of 100 /100
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Federalni zavod za programiranje razvoja Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014 Maj 2015. godine

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Embed Size (px)

Text of Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7...

Page 1: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine

Federalni zavod za programiranje razvoja

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH

2014

Maj 2015. godine

Page 2: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

2

SADRŽAJ

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE .................................................................. 4

UNSKO-SANSKI KANTON ...................................................................................... 21

POSAVSKI KANTON ............................................................................................... 29

TUZLANSKI KANTON .............................................................................................. 36

ZENIČKO - DOBOJSKI KANTON ............................................................................ 45

BOSANSKO - PODRINJSKI KANTON .................................................................... 54

SREDNJOBOSANSKI KANTON .............................................................................. 61

HERCEGOVAČKO – NERETVANSKI KANTON ..................................................... 70

ZAPADNO – HERCEGOVAČKI KANTON ............................................................... 78

SARAJEVSKI KANTON ........................................................................................... 85

KANTON 10 .............................................................................................................. 93

Page 3: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

3

VELIKA KLADUŠA

CAZIN

BUŽIM

BIHAC

BO SANSK A KRUPA

BOSAN SKI PETRO VAC

SANSK I MO ST

NOVI GRAD

KRUPA

NA

U NI

SANSKI MOST (RS)

PRIJEDOR

K OZA RSKA DUBICA

KOSTAJNICA

GRA DIŠK A

LAK TAŠIPRNJAVO R

BA NJA LUKAČELIN AC

K OTO R VA ROŠ

SRBAC

DERVENTA

BROD (RS)

MO DRI AČ

OD ŽA K

VUK OSAV LJE

D OMALJEVAC-ŠAMA C

ORAŠJE

D OBOJ

TEŠANJ PETROV O

USORA

KLJUČ

DRVAR

BOS ANSKO

GRAHO VO

GLAMOČ

LIVNO

TOMISLAVGRAD

POSU ŠJE

ŠIROK I BRIJEG

G RUDE

LJUBUŠ KI

ČITLUK

ČAPLJINA

STO LAC

N EUM

RA

VN

O

KU PRES

BUGO JN O

GO RN JI VAK UF

FOJNICA

NOV I

TRAVNIK

TRAVNIKZENICA

JABLAN ICA

KONJIC

PROZO R

KREŠEV O

HA DŽI IĆ

BUSOVA AČ

VISOK O

KISEL

JAK

K AKAN J VAREŠ

ILIJA ŠBRE ZA

ŽEP EČ

ZAVID OVI IĆ

MAGLAJ

V ITEZOLOV O

KLADA NJ

LUKAVAC

TU ZLA

ŽIVINICE

BAN OVI IĆ

Č

ĆELISREBREN IK

GRA

ANICA

Č

D ONJI V UKU F

JAJCE

DO

BR

ET

IIĆ

TRNO VO

ILID

ŽA

1 2

34

5

PALE (RS)ILIDŽA (RS)NOVO SARAJEVO (RS)

STARI GRAD (RS)

SOKO LAC

HA N PIJESA K

MILI IĆ

V LASENICA

ŠEK OVI IĆ

OSMACI

ZV

OR

NIK

BRATUN AC

KA LESIJA

SAPN A

TEO A KČ

U GLJEVIKLOPA RE

BIJELJINAD OBOJISTOK

D OBOJ

JUG

GRADAAC

Č

PELAG I EV OČ

ŠAMAC

ORAŠJE (RS)

GRAD

MOSTAR

FO AČGORAŽDE

RO GATICA

SREBRENICA

VIŠEGRAD

RUDO

Č ČAJNI E

GORAŽDE

(RS)

FOCA (RS)

K ALINO VIK

GA CK ONEV ESINJE

BERK OVI IĆ

BILE AĆ

LJUBINJE

TREBIN JE

TESLIC

KNEŽEVO

JEZ

ER

O

MRKON JIÆ

GRAD

ŠIPO VO

KU PRES

(RS)

RIBNIKPETROVAC

DRVAR (RS)

DISTRIK T BR KOČ

MOSTAR (RS)

ŽEPA

1

10

8

7

9 5

6

4

3

2

PALE

2

SARAJEVSKE OP INEĆ

1-NOV I GRAD

2-NOV O SARAJEVO

3-VOG OŠ A4-CENTA R

5-STARI GRAD

Ć

K A N T O NI U F E D E RA CI JI BI H

1 . UN SKO-S ANSKI

2 . POSAVSKI3 . T UZL ANSKI

4 . Z ENI K O-D OB OJSKI

5 . B OSAN SKO- PODR INJSKI

6 . SR ED NJEB OSAN SKI

7 . HE R CE GOVA KO-N ER ET VANSK I

8 . Z APAD NO-H ER C EGO VA KI9 . KA NTON SA RA JE VO

1 0. HER C EG B OSANSKI

Č

Č

Č

KARTA BIH SA KANTONIMA I OPĆINAMA

KANTON 10

Page 4: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

4

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

2014. godina

Osnovni podaci

Površina u km2: 26.109,7

Kantoni: 10

Općine: 79

Naseljena mjesta: 3.336

Stanovništvo: 2.336.722

Prirodni priraštaj: -184

Gustina naseljenosti: 89,5

Neto plaća u KM: 833

Poreski prihodi u mil. KM: 283

Poreski prihodi P/C u KM: 121

Izvoz u mil. KM: 5.779

Uvoz u mil. KM: 10.354

Investicije u mil. KM: 3.315

Page 5: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

5

OSNOVNI EKONOMSKI INDIKATORI FEDERACIJE BIH

Pregled odabranih makroekonomskih pokazatelja po godinama

2010 2011 2012 2013 2014

Stanovništvo (prisutno) u hilj. (procj. sred. god.) 2.338 2.338 2.338 2.337 2.337

Poreski prihodi u mil. KM - - - 262 283

Poreski prihodi po stanovniku u KM - - - 112 121

Industrijska proizvodnja - indeks 104,2 102,5 95,6 107,4 100,1

Izvoz robe - u mil. KM 4.732 5.420 5.249 5.548 5.779

Uvoz robe - u mil. KM 8.898 10.171 9.972 9.833 10.354

Pokrivenosti uvoza izvozom u % 53,2 53,3 52,6 56,4 55,8

Trgovinski bilans u mil. KM (deficit) -4.166 -4.750 -4.724 -4.285 -4.575

Zaposlenost - prosjek 438.949 440.747 437.331 435.113 443.587

Radno sposobno stanovništvo (15-64) 1.586.708 1.590.071 1.606.574 1.605.813 1.611.718

Radna snaga - broj 803.878 811.837 822.183 827.055 835.852

Stepen zaposlenosti u % 27,7 27,7 27,2 27,1 27,5

Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9

Nezaposlenost – broj sa stanjem 31.12. 364.929 371.090 384.852 391.942 392.265

Stepen nezaposlenosti u % 45,4 45,7 46,8 47,4 46,9

Plata - prosječna u KM 804 819 830 835 833

Penzija - prosječna u KM 339 352 350 347 365

Broj penzionera 368.794 376.180 381.704 388.676 394.900

Broj poslovnih subjekata 97.856 99.163 100.460 101.320 101.475

Indeks potrošačkih cijena - CPI 101,8 103,6 102,1 99,8 99,3

Ostvarene investicije u nova stalna sredstva u mil. KM 2.777 2.870 2.885 3.081 3.315

Stepen investiranja 17,4 17,4 17,4 18,2 19,3

Page 6: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

6

MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBIH U 2014. GODINI

Nakon laganog izlaska iz globalne ekonomske krize koja je posljednjih godina

uzrokovala pad ekonomskih aktivnosti u FBiH, na osnovu prikupljenih statističkih

podataka može se reći da su kretanja u bh ekonomiji početkom 2014. godine imala

trend rasta. Međutim, nezapamćene majske padavine rezultirale su najgorim

poplavama u regionu u posljednjih 100 godina. U Bosni i Hercegovini, u poplavama je

poginulo više od 20 ljudi, 90.000 je i dalje raseljenih, a štete u cijeloj regiji se

procjenjuju u milijardama dolara. Prema procjenama Svjetske banke, poplave u BiH su

koštale oko 15% ukupnog GDP-a. Pozitivan rast ekonomije nije nastavljen nakon

majskih poplava, ali se u pojedinim sektorima u posljednjem kvartalu 2014. godine

bilježio blagi porast.

Sveukupno gledano, raspoloživi pokazatelji ukazuju na blagi rast ekonomskih

aktivnosti u 2014. godini no, politička situacija, i u velikoj mjeri odsustvo strukturnih

reformi i dalje sprečava brži ekonomski rast FBiH privrede.

Prema izračunu indeksa razvijenosti FZZPR-a u 2014. godini na 1. mjestu po rangu

razvijenosti već dugi niz godina nalazi se Kanton Sarajevo dok je posljednje 10. mjesto

zadržao Posavski kanton.

Page 7: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

7

1. Poreski prihodi

Prema podacima Porezne uprave FBiH, u 2014. godini u Federaciji BiH, ukupni poreski prihodi

kantona u FBiH (porezi građana i porez na dohodak) iznose 282.553 hilj. KM, što je u odnosu

na prethodnu godinu više za 8,0 % (prihodi u 2013. godini su iznosili 261.651 hilj. KM), dok

poreski prihodi po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u FBiH iznose 121 KM i veći su

za 8,0 % u odnosu na prethodnu godinu.

Najveći poreski prihodi su ostvareni u Kantonu Sarajevo u iznosu od 105 mil. KM, dok su

najmanji u Posavskom kantonu u iznosu od 2 mil. KM.

Najveći poreski prihodi/PC (per capita) ostvareni su u Kantonu Sarajevo u iznosu od 236 KM,

a najmanji u Posavskom kantonu u iznosu od 57 KM po glavi stanovnika.

Najveće učešće poreskih prihoda u ukupnim poreskim prihodima svih kantona u FBiH u 2014.

godini ima Sarajevski kanton sa 37,2%, a najmanje Posavski sa 0,8%.

Ukupni poreski prihodi i poreski prihodi po glavi stanovnika po kantonima dati su u slijedećem

pregledu:

Poreski prihodi po kantonima u 2014.1 godini

Kanton Stanovništvo

(prisutno) Prihodi u hilj. KM

Prihodi/PC u KM (po

glavi stan)

Prihodi/PC u KM (po glavi

stan.) FBiH = 100

Unsko - sanski 287.361 19.747 69 56,8

Posavski 38.669 2.213 57 47,3

Tuzlanski 499.144 38.833 78 64,3

Zeničko - dobojski 397.813 41.785 105 86,9

Bosansko - podrinjski 32.390 3.177 98 81,1

Srednjobosanski 252.573 18.417 73 60,3

Hercegovačko - neretvanski 224.029 35.051 156 129,4

Zapadno - hercegovački 81.527 12.304 151 124,8

Kanton Sarajevo 444.851 105.081 236 195,4

Kanton 10 78.365 5.945 76 62,7

Federacija BiH 2.336.722 282.553 121 100,0

Izvor: Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

1 Poreski prihodi obuhvataju slijedeće prihode od poreza:

714 113 porezi građana (porez na imovinu motornih vozila) 714 121 porezi građana (porez na nasljedstva i darove) 714 191 porezi građana (ostali porezi na imovinu) 716 111 porezi na dohodak (prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti) 716 712 porez na dohodak (prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti) 716 113 porez na dohodak (prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava) 716 114 porez na dohodak (prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala) 716 115 porez na dohodak (prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću).

Page 8: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

8

2. Industrijska proizvodnja

Prema statističkim podacima u 2014. godini došlo je do neznatnog povećanja obima

industrijske proizvodnje tako da je zabilježen blagi rast ukupne industrijske proizvodnje u

procentu od 0,1%.

Struktura industrijske proizvodnje u 2014. godini se nije značajnije promijenila u odnosu na

prethodnu godinu tako da i dalje najveće učešće ima prerađivačka industrija (63,1%),

proizvodnja električne energije (23,2%) i rudarstvo (13,7%).

Ukupnom rastu industrijske proizvodnje najviše doprinosi rast ostvaren u prerađivačkoj

industriji za 3,7%.

Najveći pad industrijske proizvodnje ostvaren je u oblasti proizvodnje i snabdijevanju/opskrbi

električnom energijom i plinom za 10,1%.

Gledano po kantonima najveće učešće u fizičkom obimu industrijske proizvodnje u FBiH ima i

dalje Tuzlanski kanton sa 32,0 % a najmanje Posavski kanton sa 1,0%. Najveći doprinos rastu

ukupne industrijske proizvodnje FBiH daje Bosansko-podrinjski (17,0%), Zapadno-

hercegovački (9,5%), Posavski (7,5%) i Tuzlanski kanton (4,2%).

Učešće fizičkog obima industrijske proizvodnje po kantonima u industrijskoj proizvodnji

Federacije, i rast fizičkog obima industrijske proizvodnje FBiH u 2014. godini daju se u

slijedećem pregledu:

Industrijska proizvodnja po kantonima

Kanton

Struktura u % 2013

2012

2014

2013 2013 2014

Unsko - sanski 3,3 3,4 118,7 103,4

Posavski 0,9 1,0 67,7 107,5

Tuzlanski 30,5 32,0 102,7 104,2

Zeničko - dobojski 19,7 19,0 102,0 95,9

Bosansko - podrinjski 1,0 1,2 127,0 117,0

Srednjobosanski 7,5 7,9 123,3 104,9

Hercegovačko - neretvanski 10,8 9,0 115,7 82,5

Zapadno - hercegovački 2,0 2,2 85,8 109,5

Kanton Sarajevo 22,4 22,4 99,3 99,2

Kanton 10 1,9 1,8 79,4 95,7

Federacija BiH 100,0 100,0 107,4 100,1

Izvor: FZS Obrada FZZPR: Izračun učešća kantona urađen je preko ponder mase indeksa rasta 2014/2013

Page 9: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

9

3. Izvoz

U 2014. godini u Federaciji BiH ostvaren je izvoz u ukupnom iznosu od 5.779 mil. KM što je za

4,2% više u odnosu na izvoz u 2013. godini. Najveće učešće u izvozu Federacije BiH ima

Zeničko – dobojski kanton sa 28,9%, dok najmanje učešće ima Kanton 10 sa svega 1,4%.

Povećanje izvoza je zabilježeno u svim kantonima FBiH, najviše u Zapadno-hercegovačkom

za 33,7% u odnosu na prethodnu godinu, osim u Hercegovačko-neretvanskom gdje je

ostvareno značajno smanjenje izvoza u odnosu na prethodnu godinu za 16,8%, kao i u

Kantonu 10 za 1,7%.

4. Uvoz

U 2014. godini u Federaciji BiH ostvaren je uvoz u ukupnom iznosu od 10.354 mil. KM ili 5,3%

više u odnosu na 2013. godinu. Najveće učešće u uvozu Federacije BiH i dalje ima Sarajevski

kanton sa 35,7% i Zeničko-dobojski 15,6%, dok najmanje učešće ima Bosansko-podrinjski

kanton sa svega 1,0%.

Povećanje uvoza je zabilježeno u svim kantonima FBiH, najviše u Bosansko-podrinjskom za

14,4%, osim u Hercegovačko-neretvanskom gdje je ostvareno značajno smanjenje uvoza u

odnosu na prethodnu godinu za 10,1%, kao i u Kantonu 10 za 9,4%.

5. Pokrivenost uvoza izvozom

Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2014. godini iznosio je 55,8 % i manji je za 1,0 % u

odnosu na 2013. godinu kada je pokrivenost iznosila 56,4%.

Učešće Federacije BiH u ukupnom izvozu BiH za 2014. godinu iznosilo je 66,5% što je više za

0,5% u odnosu na prethodnu godinu, a u ukupnom uvozu 63,8% ili manje za 1,4% u odnosu

na 2013. godinu.

Trgovinski deficit Federacije BiH u 2014. godini ostvaren je u iznosu od 4.575 mil. KM i bilježi

značajno povećanje za 6,8 % u odnosu na vanjskotrgovinski deficit za isti period prošle

godine.

Povećanje deficita zabilježeno je u većini kantona FBiH pri čemu i dalje najveći trgovinski

deficit, iako smanjen u odnosu na prethodnu godinu, ima Kanton Sarajevo (2.775 mil. KM), sa

učešćem od 60,8% u ukupnom deficitu Federacije, dok je suficit i ove godine zabilježen samo

u dva kantona i to u Zeničko-dobojskom (54 mil. KM) i Bosansko-podrinjskom kantonu (35 mil.

KM).

Učešće trgovinskog deficita u BDP-u FBiH u 2014. godini iznosi 26,7%, što predstavlja

povećanje u odnosu na prethodnu godinu, kad je učešće deficit u BDP-u iznosilo 25,4%.

Page 10: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

10

Izvoz i uvoz, pokrivenosti uvoza izvozom i trgovinski deficit roba daju se u slijedećem

pregledu:

Vanjskotrgovinska razmjena po kantonima u 2014. godini

Kanton Vrijednost u hilj. KM Indeks 2014/2013 Pokrivenost

uvoza

izvozom u %

Trgovinski

bilans (deficit)

u hilj. KM Izvoz Uvoz Izvoz Uvoz

Unsko - sanski 224.207 293.580 106,5 105,1 76,4 -69.373

Posavski 90.946 129.593 101,1 103,6 70,2 -38.648

Tuzlanski 1.127.712 1.398.583 109,6 110,3 80,6 -270.871

Zeničko - dobojski 1.667.912 1.613.576 103,9 108,0 103,4 54.336

Bosansko - podrinjski 136.183 100.888 112,5 114,4 135,0 35.295

Srednjobosanski 579.077 815.613 108,8 109,2 71,0 -236.536

Hercegovačko - neretvanski 552.268 996.709 83,2 89,9 55,4 -444.441

Zapadno - hercegovački 398.466 1.148.064 133,7 113,3 34,7 -749.598

Kanton Sarajevo 917.503 3.692.006 100,1 104,1 24,9 -2.774.503

Kanton 10 79.334 148.021 98,3 90,6 53,6 -68.687

Federacija BiH 5.778.901 10.353.991 104,2 105,3 55,8 -4.575.090

Izvor: Uprava za indirektno oporezivanje BiH, posredovanjem Agencije za statistiku BiH

-3.000

-2.500

-2.000

-1.500

-1.000

-500

0

500

u m

il. K

M

Trgovinski bilans kantona FBIH

2013 2014

Page 11: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

11

6. Zaposlenost

Na kraju 2014. godine zabilježen je blagi rast broja zaposlenih. Prosječan broj zaposlenih u

2013. godini iznosio je 435.113, a u 2014. godini se povećao na 443.587, što je više za 8.474

ili 1,9% u odnosu na 2013. godinu.

U strukturi zaposlenih, 19,0% čine zaposleni u prerađivačkoj industriji, 17,7 % u trgovini i 10,9

% u javnoj upravi. Najveće povećanje zaposlenih je u prerađivačkoj industriji za 4.592 ili

5,8%, dok je najveći pad zaposlenih zabilježen u rudarstvu za 289 ili 2,1%. Rast broja

zaposlenih zabilježen je u djelatnostima pružanja smještaja, te pripreme i usluživanja hrane

(hotelijerstvo i ugostiteljstvo), kao u djelatnostima umjetnosti, zabave i rekreacije.

Stepen zaposlenosti stanovništva u Federaciji BiH u 2014. godini po EU metodologiji, tačnije

po metodologiji Međunarodne organizacije rada (ILO) - (broj zaposlenih u odnosu na radno

sposobno stanovništvo) iznosi 27,5 % što je u odnosu na prethodnu godinu više za 1,6%.

Prema Anketi o radnoj snazi 2014. koja je provedena po preporukama i definicijama ILO

organizacije i zahtjevima Statističkog ureda EU (EUROSTAT) stopa zaposlenosti u FBiH u

2014 godini iznosi 30,2%.

Broj zaposlenih, stepen zaposlenosti kao i stepen aktivnosti stanovništva po kantonima daje

se u slijedećem pregledu:

Stepen zaposlenosti po kantonima u 2014. godini

Općine

Prosječan

broj

zaposlenih 2

Radno

sposobno 3

Radna

snaga 4

Stepen

zaposlenosti u

% 5

Stepen

aktivnosti u % 6

Unsko - sanski 32.155 202.067 78.496 15,9 38,8

Posavski 5.660 26.881 11.238 21,1 41,8

Tuzlanski 81.588 352.830 180.385 23,1 51,1

Zeničko - dobojski 69.668 278.589 140.130 25,0 50,3

Bosansko - podrinjski 6.458 22.061 10.094 29,3 45,8

Srednjobosanski 40.745 172.119 82.549 23,7 48,0

Hercegovačko - neretvanski 48.245 150.295 82.063 32,1 54,6

Zapadno - hercegovački 16.415 54.418 27.389 30,2 50,3

Kanton Sarajevo 125.184 301.456 196.599 41,5 65,2

Kanton 10 9.469 51.002 18.909 18,6 37,1

Federacija BiH 443.587 1.611.718 835.852 27,5 51,9

Izvor: za stanovništvo FZS saopćenje br. 14.2.1. od 29.08.2014. godine, za zaposlenost mjesečni statistički pregled po kantonima FBiH 2/15 Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

2 Ukupna zaposlenost na teritoriji FBiH obuhvaća zaposlene u poslovnim subjektima (pravnim osobama), obrtu i slobodnim profesijama, obrani i policiji. Broj zaposlenih u odbrani (8000) nije razvrstan po općinama i kantonima.

3 Radno sposobno stanovništvo (stanovništvo staro od 15-65 godina) podjeljeno u dvije glavne kategorije: radna snaga (ekonomski aktivno stanovništvo) i ekonomski neaktivno stanovništvo prema definicijama Međunarodne organizacije rada (ILO)

4 Radno snaga ili aktivno stanovništvo čine zaposlene i nezaposlene osobe prema ILO

5 Stepen zaposlenost se izračunava tako da se broj zaposlenih podijeli sa radno sposobnim stanovnišvom i pomnoži sa 100 prema ILO

6 Stepen aktivnosti se izračunava tako što se radna snaga podijeli sa radno sposobnim stanovnišvom i pomnoži sa 100 prema ILO i pokazuje stepen aktivnosti radne snage na tržištu rada.

Page 12: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

12

7. Nezaposlenost

Na evidencijama službi za zapošljavanje dana 31.12.2014. godine u Federaciji BiH je bilo

registrovano 392.265 nezaposlenih lica što je više za 323 ili 0,1% u odnosu na 2013. godinu.

Od ukupnog broja nezaposlenih, njih 173.062 ili 44,1% prvi put traži zaposlenje, što je više za

1,6% u odnosu na prethodnu godinu.

Od ukupnog broja nezaposlenih 269.242 (66,7%) je stručnih, a 123.023 (31,4%) nestručnih

osoba. Od ukupnog broja nezaposlenih najviše ja KV (134.137 ili 34%) i NKV (114.458 ili 30

%) radnika.

Najveće smanjenje broja nezaposlenih zabilježeno je kod visoko kvalifikovanih radnika (VKV)

za 11,2 %, dok je broj nezaposlenih sa srednjom stručnom spremom (SSS) povećan za 2,8 %

u odnosu na prethodnu godinu.

Najveći broj nezaposlenih registriran je u Tuzlanskom kantonu (98.797 ili 25,2% od ukupnog

broja nezaposlenih u FBiH), u Kantonu Sarajevo (71.415 ili 18,2%) i u Zeničko-dobojskom

kantonu (70.462 ili 18,0%). Najmanji broj nezaposlenih osoba registrovan je u Bosansko-

podrinjskom kantonu (3 636 ili 0,9%) od ukupnog broja nezaposlenih u FBiH.

Najveće povećanje broja nezaposlenih registrirano je u Sarajevskom i Bosansko-podrinjskom

kantonu (1,5%) dok je najveće smanjenje broja nezaposlenih ostvareno u Zapadno-

hercegovačkom (4,7%) i Hercegovačko-neretvanskom kantonu (3,9) u odnosu na prethodnu

godinu.

Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov

2%

Vađenje ruda i kamena 3%

Prerađivačka industrija 19%

Proizvodnja i snabdijevanje el.en, i

plinom 2%

Snabdijevanje vodom 2%

Građevinarstvo 5%

Trgovina na veliko i na malo 18%

Prijevoz i skladištenje

5%

Hotelijerstvo i ugostiteljstvo

4%

Informacije i komunikacije

3%

Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

2%

Poslovanje nekretninama

0% Stručne, naučne i tehničke

djelatnosti 3%

Administrativne uslužne djelatnosti

2% Javna uprava i odbrana

11%

Obrazovanje 9%

Zdravstvena i socijalna zaštita

7%

Umjetnost, zabava i rekreacija

1%

Ostale uslužne djelatnosti 1%

Djelatnosti domaćinstva 0% Neraspoređeno po

djelatnostima KD 1%

Zaposlenost po djelatnostima u FBiH u 2014.g

Page 13: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

13

Stepen nezaposlenosti FBiH po EU metodologiji, tačnije po metodologiji Međunarodne

organizacije rada (ILO) - (broj nezaposlenih u odnosu na radno sposobno stanovništvo) iznosi

46,9% i u odnosu na prethodnu godinu smanjio se za 1,0%.

Prema Anketi o radnoj snazi 2014. koja je provedena po preporukama i definicijama ILO

organizacije i zahtjevima Statističkog ureda EU (EUROSTAT) stopa nezaposlenosti u FBiH u

2014. godini iznosi 28,6%.

Registrovani broj lica koja traže zaposlenje i stepen nezaposlenosti po kantonima daje se u

slijedećem pregledu:

Stepen nezaposlenosti po kantonima u 2014. godini

Općine Broj

nezaposlenih

Radna

snaga 7

Stepen

nezaposlenosti u % 8

Unsko - sanski 46.341 78.496 59,0

Posavski 5.578 11.238 49,6

Tuzlanski 98.797 180.385 54,8

Zeničko - dobojski 70.462 140.130 50,3

Bosansko - podrinjski 3.636 10.094 36,0

Srednjobosanski 41.804 82.549 50,6

Hercegovačko - neretvanski 33.818 82.063 41,2

Zapadno - hercegovački 10.974 27.389 40,1

Kanton Sarajevo 71.415 196.599 36,3

Kanton 10 9.440 18.909 49,9

Federacija BiH 392.265 835.852 46,9

Izvor: za zaposlenost i nezaposlenost FZS mjesečni statistički pregled po kantonima FBiH 2/15

8. Plaće

U 2014. godini u FBiH prosječna mjesečna isplaćena neto plaća iznosila je 833 KM ili 0,2%

manje u odnosu na prethodnu godinu. Najviša prosjećna neto plaća je u Kantonu Sarajevo

(1.036 KM), a najmanja u Srednjobosanskom kantonu (678 KM).

Najveće povećanje prosječne mjesečne plate zabilježeno je u Unsko-sanskom kantonu za

2,9%, dok je najveće smanjenje zabilježeno u Srednjobosanskom i Hercegovačko-

neretvanskom kantonu za 2,8%.

Najveće povećanje plate u odnosu na prethodnu godinu zabilježeno je u djelatnostima

poljoprivrede, šumarstva i ribolova za 5,0%, dok je najveće smanjenje plaće zabilježeno u

djelatnosima umjetnosti, zabave i rekreacije za 8,6%.

7 Radno snaga ili aktivno stanovništvo čine zaposlene i nezaposlene osobe prema ILO

8 Stepen nezaposlenosti se izračunava tako što se broj nezaposlenih podijeli sa radnom snagom (zaposleni + nezaposleni) i

pomnoži sa 100 prema ILO

Page 14: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

14

0

200

400

600

800

1000

1200

Pregled prosječne neto plaće u KM po kantonima

2013

2014

U 2014. godini i dalje najviša prosjećna isplaćena plaća je u djelatnosti proizvodnje i

snabdijevanja električnom energijom, plinom, parom i klimatizacijom u iznosu od 1.540 KM,

dok je najmanja u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

(hotelijerstvo i ugostiteljstvo) u iznosu od 524 KM.

Plaće po kantonima daju se u slijedećem pregledu:

Prosječna neto plaća u KM po kantonima u 2014. godini

Kanton Prosjećna neto

plaća u KM

Učešće

FBiH = 100

Unsko - sanski 797 95,6

Posavski 693 83,2

Tuzlanski 739 88,6

Zeničko - dobojski 726 87,1

Bosansko - podrinjski 751 90,1

Srednjobosanski 678 81,4

Hercegovačko - neretvanski 866 103,9

Zapadno - hercegovački 781 93,7

Kanton Sarajevo 1 036 124,4

Kanton 10 840 100,9

Federacija BiH 833 100,0

Izvor: FZS Mjesečni statistički pregled FBiH po kantonima 02/15

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja.

Izvor: FZS Mjesečni statistički pregled FBiH po kantonima 02/15

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja.

Page 15: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

15

9. Penzije

Ukupan broj penzionera u FBiH u decembru 2014. godine iznosio je 394.900, što je za 1,6%

više nego u istom periodu prethodne godine.

Najveći broj penzionera je zabilježen u Sarajevskom kantonu koji učestvuje sa 21,7% u

ukupnom broju penzionera u Federaciji, a najmanji u Posavskom kantonu sa 0,9%.

Najveće povećanje broja penzionera u odnosu na prethodnu godinu zabilježeno je u Unsko –

sanskom kantonu za 3,5%, a najmanje u Zapadno – hercegovačkom kantonu za 0,4%.

Prosječna isplaćena penzija u decembru 2014. godine iznosila je 365,18 KM, što je više za 5,3

% u odnosu na prethodnu godinu. Najniža isplaćena penzija iznosila je 326,17 KM, a

zajamčena 434,90 KM. Najviša isplaćena penzija u decembru 2014. godine iznosila je

2.174,48 KM.

Za penzije koje se finansiraju iz proračuna Federacije BiH koeficijent za obračun i isplatu

penzija za decembar 2014. godine iznosio je 1,485. Za sve ostale penzije koeficijent za

obračun i isplatu penzija za decembar 2014. godine iznosio je 1,816.

Broj penzionera i iznos isplaćenih penzija po kantonima daje se u tabelarnom pregledu:

Broj penzionera i iznos penzija po kantonima u 2014. godini

Općine Broj

penzionera

Ukupan iznos

isplaćenih

penzija/mirovina

Prosječna

penzija/mirovina

u KM

Unsko - sanski 21.624 7.396.593 342,1

Posavski 3.603 1.319.418 366,2

Tuzlanski 69.095 26.268.694 380,2

Zeničko - dobojski 59.714 22.467.437 376,3

Bosansko - podrinjski 5.515 2.066.960 374,8

Srednjobosanski 38.048 13.613.322 357,8

Hercegovačko - neretvanski 36.453 14.305.521 392,4

Zapadno - hercegovački 10.764 3.928.764 365,0

Kanton Sarajevo 85.768 37.775.764 440,4

Kanton 10 6.314 2.089.317 330,9

Federacija BiH 336.898 131.231.789 389,5

Republika Srpska 10.492 2.909.280 277,3

Distrikt Brčko 4.637 1.553.886 335,1

UKUPNO BiH 352.027 135.694.955 385,5

Inoz. R. Hrvatska 18.887 4.197.781 222,3

Inoz. S i CG 17.570 3.164.803 180,1

Inoz ostali 6.416 1.106.175 172,4

UKUPNO Inozemstvo 42.873 8.468.759 197,5

UKUPNO 394.900 144.163.714 365,1

Page 16: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

16

Vrste i iznos penzija u kantonima u 2014. godini

Općine

Vrste mirovine / penzije

Starosne Invalidske Obiteljske

Broj Iznos Prosječna

isplata Broj Iznos

Prosječn

a isplata Broj Iznos

Prosječna

isplata

Unsko - sanski 8.780 3.484.589 396,9 4.931 1.515.281 307,3 7.913 2.396.723 302,9

Posavski 1.899 775.935 408,6 665 217.904 327,7 1.039 325.579 313,4

Tuzlanski 30.331 13.497.901 445,0 14.707 4.887.697 332,3 24.057 7.883.095 327,7

Zeničko - dobojski 30.770 12.877.665 418,5 10.471 3.506.514 334,9 18.473 6.083.258 329,3

Bosansko - podrinjski 2.810 1.154.189 410,7 1.027 355.249 345,9 1.678 557.523 332,3

Srednjobosanski 18.355 7.258.548 395,5 6.940 2.253.411 324,7 12.753 4.101.363 321,6

Hercegovačko - neretvanski 18.617 8.218.784 441,5 7.287 2.517.950 345,5 10.549 3.568.787 338,3

Zapadno - hercegovački 5.411 2.245.922 415,1 2.542 819.601 322,4 2.811 863.241 307,1

Kanton Sarajevo 43.319 22.129.354 510,8 18.352 6.802.172 370,7 24.097 8.844.238 367,0

Kanton 10 3.246 1.245.930 383,8 1.067 311.846 292,3 2.001 531.541 265,6

Federacija BiH 163.538 72.888.819 445,7 67.989 23.187.624 341,0 105.371 35.155.347 333,6

Republika Srpska 4.753 1.249.935 263,0 1.905 532.058 279,3 3.834 1.127.286 294,0

Distrikt Brčko 1.841 679.433 369,1 1.117 348.902 312,4 1.679 525.551 313,0

UKUPNO BiH 170.132 74.818.186 439,8 71.011 24.068.584 338,9 110.884 36.808.185 332,0

Inoz. R. Hrvatska 10.574 2.147.890 203,1 3.754 889.210 236,9 4.559 1.160.681 254,6

Inoz. S i CG 12.378 2.158.080 174,3 2.573 469.222 182,4 2.619 537.500 205,2

Inoz ostali 4.156 720.480 173,4 1.337 210.528 157,5 923 175.167 189,8

UKUPNO Inozemstvo 27.108 5.026.450 185,4 7.664 1.568.961 204,7 8.101 1.873.348 231,2

UKUPNO 197.240 79.844.636 404,8 78.675 25.637.545 325,9 118.985 38.681.533 325,1

Isplaćene zaostale mirovine 4.815.749

Isplaćene naknade za tjelesnu onesposobljenost 181.024

Plaćeni doprinos za zdra. osiguranje na mir. 1.750.947

Iznos za isplatu razlike za primatelje min. mirovine skupine 3 po Odluci Vlade FBiH 556.521

Ukupna sredstva za isplatu 151.467.956

Izvor podataka: Federalni zavod za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Mostar

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 17: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

17

10. Registar poslovnih subjekata

Registar poslovnih subjekata obuhvata pravna i fizička lica registrovana na teritoriji FBiH.

Poslovni subjekti su pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u skladu sa propisima, te

tijela državne vlasti, tijela državne uprave i tijela lokalne samouprave i uprave.

Ukupan broj poslovnih subjekata na dan 31.12.2014. godine iznosio je 101.475, što je više za

0,2 % u odnosu na prethodnu godinu.

Registrovan broj pravnih lica sa stanjem 31.12.2014. godine iznosio je 51.875, što je više za

2,5% u odnosu na prethodnu godinu.

Na dan 31.12.2014. godine registrovano je ukupno 27.840 poslovnih jedinica u sastavu

pravnih lica ili 1,6% više nego u 2013. godini. Pod jedinicama poslovnih subjekata

podrazumijevaju se organizacione jedinice u sastavu poslovnog subjekta (radionice, skladišta,

uredi, stovarišta, predstavništva, prodajna mjesta itd.) smještene na geografski određenom

mjestu.

Fizičke osobe su osobe koje samostalno vrše djelatnosti, obavljaju djelatnost obrta i slobodnih

zanimanja u svoje ime i za svoj račun. Broj registrovanih fizičkih lica – obrtnika u 2014. godini

iznosio je 49.600 što je manje za 2,2% u odnosu na 2013. godinu.

Broj poslovnih subjekata na dan 31.12.2014. godine po kantonima daje se u slijedećem

pregledu:

Struktura poslovnih subjekata po kantonima u FBiH za 2014. godinu

stanje 31. 12. 2014.

Općine

Broj preduzeća

Ukupno Pravna lica U sastavu

pravnih lica

Fizička lica

obrtnici

Unsko - sanski 8.807 4.997 3.376 3.810

Posavski 1.553 1.012 865 541

Tuzlanski 19.470 8.566 5.534 10.904

Zeničko-dobojski 12.367 6.085 3.952 6.282

Bosansko-podrinjski 973 526 423 447

Srednjobosanski 10.740 4.530 2.421 6.210

Hercegovačko-neretvanski 13.332 6.310 2.970 7.022

Zapadno-hercegovački 4.657 2.935 826 1.722

Kanton Sarajevo 25.721 14.947 6.551 10.774

Kanton 10 3.855 1.967 922 1.888

Federacija BiH 101.475 51.875 27.840 49.600

Izvor podataka: FZS

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 18: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

18

11. Indeks potrošačkih cijena - CPI

Od 2006. godine u BiH se izračunava i prati indeks potrošačkih cijena (CPI) što, u skladu sa

međunarodnim standardima, predstavlja opće priznatu mjeru inflacije. Stoga je prestalo

praćenje cijena na malo i troškova života. Pored toga, indeks potrošačkih cijena koristi se za

usklađivanje plaća i zarada u skladu sa kolektivnim ugovorima, te penzija i socijalnih davanja.

Također se ovaj indeks koristi i za očuvanje vrijednosti kod ugovora s indeksnim klauzulama,

omogućava upoređivanje stope inflacije s drugim zemljama, upoređivanje kretanja cijena

unutar zemlje između pojedinih regiona, te služi kao osnov za deflacioniranje pojedinih

makroekonomskih agregata u statistici nacionalnih računa i dr.

Indeks potrošačkih cijena odražava kretanje cijena roba i usluga koje kupuju potrošači. On

poredi cijenu nepromjenjene korpe dobara i usluga u tekućoj godini sa cijenama dobara u

baznoj godini.

Indeks potrošačkih cijena u FBiH u 2014. iznosio je 99,3. U odnosu na 2013. godinu manji je

za 0,7%, što znači da je zabilježena deflacija u procentu od 0,7%.

Analizom potrošačkih cijena u FBiH može se zaključiti da je najveći rast cijena registrovan je

kod cijena alkoholnih pića i duhana (7,0%), dok je najveći pad cijena zabilježen kod odjeće i

obuće (2,9%) i hrane i bezalkoholnih pića (2,5%). Cijene su u 2014. godini, zadržale sličnu

strukturu kao i 2013. godine bez većih promjena, a na kretanje ukupnih cijena najviše su uticali

hrana i bezalkoholna pića (33,2%), prijevoz (13,2%) i stanovanje, voda, gas i drugi energenti

(11,9%).

Indeks potrošačkih cijena u FBiH u periodu 2011. - 2014. godine prema COICOP

Odjeljak Struktura u % Ø 2013

Ø 2012

Ø 2014

Ø 2013 2013 2014

Ukupno 100,0 100,0 99,8 99,3

1. Hrana i bezalkoholna pića 35,5 33,2 99,7 97,5

2. Alkoholna pića i duhan 4,8 5,1 106,9 107,0

3. Odjeća i obuća 4,1 4,7 90,0 97,1

4. Stanovanje, voda el.energija, gas i drugi energenti 11,3 11,9 101,2 99,9

5. Namještaj, kućanski uređaji i red. održavanje kuće 6,5 6,2 100,4 100,1

6. Zdravstvo 3,6 4,3 95,8 99,4

7. Prijevoz 13,1 13,2 98,6 99,2

8. Komunikacije 4,3 4,7 100,6 101,5

9. Rekreacija i kultura 4,6 3,4 101,4 101,3

10. Obrazovanje 0,6 1,0 101,5 100,9

11. Restorani i hoteli 4,0 3,6 100,8 100,4

12. Ostala dobra i usluge 7,6 8,7 100,4 100,3

Izvor: FZS Mjesečni statistički preglednik 3/15

Page 19: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

19

12. Nivo razvijenosti

U ovom poglavlju dati su pokazatelji razvijenosti kantona i Federacije BiH, na osnovu kojih su

kantoni rangirani u odnosu na prosjek Federacije BiH. Rang razvijenosti kantona urađen je na

osnovu 5 pokazatelja – stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika osnovnih i

srednjih škola na 1000 stanovnika, poreskih prihoda po općinama po glavi stanovnika i

odsutnog stanovništva u odnosu na 1991. godinu.

Stepen zaposlenosti utvrđen je na osnovu podataka o broju zaposlenih po općinama u odnosu

na procjenu prisutnog broja stanovnika.

Stepen nezaposlenosti utvrđen je na osnovu podataka o broju nezaposlenih po općinama u

odnosu na radno aktivno stanovništvo.

Odsutno stanovništvo utvrđeno je na osnovu prisutnog broja stanovnika po općinama u

odnosu na popis iz 1991. godine u općinama koje pripadaju Federaciji BiH po Daytonskom

sporazumu.

Broj učenika na hiljadu stanovnika utvrđen je na osnovu procjene prisutnog broj stanovnika.

Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno

stanovništvo) urađeni su na osnovu zvaničnih statističkih podataka, a indikator poreskih

prihoda po opštinama je urađen na bazi podataka Poreske uprave FBiH.

Poreski prihodi po opštinama obuhvataju:

714113 porezi građana (porez na imovinu motornih vozila)

714121 porezi građana (porez na nasljedstva i darove)

714191 porezi građana (ostali porezi na imovinu)

716111 porezi na dohodak (prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne

djelatnosti)

716712 porez na dohodak (prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne

djelatnosti)

716113 porez na dohodak (prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih

prava)

716114 porez na dohodak (prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala)

716115 porez na dohodak (prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagradnih

igara i igara na sreću).

Page 20: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kanton Sarajevo

Zapadno-hercegovački

Hercegovačko-neretvanski

Tuzlanski kanton

Zeničko-dobojski

Bosansko - podrinjski

Srednjobosanski

Unsko - sanski

Kanton 10

Posavski

Nivo razvijenosti FBiH po kantonima za 2014. godinu

Nivo razvijenosti FBiH po kantonima za 2014. godinu

Kanton

Step.

zapos.

u %

Step.

nezap.

u %

Broj učen.

(osn+sred)

na 1000

stan.

Prihodi

po glavi

stanovn

ika

Index

odsut.

stan.

Federacija BiH = 100

Indeks

razvijen

osti

Rang Step.

zap.

Step.

nez.

Broj

učen.

na 1000

stan.

Priho

di

po

glavi

stan.

Odsut.

stan.

Kanton

Sarajevo 28,1 36,3 121 236 -9,8 148,1 122,5 96,8 195,4 135,6 138,6 1

Zapadno-

hercegovački 20,1 40,1 158 151 -8,4 106,0 114,6 126,7 124,8 145,1 115,1 2

Hercegovačko

-neretvanski 21,5 41,2 126 156 -16,3 113,3 112,1 101,1 129,4 93,4 107,0 3

Tuzlanski 16,3 54,8 118 78 -4,8 86,0 83,2 94,8 64,3 168,5 101,1 4

Zeničko-

dobojski 17,5 50,3 128 105 -17,0 92,2 92,8 102,5 86,9 88,7 91,9 5

Bosansko-

podrinjski 19,9 36,0 97 98 -21,8 104,9 123,2 78,2 81,1 57,3 91,8 6

Srednjo-

bosanski 16,1 50,6 139 73 -25,5 84,9 92,0 111,8 60,3 33,3 78,5 7

Unsko - sanski 11,2 59,0 125 69 -16,6 58,9 74,1 100,1 56,8 91,5 76,9 8

Kanton 10 12,1 49,9 102 76 -32,4 63,6 93,6 82,1 62,7 -12,2 60,3 9

Posavski 14,6 49,6 113 57 -39,2 77,0 94,2 90,9 47,3 -56,6 56,8 10

FBiH 19,0 46,9 125 121 -15,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Obrada podataka: Federalni zavod za programiranje razvoja

Po izračunu indeksa razvijenosti FZZPR-a u 2014. godini na 1. mjestu po rangu razvijenosti

Kanton Sarajevo dok je poslednje 10. mjesto zadržao Posavski kanton.

Page 21: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

21 Unsko - sanski kanton

UNSKO SANSKI KANTON u 2007 GODINI

Osnovni podaciOsnovni podaci

146Investicije u mil. KM:

162Izvoz u mil. KM:

281Uvoz u mil KM:

3.531GDP per capita u KM:

1.016GDP u mil. KM:

602Neto plaća u KM:

69,8Gustina naseljenosti:

608Prirodni priraštaj:

287.878Stanovništvo:

355Naseljena mjesta:

8Općine:

4.125Površina u km2:

VELIKA KLADUŠA

CAZIN

BUŽIM

BIHAÆ

BOSANSKA KRUPA

BOSANSKI PETROVAC

SANSKI MOST

NOVI GRAD

KRUPA NA

UNI

SRPSKI SANSKI

MO

ST

PRIJEDOR

KOZARSKA DUBICA

GRADIŠKA

LAKTAŠIPRNJAVOR

BANJA LUKAČELINAC

KOTOR VAROŠ

SRBAC

DERVENTA

SRPSKI BROD

MODRI AČ

ODŽAK

VUKOSAVLJE

DOMALJEVAC-ŠAMAC

ORAŠJE

DOBOJ

TEŠANJ PETROVO

USORA

KLJUČ

DRVAR

BOSANSKO

GRAHOVO

GLAMOČ

LIVNO

TOMISLAVGRAD

POSUŠJE

ŠIROKI BRIJEG

GRUDE

LJUBUŠKI

ČITLUK

ČAPLJINASTOLAC

NEUM

RAV

NO

KUPRES

BUGOJNO

GORNJI VAKUF

FOJNICA

NOVI

TRAVNIK

TRAVNIKZENICA

JABLANICAKONJIC

PROZOR

KREŠEVO

HADŽI IĆ

VISOKO

KIS

ELJA

K

KAKANJ VAREŠ

ILIJAŠ

ŽEP EČ

ZAVIDOVI IĆ

MAGLAJ

VITEZOLOVO

KLADANJ

LUKAVAC

TUZLA

ŽIVINICE

BANOVI IĆ

Č

ĆELISREBRENIK

GRAANICA

Č

DONJI VUKUF

JAJCE

DO

BR

ETI

TRNOVO

ILIDŽA

1 2

34

5

PALE

SOKOLAC

HAN PIJESAK

MILI IĆ

VLASENICA

ŠEKOVI IĆ

OSMACI

ZV

OR

NIK

BRATUNAC

KALESIJA

SAPNA

TEO AKČ

UGLJEVIKLOPARE

BIJELJINADOBOJISTOK

DOBOJJUG

GRADAAC

Č

PELAGI EVOČ

ŠAMACSR. ORAŠJE

MOSTAR SJEVER

MOSTAR

ZAPAD

MOSTAR

JUG

MOSTARJUGOZAPAD

MOSTARJUGOISTOK

MOSTAR STARI GRADMOSTAR CENTRALNA ZONA

FO AČGORAŽDE

ROGATICA

SREBRENICA

VIŠEGRAD

RUDO

Č ČAJNI E

SR.

GORAŽDE

SRBINJE

KALINOVIK

GACKONEVESINJE

BERKOVI IĆ

BILE AĆ

LJUBINJE

TREBINJE

TESLIÆ

KNEŽEVO

JEZERO

MRKONJIÆ

GRAD

ŠIPOVO

SR.

KUPRES

RIBNIKPETROVAC

SR.DRVAR

DISTRIKT BR KOČ

SR.MOSTAR

ŽEPA

1

10

8

7

9 5

6

4

3

2

PALE

2

VELIKA KLADUŠA

CAZIN

BUŽIM

BIHAC

BOSANSKA KRUPA

BOSANSKI PETROVAC

SANSKI MOST

KLJUČ

Državna granica

Međuentitetska granica

Međukantonalna granica

Legenda:

UNSKO-SANSKI KANTON

2014. godina

Osnovni podaci

Površina u km2: 4.125

Općine: 8

Naseljena mjesta: 349

Stanovništvo: 287.361

Prirodni priraštaj: 17

Gustina naseljenosti: 69,7

Neto plaća u KM: 797

Poreski prihodi u mil. KM: 20

Poreski prihodi P/C u KM 69

Izvoz u mil. KM 224

Uvoz u mil. KM 294

Investicije u mil. KM 119

Page 22: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

22 Unsko - sanski kanton

MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI U UNSKO – SANSKOM KANTONU U 2014. GODINI

Prema podacima Porezne uprave FBiH, u 2014. godini u Federaciji BiH, ukupni poreski prihodi

svih kantona (porezi građana i porez na dohodak) iznose 282.553 hilj. KM, što je u odnosu na

prethodnu godinu više za 8,0 % (prihodi u 2013. godini su iznosili 261.651 hilj. KM), dok poreski

prihodi po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u FBiH iznose 121 KM i veći su za 8,0 % u

odnosu na prethodnu godinu.

U Unsko - sanskom kantonu u 2014. godini ostvareni su poreski prihodi u iznosu od 20 mil. KM,

što je u odnosu na prošlu godinu više za 12,4%.

Poreski prihodi po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u Unsko - sanskom kantonu iznose

69 KM, što je u odnosu na prošlu godinu više za 12,5%.

Dajemo pregled poreskih prihoda po općinama u kantonu kako slijedi:

Poreski prihodi u kantonu za 2014.¹ godinu

Općina Stanovništvo

(prisutno) Prihodi u hilj. KM

Prihodi/PC u KM (po glavi

stan)

Prihodi/PC u KM (po glavi stan.) FBiH = 100

Bihać 61.622 9.415 153 126,4

Bosanska Krupa 28.046 1.441 51 42,5

Bosanski Petrovac 6.847 557 81 67,3

Bužim 18.063 590 33 27,0

Cazin 62.959 3.215 51 42,2

Ključ 19.044 863 45 37,5

Sanski Most 43.511 2.045 47 38,9

Velika Kladuša 47.269 1.621 34 28,4

Unsko - sanski 287.361 19.747 69 56,8

Federacija BiH 2.336.722 282.553 121 100,0

Obrazloženje stavke ¹ pogledati na strani 7.

Page 23: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

23 Unsko - sanski kanton

U 2014. godini u FBiH ostvaren je rast fizičkog obima industrijske proizvodnje po stopi od 0,1%.

Učešće fizičkog obima industrijske proizvodnje u Unsko-sanskom kantonu u industrijskoj

proizvodnji Federacije iznosilo je 3,4%, dok je u ovom kantonu ostvaren rast fizičkog obima

industrijske proizvodnje po stopi od 3,4%.

Indeksi industrijske proizvodnja prema GIG, KD BiH 2010 u 2014. godini

2014/2013

Federacija BiH Unsko - sanski

INDUSTRIJA UKUPNO 100,1 103,4

PREMA GLAVNIM INDUSTRIJSKIM GRUPACIJAMA

Intermedijarni proizvodi 106,5 106,3

Energija 93,3 116,1

Kapitalni proizvodi 98,5 111,6

Trajni proizvodi za široku potrošnju 95,0 102,1

Netrajni proizvodi za široku potrošnju 102,4 94,9

PREMA PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD-a

Vađenje ruda i kamena 98,7 172,8

Prerađivačka industrija 103,7 102,2

Proizvodnja i snabdijevanje /opskrba električnom

energijom i plinom 89,9 116,1

Izvor: FZS

U 2014. godini u Federaciji BiH ostvaren je izvoz u iznosu od 5.779 mil. KM što je za 4,2% više u

odnosu na izvoz u 2013. godini, dok je u USK izvoz iznosio 224 mil. KM ili 6,5% više u odnosu na

prethodnu godinu. Izvoz USK učestvuje u ukupnom izvozu FBiH sa 3,9%.

U 2014. godini u Federaciji BiH ostvaren je uvoz u iznosu od 10.354 mil. KM ili 5,3% više u

odnosu na 2013. godinu, dok je u USK uvoz iznosio 294 mil. KM ili 5,1% više u odnosu na

prethodnu godinu.Uvoz USK učestvuje u ukupnom uvozu FBiH sa 2,8%.

Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2014. godini u FBiH iznosio je 55,8 % dok je u USK

iznosio 76,4%.

Vanjskotrgovinska razmjena po općinama u kantonu u 2014. godini

Općine Vrijednost u hilj. KM Učešće u % Pokrivenost

uvoza

izvozom u %

Trgovinski

bilans u hilj.

KM (deficit) Izvoz Uvoz Izvoz Uvoz

Bihać 65.752 111.735 1,1 1,1 58,8 -45.983

Bos.Krupa 38.418 28.680 0,7 0,3 134,0 9.738

Bos. Petrovac 31.081 13.131 0,5 0,1 236,7 17.950

Bužim 6.844 1.654 0,1 0,0 413,8 5.190

Cazin 20.544 71.768 0,4 0,7 28,6 -51.224

Ključ 5.309 9.297 0,1 0,1 57,1 -3.988

Sanski Most 29.092 16.770 0,5 0,2 173,5 12.322

Velika Kladuša 27.167 40.546 0,5 0,4 67,0 -13.379

Unsko - sanski 224.207 293.580 3,9 2,8 76,4 -69.373

Federacija BiH 5.778.901 10.353.991 100,0 100,0 55,8 -4.575.090

Izvor podataka: Uprava za indirektno oporezivanje BiH, posredovanjem Agencije za statistiku BiH

Page 24: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

24 Unsko - sanski kanton

U 2014. godini u FBiH ostvaren je prosječan broj zaposlenih u iznosu od 443.587, što je u

odnosu na isti period prethodne godine više za 1,9% ili 8.474. U USK zaposlenost je iznosila 32

155, što je u odnosu na prethodnu godinu više za 292 ili 0,9%. Broj zaposlenih u USK učestvuje

u ukupnom broju zaposlenih u FBiH sa 7,2%.

Stepen zaposlenosti u USK po EU metodologiji, tačnije po metodologiji Međunarodne

organizacije rada (ILO) iznosi 15,9 % što je u odnosu na prethodnu godinu više za 0,5%.

Broj zaposlenih i stepen zaposlenosti po općinama u USK kantonu u 2014. godini daju se u

slijedećem pregledu:

Stepen zaposlenosti po općinama u kantonima u 2014. godini

Općine

Prosječan

broj

zaposlenih ²

Radno

sposobno³

Radna

snaga⁴

Stepen

zaposlenosti

u % ⁵

Stepen

aktivnosti

u % ⁶

Bihać 11.813 42.915 22.045 27,5 51,4

Bosanska Krupa 3.032 18.912 7.892 16,0 41,7

Bos. Petrovac 1.112 3.872 2.250 28,7 58,1

Bužim 1.197 11.972 5.186 10,0 43,3

Cazin 5.667 44.688 16.266 12,7 36,4

Ključ 1.468 14.025 4.020 10,5 28,7

Sanski Most 3.857 31.936 8.407 12,1 26,3

Velika Kladuša 4.009 33.747 12.430 11,9 36,8

Unsko - sanski 32.155 202.067 78.496 15,9 38,8

Federacija BiH 443.587 1.611.718 835.852 27,5 51,9

Obrazloženje stavki od ² do ⁶ pogledati na strani 11.

Registrovan broj nezaposlenih u FBiH sa stanjem na dan 31.12.2014. godine iznosi 392.265 što

je više za 0,1% u odnosu na 2013. godinu. Registrovana nezaposlenost u USK u 2014. godini na

kraju decembra iznosila je 46.341 lica koja traže zaposlenje, što je više za 138 ili 0,3% u odnosu

na prethodnu godinu. Broj nezaposlenih u ukupnom broju nezaposlenih u FBiH iznosi 11,8%.

Stepen nezaposlenosti u odnosu na radnu snagu u FBiH u 2014. godini iznosio je 46,9%, a u

USK 59,0%.

Dajemo pregled nezaposlenih po općinama u USK u 2014. godini:

Page 25: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

25 Unsko - sanski kanton

Stepen nezaposlenosti po općinama u kantonima u 2014. godini

Općine Broj

nezaposlenih

Radna

snaga⁷

Stepen

nezaposlenosti u % ⁸

Bihać 10.232 22.045 46,4

Bosanska Krupa 4.860 7.892 61,6

Bos. Petrovac 1.138 2.250 50,6

Bužim 3.989 5.186 76,9

Cazin 10.599 16.266 65,2

Ključ 2.552 4.020 63,5

Sanski Most 4.550 8.407 54,1

Velika Kladuša 8.421 12.430 67,7

Unsko - sanski 46.341 78.496 59,0

Federacija BiH 392.265 835.852 46,9

Obrazloženje stavki ⁷ i ⁸ pogledati na strani 13.

U 2014. godini u FBiH prosječna mjesečna isplaćena neto plaća iznosila je 833 KM ili 0,2%

manje u odnosu na prethodnu godinu. U USK prosječna plaća iznosila je 797 KM što je više za

2,9% u odnosu na 2013. godinu i što je 95,6% u odnosu na prosjek FBiH.

Prosječna neto plaća u KM po općinama u kantonu 2014. godini

Općine Prosječna neto plaća u KM Učešće FBiH = 100

Bihać 907 108,9

Bosanska Krupa 744 89,3

Bosanski Petrovac 728 87,4

Bužim 747 89,7

Cazin 699 83,9

Ključ 744 89,3

Sanski Most 744 89,3

Velika Kladuša 693 83,2

Unsko - sanski 797 95,6

Federacija BiH 833 100,0

Izvor: FZS Mjesečni statistički pregled FBiH po kantonima 02/15

Page 26: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

26 Unsko - sanski kanton

Ukupan broj penzionera u FBiH u decembru 2014. godine iznosio je 394.900, što je za 1,6% više

nego u istom periodu prethodne godine.

U USK broj penzionera u decembru 2014. godine iznosio je 21.624 što je 3,5% više u odnosu na

prethodnu godinu ili 5,5% od ukupnog broja penzionera u FBiH.

Broj penzionera i iznos penzija po općinama u kantonu u 2014. godini

Općine Broj

penzionera

Ukupan iznos

Isplaćenih penzija

Prosječna penzija

u KM

Bihać 8.157 3.124.902 383,1

Bos.Krupa 2.303 751.225 326,2

B.Petrovac 609 192.290 315,7

Bužim 835 245.986 294,6

Cazin 3.502 1.134.309 323,9

Ključ 1.178 353.587 300,2

Sanski Most 2.346 741.417 316,0

V. Kladuša 2.694 852.877 316,6

Unsko - sanski 21.624 7.396.593 342,1

Federacija BiH 336.898 131.231.789 389,5

UKUPNO BiH 394.900 144.163.714 365,1

Vrste i iznos penzija u kantonima u 2014. godini

Općine

Vrste mirovine / penzije

Starosne Invalidske Obiteljske

Broj Iznos Prosječna

isplata Broj Iznos

Prosječna

isplata Broj Iznos

Prosječna

isplata

Bihać 4.210 1.854.387 440,5 1.520 494.952 325,6 2.427 775.562 319,6

Bos.Krupa 910 334.325 367,4 534 159.362 298,4 859 257.538 299,8

B.Petrovac 233 79.402 340,8 144 44.012 305,6 232 68.877 296,9

Bužim 177 65.571 370,5 315 85.806 272,4 343 94.609 275,8

Cazin 1.184 439.620 371,3 934 292.421 313,1 1.384 402.268 290,7

Ključ 439 149.289 340,1 188 47.709 253,8 551 156.588 284,2

Sanski Most 808 278.380 344,5 418 121.727 291,2 1.120 341.311 304,7

V. Kladuša 819 283.615 346,3 878 269.292 306,7 997 299.970 300,9

Unsko - sanski 8.780 3.484.589 396,9 4.931 1.515.281 307,3 7.913 2.396.723 302,9

Federacija BiH 163.538 72.888.819 445,7 67.989 23.187.624 341,0 105.371 35.155.347 333,6

Republika Srpska 4.753 1.249.935 263,0 1.905 532.058 279,3 3834 1.127.286 294,0

Distrikt Brčko 1.841 679.433 369,1 1.117 348.902 312,4 1679 525.551 313,0

UKUPNO BiH 170.132 74.818.186 439,8 71.011 24.068.584 338,9 110.884 36.808.185 332,0

UKUPNO Ino. 27.108 5.026.450 185,4 7.664 1.568.961 204,7 8.101 1.873.348 231,2

UKUPNO 197.240 79.844.636 404,8 78.675 25.637.545 325,9 118.985 38.681.533 325,1

Isplaćene zaostale mirovine 4.815.749

Isplaćene naknade za tjelesnu onesposobljenost 181.024

Plaćeni doprinos za zdra. osiguranje na mir. 1.750.947

Iznos za isplatu razlike za primatelje min. mirovine skupine 3 po Odluci Vlade FBiH 556.521

Ukupna sredstva za isplatu 151.467.956

Izvor podataka: Federalni zavod za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Mostar

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 27: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

27 Unsko - sanski kanton

Prema statističkim podacima ukupan broj poslovnih subjekata u FBiH na dan 31.12.2014. godine

iznosio je 101.475 i viši je za 0,2 % u odnosu na prethodnu godinu. Ukupan broj poslovnih

subjekata u USK iznosio je 8.807 i viši je za 155 ili 1,8% u odnosu na prethodnu godinu. Broj

poslovnih subjekata u USK učestvuje u ukupnom broju poslovnih subjekata u Federaciji BiH sa

8,7%.

Broj registrovanih pravnih osoba iznosio je 51.875 u Federaciji BiH, što je više za 1.250 ili 2,5% u

odnosu na 2013. godinu, dok je u USK broj registrovanih pravnih lica iznosio 4.997, što je u

odnosu na prethodnu godinu više za 103 ili 2,1%. Broj registrovanih pravnih osoba u USK

učestvuje u ukupnom broju registrovanih pravnih osoba u Federaciji BiH sa 9,6%.

Broj registrovanih fizičkih lica – obrtnika sa stanjem na dan 31.12.2014. godine iznosio je 49.600

u FBiH, što je manje za 1.095 ili 2,2% u odnosu na prethodnu godinu, dok je u USK broj

registrovanih obrtnika iznosio 3.810 što je više za 52 ili 1,4% u odnosu na 2013. godinu. Broj

registrovanih fizičkih lica - obrtnika u USK učestvuje u ukupnom broju registrovanih fizičkih lica -

obrtnika u Federaciji BiH sa 7,7%.

Broj registrovanih poslovnih subjekata u USK po općinama daje se u slijedećem pregledu:

Struktura poslovnih subjekata u kantonu za 2014. godinu

stanje 31. 12. 2014.

Općine

Broj preduzeća

Ukupno Pravna

lica

U sastavu

pravnih lica

Fizička lica

obrtnici

Bihać 2.769 1.717 1.065 1.052

Bosanska Krupa 825 457 330 368

Bosanski Petrovac 365 194 124 171

Bužim 335 214 136 121

Cazin 1.565 934 650 631

Ključ 614 267 236 347

Sanski Most 1.277 586 405 691

Velika Kladuša 1.057 628 430 429

Unsko - sanski 8.807 4.997 3.376 3.810

Federacija BiH 101.475 51.875 27.840 49.600

Izvor podataka: Federalni zavod za statistiku

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 28: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

28 Unsko - sanski kanton

Osnovni indikatori razvoja FBiH i Unsko-sanskog kantona

Elementi Federacija BiH

Unsko-sanski

kanton

Učešće

kantona u

FBiH

2013 2014 2013 2014 2013 2014

Površina u km2 26.109 26.110 4.125 4.125 15,8 15,8

Stanovništvo (prisutno) u hilj. (procj. sred.

god.) 2.337 2.337 288 287 12,3 12,3

Poreski prihodi u mil. KM 262 283 18 20 6,9 7,1

Poreski prihodi po stanovniku u KM 112 121 61 69 54,5 57,0

Industrijska proizvodnja - indeks 107,4 100,1 118,7 103,4 3,3 3,4

Izvoz robe - u mil. KM 5.548 5.779 211 224 3,8 3,9

Uvoz robe - u mil. KM 9.833 10.354 279 294 2,8 2,8

Pokrivenosti uvoza izvozom u % 56,4 55,8 75,4 76,4 133,7 136,9

Trgovinski bilans u mil. KM (deficit) -4.285 -4.575 -69 -69 1,6 1,5

Zaposlenost - prosjek 435.113 443.587 31.863 32.155 7,3 7,4

Radno sposobno stanovništvo (15-64) 1.605.813 1.611.718 201.140 202.067 12,5 12,5

Radna snaga - broj 827.055 835.852 78.066 78.496 9,4 9,4

Stepen zaposlenosti u % 27,1 27,5 15,8 15,9 58,1 58,9

Stepen aktivnosti u % 51,5 51,9 38,8 38,8 75,4 74,8

Nezaposlenost – broj sa stanjem 31.12. 391.942 392.265 46.203 46.341 11,8 11,8

Stepen nezaposlenosti u % 47,4 46,9 59,2 59,0 124,9 125,8

Plata - prosječna u KM 835 833 774 797 92,7 95,7

Penzija - prosječna u KM 347 365 324 342 93,4 93,7

Broj penzionera 388.676 394.900 20.890 21.624 5,4 5,5

Broj poslovnih subjekata 101.320 101.475 8.652 8.807 8,5 8,7

Ostvarene investicije u nova stalna sredstva u

mil. KM 3.081 3.315 111 119 3,6 3,6

Stepen investiranja 18,3 19,3 8,9 9,4 48,7 48,6

Page 29: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

29 Posavski kanton

POSAVSKI KANTON U 2007. GODINI

ODŽAK

DOMALJEVAC-ŠAMAC

ORAŠJE

Osnovni podaciOsnovni podaci

30Investicije u mil. KM:

51Izvoz u mil. KM:

198Uvoz u mil KM:

4.152GDP per capita u KM:

171GDP u mil. KM:

580Neto plaća u KM:

126,9Gustina naseljenosti:

-192Prirodni priraštaj:

41.187Stanovništvo:

33Naseljena mjesta:

3Općine:

324,6Površina u km2:

VELIKA KLADUŠA

CAZIN

BUŽIM

BIHAÆ

BOSANSKA KRUPA

BOSANSKI PETROVAC

SANSKI MOST

NOVI GRAD

KRUPA NA

UNI

SRPSKI SANSKI

MO

ST

PRIJEDOR

KOZARSKA DUBICA

KOSTAJN

ICA

GRADIŠKA

LAKTAŠIPRNJAVOR

BANJA LUKAČELINAC

KOTOR VAROŠ

SRBAC

DERVENTA

SRPSKI BROD

MODRI AČ

ODŽAK

VUKOSAVLJE

DOMALJEVAC-ŠAMAC

ORAŠJE

DOBOJ

TEŠANJ PETROVO

USORA

KLJUČ

DRVAR

BOSANSKO

GRAHOVO

GLAMOČ

LIVNO

TOMISLAVGRAD

POSUŠJE

ŠIROKI BRIJEG

GRUDE

LJUBUŠKI

ČITLUK

ČAPLJINASTOLAC

NEUM

RAV

NO

KUPRES

BUGOJNO

GORNJI VAKUF

FOJNICA

NOVI

TRAVNIK

TRAVNIKZENICA

JABLANICAKONJIC

PROZOR

KREŠEVO

HADŽI IĆ

BUSOVA AČ

VISOKO

KISE

LJA

K

KAKANJ VAREŠ

ILIJAŠBREZA

ŽEP EČ

ZAVIDOVI IĆ

MAGLAJ

VITEZOLOVO

KLADANJ

LUKAVAC

TUZLA

ŽIVINICE

BANOVI IĆ

Č

ĆELISREBRENIK

GRAANICA

Č

DONJI VUKUF

JAJCE

DO

BR

ETI

TRNOVO

ILIDŽA

1 2

34

5

PALE

SR. NOVO SARAJEVO

SR.STARI GRAD

SOKOLAC

HAN PIJESAK

MILI IĆ

VLASENICA

ŠEKOVI IĆ

OSMACI

ZV

OR

NIK

BRATUNAC

KALESIJA

SAPNA

TEO AKČ

UGLJEVIKLOPARE

BIJELJINADOBOJISTOK

DOBOJJUG

GRADAAC

Č

PELAGI EVOČ

ŠAMACSR. ORAŠJE

MOSTARGRAD

FO AČGORAŽDE

ROGATICA

SREBRENICA

VIŠEGRAD

RUDO

Č ČAJNI E

SR.GORAŽDE

SRBINJE

KALINOVIK

GACKONEVESINJE

BERKOVI IĆ

BILE AĆ

LJUBINJE

TREBINJE

TESLIÆ

KNEŽEVO

JEZE

RO

MRKONJIÆ

GRAD

ŠIPOVO

SR.KUPRES

RIBNIKPETROVAC

SR.DRVAR

DISTRIKT BR KOČ

SR.MOSTAR

ŽEPA

1

10

8

7

9 5

6

4

3

2

PALE

2

Državna granica

Međuentitetska granica

Međukantonalna granica

Legenda:

POSAVSKI KANTON

2014. godina

Osnovni podaci

Površina u km2: 324,6

Općine: 3

Naseljena mjesta: 34

Stanovništvo: 38.669

Prirodni priraštaj: -292

Gustina naseljenosti: 119,1

Neto plaća u KM: 693

Poreski prihodi u mil. KM: 223

Poreski prihodi P/C u KM 2

Izvoz u mil. KM 57

Uvoz u mil. KM 123

Investicije u mil. KM 20

Page 30: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

30 Posavski kanton

MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI U POSAVSKOM KANTONU U 2014. GODINI

Prema podacima Porezne uprave FBiH, u 2014. godini u Federaciji BiH, ukupni poreski prihodi

svih kantona (porezi građana i porez na dohodak) iznose 282.553 hilj. KM, što je u odnosu na

prethodnu godinu više za 8,0 % (prihodi u 2013. godini su iznosili 261.651 hilj. KM), dok poreski

prihodi po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u FBiH iznose 121 KM i veći su za 8,0 % u

odnosu na prethodnu godinu.

U Posavskom kantonu u 2014. godini ostvareni su poreski prihodi u iznosu od 2 mil. KM, što je u

odnosu na prošlu godinu više za 1,0%

Poreski prihodi po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u Posavskom kantonu iznose 57

KM, što je u odnosu na prošlu godinu više za 1,7%

U sljedećoj tabeli dat je pregled poreskih prihoda po općinama u kantonu kako slijedi:

Poreski prihodi u kantonu u 2014.¹ godini

Općine Stanovništvo

(prisutno) Prihodi u hilj. KM

Prihodi/PC u KM (po glavi stan)

Prihodi/PC u KM (po glavi stan.)

FBiH = 100

Domaljevac Šamac 4.467 168 38 31,1

Odžak 15.091 730 48 40,0

Orašje 19.111 1.315 69 56,9

Posavski 38.669 2.213 57 47,3

Federacija BiH 2.336.722 282.553 121 100,0

Obrazloženje stavke ¹ pogledati na strani 7.

U 2014. godini u FBiH ostvaren je rast fizičkog obima industrijske proizvodnje po stopi od 0,1%.

Učešće fizičkog obima industrijske proizvodnje u Posavskom kantonu u industrijskoj proizvodnji

Federacije BiH iznosilo je 1,0%, dok je u ovom kantonu ostvaren rast fizičkog obima industrijske

proizvodnje po stopi od 7,5%.

Indeksi industrijske proizvodnja prema GIG, KD BiH 2010 u 2014. godini

2014/2013

Federacija BiH Posavski

INDUSTRIJA - UKUPNO 100,1 107,5

PREMA GLAVNIM INDUSTRIJSKIM GRUPACIJAMA

Intermedijarni proizvodi 106,5 109,0

Kapitalni proizvodi 98,5 143,9

Trajni proizvodi za široku potrošnju 95,0 123,9

Netrajni proizvodi za široku potrošnju 102,4 99,8

PREMA PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD-a

Prerađivačka industrija 103,7 107,5

Obrazloženje stavki pogledati na strani 8.

Page 31: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

31 Posavski kanton

U 2014. godini u Federaciji BiH ostvaren je izvoz u iznosu od 5.779 mil. KM što je za 4,2% više u

odnosu na izvoz u 2013. godini, dok je u POK izvoz iznosio 91 mil KM ili 1,1% više u odnosu na

prethodnu godinu. Izvoz POK učestvuje u ukupnom izvozu FBiH sa 1,6%.

U 2014. godini u Federaciji BiH ostvaren je uvoz u iznosu od 10.354 mil. KM ili 5,3% više u

odnosu na prethodnu godinu, dok je u POK uvoz iznosio 130 mil. KM ili 3,6 % više u odnosu na

2013. godinu. Uvoz POK u ukupnom uvozu FBiH učestvuje sa 1,3%.

Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2014. godini u FBiH iznosio je 55,8 %, a u POK 70,2%.

Vanjskotrgovinska razmjena po općinama u kantonu u 2014. godini

Općine

Vrijednost u hilj. KM Učešće u % Pokrivenost

uvoza izvozom

u %

Trgovinski

bilans u

hilj. KM

(deficit) Izvoz Uvoz Izvoz Uvoz

Domaljevac Šamac 716 10.301 0,0 0,1 7,0 -9.585

Odžak 45.006 58.516 0,8 0,6 76,9 -13.510

Orašje 45.223 60.776 0,8 0,6 74,4 -15.553

Posavski 90.946 129.593 1,6 1,3 70,2 -38.647

Federacija BiH 5.778.901 10.353.991 100,0 100,0 55,8 -4.575.090

Izvor podataka: Uprava za indirektno oporezivanje BiH, posredovanjem Agencije za statistiku BiH

U 2014. godini u FBiH ostvaren je prosječan broj zaposlenih u iznosu od 443.587, što je u

odnosu na isti period prethodne godine viši za 1,9% ili 8.474. U POK zaposlenost je iznosila

5.660 što je u odnosu na prethodnu godinu više za 60 ili 0,9%. Broj zaposlenih u POK

učestvuje u ukupnom broju zaposlenih FBiH sa 1,3%.

Stepen zaposlenosti u POK po EU metodologiji, tačnije po metodologiji Međunarodne

organizacije rada (ILO) iznosi 21,1 % što je u odnosu na prethodnu godinu više za 2,0%.

Broj zaposlenih i stepen zaposlenosti po općinama u Posavskom kantonu u 2014. godini daju se

u slijedećem pregledu:

Stepen zaposlenosti po općinama u kantonu u 2014. godini

Općine

Prosječan

broj

zaposlenih ²

Radno

sposobno³

Radna

snaga⁴

Stepen

zaposlenosti u % ⁵

Stepen

aktivnosti u

% ⁶

Domalj.Šamac 423 3.283 893 12,9 27,2

Odžak 2.168 10.131 4.448 21,4 43,9

Orašje 3.069 13.467 5.897 22,8 43,8

Posavski 5.660 26.881 11.238 21,1 41,8

Federacija BiH 443.587 1.611.718 835.852 27,5 51,9

Obrazloženje stavki od ² do ⁶ pogledati na strani 11.

Page 32: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

32 Posavski kanton

Registrovan broj nezaposlenih u FBiH sa stanjem na dan 31.12.2014. godine iznosi 392.265, što

je više za 0,1% u odnosu na 2013. godinu. Registrovana nezaposlenost u POK u 2014. godini na

kraju decembra iznosila je 5.578 lica koja traže zaposlenje, što je za 0,1% manje u odnosu na

prethodnu godinu. Broj nezaposlenih u ukupnom broju nezaposlenih u FBiH iznosi 1,4%.

Stepen nezaposlenosti u odnosu na radnu snagu u FBiH u 2014. godini iznosio je 46,9%, a u

POK 49,6%.

Dajemo pregled nezaposlenih po općinama u POK u 2014. godini:

Stepen nezaposlenosti po općinama u kantonu u 2014. godini

Općine Broj

nezaposlenih Radna snaga⁷

Stepen

nezaposlenosti u % ⁸

Domalj.Šamac 470 893 52,6

Odžak 2.280 4.448 51,3

Orašje 2.828 5.897 48,0

Posavski 5.578 11.238 49,6

Federacija BiH 392.265 835.852 46,9

Obrazloženje stavki ⁷ i ⁸ pogledati na strani 13.

U 2014. godini u FBiH prosječna mjesečna isplaćena neto plaća iznosila je 833 KM ili 0,2%

manje u odnosu na prethodnu godinu. U POK prosječna plaća iznosila je 693 KM što je više za

0,4% u odnosu na 2013. godinu i što je 83,2% od prosjeka FBiH.

Plaće u POK po općinama u 2014. godini dajemo u slijedećoj tabeli:

Prosječna neto plaća u KM po općinama u kantonu u 2014. godini

Općine Prosjećna neto

plaća u KM Učešće FBiH = 100

Domalj.Šamac 556 66,7

Odžak 571 68,5

Orašje 787 94,5

Posavski 693 83,2

Federacija BiH 833 100,0

Izvor: FZS Mjesečni statistički pregled FBiH po kantonima 02/15

Page 33: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

33 Posavski kanton

Ukupan broj penzionera u FBiH u decembru 2014. godine iznosio je 394.900, što je za 1,6% više

nego u istom periodu prethodne godine.

U POK broj penzionera u decembru 2014. godine iznosio je 3.603 što je 1,7% više u odnosu na

prethodnu godinu ili 0,9% od ukupnog broja penzionera u FBiH.

Broj penzionera i iznos penzija po kantonima u 2014. godini

Općine Broj

penzionera

Ukupan iznos

isplaćenih

penzija/mirovina

Prosječna

penzija/mirovina

u KM

D. Šamac 267 104.738 392,3

Odžak 1.432 492.252 343,8

Orašje 1.904 722.428 379,4

Posavski 3.603 1.319.418 366,2

Federacija BiH 336.898 131.231.789 389,5

UKUPNO 394.900 144.163.714 365,1

Vrste i iznos penzija po općinama u kantonima u 2014. godini

Općine

Vrste mirovine / penzije

Starosne Invalidske Obiteljske

Broj Iznos Prosječna

isplata Broj Iznos

Prosječna

isplata Broj Iznos

Prosječna

isplata

D. Šamac 154 69.990 454,5 42 14.649 349 71 20.099 283,1

Odžak 671 250.075 372,7 285 9.2577 325 476 149.600 314,3

Orašje 1.074 455.870 424,5 338 110.678 327 492 155.881 316,8

Posavski 1.899 775.935 408,6 665 217.904 327,7 1.039 325.579 313,4

Federacija BiH 163.538 72.888.819 445,7 67.989 23.187.624 341,0 105.371 35.155.347 333,6

Republika Srpska 4.753 1.249.935 263,0 1.905 532.058 279,3 3.834 1.127.286 294,0

Distrikt Brčko 1.841 679.433 369,1 1.117 348.902 312,4 1.679 525.551 313,0

UKUPNO BiH 170.132 74.818.186 439,8 71.011 24.068.584 338,9 110.884 36.808.185 332,0

UKUPNO

Inozemstvo 27.108 5.026.450 185,4 7.664 1.568.961 204,7 8.101 1.873.348 231,2

UKUPNO 197.240 79.844.636 404,8 78.675 25.637.545 325,9 118.985 38.681.533 325,1

Isplaćene zaostale mirovine 4.815.749

Isplaćene naknade za tjelesnu onesposobljenost 181.024

Plaćeni doprinos za zdra. osiguranje na mir. 1.750.947

Iznos za isplatu razlike za primatelje min. mirovine skupine 3 po Odluci Vlade FBiH 556.521

Ukupna sredstva za isplatu 151.467.956

Izvor podataka: Federalni zavod za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Mostar

Page 34: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

34 Posavski kanton

Prema statističkim podacima ukupan broj poslovnih subjekata u FBiH na dan 31.12.2014. godine

iznosio je 101.475 i viši je za 0,2 % u odnosu na prethodnu godinu. Ukupan broj poslovnih

subjekata u POK iznosio je 1.553 i manji je za 17 ili 1,5% u odnosu na prethodnu godinu. Broj

poslovnih subjekata u POK učestvuje u ukupnom broju poslovnih subjekata u Federaciji BiH sa

1,5%.

Broj registrovanih pravnih osoba iznosio je 51.875 u Federaciji BiH, što je više za 1.250 ili 2,5% u

odnosu na 2013. godinu, dok je u POK broj pravnih lica iznosio 1.012, što je u odnosu na

prethodnu godinu manje za 1 ili 0,1%. Broj registrovanih pravnih osoba u POK učestvuje u

ukupnom broju registrovanih pravnih osoba u Federaciji BiH sa 2,0%.

Broj registrovanih fizičkih lica – obrtnika sa stanjem na dan 31.12.2014. godine iznosio je 49.600

u FBiH, što je manje za 1.095 ili 2,2% u odnosu na prethodnu godinu, dok je u POK broj

registrovanih obrtnika iznosio 541 što je manje za 16 ili 2,9% u odnosu na 2013. godinu. Broj

registrovanih fizičkih lica-obrtnika u POK učestvuje u ukupnom broju registrovanih fizičkih lica-

obrtnika u Federaciji BiH sa 1,1%.

Broj registrovanih poslovnih subjekata u POK po općinama daje se u slijedećem pregledu:

Struktura poslovnih subjekata u kantonu za 2014. godinu

stanje 31. 12. 2014.

Općine

Broj preduzeća

Ukupno Pravna

lica

U sastavu

pravnih lica

Fizička lica

obrtnici

Domaljevac Šamac 136 109 80 27

Odžak 676 408 342 268

Orašje 741 495 443 246

Posavski 1.553 1.012 865 541

Federacija BiH 101.475 51.875 27.840 49.600

Izvor podataka: FZS

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 35: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

35 Posavski kanton

Osnovni indikatori razvoja FBiH i Posavskog kantona

Elementi

Federacija BiH Posavski kanton Učešće kantona

u FBiH

2013 2014 2013 2014 2013 2014

Površina u km2 26.109 26.110 325 325 1,2 1,2

Stanovništvo (prisutno) u hilj. (procj. sred.

god.) 2.337 2.337 40 39 1,7 1,7

Poreski prihodi u mil. KM 262 283 2 2 0,8 0,7

Poreski prihodi po stanovniku u KM 112 121 56 57 50,0 47,1

Industrijska proizvodnja - indeks 107,4 100,1 67,7 107,5 0,9 1,0

Izvoz robe - u mil. KM 5.548 5.779 90 91 1,6 1,6

Uvoz robe - u mil. KM 9.833 10.354 125 123 1,3 1,2

Pokrivenosti uvoza izvozom u % 56,4 55,8 71,9 70,2 127,5 125,8

Trgovinski bilans u mil. KM (deficit) -4.285 -4.575 -35 -39 0,8 0,9

Zaposlenost - prosjek 435.113 443.587 5.600 5.660 1,3 1,3

Radno sposobno stanovništvo (15-64) 1.605.813 1.611.718 27.130 26.881 1,7 1,7

Radna snaga - broj 827.055 835.852 11.186 11.238 1,4 1,3

Stepen zaposlenosti u % 27,1 27,5 20,6 21,1 75,9 78,1

Stepen aktivnosti u % 51,5 51,9 41,2 41,8 80,1 80,5

Nezaposlenost – broj sa stanjem 31.12. 391.942 392.265 5.586 5.578 1,4 1,4

Stepen nezaposlenosti u % 47,4 46,9 49,9 49,6 105,3 105,7

Plata - prosječna u KM 835 833 690 693 82,6 83,2

Penzija - prosječna u KM 347 365 353 366 101,7 100,3

Broj penzionera 388.676 394.900 3.544 3.603 0,9 0,9

Broj poslovnih subjekata 101.320 101.475 1.570 1.553 1,5 1,5

Ostvarene investicije u nova stalna sredstva

u mil. KM 3.081 3.315 19,0 19,9 0,6 0,6

Stepen investiranja 18,3 19,3 8,6 8,9 47,7 46,2

Page 36: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

36 Tuzlanski kanton

TUZLANSKI KANTON U 2007. GODINI

KLADANJ

LUKAVAC

ŽIVINICE

BANOVI IĆ

Č

ĆELISREBRENIK

GRAANICA

Č

KALESIJA

SAPNA

TEO AKČ

DOBOJISTOK

GRADAAC

ČOsnovni podaciOsnovni podaci

494Investicije u mil. KM:

910Izvoz u mil. KM:

1.404Uvoz u mil KM:

4.368GDP per capita u KM:

2.170GDP u mil. KM:

625Neto plaća u KM:

187,6Gustina naseljenosti:

1.236Prirodni priraštaj:

496.830Stanovništvo:

382Naseljena mjesta:

13Općine:

2.649,0Površina u km2:

VELIKA KLADUŠA

CAZIN

BUŽIM

BIHAÆ

BOSANSKA KRUPA

BOSANSKI PETROVAC

SANSKI MOST

NOVI GRAD

KRUPA NA

UNI

SRPSKI SANSKI

MO

ST

PRIJEDOR

KOZARSKA DUBICA

GRADIŠKA

LAKTAŠIPRNJAVOR

BANJA LUKAČELINAC

KOTOR VAROŠ

SRBAC

DERVENTA

SRPSKI BROD

MODRI AČ

ODŽAK

VUKOSAVLJE

DOMALJEVAC-ŠAMAC

ORAŠJE

DOBOJ

TEŠANJ PETROVO

USORA

KLJUČ

DRVAR

BOSANSKO

GRAHOVO

GLAMOČ

LIVNO

TOMISLAVGRAD

POSUŠJE

ŠIROKI BRIJEG

GRUDE

LJUBUŠKI

ČITLUK

ČAPLJINASTOLAC

NEUM

RAV

NO

KUPRES

BUGOJNO

GORNJI VAKUF

FOJNICA

NOVI

TRAVNIK

TRAVNIKZENICA

JABLANICAKONJIC

PROZOR

KREŠEVO

HADŽI IĆ

VISOKO

KIS

ELJA

K

KAKANJ VAREŠ

ILIJAŠ

ŽEP EČ

ZAVIDOVI IĆ

MAGLAJ

VITEZOLOVO

KLADANJ

LUKAVAC

TUZLA

ŽIVINICE

BANOVI IĆ

Č

ĆELISREBRENIK

GRAANICA

Č

DONJI VUKUF

JAJCE

DO

BR

ET

II

Ć

TRNOVO

ILIDŽA

1 2

34

5

PALE

SOKOLAC

HAN PIJESAK

MILI IĆ

VLASENICA

ŠEKOVI IĆ

OSMACI

ZV

OR

NIK

BRATUNAC

KALESIJA

SAPNA

TEO AKČ

UGLJEVIKLOPARE

BIJELJINADOBOJISTOK

DOBOJJUG

GRADAAC

Č

PELAGI EVOČ

ŠAMACSR. ORAŠJE

MOSTAR SJEVER

MOSTAR

ZAPAD

MOSTAR

JUG

MOSTARJUGOZAPAD

MOSTARJUGOISTOK

MOSTAR STARI GRADMOSTAR CENTRALNA ZONA

FO AČGORAŽDE

ROGATICA

SREBRENICA

VIŠEGRAD

RUDO

Č ČAJNI E

SR.

GORAŽDE

SRBINJE

KALINOVIK

GACKONEVESINJE

BERKOVI IĆ

BILE AĆ

LJUBINJE

TREBINJE

TESLIÆ

KNEŽEVO

JEZERO

MRKONJIÆ

GRAD

ŠIPOVO

SR.

KUPRES

RIBNIKPETROVAC

SR.DRVAR

DISTRIKT BR KOČ

SR.MOSTAR

ŽEPA

1

10

8

7

9 5

6

4

3

2

PALE

2

Državna granica

Međuentitetska granica

Međukantonalna granica

Legenda:

TUZLANSKI KANTON

2014. godina

Osnovni podaci:

Površina u km2: 2.649

Općine: 13

Naseljena mjesta: 390

Stanovništvo: 499.144

Prirodni priraštaj: 530

Gustina naseljenosti: 188,4

Neto plaća u KM: 739

Poreski prihodi u mil. KM: 39

Poreski prihodi P/C u KM 78

Izvoz u mil. KM 1.128

Uvoz u mil. KM 1.399

Investicije u mil. KM 514

Page 37: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

37 Tuzlanski kanton

MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI U TUZLANSKOM KANTONU U 2014. GODINI

Prema podacima Porezne uprave FBiH, u 2014. godini u Federaciji BiH, ukupni poreski prihodi

svih kantona (porezi građana i porez na dohodak) iznose 282.553 hilj. KM, što je u odnosu na

prethodnu godinu više za 8,0 % (prihodi u 2013. godini su iznosili 261.651 hilj. KM), dok poreski

prihodi po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u FBiH iznose 121 KM i veći su za 8,0 % u

odnosu na prethodnu godinu.

U Tuzlanskom kantonu u 2014. godini ostvareni su poreski prihodi u iznosu od 39 mil. KM, što je

u odnosu na prošlu godinu više za 6,3%.

Poreski prihodi po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u Tuzlanskom kantonu iznose 78

KM, što je u odnosu na prošlu godinu više za 6,3%.

Dajemo pregled poreskih prihoda po općinama u kantonu kako slijedi:

Poreski prihodi u kantonu u 2014.¹ godini

Općine Stanovništvo

(prisutno) Prihodi u hilj. KM

Prihodi/PC u KM (po

glavi stan)

Prihodi/PC u KM (po glavi stan.)

FBiH = 100

Banovići 25.948 2.500 96 79,7

Čelić 13.624 535 39 32,5

Doboj - Istok 10.194 409 40 33,2

Gračanica 52.607 2.400 46 37,7

Gradačac 45.965 2.120 46 38,1

Kalesija 36.041 1.276 35 29,3

Kladanj 14.616 635 43 35,9

Lukavac 50.449 5.068 100 83,1

Sapna 12.676 187 15 12,2

Srebrenik 41.905 1.886 45 37,2

Teočak 7.314 236 32 26,7

Tuzla 131.634 18.020 137 113,2

Živinice 56.171 3.561 63 52,4

Tuzlanski 499.144 38.833 78 64,3

Federacija BiH 2.336.722 282.553 121 100,0

Obrazloženje stavke ¹ pogledati na strani 7.

U 2014. godini u FBiH ostvaren je rast fizičkog obima industrijske proizvodnje po stopi od 0,1%.

Učešće fizičkog obima industrijske proizvodnje u Tuzlanskom kantonu u industrijskoj proizvodnji

Federacije BiH iznosilo je 30,5%, dok je u ovom kantonu ostvaren rast fizičkog obima industrijske

proizvodnje po stopi od 4,2%.

Page 38: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

38 Tuzlanski kanton

Indeksi industrijske proizvodnja prema GIG, KD BiH 2010 u 2014. godini

2014/2013

Federacija BiH Tuzlanski

INDUSTRIJA - UKUPNO 100,1 104,2

PREMA GLAVNIM INDUSTRIJSKIM GRUPACIJAMA

Intermedijarni proizvodi 106,5 110,2

Energija 93,3 105,7

Kapitalni proizvodi 98,5 78,9

Trajni proizvodi za široku potrošnju 95,0 88,5

Netrajni proizvodi za široku potrošnju 102,4 105,7

PREMA PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD-A

Vađenje ruda i kamena 98,7 99,4

Prerađivačka industrija 103,7 107,4

Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba električnom

energijom i plinom 89,9 102,8

Obrazloženje stavki pogledati na strani 8.

U 2014. godini u Federaciji BiH ostvaren je izvoz u iznosu od 5.779 mil. KM što je za 4,2% više u

odnosu na izvoz u 2013. godini, dok je u TK izvoz iznosio 1.128 mil. KM ili 9,6 % više u odnosu

na prethodnu godinu. Izvoz TK učestvuje u ukupnom izvozu FBiH sa 19,5%.

U 2014. godini u Federaciji BiH ostvaren je uvoz u iznosu od 10.354 mil. KM ili 5,3% više u

odnosu na 2013. godinu, dok je u TK uvoz iznosio 1.399 mil. KM ili 10,3% više u odnosu na

prethodnu godinu. Uvoz TK učestvuje u ukupnom uvozu FBiH sa 13,5%.

Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2014. godini u FBiH iznosio je 55,8 % a u TK 80,6%.

Vanjskotrgovinska razmjena po općinama u kantonu u 2014. godini

Općine Vrijednost u hilj. KM Učešće u % Pokrivenost

uvoza

izvozom u %

Trgovinski

bilans u hilj. KM

(deficit) Izvoz Uvoz Izvoz Uvoz

Banovići 24.026 8.743 0,4 0,1 274,8 15.283

Čelić 1.531 5.433 0,0 0,1 28,2 -3.902

Doboj - Istok 12.437 22.971 0,2 0,2 54,1 -10.534

Gračanica 174.250 190.969 3,0 1,8 91,2 -16.719

Gradačac 296.122 309.462 5,1 3,0 95,7 -13.340

Kalesija 30.699 38.649 0,5 0,4 79,4 -7.950

Kladanj 23.363 9.778 0,4 0,1 238,9 13.585

Lukavac 368.380 310.570 6,4 3,0 118,6 57.810

Sapna 141 308 0,0 0,0 45,9 -167

Srebrenik 36.667 64.016 0,6 0,6 57,3 -27.349

Teočak 202 263 0,0 0,0 76,9 -61

Tuzla 118.995 312.936 2,1 3,0 38,0 -193.941

Živinice 40.898 124.485 0,7 1,2 32,9 -83.587

Tuzlanski 1.127.712 1.398.583 19,5 13,5 80,6 -270.871

Federacija BiH 5.778.901 10.353.991 100,0 100,0 55,8 -4.575.090

Izvor podataka: Uprava za indirektno oporezivanje BiH, posredovanjem Agencije za statistiku BiH

Page 39: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

39 Tuzlanski kanton

U 2014. godini u FBiH ostvaren je prosječan broj zaposlenih u iznosu od 443.587, što je u

odnosu na isti period prethodne godine viši za 1,9% ili 8.474.

U TK zaposlenost je iznosila 81.588 što je u odnosu na prethodnu godinu više za 861 ili 1,1%.

Broj zaposlenih u TK učestvuje u ukupnom broju zaposlenih u FBiH sa 18,4%.

Stepen zaposlenosti u TK po EU metodologiji, tačnije po metodologiji Međunarodne organizacije

rada (ILO) iznosi 23,9 % što je u odnosu na prethodnu godinu više za 0,3%.

Broj zaposlenih i stepen zaposlenosti po općinama u TK kantonu u 2014. godini daju se u

slijedećem pregledu:

Stepen zaposlenosti po općinama u kantonu u 2014. godini

Općine

Prosječan

broj

zaposlenih ²

Radno

sposobno³

Radna

snaga⁴

Stepen

zaposlenosti

u % ⁵

Stepen

aktivnosti u

% ⁶

Banovići 5.167 18.828 10.738 27,4 57,0

Čelić 878 9.750 3.613 9,0 37,1

Doboj - Istok 1.572 6.945 4.242 22,6 61,1

Gračanica 8.428 37.714 18.079 22,3 47,9

Gradačac 6.932 32.121 14.673 21,6 45,7

Kalesija 3.403 25.298 12.339 13,5 48,8

Kladanj 1.902 10.593 4.631 18,0 43,7

Lukavac 8.167 35.766 18.997 22,8 53,1

Sapna 597 8.998 3.218 6,6 35,8

Srebrenik 4.765 29.261 13.416 16,3 45,8

Teočak 438 4.929 2.292 8,9 46,5

Tuzla 31.284 93.263 51.844 33,5 55,6

Živinice 8.055 39.364 22.303 20,5 56,7

Tuzlanski 81.588 352.830 180.385 23,1 51,1

Federacija BiH 443.587 1.611.718 835.852 27,5 51,9

Obrazloženje stavki od ² do ⁶ pogledati na strani 11.

