Javno preduzece ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE Sarajevo/KZ-02...¢  2015-11-11¢  Javno preduzece
Javno preduzece ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE Sarajevo/KZ-02...¢  2015-11-11¢  Javno preduzece
Javno preduzece ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE Sarajevo/KZ-02...¢  2015-11-11¢  Javno preduzece

Javno preduzece ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE Sarajevo/KZ-02...¢  2015-11-11¢  Javno preduzece

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Javno preduzece ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE Sarajevo/KZ-02...¢ ...

 • Javno preduzece ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE

  d.d.- Sarajevo Podruznica "Eiektrodistribucija", Sarajevo

  Sarajevo, 22.06.2015. Broj: 03-4-63-44833/2015

  Na osnovu clanova 70., 71. i 88. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Sluzbeni glasnik BiH" broj 39/14), clana 88. Statuta Javnog preduzeca Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo -preCisceni tekst, broj: SD-1067/11-19/3.b) od 09.03.201l.godine, broj: SD-28363/11-23/2. od 24.11.2011. godine, broj: SD-7863/12-25/2. od 20.04.2012. godine, clana 73. Pravilnika o nabavkama Javnog preduzeca Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.- Sarajevo, broj: N0-5155/15- 52/5.1 od 26.02.2015. godine i clana 14. Odluke o utvrdivanju i rasporedu ovlastenja Generalnog direktora, izvrsnih direktora, pomocnika generalnog direktora, Sekretara Drustva i direktora podruznica Drustva-precisceni tekst, broj: 06-4276/15 od 11.02.2015. godine, Direktor Podruznice "Elektrodistribucija" Sarajevo, po preporuci Komisije za nabavke, donosi

  ODLUKU

  o izboru najpovoljnijeg ponudaca u postupku javne nabavke usluga po konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda

  Clan 1.

  Kao najpovoljniji ponudac, u postupku javne nabavke usluga po konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda, broj: 10304-KZ-02/15 "Usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije", izabran je:

  SANITACIJA d.o.o. Sarajevo

  · Clan 2.

  Zaduzuje se Sluzba za komercijalne poslove Podruznice "Elektrodistribucija", Sarajevo da u roku od 3 (tri) dana, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana donosenja ove Odluke, istu dostavi ponudaCima koji su blagovremeno dostavili ponude i time ih obavijesti o rezultatima postupka navedenim u odluci.

  Clan 3.

  Ova Odluka stupa na snagu danom donosenja.

  Obrazlozenje:

  U postupku javne nabavke usluga po konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda, broj: 10304- KZ-02/15 "Usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije", ugovorni organ JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Podruznica "Elektrodistribucija" Sarajevo objavio je, dana 11.05.2015. godine, na

  DIREKCIJA

  ilsonovo setal isle 15, 71000 Sarajevo, BiH 1 PODRUZNICA Zmaja ad Bosne 49, 71000 Sarajevo, BiH el: +387 33 75 10 00; Fax: +387 33 75 10 03 1 "ELEKTRODISTRIBUCIJA" Tel.: +387 33 75 10 00; Fax.: +387 33 75 15 75

  www.elektroprivreda.ba 1 SARAJEVO ' www.elektroprivreda.ba - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Reg. broj: UF/ 1-392/ 04 Kantonalni sud Sarajevo 1

  Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005 1

  1549212003366506 - lntesa San paola banka d.d.Bosna i : Hercegovina 1601060000004629- Vakufska banka d.d. Sarajevo 1990490176075902- Sparkasse Bank d.d. Sarajevo

  1/ 3

  Reg. broj: UF/1-2108/ 04 Kantonalni sud Sarajevo Porezni broj: 4200225150030 PDV broj: 200225150005 . 1549212004440587- lntesa San paola banka d.d.Bosna i Hercegovina 1990540073360514- Sparkasse Bank d.d. Sarajevo

 • Portalu Agencije za javne nabavke i Ureda za razmatranje zalbi, Obavjestenje o predmetnoj nabavci, broj 1437-7-2-82-3-9/15.

  Zahtjevi za dostavljanje ponuda poslani su na adrese pet dobavljaca, ito: 1. COSMOSOL GROUP d.o.o. Sarajevo 2. DERATIZER d.o.o. Sarajevo 3. DEZITOX SANITARCI d.o.o. Sarajevo 4. EKO MEDIC d.o.o. Sarajevo 5. SANI-TOX d.o.o. Sarajevo

  Dodatno, Zahtjev za dostavljanje ponude u elektronskoj formi su, sa web stranice ugovornog organa, uz prethodno obavjestenje, preuzeli sljedeci dobavljaci:

  1. EKO-BEL d.o.o. Trn 2. KRISTAL d.o.o. Sarajevo 3. SANACIJA 3D d.o.o. Sarajevo 4. SANIT ACIJA d.o.o. Sarajevo

  Ponude su, prema redoslijedu zaprimanja, blagovremeno dostavili sljede6i ponudaCi:

  Naziv ponuclaca Cijena bez PDV-a Cijena bez PDV-a, s

  Popust popustom

  1. DERA TIZER d.o.o. Sarajevo 9.146,60 KM 8.140,47 :KM 11% 2. DEZITOX SANITARCI d.o.o. Sarajevo 7.360,60 KM 7.360,60 KM NE

  3. SANIT ACIJA d.o.o. Sarajevo 8.464,40 KM 7.872,89 KM 7%

  4. SANACIJA 3D d.o.o. Sarajevo 11.745,80 KM 11.158,51 KM 5%

  Kriterij za dodjelu ugovora je najniza cijena.

  Ukupna procijenjena vrijednost nabavke iznosi 16.000,00 KM.

  Komisija za nabavke, imenovana Odlukom direktora Podruznice "Elektrodistribucija" Sarajevo, broj 03-4-63-31298/2015 od 08.05.2015. godine, je izvrsila otvaranje, pregled i ocjenu pristiglih ponuda i utvrdila da ponude ponudaca DERATIZER d.o.o. Sarajevo, SANITACIJA d.o.o. Sarajevo i SANACIJA 3D d.o.o. Sarajevo u cijelosti ispunjavaju zahtjeve definisane predmetnim tenderom, stoga su ocijenjene prihvatljivim.

  Komisija za nabavke je, dalje, ocijenila neprihvatljivim ponudu ponudaca DEZITOX SANIT ARCI d.o.o. Sarajevo, obzirom da ne ispunjava zahtjeve definisane Konkurentskim zahtjevom. za dostavu ponuda, iz sljede6ih razloga:

  1. DEZITOX SANITARCI d.o.o. Sarajevo

  Tackom 3.2.2 Konkurentskog poziva za dostavljanje ponuda je propisano: , PonuaaCi su duini u ponudi, kao dokaz, dostaviti kopiju potvrde banke o solventnosti, odnosno da racun ponuaaca nije bio u blokadi (6) sest mjeseci prije dostavljanja ponude, zajedno sa popunjenom, potpisanom i ovjerenom izjavom, koja je sastavni dio ovog Konkurentskog zahtjeva. Izjava ne smije biti starija od 15 (petnaest) dana od dana predaje ponude. , Datum potvrde banke mora biti nakon objave obavjestenja o nabavci na portalu Agencije za jav,ne nabavke i Ureda za razmatranje ialbi, odnosno nakon 11.05.2015.godine."

  lvilsonovo setaliste 15, 71000 Sarajevo, BiH 1 PODRUZNICA Zmaja od Bosne 49, 71000 Sarajevo, BIH el: +387 33 75 10 00; Fax: +387 33 75 10 03 1 "ELEKTRODISTRIBUCIJA", Tel.: +387 33 75 10 00; Fax.: +387 33 75 15 75

  www.elektroprivreda.ba 1 SARAJEVO www.elektroprtvreda.ba - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Reg. broj: UF/ 1-392/ 04 Kantonalni sud Sarajevo 1 Reg. broj: UF/ 1-2108/04 Kantonalni sud Sarajevo

  DIREKCIJA Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005 : Poreznl broj: 4200225150030 1549212003366506 - lntesa Sanpaolo banka d.d.Bosna I

  1 PDV broj: 200225150005

  Hercegovina 1549212004440587 -lntesa sanpaolo banka d.d.Bosna i 1601060000004629- Vakufska banka d.d. Sarajevo Hercegovina 1990490176075902- Sparkasse Bank d. d. Sarajevo 1990540073360514- Sparkasse Bank d.d. Sarajevo

  2/ 3

 • Ponudac DEZITOX-SANITARCI d.o.o. Sarajevo nije ispunio navedeni kvalifikacioni uslov, obzirom da u ponudi nije dostavio zahtijevanu potvrdu banke o solventnosti, vee je na listu 24 ponude dostavio Izvjestaj o racunima pravne osobe Centralne banke BiH, kojim se potvrduje da ponudac na dan 28.05.2015 . godine ima aktivan racun u banci. Ponudac time nije na adekvatan naCin dokazao da njegov racun nije bio u blokadi u periodu 6 mjeseci prije dostavljanja ponude.

  Uk d 'b upna OCJena ponu a- 1z r .. d v or naJpovo JniJeg ponu aca prema za hf t k JeVIma 1 pos up" u OCJenJ IVanJa Naziv ponudaca i sjediste Iznos ponude Osvojena pozicija

  DERATIZER d.o .o. Sarajevo 8.140,47 KM 2. SANIT ACIJA d.o.o. Sarajevo 7.872,89 KM 1. SANACIJA 3D d.o.o. Sarajevo 11.158,51 KM 3.

  U skladu sa naprijed navedenim, Komisija za nabavke ugovornog organa je, na osnovu ukupne ocjene dostavljene ponude po kriteriju najnize cijene, predlozila izbor drustva SANITACIJA d.o.o. Sarajevo za najpovoljnijeg ponudaca, sa ponudom u iznosu od 7.872,89 KM (bez PDV-a).

  Na osnovu iznesenog, odluceno je kao u dispozitivu Odluke.

  Pouka o pravnom Iijeku: Protiv ove Odluke moze se podnijeti zalba ugovornom organu (JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Podruznica "Elektrodistribucija" Sarajevo) u roku od 5 (pet) dana, od dana prijema ove Odluke.

  Dostaviti: - PonudaCima - Podruznica "Elektrodistribucija", Sarajevo - a/a

  DIREKCIJA

  ilsonovo setaliste 15, 71000 Sarajevo, BiH el: +387 33 75 10 00; Fax: +387 33 75 10 03

  w.elektroprivreda.ba

  Reg. broj: UF/ 1-392/ 04 Kantonalnl sud Sarajevo Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005 : 1549212003366506 - lntesa Sanpaolo banka d.d.Bosna I

  . I Hercegovrna 1 1601060000004629- Vakufska banka d.d. Sarajevo 1990490176075902- Sparkasse Bank d. d. Sarajevo

  \ ,----

  3/ 3

  120259 120323 120334