of 60 /60
Financijski pokazatelji Mr.sc. Lidija Dedi, Ekonomski fakultet Zagreb

Fin. Pokazatelji - Skraceno

  • Author
    kruhak

  • View
    4.276

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Fin. Pokazatelji - Skraceno

Financijski pokazateljiMr.sc. Lidija Dedi, Ekonomski fakultet Zagreb

Sadraj: Analiza financijskih izvjetaja Definicija i svrha Korisnici financijskih izvjetaja Osnovni financijski izvjetaji

Financijski pokazatelji Definicija i svrha Cilj komparativne analize financijskih pokazatelja Klasifikacija financijskih pokazatelja Analiza izvjetaja

Primjeri

Analiza financijskih izvjetaja

Financijski izvjetaj skup podataka organiziranih prema loginoj i konzistentnoj raunovodstvenoj proceduri

Svrha osiguranje razumijevanja odreenih financijskih aspekata poslovanja tvrtke korisnicima financijskih izvjetaja

Korisnici financijskih izvjetaja Kreditori Vlasnici odnosno investitori u vlasniku glavnicu Management Analitiari poslovnih kombinacija Revizori Druge zainteresirane grupe

Osnovni financijski izvjetaji Bilanca Izvjetaj o dobiti Izvjetaj o promjenama u financijskom poloaju (izvjetaj o novanom toku) Izvjetaj o zadranim zaradama Viegodinji izvjetaji o dobiti, dividendama i cijenama dionica

Bilanca Temeljni financijski izvjetaj Pregled imovine, obveza i vlasnike glavnice tvrtke na odreeni dan Pokazuje kako su resursi tvrtke (imovina) osigurani kapitalom od kreditora (obveze) i vlasnika (glavnica) Slika financijske situacije tvrtke na kraju raunovodstvenog perioda

BILANCAAKTIVA novac utrivi vrijednosni papiri potraivanja zalihe A B TEKUA MOVINA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIENJA postrojenja i oprema manje ispravak vrijednosti nekretnine manje ispravak vrijednosti zemljite manje ispravak vrijednosti C FIKSNA IMOVINA neopipljiva imovina manje ispravak vrijednosti D NEOPIPLJIVA IMOVINA UKUPNO AKTIVA D C A B obveze za plae kratkoroni krediti obveze za poreze emitirani komercijalni papiri ostale kratkorone obveze KRATKORONE OBVEZE PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIENJA emitirane obveznice ostali dugoroni dugovi DUGORONI DUGOVI obine dionice po nominalnoj vrijednosti preferencijalne dionice po nominalnoj vrijednosti kapitalni dobitak zadrane zarade GLAVNICA UKUPNO PASIVA PASIVA obveze prema dobavljaima

Redoslijed pozicija bilance AKTIVA (imovina) prema principu padajue likvidnosti odnosno unovivosti (kratkorona, pa dugorona imovina)

OBVEZE prema principu padajue dospjelosti

GLAVNICA prema stupnju izvjesnosti pojedinih pozicija

Redoslijed pozicija bilance s raunovodstvenog stajalita Forma bilance nije propisana MRS 1 Zakon o raunovodstvu (ZOR) l.17 propisuje formu bilance Imovina po naelu rastue likvidnosti Kapital i obveze po naelu rastue dospjelosti (kapital, dugorone obveze, kratkorone obveze)

Izvjetaj o dobiti Prikazuje prihode i rashode, efekte kamata i poreza te neto dobiti tvrtke ostvarenu tokom izvjetajnog razdoblja Slika financijskih performansi tvrtke Iskaz uinkovitosti tvrtke Priprema se u skladu sa zakonom i opeprihvaenim raunovodstvenim naelima te usvojenim raunovodstvenim politikama poduzea

Prihodi i rashodi u izvjetaju o dobiti Redovni prihodi i rashodi poslovni prihodi i rashodi (prihodi i rashodi od prodaje)

Prihodi i rashodi od investicija prihodi - ulaganje u vrijednosne papire, ulaganje u nekretnine i oblike imovine ijim se dranjem moe ostvariti dobit rashodi kapitalni gubici od prometa investicija, eventualno smanjenje trine vrijednosti investicija

Izvanredni prihodi i rashodi neevidentirani prihodi i rashodi iz proteklih izvjetajnih razdoblja

Izvjetaj o dobiti managerska formaukupan prihod - trokovi prodanih proizvoda* = BRUTO KONTRIBUCIJA - administrativni trokovi = ZARADE PRIJE KAMATA I POREZA - kamate na (dugorone) dugove = ZARADE PRIJE POREZA - porez na dobit = ZARADE NAKON KAMATA I POREZA* ukljuuje i trokove prodaje kao i trokove amortizacije

