5. Malo, Srednje i Veliko Preduzece

 • View
  38

 • Download
  10

Embed Size (px)

DESCRIPTION

malo, srednje i veliko preduzece

Text of 5. Malo, Srednje i Veliko Preduzece

 • Malo, srednje i veliko preduzeeDiferenciranje preduzea prema veliiniMalo preduzeeSrednje preduzeeVeliko preduzee

 • Diferenciranje preduzea prema veliiniMala, srednja i velikaIzbor indikatora veliine preduzeaIndikatori veliine preduzea:Broj zaposlenihVisina sredstava (kapitala)Visina prihodaVisina profitaGranina vrednost izabranog indikatora veliine preduzea razlikuje se zavisno od grane

 • Vanost diferenciranja preduzea prema veliiniTeorijsko-empirijski razlozi (prouavanje i istraivanje)Pragmatini razlozi (programi podrke MSP)

 • Indikatori veliine preduzea Boltonov komitetKomitet za privredni razvoj SADEvropska unijaSrbija

 • Boltonov komitetMalo preduzee:Do 200 radnika u industrijiDo 50.000 prihoda godinje u trgoviniDo 50 radnika u graevinarstvuDo 5 vozila u transportuGranina vrednost indikatora veliine prilagoena je delatnosti

 • Komitet za privredni razvoj SADMalo preduzee (ispunjava dva od etri uslova):Vlasnik samostalno upravlja i rukovodi preduzeemKapital nabavlja pojedinac (vlasnik) ili mala grupa ljudiPreduzee je lokalno (poslovi su lokalni)Prema osnovnim indikatorima veliine preduzee je manje u odnosu na ostala preduzea u grani

 • Evropska unija:Indikatori veliine preduzeaMikro, malo i srednje preduzee indikatori:Manje od 250 radnikaGodinji prihod do 50 miliona i/iliVrednost sredstava do 43 milionaNezavisnost javne institucije mogu da kontroliu najvie 25% sredstava

 • Evropska unija: Mikro i malo preduzeeMikro preduzee:Do 10 radnikaGodinji prihod i/ili vrednost sredstava do 2 milionaMalo preduzee:Do 50 radnikaGodinji prihod i/ili vrednost sredstava do 10 miliona

 • Srbija: Malo, srednje i veliko preduzee

  Malo preduzee(ispunjava dva od tri uslova):Od 10 do 50 radnikaUkupan prihod od 700 hiljada do 8,8 milionaVrednost imovine od 350 hiljada do 4,4 miliona

  Mikro preduzee ima manju vrednost najmanje dva od navedena tri indikatora za mala preduzeaSrednje preduzee (ispunjava dva od tri uslova):Od 50 do 250 radnikaUkupan prihod od 8,8 miliona do 35 milionaVrednost imovine od 4,4 miliona do 17,5 miliona

  Veliko preduzee ima veu vrednost najmanje dva od navedena tri indikatora za srednja preduzea

 • Malo preduzeeVeliki broj malih preduzea u trinoj privrediUloga i znaaj malih preduzea (poveanje zaposlenosti, diversifikovanje privredne strukture, doprinos inovativnosti i tehnikom progresu)

 • Malo preduzee:Preduzetnitvo i inovativnostPreduzetnitvo sposobnost korienja faktora proizvodnje za proizvodnju novih proizvoda/uslugaNovine - Inovacije:Novi proizvodi/uslugeNovi materijaliNovi procesiNovi izvori resursa i tritaNovi obilici organizacije

 • Preduzetnik - inovatorOpaanje prilika za nove poslovne poduhvateKreiranje preduzea da bi se iskoristile opaene prilike

 • Malo preduzee: Pravni oblikPravni oblik malog preduzea:Privredno drutvo (ortako drutvo, komanditno drutvo, drutvo sa neogranienom odgovornou)Preduzetnike jedinice, koje nemaju status pravnog lica (radnje, agencije, biroi)Preduzetnik je fiziko lice, registovano za neku delatnost radi sticanja profita (prema naem zakonu)

 • Malo preduzee: KarakteristikeNeposredan kontakt sa kupcima Konkurentska prednost na izabranoj trinoj nii (uski trini segment)Proizvodnja specializovanih proizvoda za koje su potrebne posebne vetine ili preciznost i gde je vana neposredna kontrola procesa radaFleksibilnost sposobnost brzog prilagoavanja promenama u okruenjuDirektna (neformalna) komunikacija sa zaposlenima

 • Malo preduzee:KarakteristikeVisoki trokovi poslovanja i nia komparativna efikasnost (posledica fleksibilnosti)Velika zavisnost od kljunih ljudi i nizak stepen podele i specijalizacije rada Trini rizik (rizik promene tranje zbog uskog asortimana proizvoda)Problem nabavke finansijskih sredstavaIzvori finansiranja: Lini kapital (uteevina) vlasnikaZajmovi od prijatelja/poznanikaKomercijalni kreditiFondovi smelog kapitala

 • Srednje preduzeeSrednje preduzee ima karakteristike malog i velikog preduzeaSlinost sa malim preduzeem (razlika u odnosu na veliko preduzee):Prednost u zadovoljavanju specijalizovane tranje Fleksibilnost konkurentska prednostProblem nabavke kapitala

 • Srednje preduzeeRazlika u odnosu na malo preduzee (slinost sa velikim preduzeem):Podela i specijalizacija rada (nii trokovi upravljanja)Organizacija radaOrganizaciona strukturaUpravljanje

