Bml3043 Fonetik Dan Fonologi

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/29/2019 Bml3043 Fonetik Dan Fonologi

  1/33

  BML 3043

  FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

  KUMPULAN

  UPSI 23 (A122 PJJ)

  DISEDIAKAN OLEH

  NAMA NO. ID NO.

  TELEFON

  ROZIAH BT HAMID D 20111049600 012-4487138

  NAMA TUTOR E-LEARNING:

  NIK HASSAN BASRI BIN NIK AB KADIR

  TARIKH SERAH:

  5 MEI 2013

 • 7/29/2019 Bml3043 Fonetik Dan Fonologi

  2/33

  BML3043FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

  KANDUNGAN HALAMAN

  i. Apakah yang dimaksudkan dengan fonetik dan

  fonologi bahasa Melayu1.0 Pengenalan

  1.1 Definasi Fonetik

  1.2 Definasi Fonologi

  1.3 Jenis-jenis fonetik

  1.3.1 Fonetik artikulasi

  1.3.2 Fonetik auditori

  1.3.3 Fonetik akustik

  2

  2

  3

  3

  4

  7

  8

  ii. Huraikan bunyi vokal dan konsonan bahasa

  Melayu

  2.0 Pengenalan

  2.1 Bunyi Vokal

  2.1.1 Vokal hadapan

  2.1.2 Vokal belakang

  2.1.3 Vokal Tengah

  2.2 Konsonan bahasa Melayu

  2.2.1 Konsonan Asli Bahasa Melayu

  10

  10

  12

  14

  15

  16

  16

  iii. Bincangkan Sistem Ejaan Rumi Bahasa Melayu

  3.0 Pengenalan

  3.1 Sistem Ejaan Rumi Bahasa Melayu

  3.2 Pola keselarasan vokal

  3.2.1Kekecualian Keselarasan Vokal

  3.2.3 Enam Prinsip Pengejaan kata-

  kata Pinjaman

  3.3 Kesimpulan

  27

  27

  29

  29

  31

  31Rujukan 32

  ROZIAH HAMIDD20111049600

  UPSI23

  2

 • 7/29/2019 Bml3043 Fonetik Dan Fonologi

  3/33

  BML3043FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

  i. Apakah yang dimaksudkan dengan fonetik dan fonologi bahasa Melayu

  1.0 Pengenalan

  Fonetik dan fonologi adalah tergolong di dalam ilmu linguistic. Linguistik adalah bidang

  mengenai kajian tentang bahasa secara saintifik. Dalam kajian linguistic, morfem dilihat

  sebagai unit tatabahasa yang paling asas. Unit bahasa tulisan yang paling asas adalahgrafem manakala unit bunyi bahasa yang paling asas pula ialah fonem. Untuk

  mengetahui bunyi-bunyi yang terlibat dalam satu-satu pertuturan, kita perlu

  mensintesiskan ujaran tersebut. Justeru bidang fonetik dan fonologi sedikit sebanyak

  mampu membantu dan memberi manafaat kepada ahli-ahli bahasa untuk membuat

  sentesis terhadap sesuatu ujaran.

  1.1 Definasi Fonetik

  Abdullah Hassan (1993:40) memberikan definisi fonetik sebagai fonetik

  mengkaji bunyi bahasa dari segi penyebutan, pendengaran atau sifatnya ... Fonetik

  amnya ialah pengkajian terhadap unsur-unsur dalam bentuk bunyi.Menurut Kamus

  Dewan (2005:354), fonetik ialah ilmu bahasa (linguistik) yang berkaitan dengan

  penyebutan kata dan lambang yang menunjukkan sebutannya.

  Menurut Raminah Haji Sabran (1984) dalam buku berjudul Kajian Bahasa UntukPelatih Maktab Perguruan menyatakan bahawa fonetik kajian tentang fenomena bunyiatau pertuturan manusia sejagat. Bagi Arbak Othman (1983), fonetik adalah kajiantentang bunyi-bunyi ujar. Sebagai ilmu, fonetik berusaha menemukan kebenaran-kebenaran umum dan memfomulasikan hukum-hukum umum tentang bunyi-bunyi itudan pengucapannya, manakala sebagai kemahiran, fonetik memakai data deskriptifdasar daripada fonetik ilmiah bagi memberi kemungkinan pengenalan dan pengucapanbunyi-bunyi ujar itu. Selain itu, fonetik boleh didefinisikan sebagai mempelajari segalabunyi yang diucapkan melalui mulut manusia, baik bunyi manusia, bukan bunyi bahasa,

  maupun bunyi bunyi marginal, dan memberikan simbol fonetik untuk setiap bunyi, yaknimenurut Dr. Lufti Abas (1985). Menurut Inderawati Zahid dan Mardian Shah Omar(2006) dalam buku berjudul Fonetik dan Fonologi menyatakan fonetik ialah kajianmengenai bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh manusia iaitu bunyi yang digunakansebagai alat komunikasi. Menurut ahli linguistik Barat, Kenstowicz dan Kisserberth(1979) the study of the sounds human beings employ when speaking a language isphonetics. Penyataan yang dinyatakan dapat kita terjemahkan yang bermaksudpengkajian tentang bunyi-bunyi oleh manusia yang kita digunakan semasa bertuturialah fonetik. W. Bright (1992:194) dalam International Encyclopedia of Linguisticsmenghuraikan fonetik sebagai the study of the physical characteristics of humanspeech sounds

  Dari definasi yang diberikan oleh tokoh-tokoh bahasa di atas, dapatlah dikatakan

  secara umumnya bahawa fonetik ialah kajian mengenai bunyi-bunyi bahasa yangdigunakan untuk berkomunikasi yang dihasilkan oleh manusia. Kajian fonetik bahasaMelayu meliputi bagaimana bunyi-bunyi bahasa Melayu itu dihasilkan atau dituturkanseperti bagaimana bunyi vokal, konsonan dan diftong dihasilkan. Fonetik bermaksudbidang yang mengkaji segala bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat-alat artikulasimanusia dan ia memberi lambang kepada bunyi-bunyi tersebut.Dalam bidang fonetik,kita akan dapat mengetahui bagaimana bunyi-bunyi bahasa dihasilkan oleh organsebutan manusia. Selain dari itu, kita juga akan dapat mengkelasifikasikan bunyi-bunyibahasa tersebut serta mengetahui perbezaan setiap bunyi yang dikeluarkan oleh

  ROZIAH HAMIDD20111049600

  UPSI23

  3

 • 7/29/2019 Bml3043 Fonetik Dan Fonologi

  4/33

  BML3043FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

  manusia. Fonetik ialah kajian yang ditinjau daripada segi bahan fizik atau jisim yangmewujudkan bentuk ucapan. Oleh itu, fonetik ialah kajian yang berkaitan dengan organpertuturan (articulator), sifat bunyi bahasa (akuistik), dan pendengaran (auditori).

  1.2 Definasi Fonologi

  Fonologi ialah gabungan kata phone dan logic. Kata phone beerti bunyi

  bahasa sementara kata logic pula membawa maksud ilmu pengetahuan. Menurut

  kamus dewan, fonologi merupakan kajian tentang bunyi sebutan dalam sesuatu bahasa.

  (1996:354) Dalam Merriam Websters Collegaite Dictionanry tenth edition (1996:874)

  fonologi dihuraikan sebagai the science of speech sounds including, especially the

  history and theory of sound changes in a language or in two or more related

  languages.Mengikut Kamus Linguistik (Harimurti Kridalaksana,1984:51) memberikan

  definisi fonologi se bagai bidang dalam linguistic yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa

  mengikut fungsinya.Kamus oxford Advanced Learners Dictionanry of Current English

  (1992:671) memberi pengertian fonologi sebagai the study of the systems of speech

  sounds,especially in a particular language.Dalam Ensyclpedia Amerikana (1994:959)

  fonologi diberi pengertian sebagai the branch of linguistics or of grammar that dealswith speech sound as they enter into the structure of language. Mengikut Adrian

  Akmajian et al dalam bukunya Linguistik:Pengantar Bahasa dan Komunikasi terjemahan

  oleh Aishah Mahdi dan Azizah Hussien memberi pengertian tentang fonologi seperti

  yang berikut: Fonologi ialah subbidang linguistic yang mengkaji struktur dan pemolaan

  sistematik bunyi dalam bahasa manusia.Istilah fonologi digunakan dalam dua cara. Dari

  satu segi, fonologi sesuatu bahasa tertentu dan rumus yang maengawal penyebaran

  bunyi tersebut.

  F. Parker (1974:112) memberikan pengertian fonologi sebagai ... suatu bidang

  yang mengkaji sesuatu bahasa, iaitu rumus-rumus yang menentukan sebutan.

  Kamus Linguistik (Harimurti Kridalaksana, 1984:61) memberikan definisi fonologi

  sebagai bidang dalam linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa mengikut

  fungsinya. Abdullah Hassan dalam bukunya, Linguistik Am untuk Guru Bahasa

  Malaysia (1993:40) menyatakan bahawa fonologi mengkaji bunyi-bunyi yang berfungsi

  dalam sesuatu bahasa itu.

  Secara umumnya, fonologi membawa maksud cabang ilmu bahasa yang yang

  meneliti atau mengkaji bunyi bunyi bahasa yang diucapkan oleh manusia dan fungsi

  yang dimainkan dalam system bunyi bahasa tersebut, samada bahasa masyarakat yang

  sudah maju ataupun masyarakat yang masih mundur atau primitif dalam segala bentuk

  dan aspeknya. Menurut Verhaar , (1995:7), ada dua pendapat tentang fonologi.

  Pendapat pertama mengatakan fonologi adalah terbahagi kepada dua iaitu fonemik dan

  fonetik. Pendapat kedua pula mengatakan bahawa fonologi ialah ilmu fonemik sahajadan merupakan lanjutan daripada ilmu fonetik. Ini bermaksud, fonologi atau fonemik

  adalah berbeza dengan ilmu fonetik.