Registrovan broj nezaposlenih u FBiH sa stanjem na dan 31.12.2014. godine iznosi 392.265, što

je više za 0,1% u odnosu na 2013. godinu. Registrovana nezaposlenost u TK u 2014. godini na

kraju decembra iznosila je 98.797 lica koja traže zaposlenje, što je za 159 lica manje ili 0,2% u

odnosu na prethodnu godinu. Broj nezaposlenih u ukupnom broju nezaposlenih u FBiH iznosi

25,2%.

Stepen nezaposlenosti u odnosu na radnu snagu u FBiH u 2014. godini iznosio je 46,9%, a u TK

54,8%.

Dajemo pregled nezaposlenih po općinama u TK u 2014 godini:

Page 40: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

40 Tuzlanski kanton

Stepen nezaposlenosti po općinama u kantonu u 2014. godini

Općine Broj nezaposlenih Radna snaga⁷ Stepen

nezaposlenosti u % ⁸

Banovići 5.571 10.738 51,9

Čelić 2.735 3.613 75,7

Doboj - Istok 2.670 4.242 62,9

Gračanica 9.651 18.079 53,4

Gradačac 7.741 14.673 52,8

Kalesija 8.936 12.339 72,4

Kladanj 2.729 4.631 58,9

Lukavac 10.830 18.997 57,0

Sapna 2.621 3.218 81,4

Srebrenik 8.651 13.416 64,5

Teočak 1.854 2.292 80,9

Tuzla 20.560 51.844 39,7

Živinice 14.248 22.303 63,9

Tuzlanski 98.797 180.385 54,8

Federacija BiH 392.265 835.852 46,9

Obrazloženje stavki ⁷ i ⁸ pogledati na strani 13.

U 2014. godini u FBiH prosječna mjesečna isplaćena neto plaća iznosila je 833 KM ili 0,2%

manje u odnosu na prethodnu godinu. U TK prosječna plaća iznosila je 739 KM što je više za

0,1% u odnosu na 2013. godinu i što je 88,4% u odnosu na prosjek FBiH.

Plaće u TK po općinama u 2014. godini dajemo u slijedećoj tabeli:

Prosječna neto plaća u KM u kantonu u 2014. godini

Općine Prosječna neto plaća

u KM

Učešće FBiH

= 100

Banovići 836 100,3

Čelić 642 77,1

Doboj - Istok 524 62,9

Gračanica 536 64,3

Gradačac 580 69,6

Kalesija 615 73,8

Kladanj 638 76,6

Lukavac 757 90,9

Sapna 772 92,7

Srebrenik 613 73,6

Teočak 756 90,7

Tuzla 860 103,2

Živinice 715 85,8

Tuzlanski 739 88,6

Federacija BiH 833 100,0

Izvor podataka: Mjesečni statistički pregled po kantonima FBiH 2/15

Page 41: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

41 Tuzlanski kanton

Ukupan broj penzionera u FBiH u decembru 2014. godine iznosio je 394 900, što je za 1,6% više

nego u istom periodu prethodne godine.

U TK u decembru 2014. godine broj penzionera iznosio je 69.095 što je 2,1 % više nego

prethodne godine ili 17,5% od ukupnog broja penzionera u FBiH.

Broj penzionera i iznos penzija po općinama u kantonu u 2014. godini

Općine Broj

penzionera

Ukupan iznos

isplaćenih

penzija/mirovina

Prosječna

penzija/mirovina

u KM

Banovići 3.486 1.432.379 410,9

Čelić 891 278.299 312,3

Doboj - Istok 1.323 413.263 312,4

Gračanica 5.493 1.838.440 334,7

Gradačac 4.237 1.374.998 324,5

Kalesija 3.461 1.168.363 337,6

Kladanj 1.989 681.430 342,6

Lukavac 7.775 2.960.662 380,8

Sapna 717 195.409 272,5

Srebrenik 5.847 2.111.574 361,1

Teočak 731 217.527 297,6

Tuzla 24.799 10.489.930 423,0

Živinice 8.346 3.106.420 372,2

Tuzlanski 69.095 26.268.694 380,2

Federacija BiH 336.898 131.231.789 389,5

UKUPNO 394.900 144.163.714 365,1

Izvor podataka: Federalni zavod za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Mostar

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 42: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

42 Tuzlanski kanton

Vrste i iznos penzija po općinama u kantonima u 2014. godini

Općine

Vrste mirovine / penzije

Starosne Invalidske Obiteljske

Broj Iznos Prosječna

isplata Broj Iznos

Prosječna

isplata Broj Iznos

Prosječna

isplata

Banovići 1.676 809.248 482,8 539 187.638 348,1 1.271 435.492 342,6

Čelić 389 126.788 325,9 190 56.905 299,5 312 94.607 303,2

Doboj - Istok 536 182.984 341,4 280 80.920 289,0 507 149.359 294,6

Gračanica 2.208 849.123 384,6 1.362 404.068 296,7 1.923 585.248 304,3

Gradačac 1.915 687.779 359,2 827 239.859 290,0 1.495 447.360 299,2

Kalesija 1.203 469.724 390,5 892 280.339 314,3 1.366 418.299 306,2

Kladanj 761 285.824 375,6 489 162.568 332,4 739 233.038 315,3

Lukavac 3.353 1.468.350 437,9 1.362 474.654 348,5 3.060 1.017.658 332,6

Sapna 196 55.380 282,6 169 43.142 255,3 352 96.886 275,2

Srebrenik 2.237 957.870 428,2 1.222 389.034 318,4 2.388 764.669 320,2

Teočak 247 82.408 333,6 162 41.158 254,1 322 93.961 291,8

Tuzla 12.556 6.154.543 490,2 5.106 1.823.768 357,2 7.137 2.511.619 351,9

Živinice 3.054 1.367.878 447,9 2.107 703.644 334,0 3.185 1.034.898 324,9

Tuzlanski 30.331 13.497.901 445,0 14.707 4.887.697 332,3 24.057 7.883.095 327,7

Federacija BiH 163.538 72.888.819 445,7 67.989 23.187.624 341,0 105.371 35.155.347 333,6

Republika Srpska 4.753 1.249.935 263,0 1.905 532.058 279,3 3.834 1.127.286 294,0

Distrikt Brčko 1.841 679.433 369,1 1.117 348.902 312,4 1.679 525.551 313,0

UKUPNO BiH 170.132 74.818.186 439,8 71.011 24.068.584 338,9 110.884 36.808.185 332,0

UKUPNO

Inozemstvo 27.108 5.026.450 185,4 7.664 1.568.961 204,7 8.101 1.873.348 231,2

UKUPNO 197.240 79844636 404,8 78.675 25.637.545 325,9 118.985 38.681.533 325,1

Isplaćene zaostale mirovine 4.815.749

Isplaćene naknade za tjelesnu onesposobljenost 181.024

Plaćeni doprinos za zdra. osiguranje na mir. 1.750.947

Iznos za isplatu razlike za primatelje min. mirovine skupine 3 po Odluci Vlade FBiH 556.521

Ukupna sredstva za isplatu 151.467.956

Izvor podataka: Federalni zavod za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Mostar

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 43: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

43 Tuzlanski kanton

Prema statističkim podacima ukupan broj poslovnih subjekata u FBiH na dan 31.12.2014. godine

iznosio je 101.475 i viši je za 0,2 % u odnosu na prethodnu godinu. Ukupan broj poslovnih

subjekata u TK iznosio je 19.470 i viši je za 341 ili 1,8% u odnosu na prethodnu godinu. Broj

poslovnih subjekata u TK učestvuje u ukupnom broju poslovnih subjekata u Federaciji BiH sa

19,2%.

Broj registrovanih pravnih osoba iznosio je 51.875 u Federaciji BiH, što je više za 1.250 ili 2,5% u

odnosu na 2013. godinu, dok je u TK broj registrovanih iznosio 8 566, što je u odnosu na

prethodnu godinu više za 160 ili 1,9%. Broj registrovanih pravnih osoba u TK učestvuje u

ukupnom broju registrovanih pravnih osoba u Federaciji BiH sa 16,5%.

Broj registrovanih fizičkih lica – obrtnika sa stanjem na dan 31.12.2014. godine iznosio je 49.600

u FBiH, što je manje za 1.095 ili 2,2% u odnosu na prethodnu godinu, dok je u TK broj

registrovanih obrtnika iznosio 10.904 što je više za 181 ili 1,7% u odnosu na 2013. godinu. Broj

registrovanih fizičkih lica - obrtnika u TK učestvuje u ukupnom broju registrovanih fizičkih lica -

obrtnika u Federaciji BiH sa 22,0%.

Broj registrovanih poslovnih subjekata u TK po općinama daje se u slijedećem pregledu:

Struktura poslovnih subjekata u kantonu za 2014. godinu

stanje 31. 12. 2014.

Općine

Broj preduzeća

Ukupno Pravna lica U sastavu

pravnih lica

Fizička lica

obrtnici

Banovići 748 294 198 454

Čelić 385 155 91 230

Doboj - Istok 374 178 135 196

Gračanica 1.924 757 539 1.167

Gradačac 1.999 828 524 1.171

Kalesija 927 388 324 539

Kladanj 647 245 128 402

Lukavac 1.906 605 454 1.301

Sapna 234 105 94 129

Srebrenik 1.335 707 521 628

Teočak 226 74 43 152

Tuzla 6.954 3.476 1.976 3.478

Živinice 1.811 754 507 1.057

Tuzlanski 19.470 8.566 5.534 10.904

Federacija BiH 101.475 51.875 27.840 49.600

Izvor podataka: FZS

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 44: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

44 Tuzlanski kanton

Osnovni indikatori razvoja FBiH i Tuzlanskog kantona

Elementi

Federacija BiH Tuzlanski kanton Učešće kantona

u FBiH

2013 2014 2013 2014 2013 2014

Površina u km2 26.109 26.110 2.649 2.649 10,1 10,1

Stanovništvo (prisutno) u hilj. (procj. sred.

god.) 2.337 2.337 499 499 21,4 21,4

Poreski prihodi u mil. KM 262 283 37 39 14,1 13,8

Poreski prihodi po stanovniku u KM 112 121 73 78 65,2 64,5

Industrijska proizvodnja - indeks 107,4 100,1 102,7 104,2 30,5 32,0

Izvoz robe - u mil. KM 5.548 5.779 1.029 1.128 18,5 19,5

Uvoz robe - u mil. KM 9.833 10.354 1.268 1.399 12,9 13,5

Pokrivenosti uvoza izvozom u % 56,4 55,8 81,2 80,6 143,9 144,4

Trgovinski bilans u mil. KM (deficit) -4.285 -4.575 -239 -271 5,6 5,9

Zaposlenost - prosjek 435.113 443.587 80.727 81.588 18,6 18,7

Radno sposobno stanovništvo (15-64) 1.605.813 1.611.718 350.119 352.830 21,8 21,9

Radna snaga - broj 827.055 835.852 179.683 180.385 21,7 21,6

Stepen zaposlenosti u % 27,1 27,5 23,1 23,1 84,8 78,1

Stepen aktivnosti u % 51,5 51,9 51,3 51,1 99,7 98,5

Nezaposlenost – broj sa stanjem 31.12. 391.942 392.265 98.956 98.797 25,2 25,2

Stepen nezaposlenosti u % 47,4 46,9 55,1 54,8 116,2 116,8

Plata - prosječna u KM 835 833 738 739 88,4 83,2

Penzija - prosječna u KM 347 365 361 380 104,0 100,3

Broj penzionera 388.676 394.900 67.669 69.095 17,4 17,5

Broj poslovnih subjekata 101.320 101.475 19.129 19.470 18,9 19,2

Ostvarene investicije u nova stalna sredstva u mil. KM

3.081 3.315 478 514 15,5 15,5

Stepen investiranja 18,2 19,3 18,1 19,2 99,3 99,4

Page 45: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

45 Zeničko - dobojski kanton

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON U 2007.GODINI

Osnovni podaciOsnovni podaci

504Investicije u mil. KM:

904Izvoz u mil. KM:

1.219Uvoz u mil KM:

4.854GDP per capita u KM:

1.950GDP u mil. KM:

543Neto plaća u KM:

120,2Gustina naseljenosti:

637Prirodni priraštaj:

401.796Stanovništvo:

619Naseljena mjesta:

12Općine:

3343,3Površina u km2:

VELIKA KLADUŠA

CAZIN

BUŽIM

BIHAÆ

BOSANSKA KRUPA

BOSANSKI PETROVAC

SANSKI MOST

NOVI GRAD

KRUPA NA

UNI

SRPSKI SANSKI

MO

ST

PRIJEDOR

KOZARSKA DUBICA

GRADIŠKA

LAKTAŠIPRNJAVOR

BANJA LUKAČELINAC

KOTOR VAROŠ

SRBAC

DERVENTA

SRPSKI BROD

MODRI AČ

ODŽAK

VUKOSAVLJE

DOMALJEVAC-ŠAMAC

ORAŠJE

DOBOJ

TEŠANJ PETROVO

USORA

KLJUČ

DRVAR

BOSANSKO

GRAHOVO

GLAMOČ

LIVNO

TOMISLAVGRAD

POSUŠJE

ŠIROKI BRIJEG

GRUDE

LJUBUŠKI

ČITLUK

ČAPLJINASTOLAC

NEUM

RAV

NO

KUPRES

BUGOJNO

GORNJI VAKUF

FOJNICA

NOVI

TRAVNIK

TRAVNIKZENICA

JABLANICAKONJIC

PROZOR

KREŠEVO

HADŽI IĆ

VISOKO

KIS

ELJA

K

KAKANJ VAREŠ

ILIJAŠ

ŽEP EČ

ZAVIDOVI IĆ

MAGLAJ

VITEZOLOVO

KLADANJ

LUKAVAC

TUZLA

ŽIVINICE

BANOVI IĆ

Č

ĆELISREBRENIK

GRAANICA

Č

DONJI VUKUF

JAJCE

DO

BR

ETI

TRNOVO

ILIDŽA

1 2

34

5

PALE

SOKOLAC

HAN PIJESAK

MILI IĆ

VLASENICA

ŠEKOVI IĆ

OSMACI

ZV

OR

NIK

BRATUNAC

KALESIJA

SAPNA

TEO AKČ

UGLJEVIKLOPARE

BIJELJINADOBOJISTOK

DOBOJJUG

GRADAAC

Č

PELAGI EVOČ

ŠAMACSR. ORAŠJE

MOSTAR SJEVER

MOSTAR

ZAPAD

MOSTAR

JUG

MOSTARJUGOZAPAD

MOSTARJUGOISTOK

MOSTAR STARI GRADMOSTAR CENTRALNA ZONA

FO AČGORAŽDE

ROGATICA

SREBRENICA

VIŠEGRAD

RUDO

Č ČAJNI E

SR.

GORAŽDE

SRBINJE

KALINOVIK

GACKONEVESINJE

BERKOVI IĆ

BILE AĆ

LJUBINJE

TREBINJE

TESLIÆ

KNEŽEVO

JEZERO

MRKONJIÆ

GRAD

ŠIPOVO

SR.

KUPRES

RIBNIKPETROVAC

SR.DRVAR

DISTRIKT BR KOČ

SR.MOSTAR

ŽEPA

1

10

8

7

9 5

6

4

3

2

PALE

2

TEŠANJ

USORA

ZENICA

VISOKO

KAKANJ VAREŠ

ŽEP EČ

ZAVIDOVI IĆ

MAGLAJ

OLOVO

DOBOJJUG

4

Državna granica

Međuentitetska granica

Međukantonalna granica

Legenda:

BREZA

ZENIČKO - DOBOJSKI KANTON

2014. godina

Osnovni podaci

Površina u km2: 3.343,3

Općine: 12

Naseljena mjesta: 619

Stanovništvo: 397.813

Prirodni priraštaj: 74

Gustina naseljenosti: 119,0

Neto plaća u KM: 726

Poreski prihodi u mil. KM: 42

Poreski prihodi P/C u KM 105

Izvoz u mil. KM 1.668

Uvoz u mil. KM 1.614

Investicije u mil. KM 444

Page 46: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

46 Zeničko - dobojski kanton

MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU U 2014. GODINI

Prema podacima Porezne uprave FBiH, u 2014. godini u Federaciji BiH, ukupni poreski prihodi

svih kantona (porezi građana i porez na dohodak) iznose 282.553 hilj. KM, što je u odnosu na

prethodnu godinu više za 8,0 % (prihodi u 2013. godini su iznosili 261.651 hilj. KM), dok poreski

prihodi po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u FBiH iznose 121 KM i veći su za 8,0 % u

odnosu na prethodnu godinu.

U Zeničko - dobojskom kantonu u 2014. godini ostvareni su poreski prihodi u iznosu od 42 mil.

KM, što je u odnosu na prošlu godinu više za 6,4%.

Poreski prihodi po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u Zeničko dobojskom kantonu

iznose 105 KM, što je u odnosu na prošlu godinu više za 6,7%.

Dajemo pregled poreskih prihoda po općinama u kantonu:

Poreski prihodi u kantonu u 2014. godini

Općine Stanovništvo

(prisutno) Prihodi u hilj. KM

Prihodi/PC u KM (po glavi

stan)

Prihodi/PC u KM (po glavi stan.)

FBiH = 100

Breza 13.787 2.141 155 128,4

Doboj - Jug 4.939 447 91 74,8

Kakanj 43.066 5.653 131 108,6

Maglaj 23.267 2.006 86 71,3

Olovo 11.546 880 76 63,0

Tešanj 48.629 3.916 81 66,6

Usora 6.839 370 54 44,7

Vareš 9.877 816 83 68,3

Visoko 40.156 4.348 108 89,5

Zavidovići 37.614 1.989 53 43,7

Zenica 127.034 17.337 136 112,9

Žepče 31.059 1.882 61 50,1

Zeničko - dobojski 397.813 41.785 105 86,9

FBiH 2.336.722 282.553 121 100,0

Obrazloženje stavke ¹ pogledati na strani 7.

U 2014. godini u FBiH ostvaren je rast fizičkog obima industrijske proizvodnje po stopi od 0,1%.

Učešće fizičkog obima industrijske proizvodnje u Zeničko-dobojskom kantonu u industrijskoj

proizvodnji Federacije BiH iznosilo je 19,7%, dok je u ovom kantonu ostvaren pad fizičkog obima

industrijske proizvodnje za 4,1%.

Page 47: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

47 Zeničko - dobojski kanton

Indeksi industrijske proizvodnja prema GIG, KD BiH 2010 u 2014. godini

2014/2013

Federacija BiH Zeničko - dobojski

INDUSTRIJA - UKUPNO 100,1 95,9

PREMA GLAVNIM INDUSTRIJSKIM GRUPACIJAMA

Intermedijarni proizvodi 106,5 97,8

Energija 93,3 89,6

Kapitalni proizvodi 98,5 107,1

Trajni proizvodi za široku potrošnju 95,0 32,9

Netrajni proizvodi za široku potrošnju 102,4 99,4

PREMA PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD-a

Vađenje ruda i kamena 98,7 97,7

Prerađivačka industrija 103,7 97,8

Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba električnom

energijom i plinom 89,9 85,5

Obrazloženje stavki pogledati na strani 8.

U 2014. godini u Federaciji BiH ostvaren je izvoz u iznosu od 5.779 mil. KM što je za 4,2% više u

odnosu na izvoz u 2013. godini, dok je u ZDK izvoz iznosio 1.668 mil. KM ili 3,9% više u odnosu

na prethodnu godinu. Izvoz ZDK učestvuje u ukupnom izvozu FBiH sa 28,9%.

U 2014. godini u Federaciji BiH ostvaren je uvoz u iznosu od 10.354 mil. KM ili 5,3% više u

odnosu na 2013. godinu, dok je u ZDK uvoz iznosio 1.614 mil. KM ili 8,8 % više u odnosu na

prethodnu godinu. Uvoz ZDK učestvuje u ukupnom uvozu FBiH sa 15,6%.

Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2014. godini u FBiH iznosio je 55,8 % a u ZDK 103,4%.

Vanjskotrgovinska razmjena po općinama u kantonu u 2014. godini

Općine Vrijednost u hilj.KM Učešće u % Pokrivenost

uvoza

izvozom u %

Trgovinski

bilans u hilj.

KM (deficit) Izvoz Uvoz Izvoz Uvoz

Breza 7.694 39.157 0,1 0,4 19,7 -31.463

Doboj - Jug 10.584 47.294 0,2 0,5 22,4 -36.710

Kakanj 13.369 117.957 0,2 1,1 11,3 -104.588

Maglaj 127.046 53.141 2,2 0,5 239,1 73.905

Olovo 29.650 27.208 0,5 0,3 109,0 2.442

Tešanj 352.873 310.373 6,1 3,0 113,7 42.500

Usora 14.793 12.372 0,3 0,1 119,6 2.421

Vareš 8.046 3.355 0,1 0,0 239,8 4.691

Visoko 522.139 558.508 9,0 5,4 93,5 -36.369

Zavidovići 40.347 23.053 0,7 0,2 175,0 17.294

Zenica 477.222 345.553 8,3 3,3 138,1 131.669

Žepče 64.147 75.605 1,1 0,7 84,8 -11.458

Zeničko - dobojski 1.667.912 1.613.576 28,9 15,6 103,4 54.336

Federacija BiH 5.778.901 10.353.991 100,0 100,0 55,8 -4.575.090

Izvor: Uprava za indirektno oporezivanje BiH, posredovanjem Agencije za statistiku BiH

Page 48: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

48 Zeničko - dobojski kanton

U 2014. godini u FBiH ostvaren je prosječan broj zaposlenih u iznosu od 443.587, što je u

odnosu na isti period prethodne godine više za 1,9% ili 8.474.

U ZDK zaposlenost je iznosila 69.668 što je u odnosu na prethodnu godinu više za 1.114 ili 1,6%.

Broj zaposlenih u ZDK učestvuje u ukupnom broju zaposlenih u FBiH sa 15,7%.

Stepen zaposlenosti u USK po EU metodologiji, tačnije po metodologiji Međunarodne

organizacije rada (ILO) iznosi 25,0 % što je u odnosu na prethodnu godinu više za 1,3%.

Broj zaposlenih i stepen zaposlenosti po općinama u ZDK kantonu u 2014. godini daju se u

slijedećem pregledu:

Stepen zaposlenosti po općinama u kantonu u 2014. godini

Općine

Prosječan

broj

zaposlenih ²

Radno

sposobno³

Radna

snaga⁴

Stepen

zaposlenosti

u % ⁵

Stepen

aktivnosti

u % ⁶

Breza 2.934 9.663 4.916 30,4 50,9

Doboj - Jug 959 3.564 1.971 26,9 55,3

Kakanj 6.768 30.801 13.786 22,0 44,8

Maglaj 3.621 16.039 8.762 22,6 54,6

Olovo 1.771 7.857 3.735 22,5 47,5

Tešanj 10.078 35.490 17.930 28,4 50,5

Usora 723 4.708 1.715 15,4 36,4

Vareš 1.320 6.359 2.633 20,8 41,4

Visoko 8.581 28.026 16.404 30,6 58,5

Zavidovići 3.642 26.440 11.046 13,8 41,8

Zenica 24.694 87.892 47.664 28,1 54,2

Žepče 4.577 21.750 9.568 21,0 44,0

Zeničko - dobojski 69.668 278.589 140.130 25,0 50,3

Federacija BiH 443.587 1.611.718 835.852 27,5 51,9

Obrazloženje stavki od ² do ⁶ pogledati na strani 11.

Registrovan broj nezaposlenih u FBiH sa stanjem na dan 31.12.2014. godine iznosi 392.265, što

je više za 0,1% u odnosu na 2013. godinu. Registrovana nezaposlenost u ZDK u 2014. godini na

kraju decembra iznosila je 70.462 lica koja traže zaposlenje, što je manje za 316 ili 0,4% u

odnosu na prethodnu godinu. Broj nezaposlenih u ukupnom broju nezaposlenih u FBiH iznosi

18,0%.

Stepen nezaposlenosti u odnosu na radnu snagu u FBiH u 2014. godini iznosio je 46,9%, a u

ZDK 50,3%.

Dajemo pregled nezaposlenih po općinama u ZDK u 2014. godini:

Page 49: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

49 Zeničko - dobojski kanton

Stepen nezaposlenosti po općinama u kantonu u 2014. godini

Općine Broj

nezaposlenih

Radna

snaga⁷

Stepen

nezaposlenosti u % ⁸

Breza 1.982 4.916 40,3

Doboj - Jug 1.012 1.971 51,3

Kakanj 7.018 13.786 50,9

Maglaj 5.141 8.762 58,7

Olovo 1.964 3.735 52,6

Tešanj 7.852 17.930 43,8

Usora 992 1.715 57,8

Vareš 1.313 2.633 49,9

Visoko 7.823 16.404 47,7

Zavidovići 7.404 11.046 67,0

Zenica 22.970 47.664 48,2

Žepče 4.991 9.568 52,2

Zeničko - dobojski 70.462 140.130 50,3

Federacija BiH 392.265 835.852 46,9

Obrazloženje stavki ⁷ i ⁸ pogledati na strani 13.

U 2014. godini u FBiH prosječna mjesečna isplaćena neto plaća iznosila je 833 KM ili 0,2%

manje u odnosu na prethodnu godinu. U ZDK prosječna plaća iznosila je 726 KM što je manje za

0,8% u odnosu na 2013. godini i što je 87,1% u odnosu na prosjek FBiH.

Plaće u ZDK po općinama u 2014. godini dajemo u slijedećoj tabeli:

Prosječna neto plaća u KM u kantonu u 2014. godini

Općine Prosječna neto

plaća u KM

Učešće FBiH =

100

Breza 845 101,4

Doboj - Jug 539 64,7

Kakanj 980 117,6

Maglaj 651 78,2

Olovo 602 72,3

Tešanj 571 68,5

Usora 730 87,6

Vareš 687 82,5

Visoko 532 63,9

Zavidovići 630 75,6

Zenica 834 100,1

Žepče 559 67,1

Zeničko - dobojski 726 87,1

Federacija BiH 833 100,0

Izvor podataka: Mjesečni statistički pregled po kantonima FBiH 2/15

Page 50: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

50 Zeničko - dobojski kanton

Ukupan broj penzionera u FBiH u decembru 2014. godine iznosio je 394.900, što je za 1,6% više

nego u istom periodu prethodne godine.

U ZDK broj penzionera u decembru 2014. godine iznosio je 59.714 što je 2,2% više ili 15,1 od

ukupnog broja penzionera u FBiH.

Broj penzionera i iznos penzija po općinama u kantonu u 2014. godini

Općine Broj

penzionera

Ukupan iznos

isplaćenih

penzija/mirovina

Prosječna

penzija/mirovina

u KM

Breza 2.829 1.119.082 395,6

Doboj - Jug 942 311.707 330,9

Kakanj 5.685 2.321.450 408,3

Maglaj 3.290 1.126.021 342,3

Olovo 1.989 716.298 360,1

Tešanj 4.727 1.577.945 333,8

Usora 434 140.041 322,7

Vareš 2.079 769.537 370,1

Visoko 7.200 2.735.404 379,9

Zavidovići 5.438 1.868.276 343,6

Zenica 21.291 8.455.184 397,1

Žepče 3.810 1.326.492 348,2

Zeničko - dobojski 59.714 22.467.437 376,3

Federacija BiH 336.898 131.231.789 389,5

UKUPNO 394.900 144.163.714 365,1

Izvor podataka: Federalni zavod za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Mostar

Page 51: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

51 Zeničko - dobojski kanton

Vrste i iznos penzija po općinama u kantonima u 2014. godini

Općine

Vrste mirovine / penzije

Starosne Invalidske Obiteljske

Broj Iznos Prosječna

isplata Broj Iznos

Prosječna

isplata Broj Iznos

Prosječna

isplata

Breza 1.522 674.400 443,1 379 133.145 351,3 928 311.537 335,7

Doboj - Jug 372 135.772 365,0 192 60.131 313,2 378 115.803 306,4

Kakanj 3.065 1.439.368 469,6 617 210.106 340,5 2.003 671.975 335,5

Maglaj 1.610 593.892 368,9 500 159.943 319,9 1.180 372.186 315,4

Olovo 981 382.152 389,6 303 103.674 342,2 705 230.472 326,9

Tešanj 2.312 851.824 368,4 910 271.886 298,8 1.505 454.235 301,8

Usora 184 68.400 371,7 71 21.609 304,4 179 50.032 279,5

Vareš 1.088 440.432 404,8 263 88.890 338,0 728 240.215 330,0

Visoko 3.644 1.514.636 415,7 1.507 516.124 342,5 2.049 704.644 343,9

Zavidovići 2.556 939.916 367,7 1.188 388.543 327,1 1.694 539.818 318,7

Zenica 11.626 5.138.879 442,0 3.864 1.337.136 346,0 5.801 1.979.169 341,2

Žepče 1.810 697.994 385,6 677 215.326 318,1 1.323 413.172 312,3

Zeničko - dobojski 30.770 12.877.665 418,5 10.471 3.506.514 334,9 18.473 6.083.258 329,3

Federacija BiH 163.538 72.888.819 445,7 67.989 23.187.624 341,0 105.371 35.155.347 333,6

Republika Srpska 4.753 1.249.935 263,0 1.905 532.058 279,3 3.834 1.127.286 294,0

Distrikt Brčko 1.841 679.433 369,1 1.117 348.902 312,4 1.679 525.551 313,0

UKUPNO BiH 170.132 74.818.186 439,8 71.011 24.068.584 338,9 110.884 36.808.185 332,0

UKUPNO Inozemstvo 27.108 5.026.450 185,4 7.664 1.568.961 204,7 8.101 1.873.348 231,2

UKUPNO 197.240 79.844.636 404,8 78.675 25.637.545 325,9 118.985 38.681.533 325,1

Isplaćene zaostale mirovine 4.815.749

Isplaćene naknade za tjelesnu onesposobljenost 181.024

Plaćeni doprinos za zdra. osiguranje na mir. 1.750.947

Iznos za isplatu razlike za primatelje min. mirovine skupine 3 po Odluci Vlade FBiH 556.521

Ukupna sredstva za isplatu 151.467.956

Izvor podataka: Federalni zavod za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Mostar

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 52: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

52 Zeničko - dobojski kanton

Prema statističkim podacima ukupan broj poslovnih subjekata u FBiH na dan 31.12.2014. godine

iznosio je 101.475 i viši je za 0,2 % u odnosu na prethodnu godinu. Ukupan broj poslovnih

subjekata u ZDK iznosio je 12.367 i manji je za 306 ili 2,4% u odnosu na prethodnu godinu. Broj

poslovnih subjekata u USK učestvuje u ukupnom broju poslovnih subjekata u Federaciji BiH sa

12,2%.

Broj registrovanih pravnih osoba iznosio je 51.875 u Federaciji BiH, što je više za 1.250 ili 2,5% u

odnosu na 2013. godinu, dok je u ZDK broj registrovanih iznosio 6.085, što je u odnosu na

prethodnu godinu više za 106 ili 1,8%. Broj registrovanih pravnih osoba u ZDK učestvuje u

ukupnom broju registrovanih pravnih osoba u Federaciji BiH sa 11,7%.

Broj registrovanih fizičkih lica – obrtnika sa stanjem na dan 31.12.2014. godine iznosio je 49.600

u FBiH, što je manje za 1.095 ili 2,2% u odnosu na prethodnu godinu, dok je u ZDK broj

registrovanih obrtnika iznosio 6.282 što je manje za 412 ili 6,2% u odnosu na 2013. godinu. Broj

registrovanih fizičkih lica-obrtnika u ZDK učestvuje u ukupnom broju registrovanih fizičkih lica -

obrtnika u Federaciji BiH sa 12,7%.

Broj registrovanih poslovnih subjekata u ZDK po općinama daje se u slijedećem pregledu:

Struktura poslovnih subjekata u kantonu za 2014. godinu

stanje 31. 12. 2014.

Općine

Broj preduzeća

Ukupno Pravna lica U sastavu

pravnih lica

Fizička lica

obrtnici

Breza 432 211 155 221

Doboj - Jug 270 141 90 129

Kakanj 1.044 473 310 571

Maglaj 659 327 201 332

Olovo 301 166 105 135

Tešanj 1.663 843 460 820

Usora 230 156 59 74

Vareš 369 170 121 199

Visoko 1.994 777 497 1.217

Zavidovići 778 414 290 364

Zenica 3.764 1.897 1.313 1.867

Žepče 863 510 351 353

Zeničko-dobojski 12.367 6.085 3.952 6.282

Federacija BiH 101.475 51.875 27.840 49.600

Izvor podataka: FZS

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 53: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

53 Zeničko - dobojski kanton

Osnovni indikatori razvoja FBiH i Zeničko – dobojskog kantona

Elementi

Federacija BiH Zeničko - dobojski

kanton

Učešće kantona

u FBiH

2013 2014 2013 2014 2013 2014

Površina u km2 26.109 26.110 3.343 3.343 12,8 12,8

Stanovništvo (prisutno) u hilj. (procj. sred.

god.) 2.337 2.337 399 398 17,1 17,0

Poreski prihodi u mil. KM 262 283 39 42 14,9 14,8

Poreski prihodi po stanovniku u KM 112 121 98 105 87,5 86,8

Industrijska proizvodnja - indeks 107,4 100,1 102,0 95,9 19,7 19,0

Izvoz robe - u mil. KM 5.548 5.779 1.606 1.668 28,9 28,9

Uvoz robe - u mil. KM 9.833 10.354 1.494 1.614 15,2 15,6

Pokrivenosti uvoza izvozom u % 56,4 55,8 107,5 103,4 190,6 185,3

Trgovinski bilans u mil. KM (deficit) -4.285 -4.575 112. 54 -2,6 -1,2

Zaposlenost - prosjek 435.113 443.587 68.554 69.668 15,8 16,0

Radno sposobno stanovništvo (15-64) 1.605.813 1.611.718 277.762 278.589 17,3 17,3

Radna snaga - broj 827.055 835.852 139.332 140.130 16,8 16,8

Stepen zaposlenosti u % 27,1 27,5 24,7 25,0 90,7

Stepen aktivnosti u % 51,5 51,9 50,2 50,3 97,4 96,9

Nezaposlenost – broj sa stanjem 31.12. 391.942 392.265 70.778 70.462 18,1 18,0

Stepen nezaposlenosti u % 47,4 46,9 50,8 50,3 107,2 107,2

Plata - prosječna u KM 835 833 731 726 87,5 87,2

Penzija - prosječna u KM 347 365 358 376 103,2 103,0

Broj penzionera 388.676 394.900 58.438 59.714 15,0 15,1

Broj poslovnih subjekata 101.320 101.475 12.673 12.367 12,5 12,2

Ostvarene investicije u nova stalna sredstva u mil. KM

3.081 3.315 413 444 13,4 13,4

Stepen investiranja 18,2 19,3 17,2 18,2 94,4 94,4

Page 54: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

54 Bosansko - podrinjski kanton

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON U 2007. GODINI

Osnovni podaciOsnovni podaci

22Investicije u mil. KM:

67Izvoz u mil. KM:

56Uvoz u mil KM:

4.896GDP per capita u KM:

165GDP u mil. KM:

599Neto plaća u KM:

66,7Gustina naseljenosti:

-91Prirodni priraštaj:

33.662Stanovništvo:

186Naseljena mjesta:

3Općine:

504,6Površina u km2:

VELIKA KLADUŠA

CAZIN

BUŽIM

BIHAÆ

BOSANSKA KRUPA

BOSANSKI PETROVAC

SANSKI MOST

NOVI GRAD

KRUPA NA

UNI

SRPSKI SANSKI

MO

ST

PRIJEDOR

KOZARSKA DUBICA

GRADIŠKA

LAKTAŠIPRNJAVOR

BANJA LUKAČELINAC

KOTOR VAROŠ

SRBAC

DERVENTA

SRPSKI BROD

MODRI AČ

ODŽAK

VUKOSAVLJE

DOMALJEVAC-ŠAMAC

ORAŠJE

DOBOJ

TEŠANJ PETROVO

USORA

KLJUČ

DRVAR

BOSANSKO

GRAHOVO

GLAMOČ

LIVNO

TOMISLAVGRAD

POSUŠJE

ŠIROKI BRIJEG

GRUDE

LJUBUŠKI

ČITLUK

ČAPLJINASTOLAC

NEUM

RAV

NO

KUPRES

BUGOJNO

GORNJI VAKUF

FOJNICA

NOVI

TRAVNIK

TRAVNIKZENICA

JABLANICAKONJIC

PROZOR

KREŠEVO

HADŽI IĆ

VISOKO

KIS

ELJA

K

KAKANJ VAREŠ

ILIJAŠ

ŽEP EČ

ZAVIDOVI IĆ

MAGLAJ

VITEZOLOVO

KLADANJ

LUKAVAC

TUZLA

ŽIVINICE

BANOVI IĆ

Č

ĆELISREBRENIK

GRAANICA

Č

DONJI VUKUF

JAJCE

DO

BR

ETI

TRNOVO

ILIDŽA

1 2

34

5

PALE

SOKOLAC

HAN PIJESAK

MILI IĆ

VLASENICA

ŠEKOVI IĆ

OSMACI

ZV

OR

NIK

BRATUNAC

KALESIJA

SAPNA

TEO AKČ

UGLJEVIKLOPARE

BIJELJINADOBOJISTOK

DOBOJJUG

GRADAAC

Č

PELAGI EVOČ

ŠAMACSR. ORAŠJE

MOSTAR SJEVER

MOSTAR

ZAPAD

MOSTAR

JUG

MOSTARJUGOZAPAD

MOSTARJUGOISTOK

MOSTAR STARI GRADMOSTAR CENTRALNA ZONA

FO AČGORAŽDE

ROGATICA

SREBRENICA

VIŠEGRAD

RUDO

Č ČAJNI E

SR.

GORAŽDE

SRBINJE

KALINOVIK

GACKONEVESINJE

BERKOVI IĆ

BILE AĆ

LJUBINJE

TREBINJE

TESLIÆ

KNEŽEVO

JEZERO

MRKONJIÆ

GRAD

ŠIPOVO

SR.

KUPRES

RIBNIKPETROVAC

SR.DRVAR

DISTRIKT BR KOČ

SR.MOSTAR

ŽEPA

1

10

8

7

9 5

6

4

3

2

PALE

2

FO AČGORAŽDE

PALE

Državna granica

Međuentitetska granica

Međukantonalna granica

Legenda:

BOSANSKO - PODRINJSKI KANTON

2014. godina

Osnovni podaci

Površina u km2: 504,6

Općine: 3

Naseljena mjesta: 191

Stanovništvo: 32.390

Prirodni priraštaj: -33

Gustina naseljenosti: 64,2

Neto plaća u KM: 751

Poreski prihodi u mil. KM: 3

Poreski prihodi P/C u KM 98

Izvoz u mil. KM 136

Uvoz u mil. KM 101

Investicije u mil. KM 36

Page 55: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

55 Bosansko - podrinjski kanton

MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI U BOSANSKO-PODRINJSKOM KANTONU U 2014. G.

Prema podacima Porezne uprave FBiH, u 2014. godini u Federaciji BiH, ukupni poreski prihodi

svih kantona (porezi građana i porez na dohodak) iznose 282.553 hilj. KM, što je u odnosu na

prethodnu godinu više za 8,0 % (prihodi u 2013. godini su iznosili 261.651 hilj. KM), dok poreski

prihodi po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u FBiH iznose 121 KM i veći su za 8,0 % u

odnosu na prethodnu godinu.

U Bosansko - podrinjskom kantonu u 2014. godini ostvareni su poreski prihodi u iznosu od 3 mil.

KM, što je u odnosu na prošlu godinu manje za 3,3%.

Poreski prihodi po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u Bosansko-podrinjskom kantonu

iznose 98 KM, što je u odnosu na prošlu godinu manje za 3,2%.

Dajemo pregled poreskih prihoda po općinama u kantonu kako slijedi:

Poreski prihodi u kantonu u 2014.¹ godini

Općine Stanovništvo

(prisutno) Prihodi u hilj. KM

Prihodi/PC u KM (po glavi

stan)

Prihodi/PC u KM (po glavi

stan.) FBiH = 100

Foča 1.691 77 46 37,7

Goražde 29.623 3.028 102 84,5

Pale 1.076 72 67 55,3

Bosansko - podrinjski 32.390 3.177 98 81,1

Federacija BiH 2.336.722 282.553 121 100,0

Obrazloženje stavke ¹ pogledati na strani 7.

U 2014. godini u FBiH ostvaren je rast fizičkog obima industrijske proizvodnje po stopi od 0,1%.

Učešće fizičkog obima industrijske proizvodnje u Bosansko-podrinjskom kantonu u industrijskoj

proizvodnji Federacije iznosilo je 1,0%, dok je u ovom kantonu ostvaren rast fizičkog obima

industrijske proizvodnje po stopi od 17,0%.

Indeksi industrijske proizvodnja prema GIG, KD BiH 2010 u 2014. godini

2014/2013

Federacija BiH Bosanski - podrinjski

INDUSTRIJA - UKUPNO 100,1 117,0

PREMA GLAVNIM INDUSTRIJSKIM GRUPACIJAMA

Intermedijarni proizvodi 106,5 128,8

Energija 93,3 96,4

Netrajni proizvodi za široku potrošnju 98,5 110,8

PREMA PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD-a

Vađenje ruda i kamena 98,7 201,1

Prerađivačka industrija 103,7 117,5

Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba električnom

energijom i plinom 89,9 96,4

Obrazloženje stavki pogledati na strani 8.

Page 56: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

56 Bosansko - podrinjski kanton

U 2014. godini u Federaciji BiH ostvaren je izvoz u iznosu od 5.779 mil. KM što je za 4,2% više u

odnosu na izvoz u 2013. godini, dok je u BPK izvoz iznosio 136 mil KM ili 12,5% više u odnosu

na prethodnu godinu. Izvoz BPK učestvuje u ukupnom izvozu FBiH sa 2,4%.

U 2014. godini u Federaciji BiH ostvaren je uvoz u iznosu od 10.354 mil. KM ili 5,3% više u

odnosu na 2013. godinu, dok je u BPK uvoz iznosio 101 mil. KM ili 14,4% više u odnosu na

prethodnu godinu. Uvoz BPK učestvuje u ukupnom uvozu FBiH sa 1,0%.

Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2014. godini u FBiH iznosio je 55,8 % a u BPK 135,0%.

Vanjskotrgovinska razmjena po općinama u kantonu u 2014. godini

Općine

Vrijednost u hilj.KM Učešće u % Pokrivenost

uvoza

izvozom u %

Trgovinski

bilans u

hilj. KM

(deficit) Izvoz Uvoz Izvoz Uvoz

Foča 2.965 872 0,1 0,0 339,9 2.093

Goražde 133.193 99.999 2,3 1,0 133,2 33.194

Pale 24 16 0,0 0,0 150,0 8

Bosansko - podrinjski 136.183 100.888 2,4 1,0 135,0 35.295

Federacija BiH 5.778.901 10.353.991 100,0 100,0 55,8 -4.575.090

Izvor: Uprava za indirektno oporezivanje BiH, posredovanjem Agencije za statistiku BiH

U 2014. godini u FBiH ostvaren je prosječan broj zaposlenih u iznos od 443.587, što je u odnosu

na isti period prethodne godine više za 1,9% ili 8.474.

U BPK zaposlenost je iznosila 6.458, što je u odnosu na prethodnu godinu više za 203 ili 3,2%.

Broj zaposlenih u BPK učestvuje u ukupnom broju zaposlenih u FBiH sa 1,5%.

Stepen zaposlenosti u USK po EU metodologiji, tačnije po metodologiji Međunarodne

organizacije rada (ILO) iznosi 29,3 % što je u odnosu na prethodnu godinu više za 3,4%.

Broj zaposlenih i stepen zaposlenosti po općinama u BPK kantonu u 2014. godini daju se u

slijedećem pregledu:

Stepen zaposlenosti po općinama u kantonu u 2014. godini

Općine

Prosječan

broj

zaposlenih ²

Radno

sposobno³

Radna

snaga⁴

Stepen

zaposlenosti

u % ⁵

Stepen

aktivnosti

u % ⁶

Foča 214 1.030 568 20,8 55,1

Goraže 6.136 20.400 9.260 30,1 45,4

Pale 108 631 266 17,1 42,2

Bosansko - podrinjski 6.458 22.061 10.094 29,3 45,8

Federacija BiH 443.587 1.611.718 835.852 27,5 51,9

Obrazloženje stavki od ² do ⁶ pogledati na strani 11.

Page 57: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

57 Bosansko - podrinjski kanton

Registrovan broj nezaposlenih u FBiH sa stanjem na dan 31.12.2014. godine iznosi 392.265, što

je više za 0,1% u odnosu na 2013. godinu.

Registrovana nezaposlenost u BPK u 2014. godini na kraju decembra iznosila je 3.636 lica koja

traže zaposlenje, što je manje za 57 ili 1,5% u odnosu na prethodnu godinu. Broj nezaposlenih u

ukupnom broju nezaposlenih u FBiH iznosi 0,9%.

Stepen nezaposlenosti u odnosu na radnu snagu u FBiH u 2014. godini iznosio je 46,9%, a u

BPK 36,0%.

Dajemo pregled nezaposlenih po općinama u BPK u 2014. godini:

Stepen nezaposlenosti po općinama u kantonu u 2014. godini

Općine Broj

nezaposlenih

Radna

snaga⁷

Stepen

nezaposlenosti u

% ⁸

Foča 354 568 62,3

Goraže 3.124 9.260 33,7

Pale 158 266 59,4

Bosansko - podrinjski 3.636 10.094 36,0

Federacija BiH 392.265 835.852 46,9

Obrazloženje stavki ⁷ i ⁸ pogledati na strani 13.

U 2014. godini u FBiH prosječna mjesečna isplaćena neto plaća iznosila je 833 KM ili 0,2%

manje u odnosu na prethodnu godinu. U BPK prosječna plaća iznosila je 751 KM što je više za

1,9% u odnosu na 2013. godinu i što je 90,1% u odnosu na prosjek FBiH.

Plaće u BPK po općinama u 2014. godini dajemo u slijedećoj tabeli:

Prosječna neto plaća u KM u kantonu u 2014. godini

Općine Prosječna neto

plaća u KM Učešće FBiH = 100

Foča 762 91,5

Goražde 752 90,3

Pale 661 79,3

Bosansko - podrinjski 751 90,1

Federacija BiH 833 100,0

Izvor podataka: Mjesečni statistički pregled po kantonima FBiH 2/15

Page 58: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

58 Bosansko - podrinjski kanton

Ukupan broj penzionera u FBiH u decembru 2014. godine iznosio je 394.900, što je za 1,6% više

nego u istom periodu prethodne godine.

U BPK broj penzionera u decembru 2014. godine iznosio je 5.515 što je za 1.3% više ili 1,4% od

ukupnog broja penzionera u FBiH.

Broj penzionera i iznos penzija po općinama u kantonu u 2014. godini

Općine Broj

penzionera

Ukupan iznos

isplaćenih

penzija/mirovina

Prosječna

penzija/mirovina

u KM

Goraže 5.515 2.066.960 374,8

Bosansko - podrinjski 5.515 2.066.960 374,8

Federacija BiH 336.898 131.231.789 389,5

UKUPNO 394.900 144.163.714 365,1 Napomena: Podaci za Foču i Pale se ne rade odvojeno.

Vrste i iznos penzija po općinama u kantonima u 2014. godini

Općine

Vrste mirovine / penzije

Starosne Invalidske Obiteljske

Broj Iznos Prosječna

isplata Broj Iznos

Prosječna

isplata Broj Iznos

Prosječna

isplata

Goraže 2.810 1.154.189 410,7 1.027 355.249 345,9 1.678 557.523 332,3

Bosansko - podrinjski 2.810 1.154.189 410,7 1.027 355.249 345,9 1.678 557.523 332,3

Federacija BiH 163.538 72.888.819 445,7 67.989 23.187.624 341,0 105.371 35.155.347 333,6

Republika Srpska 4.753 1.249.935 263,0 1.905 532.058 279,3 3.834 1.127.286 294,0

Distrikt Brčko 1.841 679.433 369,1 1.117 348.902 312,4 1.679 525.551 313,0

UKUPNO BiH 170.132 74.818.186 439,8 71.011 24.068.584 338,9 110.884 36.808.185 332,0

UKUPNO Inozemstvo 27.108 5.026.450 185,4 7.664 1.568.961 204,7 8.101 1.873.348 231,2

UKUPNO 197.240 79.844.636 404,8 78.675 25.637.545 325,9 118.985 38.681.533 325,1

Isplaćene zaostale mirovine 4815749

Isplaćene naknade za tjelesnu onesposobljenost 181024

Plaćeni doprinos za zdra. osiguranje na mir. 1750947

Iznos za isplatu razlike za primatelje min. mirovine skupine 3 po Odluci Vlade FBiH 556521

Ukupna sredstva za isplatu 151467956

Izvor podataka: Federalni zavod za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Mostar Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 59: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

59 Bosansko - podrinjski kanton

Prema statističkim podacima ukupan broj poslovnih subjekata u FBiH na dan 31.12.2014. godine

iznosio je 101.475 i viši je za 0,2 % u odnosu na prethodnu godinu. Ukupan broj poslovnih

subjekata u BPK iznosio je 973 i manji je za 21 ili 2,1% u odnosu na prethodnu godinu. Broj

poslovnih subjekata u USK učestvuje u ukupnom broju poslovnih subjekata u Federaciji BiH sa

1,0%.

Broj registrovanih pravnih osoba iznosio je 51.875 u Federaciji BiH, što je više za 1.250 ili 2,5% u

odnosu na 2013. godinu, dok je u BPK broj registrovanih pravnih osoba iznosio 526, i viši je za 7

ili 1,3%. Broj registrovanih pravnih osoba u BPK učestvuje u ukupnom broju registrovanih pravnih

osoba u Federaciji BiH sa 1,0%.

Broj registrovanih fizičkih lica – obrtnika sa stanjem na dan 31.12.2014. godine iznosio je 49.600

u FBiH, što je manje za 1.095 ili 2,2% u odnosu na prethodnu godinu, dok je u BPK broj

registrovanih obrtnika iznosio 447 što je manje za 28 ili 5,9% u odnosu na 2013. godinu. Broj

registrovanih fizičkih lica - obrtnika u BPK učestvuje u ukupnom broju registrovanih fizičkih lica –

obrtnika u Federaciji BiH sa 0,9%.

Broj registrovanih poslovnih subjekata u BPK po općinama daje se u slijedećem pregledu:

Struktura poslovnih subjekata u kantonu za 2014. godinu

stanje 31. 12. 2014.

Općine

Broj preduzeća

Ukupno Pravna

lica

U sastavu

pravnih lica

Fizička lica

obrtnici

Foča 75 42 29 33

Goraže 849 450 374 399

Pale 49 34 20 15

Bosansko-podrinjski 973 526 423 447

Federacija BiH 101.475 51.875 27.840 49.600

Izvor podataka: FZS

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 60: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

60 Bosansko - podrinjski kanton

Osnovni indikatori razvoja FBiH i Bosansko-podrinjskog kantona

Elementi

Federacija BiH Bosansko-

podrinjski kanton

Učešće

kantona u FBiH

2013 2014 2013 2014 2013 2014

Površina u km2 26.109 26.110 505 505 1,9 1,9

Stanovništvo (prisutno) u hilj. (procj. sred.

god.) 2.337 2.337 32 32 1,4 1,4

Poreski prihodi u mil. KM 262 283 3 3 1,1 1,1

Poreski prihodi po stanovniku u KM 112 121 101 98 90,2 80,9

Industrijska proizvodnja - indeks 107,4 100,1. 127,0 117,0 1,0 1,2

Izvoz robe - u mil. KM 5.548 5.779 121 136 2,2 2,4

Uvoz robe - u mil. KM 9.833 10.354 88 101 0,9 1,0

Pokrivenosti uvoza izvozom u % 56,4 55,8 137,3 135,0 243,4 241,9

Trgovinski bilans u mil. KM (deficit) -4.285 -4.575 33 35 -0,8 -0,8

Zaposlenost - prosjek 435.113 443.587 6.255 6.458 1,4 1,5

Radno sposobno stanovništvo (15-64) 1.605.813 1.611.718 22.086 22.061 1,4 1,4

Radna snaga - broj 827.055 835.852 9.948 10.094 1,2 1,2

Stepen zaposlenosti u % 27,1 27,5 28,3 29,3 104,1 108,5

Stepen aktivnosti u % 51,5 51,9 45,0 45,8 87,5 88,2

Nezaposlenost – broj sa stanjem 31.12. 391.942 392.265 3.693 3.636 0,9 0,9

Stepen nezaposlenosti u % 47,4 46,9 37,1 36,0 78,3 76,7

Plata - prosječna u KM 835 833 737 751 88,3 90,2

Penzija - prosječna u KM 347 365 358 375 103,2 102,7

Broj penzionera 388.676 394.900 5.442 5.515 1,4 1,4

Broj poslovnih subjekata 101.320 101.475 994 973 1,0 1,0

Ostvarene investicije u nova stalna sredstva u mil. KM

3.081 3.315 34 36 1,1 1,1

Stepen investiranja 18,2 19,3 15,2 16,1 83,4 83,2

Page 61: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

61 Srednjobosanski kanton

SREDNJO-BOSANSKI KANTON U 2007. GODINI

Osnovni podaciOsnovni podaci

213Investicije u mil. KM:

384Izvoz u mil. KM:

765Uvoz u mil KM:

4.072GDP per capita u KM:

1.044GDP u mil. KM:

530Neto plaća u KM:

80,4Gustina naseljenosti:

510Prirodni priraštaj:

256.339Stanovništvo:

661Naseljena mjesta:

12Općine:

3.189,0Površina u km2:

VELIKA KLADUŠA

CAZIN

BUŽIM

BIHAÆ

BOSANSKA KRUPA

BOSANSKI PETROVAC

SANSKI MOST

NOVI GRAD

KRUPA NA

UNI

SRPSKI SANSKI

MO

ST

PRIJEDOR

KOZARSKA DUBICA

GRADIŠKA

LAKTAŠIPRNJAVOR

BANJA LUKAČELINAC

KOTOR VAROŠ

SRBAC

DERVENTA

SRPSKI BROD

MODRI AČ

ODŽAK

VUKOSAVLJE

DOMALJEVAC-ŠAMAC

ORAŠJE

DOBOJ

TEŠANJ PETROVO

USORA

KLJUČ

DRVAR

BOSANSKO

GRAHOVO

GLAMOČ

LIVNO

TOMISLAVGRAD

POSUŠJE

ŠIROKI BRIJEG

GRUDE

LJUBUŠKI

ČITLUK

ČAPLJINASTOLAC

NEUM

RAV

NO

KUPRES

BUGOJNO

GORNJI VAKUF

FOJNICA

NOVI

TRAVNIK

TRAVNIKZENICA

JABLANICAKONJIC

PROZOR

KREŠEVO

HADŽI IĆ

VISOKO

KIS

ELJA

K

KAKANJ VAREŠ

ILIJAŠ

ŽEP EČ

ZAVIDOVI IĆ

MAGLAJ

VITEZOLOVO

KLADANJ

LUKAVAC

TUZLA

ŽIVINICE

BANOVI IĆ

Č

ĆELISREBRENIK

GRAANICA

Č

DONJI VUKUF

JAJCE

DO

BR

ET

II

Ć

TRNOVO

ILIDŽA

1 2

34

5

PALE

SOKOLAC

HAN PIJESAK

MILI IĆ

VLASENICA

ŠEKOVI IĆ

OSMACI

ZV

OR

NIK

BRATUNAC

KALESIJA

SAPNA

TEO AKČ

UGLJEVIKLOPARE

BIJELJINADOBOJISTOK

DOBOJJUG

GRADAAC

Č

PELAGI EVOČ

ŠAMACSR. ORAŠJE

MOSTAR SJEVER

MOSTAR

ZAPAD

MOSTAR

JUG

MOSTARJUGOZAPAD

MOSTARJUGOISTOK

MOSTAR STARI GRADMOSTAR CENTRALNA ZONA

FO AČGORAŽDE

ROGATICA

SREBRENICA

VIŠEGRAD

RUDO

Č ČAJNI E

SR.

GORAŽDE

SRBINJE

KALINOVIK

GACKONEVESINJE

BERKOVI IĆ

BILE AĆ

LJUBINJE

TREBINJE

TESLIÆ

KNEŽEVO

JEZERO

MRKONJIÆ

GRAD

ŠIPOVO

SR.

KUPRES

RIBNIKPETROVAC

SR.DRVAR

DISTRIKT BR KOČ

SR.MOSTAR

ŽEPA

1

10

8

7

9 5

6

4

3

2

PALE

2

BUGOJNO

GORNJI VAKUF

FOJNICA

NOVI

TRAVNIK

TRAVNIK

KREŠEVO

BUSOVA AČ

KIS

ELJA

K

VITEZ

DONJI VUKUF

JAJCED

OB

RE

TI

Državna granica

Međuentitetska granica

Međukantonalna granica

Legenda:

SREDNJOBOSANSKI KANTON

2014. godina

Osnovni podaci

Površina u km2: 3.189,0

Općine: 12

Naseljena mjesta: 661

Stanovništvo: 252.537

Prirodni priraštaj: -114

Gustina naseljenosti: 79,2

Neto plaća u KM: 678

Poreski prihodi u mil. KM: 18

Poreski prihodi P/C u KM 73

Uvoz u mil. KM 816

Izvoz u mil. KM 579

Investicije u mil. KM 302

Page 62: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

62 Srednjobosanski kanton

MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI U SREDNJOBOSANSKOM KANTONU U 2014. GODINI

Prema podacima Porezne uprave FBiH, u 2014. godini u Federaciji BiH, ukupni poreski prihodi

svih kantona (porezi građana i porez na dohodak) iznose 282.553 hilj. KM, što je u odnosu na

prethodnu godinu više za 8,0 % (prihodi u 2013. godini su iznosili 261.651 hilj. KM), dok poreski

prihodi po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u FBiH iznose 121 KM i veći su za 8,0 % u

odnosu na prethodnu godinu.

U Srednjobosanskom kantonu u 2014. godini ostvareni su poreski prihodi u iznosu od 18 mil. KM,

što je u odnosu na prošlu godinu više za 16,6%.

Poreski prihodi po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u Srednjobosanskom kantonu

iznose 73 KM, što je u odnosu na prošlu godinu više za 16,8%.

Dajemo pregled poreskih prihoda po općinama u kantonu kako slijedi:

Poreski prihodi u kantonu u 2014.¹ godini

Općine Stanovništvo

(prisutno) Prihodi u hilj. KM

Prihodi/PC u KM (po glavi

stan)

Prihodi/PC u KM (po glavi

stan.) FBiH = 100

Bugojno 37.146 1.834 49 40,8

Busovača 1.597 1.369 857 708,9

Dobretići 628 23 37 30,3

Donji Vakuf 13.805 589 43 35,3

Fojnica 11.621 870 75 61,9

Gornji Vakuf - Uskoplje 18.648 1.274 68 56,5

Jajce 2.407 1.334 554 458,3

Kiseljak 20.545 1.643 80 66,1

Kreševo 5.456 421 77 63,8

Novi Travnik 24.942 1.516 61 50,3

Travnik 54.452 5.803 107 88,1

Vitez 2.529 1.741 688 569,3

Srednjobosanski 252.573 18.417 73 60,3

Federacija BiH 2.336.722 282.553 121 100,0

Obrazloženje stavke ¹ pogledati na strani 7.

U 2014. godini u FBiH ostvaren je rast fizičkog obima industrijske proizvodnje po stopi od 0,1%.

Učešće fizičkog obima industrijske proizvodnje u Srednjobosanskom kantonu u industrijskoj

proizvodnji Federacije BiH iznosilo je 7,5%, dok je u ovom kantonu ostvaren rast fizičkog obima

industrijske proizvodnje po stopi od 4,9%.

Page 63: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

63 Srednjobosanski kanton

Indeksi industrijske proizvodnja prema GIG, KD BiH 2010 u 2014. godini

2014/2013

Federacija BiH Srednjobosanski

INDUSTRIJA - UKUPNO 100,1 104,9

PREMA GLAVNIM INDUSTRIJSKIM

GRUPACIJAMA

Intermedijarni proizvodi 106,5 99,8

Energija 93,3 119,3

Kapitalni proizvodi 98,5 91,6

Trajni proizvodi za široku potrošnju 95,0 159,0

Netrajni proizvodi za široku potrošnju 102,4 100,0

PREMA PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD-a

Vađenje ruda i kamena 98,7 111,0

Prerađivačka industrija 103,7 102,9

Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba električnom

energijom i plinom 89,9 117,3

Obrazloženje stavki pogledati na strani 8.

U 2014. godini u Federaciji BiH ostvaren je izvoz u iznosu od 5.779 mil. KM što je za 4,2% više u

odnosu na izvoz u 2013. godini, dok je u SBK izvoz iznosio 579 mil. KM ili 8,8% više u odnosu

na prethodnu godinu. Izvoz SBK učestvuje u ukupnom izvozu FBiH sa 10,0%.

U 2014. godini u Federaciji BiH ostvaren je uvoz u iznosu od 10.354 mil. KM ili 5,3% više u

odnosu na 2013. godinu, dok je u SBK uvoz iznosio 816 mil. KM ili 9,2% više u odnosu na

prethodnu godinu. Uvoz SBK učestvuje u ukupnom uvozu FBiH sa 7,9%.

Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2014. godini u FBiH iznosio je 55,8 % a u SBK 71,0%.

Vanjskotrgovinska razmjena po općinama u kantonu u 2014. godini

Općine Vrijednost u hilj.KM Učešće u % Pokrivenost

uvoza

izvozom u %

Trgovinski

bilans u hilj.

KM (deficit) Izvoz Uvoz Izvoz Uvoz

Bugojno 45.339 30.472 0,8 0,3 148,8 14.867

Busovača 29.708 15.129 0,5 0,1 196,4 14.579

Dobretići 0 0 0,0 0,0 0,0 0

Donji Vakuf 11.278 3.805 0,2 0,0 296,4 7.473

Fojnica 2.010 2.634 0,0 0,0 76,3 -624

G.Vakuf - Uskoplje 30.230 21.554 0,5 0,2 140,3 8.676

Jajce 128.246 39.471 2,2 0,4 324,9 88.775

Kiseljak 41.085 93.522 0,7 0,9 43,9 -52.437

Kreševo 5.369 71.565 0,1 0,7 7,5 -66.196

Novi Travnik 46.732 31.733 0,8 0,3 147,3 14.999

Travnik 212.493 220.368 3,7 2,1 96,4 -7.875

Vitez 26.587 285.359 0,5 2,8 9,3 -258.772

Srednjobosanski 579.077 815.613 10,0 7,9 71,0 -236.536

Federacija BiH 5.778.901 10.353.991 100,0 100,0 55,8 -4.575.090 Izvor podataka: Uprava za indirektno oporezivanje BiH, posredovanjem Agencije za statistiku BiH

Page 64: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

64 Srednjobosanski kanton

U 2014. godini u FBiH ostvaren je prosječan broj zaposlenih u iznosu od 443.587, što je u

odnosu na isti period prethodne godine viši za 1,9% ili 8.474.

U SBK broj zaposlenih u 2014. godini iznosio je 40.745, što je u odnosu na prethodnu godinu

više za 1.770 ili za 4,5%. Broj zaposlenih u SBK učestvuje u ukupnom broju zaposlenih u FBiH

sa 9,2%.

Stepen zaposlenosti u SBK po EU metodologiji, tačnije po metodologiji Međunarodne

organizacije rada (ILO) iznosi 23,7 % što je u odnosu na prethodnu godinu više za 4,2%.

Broj zaposlenih i stepen zaposlenosti po općinama u SBK u 2014. godini daju se u slijedećem

pregledu:

Stepen zaposlenosti po općinama u kantonu u 2014. godini

Obrazloženje stavki od ² do ⁶ pogledati na strani 11.

