of 44 /44
1 MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko računovodstvo MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko računovodstvo POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA U U dosadašnjoj računovodstvenoj teoriji i računovodstvenoj dosadašnjoj računovodstvenoj teoriji i računovodstvenoj praksi nije utvrđen jedinstven sintetički pokazatelj kojim praksi nije utvrđen jedinstven sintetički pokazatelj kojim bi se odredila uspješnost poslovanja pravnog lica. bi se odredila uspješnost poslovanja pravnog lica. Koriste se i brojni pokazatelji po pojedinim segmentima Koriste se i brojni pokazatelji po pojedinim segmentima poslovanja koji će biti tretirani u nastavku ovoga rada. poslovanja koji će biti tretirani u nastavku ovoga rada. Pored toga, za davanje konačne ocjene u poslovanju Pored toga, za davanje konačne ocjene u poslovanju koristiće se podaci i informacije iz finansijskih koristiće se podaci i informacije iz finansijskih izvještaja, empirijska istraživanja i iskustvo u poslovanju izvještaja, empirijska istraživanja i iskustvo u poslovanju kao i podaci drugih pravnih lica, naročito onih iz kao i podaci drugih pravnih lica, naročito onih iz okruženja. okruženja. U daljem tekstu biće tretirane i prezentirane sljedeće U daljem tekstu biće tretirane i prezentirane sljedeće vrste odnosno tipovi analize: vrste odnosno tipovi analize: horizontalna analiza bilansa, horizontalna analiza bilansa, vertikalna analiza bilansa, vertikalna analiza bilansa, analiza odnosa pozicija bilansa stanja i bilansa uspjeha, i analiza odnosa pozicija bilansa stanja i bilansa uspjeha, i analiza novčanih tokova analiza novčanih tokova

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA

Embed Size (px)

DESCRIPTION

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA. U dosadašnjoj računovodstvenoj teoriji i računovodstvenoj praksi nije utvrđen jedinstven sintetički pokazatelj kojim bi se odredila uspješnost poslovanja pravnog lica. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA

11

MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko računovodstvo računovodstvo

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJAPOKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA

U U dosadašnjoj računovodstvenoj teoriji i računovodstvenoj praksi nije dosadašnjoj računovodstvenoj teoriji i računovodstvenoj praksi nije utvrđen jedinstven sintetički pokazatelj kojim bi se odredila utvrđen jedinstven sintetički pokazatelj kojim bi se odredila uspješnost poslovanja pravnog lica. uspješnost poslovanja pravnog lica.

Koriste se i brojni pokazatelji po pojedinim segmentima poslovanja Koriste se i brojni pokazatelji po pojedinim segmentima poslovanja koji će biti tretirani u nastavku ovoga rada. koji će biti tretirani u nastavku ovoga rada.

Pored toga, za davanje konačne ocjene u poslovanju koristiće se Pored toga, za davanje konačne ocjene u poslovanju koristiće se podaci i informacije iz finansijskih izvještaja, empirijska istraživanja i podaci i informacije iz finansijskih izvještaja, empirijska istraživanja i iskustvo u poslovanju kao i podaci drugih pravnih lica, naročito onih iskustvo u poslovanju kao i podaci drugih pravnih lica, naročito onih iz okruženja.iz okruženja.

U daljem tekstu biće tretirane i prezentirane sljedeće vrste odnosno U daljem tekstu biće tretirane i prezentirane sljedeće vrste odnosno tipovi analize:tipovi analize:– horizontalna analiza bilansa,horizontalna analiza bilansa,

– vertikalna analiza bilansa,vertikalna analiza bilansa,

– analiza odnosa pozicija bilansa stanja i bilansa uspjeha, ianaliza odnosa pozicija bilansa stanja i bilansa uspjeha, i– analiza novčanih tokovaanaliza novčanih tokova

Page 2: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA

22

MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko računovodstvo računovodstvo

Horizontalna analiza bilansaHorizontalna analiza bilansa

Ova analiza predstavlja uporedni prikaz Ova analiza predstavlja uporedni prikaz pozicija bilansa stanja i bilansa uspjeha pozicija bilansa stanja i bilansa uspjeha izraženih u finansijskim pokazateljima za više izraženih u finansijskim pokazateljima za više uzastopnih obračunskih periodauzastopnih obračunskih perioda

Predviđanje poslovanja ne može se sa Predviđanje poslovanja ne može se sa sigurnošću utvrditi bez dinamičkog razvoja i sigurnošću utvrditi bez dinamičkog razvoja i analize posmatranih pojava u dužem analize posmatranih pojava u dužem vremenskom periodu.vremenskom periodu.

INDEKSNE METODE i izračunavanje dinamikeINDEKSNE METODE i izračunavanje dinamike Formalne i materijalne smetnje komparacijeFormalne i materijalne smetnje komparacije

Page 3: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA

33

MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko računovodstvo računovodstvo

Vertikalna analiza bilansaVertikalna analiza bilansa

Suštinu vertikalne analize bilansa (bilansa stanja i Suštinu vertikalne analize bilansa (bilansa stanja i bilansa uspjeha) predstavlja utvrđivanje bilansa uspjeha) predstavlja utvrđivanje participacije pojedinih bilansnih pozicija u odnosu participacije pojedinih bilansnih pozicija u odnosu na njihov ukupan zbir izražen u procentima. na njihov ukupan zbir izražen u procentima.

Tako je u aktivi bilansa moguće razmotriti Tako je u aktivi bilansa moguće razmotriti procentualno učešće tekućih (obrtnih) sredstava procentualno učešće tekućih (obrtnih) sredstava u odnosu na ukupnu vrijednost aktive ili u odnosu na ukupnu vrijednost aktive ili participacija stalnih sredstava u odnosu na participacija stalnih sredstava u odnosu na ukupna sredstva. ukupna sredstva.

