Javno preduzece ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE Javno preduzece ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE
Javno preduzece ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE Javno preduzece ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE

Javno preduzece ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE Javno preduzece ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Javno preduzece ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE Javno preduzece ELEKTROPRIVREDA BOSNE I...

 • Javno preduzece ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE

  d,d. - Sarajevo Podruinica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica

  Jablanica /3. C Zon . goa. Broj: 02-2-82-(349 1rt

  Na osnovu tlana 70,,71, i 88. Zakona ojavnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("SluZbeni glasnik BiH" broji 39/L4), dlana 99. Statuta Javnog preduze6a Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d, - Sarajevo - broj; SD-5211/16-38/z od ig.03.2016. godine, ilana 25., 73. i 74. Pravilnika o nabavkama Javnog preduze6a Elektropiivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo bro]: NO- 5t55/L5-52/5.1. od 26.02'2015, godine iElana 4,, stav (6) Odluke o utvrdivanju i rasporedu ovla5tenia cenerilnog direktora, izvr5nih direktora, pomoinika generalnog direktora, Sekretara Druitva i direktora podruZnica DruStva brojl U-01-2516i/lS-234/ts od 25'08'2015'godine iOdluke o izmjenama Odluke o utvrdivanju i rasporedu ovlaitenja Generalnog direktora, izvrSniir direktora, pomoinika generalnog direktora, Sekretara Druitva i direktora podruZnica DruStva brojiJ-O1-339g4/i5-L5/g od 17.11.2015.godine i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrdivanju i rasporedu ovla5tenja Generalnog direktora, izvr5nih direktora, pom6inika generalnog direktora, Sekretara Druitva i direktora podruZnica Druitva broj U-01-6558116-2.11. od 09,03,2016, godine i Odluke o dopuni Odluke o utvrdivanju i rasporedu ovlaitenja Generalnog direktora, izvr5nih direktora, pomo6nika gene-ralnog direktora, Sekretara Drustva i direktora podruinica Druitva broj U-Ot-24254/L6-32./t6 od 09.08.2016. godine, na pieporuku komisije zajavne nabavke, donosim:

  ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponudaia za nabavku usluga za kontrotno ispitivanje i periodiEni pregled aparata

  za ga5enje poietnog poiara pod stanim pritiskom i aparata sa bodicom u objektima Podruinice Jablanica

  itan t. Najpovoljniji ponudad za nabavku usluga za kontrolno ispitivanje i periodiEni pregled aparata za gaSenje podetnog poiara pod stalnim pritiskom i aparata sa bodicom u objektima PodruZnice u*idroelektrane na Neretvi> Jablanica, izabran na osnovu provedenog postupka po Konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda broj: 10202-046/t7 )e:

  Vatroteh iniinjering d.o.o. - Sarajevo

  dtan z. ZaduZuje se Sluiba za komercijalne poslove PodruZnice Jablanica da u roku od tri dana, a najkasnije u roku od sedam dana od dana dono5enja ove Odluke istu dostavi svim ponudadima koji su udeswovali u postupku javne nabavke itime ih ujedno obavijesti o rezultatima analize prlstiglih ponuda,

  itan g. Ova _Odluka objavit ie se na web-stranici www.elektroprivreda,ba istovremano s upu6ivanjem ponudadima koji su udestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa dlanom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

  ftan e. Po pravosnaZnosti ove Odluke, ugovorni organ 6e pozvati izabranog ponudada radi zakljudivanja ugovora kojim ie se regulisati medusobna prava i obaveze vezane za predmetnu nabavku shodno zahtjevima-uslovima ugovornog organa navedenim u tenderskoj dokumentaciji i zakonskim propisima koji reguli5u postupke ugovaranja,

  dlan s. Ova odluka stupa na snagu danom donoienja.

  Obrazloienje: U postupku konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za kojeje Obavjestenje o nabavci broj 1409-7-2-45-3- 25/t7 i tenderska dokumentacija objavljena na,,Portalu javnih nabavki" dana 29,03.2017. godine, za nabavku usluga za kontrolno ispitivanje iperiodiini pregled aparata za gaSenje podetnog poiara pod-stalnim pritiskom i aparata sa bodicom u objektima PodruZnice Jablanica, ponudu su dostavili slijedeii ponudadi:

  1. Institut za zaStitu, ekologiju i obrazovanje d.d. - Tuzla .....,...sa cijenom od 5.835,46 KM bez pDV-a,2. INZA lab d.o.o. - Sarajevo sa cijenom od 5,047,00 KM bez pDV-a,3. Proving d,o,o. - Sarajevo sa cijenom od 4.320,50 KM bez pDV-a,4. Vatroteh inZinjering d.o,o. - Sarajevo sa cijenom od 3.223,60 KM bez pDV-a, (nakon ispravke radunske greike),5, Vatrosistemi d.o.o. - Sarajevo ........sa cijenom od 4.637,20 KM bez pDV-a, (nakon ispravke raiunske greSke),

  6. Pastor d,o.o. - Mostar sa cijenom od 5.198,00 KM bez pDV-a,7. Financ d.o.o, - Mostar sa cijenom od 5.476,00 KM bez pDV-a.

