SQL Baza Podataka - Preduzece

 • View
  223

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of SQL Baza Podataka - Preduzece

 • 7/28/2019 SQL Baza Podataka - Preduzece

  1/24

  PANEVROPSKI UNIVERZITET APEIRON BANJA LUKA

  FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA

  Predmet : BAZE PODATAKA

  SEMINARSKI RAD

  Tema : MS SQL 2008 Baza podataka Preduzee

  Student

  Pavlovi Vladimirbr. indeksa : 121-11/RPI

  Predmetni nastavnik

  prof. dr Lazo Rolji

  kolska godina 2012/13.

 • 7/28/2019 SQL Baza Podataka - Preduzece

  2/24

  Sadraj

  Sadraj.............................................................................................................................................2

  1.Uvod..............................................................................................................................................1

  2.SQL...............................................................................................................................................2

  3.Namjena baze podataka Preduzee...........................................................................................4

  4.Pripreme ( planiranje izgleda tabela i ukupne baze podataka).....................................................5

  4.1.Kreiranje baze podataka Preduzee....................................................................................6

  4.2.Kreiranje tabela......................................................................................................................7

  5.Dijagram tabela.............................................................................................................................9

  5.1.Unos podataka u tabele........................................................................................................12

  6.Upiti............................................................................................................................................13

  6.1.Primjeri upita.......................................................................................................................14

  13.Zakljuak..................................................................................................................................21

  14.Literatura...................................................................................................................................22

 • 7/28/2019 SQL Baza Podataka - Preduzece

  3/24

  Baze Podataka Vladimir Pavlovi

  1.Uvod

  Tema moga rada je baza podataka kompanije raena u MS SQL Server 2008. Baza

  podataka Preduzee sadri klijente, kupce, saradnike, dobavljae i slino. Zajedno sa izlaznom

  i ulaznom robom tih klijenata, tako da se pomou baze podataka uvijek moe vidjeti koliko je

  bilo nabavke ili prodaje za svakog od njih.

  Rad opisuje pripremu u izradi baze podataka koja je uraena pomou SQL-a, a treba da

  doprinese kompaniji bolji i organizovaniji pregled svih kontakata kao i sveukupnog poslovanja.

  Korisnik baze podataka e u svakom trenutku moi vidjeti koje robe su prodate odreenom

  kupcu, kada su bile poslijednje prodaje i koliko su uestale.

  Svrha izrade ovog seminarskog rada jeste da se pismeno i teorijski prikae nain izrade

  baze podataka.

  1

 • 7/28/2019 SQL Baza Podataka - Preduzece

  4/24

  Baze Podataka Vladimir Pavlovi

  2.SQL

  SQL je skraenica za Structured Query Language to u prevodu znai struktuirani jezik

  za upite.

  Relacioni upitni jezici predstavljaju praktian rezultat formalnih istraivanja relacionog

  modela i relacionih jezika. Mada su oni, u sutini, zasnovani na relacionoj algebri, relacioni

  upitni jezici posjeduju znatno iri spektar mogunosti za optije izraavanje radnji nad tabelama

  relacione baze. Nain na koji se formuliu upiti u ovim jezicima prilagoen je irokom krugu

  korisnika baza podataka, posebno korisnicima sa skromnim znanjima iz matematike i

  programiranja.1

  Baze podataka u razliitim oblicima i formatima postoje od same pojave raunara.

  Potreba za uvanjem i pretraivanjem podataka postoji od uvijek, a tek od skoro, sa

  omasovljenjem raunara, postaje dostupna svima. Naini elektronskog uvanja podataka su od

  poetka do danas doivjeli vie evulucionih i revolucionih promjena. Poev od jednostavnih

  datoteka u tekst formatu, preko mainframe baza podataka, prvih desktop baza sve do dananjih

  monih database servera koji osim osnovne namijene donose mnoge dodatne mogunosti.

  Microsoft ve odavno nudi server baze podataka pod nazivom SQL Server. Trenutna

  verzija nosi komercijalni naziv Microsoft SQL Server 2012, a u ovom radu emo koristiti

  Microsof SQL Server 2008 R2.

  1Relacioni upitni jezici SQL, prof. dr Zoran . Avramovi, dipl. in. elek.2

 • 7/28/2019 SQL Baza Podataka - Preduzece

  5/24

  Baze Podataka Vladimir Pavlovi

  Slika 1. Radno okruenje MS SQL Server Management Studio 2008

  3

 • 7/28/2019 SQL Baza Podataka - Preduzece

  6/24

  Baze Podataka Vladimir Pavlovi

  3.Namjena baze podataka Preduzee

  Tema ovog rada se odnosi na nain izrade baze podatka Preduzee, kao i izrada

  pisanog rada.

  Namjena baze podataka Preduzee jeste da uposlenici preduzea imaju jasan pregled

  svih svojih kontakata, tj. klijenata, kupaca, saradnika, dobavljaa i slino. Uz jasan pregled svih

  kontakata, ova baza podataka treba da prikazuje uvid u sve prodaje i nabavke ovih kontakata,

  tj.kontakata koji se nalaze u bazi. Dakle, treba da se u svakom trenutku moe vidjeti kada, ta i

  koliko je odreen kupac neto kupio a isto tako kada, ta i koliko je neega kupljeno od

  odreenog dobavljaa. Kako se posluje sa odreenim saradnicima, koliko je uestalo toposlovanje, koliko je uestala kupovina odreenih kupaca. Prema tome, sve ovo je cilj ili

  namjena ove baze podataka. Na primjer, ako direktor postavi pitanje administratoru koliko je

  nabavke bilo od odreenih saradnika u poslijednjih godinu dana. Zadavanjem odreenog upita

  nad bazom, administrator baze dolazi do odgovora na to pitanje. Isto tako, kupac koji je imao

  jednu ili manje kupovinu u godini dana moe se smatrati neaktivnim, pa kada se postavi pitanje

  koji su kupci neaktivni, zadavanjem odreenog upita se dolazi do tih informacija ili ako se

  smatra da kupci koji si imali 10 ili vie kupovina su aktivni, zadavanjem upita o aktivnim

  kupcima se dolazi do infomacije koji su to aktivni kupci, koje robe oni najvie kupuju, itd. Sve

  su to dragocijene informacije za odreenu kompaniju, naroito u smislu prodaje i marketinga, te

  mogu sluiti u svrhu istraivanja za odreenu marketinku kampanju.

  4

 • 7/28/2019 SQL Baza Podataka - Preduzece

  7/24

  Baze Podataka Vladimir Pavlovi

  4.Pripreme ( planiranje izgleda tabela i ukupne

  baze podataka)

  ta god ponemo raditi, moramo da imamo plan rada. U suprotnom, moemo doi do

  kraja posla i onda vidjeti da smo pogrijeili na poetku i onda ruiti sve i praviti ispoetka.

  Samim tim nita nismo napravili. Zato je na poetku najvanije osmisliti raspored tabela, kolona,

  i njihovog povezivanja. Za kreiranje baze podataka Preduzee moramo da osmislimo koji e

  nam podaci biti potrebni za kreiranje tabela, a kasnije i ostalih dijelova baze podataka.

  Poto smo napravili sebi ematski izgled baze podataka na papiru, sada bi mogli da

  ponemo da sa papira prenosimo stvari na na program. Imena tabela i njihovu ulogu smo

  odredili, sada emo da ih definiemo. Odluili smo da e naa baza podataka da se sastoji iz 7

  tabela : Drave, Gradovi, Klijenti, Nabavka, Prodaja, Saradnici i Statusi.

  5

 • 7/28/2019 SQL Baza Podataka - Preduzece

  8/24

  Baze Podataka Vladimir Pavlovi

  4.1. Kreiranje baze podataka Preduzee

  Prvo to trebamo uraditi jeste kreirati bazu podataka, u ovom sluaju pod nazivom

  Preduzee.

  Kada kliknemo desnim tasterom mia na Databases zatim izaberemo New Database

  (Slika 2.) otvara nam se prozor u kojem program trai od nas da unesemo ime eljene baze

  podataka i ostala podeavanja ukoliko je to potrebno korisniku (Slika 3.).

  Slika 2. Kreiranje baze

  Slika 3. Kreiranje naziva baze

  6

 • 7/28/2019 SQL Baza Podataka - Preduzece

  9/24

  Baze Podataka Vladimir Pavlovi

  4.2. Kreiranje tabela

  Kada kliknemo desnim tasterom mia na Tables zatim izaberemo New Table (Slika 4.)

  otvara nam se nova tabela (Slika 5.) u kojoj emo da napravimo potrebne kolone. Svaka kolona

  potrebno je dodjeliti ime i tip podatka. Ovdje moemo dodjeliti primarni klju. Primarni klju je

  jedno ili vie polja preko kojih e tabela biti povezana sa drugim tabelama, i onda nee moi

  doi do dupliranja podataka.

  Slika 4. Kreiranje tabele

  7

 • 7/28/2019 SQL Baza Podataka - Preduzece

  10/24

  Baze Podataka Vladimir Pavlovi

  Slika 5. Kreiranje potrebnih kolona i dodavanje primarnog kljua

  Jo trebamo snimiti tabelu. Iz menija File izaberemo opciju Save Table_1. U novom

  prozoru upisujemo Klijenti, i kliknemo na OK.

  Samim tim, prva tabela je kreirana i sauvana. Na slian nain se kreiraju i uvaju ostale

  tabele.

  8

 • 7/28/2019 SQL Baza Podataka - Preduzece

  11/24

  Baze Podataka Vladimir Pavlovi

  5.Dijagram tabela

  Kada kliknemo desnim tasterom mia na Database Diagrams zatim izaberemo New

  Database Diagrams (Slika 6.) otvara nam se novi przor u kome je potrebno da dodamo redom

  sve tabele (Slika 7.).

  Slika 6. Kreiranje dijagrama

  9

 • 7/28/2019 SQL Baza Podataka - Preduzece

  12/24

  Baze Podataka Vladimir Pavlovi

  Slika 7. Dodavanje tabela u dijagram

  Iz tabele Klijenti koristimo polje ID_Klijent, i prenosimo