of 16 /16
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA POKAZATELJI TEORIJA ZA 2. KOLOKVIJ ID: 40101

POKAZATELJI - referada.hr · Rentabilnost vlastitog kapitala (glavnice) = neto dobit/vlastiti kapital (glavnica) o pokazatelji rentabilnosti se računaju na temelju podataka iz bilance

 • Author
  others

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of POKAZATELJI - referada.hr · Rentabilnost vlastitog kapitala (glavnice) = neto dobit/vlastiti...

 • ANALIZA FINANCIJSKIH

  IZVJEŠTAJA

  POKAZATELJI

  TEORIJA ZA 2. KOLOKVIJ

  ID: 40101

 • 1

  Bok!

  Drago nam je što si odabrao SKRIPTARNICU za pronalazak materijala koji će ti pomoći u učenju.

  Što je SKRIPTARNICA?

  Skriptarnica je projekt Štreberaj tima i Urbana, a nastala je u želji da ti olakšamo studiranje. Sve

  skripte možeš pogledati na stranici www.referada.hr, a kupiti u SKRIPTARNICI u Urbanu. Sjedi na kavu

  i uz svoju narudžbu naruči i skriptu. Simple as that!

  Tko je napisao skripte?

  Skripte koje nađeš kod nas nisu naše autorsko djelo. To su razne skripte koje nam studenti donesu.

  Mi smo ih samo malo uredili, da ti je ljepše učiti iz njih.

  Želimo ti puno sreće s učenjem!

  Štreberaj instrukcije

  Ako negdje zapneš s učenjem, mi ti možemo pomoći.

  Prijavi se na naše instrukcije i položi teške ispite bez muke.

  Sve info možeš pronaći na www.referada.hr/instrukcije.

  http://www.referada.hr/http://www.referada.hr/instrukcije

 • 2

  TEMELJNI INSTRUMENTI I POSTUPCI ANALIZE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

  o Komparativni financijski izvještaji koji služe kao podloga za provedbu horizontalne analize

  mogu se razmatrati u kontekstu uspoređivanja.

  o Horizontalnom analizom nastoje se uočiti tendencije i dinamika promjena pojedinih pozicija

  temeljnih financijskih izvještaja – na temelju tih promjena se prosuđuje kakva je uspješnost i

  sigurnost poslovanja promatranog poduzeća.

  o Strukturni financijski izvještaji koji služe kao podloga za provedbu vertikalne analize mogu se

  razmatrati u kontekstu raščlanjivanja – vertikalna analiza omogućava uvid u strukturu

  financijskih izvještaja.

  o Financijski pokazatelji: pojedinačni pokazatelji, skupine pokazatelja, sustavi pokazatelja i

  zbrojni ili sintetički pokazatelji.

  o Bilanca i račun dobiti i gubitka u izvornom obliku su prilagođeni potrebama analize

  financijskih izvještaja i upravljanja (komparativni financijski izvještaji u kojima se uspoređuju

  podaci za dvije ili više godina).

  „Analiza financijskih izvještaja koja omogućava uspoređivanje podataka kroz dulje vremensko

  razdoblje da bi se otkrile tendencije i dinamika promjena pojedinih bilančnih pozicija uobičajeno se

  naziva horizontalnom analizom – tendencije se sagledavaju pomoću serije baznih indeksa.“

  „Pod vertikalnom analizom podrazumijeva se najčešće uspoređivanje financijskih podataka (pozicija

  financijskih izvještaja) u jednoj godini – za to su potrebne podloge koje omogućuju uvid u strukturu

  bilance i izvještaja o dobiti (pojedine se pozicije izračunavaju kao postotak od ukupne aktive ili

  pasive).“

  o Strukturni financijski izvještaji vrlo su korisni kod uspoređivanja sa drugim poduzećima i

  korisni su kod uspoređivanja podataka jednog poduzeća kada je u privredi prisutna inflacija -

  strukturni financijski izvještaji koji se temelje na bilanci su usmjereni na dva važna aspekta:

  o Razmatranje izvora imovine poduzeća koji mogu biti kratkoročne obveze, dugoročne

  obveze i vlastiti izvori

  o Razmatranje strukture imovine koja se prije svega odnosi na odnos kratkotrajne i

  dugotrajne imovine koji je prije svega determiniran djelatnošću koje poduzeće

  obavlja.

  o Postupak vertikalne i horizontalne analize potrebno je razmatrati povezano, posebice u

  slučajevima kada postoji inflacija

  Pokazatelji analize financijskih izvještaja

  o Pokazatelj je racionalni ili odnosni broj, što podrazumijeva da se jedna ekonomska veličina

  stavlja u odnos s drugom ekonomskom veličinom.

