100
 Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Federalni zavod za programiranje razvoja  Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014  Maj 2015. godine

Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

Embed Size (px)

Citation preview

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 1/100

 

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine

Federalni zavod za programiranje razvoja 

Makroekonomski pokazateljipo kantonima FBiH

 

2014 

Maj 2015. godine

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 2/100

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

SADRŽAJ

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE .................................................................. 4 

UNSKO-SANSKI KANTON ...................................................................................... 21 

POSAVSKI KANTON................................................................................................ 29 

TUZLANSKI KANTON .............................................................................................. 36 

ZENIČKO - DOBOJSKI KANTON ............................................................................ 45 

BOSANSKO - PODRINJSKI KANTON .................................................................... 54 

SREDNJOBOSANSKI KANTON .............................................................................. 61 

HERCEGOVAČKO – NERETVANSKI KANTON ..................................................... 70 

ZAPADNO – HERCEGOVAČKI KANTON ............................................................... 78 

SARAJEVSKI KANTON ........................................................................................... 85 

KANTON 10 .............................................................................................................. 93 

2

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 3/100

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

VELIKAKLADUŠA

CAZIN

BUŽIM

BIHAC

BOSANSKAKRUPA

BOSANSKI PE TROVAC

SANSKI MOST

 NOVI GRAD

KRUPA NA

 UNI

S AN  S K I   M  O S T   (  R S  ) 

PRIJEDOR 

KOZARSKA DUBICA

  K   O  S  T

 A  J  N  I

 C A

GRADIŠKA

LAKTAŠIPRNJAVOR 

BANJA LUKA  ČELINAC

K OTOR  VAR OŠ

SRBAC

DERVENTA

BROD (RS)

MO DR I AČ

ODŽAK 

VUKOSAVLJE

DOMALJEVAC-ŠAMAC

ORAŠJE

DOBOJ

TEŠANJ PETROVO

USORA

KLJUČ

DRVAR 

BOSANSKO GRAHOVO

GLAMOČ

LIVNO

TOMISLAVGRAD

POSUŠJE

ŠIROKIBRIJEG

GRUDE

LJUBUŠKIČITLUK 

ČAPLJINASTOLAC

 NEUM

R  A  V   N   O  

KUPRES

BUGOJNO

GORNJI VAKUF

FOJNICA

 NOVITRAVNIK 

TRAVNIK  ZENICA

JABLANICAKONJIC

PROZOR 

KREŠEVO

HA DŽI IĆ

B US OVA AČ

VISOKOK   I   S   E   L  

J   A  K   

KAKANJ VAREŠ

ILIJAŠBREZA

ŽE P EČ

ZAVIDOVI IĆ

MAGLAJ

VITEZOLOVO

KLADANJ

LUKAVAC

TUZLA

ŽIVINICEB ANOVI IĆ

   Č

  Ć   E   L

   ISREBRENIK 

G  R  A 

A N   I  C  A 

Č   

DONJIVUKUF

JAJCE

D   O   B   R   E    T    I    I    

Ć      

TRNOVO

I   L  I   D  Ž   A  

1 2

34

5

PALE (RS)ILIDŽA (RS) NOVO SARAJE VO (RS)

STARI GRAD (RS)

SOKOLAC

HAN PIJESAK 

M IL I IĆ

 V LA S E N

 I CA

Š EK OV I IĆ

OSMACI

Z     V     O     R     N     I     K     

BRATUNAC

KALESIJA

SAPNA

T EO A K  Č

U G L J  E V I K LOPARE

BIJELJINADOBOJISTOK 

DOBOJJUG

 G  R A  D

A  A C Č

PE LAGI E VOČ

ŠAMACORAŠJE (RS)

GRADMOSTAR 

FO AČGORAŽDE

ROGATICA

SREBRENICA

VIŠEGRAD

RUDO

Č ČAJNI E

GORAŽDE (RS)

FOCA (RS)

KALINOVIK 

GACKO NEVESINJ E

B ER KOVI IĆ

B IL E AĆ

LJUBINJE

TREBINJE

TESLIC

KNEŽEVO

J    E    Z    E    R   O   

MRKONJIÆGRAD

ŠIPOVO

KUPRES (RS)

RIBNIK PETROVAC

DRVAR (RS)

DISTRIKT BR KOČ

MOSTAR (RS)

ŽEPA

1

10

8

79 5

64

3

2

PALE

2

SARAJEVSKE OP INEĆ

1-NOVI GRAD2-NOVO SARAJEVO3-VOGOŠ A4-CENTAR 5-STARI GRAD

Ć

KANTONI U FEDERACIJI BIH

1. UNSKO-S ANSKI

2. POSAVSKI

3. TUZLANSKI

4. ZENI KO-DOBOJSKI

5. BOSANS KO-PODRINJSKI

6. SREDNJEBOSANSKI

7. HERCEGOVA KO-NERETVANSKI

8. ZAPADNO-HERCEGOVA KI

9. KANTON SA RAJEVO

10. HERCEG BOSANSKI

Č

Č

Č

 

KARTA BIH SA KANTONIMA I OPĆINAMA 

KANTON 10

3

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 4/100

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

4

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

2014. godinaOsnovni podaci

Površina u km2: 26.109,7

Kantoni: 10

Općine:  79Naseljena mjesta: 3.336

Stanovništvo: 2.336.722

Prirodni priraštaj: -184

Gustina naseljenosti: 89,5

Neto plaća u KM:  833

GDP u mil. KM: 17.160

GDP per capita u KM 7.344

Izvoz u mil. KM 5.779

Uvoz u mil. KM 10.354

Investicije u mil. KM 3.315

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 5/100

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

OSNOVNI EKONOMSKI INDIKATORI FEDERACIJE BIH

Pregled odabranih makroekonomskih pokazatelja po godinama

2010 2011 2012 2013 2014

Stanovništ vo (prisutno) u hilj. (procj. sred. god.) 2.338 2.338 2.338 2.337 2.337

GDP u mi l. KM 15.992 16.489 16.554 16.914 17.160

GDP po stanovniku u KM 5.581 5.753 5.775 5.903 7.344

Industrijska proizvodnja - indeks 104,2 102,5 95,6 107,4 100,1

Izvoz robe - u mil . KM 4.732 5.420 5.249 5.548 5.779

Uvoz robe - u mil . KM 8.898 10.171 9.972 9.833 10.354

Pokrivenosti uvoza izvozom u % 53,2 53,3 52,6 56,4 55,8

Trgovinski b ilans u mil . KM (deficit) -4.166 -4.750 -4.724 -4.285 -4.575

Zaposlenost - prosjek 438.949 440.747 437.331 435.113 443.587

Radno sposobno stanovništvo (15-64) 1.586.708 1.590.071 1.606.574 1.605.813 1.611.718

Radna snaga - broj 803.878 811.837 822.183 827.055 835.852

Stepen zaposlenosti u % 27,7 27,7 27,2 27,1 27,5

Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9

Nezaposlenost – bro j sa stanjem 31.12. 364.929 371.090 384.852 391.942 392.265

Stepen nezaposlenosti u % 45,4 45,7 46,8 47,4 46,9

Plata - prosječna u KM  804 819 830 835 833

Penzija - prosječna u KM  339 352 350 347 365

Broj penzionera 368.794 376.180 381.704 388.676 394.900

Broj poslovn ih subjekata 97.856 99.163 100.460 101.320 101.475

Indeks potrošačkih cijena - CPI 101,8 103,6 102,1 99,8 99,3

Ostvarene investicije u nova stalna sredstva u mil. KM 2.777 2.870 2.885 3.081 3.315

Stepen investiranja 17,4 17,4 17,4 18,2 19,3

5

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 6/100

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBIH U 2014. GODINI

Nakon laganog izlaska iz globalne ekonomske krize koja je posljednjih godinauzrokovala pad ekonomskih aktivnosti u FBiH, na osnovu prikupljenih statističkihpodataka može se reći da su kretanja u bh ekonomiji početkom 2014. godine imalatrend rasta. Međutim, nezapamćene majske padavine rezultirale su najgorimpoplavama u regionu u posljednjih 100 godina. U Bosni i Hercegovini, u poplavama jepoginulo više od 20 ljudi, 90.000 je i dalje raseljenih, a štete u cijeloj regiji se procjenjujuu milijardama dolara. Prema procjenama Svjetske banke, poplave u BiH su koštale oko15% ukupnog GDP-a. Pozitivan rast ekonomije nije nastavljen nakon majskih poplava,ali se u pojedinim sektorima u posljednjem kvartalu 2014. godine bilježio blagi porast.

Sveukupno gledano, raspoloživi pokazatelji ukazuju na blagi rast ekonomskih aktivnostiu 2014. godini no, politička situacija, i u velikoj mjeri odsustvo strukturnih reformi i daljesprečava brži ekonomski rast FBiH privrede.

Prema izračunu indeksa razvijenosti FZZPR-a u 2014. godini na 1. mjestu po rangurazvijenosti i dalje je Kanton Sarajevo dok je posljednje 10. mjesto i dalje zadržaoPosavski kanton.

6

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 7/100

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

1. Bruto domaći proizvod – GDP

Prema procjeni Federalnog zavoda za programiranje razvoja, u 2014. godini u Federaciji BiH,GDP iznosi 17.160 mil. KM, što je u odnosu na prethodnu godinu više za 1,5 % (GDP u 2013.godini iznosio je 16.914 mil. KM), dok GDP-a po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) uFBiH iznosi 7.344 KM i veći je za 1,5 % u odnosu na prethodnu godinu.

Najveći GDP je procjenjen i dalje u Kantonu Sarajevo u iznosu od 6.208 mil. KM, dok jenajmanji u Posavskom kantonu u iznosu od 223 mil. KM.

Najveći GDP/PC  (per capita) procjenjuje se u Kantonu Sarajevo u iznosu od 13.955 KM, anajmanji u Unsko - sanskom kantonu u iznosu od 4.419 KM.

Najveće učešće GDP-a u ukupnom GDP-u FBiH u 2014. godini ima Sarajevski kanton sa

36,2%, a najmanje Posavski i Bosansko podrinjski sa 1,3%.

Procjenjeni bruto domaći proizvod (FBiH) i GDP po glavi stanovnika po kantonima dati su usli jedećem pregledu:

Bruto domaći proizvod (GDP) po kantonima u 2014. godini

KantonStanovništvo

(prisutno)GDP u hil j.

KM

GDP/PC uKM (po

glavi stan.)

GDP/PC u KM(po glavi stan.)

FBiH = 100

Unsko - sanski 287.361 1.269.827 4.419 60,2

Posavski 38.669 223.077 5.769 78,6

Tuzlanski 499.144 2.676.929 5.363 73,0

Zeničko - dobojski 397.813 2.436.695 6.125 83,4

Bosansko - podrinjski 32.390 226.509 6.993 95,2

Srednjobosanski 252.573 1.304.147 5.163 70,3

Hercegovačko - neretvanski 224.029 1.888.180 8.428 114,8

Zapadno - hercegovački  81.527 497.634 6.104 83,1

Kanton Sarajevo 444.851 6.207.821 13.955 190,0

Kanton 10 78.365 428.995 5.474 74,5

Federaci ja BiH 2.336.722 17.159.815 7.344 100,0

Izvor: za stanovništvo FZS Saopćenje broj 14.2.1. od 29.08.2014. godine Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja, Federalni zavod za statistiku ne radi obračun GDP pokantonima i općinama. 

1 Procjenu za 2014. godinu u FBiH, kantonima i općinama izvršio je Federalni zavod za programiranje razvoja prema slijedećojformuli: broj zaposlenih u općini x prosječna plaća u općini 

broj zaposlenih u FBiH x prosječna plaća u FBiH  x GDP FBiHOvim se dobiva približna procjena GDP-a kantona i općina, jer nisu uzete u obzir sve komponente koje utiču na izračun stvarnogGDP-a. 

7

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 8/100

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

2. Industrijska proizvodnja

Prema statističkim podacima u 2014. godini došlo je do neznatnog povećanja obima industrijskeproizvodnje tako da je zabilježen blagi rast ukupne industrijske proizvodnje u procentu od 0,1%.

Struktura industrijske proizvodnje u 2014. godini se nije značajnije promijenila u odnosu naprethodnu godinu tako da i dalje najveće učešće ima prerađivačka industrija (63,1%),proizvodnja električne energije (23,2%) i rudarstvo (13,7%).

Ukupnom rastu industrijske proizvodnje najviše doprinosi rast ostvaren u prerađivačkoj industrijiza 3,7%.

Najveći pad industrijske proizvodnje ostvaren je u oblasti proizvodnje i snabdijevanju/opskrbielektričnom energijom i plinom za 10,1%. 

Gledano po kantonima najveće učešće u fizičkom obimu industrijske proizvodnje u FBiH ima idalje Tuzlanski kanton sa 32,0 % a najmanje Posavski kanton sa 1,0%. Najveći doprinos rastuukupne industrijske proizvodnje FBiH daje Bosansko-podrinjski (17,0%), Zapadno-hercegovački(9,5%), Posavski (7,5%) i Tuzlanski kanton (4,2%).

Učešće fizičkog obima industrijske proizvodnje po kantonima u industrijskoj proizvodnjiFederacije, i rast fizičkog obima industrijske proizvodnje  FBiH u 2014. godini daju se uslijedećem pregledu:

Industrijska proizvodnja po kantonima

KantonStruktura u % 2013

2012201420132013 2014

Unsko - sanski 3,3 3,4 118,7 103,4

Posavski 0,9 1,0 67,7 107,5

Tuzlanski 30,5 32,0 102,7 104,2

Zeničko - dobojski 19,7 19,0 102,0 95,9

Bosansko - podrinjski 1,0 1,2 127,0 117,0Srednjobosanski 7,5 7,9 123,3 104,9

Hercegovačko - neretvanski 10,8 9,0 115,7 82,5

Zapadno - hercegovački  2,0 2,2 85,8 109,5

Kanton Sarajevo 22,4 22,4 99,3 99,2

Kanton 10 1,9 1,8 79,4 95,7

Federaci ja BiH 100,0 100,0 107,4 100,1

Izvor: FZSObrada FZZPR: Izračun učešća kantona urađen je preko ponder maseindeksa rasta 2014/2013

 

8

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 9/100

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

3. Izvoz

U 2014. godini u Federaciji BiH ostvaren je izvoz u ukupnom iznosu od 5.779 mil. KM što je za4,2% više u odnosu na izvoz u 2013. godini. Najveće  učešće u izvozu Federacije BiH imaZeničko – dobojski kanton sa 28,9%, dok najmanje učešće ima Kanton 10 sa svega 1,4%. 

Povećanje izvoza je zabilježeno u svim kantonima FBiH, najviše u Zapadno-hercegovačkom za33,7% u odnosu na prethodnu godinu, osim u Hercegovačko-neretvanskom gdje je ostvarenoznačajno smanjenje izvoza u odnosu na prethodnu godinu za 16,8%, kao i u Kantonu 10 za1,7%.

4. Uvoz

U 2014. godini u Federaciji BiH ostvaren je uvoz u ukupnom iznosu od 10.354 mil. KM ili 5,3%više u odnosu na 2013. godinu. Najveće učešće u uvozu Federacije BiH i dalje ima Sarajevskikanton sa 35,7% i Zeničko-dobojski 15,6%, dok najmanje učešće ima Bosansko-podrinjskikanton sa svega 1,0%.

Povećanje uvoza je zabilježeno u svim kantonima FBiH, najviše u Bosansko-podrinjskom za14,4%, osim u Hercegovačko-neretvanskom gdje je ostvareno značajno smanjenje uvoza uodnosu na prethodnu godinu za 10,1%, kao i u Kantonu 10 za 9,4%.

5. Pokrivenost uvoza izvozom

Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2014. godini iznosio je 55,8 % i manji je za 1,0 % uodnosu na 2013. godinu kada je pokrivenost iznosila 56,4%.

Učešće Federacije BiH u ukupnom izvozu BiH za 2014. godinu iznosilo je 66,5% što je više za0,5% u odnosu na prethodnu godinu, a u ukupnom uvozu 63,8% ili manje za 1,4% u odnosu na2013. godinu.

Trgovinski deficit Federacije BiH u 2014. godini ostvaren je u iznosu od 4.575 mil. KM i bilježiznačajno povećanje za 6,8 % u odnosu na vanjskotrgovinski deficit za isti period prošle godine.

Povećanje deficita zabilježeno je u većini kantona FBiH pri čemu i dalje najveći trgovinski deficit,iako smanjen u odnosu na prethodnu godinu, ima Kanton Sarajevo (2.775 mil. KM), saučešćem od 60,8% u ukupnom deficitu Federacije, dok je suficit i ove godine zabilježen samo udva kantona i to u Zeničko-dobojskom (54 mil. KM) i Bosansko-podrinjskom kantonu (35 mil.KM).

Učešće trgovinskog deficita u BDP-u FBiH u 2014. godini iznosi 26,7%, što predstavlja

povećanje u odnosu na prethodnu godinu, kad je učešće deficit u BDP-u iznosilo 25,4%.

Izvoz i uvoz, pokrivenosti uvoza izvozom i trgovinski deficit roba daju se u sli jedećem pregledu: 

9

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 10/100

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 11/100

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

6. Zaposlenost

Na kraju 2014. godine zabilježen je blagi rast broja zaposlenih. Prosječan broj zaposlenih u2013. godini iznosio je 435.113, a u 2014. godini se povećao na 443.587, što je više za 8.474 ili1,9% u odnosu na 2013. godinu.

U strukturi zaposlenih, 19,0% čine zaposleni u prerađivačkoj industriji, 17,7 % u trgovini i 10,9 %u javnoj upravi. Najveće povećanje zaposlenih  je u prerađivačkoj industriji za 4.592 ili 5,8%,dok je najveći pad zaposlenih zabilježen  u rudarstvu za 289 ili 2,1%. Rast broja zaposlenihzabilježen je u djelatnostima pružanja smještaja, te pripreme i usluživanja hrane (hotelijerstvo iugostiteljstvo), kao u djelatnostima umjetnosti, zabave i rekreacije.

Stepen zaposlenosti stanovništva u Federaciji BiH u 2014. godini po EU metodologiji, tačnije pometodologiji Međunarodne organizacije rada (ILO) - (broj zaposlenih u odnosu na radnosposobno stanovništvo) iznosi 27,5 % što je u odnosu na prethodnu godinu više za 1,6%.

Prema Anketi o radnoj snazi 2014. koja je provedena po preporukama i definicijama ILOorganizacije i zahtjevima Statističkog ureda EU (EUROSTAT) stopa zaposlenosti u FBiH u 2014godini iznosi 30,2%.

Broj zaposlenih, stepen zaposlenosti kao i stepen aktivnosti stanovništva po kantonima daje seu sli jedećem pregledu: 

Stepen zaposlenosti po kantonima u 2014. godini  

Općine

Prosječan

brojzaposlenih 2 

Radnosposobno 3  Radnasnaga 4 

Stepen

zaposlenosti u% 5 

Stepen aktivnostiu % 6 

Unsko - sanski 32.155 202.067 78.496 15,9 38,8

Posavski 5.660 26.881 11.238 21,1 41,8

Tuzlanski 81.588 352.830 180.385 23,1 51,1

Zeničko - dobojski 69.668 278.589 140.130 25,0 50,3

Bosansko - podrinjski 6.458 22.061 10.094 29,3 45,8

Srednjobosanski 40.745 172.119 82.549 23,7 48,0

Hercegovačko - neretvanski 48.245 150.295 82.063 32,1 54,6

Zapadno - hercegovački  16.415 54.418 27.389 30,2 50,3

Kanton Sarajevo 125.184 301.456 196.599 41,5 65,2

Kanton 10 9.469 51.002 18.909 18,6 37,1

Federaci ja BiH 443.587 1.611.718 835.852 27,5 51,9

Izvor: za stanovništvo FZS saopćenje br. 14.2.1. od 29.08.2014. godine, za zaposlenost mjesečni statistički pregled pokantonima FBiH 2/15Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

2 Ukupna zaposlenost na teritoriji FBiH obuhvaća zaposlene u poslovnim subjektima (pravnim osobama), obrtu i slobodnimprofesijama, obrani i policiji. Broj zaposlenih u odbrani (8000) nije razvrstan po općinama i kantonima. 

3 Radno sposobno stanovništvo (stanovništvo staro od 15-65 godina) podjeljeno u dvije glavne kategorije: radna snaga (ekonomskiaktivno stanovništvo) i ekonomski neaktivno stanovništvo prema definicijama Međunarodne organizacije rada (ILO) 

4 Radno snaga ili aktivno stanovništvo čine zaposlene i nezaposlene osobe prema ILO5 Stepen zaposlenost se izračunava tako da se broj zaposlenih podijeli sa radno sposobnim stanovnišvom i pomnoži sa 100 prema

ILO6 Stepen aktivnosti se izračunava tako što se radna snaga podijeli sa radno sposobnim stanovnišvom i pomnoži sa 100 prema ILO i

pokazuje stepen aktivnosti radne snage na tržištu rada. 11

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 12/100

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

7. Nezaposlenost

Na evidencijama službi za zapošljavanje dana 31.12.2014. godine u Federaciji BiH je biloregistrovano 392.265 nezaposlenih lica što je više za 323 ili 0,1% u odnosu na 2013. godinu.Od ukupnog broja nezaposlenih, njih 173.062 ili 44,1% prvi put traži zaposlenje, što je više za1,6% u odnosu na prethodnu godinu.

Od ukupnog broja nezaposlenih 269.242 (66,7%) je stručnih, a 123.023 (31,4%) nestručnihosoba. Od ukupnog broja nezaposlenih najviše ja KV (134.137 ili 34%) i NKV (114.458 ili 30 %)radnika.

Najveće smanjenje broja nezaposlenih zabilježeno je kod visoko kvalifikovanih radnika (VKV)za 11,2 %, dok je broj nezaposlenih sa srednjom stručnom spremom (SSS) povećan za 2,8 %

u odnosu na prethodnu godinu.

Najveći broj nezaposlenih registriran je u Tuzlanskom kantonu (98.797 ili 25,2% od ukupnogbroja nezaposlenih u FBiH), u Kantonu Sarajevo (71.415 ili 18,2%) i u Zeničko-dobojskomkantonu (70.462 ili 18,0%). Najmanji broj nezaposlenih osoba registrovan je u Bosansko-podrinjskom kantonu (3 636 ili 0,9%) od ukupnog broja nezaposlenih u FBiH.

Najveće povećanje broja nezaposlenih registrirano je u Sarajevskom i Bosansko-podrinjskomkantonu (1,5%) dok je najveće smanjenje broja nezaposlenih ostvareno u Zapadno-hercegovačkom (4,7%) i Hercegovačko-neretvanskom kantonu (3,9) u odnosu na prethodnu

godinu.

Poljoprivreda,

 šumarstvo i ribolov

2%Vađenje ruda i kamena 

3%

Prerađivačka industrija 

19%

Proizvodnja isnabdijevanje el.en, i

plinom 

2%

Snabdijevanje vodom 

2%

Građevinarstvo 

5%

Trgovina na veliko i na

malo

18%

Prijevoz i

skladištenje 

5%

Hotelijerstvo i

ugostiteljstvo

4%

Informacije ikomunikacije 

3%

Finansijske

djelatnosti i

djelatnosti

osiguranja 2%

Poslovanje

nekretninama 0%

Stručne, naučne i tehničke

djelatnosti 

3%

Administrativne

uslužne djelatnosti 

2% Javna uprava i odbrana 11%

Obrazovanje 

9%

Zdravstvena i socijalnazaštita

7%

Umjetnost, zabava i

rekreacija 

1%

Ostale uslužne djelatnosti 

1%

Djelatnosti domaćinstva 

0%Neraspoređeno po

djelatnostima KD 

1%

Zaposlenost po djelatnostima u FBiH u 2014.g

12

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 13/100

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

Stepen nezaposlenosti FBiH po EU metodologiji, tačnije po metodologiji Međunarodneorganizacije rada (ILO) - (broj nezaposlenih u odnosu na radno sposobno stanovništvo) iznosi46,9% i u odnosu na prethodnu godinu smanjio se za 1,0%.

Prema Anketi o radnoj snazi 2014. koja je provedena po preporukama i definicijama ILOorganizacije i zahtjevima Statističkog ureda EU (EUROSTAT) stopa nezaposlenosti u FBiH u2014. godini iznosi 28,6%.

Registrovani broj lica koja traže zaposlenje i stepen nezaposlenosti po kantonima daje se usli jedećem pregledu: 

Stepen nezaposlenosti po kantonima u 2014. godini

OpćineBroj

nezaposlenihRadna

snaga 7 Stepen

nezaposlenosti u % 8 

Unsko - sanski 46.341 78.496 59,0

Posavski 5.578 11.238 49,6

Tuzlanski 98.797 180.385 54,8

Zeničko - dobojski 70.462 140.130 50,3

Bosansko - podrinjski 3.636 10.094 36,0

Srednjobosanski 41.804 82.549 50,6

Hercegovačko - neretvanski 33.818 82.063 41,2

Zapadno - hercegovački  10.974 27.389 40,1

Kanton Sarajevo 71.415 196.599 36,3

Kanton 10 9.440 18.909 49,9

Federaci ja BiH 392.265 835.852 46,9

Izvor: za zaposlenost i nezaposlenost FZS mjesečni statistički pregled po kantonima FBiH 2/15 

8. Plaće 

U 2014. godini u FBiH prosječna mjesečna isplaćena neto plaća iznosila je 833 KM ili 0,2%manje u odnosu na prethodnu godinu. Najviša prosjećna neto  plaća  je u Kantonu Sarajevo

(1.036 KM), a najmanja u Srednjobosanskom kantonu (678 KM).

Najveće povećanje prosječne mjesečne plate zabilježeno je u Unsko-sanskom kantonu za2,9%, dok je najveće smanjenje zabilježeno u Srednjobosanskom i Hercegovačko-neretvanskom kantonu za 2,8%.

Najveće povećanje plate u odnosu na prethodnu godinu zabilježeno je u djelatnostimapoljoprivrede, šumarstva i ribolova za 5,0%, dok je najveće smanjenje plaće zabilježeno udjelatnosima umjetnosti, zabave i rekreacije za 8,6%.

7 Radno snaga ili aktivno stanovništvo čine zaposlene i nezaposlene osobe prema ILO 8 Stepen nezaposlenosti se izračunava tako što se broj nezaposlenih podijeli sa radnom snagom (zaposleni + nezaposleni) ipomnoži sa 100 prema ILO 

13

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 14/100

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

14

0

200

400

600

800

1000

1200

Pregled prosječne neto plaće u KM po kantonima

2013

2014

U 2014. godini i dalje najviša prosjećna isplaćena plaća je u djelatnosti proizvodnje isnabdijevanja električnom energijom, plinom, parom i klimatizacijom u iznosu od 1.540 KM, dok je najmanja u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (hotelijerstvo iugostiteljstvo) u iznosu od 524 KM.

Plaće po kantonima daju se u slijedećem pregledu: 

Prosječna neto plaća u KM po kantonima u 2014. godini

KantonProsjećna neto

plaća u KM Učešće

FBiH = 100

Unsko - sanski 797 95,6

Posavski 693 83,2

Tuzlanski 739 88,6

Zeničko - dobojski 726 87,1

Bosansko - podrinjski 751 90,1

Srednjobosanski 678 81,4

Hercegovačko - neretvanski 866 103,9

Zapadno - hercegovački  781 93,7

Kanton Sarajevo 1 036 124,4

Kanton 10 840 100,9

Federacija BiH 833 100,0

Izvor: FZS Mjesečni statistički pregled FBiH po kantonima 02/15Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja.

Izvor: FZS Mjesečni statistički pregled FBiH po kantonima 02/15 Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja. 

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 15/100

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

9. Penzije

Ukupan broj penzionera u FBiH u decembru 2014. godine iznosio je 394.900, što je za 1,6%više nego u istom periodu prethodne godine.

Najveći broj penzionera je zabilježen u Sarajevskom kantonu koji učestvuje sa 21,7% uukupnom broju penzionera u Federaciji, a najmanji u Posavskom kantonu sa 0,9%.

Najveće povećanje broja penzionera u odnosu na prethodnu godinu zabilježeno je u Unsko –sanskom kantonu za 3,5%, a najmanje u Zapadno – hercegovačkom kantonu za 0,4%.

Prosječna isplaćena penzija u decembru 2014. godine iznosila je 365,18 KM, što je više za 5,3% u odnosu na prethodnu godinu. Najniža isplaćena  penzija iznosila je 326,17 KM, azajamčena 434,90 KM. Najviša isplaćena penzija u decembru 2014. godine iznosila je 2.174,48KM.

Za penzije koje se finansiraju iz proračuna Federacije BiH koeficijent za obračun i isplatupenzija za decembar 2014. godine iznosio je 1,485. Za sve ostale penzije koeficijent za obr ačuni isplatu penzija za decembar 2014. godine iznosio je 1,816.

Broj penzionera i iznos isplaćenih penzija po kantonima daje se u tabelarnom pregledu:

Broj penzionera i iznos penzija po kantonima u 2014. godini

Općine Broj

penzionera

Ukupan iznosisplaćenih 

penzija/mirovina

Prosječna penzija/mirovina

u KM

Unsko - sanski 21.624 7.396.593 342,1

Posavski 3.603 1.319.418 366,2

Tuzlanski 69.095 26.268.694 380,2

Zeničko - dobojski 59.714 22.467.437 376,3

Bosansko - podrinjski 5.515 2.066.960 374,8

Srednjobosanski 38.048 13.613.322 357,8

Hercegovačko - neretvanski 36.453 14.305.521 392,4

Zapadno - hercegovački  10.764 3.928.764 365,0

Kanton Sarajevo 85.768 37.775.764 440,4

Kanton 10 6.314 2.089.317 330,9

Federacija BiH 336.898 131.231.789 389,5

Republika Srpska 10.492 2.909.280 277,3

Distrikt Brčko  4.637 1.553.886 335,1

UKUPNO BiH 352.027 135.694.955 385,5

Inoz. R. Hrvatska 18.887 4.197.781 222,3

Inoz. S i CG 17.570 3.164.803 180,1

Inoz ostali 6.416 1.106.175 172,4

UKUPNO Inozemstvo 42.873 8.468.759 197,5

UKUPNO 394.900 144.163.714 365,1

15

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 16/100

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

Vrste i iznos penzija u kantonima u 2014. godini

Općine 

Vrste mirovine / penzije

Starosne Invalidske Obiteljske

Broj Iznos Prosječnaisplata

Broj Iznos Prosječna isplata

Broj Iznos Prosječnaisplata

Unsko - sanski 8.780 3.484.589 396,9 4.931 1.515.281 307,3 7.913 2.396.723 302,9

Posavski 1.899 775.935 408,6 665 217.904 327,7 1.039 325.579 313,4

Tuzlanski 30.331 13.497.901 445,0 14.707 4.887.697 332,3 24.057 7.883.095 327,7

Zeničko - dobojski 30.770 12.877.665 418,5 10.471 3.506.514 334,9 18.473 6.083.258 329,3

Bosansko - podrinjski 2.810 1.154.189 410,7 1.027 355.249 345,9 1.678 557.523 332,3

Srednjobosanski 18.355 7.258.548 395,5 6.940 2.253.411 324,7 12.753 4.101.363 321,6

Hercegovačko - neretvanski 18.617 8.218.784 441,5 7.287 2.517.950 345,5 10.549 3.568.787 338,3

Zapadno - hercegovački  5.411 2.245.922 415,1 2.542 819.601 322,4 2.811 863.241 307,1

Kanton Sarajevo 43.319 22.129.354 510,8 18.352 6.802.172 370,7 24.097 8.844.238 367,0

Kanton 10 3.246 1.245.930 383,8 1.067 311.846 292,3 2.001 531.541 265,6

Federac ija BiH 163.538 72.888.819 445,7 67.989 23.187.624 341,0 105.371 35.155.347 333,6

Republika Srpska 4.753 1.249.935 263,0 1.905 532.058 279,3 3.834 1.127.286 294,0

Distrikt Brčko  1.841 679.433 369,1 1.117 348.902 312,4 1.679 525.551 313,0

UKUPNO BiH 170.132 74.818.186 439,8 71.011 24.068.584 338,9 110.884 36.808.185 332,0

Inoz. R. Hrvatska 10.574 2.147.890 203,1 3.754 889.210 236,9 4.559 1.160.681 254,6

Inoz. S i CG 12.378 2.158.080 174,3 2.573 469.222 182,4 2.619 537.500 205,2

Inoz ostali 4.156 720.480 173,4 1.337 210.528 157,5 923 175.167 189,8

UKUPNO Inozemstvo 27.108 5.026.450 185,4 7.664 1.568.961 204,7 8.101 1.873.348 231,2

UKUPNO 197.240 79.844.636 404,8 78.675 25.637.545 325,9 118.985 38.681.533 325,1

Isplaćene zaostale mirovine 4.815.749

Isplaćene naknade za tjelesnu onesposobljenost 181.024

Plaćeni doprinos za zdra. osiguranje na mir.  1.750.947

Iznos za isplatu razlike za primatelje min. mirovine skupine 3 po Odluci Vlade FBiH 556.521

Ukupna sreds tva za isp latu 151.467.956

Izvor podataka: Federalni zavod za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Mostar

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

16

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 17/100

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

10. Registar poslovnih subjekata

Registar poslovnih subjekata obuhvata pravna i fizička lica registrovana na teritoriji FBiH.

Poslovni subjekti su pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u skladu sa propisima, tetijela državne vlasti, tijela državne uprave i tijela lokalne samouprave i uprave.

Ukupan broj poslovnih subjekata na dan 31.12.2014. godine iznosio je 101.475, što je više za0,2 % u odnosu na prethodnu godinu.

Registrovan broj pravnih lica sa stanjem 31.12.2014. godine iznosio je 51.875, što je više za2,5% u odnosu na prethodnu godinu.

Na dan 31.12.2014. godine registrovano je ukupno 27.840 poslovnih jedinica u sastavu pravnihlica ili 1,6% više nego u 2013. godini. Pod jedinicama poslovnih subjekata podrazumijevaju se

organizacione jedinice u sastavu poslovnog subjekta (radionice, skladišta, uredi, stovarišta,predstavništva, prodajna mjesta itd.) smještene na geografski određenom mjestu. 

Fizičke osobe su osobe koje samostalno vrše djelatnosti, obavljaju djelatnost obrta i slobodnihzanimanja u svoje ime i za svoj račun. Broj registrovanih fizičkih lica  – obrtnika u 2014. godiniiznosio je 49.600 što je manje za 2,2% u odnosu na 2013. godinu.

Broj poslovnih subjekata na dan 31.12.2014. godine po kantonima daje se u sli jedećempregledu:

Struktura poslovnih s ubjekata po kantonima u FBiH za 2014. godinu

stanje 31. 12. 2014.

Općine

Broj preduzeća 

Ukupno Pravna licaU sastavu

pravnih licaFizička lica

obrtnici

Unsko - sanski 8.807 4.997 3.376 3.810

Posavski 1.553 1.012 865 541

Tuzlanski 19.470 8.566 5.534 10.904

Zeničko-dobojski 12.367 6.085 3.952 6.282

Bosansko-podrinjski 973 526 423 447

Srednjobosanski 10.740 4.530 2.421 6.210

Hercegovačko-neretvanski 13.332 6.310 2.970 7.022

Zapadno-hercegovački  4.657 2.935 826 1.722

Kanton Sarajevo 25.721 14.947 6.551 10.774

Kanton 10 3.855 1.967 922 1.888

Federaci ja BiH 101.475 51.875 27.840 49.600

Izvor podataka: FZS

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

17

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 18/100

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

11. Indeks potrošačkih cijena - CPI

Od 2006. godine u BiH se izračunava i prati indeks potrošačkih cijena (CPI) što,  u skladu sameđunarodnim standardima, predstavlja opće priznatu mjeru inflacije. Stoga je prestalopraćenje cijena na malo i troškova života. Pored toga, indeks potrošačkih cijena koristi se zausklađivanje plaća i zarada u skladu sa kolektivnim ugovorima, te penzija i socijalnih davanja.Također se ovaj indeks koristi i za očuvanje vrijednosti kod ugovora s indeksnim klauzulama,omogućava upoređivanje stope inflacije s drugim zemljama, upoređivanje kretanja cijena unutarzemlje između pojedinih regiona, te služi kao osnov za deflacioniranje pojedinihmakroekonomskih agregata u statistici nacionalnih računa i dr.

Indeks potrošačkih cijena odražava kretanje cijena roba i usluga koje kupuju potrošači. Onporedi cijenu nepromjenjene korpe dobara i usluga u tekućoj godini sa cijenama dobara ubaznoj godini.

Indeks potrošačkih cijena u FBiH u 2014. iznosio je 99,3. U odnosu na 2013. godinu manji je za0,7%, što znači da je zabilježena deflacija u procentu od 0,7%.

 Analizom potrošačkih cijena u FBiH može se zaključiti da je najveći rast cijena registrovan jekod cijena alkoholnih pića i duhana (7,0%), dok je najveći pad cijena zabilježen kod odjeće iobuće (2,9%) i hrane i bezalkoholnih pića (2,5%).  Cijene su u 2014. godini, zadržale sličnustrukturu kao i 2013. godine bez većih promjena, a na kretanje ukupnih cijena najviše su uticalihrana i bezalkoholna pića (33,2%), prijevoz (13,2%) i stanovanje, voda, gas i drugi energenti(11,9%).

Indeks potrošačkih cijena u FBiH u periodu 2011. - 2014. godine prema COICOP

OdjeljakStruktura u % Ø 2013

Ø 2012Ø 2014Ø 2013

2013 2014

Ukupno 100,0 100,0 99,8 99,3

1. Hrana i bezalkoholna pića  35,5 33,2 99,7 97,5

2.  Alkoholna pića i duhan  4,8 5,1 106,9 107,0

3. Odjeća i obuća  4,1 4,7 90,0 97,1

4. Stanovanje, voda el.energija, gas i drugi energenti11,3 11,9 101,2 99,9

5. Namještaj, kućanski uređaji i red. održavanje kuće  6,5 6,2 100,4 100,1

6. Zdravstvo 3,6 4,3 95,8 99,4

7. Prijevoz 13,1 13,2 98,6 99,2

8. Komunikacije 4,3 4,7 100,6 101,5

9. Rekreacija i kultura 4,6 3,4 101,4 101,3

10. Obrazovanje 0,6 1,0 101,5 100,9

11. Restorani i hoteli 4,0 3,6 100,8 100,4

12. Ostala dobra i usluge 7,6 8,7 100,4 100,3

Izvor: FZS Mjesečni statistički preglednik 3/15 

18

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 19/100

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

12. Nivo razvijenosti

U sljedećoj tabeli dati su pokazatelji razvijenosti kantona i Federacije BiH, na osnovu kojih sukantoni rangirani u odnosu na prosjek Federacije BiH. Rang razvijenosti kantona urađen je naosnovu 5 pokazatelja – stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika osnovnih isrednjih škola na 1000 stanovnika, GDP po glavi stanovnika i odsutno stanovništvo u odnosuna 1991. godinu.

Stepen zaposlenosti utvrđen je na osnovu podataka o broju zaposlenih po općinama u odnosuna procjenu prisutnog broja stanovnika.

Stepen nezaposlenosti utvrđen je na osnovu podataka o broju nezaposlenih po općinama uodnosu na radno aktivno stanovništvo.

Odsutno stanovništvo utvrđeno je na osnovu prisutnog broja stanovnika po općinama u odnosu

na popis iz 1991. godine u općinama koje pripadaju Federaciji BiH po Daytonskom sporazumu.

Budući da je Federalni zavod za statistiku ne radi izračun GDP-a po kantonima i opštinama,prosječan GDP po kantonima je uradio Federalni zavod za programiranje razvoja prema formuli:

broj zaposlenih u opštini x prosječna plaća u opštini x GDPbroj zaposlenih u FBiH x prosječna plaća u FBiH 

Za precizniju ocjenu GDP-a, potrebno je izvršiti evaluaciju svih statističkih podataka koji su bitniza izračun GDP-a po općinama, kako bi se izvršile eventualne korekcije.

Ostala četiri indikatora razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika iodsutno stanovništvo) urađeni su na osnovu zvaničnih statističkih podataka.

19

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 20/100

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

Nivo razvijenosti FBiH po kantonima za 2014. godinu

KantonStep.

zapos.u %

Step.nezap.

u %

Broj učen.(osn+sred)

na 1000stan.

GDP/PCu KM

Indexodsut.stan.

Federacija B iH = 100Indeksrazvijen

ostiRang

Step.zap.

Step.nez.

Brojučen.

na 1000stan.

GDP/PC

Odsut.stan.

KantonSarajevo

28,1 36,3 121 14 -9,8 148,1 122,5 96,8 190,0 135,6 138,6 1

Zapadno-hercegovački 

20,1 40,1 158 6 -8,4 106,0 114,6 126,7 83,1 145,1 115,1 2

Hercegovačko-neretvanski

21,5 41,2 126 8 -16,3 113,3 112,1 101,1 114,8 93,4 107,0 3

Tuzlanski 16,3 54,8 118 5 -4,8 86,0 83,2 94,8 73,0 168,5 101,1 4

Zeničko-dobojski

17,5 50,3 128 6 -17,0 92,2 92,8 102,5 83,4 88,7 91,9 5

Bosansko-podrinjski

19,9 36,0 97 7 -21,8 104,9 123,2 78,2 95,2 57,3 91,8 6

Srednjo-

bosanski 16,1 50,6 139 5 -25,5 84,9 92,0 111,8 70,3 33,3 78,5 7Unsko - sanski 11,2 59,0 125 4 -16,6 58,9 74,1 100,1 60,2 91,5 76,9 8

Kanton 10 12,1 49,9 102 5 -32,4 63,6 93,6 82,1 74,5 -12,2 60,3 9

Posavski 14,6 49,6 113 6 -39,2 77,0 94,2 90,9 78,6 -56,6 56,8 10

FBiH 19,0 46,9 125 7 -15,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Obrada podataka: Federalni zavod za programiranje razvoja

Po izračunu indeksa razvijenosti FZZPR-a u 2014. godini na 1. mjestu po rangu razvijenosti je idalje Kanton Sarajevo dok je poslednje 10. mjesto i dalje zadržao Posavski kanton.

20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kanton Sarajevo

Zapadno-hercegovački

Hercegovačko-neretvanski

Tuzlanski kanton

Zeničko-dobojski

Bosansko - podrinjski

Srednjobosanski

Unsko - sanski

Kanton 10

Posavski

Nivo razvijenosti FBiH po kantonima za 2014. godinu

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 21/100

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 22/100

Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI U UNSKO – SANSKOM KANTONU U 2014. GODINI

Prema procjeni Federalnog zavoda za programiranje razvoja, u 2014. godini u Federaciji BiH,

GDP iznosi 17.160 mil. KM, (uključena neregistrirana ekonomija  – NOE) što je u odnosu naprethodnu godinu više za 1,5 % (GDP u 2013. godini je iznosio 16.914 mil. KM), dok GDP-a poglavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u FBiH iznosi 7.344 KM i veći je za 1,5 % u odnosu naprethodnu godinu.

U Unsko - sanskom kantonu procjenjuje se da je u 2014. godini ostvaren GDP u iznosu od 1.270mil. KM, što u odnosu na GDP Federacije BiH iznosi 7,4%.

Procjena GDP-a po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u Unsko - sanskom kantonu iznosi4.419 KM ili 60,2% od prosjeka Federacije.

Dajemo pregled GDP-a po općinama u kantonu kako slijedi: 

Bruto domaći proizvod (GDP) u kantonu za 2014.¹ godinu

OpćineStanovništvo

(prisutno)GDP uhilj. KM

GDP/PC u KM(po glavi stan.)

GDP/PC u KM (po glavistan.) FBiH = 100

Bihać  61.622 446.155 7.240 98,6

Bosanska Krupa 28.046 85.799 3.059 41,7

Bosanski Petrovac 6.847 34.320 5.012 68,3

Bužim 18.063 34.320 1.900 25,9

Cazin 62.959 205.918 3.271 44,5

Ključ  19.044 6.864 3.604 49,1

Sanski Most 43.511 188.758 4.338 59,1

Velika Kladuša 47.269 205.918 4.356 59,3

Unsko - sanski 287.361 1.269.827 4.419 60,2

Federaci ja BiH 2.336.722 17.159.815 7.344 100,0

Obrazloženje stavke ¹ pogledati na strani 7.

22Unsko - sanski kanton

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 23/100

Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

U 2014. godini u FBiH ostvaren je rast fizičkog obima industrijske proizvodnje po stopi od 0,1%.Učešće fizičkog obima industrijske proizvodnje u Unsko-sanskom kantonu u industrijskojproizvodnji Federacije iznosilo je 3,4%, dok je u ovom kantonu ostvaren rast fizičkog obimaindustrijske proizvodnje po stopi od 3,4%.

Indeksi indus trij ske pro izvodnja prema GIG, KD BiH 2010 u 2014. godin i

2014/2013

Federacija BiH Unsko - sanski

INDUSTRIJA UKUPNO 100,1 103,4

PREMA GLAVNIM INDUSTRIJSKIM GRUPACIJAMA

Intermedijarni proizvodi 106,5 106,3

Energija 93,3 116,1

Kapitalni proizvodi 98,5 111,6

Trajni proizvodi za široku potrošnju 95,0 102,1

Netrajni proizvodi za široku potrošnju 102,4 94,9

PREMA PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD-a

Vađenje ruda i kamena  98,7 172,8

Prerađivačka industrija  103,7 102,2

Proizvodnja i snabdijevanje /opskrba električnomenergijom i plinom

89,9 116,1

Izvor: FZS

U 2014. godini u Federaciji BiH ostvaren je izvoz u iznosu od 5.779 mil. KM što je za 4,2% više uodnosu na izvoz u 2013. godini, dok je u USK izvoz iznosio 224 mil. KM ili 6,5% više u odnosu na

prethodnu godinu. Izvoz USK učestvuje u ukupnom izvozu FBiH sa 3,9%.

U 2014. godini u Federaciji BiH ostvaren je uvoz u iznosu od 10.354 mil. KM ili 5,3% više uodnosu na 2013. godinu, dok je u USK uvoz iznosio 294 mil. KM ili 5,1% više u odnosu naprethodnu godinu.Uvoz USK učestvuje u ukupnom uvozu FBiH sa 2,8%.

Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2014. godini u FBiH iznosio je 55,8 % dok je u USKiznosio 76,4%.

Vanjskotrgovinska razmjena po općinama u kantonu u 2014. godini

Općine Vrijednost u hil j. KM Učešće u %  Pokrivenost

uvozaizvozom u %

Trgovinski

bilans u hilj.KM (deficit)Izvoz Uvoz Izvoz Uvoz

Bihać  65.752 111.735 1,1 1,1 58,8 -45.983

Bos.Krupa 38.418 28.680 0,7 0,3 134,0 9.738

Bos. Petrovac 31.081 13.131 0,5 0,1 236,7 17.950

Bužim 6.844 1.654 0,1 0,0 413,8 5.190

Cazin 20.544 71.768 0,4 0,7 28,6 -51.224

Ključ  5.309 9.297 0,1 0,1 57,1 -3.988

Sanski Most 29.092 16.770 0,5 0,2 173,5 12.322

Velika Kladuša 27.167 40.546 0,5 0,4 67,0 -13.379

Unsko - sanski 224.207 293.580 3,9 2,8 76,4 -69.373Federaci ja BiH 5.778.901 10.353.991 100,0 100,0 55,8 -4.575.090

Izvor podataka: Uprava za indirektno oporezivanje BiH, posredovanjem Agencije za statistiku BiH 

23Unsko - sanski kanton

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 24/100

Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

U 2014. godini u FBiH ostvaren je prosječan broj zaposlenih u iznosu od 443.587, što je uodnosu na isti period prethodne godine više za 1,9% ili 8.474. U USK zaposlenost je iznosila 32155, što je u odnosu na prethodnu godinu više za 292 ili 0,9%. Broj zaposlenih u USK učestvujeu ukupnom broju zaposlenih u FBiH sa 7,2%.

Stepen zaposlenosti u USK po EU metodologiji, tačnije po metodologiji Međunarodneorganizacije rada (ILO) iznosi 15,9 % što je u odnosu na prethodnu godinu više za 0,5%.

Broj zaposlenih i stepen zaposlenosti po općinama u USK kantonu u 2014. godini daju se usli jedećem pregledu:

Stepen zaposlenosti po općinama u kantonima u 2014. godini 

Općine

Prosječan

brojzaposlenih ²

Radnosposobno³

Radnasnaga⁴ 

Stepen

zaposlenostiu % ⁵ 

Stepen

aktivnostiu % ⁶ 

Bihać  11.813 42.915 22.045 27,5 51,4

Bosanska Krupa 3.032 18.912 7.892 16,0 41,7

Bos. Petrovac 1.112 3.872 2.250 28,7 58,1

Bužim 1.197 11.972 5.186 10,0 43,3

Cazin 5.667 44.688 16.266 12,7 36,4

Ključ  1.468 14.025 4.020 10,5 28,7

Sanski Most 3.857 31.936 8.407 12,1 26,3

Velika Kladuša 4.009 33.747 12.430 11,9 36,8

Unsko - sanski 32.155 202.067 78.496 15,9 38,8

Federaci ja BiH 443.587 1.611.718 835.852 27,5 51,9

Obrazloženje stavki od ² do ⁶ pogledati na strani 11.

Registrovan broj nezaposlenih u FBiH sa stanjem na dan 31.12.2014. godine iznosi 392.265 što

 je više za 0,1% u odnosu na 2013. godinu. Registrovana nezaposlenost u USK u 2014. godini nakraju decembra iznosila je 46.341 lica koja traže zaposlenje, što je više za 138 ili 0,3% u odnosuna prethodnu godinu. Broj nezaposlenih u ukupnom broju nezaposlenih u FBiH iznosi 11,8%.

Stepen nezaposlenosti u odnosu na radnu snagu u FBiH u 2014. godini iznosio je 46,9%, a uUSK 59,0%.

Dajemo pregled nezaposlenih po općinama u USK u 2014. godini:

24Unsko - sanski kanton

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 25/100

Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

Stepen nezaposlenosti po općinama u kantonima u 2014. godini 

OpćineBroj

nezaposlenihRadnasnaga⁷ 

Stepennezaposlenosti u % ⁸ 

Bihać  10.232 22.045 46,4Bosanska Krupa 4.860 7.892 61,6

Bos. Petrovac 1.138 2.250 50,6

Bužim 3.989 5.186 76,9

Cazin 10.599 16.266 65,2

Ključ  2.552 4.020 63,5

Sanski Most 4.550 8.407 54,1

Velika Kladuša 8.421 12.430 67,7

Unsko - sanski 46.341 78.496 59,0

Federaci ja BiH 392.265 835.852 46,9

Obrazloženje stavki ⁷ i ⁸ pogledati na strani 13.

U 2014. godini u FBiH prosječna mjesečna isplaćena neto plaća iznosila je 833 KM ili 0,2%manje u odnosu na prethodnu godinu. U USK prosječna plaća iznosila je 797 KM što je više za2,9% u odnosu na 2013. godinu i što je 95,6% u odnosu na prosjek FBiH.

Prosječna neto plaća u KM po općinama u kantonu 2014. godini

Općine  Prosječna neto plaća u KM  Učešće FBiH = 100 

Bihać  907 108,9

Bosanska Krupa 744 89,3

Bosanski Petrovac 728 87,4

Bužim 747 89,7

Cazin 699 83,9

Ključ  744 89,3

Sanski Most 744 89,3

Velika Kladuša 693 83,2

Unsko - sanski 797 95,6Federaci ja BiH 833 100,0

Izvor: FZS Mjesečni statistički pregled FBiH po kantonima 02/15 

25Unsko - sanski kanton

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 26/100

Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

Ukupan broj penzionera u FBiH u decembru 2014. godine iznosio je 394.900, što je za 1,6% višenego u istom periodu prethodne godine.

U USK broj penzionera u decembru 2014. godine iznosio je 21.624 što je 3,5% više u odnosu na

prethodnu godinu ili 5,5% od ukupnog broja penzionera u FBiH.

Broj penzionera i iznos penzija po općinama u kantonu u 2014. godini

Općine Broj

penzioneraUkupan iznos

Isplaćenih penzijaProsječna penzija

u KM

Bihać  8.157 3.124.902 383,1

Bos.Krupa 2.303 751.225 326,2

B.Petrovac 609 192.290 315,7

Bužim 835 245.986 294,6

Cazin 3.502 1.134.309 323,9

Ključ  1.178 353.587 300,2Sanski Most 2.346 741.417 316,0

V. Kladuša 2.694 852.877 316,6

Unsko - sanski 21.624 7.396.593 342,1

Federaci ja BiH 336.898 131.231.789 389,5

UKUPNO BiH 394.900 144.163.714 365,1

Vrste i iznos penzija u kantonima u 2014. godini

Općine 

Vrste mirovine / penzije

Starosne Invalidske ObiteljskeBroj Iznos

Prosječnaisplata

Broj IznosProsječna

isplataBroj Iznos

Prosječnaisplata

Bihać  4.210 1.854.387 440,5 1.520 494.952 325,6 2.427 775.562 319,6

Bos.Krupa 910 334.325 367,4 534 159.362 298,4 859 257.538 299,8

B.Petrovac 233 79.402 340,8 144 44.012 305,6 232 68.877 296,9

Bužim 177 65.571 370,5 315 85.806 272,4 343 94.609 275,8

Cazin 1.184 439.620 371,3 934 292.421 313,1 1.384 402.268 290,7

Ključ  439 149.289 340,1 188 47.709 253,8 551 156.588 284,2

Sanski Most 808 278.380 344,5 418 121.727 291,2 1.120 341.311 304,7

V. Kladuša 819 283.615 346,3 878 269.292 306,7 997 299.970 300,9

Unsko - sanski 8.780 3.484.589 396,9 4.931 1.515.281 307,3 7.913 2.396.723 302,9

Federac ija BiH 163.538 72.888.819 445,7 67.989 23.187.624 341,0 105.371 35.155.347 333,6

Republika Srpska 4.753 1.249.935 263,0 1.905 532.058 279,3 3834 1.127.286 294,0

Distrikt Brčko  1.841 679.433 369,1 1.117 348.902 312,4 1679 525.551 313,0

UKUPNO BiH 170.132 74.818.186 439,8 71.011 24.068.584 338,9 110.884 36.808.185 332,0

UKUPNO Ino. 27.108 5.026.450 185,4 7.664 1.568.961 204,7 8.101 1.873.348 231,2

UKUPNO 197.240 79.844.636 404,8 78.675 25.637.545 325,9 118.985 38.681.533 325,1

Isplaćene zaostale mirovine 4.815.749

Isplaćene naknade za tjelesnu onesposobljenost 181.024

Plaćeni doprinos za zdra. osiguranje na mir.  1.750.947

Iznos za isplatu razlike za primatelje min. mirovine skupine 3 po Odluci Vlade FBiH 556.521

Ukupna sredstva za isplatu 151.467.956

Izvor podataka: Federalni zavod za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Mostar

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

26Unsko - sanski kanton

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 27/100

Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

Prema statističkim podacima ukupan broj poslovnih subjekata u FBiH na dan 31.12.2014. godineiznosio je 101.475 i viši je za 0,2 % u odnosu na prethodnu godinu. Ukupan broj poslovnihsubjekata u USK iznosio je 8.807 i viši je za 155 ili 1,8% u odnosu na prethodnu godinu. Brojposlovnih subjekata u USK učestvuje u ukupnom broju poslovnih subjekata u Federaciji BiH sa

8,7%.

Broj registrovanih pravnih osoba iznosio je 51.875 u Federaciji BiH, što je više za 1.250 ili 2,5% uodnosu na 2013. godinu, dok je u USK broj registrovanih pravnih lica iznosio 4.997, što je uodnosu na prethodnu godinu više za 103 ili 2,1%. Broj registrovanih pravnih osoba u USKučestvuje u ukupnom broju registrovanih pravnih osoba u Federaciji BiH sa 9,6%.

Broj registrovanih fizičkih lica – obrtnika sa stanjem na dan 31.12.2014. godine iznosio je 49.600u FBiH, što je manje za 1.095 ili 2,2% u odnosu na prethodnu godinu, dok je u USK brojregistrovanih obrtnika iznosio 3.810 što je više za 52 ili 1,4% u odnosu na 2013. godinu. Broj

registrovanih fizičkih lica - obrtnika u USK učestvuje u ukupnom broju registrovanih fizičkih lica -obrtnika u Federaciji BiH sa 7,7%.

Broj registrovanih poslovnih subjekata u USK po općinama daje se u sl i jedećem pregledu: 

Struktura poslovnih s ubjekata u kantonu za 2014. godinu

stanje 31. 12. 2014.

Općine

Broj preduzeća 

UkupnoPravna

licaU sastavu

pravnih licaFizička lica

obrtnici

Bihać  2.769 1.717 1.065 1.052

Bosanska Krupa 825 457 330 368

Bosanski Petrovac 365 194 124 171

Bužim 335 214 136 121

Cazin 1.565 934 650 631

Ključ  614 267 236 347

Sanski Most 1.277 586 405 691

Velika Kladuša 1.057 628 430 429

Unsko - sanski 8.807 4.997 3.376 3.810

Federacija BiH 101.475 51.875 27.840 49.600

Izvor podataka: Federalni zavod za statistiku

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

27Unsko - sanski kanton

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 28/100

Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

Osnovni ind ikatori razvoja FBiH i Unsko-sanskog kantona

Elementi

Federacija BiHUnsko-sanski

kanton

Učešćekantona u

FBiH

2013 2014 2013 2014 2013 2014

Površina u km2 26.109 26.110 4.125 4.125 15,8 15,8

Stanovništvo (prisutno) u hilj. (procj. sred.god.)

2.337 2.337 288 287 12,3 12,3

GDP u mil. KM 16.914 17.160 1.252 1.267 7,4 7,4

GDP po stanovniku u KM 5.903 7.344 4.352 4.419 73,3 60,2

Industrijska proizvodn ja - indeks 107,4 100,1 118,7 103,4 3,3 3,4

Izvoz robe - u mil. KM 5.548 5.779 211 224 3,8 3,9Uvoz robe - u mil . KM 9.833 10.354 279 294 2,8 2,8

Pokrivenosti uvoza izvozom u % 56,4 55,8 75,4 76,4 133,7 136,9

Trgovinski b ilans u mil. KM (deficit) -4.285 -4.575 -69 -69 1,6 1,5

Zaposlenost - prosjek 435.113 443.587 31.863 32.155 7,3 7,4

Radno sposobno stanovništvo (15-64) 1.605.813 1.611.718 201.140 202.067 12,5 12,5

Radna snaga - broj 827.055 835.852 78.066 78.496 9,4 9,4

Stepen zaposlenosti u % 27,1 27,5 15,8 15,9 58,1 58,9

Stepen aktivnosti u % 51,5 51,9 38,8 38,8 75,4 74,8

Nezaposlenost – b roj sa stanjem 31.12. 391.942 392.265 46.203 46.341 11,8 11,8

Stepen nezaposlenosti u % 47,4 46,9 59,2 59,0 124,9 125,8

Plata - prosječna u KM  835 833 774 797 92,7 95,7

Penzija - prosječna u KM  347 365 324 342 93,4 93,7

Broj penzionera 388.676 394.900 20.890 21.624 5,4 5,5

Broj poslovnih subjekata 101.320 101.475 8.652 8.807 8,5 8,7

Ostvarene investicij e u nova stalna sredstva umil. KM

3.081 3.315 111 119 3,6 3,6

Stepen investiranja 18,3 19,3 8,9 9,4 48,7 48,6

28Unsko - sanski kanton

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 29/100

Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

POSAVSKI KANTON

2014. godinaOsnovni podaciPovršina u km : 324,6Općine:  3Naseljena mjesta: 34Stanovništvo: 38.669Prirodni priraštaj: -292Gustina naseljenosti: 119,1Neto plaća u KM:  693

GDP u mil. KM: 223GDP per capita u KM 5.769Izvoz u mil. KM 91Uvoz u mil. KM 123Investicije u mil. KM 20

29Posavski kanton

ODŽAK 

DOMALJEVAC-ŠAMAC

ORAŠJE

 

