Preduzece i

 • View
  220

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Preduzece i

 • 7/25/2019 Preduzece i kupoprodaja.pdf

  1/42

  Zbornik PFZ, 61, (2) 743-784 (2011) 743

  PROBLEM VRAANJA PODUZEA STEENOG NATEMELJU NITAVOG UGOVORA O KUPOPRODAJI

  PODUZEA

  Prof. dr. sc. Petar Miladin * UDK 347.72.04 Izvorni znanstveni rad Primljeno: rujan 2010.

  Danas vie nije sporno da je poduzee predmet pravnog i poslovnog prome-ta, no obrisi, tj. posebnosti tog predmeta jo nemaju sasvim precizne konture. Posebnosti poduzea kao predmeta pravnog prometa dolaze do izraaja prilikomnjegova prijenosa, ali i prilikom njegova vraanja prenese li ga se nitavim ugovo-rom o kupoprodaji, zakupu ili darovanju poduzea. U radu se raspravlja o tome kad na temelju l. 323. st. 1. i l. 1111. st. 1. Zakona o obveznim odnosima poduzee steeno nitavim ugovorom o kupoprodaji poduzea treba vratitiin na-

  tura , a kad umjesto toga treba vratiti vrijednost postignute koristi. Brani se teza da puka mogunost vraanja stvari u sastavu poduzea vindikacijom nije sama po sebi dovoljna kako bi se opravdalo vraanje tih stvari, pa primjereno tome i poduzeain natura . Nemogunost vraanja poduzea kao razlog zbog kojeg vienije mogue vraanjein natura treba, naime, vezati uz poduzee kao poseban predmet pravnog prometa, a ne uz puke stvari i trabine u sastavu poduzea. Nastoji se precizirati kad konkretno poduzee steeno na temelju nitavog ugovora o kupoprodaji poduzea nije mogue vratitiin natura , pa umjesto toga trebavratiti vrijednost postignute koristi. Posebna panja posveuje se problemu vraa-nja dobiti namaknute voenjem poduzea steenog na temelju nitavog ugovora o

  kupoprodaji poduzea. Kljune rijei: poduzee, pogon, asset deal, neopravdano obogaenje, nitavost

  I. UVOD

  U novije vrijeme sve uestalije susreemo se s poduzeem kao posebnimpredmetom pravnog i poslovnog prometa.1 Osim toga, openito raste broj asset

  * Dr. sc. Petar Miladin, profesor Pravnog fakulteta Sveuilita u Zagrebu, Trg maralaTita 14, Zagreb

  1 Vie o poduzeu i o njegovu etabliranju u sustavu domaeg privatnog prava vidi u:

 • 7/25/2019 Preduzece i kupoprodaja.pdf

  2/42

  Petar Miladin: Problem vraanja poduzea steenog na temelju nitavog ugovora...744

  deal sporazuma te trgovina pogonom kao dijelom poduzea, a i ti pravni iposlovni fenomeni u najveoj mjeri dijele pravnu sudbinu ugovora o kupopro-daji i zakupu poduzea u najmanju ruku stoga to je uvijek prisutan problemnjihova razgranienja prema ugovorima o kupoprodaji poduzea.2 Asset deal podrazumijeva, naime, prodaju samo pojedinih skupina poslovanja u okvirujedinstvene kategorije poduzea i preporuljivo ga je sklapati kani li kupacsuziti rizike u koje se uputa, posebice ako teko moe sagledati ukupne proda- vateljeve obveze, pa stoga odlui preuzeti samo dio tih ukupnih obveza. Sua- vanje rizika tog tipa nailazi, meutim, na odreena ogranienja. Nije, primje-rice, doputeno iskljuiti ili ograniiti odgovornost kupca poduzea, tj. pogonas naslova odredbe l. 29. Opeg poreznog zakona. Nije, takoer, doputenoiskljuiti obveze koje se tiu zatite okolia ako asset deal obuhvaa prijenos ne-kretnine uz koju se veu ti posebni ekoloki rizici.3 Prodavatelj moe, dodue,obveznopravnom pogodbom osloboditi kupca tih obveza, no taj sporazum neproizvodi uinke prema vjerovnicima s naslova spomenutih trabina. Pritomtreba imati u vidu odgovornost kupca poduzea, tj. pogona i s naslova odredbel. 102. Zakona o obveznim odnosima.

