Click here to load reader

4-01 Saobracajno transportni tehnicar

  • View
    422

  • Download
    11

Embed Size (px)

Text of 4-01 Saobracajno transportni tehnicar

OBRAZOVNI PROGRAM

SAOBRAAJNO TRANSPORTNI TEHNIAR

SADRAJ OPTI DIO ................................................................................................... 3 1. NAZIV PROGRAMA: SAOBRAAJNO TRANSPORTNI TEHNIAR ................................. 3 2. NASTAVNI PLAN ........................................................................................ 3 POSEBNI DIO ................................................................................................ 6 1. PREDMETNI PROGRAMI ................................................................................ 6 1.1. OPTEOBRAZOVNI PREDMETI ...................................................................... 6 1.2. STRUNO - TEORIJSKI PREDMETI ................................................................. 7 1.2.1. TEHNIKO CRTANJE SA NACRTNOM GEOMETRIJOM........................................ 7 1.2.2. TEHNIKA MEHANIKA........................................................................... 11 1.2.3. OSNOVI SAOBRAAJA .......................................................................... 17 1.2.4 . OSNOVI ELEKTROTEHNIKE .................................................................... 21 1.2.5 INFORMACIONI SISTEMI ELJEZNICE .......................................................... 29 1.2.6. STABILNA POSTROJENJA ...................................................................... 33 1.2.7. SAOBRAAJNA PSIHOLOGIJA ................................................................. 38 1.2.8. VOZNA SREDSTVA I VUA VOZOVA .......................................................... 45 1.2.9. TRANSPORTNO PRAVO,MARKETING I PEDICIJA .......................................... 52 1.2.10. ORGANIZACIJA PREVOZA STVARI ........................................................... 62 1.2.11. ORGANIZACIJA ELJEZNIKOG SAOBRAAJA ............................................ 78 1.2.12. ORGANIZACIJA PREVOZA PUTNIKA ......................................................... 94 1.2.13. EKSLOATACIJA VUENIH VOZILA ..........................................................103 1.2.14. SREDSTVA OSIGURANJA I VEZE ............................................................113 1.2.15. TRANSPORTNO RAUNOVODSTVO ........................................................121 1.2.16. PRAKTINA NASTAVA ........................................................................127 1.3. IZBORNI PREDMETI ...............................................................................144 1.3.1. STRANI JEZIK II .................................................................................144 1.3.2. EKOLOGIJA I ZATITA IVOTNE SREDINE ..................................................145 1.3.3. ELJEZNIKI SAOBRAAJNI SISTEMI ........................................................150 1.3.4. SAOBRAAJNA KULTURA .....................................................................161 1.3.5. POSLOVNA KOMUNIKACIJA ...................................................................167 1.3.6. ZATITA NA RADU..............................................................................173 1.3.7. ELJEZNIKA KOLA ............................................................................184 1.3.8. EKSPLOATACIJA ELJEZNICA ................................................................190 1.3.9. OSNOVI AUTOMATIKE .........................................................................200 1.3.10. TEHNOLOGIJA I ORGANIZACIJA PREVOZA NA ELJEZNICI ............................208 1.3.11. PREDUZETNITVO ............................................................................216 2. STRUNI ISPIT ........................................................................................222 2.1. ISPITNI KATALOZI ZA STRUNO-TEORIJSKI DIO ISPITA ....................................222 2.1.1. ORGANIZACIJA ELJEZNIKOG SAOBRAAJA.............................................222 2.1.2. ORGANIZACIJA PREVOZA PUTNIKA .........................................................227 2.2. STRUNI RAD ......................................................................................230 2.2.1. ISPITNI KATALOG PRAKTINOG DIJELA STRUNOG ISPITA STRUNI RAD ...........230 3. OBAVEZNI NAINI PROVJERAVANJA ZNANJA ..................................................239 4. USLOVI ZA NAPREDOVANJE I ZAVRETAK OBRAZOVNOG PROGRAMA.....................240 5. NAIN PRILAGOAVANJA UENICIMA SA POSEBNIM POTREBAMA .........................240 6. NAIN PRILAGOAVANJA PROGRAMA OBRAZOVANJU ODRASLIH ..........................240 7. PROFIL STRUNE SPREME NASTAVNIKA I STRUNIH SARADNIKA ..........................241 8. OBLIK ORGANIZACIJE IZVOENJA OBRAZOVNOG PROGRAMA ..............................242 8. 1. BROJ ASOVA PO GODINAMA OBRAZOVANJA I VRSTAMA NASTAVE ...................242 9. PROFESIONALNA PRAKSA ..........................................................................244 10. SLOBODNE AKTIVNOSTI ..........................................................................244

2

OPTI DIO 1. Naziv programa: SAOBRAAJNO TRANSPORTNI TEHNIAR 2. Nastavni planI Nastavni predmeti grupe predmeta sed. god. Opteobrazovni predmeti Maternji jezik i kjievnost 3 108 Matematika 3 108 Engleski jezik 2 72 Informatika 2 72 Fiziko vaspitanje 2 72 Drutvena grupa predmeta 1. Istorija 2 72 2. Geografija 3. Sociologija Prirodna grupa predmeta 1. Fizika 2 72 2. Hemija UKUPNO A 16 576 B Struno - teorijski predmeti Tehniko crtanje sa 1. 2 72 nacrtnom geometrijom 2. Tehnika mehanika 3 108 3. Osnovi saobraaja 2 72 4. Osnovi elektrotehnike 2 72 Informacioni sistemi 5. 2 72 eljeznice 6. Stabilna postrojenja 7. Saobraajna psihologija Vozna sredstva i vua 8. vozova Transportno pravo, 9. marketing i pedicija Organizacija prevoza 10. stvari Organizacija eljeznikog 11. saobraaja Organizacija prevoza 12. putnika Eksploatacija vuenih 13. vozila 14. Sredstva osiguranja i veze Transportno 15. raunovodstvo UKUPNO B 11 396 C Praktina nastava 2 72 D Slobodne aktivnosti 1 36 E Izborna nastava 2 72 1. Drugi strani jezik 2 72 Ekologija i zatita 2. 2 72 ivotne sredine eljezniki saobraajni 3. 2 72 sistem 4. Saobraajna kultura 2 72 5. Poslovna komunikacija Redni broj A 1. 2. 3. 4. 5. II sed. 3 3 2 2 god. 108 108 72 72 sed. 3 3 2 2 III god. 108 108 72 72 sed. 3 3 2 2 IV god. 99 99 66 66 Ukupno 423 423 282 72 282 72 72 72 72 72 1842 72 108 72 72 72 2 2 2 2 2 3 72 72 72 72 72 108 2 3 3 2 72 108 108 72 4 2 2 2 2 13 2 1 2 2 468 72 36 72 72 10 5 1 4 2 360 180 36 144 72 12 5 1 4 2 132 66 66 66 66 396 165 33 132 72 72 72 72 72 144 348 174 138 66 66 1620 489 141 420 282 72 2 2 2 72 72 72 2 72 216 144 72

2

72 2 72

2 14

72 504

12

432

10

330

3

Nastavni predmeti grupe predmeta Zatita na radu eljeznika kola Eksploatacija eljeznica Osnovi automatike Tehnologija i organizacija 10. prevoza na eljeznici 11. Preduzetnitvo F Profesionalna praksa G Sedmini broj asova H Broj radnih sedmica Ukupno (A+B+C+D+E) = 4512

Redni broj 6. 7. 8. 9.

I sed. god.

II sed. 2 god. 72 sed. 2 2 2 2 2

III god. 72 72 72 72 72

sed.

IV god.

Ukupno 144 72 66 138 138 66 30 dana 141

2 2 2 2

66 66 66 66 32 33

10 dana 32 36

10 dana 32 36

10 dana 32 36

3. Ciljevi i zadaci obrazovnog programa - Osposobljavanje za planiranje, pripremanje, organizovanje i kontrola svoga rada i rada grupe. - Posjedovanje osnovnih znanja o propisima, normativima i standardima u eljeznici. - Poznavanje svih dopuna, izmjena, ispravki, tumaenja i obavjetenja u propisima. - Osposobljavanje za analizu kompletne saobraajne situacije u stanici i na pruzi. - Osposobljavanje za kontrolisanje pravilnog sastava vozova. - Osposobljavanje za uvoenje i otkazivanje vozova u saobraaju. - Osposobljavanje za pripremanje dokumentacije za saobraaj voza. - Osposobljavanje za praenje hoda vozova kao i njihov prijem i otpremu iz stanice. - Osposobljavanje formiranje puta vonje vozova. - Osposobljavanje za naruivanje i otkazivanje vunih i manevarskih vozila prema planiranju otpreme vozova. - Osposobljavanje za objavljivanje promjene u saobraaju vozova za korisnike usluga. - Osposobljavanje za pregledanje skretnica. - Osposobljavanje za voenje brige o bezbjednosti saobraaja i primjeni propisa kod prijema i otpreme putnika i stvari. - Posjedovanje sistematinosti i odgovornosti u radu. - Poznavanje jedanog stranog jezika. - Posjedovanje informatike pismenosti. - Racionalno korienje sredstva za rad, materijala, energije i vremena. - Primjena propisa zatite na radu i zatite okoline. 4. Uslovi za upis, odnosno ukljuivanje u program za obrazovanje odraslih - U srednje struno obrazovanje u etvorogodinjem trajanju mogu se upisati lica koja su zavrila osnovnu kolu ili zavrila dvogodinju strunu kolu. - U redovno obrazovanje mogu se upisati i lica koja nijesu starija od 17 godina, izuzetno lica do 18-te godine uz odobrenje Nastavnikog vijea kole. - Lica koja su napunila 18 godina ukljuuju se u program za obrazovanje odraslih. 5. Trajanje obrazovanja - Obrazovanje po obrazovnom programu Saobraajno transportni tehniar traje etiri godine.

4

6. Prohodnost - U redovnom obrazovanju uenici napreduju u vii razred ako su iz svih predmeta tekue godine postigli pozitivnu ocjenu i obavili profesionalnu praksu. - Lica koja su zavrila dvogodinju strunu kolu mogu se upisati u drugi ili trei razred s obzirom na vrstu programa prethodnog obrazovanja uz polaganje dopunskih i diferencijalnih ispita. - Odrasli napreduju po programu u skladu sa planom za izvoenje obrazovnog programa za odrasle - koji donosi kola. 7. Obrazovanje koje se stie - Zavretkom obrazovnog programa uenik stie srednje struno obrazovanje u etvorogodinjem trajanju SAOBRAAJNO TRANSPORTNI TEHNIAR.

5

POSEBNI DIO 1. PREDMETNI PROGRAMI 1.1. OPTEOBRAZOVNI PREDMETI 1.1.1. MATERNJI JEZIK I KNJIEVNOST 1.1.2. MATEMATIKA 1.1.3. STRANI JEZIK 1.1.4. INFORMATIKA 1.1.5. FIZIKO VASPITANJE 1.1.6. ISTORIJA 1.1.7. GEOGRAFIJA 1.1.8. SOCIOLOGIJA 1