of 95 /95
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Federalni zavod za programiranje razvoja MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. GODINU Sarajevo, maj 2014. godine SADRŽAJ

MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

  • Author
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat...

Page 1: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Federalni zavod za programiranje razvoja

MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI

PO KANTONIMA ZA 2013. GODINU

Sarajevo, maj 2014. godine

SADRŽAJ

Page 2: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

2

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ............................................................................. 4

UNSKO-SANSKI KANTON ...............................................................................................15

POSAVSKI KANTON ......................................................................................................23

TUZLANSKI KANTON .....................................................................................................29

ZENIČKO - DOBOJSKI KANTON ......................................................................................39

BOSANSKO - PODRINJSKI KANTON ................................................................................48

SREDNJOBOSANSKI KANTON ........................................................................................55

HERCEGOVAČKO – NERETVANSKI KANTON ...................................................................64

ZAPADNO – HERCEGOVAČKI KANTON ...........................................................................73

SARAJEVSKI KANTON ...................................................................................................79

KANTON 10 ..................................................................................................................88

Page 3: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

3

VELIKA KLADUŠA

CAZIN

BUŽIM

BIHAC

BO SANSK A KRUPA

BOSAN SKI PETRO VAC

SANSK I MO ST

NOVI GRAD

KRUPA

NA

U NI

SANSKI MOST (RS)

PRIJEDOR

K OZA RSKA DUBICA

KOSTAJNICA

GRA DIŠK A

LAK TAŠIPRNJAVO R

BA NJA LUKAČELIN AC

K OTO R VA ROŠ

SRBAC

DERVENTA

BROD (RS)

MO DRI AČ

OD ŽA K

VUK OSAV LJE

D OMALJEVAC-ŠAMA C

ORAŠJE

D OBOJ

TEŠANJ PETROV O

USORA

KLJUČ

DRVAR

BOS ANSKO

GRAHO VO

GLAMOČ

LIVNO

TOMISLAVGRAD

POSU ŠJE

ŠIROK I BRIJEG

G RUDE

LJUBUŠ KI

ČITLUK

ČAPLJINA

STO LAC

N EUM

RA

VN

O

KU PRES

BUGO JN O

GO RN JI VAK UF

FOJNICA

NOV I

TRAVNIK

TRAVNIKZENICA

JABLAN ICA

KONJIC

PROZO R

KREŠEV O

HA DŽI IĆ

BUSOVA AČ

VISOK O

KISEL

JAK

K AKAN J VAREŠ

ILIJA ŠBRE ZA

ŽEP EČ

ZAVID OVI IĆ

MAGLAJ

V ITEZOLOV O

KLADA NJ

LUKAVAC

TU ZLA

ŽIVINICE

BAN OVI IĆ

Č

ĆELISREBREN IK

GRA

ANICA

Č

D ONJI V UKU F

JAJCE

DO

BR

ET

IIĆ

TRNO VO

ILID

ŽA

1 2

34

5

PALE (RS)ILIDŽA (RS)NOVO SARAJEVO (RS)

STARI GRAD (RS)

SOKO LAC

HA N PIJESA K

MILI IĆ

V LASENICA

ŠEK OVI IĆ

OSMACI

ZV

OR

NIK

BRATUN AC

KA LESIJA

SAPN A

TEO A KČ

U GLJEVIKLOPA RE

BIJELJINAD OBOJISTOK

D OBOJ

JUG

GRADAAC

Č

PELAG I EV OČ

ŠAMAC

ORAŠJE (RS)

GRAD

MOSTAR

FO AČGORAŽDE

RO GATICA

SREBRENICA

VIŠEGRAD

RUDO

Č ČAJNI E

GORAŽDE

(RS)

FOCA (RS)

K ALINO VIK

GA CK ONEV ESINJE

BERK OVI IĆ

BILE AĆ

LJUBINJE

TREBIN JE

TESLIC

KNEŽEVO

JEZ

ER

O

MRKON JIÆ

GRAD

ŠIPO VO

KU PRES

(RS)

RIBNIKPETROVAC

DRVAR (RS)

DISTRIK T BR KOČ

MOSTAR (RS)

ŽEPA

1

10

8

7

9 5

6

4

3

2

PALE

2

SARAJEVSKE OP INEĆ

1-NOV I GRAD

2-NOV O SARAJEVO

3-VOG OŠ A4-CENTA R

5-STARI GRAD

Ć

K A N T O NI U F E D E RA CI JI BI H

1 . UN SKO-S ANSKI

2 . POSAVSKI3 . T UZL ANSKI

4 . Z ENI K O-D OB OJSKI

5 . B OSAN SKO- PODR INJSKI

6 . SR ED NJEB OSAN SKI

7 . HE R CE GOVA KO-N ER ET VANSK I

8 . Z APAD NO-H ER C EGO VA KI9 . KA NTON SA RA JE VO

1 0. HER C EG B OSANSKI

Č

Č

Č

KARTA BIH SA KANTONIMA I OPĆINAMA

KANTON 10

Page 4: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

4

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

2013. godina

Osnovni podaci

Površina u km2: 26.109,7

Kantoni: 10

Općine: 79

Naseljena mjesta: 3.336

Stanovništvo: 2.337.200

Prirodni priraštaj: -30

Gustina naseljenosti: 89,5

Neto plaća u KM: 835

Poreski prihodi u mil. KM: 262

Poreski prihodi P/C u KM 112

Uvoz u mil. KM 9.833

Izvoz u mil. KM 5.548

Investicije u mil. KM 2.990

Page 5: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

5

MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBIH U 2013. GODINI

Nakon globalne recesije u svjetskoj ekonomiji koja je uzrokovala pad ekonomskih aktivnosti u

FBiH, na osnovu prikupljenih statističkih podataka može se reći da su kretanja u bh ekonomiji

pozitivnija u odnosu na prethodnu godinu. Skroman rast ostvaren je zahvaljujući povećanju

fizičkog obima indutrijske proizvodnje, te smanjenju trgovinskog deficita no, odsustvo

strukturnih reformi i dalje sprečava brži ekonomski rast što direktno utiče na domaću privatnu

potrošnju, investicije i vanjsku potražnju.

Iako je u izvozu roba i usluga zabilježen rast u odnosu na prošlu godinu i blagi pad uvoza

roba, zaposlenost i dalje bilježi tendenciju pada dok broj nezaposlenih i dalje raste. U 2013.

godini obim industrijske proizvodnje se povećao za 7,4%, obim izvoza za 5,7%, dok se obim

uvoza smanjio za 1,4%.

Sveukupno gledano, raspoloživi pokazatelji ukazuju na blagi rast ekonomskih aktivnosti u

2013. godini u odnosu na 2012. godinu.

1. Poreski prihodi

Prema podacima Porezne uprave FBiH, u 2013. godini u Federaciji BiH, ukupni poreski prihodi

svih kantona (porezi građana i porez na dohodak) iznose 261.651 hilj. KM, dok poreski prihodi

po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u FBiH iznose 112 KM.

Najveći poreski prihodi su ostvareni u Kantonu Sarajevo u iznosu od 96 mil. KM, dok su

najmanji u Posavskom kantonu u iznosu od 2 mil. KM. Najveći poreski prihodi/PC (per capita)

ostvareni su u Kantonu Sarajevo u iznosu od 216 KM, a najmanji u Posavskom kantonu u

iznosu od 56 KM po glavi stanovnika.

Ukupni poreski prihodi i poreski prihodi po glavi stanovnika po kantonima dati su u slijedećem

pregledu:

Poreski prihodi po kantonima u 2013.1 godini

Kanton Stanovništvo

(prisutno) Prihodi

hilj. u KM Prihodi/PC u KM (po glavi stan)

Prihodi/PC u KM (po glavi stan.)

FBiH = 100

Unsko - sanski 287.621 17.563 61 54,5

Posavski 38.960 2.192 56 50,3

Tuzlanski 498.911 36.528 73 65,4

Zeničko - dobojski 398.655 39.254 98 88,0

Bosansko - podrinjski 32.428 3.287 101 90,5

Srednjobosanski 253.149 15.798 62 55,7

Hercegovačko - neretvanski 224.388 34.016 152 135,4

Zapadno - hercegovački 81.570 11.302 139 123,8

Kanton Sarajevo 442.669 95.739 216 193,2

Kanton 10 78.849 5.972 76 67,7

Federacija BiH 2.337.200 261.651 112 100,0 Izvor: Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine, obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

1 Poreski prihodi obuhvataju slijedeće prihode od poreza:

714 113 porezi građana (porez na imovinu motornih vozila) 714 121 porezi građana (porez na nasljedstva i darove) 714 191 porezi građana (ostali porezi na imovinu) 716 111 porezi na dohodak (prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti) 716 712 porez na dohodak (prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti) 716 113 porez na dohodak (prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava) 716 114 porez na dohodak (prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala) 716 115 porez na dohodak (prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću).

Page 6: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

6

2. Industrijska proizvodnja

Prema statističkim podacima u 2013. godini došlo je do povećanja obima industrijske

proizvodnje tako da je zabilježen rast ukupne industrijske proizvodnje u procentu od 7,4%.

Najveći pad industrijske proizvodnje ostvaren je u oblasti vađenje ruda i kamena za 9,1%.

Najveći rast je ostvaren u prerađivačkoj industriji za 10,8%, i u oblasti proizvodnje i

snabdijevanju električnom energijom, gasom i vodom za 7,8%.

Učešće fizičkog obima industrijske proizvodnje po kantonima u industrijskoj proizvodnji

Federacije, i rast fizičkog obima industrijske proizvodnje FBiH u 2013. godini daju se u

slijedećem pregledu:

Industrijska proizvodnja po kantonima

Kanton

Struktura u % 2012

2011

2013

2012 2012 2013

Unsko - sanski 2,9 3,3 95,0 118,7

Posavski 1,4 0,9 145,2 67,7

Tuzlanski 30,7 30,5 100,9 102,7

Zeničko - dobojski 20,0 19,7 95,3 102,0

Bosansko - podrinjski 0,8 1,0 103,1 127,0

Srednjobosanski 6,3 7,5 93,1 123,3

Hercegovačko - neretvanski 9,7 10,8 86,7 115,7

Zapadno - hercegovački 2,4 2,0 93,3 85,8

Kanton Sarajevo 23,3 22,4 93,5 99,3

Kanton 10 2,5 1,9 72,7 79,4

Federacija BiH 100,0 100,0 95,6 107,4

Izvor: FZS Obrada FZZPR: Izračun učešća kantona urađen je preko ponder mase indeksa rasta 2013/2012

3. Izvoz

U 2013. godini u Federaciji BiH ostvaren je izvoz u ukupnom iznosu od 5.548 mil KM što je

za 5,7% više u odnosu na izvoz u 2012. godini. Najveće učešće u izvozu Federacije BiH

ima Zeničko – dobojski kanton 28,9% dok najmanje učešće ima Kanton 10 sa svega 1,4%.

4. Uvoz

U 2013. godini u Federaciji BiH ostvaren je uvoz u ukupnom iznosu od 9.833 mil KM ili

1,4% manje u odnosu na 2012. godinu. Najveće učešće u uvozu Federacije BiH ima

Sarajevski kanton 36,1% dok najmanje učešće ima Bosansko-podrinjski sa svega 0,9 %

Page 7: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

7

5. Pokrivenost uvoza izvozom

Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u

odnosu na 2012. godinu kada je pokrivenost iznosila 52,6%.

Učešće Federacije BiH u ukupnom izvozu BiH za 2013. godinu iznosilo je 66,2% što je

manje za 0,6% u odnosu na prošlu godinu, a u ukupnom uvozu 64,8% ili manje za 0,6% u

odnosu na 2012. godinu.

Trgovinski deficit Federacije BiH u 2013. godini ostvaren je u iznosu od 4.285 mil. KM i

bilježi smanjenje od 9,3 % u odnosu na vanjskotrgovinski deficit za isti period prošle godine.

Najveći trgovinski deficit zabilježen je u Kantonu Sarajevo, dok je suficit zabilježen samo u

dva kantona i to u Zeničko-dobojskom i Bosansko-podrinjskom kantonu.

Izvoz i uvoz, kao i pokrivenosti uvoza izvozom roba daju se u slijedećem pregledu:

Vanjskotrgovinska razmjena po kantonima u 2013. godini

Kanton

Vrijednost u hilj. KM Indeks 2013/2012 Pokrivenost

uvoza izvozom u

%

Trgovinski bilans u hilj. KM (deficit)

Izvoz Uvoz Izvoz Uvoz

Unsko - sanski 210 617 279 334 111,8 99,4 75,4 -68 717

Posavski 89 935 125 055 111,1 86,9 71,9 -35 120

Tuzlanski 1 028 913 1 267 966 105,0 100,8 81,1 -239 053

Zeničko - dobojski 1 605 828 1 493 717 103,4 97,6 107,5 112 111

Bosansko - podrinjski 121 097 88 221 108,2 105,5 137,3 32 876

Srednjobosanski 532 318 746 669 106,7 97,9 71,3 -214 351

Hercegovačko - neretvanski 664 122 1 109 244 92,4 92,5 59,9 -445 122

Zapadno - hercegovački 297 969 1 012 912 105,9 99,3 29,4 -714 943

Kanton Sarajevo 916 490 3 546 353 126,8 101,1 25,8 -2 629 863

Kanton 10 80 666 163 442 71,1 87,8 49,4 -82 776

Federacija BiH 5 547 955 9 832 913 105,7 98,6 56,4 -4 284 958

Izvor: Uprava za indirektno oporezivanje BiH, posredovanjem Agencije za statistiku BiH

Page 8: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

8

6. Prosječan broj zaposlenih

Na kraju 2013. godine zabilježen je blagi pad broja zaposlenih. Prosječan broj zaposlenih

u 2012. godini iznosio je 437.331, a u 2013. godini smanjio se na 435.113, što je manje za

2.218 ili 0,5% u odnosu na 2012. godinu.

U strukturi zaposlenih 18,3% čine zaposleni u prerađivačkoj industriji, 17,8 % u trgovini i

11,1 % u javnoj upravi. Najveći pad zaposlenih zabilježen je u građevinarstvu (1.329 ili

5,9% manje u odnosu na 2012. godinu) i trgovini (423 ili 0,5% manje u odnosu na 2012.

godinu).

Rast broja zaposlenih zabilježen je u hotelskim i ugostiteljskim djelatnostima i u

obrazovanju.

Stepen zaposlenosti stanovništva u Federaciji BiH u odnosu na aktivno stanovništvo

iznosilo je 52,6%, u odnosu na radno sposobno stanovništvo 27,1% (način mjerenja u EU

statistici), a u odnosu na broj stanovnika 18,6%.

Broj zaposlenih i stepen zaposlenosti stanovništva po kantonima daje se u slijedećem

pregledu:

Stepen zaposlenosti po kantonima u 2013. godini

Kanton Stanovništvo

(prisutno)

Prosječan

broj

zaposlenih2

Radno

sposobno

stanovn.

Aktivno

stanovn.

Stepen zaposlenosti u%

Stanov.3

Radno

sposobn

o stan.4

Aktivno

stan.5

Unsko - sanski 287 621 31 863 201 140 78 066 11,1 15,8 40,8

Posavski 38 960 5 600 27 130 11 186 14,4 20,6 50,1

Tuzlanski 498 911 80 727 350 119 179 683 16,2 23,1 44,9

Zeničko - dobojski 398 655 68 554 277 762 139 332 17,2 24,7 49,2

Bosansko - podrinjski 32 428 6 255 22 086 9 948 19,3 28,3 62,9

Srednjobosanski 253 149 38 975 171 606 80 686 15,4 22,7 48,3

Hercegovačko - neretvanski 224 388 46 712 150 146 79 262 20,8 31,1 58,9

Zapadno - hercegovački 81 570 16 205 54 647 26 685 19,9 29,7 60,7

Kanton Sarajevo 442 669 122 862 299 970 195 355 27,8 41,0 62,9

Kanton 10 78 849 9 360 51 207 18 852 11,9 18,3 49,6

Federacija BiH 2 337 200 435 113 1 605 813 827 055 18,6 27,1 52,6

Izvor podataka: Za stanovništvo Federalni zavod za statistiku, saopćenje br.14.2.1. od 30.06.2013. godine. Za zaposlenost, Federalni zavod za statistiku, Mjesečni statistički pregled po kantonima FBiH 3/14 Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

2 Ukupna zaposlenost na teritoriji FBiH obuhvaća zaposlene u poslovnim subjektima (pravnim osobama), obrtu i slobodnim profesijama, odbrani i policiji. Broj zaposlenih u odbrani (8.000) nije razvrstan po općinama i kantonima

3 Stepen zaposlenosti se izračunava tako da se broj zaposlenih podijeli sa prisutnim stanovništvom i pomnoži sa 100.

4 Stepen zaposlenosti se izračunava tako da se broj zaposlenih podjeli sa radno sposobnim stanovništvom (stanovništvo staro od 15-65 godina) i pomnoži sa 100 u skladu sa Metodologijom EU

5 Stepen zaposlenost se izračunava tako što se broj zaposlenih podjeli sa aktivnim stanovništvom (radna snaga tj: zaposleni + nezaposleni) i pomnoži sa 100 u skladu sa metologijom Centralne banke BiH

Page 9: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

9

7. Nezaposlenost

Na evidencijama službi za zapošljavanje dana 31.12.2013. godine u Federaciji BiH je bilo

registrovano 391.942 nezaposlena lica što je više za 7.090 ili 1,8% u odnosu na 2012.

godinu. Od ukupnog broja nezaposlenih 43,4% prvi put traži zaposlenje, što je manje za

1,4% u odnosu na prošlu godinu.

Od ukupnog broja nezaposlenih, 265.317 (67,69%) je stručnih, a 126.625 (32,31%)

nestručnih osoba. Od ukupnog broja nezaposlenih, najviše ja KV (34%) i NKV (30 %)

radnika.

Stopa nezaposlenosti porasla je u 2013. godini u odnosu na 2012. godinu, sa 46,8% na

47,4%.

Najveći broj nezaposlenih registriran je u Tuzlanskom (98.956 ili 25,25% od ukupnog broja

nezaposlenih u FBiH), zatim u Kantonu Sarajevo (72.493 ili 18,50%) i Zeničko-dobojskom

kantonu (70.778 ili 18,06%). Najmanji broj nezaposlenih osoba registrovan je u Bosansko-

podrinjskom kantonu 0,94% od ukupnog broja nezaposlenih u FBiH.

Registrovani broj lica koja traže zaposlenje i stepen nezaposlenosti po kantonima daje se

u slijedećem pregledu:

Stepen nezaposlenosti po kantonima u 2013. godini

Kanton Broj

nezaposlenih

Prosječan

broj

zaposlenih¹

Aktivno

stanovništvo

Stepen

nezaposlenosti u %²

Unsko - sanski 46 203 31 863 78 066 59,2

Posavski 5 586 5 600 11 186 49,9

Tuzlanski 98 956 80 727 179 683 55,1

Zeničko - dobojski 70 778 68 554 139 332 50,8

Bosansko - podrinjski 3 693 6 255 9 948 37,1

Srednjo bosanski 41 711 38 975 80 686 51,7

Hercegovačko - neretvanski 32 550 46 712 79 262 41,1

Zapadno - hercegovački 10 480 16 205 26 685 39,3

Kanton Sarajevo 72 493 122 862 195 355 37,1

Kanton 10 9 492 9 360 18 852 50,4

Federacija BiH 391 942 435 113 827 055 47,4

Izvor: Mjesečni statistički preglednik FBiH 03/14

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja.

Obrazloženje stavke ¹) pogledati na strani 8.

² Stepen nezaposlenosti se izračunava tako što se broj nezaposlenih podijeli sa aktivnim stanovništvom (radnom snagom tj.

zaposleni + nezaposleni) i pomnoži sa 100.

Page 10: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

10

8. Prosječna neto plaća

U 2013. godini u FBiH prosječna mjesečna isplaćena neto plaća iznosila je 835 KM ili

0,6% više u odnosu na prethodnu godinu. Najviša plaća isplaćena je u Kantonu Sarajevo,

a najmanja u Posavskom kantnonu.

Plaće po kantonima daju se u slijedećem pregledu:

Prosječna neto plaća u KM po kantonima u 2013. godini

Kanton Prosjećna neto

plaća u KM

Učešće

FBiH = 100

Unsko - sanski 774 92,7

Posavski 690 82,6

Tuzlanski 738 88,4

Zeničko - dobojski 731 87,5

Bosansko - podrinjski 737 88,3

Srednjobosanski 698 83,6

Hercegovačko - neretvanski 891 106,7

Zapadno - hercegovački 798 95,6

Kanton Sarajevo 1 029 123,2

Kanton 10 838 100,4

Federacija BiH 835 100,0

Izvor: FZS Mjesečni statistički pregled FBiH po kantonima 03/13

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja.

9. Penzije

Ukupan broj penzionera FBiH u decembru 2013. godine iznosio je 388.676, što je za 1,8%

više nego u istom periodu prethodne godine.

Prosječna isplaćena penzija u decembru 2013. godine iznosila je 346,53 KM, pri čemu je

najniža isplaćena penzija iznosila 310,73 KM. Najviša isplaćena penzija u decembru

2013. godine iznosila je 2.071,50 KM.

Za penzije koje se finansiraju iz proračuna Federacije BiH koeficijent za obračun i isplatu

penzija za decembar 2013. godine iznosio je 1,485.

Za sve ostale penzije koeficijent za obračun i isplatu penzija za decembar 2013. godine

iznosio je 1,73.

Broj penzionera i isplaćenih penzija po kantonima daje se u slijedećem tabelarnom

pregledu:

Page 11: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

11

Prosječne penzije u KM po kantonima u 2013. godini

Kanton

Broj

zaposlenih na

1 penzionera

Ukupna

prosječna

penzija u KM

Prosječna

starosna

penzija u KM

Prosječna

invalidska

penzija u KM

Prosječna

obiteljska

penzija u KM

Unsko - sanski 1,5 323,82 377,71 292,72 289,92

Posavski 1,6 352,53 397,76 315,10 297,55

Tuzlanski 1,2 361,21 424,41 317,12 313,53

Zeničko - dobojski 1,2 358,09 399,98 320,02 314,09

Bosansko - podrinjski 1,1 358,39 397,41 329,13 316,02

Srednjobosanski 1,1 342,73 383,28 310,03 306,52

Hercegovačko - neretvanski 1,3 375,68 427,32 327,69 322,41

Zapadno - hercegovački 1,5 349,68 401,59 305,25 292,85

Kanton Sarajevo 1,5 417,39 486,87 352,75 349,72

Kanton 10 1,5 315,02 367,22 280,05 253,76

Federacija BiH 1,3 370,81 427,19 324,99 318,46

Izvor podataka: Federalni zavod za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Mostar

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Prosječna isplaćena mirovina/penzija u FBiH iznosi 346,53 KM; Najniža isplaćena penzija/mirovina u FBiH iznosi 310,73 KM;

Zajamčena penzija /mirovina u FBiH iznosi 414,30 KM; Najviša isplaćena penzija/mirovina u FBiH iznosi 2.071,50 KM

Broj penzionera i iznos penzija po kantonima u 2013. godini

Kanton

Vrste mirovine / penzije

Ukupno Starosne Invalidske Obiteljske

Ukupno Ukupno Ukupno

Broj Iznos Broj Iznos Broj Iznos Broj Iznos

Unsko - sanski 7 907 2 986 544 5 028 1 471 793 7 955 2 306 312 20 890 6 764 648

Posavski 1 822 724 728 698 219 937 1 024 304 696 3 544 1 249 360

Tuzlanski 28 611 12 142 913 14 951 4 741 319 24 107 7 558 209 67 669 24 442 441

Zeničko - dobojski 29 194 11 677 053 10 722 3 431 285 18 522 5 817 604 58 438 20 925 941

Bosansko - podrinjski 2 660 1 057 115 1 075 353 817 1 707 539 443 5 442 1 950 375

Srednjobosanski 17 129 6 565 121 7 117 2 206 466 12 752 3 908 801 36 998 12 680 388

Hercegovačko - neretvanski 17 821 7 615 181 7 516 2 462 917 10 506 3 387 271 35 843 13 465 369

Zapadno - hercegovački 5 305 2 130 419 2 615 798 223 2 800 819 968 10 720 3 748 609

Kanton Sarajevo 41 355 20 134 426 18 847 6 648 209 24 453 8 551 716 84 655 35 334 350

Kanton 10 3 079 1 130 678 1 100 308 051 1 996 506 501 6 175 1 945 231

Federacija BiH 154 883 66 164 177 69 669 22 642 016 105 822 33 700 519 330 374 122 506 713

Republika Srpska 4 439 1 127 105 1 938 517 113 3 829 1 078 381 10 206 2 722 600

Distrikt Brčko 1 625 583 495 1 138 338 690 1 675 502 069 4 438 1 424 254

UKUPNO BiH 160 947 67 874 777 72 745 23 497 820 111 326 35 280 970 345 018 126 653 567

Inoz. R. Hrvatska 10 126 2 013 811 3 739 849 781 4 488 1 103 679 18 353 3 967 270

Inoz. S i CG 12 703 2 048 666 2 689 458 796 2 806 515 905 18 198 3 023 367

Inoz. INO transfer 4 490 659 994 1 607 210 965 1 010 173 232 7 107 1 044 191

INOZEMSTVO 27 319 4 722 471 8 035 1 519 542 8 304 1 792 816 43 658 8 034 828

UKUPNO 188 266 72 597 248 80 780 25 017 362 119 630 37 073 785 388 676 134 688 395

Izvor podataka: Federalni zavod za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Mostar

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 12: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

12

10. Indeks potrošačkih cijena - CPI

Od 2006. godine u BiH se izračunava i prati indeks potrošačkih cijena (CPI) što je u skladu

sa međunarodnim standardima predstavlja opće priznatu mjeru inflacije. Stoga je prestalo

praćenje cijena na malo i troškova života. Pored toga, indeks potrošačkih cijena koristi se

za usklađivanje plaća i zarada u skladu sa kolektivnim ugovorima, te penzija i socijalnih

davanja. Također se ovaj indeks koristi i za očuvanje vrijednosti kod ugovora s indeksnim

klauzulama, omogućava upoređivanje stope inflacije s drugim zemljama, upoređivanje

kretanja cijena unutar zemlje između pojedinih regiona, te služi kao osnov za

deflacioniranje pojedinih makroekonomskih agregata u statistici nacionalnih računa i dr.

Ukupan indeks potrošačkih cijena u FBiH u 2013. u odnosu na 2012. godinu iznosio je

- 0,2%, što znači da je zabilježena deflacija u procentu od 0,2%.

Indeks potrošačkih cijena u FBiH u periodu 2011. - 2013. godine prema COICOP

Odjeljak Ø 2011 Ø 2010

Ø 2012 Ø 2011

Ø 2013 Ø 2012

Ukupno 103,6 102,1 99,8

1. Hrana i bezalkoholna pića 106,5 101,8 99,7

2. Alkoholna pića i duhan 108,0 110,4 106,9

3. Odjeća i obuća 90,5 91,9 90,0

4. Stanovanje, voda el.energija, gas i drugi energenti

103,3 107,4 101,2

5. Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće

101,2 101,3 100,4

6. Zdravstvo 97,2 99,4 95,8

7. Prijevoz 107,2 104,2 98,6

8. Komunikacije 101,5 98,6 100,6

9. Rekreacija i kultura 100,9 101,0 101,4

10. Obrazovanje 105,9 99,6 101,5

11. Restorani i hoteli 100,0 102,8 100,8

12. Ostala dobra i usluge 103,0 101,4 100,4

Izvor: FZS Mjesečni statistički preglednik 3/14

Page 13: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

13

11. Struktura poslovnih subjekata

Poslovni subjekti su pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u skladu sa propisima,

te tijela državne vlasti, tijela državne uprave i tijela lokalne samouprave i uprave.

Ukupan broj poslovnih subjekata na dan 31.12.2013. godine iznosio je 128.728, što je

više za 1,8 % u odnosu na prethodnu godinu.

Registrovan broj pravnih lica sa stanjem 31.12.2013. godine iznosio je 50.625, što je više

za 4,3% u odnosu na prethodnu godinu.

Na dan 31.12.2013. godine registrovano je ukupno 27.408 poslovnih jedinica u sastavu

pravnih lica ili 2,8% više nego u 2012. godini. Pod jedinicama poslovnih subjekata

podrazumijevaju se organizacione jedinice u sastavu poslovnog subjekta (radionice,

skladišta, uredi, stovarišta, predstavništva, prodajna mjesta itd.) smještene na geografski

određenom mjestu.

Fizičke osobe koje samostalno vrše djelatnosti, obavljaju djelatnost obrta i slobodnih

zanimanja u svoje ime i za svoj račun. Broj registrovanih fizičkih lica – obrtnika u 2013.

godini iznosio je 50.695 što je manje za 1,1% u odnosu na 2012. godinu.

Broj poslovnih subjekata na dan 31.12.2013. godine po kantonima daje se u slijedećem

pregledu:

Struktura poslovnih subjekata po kantonima u FBiH za 2013. godinu

stanje 31. 12. 2013.

Kanton Stanovništvo

Broj Broj na

1000

stanovnika Ukupno Pravna

lica

Jedinica u

sastavu

pravnih lica

Fizička

lica

obrtnici

1 2 3=4+5+6 4 5 6 7=3/2*1000

Unsko - sanski 287 621 11 899 4 894 3 247 3 758 41,4

Posavski 38 960 2 425 1 013 855 557 62,2

Tuzlanski 498 911 24 618 8 406 5 489 10 723 49,3

Zeničko-dobojski 398 655 16 571 5 979 3 898 6 694 41,6

Bosansko-podrinjski 32 428 1 412 519 418 475 43,5

Srednjo-bosanski 253 149 12 885 4 400 2 325 6 160 50,9

Hercegovačko-neretvanski 224 388 15 798 6 147 2 914 6 737 70,4

Zapadno-hercegovački 81 570 5 333 2 867 789 1 677 65,4

Kanton Sarajevo 442 669 32 998 14 473 6 575 11 950 74,5

Kanton 10 78 849 4 789 1 927 898 1 964 60,7

FBiH 2 337 200 128 728 50 625 27 408 50 695 55,1

Izvor podataka: FZS

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 14: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

14

12. Nivo razvijenosti

U ovom poglavlju dati su pokazatelji razvijenosti kantona i Federacije BiH, na osnovu kojih su

kantoni rangirani u odnosu na prosjek Federacije BiH. Rang razvijenosti kantona urađen je na

osnovu 5 pokazatelja – stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika osnovnih i

srednjih škola na 1000 stanovnika, poreskih prihoda po općinama po glavi stanovnika i

odsutnog stanovništva u odnosu na 1991. godinu.

