of 24 /24
1. Uvod Seminarski rad je podijeljen u šest dijelova, a to su: uvod, makroekonomija, makroekonomski pokazatelji, makroekonomski pokazatelji FBiH, makroekonomski pokazatelji USK-a i zaključak. U ovom seminarskom radu, objasnit ćemo osnovne pojmove iz makroekonomije, sa osvrtom na ciljeve i instrumente makroekonomije. Politička, društvena i socijalna sudbina zemalja ovisi o privrednom uspjehu i njeno područje ekonomije nije danas važnije za nacionalni uspjeh od njenih makroekonomskih učinaka. U makroekonomskoj analizi postoji nekoliko ključnih makroekonomskih varijabli, kao što su bruto društveni proizvod, stopa nezaposlenosti, inflacija, neto uvoz, neto iznos, koje ćemo teoretski objasniti. U predzadnjem i zadnjem dijelu navedene makroekonomske pokazatelje koje smo teoretski objasnili, potkrijepit ćemo dokazima, odnosno izvještajem Federalnog zavoda za razvoj, tako da ćemo pokazati vrijednosti makroekonomskih pokazatelja Federacije Bosne i Hercegovine i Unsko-Sanskog kantona za 2009. godinu. Kroz rad ćemo utvrditi da li Bosna i Hercegovina, kao zemlja u tranziciji, pokazuje tendenciju ekonomskog rasta ili pada, da li ima deficit ili suficit, kolika je zaposlenost, a kolika nezaposlenost i mnoge razradit ćemo druge probleme koji su zanimljivi za ovu zemlju. 1

Osnovni makroekonomski pokazatelji razvoja

Embed Size (px)

Text of Osnovni makroekonomski pokazatelji razvoja

1. UvodSeminarski rad je podijeljen u est dijelova, a to su: uvod, makroekonomija, makroekonomski pokazatelji, makroekonomski pokazatelji FBiH, makroekonomski pokazatelji USK-a i zakljuak. U ovom seminarskom radu, objasnit emo osnovne pojmove iz makroekonomije, sa osvrtom na ciljeve i instrumente makroekonomije. Politika, drutvena i socijalna sudbina zemalja ovisi o privrednom uspjehu i njeno podruje ekonomije nije danas vanije za nacionalni uspjeh od njenih makroekonomskih uinaka. U makroekonomskoj analizi postoji nekoliko kljunih makroekonomskih varijabli, kao to su bruto drutveni proizvod, stopa nezaposlenosti, inflacija, neto uvoz, neto iznos, koje emo teoretski objasniti. U predzadnjem i zadnjem dijelu navedene makroekonomske pokazatelje koje smo teoretski objasnili, potkrijepit emo dokazima, odnosno izvjetajem Federalnog zavoda za razvoj, tako da emo pokazati vrijednosti makroekonomskih pokazatelja Federacije Bosne i Hercegovine i UnskoSanskog kantona za 2009. godinu. Kroz rad emo utvrditi da li Bosna i Hercegovina, kao zemlja u tranziciji, pokazuje tendenciju ekonomskog rasta ili pada, da li ima deficit ili suficit, kolika je zaposlenost, a kolika nezaposlenost i mnoge razradit emo druge probleme koji su zanimljivi za ovu zemlju.

1

2. MakroekonomijaOpe prihvaena, najjednostavnija i najrazumljivija definicija makroekonomije glasi: Makroekonomija je prouavanje ponaanja ekonomije u cjelini.1 Glavne kategorije i varijable kojima se bavi makroekonomija su: ukupna proizvodnja ili bruto domai proizvod, ekonomski rast i razvoj, agregatna ponuda roba, agregatna potranja roba, zaposlenost, odnosno nezaposlenost, ravnotea i neravnotea ekonomskog sistema, investicije, tednja, inflacija deflacija, opi nivo cijena, trgovinska odnosno platna bilanca itd.

2.1. Instrumenti makroekonomske politikeInstrument ekonomske politike je ekonomska varijabla koju kontrolira vlada, a koja moe utjecati na jedan ili vie makroekonomskih ciljeva. Mijenjajui monetarnu, fiskalnu ili druge politike vlade mogu voditi privredu prema boljoj kombinaciji outputa, stabilnosti cijena, zaposlenosti i meunarodnoj razmjeni. Instrumenti makroekonomske politike su: 1. monetarna politika, 2. fiskalna politika, 3. ekonomski odnosi sa inostranstvom i 4. politika dohotka. 2.1.1. Monetarna politika Monetarnu politiku vlada vodi upravljanjem novcem, kreditom, i bankarskim sustavom. Novac se sastoji od sredstava razmjene ili metoda plaanja. Danas, ljudi koriste gotov novac i depozite po vienju da bi platili svoje raune. Centralna banka moe regulirati koliinu novca dostupnu ekonomiji. Mijenjajui ponudu novca Centralna banka moe utjecati na mnogo financijskih i ekonomskih varijabli kao to su kamatnjaci, cijene dionica, cijene stanovanja i devizni kurs. Ograniavanje ponude novca uzrokuje vee kamatnjake i smanjuje ulaganja, to uzrokuje smanjivanje GDP-a i niu inflaciju. Ako je Centralna banka suoena s recesijom, ona moe poveati ponudu novca i sniziti kamatnjake da bi potaknula ekonomsku aktivnost. Tana priroda monetarne politike, nain na koji Centralna banka nadzire novac i veze izmeu novca, proizvodnje i inflacije, jedno je od najvanijih i najproturjenijih podruja makroekonomije. 2.1.2. Fiskalna politika Fiskalna politika oznaava upotrebu poreza izdataka drave, odnosno javne potronje. Izdaci drave javljaju se u dva oblika. Prvi su kupovine drave, a one obuhvataju izdatke na dobra i usluge, nabavke tenkova, izgradnju cesta, plae za suce, nastavnike, zdravstvene radnike, profesionalne vojnike, policajce. Potronja drave odreuje relativnu veliinu javnog i privatnog sektora, znai koliko GNP-a se troi kolektivno, ne privatno. Iz makroekonomske perspektive, javna potronja utjee na opu razinu potronje i na taj nain utjee na razinu GNP-a. Drugi dio fiskalne politike, oporezivanje, utjee na ukupnu privredu na dva naina. Porezi smanjuju dohotke stanovnitva. Ostavljajui kuanstva s manje raspoloivog dohotka, porezi imaju tendenciju smanjivanja potronje stanovnitva na dobra i usluge. To smanjuje potranju za dobrima i uslugama, to na kraju smanjuje ostvareni GNP. Uz to, porezi utjeu na trine cijene, utjeui na taj nain na poticaje i ponaanje. Na primjer, to se vie oporezuju profiti poduzea, poduzea se obeshrabruju da ulau u nova kapitalna dobra. 2.1.3. Politika meunarodnih ekonomskih odnosa Kako privrede postaju sve povezanije, oni koji formiraju ekonomsku politiku posveuju sve veu panju politici meunarodnih odnosa. Ovi instrumenti svrstavaju se u dvije kategorije. Prvo su politike razmjene, koje se sastoje od carina, kvota i ostalih mjera koje1

Dornbuch R., Fisher S., Macroeconimics, Mc. Graw Hill International, 1990., str.3

2

ograniavaju ili potiu uvoz ili izvoz. Veina trgovinskih politika ima malo utjecaja na makroekonomsko ponaanje, meutim, s vremena na vrijeme, ogranienja meunarodne razmjene postaju toliko velika da uzrokuju velike ekonomske poremeaje, inflacije ili recesije. Druga skupina mjera politike posebno namijenjena vanjskom sektoru je upravljanje tritem deviznih kurseva. Na meunarodnu razmjenu zemlje, utjee njezin devizni kurs koji predstavlja cijenu njene vlastite valute izraenu u valutama drugih zemalja. Zemlje usvajaju razliite sisteme regulisanja svojih deviznih kurseva. Neki sistemi doputaju da devizni kursevi budu odreeni samo ponudom i potranjom, drugi uspostavljaju fiksne devizne kurseve u odnosu na druge valute. 2.1.4. Politike dohotka Kada inflacija prijeti da izmakne kontroli, vlade trae put za stabiliziranje cijena. Tradicionalni put za usporavanje inflacije bio je da vlade poduzmu korake monetarne ili fiskalne politike, da smanje proizvodnju i poveaju nezaposlenost. Meutim, ta tradicionalna strategija pokazale se izuzetno skupom. Potrebno je hiljade milijardi dolara gubitka GNP-a da bi se inflacija smanjila za nekoliko procenata. Suoene s potrebnom da uzmu tako neugodan lijek, vlade esto trae druge metode za suzbijanje inflacije. Te alternative nalaze se u rasponu od kontrole nadnica i cijena do manje dramatinih mjera poput dobrovoljnih smjernica za nadnice i cijene. Politike za kontrolu nadnica i cijena poznate su kao politike dohotka, a one su kontraverzne svim makroekonomskim politikama. Ekonomisti smatraju da su ove politike neefikasne. Drugi smatraju da one ne samo da su nekorisne, ve i gore od toga, da se mijeaju u djelovanje slobodnih trita, da kvare promjenjivost relativnih cijena i ne uspijevaju smanjiti inflaciju. Zemlja raspolae irokom paletom instrumenata ekonomske politike koje moe upotrijebiti da bi postigla svoje makroekonomske ciljeve. Politike dohotka su pokuaji vlade da ublai inflaciju direktnim koracima, bilo verbalnim uvjeravanjem ili propisanom kontrolom nadnica i cijena.

3

3. Makroekonomski pokazateljiPri procjeni uspjenosti sveobuhvatne privredne efikasnosti, ekonomisti promatraju etiri podruja: proizvodnju, zaposlenost, stabilnost cijena i meunarodnu razmjenu.

3.1. ProizvodnjaSveobuhvatna mjera ukupne proizvodnje u jednoj privredi je bruto drutveni proizvod (GNP)2. To je mjerilo trine vrijednosti svih roba i usluga finalne potranje proizvedenih u jednoj zemlji tokom jedne godine. Postoje dva naina za mjerenje GNP-a. Nominalni GNP je mjeren u tekuim trinim cijenama. Realni GNP je procijenjen u konstantnim ili nepromjenjivim cijenama. Promjene realnog GNP-a su najbolje i iroko pristupane mjere nivoa i rasta proizvodnje, a slue kao paljivi posmatra pulsa nacionalne privrede. Nestalnosti u sveobuhvatnoj privrednoj aktivnosti su poznate kao privredni ciklusi. Tokom silaznog privrednog ciklusa milioni ljudi gube posao, a drava ostaje bez roba i usluga vrijednih milijarde dolara zbog velikog smanjenja proizvodnje. Usprkos kratkoronim kolebanjima GNP-a koja se vide u privrednim ciklusima suvremene ekonomije najee pokazuju stabilan dugoroni rast realnog GNP-a i napredak u ivotnom standardu, a to napredovanje je poznato kao privredni rast. Primjer toga je amerika privreda, koja je mona lokomotiva napretka u razdoblju duem od jednog stoljea, kako pokazuje rast potencijalnog proizvoda.3 Potencijalni GNP je dugoroni trend realnog GNP-a. On predstavlja dugorone proizvodne mogunosti proizvodnje koju privreda moe ostvariti uz odravanje stabilnih cijena. Potencijalni proizvod se takoer ponekad zove proizvod na razini visoke zaposlenosti. Kad privreda djeluje na svom potencijalnom GNP-u, nezaposlenost je niska, a vrijednost proizvodnje je visoka. Tokom privrednih ciklusa, tekui GNP odstupa od potencijalnog. Razlika izmeu potencijalnog i stvarnog GNP-a zove se GNP jaz. Veliki GNP jaz znai da je privreda u silaznom kretanju i da djeluje unutar granice svojih proizvodnih mogunosti. Kretanje privrede silaznom putanjom naziva se recesija, kad je jaz malen, a depresija kad je jaz velik.

3.2. Visoka zaposlenost, niska nezaposlenostLjudi ele biti u mogunosti pronalaska dobrog, visoko plaenog posla bez predugog traenja ili ekanja. Radna snaga ukljuuje sve zaposlene osobe i one nezaposlene pojedince koji trae posao. Iskljueni su oni koji su bez posla, a koji ga ne trae. Stopa nezaposlenosti ima tendenciju kretanja kao i privredni ciklus, to znai da kad je proizvodnja smanjena, potranja za radom pada, a stopa nezaposlenosti se poveava. Nezaposlenost je dosegla empirijske razmjere u velikoj krizi 1930-tih godina kad je etvrtina radne snage bila nezaposlena. Iako je zemlja izbjegla veliku depresiju, u posljednja dva desetljea dolo je do znaajnog poveanja dijela radne snage koji je nezaposlen. Cilj ostvarenja dobrog zaposlenja za sve koji ga ele pokazao se sve tee ostvarivim. Visoka je nezaposlenost i ekonomski i drutveni problem. Kao ekonomski problem, ona je rasipanje dragocjenih sredstava. Kao drutveni problem, ona je izvor velike patnje, jer se nezaposleni radnici mue sa smanjenim dohotcima. Tijekom razdoblja visoke nezaposlenosti, ekonomska se tegoba prenosi i tetno djeluje na osjeaje ljudi i ivote obitelji. Stanovnitvo se prema zaposlenosti dijeli na etiri skupine:

2 3

gross national product Samuelson P.A. i Nordhaus W., Ekonomija, 14. izdanje, McGraw-Hill, MATE, Zagreb 1992. god. str. 398.

4

zaposleni stanovnitvo koje obavlja bilo koji plaeni posao, kao i ono koje ima zaposlenje ali je odsutno sa posla zbog bolesti, trajkova ili praznika; nezaposleni stanovnitvo koje nije zaposleno, ali aktivno trai posao ili eka da se vrati na posao; izvan radne snage stanovnitvo koje se koluje, odrava kuu, koje je u mirovini, koje je suvie bolesno da bi moglo raditi ili jednostavno oni koji ne trae posao; radna snaga svi oni koji su zaposleni ili nezaposleni.

Veliina zaposlenosti mjeri se stopom zaposlenosti koja je jednaka odnosu broja zaposlenih (Z) i veliine radne snage (RS). Veliina nezaposlenosti mjeri se stopom nezaposlenosti koja je jednaka odnosu broja nezaposlenih (N) i veliine radne snage (RS). Stopa nezaposlenosti je broj nezaposlenih podijeljen ukupnom radnom snagom.

3.3. Stabilne cijeneOdrati stabilne cijene unutar slobodnog trita je suptilan posao, koja ukljuuje ocjenu da je trina privreda koja glatko funkcionira, najefikasniji nain za organiziranje veine privrednih aktivnosti. Na slobodnom tritu cijene su do najvee mogue mjere odreene ponudom i potranjom, a drava ne kontrolira cijene pojedinanih dobara. Samo doputajui poduzeima da slobodno odreuju cijene, moe se osigurati da trite usmjerava resurse ka njihovoj najefikasnijoj upotrebi. Drugi dio ovog cilja je sprjeavanje, da opa razina cijena naglo raste ili naglo pada. Trina ekonomija koristi cijene kao mjerilo za mjerenje ekonomske vrijednosti i kao nain za voenje poslova. Kada se ekonomsko mjerilo naglo mijenja u razdobljima rasta cijena, ljudi postaju zbunjeni i troe mnogo vremena brinui se o vrijednosti svoga novca. Nagle promjene cijena vode u ekonomsku neefikasnost. Najuobiajenije mjerilo ope razine cijena je indeks potroakih cijena poznat kao CPI4. CPI prati cijene fiksne koare dobara koju kupuje tipini urbani potroa (ukljuujui stavke poput hrane, stanovanja, odjee i medicinske skrbi). Od 2008. godine u BiH se izraunava i prati indeks potroakih cijena (CPI). Federalni zavod za statistiku poinje sa praenjem indeksa potroakih cijena koji sukladno meunarodnim standardima predstavlja ope priznatu mjeru inflacije. Stoga je prestalo praenje cijena na malo i trokova ivota. Pored toga indeks potroakih cijena koristi se za usklaivanje plaa i zarada u skladu sa kolektivnim ugovorima, te penzija i socijalnih davanja. Takoer se koristi i za ouvanje vrijednosti kod ugovora s indeksnim klauzulama, omoguuje usporeivanja stope inflacije s drugim zemljama, omoguuje usporeivanje kretanja cijena unutar zemlje izmeu pojedinih regiona, te slui kao osnovu za deflacioniranje pojedinih makroekonomskih agregata u statistici nacionalnih rauna i dr. Promjene u razini cijena se zovu stope inflacije, to oznaava stopu rasta ili pada razine cijena od jedne do druge godine. Deflacija se zbiva kada cijene opadaju, tj. stopa inflacije je negativna. Veina zemalja tei zlatnoj sredini cjenovne fleksibilnosti, esto tolerirajui blagu inflaciju kao najbolji nain da se sistemu cijena dopusti da funkcionira efikasno.

3.4. Meunarodna trgovinaVeina zemalja nastoji plodonosno sudjelovati u meunarodnoj trgovini. Uvoze i izvoze dobra, usluge i kapital. Daju ili uzimaju kredite od inozemnih partnera. Imitiraju strane tehnologije ili prodaju nove proizvode u inozemstvu. Njihovi ljudi putuju na sve strane svijeta zbog posla ili uitka. Dugorono, drave obino nastoje odrati uvoz i izvoz u ravnotei. Brojana razlika izmeu vrijednosti izvoza neke zemlje i njezina uvoza zove se neto izvoz, to znai da je neto izvoz jednak vrijednosti izvoza minus vrijednost uvoza. Kada je neto izvoz4

consumer price index

5

pozitivan prisutan je trgovinski suficit. Trgovinski deficit nastaje kada je vrijednost uvoza vea od vrijednosti izvoza.

6

4. MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBIH5

Povrina u km : 26.109,7 Kantoni: 10 Opine: 79 Naseljena mjesta: 3.330 Stanovnitvo: 2.327.318 Prirodni prirataj: 3.314 Gustina naseljenosti: 89,1 Neto plaa u KM: 792 GDP u mil. KM: 15.165 GDP per capita u KM: 6.516 Uvoz u mil. KM: 8.202 Izvoz u mil. KM: 3.686 Investicije u mil. KM: 4.1572

Slika 1. Karta BiH podijeljena po kantonima

Trenutna ekonomska situacija u Federaciji BiH, pod uticajem svjetske ekonomske krize, ima sljedee karakteristike: pad proizvodnje i prometa u najvanijim privrednim granama otean pristup financijskim sredstvima pad izvoza i uvoza pad agregatne tranje smanjenje priliva iz inostranstva poveanje nezaposlenosti smanjenje fiskalnih prihoda. Procjena je da su navedeni negativni trendovi prema dostupnim statistikim pokazateljima, prouzrokovali pad GDP-a u 2009. godini u procentu od 3%. U 2009. godini GDP po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) iznosi 6.516 KM. Bruto domai proizvod (GDP) i GDPa po stanovniku daju se u sljedeem pregledu:

Tabela 1. Bruto domai proizvod (GDP) po kantonima za 2009. godinu Opina Stanovnitvo GDP u GDP po GDP po hiljadama KM stanovniku u stanovniku u KM5

za 2009. godinu

7

1 USK POK TK ZDK BPK SBK HNK ZHK SAK K - 10 Federacija BiH

2 288.114 39.886 498.549 400.602 33.093 254.992 225.930 81.707 423.645 80.800 2.327.318

3 1.193.450 227.468 2.388.417 2.305.012 204.721 1.167.671 1.602.893 442.805 5.240.870 391.245 15.164.553

KM 4 4.142 5.703 4.791 5.754 6.186 4.579 7.095 5.419 12.371 4.842 6.516

FBiH = 100 5 63,6 87,5 73,5 88,3 94,9 70,3 108,9 83,2 189,9 74,3 100,0

U 2009. godini dolo je do smanjenja obima industrijske proizvodnje tako da je zabiljeen pad ukupne industrijske proizvodnje u procentu od 11,6%. Najvei pad industrijske proizvodnje ostvaren je u oblasti preraivake industrije, a posebno u djelatnosti Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica (70,8% u odnosu na prolu godinu). Rast proizvodnje ostvaren je u djelatnostima: 1. proizvodnje duhanskih proizvoda (12,8% u odnosu na prolu godinu), 2. proizvodnje koksa, derivate nafte i nuklearnog goriva (3,6%), 3. proizvodnje hemikalija i hemijskih proizvoda (3%), 4. proizvodnja celuloze, papira i proizvoda od papira(2,4%). Uee fizikog obima industrijske proizvodnje po kantonima u industrijskoj proizvodnji Federacije, i rast fizikog obima industrijske proizvodnje u 2009. godini daju se u slijedeoj tabeli: Tabela 2. Industrijska proizvodnja po kantonima STRUKTURA U % INDEKS KANTON 2008. 2009. 2008./2007. 2009./2008. USK 3,3 3,0 102,6 82,4 POK 1,0 1,1 137,9 113,2 TK 28,0 27,3 110,4 87,2 ZDK 20,6 20,1 94,1 87,5 BPK 0,9 0,9 107,7 89,4 SBK 5,8 5,9 102,3 91,8 HNK 10,6 11,5 112,8 102,6 ZHK 1,8 1,6 96,8 76,2 SAK 25,3 25,9 123,8 94,5 K - 10 2,8 2,7 112,2 91,3 Federacija BiH 100,0 100,0 107,9 88,4 U 2009. godini u Federaciji BiH ostvaren je izvoz u vrijednosti od 3.686 miliona KM to je u odnosu na 2008. godinu manje za 20,7%. U 2009. godini ostvaren je uvoz u Federaciji BiH u vrijednosti od 8.202 miliona KM ili 27,8%% manje u odnosu na prethodnu godinu. Procenat pokrivenosti uvoza izvozom 2009. godini iznosi 44,9%.8

Trgovinski deficit Federacije BiH u 2009. godini ostvaren je u iznosu od 4.334 miliona KM (35,4% manje od prologodinjeg deficita). Vrijednosti izvoza i uvoza kao i pokrivenosti uvoza izvozom roba daje se u sljedeoj tabeli: Tabela 3. Vanjskotrgovinska razmjena po kantonima u 2009. godini Pokrivenost INDEKS 2009/2008 U HILJADAMA KM KANTON USK POK TK ZDK BPK SBK HNK ZHK SAK K - 10 Federacija BiH IZVOZ 158.914 40.302 754.990 829.148 68.951 396.091 471.772 191.604 660.998 113.243 3.686.013 UVOZ 246.107 123.581 1.092.142 974.335 65.006 659.721 905.489 882.651 3.079.248 173.663 8.201.943 IZVOZ 82,9 65,1 79,2 81,9 83,9 84,2 65,8 97,3 88,0 85,6 79,3 UVOZ 74,5 51,1 72,4 63,3 105,6 72,2 73,6 84,9 72,0 82,1 72,2

uvoza izvozom robe u%

64,6 32,6 62,1 85,1 106,1 60 52,1 21,7 21,5 65,2 44,9

Najvei uvoznici za 2009. Godinu u FBiH su: Aluminij d.d. Mostar Volkswagen Sarajevo Mittal Steel Zenica d.o.o. Global ispat koksna industrija d.o.o. Lukavac JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar Energoinvest d.d. Sarajevo TMD Ai d.o.o. Gradaac Hifa oil d.o.o. Teanj Holdina d.o.o. Sarajevo Petrol BiH oil company d.o.o. Sarajevo. Najvei izvoznici za 2009. Godinu u FBiH su: Aluminij d.d. Mostar Mittal Steel Zenica d.o.o. Global ispat koksna industrija d.o.o. Lukavac Volkswagen Sarajevo Prevent cutting d.o.o. Visoko TMD Ai d.o.o. Gradaac JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Borac export import d.d. Travnik Standard d.d. Sarajevo Kapis d.o.o. Tomislavgrad. Ukupan broj zaposlenih je rastao do kraja 2008. godine, kada je sa 430.745 pao na 426.556 zaposlenih u 2009. godini, to je manje za 4.189 ili za 1,0 % u odnosu na 2008. godinu. I ovdje se moe uoiti da je recesija sa znaajnim kanjenjem zahvatila Federaciju BiH. Treba imati na umu da se ovdje radi o podacima o registriranoj, a ne stvarnoj zaposlenosti, te je razumno pretpostaviti da su se na udaru otkaza najprije nali neprijavljeni zaposleni. Zbog9

poznatog problema rada na crno nije mogue iz slubenih statistikih podataka izvui zakljuke o razmjerama uticaja recesije na zaposlenost u Federaciji BiH. Prema izvjetaju Federalnog zavoda za statistiku u strukturi zaposlenih 62,7% ine zaposleni u privredi, a 37,3% su zaposleni u vanprivredi. Najvei pad zaposlenih zabiljeen je u preraivakoj industriji (5.685 zaposlenih ili 6,5% manje u odnosu na 2008.g.) i graevinarstvu (1.392 manje zaposlenih u odnosu na 2008. godinu ili 5,1% ). Stepen zaposlenosti stanovnitva u Federaciji BiH u odnosu na aktivno stanovnitvo iznosi 54,6%. Broj zaposlenih i stepen zaposlenosti stanovnitva po kantonima daje se u sljedeoj tabeli: Tabela 4. Stepen zaposlenosti po kantonima u 2009. godini KANTON 1 USK POK TK ZDK BPK SBK HNK ZHK SAK K 10 FBiHStanovnitvo

Broj zaposlenih6

Radno sposobno stanovnitvo

Aktivno stanovnitvo

Stepen zaposlenosti u %7Stanovnitvo8 Radno sposobno stanovnitvo9Aktivno stanovnitvo10

2 288.114 39.886 498.549 400.602 33.093 254.992 225.930 81.707 423.645 80.800 2.327.318

3 32.794 5.166 81.882 70.907 4.896 37.298 42.018 14.310 119.532 9.753 426.556

4 199.444 27.793 343.338 275.219 22.197 170.564 150.328 54.700 283.943 52.301 1.579.827

5 71.643 10.852 171.132 136.596 9.127 74.688 71.614 23.456 185.831 18.194 781.133