 • Uvidom u priloZenu dokumentaciju inakon utvrdivanja prihvatljivosti ponuda prema obliku, sadrZaju ipotpunosti, Komisija za nabavke je izvrSila ocjenu kvalifikovanosti ponudada i utvrdila da 2 (dva) ponudada ispunjavaju kvalifikacijske kriterije ugovornog organa i to:

  1. Institut za zaStitu, ekologiju i obrazovanje d,d, - Tuzla, 2. INZA lab d,o,o. - Sarajevo, 3. Proving d.o.o. - Sarajevo, 4. Vatroteh inZinjering d,o,o, - Sarajevo, 5. Vatrosistemi d.o,o. - Sarajevo, 6. Pastor d,o,o, - Mostar, 7. Financ d,o.o. - Mostar,

  odnosno da su kvalificirani ponudadi i da njihove ponude mogu biti predmet analize vezano uz ispunjenje zahtjeva u pogledu opisa predmeta nabavke i tehnidkih specifikacija,

  Komisija za nabavke je nakon provjere i analize ponuda kvalificiranih ponudada utvrdila da su vezano uz ispunjenje zahtjeva u pogledu opisa predmeta nabavke itehnifkih specifikacija, prihvatljive ponude slijedeiih ponudaia:

  1. Institut za zaStitu, ekologiju i obrazovanje d,d, - Tuzla, 2, INZA lab d.o,o. - Sarajevo, 3, Proving d.o,o. - Sarajevo, 4. Vatroteh inZinjering d,o.o, - Sarajevo, 5. Vatrosistemi d,o.o, - Sarajevo, 6. Pastor d,o.o, - Mostar, 7. Financ d.o,o, - Mostar,

  odnosno da njihove ponude mogu biti predmet ekonomske ocjene ponuda.

  Polazeii od gore navedenih konstatacija, Komisija za nabavke je nakon provjere kvalifikacija ponudada i prihvatljivosti ponuda u pogledu opisa predmeta nabavke itehnidkih specifikacija pristupila ekonomskom vrednovanju ponuda shodno utvrilenom kriteriju te je redoslijed - rang lista prihvatljivih ponuda-ponudada slijededa :

  1. Vatroteh iniinjering d.o.o. - Sarajevo..,,.,.. ..,........sa cijenom od 3.223,60 KM bez PDV-a, 2, Proving d.o.o, - Sarajevo........ ....,..... sa cijenom od 4.320,50 KM bez PDV-a, 3, Vatrosistemi d,o,o, - Sarajevo .,. sa cijenom od 4.637,20 KM bez PDV-a, 4. INZA lab d.o.o. - Sarajevo ...,.....,... sa cijenom od 5,047,00 KM bez PDV-a, 5, Pastor d,o,o. - Mostar sa cijenom od 5.198,00 KM bez PDV-a, 6. Financ d,o,o. ' Mostar sa cijenom od 5.476,00 KM bez PDV-a, 7, Institutza zaStitu, ekologiju iobrazovanje d,d. - Tuzla...... sa cijenom od 5,835,46 KM bez PDV-a.

  Shodno utvrdenom redoslijedu-rang listi, Komisija za javne nabavke imenovana Odlukom Direktora PodruZnice > Jablanica broj: 02-2-83-2984177 od 28.03,2017. godine, utvrdila da je prvoplasirana i najpovoljnija ponuda za nabavku usluga za kontrolno ispitivanje iperiodidni pregled aparata za ga5enje podetnog poLara pod stalnim pritiskom i aparata sa bodicom u objektima PodruZnice Jablanica ponuda ponutlada Vatroteh iniinjering d.o.o. - Sarajevo sa cijenom od 3.223,60 KM bez PDV-a, te da ista u ekonomskom i tehnidkom smislu u potpunosti zadovoljava zahtjeve ugovornog organa,

  Na osnovu navedenog odluieno je kao u dispozitivu Odluke,

  Pravna pouka: Svaki ponudad koji smatra da je ugovorni organ u toku konkretnog postupka kod izbora najpovoljnijeg ponudada prekriio jednu ili viSe odredbi Zakona o javnoj nabavci i/ili podzakonskih akata ili Pravilnika ima pravo uloiiti 2albu na postupak u pisanoj formi u roku od 5 (pet) dana od dana kada je njegov podnosilac primio odluku o izboru najpovoljnijeg ponuilaia. Zalba se podnosi ugovornom organu JP,,Elektroprivreda BiH" d,d,- Sarajevo, PodruZnica ,,Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica,

  Direktor

  Ponudadima SluZbi za komercijalne poslove PodruZnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica ala

  Dostaviti: