26
1 Bunyi-bunyi Bunyi-bunyi konsonan konsonan Bunyi-bunyi konsonan ialah bunyi-bunyi bahasa Bunyi-bunyi konsonan ialah bunyi-bunyi bahasa selain bunyi vokal, sama ada bersuara atau selain bunyi vokal, sama ada bersuara atau tidak bersuara, yang ketika menghasilkannya tidak bersuara, yang ketika menghasilkannya udara dari paru-paru menerima sekatan atau udara dari paru-paru menerima sekatan atau geseran, yang berlaku dalam rongga mulut, geseran, yang berlaku dalam rongga mulut, rongga tekak atau rongga hidung. rongga tekak atau rongga hidung. Kesimpulannya, bunyi-bunyi konsonan mempunyai Kesimpulannya, bunyi-bunyi konsonan mempunyai ciri-ciri berikut:- ciri-ciri berikut:- Ada konsonan yang bersuara dan ada Ada konsonan yang bersuara dan ada konsonan yang tidak bersuara, bergantung sama konsonan yang tidak bersuara, bergantung sama ada pita suara digetarkan atau tidak. ada pita suara digetarkan atau tidak. Arus udara yang keluar dari paru-paru Arus udara yang keluar dari paru-paru menerima sekatan atau geseran. menerima sekatan atau geseran.

Fonologi Dan Fonetik (Konsonan)

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Melayu

Citation preview

Page 1: Fonologi Dan Fonetik (Konsonan)

1

Bunyi-bunyi Bunyi-bunyi konsonankonsonanBunyi-bunyi konsonan ialah bunyi-bunyi bahasa selain Bunyi-bunyi konsonan ialah bunyi-bunyi bahasa selain

bunyi vokal, sama ada bersuara atau tidak bersuara, bunyi vokal, sama ada bersuara atau tidak bersuara, yang ketika menghasilkannya udara dari paru-paru yang ketika menghasilkannya udara dari paru-paru

menerima sekatan atau geseran, yang berlaku dalam menerima sekatan atau geseran, yang berlaku dalam rongga mulut, rongga tekak atau rongga hidung. rongga mulut, rongga tekak atau rongga hidung.

Kesimpulannya, bunyi-bunyi konsonan mempunyai Kesimpulannya, bunyi-bunyi konsonan mempunyai ciri-ciri berikut:-ciri-ciri berikut:-

Ada konsonan yang bersuara dan ada Ada konsonan yang bersuara dan ada konsonan yang tidak bersuara, bergantung sama ada konsonan yang tidak bersuara, bergantung sama ada

pita suara digetarkan atau tidak.pita suara digetarkan atau tidak.Arus udara yang keluar dari paru-paru Arus udara yang keluar dari paru-paru menerima sekatan atau geseran.menerima sekatan atau geseran.

Page 2: Fonologi Dan Fonetik (Konsonan)

2

Semasa menghasilkannya berlaku sekatan atau geseran dalam rongga tekak atau rongga mulut hasil daripada sentuhan antara alat artikulasi

dengan daerah artikulasi Ada konsonan sengau dan ada konsonan tidak sengau, bergantung kepada

keadaan lelangit lembut semasa bunyi itu dihasilkan.

Page 3: Fonologi Dan Fonetik (Konsonan)

3

Seperti bunyi huruf vokal, penghasilan bunyi-bunyi konsonan ditentukan oleh beberapa perkara seperti berikut:

Keadaan glotis, glotis dirapatkan dan pita suara bergetar tatkala arus udara keluar dari paru-paru, menghasilkan bunyi suara, atau glotis direnggangkan dan pita suara tidak bergetar, menghasilkan bunyi tidak bersuara. Perlu diingat bahawa jika glotis dirapatkan dan pita suara tidak bergetar semasa arus

udara dari paru-paru melauinya, bunyi yang terhasil ialah bisikan.

Keadaan lelangit lembut.Jika lelangit lembut dinaikkan, bunyi-bunyi konsonan yang dihasilkan

bersifat bunyi-bunyi oral. Jika lelangit lembut diturunkan, udara dari paru-paru dapat keluar melaui rongga hidung, menghasilkan bunyi-bunyi segau atau bunyi nasal.

