of 156 /156
1 PRIJEDLOG GRAD PRIJEDOR INTEGRALNA STRATEGIJA RAZVOJA GRADA PRIJEDORA ZA PERIOD 2014-2024. GODINE Prijedor, 2013. godine

INTEGRALNA STRATEGIJA RAZVOJA GRADA · PDF fileNosioci privrednog razvoja do ... Osim navedenih privrednih sistema, u ... Osnovni ekonomski pokazatelji za opštinu u periodu 2008-2012

 • Author
  lambao

 • View
  242

 • Download
  10

Embed Size (px)

Text of INTEGRALNA STRATEGIJA RAZVOJA GRADA · PDF fileNosioci privrednog razvoja do ... Osim...

 • 1

  PRIJEDLOG

  GRAD PRIJEDOR

  INTEGRALNA STRATEGIJA RAZVOJA

  GRADA PRIJEDORA

  ZA PERIOD 2014-2024. GODINE

  Prijedor, 2013. godine

 • 2

  S A D R A J

  1 UVOD ......................................................................................................................................... 4 2 METODOLOGIJA KREIRANJA STRATEGIJA RAZVOJA .................................................................. 5 3 IZVOD IZ SOCIO-EKONOMSKE ANALIZE..................................................................................... 6

  3.1 Opti podaci ....................................................................................................................... 7

  3.2 Demografija ........................................................................................................................ 8

  3.3 Pregled stanja i kretanja u ekonomiji ................................................................................ 8

  3.4 Trite rada ....................................................................................................................... 17

  3.5 Pregled stanja i kretanja u oblasti drutvenog razvoja .................................................... 18

  3.6 Fizika infrastruktura i komunalije ................................................................................... 22

  3.7 Stanje ivotne sredine ...................................................................................................... 26

  3.8 Budet ............................................................................................................................. 27

  4. STRATEKO FOKUSIRANJE ....................................................................................................... 28 4.1. SWOT analiza grada PRIJEDORA ..................................................................................... 28

  4.2. Strateki fokusi ................................................................................................................ 32

  5. VIZIJA GRADA PRIJEDORA ....................................................................................................... 36 6. STRATEKI CILJEVI .................................................................................................................. 37 7. SEKTORSKI RAZVOJNI PLANOVI ............................................................................................... 39

  7.1. Plan lokalnog ekonomskog razvoja .............................................................................. 39

  7.1.1. Fokusiranje ............................................................................................................. 39

  7.1.2. Razvojni ciljevi ekonomskog razvoja ...................................................................... 40

  7.1.3. Programi, projekti i mjere ...................................................................................... 42

  7.1.4. Procjena oekivanih ishoda sa indikatorima .......................................................... 44

  7.2. Plan drutvenog razvoja ............................................................................................... 46

  7.2.1. Fokusiranje ............................................................................................................. 46

  7.2.2. Razvojni ciljevi drutvenog razvoja ........................................................................ 47

  7.2.3. Programi, projekti i mjere ...................................................................................... 49

  7.2.4. Procjena oekivanih ishoda sa indikatorima .......................................................... 51

  7.3. Plan zatite ivotne sredine ......................................................................................... 53

  7.3.1. Fokusiranje ............................................................................................................. 53

  7.3.2. Ciljevi zatite ivotne sredine ................................................................................. 54

  7.3.3. Programi, projekti i mjere ...................................................................................... 55

  7.3.4. Procjena oekivanih ishoda sa indikatorima .......................................................... 58

  8. OPERATIVNI DIO ...................................................................................................................... 64 8.1. Plan implementacije ....................................................................................................... 64

 • 3

  8.1.1 Orijentacioni pregled prioritetnih projekata i mjera za period od 3 god. ................. 64

  8.2. Indikativni plan finansiranja stratekih projekata i mjera za naredne 3 god. ................. 77

  8.3. Plan razvoja organizacionih kapaciteta i ljudskih potencijala ....................................... 105

  8.4. Praenje, ocjenjivanje i auriranje strategije razvoja.................................................... 108

  PRILOZI ...................................................................................................................................... 112 Prilog 1: Socio-ekonomska analiza (poseban dokument) .................................................... 112

  Prilog 2: Podloge za definisanje Plana implementacije ....................................................... 114

  Prilog 3 - Finansijski aspekti strategije ................................................................................. 140

  Prilog 4 - Uesnici u procesu izrade strategije ..................................................................... 146

 • 4

  1 UVOD

  Strategija integrisanog razvoja 2014 2024. godine je kljuni strateko-planski

  dokument grada Prijedora, koji treba da podstie budui rast i razvoj zajednice. Strategija

  razvoja obuhvata ekonomsku i drutvenu sferu, ali i aspekte zatite i unapreenja ivotne

  sredine i prostora. Strategija je izraena kao okvir za definisanje zajednikih ciljeva, podsticanja

  lokalnih snaga, ali i kao odgovor na izazove budueg razvoja grada i sveukupnog ivota u njemu.