Komparacijom pokazatelja koje daje vertikalna Komparacijom pokazatelja koje daje vertikalna analiza bilansa za nekoliko obračunskih perioda analiza bilansa za nekoliko obračunskih perioda utvrdiće se kretanje (trend) ovih pokazatelja za utvrdiće se kretanje (trend) ovih pokazatelja za koje se može reći da su rezultat poslovne politike koje se može reći da su rezultat poslovne politike i politike investiranja konkretnog pravnog licai politike investiranja konkretnog pravnog lica

Page 4: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA

44

MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko računovodstvo računovodstvo

Analiza odnosa pozicija bilansa stanja i uspjehaAnaliza odnosa pozicija bilansa stanja i uspjeha

Ova analiza pomaže u provođenju menađerskih Ova analiza pomaže u provođenju menađerskih aktivnosti prije svega u iznalaženju i realizaciji tekućih aktivnosti prije svega u iznalaženju i realizaciji tekućih menadžerskih odluka i u izboru strateških odluka u menadžerskih odluka i u izboru strateških odluka u budućnosti. budućnosti.

U praktičnom pogledu analiza pozicija odnosa bilansa U praktičnom pogledu analiza pozicija odnosa bilansa stanja i bilansa uspjeha predstavlja analizu performansi i stanja i bilansa uspjeha predstavlja analizu performansi i pomaže u definisanju i kvantifikaciji pokazatelja pomaže u definisanju i kvantifikaciji pokazatelja uspješnosti u poslovanju pravnog lica. uspješnosti u poslovanju pravnog lica.

Analizom odnosa utvrđuje se profitabilnost, likvidnost, Analizom odnosa utvrđuje se profitabilnost, likvidnost, solventnost i obrt sredstava. solventnost i obrt sredstava.

Isto tako, praktična upotreba analize odnosa prezentira Isto tako, praktična upotreba analize odnosa prezentira se i kroz analizu investicija, analizu dodatne vrijednosti i se i kroz analizu investicija, analizu dodatne vrijednosti i utvrđivanje ukupnog izraza uspješnosti u poslovanju. utvrđivanje ukupnog izraza uspješnosti u poslovanju.

Page 5: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA

55

MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko računovodstvo računovodstvo

analiza rentabilnostianaliza rentabilnosti

Analiza rentabilnosti Analiza rentabilnosti (profitabilnosti) ubraja se u (profitabilnosti) ubraja se u najvažnije analize odnosa. najvažnije analize odnosa.

Primarni pokazatelji su Primarni pokazatelji su – profitna marža i profitna marža i – povrat na investirano povrat na investirano

Page 6: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA

66

MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko računovodstvo računovodstvo

analiza rentabilnostianaliza rentabilnosti

Profitnu maržu ili maržu dobitka Profitnu maržu ili maržu dobitka možemo posmatrati kao:možemo posmatrati kao:– bruto profitnu maržu,bruto profitnu maržu,– operativnu profitnu maržu,operativnu profitnu maržu,– profitnu maržu prije oporezivanja,profitnu maržu prije oporezivanja,– neto profitnu maržu ineto profitnu maržu i– maržu neto preostalog profita.maržu neto preostalog profita.

Page 7: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA

77

MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko računovodstvo računovodstvo

analiza rentabilnostianaliza rentabilnosti

Povrat na investirano analiziraće Povrat na investirano analiziraće se kao :se kao :– povrat na ukupni kapital,povrat na ukupni kapital,– povrat na uloženi dugoročni kapital,povrat na uloženi dugoročni kapital,– povrat na dionički kapitalpovrat na dionički kapital

Page 8: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA

88

MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko računovodstvo računovodstvo

analiza rentabilnostianaliza rentabilnosti

Bruto profitna maržaBruto profitna marža dobije se dobije se stavljanjem u odnos bruto dobiti i stavljanjem u odnos bruto dobiti i prihoda od prodaje. prihoda od prodaje.

Bruto profitna marža = Bruto dobit / Bruto profitna marža = Bruto dobit / Prihod od prodajePrihod od prodaje

Page 9: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA

99

MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko računovodstvo računovodstvo

analiza rentabilnostianaliza rentabilnosti

BrutoBruto profitna maržaprofitna marža dobije se stavljanjem u odnos bruto dobije se stavljanjem u odnos bruto dobiti i prihoda od prodaje. dobiti i prihoda od prodaje.

Bruto profitna marža = Bruto dobit / Prihod od prodajeBruto profitna marža = Bruto dobit / Prihod od prodaje

Ostvarena marža u navedenim procentima pokazuje da Ostvarena marža u navedenim procentima pokazuje da pravnom licu nakon pokrića proizvodnih troškova ostaju pravnom licu nakon pokrića proizvodnih troškova ostaju navedeni procenti prihoda za pokriće opštih troškova uprave navedeni procenti prihoda za pokriće opštih troškova uprave i prodaje (OTU) i troškova finansiranja i na kraju za i prodaje (OTU) i troškova finansiranja i na kraju za ostvarenje dobiti. ostvarenje dobiti.

Ovaj pokazatelj je od izuzetne važnosti jer omogućuje Ovaj pokazatelj je od izuzetne važnosti jer omogućuje menadžeru provođenje odgovarajućih mjera u cilju menadžeru provođenje odgovarajućih mjera u cilju racionalizacije troškova racionalizacije troškova

bruto profitna marža služi menadžeru i kao indikator za bruto profitna marža služi menadžeru i kao indikator za komparaciju sa drugim preduzećima koja se bave istom komparaciju sa drugim preduzećima koja se bave istom djelatnostidjelatnosti

Page 10: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA

1010

MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko računovodstvo računovodstvo

analiza rentabilnostianaliza rentabilnosti

OperativnaOperativna profitnaprofitna stopastopa utvrđuje se stavljanjem utvrđuje se stavljanjem u odnos operativne dobiti i ostvarenog prihoda od u odnos operativne dobiti i ostvarenog prihoda od prodaje: prodaje:

Operativna profitna stopa = Operativni dobitak / Operativna profitna stopa = Operativni dobitak / Prihod od prodajePrihod od prodaje

Ovaj indikator pokazuje koliko prihoda preostaje Ovaj indikator pokazuje koliko prihoda preostaje preduzeću nakon podmirenja proizvodnih i opštih preduzeću nakon podmirenja proizvodnih i opštih troškova, dakle, svih troškova osim troškova troškova, dakle, svih troškova osim troškova finansiranja. finansiranja.

U slučaju samofinansiranja tj. finansiranja bez U slučaju samofinansiranja tj. finansiranja bez angažovanja kredita operativna dobit bila bi jednaka angažovanja kredita operativna dobit bila bi jednaka iznosu dobiti prije oporezivanjaiznosu dobiti prije oporezivanja

Page 11: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA

1111

MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko računovodstvo računovodstvo

analiza rentabilnostianaliza rentabilnosti

Profitna marža prije oporezivanjaProfitna marža prije oporezivanja je odnos dobiti je odnos dobiti prije poreza i prihoda od prodaje. prije poreza i prihoda od prodaje.