6 11,4 13,0 16,4 17,7 14,8 14,6 18,6 17,5 28,2 12,1 18,3

7 16,4 18,6 23,8 25,8 22,1 21,9 28,0 26,2 42,1 18,6 27,0

8 45,8 47,6 47,8 51,9 53,6 49,9 58,7 61,0 64,3 53,6 54,6

Na evidencijama slubi za zapoljavanje 31.12.2009. godine u Federaciji BiH je bilo registrovano 354.577 lica to je vie za 15.934 ili 4,7% u odnosu na 2008. godinu. Od ukupnog broja nezaposlenih, 47,3% prvi put trai zaposlenje, a 52,7% ih je bilo ranije zaposleno. Od ukupnog broja nezaposlenih, 224.684 (63,4%), su strune osobe, dok je 129.893 (36,6%) nestrunih osoba. Stopa nezaposlenosti porasla je u 2009. godini u odnosu na 2008. godinu, sa 44,0% na 45,4% . Stepen nezaposlenosti u odnosu na radnu snagu u FBiH u 2009. godini iznosi 45,4 %. U 2009. godini u FBiH prosjena mjesena neto plaa iznosi 792 KM ili 5,45% vie u odnosu na prethodnu godinu. Ukupan broj penzionera u decembru mjesecu 2009. godine iznosio je 356.063. Prosjena penzija u decembru 2009. godine iznosila je 353,83 KM pri emu je minimalna iznosila 296,36 KM. Za penzije/mirovine koje se finansiraju iz prorauna Federacije BiH koeficijent za obraun i isplatu penzija/mirovina za mjesec decembar 2009.6

Ukupna zaposlenost na teritoriji FBiH obuhvaa zaposlene u poslovnim subjektima (pravnim osobama), obrtu i slobodnim profesijama, odbrani i policiji. Broj zaposlenih u odbrani (8.000), nije razvrstan po opinama i kantonima. 7 U skladu sa metodologijom Centralne banke BiH, stepen zaposlenosti se izraunava tako da se broj zaposlenih podijeli sa prisutnim stanovnitvom i pomnoi sa 100 8 Stepen zaposlenosti se izraunava tako da se broj zaposlenih podijeli sa radno sposobnim stanovnitvom (stanovnitvo staro od 15-65 godina) i pomnoi sa 100 9 Stepen zaposlenosti se izraunava tako to se broj zaposlenih podijeli sa aktivnim stanovnitvom (radnom snagom tj. zaposleni + nezaposleni) i pomnoi sa 100 10 Izvor podataka za broj stanovnika: Federalni Zavod za statistiku - Mjeseni statistiki pregled FBiH 10/09, za zaposlenost: Federalni Zavod za statistiku - Mjeseni statistiki pregled po kantonima u FBiH 3/10. Obrada: Federalni Zavod za programiranje razvoja.

10

godine je 1,485. Za sve ostale penzije/mirovine koeficijent za obraun i isplatu penzija za mjesec decembar 2009. godine iznosio je 1,65. Od 2008. godine u BiH se izraunava i prati indeks potroakih cijena (CPI). Federalni zavod za statistiku poinje sa praenjem indeksa potroakih cijena koji sukladno meunarodnim standardima predstavlja ope priznatu mjeru inflacije. Stoga je prestalo praenje cijena na malo i trokova ivota. Pored toga indeks potroakih cijena koristi se za usklaivanje plaa i zarada u skladu sa kolektivnim ugovorima, te penzija i socijalnih davanja. Takoer se koristi i za ouvanje vrijednosti kod ugovora s indeksnim klauzulama, omoguuje uporeivanja stope inflacije s drugim zemljama, omoguuje uporeivanje kretanja cijena unutar zemlje izmeu pojedinih regiona, te slui kao osnov za deflacioniranje pojedinih makroekonomskih agregata u statistici nacionalnih rauna i dr. Ukupan indeks potroakih cijena u FBIH u 2009. u odnosu na 2008. Godinu biljei pad po stopi od 0,3%. Ostvaren rast indeksa potroakih cijena u FBiH se kretao kako slijedi: 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 105,89 101.93 107,70 99,7

Poslovni subjekti su pravne i fizike osobe koji obavljaju djelatnost sukladno sa propisima, te tijela dravne vlasti, tijela dravne uprave i tijela lokalne samouprave i uprave. Registrovan broj pravnih lica sa stanjem 31.12.2009. godine iznosi 43.619 to je vie za 4,5% u odnosu na isti period prethodne godine. Dijelovi poslovnog subjekta su organizacione jedinice u sastavu poslovnog subjekta poslovne jedinice (radionice, skladita, uredi, stovarita, predstavnitva, prodajna mjesta) smjetene na geografski odreenom mjestu. Na dan 31.12.2009. godine registrovano je u sastavu pravnih lica ukupno 23.120 poslovnih jedinica ili 4,4% vie nego u 2008. godini. Fizike osobe su osobe koje obavljaju djelatnost u svoje ime i za svoj raun, a odnose se na obrt i slobodna zanimanja, tako da je broj registrovanih fizikih lica obrtnika u 2009. godini iznosio 51.674 to je vie za 1,4% u odnosu na 2008. godinu.

11

5. MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI USK-a Povrina u km2: 4.125 Opine: 8 Naseljena mjesta: 355 Stanovnitvo: 288.144 Prirodni prirataj: 622 Gustina naseljenosti: 69,8 Neto plaa u KM: 739 GDP u mil. KM: 1.193 GDP per capita u KM: 4.142 Uvoz u mil. KM: 246 Izvoz u mil. KM: 159 Investicije u mil. KM: 170Slika 2. Karta USK-a Prema procijenjenim podacima Federalnog Zavoda za programiranje razvoja za 2009. godinu, GDP (bruto domai proizvod) u Federaciji BiH iznosi 15.165 mil. KM (ukljuena neregistrirana ekonomija NOE). U 2009. godini GDP po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) iznosi 6.516 KM, dok u Unsko sanskom kantonu iznosi 4.142 mil KM ili 63,6% od prosjeka Federacije. U Unsko sanskom kantonu procjenjuje se da je ostvaren GDP u iznosu od 1.193 mil KM to u odnosu na GDP Federacije iznosi 7,9%. Pregled GDP-a po opinama u kantonu kako slijedi:

Tabela 5. Bruto domai proizvod (GDP) u 2009. godini Opina 1Biha Bosanska Krupa Bosanski Petrovac Buim Cazin Klju Sanski Most Velika Kladua

Stanovnitvo 2 61.287 28.137 7.601 17.865 62.468 19.687 44.508 46.561 288.114 2.327.318

GDP - u hiljadama KM 3 398.828 87.954 48.527 37.911 185.008 71.273 166.810 197.139 1.193.450 15.164.553

GDP po stanovniku u KM 4 6.508 3.126 6.384 2.122 2.962 3.620 3.748 4.234 4.142 6.516

GDP po stanovniku u KM-FBiH = 100 5 99,9 48,0 98,0 32,6 45,5 55,6 57,5 65,0 63,6 100,0

USK Federacija BiH

Procjenu za 2009. godinu u FBiH, kantonima i opinama izvrio Federalni zavod za programiranje razvoja prema slijedeoj formuli: broj zaposlenih u opini x prosjena plaa u opini broj zaposlenih u F BiH x prosjena plaa u FBiH x GDP FBiH

12

Ovim se dobija priblina procjena GDP-a kantona i opina, jer nisu uzete sve komponente koje utiu na obraun stvarnog GDP-a.11 U 2009. godini u FBiH ostvaren je pad fizikog obima industrijske proizvodnje po stopi od 11,6%. Uee fizikog obima industrijske proizvodnje u ovom kantonu u industrijskoj proizvodnji Federacije iznosi 3,0%, dok je u ovom kantonu ostvaren pad fizikog obima po stopi od 17,6% u 2009. godini. Tabela 6. Indeks fizikog obima industrijske proizvodnje 2009/2008 OPIS FBiH Industrija ukupno 88,4 C. Rudarstvo 96,4 D. Preraivaka industrija 83,9 - proizvodnja hrane i pia 93,1 - proizv. kemikalija i kemikalijskih proizvoda 103,0 E. Snabdijevanje el. energ. gasom i vodom 95,7

USK 82,4 74,9 78,7 96,8 75,9 96,5

U Federaciji BiH u 2009. godini ostvaren je izvoz u vrijednosti od 3.686 miliona KM ili 20,7% manje u odnosu na 2008. godinu, dok je u USK iznosio 159 miliona KM ili 17,1% manje u odnosu na 2008. godinu ili 4,3% od ukupnog izvoza FBiH u 2009. godini. U 2009. godini ostvaren je uvoz u Federaciji BiH u vrijednosti od 8.202 miliona KM ili 27,8% manje u odnosu na prethodnu godinu, dok je u USK vrijednost uvoza iznosila 246 miliona KM ili 25,5% manje u odnosu na 2008. godinu ili 3,0% od ukupnog uvoza FBiH u 2009. godini. Pokrivenost uvoza izvozom u FBiH u 2009. iznosila je 44,9%, a u USK 64,6%. U 2009. godini u FBiH ostvaren je prosjean broj zaposlenih u visini od 426.556 to je u odnosu na isti period prethodne godine manje za 1,0% ili za 4.189 zaposlenih. U USK zaposlenost iznosi 32.794, to je u odnosu na prethodnu godinu manje za 1.840 zaposlenih ili 5,3% manje u odnosu na 2008. godinu. Broj zaposlenih u USK uestvuje u ukupnom broju zaposlenih u FBiH sa 7,69%. Registrovan broj nezaposlenih u FBiH sa stanjem na dan 31.12.2009. godine iznosi 354.577, to je vie za 4,7% u odnosu na 2008. godinu. Registrovana nezaposlenost u USK u 2009. godini na kraju decembra iznosi 38.849 lica koja trae zaposlenje, to je vie za 7,08% u odnosu na prethodnu godinu, tako da broj nezaposlenih u odnosu na FBiH iznosi 7,69%. Stepen nezaposlenosti u odnosu na radnu snagu u FBiH u 2009. godini iznosi 45,4 %, a u USK 54,2%. Pregled nezaposlenih po opinama u USK u 2009. godini iskazan je u slijedeoj tabeli:

Tabela 7. Stepen nezaposlenosti u 2009. godini11

Federalni zavod za programiranje razvoja, Makroekonomski pokazatelji FBiH za 2009. godinu, str.16

13

Opina

Nezaposleni

Broj zaposlenih

Aktivno stanovnitvo

Stepen nezaposlenosti u %

1Biha Bosanska Krupa Bosanski Petrovac Buim Cazin Klju Sanski Most Velika Kladua USK Federacija BiH

2 8.980 4.260 1.205 2.509 8.704 2.364 4.213 6.614 98.849 354.577

3 11.726 2.826 1.104 1.381 5.428 1.803 4.152 4.374 32.794 426.556

4 20.706 7.086 2.309 3.890 14.132 4.167 8.365 10.988 71.643 781.133

5 43,4 60,1 52,2 64,5 61,6 56,7 50,4 60,2 54,2 45,4

U 2009. godini prosjena mjesena neto plaa iznosi 792 KM ili 5,45% vie u odnosu na prethodnu godinu. U USK prosjena plaa iznosila je 739 KM to je vie za 7,72% u odnosu na 2008. godinu i to je 93,3% u odnosu na prosjek FBiH. Plae u USK po opinama u 2009. godini dajemo u slijedeoj tabeli: Tabela 8. Prosjena neto plaa u 2009. godini Opina 1 Biha Bosanska Krupa Bosanski Petrovac Buim Cazin Klju Sanski Most Velika Kladua USK Federacija BiHProsjena neto plaa u KM 2

FBiH = 100 3 107,0 89,4 76,5 87,0 84,3 81,2 85,2 83,4 93,3 100,0

847,59 708,40 606,07 689,20 668,08 642,98 674,78 660,32 738,85 792,08

Ukupan broj penzionera u FBiH u decembru mjesecu 2009. godine iznosio je 356.063. Prosjena penzija u decembru 2009. godine iznosila je 353,83 KM pri emu je minimalna iznosila 296,36 KM. Za penzije koje se finansiraju iz prorauna Federacije BiH koeficijent za obraun i isplatu penzija za mjesec decembar 2009. godine je 1,485. Za sve ostale penzije koeficijent za obraun i isplatu penzija za mjesec decembar 2009. godine iznosio je 1,65. U USK broj penzionera u istom periodu iznosi 20.285 ili 5,7% od ukupnog broja penzionera u FBiH. Prema statistikim podacima broj registrovanih pravnih osoba 31.12.2009. godine je bio 43.619 u Federaciji BiH to je vie za 1.897 novoregistronih ili 4,5% u odnosu na 2008. godinu, dok je u USK broj registrovanih iznosio 4.418, to je u odnosu na prolu godinu vie za 123 ili 2,9% u odnosu na 2008. godinu. Broj registrovanih pravnih osoba u USK uestvuje u ukupnom broju registrovanih pravnih osoba u Federaciji BiH sa 10,1%. Broj registrovanih fizikih lica obrtnika sa stanjem 31.12.2009. godine 51.674 u FBiH, to je vie za 738 registrovanih obrtnika ili 2,9% u odnosu na prethodnu godinu, dok je u USK broj registrovanih obrtnika iznosio 3.779 to je manje za 13 registrovanih u obrtu ili 0,3% u14

odnosu na 2008. godinu. Broj registrovanih fizikih lica-obrtnika u USK uestvuje u ukupnom broju registrovanih fizikih lica-obrtnika u Federaciji BiH sa 7,3%.

15

6. ZAKLJUAK Bosna i Hercegovina je jedna od drava u regiji koja je u posljednjoj deceniji XX stoljea doivjela tako obimna ratna razaranja koja nisu upamena na ovim prostorima jo od Drugog svjetskog rata. Prije izbijanja spomenutih ratnih sukoba na prostorima bive Jugoslavije, Bosna i Hercegovina je po svojim makroekonomskim performansama bila razvijenija od nekih tranzicijskih zemalja koje su sada punopravne lanice Evropske unije. Bosanskohercegovaki GDP-a danas je tek na razini od oko 60 % prijeratnog nivoa. Globalna recesija je u svjetskoj ekonomiji prouzrokovala pad ekonomske aktivnosti, nelikvidnost realnog sektora, probleme financiranja tekueg prihoda, rasta i razvoja kompanija, depresiju potronje graana i agregatne potronje, te enormni rast nezaposlenosti. Recesija je dovela do diskontinuiteta u ekonomskom rastu u FBiH. Stope ekonomskog rasta koje su se kretale u prosjeku 5-6% u posljednjih pet godina, pretvorene su u ekonomski pad. Prouavajui podatke koji su mi bili dostupni, zakljuila sam da se BiH, kao tranziciona zemlja, kao i FBiH, suoava sa recesijom. Svi makroekonomski pokazatelji su negativni za FBiH u smislu da pokazuju ekonomski pad.

16

7. Literatura:1. Dornbuch R., Fisher S., Macroeconimics, Mc. Graw Hill International, 1990. godine2. Omerdi M., Uvod u makroekonomiju, Grafiar Biha, Biha, 2005. godine 3. Samuelson P.A. et. al., Ekonomija, Mc. Graw Hill International 4. Babi M., Makroekonomija, Mate Zagreb, Zagreb, 2004. godine

17

9. Popis ilustracija:Slike 1. Karta BiH podijeljena po kantonima 2. Karta USK-a Tabele 1. Bruto domai proizvod (GDP) po kantonima za 2009. godinu 2. Industrijska proizvodnja po kantonima 3. Vanjskotrgovinska razmjena po kantonima u 2009. godini 4. Stepen zaposlenosti po kantonima u 2009. godini 5. Bruto domai proizvod (GDP) u 2009. godini 6. Indeks fizikog obima industrijske proizvodnje 7. Stepen nezaposlenosti u 2009. godini 8. Prosjena neto plaa u 2009. godini

18