Broj/Broj 53/OGLASI-53.pdf¢  oglasnik javne nabavke 5 - janab 51 - janab javno preduze]e elektroprivreda

 • View
  18

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Broj/Broj 53/OGLASI-53.pdf¢  oglasnik javne nabavke 5 - janab 51 - janab javno preduze]e...

 • Godina XVII/IX Ponedjeljak, 8. 7. 2013. godine

  Broj/Broj

  53 Godina XVII/IX

  Ponedjeqak, 8. 7. 2013. godine

  1 - JANAB OTVORENI POSTUPAK (~lan 10. stav 1. ta~ka a) i ~lan 28. stav 1.) 11 - JANAB Obavje{tenje o otvorenom postupku za nabavku roba 12 - JANAB Obavje{tenje o otvorenom postupku za obavljanje usluga 13 - JANAB Obavje{tenje o otvorenom postupku za izvr{enje radova

  2 - JANAB OGRANI^ENI POSTUPAK SA PRETKVALIFIKACIJOM (~lan 10. stav 1. ta~ka b) i ~lan 29. stav 1. ta~ka b) UBRZANI OGRANI^ENI POSTUPAK (~lan 2. stav 1., ~lan 21. stav 6. ta~ka c)

  21 - JANAB Obavje{tenje o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za nabavku roba 22 - JANAB Obavje{tenje o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za obavljanje usluga 23 - JANAB Obavje{tenje o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za izvr{enje radova 24 - JANAB Obavje{tenje o ograni~enom ubrzanom postupku

  3 - JANAB PREGOVARA^KI POSTUPAK SA OBJAVLJIVANJEM OBAVJE[TENJA O NABAVCI (~lan 10. stav 1. ta~ka c) i ~lan 30. stav 1.)

  31 - JANAB Obavje{tenje o pregovara~kom postupku za nabavku roba 32 - JANAB Obavje{tenje o pregovara~kom postupku za obavljanje usluga 33 - JANAB Obavje{tenje o pregovara~kom postupku za izvr{enje radova

  4 - JANAB KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG RJE[ENJA (~lan 10. stav 1. ta~ka e) uz ~lan 2. stav 3. i ~l. 43. i 44.) ZA OBLAST PROSTORNOG URE\ENJA, URBANIZMA, ARHITEKTURE, GRA\EVINARSTVA ILI OBRADE PODATAKA

  41 - JANAB Obavje{tenje o konkursu za izradu idejnog rje{enja

  5 - JANAB OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA (~lan 20. i ~lan 40. stav 1.) 51 - JANAB Obavje{tenje o dodjeli ugovora za nabavku roba 52 - JANAB Obavje{tenje o dodjeli ugovora za obavljanje usluga 53 - JANAB Obavje{tenje o dodjeli ugovora za izvr{enje radova

  6 - JANAB DODATNA OBJAVA POZIVA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (~lan 46. stav 2. uz ~lan 45. stav 1. ta~ka b.) - KONKURENTSKI ZAHTJEV

  61 - JANAB Dodatna objava poziva za nabavku roba 62 - JANAB Dodatna objava poziva za obavljanje usluga 63 - JANAB Dodatna objava poziva za izvr{enje radova

  7 - JANAB DODJELA UGOVORA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (~lan 45. sa ~l. 10. i 11. stav 3.)

  71 - JANAB Objava obavje{tenja za dodjelu ugovora za nabavku roba ispod doma}ih vrijednosti

  72 - JANAB Objava obavje{tenja za dodjelu ugovora za obavljanje usluga ispod doma}ih vrijednosti

  73 - JANAB Objava obavje{tenja za dodjelu ugovora za izvr{enje radova ispod doma}ih vrijednosti

  8 - JANAB OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA NA OSNOVU ZAKLJU^ENOG OKVIRNOG SPORAZUMA (~lan 40. stav 2. i ~lan 32. stav 3.)

  81 - JANAB Obavje{tenje o dodjeli okvirnog sporazuma za svakodnevne usluge ili potro{ne robe 82 - JANAB Obavje{tenje o dodjeli okvirnog sporazuma za robe i usluge ~ije se cijene ~esto mijenjaju 83 - JANAB Obavje{tenje o dodjeli okvirnog sporazuma za stalne popravke ili radove na odr`avanju 84 - JANAB Obavje{tenje o dodjeli okvirnog sporazuma za vi{e identi~nih ugovora u toku jedne godine

  9 - JANAB OBAVJE[TENJE O OTKAZIVANJU-PONI[TENJU (~lan 20. i ~lan 12. stav 2.) 91 - JANAB Obavje{tenje o otkazivanju postupka o dodjeli ugovora

  10 - JANAB OBAVJE[TENJE O IZMJENAMA, DOPUNAMA ILI POJA[NJENJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 13. stav 6. i ~lan 21. stav 8.)

