of 18/18
Osnovne informacije Površina 561 km 2 Nadmorska visina 177 m Broj stanovnika 29.659 Gustoća naseljnosti po km 2 58 Klima Umjereno kontinentalna Prosječna godišnja temperatura 11°C Vremenska zona UTC +1 Valuta BAM

Osnovni pokazatelji

 • View
  231

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Osnovni pokazatelji

 • Osnovne informacije

  Povrina

  561 km2

  Nadmorska visina

  177 m

  Broj stanovnika

  29.659

  Gustoa naseljnosti po km2

  58

  Klima

  Umjereno kontinentalna

  Prosjena godinja temperatura

  11C

  Vremenska zona

  UTC +1

  Valuta

  BAM

 • Udaljenost od graninih prelaza sa Evropskom unijom: Izai 50 km, Gradika 140 km

  Strateki poloaj opine

 • Lokacija Udaljenost (km)

  Biha, BiH 33

  Banja Luka, BIH (meunarodni aerodrom) 120

  Zagreb, Hrvatska (meunarodni aerodrom) 150

  Rijeka, Hrvatska (meunarodna luka) 180

  Ljubljana, Slovenija (meunardni aerodrom) 265

  Trst, Italija (meunarodna luka) 300

  Koper, Slovenija (luka) 300

  Sarajevo, BIH (meunarodni aerodrom) 350

  Ploe, Hrvatska (luka) 400

  Brko, BiH (luka) 410

  Beograd, Srbija (meunarodni aerodrom) 439

  Blizina meunarodnih aerodroma i luka

 • Drvni sektor

  Metalni sektor

  Poljoprivredni sektor

  Kljuni privredni sektori

 • Tradicija u metalnoj i drvopreraivakoj industriji

  Meunarodne kompanije u Bosanskoj Krupi u metalnom sektoru: Krupa-

  kabine, Bosancar, Zah doo

  Drvni sektor Naziv firme / broj uposlenih 2013

  Metalni sektor Naziv firme / broj uposlenih 2013

  Poljoprivredna i prehrambena Naziv firme / (broj uposlenih 2013)

  Smra d.o.o. (40) Krupa-kabine d.o.o. (64) Perna F d.o.o. (10)

  Jela-Grme d.o.o. (22) Novi Most d.o.o. (47) MS ALEM d.o.o. (23)

  Ba & Ham d.o.o. (27) Bosancar d.o.o. (39)

  Adaco d.o.o. (14) ZAH d.o.o. (64)

  Top 10 kompanija

 • Pregled drvnog sektora

  8

  Izvoznika

  576

  dostupna radna snaga

  12 drvopreraivakih

  kompanija

  99

  Zaposlenih

  5 pilana 7 proizvodnja

  namjetaja stolarija

 • Zalihe drvne mase u m

  Kategorije uma Liari (m) etinari (m) Ukupno (m)

  Visoke ume 3.626.417 1.224.344 4.850.761

  Izdanake ume 419.669 - 419.669

  umske kulture 9.150 120.921 130.071

  UKUPNO 4.055.236 1.345.265 5.400.501

  23391 ha upravlja PD UNSKO-SANSKE UME d.o.o.

  cca 250 km duina umskih komunikacija

  9,9 km/1000 ha

  48% povrine opine obuhvata umsko zemljite

 • Dostupni umski resursi

  Eksploatacijom, poumljavanjem i zatitom umskog bogatstva upravlja Podrunica umarija Bosanska Krupa

  Prosjeni godinji etat u m

  Kategorije uma Liari (m) etinari (m) Ukupno (m)

  Visoke ume 85.660 22.013 107.673

  Izdanake ume 9.535 - 9.535

  umske kulture - 1.697 1.697

  UKUPNO 95.195 23.170 118.905

 • Najvei proizvoa mlijeka na Unsko-sanskom kantonu (preko milion litara godinje).

  150 t povra u zatvorenom. 40 ha zasada maline. oko 3500 ha zasijanih itarica. oko 3000 pelinjih drutava.

  Pregled poljoprivrednog sektora

  3 izvoznika

  u poljoprivredi i prehrambenoj industriji

  59 dostupna radne snage

  9 poljoprivrenih

  kompanija

  662

  Zaposlenih

  2500 poljoprivrednih

  gazdinstava

 • Zemljite po nainu koritenja u ha

  Kategorija Oranice Vonjaci Livade Obradivo Panjaci

  Povrina 16855 495 4225 21605 6210

  Dominantan ratarsko-stoarski sistem proizvodnje:

  sa kukuruzom i penicom,

  mlijeka,

  povra u plastenicima (13.000m), i

  jagodiastog voa (40 ha zasada maline).

  Ratarsko-stoarski sistem poljoprivrede

 • Hidrografsku mreu opine ine vodotoci I i II kategorije:

  rijekaUna (32,4 KM) i Krunica (6,0 km) sa svojim pritokama, sa prosjenim proticajem od 26 l/s km (BiH - 18 l/s km)

  Dovoljne koliine u rezervnim izvoritima pitke vode aluvij rijeke Une, Crno jezero, izvorite rijeke Krunice.

  Potencijal za razvoj turizma na vodi

  Karakteristini proticaj m/s

  Pregled vodnih resursa

 • Dostupne razliite mineralne sirovine i rude: leite boksita, dolomita i krenjak.

  Trenutno su u eksploataciji leita dolomita i krenjaka, a eksploatacija boksita je u prekidu.

  Mineralne sirovine Lokalitet Rezerve

  boksit Suvaja - olaje 247000 t

  boksit Jasenica - Benakovac 80000 t

  dolomit Ilia Do 1379000 m

  krenjak Ivanjska 912000 m

  Pregled dostupnih ruda i minerala

 • Pregled metalnog sektora

  359

  zaposlenih

  321 dostupna radne snage

  7

  kompanija

  4 Izvoznika

 • Kompletan popis administrativnih postupaka dostupan poslovnoj zajednici i graanima na webstrani opine.*

  Program regulatorne reforme proveden u suradnji sa Meunarodnom financijskom korporacijom (IFC).

  Stimulativne mjere i olakice za ulaganja u proizvodni sektor.

  U okviru poslovne zone Pilana, u procesu uspostave Centar za podrku razvoju poduzetnitva u Unsko-sanskom kantonu (USK).

  U decembru 2014. oformljen Privredni savjet kako bi se u suradnji sa poslovnom zajednicom bolje planirao razvoj opine.

  *http://opcinabosanskakrupa.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=6293:euprava&catid=76:nacbk

  Efikasna opinska uprava

 • CEFTA Sporazum prua mogunost plasmana proizvoda na meunarodno trite.

  Srednjoevropski ugovor o slobodnoj trgovini*.

  Sporazum o stabilizaciji i pridruivanju sa Evropskom zajednicom i njenim zemljama lanicama i privremeni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima.

  Sporazum o slobodnoj trgovini sa Republikom Turskom

  Regionalni i bilateralni sporazumi o vanjskoj trgovini sa EU, SAD, Japan, vicarska, Novi Zeland, Norveka, Iran.

  Meunarodni sporazumi

  *Potpisnice sporazuma BiH, Albanija, Hrvatska, BJR Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Srbija i Misija privremene uprave Ujedinjenih naroda na Kosovu

 • Stimulativna porezna politika na nivou BiH

  Obveznik koji je u godini za koju se utvruje porez na dobit izvozom ostvari preko 30% od ukupnog ostvarenog prihoda oslobaa se plaanja poreza na dobit za tu godinu i druge olakice.

  PDV POREZ NA DOBIT POREZ NA DOHODAK

  17% 10% 10%

  Porezna politika u BiH

 • Doprinosi kao obaveza poslodavca u FBiH

  Porezna politika u BiH

 • Elektrina energija:

  Cijena prikljuka 195,00 KM / 1 KW + PDV (17%)

  Voda:

  Cijena prikljuka vode prosjeno 3000 KM; cijena potronje

  2,0KM/m + PDV

  Odvodnja otpadnih voda:

  35% od ukupno utroene vode + PDV

  Odvoz otpada:

  38,50 KM po kontejneru od 1100 l + PDV

  Telefon:

  Cijena prikljuka 35,10 KM

  Pregled cijena energenata