  o S obzirom na vremensku dimenzije, financijski se pokazatelji mogu podijeliti u dvije osnovne

  skupine:

 • 3

  - Jedna skupina financijskih pokazatelja obuhvaća razmatranje poslovanja poduzeća

  unutar određenog vremenskog razmaka (najčešće godina dana) i temelji se na

  podacima iz izvještaja o dobiti

  - Druga skupina financijskih pokazatelja odnosi se na točno određeni trenutak koji se

  podudara sa trenutkom sastavljanja bilance i govori o financijskom položaju

  poduzeća u tom trenutku.

  o Pokazatelje najčešće promatramo kao nositelje informacija – oni se formiraju i računaju

  upravo radi stvaranja informacijske podloge za donošenje određenih poslovnih odluka.

  RAZLIKUJEMO 6 SKUPINA FINANCIJSKIH POKAZATELJA:

  1. Pokazatelji likvidnosti – mjere sposobnost poduzeća da podmiri svoje dospjele kratkoročne

  obveze

  2. Pokazatelji zaduženosti – mjere koliko se poduzeće financira iz tuđih izvora sredstava

  3. Pokazatelji aktivnosti – mjere kako efikasno poduzeće upotrebljava svoje resurse

  4. Pokazatelji ekonomičnosti – mjere odnos prihoda i rashoda, tj. pokazuju koliko se prihoda

  ostvari po jedinici rashoda

  5. Pokazatelji profitabilnosti – mjere povrat uloženog kapitala, što se smatra najvišom

  upravljačkom djelotvornošću

  6. Pokazatelji investiranja – mjere uspješnost ulaganja u obične dionice.

  - Dva su kriterija poslovanja;

  1. Kriterij sigurnosti (pokazatelji likvidnosti i pokazatelji zaduženosti)

  2. Kriterij uspješnosti tj. efikasnosti (pokazatelji ekonomičnosti, profitabilnosti i

  investiranja)

  Pokazatelji aktivnosti mogu se smatrati i pokazateljima sigurnosti i pokazateljima uspješnosti.

  Pokazatelji likvidnosti

  „Pokazatelji likvidnosti mjere sposobnost poduzeća u kontekstu sposobnosti podmirenja dospjelih

  kratkoročnih obveza.“

  - Računaju se na temelju podataka iz bilance.

  1. Koeficijent trenutne likvidnosti = novac/kratkoročne obveze

  o ukazuje na sposobnost poduzeća za trenutačno podmirenje obveza

  2. Koeficijent ubrzane likvidnosti = (novac + potraživanja)/kratkoročne obveze

  o uobičajeno se ističe kako bi njegova vrijednost trebala biti 1 ili veća od 1, što znači da

  poduzeće koje želi održavati normalnu likvidnost moralo imati brzo unovčive imovine

  minimalno toliko koliko ima kratkoročnih obveza

 • 4

  3. Koeficijent tekuće likvidnosti = kratkotrajna imovina/kratkoročne obveze

  o u pravilu bi trebao biti veći od 2 – ako poduzeće želi održavati tekuću likvidnost na

  normalnoj razini i izbjeći situaciju nepravodobnog plaćanja obveza, tada na raspolaganju

  mora imati u pravilu, minimalno dvostruko više kratkotrajne imovine nego što ima

  kratkoročnih obveza.

  o da bi se održala normalna likvidnost poduzeća, dio kratkotrajne imovine mora biti

  financiran iz kvalitetnih dugoročnih izvora; taj dio kvalitetnih dugoročnih izvora

  naziva se radni kapital i utvrđuje se kao razlika kratkotrajne imovine i kratkoročnih

  obveza

  o radni kapital pokazuje koliko je kratkotrajne imovine financirano iz kvalitetnih

  dugoročnih izvora

  o ako poduzeće ima više radnog kapitala, tada to znači da je njegova likvidnost i

  financijska stabilnost veća (radni kapital se često naziva i rezervom likvidnosti,

  rezervom financijske stabilnosti ili rezervom sigurnosti poslovanja)

  4. Koeficijent financijske stabilnosti = dugotrajna imovina/(kapital + dugoročne obveze)

  o ovaj pokazatelj mora biti manji od 1 jer poduzeće dio svoje kratkotrajne imovine mora

  financirati iz kvalitetnih dugoročnih izvora, tj. iz radnog kapitala

  o što je vrijednost ovog pokazatelja manja, to je likvidnost i financijska stabilnost veća,

  tj povećava se učešće radnog kapitala

  o ako je vrijednost ovog pokazatelja veća od 1, to znači da poduzeće nema radnog

  kapitala, već postoji deficit radnog kapitala (poduzeće dio svoje dugotrajne imovine

  financira iz kratkoročnih izvora).