Stepen zaposlenosti utvrđen je na osnovu podataka o broju zaposlenih po općinama u odnosu

na procjenu prisutnog broja stanovnika. Stepen nezaposlenosti utvrđen je na osnovu podataka

o broju nezaposlenih po općinama u odnosu na radno aktivno stanovništvo. Odsutno

stanovništvo utvrđeno je na osnovu prisutnog broja stanovnika po općinama u odnosu na popis

iz 1991. godine u općinama koje pripadaju Federaciji BiH po Daytonskom sporazumu. Broj

učenika na hiljadu stanovnika utvrđen je na osnovu procjene prisutnog broj stanovnika.

Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno

stanovništvo) urađeni su na osnovu zvaničnih statističkih podataka, a indikator poreskih prihoda

po opštinama je urađen na bazi podataka Poreske uprave FBiH.

Poreski prihodi po opštinama obuhvataju:

714 113 porezi građana (porez na imovinu motornih vozila)

714 121 porezi građana (porez na nasljedstva i darove)

714 191 porezi građana (ostali porezi na imovinu)

716 111 porezi na dohodak (prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti)

716 712 porez na dohodak (prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti)

716 113 porez na dohodak (prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava)

716 114 porez na dohodak (prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala)

716 115 porez na dohodak (prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagradnih igara i

igara na sreću).

Nivo razvijenosti FBiH po kantonima za 2013. godinu

Kanton

Step.

zapos.

u %

Step.

nezap.

u %

Broj učen.

(osn+sred)

na 1000

stan.

Prihodi

po glavi

stanovn

ika

Index

odsut.

stan.

Federacija BiH = 100

Indeks

razvijen

osti

Rang Step.

zap.

Step.

nez.

Broj

učen.

na 1000

stan.

Prihodi

po glavi

stan.

Odsut

. stan.

Kanton Sarajevo

27,8 37,1 125 61 -10,3 149,1 121,7 95,8 54,5 132,6 138,0 1

Zapadno-hercegovački

19,9 39,3 161 56 -8,3 106,7 117,1 124,1 50,0 145,4 115,3 2

Hercegovačko-neretvanski

20,8 41,1 131 73 -16,2 111,8 113,3 100,7 65,2 94,2 106,9 3

Tuzlanski 16,2 55,1 124 98 -4,9 86,9 83,8 95,7 87,5 168,2 101,5 4

Zeničko-dobojski

17,2 50,8 133 101 -16,8 92,4 92,8 102,3 90,2 89,7 92,1 5

Bosansko-podrinjski

19,3 37,1 102 62 -21,7 103,6 121,7 78,3 55,4 57,7 91,3 6

Srednjo-bosanski

15,4 51,7 146 152 -25,3 82,7 90,9 112,6 135,7 34,2 78,1 7

Unsko - sanski 11,1 59,2 131 139 -16,5 59,5 75,1 100,7 124,1 91,8 77,5 8

Kanton 10 11,9 50,4 106 216 -32,0 63,8 93,8 81,2 192,9 -9,7 60,6 9

Posavski 14,4 49,9 121 76 -38,8 77,2 94,6 93,3 67,9 -53,9 57,8 10

FBiH 18,6 47,4 130 112 -15,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Obrada podataka: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 15: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

15

UNSKO SANSKI KANTON u 2007 GODINI

Osnovni podaciOsnovni podaci

146Investicije u mil. KM:

162Izvoz u mil. KM:

281Uvoz u mil KM:

3.531GDP per capita u KM:

1.016GDP u mil. KM:

602Neto plaća u KM:

69,8Gustina naseljenosti:

608Prirodni priraštaj:

287.878Stanovništvo:

355Naseljena mjesta:

8Općine:

4.125Površina u km2:

VELIKA KLADUŠA

CAZIN

BUŽIM

BIHAÆ

BOSANSKA KRUPA

BOSANSKI PETROVAC

SANSKI MOST

NOVI GRAD

KRUPA NA

UNI

SRPSKI SANSKI

MO

ST

PRIJEDOR

KOZARSKA DUBICA

GRADIŠKA

LAKTAŠIPRNJAVOR

BANJA LUKAČELINAC

KOTOR VAROŠ

SRBAC

DERVENTA

SRPSKI BROD

MODRI AČ

ODŽAK

VUKOSAVLJE

DOMALJEVAC-ŠAMAC

ORAŠJE

DOBOJ

TEŠANJ PETROVO

USORA

KLJUČ

DRVAR

BOSANSKO

GRAHOVO

GLAMOČ

LIVNO

TOMISLAVGRAD

POSUŠJE

ŠIROKI BRIJEG

GRUDE

LJUBUŠKI

ČITLUK

ČAPLJINASTOLAC

NEUM

RAV

NO

KUPRES

BUGOJNO

GORNJI VAKUF

FOJNICA

NOVI

TRAVNIK

TRAVNIKZENICA

JABLANICAKONJIC

PROZOR

KREŠEVO

HADŽI IĆ

VISOKO

KIS

ELJA

K

KAKANJ VAREŠ

ILIJAŠ

ŽEP EČ

ZAVIDOVI IĆ

MAGLAJ

VITEZOLOVO

KLADANJ

LUKAVAC

TUZLA

ŽIVINICE

BANOVI IĆ

Č

ĆELISREBRENIK

GRAANICA

Č

DONJI VUKUF

JAJCE

DO

BR

ET

II

Ć

TRNOVO

ILIDŽA

1 2

34

5

PALE

SOKOLAC

HAN PIJESAK

MILI IĆ

VLASENICA

ŠEKOVI IĆ

OSMACI

ZV

OR

NIK

BRATUNAC

KALESIJA

SAPNA

TEO AKČ

UGLJEVIKLOPARE

BIJELJINADOBOJISTOK

DOBOJJUG

GRADAAC

Č

PELAGI EVOČ

ŠAMACSR. ORAŠJE

MOSTAR SJEVER

MOSTAR

ZAPAD

MOSTAR

JUG

MOSTARJUGOZAPAD

MOSTARJUGOISTOK

MOSTAR STARI GRADMOSTAR CENTRALNA ZONA

FO AČGORAŽDE

ROGATICA

SREBRENICA

VIŠEGRAD

RUDO

Č ČAJNI E

SR.

GORAŽDE

SRBINJE

KALINOVIK

GACKONEVESINJE

BERKOVI IĆ

BILE AĆ

LJUBINJE

TREBINJE

TESLIÆ

KNEŽEVO

JEZERO

MRKONJIÆ

GRAD

ŠIPOVO

SR.

KUPRES

RIBNIKPETROVAC

SR.DRVAR

DISTRIKT BR KOČ

SR.MOSTAR

ŽEPA

1

10

8

7

9 5

6

4

3

2

PALE

2

VELIKA KLADUŠA

CAZIN

BUŽIM

BIHAC

BOSANSKA KRUPA

BOSANSKI PETROVAC

SANSKI MOST

KLJUČ

Državna granica

Međuentitetska granica

Međukantonalna granica

Legenda:

UNSKO-SANSKI KANTON

2013. godina

Osnovni podaci

Površina u km2: 4.125

Općine: 8

Naseljena mjesta: 349

Stanovništvo: 287.621

Prirodni priraštaj: -116

Gustina naseljenosti: 69,7

Neto plaća u KM: 774

Poreski prihodi u mil. KM: 18

Poreski prihodi P/C u KM 61

Uvoz u mil. KM 279

Izvoz u mil. KM 211

Investicije u mil. KM 123

Page 16: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

16

MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI U 2013. GODINI

1. Prema podacima Porezne uprave FBiH, u 2013. godini u Federaciji BiH, ukupni poreski prihodi

svih kantona (porezi građana, porez na dohodak) iznose 261.651 hilj. KM, dok poreski prihodi

po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u FBiH iznose 112 KM.

U Unsko - sanskom kantonu ostvareni su poreski prihodi u iznosu od 18 mil. KM što u odnosu

na prihode Federacije BiH iznosi 6,7%.

Poreski prihodi po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) iznose 61 KM što u odnosu na

poreske prihode po glavi stanovnika Federacije BiH iznosi 54,5%.

Dajemo pregled poreskih prihoda po općinama u kantonu kako slijedi:

Poreski prihodi u kantonu za 2013. godinu

Općina Stanovništvo

(prisutno)

Poreski prihodi

hilj u KM

Prihodi/PC u KM (po glavi

stan)

Prihodi/PC u KM (po glavi stan.)

FBiH = 100

Bihać 61.611 8.833 143 128,1

Bosanska Krupa 28.081 1.059 38 33,7

Bosanski Petrovac 6.974 476 68 61,0

Bužim 18.061 481 27 23,8

Cazin 62.808 2.635 42 37,5

Ključ 19.151 815 43 38,0

Sanski Most 43.736 1.941 44 39,6

Velika Kladuša 47.199 1.323 28 25,0

Unsko - sanski 287.621 17.563 61 54,5

FBiH 2.337.200 261.651 112 100,0

Obrazloženje stavki na strani 5.

2. U 2013. godini u FBiH ostvaren je rast fizičkog obima industrijske proizvodnje po stopi od

7,4%. Učešće fizičkog obima industrijske proizvodnje u Unsko-sanskom kantonu u industrijskoj

proizvodnji Federacije iznosilo je 3,3%, dok je u ovom kantonu ostvaren rast fizičkog obima

industrijske proizvodnje po stopi od 18,7% u 2013. godini.

Page 17: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

17

Indeksi industrijske proizvodnja prema područjima i oblastima KD-a u 2013. godini

2013/2012

Federacija BiH

Unsko - sanski

INDUSTRIJA - UKUPNO 107,4 118,7

PREMA GLAVNIM INDUSTRIJSKIM GRUPACIJAMA

Intermedijarni proizvodi 104,0 86,4

Energija 103,5 118,4

Kapitalni proizvodi 137,8 206,6

Trajni proizvodi za široku potrošnju 79,0 73,2

Netrajni proizvodi za široku potrošnju 104,8 114,5

PREMA PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD-a

VAĐENJE RUDA I KAMENA 90,9 63,2

PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 110,8 119,2

PROIZVODNJA I SNABDIJEVANJE/OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I VODOM 107,8 118,4

Izvor: FZS

3. U Federaciji BiH u 2013. godini ostvaren je izvoz u ukupnom iznosu od 5.548 mil KM ili 5,7%

više u odnosu na 2012. godinu, dok je u USK iznosio 211 mil KM ili 12,2% više u odnosu na

2012. godinu ili 3,8% od ukupnog izvoza FBiH u 2013. godini.

4. U 2013. godini ostvaren je uvoz u Federaciji BiH u ukupnom iznosu od 9.833 mil KM ili 1,4%

manje u odnosu na prethodnu godinu, dok je u USK iznosio 281 mil KM ili 0,6% manje u

odnosu na 2012. godinu ili 2,8% od ukupnog uvoza FBiH u 2013. godini.

5. Pokrivenost uvoza izvozom u FBiH u 2013. iznosila je 56,4%, a u USK 75,4%.

Vanjskotrgovinska razmjena po općinama u kantonu u 2013. godini

Općine Vrijednost u hilj. KM Učešće u % Pokrivenost

uvoza

izvozom u %

Trgovinski

bilans u hilj.

KM (deficit) Izvoz Uvoz Izvoz Uvoz

Bihać 64 284 109 900 1,16 1,12 58,49 -45 616

Bos.Krupa 33 582 26 067 0,61 0,27 128,83 7 515

Bos. Petrovac 29 986 16 773 0,54 0,17 178,78 13 213

Bužim 5 363 1 614 0,10 0,02 332,28 3 749

Cazin 21 112 69 502 0,38 0,71 30,38 -48 390

Ključ 6 911 5 399 0,12 0,05 128,01 1 512

Sanski Most 22 307 14 368 0,40 0,15 155,25 7 939

Velika Kladuša 27 072 35 711 0,49 0,36 75,81 -8 639

Unsko - sanski 210 617 279 334 3,80 2,84 75,40 -68 717

Federacija BiH 5 547 955 9 832 913 100,00 100,00 56,42 -4 284 958

Izvor podataka: Uprava za indirektno oporezivanje BiH, posredovanjem Agencije za statistiku BiH

Page 18: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

18

6. U 2013. godini u FBiH ostvaren je prosječan broj zaposlenih od 435.113 što je u odnosu na isti

period prethodne godine manje za 0,5% ili 2.218. U USK zaposlenost je iznosila 31.863, što je

u odnosu na prethodnu godinu više za 180 ili 0,6%. Broj zaposlenih u USK učestvuje u

ukupnom broju zaposlenih u FBiH sa 7,3%.

Broj zaposlenih i stepen zaposlenosti po općinama u USK kantonu u 2013. godini daju se u

slijedećem pregledu:

Stepen zaposlenosti po općinama u kantonu u 2013. godini

Općine Stanovništvo

(prisutno)

Prosječan

broj

zaposlenih ¹

Radno

sposobno

stanovn.

Aktivno

stan.

Stepen zaposlenosti u%

Stanov.² Radno

sposobno

stan.³

Aktivno

stan.⁴

Bihać 61 611 11 989 42 607 22 231 19,5 28,1 53,9

Bosanska Krupa 28 081 2 893 18 736 7 854 10,3 15,4 36,8

Bos. Petrovac 6 974 1 090 3 943 2 193 15,6 27,6 49,7

Bužim 18 061 1 138 11 971 5 022 6,3 9,5 22,7

Cazin 62 808 5 392 44 581 15 949 8,6 12,1 33,8

Ključ 19 151 1 485 14 104 4 074 7,8 10,5 36,5

Sanski Most 43 736 3 745 31 800 8 244 8,6 11,8 45,4

Velika Kladuša 47 199 4 131 33 398 12 499 8,8 12,4 33,1

Unsko - sanski 287 621 31 863 201 140 78 066 11,1 15,8 40,8

Federacija BiH 2 337 200 435 113 1 605 813 827 055 18,6 27,1 52,6

Obrazloženje stavki ¹)

do ⁴) pogledati na strani 8.

7. Registrovan broj nezaposlenih u FBiH sa stanjem na dan 31.12.2013. godine iznosila je

391.942 što je više za 1,8% u odnosu na 2012. godinu. Registrovana nezaposlenost u USK u

2013. godini na kraju decembra iznosila je 46.203 lica koja traže zaposlenje, što je više za

1.469 ili 3,3% u odnosu na prethodnu godinu, tako da broj nezaposlenih u ukupnom broju

nezaposlenih u FBiH iznosi 11,8%.

Stepen nezaposlenosti u odnosu na radnu snagu u FBiH u 2013. godini iznosila je 47,4%, a u

USK 59,2%.

Dajemo pregled nezaposlenih po općinama u USK u 2013. godini:

Page 19: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

19

Stepen nezaposlenosti po općinama u kantonu u 2013. godini

Općine Broj

nezaposlenih

Prosječan broj

zaposlenih¹

Aktivno

stanovništvo

Stepen

nezaposlenosti u %

Bihać 10 242 11 989 22 231 46,1

Bosanska Krupa 4 961 2 893 7 854 63,2

Bos. Petrovac 1 103 1 090 2 193 50,3

Bužim 3 884 1 138 5 022 77,3

Cazin 10 557 5 392 15 949 66,2

Ključ 2 589 1 485 4 074 63,5

Sanski Most 4 499 3 745 8 244 54,6

Velika Kladuša 8 368 4 131 12 499 66,9

Unsko - sanski 46 203 31 863 78 066 59,2

Federacija BiH 391 942 435 113 827 055 47,4

Obrazloženje stavke ¹) pogledati na strani 8.

8. U 2013. godini u FBiH prosječna mjesečna neto plaća iznosila je 835 KM ili 0,6% više u

odnosu na prethodnu godinu. U USK prosječna plaća iznosila je 776 KM što je manje za 0,2%

u odnosu na 2012. godinu i što je 92,7% u odnosu na prosjek FBiH.

Plaće u USK po općinama u 2013. godini dajemo u slijedećoj tabeli:

Prosječna neto plaća u KM po kantonu u 2013. godini

Općine

Prosječna neto plaća

u KM

Učešće FBiH =

100

Bihać 879 105,3

Bosanska Krupa 756 90,5

Bosanski Petrovac 699 83,7

Bužim 727 87,1

Cazin 682 81,7

Ključ 712 85,3

Sanski Most 716 85,7

Velika Kladuša 675 80,8

Unsko - sanski 774 92,7

Federacija BiH 835 100,0

Obrazloženje stavki pogledati na strani 10.

9. Ukupan broj penzionera FBiH u decembru 2013. godine iznosio je 388.676, što je za 1,8% više

nego u istom periodu prethodne godine.

Prosječna penzija u decembru 2013. godine u FBiH iznosila je 346,5 KM, pri čemu je najniža

isplaćena penzija iznosila 310,73 KM. Najviša penzija u decembru 2013. godine iznosila je

2.071,50 KM.

Page 20: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

20

Za penzije koje se finansiraju iz proračuna Federacije BiH koeficijent za obračun i isplatu

penzija za decembar 2013. godine iznosio je 1,485.

Za sve ostale penzije koeficijent za obračun i isplatu penzija za decembar 2013. godine iznosio

je 1,73.

U USK broj penzionera u decembru 2013. godine iznosio je 20.890 što je 0,6% više u odnosu

na prethodnu godinu ili 5,4% od ukupnog broja penzionera u FBiH.

Prosječne penzije u KM u općinama u kantonu u 2013. godini

Općine

Broj

zaposlenih na

1 penzionera

Ukupna

prosječna

penzija u KM

Prosječna

starosna

penzija u KM

Prosječna

invalidska

penzija u KM

Prosječna

obiteljska

penzija u KM

Bihać 1,5 361,75 417,85 310,64 304,88

Bos.Krupa 1,3 307,55 349,29 282,72 286,31

Bos. Petrovac 1,8 297,73 316,26 292,03 282,90

Bužim 1,5 282,41 398,57 261,03 266,75

Cazin 1,6 307,46 355,96 297,63 278,74

Ključ 1,3 282,62 312,73 240,15 274,40

Sanski Most 1,6 300,85 326,27 279,34 291,89

Velika Kladuša 1,6 300,34 329,68 291,18 287,44

Unsko - sanski 1,5 323,82 377,71 292,72 289,92

Federacija BiH 1,3 370,81 427,19 324,99 318,46

Broj penzionera i iznos penzija po općinama u kantonu u 2013. godini

Općine

Vrste mirovine / penzije

Ukupno Starosne Invalidske Obiteljske

Ukupno Ukupno Ukupno

Broj Iznos Broj Iznos Broj Iznos Broj Iznos

Bihać 3 904 1 631 272,42 1 554 482 727,33 2 454 748 177,46 7 912 2 862 177,21

Bos.Krupa 759 265 112,70 551 155 777,82 847 242 501,42 2 157 663 391,94

B.Petrovac 228 72 106,97 145 42 344,30 229 64 784,29 602 179 235,56

Bužim 103 41 052,80 313 81 702,85 337 89 895,54 753 212 651,19

Cazin 1 002 356 667,64 946 281 557,44 1 368 381 319,02 3 316 1 019 544,10

Ključ 417 130 408,81 187 44 907,97 561 153 935,61 1 165 329 252,39

Sanski Most 769 250 902,76 429 119 836,94 1 151 335 961,01 2 349 706 700,71

V. Kladuša 725 239 019,67 903 262 938,14 1 008 289 737,22 2 636 791 695,03

Unsko - sanski 7 907 2 986 543,77 5 028 1 471 792,79 7 955 2 306 311,57 20 890 6 764 648,13

U K U P N O 188 266 72 597 247,96 80 780 25 017 361,99 119 630 37 073 785,10 388 676 134 688 395,05

isplaćene zaostale mirovine 3 516 743,31

Obrazloženje stavki na strani 11. isplaćene naknade za tjelesnu onesposobljenost 177.581,35

plaćeni doprinos za zdra. osiguranje na mir. 1 628 825,92

Iznos za isplatu razlike za primatelje minimalne mirovine skupine 3 po Odluci Vlade Fed. BiH

429 225,30

ukupna sredstva za isplatu 140 437 028,37

Page 21: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

21

10. Prema statističkim podacima ukupan broj poslovnih subjekata u Federaciji BiH na dan

31.12.2013. godine iznosio je 128.728 i viši je za 1,8 % u odnosu na prethodnu godinu. Broj

registrovanih pravnih osoba iznosio je 50.625 u Federaciji BiH, što je više za 2.097 ili 4,3% u

odnosu na 2012. godinu, dok je u USK broj registrovanih pravnih lica iznosio 4.894, što je u

odnosu na prošlu godinu više za 80 ili 1,7%. Broj registrovanih pravnih osoba u USK učestvuje

u ukupnom broju registrovanih pravnih osoba u Federaciji BiH sa 9,7%.

Broj registrovanih fizičkih lica – obrtnika sa stanjem na dan 31.12.2013. godine iznosio je

50.695 u FBiH, što je manje za 553 ili 1,1% u odnosu na prethodnu godinu, dok je u USK broj

registrovanih obrtnika iznosio 3.758 što je manje za 56 ili 1,5% u odnosu na 2012. godinu. Broj

registrovanih fizičkih lica - obrtnika u USK učestvuje u ukupnom broju registrovanih fizičkih lica

- obrtnika u Federaciji BiH sa 7,4%.

Broj registrovanih poslovnih subjekata u USK po općinama daje se u slijedećem pregledu:

Struktura poslovnih subjekata u kantonu za 2013. godinu

stanje 31. 12. 2013.

Općine Stanovništvo

Broj

Broj na 1000

stanovnika Ukupno Pravna lica

Jedinica u

sastavu

pravnih lica

Fizička lica

obrtnici

1 2 3=4+5+6 4 5 6 7=3/2*1000

Bihać 61 611 3 713 1 668 1 013 1 032 60,3

Bosanska Krupa 28 081 1 129 464 327 338 40,2

Bosanski Petrovac 6 974 487 189 127 171 69,8

Bužim 18 061 447 206 129 112 24,7

Cazin 62 808 2 134 924 606 604 34,0

Ključ 19 151 848 265 232 351 44,3

Sanski Most 43 736 1 678 572 401 705 38,4

Velika Kladuša 47 199 1 463 606 412 445 31,0

Unsko - sanski 287 621 11 899 4 894 3 247 3 758 41,4

FBiH 2 337 200 128 728 50 625 27 408 50 695 55,1

Izvor podataka: Federalni zavod za statistiku

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 22: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

22

Osnovni indikatori razvoja FBiH i kantona

Elementi FBiH Unsko - sanski

Učešće kantona u FBiH

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013

Površina u km2 26 111 26 111 26 109 4 125 4 125 4 125 15,8 15,8 15,8

Stanovništvo - hilj. (procjena sred. god.)

- Stalno 2 866 2 867 2 865

- Prisutno 2 338 2 338 2 337 288 288 288 12,3 12,3 12,3

Gustina naseljenosti 89,5 89,5 89,5 69,8 69,8 69,7 78,0 78,0 77,9

Prosječan br. zaposlenih 440 747 437 331 435 113 32 594 31 683 31 863 7,4 7,2 7,3

Broj nezaposlenih 371 090 384 852 391 942 42 726 44 734 46 203 11,5 11,6 11,8

Radna snaga - broj 811 837 822 183 827 055 75 320 76 417 78 066 9,3 9,3 9,4

Poreski prihodi u milionima KM

262 18 6,9

Investicije u mil KM 2 870 2 885 2 990 92 118 123 3,2 4,1 4,1

Stepen investiranja u % 17,4 17,4 17,8 7,5 9,6 9,9 43,3 55,3 55,6

Stepen zaposlenosti u %

- Stalno stanovništvo 15,4 15,3 15,2

- Prisutno stanovništvo 18,9 18,7 18,6 11,3 11,0 11,1 60,1 58,8 59,7

Stepen nezaposlenostI u % 45,7 46,8 47,4 56,7 58,5 59,2 124,0 125,0 124,9

Poreski prihodi po stanovniku u KM

- Stalno stanovništvo

- Prisutno stanovništvo 112 61 54,5

Izvoz robe - u mil. KM 5 420 5 249 5 548 197 188 211 3,6 3,6 3,8

Uvoz robe - u mil. KM 10 170 9 972 9 833 285 281 279 2,8 2,8 2,8

Stepen pokrivenosti uvoza izvozom u %

53,3 52,6 56,4 69,1 67,1 75,4 129,6 127,6 133,7

Fizički obim industrije (indeksi)

102,5 95,6 107,4 93,7 95,0 118,7 3,0 2,9 3,3

Prosječna plaća u KM 819 830 835 770 776 776 94,0 93,5 92,9

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 23: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

23

POSAVSKI KANTON U 2007. GODINI

ODŽAK

DOMALJEVAC-ŠAMAC

ORAŠJE

Osnovni podaciOsnovni podaci

30Investicije u mil. KM:

51Izvoz u mil. KM:

198Uvoz u mil KM:

4.152GDP per capita u KM:

171GDP u mil. KM:

580Neto plaća u KM:

126,9Gustina naseljenosti:

-192Prirodni priraštaj:

41.187Stanovništvo:

33Naseljena mjesta:

3Općine:

324,6Površina u km2:

VELIKA KLADUŠA

CAZIN

BUŽIM

BIHAÆ

BOSANSKA KRUPA

BOSANSKI PETROVAC

SANSKI MOST

NOVI GRAD

KRUPA NA

UNI

SRPSKI SANSKI

MO

ST

PRIJEDOR

KOZARSKA DUBICA

KOSTAJN

ICA

GRADIŠKA

LAKTAŠIPRNJAVOR

BANJA LUKAČELINAC

KOTOR VAROŠ

SRBAC

DERVENTA

SRPSKI BROD

MODRI AČ

ODŽAK

VUKOSAVLJE

DOMALJEVAC-ŠAMAC

ORAŠJE

DOBOJ

TEŠANJ PETROVO

USORA

KLJUČ

DRVAR

BOSANSKO

GRAHOVO

GLAMOČ

LIVNO

TOMISLAVGRAD

POSUŠJE

ŠIROKI BRIJEG

GRUDE

LJUBUŠKI

ČITLUK

ČAPLJINASTOLAC

NEUM

RAVN

O

KUPRES

BUGOJNO

GORNJI VAKUF

FOJNICA

NOVI

TRAVNIK

TRAVNIKZENICA

JABLANICAKONJIC

PROZOR

KREŠEVO

HADŽI IĆ

BUSOVA AČ

VISOKO

KISE

LJA

K

KAKANJ VAREŠ

ILIJAŠBREZA

ŽEP EČ

ZAVIDOVI IĆ

MAGLAJ

VITEZOLOVO

KLADANJ

LUKAVAC

TUZLA

ŽIVINICE

BANOVI IĆ

Č

ĆELISREBRENIK

GRAANICA

Č

DONJI VUKUF

JAJCE

DO

BR

ETI

TRNOVO

ILIDŽA

1 2

34

5

PALE

SR. NOVO SARAJEVO

SR.STARI GRAD

SOKOLAC

HAN PIJESAK

MILI IĆ

VLASENICA

ŠEKOVI IĆ

OSMACI

ZV

OR

NIK

BRATUNAC

KALESIJA

SAPNA

TEO AKČ

UGLJEVIKLOPARE

BIJELJINADOBOJISTOK

DOBOJJUG

GRADAAC

Č

PELAGI EVOČ

ŠAMACSR. ORAŠJE

MOSTARGRAD

FO AČGORAŽDE

ROGATICA

SREBRENICA

VIŠEGRAD

RUDO

Č ČAJNI E

SR.GORAŽDE

SRBINJE

KALINOVIK

GACKONEVESINJE

BERKOVI IĆ

BILE AĆ

LJUBINJE

TREBINJE

TESLIÆ

KNEŽEVO

JEZE

RO

MRKONJIÆ

GRAD

ŠIPOVO

SR.KUPRES

RIBNIKPETROVAC

SR.DRVAR

DISTRIKT BR KOČ

SR.MOSTAR

ŽEPA

1

10

8

7

9 5

6

4

3

2

PALE

2

Državna granica

Međuentitetska granica

Međukantonalna granica

Legenda:

POSAVSKI KANTON

2013. godina

Osnovni podaci

Površina u km2: 324,6

Općine: 3

Naseljena mjesta: 34

Stanovništvo: 38.960

Prirodni priraštaj: -299

Gustina naseljenosti: 120,0

Neto plaća u KM: 690

Poreski prihodi u mil. KM: 2

Poreski prihodi P/C u KM 56

Uvoz u mil. KM 125

Izvoz u mil. KM 90

Investicije u mil. KM 24

Page 24: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

24

MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI U 2013. GODINI

1. Prema podacima Porezne uprave FBiH, u 2013. godini u Federaciji BiH, ukupni poreski prihodi

svih kantona (porezi građana i porez na dohodak) iznose 261.651 hilj. KM, dok poreski prihodi

po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u FBiH iznose 112 KM.

U Posavskom kantonu ostvareni su poreski prihodi u iznosu od 2 mil. KM što u odnosu na

prihode Federacije BiH iznosi 0,8%.

Poreski prihodi po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) iznose 56 KM što u odnosu na

prihode po glavi stanovnika Federacije BiH iznosi 50,3%.

Dajemo pregled poreskih prihoda po općinama u kantonu kako slijedi:

Poreski prihodi u kantonu u 2013. godini

Općina Stanovništvo

(prisutno) Prihodi

hilj u KM Prihodi/PC u KM (po glavi stan)

Prihodi/PC u KM (po glavi stan.)

FBiH = 100

Domaljevac Šamac 4.472 158 35 31,6

Odžak 15.243 744 49 43,6

Orašje 19.245 1.290 67 59,9

Posavski 38.960 2.192 56 50,3

FBiH 2.337.200 261.651 112 100,0

Obrazloženje stavki pogledati na strani 5.

2. U 2013. godini u FBiH ostvaren je rast fizičkog obima industrijske proizvodnje po stopi od

7,4%. Učešće fizičkog obima industrijske proizvodnje u Posavskom kantonu u industrijskoj

proizvodnji Federacije BiH iznosilo je 0,9%, dok je u ovom kantonu ostvaren pad fizičkog obima

industrijske proizvodnje po stopi od 32,3% u 2013. godini.

Indeksi industrijske proizvodnja prema područjima i oblastima KD-a u 2013. godini

2013/2012

Federacija BiH

Posavski

INDUSTRIJA - UKUPNO 107,4 67,7

PREMA GLAVNIM INDUSTRIJSKIM GRUPACIJAMA

Intermedijarni proizvodi 104,0 89,9

Kapitalni proizvodi 137,8 155,2

Netrajni proizvodi za široku potrošnju 104,8 46,0

PREMA PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD-a

PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 110,8 67,7

Obrazloženje stavki pogledati na strani 6.