Izvjetaj o dobiti forma marginalne analizeukupan prihod - varijabilni trokovi = MARGINALNA KONTRIBUCIJA - fiksni trokovi* = ZARADE PRIJE KAMATA I POREZA - kamate na (dugorone) dugove = ZARADE PRIJE POREZA - porez na dobit = ZARADE NAKON KAMATA I POREZA*U fiksnim trokovima sadrana je amortizacija

Izvjetaj o dobiti uobiajena raunovodstvena formaA. B. C. D. E. = = Bruto prihod od prodaje Povrati i diskonti Neto prihod od prodaje Trokovi prodanih proizvoda Bruto kontribucija od prodaje a) Trokovi prodaje + b) Administrativni trokovi + c) Amortizacija F. G. = = H = I. J. K. L. = = Opi trokovi poslovanja Poslovna dobit (E F) d) Prihodi od investicija e) Kamate Neto efekt investicija f) Izvanredni prihodi g) Izvanredni rashodi Neto izvanredni prihod (rashod) Dobit prije oporezivanja (G H I) Porez Neto dobit (nakon oporezivanja)

Financijski pokazatelji

Financijski pokazatelji predstavljaju odnose izmeu dviju veliina, prvenstveno onih iz financijskih izvjetaja poduzea Koriste se u razne svrhe s primarnim ciljem poveanja razumijevanja objavljenih financijskih podataka i otkrivanja njihova relativnog znaaja Slue za: - uoavanje odreenih tendencija kroz proteklo poslovanje poduzea - za predvianje buduih tendencija - za usporedbu s odreenim standardnim veliinama

Cilj komparativne analize financijskih pokazatelja stvaranje miljenja o financijskoj situaciji poduzea i financijskim performansama njegova poslovanja u usporedbi s odreenim standardnim veliinama Komparacija apsolutni standardi Industrija (djelatnost) slina poduzea ostvareni vs. planski pokazatelji

Klasifikacija financijskih pokazatelja: POKAZATELJI UPOTREBE POLUGE POKAZATELJI LIKVIDNOSTI POKAZATELJI AKTIVNOSTI POKAZATELJI PROFITABILNOSTI POKAZATELJI INVESTIRANJA

SISTEMI POKAZATELJA

I. Pokazatelji upotrebe poluge ukazuju na relativnu zaduenost poduzea i na teret kamata i drugih fiksnih izdataka za naknade financijerima u ukupnoj dobiti (zaradama prije kamata i poreza) predstavljaju svojevrsnu mjeru stupnja rizika ulaganja u analizirano poduzee1. STUPANJ ZADUENOSTI 2. ODNOS DUGA I GLAVNICE 3. ODNOSI POKRIA

1. Stupanj zaduenosti(debt ratio ili debt/total asset ratio) pokazuje koliki se dio ukupne imovine poduzea financira iz tuih izvora zbog bilanne jednakosti aktive i pasive moe se rei da pokazuje udjel duga u ukupnoj financijskoj strukturi poduzea, odnosno u njegovoj strukturi kapitala (kapitalizaciji) predstavlja svojevrstan pokazatelj rizika servisiranja dugova indirektno ukazuje i na stupanj optereenosti zarada poduzea fiksnim naknadama financijerima kamatama konzervativno pravilo 50%

UKUPNE OBVEZE STUPANJ ZADUENOSTI = UKUPNA IMOVINA

%

UKUPNA IMOVINA - VL. GLAVNICA STUPANJ ZADUENOSTI = UKUPNA IMOVINA

%

2. Odnos duga i glavnice(debt - equity ratio, debt to equity) konzervativno pravilo (1:1) - poduzee se ne bi smjelo zaduivati preko iznosa vlastitog kapitala (glavnice) ovaj je indikator komplementaran stupnju zaduenosti ali raste bre od porasta stupnja zaduenosti

UKUPNE OBVEZE ODNOS DUGA I GLAVNICE = VLASNIKA GLAVNICA

3. Odnosi pokria (coverage ratios) pokazatelji pokria ukazuju na sposobnost poduzea da svojim tekuim poslovanjem servisira sve svoje dugove i podmiruje druge fiksne financijske obveze zbog toga se kod ovih pokazatelja stavlja u odnos novani tok ili zarade kao izvor za pokrie financijskih obveza s godinjom veliinom tih obveza

