Poslovni Plan Saobracajno Preduzece

Embed Size (px)

Text of Poslovni Plan Saobracajno Preduzece

[ARGO BUS]ULAGANJE

ULAGANJE U VOZNI PARK PEDUZEA ZA TRANSPORT[POSLOVNI PLAN]NEVENA NENA

[2011]

[Type the company address]

Preduzetnitvo,Poslovni plan

SADAJ: I UVODNI DEO1. OSNOVNI PODACI O INVESTITORU 2. OSNOVNI PODACI O AUTORU POSLOVNOG PLANA 3. ANALIZA I OCENARAZVOJNIH MOGUNOSTI 3.1. Analiza dosadanjeg razvoja

2 3 3 3

II OPERATIVNI PLAN

1. TEHNIKO TEHNOLOKA ANALIZA 1.1. Prikaz varijanti tehniko teholokih reenja 1.2. Opis odabranog tehnolokog reenja 1.3. Opis gradjevinskih objekata i zemljita 1.4. Popis neophodnih sredstava za rad 1.5. Kapacitet i obim proizvodnje 1.6. Noramtivni utroak materijalnih inputa 1.7. Ukupna potrebna ulaganja, rok trajanja i amortizacija

4 4 4 4 5 5 5 7

III MARKETNING PLAN

1. PLAN PRUANJA USLUGA 1.1. Asortiman, ciljno trite i njihove osnovne karakteristike 1.2. Analiza i procena trita 1.3. Analiza i procena promocija i cena

7 7 9 102

Preduzetnitvo,Poslovni plan1.3.1. Promocija 1.3.2. Cena 1.4. SWOT analiza 1.5. Projekcija plasmana usluga

10 10 12 13

IV FINANSIJSKI PLAN1. ULAGANJE U STALN U IMOVINU 2. ULAGANJE U DODATNU STALNU IMOVINU 3. IZVORI FINANSIRANJA 4. UKUPNI PRIHODI 5. RASHODI

13 14 14 16 16

I UVODNI DEO1. OSNOVNI PODACI O INVESTITORU Naziv investitora 1. 2. 3. 4. 5. Skraeni naziv Sedite Telefon Faks Drtvo sa ogranienom odgovornou za prevoz putnika , ARGObus, Beograd ARGObus Beograd Rifata Burdevia 5, 11000 Beograd +381 22 348577 +381 22 348578

6.

Osoba za kontakr, kontakt Vasi Radoje, Vlasnik preduzea i Predsednik upravnog telefon i njegova funkcija u odbora. +381 preduzeu 66 743 3499 Prevoz putnika

7.

Pretena delatnost

3

Preduzetnitvo,Poslovni plan 10.02.200 8. Datum osnivanja 4.godine Preduzee je registrovano kao durtvo s ogranienom odgovornou na osnovu reenja Trgovinskog suda u Beogradu pod ifrom NI458 V 10. Vlasnitvo asi Radoje 100% 385 11. Matini broj preduzea 47649 1003 12. 13. Poreski identifikacioni broj Poslovna banka 28377 Komercijalna banka,br.tekueg rauna 205-348938-39

9.

Podaci o registraciji

2. OSNOVNI PODATCI O AUTORU POSLOVNOG PLANA Celokupni plan je izradila Nevena Suboti, student Poslovnog fakulteta, Univerziteta Singidunum u Beogradu.

3. ANALIZA I OCENA RAZVOJINIH MOUGNOSTI 3.1. Analiza dosadanjeg razvoja Saobraajno turistiko preduzee ARGObus prisutno je na naem tritu ve pet godina. Osnovna delatnos preduzea je prevoz putnika u gradskom i medjugradskom saobraaju. Od dva polovna putnika autobusa sa kojim je preduzee poelo svoju aktivnost na tritu stiglo se do voznog parka od 15 putnikih autobusa visokog kvaliteta, prosene starosti 8 godina. Uspenu delatnost prevoza putnika nadopunjuje se servisiranjem sopstvenih vozila ali i vozila zainteresovanih pojedinaca. Sa kvalitetom svog postojeeg voznog parka nalazi se u samom vrhu opsluivanja gradskog i medjugradskog saobraaja.

4

Preduzetnitvo,Poslovni plan

II OPERATIVNI PLAN1. TEHNIKO TEHNOLOKA ANALIZA 1.1. Prikaz varijanti tehniko tehnolokih reenja S obzirom da je cilj ovog poslovnog plana nabavka novi autobusa, koji e biti vezani u proceu pruanja usluga nije potrebna dodatna nabavka ili ulaganje drugih sredstava. Postojei vozni park broji 10 autobusa koji ospuuju gradski i medjugadski saobraaj sa prosenim dnevnim prometom od 2400 putnika u gradskom saobraaju i 2500 putnika u medjugradskom saobraaju. Trenutno su u preduzeu zaposlena 14 radnika, a nakon obezbedjenja dodatnog broja autobusa planira se zapoljavanje jo 6 radnika.