Operativna profitna marža = Dobit prije oporezivanja / Operativna profitna marža = Dobit prije oporezivanja / Prihod od prodajePrihod od prodaje

U slučaju kada postoje troškovi finansiranja profitna U slučaju kada postoje troškovi finansiranja profitna marža prije oporezivanja će se smanjiti srazmjerno marža prije oporezivanja će se smanjiti srazmjerno visini nastalih troškova finansiranja.visini nastalih troškova finansiranja.

Pokazatelj profitne marže prije oporezivanja posebno Pokazatelj profitne marže prije oporezivanja posebno dolazi do značaja u situacijama kada se mijenja dolazi do značaja u situacijama kada se mijenja poreska politika, kako bi se uspješnost poslovanja poreska politika, kako bi se uspješnost poslovanja mogla uporediti u više obračunskih perioda kao i mogla uporediti u više obračunskih perioda kao i poređenje sa različitim poreskim režimima zemalja u poređenje sa različitim poreskim režimima zemalja u kojima egzistiraju pravna lica (npr. u različitim kojima egzistiraju pravna lica (npr. u različitim državama). državama).

Page 12: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA

1212

MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko računovodstvo računovodstvo

analiza rentabilnostianaliza rentabilnosti

Neto profitna maržaNeto profitna marža dobija se stavljanjem dobija se stavljanjem u odnos dobiti poslije oporezivanja i prihoda u odnos dobiti poslije oporezivanja i prihoda od prodaje. Prema podacima bilansa uspjeha od prodaje. Prema podacima bilansa uspjeha ovaj pokazatelj profitabilnosti poslovanja ovaj pokazatelj profitabilnosti poslovanja utvrdili bi na slijedeći način:utvrdili bi na slijedeći način:Neto profitna marža = Dobit poslije Neto profitna marža = Dobit poslije oporezivanja / Prihod od prodajeoporezivanja / Prihod od prodaje

U procesu planiranja poslovanja neto profitna U procesu planiranja poslovanja neto profitna stopa predstavlja indikator na koji se stopa predstavlja indikator na koji se menadžer često oslanja kako nebi nastali menadžer često oslanja kako nebi nastali eventualni gubici u poslovanju.eventualni gubici u poslovanju.

Procjenjivanje neto profitne stope u Procjenjivanje neto profitne stope u poslovanju je vrlo složen posaoposlovanju je vrlo složen posao

Page 13: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA

1313

MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko računovodstvo računovodstvo

analiza rentabilnostianaliza rentabilnosti

Marža neto profitaMarža neto profita je pokazatelj koji u obračun uvodi je pokazatelj koji u obračun uvodi eksterni podatak o tržišnoj cijeni kapitala. eksterni podatak o tržišnoj cijeni kapitala.

Ovaj pokazatelj daje odgovor na pitanje kako se isplate Ovaj pokazatelj daje odgovor na pitanje kako se isplate ulaganja dioničara ili vlasnika kapitala u odnosu na zaradu ulaganja dioničara ili vlasnika kapitala u odnosu na zaradu koju bi ostvarili ulaganjem u alternativni posao koji bi sa koju bi ostvarili ulaganjem u alternativni posao koji bi sa manje rizika ostvario tržišnu cijenu kapitala ili kamatu na manje rizika ostvario tržišnu cijenu kapitala ili kamatu na posuđeni kapital. posuđeni kapital.

Neto profit dobije se oduzimanjem tržišne cijene vlastitog Neto profit dobije se oduzimanjem tržišne cijene vlastitog kapitala od visine ostvarenog dobitka (profita) prije, odnosno kapitala od visine ostvarenog dobitka (profita) prije, odnosno poslije oporezivanja. poslije oporezivanja. Neto profit = Dobit – Tržišna cijena uloženog kapitalaNeto profit = Dobit – Tržišna cijena uloženog kapitalaTržišna cijena uloženog kapitala = Uloženi vlastiti kapital Tržišna cijena uloženog kapitala = Uloženi vlastiti kapital Tržišna Tržišna

stopa na posuđeni kapitalstopa na posuđeni kapital U određenim situacijama izražen je problem utvrđivanja U određenim situacijama izražen je problem utvrđivanja

tržišne cijene kapitala naročito onda kada tržište kapitala tržišne cijene kapitala naročito onda kada tržište kapitala nije dovoljno razvijeno. U tom slučaju kao alternativa bi se nije dovoljno razvijeno. U tom slučaju kao alternativa bi se pojavila kamatna stopa koju plaća banka za uloženi kapital.pojavila kamatna stopa koju plaća banka za uloženi kapital.

Page 14: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA

1414

MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko računovodstvo računovodstvo

analiza rentabilnostianaliza rentabilnosti

Povrat na ukupni kapitalPovrat na ukupni kapital utvrđuje se iz odnosa utvrđuje se iz odnosa operativnog dobitka prema ukupnoj aktivi.operativnog dobitka prema ukupnoj aktivi.

Povrat na ukupni kapital = Operativni dobitak / Ukupna Povrat na ukupni kapital = Operativni dobitak / Ukupna aktiva aktiva

Pri utvrđivanju ovog indikatora u brojniku je uzet iznos Pri utvrđivanju ovog indikatora u brojniku je uzet iznos operativnog dobitka iz razloga što on obuhvata i operativnog dobitka iz razloga što on obuhvata i kamate na korišteni tuđi kapital jer se ova kategorija kamate na korišteni tuđi kapital jer se ova kategorija dobitka ostvaruje korištenjem i vlastitog i tuđeg dobitka ostvaruje korištenjem i vlastitog i tuđeg kapitala. kapitala.

Pošto su aktiva i pasiva bilansa stanja kvantitativno Pošto su aktiva i pasiva bilansa stanja kvantitativno uravnotežene sasvim je sve jedno koju stranu bilansa uravnotežene sasvim je sve jedno koju stranu bilansa treba uvrstiti u nazivnik. treba uvrstiti u nazivnik.

Isto tako je moguće radi preciznijeg obračuna u obrazac Isto tako je moguće radi preciznijeg obračuna u obrazac uvrstiti iznos prosječno korištene aktiveuvrstiti iznos prosječno korištene aktive

Page 15: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA

1515

MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko računovodstvo računovodstvo

analiza rentabilnostianaliza rentabilnosti

Povrat na ukupni dionički kapitalPovrat na ukupni dionički kapital ili na ukupno korišteni vlastiti kapital ili na ukupno korišteni vlastiti kapital utvrđuje se iz odnosa dobitka nakon utvrđuje se iz odnosa dobitka nakon oporezivanja i ukupno korištenog oporezivanja i ukupno korištenog vlastitog kapitala.vlastitog kapitala.

Povrat na ukupni dionički kapital = Povrat na ukupni dionički kapital = Dobitak poslije oporezivanja / Ukupni Dobitak poslije oporezivanja / Ukupni vlastiti kapitalvlastiti kapital

Page 16: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA

1616

MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko računovodstvo računovodstvo

analiza rentabilnostianaliza rentabilnosti

Povrat na uloženi dugoročni kapitalPovrat na uloženi dugoročni kapital utvrđuje se iz utvrđuje se iz odnosa operativnog dobitka umanjenog za kamate na odnosa operativnog dobitka umanjenog za kamate na kratkoročne kredite i ukupne pasive umanjene za kratkoročne kredite i ukupne pasive umanjene za tekuće obaveze.tekuće obaveze.

Povrat na dugoročni kapital = (Operativni dobitak – Povrat na dugoročni kapital = (Operativni dobitak – Kamate na kratkoročne kredite) / (Ukupna pasiva –Kamate na kratkoročne kredite) / (Ukupna pasiva –Tekuće obaveze)Tekuće obaveze)

Isključivanje kamata na kratkoročne kredite iz Isključivanje kamata na kratkoročne kredite iz operativnog dobitka vrši se iz razloga što su te kamate operativnog dobitka vrši se iz razloga što su te kamate rezultat angažovanja tekućih a ne dugoročnih izvora rezultat angažovanja tekućih a ne dugoročnih izvora imovineimovine

Page 17: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA

1717

MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko računovodstvo računovodstvo

analiza likvidnostianaliza likvidnosti

Pod pojmom likvidnosti podrazumijeva se mogućnost Pod pojmom likvidnosti podrazumijeva se mogućnost pravnog lica da blagovremeno može podmiriti svoje tekuće pravnog lica da blagovremeno može podmiriti svoje tekuće obaveze. obaveze.

U računovodstvenoj literaturi likvidnost se definiše kao U računovodstvenoj literaturi likvidnost se definiše kao kratkoročna solventnost što u suštini i nije greška jer je kratkoročna solventnost što u suštini i nije greška jer je solventnost sposobnost pravnog lica da u roku odgovori solventnost sposobnost pravnog lica da u roku odgovori svojim dugoročnim obavezama.svojim dugoročnim obavezama.

Za preuzimanje mjera likvidnosti zainteresovan je, prije Za preuzimanje mjera likvidnosti zainteresovan je, prije svega, menadžment a zatim potencijalni kratkoročni svega, menadžment a zatim potencijalni kratkoročni kreditori (roba ili novčana sredstva). kreditori (roba ili novčana sredstva).

Ukoliko se blagovremeno vrši izmirenje tekućih obaveza Ukoliko se blagovremeno vrši izmirenje tekućih obaveza tada neće dolaziti do zastoja u isporukama resursa od strane tada neće dolaziti do zastoja u isporukama resursa od strane dobavljača kao ni do neugodnih i nepoželjnih blokada dobavljača kao ni do neugodnih i nepoželjnih blokada sredstava na računima novčanih sredstava.sredstava na računima novčanih sredstava.

Page 18: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA

1818

MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko računovodstvo računovodstvo

analiza likvidnostianaliza likvidnosti

Mjere za utvrđivanje likvidnosti mogu Mjere za utvrđivanje likvidnosti mogu se klasificirati u dvije grupacije :se klasificirati u dvije grupacije :– mjere zasnovane na odnosima tekuće mjere zasnovane na odnosima tekuće

aktive i tekuće pasive iaktive i tekuće pasive i– mjere koje pokazuju mogućnost mjere koje pokazuju mogućnost

transformacije kratkoročne nenovčane transformacije kratkoročne nenovčane aktive u novac.aktive u novac.

Mjere zasnovane na odnosima Mjere zasnovane na odnosima tekuće aktive i pasive tekuće aktive i pasive obuhvataju :obuhvataju :– tekući odnos,tekući odnos,– radno raspoloživi kapital iradno raspoloživi kapital i– brzi (tekući) odnos.brzi (tekući) odnos.

Page 19: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA

1919

MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko računovodstvo računovodstvo

analiza likvidnostianaliza likvidnosti

Pod Pod tekućim odnosomtekućim odnosom podrazumijeva se odnos podrazumijeva se odnos između tekuće aktive i tekuće pasive.između tekuće aktive i tekuće pasive.

Tekuća aktiva pored novčanih sredstava obuhvata Tekuća aktiva pored novčanih sredstava obuhvata pozicije koje će u toku godine biti transformisane u pozicije koje će u toku godine biti transformisane u novac. Ovdje spadaju vrijednosni (kratkoročni) papiri, novac. Ovdje spadaju vrijednosni (kratkoročni) papiri, potraživanja od kupaca, zalihe gotovih proizvoda, robe potraživanja od kupaca, zalihe gotovih proizvoda, robe i sl.i sl.

U tekuću pasivu svrstavaju se obaveze koje treba U tekuću pasivu svrstavaju se obaveze koje treba likvidirati tokom tekuće godine. Tu spadaju obaveze likvidirati tokom tekuće godine. Tu spadaju obaveze prema dobavljačima, porezima, dividendama, prema dobavljačima, porezima, dividendama, kreditima i sl.kreditima i sl.

Tekući odnos = Tekuća aktiva / Tekuća pasivaTekući odnos = Tekuća aktiva / Tekuća pasiva

Page 20: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA

2020

MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko računovodstvo računovodstvo

analiza likvidnostianaliza likvidnosti

Pod Pod tekućim odnosomtekućim odnosom podrazumijeva se odnos između tekuće podrazumijeva se odnos između tekuće aktive i tekuće pasive.aktive i tekuće pasive.

