of 88 /88
САОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ САОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ Наставник: Наставник: др Драган Јовановић, дипл. инж. саоб., др Драган Јовановић, дипл. инж. саоб., доцент доцент [email protected]. [email protected]. rs rs ДОБОЈ ДОБОЈ

Saobracajno Pravo

Embed Size (px)

Text of Saobracajno Pravo

Page 1: Saobracajno Pravo

САОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТСАОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Наставник:Наставник: др Драган Јовановић, дипл. инж. саоб., доцент др Драган Јовановић, дипл. инж. саоб., доцент[email protected]@uns.ac.rsrs

ДОБОЈДОБОЈ

Page 2: Saobracajno Pravo

УВОДНЕ НАПОМЕНЕУВОДНЕ НАПОМЕНЕ Развој саобраћајаРазвој саобраћаја

Релативно млада област изучавањаРелативно млада област изучавања

Савремени смисаоСавремени смисао - - високо нормирана областвисоко нормирана област - - прописују и ограничавајупрописују и ограничавају - схватање- схватање

- - захтеви (организација, безбедност, ...)захтеви (организација, безбедност, ...) - - учеснициучесници - технологија- технологија

Нове појаве (потребе)Нове појаве (потребе)

Page 3: Saobracajno Pravo

ДРЖАВА И ПРАВОДРЖАВА И ПРАВО Тесно везаниТесно везани

- - опстанакопстанак - - организацијаорганизација - економија- економија

- - уређују односеуређују односе - - степен правнестепен правне норме норме

ЦИЉЦИЉ

Page 4: Saobracajno Pravo

ДРУШТВЕНЕ НОРМЕДРУШТВЕНЕ НОРМЕ

Организован живот Организован живот – – није могућ

ШТА чинити? ШТА чинити? – дефинисати правила– дефинисати правила

Однос:Однос: природне и природне и друштвене друштвене норменорме - - настанка настанка (природне законитости -воља човека)(природне законитости -воља човека)

- - предмет предмет (материја-свест)(материја-свест)

- снага деловања - снага деловања (неминовност - не)(неминовност - не)

- циљ - циљ (немају циљ - имају)(немају циљ - имају)

- санкција - санкција (немају- најчешће имају)(немају- најчешће имају)

Најзначајније Најзначајније – обичаји и морал– обичаји и морал

Page 5: Saobracajno Pravo

ДРУШТВЕНЕ НОРМЕДРУШТВЕНЕ НОРМЕ Обичаји:Обичаји: - - настају дуготрајним понављањемнастају дуготрајним понављањем - - завршетак – завршетак – осећај обавезностиосећај обавезности

- утицај великог броја фактора - утицај великог броја фактора (разлике)(разлике)

- друштвене санкције - друштвене санкције (подсмех, осуде и сл.)(подсмех, осуде и сл.)

- проблем - инертност- проблем - инертност

- - снага свести – снага свести – да ли је нешто добро или неда ли је нешто добро или не

- - класна категорија – класна категорија – индивидуалноиндивидуално

- положај у друштву- положај у друштву - санкција - санкција (грижа савести)(грижа савести)

- веома јака - веома јака (кршење правне норме)(кршење правне норме)

Морал:Морал:

Page 6: Saobracajno Pravo

ДРУШТВЕНЕ НОРМЕДРУШТВЕНЕ НОРМЕ

Page 7: Saobracajno Pravo

ПРАВНЕ НОРМЕПРАВНЕ НОРМЕ

“Возач и путници у моторном возилу у коме су уграђени, односно постоје места за уградњу сигурносних појасева, дужни су да у саобраћају на путу користе сигурносни појас на начин који је предвидео произвођач возила ”

СЛ глас. РС, 41/2009, Члан 3СЛ глас. РС, 41/2009, Члан 30, 0, став 1.:став 1.:

Page 8: Saobracajno Pravo

ПРАВНЕ НОРМЕПРАВНЕ НОРМЕ

Опште Опште (возила, путеви, правила и сл.) ПосебнеПосебне (организације, возаче и сл.) ПојединачнеПојединачне (Савет за БС и сл.)

Page 9: Saobracajno Pravo

ПРАВНЕ НОРМЕПРАВНЕ НОРМЕ

Императивне Императивне (налаже понашање, нема слободе)

ПрохибитивнеПрохибитивне (забрањује понашање)

ОвлашћујућеОвлашћујуће (може али не мора)

АлтернативнеАлтернативне (две или више могућности)

ДиспозитивнеДиспозитивне (изјавом створити диспозицију)

ТехничкеТехничке (правила и стандарди)

Page 10: Saobracajno Pravo

ПРАВНЕ НОРМЕПРАВНЕ НОРМЕ

Вакација Вакација (од објављивања до ступања на снагу)

СтатичнеСтатичне

Page 11: Saobracajno Pravo

ВАЖЕЊЕ ПРАВНЕ НОРМЕВАЖЕЊЕ ПРАВНЕ НОРМЕ

Временско Временско (престанак) - - аброгација (аброгација (доношење нове нормедоношење нове норме)) - - дерогација (дерогација (нови законнови закон)) - дотрајалост (- дотрајалост (нема предмета регулисањанема предмета регулисања))

ПросторноПросторно - - начело територијалитетаначело територијалитета - - начело персоналитетаначело персоналитета

Page 12: Saobracajno Pravo

ПРАВНЕ НОРМЕПРАВНЕ НОРМЕ

• Аутентично (субјект који је донео)• Казуистичко (судски и управни орган)• Доктринирано (научни или стручни радници)

ТУМАЧЕЊЕ (смисао, садржина, сврха и сл.)