Page 4: Fonologi Dan Fonetik (Konsonan)

4

Cara arus udarakeluar dari paru-paru yang akan menghasilkan pelbagai kategori

bunyi konsonan iaitu konsonan letupan, konsonan letusan, konsonan geseran, konsonan sengau, konsonan sisian, konsonan getaran dan separuh vokal

Sentuhan antara alat artikulasidengan daerah artikulasi yang akan menghasilkan pelbagai bunyi

konsonan, antaranya konsonan dua bibir, konsonan bibir gigi, konsonan gigi, konsonan gelungan, konsonan gusi-lelangit keras , konsonan lelangit lembut dan konsonan anak tekak.

Page 5: Fonologi Dan Fonetik (Konsonan)

5

Cara menghasilkan bunyi-Cara menghasilkan bunyi-bunyi konsonanbunyi konsonan

Bunyi-bunyi konsonan dalam bahasa Bunyi-bunyi konsonan dalam bahasa Melayu dihuraikan mengikut cara Melayu dihuraikan mengikut cara penghasilanya, iaitu dari segi penghasilanya, iaitu dari segi cara cara arus udara keluar dari paru-paruarus udara keluar dari paru-paru. . Terdapat tujuh jenis konsonan asli Terdapat tujuh jenis konsonan asli dalam bahasa Melayu, iaitu letupan, dalam bahasa Melayu, iaitu letupan, letusan, geseran, getaran, sisian, letusan, geseran, getaran, sisian, sengau dan separuh vokal.sengau dan separuh vokal.

Page 6: Fonologi Dan Fonetik (Konsonan)

6

Bunyi-bunyi Konsonan Melayu

Daerah sebutan

Cara sebutan

Bibir Gusi Gusi-Lelangit

Keras

LelangitKeras (Palatal)

Lelangit lembut

Pita suara

Letupan p b t d k g ʔ

Letusan c j

Sengau m n ɲ ŋ

Geseran f v Θ đ s z Š ẑ χ ɣ h

Getaran r

Sisian l

Separuh Vokal

w y

Carta Konsonan MelayuBunyi konsonan di sebelah kiri = konsonan tidak bersuaraBunyi konsonan di sebelah kanan = konsonan bersuara

Page 7: Fonologi Dan Fonetik (Konsonan)

7

KONSONAN LETUPANKONSONAN LETUPAN Konsonan letupan (atau hentian atau plosive) Konsonan letupan (atau hentian atau plosive)

dihasilkan dengan membuat dihasilkan dengan membuat sekataan di antara sekataan di antara alat artikulasi.alat artikulasi. Pertemuan antara alat artikulasi Pertemuan antara alat artikulasi dengan daerah artikulasi(merapatkan alat sebutan dengan daerah artikulasi(merapatkan alat sebutan dengan mana-mana daerah sebutan) dengan mana-mana daerah sebutan)

ini menyekat arus udara dari paru-paru. Sekatan ini menyekat arus udara dari paru-paru. Sekatan ini kemudianyya dilepaskan dengan serta-merta, ini kemudianyya dilepaskan dengan serta-merta, menghasilkan bunyi letupan. Jika sekatan ini tidak menghasilkan bunyi letupan. Jika sekatan ini tidak dilepaskan, akan terhasil bunyi hentian glotis [?]. dilepaskan, akan terhasil bunyi hentian glotis [?]. Seperti yang telah dijelaskan, selain hentian Seperti yang telah dijelaskan, selain hentian glotis, letupan-letupan lain dalam bahasa Melayu glotis, letupan-letupan lain dalam bahasa Melayu ialah letupan dua bibir 9bersuara dan tak ialah letupan dua bibir 9bersuara dan tak bersuara), letupan gusi (bersuara dan tak bersuara), letupan gusi (bersuara dan tak bersuara) bersuara)

Page 8: Fonologi Dan Fonetik (Konsonan)

8

Letupan dua bibir – [p]Letupan dua bibir – [p](x brsuara)(x brsuara) dan [b]dan [b](brsuara)(brsuara)