Tekuća aktiva pored novčanih sredstava obuhvata pozicije koje će u Tekuća aktiva pored novčanih sredstava obuhvata pozicije koje će u toku godine biti transformisane u novac. Ovdje spadaju vrijednosni toku godine biti transformisane u novac. Ovdje spadaju vrijednosni (kratkoročni) papiri, potraživanja od kupaca, zalihe gotovih (kratkoročni) papiri, potraživanja od kupaca, zalihe gotovih proizvoda, robe i sl.proizvoda, robe i sl.

U tekuću pasivu svrstavaju se obaveze koje treba likvidirati tokom U tekuću pasivu svrstavaju se obaveze koje treba likvidirati tokom tekuće godine. Tu spadaju obaveze prema dobavljačima, porezima, tekuće godine. Tu spadaju obaveze prema dobavljačima, porezima, dividendama, kreditima i sl.dividendama, kreditima i sl.

Tekući odnos = Tekuća aktiva / Tekuća pasivaTekući odnos = Tekuća aktiva / Tekuća pasiva

Računovodstvena iskustva pokazuju da je sasvim povoljan odnos Računovodstvena iskustva pokazuju da je sasvim povoljan odnos ovih dvaju veličina 2(1,5 - 2):1 i da je tada pravno lice finansijski ovih dvaju veličina 2(1,5 - 2):1 i da je tada pravno lice finansijski stabilno kada je u pitanju aspekt likvidnostistabilno kada je u pitanju aspekt likvidnosti

Page 21: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA

2121

MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko računovodstvo računovodstvo

analiza likvidnostianaliza likvidnosti

Radno raspoloživi kapitalRadno raspoloživi kapital čini razliku između tekuće aktive i tekuće čini razliku između tekuće aktive i tekuće pasive pasive

Radno raspoloživi kapital = Tekuća aktiva – Tekuća pasivaRadno raspoloživi kapital = Tekuća aktiva – Tekuća pasiva

Iako ova kategorija ne predstavlja neki odgovarajući odnos već razliku Iako ova kategorija ne predstavlja neki odgovarajući odnos već razliku davaoci kratkoročnih robnih i novčanih kredita zahtijevaju da im se davaoci kratkoročnih robnih i novčanih kredita zahtijevaju da im se predoči i ova mjera likvidnosti. predoči i ova mjera likvidnosti.

Po svom karakteru radno raspoloživi kapital može biti pozitivan ili Po svom karakteru radno raspoloživi kapital može biti pozitivan ili negativan zavisno od toga kakva je razlika između tekuće aktive i tekuće negativan zavisno od toga kakva je razlika između tekuće aktive i tekuće pasive. pasive.

Informacija o radno raspoloživom kapitalu pokazuje da li treba pristupiti Informacija o radno raspoloživom kapitalu pokazuje da li treba pristupiti pribavljanju novog tekućeg kapitala i u kojoj visini kako bi se obezbijedila pribavljanju novog tekućeg kapitala i u kojoj visini kako bi se obezbijedila sigurnost u pogledu blagovremenog izmirenja nastalih tekućih obaveza.sigurnost u pogledu blagovremenog izmirenja nastalih tekućih obaveza.

Ukoliko radno raspoloživi kapital premašuje optimalnu sumu on može Ukoliko radno raspoloživi kapital premašuje optimalnu sumu on može ukazati na mogućnost novog kratkoročnog zaduženja ili eventualno ukazati na mogućnost novog kratkoročnog zaduženja ili eventualno plasmana slobodnih sredstava koji donose prihod od kamate.plasmana slobodnih sredstava koji donose prihod od kamate.

Page 22: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA

2222

MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko računovodstvo računovodstvo

analiza likvidnostianaliza likvidnosti

Brzi tekući odnosBrzi tekući odnos utvrđuje se kao odnos: utvrđuje se kao odnos:

novčanih sredstava i brzo unovčive aktive koja obuhvata novčanih sredstava i brzo unovčive aktive koja obuhvata kratkoročne vrijednosne papira i kratkoročna potraživanja od kupaca kratkoročne vrijednosne papira i kratkoročna potraživanja od kupaca u odnosu na tekuće obaveze.u odnosu na tekuće obaveze.

Informacija o brzom odnosu govori o tome kolika je mogućnost Informacija o brzom odnosu govori o tome kolika je mogućnost preduzeća da u kratkom roku osigura određenu količinu novca, a u preduzeća da u kratkom roku osigura određenu količinu novca, a u poslovnoj praksi nisu rijetke situacije kada se pojavljuje neodgodiva poslovnoj praksi nisu rijetke situacije kada se pojavljuje neodgodiva potreba za gotovinom.potreba za gotovinom.

U brojnik obrasca za izračunavanje brzog odnosa nije uključena U brojnik obrasca za izračunavanje brzog odnosa nije uključena bilansna pozicija zaliha materijala iz razloga što taj imovinski dio nije bilansna pozicija zaliha materijala iz razloga što taj imovinski dio nije jednostavno transformisati u novčana sredstva jer predstoji proces jednostavno transformisati u novčana sredstva jer predstoji proces proizvodnje i proces realizacije koji mogu trajati duži vremenski proizvodnje i proces realizacije koji mogu trajati duži vremenski period. period.

U poslovnoj praksi smatra se da je brzi odnos u srazmjeri od 0,8:1 ili U poslovnoj praksi smatra se da je brzi odnos u srazmjeri od 0,8:1 ili 1:1 zadovoljavajući.1:1 zadovoljavajući.

Page 23: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA

2323

MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko računovodstvo računovodstvo

analiza likvidnostianaliza likvidnosti

U okviru aktivnosti menadžerskog računovodstva U okviru aktivnosti menadžerskog računovodstva analizira se vrijeme naplate potraživanja od kupca i analizira se vrijeme naplate potraživanja od kupca i mjere koje pokazuju sposobnosti pretvaranja zaliha u mjere koje pokazuju sposobnosti pretvaranja zaliha u gotovinu. gotovinu.

Kao izuzetno značajno pitanje koje doprinosi postizanju Kao izuzetno značajno pitanje koje doprinosi postizanju većeg stepena likvidnosti je brzina procesa pretvaranja većeg stepena likvidnosti je brzina procesa pretvaranja zaliha materijala u gotove proizvode odnosno u zaliha materijala u gotove proizvode odnosno u potraživanja od kupaca i naplata tih potraživanja.potraživanja od kupaca i naplata tih potraživanja.

