (labialisasi).

Page 33: Fonologi & fonetik

nizam 33

ARTIKULASI TAMBAHAN

Page 34: Fonologi & fonetik

nizam 34

ARTIKULASI TAMBAHAN

Page 35: Fonologi & fonetik

nizam 35

SUPRASEGMENTAL

11. Ciri-ciri suprasegmental

Ciri-ciri suprasegmental atau suprapenggalan adalah sifat bunyi yang menindihi sesuatu segmen bunyi sarna ada bunyi vokal atau bunyi konsonan.

Segmen bunyi yang dicantumkan menjadi urutan yang bermakna akan menghasilkan kata yang jika seharusnya dilengkapkan dengan ciri-ciri yang bukan segmental seperti kepanjangan, tekanan, jeda dan intonasi maka barulah makna kata itu menjadi pasti dan jelas.

Fonem-fonem suprasegmental dalam bahasa Melayu bukan bersifat fonemik, tetapi sesetengah bahasa fonem-fonem supra segmental adalah bersifat fonemik kerana fonem-fonem tersebut boleh membezakan makna.

Page 36: Fonologi & fonetik

nizam 36

SUPRASEGMENTAL

…11. Ciri-ciri suprasegmental

Ciri-ciri inilah yang biasanya dipanggil dalam fonetik sebagai ciri-ciri suprasegmental atau ciri-ciri prosodi.

Ciri-ciri suprasegmental ada lima jenis, iaitu;

i. ke panjangan, ii. tekanan, iii. intonasi,

iv. jeda, v. nada.

Page 37: Fonologi & fonetik

nizam 37

SUPRASEGMENTAL11. 1 Kepanjangan :

Page 38: Fonologi & fonetik

nizam 38

SUPRASEGMENTAL11. 2 Tekanan :

Page 39: Fonologi & fonetik

nizam 39

SUPRASEGMENTAL11. 3 Intonasi :

Page 40: Fonologi & fonetik

nizam 40

SUPRASEGMENTAL11.4 Jeda :

Page 41: Fonologi & fonetik

nizam 41

SUPRASEGMENTAL11.5 Nada :

Page 42: Fonologi & fonetik

Abjad

Dalam bahasa Melayu terdapat 26 abjad iaitu:

PEDOMAN UMUM SISTEM EJAAN RUMI BAHASA MELAYU

Aa B b C c D d Ee F f G g H hIi Jj K k Ll Mm Nn Oo P pQq R r S s T t Uu V v W w X xY y Z z

Page 43: Fonologi & fonetik

Vokal, Diftong dan Konsonan Terdapat 6 vokal, 3 diftong dan 21 konsonan

dalam bahasa Melayu.

Vokal Contoh

Awal kata Tengah kata

Akhir kata

a api bakar bila

e pepet emak kena sosiolisme

e taling ela petak sate

i inai tidak padi

o orang rosak gado-gado

u ubi bulan tebu

Page 44: Fonologi & fonetik

Diftong Contoh

Awal kata Tengah kata Akhir kata

ai aising hairan rumpai

au audit saudara kalau

oi oidium boikot kaloi

Diftong Contoh

Awal kata Tengah kata Akhir kata

ai aising hairan rumpai

au audit saudara kalau

oi oidium boikot kaloi

Konsonan b, c, d, f, g, h, I, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y, dan z.