  Grad se angaovao u procesu izrade Strategije voen uvjerenjem da strateko planiranje

  predstavlja kljuni instrument za proaktivno i odgovorno upravljanje lokalnim razvojem. Proces

  izrade Strategije razvoja, iniciran od strane Gradonaelnika i podran od strane Skuptine grada,

  je zapoeo potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju izmeu Grada Prijedora i Razvojnog

  programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u oktobru 2012. godine, te formiranjem radnih tijela

  Razvojnog tima, Sektorskih grupa i Partnerske grupe.

  Proces je operativno vodio Razvojni tim, a u samom procesu stvoreni su mehanizmi za

  snano graansko uee, dominantno kroz rad Partnerske grupe konsultativnog tijela kojeg

  su inili predstavnici javnog, privatnog i nevladinog sektora. Poseban naglasak je stavljen na

  ukljuivanje i adekvatno prepoznavanje potreba potencijalno ranjivih kategorija stanovnitva. U

  proces je bio ukljuen i veliki broj graana putem organizovanja javnih rasprava.

  Strategija informie sveukupnu javnost i privatne ulagae o razvojnom putu grada,

  predstavlja osnovu za izradu detaljnih planova i programa u pojedinim sektorima, kreira osnovu

  za praenje napretka, te ohrabruje saradnju i dogovor u planiranju razliitih nivoa vlasti i

  drutveno-ekonomskih partnera.

  Preduslov kvalitetne i pravovremene implementacije Strategije jeste prepoznavanje

  njenog znaaja od strane sveukupne lokalne zajednice i viih nivoa vlasti, ali i uspostavljanje

  Strategijom predvienih mehanizama za njenu implementaciju, izvjetavanje, auriranje i

  sveukupnu operacionalizaciju, a to je zadatak koji Gradu, ali i svim drugim akterima u lokalnoj

  zajednici, predstoji u narednom periodu.

 • 5

  2 METODOLOGIJA KREIRANJA STRATEGIJA RAZVOJA

  U izradi stratekog plana razvoja Grada Prijedora koritena je standardizovana

  Metodologija za integrisano planiranje lokalnog razvoja (MiPRO), prihvaena i preporuena od

  strane entitetskih vlada te saveza optina i gradova oba entiteta. MiPRO je u potpunosti

  usklaena sa postojeim zakonskim okvirom kojim je definisano planiranje razvoja na lokalnom

  nivou, gdje je lokalna administracija nosilac procesa izrade i implementacije strategije, uz

  maksimalno ukljuivanje i svih drugih aktera ivota u lokalnoj zajednici. Nadalje, miPRO je u

  potpunosti usaglaena sa vodeim principima i pristupima stratekom planiranju koje

  promovie Evropska unija.

  Vodei principi na kojima se zasniva Strategija razvoja grada Prijedora su odrivost i

  socijalna ukljuenost. Odrivost kao princip integrie ekonomski i aspekt ivotne sredine, dok

  princip socijalne ukljuenosti podrazumijeva jednake anse za sve i pravinost u smislu

  identifikovanja potreba i interesa marginalizovanih i socijalno iskljuenih grupa stanovnitva.

  Nadalje, Strategiju razvoja karakteriu integracija (to znai da su ekonomski, drutveni i aspekt

  zatite ivotne sredine posmatrani kao neodvojivi dijelovi jedne cjeline) i participacija (svi

  zainteresovani akteri su angaovani i doprinijeli su izradi Strategije).

  Strategija razvoja predstavlja putokaz za sveukupni razvoj grada Prijedora, a obuhvata

  ekonomski, drutveni i plan zatite i unapreenja ivotne sredine, uz potivanje prostornog

  aspekta. Polazna taka za izradu strategije razvoja Grada Prijedora je bila analiza postojeih

  stratekih dokumenata, nivoa njihove realizacije, te stepena razvijenosti ljudskih resursa

  neophodnih z