ZARADE PRIJE KAMATA I POREZA POKRIE KAMATA = KAMATE

POKRIE FIKSNIH FINANCIJSKIH RASHODA

ZARADE PRIJE KTA I POREZA + AM + TR. LEASINGA

=

KAMATE + Dp + TR.L. + OTPLATA GL. 1-p 1-p

II. Pokazatelji likvidnosti(liquidity ratios) predstavljaju pokazatelje tzv. horizontalne financijske strukture poduzea stavlja u odnos karakteristine dijelove aktive i karakteristine dijelove pasive poduzea s obzirom na rokove imobilizacije imovine i rokove dospijea obveza prema imovini povezuju odreene imovinske oblike poduzea prema stupnju njihove likvidnosti s odreenim obvezama poduzea prema stupnju njihova dospijea

pokazatelji likvidnosti odreuju ronu strukturu izvora financiranja poduzea ukazuju na pretpostavke za odranje likvidnosti i solventnosti TEKUI ODNOS BRZI ODNOS NOVANI ODNOS

1. Tekui odnos (current ratio) ovim se indikatorom ukazuje na mogunost odravanja solventnosti poduzea jer dovodi u vezu sredstva (imovinu) koja se transformiraju u novani oblik u roku kraem od godinu dana s obvezama koje dospijevaju na naplatu u tom roku

TEKUA IMOVINA TEKUI ODNOS = TEKUE OBVEZE

2. Brzi odnos (quick ratio or acid test) ukazuje na mogunost odranja solventnosti dovodi u vezu onu imovinu poduzea koja e se vrlo brzo pretvoriti u novac, s obvezama koje brzo dospijevaju na naplatu

TEKUA IMOVINA - ZALIHE BRZI ODNOS = TEKUE OBVEZE

- za prosjeno proizvodno poduzee brzi odnos trebao bi se kretati oko 1

3. Novani odnos (cash ratio) stavlja u odnos novac i novane ekvivalente s kratkoronim obvezama poduzea dnevni znaaj

NOVAC I NOVANI EKVIVALENTI NOVANI ODNOS = TEKUE OBVEZE

III. Pokazatelji aktivnosti(Activity Ratios) ukazuju na uinkovitost upravljanja imovinom koju posjeduje poduzee radi se prvenstveno o koeficijentima obrtaja koji pokazuju broj obrtaja ukupne imovine, odnosno njezinih pojedinih dijelova u toku odreenoga vremenskog razdoblja (1 god.) Koeficijenti obrtaja izraavaju se kao odnos efekata ostvarenih koritenjem odreenih imovinskih oblika (potranog prometa na raunu nekog imovinskog oblika) i prosjenog stanja imovinskih oblika Za ukupnu imovinu prihod ili trokovi

KOEFICIJENT OBRTAJA UKUPNE IMOVINE

=

PRODAJA UKUPNA IMOVINA UKUPNI RASHOD UKUPNA IMOVINA

iliKOEFICIJENT OBRTAJA UKUPNE IMOVINE

=

KOEFICIJENT OBRTAJA TEKUE IMOVINE

=

UKUPNI PRIHOD UKUPNA TEKUA IMOVINA

iliKOEFICIJENT OBRTAJA TEKUE IMOVINE

=

UKUPNI RASHOD UKUPNA TEKUA IMOVINA

KOEFICIJENT OBRTAJA ZALIHA =

PRODAJA ZALIHE VRIJEDNOST GODINJE POTRONJE

po vrstamaKO ZALIHA MATERIJALA =

ZALIHE MATERIJALA PRODAJA

KO POTRAIVANJA = POTRAIVANJA PROSJENO VRIJEME NAPLATE POTRAIVANJA (PRODAJA : 360) 360 KO ZALIHA

=

DANI VEZIVANJA (zaliha)

=

IV. Pokazatelji profitabilnosti(Profitability Ratios) mjere uspjeh ostvarivanja zarada poduzea ukazuju na veliinu prinosa (dobiti, odnosno njezinih razliitih modaliteta) koji ostvaruje poduzee prema veliini angairane imovine, odnosno prema veliini ostvarenog ukupnog prihoda poduzea

1. POKAZATELJI PROFITABILNOSTI PRODAJE 2. POKAZATELJI PROFITABILNOSTI IMOVINE

1. Pokazatelji profitabilnosti prodaje pokazuje uee raznih mjera profita u ostvarenoj prodaji, odnosno u ostvarenom ukupnom prihodu poduzea, tako da se PROFIT ovdje javlja kao svojevrsna mara koja pripada poduzeu tj. vlasnicima i drugim korisnicima profita u odnosu na ukupan prihod uobiajeno se nazivaju i profitnim marama