Registrovan broj nezaposlenih u FBiH sa stanjem na dan 31.12.2014. godine iznosi 392.265, što

je više za 0,1% u odnosu na 2013. godinu. Registrovana nezaposlenost u SBK u 2014. godini na

kraju decembra iznosila je 41.804 lica koja traže zaposlenje, što je više za 1.770 ili 4,5% u

odnosu na prethodnu godinu. Broj nezaposlenih u ukupnom broju nezaposlenih u FBiH iznosi

9,2%.

Stepen nezaposlenosti u odnosu na radnu snagu u FBiH u 2014. godini iznosio je 46,9%, a u

SBK 50,6%.

Dajemo pregled nezaposlenih po općinama u SBK u 2014. godini:

Općine

Prosječan

broj

zaposlenih ²

Radno

sposobno³

Radna

snaga⁴

Stepen

zaposlenosti

u % ⁵

Stepen

aktivnosti

u % ⁶

Bugojno 4.108 26.056 10.263 15,8 39,4

Busovača 1.727 10.461 4.915 16,5 47,0

Dobretići 42 447 151 9,4 33,8

Donji Vakuf 1.537 9.142 4.519 16,8 49,4

Fojnica 1.886 7.727 4.084 24,4 52,9

G .Vakuf – Uskoplje 2.443 12.673 5.588 19,3 44,1

Jajce 2.916 16.178 6.936 18,0 42,9

Kiseljak 3.571 13.940 6.317 25,6 45,3

Kreševo 1.173 3.564 1.908 32,9 53,5

Novi Travnik 3.352 17.235 7.464 19,4 43,3

Travnik 12.069 37.649 20.110 32,1 53,4

Vitez 5.921 17.047 10.294 34,7 60,4

Srednjobosanski 40.745 172.119 82.549 23,7 48,0

Federacija BiH 443.587 1.611.718 835.852 27,5 51,9

Page 65: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

65 Srednjobosanski kanton

Stepen nezaposlenosti po općinama u kantonu u 2014. godini

Općine Broj

nezaposlenih

Radna

snaga⁷

Stepen

nezaposlenosti

u % ⁸

Bugojno 6.155 10.263 60,0

Busovača 3.188 4.915 64,9

Dobretići 109 151 72,2

Donji Vakuf 2.982 4.519 66,0

Fojnica 2.198 4.084 53,8

G. Vakuf – Uskoplje 3.145 5.588 56,3

Jajce 4.020 6.936 58,0

Kiseljak 2.746 6.317 43,5

Kreševo 735 1.908 38,5

Novi Travnik 4.112 7.464 55,1

Travnik 8.041 20.110 40,0

Vitez 4.373 10.294 42,5

Srednjobosanski 41.804 82.549 50,6

Federacija BiH 392.265 835.852 46,9

Obrazloženje stavki ⁷ i ⁸ pogledati na strani 13.

U 2014. godini u FBiH prosječna mjesečna isplaćena neto plaća iznosila je 833 KM ili 0,2%

manje u odnosu na prethodnu godinu. U SBK prosječna plaća iznosila je 678 KM što je manje za

2,8% u odnosu na 2013. godinu i što je 81,4% u odnosu na prosjek FBiH.

Plaće u SBK po općinama u 2014. godini dajemo u slijedećoj tabeli:

Prosječna neto plaća u KM u kantonu u 2014. godini

Općine

Prosječna neto

plaća u KM Učešće FBiH = 100

Bugojno 670 80,4

Busovača 708 85,0

Dobretići 878 105,4

Donji Vakuf 701 84,1

Fojnica 756 90,7

G.Vakuf - Uskoplje 682 81,9

Jajce 845 101,4

Kiseljak 645 77,4

Kreševo 656 78,7

Novi Travnik 746 89,5

Travnik 659 79,1

Vitez 587 70,5

Srednjobosanski 678 81,4

Federacija BiH 833 100,0

Izvor: FZS Mjesečni statistički pregled FBiH po kantonima 02/15

Page 66: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

66 Srednjobosanski kanton

Ukupan broj penzionera u FBiH u decembru 2014. godine iznosio je 394.000 penzionera što je za

1,6% više nego u istom periodu prethodne godine.

U SBK broj penzionera u u decembru 2014. godine iznosio je 38.048 što je više za 2,8% ili 9,6%

od ukupnog broja penzionera u FBiH.

Broj penzionera i iznos penzija po općinama u kantonu u 2014. godini

Općine Broj

penzionera

Ukupan iznos

isplaćenih

penzija/mirovina

Prosječna

penzija/mirovina

u KM

Bugojno 4.835 1.674.325 346,3

Busovača 2.611 965.144 369,6

Dobretići

Donji Vakuf 2.110 726.295 344,2

Fojnica 2.341 832.911 355,8

G.Vakuf - U. 2.574 835.252 324,5

Jajce 3.118 1.042.768 334,4

Kiseljak 3.171 1.150.822 362,9

Kreševo 1.008 349.769 347,0

Novi Travnik 3.736 1.378.685 369,0

Travnik 8.270 3.053.126 369,2

Vitez 4.274 1.604.226 375,3

Srednjobosanski 38.048 13.613.322 357,8

Federacija BiH 336.898 131.231.789 389,5

UKUPNO 394.900 144.163.714 365,1

Page 67: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

67 Srednjobosanski kanton

Vrste i iznos penzija po općinama u kantonima u 2014. godini

Općine

Vrste mirovine / penzije

Starosne Invalidske Obiteljske

Broj Iznos Prosječna

isplata Broj Iznos

Prosječna

isplata Broj Iznos

Prosječna

isplata

Bugojno 2.401 909.074 378,6 917 288.221 314,3 1.517 477.030 314,5

Busovača 1.353 547.236 404,5 376 129.145 343,5 882 288.763 327,4

Dobretići

Donji Vakuf 885 332.413 375,6 376 120.899 321,5 849 272.983 321,5

Fojnica 1.045 409.542 391,9 501 165.369 330,1 795 258.000 324,5

G.Vakuf - U. 1.007 370.990 368,4 596 181.115 303,9 971 283.147 291,6

Jajce 1.456 531.005 364,7 582 176.244 302,8 1.080 335.519 310,7

Kiseljak 1.411 575.447 407,8 624 207.731 332,9 1.136 367.645 323,6

Kreševo 501 189.530 378,3 161 51.689 321,0 346 108.550 313,7

Novi Travnik 1.855 750.060 404,3 599 204.984 342,2 1.282 423.641 330,5

Travnik 4.349 1.763.397 405,5 1.462 478.191 327,1 2.459 811.538 330,0

Vitez 2.092 879.854 420,6 746 249.824 334,9 1.436 474.548 330,5

Srednjobosanski 18.355 7.258.548 395,5 6.940 2.253.411 324,7 12.753 4.101.363 321,6

Federacija BiH 163.538 72.888.819 445,7 67.989 23.187.624 341,0 105.371 35.155.347 333,6

Republika Srpska 4.753 1.249.935 263,0 1.905 532.058 279,3 3.834 1.127.286 294,0

Distrikt Brčko 1.841 679.433 369,1 1.117 348.902 312,4 1.679 525.551 313,0

UKUPNO BiH 170.132 74.818.186 439,8 71.011 24.068.584 338,9 110.884 36.808.185 332,0

UKUPNO Inozemstvo 27.108 5.026.450 185,4 7.664 1.568.961 204,7 8.101 1.873.348 231,2

UKUPNO 197.240 79.844.636 404,8 78.675 25.637.545 325,9 118.985 38.681.533 325,1

Isplaćene zaostale mirovine 4.815.749

Isplaćene naknade za tjelesnu onesposobljenost 181.024

Plaćeni doprinos za zdra. osiguranje na mir. 1.750.947

Iznos za isplatu razlike za primatelje min. mirovine skupine 3 po Odluci Vlade FBiH 556.521

Ukupna sredstva za isplatu 151.467.956

Izvor podataka: Federalni zavod za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Mostar Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 68: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

68 Srednjobosanski kanton

Prema statističkim podacima ukupan broj poslovnih subjekata u FBiH na dan 31.12.2014. godine

iznosio je 101.475 i viši je za 0,2 % u odnosu na prethodnu godinu. Ukupan broj poslovnih

subjekata u SBK iznosio je 10.740 i viši je za 180 ili 1,7% u odnosu na prethodnu godinu. Broj

poslovnih subjekata u SBK učestvuje u ukupnom broju poslovnih subjekata u Federaciji BiH sa

10,6%.

Broj registrovanih pravnih osoba iznosio je 51.875 u Federaciji BiH, što je više za 1.250 ili 2,5% u

odnosu na 2013. godinu, dok je u SBK iznosio 4.530, što je u odnosu na prethodnu godinu više

za 130 ili 3,0%. Broj registrovanih pravnih osoba u SBK učestvuje u ukupnom broju registrovanih

pravnih osoba u Federaciji BiH sa 8,7%.

Broj registrovanih fizičkih lica – obrtnika sa stanjem na dan 31.12.2014. godine iznosio je 49.600

u FBiH, što je manje za 1.095 ili 2,2% u odnosu na prethodnu godinu, dok je u SBK broj

registrovanih obrtnika iznosio 6.210 što je više za 50 ili 12,5 % u odnosu na 2013. godinu. Broj

registrovanih fizičkih lica - obrtnika u SBK učestvuje u ukupnom broju registrovanih fizičkih lica-

obrtnika u Federaciji BiH sa 12,2%.

Broj registrovanih poslovnih subjekata u SBK po općinama daje se u slijedećem pregledu:

Struktura poslovnih subjekata u kantonu za 2014. godinu

stanje 31. 12. 2014.

Općine

Broj preduzeća

Ukupno Pravna lica U sastavu

pravnih lica

Fizička lica

obrtnici

Bugojno 1.787 607 362 1.180

Busovača 877 281 124 596

Dobretići 28 26 12 2

Donji Vakuf 801 209 127 592

Fojnica 517 188 90 329

G. Vakuf - Uskoplje 895 239 132 656

Jajce 715 372 224 343

Kiseljak 1.029 515 235 514

Kreševo 303 166 49 137

Novi Travnik 700 388 222 312

Travnik 1.917 918 556 999

Vitez 1.171 621 288 550

Srednjobosanski 10.740 4.530 2.421 6.210

Federacija BiH 101.475 51.875 27.840 49.600

Izvor podataka: FZS

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 69: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

69 Srednjobosanski kanton

Osnovni indikatori razvoja FBiH i Srednjobosanskog kantona

Elementi

Federacija BiH Srednjobosanski

kanton

Učešće kantona

u FBiH

2013 2014 2013 2014 2013 2014

Površina u km2 26.109 26.110 3.189 3.189 12,2 12,2

Stanovništvo (prisutno) u hilj. (procj. sred.

god.) 2.337 2.337 253 253 10,8 10,8

Poreski prihodi u mil. KM 262 283 16 18 6,1 6,4

Poreski prihodi po stanovniku u KM 112 121 62 73 55,4 60,3

Industrijska proizvodnja - indeks 107,4 100,1 123,3 104,9 7,5 7,9

Izvoz robe - u mil. KM 5.548 5.779 532 579 9,6 10,0

Uvoz robe - u mil. KM 9.833 10.354 747 816 7,6 7,9

Pokrivenosti uvoza izvozom u % 56,4 55,8 71,3 71,0 126,4 127,2

Trgovinski bilans u mil. KM (deficit) -4.285 -4.575 -214 -237 5,0 5,2

Zaposlenost - prosjek 435.113 443.587 38.975 40.745 9,0 9,4

Radno sposobno stanovništvo (15-64) 1.605.813 1.611.718 171.606 172.119 10,7 10,7

Radna snaga - broj 827.055 835.852 80.686 82.459 9,8 9,9

Stepen zaposlenosti u % 27,1 27,5 22,7 23,7 83,5 87,8

Stepen aktivnosti u % 51,5 51,9 47,0 48,0 91,3 92,5

Nezaposlenost – broj sa stanjem 31.12. 391.942 392.265 41.711 41.804 10,6 10,7

Stepen nezaposlenosti u % 47,4 46,9 51,7 50,6 109,1 107,8

Plata - prosječna u KM 835 833 698 678 83,6 81,4

Penzija - prosječna u KM 347 365 343 358 98,8 98,1

Broj penzionera 388.676 394.900 36.998 38.048 9,5 9,6

Broj poslovnih subjekata 101.320 101.475 10.560 10.740 10,4 10,6

Ostvarene investicije u nova stalna sredstva u mil. KM

3.081 3.315 280 302 9,1 9,1

Stepen investiranja 18,2 19,3 21,8 23,1 119,8 119,8

Page 70: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

70 Hercegovačko - neretvanski kanton

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON U 2007. GODINI

Osnovni podaciOsnovni podaci

392Investicije u mil. KM:

718Izvoz u mil. KM:

1.209Uvoz u mil KM:

6.642GDP per capita u KM:

1.511GDP u mil. KM:

723Neto plaća u KM:

51,7Gustina naseljenosti:

1.537Prirodni priraštaj:

227.473Stanovništvo:

478Naseljena mjesta:

9Općine:

4.401Površina u km2:

VELIKA KLADUŠA

CAZIN

BUŽIM

BIHAÆ

BOSANSKA KRUPA

BOSANSKI PETROVAC

SANSKI MOST

NOVI GRAD

KRUPA NA

UNI

SRPSKI SANSKI

MO

ST

PRIJEDOR

KOZARSKA DUBICA

GRADIŠKA

LAKTAŠIPRNJAVOR

BANJA LUKAČELINAC

KOTOR VAROŠ

SRBAC

DERVENTA

SRPSKI BROD

MODRI AČ

ODŽAK

VUKOSAVLJE

DOMALJEVAC-ŠAMAC

ORAŠJE

DOBOJ

TEŠANJ PETROVO

USORA

KLJUČ

DRVAR

BOSANSKO

GRAHOVO

GLAMOČ

LIVNO

TOMISLAVGRAD

POSUŠJE

ŠIROKI BRIJEG

GRUDE

LJUBUŠKI

ČITLUK

ČAPLJINASTOLAC

NEUM

RAV

NO

KUPRES

BUGOJNO

GORNJI VAKUF

FOJNICA

NOVI

TRAVNIK

TRAVNIKZENICA

JABLANICAKONJIC

PROZOR

KREŠEVO

HADŽI IĆ

VISOKO

KIS

ELJA

K

KAKANJ VAREŠ

ILIJAŠ

ŽEP EČ

ZAVIDOVI IĆ

MAGLAJ

VITEZOLOVO

KLADANJ

LUKAVAC

TUZLA

ŽIVINICE

BANOVI IĆ

Č

ĆELISREBRENIK

GRAANICA

Č

DONJI VUKUF

JAJCE

DO

BR

ET

II

Ć

TRNOVO

ILIDŽA

1 2

34

5

PALE

SOKOLAC

HAN PIJESAK

MILI IĆ

VLASENICA

ŠEKOVI IĆ

OSMACI

ZV

OR

NIK

BRATUNAC

KALESIJA

SAPNA

TEO AKČ

UGLJEVIKLOPARE

BIJELJINADOBOJISTOK

DOBOJJUG

GRADAAC

Č

PELAGI EVOČ

ŠAMACSR. ORAŠJE

MOSTAR SJEVER

MOSTAR

ZAPAD

MOSTAR

JUG

MOSTARJUGOZAPAD

MOSTARJUGOISTOK

MOSTAR STARI GRADMOSTAR CENTRALNA ZONA

FO AČGORAŽDE

ROGATICA

SREBRENICA

VIŠEGRAD

RUDO

Č ČAJNI E

SR.

GORAŽDE

SRBINJE

KALINOVIK

GACKONEVESINJE

BERKOVI IĆ

BILE AĆ

LJUBINJE

TREBINJE

TESLIÆ

KNEŽEVO

JEZERO

MRKONJIÆ

GRAD

ŠIPOVO

SR.

KUPRES

RIBNIKPETROVAC

SR.DRVAR

DISTRIKT BR KOČ

SR.MOSTAR

ŽEPA

1

10

8

7

9 5

6

4

3

2

PALE

2

ČITLUK

ČAPLJINASTOLAC

NEUM

RAV

NO

JABLANICA

PROZOR

MOSTARDržavna granica

Međuentitetska granica

Međukantonalna granica

Legenda:

HERCEGOVAČKO – NERETVANSKI KANTON

2014. godina

Osnovni podaci

Površina u km2: 4.401

Općine: 9

Naseljena mjesta: 477

Stanovništvo: 224.029

Prirodni priraštaj: -321

Gustina naseljenosti: 50,9

Neto plaća u KM: 866

Poreski prihodi u mil. KM: 35

Poreski prihodi P/C u KM 156

Izvoz u mil. KM 552

Uvoz u mil. KM 997

Investicije u mil. KM 358

Page 71: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

71 Hercegovačko - neretvanski kanton

MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI U HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOM KANTONU U

2014. GODINI

Prema podacima Porezne uprave FBiH, u 2014. godini u Federaciji BiH, ukupni poreski prihodi

svih kantona (porezi građana i porez na dohodak) iznose 282.553 hilj. KM, što je u odnosu na

prethodnu godinu više za 8,0 % (prihodi u 2013. godini su iznosili 261.651 hilj. KM), dok poreski

prihodi po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u FBiH iznose 121 KM i veći su za 8,0 % u

odnosu na prethodnu godinu.

U Hercegovačko - neretvanskom kantonu u 2014. godini ostvareni su poreski prihodi u iznosu od

35 mil. KM, što je u odnosu na prošlu godinu više za 3,0%.

Poreski prihodi po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u Hercegovačko - neretvanskom

kantonu iznose 156 KM, što je u odnosu na prošlu godinu više za 3,2%.

Dajemo pregled poreskih prihoda po općinama u kantonu kako slijedi:

Poreski prihodi u kantonu u 2014.¹ godini

Općine Stanovništvo

(prisutno) Prihodi u hilj. KM

Prihodi/PC u KM (po glavi

stan)

Prihodi/PC u KM (po glavi

stan.) FBiH = 100

Čapljina 22.583 2.781 123 101,8

Čitluk 15.843 2.166 137 113,1

Jablanica 11.585 1.397 121 99,7

Konjic 27.347 3.338 122 100,9

Grad Mostar 11.224 22.809 2.032 1680,6

Neum 4.364 576 132 109,2

Prozor 15.646 896 57 47,4

Ravno 1.433 53 37 30,6

Stolac 12.988 1.035 80 65,9

Hercegovačko - neretvanski 224.029 35.051 156 129,4

Federacija BiH 2.336.722 282.553 121 100,0

Obrazloženje stavke ¹ pogledati na strani 7.

U 2014. godini u FBiH ostvaren je rast fizičkog obima industrijske proizvodnje po stopi od 0,1%.

Učešće fizičkog obima industrijske proizvodnje u Hercegovačko-neretvanskom kantonu u

industrijskoj proizvodnji Federacije BiH iznosilo je 10,8%, dok je u ovom kantonu ostvaren pad

fizičkog obima industrijske proizvodnje po stopi od 17,5%.

Page 72: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

72 Hercegovačko - neretvanski kanton

Indeksi industrijske proizvodnja prema GIG, KD BiH 2010 u 2014. godini

2014/2013

Federacija

BiH

Hercegovačko

- neretvanski

INDUSTRIJA - UKUPNO 100,1 82,5

PREMA GLAVNIM INDUSTRIJSKIM GRUPACIJAMA

Intermedijarni proizvodi 106,5 93,6

Energija 93,3 73,9

Kapitalni proizvodi 98,5 97,2

Trajni proizvodi za široku potrošnju 95,0 89,5

Netrajni proizvodi za široku potrošnju 102,4 91,7

PREMA PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD-a

Vađenje ruda i kamena 98,7 -

Prerađivačka industrija 103,7 93,8

Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba električnom

energijom i plinom 89,9 73,9

Obrazloženje stavki pogledati na strani 8.

U 2014. godini u Federaciji BiH ostvaren je izvoz u iznosu od 5.779 mil. KM što je za 4,2% više u

odnosu na izvoz u 2013. godini, dok je u HNK izvoz iznosio 552 mil. KM ili 16,8% manje u

odnosu na prethodnu godinu. Izvoz HNK učestvuje u ukupnom izvozu FBiH sa 9,6%.

U 2014. godini u Federaciji BiH ostvaren je uvoz u iznosu od 10.354 mil. KM ili 5,3% više u

odnosu na 2013. godinu, dok je u HNK uvoz iznosio 997 mil. KM ili 10,1% manje u odnosu na

prethodnu godinu. Uvoz HNK učestvuje u ukupnom uvozu FBiH sa 9,6%.

Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2014. godini u FBiH iznosio je 55,8 % a u HNK 55,4%.

Vanjskotrgovinska razmjena po općinama u kantonu u 2014. godini

Općine

Vrijednost u hilj KM Učešće u % Pokrivenost

uvoza

izvozom u

%

Trgovinski

bilans u hilj.

KM (deficit) Izvoz Uvoz Izvoz Uvoz

Čapljina 13.240 65.206 0,2 0,6 20,3 -51.966

Čitluk 25.472 177.395 0,4 1,7 14,4 -151.923

Jablanica 1.304 1.441 0,0 0,0 90,5 -137

Konjic 92.919 65.145 1,6 0,6 142,6 27.774

Mostar 409.560 670.910 7,1 6,5 61,0 -261.350

Neum 569 9.860 0,0 0,1 5,8 -9.291

Prozor 5.366 3.320 0,1 0,0 161,6 2.046

Ravno 0 0 0,0 0,0 0,0 0

Stolac 3.839 3.433 0,1 0,0 111,8 406

Hercegovačko - neretvanski 552.268 996.709 9,6 9,6 55,4 -444.441

Federacija BiH 5.778.901 10.353.991 100,0 100,0 55,8 -4.575.090

Izvor podataka: Uprava za indirektno oporezivanje BiH, posredovanjem Agencije za statistiku BiH

Page 73: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

73 Hercegovačko - neretvanski kanton

U 2014. godini u FBiH ostvaren je prosječan broj zaposlenih u iznosu od 443.587, što je u

odnosu na isti period prethodne godine više za 1,9% ili 8.474.

U HNK prosječan broj zaposlenih iznosio je 48 245, što je u odnosu na prethodnu godinu više za

1 533 ili 3,3%. Broj zaposlenih u HNK učestvuje u ukupnom broju zaposlenih u FBiH sa 10,9%.

Stepen zaposlenosti u HNK po EU metodologiji, tačnije po metodologiji Međunarodne

organizacije rada (ILO) iznosi 32,1 % što je u odnosu na prethodnu godinu više za 3,2%.

Broj zaposlenih i stepen zaposlenosti po općinama u HNK kantonu u 2014. godini daju se u

slijedećem pregledu:

Stepen zaposlenosti po općinama u kantonu u 2014. godini

Općine

Prosječan

broj

zaposlenih¹

Radno

sposobno²

Radna

snaga³

Stepen

zaposleno

sti u % ⁴

Stepen

aktivnosti

u % ⁵

Čapljina 3.333 14.726 6.692 22,6 45,4

Čitluk 5.356 10.274 7.869 52,1 76,6

Jablanica 1.906 8.292 4.264 23,0 51,4

Konjic 4.630 18.626 8.800 24,9 47,2

Grad Mostar 29.877 74.237 46.753 40,2 63,0

Neum 1.035 3.088 1.425 33,5 46,1

Prozor 1.153 10.980 3.143 10,5 28,6

Ravno 66 994 101 6,6 10,2

Stolac 889 9.078 3.016 9,8 33,2

Hercegovačko - neretvanski 48.245 150.295 82.063 32,1 54,6

Federacija BiH 443.587 1.611.718 835.852 27,5 51,9

Obrazloženje stavki od ² do ⁶ pogledati na strani 11.

Registrovan broj nezaposlenih u FBiH sa stanjem na dan 31.12.2014. godine iznosi 392.265, što

je više za 0,1% u odnosu na 2013. godinu. Registrovana nezaposlenost u HNK u 2014. godini na

kraju decembra iznosila je 33.818 lica koja traže zaposlenje, što je više za 1.268 osoba ili 3,9% u

odnosu na prethodnu godinu. Broj nezaposlenih u ukupnom broju nezaposlenih u FBiH iznosio

8,6%.

Stepen nezaposlenosti u odnosu na radnu snagu u FBiH u 2014. godini iznosio je 46,9%, a u

HNK 41,2%.

Dajemo pregled nezaposlenih po općinama u HNK u 2014. godini:

Page 74: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

74 Hercegovačko - neretvanski kanton

Stepen nezaposlenosti po općinama u kantonu u 2014. godini

Općine Broj

nezaposlenih

Radna

snaga⁷

Stepen

nezaposlenosti u % ⁸

Čapljina 3.359 6.692 50,2

Čitluk 2.513 7.869 31,9

Jablanica 2.358 4.264 55,3

Konjic 4.170 8.800 47,4

Grad Mostar 16.876 46.753 36,1

Neum 390 1.425 27,4

Prozor 1.990 3.143 63,3

Ravno 35 101 34,7

Stolac 2.127 3.016 70,5

Hercegovačko -

neretvanski 33.818 82.063 41,2

Federacija BiH 392.265 835.852 46,9

Obrazloženje stavki ⁷ i ⁸ pogledati na strani 13.

U 2014. godini u FBiH prosječna mjesečna isplaćena neto plaća iznosila je 833 KM ili 0,2%

manje u odnosu na prethodnu godinu. U HNK prosječna plaća iznosila je 866 KM što je manje za

2,8% u odnosu na 2013.godinu i što je 103,9% u odnosu na prosjek FBiH.

Plaće u HNK po općinama u 2014. godini dajemo u slijedećoj tabeli:

Prosječna neto plaća u KM u kantonu u 2014. godini

Općine Prosječna neto

plaća u KM

Učešće FBiH =

100

Čapljina 818 98,2

Čitluk 605 72,6

Jablanica 943 113,2

Konjic 720 86,4

Grad Mostar 929 111,5

Neum 772 92,7

Prozor 862 103,5

Ravno 1 097 131,7

Stolac 804 96,5

Hercegovačko - neretvanski 866 103,9

Federacija BiH 833 100,0

Izvor: FZS Mjesečni statistički pregled FBiH po kantonima 02/15

Page 75: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

75 Hercegovačko - neretvanski kanton

Ukupan broj penzionera u FBiH u decembru 2014. godine iznosio je 394.900, što je za 1,6% više

nego u istom periodu prethodne godine.

U HNK broj penzionera u decembru 2014. godine iznosio je 36.453 što je za 1,7 % više ili 9,2%

od ukupnog broja penzionera u FBiH.

Broj penzionera i iznos penzija po općinama u kantonu u 2014. godini

Općine Broj

penzionera

Ukupan iznos

isplaćenih

penzija

Prosječna

penzija

u KM

Čapljina 3.925 1.478.432 376,7

Čitluk 2.331 855.953 367,2

Jablanica 1.808 683.306 377,9

Konjic 4.436 1.632.563 368,0

Grad Mostar 20.167 8.359.461 414,5

Neum 396 152.411 384,9

Prozor 1.260 404.399 321,0

Ravno 59 21.013 356,2

Stolac 2.071 717.983 346,7

Hercegovačko - neretvanski 36.453 14.305.521 392,4

Federacija BiH 336.898 131.231.789 389,5

UKUPNO 394.900 144.163.714 365,1

Vrste i iznos penzija po općinama u kantonima u 2014. godini

Općine

Vrste mirovine / penzije

Starosne Invalidske Obiteljske

Broj Iznos Prosječna

isplata Broj Iznos

Prosječna

isplata Broj Iznos

Prosječna

isplata

Čapljina 2.069 865.255 418,2 705 235.872 334,6 1.151 377.305 327,8

Čitluk 1.140 471.580 413,7 522 171.128 327,8 669 213.245 318,8

Jablanica 890 377.075 423,7 230 77.946 338,9 688 228.284 331,8

Konjic 2.358 938.134 397,9 748 257.063 343,7 1.330 437.366 328,8

Mostar 10.339 4.879.918 472,0 4.304 1.529.588 355,4 5.524 1.949.956 353,0

Neum 199 87.379 439,1 72 25.180 349,7 125 39.852 318,8

Prozor 593 213.700 360,4 228 67.486 296,0 439 123.213 280,7

Ravno 19 8.906 468,8 14 4.036 288,3 26 8.070 310,4

Stolac 1.010 376.838 373,1 464 149.650 322,5 597 191.495 320,8

Hercegovačko – ner. 18.617 8.218.784 441,5 7.287 2.517.950 345,5 10.549 3.568.787 338,3

Federacija BiH 163.538 72.888.819 445,7 67.989 23.187.624 341,0 105.371 35.155.347 333,6

Republika Srpska 4.753 1.249.935 263,0 1.905 532.058 279,3 3.834 1.127.286 294,0

Distrikt Brčko 1.841 679.433 369,1 1.117 348.902 312,4 1.679 525.551 313,0

UKUPNO BiH 170.132 74.818.186 439,8 71.011 24.068.584 338,9 110.884 36.808.185 332,0

UKUPNO Ino. 27.108 5.026.450 185,4 7.664 1.568.961 204,7 8.101 1.873.348 231,2

UKUPNO 197.240 79.844.636 404,8 78.675 25.637.545 325,9 118.985 38.681.533 325,1

Isplaćene zaostale mirovine 4.815.749

Isplaćene naknade za tjelesnu onesposobljenost 181.024

plaćeni doprinos za zdra. osiguranje na mir. 1.750.947

Iznos za isplatu razlike za primatelje min. mirovine skupine 3 po Odluci Vlade FBiH 556.521

Ukupna sredstva za isplatu 151.467.956

Page 76: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

76 Hercegovačko - neretvanski kanton

Prema statističkim podacima ukupan broj poslovnih subjekata u FBiH na dan 31.12.2014. godine

iznosio je 101.475 i viši je za 0,2% u odnosu na prethodnu godinu. Ukupan broj poslovnih

subjekata u HNK iznosio je 13.332 i viši je za 448 ili 3,5% u odnosu na prethodnu godinu. Broj

poslovnih subjekata u HNK učestvuje u ukupnom broju poslovnih subjekata u Federaciji BiH sa

13,1%.

Broj registrovanih pravnih osoba iznosio je 51.875 u Federaciji BiH, što je više za 1.250 ili 2,5% u

odnosu na 2013. godinu, dok je u HNK iznosio 6.310, što je u odnosu na prethodnu godinu više

za 163 ili 2,7%. Broj registrovanih pravnih osoba u HNK učestvuje u ukupnom broju registrovanih

pravnih osoba u Federaciji BiH sa 12,2%.

Broj registrovanih fizičkih lica – obrtnika sa stanjem na dan 31.12.2014. godine iznosio je 49.600

u FBiH, što je manje za 1.095 ili 2,2% u odnosu na prethodnu godinu, dok je u HNK broj

registrovanih obrtnika iznosio 7.022 što je više za 285 ili 4,2% u odnosu na 2013. godinu. Broj

registrovanih fizičkih lica-obrtnika u HNK učestvuje u ukupnom broju registrovanih fizičkih lica-

obrtnika u Federaciji BiH sa 14,2%.

Broj registrovanih poslovnih subjekata u HNK po općinama daje se u slijedećem pregledu:

Struktura poslovnih subjekata u kantonu za 2014. godinu

stanje 31. 12. 2014.