Page 25: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

25

3. U Federaciji BiH u 2013. godini ostvaren je izvoz u ukupnom iznosu od 5.548 mil KM ili 5,7%

više u odnosu na 2012. godinu, dok je u POK iznosio 90 mil KM ili 9,9% više u odnosu na

2012. godinu ili 1,6% od ukupnog izvoza FBiH u 2013. godini.

4. U 2013. godini ostvaren je uvoz u Federaciji BiH u ukupnom iznosu od 9.833 mil KM ili 1,4%

manje u odnosu na prethodnu godinu, dok je u POK iznosio 125 mil KM ili 13,2 % manje u

odnosu na 2012. godinu ili 1,3% od ukupnog uvoza FBiH u 2013. godini.

5. Pokrivenost uvoza izvozom u FBiH u 2013. iznosila je 56,4%, a u POK 71,9%.

Vanjskotrgovinska razmjena po općinama u kantonu u 2013. godini

Općine

Vrijednost u hilj. KM Učešće u % Pokrivenost

uvoza izvozom

u %

Trgovinski

bilans u

hilj. KM

(deficit) Izvoz Uvoz Izvoz Uvoz

Domaljevac Šamac 882 8 464 0,02 0,09 10,42 -7 582

Odžak 40 910 51 695 0,74 0,53 79,14 -10 785

Orašje 48 143 64 896 0,87 0,66 74,18 -16 753

Posavski 89 935 125 055 1,62 1,27 71,92 -35 120

Federacija BiH 5 547 955 9 832 913 100,00 100,00 56,42 -4 284 958

Izvor podataka: Uprava za indirektno oporezivanje BiH, posredovanjem Agencije za statistiku BiH

6. U 2013. godini u FBiH ostvaren je prosječan broj zaposlenih u visini od 435.113 što je u

odnosu na isti period prethodne godine manje za 0,5% ili 2.218. U POK zaposlenost je iznosila

5.600 što je u odnosu na prethodnu godinu manje za 139 ili 2,4%. Broj zaposlenih u POK

učestvuje u ukupnom broju zaposlenih FBiH sa 1,3%.

Broj zaposlenih i stepen zaposlenosti po općinama u Posavskom kantonu u 2013. godini daju

se u slijedećem pregledu:

Stepen zaposlenosti po općinama u kantonu u 2013. godini

Općine Stanovništvo

(prisutno)

Prosječan

broj

zaposlenih ¹

Radno

sposobno

stanovn.

Aktivno

stanovništvo

Stepen zaposlenosti u%

Stanov.²

Radno

sposobno

stan.³

Aktivno

stan.⁴

Domaljevac Šamac 4 472 436 3 286 882 9,7 13,3 49,4

Odžak 15 243 2 105 10 283 4 452 13,8 20,5 47,3

Orašje 19 245 3 059 13 561 5 852 15,9 22,6 52,3

Posavski 38 960 5 600 27 130 11 186 14,4 20,6 50,1

Federacija BiH 2 337 200 435 113 1 605 813 827 055 18,6 27,1 52,6

Obrazloženje stavki ¹)

do ⁴) pogledati na strani 8.

Page 26: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

26

7. Registrovan broj nezaposlenih u FBiH sa stanjem na dan 31.12.2013. godine iznosio je

391.942 što je više za 1,8% u odnosu na 2012. godinu. Registrovana nezaposlenost u POK u

2013. godini na kraju decembra iznosila je 5.586 lica koja traže zaposlenje, što je za 0,3%

manje u odnosu na prethodnu godinu, tako da broj nezaposlenih u ukupnom broju

nezaposlenih u FBiH iznosi 1,4%.

Stepen nezaposlenosti u odnosu na radnu snagu u FBiH u 2013. godini iznosio je 47,4%, a u

POK 49,9%.

Dajemo pregled nezaposlenih po općinama u POK u 2013. godini:

Stepen nezaposlenosti po općinama u kantonu u 2013. godini

Općine Broj

nezaposlenih

Prosječan

broj

zaposlenih¹

Aktivno

stanovništvo

Stepen

nezaposlenosti

u %

Domaljevac Šamac 446 436 882 50,6

Odžak 2 347 2 105 4 452 52,7

Orašje 2 793 3 059 5 852 47,7

Posavski 5 586 5 600 11 186 49,9

Federacija BiH 391 942 435 113 827 055 47,4

Obrazloženje stavke ¹) pogledati na strani 8.

8. U 2013. godini u FBiH prosječna mjesečna neto plaća iznosila je 835 KM ili 0,6% više u

odnosu na prethodnu godinu. U POK prosječna plaća iznosila je 690 KM što je više za 0,9% u

odnosu na 2012. godinu i što je 82,6% od prosjeka FBiH.

Plaće u POK po općinama u 2013. godini dajemo u slijedećoj tabeli:

Prosječna neto plaća u KM u kantonu u 2013. godini

Općine

Prosječna neto

plaća u KM

Učešće FBiH =

100

Domaljevac Šamac 542 64,9

Odžak 569 68,1

Orašje 788 94,4

Posavski 690 82,6

Federacija BiH 835 100,00

Obrazloženje stavki pogledati na strani 10.

Page 27: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

27

9. Ukupan broj penzionera FBiH u decembru 2013. godine iznosio je 388.676, što je za 1,8% više

nego u istom periodu prethodne godine.

Prosječna penzija u FBiH u decembru 2013. godine iznosila je 346,5 KM, pri čemu je najniža

isplaćena penzija iznosila 310,73 KM. Najviša penzija u decembru 2013. godine iznosila je

2.071,50 KM.

Za penzije koje se finansiraju iz proračuna Federacije BiH koeficijent za obračun i isplatu

penzija za decembar 2013. godine iznosio je 1,485.

Za sve ostale penzije koeficijent za obračun i isplatu penzija za decembar 2013. godine iznosio

je 1,73.

U POK broj penzionera u decembru 2013. godine iznosio je 3.544 što je 5,5% više u odnosu

na prethodnu godinu ili 0,9% od ukupnog broja penzionera u FBiH.

Prosječne penzije u KM u općinama u kantonu u 2013. godini

Općine

Broj

zaposlenih

na 1

penzionera

Ukupna

prosječna

penzija u

KM

Prosječna

starosna

penzija u

KM

Prosječna

invalidska

penzija u

KM

Prosječna

obiteljska

penzija u

KM

Domaljevac Šamac 1,7 373,89 437,84 331,87 269,92

Odžak 1,5 331,46 361,82 313,66 301,71

Orašje 1,6 365,69 414,57 314,39 297,58

Posavski 1,6 352,53 397,76 315,10 297,55

Federacija BiH 1,3 370,81 427,19 324,99 318,46

Broj penzionera i iznos penzija po općinama u kantonu u 2013. godini

Općine

Vrste mirovine / penzije

Ukupno Starosne Invalidske Obiteljske

Ukupno Ukupno Ukupno

Broj Iznos Broj Iznos Broj Iznos Broj Iznos

D. Šamac 144 63 049,22 41 13 606,61 72 19 434,28 257 96 090,11

Odžak 644 233 013,33 305 95 666,06 475 143 314,16 1 424 471 993,55

Orašje 1034 428 665,24 352 110 664,32 477 141 947,07 1 863 681 276,63

Posavski 1 822 724 727,79 698 219 936,99 1 024 304 695,51 3 544 1 249 360,29

U K U P N O 188 266 72 597 247,96 80 780 25 017 361,99 119 630 37 073 785,10 388 676 134 688 395,05

Obrazloženje stavki pogledati na strani 11.

isplaćene zaostale mirovine 3 516 743,31

isplaćene naknade za tjelesnu

onesposobljenost 173 838,79

plaćeni doprinos za zdra. osiguranje

na mir. 1 628 825,92

Iznos za isplatu razlike za primatelje

minimalne mirovine skupine 3 po

Odluci Vlade Fed. BiH 429 225,30

ukupna sredstva za isplatu 140 437 028,37

Page 28: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

28

10. Prema statističkim podacima ukupan broj poslovnih subjekata u Federaciji BiH na dan

31.12.2013. godine iznosio je 128.728 i viši je za 1,8 % u odnosu na prethodnu godinu. Broj

registrovanih pravnih osoba iznosio je 50.625 u Federaciji BiH, što je više za 2.097 ili 4,3% u

odnosu na 2012. godinu, dok je u POK broj pravnih lica iznosio 1.013, što je u odnosu na

prošlu godinu više za 5 ili 0,5%. Broj registrovanih pravnih osoba u POK učestvuje u ukupnom

broju registrovanih pravnih osoba u Federaciji BiH sa 2,0%.

Broj registrovanih fizičkih lica – obrtnika sa stanjem na dan 31.12.2013. godine iznosio je

50.695 u FBiH, što je manje za 553 ili 1,1% u odnosu na prethodnu godinu, dok je u POK broj

registrovanih obrtnika iznosio 557 što je više za 5 ili 0,9% u odnosu na 2012. godinu.

Broj registrovanih fizičkih lica-obrtnika u POK učestvuje u ukupnom broju registrovanih fizičkih

lica-obrtnika u Federaciji BiH sa 1,1%.

Broj registrovanih poslovnih subjekata u POK po općinama daje se u slijedećem pregledu:

Struktura poslovnih subjekata u kantonu za 2013. godinu

stanje 31. 12. 2013.

Općine Stanovništvo

Broj Broj na

1000

stanovnika Ukupno Pravna lica

Jedinica

sastavu

pravnih lica

Fizička lica

obrtnici

1 2 3=4+5+6 4 5 6 7=3/2*1000

Domaljevac Šamac 4 472 211 106 77 28 47,2

Odžak 15 243 1 023 410 341 272 67,1

Orašje 19 245 1 191 497 437 257 61,9

Posavski 38 960 2 425 1 013 855 557 62,2

FBiH 2 337 200 128 728 50 625 27 408 50 695 55,1

Izvor podataka: FZS

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 29: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

29

Osnovni indikatori razvoja FBiH i kantona

Elementi

FBiH Posavski Učešće kantona u FBiH

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013

Površina u km2 26 111 26 111 26 109 324,6 324,6 324,6 1,2 1,2 1,2

Stanovništvo - hilj. (procjena sred. god.)

- Stalno 2 866 2 867 2 865 - Prisutno 2 338 2 338 2 337 40 40 39 1,7 1,7 1,7

Gustina naseljenosti 89,5 89,5 89,5 122,0 121,1 120,0 136,3 135,2 134,1

Prosječan br. zaposlenih 440 747 437 331 435 113 5 619 5 739 5 600 1,3 1,3 1,3

Broj nezaposlenih 371 090 384 852 391 942 5 544 5 602 5 586 1,5 1,5 1,4

Radna snaga - broj 811 837 822 183 827 055 11 163 11 341 11 186 1,4 1,4 1,4

Poreski prihodi u milionima KM

262 2 0,8

Investicije u mil KM 2 870 2 885 2 990 23 23 24 0,8 0,8 0,8

Stepen investiranja u % 17,4 17,4 17,8 10,7 10,7 11,0 61,7 61,4 61,9

Stepen zaposlenosti u %

- Stalno stanovništvo 15,4 15,3 15,2 - Prisutno stanovništvo 18,9 18,7 18,6 14,0 14,6 14,4 74,1 78,1 77,4

Stepen nezaposlenostI u % 45,7 46,8 47,4 49,6 49,4 49,9 108,5 105,6 105,3

Poreski prihodi po stanovniku u KM

- Stalno stanovništvo

- Prisutno stanovništvo 112 56 50,0

Izvoz robe - u mil. KM 5 420 5 249 5 548 71 81 90 1,3 1,5 1,6

Uvoz robe - u mil. KM 10 170 9 972 9 833 209 144 125 2,1 1,4 1,3

Stepen pokrivenosti uvoza izvozom u %

53,3 52,6 56,4 34,0 56,3 71,9 63,8 107,0 127,5

Fizički obim industrije (indeksi)

102,5 95,6 107,4 92,5 145,2 67,7 0,9 1,4 0,9

Prosječna plaća u KM 819 830 835 693 684 690 84,6 82,4 82,6

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 30: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

30

TUZLANSKI KANTON U 2007. GODINI

KLADANJ

LUKAVAC

ŽIVINICE

BANOVI IĆ

Č

ĆELISREBRENIK

GRAANICA

Č

KALESIJA

SAPNA

TEO AKČ

DOBOJISTOK

GRADAAC

ČOsnovni podaciOsnovni podaci

494Investicije u mil. KM:

910Izvoz u mil. KM:

1.404Uvoz u mil KM:

4.368GDP per capita u KM:

2.170GDP u mil. KM:

625Neto plaća u KM:

187,6Gustina naseljenosti:

1.236Prirodni priraštaj:

496.830Stanovništvo:

382Naseljena mjesta:

13Općine:

2.649,0Površina u km2:

VELIKA KLADUŠA

CAZIN

BUŽIM

BIHAÆ

BOSANSKA KRUPA

BOSANSKI PETROVAC

SANSKI MOST

NOVI GRAD

KRUPA NA

UNI

SRPSKI SANSKI

MO

ST

PRIJEDOR

KOZARSKA DUBICA

GRADIŠKA

LAKTAŠIPRNJAVOR

BANJA LUKAČELINAC

KOTOR VAROŠ

SRBAC

DERVENTA

SRPSKI BROD

MODRI AČ

ODŽAK

VUKOSAVLJE

DOMALJEVAC-ŠAMAC

ORAŠJE

DOBOJ

TEŠANJ PETROVO

USORA

KLJUČ

DRVAR

BOSANSKO

GRAHOVO

GLAMOČ

LIVNO

TOMISLAVGRAD

POSUŠJE

ŠIROKI BRIJEG

GRUDE

LJUBUŠKI

ČITLUK

ČAPLJINASTOLAC

NEUM

RAV

NO

KUPRES

BUGOJNO

GORNJI VAKUF

FOJNICA

NOVI

TRAVNIK

TRAVNIKZENICA

JABLANICAKONJIC

PROZOR

KREŠEVO

HADŽI IĆ

VISOKO

KIS

ELJA

K

KAKANJ VAREŠ

ILIJAŠ

ŽEP EČ

ZAVIDOVI IĆ

MAGLAJ

VITEZOLOVO

KLADANJ

LUKAVAC

TUZLA

ŽIVINICE

BANOVI IĆ

Č

ĆELISREBRENIK

GRAANICA

Č

DONJI VUKUF

JAJCE

DO

BR

ET

II

Ć

TRNOVO

ILIDŽA

1 2

34

5

PALE

SOKOLAC

HAN PIJESAK

MILI IĆ

VLASENICA

ŠEKOVI IĆ

OSMACI

ZV

OR

NIK

BRATUNAC

KALESIJA

SAPNA

TEO AKČ

UGLJEVIKLOPARE

BIJELJINADOBOJISTOK

DOBOJJUG

GRADAAC

Č

PELAGI EVOČ

ŠAMACSR. ORAŠJE

MOSTAR SJEVER

MOSTAR

ZAPAD

MOSTAR

JUG

MOSTARJUGOZAPAD

MOSTARJUGOISTOK

MOSTAR STARI GRADMOSTAR CENTRALNA ZONA

FO AČGORAŽDE

ROGATICA

SREBRENICA

VIŠEGRAD

RUDO

Č ČAJNI E

SR.

GORAŽDE

SRBINJE

KALINOVIK

GACKONEVESINJE

BERKOVI IĆ

BILE AĆ

LJUBINJE

TREBINJE

TESLIÆ

KNEŽEVO

JEZ

ER

O

MRKONJIÆ

GRAD

ŠIPOVO

SR.

KUPRES

RIBNIKPETROVAC

SR.DRVAR

DISTRIKT BR KOČ

SR.MOSTAR

ŽEPA

1

10

8

7

9 5

6

4

3

2

PALE

2

Državna granica

Međuentitetska granica

Međukantonalna granica

Legenda:

TUZLANSKI KANTON

2013. godina

Osnovni podaci:

Površina u km2: 2.649

Općine: 13

Naseljena mjesta: 390

Stanovništvo: 498.911

Prirodni priraštaj: 541

Gustina naseljenosti: 188,3

Neto plaća u KM: 738

Poreski prihodi u mil. KM: 37

Poreski prihodi P/C u KM 73

Uvoz u mil. KM 1.268

Izvoz u mil. KM 1.029

Investicije u mil. KM 565

Page 31: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

31

MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI U 2013. GODINI

1. Prema podacima Porezne uprave FBiH, u 2013. godini u Federaciji BiH, ukupni poreski prihodi

svih kantona (porezi građana i porez na dohodak) iznose 261.651 hilj. KM, dok poreski prihodi

po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u FBiH iznose 112 KM.

U Tuzlanskom kantonu ostvareni su poreski prihodi u iznosu od 37 mil. KM što u odnosu na

prihode Federacije BiH iznosi 14,0%.

Poreski prihodi po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) iznose 73 KM što u odnosu na

prihode po glavi stanovnika Federacije BiH iznosi 65,4%.

Dajemo pregled poreskih prihoda po općinama u kantonu kako slijedi:

Poreski prihodi u kantonu u 2013. godini

Općina Stanovništvo

(prisutno) Prihodi

hilj u KM

Prihodi/PC u KM (po

glavi stan)

Prihodi/PC u KM (po glavi stan.)

FBiH = 100

Banovići 25.871 2.230 86 77,0

Čelić 13.716 493 36 32,1

Doboj - Istok 10.220 364 36 31,8

Gračanica 52.512 2.239 43 38,1

Gradačac 46.027 1.868 41 36,3

Kalesija 35.925 1.280 36 31,8

Kladanj 14.689 613 42 37,3

Lukavac 50.558 4.000 79 70,7

Sapna 12.721 164 13 11,5

Srebrenik 41.767 1.857 44 39,7

Teočak 7.309 250 34 30,6

Tuzla 131.639 17.700 134 120,1

Živinice 55.958 3.470 62 55,4

Tuzlanski 498.911 36.528 73 65,4

FBiH 2.337.200 261.651 112 100,0

Obrazloženje stavki pogledati na strani 5.

2. U 2013. godini u FBiH ostvaren je rast fizičkog obima industrijske proizvodnje po stopi od

7,4%. Učešće fizičkog obima industrijske proizvodnje u Tuzlanskom kantonu u industrijskoj

proizvodnji Federacije BiH iznosilo je 30,5%, dok je u ovom kantonu ostvaren rast fizičkog

obima industrijske proizvodnje po stopi od 2,7% u 2013. godini.

Page 32: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

32

Indeksi industrijske proizvodnja prema područjima i oblastima KD-a u 2013. godini

2013/2012

Federacija BiH Tuzlanski

INDUSTRIJA - UKUPNO 107,4 102,7

PREMA GLAVNIM INDUSTRIJSKIM GRUPACIJAMA

Intermedijarni proizvodi 104,0 101,9

Energija 103,5 102,5

Kapitalni proizvodi 137,8 104,7

Trajni proizvodi za široku potrošnju 79,0 120,2

Netrajni proizvodi za široku potrošnju 104,8 97,0

PREMA PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD-a

VAĐENJE RUDA I KAMENA 90,9 87,4

PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 110,8 104,7

PROIZVODNJA I SNABDIJEVANJE/OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I VODOM

107,8 113,6

Obrazloženje stavki pogledati na strani 6.

3. U Federaciji BiH u 2013. godini ostvaren je izvoz u ukupnom iznosu od 5.548 mil KM ili

5,7% više u odnosu na 2012. godinu, dok je u TK iznosio 1.029 mil KM ili 5 % više u

odnosu na 2012. godinu ili 18,5% ukupnog izvoza FBiH u 2013. godini.

4. U 2013. godini ostvaren je uvoz u Federaciji BiH u ukupnom iznosu od 9.833 mil KM ili

1,4% manje u odnosu na prethodnu godinu, dok je u TK iznosio 1.268 mil KM ili 0,7% više

u odnosu na 2012. godinu ili 12,9% od ukupnog uvoza FBiH u 2013. godini.

5. Pokrivenost uvoza izvozom u FBiH u 2013. iznosila je 56,4%, a u TK 81,2%.

Vanjskotrgovinska razmjena po općinama u kantonu u 2013. godini

Općine Vrijednost u hilj. KM Učešće u % Pokrivenost

uvoza

izvozom u %

Trgovinski

bilans u hilj. KM

(deficit) Izvoz Uvoz Izvoz Uvoz

Banovići 22 959 26 704 0,41 0,27 85,98 -3 745

Čelić 1 620 4 305 0,03 0,04 37,63 -2 685

Doboj - Istok 12 066 21 614 0,22 0,22 55,82 -9 548

Gračanica 162 444 185 464 2,93 1,89 87,59 -23 020

Gradačac 283 638 287 084 5,11 2,92 98,80 -3 446

Kalesija 24 256 34 827 0,44 0,35 69,65 -10 571

Kladanj 19 910 7 733 0,36 0,08 257,47 12 177

Lukavac 313 454 230 618 5,65 2,35 135,92 82 836

Sapna 92 991 0,00 0,01 9,28 -899

Srebrenik 29 153 51 003 0,53 0,52 57,16 -21 850

Teočak 76 99 0,00 0,00 76,77 -23

Tuzla 120 731 310 812 2,18 3,16 38,84 -190 081

Živinice 38 514 106 712 0,69 1,09 36,09 -68 198

Tuzlanski 1 028 913 1 267 966 18,55 12,90 81,15 -239 053

Federacija BiH 5 547 955 9 832 913 100,00 100,00 56,42 -4 284 958

Izvor podataka: Uprava za indirektno oporezivanje BiH, posredovanjem Agencije za statistiku BiH

Page 33: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

33

6. U 2013. godini u FBiH ostvaren je prosječan broj zaposlenih u visini od 435.113 što je u

odnosu na isti period prethodne godine manje za 0,5% ili 2.218.

U TK zaposlenost je iznosila 80.727 što je u odnosu na prethodnu godinu manje za 40 ili

0,05%. Broj zaposlenih u TK učestvuje u ukupnom broju zaposlenih u FBiH sa 18,5%.

Broj zaposlenih i stepen zaposlenosti po općinama u TK kantonu u 2013. godini daju se u

slijedećem pregledu:

Stepen zaposlenosti po općinama u kantonu u 2013. godini

Općine Stanovništvo

(prisutno)

Prosječan

broj

zaposlenih ¹

Radno

sposobno

stanovn.

Aktivno

stanovništvo

Stepen zaposlenosti u%

Stanov.²

Radno

sposobno

stan.³

Aktivno

stan.⁴

Banovići 25 871 5 214 18 773 10 542 20,2 27,8 49,5

Čelić 13 716 827 9 815 3 558 6,0 8,4 23,2

Doboj - Istok 10 220 1 400 6 963 4 156 13,7 20,1 33,7

Gračanica 52 512 8 423 37 346 18 081 16,0 22,6 46,6

Gradačac 46 027 6 438 31 914 14 295 14,0 20,2 45,0

Kalesija 35 925 3 246 24 818 12 448 9,0 13,1 26,1

Kladanj 14 689 1 886 10 645 4 594 12,8 17,7 41,1

Lukavac 50 558 8 137 35 442 19 056 16,1 23,0 42,7

Sapna 12 721 594 9 030 3 183 4,7 6,6 18,7

Srebrenik 41 767 4 520 28 766 13 156 10,8 15,7 34,4

Teočak 7 309 430 4 926 2 354 5,9 8,7 18,3

Tuzla 131 639 31 558 92 865 51 842 24,0 34,0 60,9

Živinice 55 958 8 054 38 816 22 418 14,4 20,7 35,9

Tuzlanski 498 911 80 727 350 119 179 683 16,2 23,1 44,9

Federacija BiH 2 337 200 435 113 1 605 813 827 055 18,6 27,1 52,6

Obrazloženje stavki ¹)

do ⁴) pogledati na strani 8.

7. Registrovan broj nezaposlenih u FBiH sa stanjem na dan 31.12.2013. godine iznosi

391.942 što je više za 1,8% u odnosu na 2012. godinu. Registrovana nezaposlenost u TK u

2013. godini na kraju decembra iznosila je 98.956 lica koja traže zaposlenje, što je više za

0,7% u odnosu na prethodnu godinu, tako da broj nezaposlenih u ukupnom broju

nezaposlenih u FBiH iznosi 25,3%.

Stepen nezaposlenosti u odnosu na radnu snagu u FBiH u 2013. godini iznosio je 47,4%, a

u TK 55,1%.

Dajemo pregled nezaposlenih po općinama u TK u 2013 godini:

Page 34: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

34

Stepen nezaposlenosti po općinama u kantonu u 2013. godini

Općine Broj

nezaposlenih

Prosječan

broj

zaposlenih¹

Aktivno

stanovništvo

Stepen

nezaposlenosti

u %

Banovići 5 328 5 214 10 542 50,5

Čelić 2 731 827 3 558 76,8

Doboj - Istok 2 756 1 400 4 156 66,3

Gračanica 9 658 8 423 18 081 53,4

Gradačac 7 857 6 438 14 295 55,0

Kalesija 9 202 3 246 12 448 73,9

Kladanj 2 708 1 886 4 594 58,9

Lukavac 10 919 8 137 19 056 57,3

Sapna 2 589 594 3 183 81,3

Srebrenik 8 636 4 520 13 156 65,6

Teočak 1 924 430 2 354 81,7

Tuzla 20 284 31 558 51 842 39,1

Živinice 14 364 8 054 22 418 64,1

Tuzlanski 98 956 80 727 179 683 55,1

Federacija BiH 391 942 435 113 827 055 47,4

Obrazloženje stavke ¹) pogledati na strani 8.

8. U 2013. godini u FBiH prosječna mjesečna neto plaća iznosila je 835 KM ili 0,6% više u

odnosu na prethodnu godinu. U TK prosječna plaća iznosila je 738 KM što je više za 0,4%

u odnosu na 2012. godinu i što je 88,4% u odnosu na prosjek FBiH.

Plaće u TK po općinama u 2013. godini dajemo u slijedećoj tabeli:

Prosječna neto plaća u KM u kantonu u 2013. godini

Općine Prosječna neto plaća

u KM

Učešće FBiH

= 100

Banovići 828 99,2

Čelić 657 78,7

Doboj - Istok 528 63,2

Gračanica 520 63,2

Gradačac 577 62,3

Kalesija 632 69,1

Kladanj 650 75,7

Lukavac 763 77,8

Sapna 757 91,4

Srebrenik 631 90,7

Teočak 766 75,6

Tuzla 852 91,7

Živinice 713 85,4

Tuzlanski 738 88,4

Federacija BiH 835 100,00

Obrazloženje stavki pogledati na strani 10.

Page 35: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

35

9. Ukupan broj penzionera FBiH u decembru 2013. godine iznosio je 388.676, što je za 1,8%

više nego u istom periodu prethodne godine.

Prosječna penzija u FBiH u decembru 2013. godine iznosila je 346,5 KM, pri čemu je

najniža isplaćena penzija iznosila 310,73 KM. Najviša isplaćena penzija u decembru 2013.

godine iznosila je 2.071,50 KM.

Za penzije koje se finansiraju iz proračuna Federacije BiH koeficijent za obračun i isplatu

penzija za decembar 2013. godine iznosio je 1,485.

Za sve ostale penzije koeficijent za obračun i isplatu penzija za decembar 2013. godine

iznosio je 1,73.

U TK u decembru 2013. godine broj penzionera iznosio je 67.669 što je 1,5 % više nego

prethodne godine ili 17,4% od ukupnog broja penzionera u FBiH.

Prosječne penzije u KM u općinama u kantonu u 2013. godini

Općine

Broj

zaposlenih

na 1

penzionera

Ukupna

prosječna

penzija u

KM

Prosječna

starosna

penzija u

KM

Prosječna

invalidska

penzija u

KM

Prosječna

obiteljska

penzija u

KM

Banovići 1,5 390,20 460,64 331,60 326,11

Čelić 1,0 298,16 313,53 286,86 288,15

Doboj - Istok 1,1 297,33 327,30 272,56 283,34

Gračanica 1,6 319,67 369,12 284,40 292,64

Gradačac 1,6 310,31 345,76 276,84 287,83

Kalesija 1,0 322,77 376,19 302,70 292,74

Kladanj 1,0 326,18 358,75 314,69 303,25

Lukavac 1,1 361,08 415,19 332,32 317,41

Sapna 0,9 261,73 263,66 247,07 268,07

Srebrenik 0,8 342,50 406,66 303,33 306,89

Teočak 0,6 283,35 319,87 241,83 281,78

Tuzla 1,3 400,15 464,68 340,28 335,51

Živinice 1,0 352,97 424,00 318,34 311,32

Tuzlanski 1,2 361,21 424,41 317,12 313,53

Federacija BiH 1,3 370,81 427,19 324,99 318,46

Page 36: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

36

Broj penzionera i iznos penzija po općinama u kantonu u 2013. godini

Općine

Vrste mirovine / penzije

Ukupno Starosne Invalidske Obiteljske

Ukupno Ukupno Ukupno

Broj Iznos Broj Iznos Broj Iznos Broj Iznos

Banovići 1 613 743 010,71 549 182 045,92 1 271 414 484,43 3 433 1 339 541,06

Čelić 343 107 540,35 188 53 928,96 314 90 479,37 845 251 948,68

Doboj - Istok 478 156 448,57 288 78 495,97 514 145 638,43 1 280 380 582,97

Gračanica 2 032 750 060,09 1 381 392 754,25 1 916 560 691,49 5 329 1 703 505,83

Gradačac 1 726 596 789,18 820 227 005,31 1 501 432 037,82 4 047 1 255 832,31

Kalesija 1096 412 309,65 900 272 434,26 1 348 394 611,38 3 344 1 079 355,29

Kladanj 694 248 969,21 492 154 829,90 739 224 102,62 1 925 627 901,73

Lukavac 3 221 1 337 316,75 1 387 460 932,64 3 078 976 998,52 7 686 2 775 247,91

Sapna 149 39 285,14 169 41 754,05 345 92 484,72 663 173 523,91

Srebrenik 2086 848 298,49 1240 376 124,95 2 395 735 002,70 5 721 1 959 426,14

Teočak 207 66 213,20 170 41 111,07 321 90 452,63 698 197 776,90

Tuzla 12 073 5 610 048,77 5 228 1 778 975,80 7 210 2 419 011,32 24 511 9 808 035,89

Živinice 2 893 1 226 623,14 2 139 680 925,59 3 155 982 214,03 8 187 2 889 762,76

Tuzlanski 28 611 12 142 913,25 14 951 4 741 318,67 24 107 7 558 209,46 67 669 24 442 441,38

U K U P N O 188 266 72 597 247,96 80 780 25 017 361,99 119 630 37 073 785,10 388 676 134 688 395,05

Obrazloženje stavki pogledati na strani 11.

isplaćene zaostale mirovine 3 516 743,31

isplaćene naknade za tjelesnu

onesposobljenost 173 838,79

plaćeni doprinos za zdra. osiguranje

na mir. 1 628 825,92

Iznos za isplatu razlike za primatelje

minimalne mirovine skupine 3 po

Odluci Vlade Fed. BiH 429 225,30

ukupna sredstva za isplatu 140 437 028,37

10. Prema statističkim podacima ukupan broj poslovnih subjekata u Federaciji BiH na dan

31.12.2013. godine iznosio je 128.728 i viši je za 1,8 % u odnosu na prethodnu godinu.