  1.3 Jenis-jenis fonetik

  Menurut Abdul Hamid Mahmood dan Nik Hassan Basri Nik Ab Kadir (2012:3)

  berdasarkan pelbagai definasi dan pengertian daripada beberapa buah kamus,

  ensiklopedia dan pendapat tentang fonetik, dapatlah dirumuskan bahawa fonetik adalah

  ROZIAH HAMIDD20111049600

  UPSI23

  4

 • 7/29/2019 Bml3043 Fonetik Dan Fonologi

  5/33

  BML3043FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

  bidang yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa yang dituturkan oleh manusia, iaitu mengkaji

  bunyi-bunyi bahasa dari cara pengeluarannya, daerah pengeluarannya dan alat

  pengucapan yang terlibat dalam menghasilkan bunyi-bunyi bahasa.

  Fonetik dibahagikan kepada tiga aspek kajian iaitu :

  i. fonetik artikulasi

  ii. fonetik auditoriiii. fonetik akustik

  1.3.1 Fonetik artikulasi

  Fonetik artikulasi dikenali juga sebagai fonetik fisiologi. Cabang fonetik ini ialah

  yang mengkaji fungsi alat artikulasi dalam artikulasi bunyi bahasa. (kamus Linguistik,

  1997: 75) Dalam ayat yang mudah, fonetik artikulasi mengkaji bagaimana bunyi-bunyi

  bahasa itu dikeluarkan oleh alat-alat artikulasi. Daerah artikulasi ialah bahagian saluran

  suara yang tidak bergerak tetapi disentuh oleh organ artikulasi sewaktu berlakunya

  sesuatu bunyi. Organ artikulasi ialah organ ujaran dalam saluran suara yang terlibat

  dalam pengeluaran bunyi bahasa. Organ artikulasi terbahagi kepada artikulator aktif dan

  artikulator pasif.

  Artikulator aktif

  Artikulator aktif ialah organ artikulasi yang digunakan bagi menghasilkan bunyi

  bahasa. Artikulasi aktif tidak bersifat statik kerana boleh bergerak. Antaranya adalah

  seperti anak tekak (uvula), akar lidah (root of the tongue - hump), belakang lidah (back

  of the tongue - dorsum), tengah lidah (middle of the tongue - medium), daun lidah (blade

  of the tongue - laminal), hujung lidah (tip of the tongue - apex), gigi bawah (lower teeth -

  denta), dan bibir bawah (lower lip - labia).

  Artikulator pasif

  Artikulator pasif ialah bahagian yang menjadi tempat sentuhan artikulator aktifyang digunakan tatkala menghasilkan sesuatu bunyi bahasa.Organ artikulator pasif pula

  ialah organ dalam saluran suara yang tidak bergerak seperti gigi atas dan lelangit keras

  Organ lain adalah seperti gelungan (retroflex), lelangit lembut (soft palate - velum), gusi

  lelangit keras (alveolar ridge), bibir atas (upper lip - labia), mulut (mouth), rongga mulut

  (mouth cavity / oral cavity), dan rongga hidung (nose cavity / nasal cavity).

  Dengan adanya artikulator aktif dan pasif inilah yang menjadikan timbulnya

  penamaan bunyi-bunyi bahasa seperti bunyi letupan dua bibir bersuara, letupan dua

  bibir tidak bersuara, geseran lelangit keras bersuara, geseran lelangit keras tidak

  bersuara dan sebagainya. Organ artikulasi ialah organ yang digunakan bagi

  menghasilkan bunyi manakala daerah artikulasi ialah kawasan yang menghasilkan

  sesuatu bunyi. Sebagai contoh, apabila dua bibir terkatup, daerah artikulasinya ialah

  bibir atas, sedangkan bibir bawah bertindak sebagai artikulator. Dengan itu bunyi yang

  terhasil dinamakan sebagai bunyi bilabial (bi bermakna dua dan labial bermakna

  bibir). Bunyi [b], [p], [m] ialah bunyi bilabial.

  Secara umumnya fonetik artikulasi ialah bidang yang meneliti penghasilan bunyi

  pertuturan oleh alat pertuturan manusia, iaitu bagaimana seseorang penutur itu

  menghasilkan bunyi dengan menggunakan alat pertuturan dan cara bunyi itu

  ROZIAH HAMIDD20111049600

  UPSI23

  5

 • 7/29/2019 Bml3043 Fonetik Dan Fonologi

  6/33

  BML3043FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

  diklasifikasikan dan dideskripsikan. Pengkaji-pengkaji bidang fonetik melihat peranan

  organ dan daerah artikulasi yang terlibat semasa melakukan klasifikasi bunyi-bunyi

  dalam bahasa. Hasil dari pengklasifikasian yang dilakukan ialah The International

  Phonetic Alphabet (IPA). Setiap bahasa di dalam dunia ini mempunyai jadual klasifikasi

  bunyi yang berkaitan dengan lafaz yang terdapat dalam bahasa masing-masing.

  Alat artikulasi

  Alat Artikulasi (Artikulator): Alat artikulasi atau artikulator ialah organ yang

  menghasilkan bunyi bahasa, iaitu alat yang menerbitkan bunyi setelah udara dari paru-

  paru dipam ke organ-organ yang terlibat. Perbuatan ini asalnya adalah untuk keperluan

  pernafasan, iaitu untuk menyedut oksigen bagi membersihkan darah. Di samping itu,

  aliran udara juga digunakan untuk mengeluarkan bunyi bahasa. Dalam ujaran bunyi

  bahasa ini tercakup semua organ dalam sistem pernafasan dan organ sebutan. Organ-

  organ ini penting dalam sistem aliran udara yang menyebabkan penghasilan bunyi.

  Rajah 1: Alat artikulasi

  1. bibir atas2. bibir bawah

  3. gigi atas

  4. gigi bawah

  5. gusi

  6. lelangit keras

  7. lelangit lembut

  8. anak tekak

  9. hujung lidah

  10. hadapan lidah

  11. tengah lidah12. belakang lidah

  13. akar lidah

  14. epiglottis

  15. pita suara

  16. rongga tekak

  17. rongga hidung

  18. rongga mulut

  19. rahang

  Bunyi-bunyi bahasa ialah gelombang bunyi yang terjadi pada arus udara yang

  bergerak. Udara keluar dari paru-paru melalui tenggorok, pita suara, rongga tekak dan

  mulut atau hidung atau kedua-duanya. Bunyi-bunyi bahasa dihasilkan apabila udara

  tersekat atau terhalang pada alat artikulasi ini. Halangan pertama yang berlaku pada

  udara yang keluar dari paru-paru mungkin berlaku pada pita suara. Pita suara ialah dua

  membran yang anjal/ elastik yang terletak dalam peti suara. Membran itu adalah seperti

  pita yang melekat pada dinding peti suara dan terentang dari depan ke

  ROZIAH HAMIDD20111049600

  UPSI23

  6

 • 7/29/2019 Bml3043 Fonetik Dan Fonologi

  7/33

  BML3043FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

  belakang. Apabila pita suara kendur dan renggang, udara lalu tanpa halangan. Ruang

  yang renggang itu dipanggil glotis.

  Apabila pita suara kendur dan renggang, glotis terbuka (Rajah 2.4). Keadaan

  ini terjadi pada waktu bernafas dan penghasilan sesetengah bunyi seperti /s/ dan

  /p/, iaitu bunyi tidak bersuara. Apabila pita suara tegang dan rapat, glotis tertutup

  (Rajah 2.5). Udara tidak dapat keluar, tetapi boleh menghasilkan bunyi letupanglotis /?/. Selain itu, pita suara itu mungkin dirapatkan tetapi tidak berapa tegang

  sehingga udara boleh melaluinya dan pada waktu itu pita suara bergetar. Bunyi yang

  terhasil ini dikenali sebagai bunyi bersuara. Jadi, pita suara berfungsi dan menentukan

  bunyi bersuara atau bunyi tidak bersuara.

  Selepas udara melalui pita suara, udara bergerak ke rongga tekak. Dari rongga

  tekak udara boleh keluar melalui rongga tekak (oral) atau rongga hidung

  (nasal). Manakala lelangit manusia terbahagi dua. Di sebelah depan dinamakanlelangit

  keras dan di bahagian belakang, dikenali sebagai lelangit lembut. Bahagian hujung

  lelangit lembut dinamakan anak tekak. Lelangit lembut dan anak tekak boleh digerak-

  gerakkan. Apabila bunyi /a/ dikeluarkan, lelangit lembut dinaikkan hingga kena pada

  belakang tekak dan dengan itu menutup rongga hidung. Bunyi /a/ dikeluarkan melalui

  rongga oral. Oleh itu a ialah bunyi oral.Bunyi nasal pula ialah bunyi yang dikeluarkan

  melalui rongga hidung. Lelangit lembut pada waktu itu diturunkan dan rongga oral

  ditutup dengan beberapa cara, antaranya dengan merapatkan dua bibir.

  Fungsi Alat Artikulasi

  Lidah

  Lidah ialah alat artikulasi yang terpenting dan paling aktif dalam pengeluaran

  bunyi bahasa. Lidah terbahagi kepada empat bahagian, iaitu hujung lidah, tengah lidah,

  hadapan lidah, dan belakang lidah. Pembahagian ini membolehkan lidah membuat

  deskripsi pelbagai jenis penghasilan bunyi. Bahagian hadapan lidah, tengah lidah danbelakang lidah penting dalam pengeluaran bunyi-bunyi vokal, iaitu bunyi vokal hadapan,

  tengah dan belakang. Hujung lidah merupakan bahagian paling aktif dan boleh

  digerakkan ke mana-mana bahagian mulut untuk membuat penyekatan.

  Gigi

  Gigi juga berperanan dalam penghasilan bunyi bahasa tetapi peranannya

  tidaklah aktif. Kedudukannya yang statik dan sentiasa digunakan sebagai penampan

  aliran udara dalam penghasilan bunyi. Penampan aliran udara inilah yang menghasilkan

  bunyi.