Općine

Broj preduzeća

Ukupno Pravna

lica

U sastavu

pravnih

lica

Fizička lica

obrtnici

Čapljina 1.224 552 276 672

Čitluk 1.764 831 345 933

Jablanica 600 193 129 407

Konjic 1.130 439 291 691

Grad Mostar 6.990 3.559 1.630 3.431

Neum 383 142 90 241

Prozor 562 279 89 283

Ravno 82 59 10 23

Stolac 597 256 110 341

Hercegovačko-neretvanski 13.332 6.310 2.970 7.022

Federacija BiH 101.475 51.875 27.840 49.600

Izvor podataka: FZS

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 77: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

77 Hercegovačko - neretvanski kanton

Osnovni indikatori razvoja FBiH i Hercegovačko-neretvanskog kantona

Elementi

Federacija BiH Hercegovačko-

neretvanski kanton

Učešće kantona

u FBiH

2013 2014 2013 2014 2013 2014

Površina u km2 26.109 26.110 4.401 4.401 16,9 16,9

Stanovništvo (prisutno) u hilj. (procj. sred.

god.) 2.337 2.337 224 224 9,6 9,6

Poreski prihodi u mil. KM 262 283 34 35 12,9 12,4

Poreski prihodi po stanovniku u KM 112 121 152 156 135,7 128,9

Industrijska proizvodnja - indeks 107,4 100,1 115,7 82,5 10,8 9,0

Izvoz robe - u mil. KM 5.548 5.779 664 552 12,0 9,6

Uvoz robe - u mil. KM 9.833 10.354 1.109 997 11,3 9,6

Pokrivenosti uvoza izvozom u % 56,4 55,8 59,9 55,4 106,2 99,3

Trgovinski bilans u mil. KM (deficit) -4.285 -4.575 -445 -444 10,4 9,7

Zaposlenost - prosjek 435.113 443.587 46.712 48.245 10,7 11,1

Radno sposobno stanovništvo (15-64) 1.605.813 1.611.718 150.146 150.295 9,4 9,3

Radna snaga - broj 827.055 835.852 79.262 82.063 9,6 9,8

Stepen zaposlenosti u % 27,1 27,5 31,1 32,1 114,4 118,9

Stepen aktivnosti u % 51,5 51,9 52,8 54,6 102,5 105,2

Nezaposlenost – broj sa stanjem 31.12. 391.942 392.265 32.550 33.818 8,3 8,6

Stepen nezaposlenosti u % 47,4 46,9 41,1 41,2 86,7 87,8

Plata - prosječna u KM 835 833 891 866 106,7 104,0

Penzija - prosječna u KM 347 365 376 392 108,4 107,4

Broj penzionera 388.676 394.900 35.843 36.453 9,2 9,2

Broj poslovnih subjekata 101.320 101.475 12.884 13.332 12,7 13,1

Ostvarene investicije u nova stalna sredstva u mil. KM

3.081 3.315 333 358 10,8 10,8

Stepen investiranja 18,2 19,3 17,9 19,0 98,2 98,2

Page 78: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

78 Zapadno - hercegovački kanton

ZAPADNO-HERCEGOVAČKI KANTON U 2007. GODINI

Osnovni podaciOsnovni podaci

154Investicije u mil. KM:

197Izvoz u mil. KM:

950Uvoz u mil KM:

4.852GDP per capita u KM:

398GDP u mil. KM:

570Neto plaća u KM:

60,3Gustina naseljenosti:

86Prirodni priraštaj:

82.095Stanovništvo:

101Naseljena mjesta:

4Općine:

1362,2Površina u km2:

VELIKA KLADUŠA

CAZIN

BUŽIM

BIHAÆ

BOSANSKA KRUPA

BOSANSKI PETROVAC

SANSKI MOST

NOVI GRAD

KRUPA NA

UNI

SRPSKI SANSKI

MO

ST

PRIJEDOR

KOZARSKA DUBICA

GRADIŠKA

LAKTAŠIPRNJAVOR

BANJA LUKAČELINAC

KOTOR VAROŠ

SRBAC

DERVENTA

SRPSKI BROD

MODRI AČ

ODŽAK

VUKOSAVLJE

DOMALJEVAC-ŠAMAC

ORAŠJE

DOBOJ

TEŠANJ PETROVO

USORA

KLJUČ

DRVAR

BOSANSKO

GRAHOVO

GLAMOČ

LIVNO

TOMISLAVGRAD

POSUŠJE

ŠIROKI BRIJEG

GRUDE

LJUBUŠKI

ČITLUK

ČAPLJINASTOLAC

NEUM

RAV

NO

KUPRES

BUGOJNO

GORNJI VAKUF

FOJNICA

NOVI

TRAVNIK

TRAVNIKZENICA

JABLANICAKONJIC

PROZOR

KREŠEVO

HADŽI IĆ

VISOKO

KIS

ELJA

K

KAKANJ VAREŠ

ILIJAŠ

ŽEP EČ

ZAVIDOVI IĆ

MAGLAJ

VITEZOLOVO

KLADANJ

LUKAVAC

TUZLA

ŽIVINICE

BANOVI IĆ

Č

ĆELISREBRENIK

GRAANICA

Č

DONJI VUKUF

JAJCE

DO

BR

ETI

TRNOVO

ILIDŽA

1 2

34

5

PALE

SOKOLAC

HAN PIJESAK

MILI IĆ

VLASENICA

ŠEKOVI IĆ

OSMACI

ZV

OR

NIK

BRATUNAC

KALESIJA

SAPNA

TEO AKČ

UGLJEVIKLOPARE

BIJELJINADOBOJISTOK

DOBOJJUG

GRADAAC

Č

PELAGI EVOČ

ŠAMACSR. ORAŠJE

MOSTAR SJEVER

MOSTAR

ZAPAD

MOSTAR

JUG

MOSTARJUGOZAPAD

MOSTARJUGOISTOK

MOSTAR STARI GRADMOSTAR CENTRALNA ZONA

FO AČGORAŽDE

ROGATICA

SREBRENICA

VIŠEGRAD

RUDO

Č ČAJNI E

SR.

GORAŽDE

SRBINJE

KALINOVIK

GACKONEVESINJE

BERKOVI IĆ

BILE AĆ

LJUBINJE

TREBINJE

TESLIÆ

KNEŽEVO

JEZERO

MRKONJIÆ

GRAD

ŠIPOVO

SR.

KUPRES

RIBNIKPETROVAC

SR.DRVAR

DISTRIKT BR KOČ

SR.MOSTAR

ŽEPA

1

10

8

7

9 5

6

4

3

2

PALE

2

POSUŠJE

ŠIROKI BRIJEG

GRUDE

LJUBUŠKI

Državna granica

Međuentitetska granica

Međukantonalna granica

Legenda:

ZAPADNO – HERCEGOVAČKI KANTON

2014. godina

Osnovni podaci

Površina u km2: 1.362,2

Općine: 4

Naseljena mjesta: 101

Stanovništvo: 81.527

Prirodni priraštaj: -31

Gustina naseljenosti: 59,8

Neto plaća u KM: 780

Poreski prihodi u mil. KM: 12

Poreski prihodi P/C u KM 151

Izvoz u mil. KM 398

Uvoz u mil. KM 1.148

Investicije u mil. KM 189

Page 79: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

79 Zapadno - hercegovački kanton

MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI U ZAPADNO-HERCEGOVAČKOM KANTONU

U 2014. GODINI

Prema podacima Porezne uprave FBiH, u 2014. godini u Federaciji BiH, ukupni poreski prihodi

svih kantona (porezi građana i porez na dohodak) iznose 282.553 hilj. KM, što je u odnosu na

prethodnu godinu više za 8,0 % (prihodi u 2013. godini su iznosili 261.651 hilj. KM), dok poreski

prihodi po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u FBiH iznose 121 KM i veći su za 8,0 % u

odnosu na prethodnu godinu.

U Zapadno - hercegovačkom kantonu u 2014. godini ostvareni su poreski prihodi u iznosu od 12

mil. KM, što je u odnosu na prošlu godinu više za 8,9%.

Poreski prihodi po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u Zapadno - hercegovačkom

kantonu iznose 151 KM, što je u odnosu na prošlu godinu više za 8,9%.

Dajemo pregled poreskih prihoda po općinama u kantonu kako slijedi:

Poreski prihodi u kantonu u 2014. godini

Općine Stanovništvo

(prisutno) Prihodi u hilj. KM

Prihodi/PC u KM (po glavi

stan)

Prihodi/PC u KM (po glavi stan.)

FBiH = 100

Grude 1.551 2.148 1.385 1145,3

Ljubuški 23.487 3.177 135 111,9

Posušje 16.069 1.781 111 91,7

Široki Brijeg 26.461 5.198 196 162,5

Zapadno - hercegovački 81.527 12.304 151 124,8

Federacija BiH 2.336.722 282.553 121 100,0

Obrazloženje stavke ¹ pogledati na strani 7.

U 2014. godini u FBiH ostvaren je rast fizičkog obima industrijske proizvodnje po stopi od 0,1%.

Učešće fizičkog obima industrijske proizvodnje u Zapadno - hercegovačkom kantonu u

industrijskoj proizvodnji Federacije BiH iznosilo je 2,0 %, dok je u ovom kantonu zabilježen rast

fizičkog obima industrijske proizvodnje za 9,5%.

Indeksi industrijske proizvodnja prema GIG, KD BiH 2010 u 2014. godini

2014/2013

Federacija

BiH

Zapadno -

hercegovački

INDUSTRIJA - UKUPNO 100,1 109,5

PREMA GLAVNIM INDUSTRIJSKIM GRUPACIJAMA

Intermedijarni proizvodi 106,5 102,0

Kapitalni proizvodi 93,3 87,0

Netrajni proizvodi za široku potrošnju 98,5 117,1

PREMA PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD-a

Vađenje ruda i kamena

105,5

Prerađivačka industrija

109,6

Obrazloženje stavki pogledati na strani 8.

Page 80: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

80 Zapadno - hercegovački kanton

U 2014. godini u Federaciji BiH ostvaren je izvoz u iznosu od 5.779 mil. KM što je za 4,2% više u

odnosu na izvoz u 2013. godini, dok je u ZHK izvoz iznosio 398 mil. KM ili 33,7% više u odnosu

na prethodnu godinu. Izvoz ZHK učestvuje u ukupnom izvozu FBiH sa 6,9%.

U 2014. godini u Federaciji BiH ostvaren je uvoz u iznosu od 10.354 mil. KM ili 5,3% više u

odnosu na 2013. godinu, dok je u ZHK uvoz iznosio 1.148 mil. KM ili 13,3% više u odnosu na

prethodnu godinu. Uvoz HNK učestvuje u ukupnom uvozu FBiH sa 11,1%.

Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2014. godini u FBiH iznosio je 55,8 %, a u ZHK 34,7%.

Vanjskotrgovinska razmjena po općinama u kantonu u 2014. godini

Općine Vrijednost u hilj KM Učešće u % Pokrivenost

uvoza

izvozom u %

Trgovinski

bilans u hilj

KM (deficit) Izvoz Uvoz Izvoz Uvoz

Grude 55.477 181.259 1,0 1,8 30,6 -125.782

Ljubuški 34.739 221.122 0,6 2,1 15,7 -186.383

Posušje 84.932 273.522 1,5 2,6 31,1 -188.590

Široki Brijeg 223.318 472.162 3,9 4,6 47,3 -248.844

Zapadno - hercegovački 398.466 1.148.064 6,9 11,1 34,7 -749.598

Federacija BiH 5.778.901 10.353.991 100,0 100,0 55,8 -4.575.090

Izvor podataka: Uprava za indirektno oporezivanje BiH, posredovanjem Agencije za statistiku BiH

U 2014. godini u FBiH ostvaren je prosječan broj zaposlenih u iznosu od 443.587, što je u

odnosu na isti period prethodne godine više za 1,9% ili 8.474.

U ZHK prosječan broj zaposlenih iznosio je 16.415, što je u odnosu na prethodnu godinu više za

210 ili za 1,3%. Broj zaposlenih u ZHK učestvuje u ukupnom broju zaposlenih u FBiH sa 3,7%.

Stepen zaposlenosti u USK po EU metodologiji, tačnije po metodologiji Međunarodne

organizacije rada (ILO) iznosi 30,2 % što je u odnosu na prethodnu godinu više za 1,7%.

Broj zaposlenih i stepen zaposlenosti po općinama u ZHK kantonu u 2014. godini daju se u

slijedećem pregledu:

Stepen zaposlenosti po općinama u kantonu u 2014. godini

Općine

Prosječan

broj

zaposlenih ²

Radno

sposobno³

Radna

snaga⁴

Stepen

zaposleno

sti u % ⁵

Stepen

aktivnosti

u % ⁶

Grude 3.057 10.579 4.868 28,9 46,0

Ljubuški 3.921 15.573 6.655 25,2 42,7

Posušje 3.051 10.942 5.226 27,9 47,8

Široki Brijeg 6.386 17.324 10.640 36,9 61,4

Zapadno - hercegovački 16.415 54.418 27.389 30,2 50,3

Federacija BiH 443.587 1.611.718 835.852 27,5 51,9

Obrazloženje stavki od ² do ⁶ pogledati na strani 11.

Page 81: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

81 Zapadno - hercegovački kanton

Registrovan broj nezaposlenih u FBiH sa stanjem na dan 31.12.2014. godine iznosi 392.265, što

je više za 0,1% u odnosu na 2013. godinu. Registrovana nezaposlenost u ZHK u 2014. godini na

kraju decembra iznosila je 10.974 lica koja traže zaposlenje, što je više za 494 lica ili 4,7% u

odnosu na prethodnu godinu. Broj nezaposlenih u ukupnom broju nezaposlenih u FBiH iznosi 2,8

%.

Stepen nezaposlenosti u odnosu na radnu snagu u FBiH u 2014. godini iznosio je 46,9%, a u

ZHK 40,9%.

Dajemo pregled nezaposlenih po općinama u ZHK u 2014. godini:

Stepen nezaposlenosti po općinama u kantonu u 2014. godini

Općine Broj

nezaposlenih

Radna

snaga⁷

Stepen

nezaposlenosti u

% ⁸

Grude 1.811 4.868 37,2

Ljubuški 2.734 6.655 41,1

Posušje 2.175 5.226 41,6

Široki Brijeg 4.254 10.640 40,0

Zapadno - hercegovački 10.974 27.389 40,1

Federacija BiH 392.265 835.852 46,9

Obrazloženje stavki ⁷ i ⁸ pogledati na strani 13.

U 2014. godini u FBiH prosječna mjesečna isplaćena neto plaća iznosila je 833 KM ili 0,2%

manje u odnosu na prethodnu godinu. U ZHK prosječna plaća iznosila je 781 KM što je manje za

2,2% u odnosu na 2013. godinu i što je 93,7% u odnosu na prosjek FBiH.

Plaće u ZHK po općinama u 2014. godini dajemo u slijedećoj tabeli:

Prosječna neto plaća u KM u kantonu u 2014. godini

Općine Prosječna neto

plaća u KM Učešće FBiH = 100

Grude 839 100,7

Ljubuški 895 107,4

Posušje 698 83,8

Široki Brijeg 719 86,3

Zapadno - hercegovački 781 93,7

Federacija BiH 833 100,0

Izvor: FZS Mjesečni statistički pregled FBiH po kantonima 02/15

Page 82: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

82 Zapadno - hercegovački kanton

Ukupan broj penzionera u FBiH u decembru 2014. godine iznosio je 394.900, što je za 1,6% više

nego u istom periodu prethodne godine.

U ZHK broj penzionera u decembru 2014. godine iznosio je 10.764 što je za 0,4% više ili 2,7%

od ukupnog broja penzionera u FBiH.

Broj penzionera i iznos penzija po općinama u kantonu u 2014. godini

Općine Broj

penzionera

Ukupan iznos

isplaćenih

penzija/mirovina

Prosječna

penzija/mirovina

u KM

Grude 1.786 634.325 355,2

Ljubuški 3.095 1.129.475 364,9

Posušje 1.825 653.203 357,9

Široki Brijeg 4.058 1.511.760 372,5

Zapadno - hercegovački 10.764 3.928.764 365,0

Federacija BiH 336.898 131.231.789 389,5

UKUPNO 394.900 144.163.714 365,1

Vrste i iznos penzija po općinama u kantonima u 2014. godini

Općine

Vrste mirovine / penzije

Starosne Invalidske Obiteljske

Broj Iznos Prosječna

isplata Broj Iznos

Prosječna

isplata Broj Iznos

Prosječna

isplata

Grude 942 367.086 389,7 382 122.014 319,4 462 145.225 314,3

Ljubuški 1.636 663.117 405,3 785 255.810 325,9 674 210.548 312,4

Posušje 844 365.805 433,4 357 112.449 315,0 624 174.950 280,4

Široki Brijeg 1.989 849.915 427,3 1.018 329.328 323,5 1.051 332.518 316,4

Zapadno – hercegov. 5.411 2.245.922 415,1 2.542 819.601 322,4 2.811 863.241 307,1

Federacija BiH 163.538 72.888.819 445,7 67.989 23.187.624 341,0 105.371 35.155.347 333,6

Republika Srpska 4.753 1.249.935 263,0 1.905 532.058 279,3 3.834 1.127.286 294,0

Distrikt Brčko 1.841 679.433 369,1 1.117 348.902 312,4 1.679 525.551 313,0

UKUPNO BiH 170.132 74.818.186 439,8 71.011 24.068.584 338,9 110.884 36.808.185 332,0

UKUPNO Inozemstvo 27.108 5.026.450 185,4 7.664 1.568.961 204,7 8.101 1.873.348 231,2

UKUPNO 197.240 79.844.636 404,8 78.675 25.637.545 325,9 118.985 38.681.533 325,1

Isplaćene zaostale mirovine 4.815.749

Isplaćene naknade za tjelesnu onesposobljenost 181.024

plaćeni doprinos za zdra. osiguranje na mir. 1.750.947

Iznos za isplatu razlike za primatelje min. mirovine skupine 3 po Odluci Vlade FBiH 556.521

Ukupna sredstva za isplatu 151.467.956

Izvor podataka: Federalni zavod za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Mostar

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 83: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

83 Zapadno - hercegovački kanton

Prema statističkim podacima ukupan broj poslovnih subjekata u FBiH na dan 31.12.2014. godine

iznosio je 101.475 i viši je za 0,2 % u odnosu na prethodnu godinu. Ukupan broj poslovnih

subjekata u ZHK iznosio je 4.657 i viši je za 133 ili 2,5% u odnosu na prethodnu godinu. Broj

poslovnih subjekata u ZHK učestvuje u ukupnom broju poslovnih subjekata u Federaciji BiH sa

4,6%.

Broj registrovanih pravnih osoba iznosio je 51.875 u Federaciji BiH, što je više za 1.250 ili 2,5% u

odnosu na 2013. godinu, dok je u ZHK iznosio 2.935, što je u odnosu na prethodnu godinu više

za 68 ili 2,4%. Broj registrovanih pravnih osoba u ZHK učestvuje u ukupnom broju registrovanih

pravnih osoba u Federaciji BiH sa 5,7%.

Broj registrovanih fizičkih lica – obrtnika sa stanjem na dan 31.12.2014. godine iznosio je 49.600

u FBiH, što je manje za 1.095 ili 2,2% u odnosu na prethodnu godinu, dok je u ZHK broj

registrovanih obrtnika iznosio 1.722 što je više za 45 ili 2,7% u odnosu na 2013. godinu. Broj

registrovanih fizičkih lica-obrtnika u HNK učestvuje u ukupnom broju registrovanih fizičkih lica -

obrtnika u Federaciji BiH sa 3,5%.

Broj registrovanih poslovnih subjekata u HNK po općinama daje se u slijedećem pregledu:

Struktura poslovnih subjekata u kantonu za 2014. godinu

stanje 31. 12. 2014.

Općine

Broj preduzeća

Ukupno Pravna

lica

U sastavu

pravnih lica

Fizička lica

obrtnici

Grude 718 483 183 235

Ljubuški 1.326 798 236 528

Posušje 1.150 679 134 471

Široki Brijeg 1.463 975 273 488

Zapadno-hercegovački 4.657 2.935 826 1.722

Federacija BiH 101.475 51.875 27.840 49.600

Izvor podataka: FZS

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 84: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

84 Zapadno - hercegovački kanton

Osnovni indikatori razvoja FBiH i Zapadno-hercegovačkog kantona

Elementi

Federacija BiH

Zapadno-

hercegovački

kanton

Učešće kantona

u FBiH

2013 2014 2013 2014 2013 2014

Površina u km2 26.109 26.110 1.362 1.362 5,2 5,2

Stanovništvo (prisutno) u hilj. (procj. sred.

god.) 2.337 2.337 82 82 3,5 3,5

Poreski prihodi u mil. KM 262 283 11 12 4,2 4,2

Poreski prihodi po stanovniku u KM 112 121 139 151 124,1 124,8

Industrijska proizvodnja - indeks 107,4 100,1 85,8 109,5 79,9 109,3

Izvoz robe - u mil. KM 5.548 5.779 298 398 5,4 6,9

Uvoz robe - u mil. KM 9.833 10.354 1.013 1.148 10,3 11,1

Pokrivenosti uvoza izvozom u % 56,4 55,8 29,4 34,7 52,1 62,2

Trgovinski bilans u mil. KM (deficit) -4.285 -4.575 -715 -750 16,7 16,4

Zaposlenost - prosjek 435.113 443.587 16.205 16.415 3,7 3,8

Radno sposobno stanovništvo (15-64) 1.605.813 1.611.718 54.647 54.418 3,4 3,4

Radna snaga - broj 827.055 835.852 26.685 27.389 3,2 3,3

Stepen zaposlenosti u % 27,1 27,5 29,7 30,2 109,0 111,9

Stepen aktivnosti u % 51,5 51,9 48,8 50,3 94,8 96,9

Nezaposlenost – broj sa stanjem 31.12. 391.942 392.265 10.480 10.974 2,7 2,8

Stepen nezaposlenosti u % 47,4 46,9 39,3 40,1 82,9 85,4

Plata - prosječna u KM 835 833 798 781 95,6 93,8

Penzija - prosječna u KM 347 365 350 365 100,9 100,0

Broj penzionera 388.676 394.900 10.720 10.764 2,8 2,7

Broj poslovnih subjekata 101.320 101.475 4.544 4.657 4,5 4,6

Ostvarene investicije u nova stalna sredstva u mil. KM

3.081 3.315 189 189 5,7 5,70

Stepen investiranja 18,2 19,3 38,6 37,9 211,7 196,4

Page 85: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

85 Sarajevski kanton

SARAJEVSKI KANTON U 2007. GODINI

Osnovni podaciOsnovni podaci

1.171Investicije u mil. KM:

726Izvoz u mil. KM:

3.331Uvoz u mil KM:

11.864GDP per capita u KM:

4.972GDP u mil. KM:

836Neto plaća u KM:

328,2Gustina naseljenosti:

556Prirodni priraštaj:

419.030Stanovništvo:

247Naseljena mjesta:

9Općine:

1276,9Površina u km2:

VELIKA KLADUŠA

CAZIN

BUŽIM

BIHAÆ

BOSANSKA KRUPA

BOSANSKI PETROVAC

SANSKI MOST

NOVI GRAD

KRUPA NA

UNI

SRPSKI SANSKI

MO

ST

PRIJEDOR

KOZARSKA DUBICA

GRADIŠKA

LAKTAŠIPRNJAVOR

BANJA LUKAČELINAC

KOTOR VAROŠ

SRBAC

DERVENTA

SRPSKI BROD

MODRI AČ

ODŽAK

VUKOSAVLJE

DOMALJEVAC-ŠAMAC

ORAŠJE

DOBOJ

TEŠANJ PETROVO

USORA

KLJUČ

DRVAR

BOSANSKO

GRAHOVO

GLAMOČ

LIVNO

TOMISLAVGRAD

POSUŠJE

ŠIROKI BRIJEG

GRUDE

LJUBUŠKI

ČITLUK

ČAPLJINASTOLAC

NEUM

RAV

NO

KUPRES

BUGOJNO

GORNJI VAKUF

FOJNICA

NOVI

TRAVNIK

TRAVNIKZENICA

JABLANICAKONJIC

PROZOR

KREŠEVO

HADŽI IĆ

VISOKO

KIS

ELJA

K

KAKANJ VAREŠ

ILIJAŠ

ŽEP EČ

ZAVIDOVI IĆ

MAGLAJ

VITEZOLOVO

KLADANJ

LUKAVAC

TUZLA

ŽIVINICE

BANOVI IĆ

Č

ĆELISREBRENIK

GRAANICA

Č

DONJI VUKUF

JAJCE

DO

BR

ETI

TRNOVO

ILIDŽA

1 2

34

5

PALE

SOKOLAC

HAN PIJESAK

MILI IĆ

VLASENICA

ŠEKOVI IĆ

OSMACI

ZV

OR

NIK

BRATUNAC

KALESIJA

SAPNA

TEO AKČ

UGLJEVIKLOPARE

BIJELJINADOBOJISTOK

DOBOJJUG

GRADAAC

Č

PELAGI EVOČ

ŠAMACSR. ORAŠJE

MOSTAR SJEVER

MOSTAR

ZAPAD

MOSTAR

JUG

MOSTARJUGOZAPAD

MOSTARJUGOISTOK

MOSTAR STARI GRADMOSTAR CENTRALNA ZONA

FO AČGORAŽDE

ROGATICA

SREBRENICA

VIŠEGRAD

RUDO

Č ČAJNI E

SR.

GORAŽDE

SRBINJE

KALINOVIK

GACKONEVESINJE

BERKOVI IĆ

BILE AĆ

LJUBINJE

TREBINJE

TESLIÆ

KNEŽEVO

JEZERO

MRKONJIÆ

GRAD

ŠIPOVO

SR.

KUPRES

RIBNIKPETROVAC

SR.DRVAR

DISTRIKT BR KOČ

SR.MOSTAR

ŽEPA

1

10

8

7

9 5

6

4

3

2

PALE

2

Državna granica

Međuentitetska granica

Međukantonalna granica

Legenda:

HADŽI IĆ

TRNOVO

ILIDŽA

ILIJAŠ

Grad Sarajevo1-NOVI GRAD

2-NOVO SARAJEVO3-CENTAR

4-STARI GRAD

VOGOSCA

SARAJEVSKI KANTON

2014. godina

Osnovni podaci

Površina u km2: 1.276,9

Općine: 9

Naseljena mjesta: 244

Stanovništvo: 444.851

Prirodni priraštaj: 346

Gustina naseljenosti: 348,4

Neto plaća u KM: 1.036

Poreski prihodi u mil. KM: 105

Poreski prihodi P/C u KM 236

Izvoz u mil. KM 918

Uvoz u mil. KM 3.392

Investicije u mil. KM 1.213

Page 86: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

86 Sarajevski kanton

MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI U SARAJEVSKOM KANTONU U 2014. GODINI

Prema podacima Porezne uprave FBiH, u 2014. godini u Federaciji BiH, ukupni poreski prihodi

svih kantona (porezi građana i porez na dohodak) iznose 282.553 hilj. KM, što je u odnosu na

prethodnu godinu više za 8,0 % (prihodi u 2013. godini su iznosili 261.651 hilj. KM), dok poreski

prihodi po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u FBiH iznose 121 KM i veći su za 8,0 % u

odnosu na prethodnu godinu.

U Sarajevskom kantonu u 2014. godini ostvareni su poreski prihodi u iznosu od 105 mil. KM, što

je u odnosu na prošlu godinu više za 9,8%.

Poreski prihodi po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u Sarajevskom kantonu iznose 236

KM, što je u odnosu na prošlu godinu više za 9,2%.

Dajemo pregled poreskih prihoda po općinama u kantonu:

Poreski prihodi u kantonu u 2014.¹ godini

Općine Stanovništvo

(prisutno) Prihodi u hilj.

KM

Prihodi/PC u KM (po glavi

stan)

Prihodi/PC u KM (po glavi

stan.) FBiH = 100

Centar 68.711 25.614 373 308,3

Hadžići 22.983 3.121 136 112,3

Ilidža 62.572 11.400 182 150,7

Ilijaš 19.874 1.910 96 79,5

Novi Grad 126.179 25.092 199 164,5

Novo Sarajevo 73.749 22.850 310 256,2

Stari Grad 41.749 10.256 246 203,2

Trnovo 2.628 311 118 97,9

Vogošća 26.406 4.527 171 141,8

Kanton Sarajevo 444.851 105.081 236 195,4

Federacija BiH 2.336.722 282.553 121 100,0

Obrazloženje stavke ¹ pogledati na strani 7.

U 2014. godini u FBiH ostvaren je rast fizičkog obima industrijske proizvodnje po stopi od 0,1%.

Učešće fizičkog obima industrijske proizvodnje u Sarajevskom kantonu u industrijskoj proizvodnji

Federacije BiH iznosilo je 22,4%, dok je u ovom kantonu ostvaren pad fizičkog obima industrijske

proizvodnje po stopi od 0,8%.

Page 87: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

87 Sarajevski kanton

Indeksi industrijske proizvodnja prema GIG, KD BiH 2010 u 2014. godini

2014/2013

Federacija BiH Sarajevski

INDUSTRIJA - UKUPNO 100,1 99,2

PREMA GLAVNIM INDUSTRIJSKIM GRUPACIJAMA

Intermedijarni proizvodi 106,5 124,9

Energija 93,3 90,8

Kapitalni proizvodi 98,5 99,3

Trajni proizvodi za široku potrošnju 95,0 84,5

Netrajni proizvodi za široku potrošnju 102,4 99,1

PREMA PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD-a

Vađenje ruda i kamena 98,7 39,0

Prerađivačka industrija 103,7 101,7

Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba električnom

energijom i plinom 89,9 90,8

Obrazloženje stavki pogledati na strani 8.

U 2014. godini u Federaciji BiH ostvaren je izvoz u iznosu od 5.779 mil. KM što je za 4,2% više u

odnosu na izvoz u 2013. godini, dok je u SAK izvoz iznosio 918 mil. KM ili 0,1% više u odnosu na

prethodnu godinu. Izvoz SAK učestvuje u ukupnom izvozu FBiH sa 15,9%.

U 2014. godini u Federaciji BiH ostvaren je uvoz u iznosu od 10.354 mil. KM ili 5,3% više u

odnosu na 2013. godinu, dok je u SAK uvoz iznosio 3.692 mil. KM ili 4,1% više u odnosu na

prethodnu godinu. Uvoz SAK učestvuje u ukupnom izvozu FBiH sa 35,7%.

Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2014. godini u FBiH iznosio je 55,8 %, a u SAK 24,9%.

Vanjskotrgovinska razmjena po općinama u kantonu u 2014. godini

Općine

Vrijednost u hilj KM Učešće u % Pokrivenost

uvoza

izvozom u %

Trgovinski

bilans u

hilj. KM

(deficit) Izvoz Uvoz Izvoz Uvoz

Centar 256.935 559.001 4,4 5,4 46,0 -302.066

Hadžići 61.169 147.820 1,1 1,4 41,4 -86.651

Ilidža 133.507 734.693 2,3 7,1 18,2 -601.186

Ilijaš 118.627 28.943 2,1 0,3 409,9 89.684

N. Grad 120.987 844.711 2,1 8,2 14,3 -723.724

N. Sarajevo 124.916 1.167.326 2,2 11,3 10,7 -1.042.410

Stari Grad 23.043 55.594 0,4 0,5 41,4 -32.551

Trnovo 31 39 0,0 0,0 78,4 -8

Vogošća 78.288 153.878 1,4 1,5 50,9 -75.590

Kanton Sarajevo 917.503 3.692.006 15,9 35,7 24,9 -2.774.503

Federacija BiH 5.778.901 10.353.991 100,0 100,0 55,8 -4.575.090

Izvor podataka: Uprava za indirektno oporezivanje BiH, posredovanjem Agencije za statistiku BiH

Page 88: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

88 Sarajevski kanton

U 2014. godini u FBiH ostvaren je prosječan broj zaposlenih u ukupnom iznosu od 443.587, što

je u odnosu na isti period prethodne godine više za 1,9% ili 8.474.

U SAK prosječan broj zaposlenih iznosio je 125.184, što je u odnosu na prethodnu godinu više za

2.322 ili 1,9%. Broj zaposlenih u SAK učestvuje u ukupnom broju zaposlenih u FBiH sa 28,2%.

Stepen zaposlenosti u USK po EU metodologiji, tačnije po metodologiji Međunarodne

organizacije rada (ILO) iznosi 41,5 % što je u odnosu na prethodnu godinu više za 1,4%.

Broj zaposlenih i stepen zaposlenosti po općinama u Sarajevskom kantonu u 2014. godini daju

se u slijedećem pregledu:

Stepen zaposlenosti po općinama u kantonu u 2014. godini

Općine

Prosječan

broj

zaposlenih ²

Radno

sposobno³

Radna

snaga⁴

Stepen

zaposlenosti

u % ⁵

Stepen

aktivnosti

u % ⁶

Centar 40.603 46.189 48.358 87,9 104,7

Hadžići 4.270 15.720 9.992 27,2 63,6

Ilidža 17.548 42.220 29.202 41,6 69,2

Ilijaš 2.454 12.578 7.855 19,5 62,5

Novi Grad 22.684 88.078 42.611 25,8 48,4

Novo Sarajevo 23.312 48.798 31.922 47,8 65,4

Stari Grad 9.828 28.279 16.267 34,8 57,5

Trnovo 297 1.675 799 17,7 47,7

Vogošća 4.188 17.919 9.593 23,4 53,5

Kanton Sarajevo 125.184 301.456 196.599 41,5 65,2

Federacija BiH 443.587 1.611.718 835.852 27,5 51,9

Obrazloženje stavki od ² do ⁶ pogledati na strani 11.

Registrovan broj nezaposlenih u FBiH sa stanjem na dan 31.12.2014. godine iznosi 392.265, što

je više za 0,1% u odnosu na 2013. godinu.

Registrovana nezaposlenost u SAK u 2014. godini na kraju decembra iznosila je 71.415 lica koja

traže zaposlenje, što je manje za 1.078 ili 1,5% u odnosu na prethodnu godinu. Broj

nezaposlenih u ukupnom broju nezaposlenih u FBiH iznosi 18,2%.

Stepen nezaposlenosti u odnosu na radnu snagu u FBiH u 2014. godini iznosio je 46,9%, a u

SAK 36,3%.

Dajemo pregled nezaposlenih po općinama u SAK u 2014.godini:

Page 89: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

89 Sarajevski kanton

Stepen nezaposlenosti po općinama u kantonu u 2014. godini

Općine Broj

nezaposlenih

Radna

snaga⁷

Stepen

nezaposlenosti u

% ⁸

Centar 7.755 48.358 16,0

Hadžići 5.722 9.992 57,3

Ilidža 11.654 29.202 39,9

Ilijaš 5.401 7.855 68,8

Novi Grad 19.927 42.611 46,8

Novo Sarajevo 8.610 31.922 27,0

Stari Grad 6.439 16.267 39,6

Trnovo 502 799 62,8

Vogošća 5.405 9.593 56,3

Kanton Sarajevo 71.415 196.599 36,3

Federacija BiH 392.265 835.852 46,9

Obrazloženje stavki ⁷ i ⁸ pogledati na strani 13.

U 2014. godini u FBiH prosječna mjesečna isplaćena neto plaća iznosila je 833 KM ili 0,2%

manje u odnosu na prethodnu godinu.

U SAK prosječna plaća iznosila je 1 036 KM što je više za 0,7% u odnosu na 2013. godinu i što je

124,4% u odnosu na prosjek FBiH.

Plaće u SAK po općinama u 2014. godini dajemo u slijedećoj tabeli:

Prosječna neto plaća u KM u kantonu u 2014.godini

Općine Prosječna neto

plaća u KM

Učešće FBiH =

100

Centar 1 230 147,6

Hadžići 819 98,3

Ilidža 777 93,3

Ilijaš 683 82,0

Novi Grad 918 110,2

Novo Sarajevo 1 100 132,0

Stari Grad 998 119,8

Trnovo 809 97,1

Vogošća 779 93,5

Kanton Sarajevo 1 036 124,4

Federacija BiH 833 100,0

Izvor: FZS Mjesečni statistički pregled FBiH po kantonima 02/15

Page 90: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

90 Sarajevski kanton

Ukupan broj penzionera u FBiH u decembru 2014. godine iznosio je 394.900, što je za 1,6% više

nego u istom periodu prethodne godine.

U SAK broj penzionera u decembru 2014. godine iznosio je 85.768 što je za 1,3% više ili 21,7%

od ukupnog broja penzionera u FBiH.

Broj penzionera i iznos penzija po općinama u kantonu u 2014. godini

Općine Broj

penzionera

Ukupan iznos

isplaćenih

penzija/mirovina

Prosječna

penzija/mirovina

u KM

Centar 14.567 7.610.395 522,4

Hadžići 4.003 1.529.139 382,0

Ilidža 10.485 4.077.939 388,9

Ilijaš 3.570 1.290.629 361,5

Novi Grad 23.895 10.118.499 423,5

N. Sarajevo 15.174 7.307.263 481,6

Stari Grad 8.997 3.900.140 433,5

Trnovo 411 153.073 372,4

Vogošća 4.666 1.788.686 383,3

Kanton Sarajevo 85.768 37.775.764 440,4

Federacija BiH 336.898 131.231.789 389,5

UKUPNO 394.900 144.163.714 365,1

Vrste i iznos penzija po općinama u kantonima u 2014. godini

Općine

Vrste mirovine / penzije

Starosne Invalidske Obiteljske

Broj Iznos Prosječna

isplata Broj Iznos

Prosječna

isplata Broj Iznos

Prosječna

isplata

Centar 8.422 5.092.367 604,7 2.912 1.151.641 395,5 3.233 1.366.387 422,6

Hadžići 1.757 753.299 428,7 775 274.507 354,2 1.471 501.334 340,8

Ilidža 4.681 2.057.674 439,6 2.333 832.012 356,6 3.471 1.188.253 342,3

Ilijaš 1.201 499.099 415,6 684 230.182 336,5 1.685 561.347 333,1

Novi Grad 12.463 5.982.799 480,0 5.199 1.919.480 369,2 6.233 2.216.220 355,6

N. Sarajevo 8.411 4.649.449 552,8 3.037 1.169.320 385,0 3.726 1.488.495 399,5

Stari Grad 4.413 2.225.203 504,2 2.271 826.011 363,7 2.313 848.926 367,0

Trnovo 162 68.741 424,3 97 33.872 349,2 152 50.460 332,0

Vogošća 1.809 800.723 442,6 1.044 365.147 349,8 1.813 622.816 343,5

Kanton Sarajevo 43.319 22.129.354 510,8 18.352 6.802.172 370,7 24.097 8.844.238 367,0

Federacija BiH 163.538 72.888.819 445,7 67.989 23.187.624 341,0 105.371 35.155.347 333,6

Republika Srpska 4.753 1.249.935 263,0 1.905 532.058 279,3 3.834 1.127.286 294,0

Distrikt Brčko 1.841 679.433 369,1 1.117 348.902 312,4 1.679 525.551 313,0

UKUPNO BiH 170.132 74.818.186 439,8 71.011 24.068.584 338,9 110.884 36.808.185 332,0

UKUPNO Inozemstvo 27.108 5.026.450 185,4 7.664 1.568.961 204,7 8.101 1.873.348 231,2

UKUPNO 197.240 79.844.636 404,8 78.675 25.637.545 325,9 118.985 38.681.533 325,1

Isplaćene zaostale mirovine 4.815.749

Isplaćene naknade za tjelesnu onesposobljenost 181.024

Plaćeni doprinos za zdra. osiguranje na mir. 1.750.947

Iznos za isplatu razlike za primatelje min. mirovine skupine 3 po Odluci Vlade FBiH 556.521

Ukupna sredstva za isplatu 151.467.956

Izvor podataka: Federalni zavod za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Mostar

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 91: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

91 Sarajevski kanton

Prema statističkim podacima ukupan broj poslovnih subjekata u FBiH na dan 31.12.2014. godine

iznosio je 101.475 i viši je za 0,2 % u odnosu na prethodnu godinu. Ukupan broj poslovnih

subjekata u SAK iznosio je 25.721 i manji je za 702 ili 2,7% u odnosu na prethodnu godinu. Broj

poslovnih subjekata u USK učestvuje u ukupnom broju poslovnih subjekata u Federaciji BiH sa

25,3%.

Broj registrovanih pravnih osoba iznosio je 51.875 u Federaciji BiH, što je više za 1.250 ili 2,5% u

odnosu na 2013. godinu, dok je u SAK broj registrovanih iznosio 14.947, što je u odnosu na

prethodnu godinu više za 474 ili 3,3%. Broj registrovanih pravnih osoba u SAK učestvuje u

ukupnom broju registrovanih pravnih osoba u Federaciji BiH sa 28,8%.

Broj registrovanih fizičkih lica – obrtnika sa stanjem na dan 31.12.2014. godine iznosio je 49.600

u FBiH, što je manje za 1.095 ili 2,2% u odnosu na prethodnu godinu, dok je u SAK broj

registrovanih obrtnika iznosio 10.774 što je manje za 1.176 ili 9,8 % u odnosu na 2013. godinu.

Broj registrovanih fizičkih lica-obrtnika u SAK učestvuje u ukupnom broju registrovanih fizičkih lica

- obrtnika u Federaciji BiH sa 21,7%.

Broj registrovanih poslovnih subjekata u SAK po općinama daje se u slijedećem pregledu:

Struktura poslovnih subjekata u kantonu za 2014. godinu

stanje 31. 12. 2014.

Općine

Broj preduzeća

Ukupno Pravna lica U sastavu

pravnih lica

Fizička lica

obrtnici

Centar 6.567 4.372 1.475 2.195

Hadžići 817 377 257 440

Ilidža 3.665 2.303 1.142 1.362

Ilijaš 672 294 190 378

Novi Grad 5.024 2.575 1.363 2.449

Novo Sarajevo 4.729 2.987 1.164 1.742

Stari Grad 3.186 1.468 616 1.718

Trnovo 126 42 32 84

Vogošća 935 529 312 406

Kanton Sarajevo 25.721 14.947 6.551 10.774

Federacija BiH 101.475 51.875 27.840 49.600

Izvor podataka: FZS

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 92: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

92 Sarajevski kanton

Osnovni indikatori razvoja FBiH i Kantona Sarajevo

Elementi

Federacija BiH Kanton Sarajevo Učešće kantona

u FBiH

2013 2014 2013 2014 2013 2014

Površina u km2 26.109 26.110 1.267 1.267 4,9 4,9

Stanovništvo (prisutno) u hilj. (procj. sred.

god.) 2.337 2.337 443 445 19,0 19,0

Poreski prihodi u mil. KM 262 283 96 105 36,6 37,1

Poreski prihodi po stanovniku u KM 112 121 216 236 192,8 195,0

Industrijska proizvodnja - indeks 107,4 100,1 99,3 99,2 22,4 22,4

Izvoz robe - u mil. KM 5.548 5.779 916 918 16,5 15,9

Uvoz robe - u mil. KM 9.833 10.354 3.546 3.392 36,1 32,8

Pokrivenosti uvoza izvozom u % 56,4 55,8 25,8 24,9 45,7 44,6

Trgovinski bilans u mil. KM (deficit) -4.285 -4.575 -2.630 -2.775 61,4 60,7

Zaposlenost - prosjek 435.113 443.587 122.862 125.184 28,2 28,7

Radno sposobno stanovništvo (15-64) 1.605.813 1.611.718 299.970 301.456 18,7 18,7

Radna snaga - broj 827.055 835.852 195.355 196.599 23,6 23,5

Stepen zaposlenosti u % 27,1 27,5 41,0 41,5 150,6 153,7

Stepen aktivnosti u % 51,5 51,9 65,1 65,2 126,5 125,6

Nezaposlenost – broj sa stanjem 31.12. 391.942 392.265 72.493 71.415 18,5 18,2

Stepen nezaposlenosti u % 47,4 46,9 37,1 36,3 78,3 77,3

Plata - prosječna u KM 835 833 1.029 1.036 123,2 124,4

Penzija - prosječna u KM 347 365 417 440 120,2 120,5

Broj penzionera 388.676 394.900 84.655 85.768 21,8 21,7

Broj poslovnih subjekata 101.320 101.475 26.425 25.721 26,1 25,3

Ostvarene investicije u nova stalna sredstva u mil. KM

3.081 3.315 1.128 1.213 36,6 36,6

Stepen investiranja 18,2 19,3 18,4 19,5 101,2 101,2

Page 93: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

93 Kanton 10

KANTON 10 U 2007. GODINI

Osnovni podaciOsnovni podaci

54Investicije u mil. KM:

118Izvoz u mil. KM:

195Uvoz u mil KM:

4.116GDP per capita u KM:

338GDP u mil. KM:

601Neto plaća u KM:

16,6Gustina naseljenosti:

-243Prirodni priraštaj:

82.069Stanovništvo:

268Naseljena mjesta:

6Općine:

4.934,1Površina u km2:

VELIKA KLADUŠA

CAZIN

BUŽIM

BIHAÆ

BOSANSKA KRUPA

BOSANSKI PETROVAC

SANSKI MOST

NOVI GRAD

KRUPA NA

UNI

SRPSKI SANSKI

MO

ST

PRIJEDOR

KOZARSKA DUBICA

GRADIŠKA

LAKTAŠIPRNJAVOR

BANJA LUKAČELINAC

KOTOR VAROŠ

SRBAC

DERVENTA

SRPSKI BROD

MODRI AČ

ODŽAK

VUKOSAVLJE

DOMALJEVAC-ŠAMAC

ORAŠJE

DOBOJ

TEŠANJ PETROVO

USORA

KLJUČ

DRVAR

BOSANSKO

GRAHOVO

GLAMOČ

LIVNO

TOMISLAVGRAD

POSUŠJE

ŠIROKI BRIJEG

GRUDE

LJUBUŠKI

ČITLUK

ČAPLJINASTOLAC

NEUM

RAV

NO

KUPRES

BUGOJNO

GORNJI VAKUF

FOJNICA

NOVI

TRAVNIK

TRAVNIKZENICA

JABLANICAKONJIC

PROZOR

KREŠEVO

HADŽI IĆ

VISOKO

KIS

ELJA

K

KAKANJ VAREŠ

ILIJAŠ

ŽEP EČ

ZAVIDOVI IĆ

MAGLAJ

VITEZOLOVO

KLADANJ

LUKAVAC

TUZLA

ŽIVINICE

BANOVI IĆ

Č

ĆELISREBRENIK

GRAANICA

Č

DONJI VUKUF

JAJCE

DO

BR

ET

II

Ć

TRNOVO

ILIDŽA

1 2

34

5

PALE

SOKOLAC

HAN PIJESAK

MILI IĆ

VLASENICA

ŠEKOVI IĆ

OSMACI

ZV

OR

NIK

BRATUNAC

KALESIJA

SAPNA

TEO AKČ

UGLJEVIKLOPARE

BIJELJINADOBOJISTOK

DOBOJJUG

GRADAAC

Č

PELAGI EVOČ

ŠAMACSR. ORAŠJE

MOSTAR SJEVER

MOSTAR

ZAPAD

MOSTAR

JUG

MOSTARJUGOZAPAD

MOSTARJUGOISTOK

MOSTAR STARI GRADMOSTAR CENTRALNA ZONA

FO AČGORAŽDE

ROGATICA

SREBRENICA

VIŠEGRAD

RUDO

Č ČAJNI E

SR.

GORAŽDE

SRBINJE

KALINOVIK

GACKONEVESINJE

BERKOVI IĆ

BILE AĆ

LJUBINJE

TREBINJE

TESLIÆ

KNEŽEVO

JEZERO

MRKONJIÆ

GRAD

ŠIPOVO

SR.

KUPRES

RIBNIKPETROVAC

SR.DRVAR

DISTRIKT BR KOČ

SR.MOSTAR

ŽEPA

1

10

8

7

9 5

6

4

3

2

PALE

2

DRVAR

BOSANSKO

GRAHOVO

LIVNO

TOMISLAVGRAD

KUPRES

Državna granica

Međuentitetska granica

Međukantonalna granica

Legenda:

KANTON 10

2014. godina

Osnovni podaci

Površina u km2: 4.934,1

Općine: 6

Naseljena mjesta: 270

Stanovništvo: 78.365

Prirodni priraštaj: -360

Gustina naseljenosti: 15,9

Neto plaća u KM: 840

Poreski prihodi u mil. KM: 6

Poreski prihodi P/C u KM 76

Izvoz u mil. KM 79

Uvoz u mil. KM 148

Investicije u mil. KM 46

Page 94: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

94 Kanton 10

MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI U KANTONU 10 U 2014. GODINI

Prema podacima Porezne uprave FBiH, u 2014. godini u Federaciji BiH, ukupni poreski prihodi

svih kantona (porezi građana i porez na dohodak) iznose 282.553 hilj. KM, što je u odnosu na

prethodnu godinu više za 8,0 % (prihodi u 2013. godini su iznosili 261.651 hilj. KM), dok poreski

prihodi po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u FBiH iznose 121 KM i veći su za 8,0 % u

odnosu na prethodnu godinu.

U Kantonu 10 u 2014. godini ostvareni su poreski prihodi u iznosu od 6 mil. KM, što je u odnosu

na prošlu godinu manje za 0,5%.

Poreski prihodi po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u Kantonu 10 iznose 76 KM, što je u

odnosu na prošlu godinu više za 0,2%.

Dajemo pregled poreskih prihoda po općinama u kantonu kako slijedi:

Poreski prihodi u kantonu u 2014.¹ godini

Općine Stanovništvo

(prisutno) Prihodi u hilj. KM

Prihodi/PC u KM (po

glavi stan)

Prihodi/PC u KM (po glavi

stan.) FBiH = 100

Bosansko Grahovo 1.996 94 47 38,9

Drvar 10.585 478 45 37,3

Glamoč 443 210 474 392,0

Kupres 3.289 368 112 92,5

Livno 31.541 3.207 102 84,1

Tomislavgrad 26.524 1.588 60 49,5

Kanton 10 78.365 5.945 76 62,7

Federacija BiH 2.336.722 282.553 121 100,0

Obrazloženje stavke ¹ pogledati na strani 7.

U 2014. godini u FBiH ostvaren je rast fizičkog obima industrijske proizvodnje po stopi od 0,1%.

Učešće fizičkog obima industrijske proizvodnje u Kantonu 10 u industrijskoj proizvodnji

Federacije iznosilo je 1,9%, dok je u ovom kantonu ostvaren pad fizičkog obima industrjske

proizvodnje po stopi od 4,3%.

Page 95: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

95 Kanton 10

Indeksi industrijske proizvodnja prema GIG, KD BiH 2010 u 2014. godini

2014/2013

Federacija BiH Kanton 10

INDUSTRIJA - UKUPNO 100,1 95,7

PREMA GLAVNIM INDUSTRIJSKIM GRUPACIJAMA

Intermedijarni proizvodi 106,5 93,5

Netrajni proizvodi za široku potrošnju 93,3 137,4

PREMA PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD-a

Vađenje ruda i kamena 98,7 -

Prerađivačka industrija 103,7 98,0

Obrazloženje stavki pogledati na strani 8.

U 2014. godini u Federaciji BiH ostvaren je izvoz u iznosu od 5.779 mil. KM što je za 4,2% više u

odnosu na izvoz u 2013. godini, dok je u K10 izvoz iznosio 79 mil. KM ili 1,7% manje u odnosu

na prethodnu godinu. Izvoz K10 učestvuje u ukupnom izvozu FBiH sa 1,4%.

U 2014. godini u Federaciji BiH ostvaren je uvoz u iznosu od 10.354 mil. KM ili 5,3% više u

odnosu na 2013. godinu, dok je u K10 uvoz iznosio 148 mil. KM ili 9,4% manje u odnosu na

prethodnu godinu. Uvoz K10 učestvuje u ukupnom izvozu FBiH sa 1,4%.

Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2014. godini u FBiH iznosio je 55,8 %, a u K10 53,6%.

Vanjskotrgovinska razmjena po općinama u kantonu u 2014. godini

Općine

Vrijednost u hilj. KM Učešće u % Pokrivenost

uvoza

izvozom u %

Trgovinski

bilans u

hilj. KM

(deficit) Izvoz Uvoz Izvoz Uvoz

Bosansko Grahovo 2.076 358 0,0 0,0 580,8 1.718

Drvar 16.286 502 0,3 0,0 3242,9 15.784

Glamoč 5.804 420 0,1 0,0 1382,4 5.384

Kupres 4.026 4.759 0,1 0,0 84,6 -733

Livno 5.921 12.319 0,1 0,1 48,1 -6.398

Tomislavgrad 45.222 129.664 0,8 1,3 34,9 -84.442

Kanton 10 79.334 148.021 1,4 1,4 53,6 -68.687

Federacija BiH 5.778.901 10.353.991 100,0 100,0 55,8 -4.575.090

Izvor podataka: Uprava za indirektno oporezivanje BiH, posredovanjem Agencije za statistiku BiH

U 2014. godini u FBiH ostvaren je prosječan broj zaposlenih u iznosu od 443.587, što je u

odnosu na isti period prethodne godine više za 1,9% ili 8.474.

U K10 prosječan broj zaposlenih iznosio je 9.469, što je u odnosu na prethodnu godinu više za

109 ili 1,2%. Broj zaposlenih u K10 učestvuje u ukupnom broju zaposlenih u FBiH sa 2,1%.

Page 96: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

96 Kanton 10

Stepen zaposlenosti u K10 po EU metodologiji, tačnije po metodologiji Međunarodne organizacije

rada (ILO) iznosi 18,6 % što je u odnosu na prethodnu godinu više za 1,6%.

Broj zaposlenih i stepen zaposlenosti po općinama u Kantonu 10 u 2014. godini daju se u

slijedećem pregledu:

Stepen zaposlenosti po općinama u kantonu u 2014. godini

Općine

Prosječan

broj

zaposlenih ²

Radno

sposobno³

Radna

snaga⁴

Stepen

zaposlenosti

u % ⁵

Stepen

aktivnosti

u % ⁶

Bosansko Grahovo 347 1.059 653 32,8 61,7

Drvar 922 6.432 2.207 14,3 34,3

Glamoč 535 2.597 1.103 20,6 42,5

Kupres 726 1.973 1.123 36,8 56,9

Livno 4.168 21.077 8.340 19,8 39,6

Tomislavgrad 2.771 17.864 5.483 15,5 30,7

Kanton 10 9.469 51.002 18.909 18,6 37,1

Federacija BiH 443.587 1.611.718 835.852 27,5 51,9

Obrazloženje stavki od ² do ⁶ pogledati na strani 11.

Registrovan broj nezaposlenih u FBiH sa stanjem na dan 31.12.2014. godine iznosio je 392.265,

što je više za 0,1% u odnosu na 2013. godinu.

Registrovana nezaposlenost u K10 u 2014. godini na kraju decembra iznosi 9.440 lica koja traže

zaposlenje, što je manje za 52 ili 0,4% u odnosu na prethodnu godinu. Broj nezaposlenih u

ukupnom broju nezaposlenih u FBiH iznosi 2,4%.

Stepen nezaposlenosti u odnosu na radnu snagu u FBiH u 2014. godini iznosio je 46,9%, a u

K10 49,9%.

Dajemo pregled nezaposlenih po općinama u K10 u 2014. godini:

Stepen nezaposlenosti po općinama u kantonu u 2014. godini

Općine Broj

nezaposlenih

Radna

snaga⁷

Stepen

nezaposlenosti u

% ⁸

Bosansko Grahovo 306 653 46,9

Drvar 1.285 2.207 58,2

Glamoč 568 1.103 51,5

Kupres 397 1.123 35,4

Livno 4.172 8.340 50,0

Tomislavgrad 2.712 5.483 49,5

Kanton 10 9.440 18.909 49,9

Federacija BiH 392.265 835.852 46,9

Obrazloženje stavki ⁷ i ⁸ pogledati na strani 13.

Page 97: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

97 Kanton 10

U 2014. godini u FBiH prosječna mjesečna isplaćena neto plaća iznosila je 833 KM ili 0,2%

manje u odnosu na prethodnu godinu.

U K10 prosječna plaća iznosila je 840 KM što je više za 0,3% u odnosu na 2013. godinu i što je

100,8% u odnosu na prosjek FBiH.

Plaće u K10 po općinama u 2014. godini dajemo u slijedećoj tabeli:

Prosječna neto plaća u KM po kantonima u 2014. godini

Općine Prosječna neto plaća

u KM

Učešće FBiH =

100

Bosansko Grahovo 986 118,4

Drvar 723 86,8

Glamoč 832 99,9

Kupres 879 105,5

Livno 890 106,8

Tomislavgrad 766 92,0

Kanton 10 840 100,8

Federacija BiH 833 100,0

Izvor: FZS Mjesečni statistički pregled FBiH po kantonima 02/15

Ukupan broj penzionera u FBiH u decembru 2014. godine iznosio je 394.900, što je za 1,6% više

nego u istom periodu prethodne godine.

U K10 broj penzionera u decembru 2014. godine iznosio je 6.314 što je više za 2,0 % ili 1,6% od

ukupnog broja penzionera u FBiH.

Broj penzionera i iznos penzija po općinama u kantonu u 2014. godini

Općine Broj

penzionera

Ukupan iznos

isplaćenih

penzija/mirovina

Prosječna

penzija/mirovina

u KM

B. Grahovo 53 11.842 223,4

Drvar 198 45.364 229,1

Glamoč 231 70.655 305,9

Kupres 325 120.723 371,5

Livno 3.466 1.190.660 343,5

Tomislavgrad 2.041 650.073 318,5

Kanton 10 6.314 2.089.317 330,9

Federacija BiH 336.898 131.231.789 389,5

UKUPNO 394.900 144.163.714 365,1

Page 98: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

98 Kanton 10

Vrste i iznos penzija po općinama u kantonima u 2014. godini

Općine

Vrste mirovine / penzije

Starosne Invalidske Obiteljske

Broj Iznos Prosječna

isplata Broj Iznos

Prosječna

isplata Broj Iznos

Prosječna

isplata

B. Grahovo 25 5.843 233,7 11 2.212 201,1 17 3.787 222,8

Drvar 109 25.857 237,2 28 5.514 196,9 61 13.993 229,4

Glamoč 119 37.135 312,1 30 8.399 280,0 82 25.121 306,4

Kupres 157 70.710 450,4 58 16.012 276,1 110 34.001 309,1

Livno 1.875 738.052 393,6 562 172.113 306,3 1.029 280.496 272,6

Tomislavgrad 961 368.333 383,3 378 107.597 284,6 702 174.143 248,1

Kanton 10 3.246 1.245.930 383,8 1.067 311.846 292,3 2.001 531.541 265,6

Federacija BiH 163.538 72.888.819 445,7 67.989 23.187.624 341,0 105.371 35.155.347 333,6

Republika Srpska 4.753 1.249.935 263,0 1.905 532.058 279,3 3.834 1.127.286 294,0

Distrikt Brčko 1.841 679.433 369,1 1.117 348.902 312,4 1.679 525.551 313,0

UKUPNO BiH 170.132 74.818.186 439,8 71.011 24.068.584 338,9 110.884 36.808.185 332,0

UKUPNO

Inozemstvo 27.108 5.026.450 185,4 7.664 1.568.961 204,7 8.101 1.873.348 231,2

UKUPNO 197.240 79.844.636 404,8 78.675 25.637.545 325,9 118.985 38.681.533 325,1

Isplaćene zaostale mirovine 4.815.749

Isplaćene naknade za tjelesnu onesposobljenost 181.024

Plaćeni doprinos za zdra. osiguranje na mir. 1.750.947

Iznos za isplatu razlike za primatelje min. mirovine skupine 3 po Odluci Vlade FBiH 556.521

Ukupna sredstva za isplatu 151.467.956

Izvor podataka: Federalni zavod za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Mostar

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 99: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

99 Kanton 10

Prema statističkim podacima ukupan broj poslovnih subjekata u FBiH na dan 31.12.2014. godine

iznosio je 101.475 i viši je za 0,2 % u odnosu na prethodnu godinu. Ukupan broj poslovnih

subjekata u K 10 iznosio je 3.855 i manji je za 36 ili 0,9% u odnosu na prethodnu godinu. Broj

poslovnih subjekata u K 10 učestvuje u ukupnom broju poslovnih subjekata u Federaciji BiH sa

3,8%.

Broj registrovanih pravnih osoba iznosio je 51.875 u Federaciji BiH, što je više za 1.250 ili 2,5% u

odnosu na 2013. godinu, dok je u K10 broj registrovanih iznosio 1.967, što je u odnosu na

prethodnu godinu više za 40 ili 2,1%. Broj registrovanih pravnih osoba u K10 učestvuje u

ukupnom broju registrovanih pravnih osoba u Federaciji BiH sa 3,8%.

Broj registrovanih fizičkih lica – obrtnika sa stanjem na dan 31.12.2014. godine iznosio je 49.600

u FBiH, što je manje za 1.095 ili 2,2% u odnosu na prethodnu godinu, dok je u K10 broj

registrovanih obrtnika iznosio 1.888 što je manje za 76 ili 3,9 % u odnosu na 2013. godinu. Broj

registrovanih fizičkih lica - obrtnika u K10 učestvuje u ukupnom broju registrovanih fizičkih lica-

obrtnika u Federaciji BiH sa 3,8%.

Broj registrovanih poslovnih subjekata u K10 po općinama daje se u slijedećem pregledu:

Struktura poslovnih subjekata u kantonu za 2014. godinu

stanje 31. 12. 2014.

Općine

Broj preduzeća

Ukupno Pravna lica U sastavu

pravnih lica

Fizička lica

obrtnici

Bosansko Grahovo 192 75 37 117

Drvar 600 161 71 439

Glamoč 291 150 52 141

Kupres 275 160 72 115

Livno 1.270 760 415 510

Tomislavgrad 1.227 661 275 566

Kanton 10 3.855 1.967 922 1.888

Federacija BiH 101.475 51.875 27.840 49.600

Izvor podataka: FZS

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 100: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH - …pokazatelji+po... · Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9 Nezaposlenost ... Prema procjenama Svjetske banke, poplave u

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

100 Kanton 10

Osnovni indikatori razvoja FBiH i Kantona 10

Elementi

Federacija BiH Kanton 10 Učešće kantona

u FBiH

2013 2014 2013 2014 2013 2014

Površina u km2 26.109 26.110 4.934 4.934 18,9 18,9

Stanovništvo (prisutno) u hilj. (procj. sred.

god.) 2.337 2.337 79 78 3,4 3,3

Poreski prihodi u mil. KM 262 283 6 6 2,3 2,1

Poreski prihodi po stanovniku u KM 112 121 76 76 67,8 62,8

Industrijska proizvodnja - indeks 107,4 100,1 79,4 95,7 1,9 1,8

Izvoz robe - u mil. KM 5.548 5.779 81 79 1,5 1,4

Uvoz robe - u mil. KM 9.833 10.354 163 148 1,7 1,4

Pokrivenosti uvoza izvozom u % 56,4 55,8 49,4 53,6 87,6 96,1

Trgovinski bilans u mil. KM (deficit) -4.285 -4.575 -83 -69 1,9 1,5

Zaposlenost - prosjek 435.113 443.587 9.360 9.469 2,2 2,2

Radno sposobno stanovništvo (15-64) 1.605.813 1.611.718 51.207 51.002 3,2 3,2

Radna snaga - broj 827.055 835.852 18.852 18.909 2,3 2,3

Stepen zaposlenosti u % 27,1 27,5 18,3 18,6 67,2 68,9

Stepen aktivnosti u % 51,5 51,9 36,8 37,1 71,5 71,5

Nezaposlenost – broj sa stanjem 31.12. 391.942 392.265 9.492 9.440 2,4 2,4

Stepen nezaposlenosti u % 47,4 46,9 50,4 49,9 106,3 106,3

Plata - prosječna u KM 835 833 838 840 100,4 100,8

Penzija - prosječna u KM 347 365 315 331 90,8 90,7

Broj penzionera 388.676 394.900 6.175 6.314 1,6 1,6

Broj poslovnih subjekata 101.320 101.475 3.891 3.855 3,8 3,8

Ostvarene investicije u nova stalna sredstva u mil. KM

3.081 3.315 46 46 1,4 1,4

Stepen investiranja 18,2 19,3 11,0 10,7 60,2 55,5