  Barbi, J., Pravo drutava, Knjiga prva, Opi dio, 2. izmijenjeno i dopunjeno izdanje,Zagreb, 2006., str. 212 i dalje. O problemu vraanja poduzea sa stajalita nama u tom dijelu poredbenog njema-kog prava vidi Ballerstedt, K., Das Unternehmen als Gegenstandt eines Bereicherungsan- spruchs in Geselschaftsrecht und Unternehmensrecht, Festschrift fr Wolfgang Schilling,Berlin, 1973., str. 289; Schwintowski, H.-P., Das Unternehmen im Beireicherungsau- sgleich, 12/1987 JZ, str. 588; Schne, T., Das rechtsgrundlos erlangte Unternehmen - He-rausgabe oder Wertersatz?, ZGR 1/2000, str. 86 i dalje; Schmidt, K., Das Unternehmen als Gegenstandt eines Konkursanfechtungsanspruchs, BB 1988, str. 5; Trendelenburg, H., Asset-Deal-Kaufvertrge Der Bestimmheitsgrundsatz bei der bertragung von Vermgensge- genstnden, Verbindlichkeiten und Vertrgen, MDR 23/2003, str. 1329; Koppenstei-ner, H.-G., Kramer, E. A.,Ungerechtfertigte Bereicherung , 2. izdanje, Berlin, 1988.; La-renz, K., Canaris, C. W., Lehrbuch des Schuldrechts, zweiter Band Besonderer Teil 2.Halbband, 13. potpuno izmijenjeno izdanje, Mnchen, 1994, 67 74; Lorenz,W., u: Horn, N. (ured.),Staundiger Kommentar zum BGB zweites Buch Recht der Schuld-verhltnisse, 812 822, Berlin, 1999.; Lorenz, S., u: Horn, N. (ured.),Staundiger Kommentar zum BGB zweites Buch Recht der Schuldverhltnisse, 812 822, Berlin,2007.

  Openito o pojmu poduzea u njemakom pravu vidi Canaris, C. W., Handelsrecht,24. potpuno preraeno i dopunjeno izdanje, Mnchen,2006.; Schmidt, K., Han- delsrecht, 5. izdanje, Berlin, 1999.

  2 O asset dealu u smislu prodaje samo pojedinih skupina poslovanja, a ne itavog po-duzea, odnosno pogona, vidi u: Trendelburg, H., op. cit. u bilj. 1, str. 1329. Barbi,J., op. cit. u bilj. 1, str. 234, izjednaava asset deals kupoprodajom poduzea.

  3 U tom smjeru i Trendelburg, H., op. cit. u bilj. 1, str. 1330.

 • 7/25/2019 Preduzece i kupoprodaja.pdf

  3/42

  Zbornik PFZ, 61, (2) 743-784 (2011) 745

  Porast spomenutih transakcija rezultat je prodora suvremenih tehnologi-ja u podruje prakse ugovaranja te iskoritavanja sve donedavno nesluenihmogunosti privatnopravne dispozitivnosti koja je sve veim oekivanjimasudionika obveznih odnosa ponudila poduzee te ukupnost stvari univer- sitas rerum kao poseban predmet pravnog i poslovnog prometa. Suvremenetehnologije omoguuju da se u nevjerojatno kratkim rokovima zatvori ugo- vorna konstrukcija meetarenja iznimno kompleksnim privatnopravnim tvo-revinama poput poduzea, pogona ili nekoguniversitas rerum. Porast asset deal sporazuma i ugovora o kupoprodaji poduzea poiva i na kupevim poreznimprednostima s obzirom na to da on moe raunovodstveno otpisivati pojedinepredmete imovine koje je pribavio kupivi poduzee/pogon. Preporuljivo jeugovorima o kupoprodaji poduzea/pogona alocirati kupovnu cijenu na po-jedinane predmete imovine pribavljene kupnjom poduzea/pogona. Porezne vlasti nisu dodue dune uvaiti ta stajalita ugovornih strana o alokaciji, noone e ih u pravilu barem djelomino uzeti u obzir.4