  Čimbenici koji utječu na likvidnost:

  a) vrsta djelatnosti

  b) struktura imovine

  c) struktura obveza

  d) aktivnost poduzeća mjerena koeficijentom obrta i trajanjem obrta

  Pokazatelji zaduženosti

  1. Koeficijent zaduženosti = ukupne obveze/ukupna imovina

  2. Koeficijent vlastitog financiranja = glavnica/ukupna imovina

  3. Koeficijent financiranja = ukupne obveze/glavnica

  o ova tri pokazatelja formirana su na temelju bilance i zbog toga odražavaju statičku

  zaduženost

  o ti su pokazatelji odraz strukture pasive i govore koliko je imovine financirano iz

  vlastitog kapitala te koliko je imovine financirano iz tuđeg kapitala

 • 5

  o pomoću tih pokazatelja moguće je utvrditi odnos tuđeg kapitala i vlastitog kapitala

  4. Pokriće troškova kamata = dobit prije poreza i kamata/kamate

  5. Faktor zaduženosti =ukupne obveze/(zadržana dobit + amortizacija)

  o ova dva pokazatelja ukazuju na dinamičku zaduženost, jer dug razmatraju s aspekta

  mogućnosti njegova podmirenja.

  o utvrđuju se na temelju podataka iz računa dobiti i gubitka i bilance

  o pri utvrđivanju pokrića troškova kamata razmatra se koliko su puta kamate

  pokrivene ostvarenim iznosom bruto dobiti; ako je to Pokriće veće, zaduženost je

  manja i obrnuto

  o kod faktora zaduženosti manji faktor zaduženosti znači manju zaduženost – on

  pokazuje koliko je godina potrebno da se iz ostvarene zadržane dobiti uvećane za

  amortizaciju podmire ukupne obveze.

  o radi se o indikatoru zaduženosti, jer je poznato da se iz zadržane dobiti i amortizacije

  ne mogu podmiriti obveze.

  6. Stupanj pokrića I = glavnica/dugotrajna imovina

  7. Stupanj pokrića II = (glavnica + dugoročne obveze)/dugotrajna imovina

  o ova se dva pokazatelja računaju na temelju podataka iz bilance

  o kod njih se razmatra pokriće dugotrajne imovine glavnicom, tj. glavnicom uvećanom

  za dugoročne obveze

  o kod stupnja pokrića II može se istaknuti da njegova vrijednost mora biti veća od 1 jer

  je poznato da dio dugoročnih izvora, zbog održavanja likvidnosti, mora biti iskorišten

  za financiranje kratkotrajne imovine; zbog toga je pokazatelje stupnja pokrića

  istodobno moguće razmatrati i kao pokazatelje likvidnosti .

  Pokazatelji aktivnosti

  - Poznati su pod nazivom koeficijenti obrta koji se računaju na temelju odnosa prometa i

  prosječnog stanja.

  - Ukazuju na brzinu cirkulacije imovine u poslovnom procesu.

  - Ako je poznat koeficijent obrta, tada je moguće izračunati i prosječne dane vezivanja

  sredstava, tj. prosječno trajanje obrta.

  - Najčešće se koeficijent obrta izračunava za ukupnu imovinu, kratkotrajnu imovinu i

  potraživanja.

  - Svi se navedeni pokazatelji računaju na temelju podataka iz bilance i rdg-a.

  1. Koeficijent obrta ukupne imovine = ukupni prihodi/ukupna imovina

  2. Koeficijent obrta kratkotrajne imovine =ukupni prihodi/kratkotrajna imovina

  3. Koeficijent potraživanja =prihodi od prodaje/potraživanja o na temelju koeficijenta obrta

  potraživanja moguće je utvrditi prosječno vrijeme naplate potraživanja

 • 6

  4. Trajanje naplate potraživanja u danima =365/koeficijent obrta potraživanja

  - Osim ovih pokazatelja moguće je računati i čitav niz drugih koeficijenata obrta, npr. Ukupnih

  zaliha sirovina i materijala, pojedinih vrsta zaliha.

  - Također je moguće računati koeficijente obrta potraživanja za svakog kupca itd.

  Zbog sigurnosti i uspješnosti poslovanja, bolje je da koeficijent obrta bude što veći, odnosno dani

  vezivanja sredstava što manji.

  Pokazatelji ekonomičnosti

  - Mjere odnos prihoda i rashoda i pokazuju koliko se prihoda ostvaruje po jedinici rashoda.

  - Računaju se na temelju podataka iz rdg-a.