 • Veliko preduzee: Ekonomije veliineEfikasnost koja je rezultat ekonomija veliine (nii proseni trokovi zbog veliine preduzea)Ekonomije veliine:Tehnike ekonomijeEfekti uenja i iskustvaEkonomije zalihaUpravljake ekonomijeKomercijalne ekonomije (ekonomije nabavke i prodaje)Finansijske ekonomijeIstraivako-razvojne aktivnosti

 • Veliko preduzee: Disekonomije veliineDisekonomije veliine rast prosenih trokova zbog poveanja veliine preduzea preko optimalne veliineRazlog disekonomije veliine problemi koordinacije i kontrole sa poveanjem veliine preduzeaOptimalna veliina preduzea granica izmeu ekonomija i disekonomija veliineOptimalna veliina preduzea proseni trokovi su minimalni

 • Optimalna veliina preduzeaZavisi od:Tehnolokih faktora tip proizvodnjeTrita veliina trita i tranje za proizvodima

 • Veliko preduzee:RastInterni i eksterni rastInterni rast: poveanje obima i irenje aktivnosti na osnovu razvoja sopstvenih kapacitetaEksterni rast: fuzija spajanje ili pripajanje dva ili vie preduzeaHorizontalni rast preduzea proizvode iste ili sline proizvodeVertikalni rast preduzea su na razliitim stadijumima lanca vrednosti (unazad i unapred)Konglomeratski rast preduzea nisu ni horizontalno, ni vertikalno povezana

 • Finansijsko povezivanje preduzeaHolding Koncern

 • HoldingHolding kontrola jednog ili vie preduzea (drutava) na osnovu uea u njihovom kapitaluVladajue drutvo uestvuje (veinski) u kapitalu drugog drutva tzv. zavisno drutvoKontrola se ostvaruje na osnovu posedovanja hartija od vrednosti zavisnog(ih) drut(a)vaKontrola se vri: Kupovinom i prodajom hartija od vrednostiOsnivanjem novih drutava Pozajmljivanjem kapitala zavisnim drutvima

 • ist i meovit holdingist holding jedina delatnost je kontrola poslovanja zavisnih drutavaMeovit holding matino (vladajue) preduzee, pored kontrole poslovanja zavisnih drutava obavlja proizvodnu, trgovinsku ili neku drugu delatnost

 • Kako nastaje holding?Sticanje uea u kapitalu jednog drutva, koje holdingu omoguava kontrolu nad njim, moe da se ostvari:Ustupanjem imovine drutva holdingu - drutvo holdingu ustupa celu imovinu ili deo imovine u zamenu za pravo uea u dobiti holdingaInvestiranjem holdinga u nova drutva vladajue drutvo investira svoj kapital u osnivanje novih drutava ili u sticanje uea u kapitalu postojeih drutava

 • Naini sticanja uea u kapitalu postojeih drutavaSticanje uea u kapitalu postojeih drutava moe da se ostvari na sledei nain:Sistem radijalnog uea zavisna drutva nisu meusobno povezanaSistem piramidalnog uea vladajue drutvo uestvuje u kapitalu jednog ili vie drutava i ostvaruje kontrolu nad drugim drutvima, koja ona kontroliu Sistem cirkularnog uea vladajue drutvo uestvuje u kapitalu jednog zavisnog drutva i kontrolie sva zavisna drutva u kojima ono ima veinsko uee

 • Holding: Prednosti i nedostaciPrednosti holdinga:Jefitiniji i jednostavniji nain sticanja kontrole nad drugim drutvima u poreenju sa akvizicijom (kupovinom) preduzeaPovezana preduzea zadravaju svoje ime i reputacijuNedostaci holdinga:Sloeni odnosi izmeu vladajueg i zavisnih drutava generiraju trokove i smanjuju efikasnostVee poreske obaveze u odnosu na jedinstveno preduzee

 • KoncernKoncern ine preduzea koja imaju jedinstvenu, tj. zajedniku upravuJedinstvena uprava moe da znai:Koncern ima pravo da nareuje svim lanicama koncernalanice koncerna usklauju poslovnu politiku i reavaju relevantna pitanja, a uprava koncerna nema pravo da nareuje lanicama koncerna

 • Kako nastaje koncern?Jedno drutvo (vladajue) na osnovu uea u kapitalu drugih drutava (zavisna) stie pravo kontrole nad njimaVladajue drutvo vri ne samo kontrolu, ve i obavlja odreenu privrednu delatnost

 • ist koncernInkorporiranje jednog drutva u drugo ist koncernInkorporirano drutvo zadrava pravni subjektivitet, a vladajue drutvo stie neogranieno pravo upravljanja inkorporiranim drutvom

 • Ugovorni koncernJedno drutvo se ugovorom potinjava upravi drugog drutva ili se drutva koja su nezavisna stavljaju se pod jednstvenu upravu ugovor o dominaciji ili vladanjuJedno drutvo se ugovorom obavezuje da svoj ukupni dobitak prenese na drugo drutvo ugovor o doznaci ili prenosu dobitkaJedno drutvo se ugovorom obavezuje da deo svog dobitka (ili dobitka svog preduzea) isplati, u celosti ili delimino, drugom drutvu ugovor o deliminoj isplati dobitkaUdruivanje dobitka, ukupnog ili dela dobitka, sa dobitkom drugog drutva radi podele zajednikog dobitkaJedno drutvo ustupa ili daje u zakup neki svoj deo drugom drutvu ugovor o ustupanju ili zakupu