Према субјекту:

Средства тумачења:• Језичко (правила језика, значење речи)• Логичко (правила логике)• Систематичко (утврђивање везе, место и везе)• Историјско (анализа развоја)• Телеолошко (утврђивање циља)

Page 13: Saobracajno Pravo

ОПШТИ ДЕООПШТИ ДЕО

ПОЈАМ и ЗНАЧАЈ саобраћаја

Развој саобраћаја

- - ужи смисао (превоз људи и робе)ужи смисао (превоз људи и робе) - - шири смисао (цевоводи и информације)шири смисао (цевоводи и информације)

- - краљ Дарије-2.600краљ Дарије-2.600 km km--Сусе – Садра (521 п.н.е)Сусе – Садра (521 п.н.е) - - пут свиле (10.000 пут свиле (10.000 kmkm)) - стари Рим (600.000 - стари Рим (600.000 kmkm)) - - Робер Естијен (Водич француских путева-1553.)Робер Естијен (Водич француских путева-1553.) - Џон Макадам- Џон Макадам - развој технологије- развој технологије

Page 14: Saobracajno Pravo

ОПШТИ ДЕООПШТИ ДЕО

Развој саобраћајног праваРазвој саобраћајног права - - Хамурабијев законик-2000. п.н.е. (градња бродова)Хамурабијев законик-2000. п.н.е. (градња бродова) - - стари Римстари Рим - Муленска повеља-1222. – проглашење краљ. пута- Муленска повеља-1222. – проглашење краљ. пута - - Душанов законик-1349. (аспект трговине) Душанов законик-1349. (аспект трговине) - - Road Act Road Act -1766.-систем финансирања путева-1766.-систем финансирања путева

ОСОБИНЕ саобраћаја (савремени смисао) - - економичност економичност (рационализација трошкова)(рационализација трошкова)

- - безбедност (смањење последица)безбедност (смањење последица)

Page 15: Saobracajno Pravo

ОПШТИ ДЕООПШТИ ДЕО

Предмет изучавања (организација превоза, безбедност саобраћаја, одговорност за непоштовање прописа или неизвршење уговора о превозу)

Појам СП (скуп норми, регулишу односе, саобраћај)

Субјекти (саобраћајна и остала правна лица која учествују у саобраћају, субјекти одржавања путева, корисници саобраћајних услуга и др.) Методе изучавања - - нормативно-догматска (нормативна чињеница)нормативно-догматска (нормативна чињеница) - - социолошка (уважава услове и узроке доношења)социолошка (уважава услове и узроке доношења) - историјска (резултат друштв.-историјског развоја)- историјска (резултат друштв.-историјског развоја) - правно-компаративна (изводе закључци)- правно-компаративна (изводе закључци) - филозофско-спекулативна (какви би требали бити)- филозофско-спекулативна (какви би требали бити)

Page 16: Saobracajno Pravo

ОПШТИ ДЕООПШТИ ДЕО Извор СП Извор СП (правни акти)

- - међународнимеђународни (конвеције, споразуми, протоколи и др.)(конвеције, споразуми, протоколи и др.)

• према садржини (легислативне и контрактуелне)• броју уговорних страна (билатер. и мултиратер.)• географском домашају (генералне и регионалне)• приступу (отворене, полуотворене и затворене)

а)а) безбедност саобраћаја безбедност саобраћаја • о саобраћају на путевима (Беч, 1968.)• о друмској сигнализацији (Беч, 1968.)• о међународном превозу опасне робе (Женева, 1967.)

Page 17: Saobracajno Pravo

ОПШТИ ДЕООПШТИ ДЕО Извор СП Извор СП (правни акти)

б)б) имовинске конвенцијеимовинске конвенције• међун. превоз робе друмом (Женева, 1956.)• међун. превозу путника и пртљага (Женева, 1973.)• о међународном превозу опасне робе (Женева, 1967.)

ц)ц) царинске конвенцијецаринске конвенције• међун. превоз робе (Женева, 1975.)• привр. увоз комерц. друмских возила (Женева, 1956.)

- - унутрашњиунутрашњи • закони • подзаконски акти • локални прописи• акти компаније

Page 18: Saobracajno Pravo

ПУТЕВИПУТЕВИ ЗначајЗначај

Правна доктринаПравна доктрина – елеменат појма пута

Page 19: Saobracajno Pravo

ПУТЕВИПУТЕВИ Шта припада јавном путу?

- горњи и доњи строј,горњи и доњи строј,- путни грађевински објекти,путни грађевински објекти,- саобраћајни знакови,саобраћајни знакови,- опрема пута,опрема пута,- прикључци,прикључци,- земљишни појас,земљишни појас,- тротоари и бициклистичке стазе,тротоари и бициклистичке стазе,- ваздушни простор изнад пута (7ваздушни простор изнад пута (7mm),),

Јединствена телесна ствар

Page 20: Saobracajno Pravo

ПУТЕВИПУТЕВИ Правни настанак и престанак пута

а)а) настанак настанак • посебан правни акт• пуштање у саобраћај• процедура

б)б) престанакпрестанак• посебан правни акт (орган који је донео одлуку)• дефинисати правни режим површине

Page 21: Saobracajno Pravo

ПУТЕВИПУТЕВИ Правни режим јавног пута

• добро у општој употреби, једнако за све под истим условима

• у државном власништву (не може се стицати имовинска права)

• посебан јавно-правни режим (за све фазе “живота”)

Page 22: Saobracajno Pravo

ПУТЕВИПУТЕВИ Коришћење јавних путева• “добро у општој употреби”• “границе намене” – извесна ограничења

- - макс. ширина возила са теретом – 2,5 макс. ширина возила са теретом – 2,5 mm

- - макс. висина возила са теретом – 4,0 макс. висина возила са теретом – 4,0 mm

- - макс. дужина: ПА – 6,0 макс. дужина: ПА – 6,0 mm; аутобус са приколиц. - 20,0 ; аутобус са приколиц. - 20,0 mm

- - макс. тежина:макс. тежина: скуп возила – 40,0 скуп возила – 40,0 tt;; једнострука осовина – 10,0 једнострука осовина – 10,0 tt;; двострука осовина - 16,0 двострука осовина - 16,0 tt

• СПЕЦИЈАЛНА коришћења путева- - преко “границе намене”преко “границе намене”

- - посебан правни актпосебан правни акт

• посредно и непосредно коришћење – питање одговорности

Page 23: Saobracajno Pravo

ПУТЕВИПУТЕВИ Дефиниције ““Пут је изграђена, односно утврђена површина коју као Пут је изграђена, односно утврђена површина коју као саобраћајну површину могу да користе сви или одређени саобраћајну површину могу да користе сви или одређени учесници у саобраћају, под условима одређеним законом и учесници у саобраћају, под условима одређеним законом и другим прописима.”другим прописима.”