Mara kontribucijea) managerska forma izvjetaja o dobitiBRUTO KONTRIBUCIJA b) forma marginalne analize MARGINALNA KONTRIBUCIJA

MARA KONTRIBUCIJE

=

BRUTO KONTRIBUCIJA PRODAJA MARGINALNA KONTRIBUCIJA PRODAJA

%

MARA KONTRIBUCIJE

=

%

Bruto profitna mara pokazuje sposobnost managementa da upravlja prodajnim cijenama, trokovima i obujmom poslovne aktivnostiBRUTO PROFITNA MARA DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA PRODAJA

=

%

Neto profitna mara pokazuje sposobnost managementa da upravlja i kamatnim optereenjima koji proizlaze iz strukture financiranjaNETO PROFITNA MARA

=

DOBIT NAKON KAMATA I POREZA PRODAJA

%

2. Pokazatelji profitabilnosti imovine mjere oportunost ostvarenih profita u odnosu na angairanu imovinu odraavaju kratkorono gledano, vrni financijski cilj poslovanja poduzeaa) PROFITABILNOST UKUPNE IMOVINE - ROA b) PROFITABILNOST VLASNIKE GLAVNICE - ROE

a) Profitabilnost (ukupne) imovine ROA profitabilnost imovine kljuan je pokazatelj profitabilnosti poslovanja poduzea njegova visina ukazuje na trinu oportunost ukupnih poslovnih aktivnosti poduzea

PROFITABILNOST UKUPNE IMOVINE

=

ZARADE PRIJE KAMATA I POREZA UKUPNA IMOVINA

%

b) Profitabilnost vlasnike glavnice ROE pokazuje kako je poduzee, odnosno njegov management efikasno koristilo raspoloiv vlastiti kapital, tj. kapital koji su mu povjerili vlasnici vrni je pokazatelj efikasnosti poslovanja koji je u fokusu interesa vlasnika, prvenstveno obinih dioniaraZARADE NAKON KAMATA I POREZA VRIJEDNOST GLAVNICE

PROFITABILNOST VL. GLAVNICE

=

%

V. Pokazatelji investiranja mjere potencijal tvrtke kao investicije pokazatelji efikasnosti ulaganja u vlasniku glavnicu (obine dionice) povezuju knjigovodstvenu efikasnost glavnice s njezinom trinom vrijednou nuni za poduzimanje aktivnosti na tritu kapitala

1. ZARADE PO DIONICI (earnings per share) - EPS 2. CIJENA PO DIONICI (price per share) - PPS 3. PRINOS OD DIVIDENDI (dividend yield) 4. ODNOS CIJENE I ZARADA (price - earnings ratio) P/E 5. DIVIDENDE PO DIONICI (dividends per share) DPS 6. ODNOS ISPLATE DIVIDENDI (payout ratio)

1. Zarade po dionici (earnings per share) - EPS predstavljaju pokazatelj profitne efikasnosti obinih dionica njima se mjeri veliina dobiti raspoloive za obine dionice (dobit nakon kamata i poreza umanjene za veliinu preferencijalnih dividendi po svakoj glavnoj dionici)EPS

=

NS

2. Cijena po dionici - PPS pokazatelj trine cijene dionice PPS = EPS x P/E

3. Prinos od dividendi (dividend yield)Yd = Dt / Pt Dt - dividende za proteklu godinu Pt - tekua trina cijena dionica

4. Odnos cijene i zarada - P/E najvanija mjera vrijednosti koju koriste investitori na tritu dionica P/E = PPS / EPS

5. Dividende po dionici - DPS pokazatelj veliine tekueg novanog dohotka koji godinje primaju dioniari poduzea po svakoj svojoj obinoj dionici

DPS = EPS x d

d - odnos isplate dividendi

6. Odnos isplate dividendi (payout ratio) - d- pokazatelj raspodjele ostvarenih neto zarada

Sistemi pokazatelja Sistem pokazatelja oznauje izbor ogranienog broja pokazatelja, odgovarajui nain njihovog povezivanja ili odgovarajuu meusobnu ovisnost te ovisnost sveukupnosti pojedinih pokazatelja i njihovih odnosa s ciljem

Sadraj pokazatelja, meuovisnost s drugim pokazateljima i s ciljem tri su kriterija pomou kojih se moe ocijeniti i na osnovi kojih se moe formirati sistem pokazatelja

Vrste sistema pokazatelja Deduktivno logiki polazi od vrnih pokazatelja Du Pont-sistem Z.V.E.I. - sistem RL - sistem

Empirijsko induktivni formira se primjenom matematiko statistikih metoda Altmanov Z-score Beaver sistem Weibel sistem Kralicek-ov Quick test I drugi

Du Pont sistem Profitabilnost vlasnike glavnice (ROE) ovisi o tri imbenika neto profitna mara koeficijent obrtaja ukupne imovine multiplikator glavnice

ROE =

NETO PROFITNA MARA

KO UKUPNE x MULTIPLIKATOR x GLAVNICE IMOVINE

%

=

ZARADE NAKON KTA I POREZA PRODAJA

x

PRODAJA UK. IMOVINA

x

UK. IMOVINA VL. GLAVNICA

%

Z.V.E.I. sistem Sadri 70 glavnih i 64 pomonih pokazatelja itav sistem usmjeren je u dva pravca Na analizu rasta poduzea Na analizu strukture

RL sistem Koncipiran je za ciljeve analize i za upravljanje poduzeem Daje informacije koje su potrebne za proces planiranja i kontrole Sistem sadri dva razdvojena dijela pokazatelja Jedan je orijentiran informiranju o profitabilnosti A drugi informiranju o likvidnosti

Analiza izvjetaja Postotak od prodaje (izvjetaj o dobiti) Postotak od ukupne imovine (bilanca) Postotak promjene Komparativna analiza Trend analiza

PRIMJER: IZVJETAJ O DOBITI PODUZEA ABC Prodaja Trokovi Zarade prije kamata i poreza Kamate Zarade prije poreza Porez (40%) 3.000.000 2.716.200 283.800 88.000 195.800 78.320

Zarade nakon kamata i poreza 117.480

BILANCA poduzea ABCAktiva Novac Utrivi V.P. Potraivanja Zalihe 10.000 0 375.000 615.000 Pasiva Obveze prema dobavljaima Obveze za plae Ukupno kratkorone obveze Emitirane obveznice Ukupne obveze Obine dionice (50.000) Preferencijalne dionice (400) Kapitalni dobitak Zadrane zarade Vlasnika glavnica Ukupno pasiva 80.000 766.000 936.000 2.000.000 60.000 140.000 310.000 754.000 1.064.000 50.000 40.000

Emitirani komercijalni papiri 110.000

Ukupno tekua imovina 1.000.000 Nekretnine i oprema 1.000.000 Ukupno aktiva 2.000.000

Izraunajte:PPS = 23,00 EPS P/E Tekui odnos, Brzi odnos, Novani odnos Koeficijent obrtaja zaliha KO potraivanja Prosjeno vrijeme naplate KO fiksne imovine KO ukupne imovine Stupanj zaduenosti Pokrie kamata Neto profitnu maru Profitabilnost ukupne imovine Profitabilnost vlasnike glavnice

EPS =

Zarade nakon kamata i poreza Broj dionica PPS 23,00 = 2,35 = 9,79 =

117.480 50.000 = 2,35

P/E =

EPS

tekua imovina Tekui odnos = tekue obveze =

1.000.000 310.000 = 3,2

tekua imovina - zalihe Brzi odnos = tekue obveze =

1.000.000 615.000 310.000 = 1,2

Novani odnos =

novac i nov. ekvivalenti tekue obveze =

10.000. 310.000 = 0,03

KO zaliha =

prodaja zalihe prodaja potraivanja =

3.000.000 615.000 = 4,9

KO potraivanja =

3.000.000 = 375.000 375.000 = 3.000.000 360 = 45 dana = 8

Prosjeno vrijeme potraivanja = naplate prodaja 360

KO fiksne imovine =

prodaja fiksna imovina =

3.000.000 1.000.000 = 3

KO ukupne imovine =

prodaja ukupna imovina =

3.000.000 2.000.000 = 1,5

Stupanj zaduenosti =

ukupne obveze ukupna imovina =

1.064.000 2.000.000 = 53,2 %

Pokrie kamata =

zarade prije kta i poreza kamate =

283.800 88.000 = 3,2

Neto profitna mara =

zarade nakon kta i poreza prodaja =

117.480 3.000.000 = 3,92 %

ROA =

zarade prije kta i poreza ukupna imovina =

283.800 2.000.000 = 14,19 %

ROE =

zarade nakon kta i poreza vl. glavnica =

117.480 936.000 = 12,55 %

Du PontROE = NETO PROFITNA MARA

x

KO UKUPNE IMOVINE

x

MULTIPLIKATOR GLAVNICE

%

=

ZARADE NAKON KTA I POREZA PRODAJA

x

PRODAJA UK. IMOVINA

x

UK. IMOVINA VL. GLAVNICA

%

ROE = 3,92 %

x

1,5

x

2,14 = 12,58

%