Javno preduzece ELEKTROPRIVREDA BOSNE I ... ... Javno preduzece ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Javno preduzece ELEKTROPRIVREDA BOSNE I ... ... Javno preduzece ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE

 • Javno preduzece ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE

  d.d.- Sarajevo Podruznica "Eiektrodlstribucija", Sarajevo

  Postupak nabavke usluga iz Aneksa II. dio B Zakona o javnim nabavkama BiH

  Poziv za dostavu ponuda broj: 101304 ..... NU··001/l5

  Predmet nabavke:

  ''*Usluga periodicnih ljekarskih pregleda zaposlenika na radnim mjestima sa posebnim

  uslovima rada i prethodnih ljekarskih pregleda"'

  Sarajevo, april 2015. godine.

  10304-NU-001115 - 1 -

 • Javno preduzece ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE

  d.d.- Sarajevo Podruznlca "Eiektrodistribucija", Sarajevo

  Sarajevo, 22.04.2015. 2 l "04- 2015 Broj: 03-4-63-27059/2015

  PREDMET: Poziv za dostavu ponuda za uslugu periodicnih ljekarskih pregleda zaposlenika na radnim mjestima sa posebnim uslovima rada i prethodnih ljekarskih pregleda

  Postovani,

  U ime JP Elektroprivreda BiB d.d. - Sarajevo, Podruznica "Elektrodistribucija" Sarajevo, pozivam Vas da dostavite pocetnu ponudu u postupku javne nabavke usluga periodicnih ljekarskih pregleda zaposlenika na radnim mjestima sa posebnim uslovima rada i prethodnih Ijekarskih pregleda. Postupak javne nabavke 6e se provesti u skladu sa clanom 8. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Bercegovine ("Siuzbeni glasnik BiB" br. 39114), i Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama ("Sluzbeni glasnik BiB" br. I 04114).

  1. OPSTI PODACI

  1.1 Podaci o ugovornom organu

  Ugovorni organ: JP Elektroprivreda BiB d.d.- Sarajevo,

  Podruznica ,Elektrodistribucija", Sarajevo

  Adresa:

  I DB/JIB:

  Telefon:

  Faks:

  Web adresa:

  Zmaja od Bosne br. 49

  4200225150030

  +387 33 751 000

  +387 33 751 575

  www.elektroprivreda.ba

  Identifikacijski PDV broj: 200225150005

  Broj bankovnog racuna: 1549212004441266 Intesa Sanpaolo banka d.d. BiB

  1.2 Podaci o osobama zaduzenim za kontakt

  :> Za komercijalna pitanja: Sadida Boji6 Tel. +387 33 751 470, e-mail adresa: s.bojic@elektroprivreda.ba, iii

  10304-NU-001/15 - 2-

 • :> Za tehnicka pitanja: Nedim Fajic Tel. +387 33 751 488, e-mail adresa: n.fajic@elektroprivreda.ba

  1.3 Redni broj nabavke

  Broj nabavke: 10304-NU-001115

  Nacin finansiranja predmetne nabavke utvrden Je finansijskim planom poslovanja (planska pozicija 6- pozicija 22) za 2015. godinu.

  1.4 Podaci o postupku javne nabavke

  1.4.1. Vrsta postupka javne nabavke: nabavka usluga iz Aneksa II. dio B Zakona o

  javnim nabavkama BiH, kategorija 9.- zdravstvene i socijalne usluge

  1.4.2. Procijenjena vrijednost javne nabavke (bez ukljucenog PDV): 30.500,00 KM

  2. PODACI 0 PREDMETU NABA VKE

  2.1 Opis predmeta nabavke

  Predmet ovog postupkaje nabavka usluge periodicnih ljekarskih pregleda zaposlenika na radnim mjestima sa posebnim uslovima rada i prethodnih ljekarskih pregleda, na osnovu potreba ugovornog organa, predvidenih u finansijskom planu poslovanja za 2015. godinu. Oznaka i naziv iz JRJN: 85147000-1, Zdravstvene usluge u poduzecima

  2.2 Tehnicke specifikacije i opis usluge

  I) Izvrsiti kompletan periodicni ljekarski pregled za 143 zaposlenika na radnim mjestima elektromonter u smjeni, vodeci elektromonter, elektromonter, vodeci elektromonter obracunskog mjerenja, elektromonter obracunskog mjerenja. Periodicni ljekarski pregled obuhvata sljedece specijalisticke preglede:

  Pregled specijaliste medicine rada, Kompletne laboratorijske pretrage, EKG, RTG, Spirometrija, Funkcionalno ispitivanje lokomotomog sistema, Ispitivanje vida na ortoeteru, Audiometrija, Obrada psihologa i specijaliste-neuropsihijatra, Ultrazvucne pretrage gornjeg i donjeg abdomena, stitne zlijezde i prostate, Ispitivanje osjecaja ravnoteze-Vestibulometrija.

  II) Izvrsiti kompletan ljekarski pregled za 72 zaposlenika na radnim mjestima elektromonteri invalidi II kategorije, vodeci majstor za masinske poslove, zidar, vodeci elektromehanicar, tehnicar za ispitivanja, elektromonter kontrolor, bravar, pomocni radnik, vodeci elektromehanicar za remont, elektromehanicar za remont, vikler, strojar, vozac radnih masina, cuvar-zastitar, rukovodilac sluzbe za sigurnost i zastitu. Periodicni ljekarski pregled obuhvata sljedece specijalisticke preglede:

  Pregled specijaliste medicine rada, Kompletne laboratorijske pretrage, EKG, RTG, Spirometrija, Funkcionalno ispitivanje lokomotomog sistema, Ispitivanje vida na ortoeteru, Audiometrija, Obrada psihologa i specijaliste-neuropsihijatra, Ultrazvucne pretrage gornjeg i donjeg abdomena, stitne zlijezde i prostate.

  10304-NU-001/15 - 3 -

 • III) lzvrsiti prethodni ljekarski pregled za 33 zaposlenika na radnim mjestima sa posebnim uslovima. Ljekarski pregled obuhvata sljedece specijalisticke preglede:

  Pregled specijaliste medicine rada, Kompletne laboratijske pretrage, EKG, RTG, Spirometrija, Funkcionalno ispitivanje lokomotornog sistema, Ispitivanje vida na ortoeteru, Audiometrija, Obrada psihologa specijaliste-neuropsihijatra, Ispitivanje osjecaja ravnoteze-Vestibulometrija.

  IV) Izvrsiti prethodni Ijekarski pregledi za 36 zaposlenika na radnim mjestima bez posebnih uslova rada. Ljekarski pregled obuhvata sljedece specijalisticke preglede:

  Pregled specijaliste medicine rada, Kompletne laboratijske pretrage, EKG, RTG, Funkcionalno ispitivanje lokomotornog sistema, Ispitivanje vida na ortoeteru, Audiometrija, Obrada psihologa i specijaliste-neuropsihijatra.

  Prethodni ljekarski pregledi ce se obavljati u skladu sa dinamikom prijema novih zaposlenika u radni odnos.

  U skladu sa Zakonom o zastiti na radu (,Siuzbeni list SR BiH", br. 22/90) i Pravilnikom o uslovima za utvrdivanje radnih mjesta sa posebnim uslovima rada i ljekarskim pregledima na tim radnim mjestima (,Siuzbeni list SR BiH", br. 2/91), nakon izvrsenih periodicnih ljekarskih pregleda dostaviti popunjene obrasce ZP-2 i zbirni izvjestaj o obavljenim periodicnim ljekarskim pregledima.

  Dinamika vrsenja usluge periodicnih ljekarskih pregleda je kompletan ljekarski za minimalno 20 (dvadeset) zaposlenika dnevno.

  Planirani pocetak vrsenja usluge je 01.06.2015. godine. Ugovorni organ ce sa ponudacem u roku od 10 dana od dana obostranog potpisa U govora usaglasiti dinamiku vrsenja usluge.

  Periodicne ljekarske preglede zaposlenika i prethodne ljekarske preglede organizovati u Kantonu Sarajevo, iskljuCivo u jednoj zdravstvenoj ustanovi i na jednoj mikrolokaciji, u prostorijama koje su opremljene savremenom opremom kojom se mogu kvalitetno uraditi navedene pretrage.

  Ponudac je obavezan u ponudi dostaviti sljedece izjave:

  izjavu da ce, kod usluga periodicnih ljekarskih pregleda, vrsiti kompletan ljekarski pregled za minimalno 20 (dvadeset) zaposlenika dnevno; izjavu da ce periodicne ljekarske preglede zaposlenika i prethodne Ijekarske preglede organizovati u Kantonu Sarajevo, iskljucivo u jednoj zdravstvenoj ustanovi i na jednoj mikrolokaciji, u prostorijama koje su opremljene savremenom opremom kojom se mogu kvalitetno uraditi navedene pretrage. U izjavi mora biti navedena i tacna lokacija zdravstvene ustanove u kojoj ce se obavljati ljekarski pregledi.

  10304-NU-001/15 -4-

 • 2.3 Ugovor

  Ugovor se zakljucuje na period od 12 (dvanaest) mjeseci od dana stupanja na snagu.

  Ponudac cija ponuda bude odabrana kao najpovoljnija, duzan je dostaviti, najkasnije prije potpisivanja ugovora, original iii ovjerenu kopiju Rjesenja nadleznog (kantonalnog, odnosno federalnog) ministarstva zdravlja, da je zdravstvena ustanova registrovana za vrsenje zahtijevanih usluga.

  Ukoliko odabrani ponudac propusti dostaviti original iii ovjerenu kopiju Rjesenja u propisanom roku, ugovorni organ ce ponuditi zakljucenje ugovora drugorangiranom ponudacu sa prihvatljivom ponudom.

  2.4 Nacin izvrsavanja usluge i placanja

  Usluga ce se izvrsavati sukcesivno, u skladu sa sljedecom dinamikom: minimalno 20 ( dvadeset) periodicnih ljekarskih pregleda dnevno, u roku od maksimalno 40 (cetrdeset) dana nakon medusobnog usaglasavanja dinamike izvrsenja usluge, te u skladu sa zahtjevom Narucioca. Rok za medusobno usaglasavanje dinamike vrsenja usluge je 1 0 (deset) dana od dana stupanja ugovora na snagu. Prethodni ljekarski pregledi 6e se obavljati u skladu sa dinamikom prijema novih zaposlenika u radni odnos. Nacin placanja: sukcesivno, u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema fakture za izvrsenu uslugu.

  2.5 Kriterij za izbor ponude: najniza cijena. Ugovorni organ ce odabrati ponudaca koji ponudi tehnicki prihvatljivu ponudu sa najnizom cijenom.

  2.6 Period vazenja ponude: 90 ( devedeset) dana, racunajuci od isteka roka za podnosenje ponuda.

  3. USLOVI ZA KV ALIFIKACIJU

  3.1 Uslovi za kvalifikaciju

  Ponudaci su duzni u ponudi dostaviti sljedece dokaze: a. dokaz o registraciji, ne stariji od 3 (tri) mjeseca racunajuci od dana

  podnosenja ponude, u odgovarajucim profesionalnim iii drugim registrima zemlje u kojoj su registrirani iii osigurati posebnu izjavu ili potvrdu nadleznog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom nabavke. (za privredna drustva: kopija Aktuelnog izvoda iz sudskog registra);

  b. I:z;java ponudaca o ispunjavanju uslova iz clana 47. Zakona, koja ne smije biti starija od 15 (petnaest) dana od dana predaje ponude, prema obrascu u prilogu Poziva za dostavljanje ponuda;

  c. kopija I (jedne) potvrde banke o solventnosti, odnosno da racun ponudaca nije