  101 - JANAB Obavje{tenje o izmjeni i dopuni tenderske dokumentacije 102 - JANAB Obavje{tenje o poja{njenju tenderske dokumentacije

 • Cijena oglasa - obavje{tenja o javnoj nabavci, o dodjeli ugovora i poni{tenju, koji se objavljuju u "Slu`benom glasniku BiH", je:

  1. Dostavljanje obavje{tenja off-line (dostavljanje oglasa putem e-maila, faksa, po{te ili li~no):

  – Jedna strana od{tampanog teksta na dva stupca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290,00 KM Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,14 KM

  – Jedan stubac visine 22 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145,00 KM Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,07 KM

  – Jedan cm jednog stupca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,60 KM Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,96 KM

  2. Dostavljanje obavje{tenja on-line (putem sistema GO procure):

  – Jedna strana od{tampanog teksta na dva stupca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190,00 KM Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,61 KM

  – Jedan stubac visine 22 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95,00 KM Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,80 KM

  – Jedan cm jednog stupca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,30 KM Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,62 KM

  U cijene je ura~unat PDV od 17% (prera~unata stopa 14,53%). Tarifa se primjenjuje od 1. 12. 2011. godine. Pla}anje se vr{i po izdatom ra~unu u roku od 15 dana. Uplate se vr{e u KM. Uplate se vr{e u korist ra~una: VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO 160 200 00005746 51

  UNICREDIT BANK DD 338 320 22000052 11

  RAIFFEISEN BANK DD SARAJEVO 161 000 00071700 57

  HYPO ALPE ADRIA BANK AD BANJALUKA, FILIJALA BR^KO 552 000 00000017 12

  ili u gotovini na blagajni JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica D`emala Bijedi}a broj 39/III

  Prijem oglasa: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica D`emala Bijedi}a broj 39/III. Telefon: +387 (33) 722-049, 722-050; faks: +387 (33) 722-074 E-mail: oglasi@sllist.ba - redakcija@sllist.ba - slist@bih.net.ba Internet adresa: www.sluzbenilist.ba - www.sluzbenenovine.ba - www.zakoni.ba - www.propisi.ba

  www.glasila.ba - www.sllist.ba

  – OGLASNIK JAVNE NABAVKE/NABAVE - OGLASNIK JAVNE NABAVKE – izlazi svakog ponedjeljka kao prilog "Slu`benog glasnika BiH" – Pretplata na "Slu`beni glasnik BiH", za II polugodi{te iznosi 120,00 KM (u cijenu ura~unata cijena za OGLASNIK sa PDV-om).

  Tekstovi oglasa javnih nabavki, uz narud`benicu ili popratni akt, koji moraju biti ovjereni i potpisani od ovla{tene osobe ugovornog organa, dostavljaju se li~no, putem faksa ili po{tom, do utorka do 16,00 sati, na propisanim obrascima.

  Obavje{tenja dostavljena on-line Slu`benom listu BiH do ~etvrtka u 12,00 sati, bit }e objavljena u ponedjeljak naredne sedmice.

  Tako zaprimljeni oglasi bit }e objavljeni u prvom broju "Oglasnika javnih nabavki" u ponedjeljak.

  Svi oglasi primljeni mimo propisanih rokova, podrazumijevaju objavu u prvom narednom broju "Oglasnika javne nabavke".

  Ugovorni organi su du`ni izvr{iti uplatu u roku od 15 dana od dana izdavanja fakture uz obavezni poziv na broj fakture.

  OBAVJE[TENJE

  Obavje{tavaju se ugovorni organi iz ~lana 3. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04 od 2. 11. 2004. godine) da su od 1. 9. 2011. godine OBAVEZNI pridr`avati se Uputstva o na~inu objavljivanja obavje{tenja u postupcima javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 43/11 od 31. 5. 2011. godine).

  Izdava~: Ovla{tena slu`ba Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo - Za izdava~a: sekretar Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine Marin Vukoja - Priprema i distribucija: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo - Direktor: Dragan Prusina - Telefoni: Centrala: 722-030 - Direktor: 722-061 - Pretplata: 722-054, Faks: 722-071 - Oglasno odjeljenje: 722-049, faks: 722-074 - Slu`ba za pravne i op}e poslove: 722-051 - Ra~unovodstvo: 722-044, 722-046 - Komercijala: 722-042 - Pretplata se utvr|uje polugodi{nje, a uplata se vr{i UNAPRIJED - [tampa: GIK "OKO" d.d. Sarajevo - Za {tampariju: Mevludin Hamzi} - Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska glasila. "Slu`beni glasnik BiH" je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 731. Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I - 2168/97 od 10. 7. 1997. godine. - Identifikacijski broj: 4200226120002. - Porezni broj: 01071019. - PDV broj: 200226120002. Internet izdanje: http://www.sluzbenilist.ba - godi{nja pretplata 200,00 KM.

 • OGLASNIK JAVNE NABAVKE

  5 - JANAB

  51 - JANAB

  JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE DD SARAJEVO

  PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "TUZLA" TUZLA

  OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA

  USLUGE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo Kontakt osoba: Amra Halilovi} Adresa: Ul. 21. aprila br. 4 Po{tanski broj: 75203 Grad: Bukinje-Tuzla Identifikacioni broj: 200225150005 Telefon: 035/305-131 Fax: 035/305-009 E-mail: amra.halilovic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Prevoz zaposlenika na relaciji TE "Tuzla" Tuzla - Teo~ak i obratno za 3 (tri) mjeseca II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Prevoz zaposlenika na relaciji TE "Tuzla" Tuzla - Teo~ak i obratno za 3 (tri) mjeseca II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a) 42.000,00 KM Odjeljak III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Pregovara~ki postupak bez obavje{tenja o nabavci III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Samo najni`a cijena tehni~ki pri