Prvo pitanje koje se postavlja u vezi sa gornjom Prvo pitanje koje se postavlja u vezi sa gornjom konstatacijom je pitanje broja obrta zaliha u određenom konstatacijom je pitanje broja obrta zaliha u određenom vremenu. vremenu.

Za izračunavanje broja obrta (obrtaja) koristi se sljedeći Za izračunavanje broja obrta (obrtaja) koristi se sljedeći obrazac:obrazac:

Broj obrtaja zaliha = Troškovi prodatih proizvoda / Broj obrtaja zaliha = Troškovi prodatih proizvoda / Prosječno stanje zalihaProsječno stanje zaliha

Page 24: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA

2424

MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko računovodstvo računovodstvo

Analiza solventnostiAnaliza solventnosti

Solventnost pkazuje dugoročnu finansijsku Solventnost pkazuje dugoročnu finansijsku stabilnost pravnog lica. stabilnost pravnog lica.

Ta stabilnost analizira se kroz odnose Ta stabilnost analizira se kroz odnose strukture kapitala i finansijske strukture strukture kapitala i finansijske strukture preduzeća kao i kroz odnose pojedinih preduzeća kao i kroz odnose pojedinih elemenata te strukture sa aktivom bilansa.elemenata te strukture sa aktivom bilansa.

Finansijska struktura predstavlja strukturu Finansijska struktura predstavlja strukturu ukupne pasive, a pod strukturom kapitala ukupne pasive, a pod strukturom kapitala (kapitalna struktura) podrazumijeva se (kapitalna struktura) podrazumijeva se struktura ukupnog dugoročnog kapitala struktura ukupnog dugoročnog kapitala (vlastitog i tuđeg)(vlastitog i tuđeg)

Page 25: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA

2525

MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko računovodstvo računovodstvo

Analiza solventnostiAnaliza solventnosti

Za solventnost pravnog lica pored Za solventnost pravnog lica pored menadžmenta zainteresirani su kreditori menadžmenta zainteresirani su kreditori i investitori radi povrata pozajmljenih i investitori radi povrata pozajmljenih sredstava. postoji čitav niz mjera za sredstava. postoji čitav niz mjera za praćenje i procjenu solventnosti od kojih praćenje i procjenu solventnosti od kojih navodimo slijedeće:navodimo slijedeće:– dugoročne obaveze u odnosu na ukupni dugoročne obaveze u odnosu na ukupni

dugoročni kapitaldugoročni kapital– odnos ukupih obaveza i ukupne aktive odnos ukupih obaveza i ukupne aktive

(stepen zaduženosti) ili odnos dioničke (stepen zaduženosti) ili odnos dioničke glavnice i ukupne aktiveglavnice i ukupne aktive

– odnos ukupnih obaveza i glavnice itd. odnos ukupnih obaveza i glavnice itd.

Page 26: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA

2626

MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko računovodstvo računovodstvo

Analiza solventnostiAnaliza solventnosti

Odnos dugoročnih obaveza prema dugoročnom Odnos dugoročnih obaveza prema dugoročnom kapitalukapitalu

predstavlja udjel tuđeg kapitala. predstavlja udjel tuđeg kapitala. Na dugoročne obaveze obračunava se i plaća kamata Na dugoročne obaveze obračunava se i plaća kamata

čija visina ne zavisi od rezultata poslovanja pa ona čija visina ne zavisi od rezultata poslovanja pa ona ima fiksni karakter. ima fiksni karakter.

Obrazac za utvrđivanje ove mjere solventnosti izgleda Obrazac za utvrđivanje ove mjere solventnosti izgleda

ovakoovako::

Page 27: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA

2727

MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko računovodstvo računovodstvo

Analiza solventnostiAnaliza solventnosti

Stepen zaduženosti kao: Stepen zaduženosti kao: odnos ukupnih obaveza prema ukupnoj aktivi odnos ukupnih obaveza prema ukupnoj aktivi

pokazuje način finansiranja poslovanja pravnog pokazuje način finansiranja poslovanja pravnog lica.lica.

Naime, ovaj pokazatelj nas upućuje na Naime, ovaj pokazatelj nas upućuje na procentualno učešće kratkoročnih i dugoročnih procentualno učešće kratkoročnih i dugoročnih izvora u ukupnoj imovini preduzeća. Stepen izvora u ukupnoj imovini preduzeća. Stepen zaduženosti utvrđujemo slijedećim obrascem:zaduženosti utvrđujemo slijedećim obrascem:

Page 28: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA

2828

MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko računovodstvo računovodstvo

Analiza solventnostiAnaliza solventnosti

Utvrđeni rezultat stepena zaduženosti pokazuje nam Utvrđeni rezultat stepena zaduženosti pokazuje nam mogućnost pokrića kratkoročnih i dugoročnih obaveza mogućnost pokrića kratkoročnih i dugoročnih obaveza pravnog lica prema svojim kreditorima i investitorima.pravnog lica prema svojim kreditorima i investitorima.

Ukoliko je rezultat navedenog obrasca manji to je Ukoliko je rezultat navedenog obrasca manji to je stepen udovoljenja spomenutih obaveza veći i stepen udovoljenja spomenutih obaveza veći i obrnuto. obrnuto.

kada imamo veći stepen zaduženja tada je veći i rizik kada imamo veći stepen zaduženja tada je veći i rizik ulaganja kapitala u to preduzeće. Sulaganja kapitala u to preduzeće. S

matra se da stepen zaduženosti ne bi trebao biti veći matra se da stepen zaduženosti ne bi trebao biti veći od 50%. od 50%.

Umjesto stepena zaduženosti kao mjera solventnosti u Umjesto stepena zaduženosti kao mjera solventnosti u praksi se koristi i pokazatelj odnosa vlastitog kapitala praksi se koristi i pokazatelj odnosa vlastitog kapitala i aktive. i aktive.

Ukoliko bi procenat zaduženosti iznosio npr. 45,2% Ukoliko bi procenat zaduženosti iznosio npr. 45,2% onda bi procenat iz odnosa vlastitog kapitala i aktive onda bi procenat iz odnosa vlastitog kapitala i aktive iznosio 54,8% (100-45,2).iznosio 54,8% (100-45,2).