Broj registrovanih pravnih osoba iznosio je 50.625 u Federaciji BiH, što je više za 2.097 ili

4,3% u odnosu na 2012. godinu, dok je u TK broj registrovanih iznosio 8.406, što je u

odnosu na prošlu godinu više za 247 ili 3,0%.

Broj registrovanih pravnih osoba u TK učestvuje u ukupnom broju registrovanih pravnih

osoba u Federaciji BiH sa 16,6%.

Broj registrovanih fizičkih lica – obrtnika sa stanjem na dan 31.12.2013. godine iznosio je

50.695 u FBiH, što je manje za 553 ili 1,1% u odnosu na prethodnu godinu, dok je u TK

broj registrovanih obrtnika iznosio 10.723 što je više za 181 ili 1,7% u odnosu na 2012.

godinu.

Broj registrovanih fizičkih lica - obrtnika u TK učestvuje u ukupnom broju registrovanih

fizičkih lica - obrtnika u Federaciji BiH sa 21,2%.

Page 37: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

37

Broj registrovanih poslovnih subjekata u TK po općinama daje se u slijedećem pregledu:

Struktura poslovnih subjekata u kantonu za 2013. godinu

stanje 31. 12. 2013.

Općine Stanovništvo

Broj

Broj na 1000

stanovnika Ukupno Pravna lica

Jedinica u

sastavu

pravnih lica

Fizička lica

obrtnici

1 2 3=4+5+6 4 5 6 7=3/2*1000

Banovići 25 871 940 285 196 459 36,3

Čelić 13 716 483 155 94 234 35,2

Doboj - Istok 10 220 498 173 133 192 48,7

Gračanica 52 512 2 429 741 527 1 161 46,3

Gradačac 46 027 2 467 812 512 1 143 53,6

Kalesija 35 925 1 225 389 318 518 34,1

Kladanj 14 689 773 243 134 396 52,6

Lukavac 50 558 2 328 590 442 1 296 46,0

Sapna 12 721 338 107 94 137 26,6

Srebrenik 41 767 1 819 700 505 614 43,6

Teočak 7 309 272 74 44 154 37,2

Tuzla 131 639 8 831 3 413 1 998 3 420 67,1

Živinice 55 958 2 215 724 492 999 39,6

Tuzlanski 498 911 24 618 8 406 5 489 10 723 49,3

FBiH 2 337 200 128 728 50 625 27 408 50 695 55,1

Izvor podataka: FZS

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 38: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

38

Osnovni indikatori razvoja FBiH i kantona

Elementi

FBiH Tuzlanski Učešće kantona u

FBiH

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013

Površina u km2 26 111 26 111 26 109 2 649 2 649 2 649 10,1 10,1 10,1

Stanovništvo - hilj. (procjena sred. god.)

- Stalno 2 866 2 867 2 865

- Prisutno 2 338 2 338 2 337 499 499 499 21,3 21,3 21,4

Gustina naseljenosti 89,5 89,5 89,5 188,5 188,4 188,3 210,6 210,4 210,4

Prosječan br. zaposlenih 440 747 437 331 435 113 82 946 80 767 80 727 18,8 18,5 18,6

Broj nezaposlenih 371 090 384 852 391 942 95 194 98 289 98 956 25,7 25,5 25,2

Radna snaga - broj 811 837 822 183 827 055 178 140 179 056 179 683 21,9 21,8 21,7

Poreski prihodi u milionima KM

262 37 14,1

Investicije u mil KM 2 870 2 885 2 990 387 545 565 13,5 18,9 18,9

Stepen investiranja u % 17,4 17,4 17,8 15,4 15,4 15,4 88,5 88,4 86,5

Stepen zaposlenosti u %

- Stalno stanovništvo 15,4 15,3 15,2

- Prisutno stanovništvo 18,9 18,7 18,6 16,6 16,2 16,2 88,3 86,6 87,1

Stepen nezaposlenostI u %

45,7 46,8 47,4 53,4 54,9 55,1 116,8 117,3 116,2

Poreski prihodi po stanovniku u KM

- Stalno stanovništvo

- Prisutno stanovništvo 112 73 65,2

Izvoz robe - u mil. KM 5 420 5 249 5 548 1 136 980 1 029 21,0 18,7 18,5

Uvoz robe - u mil. KM 10 170 9 972 9 833 1 389 1 258 1 268 13,7 12,6 12,9

Stepen pokrivenosti uvoza izvozom u %

53,3 52,6 56,4 81,8 77,8 81,2 153,5 147,9 143,9

Fizički obim industrije (indeksi)

102,5 95,6 107,4 108,5 100,9 102,7 30,1 30,7 30,5

Prosječna plaća u KM 819 830 835 734 735 738 89,6 88,6 88,4

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 39: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

39

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON U 2007.GODINI

Osnovni podaciOsnovni podaci

504Investicije u mil. KM:

904Izvoz u mil. KM:

1.219Uvoz u mil KM:

4.854GDP per capita u KM:

1.950GDP u mil. KM:

543Neto plaća u KM:

120,2Gustina naseljenosti:

637Prirodni priraštaj:

401.796Stanovništvo:

619Naseljena mjesta:

12Općine:

3343,3Površina u km2:

VELIKA KLADUŠA

CAZIN

BUŽIM

BIHAÆ

BOSANSKA KRUPA

BOSANSKI PETROVAC

SANSKI MOST

NOVI GRAD

KRUPA NA

UNI

SRPSKI SANSKI

MO

ST

PRIJEDOR

KOZARSKA DUBICA

GRADIŠKA

LAKTAŠIPRNJAVOR

BANJA LUKAČELINAC

KOTOR VAROŠ

SRBAC

DERVENTA

SRPSKI BROD

MODRI AČ

ODŽAK

VUKOSAVLJE

DOMALJEVAC-ŠAMAC

ORAŠJE

DOBOJ

TEŠANJ PETROVO

USORA

KLJUČ

DRVAR

BOSANSKO

GRAHOVO

GLAMOČ

LIVNO

TOMISLAVGRAD

POSUŠJE

ŠIROKI BRIJEG

GRUDE

LJUBUŠKI

ČITLUK

ČAPLJINASTOLAC

NEUM

RAV

NO

KUPRES

BUGOJNO

GORNJI VAKUF

FOJNICA

NOVI

TRAVNIK

TRAVNIKZENICA

JABLANICAKONJIC

PROZOR

KREŠEVO

HADŽI IĆ

VISOKO

KIS

ELJA

K

KAKANJ VAREŠ

ILIJAŠ

ŽEP EČ

ZAVIDOVI IĆ

MAGLAJ

VITEZOLOVO

KLADANJ

LUKAVAC

TUZLA

ŽIVINICE

BANOVI IĆ

Č

ĆELISREBRENIK

GRAANICA

Č

DONJI VUKUF

JAJCE

DO

BR

ET

II

Ć

TRNOVO

ILIDŽA

1 2

34

5

PALE

SOKOLAC

HAN PIJESAK

MILI IĆ

VLASENICA

ŠEKOVI IĆ

OSMACI

ZV

OR

NIK

BRATUNAC

KALESIJA

SAPNA

TEO AKČ

UGLJEVIKLOPARE

BIJELJINADOBOJISTOK

DOBOJJUG

GRADAAC

Č

PELAGI EVOČ

ŠAMACSR. ORAŠJE

MOSTAR SJEVER

MOSTAR

ZAPAD

MOSTAR

JUG

MOSTARJUGOZAPAD

MOSTARJUGOISTOK

MOSTAR STARI GRADMOSTAR CENTRALNA ZONA

FO AČGORAŽDE

ROGATICA

SREBRENICA

VIŠEGRAD

RUDO

Č ČAJNI E

SR.

GORAŽDE

SRBINJE

KALINOVIK

GACKONEVESINJE

BERKOVI IĆ

BILE AĆ

LJUBINJE

TREBINJE

TESLIÆ

KNEŽEVO

JEZ

ER

O

MRKONJIÆ

GRAD

ŠIPOVO

SR.

KUPRES

RIBNIKPETROVAC

SR.DRVAR

DISTRIKT BR KOČ

SR.MOSTAR

ŽEPA

1

10

8

7

9 5

6

4

3

2

PALE

2

TEŠANJ

USORA

ZENICA

VISOKO

KAKANJ VAREŠ

ŽEP EČ

ZAVIDOVI IĆ

MAGLAJ

OLOVO

DOBOJJUG

4

Državna granica

Međuentitetska granica

Međukantonalna granica

Legenda:

BREZA

ZENIČKO - DOBOJSKI KANTON

2013. godina

Osnovni podaci

Površina u km2: 3.343,3

Općine: 12

Naseljena mjesta: 619

Stanovništvo: 398.655

Prirodni priraštaj: 92

Gustina naseljenosti: 119,2

Neto plaća u KM: 731

Poreski prihodi u mil. KM: 39

Poreski prihodi P/C u KM 98

Uvoz u mil. KM 1.494

Izvoz u mil. KM 1.606

Investicije u mil. KM 472

Page 40: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

40

MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI U 2013. GODINI

1. Prema podacima Porezne uprave FBiH, u 2013. godini u Federaciji BiH, ukupni poreski prihodi

svih kantona (porezi građana i porez na dohodak) iznose 261.651 hilj. KM, dok poreski prihodi

po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u FBiH iznose 112 KM.

U Zeničko-dobojskom kantonu ostvareni su poreski prihodi u iznosu od 39 mil. KM što u

odnosu na prihode Federacije BiH iznosi 15,0%.

Poreski prihodi po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) iznose 98 KM što u odnosu na

prihode po glavi stanovnika Federacije BiH iznosi 88,0%.

Dajemo pregled poreskih prihoda po općinama u kantonu kako slijedi:

Poreski prihodi u kantonu u 2013. godini

Općina Stanovništvo

(prisutno) Prihodi

hilj u KM

Prihodi/PC u KM (po glavi

stan)

Prihodi/PC u KM (po glavi stan.)

FBiH = 100

Breza 13.890 2.103 151 135,2

Doboj - Jug 4.983 426 85 76,4

Kakanj 43.144 5.418 126 112,2

Maglaj 23.279 1.832 79 70,3

Olovo 11.735 777 66 59,1

Tešanj 48.550 3.557 73 65,4

Usora 6.859 326 48 42,5

Vareš 10.048 780 78 69,3

Visoko 40.180 3.888 97 86,4

Zavidovići 37.770 1.821 48 43,1

Zenica 127.162 16.800 132 118,0

Žepče 31.055 1.526 49 43,9

Zeničko - dobojski 398.655 39.254 98 88,0

FBiH 2.337.200 261.651 112 100,0

Obrazloženje stavki pogledati na strani 5.

2. U 2013. godini u FBiH ostvaren je rast fizičkog obima industrijske proizvodnje po stopi od

7,4%. Učešće fizičkog obima industrijske proizvodnje u Zeničko-dobojskom kantonu u

industrijskoj proizvodnji Federacije BiH iznosilo je 19,7%, dok je u ovom kantonu ostvaren rast

fizičkog obima industrijske proizvodnje za 2,0% u 2013. godini.

Page 41: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

41

Indeksi industrijske proizvodnja prema područjima i oblastima KD-a u 2013. godini

2013/2012

Federacija BiH Zeničko - dobojski

INDUSTRIJA - UKUPNO 107,4 102,0

PREMA GLAVNIM INDUSTRIJSKIM GRUPACIJAMA

Intermedijarni proizvodi 104,0 104,2

Energija 103,5 96,6

Kapitalni proizvodi 137,8 124,1

Trajni proizvodi za široku potrošnju 79,0 119,4

Netrajni proizvodi za široku potrošnju 104,8 97,5

PREMA PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD-a

VAĐENJE RUDA I KAMENA 90,9 95,7

PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 110,8 103,1

PROIZVODNJA I SNABDIJEVANJE/OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I VODOM

107,8 91,4

Obrazloženje stavki pogledati na strani 6.

3. U Federaciji BiH u 2013. godini ostvaren je izvoz u ukupnom iznosu od 5.548 mil KM ili

5,7% više u odnosu na 2012. godinu, dok je u ZDK iznosio 1.606 mil KM ili 3,5% više u

odnosu na 2012. godinu ili 28,9% od ukupnog izvoza FBiH u 2013. godini.

4. U 2013. godini ostvaren je uvoz u Federaciji BiH u ukupnom iznosu od 9.833 mil KM ili

1,4% manje u odnosu na prethodnu godinu, dok je u ZDK iznosio 1.497 mil KM ili 3,3 %

manje u odnosu na 2012. godinu ili 15,2% od ukupnog uvoza FBiH u 2013. godini.

5. Pokrivenost uvoza izvozom u FBiH u 2013. godini iznosila je 56,4%, a u ZDK 107,5%.

Vanjskotrgovinska razmjena po općinama u kantonu u 2013. godini

Općine

Vrijednost u hilj.KM Učešće u % Pokrivenost

uvoza

izvozom u %

Trgovinski

bilans u

hilj. KM

(deficit) Izvoz Uvoz Izvoz Uvoz

Breza 8 872 17 448 0,16 0,18 50,85 -8 576

Doboj - Jug 8 121 36 282 0,15 0,37 22,38 -28 161

Kakanj 11 389 100 352 0,21 1,02 11,35 -88 963

Maglaj 137 082 50 772 2,47 0,52 270,00 86 310

Olovo 28 211 26 696 0,51 0,27 105,68 1 515

Tešanj 324 113 276 368 5,84 2,81 117,28 47 745

Usora 10 491 12 141 0,19 0,12 86,41 -1 650

Vareš 9 501 4 719 0,17 0,05 201,34 4 782

Visoko 553 873 486 595 9,98 4,95 113,83 67 278

Zavidovići 36 103 17 993 0,65 0,18 200,65 18 110

Zenica 439 782 414 394 7,93 4,21 106,13 25 388

Žepče 38 290 49 957 0,69 0,51 76,65 -11 667

Zeničko - dobojski 1 605 828 1 493 717 28,94 15,19 107,51 112 111

Federacija BiH 5 547 955 9 832 913 100,00 100,00 56,42 -4 284 958

Izvor: Uprava za indirektno oporezivanje BiH, posredovanjem Agencije za statistiku BiH

Page 42: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

42

6. U 2013. godini u FBiH ostvaren je prosječan broj zaposlenih od 435.113 što je u odnosu na

isti period prethodne godine manje za 0,5% ili 2.218.

U ZDK zaposlenost je iznosila 68.554 što je u odnosu na prethodnu godinu manje za 98 ili

0,1%. Broj zaposlenih u ZDK učestvuje u ukupnom broju zaposlenih u FBiH sa 15,7%.

Broj zaposlenih i stepen zaposlenosti po općinama u ZDK kantonu u 2013. godini daju se u

slijedećem pregledu:

Stepen zaposlenosti po općinama u kantonu u 2013. godini

Općine Stanovništvo

(prisutno)

Prosječan

broj

zaposlenih ¹

Radno

sposobno

stanovn.

Aktivno

stanovništvo

Stepen zaposlenosti u%

Stanov.²

Radno

sposobno

stan.³

Aktivno

stan.⁴

Breza 13 890 2 878 9 735 4 808 20,7 29,6 59,9

Doboj - Jug 4 983 940 3 596 1 967 18,9 26,1 47,8

Kakanj 43 144 6 799 30 857 13 509 15,8 22,0 50,3

Maglaj 23 279 3 434 16 047 8 888 14,8 21,4 38,6

Olovo 11 735 1 666 7 985 3 598 14,2 20,9 46,3

Tešanj 48 550 9 468 35 033 17 628 19,5 27,0 53,7

Usora 6 859 708 4 722 1 748 10,3 15,0 40,5

Vareš 10 048 1 307 6 469 2 605 13,0 20,2 50,2

Visoko 40 180 8 874 28 242 16 603 22,1 31,4 53,4

Zavidovići 37 770 3 609 26 249 10 987 9,6 13,7 32,8

Zenica 127 162 24 823 87 280 47 708 19,5 28,4 52,0

Žepče 31 055 4 048 21 547 9 283 13,0 18,8 43,6

Zeničko - dobojski 398 655 68 554 277 762 139 332 17,2 24,7 49,2

Federacija BiH 2 337 200 435 113 1 605 813 827 055 18,6 27,1 52,6

Obrazloženje stavki ¹)

do ⁴) pogledati na strani 8.

7. Registrovan broj nezaposlenih u FBiH sa stanjem na dan 31.12.2013. godine iznosio je

391.942 što je više za 1,8% u odnosu na 2012. godinu. Registrovana nezaposlenost u

ZDK u 2013. godini na kraju decembra iznosila je 70.778 lica koja traže zaposlenje, što je

više za 1.566 ili 2,3% u odnosu na prethodnu godinu, tako da broj nezaposlenih u ukupnom

broju nezaposlenih u FBiH iznosi 15,8%.

Stepen nezaposlenosti u odnosu na radnu snagu u FBiH u 2013. godini iznosio je 47,4%, a

u ZDK 50,8%.

Dajemo pregled nezaposlenih po općinama u ZDK u 2013. godini:

Page 43: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

43

Stepen nezaposlenosti po općinama u kantonu u 2013. godini

Općine Broj

nezaposlenih

Prosječan

broj

zaposlenih¹

Aktivno

stanovništvo

Stepen

nezaposlenosti u

%

Breza 1 930 2 878 4 808 40,1

Doboj - Jug 1 027 940 1 967 52,2

Kakanj 6 710 6 799 13 509 49,7

Maglaj 5 454 3 434 8 888 61,4

Olovo 1 932 1 666 3 598 53,7

Tešanj 8 160 9 468 17 628 46,3

Usora 1040 708 1 748 59,5

Vareš 1 298 1 307 2 605 49,8

Visoko 7 729 8 874 16 603 46,6

Zavidovići 7 378 3 609 10 987 67,2

Zenica 22 885 24 823 47 708 48,0

Žepče 5 235 4 048 9 283 56,4

Zeničko - dobojski 70 778 68 554 139 332 50,8

Federacija BiH 391 942 435 113 827 055 47,4

Obrazloženje stavke ¹ ) pogledati na strani 8.

8. U 2013. godini u FBiH prosječna mjesečna neto plaća iznosila je 835 KM ili 0,6% više u

odnosu na prethodnu godinu. U ZDK prosječna plaća iznosila je 731 KM što je više za

1,5% u odnosu na 2012. godini i što je 87,5% u odnosu na prosjek FBiH.

Plaće u ZDK po općinama u 2013. godini dajemo u slijedećoj tabeli:

Prosječna neto plaća u KM u kantonu u 2013. godini

Općine Prosječna neto

plaća u KM

Učešće FBiH =

100

Breza 862 103,2

Doboj - Jug 528 63,2

Kakanj 982 117,6

Maglaj 673 80,6

Olovo 588 70,4

Tešanj 574 68,7

Usora 726 86,9

Vareš 680 81,4

Visoko 534 64,0

Zavidovići 643 77,0

Zenica 828 99,2

Žepče 574 68,7

Zeničko - dobojski 731 87,5

Federacija BiH 835 100,00

Obrazloženje stavki pogledati na strani 10.

Page 44: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

44

9. Ukupan broj penzionera FBiH u decembru 2013. godine iznosio je 388.676, što je za 1,8%

više nego u istom periodu prethodne godine.

Prosječna penzija u FBiH u decembru 2013. godine iznosila je 346,5 KM, pri čemu je

najniža isplaćena penzija iznosila 310,73 KM. Najviša penzija u decembru 2013. godine

iznosila je 2.071,50 KM.

Za penzije koje se finansiraju iz proračuna Federacije BiH koeficijent za obračun i isplatu

penzija za decembar 2013. godine iznosio je 1,485.

Za sve ostale penzije koeficijent za obračun i isplatu penzija za decembar 2013. godine

iznosio je 1,73.

U ZDK broj penzionera u decembru 2013. godine iznosio je 58.438 što je 1,2% više ili 15,0

od ukupnog broja penzionera u FBiH.

Prosječne penzije u KM u općinama u kantonu u 2013. godini

Općine

Broj

zaposlenih

na 1

penzionera

Ukupna

prosječna

penzija u

KM

Prosječna

starosna

penzija u

KM

Prosječna

invalidska

penzija u

KM

Prosječna

obiteljska

penzija u

KM

Breza 1,0 375,52 422,44 334,54 319,49

Doboj - Jug 1,0 316,47 352,81 296,96 292,15

Kakanj 1,2 384,04 441,09 326,65 317,72

Maglaj 1,1 326,92 354,40 306,20 301,36

Olovo 0,8 342,05 371,93 326,63 311,57

Tešanj 2,1 319,17 354,98 286,33 289,89

Usora 1,7 312,11 366,02 288,09 270,62

Vareš 0,6 353,05 386,29 320,16 315,36

Visoko 1,3 362,31 399,16 326,61 328,32

Zavidovići 0,7 329,00 352,76 314,12 305,96

Zenica 1,2 376,91 420,64 330,49 324,53

Žepče 1,1 334,00 373,63 303,36 298,66

Zeničko - dobojski 1,2 358,09 399,98 320,02 314,09

Federacija BiH 1,3 370,81 427,19 324,99 318,46

Page 45: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

45

Broj penzionera i iznos penzija po općinama u kantonu u 2013. godini

Općine

Vrste mirovine / penzije

Ukupno Starosne Invalidske Obiteljske

Ukupno Ukupno Ukupno

Broj Iznos Broj Iznos Broj Iznos Broj Iznos

Breza 1 454 614 221,29 385 128 796,58 936 299 042,87 2 775 1 042 060,74

Doboj - Jug 355 125 247,07 190 56 422,05 378 110 432,31 923 292 101,43

Kakanj 2 963 1 306 951,29 628 205 134,56 2 005 637 023,40 5 596 2 149 109,25

Maglaj 1 491 528 416,26 521 159 529,61 1 181 355 908,03 3 193 1 043 853,90

Olovo 918 341 431,02 310 101 254,87 743 231 493,67 1 971 674 179,56

Tešanj 2 080 738 349,17 927 265 424,22 1 504 435 987,44 4 511 1 439 760,83

Usora 168 61 491,36 73 21 030,60 176 47 629,46 417 130 151,42

Vareš 1 101 425 304,94 284 90 926,79 723 228 003,65 2 108 744 235,38

Visoko 3 420 1 365 128,93 1 564 510 823,88 2 065 677 973,95 7 049 2 553 926,76

Zavidovići 2 383 840 631,72 1 200 376 949,67 1 684 515 236,59 5 267 1 732 817,98

Zenica 11 160 4 694 334,73 3 959 1 308 402,93 5 810 1 885 542,67 20 929 7 888 280,33

Žepče 1 701 635 544,73 681 206 589,45 1 317 393 329,48 3 699 1 235 463,66

Zeničko - dobojski 29 194 11 677 052,51 10 722 3 431 285,21 18 522 5 817 603,52 58 438 20 925 941,24

U K U P N O 188 266 72 597 247,96 80 780 25 017 361,99 119 630 37 073 785,10 388 676 134 688 395,05

isplaćene zaostale mirovine 3 516 743,31

Obrazloženje stavki pogledati na strani 11.

isplaćene naknade za tjelesnu

onesposobljenost 173 838,79

plaćeni doprinos za zdra. osiguranje na

mir. 1 628 825,92

Iznos za isplatu razlike za primatelje

minimalne mirovine skupine 3 po Odluci

Vlade Fed. BiH 429 225,30

ukupna sredstva za isplatu 140 437 028,37

10. Prema statističkim podacima ukupan broj poslovnih subjekata u Federaciji BiH na dan

31.12.2013. godine iznosio je 128.728 i viši je za 1,8 % u odnosu na prethodnu godinu.

Broj registrovanih pravnih osoba iznosio je 50.625 u Federaciji BiH, što je više za 2.097 ili

4,3% u odnosu na 2012. godinu, dok je u ZDK broj registrovanih iznosio 5.979, što je u

odnosu na prošlu godinu više za 149 ili 2,5%.

Broj registrovanih pravnih osoba u ZDK učestvuje u ukupnom broju registrovanih pravnih

osoba u Federaciji BiH sa 11,8%.

Broj registrovanih fizičkih lica – obrtnika sa stanjem na dan 31.12.2013. godine iznosio je

50.695 u FBiH, što je manje za 553 ili 1,1% u odnosu na prethodnu godinu, dok je u ZDK

broj registrovanih obrtnika iznosio 6.694 što je manje za 253 ili 3,6% u odnosu na 2012.

godinu.

Page 46: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

46

Broj registrovanih fizičkih lica-obrtnika u ZDK učestvuje u ukupnom broju registrovanih

fizičkih lica - obrtnika u Federaciji BiH sa 13,2%.

Broj registrovanih poslovnih subjekata u ZDK po općinama daje se u slijedećem pregledu:

Struktura poslovnih subjekata u kantonu za 2013. godinu

stanje 31. 12. 2013.

Kanton Stanovništvo

Broj

Broj na 1000

stanovnika Ukupno Pravna lica

Jedinica u

sastavu

pravnih lica

Fizička lica

obrtnici

1 2 3=4+5+6 4 5 6 7=3/2*1000

Breza 13 890 594 212 152 230 42,8

Doboj - Jug 4 983 355 143 81 131 71,2

Kakanj 43 144 1 369 469 308 592 31,7

Maglaj 23 279 885 321 204 360 38,0

Olovo 11 735 403 170 99 134 34,3

Tešanj 48 550 2 132 811 440 881 43,9

Usora 6 859 289 151 57 81 42,1

Vareš 10 048 505 169 119 217 50,3

Visoko 40 180 2 474 745 488 1 241 61,6

Zavidovići 37 770 1 139 406 282 451 30,2

Zenica 127 162 5 226 1 884 1 332 2 010 41,1

Žepče 31 055 1 200 498 336 366 38,6

Zeničko-dobojski 398 655 16 571 5 979 3 898 6 694 41,6

FBiH 2 337 200 128 728 50 625 27 408 50 695 55,1

Izvor: FZS

Page 47: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

47

Osnovni indikatori razvoja FBiH i kantona

Elementi

FBiH Zeničko - dobojski Učešće kantona u

FBiH

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013

Površina u km2 26 111 26 111 26 109 3 343,3 3 343,3 3 343,3 12,8 12,8 12,8

Stanovništvo - hilj. (procjena sred. god.)

- Stalno 2 866 2 867 2 865

- Prisutno 2 338 2 338 2 337 400 399 399 17,1 17,1 17,1

Gustina naseljenosti 89,5 89,5 89,5 119,6 119,5 119,2 133,6 133,5 133,2

Prosječan br. zaposlenih 440 747 437 331 435 113 70 926 68 649 68 554 16,1 15,7 15,8

Broj nezaposlenih 371 090 384 852 391 942 66 931 69 212 70 778 18,0 18,0 18,1

Radna snaga - broj 811 837 822 183 827 055 137 857 137 861 139 332 17,0 16,8 16,8

Poreski prihodi u milionima KM

262 39 14,9

Investicije u mil KM 2 870 2 885 2 990 305 456 472 10,6 15,8 15,8

Stepen investiranja u % 17,4 17,4 17,8 13,5 13,5 13,5 77,6 77,5 75,9

Stepen zaposlenosti u %

- Stalno stanovništvo 15,4 15,3 15,2

- Prisutno stanovništvo 18,9 18,7 18,6 17,7 17,2 17,2 93,7 91,9 92,5

Stepen nezaposlenostI u %

45,7 46,8 47,4 48,6 50,2 80,8 106,3 107,3 170,5

Poreski prihodi po stanovniku u KM

- Stalno stanovništvo

- Prisutno stanovništvo 112 98 87,5

Izvoz robe - u mil. KM 5 420 5 249 5 548 1 436 1 552 1 606 26,5 29,6 28,9

Uvoz robe - u mil. KM 10 170 9 972 9 833 1 573 1 530 1 494 15,5 15,3 15,2

Stepen pokrivenosti uvoza izvozom u %

53,3 52,6 56,4 91,3 101,5 107,5 171,3 192,9 190,6

Fizički obim industrije (indeksi)

102,5 95,6 107,4 104,9 95,3 102,0 20,2 20,0 19,7

Prosječna plaća u KM 819 830 835 703 720 738 85,8 86,7 88,4

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 48: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

48

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON U 2007. GODINI

Osnovni podaciOsnovni podaci

22Investicije u mil. KM:

67Izvoz u mil. KM:

56Uvoz u mil KM:

4.896GDP per capita u KM:

165GDP u mil. KM:

599Neto plaća u KM:

66,7Gustina naseljenosti:

-91Prirodni priraštaj:

33.662Stanovništvo:

186Naseljena mjesta:

3Općine:

504,6Površina u km2:

VELIKA KLADUŠA

CAZIN

BUŽIM

BIHAÆ

BOSANSKA KRUPA

BOSANSKI PETROVAC

SANSKI MOST

NOVI GRAD

KRUPA NA

UNI

SRPSKI SANSKI

MO

ST

PRIJEDOR

KOZARSKA DUBICA

GRADIŠKA

LAKTAŠIPRNJAVOR

BANJA LUKAČELINAC

KOTOR VAROŠ

SRBAC

DERVENTA

SRPSKI BROD

MODRI AČ

ODŽAK

VUKOSAVLJE

DOMALJEVAC-ŠAMAC

ORAŠJE

DOBOJ

TEŠANJ PETROVO

USORA

KLJUČ

DRVAR

BOSANSKO

GRAHOVO

GLAMOČ

LIVNO

TOMISLAVGRAD

POSUŠJE

ŠIROKI BRIJEG

GRUDE

LJUBUŠKI

ČITLUK

ČAPLJINASTOLAC

NEUM

RAV

NO

KUPRES

BUGOJNO

GORNJI VAKUF

FOJNICA

NOVI

TRAVNIK

TRAVNIKZENICA

JABLANICAKONJIC

PROZOR

KREŠEVO

HADŽI IĆ

VISOKO

KIS

ELJA

K

KAKANJ VAREŠ

ILIJAŠ

ŽEP EČ

ZAVIDOVI IĆ

MAGLAJ

VITEZOLOVO

KLADANJ

LUKAVAC

TUZLA

ŽIVINICE

BANOVI IĆ

Č

ĆELISREBRENIK

GRAANICA

Č

DONJI VUKUF

JAJCE

DO

BR

ET

II

Ć

TRNOVO

ILIDŽA

1 2

34

5

PALE

SOKOLAC

HAN PIJESAK

MILI IĆ

VLASENICA

ŠEKOVI IĆ

OSMACI

ZV

OR

NIK

BRATUNAC

KALESIJA

SAPNA

TEO AKČ

UGLJEVIKLOPARE

BIJELJINADOBOJISTOK

DOBOJJUG

GRADAAC

Č

PELAGI EVOČ

ŠAMACSR. ORAŠJE

MOSTAR SJEVER

MOSTAR

ZAPAD

MOSTAR

JUG

MOSTARJUGOZAPAD

MOSTARJUGOISTOK

MOSTAR STARI GRADMOSTAR CENTRALNA ZONA

FO AČGORAŽDE

ROGATICA

SREBRENICA

VIŠEGRAD

RUDO

Č ČAJNI E

SR.