  Poduzee kao samostalan predmet ugovora odraava posebnosti naspramstvari, prava i trabina kao klasinih, uvrijeenih predmeta ugovora. Poduzeeje utoliko privatnopravna potencija klasinih predmeta, sastavnica imovine.Ono nije puka suma stvari i drugih dijelova imovine koje u sluaju nitavosti

  ugovora o kupoprodaji poduzea treba vratiti svaki za sebe, nego je rije oustrojenoj cjelini, ivoj organizaciji, koja je radi ostvarivanja gospodarske dje-latnosti svojeg nositelja privatnopravno kadra privui, pa zatim i okupiti no-siteljeve stvari i prava ali i njegova nematerijalna dobra, kao i good will i nakoncu izrasti u sasvim posebnu kategoriju pravnog i poslovnog prometa.5 Po-srijedi je iva organizirana, ustrojena gospodarska i pravna cjelina supstanca,putem koje poduzetnik kao nositelj poduzea nastupa u obveznim odnosima.6 Sadraj poduzea kao jedinstvene, posebne pravne kategorije sasvim jasno ko-rigira i nadopunjuje uvrijeeno shvaanje stvarnopravnog naela specijalnosti,odreenosti konkretnosti, pojedinog objekta pravnog i poslovnog prometa.

  Poduzee, kao nesporno pravno zatienu pravnu cjelinu, treba prenijetitako da se svaki pojedini predmet pokretnina, nekretnina, trabina, pravo,pravo industrijskog vlasnitva, vrijednosni papir, poslovni udio u sastavu po-

  4 U tom smjeru i Trendelburg, H., op. cit. u bilj. 1, str. 1330.5 U tom smislu sa stajalita nama u tom dijelu poredbenog njemakog prava i uz na-

  voenje odgovarajue njemake sudske prakse vidi Schwintowski, H.-P., op. cit. ubilj. 1, str. 588.

  6 Tako Barbi, J., op. cit. u bilj. 1, str. 221.

 • 7/25/2019 Preduzece i kupoprodaja.pdf

  4/42

  Petar Miladin: Problem vraanja poduzea steenog na temelju nitavog ugovora...746

  duzea prenese na nain kako je to inae potrebno uiniti kad se zasebno pre-nosi taj pojedini predmet.7 Pravila o vraanju poduzea ovise o tome je li ugo- vor o prijenosu poduzea nitav ili je, pak, raskinut. Poduzee e se tako vratitis naslova odredbe l. 368. ZOO-a daruje li ga se pa se zatim ugovor o darova-nju raskine zbog daroprimeve grube nezahvalnosti; l. 494. ZOO-a upuuje utom smislu na odredbu l. 368. ZOO-a. Ugovori o kupoprodaji poduzea obi-no stoga iskljuuju kupevo pravo raskinuti ugovor o kupoprodaji nakon to sepoduzee faktino prenese na kupca.8 Ugovornim pogodbama nije, meutim,ni u kojem sluaju doputeno otkloniti primjenu pravila o neopravdanom obo-gaenju doe li do faktinog prijenosa poduzea s naslova nekog nevaljanogugovora.9 Temeljni je problem treba li poduzee steeno bez osnove vratitiinnatura tako da se svaki pojedini predmet (pokretnina, nekretnina, trabi-na, pravo, pravo industrijskog vlasnitva, vrijednosni papir, poslovni udio) usastavu poduzea vrati na nain kako je to inae potrebno uiniti kako bi gadrugi valjano stekao pokretnine predajom, nekretnine uknjibom na temelju vindikacije, prava i trabine cesijom na temelju ugovora kojim se preuzima ob- veza njihova prijenosa ili, pak, dunik vjerovniku tada treba s naslova pravilao neopravdanom obogaenju naknaditi vrijednost postignute koristi u smisluodredbe l. 323. st. 1. i l. 1111. st. 1. ZOO-a. Problem vraanja poduzeanije sasvim sigurno nikakva masovna pojava, no doe li ipak iznimno do toga,pojavljuju se krajnje zahtjevna i sloena pitanja.

  Osobito treba raspraviti kako se s kondikcijskog i vindikacijskog stajalitarazvijaju sluajevi nevaljanog prijenosa poduzea, ponajprije raspolaganja po-duzeem na temelju nitavih ugovora o kupoprodaji i zakupu poduzea. Neo-

View more >