Click here to load reader

Rapport - Matematikk i motvind

 • View
  264

 • Download
  23

Embed Size (px)

Text of Rapport - Matematikk i motvind

 • Matematikk i motvind

  TIMSS Advanced 2008 i videregende skole

  Liv Sissel Grnmo, Torgeir Onstad & Ida Friestad Pedersen

  Unipub 2010

 • Unipub 2010

  ISBN 978-82-7477-479-7

  Henvendelser om denne boka rettes til:T: 22 85 33 00F: 22 85 30 39E-post: [email protected]

  Omslagsdesign og sats: UnipubTrykk og innbinding: 07 Gruppen

  Det m ikke kopieres fra denne boka i strid med ndsverkloveneller med andre avtaler om kopiering inngtt med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til ndsverk.

 • Forord

  Denne boka presenterer og analyserer forskningsresultater fra TIMSS Advan-ced 2008 i matematikk.

  TIMSS Advanced er, som andre TIMSS-underskelser i grunnskolen, gjennomfrt i regi av organisasjonen IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement). Studien ledes av forskere ved Bos-ton College i USA, mens sekretariatet for IEA ligger i Amsterdam i Nederland.

  TIMSS-gruppa ved Institutt for lrerutdanning og skoleforskning (ILS) p Universitetet i Oslo tok i 2005 et initiativ overfor ledelsen i IEA med sikte p en studie av elever i slutten av videregende skole. Formlet var se p utviklingen over tid ved sammenlikne med resultatene fra en tilsvarende internasjonal underskelse fra 1995. Norge deltok den gangen bare i fysikk, men gjennomfrte matematikkstudien i 1998, med de samme oppgavene og sprreskjemaene som ble brukt internasjonalt i 1995. Initiativet fra ILS ble stttet av Utdanningsdirektoratet ved Anne Berit Kavli, som er norsk repre-sentant i IEA General Assembly. Kunnskapsdepartementet har via Utdan-ningsdirektoratet fi nansiert den norske deltakelsen i studien; i tillegg har nor-ske myndigheter gitt betydelig konomisk sttte til internasjonal planlegging og gjennomfring.

  Norsk prosjektleder er Liv Sissel Grnmo ved ILS. Hun har spesielt an-svar for matematikkdelen av studien. Svein Lie ved samme institusjon har hatt ansvar for fysikkdelen bde nasjonalt og internasjonalt. Vr nrmeste samarbeidspartner i Utdanningsdirektoratet har vrt Grethe Hovland. Den-ne boka presenterer forskningsresultater i matematikk. En egen bok som om-handler fysikkfaget ble utgitt tidligere i r (Lie, Angell & Rohatgi, 2010).

  Mlet for TIMSS Advanced er underske matematikkspesialister og fysikkspesialister i det siste ret p videregende skole. I Norge dreier det seg om elever som tok henholdsvis 3MX og 3FY. Studien kartlegger elev-enes faglige kompetanse, deres syn p betydningen av faget, deres nsker om

 • videre studier, lreres og elevers oppfatninger av undervisningen, og lrernes utdanningsbakgrunn. Opplysninger om bakgrunnsvariabler for elevene, som alder, kjnn og hjemmebakgrunn, ble ogs samlet inn.

  Den store datamengden dette genererer om matematikk i norsk skole, blir i denne boka analysert og drftet fra mange ulike perspektiver. Over hvert kapittel er det oppgitt hvem som har hatt hovedansvaret for skrive teksten. Samtidig har vi fungert som et team, med diskusjoner av innhold og med justeringer og forbedringer i hverandres kapitler. Torgeir Onstad har hatt et spesielt ansvar for sprk og korrektur i boka, Ida Friestad Pedersen for kontroll av fi gurer og tabeller. Ann-Britt Haavik og Ole Magnus Skret-ting har utarbeidet fi gurer, tabeller og referanselister. Sammen med Anubha Rohatgi har de ogs hatt et stort ansvar for ferdigstilling av oppgavehefter og sprreskjemaer.

  Kompetansen i matematikk er mlt ved hjelp av faglige tester, mens fak-torer som hjemmebakgrunn, oppfatninger og trekk ved undervisningen er kartlagt ved hjelp av sprreskjemaer til elever, lrere og skoleledere. Nesten halvparten av oppgavene i TIMSS Advanced 2008 er oppgaver fra den for-rige studien som ikke har blitt offentliggjort. Disse gjr det mulig mle utviklingen over tid. Den andre halvparten er nye oppgaver. Den norske ma-tematikkgruppa i TIMSS Advanced har spilt en sentral rolle internasjonalt i utviklingen av rammeverk og oppgaver for studien.

  En markant tilbakegang i de norske elevenes faglige prestasjoner i mate-matikk har frt til at boka har ftt tittelen Matematikk i motvind. I boka diskuterer vi grundig bakgrunn for og mulige rsaker til tilbakegangen. Vi belyser ogs andre sider ved norsk matematikkundervisning, bde gjennom sammenlikninger med andre land og ved fl ernivanalyser av de norske data-ene. Det gjelder faktorer som undervisningsmetoder, bruk av kalkulator, bruk av lekser, lrernes utdanning og elevenes hjemmebakgrunn. Gjennom hele boka er det lagt vekt p trekke trder til tidligere studier av elever i mate-matikk i grunnskolen med sikte p kunne gi et mest mulig samlet bilde av norsk matematikkundervisning. Resultatene settes inn i et fagdidaktisk og skolepolitisk perspektiv.

  Manuskriptet har blitt fagfellevurdert av mange personer med relevant kompetanse. Vi har ftt uttalelser fra en matematikkdidaktiker og en erfa-ren matematikklektor. Utdanningsdirektoratet har hentet inn kommentarer fra en spesialist p kvantitative forskningsmetoder, og forlaget har brukt en

 • anonym fagkonsulent. Vi takker alle disse for nyttige bidrag i prosessen. Vi takker dessuten forlagets sprkkonsulent. Vi har ogs hatt stor nytte av fag-lige drftinger med internasjonale kolleger. En spesiell takk gr til Harald Solbakken for hans innspill nr det gjelder norsk lreplan, og til Jan Om-mundsen for sttte i hans tid som leder av ILS. Vi takker Jan-Eric Gustafs-son som har bidratt til analysene i kapittel 9. Til slutt takker vi alle elevene, lrerne og rektorene som deltok i underskelsen.

  Oslo, juni 2010.Forfatterne

 • Innhold

  Forord ......................................................................................................... 3

  1 Hovedfunn og trender i TIMSS Advanced 2008 ..................................... 111.1 Kort om TIMSS Advanced .................................................................. 121.2 Prestasjoner i matematikk ................................................................... 141.3 Undervisning i matematikk (3MX) ...................................................... 191.4 Bruk av referanseland .......................................................................... 25

  2 TIMSS Advanced et matematikkdidaktisk perspektiv .......................... 272.1 Ml og rammeverk i TIMSS Advanced ................................................ 282.2 Den intenderte lreplan ...................................................................... 292.3 Den implementerte lreplan ................................................................ 352.4 TIMSS som vurdering av norsk skole .................................................. 41

  3 Prestasjoner fordelt p kompetanseniver og fagomrder ................... 453.1 Fordeling av elever p ulike kompetanseniver .................................... 453.2 Prestasjoner p emneomrder i matematikk ........................................ 543.3 Prestasjoner p trendoppgavene i 1998 og 2008 ................................. 573.4 Noen avsluttende kommentarer ......................................................... 58

  4 Prestasjoner p oppgaver i Algebra ....................................................... 614.1 Emneomrdet Algebra ........................................................................ 614.2 Algebraoppgavene ............................................................................... 624.3 Avsluttende kommentarer ................................................................... 81

  5 Prestasjoner p oppgaver i Kalkulus ...................................................... 835.1 Emneomrdet Kalkulus ....................................................................... 835.2 Kalkulusoppgavene ............................................................................. 84

  6 Prestasjoner p oppgaver i Geometri ................................................... 1116.1 Emneomrdet Geometri .................................................................... 111

 • 6.2 Geometrioppgavene .......................................................................... 112

  7 Prestasjoner sett i sammenheng med bakgrunnsvariabler ................... 1317.1 Elevenes hjemmebakgrunn ................................................................ 1317.2 Elevenes fritidsaktiviteter og disponering av tid ................................. 1387.3 Avsluttende kommentarer ................................................................. 142

  8 Matematikkundervisning i Norge og i andre land ................................ 1438.1 Matematikklrernes kvalifi kasjoner .................................................. 1438.2 Alder og erfaring hos matematikklrerne ........................................ 1478.3 Vektlegging av ulike emneomrder i matematikkundervisningen ................................................................... 1498.4 Organisering og arbeidsmter i matematikkundervisningen .............. 1518.5 Bruk av kalkulator ............................................................................ 1568.6 Lekser i matematikk .......................................................................... 1598.7 Forstyrrende elevfaktorer i matematikkundervisningen ..................... 1648.8 Avsluttende kommentarer ................................................................. 166

  9 Undervisning og prestasjoner et nasjonalt perspektiv ....................... 1699.1 Innledning ......................................................................................... 1709.2 Metoder og organisering i undervisningen ......................................... 1729.3 Lekser omfang, innhold og oppflging ........................................... 1809.4 Bruk av kalkulator ........................................................................... 1849.5 Bruk av tid utenfor skolen .................................................................

Search related