GORAŽDE

SRBINJE

KALINOVIK

GACKONEVESINJE

BERKOVI IĆ

BILE AĆ

LJUBINJE

TREBINJE

TESLIÆ

KNEŽEVO

JEZ

ER

O

MRKONJIÆ

GRAD

ŠIPOVO

SR.

KUPRES

RIBNIKPETROVAC

SR.DRVAR

DISTRIKT BR KOČ

SR.MOSTAR

ŽEPA

1

10

8

7

9 5

6

4

3

2

PALE

2

FO AČGORAŽDE

PALE

Državna granica

Međuentitetska granica

Međukantonalna granica

Legenda:

BOSANSKO - PODRINJSKI KANTON

2013. godina

Osnovni podaci

Površina u km2: 504,6

Općine: 3

Naseljena mjesta: 191

Stanovništvo: 32.428

Prirodni priraštaj: -23

Gustina naseljenosti: 64,3

Neto plaća u KM: 737

Poreski prihodi u mil. KM: 3

Poreski prihodi P/C u KM 101

Uvoz u mil. KM 88

Izvoz u mil. KM 121

Investicije u mil. KM 24

Page 49: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

49

MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI U 2013. GODINI

1. Prema podacima Porezne uprave FBiH, u 2013. godini u Federaciji BiH, ukupni poreski prihodi

svih kantona (porezi građana i porez na dohodak) iznose 261.651 hilj. KM, dok poreski prihodi

po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u FBiH iznose 112 KM.

U Bosansko-podrinjskom kantonu ostvareni su poreski prihodi u iznosu od 3 mil. KM što u

odnosu na prihode Federacije BiH iznosi 1,3%.

Poreski prihodi po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) iznose 101 KM što u odnosu na

prihode po glavi stanovnika Federacije BiH iznosi 90,5%.

Dajemo pregled poreskih prihoda po općinama u kantonu kako slijedi:

Poreski prihodi u kantonu u 2013. godini

Općina Stanovništvo

(prisutno) Prihodi

hilj u KM

Prihodi/PC u KM (po glavi

stan)

Prihodi/PC u KM (po glavi

stan.) FBiH = 100

Foča 1.708 88 52 46,0

Goražde 29.642 3.123 105 94,1

Pale 1.078 76 71 63,0

Bosansko - podrinjski 32.428 3.287 101 90,5

FBiH 2.337.200 261.651 112 100,0

Obrazloženje stavki pogledati na strani 5.

2. U 2013. godini u FBiH ostvaren je rast fizičkog obima industrijske proizvodnje po stopi od

7,4%. Učešće fizičkog obima industrijske proizvodnje u Bosansko-podrinjskom kantonu u

industrijskoj proizvodnji Federacije iznosilo je 1,0%, dok je u ovom kantonu ostvaren rast

fizičkog obima industrijske proizvodnje po stopi od 27,0% u 2013. godini.

Indeksi industrijske proizvodnja prema područjima i oblastima KD-a u 2013. godini

2013/2012

Federacija BiH

Bosanski - podrinjski

INDUSTRIJA - UKUPNO 107,4 127,0

PREMA GLAVNIM INDUSTRIJSKIM GRUPACIJAMA

Intermedijarni proizvodi 104,0 152,6

Kapitalni proizvodi 137,8 113,6

Netrajni proizvodi za široku potrošnju 104,8 120,3

PREMA PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD-a

PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 110,79 127,0

Obrazloženje stavki pogledati na strani 6.

Page 50: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

50

3. U Federaciji BiH u 2013. godini ostvaren je izvoz u ukupnom iznosu od 5.548 mil KM ili

5,7% više u odnosu na 2012. godinu dok je u BPK iznosio 121 mil KM ili 8,0% više u

odnosu na 2012. godinu ili 2,2% od ukupnog izvoza FBiH u 2013. godini.

4. U 2013. godini ostvaren je uvoz u Federaciji BiH u ukupnom iznosu od 9.833 mil KM ili

1,4% manje u odnosu na prethodnu godinu, dok je u BPK iznosio 88 mil KM ili 4,8% više u

odnosu na 2012. godinu ili 0,9% od ukupnog uvoza FBiH u 2013. godini.

5. Pokrivenost uvoza izvozom u FBiH u 2013. iznosila je 56,4%, a u BPK 137,3%.

Vanjskotrgovinska razmjena po općinama u kantonu u 2013. godini

Općine

Vrijednost u hilj.KM Učešće u % Pokrivenost

uvoza

izvozom u %

Trgovinski

bilans u

hilj. KM

(deficit) Izvoz Uvoz Izvoz Uvoz

Foča 2 483 1 113 0,04 0,01 223,09 1 370

Goražde 112 440 85 701 2,03 0,87 131,20 26 739

Pale 6 174 1 407 0,11 0,01 438,81 4 767

Bosansko - podrinjski 121 097 88 221 2,18 0,90 137,27 32 876

Federacija BiH 5 547 955 9 832 913 100,00 100,00 56,42 -4 284 958

Izvor: Uprava za indirektno oporezivanje BiH, posredovanjem Agencije za statistiku BiH

6. U 2013. godini u FBiH ostvaren je prosječan broj zaposlenih u visini od 435.113 što je u

odnosu na isti period prethodne godine manje za 0,5% ili 2.218.

U BPK zaposlenost je iznosila 6.255, što je u odnosu na prethodnu godinu više za 219 ili

3,6%. Broj zaposlenih u BPK učestvuje u ukupnom broju zaposlenih u FBiH sa 1,4%.

Broj zaposlenih i stepen zaposlenosti po općinama u BPK kantonu u 2013. godini daju se u

slijedećem pregledu:

Stepen zaposlenosti po općinama u kantonu u 2013. godini

Općine Stanovništvo

(prisutno)

Prosječan

broj

zaposlenih¹

Radno

sposobno

stanovn.

Aktivno

stanovništvo

Stepen zaposlenosti u%

Stanov.²

Radno

sposobno

stan.³

Aktivno

stan.⁴

Foča 1 708 230 1 041 561 13,5 22,1 41,0

Goražde 29 642 5 929 20 413 9 128 20,0 29,0 65,0

Pale 1 078 96 632 259 8,9 15,2 37,1

Bosansko - podrinjski 32 428 6 255 22 086 9 948 19,3 28,3 62,9

Federacija BiH 2 337 200 435 113 1 605 813 827 055 18,6 27,1 52,6

Obrazloženje stavki ¹)

do ⁴) pogledati na strani 8.

Page 51: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

51

7. Registrovan broj nezaposlenih u FBiH sa stanjem na dan 31.12.2013. godine iznosi

391.942 što je više za 1,8% u odnosu na 2012. godinu. Registrovana nezaposlenost u BPK

u 2013. godini na kraju decembra iznosila je 3.693 lica koja traže zaposlenje, što je više za

56 ili 1,5% u odnosu na prethodnu godinu, tako da broj nezaposlenih u ukupnom broju

nezaposlenih u FBiH iznosi 0,9%.

Stepen nezaposlenosti u odnosu na radnu snagu u FBiH u 2013. godini iznosio je 47,4%, a

u BPK 37,1%.

Dajemo pregled nezaposlenih po općinama u BPK u 2013. godini:

Stepen nezaposlenosti po općinama u kantonu u 2013. godini

Kanton Broj

nezaposlenih

Prosječan

broj

zaposlenih¹

Aktivno

stanovništvo

Stepen

nezaposlenosti

u %

Foča 331 230 561 59,0

Goražde 3 199 5 929 9 128 35,0

Pale 163 96 259 62,9

Bosansko - podrinjski 3 693 6 255 9 948 37,1

Federacija BiH 391 942 435 113 827 055 47,4

Obrazloženje stavke ¹) pogledati na strani 8.

8. U 2013. godini u FBiH prosječna mjesečna neto plaća iznosi 835 KM ili 0,6% više u odnosu

na prethodnu godinu. U BPK prosječna plaća iznosila je 737 KM što je više za 0,5% u

odnosu na 2012. godinu i što je 88,3% u odnosu na prosjek FBiH.

Plaće u BPK po općinama u 2013. godini dajemo u slijedećoj tabeli:

Prosječna neto plaća u KM u kantonu u 2013. godini

Općina

Prosječna neto

plaća u KM

Učešće FBiH

= 100

Foča 763 91,4

Goražde 736 88,1

Pale 729 87,3

Bosansko - podrinjski 737 88,3

Federacija BiH 835 100,00

Obrazloženje stavki pogledati na strani 10.

9. Ukupan broj penzionera FBiH u decembru 2013. godine iznosio je 388.676, što je za 1,8%

više nego u istom periodu prethodne godine.

Page 52: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

52

Prosječna penzija u FBiH u decembru 2013. godine iznosila je 346,53 KM, pri čemu je

najniža isplaćena penzija iznosila 310,7 KM. Najviša penzija u decembru 2013. godine

iznosila je 2.071,50 KM.

Za penzije koje se finansiraju iz proračuna Federacije BiH koeficijent za obračun i isplatu

penzija za decembar 2013. godine iznosio je 1,485.

Za sve ostale penzije koeficijent za obračun i isplatu penzija za decembar 2013. godine

iznosio je 1,73.

U BPK broj penzionera u decembru 2013. godine iznosio je 5.442 što je za 1.8% više ili

1,4% od ukupnog broja penzionera u FBiH.

Prosječne penzije u KM u općinama u kantonu u 2013. godini

Općine

Broj

zaposlenih

na 1

penzionera

Ukupna

prosječna

penzija u KM

Prosječna

starosna

penzija u KM

Prosječna

invalidska

penzija u KM

Prosječna

obiteljska

penzija u KM

Foča

Goražde 1,1 358,39 397,41 329,13 316,02

Pale

Bosansko - podrinjski 1,1 358,39 397,41 329,13 316,02

Federacija BiH 1,3 370,81 427,19 324,99 318,46

Napomena: Podaci za Foču i Pale se ne rade odvojeno.

Broj penzionera i iznos penzija po općinama u kantonu u 2013. godini

Općine

Vrste mirovine / penzije

Ukupno Starosne Invalidske Obiteljske

Ukupno Ukupno Ukupno

Broj Iznos Broj Iznos Broj Iznos Broj Iznos

Foča

Goražde 2 660 1 057 114,96 1 075 353 817,24 1 707 539 442,59 5 442 1 950 374,79

Pale

Bosansko -

podrinjski 2 660 1 057 114,96 1 075 353 817,24 1 707 539 442,59 5 442 1 950 374,79

U K U P N O 188 266 72 597 247,96 80 780 25 017 361,99 119 630 37 073 785,10 388 676 134 688 395,05

isplaćene zaostale mirovine 3 516 743,31

Obrazloženje stavki pogledati na strani 11.

isplaćene naknade za tjelesnu

onesposobljenost 173 838,79

plaćeni doprinos za zdra. osiguranje na

mir. 1 628 825,92

Iznos za isplatu razlike za primatelje

minimalne mirovine skupine 3 po Odluci

Vlade Fed. BiH 429 225,30

ukupna sredstva za isplatu 140 437 028,37

Page 53: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

53

10. Prema statističkim podacima ukupan broj poslovnih subjekata u Federaciji BiH na dan

31.12.2013. godine iznosio je 128.728 i viši je za 1,8 % u odnosu na prethodnu godinu.

Broj registrovanih pravnih osoba iznosio je 50.625 u Federaciji BiH, što je više za 2.097 ili

4,3% u odnosu na 2012. godinu, dok je u BPK broj registrovanih pravnih osoba iznosio

519, što je ostalo nepromjenjeno u odnosu na prošlu godinu.

Broj registrovanih pravnih osoba u BPK učestvuje u ukupnom broju registrovanih pravnih

osoba u Federaciji BiH sa 1,0%.

Broj registrovanih fizičkih lica – obrtnika sa stanjem na dan 31.12.2013. godine iznosio je

50.695 u FBiH, što je manje za 553 ili 1,1% u odnosu na prethodnu godinu, dok je u BPK

broj registrovanih obrtnika iznosio 475 što je manje za 56 ili 10,5% u odnosu na 2012.

godinu. Broj registrovanih fizičkih lica - obrtnika u BPK učestvuje u ukupnom broju

registrovanih fizičkih lica – obrtnika u Federaciji BiH sa 0,9%.

Broj registrovanih poslovnih subjekata u BPK po općinama daje se u slijedećem pregledu:

Struktura poslovnih subjekata u kantonu za 2013. godinu

stanje 31. 12. 2013.

Kanton Stanovništvo

Broj

Broj na 1000

stanovnika Ukupno Pravna lica

Jedinica u

sastavu

pravnih lica

Fizička lica

obrtnici

1 2 3=4+5+6 4 5 6 7=3/2*1000

Foča 1 708 101 40 26 35 59,1

Goražde 29 642 1 240 446 374 420 41,8

Pale 1 078 71 33 18 20 65,9

Bosansko-podrinjski 32 428 1 412 519 418 475 43,5

FBiH 2 337 200 128 728 50 625 27 408 50 695 55,1

Izvor: FZS

Page 54: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

54

Osnovni indikatori razvoja FBiH i kantona

Elementi

FBiH Bosansko - podrinjski

Učešće kantona u FBiH

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013

Površina u km2 26 111 26 111 26 109 504,6 504,6 504,6 1,9 1,9 1,9

Stanovništvo - hilj. (procjena sred. god.)

- Stalno 2 866 2 867 2 865

- Prisutno 2 338 2 338 2 337 33 33 32 1,4 1,4 1,4

Gustina naseljenosti 89,5 89,5 89,5 65,0 64,8 64,3 73,0 72,4 71,8

Prosječan br. zaposlenih 440 747 437 331 435 113 5 541 6 036 6 255 1,3 1,4 1,4

Broj nezaposlenih 371 090 384 852 391 942 3 855 3 637 3 693 1,0 0,9 0,9

Radna snaga - broj 811 837 822 183 827 055 9 396 9 673 9 948 1,2 1,2 1,2

Poreski prihodi u milionima KM

262 3 1,1

Investicije u mil KM 2 870 2 885 2 990 29 23 24 1,0 0,8 0,8

Stepen investiranja u % 17,4 17,4 17,8 13,6 10,7 10,8 77,3 77,3 77,3

Stepen zaposlenosti u %

- Stalno stanovništvo 15,4 15,3 15,2 13,3

- Prisutno stanovništvo 18,9 18,7 18,6 16,9 18,5 19,3 89,9 98,9 103,8

Stepen nezaposlenostI u % 45,7 46,8 47,4 41,0 37,6 37,1 89,7 80,3 78,3

Poreski prihodi po stanovniku u KM

- Stalno stanovništvo

- Prisutno stanovništvo 112 101 90,2

Izvoz robe - u mil. KM 5 420 5 249 5 548 102 112 121 1,9 2,1 2,2

Uvoz robe - u mil. KM 10 170 9 972 9 833 80 84 88 0,8 0,8 0,9

Stepen pokrivenosti uvoza izvozom u %

53,3 52,6 56,4 127,5 133,9 137,3 239,2 254,6 243,4

Fizički obim industrije (indeksi)

102,5 95,6 107,4 73,6 103,1 127 0,8 0,8 1,0

Prosječna plaća u KM 819 830 835 729 733 737 89,0 88,3 88,3

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 55: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

55

SREDNJO-BOSANSKI KANTON U 2007. GODINI

Osnovni podaciOsnovni podaci

213Investicije u mil. KM:

384Izvoz u mil. KM:

765Uvoz u mil KM:

4.072GDP per capita u KM:

1.044GDP u mil. KM:

530Neto plaća u KM:

80,4Gustina naseljenosti:

510Prirodni priraštaj:

256.339Stanovništvo:

661Naseljena mjesta:

12Općine:

3.189,0Površina u km2:

VELIKA KLADUŠA

CAZIN

BUŽIM

BIHAÆ

BOSANSKA KRUPA

BOSANSKI PETROVAC

SANSKI MOST

NOVI GRAD

KRUPA NA

UNI

SRPSKI SANSKI

MO

ST

PRIJEDOR

KOZARSKA DUBICA

GRADIŠKA

LAKTAŠIPRNJAVOR

BANJA LUKAČELINAC

KOTOR VAROŠ

SRBAC

DERVENTA

SRPSKI BROD

MODRI AČ

ODŽAK

VUKOSAVLJE

DOMALJEVAC-ŠAMAC

ORAŠJE

DOBOJ

TEŠANJ PETROVO

USORA

KLJUČ

DRVAR

BOSANSKO

GRAHOVO

GLAMOČ

LIVNO

TOMISLAVGRAD

POSUŠJE

ŠIROKI BRIJEG

GRUDE

LJUBUŠKI

ČITLUK

ČAPLJINASTOLAC

NEUM

RAV

NO

KUPRES

BUGOJNO

GORNJI VAKUF

FOJNICA

NOVI

TRAVNIK

TRAVNIKZENICA

JABLANICAKONJIC

PROZOR

KREŠEVO

HADŽI IĆ

VISOKO

KIS

ELJA

K

KAKANJ VAREŠ

ILIJAŠ

ŽEP EČ

ZAVIDOVI IĆ

MAGLAJ

VITEZOLOVO

KLADANJ

LUKAVAC

TUZLA

ŽIVINICE

BANOVI IĆ

Č

ĆELISREBRENIK

GRAANICA

Č

DONJI VUKUF

JAJCE

DO

BR

ET

II

Ć

TRNOVO

ILIDŽA

1 2

34

5

PALE

SOKOLAC

HAN PIJESAK

MILI IĆ

VLASENICA

ŠEKOVI IĆ

OSMACI

ZV

OR

NIK

BRATUNAC

KALESIJA

SAPNA

TEO AKČ

UGLJEVIKLOPARE

BIJELJINADOBOJISTOK

DOBOJJUG

GRADAAC

Č

PELAGI EVOČ

ŠAMACSR. ORAŠJE

MOSTAR SJEVER

MOSTAR

ZAPAD

MOSTAR

JUG

MOSTARJUGOZAPAD

MOSTARJUGOISTOK

MOSTAR STARI GRADMOSTAR CENTRALNA ZONA

FO AČGORAŽDE

ROGATICA

SREBRENICA

VIŠEGRAD

RUDO

Č ČAJNI E

SR.

GORAŽDE

SRBINJE

KALINOVIK

GACKONEVESINJE

BERKOVI IĆ

BILE AĆ

LJUBINJE

TREBINJE

TESLIÆ

KNEŽEVO

JEZ

ER

O

MRKONJIÆ

GRAD

ŠIPOVO

SR.

KUPRES

RIBNIKPETROVAC

SR.DRVAR

DISTRIKT BR KOČ

SR.MOSTAR

ŽEPA

1

10

8

7

9 5

6

4

3

2

PALE

2

BUGOJNO

GORNJI VAKUF

FOJNICA

NOVI

TRAVNIK

TRAVNIK

KREŠEVO

BUSOVA AČ

KIS

ELJA

K

VITEZ

DONJI VUKUF

JAJCE

DO

BR

ET

II

Ć

Državna granica

Međuentitetska granica

Međukantonalna granica

Legenda:

SREDNJOBOSANSKI KANTON

2013. godina

Osnovni podaci

Površina u km2: 3.189,0

Općine: 12

Naseljena mjesta: 661

Stanovništvo: 253.592

Prirodni priraštaj: -160

Gustina naseljenosti: 79,4

Neto plaća u KM: 698

Poreski prihodi u mil. KM: 16

Poreski prihodi P/C u KM 62

Uvoz u mil. KM 747

Izvoz u mil. KM 532

Investicije u mil. KM 185

Page 56: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

56

MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI U 2013. GODINI

1. Prema podacima Porezne uprave FBiH, u 2013. godini u Federaciji BiH, ukupni poreski prihodi

svih kantona (porezi građana i porez na dohodak) iznose 261.651 hilj. KM, dok poreski prihodi

po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u FBiH iznose 112 KM.

U Srednjobosanskom kantonu ostvareni su poreski prihodi u iznosu od 16 mil. KM što u

odnosu na prihode Federacije BiH iznosi 6,0%.

Poreski prihodi po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) iznose 62 KM što u odnosu na

prihode po glavi stanovnika Federacije BiH iznosi 55,7%.

Dajemo pregled poreskih prihoda po općinama u kantonu kako slijedi:

Poreski prihodi u kantonu u 2013. godini

Općina Stanovništvo

(prisutno) Prihodi

hilj u KM

Prihodi/PC u KM (po glavi

stan)

Prihodi/PC u KM (po glavi

stan.) FBiH = 100

Bugojno 37.163 1.589 43 38,2

Busovača 16.018 1.040 65 58,0

Dobretići 650 23 35 31,6

Donji Vakuf 13.866 504 36 32,5

Fojnica 11.725 825 70 62,9

Gornji Vakuf - Uskoplje 18.747 1.058 56 50,4

Jajce 24.171 1.238 51 45,8

Kiseljak 20.604 1.348 65 58,4

Kreševo 5.488 364 66 59,2

Novi Travnik 24.930 1.381 55 49,5

Travnik 54.557 4.897 90 80,2

Vitez 25.230 1.531 61 54,2

Srednjobosanski 253.149 15.798 62 55,7

FBiH 2.337.200 261.651 112 100,0

Obrazloženje stavki pogledati na strani 5.

2. U 2013. godini u FBiH ostvaren je rast fizičkog obima industrijske proizvodnje po stopi od

7,4%. Učešće fizičkog obima industrijske proizvodnje u Srednjobosanskom kantonu u

industrijskoj proizvodnji Federacije BiH iznosilo je 7,5%, dok je u ovom kantonu ostvaren rast

fizičkog obima industrijske proizvodnje po stopi od 23,3% u 2013. godini.

Page 57: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

57

Indeksi industrijske proizvodnja prema područjima i oblastima KD-a u 2013. godini

2013/2012

Federacija BiH Srednjobosanski

INDUSTRIJA - UKUPNO 107,4 123,3

PREMA GLAVNIM INDUSTRIJSKIM GRUPACIJAMA

Intermedijarni proizvodi 104,0 101,1

Energija 103,5 113,1

Kapitalni proizvodi 137,8 130,0

Trajni proizvodi za široku potrošnju 79,0 101,7

Netrajni proizvodi za široku potrošnju 104,8 150,5

PREMA PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD-a

VAĐENJE RUDA I KAMENA 90,9 96,7

PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 110,8 125,6

PROIZVODNJA I SNABDIJEVANJE/OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I VODOM

107,8 124,2

Obrazloženje stavki pogledati na strani 6.

3. U Federaciji BiH u 2013. godini ostvaren je izvoz u ukupnom iznosu od 5.548 mil KM ili

5,7% više u odnosu na 2012. godinu, dok je u SBK iznosio 232 mil KM ili 6,6% više u

odnosu na 2012. godinu ili 9,6% od ukupnog izvoza FBiH u 2013. godini.

4. U 2013. godini ostvaren je uvoz u Federaciji BiH u ukupnom iznosu od 9.833 mil KM ili

1,4% manje u odnosu na prethodnu godinu, dok je u SBK iznosio 747 mil KM ili 2,1%

manje u odnosu na 2012. godinu ili 7,6% od ukupnog uvoza FBiH u 2013. godini.

5. Pokrivenost uvoza izvozom u FBiH u 2013. iznosila je 56,4%, a u SBK 71,3%.

Vanjskotrgovinska razmjena po općinama u kantonu u 2013. godini

Općina

Vrijednost u hilj.KM Učešće u % Pokrivenost

uvoza

izvozom u %

Trgovinski

bilans u hilj.

KM (deficit) Izvoz Uvoz Izvoz Uvoz

Bugojno 45 292 21 397 0,82 0,22 211,67 23 895

Busovača 23 627 14 108 0,43 0,14 167,47 9 519

Dobretići 8 0 0,00 0,00 0,00 8

Donji Vakuf 10 892 3 037 0,20 0,03 358,64 7 855

Fojnica 2 567 2 045 0,05 0,02 125,53 522

G.Vakuf - Uskoplje 33 801 28 589 0,61 0,29 118,23 5 212

Jajce 122 589 33 410 2,21 0,34 366,92 89 179

Kiseljak 37 846 86 289 0,68 0,88 43,86 -48 443

Kreševo 4 358 65 948 0,08 0,67 6,61 -61 590

Novi Travnik 49 383 31 403 0,89 0,32 157,26 17 980

Travnik 175 201 189 249 3,16 1,92 92,58 -14 048

Vitez 26 754 271 194 0,48 2,76 9,87 -244 440

Srednjobosanski 532 318 746 669 9,59 7,59 71,29 -214 351

Federacija BiH 5 547 955 9 832 913 100,00 100,00 56,42 -4 284 958

Izvor podataka: Uprava za indirektno oporezivanje BiH, posredovanjem Agencije za statistiku BiH

Page 58: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

58

6. U 2013. godini u FBiH ostvaren je prosječan broj zaposlenih u visini od 435.113 što je u

odnosu na isti period prethodne godine manje za 0,5% ili 2.218.

U SBK broj zaposlenih u 2013. godini iznosio je 38.975, što je u odnosu na prethodnu

godinu više za 256 ili za 0,7%. Broj zaposlenih u SBK učestvuje u ukupnom broju

zaposlenih u FBiH sa 8,9%.

Broj zaposlenih i stepen zaposlenosti po općinama u SBK u 2013. godini daju se u

slijedećem pregledu:

Stepen zaposlenosti po općinama u kantonu u 2013. godini

Općina Stanovništvo

(prisutno)

Prosječan

broj

zaposlenih¹

Radno

sposobno

stanovn.

Aktivno

stanovništvo

Stepen zaposlenosti u%

Stanov.²

Radno

sposobno

stan.³

Aktivno

stan.⁴

Bugojno 37 163 4 147 25 868 10 094 11,2 16,0 41,1

Busovača 16 018 1 673 10 492 4 888 10,4 15,9 34,2

Dobretići 650 38 463 150 5,8 8,2 25,3

Donji Vakuf 13 866 1 595 9 182 4 508 11,5 17,4 35,4

Fojnica 11 725 1 882 7 796 4 091 16,1 24,1 46,0

G. Vakuf – Uskoplje 18 747 2 417 12 640 5 660 12,9 19,1 42,7

Jajce 24 171 2 969 16 246 6 882 12,3 18,3 43,1

Kiseljak 20 604 3 447 13 880 6 215 16,7 24,8 55,5

Kreševo 5 488 1 169 3 585 1 895 21,3 32,6 61,7

Novi Travnik 24 930 3 228 17 226 7 434 12,9 18,7 43,4

Travnik 54 557 10 608 37 421 18 737 19,4 28,3 56,6

Vitez 25 230 5 802 16 807 10 132 23,0 34,5 57,3

Srednjobosanski 253 149 38 975 171 606 80 686 15,4 22,7 48,3

Federacija BiH 2 337 200 435 113 1 605 813 827 055 18,6 27,1 52,6

Obrazloženje stavki ¹)

do ⁴) pogledati na strani 8.

7. Registrovan broj nezaposlenih u FBiH sa stanjem na dan 31.12.2013. godine iznosio je

391.942 što je više za 1,8% u odnosu na 2012. godinu. Registrovana nezaposlenost u SBK

u 2013. godini na kraju decembra iznosila je 41.711 lica koja traže zaposlenje, što je više

za 1355 ili 3,4% u odnosu na prethodnu godinu, tako da broj nezaposlenih u ukupnom

broju nezaposlenih u FBiH iznosi 10,6%.

Stepen nezaposlenosti u odnosu na radnu snagu u FBiH u 2013. godini iznosio je 47,4%, a

u SBK 51,7%.

Dajemo pregled nezaposlenih po općinama u SBK u 2013. godini:

Page 59: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

59

Stepen nezaposlenosti po općinama u kantonu u 2013. godini

Općina Broj

nezaposlenih

Prosječan

broj

zaposlenih¹

Aktivno

stanovništvo

Stepen

nezaposlenosti

u %

Bugojno 5 947 4 147 10 094 58,9

Busovača 3 215 1 673 4 888 65,8

Dobretići 112 38 150 74,7

Donji Vakuf 2 913 1 595 4 508 64,6

Fojnica 2 209 1 882 4 091 54,0

G. Vakuf – Uskoplje 3 243 2 417 5 660 57,3

Jajce 3 913 2 969 6 882 56,9

Kiseljak 2 768 3 447 6 215 44,5

Kreševo 726 1 169 1 895 38,3

Novi Travnik 4 206 3 228 7 434 56,6

Travnik 8 129 10 608 18 737 43,4

Vitez 4 330 5 802 10 132 42,7

Srednjobosanski 41 711 38 975 80 686 51,7

Federacija BiH 391 942 435 113 827 055 47,4

Obrazloženje stavki pogledati na strani 8.

8. U 2013. godini u FBiH prosječna mjesečna neto plaća iznosila je 835 KM ili 0,6% više u

odnosu na prethodnu godinu. U SBK prosječna plaća iznosila je 698 KM što je manje za

1,4% u odnosu na 2012. godinu i što je 83,6% u odnosu na prosjek FBiH.

Plaće u SBK po općinama u 2013. godini dajemo u slijedećoj tabeli:

Prosječna neto plaća u KM u kantonu u 2013. godini

Općina

Prosječna neto

plaća u KM

Učešće FBiH =

100

Bugojno 706 84,6

Busovača 724 86,7

Dobretići 887 106,2

Donji Vakuf 698 83,6

Fojnica 755 90,4

Gornji Vakuf - Uskoplje 743 89,0

Jajce 884 105,9

Kiseljak 641 76,8

Kreševo 627 75,1

Novi Travnik 754 90,3

Travnik 693 83,0

Vitez 590 70,7

Srednjobosanski 698 83,6

Federacija BiH 835 100,00

Obrazloženje stavki pogledati na strani 10.