  - Podrazumijeva se da je bolje da koeficijent ekonomičnosti bude što veći.

  1. Ekonomičnost ukupnog poslovanja = ukupni prihodi/ukupni rashodi

  2. Ekonomičnost poslovanja (prodaje) = prihodi od prodaje/rashodi prodaje

  3. Ekonomičnost financiranja = financijski prihodi/financijski rashodi

  Pokazatelji profitabilnosti

  1. Neto marža profita = (neto dobit + kamate)/ukupni prihod

  2. Bruto marža profita = (dobit prije poreza + kamate)/ukupni prihod

  o marža profita izračunava se na temelju podataka iz RDG-a o ako se usporede neto i bruto

  marža, tada usporedba govori o tome koliko relativno u odnosu na ostvareni ukupni prihod

  iznosi porezno opterećenje

  o ako se marža profita pomnoži koeficijentom obrta ukupne imovine, kao rezultat

  dobit de se pokazatelj rentabilnosti ukupne imovine – to znači da se rentabilnost

  može povećati povećanjem koeficijenta obrta i/ili povećanjem marže profita

  3. Neto rentabilnost imovine = (neto dobit + kamate)/ukupni imovina

  4. Bruto rentabilnost imovine = (dobit prije poreza + kamate)/ukupna imovina

  5. Rentabilnost vlastitog kapitala (glavnice) = neto dobit/vlastiti kapital (glavnica)

  o pokazatelji rentabilnosti se računaju na temelju podataka iz bilance i RDG-a

  o razlika neto i bruto rentabilnosti je u obuhvatu poreza u brojniku – razlika između

  ova dva pokazatelja ukazuje na relativno porezno opterećenje u odnosu na ukupnu

  imovinu

  o najznačajniji pokazatelj je rentabilnost vlastitog kapitala – na temelju usporedbe

  rentabilnosti vlastitog kapitala i rentabilnosti ukupne imovine te kamatne stope koja

  odražava cijenu korištenja tuđeg kapitala moguće je doći do zanimljivih zaključaka o

  stupnju korištenja financijske poluge

 • 7

  Pokazatelji investiranja

  1. Dobit po dionici = neto dobit/broj dionica

  2. Dividenda po dionici = dio neto dobiti za dividende/broj dionica

  o ove se dvije veličine iskazuju u novčanim jedinicama

  o u pravilu je dobit po dionici veća od dividende po dionici jer se dio dobiti zadržava;

  ali ako je situacija obrnuta, onda to znači da su dividende isplaćene iz zadržane dobiti

  3. Odnos isplate dividendi = dividenda po dionici/dobit po dionici

  o obuhvaća odnos dividende po dionici

  4. Odnos cijene i dobiti po dionici = tržišna cijena dionice/dobit po dionici

  o pokazuje koliko je puta tržišna cijena dionice veća od dobiti po dionici

  5. Ukupna rentabilnost dionice = dobit po dionici/tržišna cijena dionice

  6. Dividendna rentabilnost dionice = dividenda po dionici/tržišna cijena dionice

  o najznačajniji pokazatelji investiranja su pokazatelji rentabilnosti dionice

  o to su u biti pokazatelji rentabilnosti vlastitog kapitala, ali u ovom slučaju vlastiti

  kapital nije iskazan po knjigovodstvenoj vrijednosti, već po tržišnoj

  o u normalnim situacijama ukupna rentabilnost veća je od dividendne rentabilnosti;

  obrnuti slučaj moguć je samo ako su dividende isplaćene iz zadržane dobiti

  kumulirane u prethodnim obračunskim razdobljima

  o ovi se pokazatelji računaju u postotku

  Sustavi pokazatelja i sintetički pokazatelji

  Du Pontov sustav pokazatelja

  - Sustavi pokazatelja se mogu podijeliti u dvije skupine; deduktivni i induktivni sustav

  pokazatelja.

  - Najpoznatiji sustav je Du Pont i on pripada u grupu deduktivnih pokazatelja.

  - Osnovna obilježja deduktivnih pokazatelja:

  o Vršni ili glavni pokazatelj koji odražava najviši cilj rada i poslovanja mikroekonomskog

  subjekta.

  o Sadržajna međuzavisnost većeg ili manjeg broja pomoćnih pokazatelja koji na

  različitim nivoima detaljiziraju ili preciziraju sadržaj elemenata glavnog pokazatelja

  odnosno detaljiziraju i preciziraju pojedina područja rada i poslovanja kao sadržaj

  elemenata pojedinih pomodnih pokazatelja na pojedinim nivoima.

  o Preciziranje odnosno detaljiziranje sadržaja pomodnih pokazatelja na pojedinim

  nivoima formalizira se odgovarajućim matematičko-statističkim iskazima.

 • 8

  - Pojedinačni pokazatelji imaju ograničenu mogućnost izvještavanja jer se odnose na pojedine

  segmente poslovanja.

  - Du Pontov sustav pokazatelja upotrebljava se u prvom redu za potrebe analize, a samim tim i

  za potrebe planiranja.

  - Vršni pokazatelj koji odražava temeljni cilj poslovanja poduzeća je rentabilnost ukupne

  imovine bez obzira na to je li ta imovina pribavljena iz vlastitih ili tuđih izvora.

  - Iz rentabilnosti kao vršnog pokazatelja izvode se zahtjevi koje treba zadovoljiti na određenim

  nižim razinama poslovanja.

  - Sve ono što je u piramidi ispod vršnog pokazatelja hijerarhijski je podređeno vršnom

  pokazatelju.

  - Du Pontov sustav pokazatelja prikazuje veze između faktora koji utječu na rentabilnost

  ukupne imovine; osim toga, ovaj sustav pokazatelja omogućava i delegiranje odgovornosti za

  ostvarivanje rentabilnosti imovine na niže upravljačke razine u poduzeću.

  - ROA = marža profita x ko ukupne imovine o rentabilnost ukupne imovine moguće je povećati

  povećanjem marže profita ili ko ili čak smanjenjem jednog od dva faktora uz

  neproporcionalno vide povećanje drugog faktora produkta.

  - Lijeva strana piramide, tj. Marža profita proizlazi iz podataka koji su zapisani u rdg-u, dok

  desna strana piramide, tj. Koeficijent obrta ukupne imovine, s izuzetkom neto prodaje,

  proizlazi iz podataka koji se nalaze u bilanci.

  Sintetički (zbrojni) pokazatelji

  - Formirani su da bi se dobila cjelokupna slika o poslovanju.

  - Zbrojni pokazatelji predstavljaju ponderirani zbroj više pojedinačnih pokazatelja.

  - Prvi skupni pokazatelji razvijeni su kako bi predvidjeli bankrot poduzeća, te su s toga modeli

  koji su se formirali nazvani pokazateljima financijskog bankrota.

  Altmanov Z-score model

  - To je sintetički pokazatelj koji predviđa stečaj poduzeća u roku od jedne ili dvije godine,

  razvijen je na temelju američke privrede.

  - 22 pokazatelja su reducirana na 5 financijskih pokazatelja koja su najbolje odražavala

  financijsku situaciju u poduzeću;

  o x1=radni kapital/ukupna imovina

  o x2=zadržana dobit/ukupna imovina

  o x3=dobit prije kamata i poreza/ukupna imovina

  o x4=tržišna vrijednost glavnice/ukupne obveze o x5=ukupni prihodi/ukupna imovina

 • 9

  o z – zbrojni pokazatelj

  Z=1.2X1+1.4X2+3.3X3+0.6X4+1.0X5

  - Problem ovog modela je u tome što nije primjenjiv za poduzeća koja nisu kotirala na burzi,

  odnosno za ona poduzeća koja nisu imala tržišnu vrijednost; zbog toga je nastao model kod

  kojeg je kod X4 tržišna vrijednost zamijenjena knjigovodstvenom vrijednošću.

  - Slijedeći problem je bio što je ovaj pokazatelj bio postavljen samo za proizvodna poduzeća,

  pa je za neproizvodna X5 pokazatelj izbačen.

  - Vrijednost ukupnog Z-scora se kreće u granicama od -4 do 8.

  Kralicekov DF pokazatelj

  - To je model za procjenu poslovne krize u poduzeću koji je nastao na temelju bilance i RDG-a

  njemačkih, švicarskih i austrijskih poduzeća.

  - Kao i kod Altmana postoje zdrava i nezdrava poduzeća

  DF=1.5X1+8.08X2+10X3+5X4+0.1X6;

  o X1=ČNT/UKUPNE OBVEZE

  o X2=UKUPNA IMOVINA/UKUPNE OBVEZE

  o X3=DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA/UKUPNA IMOVINA

  o X4=DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA/UKUPNI PRIHODI

  o X5=ZALIHE/UKUPNI PRIHODI

  o X6=POSLOVNI PRIHODI/UKUPNA IMOVINA

  Analiza na temelju izvještaja o novčanom toku

  - Nadopuna analize dvaju osnovnih izvještaja.

  - Analiza novčanih tokova provodi se na isti način kao i analiza bilance i rdg-a;

  o horizontalnom i vertikalnom analizom izvještaja o novčanom toku

  o analizom pokazatelja koji se temelje na izvještaju o novčanom toku.

  Horizontalna i vertikalna analiza izvještaja o novčanom toku

  - Horizontalna analiza izvještaja o novčanom toku provodi se na temelju komparativnog

  izvještaja o novčanom toku pri čemu se ovaj izvještaj promatra kroz nekoliko uzastopnih

  razdoblja.

  - Primjena računovodstvene pretpostavke dosljednosti (konzistentnosti) – poslovne promjene

  evidentirane u svim obračunskim razdobljima se temelje na istim pravilima igre.

  - Tehnika sastavljanja komparativnog izvještaja o novčanom toku i provedba horizontalne

  analize svodi se na slijedeće:

 • 10

  o Određivanje bazne godine o računanje apsolutnog iznosa promjene vrijednosti

  pojedinih pozicija izvještaja o novčanom toku kroz razdoblja

  o Računanje postotnih promjena za sva preostala promatrana razdoblja

  o Interpretiranje dobivenih rezultata (najvažniji dio horizontalne analize)

  - Vertikalna analiza izvještaja o novčanom toku provodi se na temelju strukturnog izvještaja o

  novčanom toku.

  - Struktura pojedinih stavaka izvještaja o novčanom toku sagledava se u odnosu na ukupni

  iznos svih novčanih primitaka.

  - Vertikalnom se analizom može uočiti koji su novčani tokovi bili najznačajniji, a koji su od njih

  bili manje zastupljeni.

  Pokazatelji analize na temelju izvještaja o novčanom toku

  - 4 skupine pokazatelja analize izvještaja o novčanom toku;

  o pokazatelji ocjene likvidnosti i solventnosti

  utvrđivanje ocjene sigurnosti poslovanja

  o pokazatelji kvalitete dobiti

  o pokazatelji kapitalnih izdataka

  ocjena uspješnosti poslovanja

  o pokazatelji povrata novčanog toka

  upućuju na sposobnost stvaranja novca i

  određuju povrat novca na ukupnu imovinu

  Pokazatelji ocjene likvidnosti i solventnosti

  1. Novčano pokriće kamata = novčani tok iz poslovnih aktivnosti prije kamata i poreza/rashodi

  od kamata

  o ukazuje na sposobnost podmirenja, odnosno pokrića kamata i pokazuje koliko su

  puta rashodi za kamate pokriveni novčanim tokom iz poslovnih aktivnosti prije kamata i

  poreza

  o ovaj je pokazatelj nadopuna pokazatelja pokrića troškova kamata jer se njihovom

  usporedbom može uočiti odstupanje između novčanog toka i dobiti

  2. Novčano pokriće dividendi običnim dionicama = novčani tok iz poslovnih aktivnosti - izdaci

  za dividende povlaštenim dioničarima/novčani izdaci za dividende običnim dioničarima

  o izuzimaju se izdaci za dividende koje su isplaćene povlaštenim dioničarima

  3. Novčano pokriće ukupnih dividendi = novčani tok iz poslovnih aktivnosti/novčani izdaci za

  ukupne dividende

  4. Novčano pokriće tekućih obveza = novčani tok iz poslovnih aktivnosti/tekuće obveze

 • 11

  o na temelju ovog pokazatelja se može ocijeniti kratkoročna solventnost

  o što je viši iznos ovog pokazatelja, to znači da je poduzeće u kratkom roku zaista

  sposobno podmiriti svoje tekuće obveze

  5. Novčano pokriće ukupnih obveza =novčani tok iz poslovnih aktivnosti/ukupne obveze

  Pokazatelji kvalitete dobiti

  1. Kvaliteta prodaje (prihoda) = novčani primici s osnove prodaje/prihodi od prodaje

  2. Kvaliteta dobiti = novčani tok iz poslovnih aktivnosti/dobit iz poslovnih aktivnosti

  Pokazatelji kapitalnih izdataka

  - Dugotrajna se kapitalna imovina uz kratkoročne izvore treba financirati i dugoročnim i

  trajnim izvorima

  - Pokazatelji kapitalnih izdataka upućuju na sposobnost poduzeća da podmiri takve kapitalne

  izdatke u kratkom roku

  1. Pokazatelj nabave kapitalne imovine = novčani tok iz poslovnih aktivnosti-izdaci za

  dividende/novčani izdaci za nabavu dugotrajne kapitalne imovine

  2. Pokazatelj investiranja =novčani tok iz investicijskih aktivnosti/novčani tok iz financijskih

  aktivnosti

  3. Pokazatelj financiranja = novčani tok iz investicijskih aktivnosti/novčani tok iz poslovnih

  aktivnosti + novčani tok iz financijskih aktivnosti

  Pokazatelji povrata novčanog toka

  - Pokazatelji iz ove skupine trebaju se promatrati zajedno s pokazateljima investiranja koji se

  dobiju uvrštavanjem podataka iz bilance i RDGa.

  1. Novčani tok po dionici = novčani tok iz poslovnih aktivnosti-novčani izdaci za dividende

  povlaštenih dionica/ponderirani prosječni broj običnih dionica

  2. Povrat novca na uloženu imovinu = novčani tok iz poslovnih aktivnosti + kamate

  +porezi/ukupna imovina

  3. Povrat novca na glavnicu i obveze = novčani tok iz poslovnih aktivnosti/dioničarska glavnica

  +ukupne obveze

  4. Povrat novca na dioničarsku glavnicu = novčani tok iz poslovnih aktivnosti/dioničarska

  glavnica

  Specifičnost financijskih pokazatelja za analizu financijskih izvještaja banke

  - pokazatelje analize financijskih izvještaja kod banaka moguće je podijeliti na 5 skupina;

  1. Pokazatelji odnosa u bilanci banke

  2. Pokazatelji odnosa u računu dobiti i gubitka

 • 12

  3. Pokazatelji marže kamata, naknada i operativnih troškova

  4. Pokazatelji prosječnih kamatnih stopa

  5. Pokazatelji profitabilnosti

  - postoje i druge podijele;

  1. Pokazatelji odnosa u bilanci banke

  a. pokazatelji likvidnosti banke

  b. pokazatelji zaduženosti banke

  c. pokazatelji ulaganja u fiksnu imovinu

  2. Pokazatelji odnosa u računu dobiti i gubitka

  a. pokazatelji ekonomičnosti

  b. pokazatelji nekamatnih aktivnosti banke

  3. Pokazatelji profitabilnosti

  a. pokazatelji rentabilnosti

  b. pokazatelji marže i prosječnih kamatnih stopa

  4. Pokazatelji investiranja

  Pokazatelji odnosa u bilanci banke

  Pokazatelji likvidnosti

  - to je sposobnost ostvarivanja potrebne gotovine najprije pomoću lako unovčive aktive banke,

  po razumnom trošku i u vrijeme kada je to potrebno

  1. Pokazatelj tekuće likvidnosti=kratkoročna aktiva/kratkoročna pasiva

  - povoljno je da ovaj pokazatelj bude što veći jer je u tom slučaju i likvidnost banaka veća

  2. Odnos danih kredita i primljenih depozita=dani krediti/primljeni depoziti

  - što je ovaj pokazatelj veći, manja je likvidnost banke

  3. Odnos kratkoročne aktive i ukupnih kredita=kratkoročna aktiva/ukupni dani krediti

  - što je taj pokazatelj veći, to znači vide učešće kratkoročne aktive u kreditima, što rezultira

  nižom profitabilnošću banke i manjim rizikom tehničke insolventnosti

  Pokazatelji zaduženosti banke

  - mjere koliko se banka financira iz tuđih izvora, a koliko iz kapitala

  1. Odnos kapitala i ukupne aktive=kapital/ukupna aktiva

  - govori koliko je imovine financirano kapitalom

  - ovaj je koeficijent poznat i kao koeficijent vlastitog financiranja

 • 13

  - najčešće se izražava postotkom

  2. Odnos obveza i ukupne aktive=ukupne obveze/ukupna aktiva

  - poznatiji kao koeficijent zaduženosti

  - što je ovaj koeficijent veći, veća je i zaduženost banke

  - zbroj pokazatelja odnosa kapitala i ukupne aktive i odnos obveza i ukupne aktive moraju

  zajedno iznositi 100%

  3. Stupanj samofinanciranja klijenata=komercijalna aktiva/komercijalna pasiva

  - komercijalnu aktivu čine krediti klijentima i drugim bankama te ulaganja u kratkoročne i

  dugoročne VP, a komercijalna pasiva obuhvaća depozite po viđenju, oročene depozite,

  emitirane dužničke VP i primljene kredite

  - ovaj pokazatelj pokazuje u kojem se opsegu sredstva pribavljena od klijenata banke koriste za

  plasmane klijentima

  - što je ovaj pokazatelj veći, zaduženost je manja

  Pokazatelji ulaganja u fiksnu imovinu

  1. Koeficijent ulaganja u fiksnu imovinu=fiksna imovina/kapital

  - pokazuje koliko je kapitala imobilizirano u fiksnu imovinu, odnosno koliko je kapitala

  slobodno za financiranje bankovnih plasmana

  2. Koeficijent ulaganja u fiksnu imovinu i udjele=fiksna imovina + udjeli/kapital

  - pod udjelima se podrazumijevaju VP (dionice) i ostali vlasnički udjeli

  - ovi se udjeli smatraju rizičnim i manje likvidnim dijelovima aktiva banaka

  Pokazatelji odnosa u računu dobiti i gubitka

  Pokazatelji ekonomičnosti

  - ekonomičnost pokazuje koliko se prihoda ostvari po jedinici rashoda

  1. Ekonomičnost ukupnog poslovanja=ukupni prihodi/ukupni rashodi

  - dobro je za banku da je vrijednost ovog pokazatelja što veća, a ako bi bila manja od 1, to

  znači da operativni troškovi i vrijednosna usklađenja ne bi bili pokriveni prihodima 2.

  Odnos kamatnih prihoda i rashoda=kamatni prihodi/kamatni rashodi

  3. Odnos ukupnog prihoda i ukupnih troškova=ukupan prihod/operativni troškovi i

  vrijednosna usklađivanja

  4. Odnos ukupnog prihoda i troška zaposlenih

  Pokazatelji nekamatnih aktivnosti banke

 • 14

  1. Udio neto prihoda od naknada u ukupnom prihodu=neto prihod od naknada

  (provizija)/ukupan prihod

  2. Udio neto ostalih nekamatnih prihoda u ukupnom prihodu=ostali neto nekamatni

  prihodi/ukupan prihod

  Pokazatelji profitabilnosti

  Pokazatelj rentabilnosti

  1. Rentabilnost kapitala=neto dobit/kapital

  2. Rentabilnost imovine=dobit prije poreza/ukupna aktiva

  3. Rentabilnost ulaganja=prihodi od vlasničkih vrijednosnih papira/udjeli

  Pokazatelji marže i prosječnih kamatnih stopa

  1. Marža kamata=neto prihod od kamata/ukupna aktiva

  2. marža naknada=neto prihod od naknada/ukupna aktiva

  3. Marža operativnih troškova=operativni troškovi/ukupna aktiva

  4. Prosječna aktivna kamatna stopa=prihodi od kamata/prosječna kamatonosna aktiva

  5. Prosječna pasivna kamatna stopa=rashodi od kamata/prosječna kamatonosna pasiva

  Pokazatelji investiranja

  1. Dobit po dionici=neto dobit/broj dionica

  2. Dividenda po dionici=dio neto dobiti za dividende/broj dionica

  3. Ukupna rentabilnost dionice=dobit po dionici/tržišna cijena dionice

  4. Dividendna rentabilnost dionice=dividenda po dionici/tržišna cijena dionice

  5. Odnos cijene i dobiti=tržišna cijena dionice/dobit po dionici

  Specifičnosti financijskih pokazatelja za analizu osiguravajućih društava

  - koriste se osnovni osigurateljno-tehnički pokazatelji; razmjer šteta, razmjer troškova,

  kombinirani razmjer i rezultat ulaganja

  1. Pokazatelj razmjera šteta = likvidirane štete + promjena pričuve za štete + promjena ostalih

  tehničkih pričuva/zarađene premije

  - ovaj se pokazatelj uobičajeno krede u okviru 50-70%

  2. Pokazatelj razmjera troškova = poslovni rashodi + ostali osigurateljni i tehnički izdaci/zarađene

  premije-premije predane u reosiguranje

  - uobičajeni raspon je 20-30%

  3. Kombinirani razmjer = pokazatelj razmjera šteta + pokazatelj razmjera troškova

 • 15

  - pokazuje koliki je rezultat prije uključivanja prihoda od ulaganja sredstava

  - povoljno je da ovaj pokazatelj ne prelazi 100%

  4. Pokazatelj rezultata ulaganja=prihodi od ulaganja-troškovi ulaganja/stanje ulaganja

  5. Pokazatelj rezultata ulaganja kao % zarađene premije=rezultat ulaganja/zarađena premija

  6. Pokazatelj odnosa poslovnih rashoda i zarađene premije=poslovni rashodi/zarađena premija

  7. Pokazatelj odnosa troškova pribave i bruto premije==troškovi pribave/bruto premija

  8. Koeficijent zaduženosti=ukupne obveze/ukupna imovina

  9. Koeficijent vlastitog financiranja=ukupni kapital/ukupna imovina

  10. Pokazatelj odnosa tehničkih pričuva i kapitala=tehničke pričuve/kapital

  11. Marža profita=(bruto ili neto) rezultat tehničkog računa iz neživotnog osiguranja/tehnički

  prihodi iz poslova neživotnog osiguranja

  12. ROA=neto dobit/ukupna aktiva

  13. ROE=neto dobit/kapital