Poslovni Plan Saobracajno Preduzece

  • View
    357

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Poslovni Plan Saobracajno Preduzece

[ARGO BUS]ULAGANJE

ULAGANJE U VOZNI PARK PEDUZEA ZA TRANSPORT[POSLOVNI PLAN]NEVENA NENA

[2011]

[Type the company address]

Preduzetnitvo,Poslovni plan

SADAJ: I UVODNI DEO1. OSNOVNI PODACI O INVESTITORU 2. OSNOVNI PODACI O AUTORU POSLOVNOG PLANA 3. ANALIZA I OCENARAZVOJNIH MOGUNOSTI 3.1. Analiza dosadanjeg razvoja

2 3 3 3

II OPERATIVNI PLAN

1. TEHNIKO TEHNOLOKA ANALIZA 1.1. Prikaz varijanti tehniko teholokih reenja 1.2. Opis odabranog tehnolokog reenja 1.3. Opis gradjevinskih objekata i zemljita 1.4. Popis neophodnih sredstava za rad 1.5. Kapacitet i obim proizvodnje 1.6. Noramtivni utroak materijalnih inputa 1.7. Ukupna potrebna ulaganja, rok trajanja i amortizacija

4 4 4 4 5 5 5 7

III MARKETNING PLAN

1. PLAN PRUANJA USLUGA 1.1. Asortiman, ciljno trite i njihove osnovne karakteristike 1.2. Analiza i procena trita 1.3. Analiza i procena promocija i cena

7 7 9 102

Preduzetnitvo,Poslovni plan1.3.1. Promocija 1.3.2. Cena 1.4. SWOT analiza 1.5. Projekcija plasmana usluga

10 10 12 13

IV FINANSIJSKI PLAN1. ULAGANJE U STALN U IMOVINU 2. ULAGANJE U DODATNU STALNU IMOVINU 3. IZVORI FINANSIRANJA 4. UKUPNI PRIHODI 5. RASHODI

13 14 14 16 16

I UVODNI DEO1. OSNOVNI PODACI O INVESTITORU Naziv investitora 1. 2. 3. 4. 5. Skraeni naziv Sedite Telefon Faks Drtvo sa ogranienom odgovornou za prevoz putnika , ARGObus, Beograd ARGObus Beograd Rifata Burdevia 5, 11000 Beograd +381 22 348577 +381 22 348578

6.

Osoba za kontakr, kontakt Vasi Radoje, Vlasnik preduzea i Predsednik upravnog telefon i njegova funkcija u odbora. +381 preduzeu 66 743 3499 Prevoz putnika

7.

Pretena delatnost

3

Preduzetnitvo,Poslovni plan 10.02.200 8. Datum osnivanja 4.godine Preduzee je registrovano kao durtvo s ogranienom odgovornou na osnovu reenja Trgovinskog suda u Beogradu pod ifrom NI458 V 10. Vlasnitvo asi Radoje 100% 385 11. Matini broj preduzea 47649 1003 12. 13. Poreski identifikacioni broj Poslovna banka 28377 Komercijalna banka,br.tekueg rauna 205-348938-39

9.

Podaci o registraciji

2. OSNOVNI PODATCI O AUTORU POSLOVNOG PLANA Celokupni plan je izradila Nevena Suboti, student Poslovnog fakulteta, Univerziteta Singidunum u Beogradu.

3. ANALIZA I OCENA RAZVOJINIH MOUGNOSTI 3.1. Analiza dosadanjeg razvoja Saobraajno turistiko preduzee ARGObus prisutno je na naem tritu ve pet godina. Osnovna delatnos preduzea je prevoz putnika u gradskom i medjugradskom saobraaju. Od dva polovna putnika autobusa sa kojim je preduzee poelo svoju aktivnost na tritu stiglo se do voznog parka od 15 putnikih autobusa visokog kvaliteta, prosene starosti 8 godina. Uspenu delatnost prevoza putnika nadopunjuje se servisiranjem sopstvenih vozila ali i vozila zainteresovanih pojedinaca. Sa kvalitetom svog postojeeg voznog parka nalazi se u samom vrhu opsluivanja gradskog i medjugradskog saobraaja.

4

Preduzetnitvo,Poslovni plan

II OPERATIVNI PLAN1. TEHNIKO TEHNOLOKA ANALIZA 1.1. Prikaz varijanti tehniko tehnolokih reenja S obzirom da je cilj ovog poslovnog plana nabavka novi autobusa, koji e biti vezani u proceu pruanja usluga nije potrebna dodatna nabavka ili ulaganje drugih sredstava. Postojei vozni park broji 10 autobusa koji ospuuju gradski i medjugadski saobraaj sa prosenim dnevnim prometom od 2400 putnika u gradskom saobraaju i 2500 putnika u medjugradskom saobraaju. Trenutno su u preduzeu zaposlena 14 radnika, a nakon obezbedjenja dodatnog broja autobusa planira se zapoljavanje jo 6 radnika.

1.2.Opis odabranog tehnolokog reenja Postojei i budui usluni proces obuhvata nabavku novog boroja autobusa i njihovo rasporedjivanje na postojeim i novim linijama gradskog saobraaja. Proirenjem voznog parka nee doi do promene u postojeem nainu poslovanja, ve do proirenaj pruanja usluga i novozaposlenosti radnika prema istom postupku kao i do sada. Postojei plan pruanja usluga se zasniva na principut jedan voza jedan autobus, plus dva rezervna vozaa. Na taj nain je olakanja kontrola uinka na oderdjenoj autobuskoj liniji svakog zaposlenog.

1.3. Opis gradjevnskih objekata i zemljita Preduzee posedjuje upravnu zgradu sa dve radne kancelarije, salom za sastanke, kuhinjom i kupatilom ukupne povrine od 150m2. Garau kapaciteta 20 autobusa ukupne povrine 2100m2, perionicu za autobuse povrine 200m2, prostorije za servis povrine 250m2 i pomoni objekat od 50m2. Preduzee poseduje zemljite ukupne povrine 60a.

5

Preduzetnitvo,Poslovni plan

Namena objekta Zemljite Kancelarijski prostor Plac Garaa za autobuse UKUPNO Perionica Serivs Pomoni objekat UKUPNO

Kvadratura Povrina 150m2 60a 2100m2 60a 200m2 250m2 50m2 2750m2

1.4. Popis neophodnih sredstava za rad Za proirenje kapaciteta pruanja usluga, nakon nabavke novih vozila nije neophodna nabavka novih sredstava za rad, jer nabavkom istih se ispunjava postojea potranja za uslugama. 1.5. Kapacitet i obim proizvodnje Ostvareni obim pruanja usluga u prethodne tri godine je 870.000, 881.000 i 882.000 putnika u gradskom saobraaju i 800.000, 812.000 i 813.000 u medjugradskom saobraaju, to je ukupno 1.670.000, 1.693.000 i 1.695.000. Go dina 2007. 2008. 2009. a putnika putnika putnika Jedinic Gradski saobraaj 870.000 881.000 882.000 Medjugradski saobraaj 800.000 812.000 813.000 UKUPN O 1.670.000 1.693.000 1.695.000

Orejntisanjem na proirenje voznog parka shodno poveanoj potranji trita, oekuje se porast od oko 30% postojeeg broja prevezenih putnika. Nakon obezbedjenja dodatnog broja autobusa planira se uvodjenje dve nove medjugradske linije i pveanje broja autobusa na tri postojee gradske linije 1.6. Normativni utroak materijalnih inputa Normativni utroak materijalnih inputa na msenom nivou medjugradski saobraaj6

Preduzetnitvo,Poslovni plan Autbus Dnevna potro. Br goriva (cena u E) oj tura u mesecu O 50e 130e 100e 50e 30e _ _ 30 30 30 30 30 UKUPN 1.500e 3.900e 3.000e 1.500e 900e 10.800e

ka linija

Bgd-Novi Sad-Bgd Bgd-Ni-Bgd Bgd-Kruevac-Bgd Bgd-Valjevo-Bgd Bgd-Smederevo-Bgd UKUPNO

Normativni utroak materijalnih inputa na mesenom nivou u gradskom saobraaju Autobusk Br. a linija vozila 511 23 88 UKUPNO 4 4 2 _ Dnevan potronja goriva Br. Tura (cena u E) mesecu 15e 10e 20e _ 180 180 180 _ u O 2.700e 1.800e 3.600e 8.100e UKUPN

Normativni utroak inputa proizvoda na godinjem nivou za 2011. i 2012.godinu s Gradski saobraaj Medjugradski saobraaj UKU PNO 00,00 Autobu Mesena potro. Godinaj potronja Godinja potronja (cena u (cena u EUR) (cena u EUR) za 2011 EUR) za 2012 8.100, 00 10.800,00 18.9 0 7.200,00 129.600 ,00 226.800,0 32.200,00 32.000,00 2 9 100.200,00 1

7

Preduzetnitvo,Poslovni plan Na ove trokove treba dodati i trokove amortizacije i odravanja koji iznose 10 do 15%.

1.7. Ukupna potrebna ulaganja, rok trajanja i amortizacija Za dodatnih pet autobusa potrebno je izdvojiti sredstva od ukupno 1.000.000,00e dok su trokovi amortizacije istih u proseku 10%. A utobus

Kom.

Cena u EUR 200.000,00

Uk upno 1.0 00.000,00

Amortizacij Rok tra. a Godina 10% 10

Autobus marke IKARBUS 5

III MARKETNIG PLAN

1. PLAN PRUANJA USLUGA

1.1. Asortiman ciljno trite i nihove osnovne karakteristike Preduzee ARGO bus se bavi pruanjem usluga autobuskog prevoza na medjugradskim i gradskim linijama. Od medjugradskih linija vrimo prevoz putnika ka Novom Sadu, Niu i Kruevcu i paniramo uz dodatnu investiciju za kupovinu pet putnikih autobusa da otvorimo nove linije prema Valjevu i Smederevu.

8

Preduzetnitvo,Poslovni plan Na linijama gradskog saobraaja vrimo usluge prevoza na linijama 511,23 i 88, na kojima planiramo, zbog poveanja potranje i broja putnika, da dodamo po jo jedan autobus na svakoj liniji. Pored pomenutih usluga preduzee nudi i usluge iznajmljivanja autobusa za kolske i predkolske ustanove kao i za privatna lica. Prednost naeg preduzea na ovom polju ogleda se u kvalitetu prevoz, kvalitetu vozila, ljubaznosti osoblja i korektnoj saradnji. Ciljne grupe naeg preduzea su ljudi koji svakodnevno koriste gradski prevoz na linijama 23,511 i 88 svih generacija kao i putnici koji koriste usluge prevoza za nae medjugradske linije, Prokuplje, Ni, Kruevac i sa dodatnim ualganjima novih linija Valjevo i Smederevo. Sa dodatnim ulaganjima u vozni park preduzee e biti u mogunosti da pobolja pruanje usluga u gradskom prevozu i proiri asoriman ponude u medjugradskom prevozu.

Vrsta usluge Medjugradski prevoz putnika Medjugradski prevoz putnika Medjugradski prevoz putnika Medjugradski prevoz putnika Medjugradski prevoz putnika Gradski prevoz putnika Gradski prevoz putnika Gradski prevoz putnika

Naziv usluge Beograd Novi Sad Beograd Beograd Ni Beograd Beograd Kruevac Beograd Beograd Valjevo Beograd Beograd Smederevo Beograd Linija 511- Sremica eleznika stanica Linija 23- Vidikovac Karaburma Linija 88- Banovo Brdo Zemunski Kej

9

Preduzetnitvo,Poslovni plan

1.2. Analiza i procena trita Nae je miljenje da je usled nedostatka sredstava za kupovinu i odravanje automobila, porastao broj putnika kako gradskog tako i medju gradskog preveoza. Poveana je tranja za ovim vidom usluga na tritu. Preduzee ARGObus uspeno posluje ve 5 godina i svedok je poveanja tranje za uslugama gradskog i medjugradskog prevoza svake godine. Iz tog razloga odluili smo da proirimo nau ponudu medjugradskog prevoza i poveamo broj vozila na ve postojeim linijama gradskog prevoza. Rast date tranje se oekuje i u narednom periodu.

Grafiki pirkaz porasta broja putnika u gradskom saobraaju u periodu od 2006 do 2009

10

Preduzetnitvo,Poslovni plan

Grafiki prikaz porasta broja putnika u medjugradskom saobraaju u periodu od 2006 do 2009

1.3. Analiza i procena promocije i cene 1.3.1. Promocija U cilju ostvarenja poveanja pr