Page 60: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

60

9. Ukupan broj penzionera FBiH u decembru 2013. godine iznosio je 388.676, što je za 1,8%

više nego u istom periodu prethodne godine.

Prosječna penzija u FBiH u decembru 2013. godine iznosila je 346,5 KM, pri čemu je

najniža isplaćena penzija iznosila 310,73 KM. Najviša penzija u decembru 2013. godine

iznosila je 2.071,50 KM.

Za penzije koje se finansiraju iz proračuna Federacije BiH koeficijent za obračun i isplatu

penzija za decembar 2013. godine iznosio je 1,485.

Za sve ostale penzije koeficijent za obračun i isplatu penzija za decembar 2013. godine

iznosio je 1,73.

U SBK broj penzionera u u decembru 2013. godine iznosio je 36.998 što je više za 0,5% ili

9,5% od ukupnog broja penzionera u FBiH.

Prosječne penzije u KM u općinama u kantonu u 2013. godini

Općine

Broj

zaposlenih

na 1

penzionera

Ukupna

prosječna

penzija u

KM

Prosječna

starosna

penzija u

KM

Prosječna

invalidska

penzija u

KM

Prosječna

obiteljska

penzija u

KM

Bugojno 0,9 330,92 365,00 300,03 299,35

Busovača 0,7 357,95 400,61 327,44 311,57

Dobretići

Donji Vakuf 0,8 327,35 360,02 306,58 305,15

Fojnica 0,8 336,55 371,47 313,61 309,40

G.Vakuf – Usk. 1,0 311,85 358,74 292,17 280,24

Jajce 1,0 319,21 352,18 288,72 295,23

Kiseljak 1,1 348,24 397,17 317,61 307,88

Kreševo 1,2 330,62 362,86 305,03 299,56

Novi Travnik 0,9 356,32 394,60 327,45 316,51

Travnik 1,3 353,28 392,17 312,34 314,25

Vitez 1,4 360,20 408,42 320,04 315,20

Srednjobosanski 1,1 342,73 383,28 310,03 306,52

Federacija BiH 1,3 370,81 427,19 324,99 318,46

Page 61: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

61

Broj penzionera i iznos penzija po općinama u kantonu u 2013. godini

Općine

Vrste mirovine / penzije

Ukupno Starosne Invalidske Obiteljske

Ukupno Ukupno Ukupno

Broj Iznos Broj Iznos Broj Iznos Broj Iznos

Bugojno 2 270 828 553,43 938 281 432,29 1 533 458 910,19 4 741 1 568 895,91

Busovača 1 225 490 742,46 396 129 666,98 866 269 816,18 2 487 890 225,62

Dobretići

Donji Vakuf 828 298 100,64 392 120 177,60 852 259 989,13 2 072 678 267,37

Fojnica 958 355 867,78 516 161 822,27 796 246 278,95 2 270 763 969,00

G.Vakuf - U. 910 326 454,94 615 179 683,01 967 270 992,98 2 492 777 130,93

Jajce 1 340 471 926,14 591 170 633,46 1 091 322 101,14 3 022 964 660,74

Kiseljak 1 336 530 619,43 641 203 590,13 1 133 348 824,34 3 110 1 083 033,90

Kreševo 468 169 816,39 167 50 940,29 348 104 247,27 983 325 003,95

Novi Travnik 1 761 694 899,29 605 198 105,97 1 255 397 226,14 3 621 1 290 231,40

Travnik 4 053 1 589 475,70 1 505 470 065,21 2 460 773 063,15 8 018 2 832 604,06

Vitez 1 980 808 664,90 751 240 349,23 1 451 457 351,03 4 182 1 506 365,16

Srednjobosanski 17 129 6 565 121,10 7 117 2 206 466,44 12 752 3 908 800,50 36 998 12 680 388,04

U K U P N O 188 266 72 597 247,96 80 780 25 017 361,99 119 630 37 073 785,10 388 676 134 688 395,05

isplaćene zaostale mirovine 3 516 743,31

Obrazloženje stavki pogledati na strani 11.

isplaćene naknade za tjelesnu onesposobljenost

173 838,79

plaćeni doprinos za zdra. osiguranje na mir. 1 628 825,92

Iznos za isplatu razlike za primatelje minimalne

mirovine skupine 3 po Odluci Vlade Fed. BiH 429 225,30

ukupna sredstva za isplatu 140 437 028,37

10. Prema statističkim podacima ukupan broj poslovnih subjekata u Federaciji BiH na dan

31.12.2013. godine iznosio je 128.728 i viši je za 1,8 % u odnosu na prethodnu godinu.

Broj registrovanih pravnih osoba iznosio je 50.625 u Federaciji BiH, što je više za 2.097 ili

4,3% u odnosu na 2012. godinu, dok je u SBK broj registrovanih iznosio 4.400, što je u

odnosu na prošlu godinu više za 96 ili 2,2%. Broj registrovanih pravnih osoba u SBK

učestvuje u ukupnom broju registrovanih pravnih osoba u Federaciji BiH sa 8,7%.

Broj registrovanih fizičkih lica – obrtnika sa stanjem na dan 31.12.2013. godine iznosio je

50.695 u FBiH, što je manje za 553 ili 1,1% u odnosu na prethodnu godinu, dok je u SBK

broj registrovanih obrtnika iznosio 6.160 što je manje za 72 ili 1,2 % u odnosu na 2012.

godinu.

Broj registrovanih fizičkih lica - obrtnika u SBK učestvuje u ukupnom broju registrovanih

fizičkih lica-obrtnika u Federaciji BiH sa 12,2%.

Broj registrovanih poslovnih subjekata u SBK po općinama daje se u slijedećem pregledu:

Page 62: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

62

Struktura poslovnih subjekata u kantonu za 2013. godinu

stanje 31. 12. 2013.

Općina Stanovništvo

Broj preduzeća

Broj na 1000

stanovnika Ukupno Pravna lica

Jedinica u

sastavu

pravnih lica

Fizička lica

obrtnici

1 2 3=4+5+6 4 5 6 7=3/2*1000

Bugojno 37 163 2 088 587 338 1 163 56,2

Busovača 16 018 984 279 114 591 61,4

Dobretići 650 39 25 12 2 60,0

Donji Vakuf 13 866 935 206 128 601 67,4

Fojnica 11 725 598 179 83 336 51,0

G. Vakuf - Uskoplje 18 747 1 016 226 128 662 54,2

Jajce 24 171 905 361 214 330 37,4

Kiseljak 20 604 1 231 511 214 506 59,7

Kreševo 5 488 346 157 47 142 63,0

Novi Travnik 24 930 911 381 223 307 36,5

Travnik 54 557 2 410 894 544 972 44,2

Vitez 25 230 1 422 594 280 548 56,4

Srednjobosanski 253 149 12 885 4 400 2 325 6 160 50,9

FBiH 2 337 200 128 728 50 625 27 408 50 695 55,1

Izvor podataka: FZS

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 63: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

63

Osnovni indikatori razvoja FBiH i kantona

Elementi

FBiH Srednjobosanski Učešće kantona u

FBiH

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013

Površina u km2 26 111 26 111 26 109 3 189 3 189 3 189 12,2 12,2 12,2

Stanovništvo - hilj. (procjena sred. god.)

- Stalno 2 866 2 867 2 865

- Prisutno 2 338 2 338 2 337 254 254 254 10,9 10,9 10,9

Gustina naseljenosti 89,5 89,5 89,5 79,6 79,5 79,4 88,9 88,8 88,7

Prosječan br. zaposlenih 440 747 437 331 435 113 39 017 38 719 38 975 8,9 8,9 9,0

Broj nezaposlenih 371 090 384 852 391 942 39 030 40 356 41 711 10,5 10,5 10,6

Radna snaga - broj 811 837 822 183 827 055 78 047 79 075 80 686 9,6 9,6 9,8

Poreski prihodi u milionima KM

262 16 6,1

Investicije u mil KM 2 870 2 885 2 990 169 179 185 5,9 6,2 6,2

Stepen investiranja u % 17,4 17,4 17,8 13,4 13,4 13,4 77,9 77,9 77,9

Stepen zaposlenosti u %

- Stalno stanovništvo 15,4 15,3 15,2

- Prisutno stanovništvo 18,9 18,7 18,6 15,4 15,3 15,4 81,5 81,8 82,8

Stepen nezaposlenostI u % 45,7 46,8 47,4 50,0 51,0 51,7 109,4 109,0 109,1

Poreski prihodi po stanovniku u KM

- Stalno stanovništvo 91

- Prisutno stanovništvo 112 62 55,4

Izvoz robe - u mil. KM 5 420 5 249 5 548 576 499 532 10,6 9,5 9,6

Uvoz robe - u mil. KM 10 170 9 972 9 833 780 763 747 7,7 7,7 7,6

Stepen pokrivenosti uvoza izvozom u %

53,3 52,6 56,4 73,8 65,4 71,3 138,5 124,3 126,4

Fizički obim industrije (indeksi)

102,5 95,6 107,4 101,2 93,1 123,3 6,5 6,3 7,5

Prosječna plaća u KM 819 830 835 675 708 698 82,4 85,3 83,6

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 64: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

64

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON U 2007. GODINI

Osnovni podaciOsnovni podaci

392Investicije u mil. KM:

718Izvoz u mil. KM:

1.209Uvoz u mil KM:

6.642GDP per capita u KM:

1.511GDP u mil. KM:

723Neto plaća u KM:

51,7Gustina naseljenosti:

1.537Prirodni priraštaj:

227.473Stanovništvo:

478Naseljena mjesta:

9Općine:

4.401Površina u km2:

VELIKA KLADUŠA

CAZIN

BUŽIM

BIHAÆ

BOSANSKA KRUPA

BOSANSKI PETROVAC

SANSKI MOST

NOVI GRAD

KRUPA NA

UNI

SRPSKI SANSKI

MO

ST

PRIJEDOR

KOZARSKA DUBICA

GRADIŠKA

LAKTAŠIPRNJAVOR

BANJA LUKAČELINAC

KOTOR VAROŠ

SRBAC

DERVENTA

SRPSKI BROD

MODRI AČ

ODŽAK

VUKOSAVLJE

DOMALJEVAC-ŠAMAC

ORAŠJE

DOBOJ

TEŠANJ PETROVO

USORA

KLJUČ

DRVAR

BOSANSKO

GRAHOVO

GLAMOČ

LIVNO

TOMISLAVGRAD

POSUŠJE

ŠIROKI BRIJEG

GRUDE

LJUBUŠKI

ČITLUK

ČAPLJINASTOLAC

NEUM

RAV

NO

KUPRES

BUGOJNO

GORNJI VAKUF

FOJNICA

NOVI

TRAVNIK

TRAVNIKZENICA

JABLANICAKONJIC

PROZOR

KREŠEVO

HADŽI IĆ

VISOKO

KIS

ELJA

K

KAKANJ VAREŠ

ILIJAŠ

ŽEP EČ

ZAVIDOVI IĆ

MAGLAJ

VITEZOLOVO

KLADANJ

LUKAVAC

TUZLA

ŽIVINICE

BANOVI IĆ

Č

ĆELISREBRENIK

GRAANICA

Č

DONJI VUKUF

JAJCE

DO

BR

ET

II

Ć

TRNOVO

ILIDŽA

1 2

34

5

PALE

SOKOLAC

HAN PIJESAK

MILI IĆ

VLASENICA

ŠEKOVI IĆ

OSMACI

ZV

OR

NIK

BRATUNAC

KALESIJA

SAPNA

TEO AKČ

UGLJEVIKLOPARE

BIJELJINADOBOJISTOK

DOBOJJUG

GRADAAC

Č

PELAGI EVOČ

ŠAMACSR. ORAŠJE

MOSTAR SJEVER

MOSTAR

ZAPAD

MOSTAR

JUG

MOSTARJUGOZAPAD

MOSTARJUGOISTOK

MOSTAR STARI GRADMOSTAR CENTRALNA ZONA

FO AČGORAŽDE

ROGATICA

SREBRENICA

VIŠEGRAD

RUDO

Č ČAJNI E

SR.

GORAŽDE

SRBINJE

KALINOVIK

GACKONEVESINJE

BERKOVI IĆ

BILE AĆ

LJUBINJE

TREBINJE

TESLIÆ

KNEŽEVO

JEZ

ER

O

MRKONJIÆ

GRAD

ŠIPOVO

SR.

KUPRES

RIBNIKPETROVAC

SR.DRVAR

DISTRIKT BR KOČ

SR.MOSTAR

ŽEPA

1

10

8

7

9 5

6

4

3

2

PALE

2

ČITLUK

ČAPLJINASTOLAC

NEUM

RAV

NO

JABLANICA

PROZOR

MOSTARDržavna granica

Međuentitetska granica

Međukantonalna granica

Legenda:

HERCEGOVAČKO – NERETVANSKI KANTON

2013. godina

Osnovni podaci

Površina u km2: 4.401

Općine: 9

Naseljena mjesta: 477

Stanovništvo: 224.388

Prirodni priraštaj: -265

Gustina naseljenosti: 51,0

Neto plaća u KM: 891

Poreski prihodi u mil. KM: 34

Poreski prihodi P/C u KM 152

Uvoz u mil. KM 1.109

Izvoz u mil. KM 664

Investicije u mil. KM 425

Page 65: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

65

MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI U 2013. GODINI

1. Prema podacima Porezne uprave FBiH, u 2013. godini u Federaciji BiH, ukupni poreski prihodi

svih kantona (porezi građana i porez na dohodak) iznose 261.651 hilj. KM, dok poreski prihodi

po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u FBiH iznose 112 KM.

U Hercegovačko - neretvanskom kantonu ostvareni su poreski prihodi u iznosu od 34 mil. KM

što u odnosu na prihode Federacije BiH iznosi 13,0%.

Poreski prihodi po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) iznose 152 KM što u odnosu na

prihode po glavi stanovnika Federacije BiH iznosi 135,4%.

Dajemo pregled poreskih prihoda po općinama u kantonu kako slijedi:

Poreski prihodi u kantonu u 2013. godini

Općina Stanovništvo

(prisutno) Prihodi

hilj u KM

Prihodi/PC u KM (po glavi

stan)

Prihodi/PC u KM (po glavi

stan.) FBiH = 100

Čapljina 22.661 2.721 120 107,3

Čitluk 15.853 2.169 137 122,2

Jablanica 11.642 1.349 116 103,5

Konjic 27.573 2.946 107 95,4

Grad Mostar 112.073 22.500 201 179,3

Neum 4.407 547 124 110,9

Prozor 15.734 824 52 46,8

Ravno 1.438 44 31 27,3

Stolac 13.007 916 70 62,9

Hercegovačko - neretvanski 224.388 34.016 152 135,4

FBiH 2.337.200 261.651 112 100,0

Obrazloženje stavki pogledati na strani 5.

2. U 2013. godini u FBiH ostvaren je rast fizičkog obima industrijske proizvodnje po stopi od

7,4%. Učešće fizičkog obima industrijske proizvodnje u Hercegovačko-neretvanskom kantonu

u industrijskoj proizvodnji Federacije BiH iznosilo je 10,8%, dok je u ovom kantonu ostvaren

rast fizičkog obima industrijske proizvodnje po stopi od 15,7% u 2013. godini.

Page 66: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

66

Indeksi industrijske proizvodnja prema područjima i oblastima KD-a u 2013. godini

2013/2012

Federacija BiH Hercegovačko -neretvanski

INDUSTRIJA - UKUPNO 107,4 115,7

PREMA GLAVNIM INDUSTRIJSKIM GRUPACIJAMA

Intermedijarni proizvodi 104,0 99,4

Energija 103,5 192,6

Kapitalni proizvodi 137,8 103,0

Trajni proizvodi za široku potrošnju 79,0 77,5

Netrajni proizvodi za široku potrošnju 104,8 122,9

PREMA PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD-a

PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 110,8 100,5

PROIZVODNJA I SNABDIJEVANJE/OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I VODOM

107,8 192,6

Obrazloženje stavki pogledati na strani 6.

3. U Federaciji BiH u 2013. godini ostvaren je izvoz u ukupnom iznosu od 5.548 mil KM ili

5,7% više u odnosu na 2012. godinu, dok je u HNK iznosio 7664 mil KM ili 7,5% manje u

odnosu na 2012. godinu ili 11,9% od ukupnog izvoza FBiH u 2013. godini.

4. U 2013. godini ostvaren je uvoz u Federaciji BiH u ukupnom iznosu od 9.833 mil KM ili

1,4% manje u odnosu na prethodnu godinu, dok je u HNK iznosio 1.109 mil KM ili 7,5%

manje u odnosu na 2012. godinu ili 11,3% od ukupnog uvoza FBiH u 2013. godini.

5. Pokrivenost uvoza izvozom u FBiH u 2013. iznosila je 56,4%, a u HNK 59,9%.

Vanjskotrgovinska razmjena po općinama u kantonu u 2013. godini

Općina

Vrijednost u hilj. KM Učešće u % Pokrivenost

uvoza

izvozom u %

Trgovinski

bilans u

hilj. KM

(deficit) Izvoz Uvoz Izvoz Uvoz

Čapljina 43 967 119 615 0,79 1,22 36,76 -75 648

Čitluk 27 677 168 467 0,50 1,71 16,43 -140 790

Jablanica 1 588 679 0,03 0,01 233,87 909

Konjic 90 630 63 584 1,63 0,65 142,54 27 046

Mostar 491 753 744 968 8,86 7,58 66,01 -253 215

Neum 737 3 341 0,01 0,03 22,06 -2 604

Prozor 5 396 2 828 0,10 0,03 190,81 2 568

Ravno 0 0 0,00 0,00 0 0

Stolac 2 374 5 762 0,04 0,06 41,20 -3 388

Hercegovačko - neretvanski 664 122 1 109 244 11,97 11,28 59,87 -445 122

Federacija BiH 5 547 955 9 832 913 100,00 100,00 56,42 -4 284 958

Izvor podataka: Uprava za indirektno oporezivanje BiH, posredovanjem Agencije za statistiku BiH

Page 67: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

67

6. U 2013. godini u FBiH ostvaren je prosječan broj zaposlenih od 435.113 što je u odnosu na

isti period prethodne godine manje za 0,5% ili 2.218.

U HNK broj zaposlenih iznosio je 46.712, što je u odnosu na prethodnu godinu više za

1.268 ili 2,8%. Broj zaposlenih u HNK učestvuje u ukupnom broju zaposlenih u FBiH sa

10,7%.

Broj zaposlenih i stepen zaposlenosti po općinama u HNK kantonu u 2013. godini daju se u

slijedećem pregledu:

Stepen zaposlenosti po općinama u kantonu u 2013. godini

Općina Stanovništvo

(prisutno)

Prosječan

broj

zaposlenih ¹

Radno

sposobno

stanovn.

Aktivno

stanovništvo

Stepen zaposlenosti u%

Stanov.²

Radno

sposobno

stan.³

Aktivno

stan.⁴

Čapljina 22 661 3 321 14 877 6 500 14,7 22,3 51,1

Čitluk 15 853 4 771 10 281 7 267 30,1 46,4 65,7

Jablanica 11 642 1 882 8 333 4 139 16,2 22,6 45,5

Konjic 27 573 4 699 18 679 8 628 17,0 25,2 54,5

Grad Mostar 112 073 29 048 73 727 45 264 25,9 39,4 64,2

Neum 4 407 986 3 119 1 407 22,4 31,6 70,1

Prozor 15 734 1 051 11 042 2 968 6,7 9,5 35,4

Ravno 1 438 66 997 98 4,6 6,6 67,3

Stolac 13 007 888 9 091 2 991 6,8 9,8 29,7

Hercegovačko -

neretvanski 224 388 46 712 150 146 79 262 20,8 31,1 58,9

Federacija BiH 2 337 200 435 113 1 605 813 827 055 18,6 27,1 52,6

Obrazloženje stavki ¹)

do ⁴) pogledati na strani 8.

7. Registrovan broj nezaposlenih u FBiH sa stanjem na dan 31.12.2013. godine iznosio je

391.942 što je više za 1,8% u odnosu na 2012. godinu. Registrovana nezaposlenost u HNK

u 2013. godini na kraju decembra iznosila je 32.550 lica koja traže zaposlenje, što je više

za 1.187 osoba ili 3,8% u odnosu na prethodnu godinu, tako da broj nezaposlenih u

ukupnom broju nezaposlenih u FBiH iznosio 8,3%.

Stepen nezaposlenosti u odnosu na radnu snagu u FBiH u 2013. godini iznosio je 47,4%, a

u HNK 41,1%.

Dajemo pregled nezaposlenih po općinama u HNK u 2013. godini:

Page 68: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

68

Stepen nezaposlenosti po općinama u kantonu u 2013. godini

Općina Broj

nezaposlenih

Ukupan

broj

zaposlenih¹

Aktivno

stanovništvo

Stepen

nezaposlenosti

u %

Čapljina 3 179 3 321 6 500 48,9

Čitluk 2 496 4 771 7 267 34,3

Jablanica 2 257 1 882 4 139 54,5

Konjic 3 929 4 699 8 628 45,5

Grad Mostar 16 216 29 048 45 264 35,8

Neum 421 986 1 407 29,9

Prozor 1 917 1 051 2 968 64,6

Ravno 32 66 98 32,7

Stolac 2 103 888 2 991 70,3

Hercegovačko -

neretvanski 32 550 46 712 79 262 41,1

Federacija BiH 391 942 435 113 827 055 47,4

Obrazloženje stavki pogledati na strani 8.

8. U 2013. godini u FBiH prosječna mjesečna neto plaća iznosila je 835 KM ili 0,6% više u

odnosu na prethodnu godinu. U HNK prosječna plaća iznosila je 891 KM što je manje za

0,6% u odnosu na 2012. godinu i što je 106,1% u odnosu na prosjek FBiH.

Plaće u HNK po općinama u 2013. godini dajemo u slijedećoj tabeli:

Prosječna neto plaća u KM u kantonu u 2013. godini

Općina

Prosječna neto

plaća u KM

Učešće FBiH =

100

Čapljina 827 99,0

Čitluk 671 80,4

Jablanica 936 112,1

Konjic 690 82,6

Grad Mostar 956 114,5

Neum 773 92,6

Prozor 943 112,9

Ravno 1 080 129,3

Stolac 788 94,4

Hercegovačko - neretvanski 891 106,7

Federacija BiH 835 100,00

Obrazloženje stavki pogledati na strani 10.

Page 69: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

69

9. Ukupan broj penzionera FBiH u decembru 2013. godine iznosio je 388.676, što je za 1,8%

više nego u istom periodu prethodne godine.

Prosječna penzija u FBiH u decembru 2013. godine iznosila je 346,5 KM, pri čemu je

najniža isplaćena penzija iznosila 310,73 KM. Najviša penzija u decembru 2013. godine

iznosila je 2.071,50 KM.

Za penzije koje se finansiraju iz proračuna Federacije BiH koeficijent za obračun i isplatu

penzija za decembar 2013. godine iznosio je 1,485.

Za sve ostale penzije koeficijent za obračun i isplatu penzija za decembar 2013. godine

iznosio je 1,73.

U HNK broj penzionera u decembru 2013. godine iznosio je 35.843 što je za 0,9 % više ili

9,2% od ukupnog broja penzionera u FBiH.

Prosječne penzije u KM u općinama u kantonu u 2013. godini

Općine

Broj

zaposlenih

na 1

penzionera

Ukupna

prosječna

penzija u

KM

Prosječna

starosna

penzija u

KM

Prosječna

invalidska

penzija u

KM

Prosječna

obiteljska

penzija u

KM

Čapljina 0,9 359,35 399,56 318,46 313,74

Čitluk 2,0 352,74 401,31 311,97 302,02

Jablanica 1,1 359,42 406,15 323,20 316,53

Konjic 1,1 351,03 381,90 328,13 312,73

Grad Mostar 1,5 397,17 458,84 335,94 336,10

Neum 2,6 369,67 427,72 331,64 302,75

Prozor 0,8 308,63 352,37 280,69 267,03

Ravno 0,0 332,98 359,91 307,16 309,74

Stolac 15,3 374,67 522,82 294,55 306,96

Hercegovačko -

neretvanski 1,3 375,68 427,32 327,69 322,41

Federacija BiH 1,3 370,81 427,19 324,99 318,46

Page 70: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

70

Broj penzionera i iznos penzija po općinama u kantonu u 2013. godini

Općine

Vrste mirovine / penzije

Ukupno Starosne Invalidske Obiteljske

Ukupno Ukupno Ukupno

Broj Iznos Broj Iznos Broj Iznos Broj Iznos

Čapljina 2 019 806 715,53 723 230 250,02 1 132 355 155,92 3 874 1 392 121,47

Čitluk 1 139 457 093,95 541 168 773,13 656 198 124,08 2 336 823 991,16

Jablanica 822 333 857,75 239 77 243,83 694 219 674,51 1 755 630 776,09

Konjic 2 236 853 920,53 778 255 285,45 1 337 418 114,01 4 351 1 527 319,99

Grad Mostar 9 860 4 524 168,32 4 444 1 492 927,30 5 501 1 848 898,86 19 805 7 865 994,48

Neum 186 79 555,26 71 23 546,25 121 36 633,33 378 139 734,84

Prozor 573 201 906,31 230 64 558,50 448 119 628,63 1 251 386 093,44

Ravno 967 348 029,87 476 146 208,59 592 183 367,67 2 035 677 606,13

Stolac 19 9 933,49 14 4 123,68 25 7 673,94 58 21 731,11

Hercegovačko -

neretvanski 17 821 7 615 181,01 7 516 2 462 916,75 10 506 3 387 270,95 35 843 13 465 368,71

U K U P N O 188 266 72 597 247,96 80 780 25 017 361,99 119 630 37 073 785,10 388 676 134 688 395,05

Obrazloženje stavki pogledati na strani 11.

isplaćene zaostale mirovine 3 516 743,31

isplaćene naknade za tjelesnu onesposobljenost 173 838,79

plaćeni doprinos za zdra. osiguranje na mir. 1 628 825,92

Iznos za isplatu razlike za primatelje minimalne

mirovine skupine 3 po Odluci Vlade Fed. BiH 429 225,30

ukupna sredstva za isplatu 140 437 028,37

10. Prema statističkim podacima ukupan broj poslovnih subjekata u Federaciji BiH na dan

31.12.2013. godine iznosio je 128.728 i viši je za 1,8 % u odnosu na prethodnu godinu. Broj

registrovanih pravnih osoba iznosio je 50.625 u Federaciji BiH, što je više za 2.097 ili 4,3% u

odnosu na 2012. godinu, dok je u HNK broj registrovanih iznosio 5.935, što je u odnosu na

prošlu godinu više za 212 ili 3,6%.

Broj registrovanih pravnih osoba u HNK učestvuje u ukupnom broju registrovanih pravnih

osoba u Federaciji BiH sa 12,2%.

Broj registrovanih fizičkih lica – obrtnika sa stanjem na dan 31.12.2013. godine iznosio je

50.695 u FBiH, što je manje za 553 ili 1,1% u odnosu na prethodnu godinu, dok je u HNK broj

registrovanih obrtnika iznosio 6.737 što je više za 160 ili 2,4% u odnosu na 2012. godinu.

Broj registrovanih fizičkih lica-obrtnika u HNK učestvuje u ukupnom broju registrovanih fizičkih

lica-obrtnika u Federaciji BiH sa 12,1%.

Broj registrovanih poslovnih subjekata u HNK po općinama daje se u slijedećem pregledu:

Page 71: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

71

Struktura poslovnih subjekata u kantonu za 2013. godinu

stanje 31. 12. 2013.

Općina Stanovništvo

Broj

Broj na 1000

stanovnika Ukupno

Pravna

lica

Jedinica u

sastavu

pravnih

lica

Fizička

lica

obrtnici

1 2 3=4+5+6 4 5 6 7=3/2*1000

Čapljina 22 661 1 503 539 275 689 66,3

Čitluk 15 853 1 914 806 337 771 120,7

Jablanica 11 642 8 456 3 472 1 621 3 363 726,3

Konjic 27 573 712 183 122 407 25,8

Grad Mostar 112 073 1 387 423 277 687 12,4

Neum 4 407 411 143 83 185 93,3

Prozor 15 734 646 274 87 285 41,1

Ravno 1 438 89 56 10 23 61,9

Stolac 13 007 680 251 102 327 52,3

Hercegovačko-neretvanski 224 388 15 798 6 147 2 914 6 737 70,4

FBiH 2 337 200 128 728 50 625 27 408 50 695 55,1

Izvor podataka: FZS

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 72: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

72

Osnovni indikatori razvoja FBiH i kantona

Elementi

FBiH Hercegovačko -

neretvanski Učešće kantona u

FBiH

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013

Površina u km2 26 111 26 111 26 109 4 401 4 401 4 401 16,9 16,9 16,9

Stanovništvo - hilj. (procjena sred. god.)

- Stalno 2 866 2 867 2 865

- Prisutno 2 338 2 338 2 337 225 225 224 9,6 9,6 9,6

Gustina naseljenosti 89,5 89,5 89,5 51,1 51,0 51,0 57,1 57,0 57,0

Prosječan br. zaposlenih 440 747 437 331 435 113 44 167 45 442 46 712 10,0 10,4 10,7

Broj nezaposlenih 371 090 384 852 391 942 29 885 31 363 32 550 8,1 8,1 8,3

Radna snaga - broj 811 837 822 183 827 055 74 022 76 805 79 262 9,1 9,3 9,6

Poreski prihodi u milionima KM

262 34 13,0

Investicije u mil KM 2 870 2 885 2 990 335 410 425 11,7 14,2 14,2

Stepen investiranja u % 17,4 17,4 17,8 18,4 18,4 18,4 107,0 107,0 107,0

Stepen zaposlenosti u %

- Stalno stanovništvo 15,4 15,3 15,2

- Prisutno stanovništvo 18,9 18,7 18,6 19,6 20,2 20,8 104,3 108,0 111,8

Stepen nezaposlenostI u % 45,7 46,8 47,4 40,3 40,8 41,1 88,2 87,2 86,7

Poreski prihodi po stanovniku u KM

- Stalno stanovništvo

- Prisutno stanovništvo 112 152 135,7

Izvoz robe - u mil. KM 5 420 5 249 5 548 738 718 664 13,6 13,7 12,0

Uvoz robe - u mil. KM 10 170 9 972 9 833 1 149 1 199 1 109 11,3 12,0 11,3

Stepen pokrivenosti uvoza izvozom u %

53,3 52,6 56,4 64,2 59,9 89,9 120,5 113,9 159,3

Fizički obim industrije (indeksi)

102,5 95,6 107,4 73,0 86,7 115,7

9,9 9,7 10,8

Prosječna plaća u KM 819 830 835 911 897 891 111,2 108,1 106,7

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 73: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

73

ZAPADNO-HERCEGOVAČKI KANTON U 2007. GODINI

Osnovni podaciOsnovni podaci

154Investicije u mil. KM:

197Izvoz u mil. KM:

950Uvoz u mil KM:

4.852GDP per capita u KM:

398GDP u mil. KM:

570Neto plaća u KM:

60,3Gustina naseljenosti:

86Prirodni priraštaj:

82.095Stanovništvo:

101Naseljena mjesta:

4Općine:

1362,2Površina u km2:

VELIKA KLADUŠA

CAZIN

BUŽIM

BIHAÆ

BOSANSKA KRUPA

BOSANSKI PETROVAC

SANSKI MOST

NOVI GRAD

KRUPA NA

UNI

SRPSKI SANSKI

MO

ST

PRIJEDOR

KOZARSKA DUBICA

GRADIŠKA

LAKTAŠIPRNJAVOR

BANJA LUKAČELINAC

KOTOR VAROŠ

SRBAC

DERVENTA

SRPSKI BROD

MODRI AČ

ODŽAK

VUKOSAVLJE

DOMALJEVAC-ŠAMAC

ORAŠJE

DOBOJ

TEŠANJ PETROVO

USORA

KLJUČ

DRVAR

BOSANSKO

GRAHOVO

GLAMOČ

LIVNO

TOMISLAVGRAD

POSUŠJE

ŠIROKI BRIJEG

GRUDE

LJUBUŠKI

ČITLUK

ČAPLJINASTOLAC

NEUM

RAV

NO

KUPRES

BUGOJNO

GORNJI VAKUF

FOJNICA

NOVI

TRAVNIK

TRAVNIKZENICA

JABLANICAKONJIC

PROZOR

KREŠEVO

HADŽI IĆ

VISOKO

KIS

ELJA

K

KAKANJ VAREŠ

ILIJAŠ

ŽEP EČ

ZAVIDOVI IĆ

MAGLAJ

VITEZOLOVO

KLADANJ

LUKAVAC

TUZLA

ŽIVINICE

BANOVI IĆ

Č

ĆELISREBRENIK

GRAANICA

Č

DONJI VUKUF

JAJCE

DO

BR

ET

II

Ć

TRNOVO

ILIDŽA

1 2

34

5

PALE

SOKOLAC

HAN PIJESAK

MILI IĆ

VLASENICA

ŠEKOVI IĆ

OSMACI

ZV

OR

NIK

BRATUNAC

KALESIJA

SAPNA

TEO AKČ

UGLJEVIKLOPARE

BIJELJINADOBOJISTOK

DOBOJJUG

GRADAAC

Č

PELAGI EVOČ

ŠAMACSR. ORAŠJE

MOSTAR SJEVER

MOSTAR

ZAPAD

MOSTAR

JUG

MOSTARJUGOZAPAD

MOSTARJUGOISTOK

MOSTAR STARI GRADMOSTAR CENTRALNA ZONA

FO AČGORAŽDE

ROGATICA

SREBRENICA

VIŠEGRAD

RUDO

Č ČAJNI E

SR.

GORAŽDE

SRBINJE

KALINOVIK

GACKONEVESINJE

BERKOVI IĆ

BILE AĆ

LJUBINJE

TREBINJE

TESLIÆ

KNEŽEVO

JEZ

ER

O

MRKONJIÆ

GRAD

ŠIPOVO

SR.

KUPRES

RIBNIKPETROVAC

SR.DRVAR

DISTRIKT BR KOČ

SR.MOSTAR

ŽEPA

1

10

8

7

9 5

6

4

3

2

PALE

2

POSUŠJE

ŠIROKI BRIJEG

GRUDE

LJUBUŠKI

Državna granica

Međuentitetska granica

Međukantonalna granica

Legenda:

ZAPADNO – HERCEGOVAČKI KANTON

2013. godina

Osnovni podaci

Površina u km2: 1.362,2

Općine: 4

Naseljena mjesta: 101

Stanovništvo: 81.570

Prirodni priraštaj: -30

Gustina naseljenosti: 59,9

Neto plaća u KM: 798

Poreski prihodi u mil. KM: 11

Poreski prihodi P/C u KM 139

Uvoz u mil. KM 1.013

Izvoz u mil. KM 298

Investicije u mil. KM 143

Page 74: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

74

MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI U 2013. GODINI

1. Prema podacima Porezne uprave FBiH, u 2013. godini u Federaciji BiH, ukupni poreski prihodi

svih kantona (porezi građana i porez na dohodak) iznose 261.651 hilj. KM, dok poreski prihodi

po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u FBiH iznose 112 KM.

U Zapadno - hercegovačkom kantonu ostvareni su poreski prihodi u iznosu od 11 mil. KM što

u odnosu na prihode Federacije BiH iznosi 4,3%.

Prihodi po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) iznose 139 KM što u odnosu na prihode

po glavi stanovnika Federacije BiH iznosi 123,8%.

Dajemo pregled poreskih prihoda po općinama u kantonu kako slijedi:

Poreski prihodi u kantonu u 2013. godini

Općina Stanovništvo

(prisutno)

Prihodi u

hilj. KM

Prihodi/PC u

KM (po glavi

stan.)

Prihodi/PC u

KM (po glavi

stan.)

FBiH = 100

Grude 15.523 1.954 126 112,4

Ljubuški 23.512 2.880 122 109,4

Posušje 16.075 1.627 101 90,4

Široki Brijeg 26.460 4.841 183 163,4

Zapadno - hercegovački 81.570 11.302 139 123,8

FBiH 2.337.200 261.651 112 100,0

Obrazloženje stavki pogledati na strani 5.

2. U 2013. godini u FBiH ostvaren je rast fizičkog obima industrijske proizvodnje po stopi od

7,4%. Učešće fizičkog obima industrijske proizvodnje u Zapadno - hercegovačkom kantonu u

industrijskoj proizvodnji Federacije BiH iznosilo je 2,0 %, dok je u ovom kantonu zabilježen

pad fizičkog obima industrijske proizvodnje za 14,2% u 2013. godini.

Indeksi industrijske proizvodnja prema područjima i oblastima KD-a u 2013. godini

2013/2012

Federacija BiH Zapadno-hercegovački

INDUSTRIJA - UKUPNO 107,4 85,8

PREMA GLAVNIM INDUSTRIJSKIM GRUPACIJAMA

Intermedijarni proizvodi 104,0 85,9

Kapitalni proizvodi 137,8 101,9

Trajni proizvodi za široku potrošnju 79,0

Netrajni proizvodi za široku potrošnju 104,8 85,3

PREMA PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD-a

PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 110,8 86,8

Obrazloženje stavki pogledati na strani 6.

Page 75: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

75

3. U Federaciji BiH u 2013. godini ostvaren je izvoz u ukupnom iznosu od 5.548 mil KM ili

5,7% više u odnosu na 2012. godinu, dok je u ZHK iznosio 298 mil KM ili 6,0% više u

odnosu na 2012. godinu ili 5,4% od ukupnog izvoza FBiH u 2013. godini.

4. U 2013. godini ostvaren je uvoz u Federaciji BiH u ukupnom iznosu od 9.833 mil KM ili

1,4% manje u odnosu na prethodnu godinu, dok je u ZHK uvoz iznosio 1.013 mil KM ili

0,7% manje u odnosu na 2012. godinu ili 10,3% od ukupnog uvoza FBiH u 2013. godini.

5. Pokrivenost uvoza izvozom u FBiH u 2013. iznosila je 56,4%, a u ZHK 29,4%.

Vanjskotrgovinska razmjena po općinama u kantonu u 2013. godini

Općina

Vrijednost u hilj. KM Učešće u % Pokrivenost

uvoza

izvozom u %

Trgovinski

bilans u

hilj. KM

(deficit) Izvoz Uvoz Izvoz Uvoz

Grude 43 709 190 803 0,79 1,94 22,91 -147 094

Ljubuški 21 754 189 641 0,39 1,93 11,47 -167 887

Posušje 71 138 231 295 1,28 2,35 30,76 -160 157

Široki Brijeg 161 368 401 173 2,91 4,08 40,22 -239 805

Zapadno - hercegovački 297 969 1 012 912 5,37 10,30 29,42 -714 943

Federacija BiH 5 547 955 9 832 913 100,00 100,00 56,42 -4 284 958

Izvor podataka: Uprava za indirektno oporezivanje BiH, posredovanjem Agencije za statistiku BiH

6. U 2013. godini u FBiH ostvaren je prosječan broj zaposlenih od 435.113 što je u odnosu na

isti period prethodne godine manje za 0,5% ili 2.218.

U ZHK broj zaposlenih iznosio je 16.205, što je u odnosu na prethodnu godinu manje za

257 ili za 1,6%. Broj zaposlenih u ZHK učestvuje u ukupnom broju zaposlenih u FBiH sa

3,7%.

Broj zaposlenih i stepen zaposlenosti po općinama u ZHK kantonu u 2013. godini daju se u

slijedećem pregledu:

Stepen zaposlenosti po općinama u kantonu u 2013. godini

Općina Stanovništvo

(prisutno)

Prosječan

broj

zaposlenih ¹

Radno

sposobno

stanovn.

Aktivno

stanovništvo

Stepen zaposlenosti u%

Stanov.²

Radno

sposobno

stan.³

Aktivno

stan.⁴

Grude 15 523 3 023 10 588 4 802 19,5 28,6 63,0

Ljubuški 23 512 3 928 15 790 6 445 16,7 24,9 60,9

Posušje 16 075 3 028 10 946 5 119 18,8 27,7 59,2

Široki Brijeg 26 460 6 226 17 323 10 319 23,5 35,9 60,3

Zapadno - hercegovački 81 570 16 205 54 647 26 685 19,9 29,7 60,7

Federacija BiH 2 337 200 435 113 1 605 813 827 055 18,6 27,1 52,6

Obrazloženje stavki ¹)

do ⁴) pogledati na strani 8.

Page 76: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

76

7. Registrovan broj nezaposlenih u FBiH sa stanjem na dan 31.12.2013. godine iznosio je

391.942 što je više za 1,8% u odnosu na 2012. godinu. Registrovana nezaposlenost u ZHK

u 2013. godini na kraju decembra iznosila je 10.480 lica koja traže zaposlenje, što je više

za 739 lica ili 7,6% u odnosu na prethodnu godinu, tako da broj nezaposlenih u ukupnom

broju nezaposlenih u FBiH iznosi 2,7 %.

Stepen nezaposlenosti u odnosu na radnu snagu u FBiH u 2013. godini iznosio je 47,4%, a

u ZHK 39,3%.

Dajemo pregled nezaposlenih po općinama u ZHK u 2013. godini:

Stepen nezaposlenosti po općinama u kantonu u 2013. godini

Općina Broj

nezaposlenih

Prosječan

broj

zaposlenih

Aktivno

stanovništvo

Stepen

nezaposlenosti

u %

Grude 1 779 3 023 4 802 37,0

Ljubuški 2 517 3 928 6 445 39,1

Posušje 2 091 3 028 5 119 40,8

Široki Brijeg 4 093 6 226 10 319 39,7

Zapadno - hercegovački 10 480 16 205 26 685 39,3

Federacija BiH 391 942 435 113 827 055 47,4

Obrazloženje stavki pogledati na strani 8.

8. U 2013. godini u FBiH prosječna mjesečna neto plaća iznosila je 835 KM ili 0,6% više u

odnosu na prethodnu godinu. U ZHK prosječna plaća iznosila je 810 KM što je manje za

1,5% u odnosu na 2012. godinu i što je 95,6% u odnosu na prosjek FBiH.

Plaće u ZHK po općinama u 2013. godini dajemo u slijedećoj tabeli:

Prosječna neto plaća u KM u kantonu u 2013. godini

Općina

Prosječna neto

plaća u KM Učešće FBiH = 100

Grude 859 102,9

Ljubuški 903 108,1

Posušje 745 89,2

Široki Brijeg 727 87,1

Zapadno - hercegovački 798 95,6

Federacija BiH 835 100,00

Obrazloženje stavki pogledati na strani 10.

Page 77: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

77

9. Ukupan broj penzionera FBiH u decembru 2013. godine iznosio je 388.676, što je za 1,8%

više nego u istom periodu prethodne godine.

Prosječna penzija u FBiH u decembru 2013. godine iznosila je 346,5 KM, pri čemu je

najniža isplaćena penzija iznosila 310,73 KM. Najviša penzija u decembru 2013. godine

iznosila je 2.071,50 KM.

Za penzije koje se finansiraju iz proračuna Federacije BiH koeficijent za obračun i isplatu

penzija za decembar 2013. godine iznosio je 1,485.

Za sve ostale penzije koeficijent za obračun i isplatu penzija za decembar 2013. godine

iznosio je 1,73.

U ZHK broj penzionera u decembru 2013. godine iznosio je 10.720 što je za 0,6% više ili

2,8% od ukupnog broja penzionera u FBiH.

Prosječne penzije u KM u općinama u kantonu u 2013. godini

Općine

Broj

zaposlenih

na 1

penzionera

Ukupna

prosječna

penzija u

KM

Prosječna

starosna

penzija u

KM

Prosječna

invalidska

penzija u

KM

Prosječna

obiteljska

penzija u

KM

Grude 1,7 340,69 377,11 304,54 297,12

Ljubuški 1,3 349,14 392,48 307,85 299,16

Posušje 1,6 344,06 423,28 296,34 265,63

Široki Brijeg 1,5 356,61 411,06 306,65 303,32

Zapadno - hercegovački 1,5 349,68 401,59 305,25 292,85

Federacija BiH 1,3 370,81 427,19 324,99 318,46

Broj penzionera i iznos penzija po općinama u kantonu u 2013. godini

Općine

Vrste mirovine / penzije

Ukupno Starosne Invalidske Obiteljske

Ukupno Ukupno Ukupno

Broj Iznos Broj Iznos Broj Iznos Broj Iznos

Grude 935 352 599,63 396 120 597,36 453 134 595,31 1 784 607 792,30

Ljubuški 1 552 609 132,75 811 249 664,51 676 202 230,26 3 039 1 061 027,52

Posušje 845 357 671,25 369 109 349,22 629 167 083,10 1 843 634 103,57

Široki Brijeg 1 973 811 014,90 1039 318 611,55 1 042 316 059,55 4 054 1 445 686,00

Zapadno -

hercegovački 5 305 2 130 418,53 2 615 798 222,64 2 800 819 968,22 10 720 3 748 609,39

U K U P N O 188 266 72 597 247,96 80 780 25 017 361,99 119 630 37 073 785,10 388 676 134 688 395,05

Obrazloženje stavki pogledati na strani 11. isplaćene zaostale mirovine 3 516 743,31

isplaćene naknade za tjelesnu onesposobljenost 177.581,35

plaćeni doprinos za zdra. osiguranje na mir. 1.619.642,43

Iznos za isplatu razlike za primatelje minimalne

mirovine skupine 3 po Odluci Vlade Fed. BiH 464.496,93

ukupna sredstva za isplatu 140.321.917,36

Page 78: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

78

10. Prema statističkim podacima ukupan broj poslovnih subjekata u Federaciji BiH na dan

31.12.2013. godine iznosio je 128.728 i viši je za 1,8 % u odnosu na prethodnu godinu. Broj

registrovanih pravnih osoba iznosio je 50.625 u Federaciji BiH, što je više za 2.097 ili 4,3% u

odnosu na 2012. godinu, dok je u ZHK broj registrovanih iznosio 2.867, što je u odnosu na

prošlu godinu više za 64 ili 2,3%.

Broj registrovanih pravnih osoba u ZHK učestvuje u ukupnom broju registrovanih pravnih

osoba u Federaciji BiH sa 5,7%.

Broj registrovanih fizičkih lica – obrtnika sa stanjem na dan 31.12.2013. godine iznosio je

50.695 u FBiH, što je manje za 553 ili 1,1% u odnosu na prethodnu godinu, dok je u ZHK broj

registrovanih obrtnika iznosio 1.677 što je više za 20 ili 1,2% u odnosu na 2012. godinu.

Broj registrovanih fizičkih lica-obrtnika u HNK učestvuje u ukupnom broju registrovanih fizičkih

lica - obrtnika u Federaciji BiH sa 3,3%.

Broj registrovanih poslovnih subjekata u HNK po općinama daje se u slijedećem pregledu:

Struktura poslovnih subjekata u kantonu za 2013. godinu

stanje 31. 12. 2013.

Općina Stanovništvo

Broj

Broj na 1000

stanovnika Ukupno

Pravna

lica

Jedinica u

sastavu

pravnih

lica

Fizička

lica

obrtnici

1 2 3=4+5+6 4 5 6 7=3/2*1000

Grude 15 523 876 467 177 232 56,4

Ljubuški 23 512 1 486 783 224 479 63,2

Posušje 16 075 1 253 659 129 465 77,9

Široki Brijeg 26 460 1 718 958 259 501 64,9

Zapadno-hercegovački 81 570 5 333 2 867 789 1 677 65,4

FBiH 2 337 200 128 728 50 625 27 408 50 695 55,1

Izvor podataka: FZS

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 79: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

79

Osnovni indikatori razvoja FBiH i kantona

Elementi

FBiH Zapadno - hercegovački Učešće kantona u

FBiH

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013

Površina u km2 26 111 26 111 26 109 1 362 1 362 1 362 5,2 5,2 5,2

Stanovništvo - hilj. (procjena sred. god.)

- Stalno 2 866 2 867 2 865

- Prisutno 2 338 2 338 2 337 81 81 82 3,5 3,5 3,5

Gustina naseljenosti 89,5 89,5 89,5 59,8 59,8 59,9 66,8 66,8 66,9

Prosječan br. zaposlenih 440 747 437 331 435 113 16 211 16 462 16 205 3,7 3,8 3,7

Broj nezaposlenih 371 090 384 852 391 942 9 280 9 741 10 480 2,5 2,5 2,7

Radna snaga - broj 811 837 822 183 827 055 25 491 26 203 26 685 3,1 3,2 3,2

Poreski prihodi u milionima KM

262 11 4,2

Investicije u mil KM 2 870 2 885 2 990 123 138 143 4,3 4,8 4,8

Stepen investiranja u % 17,4 17,4 17,8 26,6 28,8 29,4 153,0 165,0 165,0

Stepen zaposlenosti u %

- Stalno stanovništvo 15,4 15,3 15,2

- Prisutno stanovništvo 18,9 18,7 18,6 20,0 20,2 19,9 106,4 108,0 107,0

Stepen nezaposlenostI u % 45,7 46,8 47,4 36,4 37,2 39,3 79,6 79,4 82,9

Poreski prihodi po stanovniku u KM

- Stalno stanovništvo

- Prisutno stanovništvo 112 139 124,1

Izvoz robe - u mil. KM 5 420 5 249 5 548 262 281 298 4,8 5,4 5,4

Uvoz robe - u mil. KM 10 170 9 972 9 833 966 1 020 1 013 9,5 10,2 10,3

Stepen pokrivenosti uvoza izvozom u %

53,3 52,6 56,4 27,1 27,6 29,4 50,8 52,5 52,2

Fizički obim industrije (indeksi)

102,5 95,6 107,4 121,6 93,3 85,8

2,5 2,4 2,0

Prosječna plaća u KM 819 830 835 811 810 798 99,0 97,6 95,6

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 80: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

80

SARAJEVSKI KANTON U 2007. GODINI

Osnovni podaciOsnovni podaci

1.171Investicije u mil. KM:

726Izvoz u mil. KM:

3.331Uvoz u mil KM:

11.864GDP per capita u KM:

4.972GDP u mil. KM:

836Neto plaća u KM:

328,2Gustina naseljenosti:

556Prirodni priraštaj:

419.030Stanovništvo:

247Naseljena mjesta:

9Općine:

1276,9Površina u km2:

VELIKA KLADUŠA

CAZIN

BUŽIM

BIHAÆ

BOSANSKA KRUPA

BOSANSKI PETROVAC

SANSKI MOST

NOVI GRAD

KRUPA NA

UNI

SRPSKI SANSKI

MO

ST

PRIJEDOR

KOZARSKA DUBICA

GRADIŠKA

LAKTAŠIPRNJAVOR

BANJA LUKAČELINAC

KOTOR VAROŠ

SRBAC

DERVENTA

SRPSKI BROD

MODRI AČ

ODŽAK

VUKOSAVLJE

DOMALJEVAC-ŠAMAC

ORAŠJE

DOBOJ

TEŠANJ PETROVO

USORA

KLJUČ

DRVAR

BOSANSKO

GRAHOVO

GLAMOČ

LIVNO

TOMISLAVGRAD

POSUŠJE

ŠIROKI BRIJEG

GRUDE

LJUBUŠKI

ČITLUK

ČAPLJINASTOLAC

NEUM

RAV

NO

KUPRES

BUGOJNO

GORNJI VAKUF

FOJNICA

NOVI

TRAVNIK

TRAVNIKZENICA

JABLANICAKONJIC

PROZOR

KREŠEVO

HADŽI IĆ

VISOKO

KIS

ELJA

K

KAKANJ VAREŠ

ILIJAŠ

ŽEP EČ

ZAVIDOVI IĆ

MAGLAJ

VITEZOLOVO

KLADANJ

LUKAVAC

TUZLA

ŽIVINICE

BANOVI IĆ

Č

ĆELISREBRENIK

GRAANICA

Č

DONJI VUKUF

JAJCE

DO

BR

ET

II

Ć

TRNOVO

ILIDŽA

1 2

34

5

PALE

SOKOLAC

HAN PIJESAK

MILI IĆ

VLASENICA

ŠEKOVI IĆ

OSMACI

ZV

OR

NIK

BRATUNAC

KALESIJA

SAPNA

TEO AKČ

UGLJEVIKLOPARE

BIJELJINADOBOJISTOK

DOBOJJUG

GRADAAC

Č

PELAGI EVOČ

ŠAMACSR. ORAŠJE

MOSTAR SJEVER

MOSTAR

ZAPAD

MOSTAR

JUG

MOSTARJUGOZAPAD

MOSTARJUGOISTOK

MOSTAR STARI GRADMOSTAR CENTRALNA ZONA

FO AČGORAŽDE

ROGATICA

SREBRENICA

VIŠEGRAD

RUDO

Č ČAJNI E

SR.

GORAŽDE

SRBINJE

KALINOVIK

GACKONEVESINJE

BERKOVI IĆ

BILE AĆ

LJUBINJE

TREBINJE

TESLIÆ

KNEŽEVO

JEZERO

MRKONJIÆ

GRAD

ŠIPOVO

SR.

KUPRES

RIBNIKPETROVAC

SR.DRVAR

DISTRIKT BR KOČ

SR.MOSTAR

ŽEPA

1

10

8

7

9 5

6

4

3

2

PALE

2

Državna granica

Međuentitetska granica

Međukantonalna granica

Legenda:

HADŽI IĆ

TRNOVO

ILIDŽA

ILIJAŠ

Grad Sarajevo1-NOVI GRAD

2-NOVO SARAJEVO3-CENTAR

4-STARI GRAD

VOGOSCA

SARAJEVSKI KANTON

2013. godina

Osnovni podaci

Površina u km2: 1.276,9

Općine: 9

Naseljena mjesta: 244

Stanovništvo: 442.669

Prirodni priraštaj: 641

Gustina naseljenosti: 346,7

Neto plaća u KM: 1.029

Poreski prihodi u mil. KM: 96

Poreski prihodi P/C u KM 216

Uvoz u mil. KM 3.546

Izvoz u mil. KM 916

Investicije u mil. KM 903

Page 81: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

81

MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI U 2013. GODINI

1. Prema podacima Porezne uprave FBiH, u 2013. godini u Federaciji BiH, ukupni poreski prihodi

svih kantona (porezi građana i porez na dohodak) iznose 261.651 hilj. KM, dok poreski prihodi

po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u FBiH iznose 112 KM.

U Sarajevskom kantonu ostvareni su poreski prihodi u iznosu od 96 mil. KM što u odnosu na

prihode Federacije BiH iznosi 36,6%.

Poreski prihodi po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) iznose 216 KM što u odnosu na

prihode po glavi stanovnika Federacije BiH iznosi 193,2%.

Dajemo pregled poreskih prihoda po općinama u kantonu kako slijedi:

Poreski prihodi u kantonu u 2013. godini

Općina Stanovništvo

(prisutno) Prihodi

hilj u KM

Prihodi/PC u KM (po glavi

stan)

Prihodi/PC u KM (po glavi

stan.) FBiH = 100

Centar 68.933 24.400 354 316,2

Hadžići 22.777 2.333 102 91,5

Ilidža 61.160 9.264 151 135,3

Ilijaš 19.590 1.485 76 67,7

Novi Grad 125.626 23.300 185 165,7

Novo Sarajevo 73.820 21.400 290 258,9

Stari Grad 42.031 9.668 230 205,5

Trnovo 2.850 247 87 77,4

Vogošća 25.882 3.642 141 125,7

Kanton Sarajevo 442.669 95.739 216 193,2

FBiH 2.337.200 261.651 112 100,0

Obrazloženje stavki pogledati na strani 5.

2. U 2013. godini u FBiH ostvaren je rast fizičkog obima industrijske proizvodnje po stopi od

7,4%. Učešće fizičkog obima industrijske proizvodnje u Sarajevskom kantonu u industrijskoj

proizvodnji Federacije BiH iznosilo je 22,4%, dok je u ovom kantonu ostvaren pad fizičkog

obima industrijske proizvodnje po stopi od 0,7% u 2013. godini.

Page 82: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

82

Indeksi industrijske proizvodnja prema područjima i oblastima KD-a u 2013. godini

2013/2012

Federacija BiH Sarajevski

INDUSTRIJA - UKUPNO 107,4 99,3

PREMA GLAVNIM INDUSTRIJSKIM GRUPACIJAMA

Intermedijarni proizvodi 104,0 100,2

Energija 103,5 86,7

Kapitalni proizvodi 137,8 137,1

Trajni proizvodi za široku potrošnju 79,0 85,0

Netrajni proizvodi za široku potrošnju 104,8 95,2

PREMA PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD-a

PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 110,8 100,3

PROIZVODNJA I SNABDIJEVANJE/OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I VODOM

107,8 86,9

Obrazloženje stavki pogledati na strani 6.

3. U Federaciji BiH u 2013. godini ostvaren je izvoz u ukupnom iznosu od 5.548 mil KM ili

5,7% više u odnosu na 2012. godinu, dok je u SAK iznosio 916 mil KM ili 26,7% više u

odnosu na 2012. godinu ili 16,5% od ukupnog izvoza FBiH u 2013. godini.

4. U 2013. godini ostvaren je uvoz u Federaciji BiH u ukupnom iznosu od 9.833 mil KM ili

1,4% manje u odnosu na prethodnu godinu, dok je u SAK iznosio 3.546 mil KM ili 1,1%

više u odnosu na 2012. godinu ili 36,1% od ukupnog uvoza FBiH u 2013. godini.

5. Pokrivenost uvoza izvozom u FBiH u 2013. iznosila je 56,4%, a u SAK 25,8%.

Vanjskotrgovinska razmjena po općinama u kantonu u 2013. godini

Općina

Vrijednost u hilj. KM Učešće u % Pokrivenost

uvoza

izvozom u %

Trgovinski

bilans u

hilj. KM

(deficit) Izvoz Uvoz Izvoz Uvoz

Centar 228 582 356 112 4,12 3,62 64,19 -127 530

Hadžići 52 410 136 675 0,94 1,39 38,35 -84 265

Ilidža 148 034 662 346 2,67 6,74 22,35 -514 312

Ilijaš 120 838 16 482 2,18 0,17 733,15 104 356

N. Grad 79 211 762 708 1,43 7,76 10,39 -683 497

N. Sarajevo 206 423 1 443 332 3,72 14,68 14,30 -1 236 909

Stari Grad 20 947 62 010 0,38 0,63 33,78 -41 063

Trnovo 0 0 0,00 0,00 0,00 0

Vogošća 60 045 106 688 1,08 1,09 56,28 -46 643

Kanton Sarajevo 916 490 3 546 353 16,52 36,07 25,84 -2 629 863

Federacija BiH 5 547 955 9 832 913 100,00 100,00 56,42 -4 284 958

Izvor podataka: Uprava za indirektno oporezivanje BiH, posredovanjem Agencije za statistiku BiH

Page 83: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

83

6. U 2013. godini u FBiH ostvaren je prosječan broj zaposlenih od 435.113 što je u odnosu na

isti period prethodne godine manje za 0,5% ili 2.218.

U SAK broj zaposlenih iznosio je 122.862, što je u odnosu na prethodnu godinu manje za

3.403 ili 2,7%. Broj zaposlenih u SAK učestvuje u ukupnom broju zaposlenih u FBiH sa

28,2%.

Broj zaposlenih i stepen zaposlenosti po općinama u Sarajevskom kantonu u 2013. godini

daju se u slijedećem pregledu:

Stepen zaposlenosti po općinama u kantonu u 2013. godini

Općina Stanovništvo

(prisutno)

Prosječan

broj

zaposlenih ¹

Radno

sposobno

stanovn.

Aktivno

stanovništvo

Stepen zaposlenosti u%

Stanov.²

Radno

sposobno

stan.³

Aktivno

stan.⁴

Centar 68 933 39 706 46 338 47 655 57,6 85,7 83,3

Hadžići 22 777 3 891 15 580 9 561 17,1 25,0 40,7

Ilidža 61 160 17 477 41 267 29 127 28,6 42,4 60,0

Ilijaš 19 590 2 401 12 398 7 889 12,3 19,4 30,4

Novi Grad 125 626 22 223 87 692 42 385 17,7 25,3 52,4

Novo Sarajevo 73 820 23 452 48 845 32 486 31,8 48,0 72,2

Stari Grad 42 031 9 458 28 470 16 017 22,5 33,2 59,0

Trnovo 2 850 328 1 817 868 11,5 18,1 37,8

Vogošća 25 882 3 926 17 563 9 367 15,2 22,4 41,9

Kanton Sarajevo 442 669 122 862 299 970 195 355 27,8 41,0 62,9

Federacija BiH 2 337 200 435 113 1 605 813 827 055 18,6 27,1 52,6

Obrazloženje stavki ¹)

do ⁴) pogledati na strani 8.

7. Registrovan broj nezaposlenih u FBiH sa stanjem na dan 31.12.2013. godine iznosio je

391.942 što je više za 1,8% u odnosu na 2012. godinu. Registrovana nezaposlenost u SAK

u 2013. godini na kraju decembra iznosila je 72.493 lica koja traže zaposlenje, što je manje

za 525 ili 0,7% u odnosu na prethodnu godinu, tako da broj nezaposlenih u ukupnom broju

nezaposlenih u FBiH iznosi 18,5%.