1.2.Opis odabranog tehnolokog reenja Postojei i budui usluni proces obuhvata nabavku novog boroja autobusa i njihovo rasporedjivanje na postojeim i novim linijama gradskog saobraaja. Proirenjem voznog parka nee doi do promene u postojeem nainu poslovanja, ve do proirenaj pruanja usluga i novozaposlenosti radnika prema istom postupku kao i do sada. Postojei plan pruanja usluga se zasniva na principut jedan voza jedan autobus, plus dva rezervna vozaa. Na taj nain je olakanja kontrola uinka na oderdjenoj autobuskoj liniji svakog zaposlenog.

1.3. Opis gradjevnskih objekata i zemljita Preduzee posedjuje upravnu zgradu sa dve radne kancelarije, salom za sastanke, kuhinjom i kupatilom ukupne povrine od 150m2. Garau kapaciteta 20 autobusa ukupne povrine 2100m2, perionicu za autobuse povrine 200m2, prostorije za servis povrine 250m2 i pomoni objekat od 50m2. Preduzee poseduje zemljite ukupne povrine 60a.

5

Preduzetnitvo,Poslovni plan

Namena objekta Zemljite Kancelarijski prostor Plac Garaa za autobuse UKUPNO Perionica Serivs Pomoni objekat UKUPNO

Kvadratura Povrina 150m2 60a 2100m2 60a 200m2 250m2 50m2 2750m2

1.4. Popis neophodnih sredstava za rad Za proirenje kapaciteta pruanja usluga, nakon nabavke novih vozila nije neophodna nabavka novih sredstava za rad, jer nabavkom istih se ispunjava postojea potranja za uslugama. 1.5. Kapacitet i obim proizvodnje Ostvareni obim pruanja usluga u prethodne tri godine je 870.000, 881.000 i 882.000 putnika u gradskom saobraaju i 800.000, 812.000 i 813.000 u medjugradskom saobraaju, to je ukupno 1.670.000, 1.693.000 i 1.695.000. Go dina 2007. 2008. 2009. a putnika putnika putnika Jedinic Gradski saobraaj 870.000 881.000 882.000 Medjugradski saobraaj 800.000 812.000 813.000 UKUPN O 1.670.000 1.693.000 1.695.000

Orejntisanjem na proirenje voznog parka shodno poveanoj potranji trita, oekuje se porast od oko 30% postojeeg broja prevezenih putnika. Nakon obezbedjenja dodatnog broja autobusa planira se uvodjenje dve nove medjugradske linije i pveanje broja autobusa na tri postojee gradske linije 1.6. Normativni utroak materijalnih inputa Normativni utroak materijalnih inputa na msenom nivou medjugradski saobraaj6

Preduzetnitvo,Poslovni plan Autbus Dnevna potro. Br goriva (cena u E) oj tura u mesecu O 50e 130e 100e 50e 30e _ _ 30 30 30 30 30 UKUPN 1.500e 3.900e 3.000e 1.500e 900e 10.800e

ka linija

Bgd-Novi Sad-Bgd Bgd-Ni-Bgd Bgd-Kruevac-Bgd Bgd-Valjevo-Bgd Bgd-Smederevo-Bgd UKUPNO

Normativni utroak materijalnih inputa na mesenom nivou u gradskom saobraaju Autobusk Br. a linija vozila 511 23 88 UKUPNO 4 4 2 _ Dnevan potronja goriva Br. Tura (cena u E) mesecu 15e 10e 20e _ 180 180 180 _ u O 2.700e 1.800e 3.600e 8.100e UKUPN

Normativni utroak inputa proizvoda na godinjem nivou za 2011. i 2012.godinu s Gradski saobraaj Medjugradski saobraaj UKU PNO 00,00 Autobu Mesena potro. Godinaj potronja Godinja potronja (cena u (cena u EUR) (cena u EUR) za 2011 EUR) za 2012 8.100, 00 10.800,00 18.9 0 7.200,00 129.600 ,00 226.800,0 32.200,00 32.000,00 2 9 100.200,00 1

7

Preduzetnitvo,Poslovni plan Na ove trokove treba dodati i trokove amortizacije i odravanja koji iznose 10 do 15%.

1.7. Ukupna potrebna ulaganja, rok trajanja i amortizacija Za dodatnih pet autobusa potrebno je izdvojiti sredstva od ukupno 1.000.000,00e dok su trokovi amortizacije istih u proseku 10%. A utobus

Kom.

Cena u EUR 200.000,00

Uk upno 1.0 00.000,00

Amortizacij Rok tra. a Godina 10% 10

Autobus marke IKARBUS 5

III MARKETNIG PLAN

1. PLAN PRUANJA USLUGA

1.1. Asortiman ciljno trite i nihove osnovne karakteristike Preduzee ARGO bus se bavi pruanjem usluga autobuskog prevoza na medjugradskim i gradskim linijama. Od medjugradskih linija vrimo prevoz putnika ka Novom Sadu, Niu i Kruevcu i paniramo uz dodatnu investiciju za kupovinu pet putnikih autobusa da otvorimo nove linije prema Valjevu i Smederevu.

8

Preduzetnitvo,Poslovni plan Na linijama gradskog saobraaja vrimo usluge prevoza na linijama 511,23 i 88, na kojima planiramo, zbog poveanja potranje i broja putnika, da dodamo po jo jedan autobus na svakoj liniji. Pored pomenutih usluga preduzee nudi i usluge iznajmljivanja autobusa za kolske i predkolske ustanove kao i za privatna lica. Prednost naeg preduzea na ovom polju ogleda se u kvalitetu prevoz, kvalitetu vozila, ljubaznosti osoblja i korektnoj saradnji. Ciljne grupe naeg preduzea su ljudi koji svakodnevno koriste gradski prevoz na linijama 23,511 i 88 svih generacija kao i putnici koji koriste usluge prevoza za nae medjugradske linije, Prokuplje, Ni, Kruevac i sa dodatnim ualganjima novih linija Valjevo i Smederevo. Sa dodatnim ulaganjima u vozni park preduzee e biti u mogunosti da pobolja pruanje usluga u gradskom prevozu i proiri asoriman ponude u medjugradskom prevozu.

Vrsta usluge Medjugradski prevoz putnika Medjugradski prevoz putnika Medjugradski prevoz putnika Medjugradski prevoz putnika Medjugradski prevoz putnika Gradski prevoz putnika Gradski prevoz putnika Gradski prevoz putnika

Naziv usluge Beograd Novi Sad Beograd Beograd Ni Beograd Beograd Kruevac Beograd Beograd Valjevo Beograd Beograd Smederevo Beograd Linija 511- Sremica eleznika stanica Linija 23- Vidikovac Karaburma Linija 88- Banovo Brdo Zemunski Kej

9

Preduzetnitvo,Poslovni plan

1.2. Analiza i procena trita Nae je miljenje da je usled nedostatka sredstava za kupovinu i odravanje automobila, porastao broj putnika kako gradskog tako i medju gradskog preveoza. Poveana je tranja za ovim vidom usluga na tritu. Preduzee ARGObus uspeno posluje ve 5 godina i svedok je poveanja tranje za uslugama gradskog i medjugradskog prevoza svake godine. Iz tog razloga odluili smo da proirimo nau ponudu medjugradskog prevoza i poveamo broj vozila na ve postojeim linijama gradskog prevoza. Rast date tranje se oekuje i u narednom periodu.

Grafiki pirkaz porasta broja putnika u gradskom saobraaju u periodu od 2006 do 2009

10

Preduzetnitvo,Poslovni plan

Grafiki prikaz porasta broja putnika u medjugradskom saobraaju u periodu od 2006 do 2009

1.3. Analiza i procena promocije i cene 1.3.1. Promocija U cilju ostvarenja poveanja prometa posebno na medjugradskim linijama posebna panja se posveuje marketingu ovih usluga. U narednom periodu kao i do sada u cilju promocije bie koriena sredstva informisanja poput televizijskih medija, internet promocije, linog kontakta sa korisinicima usluga, bilborda i oglasa u pisanim medijima (novinskih oglasa). Vid promocija Opis Trokovi na mesenom nivou (iznos u E) 1.50

TV Internet tampa Bilbordi

Reklama u trajanju od 35sekundi tri puta dnevno na tri domae televizije, 0,00 Web prezentacija Ogalavanje u turistikim asopisima, halo oglasima, dnevnim novinama i nedeljnicima 00 2 bilborda u Beogradu i po jedan u Novom Sadu, Niu, Kruevcu, Smederevu i Valjevu 0,00 175,00

1.000, 2.70

1.3.2. Cena Cena karte gadskog prevoza je propisana od strane GSP i iznosi 80dinara.11

Preduzetnitvo,Poslovni plan Cena karata medjugradskog prevoza je uslovljena potronjom goriva, platom vozaa i trokovima amortizacije vozila. Usluga-medjugrad prevoz u jednom pravcu Beograd Novi Sad Beograd - Ni Beograd - Kruevac Beograd - Valjevo Beograd - Smederevo 1.4. Analiza i procena ponude Na tritu Srbije usluga prevoza postoji viliki broj konkurenata koji konkuriu kako sa cenama prevoza tako i sa ponudom destinacija. Prednost ARGObus preduzea ogleda se u izgradjenom pozitivnom imidu firme i ve steenom stalnom klijentelom pogotovo u oblasti usluga medjugradskog prevoza. S obzirom na posedovanje sopstvenog voznog porka i objekata i zemljiat koja su u valsnitvu preduzea, u mogunosti smo da ponudimo znatno nie cene usluga, od naih knkurenata, sa nezakidanjem na kvalitetu istih. U tabeli date su prodajne cene karata medjugradskog prevoza kod konkurentskih firmi: Konkurenti (cena karata u dinarima) Naziv usluga Bgd-Novi Sad Bgd-Ni Bgd-Kruevac Bgd-Valjevo Bgd-Smederevo Lasta 900,00 1.400,00 1.500,00 800,00 1.000,00 Ban Bus 960,00 1.390,00 1.300,00 800,00 980,00 BAS 810,00 1.200,00 1.270,00 750,00 1.000,00 Ni ekspres 800,00 1.140,00 1.250,00 760,00 _ Cena karte (u dinarima) 800,00 1.130,00 1.200,00 700,00 900,00

12

Preduzetnitvo,Poslovni plan

1.5. SWOT Analiza U narednoj tabeli data je SWOT analiza, tj. analiza snaga, slabosti, mogunosti i pretniji kao sintetika analiza stanja ponude i potranje usluga autobuskog prevoza na gradskim i medjugraskim linijama. Cilj ARGObus preduzea je da ukloni slabosti i povea snage i maksimalno iskoristi mogunosti koje se nude na tritu.

SNAGE Kvalitetna vozila Iskustvo u delatnosit i iskustvo vozaa Nie prodajne cene karata od konkurentskih ANSE Porast potranje za uslugama prevoza Mogunost proirenja usluga

SLABOSTI Nedostatak vozila

PRETNJE Monopolisitko trite Jaka konkurentnost dravnih preduzea

13

Preduzetnitvo,Poslovni plan

1.6. Projekcija plasmana usluga Osnovan svrha obezbedjivanja finansijskih sredstava je kao to je i pomenuto nabavaka novih dodatnih vozila u cilju proirenja voznog praka preduzea to dovodi proirenja usluga na nove medjugradske linije i poveanja broja vozila na postojeim gradskim linijama. Projekcija plasmana usluga u broju putnika u gradskom i medjugradskom saobraaju Vrsta usluge Bgd-Novi Sad Bgd-Ni Bgd-Kruevac Bgd-Valjevo Bgd-Smederevo Gredska linija 511 Gradska linija 23 Gradska linija 88 2011.godina 312.000 308.435 298.787 299.000 312.283 290.000 330.000 324.990 2012.godina 313.433 310.000 300.393 300.000 314.000 292.876 332.323 325.323 2013.godina 314.000 311.987 302.980 305.321 315.897 293.328 333.898 326.782

IV FINANSIJSKI PLAN1. ULAGANJE U STALNU IMOVINU ARGObus raspolae neophodnim sredstvima stalne imovine u vidu poslovne zgrade, garae, preionice, servisa, pomone zgrade, voznog parka i zemljita. Potrebna su ulaganja u vidu proirenja voznog parka. Stalna sredstva koja ARGObus ve poseduje e biti uzeta u obzir u obimu u kome utiu na poveanje ukupnih rashoda, preko obrauna amortizacije.14

Preduzetnitvo,Poslovni plan

Vrsta stalne imovine Poslovna zgrada Garaa kapaciteta 20 vozila Perionica za autobuse Servis Pomona zgrada 15 putnikih autobusa Zemljite UKUPNO

Vrednost u EUR 150.000,00 187.000,00 75.000,00 50.000,00 18.000,00 1.500.000,00 20.000,00 2.000.000,00

2. ULAGANJE U DODATNU STALNU IMOVINU Prorauni ulaganja u dodatnu stalnu imovinu u vidu proirenja voznog parka uradjeni su na osnovu analize trita koja je pokazala poveanu potranju za uslugama prevoza. Preduzee ARGObus e zbog namere poveanja tranje i istovremenog poveanja obima pruanja usluga morati da obezbedi dodatna sredstva za poveanje voznog parka. 3. IZVORI FINANSIRANJA Preduzee u svom vlasnitvu poseduje odgovarajua osnovna sredstva, ali planira proirenje sredstava koje e biti finansirano iz kredita. Iznos kredita zaduenja bi prema tome bio u visini 40% vrednosti ukupnog ulaganja. Za rok vraanja kredita uzeto je 5 godine, bez grejs perioda i kamatnom stopom na pozajmljena sredstva od 8% na godinjem nivou. Otplata kredita bi se vrila kvartalno.

15

Preduzetnitvo,Poslovni plan

Vrsta ulaganja Poslovna zgrada Garaa kapaciteta 20 vozila Perionica za autobuse Servis Pomoni objekat Zemljite Vozni park 5 novih putnikih autobusa Ukupna ulaganja

Iznos u EUR 150.000,00 187.000,00 75.000,00 50.000,00 18.000,00 20.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00

Izvor finansiranja Sopstvena sredstva Sopstvena sredstva Sopstvena sredstva Sopstvena sredstva Sopstvena sredstva Sopstvena sredstva Sopstvena sredstva Kredit

Ulaganja su pokrivena iz dva izvora Vrsta ulaganja Ukupna sopstvena sredstva Ukupna kredit UKUPNA ULAGANJA Sopstvena sredstva Kredit Nabavna vrednost u EUR 2.000.000,00 1.000.000,00 % od ukupnih ulaganja 66,7% 33,3% 100%

Kredit se uzima pod sledeim uslovima Rok vraanja Dinamika plaanja Godinja kamatna stopa Metod vraanja u fazi otplate 5 godine Tromesena 8% Jednakih anuiteta

16

Preduzetnitvo,Poslovni plan 4. UKUPNI PRIHOD Shodno sa planiranim obimom pruanja usluga prevoza u gradskom i medjunarodnom saobraaju moe se projektovati ukupan prihod. Projekcija ukupnog prihoda po godinama prikazana je u sledeim tabelama. Usluga Br. Cena putnika karte 2011.godina (EUR ) 312.000 308.435 298.787 299.000 312.283 290.000 330.000 324.990 _ 8,00 11,30 12,00 7,00 9,00 0,80 0,80 0,80 _ U Br. Cena kupan prihod putnika karte 2012.godina (EUR ) 2.496.000,00 3.485.315,50 3.585.444,00 2.093.000,00 2.810.547,00 232.000,00 264.000,00 259.992,00 15.226.298,00 313.433 310.000 300.393 300.000 314.000 292.876 332.323 325.323 _ 8,00 11,30 12,00 7,00 9,00 0,80 0,80 0,80 _ Ukupan prihod

Bgd-Novi Sad Bgd-Ni Bgd-Kurevac Bgd-Valjevo Bgd-Smederev Linija 511 Linija 23 Linija 88 UKUPNO

2.507.464,00 3.503.000,00 3.604.716,00 2.100.000,00 2.826.000,00 234.300,40 265.858,40 260.258,40 15.301.597,20

5. RASHODI Rashodi u preduzeu obuhvataju: Trokovi sirovina Trokovi plata Trokovi marketinga Amortizacija Trokovi platnog prometa

17

Preduzetnitvo,Poslovni plan

Trokovi sirovina Vrsta troka Gorivo Ulje UKUPNO Jedinica Cena EUR po Godinji troak jedinici 2011. u EUR tona 180 1,08 1.200,00 1.000,00 216.000,00 10.800,00 236.800,00

u EUR Godinji torak 2012.u EUR 227.000,00 12.828,00 239.828,00

Trokovi plata Radno mesto Generalni direktor Voza autobusa Sekretarica, administrator Serviser , mehaniar UKUPNO Br.rad nika 1 25 2 2 30 Prosena mesena neto plata po radniku u EUR 900,00 750,00 500,00 670,00

u EUR Go dinji troak plate u EUR 10.800,00 2.250.000,00 12.000,00 16.080,00 2.288.880,00

Trokovi marketinga Vrsta troka Reklama i propaganda Reprezentacija UKUPNO

u EUR Godinji troak 2010-2015godine u EUR 5.375,00 1.320,00 6.695,00

18

Preduzetnitvo,Poslovni plan

Amortizacija Stalna imovina Objekti Vozni park UKUPNO Nabavna vrednost u EUR 513.000,00 2.500.000,00

u EUR Amortizacion Godinja a stopa amortizacija u EUR 2,50% 10% 12.825,00 250.000,00 262.825,00

19