  Bibir

  Bibir adalah alat artikulasi yang terletak pada bahagian luar rongga mulut. Bibir

  terdiri daripada otot-otot kenyal yang boleh dihamparkan dan dibundarkan dan

  berperanan mengeluarkan bunyi yang berbagai-bagai. Bibir juga menjadi sempadan

  paling luar daripada rongga mulut. Bibir juga berfungsi membuat sekatan kepada udara

  yang keluar daripada rongga mulut.

  ROZIAH HAMIDD20111049600

  UPSI23

  7

 • 7/29/2019 Bml3043 Fonetik Dan Fonologi

  8/33

  BML3043FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

  Gusi

  Gusi merupakan bahagian yang embung dan menurun dari gigi ke bahagian

  dalam rongga mulut. Organ ini digunakan sebagai daerah sebutan dengan bantuan

  hujung lidah yang berfungsi membuat penyekatan.

  LelangitLelangit dapat dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu lelangit keras dan

  lelangit lembut. Lelangit lembut menganjur dari sempadan lelangit keras hingga ke akhir

  rongga mulut. Lelangit keras bermula dari sempadan gusi di bahagian hadapan atas

  rongga mulut dapat diturunnaikkan untuk menutup atau membuka saluran rongga tekak

  terus ke rongga hidung. Apabila dinaikkan, rongga mulut akan terbuka dan udara akan

  keluar melalui rongga mulut dan apabila diturunkkan, rongga mulut akan tertutup dan

  udara terpaksa keluar melalui rongga hidung.

  Rongga Hidung

  Terletak di atas rongga mulut yang dipisahkan oleh lelangit. Rongga hidung

  boleh dibuka atau ditutup, bergantung kepada keadaan sama ada anak tekak dan

  lelangit lembut dinaikkan atau tidak.

  Pita Suara

  Pita suara terletak dalam ruang tenggorok (halkum) dan amat penting dalam

  penghasilan bunyi. Proses pengeluaran suara berlaku dengan cara memperluas dan

  mempersempit lubang yang terdapat di antara dua keping selaput nipis berkenaan.

  1.3.2 Fonetik auditori

  Menurut Kamus Linguistik , 1997: 76, Fonetik auditori juga dikenali sebagai

  fonetik pendengaran iaitu cabang fonetik yang mengkaji pendengaran dan persepsibunyi bahasa, iaitu proses yang terjadi tatkala seseorang menerima bunyi dan

  bagaimana telinga dan otak bertindak terhadap gelombang bunyi itu didengar sebagai

  persepsi bahasa. Fonetik auditori juga meneliti penerima bunyi yang berasaskan nada,

  kelantangan dan kualiti bunyi. Sementara itu, Abdul Hamid Mahmood dan Nik Hassan

  Basri Nik Ab Kadir (2012:23) pula berpendapat fonetik auditori ini adalah merupakan

  kajian yang berkaitan dengan pendengaran terhadap bunyi-bunyi yang dihasilkan

  supaya bunyi-bunyi itu dapat diperturunkan ke dalam lambang-lambang yang tepat.

  Abdul Hamid Mahmood dan Nur Farah Lo Abdullah (2007: 17) menjelaskan bahawa

  fonetik auditori merupakan kajian yang berkaitan dengan pendengaran terhadap bunyi-

  bunyi yang dihasilkan supaya bunyi-bunyi itu dapat diperturunkan ke dalam lambang-

  lambang yang tepat.

  Indirawati Zahid dan Mardian Shah Omar (2006: 1) berpendapat bahawa fonetik

  auditori ialah kajian fonetik yang mendeskripsikan cara bagaimana kita memproses dan

  menginterpretasi bunyi-bunyi yang dihasilkan. Nor Hashimah Jalaluddin (2000: 83)

  berpendapat bahawa fonetik auditori ialah bidang kajian berkenaan pendengaran dan

  proses yang wujud apabila kita menerima bunyi dan bagaimana bunyi itu dirasai.

  Tegasnya, fonetik auditori melibatkan otak dan telinga. Tambahnya lagi, gelombang

  ROZIAH HAMIDD20111049600

  UPSI23

  8

 • 7/29/2019 Bml3043 Fonetik Dan Fonologi

  9/33

  BML3043FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

  bunyi yang sampai ke telinga sebenarnya ialah getaran mekanikal bagi partikel-partikel

  udara. Manakala bunyi yang boleh didengar dan dirasa itu tentunya mempunyai jurang

  frekuansi dan kepadatan tertentu.

  Fonetik auditori ialah berkaitan dengan bagaimana bunyi diterima dan dikenali

  sebagai tuturan bunyi yang berbeza. Proses yang terlibat dinamakan mendekod dan

  ianya melibatkan pendengar. Melalui proses ini, penutur menukar maklumat yanghendak disampaikan dalam bentuk kod-kod yang tertentu seperti bunyi, kata dan ayat

  manakala pendengar pula mentafsirkan maklumat ini dalam otak bagi menjadikannya

  sebagai sesuatu yang bermakna dalam komunikasi yang berlangsung. Kajian ini

  berkaitan dengan kerangka psikologi, iaitu kajian persepsi respons kepada bunyi tuturan

  seperti yang direfleksikan oleh pendengar.

  Persepsi pendengar kepada ujaran yang terlafaz melibatkan unsur kelangsingan ,

  kelantangan dan kepanjangan yang secara sendirinya mempunyai makna emosi

  tertentu. Makna emosi ini dapat dikatakan sebagai satu kod yang ditentukan oleh

  anggota masyarakat penutur sesuatu bahasa.

  1.3.3 Fonetik akustik

  Menurut Kamus Linguistik, (1997 : 75), fonetik akustik juga dikenali sebagai

  fonetik fizikal. Ianya adalah berkaitan dengan kajian tentang sifat fizikal bunyi bahasa,

  seperti frekuansi dan amplitude, yang teralir di antara mulut dengan telinga.

  Di dalam Modul UPSI BML3043, Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu yang ditulis oleh

  Prof Dr Abdul Hamid Mahmood dan Suhaina bt Abdullah, (2012: 25) Fonetik akustik

  ialah bidang yang mengkaji sifat bunyi itu sendiri, iaitu bagaimana gelombang udara

  dari paru-paru mengalami perubahan yang disebabkan oleh gangguan yang dibuat oleh

  alat artikulasi seperti pita suara, lidah, bibir dan sebagainya. Di dalam buku Pengenalan

  Fonetik dan Fonologi (2006:5), fonetik akustik adalah merujuk kepada kajian transmisi

  signal bunyi dari penutur kepada pendengar semasa komunikasi berlangsung. Signalbunyi yang dipindahkan ini pula terkandung di dalamnya antara lain parameter-

  parameter seperti frekuensi fundamental (Fo), intensity dan durasi. Parameter-

  parameter ini , iaitu frekuensi fundamental (Fo) diukur dalam unit Hertz (Hz), intensity

  dalam unit decibel (dB0 dan durasi dalam unit saat (s) mendukung fungsi makna-makna

  yang tertentu..Dari sudut pendengar,ketiga-tiga parameter ini dipersepsikan masing-

  masingnya sebagai kelangsingan bunyi, kelantangan suara dan kepanjangan.

  Kajian ini melibatkan ilmu fizik. Secara ringkasnya kajian bunyi bahasa ini

  melibatkan analisis gelombang tuturan dan spectrum. Penelitian terhadap ciri-ciri fizikal

  atau sifat bunyi bahasa yang menggunakan sejenis alat yang dikenali sebagai

  spektrogram itu melibatkan bunyi nada, kelantangan dan kepanjangan. Dengan

  menggunakan spektrogram bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh manusia itu dapat

  ditentukan tahap frekuensi dan tahap lebar gelombang dan getaran bunyi pada sesuatu

  masa. Hasil kajian melalui penggunaan spektrogram mendapati bahawa setiap orang

  mempunyai nada yang berbeza, lebih-lebih lagi jika dibandingkan antara jantina.

  Sebagai contoh nada suara seorang perempuan didapati tahap frekuensi dan tahap

  lebar gelombang dan getaran bunyinya jauh lebih tinggi berbanding dengan nada suara

  seorang lelaki. Hal ini kerana nada suara seorang perempuan mempunyai 240 pusingan

  ROZIAH HAMIDD20111049600

  UPSI23

  9

 • 7/29/2019 Bml3043 Fonetik Dan Fonologi

  10/33

  BML3043FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

  bagi setiap saat, sedangkan nada suara seorang lelaki hanya 150 pusingan bagi setiap

  saat. Malahan, kajian yang dilaksanakan dengan menggunakan spektrogram juga

  mendapati bahawa bunyi vokal hadapan berbeza dengan bunyi vokal belakang. Bunyi

  vokal hadapan nadanya lebih tinggi, manakala bunyi vokal belakang nadanya lebih

  rendah. Contoh bunyi vokal hadapan dalam bahasa Melayu ialah bunyi [i] dan [e], dan

  bunyi vokal belakang dalam bahasa Melayu ialah bunyi [u] dan [o]. Demikianlah halnyadengan bunyi-bunyi bersuara yang disebabkan getaran pada pita suara berbanding

  dengan bunyi-bunyi tidak bersuara yang disebabkan oleh tiada getaran pada pita suara

  didapati nada bunyi-bunyi bersuara lebih tinggi tahap frekuensi dan tahap lebar

  gelombang dan getaran bunyi berbanding dengan bunyi-bunyi tidak bersuara. Hasil

  kajian melalui penggunaan spektrogram juga mendapati bahawa bunyi konsonan dan

  suku kata dalam bahasa Melayu mempunyai tahap kelantangan yang berbeza. Hal ini

  kerana faktor yang mempengaruhi perbezaan itu berpunca daripada tekanan udara dari

  paru-paru. Maknanya apabila bunyi konsonan atau suku kata itu ditekan, tekanan udara

  bertambah dan kesanya menghasilkan bunyi yang lebih lantang. Antara contoh tahap

  kelantangan bunyi konsonan dalam bahasa Melayu yang dipengaruhi oleh tekanan

  udara dari paru-paru ialah penghasilan bunyi konsonan [s], [z] dan [] didapati lebih

  lantang berbanding dengan penghasilan bunyi konsonan [f] dan [v].

  Rajah 3:

  Bentuk gelombang akustik bagi perkataan bahasa

  Inggeris see /si:/(Sumber: P. Roach, 2001:40)

  Berdasarkan kajian yang dibuat oleh Crystal, D. (1990:5), istilah fonetik akustik

  ini bermaksud kajian terhadap cirri-ciri fizikal bunyi bahasa yang dihasilkan di antara

  ruang mulut dan telinga, iaitu antara pertuturan dan pendengaran. Keselutuhan kajian ini

  melibatkan mesin elektronik, ilmu fizik dan matematik. Ciri-ciri akustik ini penting bagimenentukan bunyi yang dikaji itu tepat dan jelas.

  Secara keseluruhannya, dapatlah disimpulkan bahawa Fonetik akustik mengkaji

  sifat-sifat bunyi yang dilakukan dengan menganalisis bunyi yang dirakam dengan alat-

  alat yang tertentu. Ia merupakan kajian transmisi signal bunyi dari penutur kepada

  pendengar semasa komunikasi berlangsung. Melalui alat-alat yang sensitif, bunyi dapat

  dianalisis dari segi sifatnya. Teknik ini menganalisis gambar-gambar gelombang bunyi

  ROZIAH HAMIDD20111049600

  UPSI23

  10

 • 7/29/2019 Bml3043 Fonetik Dan Fonologi

  11/33

  BML3043FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

  yang dirakam. Sifat-sifat bunyi seperti ukuran gelombangnya, kesengauan bunyi, daerah

  sebutan dan lain-lain mudah dilihat dalam gambar-gambar akustik atauspektogram.

  ii. Huraikan bunyi vokal dan konsonan bahasa Melayu

  2.0 PengenalanBahasa merupakan alat komunikasi yang penting bagi manusia. Alat pertuturan

  ini sememangnya kompleks, tetapi teratur dengan menggunakan kod-kod tertentu.

  Asmah Hj Omar (1986) mengatakan bahasa yang digunakan oleh manusia adalah

  menggunakan alat-alat ujaran yang terdapat dalam tubuh badan manusia itu sendiri.

  Contohnya bibir, lidah, lelangit dan pita suara. Secara umum, bunyi bahasa dibahagikan

  kepada dua golongan; vokal, konsonan dan semi-konsonan (D. Jones, 1958:12).

  Perbezaan ini didasarkan pada ada tidaknya halangan atau gangguan (proses artikulasi)

  pada alat artikulasi.Bunyi disebut vokalapabila tiada halangan pada alat artikulasi. Arus

  udara keluar terus-menerus tanpa sekatan. Halangan untuk bunyi vokal hanya pada pita

  suara sahaja. Halangan yang hanya terjadi pada pita suara tidak lazim disebut artikulasi

  (J.W.M. Verhaar, 1977:17) kerana vokal dihasilkan dengan halangan pita suara, maka

  pita suara bergetar. Pita suara dalam keadaan tertutup, tetapi tidak rapat sekali. Dengan

  demikian, semua vokal ialah bunyi bersuara.

  2.1 Bunyi Vokal

  Vokal ialah bunyi bersuara yang tatkala dihasilkan, udara dari paru-paru keluar

  berterusan melalui ronga tekak dan rongga mulut tanpa sebarang gangguan atau

  sekatan. Bunyi vokal mempunyai ciri-ciri kelantangan dan kepanjangan. Maksudnya

  bunyi-bunyi vokal dapat didengar lebih jelas dan lebih panjang daripada bunyi-bunyi

  konsonan. Vokal dalam bahasa Inggeris terdiri daripada lapan jenis, iaitu [i], [e], [], [a],

  [u], [o], [ ] dan []. Vokal juga merupakan bunyi oral tetapi ada yang dinasalkan. Untukmenghasilkan vokal, udara keluar melalui rongga oral tanpa sekatan dan sifatnya

  ditentukan oleh kedudukan lidah dan keadaan bibir. Semua vokal dalam Bahasa Melayu

  bersuara, bermakna pita suara bergetar dan aliran udara keluar tanpa sekatan. Menurut

  Mohamad Yunus Maris(1964), terdapat lapan buah vokal dalam Bahasa Melayu iaitu

  empat vokal depan dan tiga vokal belakang dan satu vokal tengah. Ini diterapkan dalam

  rajah berikut.

  Terdapat empat vokal depan dalam bahasa Melayu iaitu [i], [e], [ ] dan [a]

  manakala tiga Vokal belakang iaitu [u], [o] dan [ ] dan satu vokal tengah, iaitu []. secara

  nyata vokal-vokal Ini tidak betul-betul menyerupai vokal kardinal sepenuhnya. Walau

  bagaimanapun vokal Melayu ini dapat dijelaskan menurut persamaannya dengan vokal-

  vokal Kardinal.

  Seperti yang dinyatakan di atas, unyi-bunyi vokal ialah bunyi-bunyi bahasa yang

  bersuara yang ketika menghasilkannya udara dari paru-paru keluar berterusan melalui

  rongga tekak dan rongga mulut tanpa mendapatkan sebarang sekatan atau geseran.

  Dengan kata lain bunyi-bunyi vokal mempunyai ciri-ciri seperti bersuara, udara keluar

  dari paru-paru berterusan dan udara keluar tanpa sekatan atau geseran.

  ROZIAH HAMIDD20111049600

  UPSI23

  11

 • 7/29/2019 Bml3043 Fonetik Dan Fonologi

  12/33

  BML3043FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

  Manakala penghasilan bunyi-bunyi vokal pula ditentukan oleh beberapa ciri

  tertentu iaitu, keadaan bibir sama ada dihamparkan atau dibundarkan, bahagian lidah

  yang terlibat sama ada depan lidah atau belakang lidah, turun naik lidah sama ada

  dinaikkan setinggi-tingginya, dinaikkan sedikit atau diturunkan, keadaan lelangit lembut,

  sama ada dinaikkan dan udara dari paru -paru keluar melalui rongga mulut sahaja

  ( menghasilkan bunyi-bunyi vokal atau oral) atau dinaikkan tetapi tidak rapat sehinggaudara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut dan juga rongga hidung

  ( menghasilkan bunyi-bunyi vokal yang disengaukan) dan keadaan glotis dirapatkan dan

  semasa udara keluar dari paru-paru pita suara bergetar. Selain vokal terdapat juga

  separuh vokal, diftong dan vokal rangkap.

  Kriteria yang menentukan jenis-jenis vokal itu ialah lidah, sama ada bahagian

  depan lidah, tengah lidah atau belakang lidah. Sekiranya bahagian depan lidah yang

  berperanan, maka bunyi vokal yang dihasilkan itu ialah bunyi vokal depan;sekiranya

  bahagian tengah lidah yang berperanan, maka bunyi vokal yang dihasilkan itu ialah

  bunyi vokal tengah dan seterusnya jika bahagian belakang lidah yang berperanan dalam

  penghasilan bunyi itu, maka bunyi vokal tersebut ialah vokal belakang.

  Kriteria yang menentukan jenis-jenis bunyi vokal itu dapat dirumuskan seperti

  yang berikut:

  (i) Bahagian lidah yang berperanan, sama ada bahagian depan, tengah atau belakang

  lidah.

  (ii) Ketinggian lidah yang dinaikkan, sama ada tinggi, separuh tinggi, rendah dan

  separuh rendah.

  (iii) Keadaan bibir, sama ada bibir dihamparkan atau dibundarkan.

  (iv) Pembukaan rahang, sama ada luas atau sempit.

  Vokal dalam bahasa Melayu terdiri daripada enam jenis, iaitu vokal depan [i],

  [e], [a], vokal tengah [] serta vokal belakang [u] dan [o]

  Rajah 4 : Kedudukan lidah mengikut bahagian-bahagiannya

  Rajah kedudukan vokal bahasa Melayu di atas menunjukkan kedudukan lidah

  mengikut bahagian-bahagiannya. Bahagian di sebelah kiri merupakan bahagian

  hadapan lidah dan di bahagian kanan merupakan bahagian belakang lidah dan di

  bahagian tengah merupakan bahagian tengah lidah. Garis-garis yang melintang itu pula

  ROZIAH HAMIDD20111049600

  UPSI23

  12

 • 7/29/2019 Bml3043 Fonetik Dan Fonologi

  13/33

  BML3043FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

  merupakan garis yang menunjukkan ketinggian lidah yang dinaikkan. Bagi

  membunyikan bunyi vokal [i] dan vokal [u] misalnya, lidah dinaikkan setinggi mungkin

  sementara bagi membunyikan vokal [a], kedudukan lidah letaknya rendah sekali.

  2.1.1 Vokal hadapan

  Vokal hadapan ialah bunyi [i], [e], [ ] dan [a]. Alat artikulasi yang terlibat dalammenghasilkan bunyi ini ialah lidah dan saiz rongga mulut serta bentuk bibir. Manakala

  daerah artikulasi yang terlibat ialah lelangit keras.

  i. Vokal depan sempit [i]

  Penghasilan vokal [i]

  1. Semasa lafaz bunyi ini, bibir berada dalam keaadaan terhampar.

  2. Vokal ini dihasilkan apabila bahagian hujung lidah diletakkan pada titik yang

  paling tinggi dibahagian hadapan mulut.

  3. Lelangit lembut pula diangkat rapat kepada belakang tekak dan menutup

  rongga hidung.

  4. Udara keluar melalui rongga mulut

  5. Pita suara digetarkan

  Contoh: bilik, titik, ipar, jari, cari , geli

  ii. Vokal depan separuh sempit [e]

  Penghasilan Vokal [e]

  1. Bibir dihamparkan separuh sempit.

  2. Depan lidah dinaikkan separuh tinggi ke arah gusi.

  3. Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan menutup rongga hidung supaya udara

  tidak dapat keluar melalui rongga hidung.

  4. Pita suara dirapatkan supaya udara dari paru-paru keluar dari rongga mulut

  ROZIAH HAMIDD20111049600

  UPSI23

  13

 • 7/29/2019 Bml3043 Fonetik Dan Fonologi

  14/33

  BML3043FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

  5. pita suara digetarkan .

  Contoh: kole, tauge, bendi, elok, belok

  iii, Vokal Depan Separuh Luas (Separuh Rendah) []

  Penghasilan bunyi vocal []

  1. Berlaku iaitu bibir dihampar separuh luas.

  2. Depan lidah dinaikkan separuh rendah ke arah gusi.3. Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan menutup rongga hidung supaya udara

  tidak dapat keluar melalui rongga hidung.

  4. Pita suara dirapatkan supaya udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut.

  5. pita suara digetarkan

  Contoh: tauke, gelek, gesek, gerek

  iv. Vokal Depan Luas (Rendah) [a]

  Penghasilan vocal [a]

  Vokal depan luas [a] boleh dihasilkan melalui proses seperti yang berikut:

  1. Keadaan Bibir dalam keadaan hampar.

  2. Depan lidah diturunkan serendah mungkin.

  3. Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan menutup rongga hidung supaya udaradari paru-paru tidak dapat keluar melalui rongga hidung

  4. Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut

  5. Pita suara digetarkan.

  Contoh: anak, pandai, landai, anting, siapa, takat

  ROZIAH HAMIDD20111049600

  UPSI23

  14

 • 7/29/2019 Bml3043 Fonetik Dan Fonologi

  15/33

  BML3043FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

  2.1.2 Vokal belakang

  i. Vokal Belakang Sempit / Tinggi [u]

  Penghasilan vocal [u]

  Sewaktu penghasilan vocal belakang, alat artikulasi penting yang berperanan ialah

  bahagian belakang lidah. Bentuk bibir akan menjadi bundar apabila menghasilkan bunyi-

  bunyi vokal belakang.

  1. Bibir dibundarkan.2. Belakang lidah dinaikkan tinggi (setinggi mungkin) ke arah lelangit lembut.

  3 Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan menutup rongga hidung supaya udara dari

  paru-paru tidak keluar melalui hidung.

  4. udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut.

  5. pita suara digetarkan

  Contohnya; ubi, usung, unta, undur buka, bubur, suka, lupa satu, batu, labu, kuku,

  bayu

  ii. Vokal Belakang Separuh Sempit / Separuh Tinggi [o]

  Penghasilan vocal [o]

  1. Bibir dibundarkan.

  2. Belakang lidah dinaikkan separuh tinggi ke arah lelangit lembut.3 Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan menutup rongga hidung supaya udara dari

  paru-paru tidak keluar melalui hidung.

  4. udara dari paru-paru keluar kerongga mulut

  5.. Pita suara dirapatkan supaya bergetar

  Contoh : oleh, otak, orang, boleh, toleh, kotak ,solo, koko, pidato

  ROZIAH HAMIDD20111049600

  UPSI23

  15

 • 7/29/2019 Bml3043 Fonetik Dan Fonologi

  16/33

  BML3043FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

  iii. Vokal Belakang Separuh Luas []

  Penghasilan vocal []

  1. Bibir dibundarkan.

  2. Belakang lidah dinaikkan ke arah lelangit lembut.

  3. Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan menutup rongga hidung supaya

  udara tidak keluar melalui rongga hidung.

  4. udara dari paru-paru keluar ke kerongga mulut.

  5. Pita suara digetarkanContoh (daerah Kelantan) : olok, otok, oren, pokok, sudoh, pecoh, kito, bilo,

  2.1.3 Vokal Tengah []

  Penghasilan vocal []

  1. Keadaan bibir antara hampar dengan bundar

  2.Tengah lidah dinaikkan kea rah lelangit keras tetapi tidak sampai menyentuh lelangit

  keras

  3. Anak tekak dan lelangit lembut dinaikkan bagi menutup rongga hidung supaya udara

  tidak keluar melalui rongga hidung

  4. Udara dari paru-paru ke luar ke rongga mulut

  5. Pita suara digetarkan

  Contoh bunyi yang dihasilkan ialah bunyi vokal tengah [] seperti pada perkataan

  berikut: [ma ], [ mbun], [mpat], [nam]. [pnat], [brat], [rgas], [kmas].Kesimpulannya, jumlah vocal cardinal ialah lapan jenis, iaitu vocal [i,] [e], [], [a],

  [], [] , [o] dan [u].Manakala fonem asli dalam bahasa Melayu hanya enam jenis iaitu,

  vokal [i], [e], [a], [u], [o] dan []. Keseluruhannya, semua vokal bersuara kecuali vocal

  [ ] yang agak lemah bunyinya dan kurang lantang. Lima lagi vokal yang lain adalah

  nyaring dan lantang.

  ROZIAH HAMIDD20111049600

  UPSI23

  16

 • 7/29/2019 Bml3043 Fonetik Dan Fonologi

  17/33

  BML3043FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

  2.2 Konsonan bahasa Melayu

  Menurut Kamus Linguistik (1997:220, konsonan ialah huruf atau fonem yang

  mewakili kantoid. Kantoid gan bunyi artikulasi yang secara tradisi dikenali sebagai

  konsonan. Oleh itu, kantoid adalah bertaraf fonetik sedangkan konsonan adalah bertaraf

  fonemik. Abdul hamid Mahmood dan Nik Hassan Basri Nik Ab Kadir (2012) pula

  berpendapat bahawa konsonan ialah bunyi bahasa selain daripada bunyi vokal.Sekiranya bunyi vocal itu adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat artikulasi dengan udara

  keluar terus-menerus tanpa sekatan atau gangguan oleh alat artikulasi, maka bunyi

  konsonan ialah bunyi yang semasa menghasilkannya terdapat gangguan atau halangan

  oleh alat artikulasi. Konsonan boleh terdiri daripada konsonan bersuara dan konsonan

  tidak bersuara. Konsonan dalam bahasa Melayu terdiri daripada dua golongan, iaitu:

  i. konsonan asli dan

  ii. konsonan pinjaman

  Sifat Konsonan bersuara dan tak bersuara

  Penentuan kepada sifat ini ialah pita suara semasa lafaz bunyi. Sekiranya pita suara

  bergetar, maka bunyi yang dirujuk akan dikatakan sebagai bersuara, manakala jika

  sebaliknya berlaku pa da pita suara, bunyi itu dinamakan sebagai tak bersuara

  2.2.1 Konsonan Asli Bahasa Melayu

  Menurut Abdul Hamid Mahmood dan Nik Hassan Basri Nik Ab Kadir (2012) Konsonan

  Asli bahasa Melayu ialah konsonan yang tersedia ada dalam bahasa Melayu dan telah

  digunakan oleh penutur bahasa Melayu tanpa perubahan. Konsonan bahasa Melayu

  berjumlah 19 fonem

  Daerah Sebutan

  Cara Sebutan

  1

  Duabibir

  2

  Gusi

  3

  GusiLelangit

  Keras

  4

  Lelangitkeras

  5

  Lelangitlembut

  6

  Pitasuara

  Letupan tak bersuara p t k ?

  Letupan bersuara b d g

  Letusan tak bersuara c

  Letusan bersuara j

  Sengau m n ng ny

  Geseran tak

  Bersuara

  S

  Geseran bersuara h

  Getaran r Sisian l

  Separuh vokal w y/j

  : Carta Konsonan Asli Bahasa Melayu

  i. Letupan Dua Bibir Tidak Bersuara [p]

  ROZIAH HAMIDD20111049600

  UPSI23

  17

 • 7/29/2019 Bml3043 Fonetik Dan Fonologi

  18/33

  BML3043FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

  Konsonan letupan dua bibir tidak bersuara [p] dihasilkan melalui proses seperti

  yang berikut:

  (i) Dua bibir dirapatkan untuk menghalang sepenuhnya udara dari paru-paru yang keluar

  ke rongga mulut.

  (ii) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan dan dirapatkan kepada dinding tekak bagi

  menyekat udara supaya tidak dapat keluar melalui rongga hidung.

  (iii) Pita suara dibuka (direnggangkan).

  (iv) Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut tanpa menggetarkan pita suara. Udara

  tersekat sepenuhnya pada bibir, kemudian dilepaskan serta-merta.

  (v) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi konsonan letupan dua bibir tidak

  bersuara [p]

  Contoh: di awal perkataan [padan], [paku], di tengah perkataan: [dapur],[dapat]. di akhir perkataan:[dakap], [atap],

  ii. Letupan Dua Bibir Bersuara [b]

  Konsonan ini dihasilkan melalui proses seperti yang berikut:

  (i) Dua bibir dirapatkan untuk menghalang sepenuhnya udara yangkeluar dari paru-paru

  ke rongga mulut.

  (ii) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan dan dirapatkan pada dinding tekak untukmenyekat udara supaya tidak dapat keluar melalui rongga hidung.

  (iii) Pita suara dirapatkan.

  (iv) Udara dari paru-paru keluar dengan menggetarkan pita suara ke rongga mulut dan

  tersekat sepenuhnya seketika pada bibir mulut, kemudian udara dilepaskan dengan

  serta-merta.

  (v) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi konsonan dua bibir bersuara [b]

  ROZIAH HAMIDD20111049600

  UPSI23

  18

  [p]

 • 7/29/2019 Bml3043 Fonetik Dan Fonologi

  19/33

  BML3043FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

  Contoh: di awal perkataan [buru], [balu].di tengah perkataan: [tumbuh],[sabun],di akhir perkataan [karib], [adab].

  iii. Letupan Gusi Tidak Bersuara [t]

  Konsonan letupan gusi tidak bersuara dihasilkan melalui proses seperti yang

  berikut:

  (i) Hujung lidah dirapatkan pada gusi untuk membuat sekatan penuh pada arus udara

  yang keluar dari paru-paru ke rongga mulut.

  (ii) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan dan dirapatkan pada dinding tekak untuk

  menutup rongga hidung supaya udara tidak dapat keluar melalui rongga hidung.

  (iii) Pita suara dibuka (direnggangkan).

  (iv) Udara yang keluar dari paru-paru ke rongga mulut keluar tanpa menggetarkan pita

  suara, kemudian tersekat pada bahagian gusi.Udara kemudiannya dilepaskan dengan

  serta-merta.

  (v) Bunyi yang dihasilkan ialah konsonan letupan gusi tidak bersuara [t]

  Contoh : di awal perkataan:[tanam], [tahun], di tengah perkataan:

  [gtah], [batu], di akhir perkataan [tuntut], [parut],

  iv. Letupan Gusi Bersuara [d]

  [d]

  Untuk menghasilkan bunyi konsonan ini, proses yang berikut perlu berlaku:

  (i) Hujung lidah dirapatkan pada gusi untuk membuat sekatan penuh pada arus udara

  yang keluar dari paru-paru ke rongga mulut.

  (ii) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan dan dirapatkan pada dinding tekak untuk

  menutup rongga hidung supaya udara tidak dapat keluar melalui rongga hidung.

  (iii) Pita suara dirapatkan

  ROZIAH HAMIDD20111049600

  UPSI23

  19

  t

 • 7/29/2019 Bml3043 Fonetik Dan Fonologi

  20/33

  BML3043FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

  (iv) Udara dari paru-paru keluar dengan menggetarkan pita suara ke rongga mulut dan

  tersekat sepenuhnya pada gusi, kemudian udara tersebut dilepaskan dengan serta-

  merta.

  (v) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi konsonan letupan dua bibir bersuara [d]

  Contoh : di awal perkataan:[duduk], [damai],di tengah perkataan:[pada],

  [gaduh],di akhir perkataan:[abad], [tekad]

  v.Letupan Lelangit Lembut Tidak Bersuara [k]

  [k]

  Konsonan letupan lelangit lembut tidak bersuara [k] dihasilkan melalui proses

  seperti yang berikut:

  (i) Belakang lidah dinaikkan dan dirapatkan pada lelangit lembut untuk membuat

  sekatan penuh pada arus udara yang keluar dari paru-paru ke rongga mulut.

  (ii) Lelangit lembut dan anak tekak dirapatkan pada dinding tekak untuk menyekat udara

  supaya tidak dapat keluar melalui rongga hidung.

  (iii) Pita suara dibuka (direnggangkan).

  (iv) Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut tanpa menggetarkan pita suara. Udara

  tersekat pada bahagian lelangit lembut, kemudian dilepaskan dengan serta-merta.(v) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi konsonan letupan lelangit lembut tidak bersuara [k]

  Contoh: di awal perkataan: [kawen], [kura-kura], di tengah perkataan:[pukat], [sakat], di akhir perkataan : [ana], [bala?],

  vi. Letupan Lelangit Lembut Bersuara [g]

  [g]

  Bagi menghasilkan konsonan letupan lelangit lembut bersuara [g], proses berikut

  perlu dilakukan:

  ROZIAH HAMIDD20111049600

  UPSI23

  20

 • 7/29/2019 Bml3043 Fonetik Dan Fonologi

  21/33

  BML3043FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

  (i) Belakang lidah dinaikkan dan dirapatkan pada lelangit lembut untuk membuat

  sekatan penuh pada arus udara yang keluar dari paruparu.

  (ii) Lelangit lembut dan anak tekak dirapatkan kepada dinding tekak untuk membuat

  sekatan supaya udara tidak dapat keluar melalui rongga hidung.

  (iii) Pita suara dirapatkan.

  (iv) Udara dari paru-paru keluar dengan menggetarkan pita suara ke rongga mulut dantersekat pada bahagian lelangit lembut. Udara tersebut kemudiannya dilepaskan dengan

  serta-merta.

  (v) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi konsonan letupan lelangit lembut bersuara [g]

  Contoh: di awal perkataan:[guru], [guni], di tengah perkataan:[laga], [pagar], diakhir perkataaan:[beg], [dialog],

  vii. Hentian Glotis []

  []

  Untuk menghasilkan bunyi hentian glotis, proses berikut turut berlaku:

  (i) Pita suara dirapatkan serapat-rapatnya.

  (ii) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan dan dirapatkan kepada dinding tekak untuk

  membuat sekatan supaya udara tidak dapat keluar melalui rongga hidung.

  (iii) Udara dari paru-paru keluar dan tersekat dan terhenti pada bahagian glotis dan tidak

  dilepaskan.(iv) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi konsonan hentian glotis [] yang terdapat dalam

  bahasa Melayu

  Contoh: di awal perkataan:[ibu], [ada], di tengah perkataan: [kadaan],[soal].di akhir perkataan:[ana], [ka],

  viii. Letusan Lelangit Keras-Gusi Tidak Bersuara []

  ROZIAH HAMIDD20111049600

  UPSI23

  21

 • 7/29/2019 Bml3043 Fonetik Dan Fonologi

  22/33

  BML3043FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

  []

  Untuk menghasilkan bunyi konsonan ini, proses yang berikut turut berlaku:

  (i) Depan lidah dirapatkan pada daerah lelangit keras-gusi untuk membuat sekatan pada

  arus udara dari paru-paru ke rongga mulut.

  (ii) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan dan dirapatkan pada dinding tekak untuk

  membuat sekatan supaya udara tidak dapat keluar melalui rongga hidung.

  (iii) Pita suara dibuka (direnggangkan).

  (iv) Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut tanpa menggetarkan pita suara. Udara

  tersebut tersekat seketika pada bahagian lelangit keras-gusi, kemudian udara tersebut

  dilepaskan dengan perlahan (bukan dengan cepat atau dengan serta-merta). Walau

  bagaimanapun, untuk bunyi konsonan [] dalam bahasa Melayu, pelepasan udara

  adalah lebih cepat sedikit berbanding dengan pelepasan udara untuk bunyi konsonan

  letusan (afrikat) dalam bahasa Inggeris seperti dalam perkataan church

  Contoh: di awal perkataan:[ari], [uri], di tengah perkataan: [bani], [kuni]. diakhir perkataan:[ma], [ko].

  viv:Letusan Lelangit Keras-Gusi Bersuara []

  []

  Bunyi letusan lelangit keras-gusi dihasilkan melalui proses seperti yang berikut:

  (i) Depan lidah dirapatkan pada daerah lelangit keras-gusi untuk membuat sekatan pada

  arus udara dari paru-paru ke rongga mulut.

  (ii) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan dan dirapatkan pada dinding tekak untuk

  menyekat udara daripada memasuki rongga hidung.(iii) Pita suara dirapatkan.

  (iv) Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut dengan menggetarkan pita suara dan

  tersekat pada daerah lelangit keras-gusi. Udara dilepaskan perlahan (bukan dilepaskan

  dengan cepat atau sertamerta).

  Bagi bunyi kononan [ ] dalam bahasa Melayu, pelepasan udara adalah lebih cepat

  daripada pelepasan udara untuk bunyi konsonan j dalam bahasa Inggeris seperti untuk

  perkataan judge.

  ROZIAH HAMIDD20111049600

  UPSI23

  22

 • 7/29/2019 Bml3043 Fonetik Dan Fonologi

  23/33

  BML3043FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

  Contoh:

  x. Geseran Gusi Tidak Bersuara [s]

  [s]

  Untuk menghasilkan bunyi konsonan geseran gusi tidak bersuara [s], proses yang

  berikut turut berlaku:

  (i) Daun lidah dinaikkan ke arah gusi untuk membuat sempitan.

  (ii) Lelangit lembut dan anak tekak dirapatkan pada dinding tekak bagi menyekat udara

  daripada keluar melalui rongga hidung.

  (iii) Pita suara dibuka (direnggangkan).

  (iv) Udara dari paru-paru keluar dengan menggeser melalui sempitan pada daerah gusi.

  Pita suara tidak digetarkan.

  (v) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi geseran gusi tidak bersuara [s]

  Contoh :di awal perkataan:[saya], [sdap].di tengah perkataan:[basuh],[dasar], di akhir perkataan [bilis], [bras].

  xi. Geseran Glotis Bersuara [h]

  [h]

  Untuk menghasilkan bunyi konsonan geseran glotis [h], proses yang berikut turut

  berlaku:

  (i) Pita suara dibuka (direnggangkan) sedikit untuk membuat sempitan pada glotis.

  (ii) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan dan dirapatkan pada dinding tekak bagi

  menutup rongga ke hidung supaya udara tidak dapat keluar melalui hidung.

  (iii) Udara keluar dengan menggeser melalui sempitan glotis. Pita suara digetarkan.

  (iv) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi konsonan geseran glotis bersuara [h]

  ROZIAH HAMIDD20111049600

  UPSI23

  23

 • 7/29/2019 Bml3043 Fonetik Dan Fonologi

  24/33

  BML3043FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

  Contoh: di awal perkataan:[habis], [higap].di tengah perkataan: [tahap],[peha], di akhir perkataan: [lteh], [lbeh].

  xii.Getaran Gusi Bersuara [r]

  [r]

  Bunyi getaran gusi bersuara [r] dihasilkan dengan cara yang berikut:

  (i) Hujung lidah dikenakan pada gusi.

  (ii) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan dan dirapatkan pada dinding tekak supayaudara tidak dapat keluar melalui rongga hidung.

  (iii) Pita suara dirapatkan.

  (iv) Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut dan menggetarkan hujung lidah dan

  pita suara digetarkan.

  Contoh : di awal perkataan:[rasa], [rusuh].di tengah perkataan :[bras],[laras],di akhir perkataan:[bsar], [lebar],

  xiii. Sisian Gusi Bersuara [l]

  [l]

  Konsonan sisian gusi bersuara [l] dihasilkan dengan cara:

  (i) Hujung lidah dikenakan pada bahagian tengah gusi untuk membuat sekatan padaarus udara yang keluar dari paru-paru ke rongga mulut.

  (ii) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan dan dirapatkan pada dinding tekak untuk

  menutup rongga ke hidung supaya udara tidak dapat keluar melalui rongga hidung.

  (iii) Pita suara dirapatkan.

  (iv) Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut tetapi hanya dapat keluar melalui sisian

  atau tepian. Pita suara digetarkan.

  ROZIAH HAMIDD20111049600

  UPSI23

  24

 • 7/29/2019 Bml3043 Fonetik Dan Fonologi

  25/33

  BML3043FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

  (v) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi konsonan sisian gusi bersuara [l]

  Contoh: di awal perkataan:[lara], [lumba], di tengah perkataan:[maklumat],[blat], di akhir perkataan:[tugal], [bbal],

  xiv.Sengau Dua Bibir Bersuara [m]

  [m]

  Konsonan sengau dua bibir bersuara [m] dihasilkan dengan cara:

  (i) Bibir bawah dirapatkan pada bibir atas untuk membuat sekatan pada arus udara yangkeluar dari paru-paru ke rongga mulut.

  (ii) Lelangit lembut dan anak tekak diturunkan supaya suara dapat memasuki rongga

  hidung.

  (iii) Pita suara dirapatkan.

  (iv) Udara dari paru-paru memasuki rongga mulut dan keluar melalui rongga hidung.

  Bibir mulut dibuka semasa menyebut bunyi [m] dan pita suara digetarkan

  Contoh: di awal perkataan:[makam], [muram], di tengah perkataan:[timun],[timur], di akhir perkataan:[dalam], [talam],

  xv.Sengau Gusi Bersuara [n]

  [n]

  Bunyi sengau gusi bersuara [n] dihasilkan dengan cara:

  (i) Hujung lidah dirapatkan pada gusi untuk membuat sekatan pada arus udara yang

  keluar dari paru-paru ke rongga mulut.(ii) Lelangit lembut dan anak tekak diturunkan membuka rongga hidung supaya udara

  dapat keluar melalui rongga hidung.

  (iii) Pita suara dirapatkan.

  (iv) Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut dan terhalang pada bahagian gusi,

  kemudian keluar melalui rongga hidung. Pita suara digetarkan.

  (v) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi sengau gusi bersuara [n]

  ROZIAH HAMIDD20111049600

  UPSI23

  25

 • 7/29/2019 Bml3043 Fonetik Dan Fonologi

  26/33

  BML3043FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

  Contoh: di awal perkataan:[nabi], [nanti], di tengah perkataan:[knari],[binasa],di akhir perkataan:[kapan], [lipan]

  xiv : Sengau Lelangit Keras-Gusi Bersuara []

  []

  Untuk menghasilkan bunyi ini, proses yang berikut turut berlaku:

  (i) Depan lidah dirapatkan pada daerah lelangit keras-gusi untuk membuat sekatan pada

  arus udara yang keluar dari paru-paru ke rongga mulut.

  (ii) Lelangit lembut dan anak tekak diturunkan membuka ruang rongga ke hidung supaya

  udara dari paru-paru dapat keluar melalui rongga hidung.

  (iii) Pita suara dirapatkan.

  (iv) Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut dan terhalang pada daerah lelangit

  keras-gusi, kemudian keluar melalui rongga hidung. Pita suara digetarkan.

  (v) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi konsonan sengau lelangit keras gusi bersuara []

  Contoh :ai (nyanyi),ao? (nyanyok)

  xv. Sengau Lelangit Lembut Bersuara []

  []

  Bunyi konsonan sengau lelangit lembut bersuara [] dihasilkan melalui proses

  yang berikut:

  ROZIAH HAMIDD20111049600

  UPSI23

  26

 • 7/29/2019 Bml3043 Fonetik Dan Fonologi

  27/33

  BML3043FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

  (i) Belakang lidah dinaikkan dan dirapatkan kepada lelangit lembut untuk menyekat

  udara yang keluar dari paru-paru ke rongga mulut.

  (ii) Lelangit lembut dan anak tekak diturunkan membuka rongga hidung supaya udara

  dapat keluar melalui rongga hidung.

  (iii) Pita suara dirapatkan.

  (iv) Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut dan terhalang pada daerah lelangitlembut, kemudian keluar melalui rongga hidung. Pita suara digetarkan.

  (v) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi sengau lelangit lembut bersuara []

  Contoh: aa (nganga)

  xviSeparuh Vokal Dua Bibir Bersuara [w]

  [w]

  Bunyi separuh vokal dua bibir bersuara [w] ini dihasilkan dengan cara:

  (i) Bibir dibundarkan.

  (ii) Belakang lidah diangkat ke arah lelangit lembut tetapi tidak menyentuh lelangit

  lembut (sama seperti kedudukan lidah untuk membunyikan vokal belakang [u]).

  (iii) Pita suara dirapatkan.

  (iv) Udara keluar dari paru-paru ke rongga mulut menggetarkan pita suara. Semasa

  menghasilkan bunyi vokal [u], lidah dengan pantas berubah ke kedudukan (posisi) untuk

  menghasilkan vokal tengah []

  xvii. Separuh Vokal Lelangit Keras Bersuara [j]

  ROZIAH HAMIDD20111049600

  UPSI23

  27

 • 7/29/2019 Bml3043 Fonetik Dan Fonologi

  28/33

  BML3043FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

  [j]

  Bagi menghasilkan bunyi konsonan separuh vokal lelangit keras bersuara [j],

  proses yang berikut turut berlaku:

  (i) Depan lidah dinaikkan ke arah gusi seperti hendak menghasilkan bunyi vokal [i],

  kemudian semasa menghasilkan bunyi itu, kedudukan lidah berubah dengan pantas ke

  kedudukan vokal tengah [].

  (ii) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan dan dirapatkan kepada dinding tekak

  supaya udara tidak keluar melalui rongga hidung.(iii) Pita suara dirapatkan.

  (iv) Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut dan menggetarkan pita suara. Semasa

  menghasilkan bunyi vokal [i], kedudukan lidah berubah dengan pantas ke kedudukan

  vokal tengah [].

  Contoh: jakin(yakin) , ja (yang)

  Soalan iii: Sistem ejaan rumi bahasa Melayu

  3.0 Pengenalan

  Huruf atau aksara Rumi juga disebut sebagai huruf latin. Aksara Latin

  merupakan system tulisan yang paling meluas digunakan di dunia hari ini. Istilah rumiberasal daripada perkataan Romawi yang digunakan dalam bahasa Arab yang merujuk

  kepada empayar Rom pada zaman dahulu. Istilah Rumi yang digunakan adalah

  bermaksud abjad atau huruf yang digunakan oleh empayar Rom yang merupakan

  pelopor bagi bahasa Latin.

  Menurut kamus Dewan Edisi Keempat (2005:378), ejaan ditakrifkan sebagai

  kaedah atau cara menulis perkataan dengan huruf. Di dalam kamus linguistic (1997:66),

  ejaan atau spelling ialah pewujudan bunyi pertuturan manusia dengan menggunakan

  lambang system tulisan.

  3.1 Sistem Ejaan Rumi Bahasa Melayu

  Sistem ejaan rumi bahasa Melayu bermaksud system ejaan baharu yangdipersetujui bersama oleh Kerajaan Malaysia dan Pemerintah Republik Indonesia

  serentak pada 16 Ogos 1972. Sistem ini dilaksanakan pada tahun 1972 hasil

  kesepakatan Majlis Bahasa Indonesia Malaysia bagi pihak kerajaan Malaysia dan

  pemerintah Republik Indonesia. Badan yang ditugaskan menyusun pedoman ejaan

  Rumi di Malaysia ialah Jawatankuasa tetap Bahasa Malaysia yang dilantik oleh Menteri

  Pendidikan Malaysia , dan jawatankuasa ini diletak di bawah Dewan Bahasa dan

  Pustaka (Daftar Ejaan Rumi Bahasa Malaysia, 1987:v)

  ROZIAH HAMIDD20111049600

  UPSI23

  28

 • 7/29/2019 Bml3043 Fonetik Dan Fonologi

  29/33

  BML3043FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

  Sejarah system ejaan Rumi baharu di Malaysia bermula apabila terdapatnya usaha

  untuk menyelesaikan permasalahan bahasa Melayu selepas merdeka. Melalui kongres

  Bahasa dan Persuratan Melayu pada tahun 1956, satu system ejaan Rumi Melayu telah

  dipersetujui bersama yang dinamakan Sistem Ejaan Kongres. Dalam perbahasan ini

  telah dirumuskan empat dasar pengejaan bahasa Melayu dengan huruf Rumi iaitu:

  i. Ejaan di Malaysia dan Indonesia hendaklah diaseragamkanii. Peraturan ejaan hendaklah mudah dengan cara system fonologi diberikan

  keutamaan dan fonem hendaklah digambarkan dengan satu sahaja.

  iii. Pengejaan hendaklah tetap sekata mengikut kaedah yang sama dan

  seragam

  iv. Kata-kata daripada bahasa asing hendaklah dieja mengikut hokum dan

  system fonologi melayu

  Pada tahun 1959, satu mesyuarat untuk menyeragamkan system ejaan Rumi telah

  dilaksanakan. Hasilnya, diumumkan Sistem ejaan Malindo, iaitu singkatan kepada

  Sistem ejaan Malaysia Indonesia. Walaubagaimanapun, system ini tidak dihebahkan

  kepada masyarakat. Pada tahun 1967, rundingan antara Malaysia dengan Indonesia

  untuk kali kedua tentang system ejaan Rumi bagi kedua-dua buah Negara telah

  melahirkan Sistem Ejaan Bersama Malaysia Indonesia yang di sebut ejaan baru.

  Antara perkara yang dipersetujui adalah seperti berikut:

  a) penulisan vokal dalam suku kata akhir tertutup (vocal i, e u dan o)

  Contoh: tilik, cerek, sulit, korek

  b) Penulisan awalan dan akhiran mempunyai satu cara sahaja, iaitu digandingkan

  atau ditulis serangkai dengan kata dasar.

  Contoh: melarikan, berbunga, terjatuh

  c) Penulisan partikel dan kata sendi nama ditulis berasingan daripada perkataan

  lain.

  Contoh: mengapa kah, ke sungai, di belakang

  Ejaan Baru ini juga telah mengadakan grafem baharu iaitu:

  c menggantikan ch

  Contoh: chantik digantikan dengan cantik

  sy menggantikan sh

  Contoh: shampoo digantikan syampu

  Ejaan Baru ini tidak ada pelaksanaannya secara rasmi. Dalam tempoh

  menunggu perasmiannya, timbul pula Ejaan Cadangan yang telah membuat beberapa

  perubahan pada Ejaan Baru tadi. Ejaan Cadangan telah mempertahankan penggunaan

  sh dan c, dan menggandingkan partikel dan kata sendi nama kah, lah, tah, di dan ke

  dengan perkataan lain.

  3.2 Pola keselarasan vocal

  (i) Keselarasan di antara dua huruf vokal pada kata dasar.

  (ii) Kata dasar hendaklah berakhir dengan suku kata tertutup.

  ROZIAH HAMIDD20111049600

  UPSI23

  29

 • 7/29/2019 Bml3043 Fonetik Dan Fonologi

  30/33

  BML3043FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

  (iii) Bagi kata yang mengandungi suku kata lebih daripada dua, yang terlibat

  dengna sistem keselarasan huruf vokal hanyalah dua suku kata terakhir

  sahaja.

  Terdapat 18 pola keselarasan vokal mengikut sistem ejaan baru bahasa Melayu,

  iaitu:

  Bil. Suku kata praakhir Suku kata Akhir

  Tertutup

  Contoh Penggunaan

  1. a a asal talak halaman2. a i alih tarik parit

  3. a u asuh datuk baruh4. e (pepet) a emas kelam selam

  5. e (pepet) i betik ketil lebih

  6. e (pepet) u belut telur perut

  7. e (taling) a elak dewan perang

  8. e (taling) e (taling) belek gelek leceh9. e (taling) o elok belok telor

  10. i a bilah kilang selinap

  11. i i intip pilih sisih12. i u pikul ribut tidur

  13. o a otak borang sekolah14. o e (taling) oleh boleh celoteh

  15. o o obor borong kelompok

  16. u a ulat bulat ketupat

  17. u i ulit kulit putih

  18. u u untuk buluh seluruh

  3.2.1Kekecualian Keselarasan Vokal

  Menurut Abdul Hamid Mahmood (1998 : 52), Sistem ejaan Rumi baharu bahasa

  Melayu yang mula dikuatkuasakan pada 16 Ogos 1972 menetapkan bahawa terdapat

  18 pola keselarasan vocal seperti di dalam rajah di atas. Penggunaan sistem baharu itu

  telah memansuhkan pola lama. Namun begitu, pada masa yang sama, menurut Ismail

  Dahaman dalam Pedoman Ejaan Rumi Bahasa Melayu, sistem ejaan Rumi baharu ini

  masih menggunakan pola lama ini, iaitu a e taling, a o, e pepet e taling, e pepet

  o, i e taling, i o, u e taling, dan u o bagi perkataan yang diserap daripada

  bahasa asing, khususnya bahasa Inggeris, bahasa Eropah yang lain, dan bahasa di

  Nusantara. Menurut Nik Safiah et al., hal yang demikian terjadi kerana ejaan bagi istilah

  serapan atau pinjaman dikekalkan bentuk ejaan asalnya seboleh mungkin.

  Asmah Haji Omar (2004 :34) juga menyatakan bahawa, kekecualian keselarasan

  vokal berlaku pada kata-kata asing, khususnya bahasa-bahasa di Nusantara (Jawa) dan

  bahasa Inggeris. Prinsip kekecualian vokal sama dengan prinsip keselarasan huruf

  vokal. Pola-pola kekecualian yang dimaksudkan adalah seperti berikut:

  Bil Pola

  Vokal

  Contoh Bahasa Nusantara Contoh Bahasa Inggeris

  ROZIAH HAMIDD20111049600

  UPSI23

  30

 • 7/29/2019 Bml3043 Fonetik Dan Fonologi

  31/33

  BML3043FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

  1. a-e taling Aneh, kaget, pamer Kabaret, panel

  2. a-o Calon, lapor, perabot Atom, faktor

  3. e pepet e taling gembleng

  4. e pepet o Bendok, jempol Gabenor, interkom

  5. i-e taling imlek simentiket

  6. i-o Ijon, pilon Diftong, transistor7. u-e taling Tulen, ulet Subjek, dokumen

  8. u-o Bunglon, lelucon Kupon, konduktor

  9. a-e pepet pakem teater

  10. e taling Hipotesis, objektif

  11. e taling-u Petroleum, spektrum

  12. e pepet e pepet Demdem, pepet

  13. i-e pepet iseng Artikel, filem

  14. o-i Fosil, hipokrit

  15. o-u Bonus, forum

  16. u-e pepet lumer skuter

  17. e taling e pepet meter

  18. o-e pepet Oktober

  Rajah : Menunjukkan pola-pola kekecualian keselarasan vokal

  Sumber:http://74.125.153.132/search?

  q=cache:8SZjzbNBEvUJ:staff.iiu.edu.my/mascitah/sistemejaan.doc+kekecualian+d

  alam+bahasa+melayu&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=my

  Penyerapan bahasa Nusantara, iaitu bahasa Indonesia terlalu banyak dan telah

  berlaku sekian lama sehinggakan pengguna bahasa tidak menyedari bahawa sejumlah

  besarnya berasal daripada daerah tersebut. Walau bagaimanapun, Sistem Ejaan RumiBaharu telah menetapkan bahawa bahasa tersebut ialah bahasa asing dan sistemnya

  sama seperti sistem pengejaan bahasa pinjaman yang lain. Contoh

  bahasa Indonesia yang telah lama terserap dalam bahasa Melayu ialah perabot, calon,

  pamer, aneh dan awet. adegan, lulur, lumayan, prihatin, pinggir, gamelan, calon, cerdas,

  wali, waras, lakon, lapor, keruan, lolos, matang, lumayan, perabot, peria, ningsun,

  lontong, lempengDalam prinsip keselarasan vokal, vokal a dengan vokal o tidak selaras,

  begitu juga vokal a dengan vokal e taling, namun hal ini dikecualikan bagi ejaan kata

  pinjaman.

  Berdasarkan Sistem Ejaan Rumi Baharu, beberapa prinsip pengejaan bahasa

  asing digunakan. Perkataan yang diambil daripada bahasa Inggeris dieja dengan

  mengutamakan bentuk visual asalnya tetapi diucapkan mengikut sebutan bahasaMelayu misalnya, psychoanalysis dieja psikoanalisis, arthritis dieja arthritis, glamour

  dieja glamor. Perkataan Inggeris yang mempunyai gabungan dua huruf konsonan yang

  sama dieja dengan menggugurkan satu huruf, misalnya nugget dieja nuget dalam

  bahasa Melayu, begitu juga session, dieja sesi. Selain itu, perkataan Inggeris yang

  bermula dengan auto, aero, tele, dia misalnya, masih dikekalkan unsur depanannya

  dalam bahasa Melayu, misalnya autokratik, aerodinamik, telefoto, dialog. Penyesuaian

  ROZIAH HAMIDD20111049600

  UPSI23

  31

 • 7/29/2019 Bml3043 Fonetik Dan Fonologi

  32/33

  BML3043FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

  huruf bagi gabungan huruf vokal juga dilakukan, misalnya mee dieja mi, saloon dieja

  salun.

  3.2.3 ENAM PRINSIP PENGEJAAN KATA-KATA PINJAMAN

  PRINSIP 1:Mengutamakan bentuk visual atau hurufiah tetapi diucapkan menurut

  sebutan bahasa MelayuContoh: 1. Psychology = psikologi 2. Technique = teknik

  PRINSIP 2:Mengekalkan gugus konsonan yang ada pada bahasa Inggeris

  Contoh: 1. Clinic = klinik 2. drama = drama

  PRINSIP 3: Mengekalkan penulisan unsure-unsur depanan Bahasa Inggeris

  Contoh: 1. au = audio 2. dia = dialek

  PRINSIP 4 : Mengekalkan pengejaan huruf g yang diucapkan/j/ dalam bahasa

  Inggeris tetapi diucapkan mengikut sebutan bahasa MelayuContoh: 1. Agenda = agenda 2. Tragedy = tragedi

  PRINSIP 5 : Mengekalkan bunyi /j/ bagi huruf g yang diucapkan /j/ dalam bahasa

  Inggeris

  Contoh: 1. agent = ejen 2. college = kolej

  PRINSIP 6 : Kata ambilan daripada bahasa Arab dieja menurut system ejaan rumi dandiucapkan menurut kaedah seburan melayu.Contoh: 1. dzat = zat 2. mithal = misal

  3.3 KesimpulanSistem ejaan Rumi Baharu telah Berjaya menyeragamkan ejaan bahasa Melayu dan

  mengangkat martabatnya sebagai bahasa Kebangsaan dan bahasa rasmi. Sistem ejaan

  ini lebih teratur , terutama dari segi keselarasan huruf vocal, aturan pengejaan bagi kata

  pinjaman daripada bahasa asing dan pengejaan istilah khusus telah dinyatakan dengan

  jelas

  RUJUKAN:

  Abdul Hamid Mahmood (1995). Ejaan bahasa Melayu terkini. Masa Enterprise

  Abdul Hamid Mahmood (2002) Guru dan bahasa Melayu. Kuala Lumpur: City

  Reprographic Services

  Abdul Hamid Mahmod dan Nurfarah Lo Abdullah (2007). Linguistik fonetik dan

  fonologi bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Aslita Sdn. Bhd

  ROZIAH HAMIDD20111049600

  UPSI23

  32

 • 7/29/2019 Bml3043 Fonetik Dan Fonologi

  33/33

  BML3043FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

  Abdul Hamid Mahmood et al.(2012) . Fonologi Melayu. Kuala Lumpur: Aslita Sdn

  Bhd.

  Abdullah Hassan (1993). Linguistik am untuk guru Bahasa Malaysia. Petaling

  Jaya:Fajar Bakti Sdn Bhd

  Alias Mohd Yatim (1992) . Fonetik dan fonologi suatu tinjauan. Kulim: Penerbit

  Sarlis

  Prof. Emeritus Dr Abdullah Hassan (2006). Fonetik dan Fonologi. Kuala Lumpur:

  PTS Professional Publishing Sdn Bhd