Stepen nezaposlenosti u odnosu na radnu snagu u FBiH u 2013. godini iznosio je 47,4%, a

u SAK 37,1%.

Dajemo pregled nezaposlenih po općinama u SAK u 2013. godini:

Page 84: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

84

Stepen nezaposlenosti po općinama u kantonu u 2013. godini

Općina Broj

nezaposlenih

Prosječan broj

zaposlenih

Aktivno

stanovništvo

Stepen

nezaposlenosti u %

Centar 7 949 39 706 47 655 16,7

Hadžići 5 670 3 891 9 561 59,3

Ilidža 11 650 17 477 29 127 40,0

Ilijaš 5 488 2 401 7 889 69,6

Novi Grad 20 162 22 223 42 385 47,6

Novo Sarajevo 9 034 23 452 32 486 27,8

Stari Grad 6 559 9 458 16 017 41,0

Trnovo 540 328 868 62,2

Vogošća 5 441 3 926 9 367 58,1

Kanton Sarajevo 72 493 122 862 195 355 37,1

Federacija BiH 391 942 435 113 827 055 47,4

Obrazloženje stavki pogledati na strani 8.

8. U 2013. godini u FBiH prosječna mjesečna neto plaća iznosila je 835 KM ili 0,6% više u

odnosu na prethodnu godinu. U SAK prosječna plaća iznosila je 1.029 KM što je više za

1,6% u odnosu na 2012. godinu i što je 123,2% u odnosu na prosjek FBiH.

Plaće u SAK po općinama u 2013. godini dajemo u slijedećoj tabeli:

Prosječna neto plaća u KM u kantonu u 2013. godini

Općina

Prosječna neto

plaća u KM

Učešće FBiH =

100

Centar 1 224 146,6

Hadžići 836 100,1

Ilidža 772 92,5

Ilijaš 689 82,5

Novi Grad 909 108,9

Novo Sarajevo 1 077 129,0

Stari Grad 976 116,9

Trnovo 802 96,0

Vogošća 759 90,9

Kanton Sarajevo 1 029 123,2

Federacija BiH 835 100,00

Obrazloženje stavki pogledati na strani 10.

9. Ukupan broj penzionera FBiH u decembru 2013. godine iznosio je 388.676, što je za 1,8%

više nego u istom periodu prethodne godine.

Prosječna penzija u FBiH u decembru 2013. godine iznosila je 346,5 KM, pri čemu je

najniža isplaćena penzija iznosila 310,73 KM. Najviša penzija u decembru 2013. godine

iznosila je 2.071,50 KM.

Page 85: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

85

Za penzije koje se finansiraju iz proračuna Federacije BiH koeficijent za obračun i isplatu

penzija za decembar 2013. godine iznosio je 1,485.

Za sve ostale penzije koeficijent za obračun i isplatu penzija za decembar 2013. godine

iznosio je 1,73.

U SAK broj penzionera u decembru 2013. godine iznosio je 84.655 što je za 0,8% više ili

21,8% od ukupnog broja penzionera u FBiH.

Prosječne penzije u KM u općinama u kantonu u 2013. godini

Općine

Broj zaposlenih

na 1

penzionera

Ukupna

prosječna

penzija u KM

Prosječna

starosna

penzija u KM

Prosječna

invalidska

penzija u KM

Prosječna

obiteljska

penzija u KM

Centar 2,7 490,88 570,01 375,78 401,42

Hadžići 1,0 363,36 410,18 337,20 325,06

Ilidža 1,7 370,20 422,38 339,73 325,32

Ilijaš 0,7 345,59 404,35 319,89 318,45

Novi Grad 0,9 401,66 457,82 351,48 338,69

Novo Sarajevo 1,5 456,01 525,42 366,58 380,14

Stari Grad 1,1 408,63 476,61 345,59 349,56

Trnovo 0,8 357,32 414,80 331,93 315,54

Vogošća 0,9 366,29 429,30 333,48 327,96

Kanton Sarajevo 1,5 417,39 486,87 352,75 349,72

Federacija BiH 1,3 370,81 427,19 324,99 318,46

Broj penzionera i iznos penzija po općinama u kantonu u 2013. godini

Općine

Vrste mirovine / penzije

Ukupno Starosne Invalidske Obiteljske

Ukupno Ukupno Ukupno

Broj Iznos Broj Iznos Broj Iznos Broj Iznos

Centar 8 134 4 636 443,94 3 003 1 128 464,91 3 330 1 336 715,00 14 467 7 101 623,85

Hadžići 1 641 673 105,06 797 268 751,43 1 462 475 238,79 3 900 1 417 095,28

Ilidža 4 375 1 847 929,57 2 385 810 266,74 3 467 1 127 887,31 10 227 3 786 083,62

Ilijaš 1 095 442 765,64 705 225 525,75 1 703 542 324,21 3 503 1 210 615,60

Novi Grad 11 890 5 443 496,71 5 359 1 883 576,06 6 334 2 145 255,21 23 583 9 472 327,98

N. Sarajevo 8 216 4 316 872,30 3 122 1 144 451,96 3 837 1 458 603,61 15 175 6 919 927,87

Stari Grad 4 195 1 999 388,04 2 325 803 494,83 2 347 820 423,59 8 867 3 623 306,46

Trnovo 150 62 219,35 101 33 524,84 145 45 752,76 396 141 496,95

Vogošća 1 659 712 205,43 1 050 350 152,22 1 828 599 515,13 4 537 1 661 872,78

Kanton Sarajevo 41 355 20 134 426,04 18 847 6 648 208,74 24 453 8 551 715,61 84 655 35 334 350,39

U K U P N O 188 266 72 597 247,96 80 780 25 017 361,99 119 630 37 073 785,10 388 676 134 688 395,05

isplaćene zaostale mirovine 3 516 743,31

Obrazloženje stavki pogledati na strani 11.

isplaćene naknade za tjelesnu onesposobljenost 177.581,35

plaćeni doprinos za zdra. osiguranje na mir. 1 628 825,92

Iznos za isplatu razlike za primatelje minimalne mirovine

skupine 3 po Odluci Vlade Fed. BiH 429 225,30

ukupna sredstva za isplatu 140 437 028,37

Page 86: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

86

10. Prema statističkim podacima ukupan broj poslovnih subjekata u Federaciji BiH na dan

31.12.2013. godine iznosio je 128.728 i viši je za 1,8 % u odnosu na prethodnu godinu. Broj

registrovanih pravnih osoba iznosio je 50.625 u Federaciji BiH, što je više za 2.097 ili 4,3% u

odnosu na 2012. godinu, dok je u SAK broj registrovanih iznosio 14.473, što je u odnosu na

prošlu godinu više za 521 ili 3,7%.

Broj registrovanih pravnih osoba u SAK učestvuje u ukupnom broju registrovanih pravnih

osoba u Federaciji BiH sa 28,6%.

Broj registrovanih fizičkih lica – obrtnika sa stanjem na dan 31.12.2013. godine iznosio je

50.695 u FBiH, što je manje za 553 ili 1,1% u odnosu na prethodnu godinu, dok je u SAK broj

registrovanih obrtnika iznosio 11.950 što je manje za 455 ili 3,7 % u odnosu na 2012. godinu.

Broj registrovanih fizičkih lica-obrtnika u SAK učestvuje u ukupnom broju registrovanih fizičkih

lica - obrtnika u Federaciji BiH sa 23,6%.

Broj registrovanih poslovnih subjekata u SAK po općinama daje se u slijedećem pregledu:

Struktura poslovnih subjekata u kantonu za 2013. godinu

stanje 31. 12. 2013.

Općina Stanovništvo

Broj preduzeća

Broj na

1000

stanovnika Ukupno Pravna

lica

Jedinica u

sastavu

pravnih

lica

Fizička

lica

obrtnici

1 2 3=4+5+6 4 5 6 7=3/2*1000

Centar 68 933 1 133 360 260 513 16,4

Hadžići 22 777 5 178 2 173 1 145 1 860 227,3

Ilidža 61 160 950 284 195 471 15,5

Ilijaš 19 590 7 954 4 293 1 443 2 218 406,0

Novi Grad 125 626 6 409 2 467 1 375 2 567 51,0

Novo Sarajevo 73 820 6 062 2 936 1 194 1 932 82,1

Stari Grad 42 031 3 847 1 429 620 1 798 91,5

Trnovo 2 850 189 43 32 114 66,3

Vogošća 25 882 1 276 488 311 477 49,3

Kanton Sarajevo 442 669 32 998 14 473 6 575 11 950 74,5

FBiH 2 337 200 128 728 50 625 27 408 50 695 55,1

Izvor podataka: FZS.

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 87: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

87

Osnovni indikatori razvoja FBiH i kantona

Elementi

FBiH Sarajevski Učešće kantona u

FBiH

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013

Površina u km2 26 111 26 111 26 109 1 277 1 277 1 277 4,9 4,9 4,9

Stanovništvo - hilj. (procjena sred. god.)

- Stalno 2 866 2 867 2 865

- Prisutno 2 338 2 338 2 337 439 441 443 18,8 18,9 19,0

Gustina naseljenosti 89,5 89,5 89,5 343,6 345,2 346,7 383,9 385,5 387,4

Prosječan br. zaposlenih

440 747 437 331 435 113 126 068 126 265 122 862 28,6 28,9 28,2

Broj nezaposlenih 371 090 384 852 391 942 68 842 73 018 72 493 18,6 19,0 18,5

Radna snaga - broj 811 837 822 183 827 055 194 910 199 283 195 355 24,0 24,2 23,6

Poreski prihodi u milionima KM

262 96 36,6

Investicije u mil KM 2 870 2 885 2 990 1 128 871 903 39,3 30,2 30,2

Stepen investiranja u % 17,4 17,4 17,8 19,5 14,7 14,9 112,3 84,3 83,5

Stepen zaposlenosti u %

- Stalno stanovništvo 15,4 15,3 15,2

- Prisutno stanovništvo 18,9 18,7 18,6 28,7 28,6 27,8 151,9 152,9 149,5

Stepen nezaposlenostI u %

45,7 46,8 47,4 35,3 36,6 37,1 77,2 78,2 78,3

Poreski prihodi po stanovniku u KM

- Stalno stanovništvo

- Prisutno stanovništvo 112 216 192,9

Izvoz robe - u mil. KM 5 420 5 249 5 548 786 723 916 14,5 13,8 16,5

Uvoz robe - u mil. KM 10 170 9 972 9 833 3 545 3 508 3 546 34,9 35,2 36,1

Stepen pokrivenosti uvoza izvozom u %

53,3 52,6 56,4 22,1 20,6 25,8 41,5 39,2 45,7

Fizički obim industrije (indeksi)

102,5 95,6 107,4 94,8 93,5 99,3 23,5 23,3 22,4

Prosječna plaća u KM 819 830 835 1 001 1 013 1 029 122,2 122,0 123,2

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 88: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

88

KANTON 10 U 2007. GODINI

Osnovni podaciOsnovni podaci

54Investicije u mil. KM:

118Izvoz u mil. KM:

195Uvoz u mil KM:

4.116GDP per capita u KM:

338GDP u mil. KM:

601Neto plaća u KM:

16,6Gustina naseljenosti:

-243Prirodni priraštaj:

82.069Stanovništvo:

268Naseljena mjesta:

6Općine:

4.934,1Površina u km2:

VELIKA KLADUŠA

CAZIN

BUŽIM

BIHAÆ

BOSANSKA KRUPA

BOSANSKI PETROVAC

SANSKI MOST

NOVI GRAD

KRUPA NA

UNI

SRPSKI SANSKI

MO

ST

PRIJEDOR

KOZARSKA DUBICA

GRADIŠKA

LAKTAŠIPRNJAVOR

BANJA LUKAČELINAC

KOTOR VAROŠ

SRBAC

DERVENTA

SRPSKI BROD

MODRI AČ

ODŽAK

VUKOSAVLJE

DOMALJEVAC-ŠAMAC

ORAŠJE

DOBOJ

TEŠANJ PETROVO

USORA

KLJUČ

DRVAR

BOSANSKO

GRAHOVO

GLAMOČ

LIVNO

TOMISLAVGRAD

POSUŠJE

ŠIROKI BRIJEG

GRUDE

LJUBUŠKI

ČITLUK

ČAPLJINASTOLAC

NEUM

RAV

NO

KUPRES

BUGOJNO

GORNJI VAKUF

FOJNICA

NOVI

TRAVNIK

TRAVNIKZENICA

JABLANICAKONJIC

PROZOR

KREŠEVO

HADŽI IĆ

VISOKO

KIS

ELJA

K

KAKANJ VAREŠ

ILIJAŠ

ŽEP EČ

ZAVIDOVI IĆ

MAGLAJ

VITEZOLOVO

KLADANJ

LUKAVAC

TUZLA

ŽIVINICE

BANOVI IĆ

Č

ĆELISREBRENIK

GRAANICA

Č

DONJI VUKUF

JAJCE

DO

BR

ET

II

Ć

TRNOVO

ILIDŽA

1 2

34

5

PALE

SOKOLAC

HAN PIJESAK

MILI IĆ

VLASENICA

ŠEKOVI IĆ

OSMACI

ZV

OR

NIK

BRATUNAC

KALESIJA

SAPNA

TEO AKČ

UGLJEVIKLOPARE

BIJELJINADOBOJISTOK

DOBOJJUG

GRADAAC

Č

PELAGI EVOČ

ŠAMACSR. ORAŠJE

MOSTAR SJEVER

MOSTAR

ZAPAD

MOSTAR

JUG

MOSTARJUGOZAPAD

MOSTARJUGOISTOK

MOSTAR STARI GRADMOSTAR CENTRALNA ZONA

FO AČGORAŽDE

ROGATICA

SREBRENICA

VIŠEGRAD

RUDO

Č ČAJNI E

SR.

GORAŽDE

SRBINJE

KALINOVIK

GACKONEVESINJE

BERKOVI IĆ

BILE AĆ

LJUBINJE

TREBINJE

TESLIÆ

KNEŽEVO

JEZERO

MRKONJIÆ

GRAD

ŠIPOVO

SR.

KUPRES

RIBNIKPETROVAC

SR.DRVAR

DISTRIKT BR KOČ

SR.MOSTAR

ŽEPA

1

10

8

7

9 5

6

4

3

2

PALE

2

DRVAR

BOSANSKO

GRAHOVO

LIVNO

TOMISLAVGRAD

KUPRES

Državna granica

Međuentitetska granica

Međukantonalna granica

Legenda:

KANTON 10

2013. godina

Osnovni podaci

Površina u km2: 4.934,1

Općine: 6

Naseljena mjesta: 270

Stanovništvo: 78.849

Prirodni priraštaj: -411

Gustina naseljenosti: 16,0

Neto plaća u KM: 838

Poreski prihodi u mil. KM: 6

Poreski prihodi P/C u KM 76

Uvoz u mil. KM 163

Izvoz u mil. KM 81

Investicije u mil. KM 39

Page 89: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

89

MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI U 2013. GODINI

1. Prema podacima Porezne uprave FBiH, u 2013. godini u Federaciji BiH, ukupni poreski prihodi

svih kantona (porezi građana i porez na dohodak) iznose 261.651 hilj. KM, dok poreski prihodi

po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u FBiH iznose 112 KM.

U Kantonu 10 ostvareni su poreski prihodi u iznosu od 6 mil. KM što u odnosu na prihode

Federacije BiH iznosi 2,3%.

Poreski prihodi po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) iznose 76 KM što u odnosu na

prihode po glavi stanovnika Federacije BiH iznosi 67,7%.

Dajemo pregled poreskih prihoda po općinama u kantonu kako slijedi:

Poreski prihodi u kantonu u 2013. godini

Općina Stanovništvo

(prisutno) Prihodi

hilj u KM

Prihodi/PC u KM (po

glavi stan)

Prihodi/PC u KM (po glavi

stan.) FBiH = 100

Bosansko Grahovo 2.024 92 45 40,6

Drvar 10.710 528 49 44,0

Glamoč 4.489 211 47 42,0

Kupres 3.312 366 111 98,7

Livno 31.659 3.190 101 90,0

Tomislavgrad 26.655 1.585 59 53,1

Kanton 10 78.849 5.972 76 67,7

FBiH 2.337.200 261.651 112 100,0

Obrazloženje stavki pogledati na strani 5.

2. U 2013. godini u FBiH ostvaren je rast fizičkog obima industrijske proizvodnje po stopi od

7,4%. Učešće fizičkog obima industrijske proizvodnje u Kantonu 10 u industrijskoj proizvodnji

Federacije iznosilo je 1,9%, dok je u ovom kantonu ostvaren pad fizičkog obima industrjske

proizvodnje po stopi od 20,6% u 2013. godini.

Indeksi industrijske proizvodnja prema područjima i oblastima KD-a u 2013. godini

2013/2012

Federacija BiH Kanton 10

INDUSTRIJA - UKUPNO 107,4 79,4

PREMA GLAVNIM INDUSTRIJSKIM GRUPACIJAMA

Intermedijarni proizvodi 104,0 79,5

Energija 103,5 38,1

Netrajni proizvodi za široku potrošnju 104,8 85,5

PREMA PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD-a

VAĐENJE RUDA I KAMENA 90,9 23,6

PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 110,8 80,5

Obrazloženje stavki pogledati na strani 6.

Page 90: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

90

3. U Federaciji BiH u 2013. godini ostvaren je izvoz u ukupnom iznosu od 5.548 mil KM ili

5,7% više u odnosu na 2012. godinu, dok je u K10 iznosio 81 mil KM ili 28,3% manje u

odnosu na 2012. godinu ili 1,5% od ukupnog izvoza FBiH u 2013. godini.

4. U 2013. godini ostvaren je uvoz u Federaciji BiH u ukupnom iznosu od 9.833 mil KM ili

1,4% manje u odnosu na prethodnu godinu, dok je u K10 iznosio 163 mil KM ili 12,4%

manje u odnosu na 2012. godinu ili 1,6% od ukupnog uvoza FBiH u 2013. godini.

5. Pokrivenost uvoza izvozom u FBiH u 2013. iznosila je 56,4%, a u K10 49,4%.

Vanjskotrgovinska razmjena po općinama u kantonu u 2013. godini

Općina

Vrijednost u hilj. KM Učešće u % Pokrivenost

uvoza

izvozom u %

Trgovinski

bilans u

hilj. KM

(deficit) Izvoz Uvoz Izvoz Uvoz

Bosansko Grahovo 1 734 840 0,03 0,01 206,43 894

Drvar 11 991 703 0,22 0,01 1705,69 11 288

Glamoč 4 859 192 0,09 0,00 2530,73 4 667

Kupres 3 846 3 978 0,07 0,04 96,68 -132

Livno 8 974 12 757 0,16 0,13 70,35 -3 783

Tomislavgrad 49 262 144 972 0,89 1,47 33,98 -95 710

Kanton 10 80 666 163 442 1,45 1,66 49,35 -82 776

Federacija BiH 5 547 955 9 832 913 100,00 100,00 56,42 -4 284 958

Izvor podataka: Uprava za indirektno oporezivanje BiH, posredovanjem Agencije za statistiku BiH

6. U 2013. godini u FBiH ostvaren je prosječan broj zaposlenih od 435.113 što je u odnosu na

isti period prethodne godine manje za 0,5% ili 2.218.

U K10 broj zaposlenih iznosio je 9.360, što je u odnosu na prethodnu godinu manje za 209

ili 2,2%. Broj zaposlenih u K10 učestvuje u ukupnom broju zaposlenih u FBiH sa 2,2%.

Broj zaposlenih i stepen zaposlenosti po općinama u Kantonu 10 u 2013. godini daju se u

slijedećem pregledu:

Page 91: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

91

Stepen zaposlenosti po općinama u kantonu u 2013. godini

Općina Stanovništvo

(prisutno)

Prosječan

broj

zaposlenih ¹

Radno

sposobno

stanovn.

Aktivno

stanovništvo

Stepen zaposlenosti u%

Stanov.²

Radno

sposobno

stan.³

Aktivno

stan.⁴

Bosansko Grahovo 2 024 349 1 074 644 17,2 32,5 54,2

Drvar 10 710 851 6 508 2 182 7,9 13,1 39,0

Glamoč 4 489 507 2 631 1 098 11,3 19,3 46,2

Kupres 3 312 800 1 987 1 217 24,2 40,3 65,7

Livno 31 659 4 189 21 156 8 273 13,2 19,8 50,6

Tomislavgrad 26 655 2 664 17 851 5 438 10,0 14,9 49,0

Kanton 10 78 849 9 360 51 207 18 852 11,9 18,3 49,6

Federacija BiH 2 337 200 435 113 1 605 813 827 055 18,6 27,1 52,6

Obrazloženje stavki ¹)

do ⁴) pogledati na strani 8.

7. Registrovan broj nezaposlenih u FBiH sa stanjem na dan 31.12.2013. godine iznosio je

391.942 što je više za 1,8% u odnosu na 2012. godinu. Registrovana nezaposlenost u K10

u 2013. godini na kraju decembra iznosila je 9.360 lica koja traže zaposlenje, što je više za

592 ili 6,6% u odnosu na prethodnu godinu, tako da broj nezaposlenih u ukupnom broju

nezaposlenih u FBiH iznosi 2,4%.

Stepen nezaposlenosti u odnosu na radnu snagu u FBiH u 2013. godini iznosio je 47,4%, a

u K10 50,4%.

Dajemo pregled nezaposlenih po općinama u K10 u 2013. godini:

Stepen nezaposlenosti po općinama u kantonu u 2013. godini

Općina Broj

nezaposlenih

Prosječan broj

zaposlenih

Aktivno

stanovništvo

Stepen

nezaposlenosti u %

Bosansko Grahovo 295 349 644 45,8

Drvar 1 331 851 2 182 61,0

Glamoč 591 507 1 098 53,8

Kupres 417 800 1 217 34,3

Livno 4 084 4 189 8 273 49,4

Tomislavgrad 2 774 2 664 5 438 51,0

Kanton 10 9 492 9 360 18 852 50,4

Federacija BiH 391 942 435 113 827 055 47,4

Obrazloženje stavki pogledati na strani 8.

8. U 2013. godini u FBiH prosječna mjesečna neto plaća iznosila je 835 KM ili 0,6% više u

odnosu na prethodnu godinu. U K10 prosječna plaća iznosila je 838 KM što je više za 2,9%

u odnosu na 2012. godinu i što je 100,4% u odnosu na prosjek FBiH.

Page 92: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

92

Plaće u K10 po općinama u 2013. godini dajemo u slijedećoj tabeli:

Prosječna neto plaća u KM po kantonima u 2013. godini

Općina

Prosječna neto plaća

u KM

Učešće FBiH =

100

Bosansko Grahovo 977 117,0

Drvar 744 89,1

Glamoč 855 102,4

Kupres 860 103,0

Livno 880 105,4

Tomislavgrad 767 91,9

Kanton 10 838 100,4

Federacija BiH 835 100,0

Obrazloženje stavki pogledati na strani 10.

9. Ukupan broj penzionera FBiH u decembru 2013. godine iznosio je 388.676, što je za 1,8%

više nego u istom periodu prethodne godine.

Prosječna penzija u FBiH u decembru 2013. godine iznosila je 346,53 KM, pri čemu je

najniža isplaćena penzija iznosila 310,73 KM. Najviša penzija u decembru 2013. godine

iznosila je 2.071,50 KM.

Za penzije koje se finansiraju iz proračuna Federacije BiH koeficijent za obračun i isplatu

penzija za decembar 2013. godine iznosio je 1,485.

Za sve ostale penzije koeficijent za obračun i isplatu penzija za decembar 2013. godine

iznosio je 1,73.

U K10 broj penzionera u decembru 2013. godine iznosio je 6.175 što je više za 0,9 % ili

1,6% od ukupnog broja penzionera u FBiH.

Prosječne penzije u KM u općinama u kantonu u 2013. godini

Općine

Broj

zaposlenih

na 1

penzionera

Ukupna

prosječna

penzija u KM

Prosječna

starosna

penzija u KM

Prosječna

invalidska

penzija u KM

Prosječna

obiteljska

penzija u KM

Bos. Grahovo 6,3 209,53 204,12 201,48 224,70

Drvar 4,6 233,35 244,62 191,28 235,98

Glamoč 2,2 292,02 298,27 271,60 291,48

Kupres 2,5 359,08 442,35 263,81 295,30

Livno 1,2 325,87 373,38 293,20 261,06

Tomislavgrad 1,3 302,61 369,55 273,04 234,56

Kanton 10 1,5 315,02 367,22 280,05 253,76

Federacija

BiH 1,3 370,81 427,19 324,99 318,46

Page 93: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

93

Broj penzionera i iznos penzija po općinama u kantonu u 2013. godini

Općine

Vrste mirovine / penzije

Ukupno Starosne Invalidske Obiteljske

Ukupno Ukupno Ukupno

Broj Iznos Broj Iznos Broj Iznos Broj Iznos

B. Grahovo 27 5 511,30 12 2 417,75 16 3 595,19 55 11 524,24

Drvar 99 24 216,98 30 5 738,40 56 13 214,66 185 43 170,04

Glamoč 115 34 300,79 33 8 962,78 81 23 610,13 229 66 873,70

Kupres 151 66 794,94 59 15 564,90 109 32 187,68 319 114 547,52

Livno 1 794 669 845,31 576 168 881,46 1 025 267 587,53 3 395 1 106 314,30

Tomislavgrad 893 330 008,86 390 106 485,61 709 166 306,26 1 992 602 800,73

Kanton 10 3 079 1 130 678,18 1 100 308 050,90 1 996 506 501,45 6 175 1 945 230,53

U K U P N O 188 266 72 597 247,96 80 780 25 017 361,99 119 630 37 073 785,10 388 676 134 688 395,05

isplaćene zaostale mirovine 3 516 743,31

Obrazloženje stavki pogledati na strani 11. isplaćene naknade za tjelesnu onesposobljenost 177.581,35

plaćeni doprinos za zdra. osiguranje na mir. 1 628 825,92

Iznos za isplatu razlike za primatelje minimalne

mirovine skupine 3 po Odluci Vlade Fed. BiH 429 225,30

ukupna sredstva za isplatu 140 437 028,37

10. Prema statističkim podacima ukupan broj poslovnih subjekata u Federaciji BiH na dan

31.12.2013. godine iznosio je 128.728 i viši je za 1,8 % u odnosu na prethodnu godinu.

Broj registrovanih pravnih osoba iznosio je 50.625 u Federaciji BiH, što je više za 2.097 ili

4,3% u odnosu na 2012. godinu, dok je u K10 broj registrovanih iznosio 1.927, što je u

odnosu na prošlu godinu više za 39 ili 2,1%.

Broj registrovanih pravnih osoba u K10 učestvuje u ukupnom broju registrovanih pravnih

osoba u Federaciji BiH sa 3,8%.

Broj registrovanih fizičkih lica – obrtnika sa stanjem na dan 31.12.2013. godine iznosio je

50.695 u FBiH, što je manje za 553 ili 1,1% u odnosu na prethodnu godinu, dok je u K10

broj registrovanih obrtnika iznosio 1.964 što je manje za 27 ili 1,4 % u odnosu na 2012.

godinu.

Broj registrovanih fizičkih lica - obrtnika u K10 učestvuje u ukupnom broju registrovanih

fizičkih lica-obrtnika u Federaciji BiH sa 3,9%.

Broj registrovanih poslovnih subjekata u K10 po općinama daje se u slijedećem pregledu:

Page 94: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

94

Struktura poslovnih subjekata u kantonu za 2013. godinu

stanje 31. 12. 2013.

Općina Stanovništvo

Broj Broj na

1000

stanovnika Ukupno Pravna

lica

Jedinica u

sastavu

pravnih lica

Fizička lica

obrtnici

1 2 3=4+5+6 4 5 6 7=3/2*1000

Bosansko Grahovo 2 024 226 73 35 118 111,7

Drvar 10 710 665 153 69 443 62,1

Glamoč 4 489 348 145 51 152 77,5

Kupres 3 312 349 155 72 122 105,4

Livno 31 659 1 713 753 404 556 54,1

Tomislavgrad 26 655 1 488 648 267 573 55,8

Kanton 10 78 849 4 789 1 927 898 1 964 60,7

FBiH 2 337 200 128 728 50 625 27 408 50 695 55,1

Izvor podataka: FZS

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 95: MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA ZA 2013. …pokazatelji+po+kantonima... · Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosio je 56,4 % i veći je za 7,2% u odnosu

95

Osnovni indikatori razvoja FBiH i kantona

Elementi

FBiH Kanton 10 Učešće kantona u

FBiH

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013

Površina u km2 26 111 26 111 26 109 4 934 4 934 4 934 18,9 18,9 18,9

Stanovništvo - hilj. (procjena sred. god.)

- Stalno 2 866 2 867 2 865

- Prisutno 2 338 2 338 2 337 80 79 79 3,4 3,4 3,4

Gustina naseljenosti 89,5 89,5 89,5 16,2 16,1 16,0 18,1 18,0 17,9

Prosječan br. zaposlenih 440 747 437 331 435 113 9 658 9 569 9 360 2,2 2,2 2,2

Broj nezaposlenih 371 090 384 852 391 942 8 803 8 900 9 492 2,4 2,3 2,4

Radna snaga - broj 811 837 822 183 827 055 18

401 18 469 18 852 2,3 2,2

2,3

Poreski prihodi u milionima KM

262 6 2,3

Investicije u mil KM 2 870 2 885 2 990 43 38 39 1,5 1,3 1,3

Stepen investiranja u % 17,4 17,4 17,8 10,9 9,2 9,3 62,4 52,7 52,2

Stepen zaposlenosti u %

- Stalno stanovništvo 15,4 15,3 15,2

- Prisutno stanovništvo 18,9 18,7 18,6 12,1 12,1 11,9 64,0 64,7 64,0

Stepen nezaposlenostI u %

45,7 46,8 47,4 47,7

48,2 50,4 104,4 103,0 106,3

Poreski prihodi po stanovniku u KM

- Stalno stanovništvo

- Prisutno stanovništvo 112 76 67,8

Izvoz robe - u mil. KM 5 420 5 249 5 548 116 113 81 2,1 2,2 1,5

Uvoz robe - u mil. KM 10 170 9 972 9 833 195 186 163 1,9 1,9 1,7

Stepen pokrivenosti uvoza izvozom u %

53,3 52,6 56,4 59,5 61,0 49,4 111,6 115,9 87,5

Fizički obim industrije (indeksi)

102,5 95,6 107,4 94,4 72,7 79,4 2,6 2,5 1,9

Prosječna plaća u KM 819 830 835 802 814 838 97,9 98,1 100,4

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja