60
Financijski pokazatelji Mr.sc. Lidija Dedi, Ekonomski fakultet Zagreb

Fin. Pokazatelji - Skraceno

  • Upload
    kruhak

  • View
    4.283

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Fin. Pokazatelji - Skraceno

Financijski pokazatelji

Mr.sc. Lidija Dedi, Ekonomski fakultet Zagreb

Page 2: Fin. Pokazatelji - Skraceno

Sadržaj:

• Analiza financijskih izvještaja– Definicija i svrha

– Korisnici financijskih izvještaja

– Osnovni financijski izvještaji

• Financijski pokazatelji– Definicija i svrha

– Cilj komparativne analize financijskih pokazatelja

– Klasifikacija financijskih pokazatelja

– Analiza izvještaja

• Primjeri

Page 3: Fin. Pokazatelji - Skraceno

Analiza financijskih izvještaja

Page 4: Fin. Pokazatelji - Skraceno

• Financijski izvještaj– skup podataka organiziranih prema logičnoj i

konzistentnoj računovodstvenoj proceduri

• Svrha – osiguranje razumijevanja određenih

financijskih aspekata poslovanja tvrtke korisnicima financijskih izvještaja

Page 5: Fin. Pokazatelji - Skraceno

Korisnici financijskih izvještaja

• Kreditori

• Vlasnici odnosno investitori u vlasničku glavnicu

• Management

• Analitičari poslovnih kombinacija

• Revizori

• Druge zainteresirane grupe

Page 6: Fin. Pokazatelji - Skraceno

Osnovni financijski izvještaji

• Bilanca

• Izvještaj o dobiti

• Izvještaj o promjenama u financijskom položaju (izvještaj o novčanom toku)

• Izvještaj o zadržanim zaradama

• Višegodišnji izvještaji o dobiti, dividendama i cijenama dionica

Page 7: Fin. Pokazatelji - Skraceno

Bilanca

• Temeljni financijski izvještaj

• Pregled imovine, obveza i vlasničke glavnice tvrtke na određeni dan

• Pokazuje kako su resursi tvrtke (imovina) osigurani kapitalom od kreditora (obveze) i vlasnika (glavnica)

• Slika financijske situacije tvrtke na kraju računovodstvenog perioda

Page 8: Fin. Pokazatelji - Skraceno

AKTIVA PASIVA

novac obveze prema dobavljačima

utrživi vrijednosni papiri obveze za plaće

potraživanja kratkoročni krediti

zalihe obveze za poreze

A TEKUĆA MOVINA emitirani komercijalni papiri

B AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA ostale kratkoročne obveze

postrojenja i oprema A KRATKOROČNE OBVEZE

manje ispravak vrijednosti B PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

nekretnine emitirane obveznice

manje ispravak vrijednosti ostali dugoročni dugovi

zemljište C DUGOROČNI DUGOVI

manje ispravak vrijednosti obične dionice po nominalnoj vrijednosti

C FIKSNA IMOVINA preferencijalne dionice po nominalnoj vrijednosti

neopipljiva imovina kapitalni dobitak

manje ispravak vrijednosti zadržane zarade

D NEOPIPLJIVA IMOVINA D GLAVNICA

UKUPNO AKTIVA UKUPNO PASIVA

BILANCA

Page 9: Fin. Pokazatelji - Skraceno

Redoslijed pozicija bilance

• AKTIVA (imovina) – prema principu padajuće likvidnosti odnosno

unovčivosti (kratkoročna, pa dugoročna imovina)

• OBVEZE– prema principu padajuće dospjelosti

• GLAVNICA– prema stupnju izvjesnosti pojedinih pozicija

Page 10: Fin. Pokazatelji - Skraceno

Redoslijed pozicija bilance – s računovodstvenog stajališta

• Forma bilance nije propisana MRS 1

• Zakon o računovodstvu (ZOR) čl.17 propisuje formu bilance– Imovina po načelu rastuće likvidnosti– Kapital i obveze po načelu rastuće dospjelosti

(kapital, dugoročne obveze, kratkoročne obveze)

Page 11: Fin. Pokazatelji - Skraceno

Izvještaj o dobiti

• Prikazuje prihode i rashode, efekte kamata i poreza te neto dobiti tvrtke ostvarenu tokom izvještajnog razdoblja

• Slika financijskih performansi tvrtke

• Iskaz učinkovitosti tvrtke

• Priprema se u skladu sa zakonom i općeprihvaćenim računovodstvenim načelima te usvojenim računovodstvenim politikama poduzeća

Page 12: Fin. Pokazatelji - Skraceno

Prihodi i rashodi u izvještaju o dobiti

• Redovni prihodi i rashodi– poslovni prihodi i rashodi (prihodi i rashodi od prodaje)

• Prihodi i rashodi od investicija– prihodi - ulaganje u vrijednosne papire,

– ulaganje u nekretnine i oblike imovine čijim se držanjem

može ostvariti dobit

– rashodi – kapitalni gubici od prometa investicija,

– eventualno smanjenje tržišne vrijednosti investicija

• Izvanredni prihodi i rashodi– neevidentirani prihodi i rashodi iz proteklih izvještajnih razdoblja

Page 13: Fin. Pokazatelji - Skraceno

Izvještaj o dobiti – managerska forma

ukupan prihod

- troškovi prodanih proizvoda*

= BRUTO KONTRIBUCIJA

- administrativni troškovi

= ZARADE PRIJE KAMATA I POREZA

- kamate na (dugoročne) dugove

= ZARADE PRIJE POREZA

- porez na dobit

= ZARADE NAKON KAMATA I POREZA

* uključuje i troškove prodaje kao i troškove amortizacije

Page 14: Fin. Pokazatelji - Skraceno

Izvještaj o dobiti forma marginalne analize

ukupan prihod

- varijabilni troškovi

= MARGINALNA KONTRIBUCIJA

- fiksni troškovi*

= ZARADE PRIJE KAMATA I POREZA

- kamate na (dugoročne) dugove

= ZARADE PRIJE POREZA

- porez na dobit

= ZARADE NAKON KAMATA I POREZA

*U fiksnim troškovima sadržana je amortizacija

Page 15: Fin. Pokazatelji - Skraceno

A. Bruto prihod od prodaje

B. - Povrati i diskonti

C. = Neto prihod od prodaje

D. - Troškovi prodanih proizvoda

E. = Bruto kontribucija od prodaje

a) Troškovi prodaje +

b) Administrativni troškovi +

c) Amortizacija

F. = Opći troškovi poslovanja

G. = Poslovna dobit (E – F)

d) Prihodi od investicija

- e) Kamate

H = Neto efekt investicija

f) Izvanredni prihodi

- g) Izvanredni rashodi

I. = Neto izvanredni prihod (rashod)

J. Dobit prije oporezivanja (G – H – I)

K. - Porez

L. = Neto dobit (nakon oporezivanja)

Izvještaj o dobiti – uobičajena računovodstvena forma

Page 16: Fin. Pokazatelji - Skraceno

Financijski pokazatelji

Page 17: Fin. Pokazatelji - Skraceno

• Financijski pokazatelji predstavljaju odnose između dviju veličina, prvenstveno onih iz financijskih izvještaja poduzeća

• Koriste se u razne svrhe s primarnim ciljem povećanja razumijevanja objavljenih financijskih podataka i otkrivanja njihova relativnog značaja

• Služe za:

- uočavanje određenih tendencija kroz proteklo poslovanje poduzeća

- za predviđanje budućih tendencija

- za usporedbu s određenim standardnim veličinama

Page 18: Fin. Pokazatelji - Skraceno

Cilj komparativne analize financijskih pokazatelja

• stvaranje mišljenja o financijskoj situaciji poduzeća i financijskim performansama njegova poslovanja u usporedbi s određenim standardnim veličinama

• Komparacija– apsolutni standardi

– Industrija (djelatnost)

– slična poduzeća

– ostvareni vs. planski pokazatelji

Page 19: Fin. Pokazatelji - Skraceno

Klasifikacija financijskih pokazatelja:

• POKAZATELJI UPOTREBE POLUGE

• POKAZATELJI LIKVIDNOSTI

• POKAZATELJI AKTIVNOSTI

• POKAZATELJI PROFITABILNOSTI

• POKAZATELJI INVESTIRANJA

• SISTEMI POKAZATELJA

Page 20: Fin. Pokazatelji - Skraceno

I. Pokazatelji upotrebe poluge

• ukazuju na relativnu zaduženost poduzeća i na teret kamata i drugih fiksnih izdataka za naknade financijerima u ukupnoj dobiti (zaradama prije kamata i poreza)

• predstavljaju svojevrsnu mjeru stupnja rizika ulaganja u analizirano poduzeće

1. STUPANJ ZADUŽENOSTI

2. ODNOS DUGA I GLAVNICE

3. ODNOSI POKRIĆA

Page 21: Fin. Pokazatelji - Skraceno

1. Stupanj zaduženosti(debt ratio ili debt/total asset ratio)

• pokazuje koliki se dio ukupne imovine poduzeća financira iz tuđih izvora

• zbog bilančne jednakosti aktive i pasive može se reći da pokazuje udjel duga u ukupnoj financijskoj strukturi poduzeća, odnosno u njegovoj strukturi kapitala (kapitalizaciji)

• predstavlja svojevrstan pokazatelj rizika servisiranja dugova

• indirektno ukazuje i na stupanj opterećenosti zarada poduzeća fiksnim naknadama financijerima – kamatama

• konzervativno pravilo 50%

Page 22: Fin. Pokazatelji - Skraceno

STUPANJ ZADUŽENOSTI = UKUPNA IMOVINA

UKUPNE OBVEZE

%

STUPANJ ZADUŽENOSTI = UKUPNA IMOVINA

UKUPNA IMOVINA - VL. GLAVNICA

%

Page 23: Fin. Pokazatelji - Skraceno

2. Odnos duga i glavnice (debt - equity ratio, debt to equity)

• konzervativno pravilo (1:1) - poduzeće se ne bi smjelo zaduživati preko iznosa vlastitog kapitala (glavnice)

• ovaj je indikator komplementaran stupnju zaduženosti ali raste brže od porasta stupnja zaduženosti

ODNOS DUGA I GLAVNICE = UKUPNE OBVEZE

VLASNIČKA GLAVNICA

Page 24: Fin. Pokazatelji - Skraceno

3. Odnosi pokrića (coverage ratios)

• pokazatelji pokrića ukazuju na sposobnost poduzeća da svojim tekućim poslovanjem servisira sve svoje dugove i podmiruje druge fiksne financijske obveze

• zbog toga se kod ovih pokazatelja stavlja u odnos novčani tok ili zarade kao izvor za pokriće financijskih obveza s godišnjom veličinom tih obveza

Page 25: Fin. Pokazatelji - Skraceno

POKRIĆE KAMATA = KAMATE

ZARADE PRIJE KAMATA I POREZA

POKRIĆE FIKSNIH

FINANCIJSKIH RASHODA KAMATE + Dp + TR.L. + OTPLATA GL.

ZARADE PRIJE KTA I POREZA + AM + TR. LEASINGA =

1 - p 1 - p

Page 26: Fin. Pokazatelji - Skraceno

II. Pokazatelji likvidnosti(liquidity ratios)

• predstavljaju pokazatelje tzv. horizontalne financijske strukture poduzeća

• stavlja u odnos karakteristične dijelove aktive i karakteristične dijelove pasive poduzeća s obzirom na rokove imobilizacije imovine i rokove dospijeća obveza prema imovini

• povezuju određene imovinske oblike poduzeća prema stupnju njihove likvidnosti s određenim obvezama poduzeća prema stupnju njihova dospijeća

Page 27: Fin. Pokazatelji - Skraceno

• pokazatelji likvidnosti određuju ročnu strukturu izvora financiranja poduzeća

• ukazuju na pretpostavke za održanje likvidnosti i solventnosti

• TEKUĆI ODNOS• BRZI ODNOS• NOVČANI ODNOS

Page 28: Fin. Pokazatelji - Skraceno

1. Tekući odnos (current ratio)

• ovim se indikatorom ukazuje na mogućnost održavanja solventnosti poduzeća jer dovodi u vezu sredstva (imovinu) koja se transformiraju u novčani oblik u roku kraćem od godinu dana s obvezama koje dospijevaju na naplatu u tom roku

TEKUĆI ODNOS = TEKUĆE OBVEZE

TEKUĆA IMOVINA

Page 29: Fin. Pokazatelji - Skraceno

2. Brzi odnos (quick ratio or acid test)

• ukazuje na mogućnost održanja solventnosti

• dovodi u vezu onu imovinu poduzeća koja će se vrlo brzo pretvoriti u novac, s obvezama koje brzo dospijevaju na naplatu

BRZI ODNOS = TEKUĆE OBVEZE

TEKUĆA IMOVINA - ZALIHE

- za prosječno proizvodno poduzeće brzi odnos trebao bi se kretati oko 1

Page 30: Fin. Pokazatelji - Skraceno

3. Novčani odnos (cash ratio)

• stavlja u odnos novac i novčane ekvivalente s kratkoročnim obvezama poduzeća

• dnevni značaj

NOVČANI ODNOS = TEKUĆE OBVEZE

NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI

Page 31: Fin. Pokazatelji - Skraceno

III. Pokazatelji aktivnosti (Activity Ratios)

• ukazuju na učinkovitost upravljanja imovinom koju posjeduje poduzeće

• radi se prvenstveno o koeficijentima obrtaja koji pokazuju broj obrtaja ukupne imovine, odnosno njezinih pojedinih dijelova u toku određenoga vremenskog razdoblja (1 god.)

• Koeficijenti obrtaja izražavaju se kao odnos efekata ostvarenih korištenjem određenih imovinskih oblika (potražnog prometa na računu nekog imovinskog oblika) i prosječnog stanja imovinskih oblika

• Za ukupnu imovinu – prihod ili troškovi

Page 32: Fin. Pokazatelji - Skraceno

KOEFICIJENT OBRTAJA UKUPNE IMOVINE UKUPNA IMOVINA

PRODAJA=

KOEFICIJENT OBRTAJA UKUPNE IMOVINE

UKUPNA IMOVINA

UKUPNI RASHOD=

ili

KOEFICIJENT OBRTAJA TEKUĆE IMOVINE

UKUPNA TEKUĆA IMOVINA

UKUPNI PRIHOD=

KOEFICIJENT OBRTAJA TEKUĆE IMOVINE

UKUPNA TEKUĆA IMOVINA

UKUPNI RASHOD=

ili

Page 33: Fin. Pokazatelji - Skraceno

PROSJEČNO VRIJEME NAPLATE

(PRODAJA : 360)

POTRAŽIVANJA=

KOEFICIJENT OBRTAJA ZALIHA =

ZALIHE

PRODAJA

KO ZALIHA MATERIJALA =

ZALIHE MATERIJALA

VRIJEDNOST GODIŠNJE POTROŠNJE

po vrstama

KO POTRAŽIVANJA = POTRAŽIVANJA

PRODAJA

DANI VEZIVANJA (zaliha)

=KO ZALIHA

360

Page 34: Fin. Pokazatelji - Skraceno

IV. Pokazatelji profitabilnosti(Profitability Ratios)

• mjere uspjeh ostvarivanja zarada poduzeća

• ukazuju na veličinu prinosa (dobiti, odnosno njezinih različitih modaliteta) koji ostvaruje poduzeće prema veličini angažirane imovine, odnosno prema veličini ostvarenog ukupnog prihoda poduzeća

1. POKAZATELJI PROFITABILNOSTI PRODAJE

2. POKAZATELJI PROFITABILNOSTI IMOVINE

Page 35: Fin. Pokazatelji - Skraceno

1. Pokazatelji profitabilnosti prodaje

• pokazuje učešće raznih mjera profita u ostvarenoj prodaji, odnosno u ostvarenom ukupnom prihodu poduzeća, tako da se PROFIT ovdje javlja kao svojevrsna marža koja pripada poduzeću tj. vlasnicima i drugim korisnicima profita u odnosu na ukupan prihod

• uobičajeno se nazivaju i profitnim maržama

Page 36: Fin. Pokazatelji - Skraceno

MARŽA KONTRIBUCIJE PRODAJA

BRUTO KONTRIBUCIJA= %

MARŽA KONTRIBUCIJE PRODAJA

MARGINALNA KONTRIBUCIJA= %

Marža kontribucije

a) managerska forma izvještaja o dobiti

- BRUTO KONTRIBUCIJA

b) forma marginalne analize

- MARGINALNA KONTRIBUCIJA

Page 37: Fin. Pokazatelji - Skraceno

BRUTO PROFITNA MARŽA PRODAJA

DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA= %

NETO PROFITNA MARŽA PRODAJA

DOBIT NAKON KAMATA I POREZA= %

Bruto profitna marža – pokazuje sposobnost managementa da upravlja prodajnim cijenama, troškovima i obujmom poslovne aktivnosti

Neto profitna marža – pokazuje sposobnost managementa da upravlja i kamatnim opterećenjima koji proizlaze iz strukture financiranja

Page 38: Fin. Pokazatelji - Skraceno

2. Pokazatelji profitabilnosti imovine

• mjere oportunost ostvarenih profita u odnosu na angažiranu imovinu

• odražavaju kratkoročno gledano, vršni financijski cilj poslovanja poduzeća

a) PROFITABILNOST UKUPNE IMOVINE - ROA

b) PROFITABILNOST VLASNIČKE GLAVNICE - ROE

Page 39: Fin. Pokazatelji - Skraceno

a) Profitabilnost (ukupne) imovine ROA

• profitabilnost imovine ključan je pokazatelj profitabilnosti poslovanja poduzeća

• njegova visina ukazuje na tržišnu oportunost ukupnih poslovnih aktivnosti poduzeća

PROFITABILNOST

UKUPNE IMOVINE UKUPNA IMOVINA

ZARADE PRIJE KAMATA I POREZA= %

Page 40: Fin. Pokazatelji - Skraceno

b) Profitabilnost vlasničke glavnice ROE

• pokazuje kako je poduzeće, odnosno njegov management efikasno koristilo raspoloživ vlastiti kapital, tj. kapital koji su mu povjerili vlasnici

• vršni je pokazatelj efikasnosti poslovanja koji je u fokusu interesa vlasnika, prvenstveno običnih dioničara

PROFITABILNOST

VL. GLAVNICE VRIJEDNOST GLAVNICE

ZARADE NAKON KAMATA I POREZA= %

Page 41: Fin. Pokazatelji - Skraceno

V. Pokazatelji investiranja

• mjere potencijal tvrtke kao investicije

• pokazatelji efikasnosti ulaganja u vlasničku glavnicu (obične dionice)

• povezuju knjigovodstvenu efikasnost glavnice s njezinom tržišnom vrijednošću

• nužni za poduzimanje aktivnosti na tržištu kapitala

Page 42: Fin. Pokazatelji - Skraceno

1. ZARADE PO DIONICI (earnings per share) - EPS

2. CIJENA PO DIONICI (price per share) - PPS

3. PRINOS OD DIVIDENDI (dividend yield)

4. ODNOS CIJENE I ZARADA (price - earnings ratio) P/E

5. DIVIDENDE PO DIONICI (dividends per share) DPS

6. ODNOS ISPLATE DIVIDENDI (payout ratio)

Page 43: Fin. Pokazatelji - Skraceno

1. Zarade po dionici (earnings per share) - EPS

• predstavljaju pokazatelj profitne efikasnosti običnih dionica

• njima se mjeri veličina dobiti raspoložive za obične dionice (dobit nakon kamata i poreza umanjene za veličinu preferencijalnih dividendi po svakoj glavnoj dionici)

EPS NS

Π=

2. Cijena po dionici - PPS

• pokazatelj tržišne cijene dionice

PPS = EPS x P/E

Page 44: Fin. Pokazatelji - Skraceno

3. Prinos od dividendi (dividend yield)

Yd = Dt / Pt Dt - dividende za proteklu godinu Pt - tekuća tržišna cijena dionica

4. Odnos cijene i zarada - P/E

• najvažnija mjera vrijednosti koju koriste investitori na tržištu dionica

P/E = PPS / EPS

Page 45: Fin. Pokazatelji - Skraceno

5. Dividende po dionici - DPS

• pokazatelj veličine tekućeg novčanog dohotka koji godišnje primaju dioničari poduzeća po svakoj svojoj običnoj dionici

DPS = EPS x d d - odnos isplate dividendi

6. Odnos isplate dividendi (payout ratio) - d

- pokazatelj raspodjele ostvarenih neto zarada

Page 46: Fin. Pokazatelji - Skraceno

Sistemi pokazatelja

• Sistem pokazatelja označuje – izbor ograničenog broja pokazatelja,

– odgovarajući način njihovog povezivanja ili odgovarajuću međusobnu ovisnost

– te ovisnost sveukupnosti pojedinih pokazatelja i njihovih odnosa s ciljem

• Sadržaj pokazatelja, međuovisnost s drugim pokazateljima i s ciljem tri su kriterija pomoću kojih se može ocijeniti i na osnovi kojih se može formirati sistem pokazatelja

Page 47: Fin. Pokazatelji - Skraceno

Vrste sistema pokazatelja

• Deduktivno logički – polazi od vršnih pokazatelja • Du Pont-sistem• Z.V.E.I. - sistem• RL - sistem

• Empirijsko induktivni – formira se primjenom matematičko statističkih metoda

• Altmanov Z-score• Beaver sistem• Weibel sistem• Kralicek-ov Quick test• I drugi

Page 48: Fin. Pokazatelji - Skraceno

Du Pont sistem

• Profitabilnost vlasničke glavnice (ROE) ovisi o tri čimbenika

• neto profitna marža

• koeficijent obrtaja ukupne imovine

• multiplikator glavnice

Page 49: Fin. Pokazatelji - Skraceno

ROE =NETO PROFITNA MARŽA

KO UKUPNE IMOVINE

MULTIPLIKATOR GLAVNICE x x

=

ZARADE NAKON KTA I POREZA PRODAJA

UK. IMOVINA

xPRODAJA

UK. IMOVINA

VL. GLAVNICA

%

%

x

Page 50: Fin. Pokazatelji - Skraceno

Z.V.E.I. sistem

• Sadrži 70 glavnih i 64 pomoćnih pokazatelja

• Čitav sistem usmjeren je u dva pravca– Na analizu rasta poduzeća– Na analizu strukture

Page 51: Fin. Pokazatelji - Skraceno

RL sistem

• Koncipiran je za ciljeve analize i za upravljanje poduzećem

• Daje informacije koje su potrebne za proces planiranja i kontrole

• Sistem sadrži dva razdvojena dijela pokazatelja– Jedan je orijentiran informiranju o profitabilnosti

– A drugi informiranju o likvidnosti

Page 52: Fin. Pokazatelji - Skraceno

Analiza izvještaja

• Postotak od prodaje (izvještaj o dobiti)

• Postotak od ukupne imovine (bilanca)

• Postotak promjene

• Komparativna analiza

• Trend analiza

Page 53: Fin. Pokazatelji - Skraceno

PRIMJER:

IZVJEŠTAJ O DOBITI PODUZEĆA “ABC”

Prodaja 3.000.000

Troškovi 2.716.200

Zarade prije kamata i poreza 283.800

Kamate 88.000

Zarade prije poreza 195.800

Porez (40%) 78.320

Zarade nakon kamata i poreza 117.480

Page 54: Fin. Pokazatelji - Skraceno

BILANCA poduzeća “ABC”

Aktiva Pasiva

Novac 10.000 Obveze prema dobavljačima 60.000

Utrživi V.P. 0 Obveze za plaće 140.000

Potraživanja 375.000 Emitirani komercijalni papiri 110.000

Zalihe 615.000 Ukupno kratkoročne obveze 310.000

Ukupno tekuća imovina 1.000.000 Emitirane obveznice 754.000

Nekretnine i oprema 1.000.000 Ukupne obveze 1.064.000

Ukupno aktiva 2.000.000 Obične dionice (50.000) 50.000

Preferencijalne dionice 40.000

(400)

Kapitalni dobitak 80.000

Zadržane zarade 766.000

Vlasnička glavnica 936.000

Ukupno pasiva 2.000.000

Page 55: Fin. Pokazatelji - Skraceno

Izračunajte:

PPS = 23,00

EPS

P/E

Tekući odnos, Brzi odnos, Novčani odnos

Koeficijent obrtaja zaliha

KO potraživanja

Prosječno vrijeme naplate

KO fiksne imovine

KO ukupne imovine

Stupanj zaduženosti

Pokriće kamata

Neto profitnu maržu

Profitabilnost ukupne imovine

Profitabilnost vlasničke glavnice

Page 56: Fin. Pokazatelji - Skraceno

EPS = Zarade nakon kamata i poreza

Broj dionica=

117.480

50.000= 2,35

P/E =EPS

PPS=

2,35

23,00= 9,79

Tekući odnos = tekuća imovina

tekuće obveze=

1.000.000

310.000= 3,2

Brzi odnos = tekuća imovina - zalihe

tekuće obveze=

1.000.000 – 615.000

310.000= 1,2

Page 57: Fin. Pokazatelji - Skraceno

Novčani odnos = novac i novč. ekvivalenti

tekuće obveze=

10.000.

310.000= 0,03

KO zaliha = prodaja

zalihe=

3.000.000

615.000= 4,9

KO potraživanja = prodaja

potraživanja=

3.000.000

375.000= 8

Prosječno vrijeme naplate

prodaja=

375.000

3.000.000= 45 dana=

potraživanja

360 360

Page 58: Fin. Pokazatelji - Skraceno

KO fiksne imovine = prodaja

fiksna imovina=

3.000.000

1.000.000= 3

KO ukupne imovine = prodaja

ukupna imovina=

3.000.000

2.000.000= 1,5

Stupanj zaduženosti = ukupne obveze

ukupna imovina=

1.064.000

2.000.000= 53,2 %

Pokriće kamata = zarade prije kta i poreza

kamate=

283.800

88.000= 3,2

Page 59: Fin. Pokazatelji - Skraceno

Neto profitna marža = zarade nakon kta i poreza

prodaja=

117.480

3.000.000= 3,92 %

ROA = zarade prije kta i poreza

ukupna imovina=

283.800

2.000.000= 14,19 %

ROE = zarade nakon kta i poreza

vl. glavnica=

117.480

936.000= 12,55 %

Page 60: Fin. Pokazatelji - Skraceno

ROE = NETO PROFITNA MARŽA

KO UKUPNE IMOVINE

MULTIPLIKATOR GLAVNICE x x

=

ZARADE NAKON KTA I POREZA

PRODAJA

UK. IMOVINA x

PRODAJA

UK. IMOVINA

VL. GLAVNICA

%

%

x

Du Pont

ROE = 3,92 %

1,5

2,14

x x % = 12,58