““Јавни Пут је пут од општег значаја који могу да под Јавни Пут је пут од општег значаја који могу да под једнаким условима користе сви или одређени учесници и који је једнаким условима користе сви или одређени учесници и који је надлежни орган прогласио као такав.”надлежни орган прогласио као такав.” ““Аутопут је државни пут намењен искључиво за саобраћај мотоцикала, путничких возила, теретних возила и аутобуса, са или без прикључних возила, са физички одвојеним коловозним тракама за саобраћај из супротних смерова, са најмање две саобраћајне траке по смеру и једном зауставном траком за сваки смер, без укрштања у нивоу са другим путевима и железничким или трамвајским пругама, са потпуном контролом приступа, на који се може укључити или искључити само одређеним и посебно изграђеним јавним путем и као такав обележен прописаним саобраћајним знаком.”.”

Page 24: Saobracajno Pravo

ПУТЕВИПУТЕВИ Дефиниције ““Некатегорисани Пут је пут који може под једнаким Некатегорисани Пут је пут који може под једнаким условима да користи већи број корисника.”условима да користи већи број корисника.” ““ММотопут је државни пут намењен искључиво за саобраћај мотоцикала, путничких возила, теретних возила и аутобуса, са или без прикључних возила и као такав обележен прописаним саобраћајним знаком.”.”

““Улица је јавни пут у насељу који саобраћајно повезује делове насеља.”.”

““Противпожарни пут је посебно обележни уздужни део око стамбених објеката, гаражних простора, спортских и других пословних објеката на којима је забрањено заустављање и паркирање возила.”.” ““Земљани пут је пут без изграђеног коловозног застора, па и када на прикључку на други пут има изграђен коловозни застор.”.”

Page 25: Saobracajno Pravo

ПУТЕВИПУТЕВИ Врсте-према значају• државни путеви I реда (територију државе са међународним-европским путевима, односно део су мреже европских путева; територију државе са територијом суседних држава; целокупну територију државе или привредно значајна насеља на територији државе)• државни путеви II реда (два или више округа или њихова

подручја)• општински путеви (територију општине, односно града, као и територију општине односно града са мрежом државних путева)

Заштитни појас – од спољне ивице коловоза• државни путеви I реда (аутопутеви) – 40 m• државни путеви I реда – 20 m• државни путеви II реда – 15 m• државне бициклистичке стазе – 5 m

Page 26: Saobracajno Pravo

ПУТЕВИПУТЕВИ Управљање и одржавање јавних путева• изградња – велика улагања, експлоатација дуга

• стратешке активности управљања (трајно, безбедно)- заштита,заштита,- инвестиције,инвестиције,- изградња, реконструкција, одржавање,изградња, реконструкција, одржавање,- планирање,планирање,- прикупљање и располагање средствима,прикупљање и располагање средствима,- вођење евиденцијавођење евиденција- бројање саобраћајабројање саобраћаја

• поверавање другим субјектима - одржавање

Page 27: Saobracajno Pravo

ПУТЕВИПУТЕВИ Управљање и одржавање јавних путева• одржавање

• накнаде (малопродајна цена горива, накнада за

возила, ванредни превоз, табли и натписи,...)

- отклањање недостака,отклањање недостака,- поправке,поправке,- мања проширења и ојачавање коловоза,мања проширења и ојачавање коловоза,- постављање, отклањање и замену верт. сигнализације,постављање, отклањање и замену верт. сигнализације,- обнављање хоризонталне сигнализације,обнављање хоризонталне сигнализације,- зимско одржавање,зимско одржавање,- одржавање путног земљишта,одржавање путног земљишта,- постављање оградапостављање ограда

Page 28: Saobracajno Pravo

ПУТЕВИПУТЕВИ Саобраћајна сигнализација• саобраћај – специфична област

- нормативнонормативно- техничко регзлисање,техничко регзлисање,- овлашћена лицаовлашћена лица• правна природа

- симболи – нису опште прихваћенисимболи – нису опште прихваћени- некада иста понашања,некада иста понашања,- јача правна снагајача правна снага• основне разлике (саоб. знак-правна норма)

- надлежност и број органа који их доносенадлежност и број органа који их доносе- природа елемената правне норме,природа елемената правне норме,- процедура доношења и конкретизацијепроцедура доношења и конкретизације- место и техника саопштавањаместо и техника саопштавања- просторно и временско важењепросторно и временско важење- могућност понашања (ангажовање чула и способности)могућност понашања (ангажовање чула и способности)

Page 29: Saobracajno Pravo

ПУТЕВИПУТЕВИ Одговорност• за штету на путу• због стања пута

Page 30: Saobracajno Pravo

ВОЗИЛАВОЗИЛА Аспекти:• правни• технички• економски

Појам• мноштво појмова (возило, моторно возило, путнички аутомобил, теретно возило, специјално возило, радно возило, комбиновано возило, аутобус, тролејбус, трамвај, зглобни аутобус, трактор, мотоцикл, лаки трицикл. тешки трицикл, бицикл с мотором, мопед, туристички воз, радна машина, мотокултиватор, носивост, маса, ...)

Page 31: Saobracajno Pravo

ВОЗИЛАВОЗИЛА Дефиниције ““моторно возило је возило које се покреће снагом сопственог мотора, које је по конструкцији, уређајима, склоповима и опреми намењено и оспособљено за превоз лица, односно ствари, за обављање радова, односно за вучу прикључног возила, осим шинских возила.”.”

““трактор је моторно возило које има најмање две осовине и које је првенствено намењено за вучење, гурање, ношење или погон измењивих прикључака за извођење првенствено пољопривредних, шумских или других радова и за вучу прикључних возила за трактор.”.”

““регистровано возило је возило које је уписано у јединствени регистар возила и за које је издата саобраћајна дозвола, регистарске таблице и регистрациона налепница.”.”

Page 32: Saobracajno Pravo

ВОЗИЛАВОЗИЛА Конвенција о саобраћају на путевима• даје дефиниције појединих врста возила• не улази у својинска права• технички услови – моторна возила• унутрашњи извори – строжији-потписнице

Није део територије• однос: власник возила и државе

Услови• јасно дефинисани• зависност од врсте и категорије возила• величина ризика

Page 33: Saobracajno Pravo

ВОЗИЛАВОЗИЛА Испитивање возила• одобрење (атест) – конструкционе особине и уређаји• сва моторна и прикључна возила, резервни делови

Измена техничког стања• различито од “преправке”

Хомологација• једнобразни услови – изједначавање израде и квалит.

Индивидуализација• регистрација –даје право учешћа - исправа (саобраћајна дозвола) - спољна ознака (регистарске таблице)• регистарски број возила (од бројева, бројева и слова) - бројеви-арапски - слова-велика латинице

Tехнички преглед возила

Page 34: Saobracajno Pravo

ВОЗИЛАВОЗИЛА Индивидуализација• евиденције регистрованих возила• ознаке за идентификацију моторних и прикључних возила (марка, ознака произвођача, фабрички број производње)• знак за распознавање државе

Page 35: Saobracajno Pravo

ПРОПИСИ О БЕЗБЕДНОСТИПРОПИСИ О БЕЗБЕДНОСТИДРУМСКОГ САОБРАЋАЈАДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА

Зависност - - специфичност гране саобраћајаспецифичност гране саобраћаја - - техничкихтехничких условауслова - економских услова- економских услова - природних услова- природних услова - друштвених услова- друштвених услова

Специфичност - - уска површина, свима доступнауска површина, свима доступна - - хетерогеност учесника и возилахетерогеност учесника и возила

Page 36: Saobracajno Pravo

ПРОПИСИ О БЕЗБЕДНОСТИПРОПИСИ О БЕЗБЕДНОСТИДРУМСКОГ САОБРАЋАЈАДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА

Бројне НОРМЕ којим су регулисани

- - путевипутеви - - саобраћајна сигнализацијасаобраћајна сигнализација - возила- возила - учесници- учесници - правила саобраћаја- правила саобраћаја - дужности у случају СН- дужности у случају СН - организација БС- организација БС - дужности и права субјеката БС- дужности и права субјеката БС - најзначајније мере БС- најзначајније мере БС

Page 37: Saobracajno Pravo

ПРОПИСИ О БЕЗБЕДНОСТИПРОПИСИ О БЕЗБЕДНОСТИДРУМСКОГ САОБРАЋАЈАДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА

Специфичности правног регулисања БС - - различите технике регулисања односа, стањаразличите технике регулисања односа, стања и понашања и понашања - - ограничена слобода избора понашањаограничена слобода избора понашања - високо-нормирана област- високо-нормирана област - ограничени процесни статус- ограничени процесни статус - забрана употребе алкохола- забрана употребе алкохола - надрилекарство- надрилекарство - неморална накнада штете- неморална накнада штете - саопштавање намера- саопштавање намера - повратништво- повратништво

Page 38: Saobracajno Pravo

ПРОПИСИ О БЕЗБЕДНОСТИПРОПИСИ О БЕЗБЕДНОСТИДРУМСКОГ САОБРАЋАЈАДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА

Правила саобраћаја - - понашање и радње на путупонашање и радње на путу - - општа и посебна правилаопшта и посебна правила - функција величине ризика- функција величине ризика - начела понашања (неповерења, поверења,- начела понашања (неповерења, поверења, ограниченог поверења, дефанзивна вожња) ограниченог поверења, дефанзивна вожња)

Услови за управљање возилом - - зависност категорије возилазависност категорије возила - - два услова (психо-физичке способности, знање идва услова (психо-физичке способности, знање и вештине) вештине) - различити услови (старост и возачка исправа)- различити услови (старост и возачка исправа)

Page 39: Saobracajno Pravo

ПРОПИСИ О БЕЗЕДНОСТИПРОПИСИ О БЕЗЕДНОСТИДРУМСКОГ САОБРАЋАЈАДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА

Организација БС - - садржина и начин спровођења мерасадржина и начин спровођења мера - - “подела рада”“подела рада” - посебна пажња:- посебна пажња:

• припрема људи за саобраћајприпрема људи за саобраћај• услови за рад појединих субјеката (кадар, опрема)услови за рад појединих субјеката (кадар, опрема)• програм и начин полагања возачког испитапрограм и начин полагања возачког испита• минимум здравствених условаминимум здравствених услова• садржај активности унутрашње контролесадржај активности унутрашње контроле• превентивне мерепревентивне мере• репресивне меререпресивне мере

Page 40: Saobracajno Pravo

ПРОПИСИ О БЕЗЕДНОСТИПРОПИСИ О БЕЗЕДНОСТИДРУМСКОГ САОБРАЋАЈАДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА

Дужности у случају СН - - остати на месту незгодеостати на месту незгоде - - предузети мере да не дође до нове незгодепредузети мере да не дође до нове незгоде - пружити помоћ повређенима- пружити помоћ повређенима - обавестити надлежне органе- обавестити надлежне органе - сачувати трагове- сачувати трагове - омогућити одвијање саобраћаја (- омогућити одвијање саобраћаја (ако постоје условиако постоје услови))СН са мањом материјалном штетом - - рационализацијарационализација - - европски извештај – право за накнаду штетеевропски извештај – право за накнаду штете

Page 41: Saobracajno Pravo

ПРЕВОЗ ОПАСНИХ МАТЕРИЈАПРЕВОЗ ОПАСНИХ МАТЕРИЈА Значајно место у обиму превоза Повећана опасност за околину Европски Споразум о Међународном превозу опасних роба (ADR, забрањује или одобрава превоз под неким условима)

Споразум о превозу Анекс А - - материје искључене из превозаматерије искључене из превоза - - превоз материја под посебним условимапревоз материја под посебним условима - списак опасних материја- списак опасних материја - посебни прописи (паковање, натписи, листице- посебни прописи (паковање, натписи, листице опасности, товарни лист) опасности, товарни лист) - слање неупаковане робе- слање неупаковане робе - начин слања и ограничења- начин слања и ограничења

Page 42: Saobracajno Pravo

ПРЕВОЗ ОПАСНИХ МАТЕРИЈАПРЕВОЗ ОПАСНИХ МАТЕРИЈА Анекс Б - - општи прописи за превоз (возила, опрема, посадаопшти прописи за превоз (возила, опрема, посада возила, манипулације робом и возилом) возила, манипулације робом и возилом) - - посебни прописипосебни прописи Унутрашњи прописи - усклађени Класе – 9 класа - - експлозивнеексплозивне - - гасовигасови - запаљиве течности- запаљиве течности - запаљиве чврсте материје- запаљиве чврсте материје - отрови- отрови - радиоактивне- радиоактивне - корозивне- корозивне - остале- остале

Page 43: Saobracajno Pravo

ПРЕВОЗ ОПАСНИХ МАТЕРИЈАПРЕВОЗ ОПАСНИХ МАТЕРИЈА Заједничке мере безбедности - начин паковања- начин паковања - утовар- утовар - истовар- истовар Амбалажа - у складу са међународним споразумима- у складу са међународним споразумима - затворена и непропустљива- затворена и непропустљива - материјал отпоран на нагризање и једињења- материјал отпоран на нагризање и једињења Контејнери, цистерне и судови - контрола- контрола - постављање- постављање - ознаке – листице опасности- ознаке – листице опасности

Page 44: Saobracajno Pravo

ПРЕВОЗ ОПАСНИХ МАТЕРИЈАПРЕВОЗ ОПАСНИХ МАТЕРИЈА Заједничке мере безбедности у превозу - услови за превоз- услови за превоз - превозна средства (наменска, технички исправна,- превозна средства (наменска, технички исправна, опрема, означена и обележена) опрема, означена и обележена) - исправа о превозу и упутство о посебним мерама- исправа о превозу и упутство о посебним мерама

Исправа о превозу - садржина пошиљке- садржина пошиљке - назнака испуњености услова- назнака испуњености услова - назив и адреса пошиљаоца и примаоца- назив и адреса пошиљаоца и примаоца Упутство о посебним мерама - врсте опасности и последице- врсте опасности и последице - мере које треба предузети- мере које треба предузети - назив институције коју треба обавестити- назив институције коју треба обавестити

Page 45: Saobracajno Pravo

ПРЕВОЗ ОПАСНИХ МАТЕРИЈАПРЕВОЗ ОПАСНИХ МАТЕРИЈА

Посебне мере безбедности према врсти - у функцији ризика- у функцији ризика - понекад и посебно одобрење- понекад и посебно одобрење Захтев - назив и адреса пошиљаоца, превозника и примаоца- назив и адреса пошиљаоца, превозника и примаоца - врсту и количину опасне робе- врсту и количину опасне робе - начина паковања- начина паковања - врсту и ознаку превозног средства- врсту и ознаку превозног средства - датум и час започињања превоза- датум и час започињања превоза

Издавање одобрења

Page 46: Saobracajno Pravo

ПРЕВОЗ ОПАСНИХ МАТЕРИЈАПРЕВОЗ ОПАСНИХ МАТЕРИЈА Посебне мере у друмском саобраћају - дужности посаде возила- дужности посаде возила - уређаји и опрема- уређаји и опрема Посада - нико осим возача, сувозача и пратиоца- нико осим возача, сувозача и пратиоца - од пријема до предаје не сме бити без надзора- од пријема до предаје не сме бити без надзора - забрана поправки (пожар)- забрана поправки (пожар) - брзина кретања - брзина кретања (80% од дозвољене, не већа од 70(80% од дозвољене, не већа од 70km/hkm/h))

- у случају незгоде обавестити станицу полиције- у случају незгоде обавестити станицу полиције Возила и опрема - посебно конструисана и испуњавају услове- посебно конструисана и испуњавају услове - два округла наранџаста светла (напред)- два округла наранџаста светла (напред) - два округла црвена светла (назад)- два округла црвена светла (назад) - два знака за означавање возила- два знака за означавање возила

Page 47: Saobracajno Pravo

ПРЕВОЗ ОПАСНИХ МАТЕРИЈАПРЕВОЗ ОПАСНИХ МАТЕРИЈА Возила и опрема - возачки алат и дизалицу- возачки алат и дизалицу - два противпожарна апарата- два противпожарна апарата - две ручне батеријске лампе- две ручне батеријске лампе - два сигурносна троугла за засутављање- два сигурносна троугла за засутављање - две заставице- две заставице - пијук и две лопате- пијук и две лопате - преносну лампу- преносну лампу - уређај за контролу зрачења- уређај за контролу зрачења

Page 48: Saobracajno Pravo

ОДГОВОРНОСТ У САОБРАЋАЈУОДГОВОРНОСТ У САОБРАЋАЈУ

Масовност противправних понашањаМасовност противправних понашања - - кривична дела 20 до 25 %кривична дела 20 до 25 % - - прекршајно око 90%прекршајно око 90%

ПоследицеПоследице - - различит ниво опасностиразличит ниво опасности - - највише оптерећују: највише оптерећују: саобраћајне незгодесаобраћајне незгоде

Page 49: Saobracajno Pravo

ОДГОВОРНОСТ У САОБРАЋАЈУОДГОВОРНОСТ У САОБРАЋАЈУ

УзроциУзроци - - релативно нова појаварелативно нова појава - - недовољно припремљени људинедовољно припремљени људи - велики број правних норми- велики број правних норми - недисциплина примена прописа- недисциплина примена прописа

Page 50: Saobracajno Pravo

ВРСТЕ ОДГОВОРНОСТИВРСТЕ ОДГОВОРНОСТИ(зависно од природе повреде прописа)(зависно од природе повреде прописа)

- - дело забрањено и кажњиводело забрањено и кажњиво- - урачунљив и крив (узраст)урачунљив и крив (узраст)- не постоје разлози за искључење- не постоје разлози за искључење

КАЗНЕНАИМОВИНСКА

(за штету)

- кривична- прекршајна- привредни преступ- дисциплинска

- вануговорна- уговорна

П Р Е Т П О С Т А В К Е

- - два субјектадва субјекта - - штетна радња (пропуст)штетна радња (пропуст) - настала штета- настала штета - узрочна веза- узрочна веза - противправност- противправност

Page 51: Saobracajno Pravo

КРИВИЧНА ОДГОВОРНОСТКРИВИЧНА ОДГОВОРНОСТ

Кривично делоКривично дело - - одређено у законуодређено у закону - - друштвено опаснодруштвено опасно - противправно- противправно - виност- виност

Казнена политикаКазнена политика - - врсте казниврсте казни - - мере безбедностимере безбедности - казнена политика- казнена политика

Page 52: Saobracajno Pravo

КРИВИЧНА ОДГОВОРНОСТКРИВИЧНА ОДГОВОРНОСТ

Дела угрожавањаДела угрожавања

- - иста радња – различите последицеиста радња – различите последице

За анализу битно:За анализу битно: - - ко може бити извршилац?ко може бити извршилац? - - радња извршењарадња извршења - место извршења- место извршења - последица- последица - санкција- санкција

Page 53: Saobracajno Pravo

КРИВИЧНА ОДГОВОРНОСТКРИВИЧНА ОДГОВОРНОСТ

УГРОЖАВАЊЕ ЈАВНОГ САОБРАЋАЈА

(1) Учесник у саобраћају на путевима који се не придржавасаобраћајних прописа и тиме тако угрози јавни саобраћај дадоведе у опасност живот или тело људи или имовину већегобима, па услед тога код другог наступи лака телесна повреда или имовинска штета преко десет хиљада динара казниће сезатвором до три године

(2) Ко угрожавањем железничког, бродског, трамвајског,тролејбуског, аутобуског саобраћаја или саобраћајажичаром доведе у опасност живот или тело људи илиимовину већег обима казниће се затвором од шест месецидо пет година

(3) Ако је дело из ст. 1. и 2. овог члана учињено из нехатаучинилац ће се казнити затвором до једне године

Page 54: Saobracajno Pravo

КРИВИЧНА ОДГОВОРНОСТКРИВИЧНА ОДГОВОРНОСТ

УГРОЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈАОПАСНОМ РАДЊОМ

- - опште дело (свако)опште дело (свако) - - уништење, оштећење, уклањањеуништење, оштећење, уклањање опреме, уређаја, знакова опреме, уређаја, знакова - угрожавање- угрожавање - до 3 године- до 3 године

Page 55: Saobracajno Pravo

КРИВИЧНА ОДГОВОРНОСТКРИВИЧНА ОДГОВОРНОСТ

НЕСАВЕСНО ВРЕШЕЊЕНАДЗОРА

- - одговорно лицеодговорно лице - - несавесностнесавесност

Page 56: Saobracajno Pravo

КРИВИЧНА ОДГОВОРНОСТКРИВИЧНА ОДГОВОРНОСТ

НЕПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ЛИЦУПОВРЕЂЕНОМ У СбН

- - повреда са или због превозног средстваповреда са или због превозног средства - - каква помоћкаква помоћ - судска пракса-мртвом не треба помоћ- судска пракса-мртвом не треба помоћ - само возач- само возач

Page 57: Saobracajno Pravo

КРИВИЧНА ОДГОВОРНОСТКРИВИЧНА ОДГОВОРНОСТ

ТЕШКА ДЕЛА ПРОТИВБЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

- - тежа последицатежа последица - - из члана 195. ст. 1. и 2.из члана 195. ст. 1. и 2. - из члана 197 ст. 1- из члана 197 ст. 1 - из члана 199 ст. 1. и 2.- из члана 199 ст. 1. и 2. - последица увек нехатна- последица увек нехатна

Page 58: Saobracajno Pravo

ПРЕКРШАЈНА ОДГОВОРНОСТПРЕКРШАЈНА ОДГОВОРНОСТ

Повреде јавног пореткаПовреде јавног поретка

Разграничење К.Д. - прекршајРазграничење К.Д. - прекршај - - друштвена опасност и формални критеријумдруштвена опасност и формални критеријум - - субјект одговорностисубјект одговорности - умишљај – нехат- умишљај – нехат - акти којима се прописују- акти којима се прописују

СанкцијеСанкције - - казнеказне - - заштитне мерезаштитне мере

Page 59: Saobracajno Pravo

ПРЕКРШАЈНА ОДГОВОРНОСТПРЕКРШАЈНА ОДГОВОРНОСТ

ПоступакПоступак - - надлежни органнадлежни орган - - редованредован - сумарни – скраћен- сумарни – скраћен - наплата на лицу места- наплата на лицу места

Page 60: Saobracajno Pravo

ПРИВРЕДНИ ПРЕСТУППРИВРЕДНИ ПРЕСТУП

Општа обележјаОпшта обележја

- - правно и одговорно лицеправно и одговорно лице

Повреда правила о привредном Повреда правила о привредном финансијском пословању финансијском пословању

Субјект одговорностиСубјект одговорности

Акти: закон и уредбаАкти: закон и уредба ПоступакПоступак - - јавни тужилац и оштећенијавни тужилац и оштећени - - суд – води поступаксуд – води поступак - санкције- санкције - заштитне мере- заштитне мере

Page 61: Saobracajno Pravo

ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ

Повреда радних обавезаПовреда радних обавеза

Продужена рука друштвене репресијеПродужена рука друштвене репресије

Поступак аутономанПоступак аутономан

СанкцијеСанкције

Независно од кривичне и прекршајнеНезависно од кривичне и прекршајне

Page 62: Saobracajno Pravo

ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТУОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТУ

Врсте и претпоставкеВрсте и претпоставке

Критеријуми одговорностиКритеријуми одговорности1. Критеријум кривње: доказати1. Критеријум кривње: доказати

- - штетну радњуштетну радњу- - штетуштету- узрочну везу- узрочну везу- кривицу- кривицу

2. Критеријум узрочности, објективна одговорност2. Критеријум узрочности, објективна одговорност- - радњарадња- - узрочна везаузрочна веза- штета- штета

Не одговара по 2. критеријуму – виша силаНе одговара по 2. критеријуму – виша сила - кривица оштећеног - кривица оштећеног - кривица 3 лица- кривица 3 лица

Page 63: Saobracajno Pravo

ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТУОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТУ

Одговорност појединих корисника МВОдговорност појединих корисника МВ- - возачвозач- - власник - корисниквласник - корисник- предузетник погона- предузетник погона- противправни држалац возила- противправни држалац возила

Одговорност предузећа за своје радникеОдговорност предузећа за своје раднике

Поправљање штетеПоправљање штете- - натурална реституцијанатурална реституција- - накнаданакнада- сатисфакција- сатисфакција

Page 64: Saobracajno Pravo

ВРСТЕ ДРУМСКОГ ПРЕВОЗАВРСТЕ ДРУМСКОГ ПРЕВОЗА

Предмет Предмет (путници и роба)

ПодручјеПодручје

НаменаНамена

- - унутрашњиунутрашњи- - међународни међународни (погранични, билатерални, транзитни, за треће земље)

- - јавнијавни- - за своје потребеза своје потребе

Начин организовањаНачин организовања- - линијскилинијски- - ванлинијскиванлинијски

Page 65: Saobracajno Pravo

ОСОБЕ У ТРАНСПОРТУОСОБЕ У ТРАНСПОРТУ

ПошиљалацПошиљалац

ПревозникПревозник ПрималацПрималац

Page 66: Saobracajno Pravo

ОРГАНИЗАЦИЈА ЈАВНОГОРГАНИЗАЦИЈА ЈАВНОГДРУМСКОГ ТРАНСПОРТАДРУМСКОГ ТРАНСПОРТА

Закон о превозу у друмском саобраћајуЗакон о превозу у друмском саобраћају Закон о превозу у међународномЗакон о превозу у међународном друмском саобраћају друмском саобраћају

Page 67: Saobracajno Pravo

ЈАВНИ ПРЕВОЗЈАВНИ ПРЕВОЗ ОбележјаОбележја

- - намењен трећим лициманамењен трећим лицима- доступан свима под истим условимадоступан свима под истим условима- право на накнадуправо на накнаду

Линијски превозЛинијски превоз- - унапред утврђен ред вожње (објављен)унапред утврђен ред вожње (објављен) садржај: итинерер, фреквенција, станице исадржај: итинерер, фреквенција, станице и стајалишта, време поласка и доласка стајалишта, време поласка и доласка број и врста линије, рок важењаброј и врста линије, рок важења- цена превозацена превоза- поштовање реда вожњепоштовање реда вожње

Page 68: Saobracajno Pravo

ВРСТЕ ЛИНИЈАВРСТЕ ЛИНИЈА ПросторПростор

- - градскеградске- приградскеприградске- локалнелокалне- међумеснемеђумесне- међурепубличкемеђурепубличке- међународнемеђународне

Измена корисникаИзмена корисника- - редовнаредовна- експреснаекспресна- директнадиректна

СталностСталност- - сталнистални- сезонскисезонски- повремениповремени

Page 69: Saobracajno Pravo

ВРСТЕ ЛИНИЈАВРСТЕ ЛИНИЈА

Начин отварања линијеНачин отварања линије- - регистрацијарегистрација- усклађивањеусклађивање- конкурсконкурс- концесијаконцесија

Page 70: Saobracajno Pravo

ВАНЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗВАНЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ

Задовољење потреба јавностиЗадовољење потреба јавности- - кружнакружна- наизменичнанаизменична- превоз путника у одласкупревоз путника у одласку- вожња по договорувожња по договору

Page 71: Saobracajno Pravo

ПРЕВОЗ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕПРЕВОЗ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ

Потребе имаоца возилаПотребе имаоца возила

- - превоз гостију (хотел)превоз гостију (хотел)- превоз болесника (здравствене установе)превоз болесника (здравствене установе)- превоз туристапревоз туриста- превоз кандидата за обуку возачапревоз кандидата за обуку возача

СпецифичностиСпецифичности

Page 72: Saobracajno Pravo

АУТОБУСКЕ СТАНИЦА И СТАЈАЛИШТААУТОБУСКЕ СТАНИЦА И СТАЈАЛИШТА

Посебо изграђен објекатПосебо изграђен објекат

- - прихват и отрема путника, аутобуса и особљаприхват и отрема путника, аутобуса и особља

НаменаНамена

-пословна зграда са билетарницомпословна зграда са билетарницом- прикључни путевиприкључни путеви- чекаоницачекаоница- гардеробагардероба- средства везесредства везе- разгласне уређајеразгласне уређаје- пероне са надстрешницамапероне са надстрешницама- паркиралиште за аутобусепаркиралиште за аутобусе

УсловиУслови

Page 73: Saobracajno Pravo

АУТОБУСКЕ СТАНИЦА И СТАЈАЛИШТААУТОБУСКЕ СТАНИЦА И СТАЈАЛИШТА

- јавни санитарни чворјавни санитарни чвор- расветарасвета- истакнут извод из реда вожњеистакнут извод из реда вожње

УсловиУслови

Евиденције - контролаЕвиденције - контрола СтајалиштеСтајалиште

- укрцавање и искрцавање путникаукрцавање и искрцавање путника- изграђена ван коловозаизграђена ван коловоза- прописно обележенапрописно обележена- уређенауређена- постављен ред вожњепостављен ред вожње- ТАКСИ стајалиштеТАКСИ стајалиште

Page 74: Saobracajno Pravo

САОБРАЋАЈНА ИНСПЕКЦИЈАСАОБРАЋАЈНА ИНСПЕКЦИЈА

- управни надзоруправни надзор

Државни органДржавни орган

Овлашћења - контролаОвлашћења - контрола- превозна средствапревозна средства- саобраћајне терминалесаобраћајне терминале- превозне исправепревозне исправе- идентитет превозникаидентитет превозника- ред вожњеред вожње

- отклањање недостатакаотклањање недостатака

Право поступањаПраво поступања

Page 75: Saobracajno Pravo

ТАРИФА у саобраћајуТАРИФА у саобраћају Економски аспектЕкономски аспект - - цена превоза – део цене коштањацена превоза – део цене коштања Правни аспектПравни аспект - - уговорена награда транспортерууговорена награда транспортеру Зависност - - својства и вредност робесвојства и вредност робе - - дужине превозног путадужине превозног пута - количине робе- количине робе - трошкова у току превоза- трошкова у току превоза - посебни услови- посебни услови

Утврђивање - - уговоруговор - - тарифатарифа

Page 76: Saobracajno Pravo

УГОВОРИ О ПРЕВОЗУУГОВОРИ О ПРЕВОЗУ Права и обавезе - - за сваку уговорну странуза сваку уговорну страну

Елементи - - предметпредмет - - цена превозацена превоза Склапање уговора - - писменописмено - - усменоусмено

Page 77: Saobracajno Pravo

УГОВОРИ О ПРЕВОЗУУГОВОРИ О ПРЕВОЗУ Време склапања уговора - - теорија изјаветеорија изјаве - теорија предаје- теорија предаје - теорија примитка- теорија примитка - теорија сазнања- теорија сазнања

Page 78: Saobracajno Pravo

ПРЕВОЗ ПУТНИКАПРЕВОЗ ПУТНИКА Обавеза уредног превоза путника Две основне врсте уговора

превозиоц и путникпревозиоц и путник превозиоц и наручиоц превозапревозиоц и наручиоц превоза

Општа обавеза пријема Одступања

капацитеткапацитет обустава саобраћајаобустава саобраћаја заразна болестзаразна болест непримерено понашањенепримерено понашање

Page 79: Saobracajno Pravo

ПРЕВОЗ ПУТНИКАПРЕВОЗ ПУТНИКА Ред вожње

унапред утврђенунапред утврђен објављенобјављен одустајање (2 сата – 10%, 6 сати)одустајање (2 сата – 10%, 6 сати)

Сметње у току превоза Прекид путовања

до места путовањадо места путовања повратак уз повраћај превознинеповратак уз повраћај превознине одустајање уз надокнаду превознине заодустајање уз надокнаду превознине за преостали део путовања преостали део путовања

Одговорност за штету и повреде путниказа штету и повреде путника

Page 80: Saobracajno Pravo

ПРЕВОЗ ПРТЉАГАПРЕВОЗ ПРТЉАГА Обавеза превоза пртљага Накнада и Пртљажна карта Одговорност

за штетуза штету Захтев за накнаду штете

Page 81: Saobracajno Pravo

ПРЕВОЗ СТВАРИПРЕВОЗ СТВАРИ ЕлементиЕлементи - - предмет-предмет-врста и количина ствариврста и количина ствари - - цена превозацена превоза

Page 82: Saobracajno Pravo

ОБАВЕЗЕ ДРУМСКОГ ПРЕВОЗИОЦАОБАВЕЗЕ ДРУМСКОГ ПРЕВОЗИОЦА

Превоз и чување ствари Примање ствари на превоз

не постоји општа обавезане постоји општа обавеза заснива се на уговорузаснива се на уговору не може примити робу – забрањен превозне може примити робу – забрањен превоз постављање возила за утоварпостављање возила за утовар

Утовар ствари у возило утврђује се уговоромутврђује се уговором придржавати се упутствапридржавати се упутства упутство за чување ствариупутство за чување ствари

Page 83: Saobracajno Pravo

ОБАВЕЗЕ ДРУМСКОГ ПРЕВОЗИОЦАОБАВЕЗЕ ДРУМСКОГ ПРЕВОЗИОЦА Издавање товарног листа

није потребно у свим случајевиманије потребно у свим случајевима на основу захтевана основу захтева три оригинална примеркатри оригинална примерка садржај садржај (обавезан)(обавезан) - - датум и место издавањадатум и место издавања - име и адреса пошиљаоца - име и адреса пошиљаоца - име и сдреса транспортера - име и сдреса транспортера - место и датум преузимања ствари и место циља - место и датум преузимања ствари и место циља - место и адреса примаоца ствари - место и адреса примаоца ствари - опис ствари и начин паковања - опис ствари и начин паковања - број пакета и њихове ознаке и бројке - број пакета и њихове ознаке и бројке - количина ствари - количина ствари - трошкове у вези са превозом - трошкове у вези са превозом

Page 84: Saobracajno Pravo

ОБАВЕЗЕ ДРУМСКОГ ПРЕВОЗИОЦАОБАВЕЗЕ ДРУМСКОГ ПРЕВОЗИОЦА Издавање товарног листа

садржај садржај (обавезан)(обавезан) - инструкције за царинске и друге формалности- инструкције за царинске и друге формалности - изјава да превоз подлеже одредбама Конвенције - изјава да превоз подлеже одредбама Конвенције

садржај садржај (необавезан)(необавезан) - - назнака да је претовар забрањенназнака да је претовар забрањен - утврђивање трошкова које пошиљалац преузима - утврђивање трошкова које пошиљалац преузима - декларација о вредности ствари - декларација о вредности ствари - инструкција пошиљаоца у вези осигурања - инструкција пошиљаоца у вези осигурања - уговорни рок за превоз ствари - уговорни рок за превоз ствари - списак пропратне транспортне документације - списак пропратне транспортне документације

Page 85: Saobracajno Pravo

ОБАВЕЗЕ ДРУМСКОГ ПРЕВОЗИОЦАОБАВЕЗЕ ДРУМСКОГ ПРЕВОЗИОЦА Издавање товарног листа

Превоз ствари

Располагање са стварима

контрола утоварене ствариконтрола утоварене ствари

уговорен начин и маршрутауговорен начин и маршрута чување ствари у току превозачување ствари у току превоза

Пошиљаоц (захтеви)Пошиљаоц (захтеви) - - да се обустави превоз стварида се обустави превоз ствари - да се одложи предаја ствари- да се одложи предаја ствари - да се ствар преда у неком другом месту - да се ствар преда у неком другом месту - да се преда неком другом примаоцу- да се преда неком другом примаоцу - да се ствар врати у место отпреме- да се ствар врати у место отпреме

Page 86: Saobracajno Pravo

ОБАВЕЗЕ ДРУМСКОГ ПРЕВОЗИОЦАОБАВЕЗЕ ДРУМСКОГ ПРЕВОЗИОЦА Располагање са стварима

Превозилац (одбијање)Превозилац (одбијање) - - ако није могућеако није могуће - ако би настала штета другом кориснику превоза - ако би настала штета другом кориснику превоза - ако се не накнади штета- ако се не накнади штета - ако је у супротности са прописима- ако је у супротности са прописима Предаја ствари на циљно место могућност одбијањамогућност одбијања приговориприговори

Page 87: Saobracajno Pravo

ОДГОВОРНОСТ ДРУМСКОГ ПРЕВОЗИОЦАОДГОВОРНОСТ ДРУМСКОГ ПРЕВОЗИОЦА

Губитак, оштећење ствари и закашњење Ослобађање одговорности - - употреба отворених и непокривених возилаупотреба отворених и непокривених возила - недостатак или лоше стање амбалаже - недостатак или лоше стање амбалаже - руковања робом од стране пошиљаоца и примаоца - руковања робом од стране пошиљаоца и примаоца - својства ствари - својства ствари - недостатка и непотпуности ознаке на колетима- недостатка и непотпуности ознаке на колетима

Page 88: Saobracajno Pravo

ОПШТИ УСЛОВИ ПРЕВОЗАОПШТИ УСЛОВИ ПРЕВОЗА Субјекат-Привредна комора

регулишерегулише - - заштитно времезаштитно време - пријем путника - пријем путника - повластице за поједине путнике- повластице за поједине путнике - пријем и чување пртљага- пријем и чување пртљага