i MILAN BLAGOJEVIC PREDUZECE ZA 2019-09-26¢  MILAN BLAGOJEVIC PREDUZECE ZA PROIZVODNJU ELEKTRIdNIH I
i MILAN BLAGOJEVIC PREDUZECE ZA 2019-09-26¢  MILAN BLAGOJEVIC PREDUZECE ZA PROIZVODNJU ELEKTRIdNIH I

i MILAN BLAGOJEVIC PREDUZECE ZA 2019-09-26¢  MILAN BLAGOJEVIC PREDUZECE ZA PROIZVODNJU ELEKTRIdNIH I

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of i MILAN BLAGOJEVIC PREDUZECE ZA 2019-09-26¢  MILAN BLAGOJEVIC PREDUZECE ZA PROIZVODNJU...

 • Na osnovu dl. 335., 372. i 373. Zakona o privrednim dru5tvima ("S1. glasnik RS", br. 3612011,9912011,8312014 - dr. zakon,5l20l5,44l20l8 \ 95/2018), dl. 65. Zakona o trZiStu kapitala ("S1. glasnik RS", br.3112011, 11212015 i 108/2016), AKCIONARSKO DRUSTVO MILAN BLAGOJEVIC PREDUZECE ZA PROIZVODNJU ELEKTRIdNIH I NEELEKTRIdN IH APARATA ZA DOMACTN ST'VO SMEDEREY O, dana25 .09 .2019. godine, objavljuje:

  POZIV ZA VANREDNU SKUPSTTNU AKCIONARA

  Odbor direktora Dru5tva je, na sednici odrZanoj dana24.09.2019. godine, godine doneo odluku o sazivanju vanredne sednice Skup5tine DruStva koja ie se odrZati dana 16.10.2019. godine sa podetkom u l2 dasova u sediStu Dru5tva, ul. Eure Strugara 20, Smederevo. Zaovu sednicu se utvrduje sledeii

  DNE,\TNI RED:

  Prethodni postupak

  L Verifikacija udesnika sa utvrdivanjem kvorumaza rad i odludivanje; 2. Verifikacija punomodja za akcionare; 3. lzbor zapisnidara i dlanova Komisije za glasanje.

  Redovni postupak:

  l. DonoSenje odluke o izboru predsednika Skup5tine; 2. Dono5enje odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skup5tine; 3. Dono5enje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti; 4. Razno.

  Saglasno odredbama Zakona o privrednim dru5tvima (u daljem tekstu: Zakon) o sazivanju Skup5tine, akcionarima Dru5tva dajerno sledeie obave5tenje:

  Akcijski kapital DruStva iznosi 126.000 obidnih akcija, nonlinalne vrednosti jedne akcije od 600,00 dinarajedinstvenih oznaka ISIN - RSMBLSE42658 i CFI - ESVUFR. Kvorum za sednicu dini obidna veiina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa, odnosno 50yo+l glas, Sto iznosi 63.001 glasa. Odluke po tadkama dnevnog reda se donose obidnom vedinom glasova prisutnih akcionara, punomoinika akcionara i akcionara koji su glasali u odsustvu ili elektronskim putem, osim odluke u tadki 3. redovnog postupka koja se donosi trodetvftinskom veiinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa. Dan utvrdjenja Liste akcionara je 06.10.2019. godine, Sto je deseti dan pre dana odrLavanja same sednice. Ovaj poziv se upuiuje akcionarima objavljivanjem na internet stranici Dru5tva www.mbs.rs, na internet stranici Agencije za privredne registre i na internet stranici Beogradske berze i na internet stranici Centralnog registra hartija od vrednosti, najmanj e 2l dana pre odrZavanja sednice SkupStine. Materijal za sednicu moZe se preuzeti na internet stranici ili lidno u prostorijama sedi5ta Dru5tva svakog radnog dana u vremenu od 10.00 do 15.00 dasova.

 • Pravo na lidno ude56e u radu Skup5tine imaju svi akcionari koji posedujwe minimalno l0 akcija, u skladu sa Zakonom, Statutom i osnivadkim aktom Dru5tva. Akcionar koji ne poseduje prethodno pomenuti broj akcija, moLe ostvarivati pravo glasa u skup5tini preko zajednidkog punomoinika. Spisak akcionara iz prethodnog stava, druStvo ie utvrditi na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra. Jedan ili viSe akcionara koji poseduju najmanje 5o/o akcija sa pravom glasa moZe Odboru direktora predloZiti: 1) dodatne ta(ke za dnevni red sednice o kojima predlaZu da skup5tina raspravlja, pod uslovom da taj predl og obrazloLe; 2) dodatne tadke za dnevni red sednice o kojima se predlaZe da skupStina donese odluke, pod uslovom da taj predlog obrazloLe i dostave tekst tih odluka; 3) drugadije odluke po postoje6im tadkama dnevnog reda, pod uslovom dataj predlogobrazloLe i dostave tekst tih odluka. Predlog se daje pisanim putem, uz navodenje podataka o podnosiocima zahteva, a moZe se uputiti druStvu najkasnije deset dana pre odrZavanja vanredne sednice skup5tine. Takode, akcionari koji ima pravo na lidno ude5ie u radu skup5tine, imaju pravo da dlanovima

  Odbora direktoara, postavljaju pitanja koja se odnose na tadke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa dru5tvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tadke dnevnog reda sednice, shodno dlanu 342. Zakona. Punomo6je za glasanje mora biti u pisanoj formi, na formularu punomo6ja propisanom od strane Dru5tva. Ako je davalac punomo6ja fizidko lice, potpis na punomoiju mora biti overen u skladu sa zakonom o overi potpisa. Punomoinik je duZan da kopiju punomoija dostavi Dru5tvu najkasnije do dana odrZavanja sednice skupStine. Akcionar moLe glasati pisanim putem, bez prisustva sednici, u skladu sa zakonom i dostavljanjem popunjenog glasadkog listiia preporudenom po3tom ili predajom glasadkog listiia neposredno u sedi5te Dru5tva u zatvorenoj koverti , najkasni.le do dana odrLavanja skup5tine. Formular punomodja i glasadkog listida se nalaze na internet stranici druStva: www,mbs.rs.

  Predsednik Odbora direktora

  ffi{Yti"i'i-, Stanko Tomovii ffitjitffx:iei:h ./ 'g'"-":" E-)*,/r,.tvE5' ^E{rsmf{R i#,"i/

  2019-09-25T10:58:40+0200 Mira Trikić 1296708329-1803960765019