Cara menghasilkan konsonan letupan dua bibir adalah Cara menghasilkan konsonan letupan dua bibir adalah dengan merapatkan bibir bawah ke bibir atas dan udara dengan merapatkan bibir bawah ke bibir atas dan udara dari peparu tertahan dan menaikkan lelangit lembut rapat dari peparu tertahan dan menaikkan lelangit lembut rapat ke dinding belakang rongga tekak. Arus udara keluar dari ke dinding belakang rongga tekak. Arus udara keluar dari paru-paru melaui rongga mulut dan tersekat di belakang paru-paru melaui rongga mulut dan tersekat di belakang pertemuan dua bibir. Kemudiannya, sekatan itu dilepaskan pertemuan dua bibir. Kemudiannya, sekatan itu dilepaskan dengan serta-merta.dengan serta-merta.

Jika semasa menghasilkan bunyi itu Jika semasa menghasilkan bunyi itu glotis glotis direnggangkan, pita suara tidak bergetar, dan bunyi direnggangkan, pita suara tidak bergetar, dan bunyi yang terhasil ialah konsonan letupan dua bibir tidak yang terhasil ialah konsonan letupan dua bibir tidak bersuara, iaitu [p]bersuara, iaitu [p]. Tetapi jika glotis . Tetapi jika glotis dirapatkan dan dirapatkan dan pita suara bergetar, yang terhasil ialah konsonan pita suara bergetar, yang terhasil ialah konsonan letupan dua bibir bersuara [b].letupan dua bibir bersuara [b]. Contoh penggunaan Contoh penggunaan dalam perkataan:dalam perkataan:

PPakarakar bbungkusungkus AAppii aabbadiadi TiaTiapp sesebbaabb

Page 9: Fonologi Dan Fonetik (Konsonan)

9

Letupan gusi – [Letupan gusi – [tt]](x brsuara)(x brsuara) dan dan [d][d](brsuara)(brsuara)

Cara menghasilkan konsonan letupan gusi adalah Cara menghasilkan konsonan letupan gusi adalah dengan dengan merapatkan hujung lidah ke gusimerapatkan hujung lidah ke gusi dan dan menaikkan lelangit lembut rapat ke dinding belakang menaikkan lelangit lembut rapat ke dinding belakang rongga tekak. Arus udara dari paru-paru melaui rongga rongga tekak. Arus udara dari paru-paru melaui rongga mulut tertahan dan tersekat di belakang pertemuan di mulut tertahan dan tersekat di belakang pertemuan di antara hujung lidah dengan gusi. Kemudian, sekatan itu antara hujung lidah dengan gusi. Kemudian, sekatan itu dilepaskan dengan serta- merta.dilepaskan dengan serta- merta.

Jika semasa penghasilan bunyi ini Jika semasa penghasilan bunyi ini glotis glotis direnggangkandirenggangkan, pita suara , pita suara tidak bergetar, dan bunyi tidak bergetar, dan bunyi yang terhasil ialah konsonan letupan gusi tidak yang terhasil ialah konsonan letupan gusi tidak bersuarabersuara, iaitu , iaitu [t].[t]. Tetapi jika Tetapi jika glotis dirapatkan dan glotis dirapatkan dan pita suara bergetar, yang terhasil ialah letupan pita suara bergetar, yang terhasil ialah letupan gusi bersuara [dgusi bersuara [d]. Contoh kehadiran dalam perkataan:]. Contoh kehadiran dalam perkataan:

TTiapiap ddatinatin AAttas aas addeganegan LiaLiatt aba abadd

Page 10: Fonologi Dan Fonetik (Konsonan)

10

Letupan lelangit lembut – Letupan lelangit lembut – [k][k](x brsuara)(x brsuara) dan [g] dan [g](bsuara)(bsuara)

Cara menghasilkan konsonan letupan lelangit lembut Cara menghasilkan konsonan letupan lelangit lembut adalah dengan adalah dengan belakang lidah dirapatkan ke belakang lidah dirapatkan ke lelangit lembut,lelangit lembut, Arus udara dari paru-paru keluar Arus udara dari paru-paru keluar melaui rongga mulut dan tersekat di belakang melaui rongga mulut dan tersekat di belakang pertemuan di antara belakang lidah dengan lelangit pertemuan di antara belakang lidah dengan lelangit lembut. Kemudiannya, sekatan tersebut dilepaskan lembut. Kemudiannya, sekatan tersebut dilepaskan dengan serta-merta.dengan serta-merta.

Jika semasa penghasilan bunyi itu Jika semasa penghasilan bunyi itu glotis glotis direnggangkandirenggangkan dan dan pita suara tidak bergetarpita suara tidak bergetar , bunyi , bunyi yang terhasil ialah yang terhasil ialah letupan lelangit lembut tidak letupan lelangit lembut tidak bersuara [k].bersuara [k]. Tetapi jika glotis Tetapi jika glotis dirapatkan dan pita dirapatkan dan pita suara bergetarsuara bergetar, bunyi yang terhasil ialah , bunyi yang terhasil ialah letupan letupan lelangit lembut bersuara [g].lelangit lembut bersuara [g]. Contoh kehadiran Contoh kehadiran dalam perkataan:dalam perkataan:

KKapakapak ggilaila LaLakksa sasa sagguu BeBegg

Page 11: Fonologi Dan Fonetik (Konsonan)

11

Hentian glotis – [?]Hentian glotis – [?] Konsonan hentian glotis dihasilkan dengan Konsonan hentian glotis dihasilkan dengan

cara cara pita suara dirapatkan serapat-pita suara dirapatkan serapat-rapatnyarapatnya dan lelangit lembut dinaikkan rapat dan lelangit lembut dinaikkan rapat ke dinding belakang rongga tekak. ke dinding belakang rongga tekak. Arus Arus udara dari paru-paru dan tersekat di udara dari paru-paru dan tersekat di belakang rapatan pita suarabelakang rapatan pita suara. Rapatan itu . Rapatan itu kemudiannya kemudiannya dilepaskan serta-merta tanpa dilepaskan serta-merta tanpa menggetarkan pita suaramenggetarkan pita suara. Justeru . Justeru terhasillah bunyi hentian glotis. Hentian glotis terhasillah bunyi hentian glotis. Hentian glotis di akhir perkataan-perkataan yang dieja di akhir perkataan-perkataan yang dieja dengan huruf dengan huruf k,k, misalnya: misalnya:

[buda?][buda?] [kapa?][kapa?] [tida?][tida?]

Page 12: Fonologi Dan Fonetik (Konsonan)

12

KONSONAN LETUSAN C(x KONSONAN LETUSAN C(x brsuara) & J(brsuara)brsuara) & J(brsuara)

Konsonan letusan dihasilkan dengan membuat Konsonan letusan dihasilkan dengan membuat sekatan antara alat artikulasi dengan sekatan antara alat artikulasi dengan daerah artikulasidaerah artikulasi. Pertemuan antara alat . Pertemuan antara alat artikulasi dengan daerah artikulasi ini artikulasi dengan daerah artikulasi ini menyekat arus udara dariparu-parumenyekat arus udara dariparu-paru. . Kemudiannya, Kemudiannya, sekatan ini dilepaskan sekatan ini dilepaskan perlahan-lahan, menghasilkan bunyi perlahan-lahan, menghasilkan bunyi letusan.(berbanding dengan letupan yg letusan.(berbanding dengan letupan yg dihasilkan dgn serta merta ).dihasilkan dgn serta merta ). Dalam bahasa Dalam bahasa Melayu, terdapat hanya sepasang konsonan Melayu, terdapat hanya sepasang konsonan letusan, iaitu letusan gusi-lelangit keras tak letusan, iaitu letusan gusi-lelangit keras tak bersuara [c] dan bersuara [j]. Berikut ialah cara bersuara [c] dan bersuara [j]. Berikut ialah cara menghasilkan konsonan-konsonan ini.menghasilkan konsonan-konsonan ini.

Page 13: Fonologi Dan Fonetik (Konsonan)

13

Konsonan letusan gusi-Konsonan letusan gusi-lelangit keraslelangit keras

dihasilkan dengan cara depan lidah dihasilkan dengan cara depan lidah ditemukan dengan daerah antara gusi ditemukan dengan daerah antara gusi dengan lelangit keras dan lelangit dengan lelangit keras dan lelangit lembut dinaikkan rapat ke diding lembut dinaikkan rapat ke diding belakang rongga tekak. Arus udara dari belakang rongga tekak. Arus udara dari paru-paru keluar melaui rongga mulut paru-paru keluar melaui rongga mulut dan tersekat di belakang pertemuan dan tersekat di belakang pertemuan antara depan lidah dengan gusi-lelangit antara depan lidah dengan gusi-lelangit keras. Kemudiannya, sekatan itu keras. Kemudiannya, sekatan itu dilepaskan perlahan-lahan.dilepaskan perlahan-lahan.

Page 14: Fonologi Dan Fonetik (Konsonan)

14

Jika sewaktu menghasilkan bunyi ini glotis direnggangkan dan pita suara tidak bergetar, maka terhasillah konsonan letusan gusi-lelangit

keras tidak bersuara [c]. Tetapi jika glotis dirapatkan dan pita suara bergetar, maka

terhasillah konsonan letusan gusi-lelangit keras bersuara [j]. Contoh kehadiran dalam perkataan:

Cuka jumlahBaca panjiMac caj

Page 15: Fonologi Dan Fonetik (Konsonan)

15

KONSONAN GESERANKONSONAN GESERAN

Konsonan geseran ( atau frikatif) Konsonan geseran ( atau frikatif) dihasilkan dengan dihasilkan dengan membuat sempitan membuat sempitan antara alat artikulasi dengan daerah antara alat artikulasi dengan daerah artikulasiartikulasi. Arus . Arus udara udara dari paru-paru dari paru-paru dapat keluar antara sempitan ini dapat keluar antara sempitan ini dan bergeserdan bergeser. Dalam bahasa Melayu . Dalam bahasa Melayu terdapat dua konsonan geseran asli, terdapat dua konsonan geseran asli, iaitu konsonan geseran gusi tidak iaitu konsonan geseran gusi tidak bersuara [s] dan konsonan geseran bersuara [s] dan konsonan geseran glotis [h].glotis [h].

Page 16: Fonologi Dan Fonetik (Konsonan)

16

Konsonan geseran gusi Konsonan geseran gusi tidak bersuara – [s]tidak bersuara – [s]

Konsonan geseran gusi tidak bersuara Konsonan geseran gusi tidak bersuara dihasilkan dengan cara hujung lidah dihasilkan dengan cara hujung lidah ditemukan dengan daerah gusi. Lelangit ditemukan dengan daerah gusi. Lelangit lembut dinaikkan rapat ke belakang dinding lembut dinaikkan rapat ke belakang dinding rongga tekak. Arus udara dari paru-paru rongga tekak. Arus udara dari paru-paru keluar melaui rongga mulut dan dibiarkan keluar melaui rongga mulut dan dibiarkan bergeser dengan daerah pertemuan hujung bergeser dengan daerah pertemuan hujung lidah dengan gusi. Glotis direnggangkan dan lidah dengan gusi. Glotis direnggangkan dan pita suara tidak bergetar. Maka terhasilkan pita suara tidak bergetar. Maka terhasilkan konsonan geseran gusi tak bersuara [s]. konsonan geseran gusi tak bersuara [s]. Contoh kehadiran dalam perkataan:Contoh kehadiran dalam perkataan:

SSemutemut AAssapap KeraKerass

Page 17: Fonologi Dan Fonetik (Konsonan)

17

Konsonan geseran glotis Konsonan geseran glotis – (h)– (h)

Konsonan geseran glotis dihasilkan dengan Konsonan geseran glotis dihasilkan dengan cara glotis terbuka luas dan lelangit lembut cara glotis terbuka luas dan lelangit lembut dinaikkan rapat ke dinding belakang rongga dinaikkan rapat ke dinding belakang rongga tekak. Arus udara sari paru-paru keluar tekak. Arus udara sari paru-paru keluar bergeser tanpa gangguan dan keadaan dalam bergeser tanpa gangguan dan keadaan dalam rongga mulut seperti menghasilkan bunyi-rongga mulut seperti menghasilkan bunyi-bunyi vokal. Contoh kehadiran dalam bunyi vokal. Contoh kehadiran dalam perkataan:perkataan:

HHutanutan SaSahhajaaja SuluSuluhh

Page 18: Fonologi Dan Fonetik (Konsonan)

18

Konsonan getaran (r ) –Konsonan getaran (r ) –lidah brgetarlidah brgetar

Konsonan getaran dihasilkan Konsonan getaran dihasilkan tanpa sebarang tanpa sebarang sekatansekatan atau sentuhan atau sentuhan antara alat artikulasi antara alat artikulasi dengan daerah artikulasidengan daerah artikulasi dalam dalam rongga mulutrongga mulut, , tetapi dengan cara tetapi dengan cara menggetarkan lidahmenggetarkan lidah. Dalam . Dalam bahasa Melayu terdapat hanya satu konsonan bahasa Melayu terdapat hanya satu konsonan getaran, iaitu konsonan getaran gusi [r]. getaran, iaitu konsonan getaran gusi [r].

Cara menghasilkan bunyi ini adalah dengan Cara menghasilkan bunyi ini adalah dengan mengangkat hujung lidah kearah gusi dan mengangkat hujung lidah kearah gusi dan menggetarkan hujung lidahmenggetarkan hujung lidah. Lelangit lembut . Lelangit lembut dinaikan rapat ke dinding belakang rongga tekak. dinaikan rapat ke dinding belakang rongga tekak. Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. Contoh Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. Contoh kehadiran dalam perkataan:kehadiran dalam perkataan:

RRambutambut SeSerruu SukaSukarr

Page 19: Fonologi Dan Fonetik (Konsonan)

19

KONSONAN SISIANKONSONAN SISIAN (L) (L) Konsonan sisian dihasilkan dengan Konsonan sisian dihasilkan dengan mengeluarkan mengeluarkan

udara di kiri dan kanan lidah dalam rongga udara di kiri dan kanan lidah dalam rongga mulutmulut. Dalam bahasa Melayu terdapat hanya satu . Dalam bahasa Melayu terdapat hanya satu konsonan sisian, iaitu sisian gusi, [i]. Konsonan konsonan sisian, iaitu sisian gusi, [i]. Konsonan sisian gusi dihasilkan dengan cara sisian gusi dihasilkan dengan cara hujung lidah hujung lidah diangkat kea rah gusi atas dan lelangit lembut diangkat kea rah gusi atas dan lelangit lembut dinaikkan rapat ke dinding belakang rongga dinaikkan rapat ke dinding belakang rongga tekaktekak. Arus udara dari paru-paru keluar melaui kiri . Arus udara dari paru-paru keluar melaui kiri dan kanan lidah (sisi lidah). Glotis dirapatkan dan dan kanan lidah (sisi lidah). Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. Contoh kehadiran dalam pita suara bergetar. Contoh kehadiran dalam perkataan:perkataan:

LLambatambat TuaTualla a CekaCekall

Page 20: Fonologi Dan Fonetik (Konsonan)

20

KONSONAN KONSONAN SENGAUSENGAU Konsonan sengau dihasilkan dengan Konsonan sengau dihasilkan dengan membuat membuat

sekatan antara alat artikulasi dengan daerah sekatan antara alat artikulasi dengan daerah artikulasi di dalam rongga mulut.artikulasi di dalam rongga mulut. Lelangit lembut Lelangit lembut diturunkan, membenarkan arus udara dari paru-paru diturunkan, membenarkan arus udara dari paru-paru keluar melaui rongga hidung. Satu perbezaan antara keluar melaui rongga hidung. Satu perbezaan antara bunyi-bunyi sengau dengan bunyi-bunyi lain ialah bunyi-bunyi sengau dengan bunyi-bunyi lain ialah hakikat bahawa sewaktu menghasilkan bunyi-bunyi hakikat bahawa sewaktu menghasilkan bunyi-bunyi sengau, sengau, arus udara keluar melaui rongga hidung arus udara keluar melaui rongga hidung oleh sebab lelangit lembut diturunkan.oleh sebab lelangit lembut diturunkan.Dalam Dalam bahasa Melayu terdapat empat konsonan sengau, bahasa Melayu terdapat empat konsonan sengau, iaitu konsonan sengau dua bibir [iaitu konsonan sengau dua bibir [ɲ ], dan konsonan ], dan konsonan sengau lelangit lembut [sengau lelangit lembut [ŋ ]. Berikut dihuraikan cara ]. Berikut dihuraikan cara menghasilkan konsonan-konsonan inimenghasilkan konsonan-konsonan ini.Semua .Semua konsonan sengau bersuara.konsonan sengau bersuara.

Page 21: Fonologi Dan Fonetik (Konsonan)

21

Konsonan sengau dua Konsonan sengau dua bibir – [m]bibir – [m]

Konsonan sengau dua bibir dihasilkan Konsonan sengau dua bibir dihasilkan dengan dengan bibir bawah dirapaatkan ke bibir bawah dirapaatkan ke bibir atasbibir atas, lelangit lembut diturunkan , lelangit lembut diturunkan dan arus dari paru-paru keluar melaui dan arus dari paru-paru keluar melaui rongga hidung. rongga hidung. Glotis dirapatkan Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar .dan pita suara bergetar . Contoh Contoh kehadiran dalam perkataan:kehadiran dalam perkataan:

MMalamalam AAmmanan SiaSiamm

Page 22: Fonologi Dan Fonetik (Konsonan)

22

Konsonan sengaau gusi- Konsonan sengaau gusi- [n][n]

Konsonan sengu gusi dihasilkan dengan Konsonan sengu gusi dihasilkan dengan hujung lidah ditemukn dengan gusi hujung lidah ditemukn dengan gusi atasatas. Lelangit lembut diturunkan dan . Lelangit lembut diturunkan dan arus udara dari paru-paru kelaur melaui arus udara dari paru-paru kelaur melaui rongga hidung.. rongga hidung.. Glotis dirapatkan Glotis dirapatkan daan pita suara bergetar.daan pita suara bergetar. Contoh Contoh kehadiran dalam perkataan:kehadiran dalam perkataan:

NNampakampak TaTannakak DauDaunn

Page 23: Fonologi Dan Fonetik (Konsonan)

23

Konsonan sengau gusi-Konsonan sengau gusi-lelangit keras[lelangit keras[ɲ]]

Konsonan sengu lelangit keras dihasilkan Konsonan sengu lelangit keras dihasilkan dengan dengan depan lidah ditemu/dirapatkan ke depan lidah ditemu/dirapatkan ke langit keraslangit keras. . Lelangit lembut diturunkan Lelangit lembut diturunkan dan arus udara dari paru-paru keluar dan arus udara dari paru-paru keluar melaui rongga hidungmelaui rongga hidung. Glotis dirapatkan . Glotis dirapatkan dan dan pita suara bergetarpita suara bergetar. Oleh sebab . Oleh sebab lambing [lambing [ɲ] tidak ada pada mesin taip, dalam ] tidak ada pada mesin taip, dalam sistem ejaan rumi bahasa Melayu konsonan sistem ejaan rumi bahasa Melayu konsonan ini dilambangkan dengan dua huruf iaitu ini dilambangkan dengan dua huruf iaitu nyny. . Contoh kehadiran dalaam perkataan:Contoh kehadiran dalaam perkataan:

NyNyawaawa AAnynyamam

Page 24: Fonologi Dan Fonetik (Konsonan)

24

Konsonan sengau lelangit Konsonan sengau lelangit lembut lembut

[[ŋ ] ] Konsonan sengau lelangit lembut dihasilkan Konsonan sengau lelangit lembut dihasilkan dengan dengan belakang lidah diangkt ke lelangit belakang lidah diangkt ke lelangit lembutlembut. Lelangit lembut diturunkan dan . Lelangit lembut diturunkan dan arus arus udara dari paru-paru keluar melaui udara dari paru-paru keluar melaui rongga hidung.rongga hidung. Glotis dirapatkan dan Glotis dirapatkan dan pita pita suara bergetarsuara bergetar. Dalam sistem ejaan Rumi . Dalam sistem ejaan Rumi bahasa Melayu, konsonan ini juga bahasa Melayu, konsonan ini juga dilambangkan dengan dua huruf, iaitu ng. dilambangkan dengan dua huruf, iaitu ng. Contoh kehadiran daalam perkataan:Contoh kehadiran daalam perkataan:

NgNgiluilu AAngnganan BisiBisingng

Page 25: Fonologi Dan Fonetik (Konsonan)

25

PenutupPenutup Kesimpulanya kajian fonetik dan fonologi bahasa Melayu Kesimpulanya kajian fonetik dan fonologi bahasa Melayu

meliputi bidang bagaimana bunyi-bunyi bahasa Melayu itu meliputi bidang bagaimana bunyi-bunyi bahasa Melayu itu dihasilkan atau dituturkan, misalnya bagaimana bunyi-bunyi dihasilkan atau dituturkan, misalnya bagaimana bunyi-bunyi vokal dan konsonan serta diftong dalam bahasa Melayu itu vokal dan konsonan serta diftong dalam bahasa Melayu itu dihasilkan. Apakah alat-alat artikulasi yang terlibat, dan dihasilkan. Apakah alat-alat artikulasi yang terlibat, dan daerah mana pada alat artikulasi yang berperanan dalam daerah mana pada alat artikulasi yang berperanan dalam menghasilkan bunyi-bunyi bahasa dalam bahasa Melayu. menghasilkan bunyi-bunyi bahasa dalam bahasa Melayu. Misalnya, bagaimanakah cara menghasilkan Misalnya, bagaimanakah cara menghasilkan bunyi vokal bunyi vokal depan, vokal belakang depan, vokal belakang dandan vokal tengah vokal tengah dalam bahasa dalam bahasa Melayu. Dalam Bidang ini juga turut dikaji pelbagai jenis Melayu. Dalam Bidang ini juga turut dikaji pelbagai jenis bunyi konsonan dalam bahasa Melayu seperti bunyi konsonan dalam bahasa Melayu seperti konsonan konsonan letupn, letusan , geseran, sengau, separuh vokalletupn, letusan , geseran, sengau, separuh vokal dan dan seumpamanya…Bidang ini turut mengkaji jenis-jenis diftong seumpamanya…Bidang ini turut mengkaji jenis-jenis diftong seperti au, aid an oi dalam bahasa Melayu . Seterusnya seperti au, aid an oi dalam bahasa Melayu . Seterusnya sebagai matlamat ahkir, pengajian ini juga mengkaji sebagai matlamat ahkir, pengajian ini juga mengkaji bagaimana bunyi-bunyi dalam bahasa Melayu hadir dalam bagaimana bunyi-bunyi dalam bahasa Melayu hadir dalam bentuk bentuk suku katasuku kata dan penggunaan fonem-fonem dalam dan penggunaan fonem-fonem dalam membentuk membentuk sistem ejaan bahasa Melayusistem ejaan bahasa Melayu. ( Abdul Hamid . ( Abdul Hamid Mahmood, 1995:9-10)Mahmood, 1995:9-10)

Page 26: Fonologi Dan Fonetik (Konsonan)

26

BibliografiBibliografi Abdullah Hassan (2005). Linguistik am Abdullah Hassan (2005). Linguistik am

siri pengajaran bahasa Melayu., Pahang: siri pengajaran bahasa Melayu., Pahang: PTS Professional Publishing sdn. Bhd PTS Professional Publishing sdn. Bhd

Nik safiah karim dan norliza jamaluddin Nik safiah karim dan norliza jamaluddin (2002). Bahasa Melayu stpm (kertas (2002). Bahasa Melayu stpm (kertas satu dan Dua). Selangor darul ehsan: satu dan Dua). Selangor darul ehsan: Fajar bakti sdn.bhdFajar bakti sdn.bhd

Profesor. Dr. Abdul hamid mohamad Profesor. Dr. Abdul hamid mohamad (2002). Guru dan bahasa Melayu. (2002). Guru dan bahasa Melayu. Kuala Kuala Lumpur: Lumpur: Media Printext (M) sdn.bhdMedia Printext (M) sdn.bhd