Page 29: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA

2929

MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko računovodstvo računovodstvo

Analiza solventnostiAnaliza solventnosti

Odnos ukupnih obaveza i glavnice Odnos ukupnih obaveza i glavnice pokazuje zaduženost preduzeća u odnosu na pokazuje zaduženost preduzeća u odnosu na

visinu vlastitog kapitala. visinu vlastitog kapitala. U literaturi taj odnos se još naziva i odnosom U literaturi taj odnos se još naziva i odnosom

duga i glavnice. duga i glavnice. Ovaj odnos daje istu informaciju kao i stepen Ovaj odnos daje istu informaciju kao i stepen

zaduženosti samo kroz drugačiji odnos pa se zaduženosti samo kroz drugačiji odnos pa se kod utvrđivanja solventnsti preduzeća koristi kod utvrđivanja solventnsti preduzeća koristi samo jedan a ne oba navedena pokazatelja. samo jedan a ne oba navedena pokazatelja.

Krajnji odnos duga prema glavnici ne bi trebao Krajnji odnos duga prema glavnici ne bi trebao premašiti odnos 1:1 jer bi se u suprotnom premašiti odnos 1:1 jer bi se u suprotnom slučaju radilo o prezaduženosti preduzeća.slučaju radilo o prezaduženosti preduzeća.

Page 30: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA

3030

MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko računovodstvo računovodstvo

Analiza solventnostiAnaliza solventnosti

Odnos pokrića kamata je Odnos pokrića kamata je odnos između operativnog odnos između operativnog dobitka tj. dobitka prije dobitka tj. dobitka prije oduzimanja kamata i porezaoduzimanja kamata i poreza

Page 31: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA

3131

MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko računovodstvo računovodstvo

Analiza solventnostiAnaliza solventnosti

Odnos pokrića kamata je odnos između Odnos pokrića kamata je odnos između operativnog dobitka tj. dobitka prije oduzimanja operativnog dobitka tj. dobitka prije oduzimanja kamata i porezakamata i poreza

Ovaj pokazatelj je interesantan kreditorima koji prije Ovaj pokazatelj je interesantan kreditorima koji prije posuđivanja sredstava žele provjeriti mogućnost posuđivanja sredstava žele provjeriti mogućnost preduzeća za plaćanje kamata i vraćanje duga. preduzeća za plaćanje kamata i vraćanje duga.

Da bi se kamate vratile ovaj odnos mora biti veći od 1 Da bi se kamate vratile ovaj odnos mora biti veći od 1 a izračunava se kao što to gornji obrazac pokazuje na a izračunava se kao što to gornji obrazac pokazuje na osnovu podataka bilansa uspjeha osnovu podataka bilansa uspjeha

Page 32: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA

3232

MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko računovodstvo računovodstvo

Analiza solventnostiAnaliza solventnosti

Odnos između dugotrajne imovine i Odnos između dugotrajne imovine i vlasničke glavnicevlasničke glavnice predstavlja posebnu predstavlja posebnu mjeru solventnosti preduzeća. mjeru solventnosti preduzeća.

Vrijednost dugotrajne imovine ne bi trebala Vrijednost dugotrajne imovine ne bi trebala prelaziti visinu vlastitog kapitala. prelaziti visinu vlastitog kapitala.

Međutim, ova konstatacija nije uvijek Međutim, ova konstatacija nije uvijek generalno prihvatljiva, s obzirom da generalno prihvatljiva, s obzirom da mogućnost dugoročnog zaduživanja na štetu mogućnost dugoročnog zaduživanja na štetu kratkoročnih obaveza ipak zavisi o kratkoročnih obaveza ipak zavisi o profitabilnosti preduzeća profitabilnosti preduzeća

Page 33: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA

3333

MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko računovodstvo računovodstvo

Analiza obrta imovineAnaliza obrta imovine

Ova analiza predstavlja odnos prihoda i Ova analiza predstavlja odnos prihoda i ukupne aktive. Dobiveni koeficijent označava ukupne aktive. Dobiveni koeficijent označava koliko jedna novčana jedinica ukupne aktive koliko jedna novčana jedinica ukupne aktive stvara novčanih jedinica prihoda. stvara novčanih jedinica prihoda.

Page 34: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA

3434

MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko računovodstvo računovodstvo

Analiza obrta imovineAnaliza obrta imovine

Na osnovu podataka bilansa stanja i uspjeha Na osnovu podataka bilansa stanja i uspjeha mogu se izračunati i drugi koeficijenti kao mogu se izračunati i drugi koeficijenti kao npr:npr:

Page 35: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA

3535

MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko računovodstvo računovodstvo

Efikasnost investicija dioničaraEfikasnost investicija dioničara

Pokazatelji efikasnosti investicija dioničara Pokazatelji efikasnosti investicija dioničara pružaju dioničarima kao i potencijalnim pružaju dioničarima kao i potencijalnim dioničarima informacije o efektima ulaganja u dioničarima informacije o efektima ulaganja u redovne dionice dioničkog društva.redovne dionice dioničkog društva.

Postoje brojni pokazatelji koji ukazuju na Postoje brojni pokazatelji koji ukazuju na efikasnost ovih investicija a među najbitnije efikasnost ovih investicija a među najbitnije ubrojili bi ubrojili bi – zarada po dionicizarada po dionici– dividende po dionicidividende po dionici– povrat na dioničku glavnicu redovnih (običnih) dionicapovrat na dioničku glavnicu redovnih (običnih) dionica– prinos od dividendiprinos od dividendi– odnos cijene i zarade po dioniciodnos cijene i zarade po dionici

Page 36: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA

3636

MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko računovodstvo računovodstvo

Efikasnost investicija dioničaraEfikasnost investicija dioničara

Zarada po dioniciZarada po dionici Zarada po dionici izračunava se Zarada po dionici izračunava se

putem obrascaputem obrasca

Page 37: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA

3737

MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko računovodstvo računovodstvo

Efikasnost investicija dioničaraEfikasnost investicija dioničara

Dividende po dioniciDividende po dionici Ovo je nakon zarade po dionici, Ovo je nakon zarade po dionici,

druga mjera profitabilnosti druga mjera profitabilnosti posmatrana sa pozicija običnih posmatrana sa pozicija običnih dioničara. dioničara.

Page 38: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA

3838

MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko računovodstvo računovodstvo

Efikasnost investicija dioničaraEfikasnost investicija dioničara

Povrat na dioničku glavnicu redovnih Povrat na dioničku glavnicu redovnih dionicadionica je mjera profitabilnosti dioničara koji je mjera profitabilnosti dioničara koji posjeduju redovne dionice. posjeduju redovne dionice.

Ovdje se isključuje kapital po osnovu Ovdje se isključuje kapital po osnovu

povlaštenih dionicapovlaštenih dionica. .

Page 39: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA

3939

MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko računovodstvo računovodstvo

Efikasnost investicija dioničaraEfikasnost investicija dioničara

Prinos od dividendi Prinos od dividendi utvrđuje se stavljanjem utvrđuje se stavljanjem u odnos dividende po dionici prema tržišnoj u odnos dividende po dionici prema tržišnoj cijeni dionicecijeni dionice

Page 40: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA

4040

MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko računovodstvo računovodstvo

Utvrđivanje ukupnog izraza uspješnostiUtvrđivanje ukupnog izraza uspješnosti

Na osnovu empirijskih istraživanja izvršeni su pokušaji Na osnovu empirijskih istraživanja izvršeni su pokušaji selekcije i grupisanja međusobno povezanih selekcije i grupisanja međusobno povezanih pokazatelja u cilju utvrđivanja ukupnog izraza pokazatelja u cilju utvrđivanja ukupnog izraza uspješnosti zvanog “Zeta Score” ili “Z” pokazatelj. uspješnosti zvanog “Zeta Score” ili “Z” pokazatelj.

Na razrješenju toga problema najprikladnije rješenje Na razrješenju toga problema najprikladnije rješenje dao je američki teoretičar Altman. dao je američki teoretičar Altman.

Sa grupom istraživača on je do ukupnog pokazatelja Sa grupom istraživača on je do ukupnog pokazatelja uspješnosti došao tako što je uzeo pet analitičkih uspješnosti došao tako što je uzeo pet analitičkih pokazatelja dovodeći ih u međusobnu povezanost pokazatelja dovodeći ih u međusobnu povezanost odredivši intenzitet uticaja svakog od njih pojedinačno odredivši intenzitet uticaja svakog od njih pojedinačno na ukupan izraz uspješnostina ukupan izraz uspješnosti

Page 41: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA

4141

MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko računovodstvo računovodstvo

Utvrđivanje ukupnog izraza uspješnostiUtvrđivanje ukupnog izraza uspješnosti

Pomenuti pokazatelj “Zeta Score” ili Pomenuti pokazatelj “Zeta Score” ili pokazatelj “Z” dobili bi na osnovu sljedećeg pokazatelj “Z” dobili bi na osnovu sljedećeg obrasca: obrasca:

Z = 0,012 x 1 + 0,014 x 2 + 0,033 x 3 + Z = 0,012 x 1 + 0,014 x 2 + 0,033 x 3 + 0,006 x 4 + 0,010 x 5 0,006 x 4 + 0,010 x 5

Navedeni ponderi su konstantne veličine Navedeni ponderi su konstantne veličine utvrđene na osnovu empirijskih studija i utvrđene na osnovu empirijskih studija i

analizaanaliza. .

Page 42: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA

4242

MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko računovodstvo računovodstvo

Utvrđivanje ukupnog izraza uspješnostiUtvrđivanje ukupnog izraza uspješnosti

Page 43: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA

4343

MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko računovodstvo računovodstvo

Utvrđivanje ukupnog izraza uspješnostiUtvrđivanje ukupnog izraza uspješnosti

Istraživanje profesora Altmana rezultirala Istraživanje profesora Altmana rezultirala su saznanjem kako preduzeće posluje i su saznanjem kako preduzeće posluje i kakvi su izgledi poslovanja u budućnosti:kakvi su izgledi poslovanja u budućnosti:

Ako je Ako je “Z” > 3,0“Z” > 3,0 preduzeće posluje vrlodobro i preduzeće posluje vrlodobro i ima blistavu budućnost . ima blistavu budućnost .

Ako je Ako je “Z” < 1.8“Z” < 1.8 preduzeće posluje slabo i preduzeće posluje slabo i očekuje neuspjeh za najviše dvije godineočekuje neuspjeh za najviše dvije godine

Ako je Ako je “Z” manje od 3.0 i veće od 1.8“Z” manje od 3.0 i veće od 1.8 preduzeće mora hitno preispitati svoje preduzeće mora hitno preispitati svoje poslovanje.poslovanje.

Page 44: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA

4444

MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko MENADŽMENT FINANSIJSKE DJELATNOSTI – Menadžersko računovodstvo računovodstvo

Utvrđivanje ukupnog izraza uspješnostiUtvrđivanje ukupnog izraza uspješnosti

Zeta obrazac se često koristi u cilju bolje procjene Zeta obrazac se često koristi u cilju bolje procjene trenutnog poslovanja i procjene stanja u budućnosti. trenutnog poslovanja i procjene stanja u budućnosti.

Ovim obrascem se često služe revizori. Ovim obrascem se često služe revizori. Na kraju, da napomenemo i mogućnost korištenja Na kraju, da napomenemo i mogućnost korištenja

drugih obrazaca kao što je npr: dodatna vrijednost kao drugih obrazaca kao što je npr: dodatna vrijednost kao pokazatelj produktivnosti. pokazatelj produktivnosti.

U računovodstvenoj i ekonomskoj terminologiji, pored U računovodstvenoj i ekonomskoj terminologiji, pored kategorije dodatne vrijednosti koristi se i termin kategorije dodatne vrijednosti koristi se i termin novostvorene vrijednosti. novostvorene vrijednosti.

Ova dva termina se međusobno razlikuju, jer dodatna Ova dva termina se međusobno razlikuju, jer dodatna vrijednost sadrži i iznos amortizacije, jer je to vrijednost vrijednost sadrži i iznos amortizacije, jer je to vrijednost koja se uključuje iz vlastitih resursa, što nije slučaj sa koja se uključuje iz vlastitih resursa, što nije slučaj sa novostvorenom vrijednosti koja iskljkučuje amortizaciju. novostvorenom vrijednosti koja iskljkučuje amortizaciju.