javno preduzece

  • View
    102

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of javno preduzece

Zakon o javnim preduzeima i obavljanju delatnosti od opteg interesaJavno preduzee je preduzee koje obavlja delatnost od opteg interesa, a koje osniva drava, odnosno jedinica lokalne samouprave... Uvodne odredbe Osnivanje i poslovanje javnog preduzea i drugih oblika preduzea koji obavljaju delatnost od opsteg interesa Prelazne i zavrne odredbe Zakon je objavljen u "Slubenom glasniku RS", br. 25/2000. I. UVODNE ODREDBE Pojam javnog preduzea lan 1. Javno preduzee je preduzee koje obavlja delatnost od opteg interesa, a koje osniva drava, odnosno jedinica lokalne samouprave. Javno preduzee se osniva i posluje u skladu sa saveznim zakonom kojim se ureuje pravni poloaj preduzea, ovim zakonom i zakonom kojim se ureuje obavljanje delatnosti od opteg interesa. Dravni kapital u javnom preduzeu podeljen je na akcije ili udele odreene nominalne vrednosti i upisuje se u registar. Dravni kapital u javnom preduzeu ine novana sredstva uloena od strane drave i pravo korienja nad stvarima i pravima koja su u dravnoj svojini. Delatnosti od opteg interesa lan 2. Delatnosti od opteg interesa, u smislu ovog zakona, jesu delatnosti koje su kao takve odreene zakonom u oblasti: proizvodnje, prenosa i distribucije elektrine energije; proizvodnje i prerade uglja; istraivanja, proizvodnje, prerade, transporta i distribucije nafte i prirodnog i tenog gasa; prometa nafte i naftnih derivata; eleznikog, potanskog i vazdunog saobraaja; telekomunikacija; izdavanja slubenog glasila Republike Srbije; informisanja; izdavanja uxbenika; korienja, upravljanja, zatite i unapreivanja dobara od opteg interesa (vode, putevi, mineralne sirovine, ume, plovne reke, jezera, obale, banje, divlja), kao i komunalne delatnosti. Delatnosti u smislu stava 1. ovog lana jesu i delatnosti od stratekog znaaja za Republiku, kao i delatnosti neophodne za rad dravnih organa i organa jedinice lokalne samouprave, utvrene zakonom. Oblici organizovanja za obavljanje delatnosti od opteg interesa lan 3. Delatnost od opteg interesa obavljaju javna preduzea. Delatnost od opteg interesa mogu obavljati i drugi oblici preduzea, deo preduzea i preduzetnik, u skladu sa saveznim zakonom kojim se ureuje pravni poloaj preduzea, zakonom kojim se ureuje poloaj preduzetnika, ovim zakonom i zakonom kojim se ureuje obavljanje delatnosti od opteg interesa, kad im nadleni organ poveri obavljanje te delatnosti. Drugi oblici preduzea, deo preduzea i preduzetnik u obavljanju delatnosti od opteg interesa imaju isti poloaj kao i javno preduzee, ukoliko odredbama ovog zakona nije drukije propisano. top of page

II. OSNIVANJE I POSLOVANJE JAVNOG PREDUZEA I DRUGIH OBLIKA PREDUZEA KOJI OBAVLJAJU DELATNOST OD OPTEG INTERESA Osnivanje javnog preduzea lan 4. Javno preduzee osniva Republika Srbija. Prava osnivaa iz stava 1. ovog lana ostvaruje Vlada Republike Srbije. Javno preduzee za obavljanje komunalne delatnosti ili delatnosti od znaaja za rad organa jedinice lokalne samouprave moe da osnuje jedinica lokalne samouprave, aktom koji donosi skuptina jedinice lokalne samouprave. Javno preduzee za obavljanje komunalne delatnosti ili delatnosti od znaaja za rad dva ili vie organa jedinica lokalne samouprave mogu da osnuju jedinice lokalne samouprave aktom koje donose skuptine jedinica lokalne samouprave u istovetnom tekstu. U sluaju da skuptine jedinica lokalne samouprave ne mogu da usaglase akt u istovetnom tekstu u roku predvienom ovim zakonom, taj akt donosi Vlada Republike Srbije. Javno preduzee moe da osnuje i skuptina autonomne pokrajine. lan 5. Akt o osnivanju javnog preduzea (u daljem tekstu: osnivaki akt), pored odredaba utvrenih saveznim zakonom kojim se ureuje pravni poloaj preduzea, sadri i odredbe o: 1) osnivakom kapitalu; 2) pravima, obavezama i odgovornostima preduzea i osnivaa u obavljanju delatnosti od opteg nteresa; 3) imovini koja se ne moe otuiti, odnosno imovini za ije je raspolaganje (otuenje i pribavljanje) potrebna saglasnost osnivaa; 4) drugim pitanjima koja su od znaaja za nesmetano obavljanje delatnosti za koju se osniva javno preduzee. Cilj osnivanja i poslovanja lan 6. Javno preduzee osniva se i posluje radi: 1) obezbeivanja trajnog obavljanja delatnosti od opteg interesa i urednog zadovoljavanja potreba korisnika proizvoda i usluga; 2) razvoja i unapreivanja obavljanja delatnosti od opteg interesa;3) obezbeivanja tehnikotehnolokog i ekonomskog jedinstva sistema i usklaenosti njegovog razvoja;4) sticanja dobiti; 5) ostvarivanja drugog zakonom utvrenog interesa. Uslovi za obavljanje delatnosti od opteg interesa lan 7. Javna preduzea, drugi oblici preduzea i preduzetnik mogu da otponu obavljanje delatnosti od opteg interesa kad nadleni dravni organ utvrdi da su ispunjeni uslovi za obavljanje te delatnosti u pogledu: 1) tehnike opremljenosti; 2) kadrovske osposobljenosti; 3) zatite na radu; 4) zatite i unapreenja ivotne sredine; 5) drugih uslova propisanih ovim zakonom i zakonom kojim se ureuje obavljanje delatnosti od opteg interesa. Drugi oblici preduzea i preduzetnik mogu da otponu obavljanje delatnosti od opteg interesa ako imaju zakljuen ugovor o pravima i obavezama u obavljanju delatnosti od opteg interesa (u daljem tekstu: ugovor). lan 8. Prava, obaveze i odgovornosti izmeu javnih preduzea ili preduzea sa veinskim ueem dravnog kapitala, koja obavljaju delatnost od opteg interesa i drave, odnosno jedinice lokalne samouprave ili autonomne pokrajine, ureuju se aktom o osnivanju, a pojedina prava i obaveze mogu se urediti i ugovorom u skladu s ovim zakonom i zakonom kojim se ureuje obavljanje delatnosti od opteg interesa. Prava, obaveze i odgovornosti izmeu drugih oblika preduzea ili preduzetnika, koji obavljaju delatnost od opteg interesa i drave, odnosno jedinice lokalne samouprave ili autonomne pokrajine, ureuju se ugovorom u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se ureuje obavljanje delatnosti od opteg interesa.

Ugovor iz st. 1. i 2. ovog lana sadri naroito odredbe o: 1) radu i poslovanju preduzea, odnosno preduzetnika; 2) pravima i obavezama u pogledu korienja sredstava u dravnoj svojini za obavljanje delatnosti od opteg interesa, u skladu sa zakonom; 3) obavezama preduzea, odnosno preduzetnika u pogledu obezbeivanja uslova za kontinuirano, uredno i kvalitetno zadovoljavanje potreba korisnika proizvoda i usluga; 4) meusobnim pravima i obavezama u sluaju kada nisu obezbeeni ekonomski i drugi uslovi za obavljanje delatnosti od opteg interesa; 5) pravima i obavezama u sluaju poremeaja u poslovanju preduzea; 6) drugim pravima i obavezama koja proizilaze iz odredaba zakona kojim se ureuje obavljanje pojedine delatnosti od opteg interesa i ovog zakona; 7) drugim pitanjima koja su od znaaja za ostvarivanje i zatitu opteg interesa. Ugovor iz st. 1. i 2. ovog lana, zakljuuju Vlada Republike Srbije, odnosno izvrni organ jedinice lokalne samouprave ili autonomne pokrajine uz saglasnost Vlade Republike Srbije i preduzee, odnosno preduzetnik koji obavlja delatnost od opteg interesa, pre otpoinjanja obavljanja te delatnosti. Imovina lan 9. Imovinu javnog preduzea i drugih oblika preduzea koja obavljaju delatnost od opteg interesa, ine pravo svojine na pokretnim i nepokretnim stvarima, novana sredstva i hartije od vrednosti i druga imovinska prava, ukljuujui i pravo korienja dobara u dravnoj svojini, odnosno dobara od opteg interesa. Preduzea iz stava 1. ovog lana, za obavljanje delatnosti od opteg interesa, mogu koristiti i sredstva u dravnoj i drugim oblicima svojine, u skladu sa zakonom kojim se ureuje obavljanje delatnosti od opteg interesa, osnivakim aktom i ugovorom. Javna preduzea i preduzea sa veinskim ueem dravnog kapitala, koja obavljaju delatnost od opteg interesa, imaju svoju imovinu kojom upravljaju i raspolau u skladu sa saveznim zakonom kojim se ureuje pravni poloaj preduzea, zakonom kojim se ureuje obavljanje delatnosti od opteg interesa, osnivakim aktom i ugovorom. Preduzea sa privatnim kapitalom, odnosno preduzea sa veinskim ueem privatnog kapitala, koja obavljaju delatnost od opteg interesa, imaju svoju imovinu kojom upravljaju i raspolau u skladu sa saveznim zakonom kojim je ureen pravni poloaj preduzea, osnivakim aktom i ugovorom. Odgovornost i obaveze lan 10. Javno preduzee za svoje obaveze odgovara celokupnom svojom imovinom. Drugi oblici preduzea koja obavljaju delatnost od opteg interesa za svoje obaveze odgovaraju u skladu sa saveznim zakonom kojim je ureen pravni poloaj preduzea. Preduzetnik koji obavlja delatnost od opteg interesa za svoje obaveze odgovara celokupnom svojom imovinom. Organi javnog preduzea lan 11. Organi javnog preduzea jesu: 1) upravni odbor, kao organ upravljanja; 2) direktor, kao organ poslovoenja; 3) nadzorni organ, kao organ nadzora. Upravni odbor i direktor javnog preduzea ine upravu javnog preduzea. Osnivakim aktom ili statutom javnog preduzea moe se utvrditi da se u javnom preduzeu bira i izvrni odbor direktora. lan 12. Predsednika i lanove upravnog odbora javnog preduzea imenuje i razreava osniva. Predsednika i lanove upravnog odbora javnog preduzea iz lana 4. stav 4. ovog zakona, imenuju i razreavaju saglasno osnivai, a ukoliko se ta saglasnost ne postigne u roku predvienom ovim zakonom, predsednika i lanove upravnog odbora imenuje i razreava

Vlada Republike Srbije. Predstavnici zaposlenih predlau se na nain utvren statutom. Osnivakim aktom javnog preduzea utvruje se broj lanova upravnog odbora, kao i njihov mandat. Predsednik upravnog odbora ima zamenika koga odreuje osniva aktom o imenovanju upravnog odbora. lan 13. Aktom o imenovanju predsednika i lanova upravnog odbora javnog preduzea moe se odrediti da predsednik upravnog odbora ostvaruje u javnom preduzeu prava i obaveze iz radnog odnosa. lanovi upravnog odbora imaju pravo na odgovarajuu naknadu za rad u upravnom odboru, iju visinu utvruje upravni odbor javnog preduzea, na osnovu kriterijuma sadranih u godinjem programu poslovanja javnog preduzea. lan 14. Direktora javnog preduzea imenuje i razreava osniva. Direktora javnog preduzea iz lana 4. stav