VELIKAKLADUŠA

CAZIN

BUŽIM

BIHAÆ

BOSANSKAKRUPA

BOSANSKIPETROVAC

SANSKIMOST

 NOVI GRAD

KRUPA NA UNI

SRPSKI S  A N  S  K  I  

M   O   S   T   

PRIJEDOR 

KOZARSKADUBICA

  K  O  S  T A

  J  N  I C A

GRADIŠKA

LAKTAŠIPRNJAVOR 

BANJALUKA  ČELINAC

KOTOR VAROŠ

SRBAC

DERVENTA

SRPSKIBROD

MODRI AČ

ODŽAK 

VUKOSAVLJE

DOMALJEVAC-ŠAMAC

ORAŠJE

DOBOJ

TEŠANJ   PETROVO

USORA

KLJUČ

DRVAR 

BOSANSKO GRAHOVO

GLAMOČ

LIVNO

TOMISLAVGRAD

POSUŠJE

ŠIROKIBRIJEG

GRUDE

LJUBUŠKIČITLUK 

ČAPLJINASTOLAC

 NEUM

R  A  V   N   O  

KUPRES

BUGOJNO

GORNJI VAKUF

FOJNICA

 NOVITRAVNIK 

TRAVNIK  ZENICA

JABLANICAKONJIC

PROZOR 

KREŠEVO

HADŽI IĆ

BUSOVA AČ

VISOKOK   I   S   E   L  J   A  

K   

KAKANJ   VAREŠ

ILIJAŠBREZA

ŽEP EČZAVIDOVI IĆ

MAGLAJ

VITEZOLOVO

KLADANJ

LUKAVAC

TUZLA

ŽIVINICE

BANOVI IĆ

  Č  Ć

   E   L   ISREBRENIK 

G  R  A A N  I  C  A 

Č   

DONJIVUKUF

JAJCE

D   O   B   R   E   T   I   

I   Ć     

TRNOVO

I   L  I   D  Ž   A 

1 2

34

5

PALE

SR. NOVOSARAJEVO

SR.STARIGRAD

SOKOLAC

HANPIJESAK 

MILI IĆ

 V LA S E N

 ICA

ŠEKOVI IĆ

OSMACI

Z    V    

O    R    

N    I    K    

BRATUNAC

KALESIJA

SAPNA

TEO AK Č

U G L J E V I K LOPARE

BIJELJINADOBOJISTOK 

DOBOJJUG

 G  R A  DA

 A C Č

PELAGI EVOČ

ŠAMACSR.ORAŠJE

MOSTAR GRAD

FO AČGORAŽDE

ROGATICA

SREBRENICA

VIŠEGRAD

RUDO

Č ČAJNI E

SR.GORAŽDE

SRBINJEKALINOVIK 

GACKO NEVESINJE

BERKOVI IĆ

BILE AĆ

LJUBINJE

TREBINJE

TESLIÆ

KNEŽEVO

J   E   Z   E   

R   O   

MRKONJIÆGRAD

ŠIPOVO

SR.KUPRES

RIBNIK PETROVAC

SR.DRVAR 

DISTRIKTBR KOČ

SR.MOSTAR 

ŽEPA

1

10

8

79 5

64

3

2

PALE

2

Državna granica

Međuentitetska granica

Međukantonalna granica

 Legenda:

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 30/100

Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI U POSAVSKOM KANTONU U 2014. GODINI

Prema procjeni Federalnog zavoda za programiranje razvoja, u 2014. godini u Federaciji BiH,GDP iznosi 17.160 mil. KM, (uključena neregistrirana ekonomija  – NOE) što je u odnosu na

prethodnu godinu više za 1,5 % (GDP u 2013. godini je iznosio 16.914 mil. KM), dok GDP-a poglavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u FBiH iznosi 7.344 KM i veći je za 1,5 % u odnosu naprethodnu godinu.

U Posavskom kantonu procjenjuje se da je u 2014. godini ostvaren GDP u iznosu od 223 mil.KM, što u odnosu na GDP Federacije iznosi 1,3%.

Procjena GDP-a po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u Posavskom kantonu iznosi 5.769KM ili 78,6% od prosjeka Federacije BiH.

U sljedećoj tabeli dat je pregled GDP-a po općinama u kantonu kako slijedi: 

Bruto domaći proizvod (GDP) u kantonu u 2014.¹ godin i

OpćineStanovništvo

(prisutno)GDP uhilj. KM

GDP/PC u KM(po glavi stan.)

GDP/PC u KM(po glavi stan.)

FBiH = 100

Domaljevac Šamac 4.467 17.159 3.841 52,3

Odžak 15.091 6.864 4.548 61,9

Orašje 19.111 137.278 7.183 97,8

Posavsk i 38.669 223.077 5.769 78,6

Federaci ja BiH 2.336.722 17.159.815 7.344 100,0

Obrazloženje stavke ¹ pogledati na strani 7.

U 2014. godini u FBiH ostvaren je rast fizičkog obima industrijske proizvodnje po stopi od 0,1%.Učešće fizičkog obima industrijske proizvodnje u Posavskom kantonu u industrijskoj proizvodnjiFederacije BiH iznosilo je 1,0%, dok je u ovom kantonu ostvaren rast fizičkog obima industrijskeproizvodnje po stopi od 7,5%.

Indeksi indus trij ske pro izvodnja prema GIG, KD BiH 2010 u 2014. godin i

2014/2013

Federacija BiH Posavsk i

INDUSTRIJA - UKUPNO 100,1 107,5

PREMA GLAVNIM INDUSTRIJSKIM GRUPACIJAMA

Intermedijarni proizvodi 106,5 109,0

Kapitalni proizvodi 98,5 143,9

Trajni proizvodi za široku potrošnju 95,0 123,9

Netrajni proizvodi za široku potrošnju 102,4 99,8

PREMA PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD-a

Prerađivačka industrija  103,7 107,5

Obrazloženje stavki pogledati na strani 8.

30Posavski kanton

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 31/100

Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

U 2014. godini u Federaciji BiH ostvaren je izvoz u iznosu od 5.779 mil. KM što je za 4,2% više uodnosu na izvoz u 2013. godini, dok je u POK izvoz iznosio 91 mil KM ili 1,1% više u odnosu naprethodnu godinu. Izvoz POK učestvuje u ukupnom izvozu FBiH sa 1,6%.

U 2014. godini u Federaciji BiH ostvaren je uvoz u iznosu od 10.354 mil. KM ili 5,3% više uodnosu na prethodnu godinu, dok je u POK uvoz iznosio 130 mil. KM ili 3,6 % više u odnosu na2013. godinu. Uvoz POK u ukupnom uvozu FBiH učestvuje sa 1,3%.

Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2014. godini u FBiH iznosio je 55,8 %, a u POK 70,2%.

Vanjskotrgovinska razmjena po općinama u kantonu u 2014. godini

Općine 

Vrijednost u hilj . KM Učešće u %  Pokrivenostuvoza izvozom

u %

Trgovinskibilans uhilj. KM

(deficit)

Izvoz Uvoz Izvoz Uvoz

Domaljevac Šamac 716 10.301 0,0 0,1 7,0 -9.585

Odžak 45.006 58.516 0,8 0,6 76,9 -13.510

Orašje 45.223 60.776 0,8 0,6 74,4 -15.553

Posavs ki 90.946 129.593 1,6 1,3 70,2 -38.647

Federaci ja BiH 5.778.901 10.353.991 100,0 100,0 55,8 -4.575.090

Izvor podataka: Uprava za indirektno oporezivanje BiH, posredovanjem Agencije za statistiku BiH

U 2014. godini u FBiH ostvaren je prosječan broj zaposlenih u iznosu od 443.587, što je uodnosu na isti period prethodne godine viši za 1,9% ili 8.474. U POK zaposlenost je iznosila5.660 što je u odnosu na prethodnu godinu više za 60 ili 0,9%. Broj zaposlenih u POKučestvuje u ukupnom broju zaposlenih FBiH sa 1,3%.

Stepen zaposlenosti u POK po EU metodologiji, tačnije po metodologiji Međunarodneorganizacije rada (ILO) iznosi 21,1 % što je u odnosu na prethodnu godinu više za 2,0%.

Broj zaposlenih i stepen zaposlenosti po općinama u Posavskom kantonu u 2014. godini daju seu sli jedećem pregledu: 

Stepen zaposlenosti po općinama u kantonu u 2014. godini 

OpćineProsječan

brojzaposlenih ²

Radnosposobno³

Radnasnaga⁴ 

Stepenzaposlenosti u % ⁵ 

Stepenaktivnosti u

% ⁶ 

Domalj.Šamac 423 3.283 893 12,9 27,2

Odžak 2.168 10.131 4.448 21,4 43,9

Orašje 3.069 13.467 5.897 22,8 43,8

Posavsk i 5.660 26.881 11.238 21,1 41,8

Federaci ja BiH 443.587 1.611.718 835.852 27,5 51,9

Obrazloženje stavki od ² do ⁶ pogledati na strani 11.

31Posavski kanton

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 32/100

Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

Registrovan broj nezaposlenih u FBiH sa stanjem na dan 31.12.2014. godine iznosi 392.265, što je više za 0,1% u odnosu na 2013. godinu. Registrovana nezaposlenost u POK u 2014. godini nakraju decembra iznosila je 5.578 lica koja traže zaposlenje, što je za 0,1% manje u odnosu naprethodnu godinu. Broj nezaposlenih u ukupnom broju nezaposlenih u FBiH iznosi 1,4%.

Stepen nezaposlenosti u odnosu na radnu snagu u FBiH u 2014. godini iznosio je 46,9%, a uPOK 49,6%.

Dajemo pregled nezaposlenih po općinama u POK u 2014. godini:

Stepen nezaposlenosti po općinama u kantonu u 2014. godini 

OpćineBroj

nezaposlenihRadna snaga

 Stepen

nezaposlenosti u % ⁸ 

Domalj.Šamac 470 893 52,6Odžak 2.280 4.448 51,3

Orašje 2.828 5.897 48,0

Posavski 5.578 11.238 49,6

Federaci ja BiH 392.265 835.852 46,9

Obrazloženje stavki ⁷ i ⁸ pogledati na strani 13.

U 2014. godini u FBiH prosječna mjesečna isplaćena neto plaća iznosila je 833 KM ili 0,2%

manje u odnosu na prethodnu godinu. U POK prosječna plaća iznosila je 693 KM što je više za0,4% u odnosu na 2013. godinu i što je 83,2% od prosjeka FBiH.

Plaće u POK po općinama u 2014. godini dajemo u slijedećoj tabeli: 

Prosječna neto plaća u KM po općinama u kantonu u 2014. godini

OpćineProsjećna neto

plaća u KM Učešće FBiH = 100 

Domalj.Šamac 556 66,7

Odžak 571 68,5

Orašje 787 94,5

Posavski 693 83,2

Federacija BiH 833 100,0

Izvor: FZS Mjesečni statistički pregled FBiH po kantonima 02/15 

32Posavski kanton

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 33/100

Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

Ukupan broj penzionera u FBiH u decembru 2014. godine iznosio je 394.900, što je za 1,6% višenego u istom periodu prethodne godine.

U POK broj penzionera u decembru 2014. godine iznosio je 3.603 što je 1,7% više u odnosu na

prethodnu godinu ili 0,9% od ukupnog broja penzionera u FBiH.

Broj penzionera i iznos penzija po kantonima u 2014. godini

Općine Broj

penzionera

Ukupan iznosisplaćenih 

penzija/mirovina

Prosječna penzija/mirovina

u KM

D. Šamac 267 104.738 392,3

Odžak 1.432 492.252 343,8

Orašje 1.904 722.428 379,4

Posavski 3.603 1.319.418 366,2Federaci ja BiH 336.898 131.231.789 389,5

UKUPNO 394.900 144.163.714 365,1

Vrste i iznos penzija po općinama u kantonima u 2014. godini 

Općine 

Vrste mirovine / penzije

Starosne Invalidske Obiteljske

Broj IznosProsječna

isplataBroj Iznos

Prosječnaisplata

Broj IznosProsječna

isplata

D. Šamac 154 69.990 454,5 42 14.649 349 71 20.099 283,1Odžak 671 250.075 372,7 285 9.2577 325 476 149.600 314,3

Orašje 1.074 455.870 424,5 338 110.678 327 492 155.881 316,8

Posavski 1.899 775.935 408,6 665 217.904 327,7 1.039 325.579 313,4

Federaci ja BiH 163.538 72.888.819 445,7 67.989 23.187.624 341,0 105.371 35.155.347 333,6

Republika Srpska 4.753 1.249.935 263,0 1.905 532.058 279,3 3.834 1.127.286 294,0

Distrikt Brčko  1.841 679.433 369,1 1.117 348.902 312,4 1.679 525.551 313,0

UKUPNO BiH 170.132 74.818.186 439,8 71.011 24.068.584 338,9 110.884 36.808.185 332,0

UKUPNOInozemstvo

27.108 5.026.450 185,4 7.664 1.568.961 204,7 8.101 1.873.348 231,2

UKUPNO 197.240 79.844.636 404,8 78.675 25.637.545 325,9 118.985 38.681.533 325,1Isplaćene zaostale mirovine 4.815.749

Isplaćene naknade za tjelesnu onesposobljenost 181.024

Plaćeni doprinos za zdra. osiguranje na mir.  1.750.947

Iznos za isplatu razlike za primatelje min. mirovine skupine 3 po Odluci Vlade FBiH 556.521Ukupna sredstva za isp latu 151.467.956

Izvor podataka: Federalni zavod za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Mostar

33Posavski kanton

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 34/100

Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

Prema statističkim podacima ukupan broj poslovnih subjekata u FBiH na dan 31.12.2014. godineiznosio je 101.475 i viši je za 0,2 % u odnosu na prethodnu godinu. Ukupan broj poslovnihsubjekata u POK iznosio je 1.553 i manji je za 17 ili 1,5% u odnosu na prethodnu godinu. Brojposlovnih subjekata u POK učestvuje u ukupnom broju poslovnih subjekata u Federaciji BiH sa

1,5%.

Broj registrovanih pravnih osoba iznosio je 51.875 u Federaciji BiH, što je više za 1.250 ili 2,5% uodnosu na 2013. godinu, dok je u POK broj pravnih lica iznosio 1.012, što je u odnosu naprethodnu godinu manje za 1 ili 0,1%. Broj registrovanih pravnih osoba u POK učestvuje uukupnom broju registrovanih pravnih osoba u Federaciji BiH sa 2,0%.

Broj registrovanih fizičkih lica – obrtnika sa stanjem na dan 31.12.2014. godine iznosio je 49.600u FBiH, što je manje za 1.095 ili 2,2% u odnosu na prethodnu godinu, dok je u POK brojregistrovanih obrtnika iznosio 541 što je manje za 16 ili 2,9% u odnosu na 2013. godinu. Broj

registrovanih fizičkih lica-obrtnika u POK učestvuje u ukupnom broju registrovanih fizičkih lica-obrtnika u Federaciji BiH sa 1,1%.

Broj registrovanih poslovnih subjekata u POK po općinama daje se u sl i jedećem pregledu: 

Struktura poslovnih s ubjekata u kantonu za 2014. godinu

stanje 31. 12. 2014.

Općine

Broj preduzeća 

UkupnoPravna

licaU sastavu

pravnih licaFizička lica

obrtnici

Domaljevac Šamac 136 109 80 27

Odžak 676 408 342 268

Orašje 741 495 443 246

Posavski 1.553 1.012 865 541

Federacija BiH 101.475 51.875 27.840 49.600

Izvor podataka: FZS

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

34Posavski kanton

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 35/100

Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

Osnovni ind ikatori razvoja FBiH i Posavskog kantona

Elementi

Federacija BiH Posavski kantonUčešće kantona

u FBiH

2013 2014 2013 2014 2013 2014

Površina u km2 26.109 26.110 325 325 1,2 1,2

Stanovništvo (prisutno) u hilj. (procj. sred.god.)

2.337 2.337 40 39 1,7 1,7

GDP u mil. KM 16.914 17.160 220 223 1,3 1,3

GDP po stanovniku u KM 5.903 7.344 5.644 5.769 95,6 78,6

Industrijska proizvodn ja - indeks 107,4 100,1 67,7 107,5 0,9 1,0

Izvoz robe - u mil. KM 5.548 5.779 90 91 1,6 1,6Uvoz robe - u mil . KM 9.833 10.354 125 123 1,3 1,2

Pokrivenosti uvoza izvozom u % 56,4 55,8 71,9 70,2 127,5 125,8

Trgovinski b ilans u mil. KM (deficit) -4.285 -4.575 -35 -39 0,8 0,9

Zaposlenost - prosjek 435.113 443.587 5.600 5.660 1,3 1,3

Radno sposobno stanovništvo (15-64) 1.605.813 1.611.718 27.130 26.881 1,7 1,7

Radna snaga - broj 827.055 835.852 11.186 11.238 1,4 1,3

Stepen zaposlenosti u % 27,1 27,5 20,6 21,1 75,9 78,1

Stepen aktivnosti u % 51,5 51,9 41,2 41,8 80,1 80,5

Nezaposlenost – b roj sa stanjem 31.12. 391.942 392.265 5.586 5.578 1,4 1,4

Stepen nezaposlenosti u % 47,4 46,9 49,9 49,6 105,3 105,7

Plata - prosječna u KM  835 833 690 693 82,6 83,2

Penzija - prosječna u KM  347 365 353 366 101,7 100,3

Broj penzionera 388.676 394.900 3.544 3.603 0,9 0,9

Broj poslovnih subjekata 101.320 101.475 1.570 1.553 1,5 1,5

Ostvarene investicije u nova stalna sredstvau mil. KM

3.081 3.315 19,0 19,9 0,6 0,6

Stepen investiranja 18,3 19,3 8,6 8,9 47,7 46,2

35Posavski kanton

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 36/100

Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

TUZLANSKI KANTON

2014. godina

Osnovni podaci:

Površina u km2: 2.649

Općine:  13

Naseljena mjesta: 390

Stanovništvo: 499.144

Prirodni priraštaj: 530

Gustina naseljenosti: 188,4

Neto plaća u KM:  739GDP u mil. KM: 2.677

GDP per capita u KM 5.363

Izvoz u mil. KM 1.128

Uvoz u mil. KM 1.399

Investicije u mil. KM 514

36Tuzlanski kanton

KLADANJ

LUKAVAC

ŽIVINICE

BANOVI IĆ

  Č

  Ć   E   L

   ISREBRENIK 

G  R  A A N  I  C  A 

Č   

KALESIJA

SAPNA

TEO AK Č

DOBOJISTOK 

 G  R A  D

A  A C Č

 

VELIKA KLADUŠA

CAZIN

BUŽIM

BIHAÆ

BOSANSKAKRUPA

BOSANSKI PETROVAC

SANSKIMOST

 NOVIGRAD

KRUPA NA UNI

SRPSKI S  A N  S  K  I  

M   O   S   T   

PRIJEDOR 

KOZARSKADUBICA

GRADIŠKA

LAKTAŠIPRNJAVOR 

BANJALUKA  ČELINAC

KOTOR  VAROŠ

SRBAC

DERVENTA

SRPSKIBROD

MODRI AČ

ODŽAK 

VUKOSAVLJE

DOMALJEVAC-ŠAMAC

ORAŠJE

DOBOJ

TEŠANJ   PETROVO

USORA

KLJUČ

DRVAR 

BOSANSKO GRAHOVO

GLAMOČ

LIVNO

TOMISLAVGRAD

POSUŠJE

ŠIROKIBRIJEG

GRUDE

LJUBUŠKIČITLUK 

ČAPLJINASTOLAC

 NEUM

R  A  V   N   O  

KUPRES

BUGOJNO

GORNJIVAKUF

FOJNICA

 NOVITRAVNIK 

TRAVNIK  ZENICA

JABLANICAKONJIC

PROZOR 

KREŠEVO

HADŽI IĆ

VISOKOK   I   S   E   L  J   A  K   

KAKANJ   VAREŠ

ILIJAŠ

ŽEP EČZAVIDOVI IĆ

MAGLAJ

VITEZOLOVO

KLADANJ

LUKAVAC

TUZLA

ŽIVINICE

BANOVI IĆ

  Č  Ć

   E   L   ISREBRENIK 

G  R  A A N  I  C  A 

Č   

DONJIVUKUF

JAJCE

D   O   B   R   E   T   I   

I   Ć     

TRNOVO

I   L  I   D  Ž   A 

1 2

34

5

PALE

SOKOLAC

HANPIJESAK 

MILI IĆ

 V LA S E N I

 CA

ŠEKOVI IĆ

OSMACI

Z       V       O       R       N       I       K       

BRATUNAC

KALESIJA

SAPNA

TEO AK Č

U G L J E V I K LOPARE

BIJELJINA

DOBOJISTOK 

DOBOJ

JUG

 G  R A  D

A A C Č

PELAGI EVOČ

ŠAMACSR. ORAŠJE

MOSTAR SJEVER 

MOSTAR ZAPAD

MOSTAR JUG

MOSTAR JUGOZAPAD

MOSTAR JUGOISTOK 

MOSTAR STARIGRADMOSTARCENTRALNAZONA

FO AČGORAŽDE

ROGATICA

SREBRENICA

VIŠEGRAD

RUDO

Č ČAJNI E

SR.GORAŽDE

SRBINJEKALINOVIK 

GACKO NEVESINJE

BERKOVI IĆ

BILE AĆ

LJUBINJE

TREBINJE

TESLIÆ

KNEŽEVO

J   E   Z   E   R   O   

MRKONJIÆGRAD

ŠIPOVO

SR.KUPRES

RIBNIK PETROVAC

SR.DRVAR 

DISTRIKTBR KOČ

SR.MOSTAR 

ŽEPA

1

10

8

79 5

64

3

2

PALE

2

Državna granica

Međuentitetska granica

Međukantonalna granica

 Legenda:

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 37/100

Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI U TUZLANSKOM KANTONU U 2014. GODINI

Prema procjeni Federalnog zavoda za programiranje razvoja, u 2014. godini u Federaciji BiH,GDP iznosi 17.160 mil. KM, (uključena neregistrirana ekonomija  – NOE) što je u odnosu na

prethodnu godinu više za 1,5 % (GDP u 2013. godini je iznosio 16.914 mil. KM), dok GDP-a poglavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u FBiH iznosi 7.344 KM i veći je za 1,5 % u odnosu naprethodnu godinu.

U Tuzlanskom kantonu procjenjuje se da je u 2014. godini ostvaren GDP u iznosu od 2.677 mil.KM, što u odnosu na GDP Federacije iznosi 15,6%.

Procjena GDP-a po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u Tuzlanskom kantonu iznosi5.363 KM ili 73,0% od prosjeka Federacije.

Dajemo pregled GDP-a po općinama u kantonu kako slijedi:

Bruto domaći proizvod (GDP) u kantonu u 2014.¹ godin i

OpćineStanovništvo

(prisutno)GDP uhilj. KM

GDP/PC uKM (po

glavi stan.)

GDP/PC u KM (poglavi stan.)FBiH = 100

Banovići  25.948 240.238 9.258 126,1

Čelić  13.624 3.432 2.519 34,3

Doboj - Istok 10.194 3.432 3.367 45,8

Gračanica  52.607 188.758 3.588 48,9Gradačac  45.965 137.278 2.987 40,7

Kalesija 36.041 6.864 1.904 25,9

Kladanj 14.616 51.479 3.522 48,0

Lukavac 50.449 291.717 5.782 78,7

Sapna 12.676 17.159 1.354 18,4

Srebrenik 41.905 137.278 3.276 44,6

Teočak  7.314 17.159 2.346 31,9

Tuzla 131.634 1.235.506 9.386 127,8

Živinice 56.171 223.077 3.971 54,1

Tuzlanski 499.144 2.676.929 5.363 73,0

Federacija BiH 2.336.722 17.159.815 7.344 100,0

Obrazloženje stavke ¹ pogledati na strani 7.

U 2014. godini u FBiH ostvaren je rast fizičkog obima industrijske proizvodnje po stopi od 0,1%.Učešće fizičkog obima industrijske proizvodnje u Tuzlanskom kantonu u industrijskoj proizvodnjiFederacije BiH iznosilo je 30,5%, dok je u ovom kantonu ostvaren rast fizičkog obima industrijskeproizvodnje po stopi od 4,2%.

37Tuzlanski kanton

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 38/100

Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

Indeksi indus trij ske pro izvodnja prema GIG, KD BiH 2010 u 2014. godin i

2014/2013Federacija BiH Tuzlanski

INDUSTRIJA - UKUPNO 100,1 104,2PREMA GLAVNIM INDUSTRIJSKIM GRUPACIJAMA

Intermedijarni proizvodi 106,5 110,2

Energija 93,3 105,7

Kapitalni proizvodi 98,5 78,9

Trajni proizvodi za široku potrošnju 95,0 88,5

Netrajni proizvodi za široku potrošnju 102,4 105,7

PREMA PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD-A

Vađenje ruda i kamena  98,7 99,4

Prerađivačka industrija  103,7 107,4

Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba električnom

energijom i plinom

89,9 102,8

Obrazloženje stavki pogledati na strani 8.

U 2014. godini u Federaciji BiH ostvaren je izvoz u iznosu od 5.779 mil. KM što je za 4,2% više uodnosu na izvoz u 2013. godini, dok je u TK izvoz iznosio 1.128 mil. KM ili 9,6 % više u odnosuna prethodnu godinu. Izvoz TK učestvuje u ukupnom izvozu FBiH sa 19,5%.

U 2014. godini u Federaciji BiH ostvaren je uvoz u iznosu od 10.354 mil. KM ili 5,3% više uodnosu na 2013. godinu, dok je u TK uvoz iznosio 1.399 mil. KM ili 10,3% više u odnosu naprethodnu godinu. Uvoz TK učestvuje u ukupnom uvozu FBiH sa 13,5%.

Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2014. godini u FBiH iznosio je 55,8 % a u TK 80,6%.

Vanjskotrgovinska razmjena po općinama u kantonu u 2014. godini 

Općine Vrijednost u hil j. KM Učešće u %  Pokrivenost

uvozaizvozom u %

Trgovinskibilans u hilj. KM

(deficit)Izvoz Uvoz Izvoz Uvoz

Banovići  24.026 8.743 0,4 0,1 274,8 15.283

Čelić  1.531 5.433 0,0 0,1 28,2 -3.902

Doboj - Istok 12.437 22.971 0,2 0,2 54,1 -10.534

Gračanica  174.250 190.969 3,0 1,8 91,2 -16.719

Gradačac  296.122 309.462 5,1 3,0 95,7 -13.340

Kalesija 30.699 38.649 0,5 0,4 79,4 -7.950

Kladanj 23.363 9.778 0,4 0,1 238,9 13.585

Lukavac 368.380 310.570 6,4 3,0 118,6 57.810

Sapna 141 308 0,0 0,0 45,9 -167

Srebrenik 36.667 64.016 0,6 0,6 57,3 -27.349

Teočak  202 263 0,0 0,0 76,9 -61

Tuzla 118.995 312.936 2,1 3,0 38,0 -193.941

Živinice 40.898 124.485 0,7 1,2 32,9 -83.587

Tuzlanski 1.127.712 1.398.583 19,5 13,5 80,6 -270.871

Federaci ja BiH 5.778.901 10.353.991 100,0 100,0 55,8 -4.575.090

Izvor podataka: Uprava za indirektno oporezivanje BiH, posredovanjem Agencije za statistiku BiH

38Tuzlanski kanton

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 39/100

Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

U 2014. godini u FBiH ostvaren je prosječan broj zaposlenih u iznosu od 443.587, što je uodnosu na isti period prethodne godine viši za 1,9% ili 8.474.

U TK zaposlenost je iznosila 81.588 što je u odnosu na prethodnu godinu više za 861 ili 1,1%.

Broj zaposlenih u TK učestvuje u ukupnom broju zaposlenih u FBiH sa 18,4%.

Stepen zaposlenosti u TK po EU metodologiji, tačnije po metodologiji Međunarodne organizacijerada (ILO) iznosi 23,9 % što je u odnosu na prethodnu godinu više za 0,3%.

Broj zaposlenih i stepen zaposlenosti po općinama u TK kantonu u 2014. godini daju se uslijedećem pregledu: 

Stepen zaposlenosti po općinama u kantonu u 2014. godin i

Općine Prosječanbrojzaposlenih ²

Radnosposobno³

Radnasnaga⁴ 

Stepenzaposlenostiu % ⁵ 

Stepenaktivnosti u% ⁶ 

Banovići  5.167 18.828 10.738 27,4 57,0

Čelić  878 9.750 3.613 9,0 37,1

Doboj - Istok 1.572 6.945 4.242 22,6 61,1

Gračanica  8.428 37.714 18.079 22,3 47,9

Gradačac  6.932 32.121 14.673 21,6 45,7

Kalesija 3.403 25.298 12.339 13,5 48,8

Kladanj 1.902 10.593 4.631 18,0 43,7

Lukavac 8.167 35.766 18.997 22,8 53,1

Sapna 597 8.998 3.218 6,6 35,8

Srebrenik 4.765 29.261 13.416 16,3 45,8

Teočak  438 4.929 2.292 8,9 46,5

Tuzla 31.284 93.263 51.844 33,5 55,6

Živinice 8.055 39.364 22.303 20,5 56,7

Tuzlanski 81.588 352.830 180.385 23,1 51,1

Federaci ja BiH 443.587 1.611.718 835.852 27,5 51,9

Obrazloženje stavki od ² do ⁶ pogledati na strani 11.

Registrovan broj nezaposlenih u FBiH sa stanjem na dan 31.12.2014. godine iznosi 392.265, što je više za 0,1% u odnosu na 2013. godinu. Registrovana nezaposlenost u TK u 2014. godini nakraju decembra iznosila je 98.797 lica koja traže zaposlenje, što je za 159 lica manje ili 0,2% uodnosu na prethodnu godinu. Broj nezaposlenih u ukupnom broju nezaposlenih u FBiH iznosi25,2%.

Stepen nezaposlenosti u odnosu na radnu snagu u FBiH u 2014. godini iznosio je 46,9%, a u TK54,8%.

Dajemo pregled nezaposlenih po općinama u TK u 2014 godini:

39Tuzlanski kanton

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 40/100

Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

Stepen nezaposlenosti po općinama u kantonu u 2014. godin i 

Općine Broj nezaposlenih Radna snaga⁷ Stepen

nezaposlenosti u %⁸

 

Banovići  5.571 10.738 51,9

Čelić  2.735 3.613 75,7

Doboj - Istok 2.670 4.242 62,9

Gračanica  9.651 18.079 53,4

Gradačac  7.741 14.673 52,8

Kalesija 8.936 12.339 72,4

Kladanj 2.729 4.631 58,9

Lukavac 10.830 18.997 57,0

Sapna 2.621 3.218 81,4

Srebrenik 8.651 13.416 64,5

Teočak  1.854 2.292 80,9Tuzla 20.560 51.844 39,7

Živinice 14.248 22.303 63,9

Tuzlanski 98.797 180.385 54,8

Federaci ja BiH 392.265 835.852 46,9

Obrazloženje stavki ⁷ i ⁸ pogledati na strani 13.

U 2014. godini u FBiH prosječna mjesečna isplaćena neto plaća iznosila je 833 KM ili 0,2%manje u odnosu na prethodnu godinu. U TK prosječna plaća iznosila je 739 KM što je više za0,1% u odnosu na 2013. godinu i što je 88,4% u odnosu na prosjek FBiH.

Plaće u TK po općinama u 2014. godini dajemo u slijedećoj tabeli: 

Prosječna neto plaća u KM u kantonu u 2014. god ini  

Općine Prosječna neto plaća

u KMUčešće FBiH

= 100

Banovići  836 100,3

Čelić  642 77,1

Doboj - Istok 524 62,9

Gračanica  536 64,3

Gradačac  580 69,6

Kalesija 615 73,8

Kladanj 638 76,6

Lukavac 757 90,9

Sapna 772 92,7

Srebrenik 613 73,6

Teočak  756 90,7

Tuzla 860 103,2

Živinice 715 85,8

Tuzlanski 739 88,6

Federaci ja BiH 833 100,0

Izvor podataka: Mjesečni statistički pregled po kantonima FBiH 2/15 

40Tuzlanski kanton

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 41/100

Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

Ukupan broj penzionera u FBiH u decembru 2014. godine iznosio je 394 900, što je za 1,6% višenego u istom periodu prethodne godine.

U TK u decembru 2014. godine broj penzionera iznosio je 69.095 što je 2,1 % više nego

prethodne godine ili 17,5% od ukupnog broja penzionera u FBiH.

Broj penzionera i iznos penzija po općinama u kantonu u 2014. godini 

Općine Broj

penzionera

Ukupan iznosisplaćenih 

penzija/mirovina

Prosječna penzija/mirovina

u KM

Banovići  3.486 1.432.379 410,9

Čelić  891 278.299 312,3

Doboj - Istok 1.323 413.263 312,4

Gračanica  5.493 1.838.440 334,7

Gradačac  4.237 1.374.998 324,5

Kalesija 3.461 1.168.363 337,6

Kladanj 1.989 681.430 342,6

Lukavac 7.775 2.960.662 380,8

Sapna 717 195.409 272,5

Srebrenik 5.847 2.111.574 361,1

Teočak  731 217.527 297,6Tuzla 24.799 10.489.930 423,0

Živinice 8.346 3.106.420 372,2

Tuzlanski 69.095 26.268.694 380,2

Federaci ja BiH 336.898 131.231.789 389,5

UKUPNO 394.900 144.163.714 365,1

Izvor podataka: Federalni zavod za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje MostarObrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

41Tuzlanski kanton

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 42/100

Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

Vrste i iznos penzija po općinama u kantonima u 2014. godini 

Općine 

Vrste mirovine / penzije

Starosne Invalidske Obiteljske

Broj IznosProsječna

isplataBroj Iznos

Prosječnaisplata

Broj IznosProsječna

isplata

Banovići  1.676 809.248 482,8 539 187.638 348,1 1.271 435.492 342,6

Čelić  389 126.788 325,9 190 56.905 299,5 312 94.607 303,2

Doboj - Istok 536 182.984 341,4 280 80.920 289,0 507 149.359 294,6

Gračanica  2.208 849.123 384,6 1.362 404.068 296,7 1.923 585.248 304,3

Gradačac  1.915 687.779 359,2 827 239.859 290,0 1.495 447.360 299,2

Kalesija 1.203 469.724 390,5 892 280.339 314,3 1.366 418.299 306,2

Kladanj 761 285.824 375,6 489 162.568 332,4 739 233.038 315,3

Lukavac 3.353 1.468.350 437,9 1.362 474.654 348,5 3.060 1.017.658 332,6

Sapna 196 55.380 282,6 169 43.142 255,3 352 96.886 275,2

Srebrenik 2.237 957.870 428,2 1.222 389.034 318,4 2.388 764.669 320,2

Teočak  247 82.408 333,6 162 41.158 254,1 322 93.961 291,8

Tuzla 12.556 6.154.543 490,2 5.106 1.823.768 357,2 7.137 2.511.619 351,9

Živinice 3.054 1.367.878 447,9 2.107 703.644 334,0 3.185 1.034.898 324,9

Tuzlanski 30.331 13.497.901 445,0 14.707 4.887.697 332,3 24.057 7.883.095 327,7

Federaci ja BiH 163.538 72.888.819 445,7 67.989 23.187.624 341,0 105.371 35.155.347 333,6

Republika Srpska 4.753 1.249.935 263,0 1.905 532.058 279,3 3.834 1.127.286 294,0Distrikt Brčko  1.841 679.433 369,1 1.117 348.902 312,4 1.679 525.551 313,0

UKUPNO BiH 170.132 74.818.186 439,8 71.011 24.068.584 338,9 110.884 36.808.185 332,0

UKUPNOInozemstvo

27.108 5.026.450 185,4 7.664 1.568.961 204,7 8.101 1.873.348 231,2

UKUPNO 197.240 79844636 404,8 78.675 25.637.545 325,9 118.985 38.681.533 325,1

Isplaćene zaostale mirovine 4.815.749

Isplaćene naknade za tjelesnu onesposobljenost 181.024

Plaćeni doprinos za zdra. osiguranje na mir.  1.750.947

Iznos za isplatu razlike za primatelje min. mirovine skupine 3 po Odluci Vlade FBiH 556.521Ukupna sredstva za isp latu 151.467.956

Izvor podataka: Federalni zavod za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Mostar

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

42Tuzlanski kanton

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 43/100

Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

Prema statističkim podacima ukupan broj poslovnih subjekata u FBiH na dan 31.12.2014. godineiznosio je 101.475 i viši je za 0,2 % u odnosu na prethodnu godinu. Ukupan broj poslovnihsubjekata u TK iznosio je 19.470 i viši je za 341 ili 1,8% u odnosu na prethodnu godinu. Brojposlovnih subjekata u TK učestvuje u ukupnom broju poslovnih subjekata u Federaciji BiH sa

19,2%.

Broj registrovanih pravnih osoba iznosio je 51.875 u Federaciji BiH, što je više za 1.250 ili 2,5% uodnosu na 2013. godinu, dok je u TK broj registrovanih iznosio 8 566, što je u odnosu naprethodnu godinu više za 160 ili 1,9%. Broj registrovanih pravnih osoba u TK učestvuje uukupnom broju registrovanih pravnih osoba u Federaciji BiH sa 16,5%.

Broj registrovanih fizičkih lica – obrtnika sa stanjem na dan 31.12.2014. godine iznosio je 49.600u FBiH, što je manje za 1.095 ili 2,2% u odnosu na prethodnu godinu, dok je u TK brojregistrovanih obrtnika iznosio 10.904 što je više za 181 ili 1,7% u odnosu na 2013. godinu. Broj

registrovanih fizičkih lica  - obrtnika u TK učestvuje u ukupnom broju registrovanih fizičkih lica -obrtnika u Federaciji BiH sa 22,0%.

Broj registrovanih poslovnih subjekata u TK po općinama daje se u sl i jedećem pregledu: 

Struktura poslovnih s ubjekata u kantonu za 2014. godinu

stanje 31. 12. 2014.

Općine

Broj preduzeća 

Ukupno Pravna lica U sastavupravnih lica Fizička licaobrtnici

Banovići  748 294 198 454

Čelić  385 155 91 230

Doboj - Istok 374 178 135 196

Gračanica  1.924 757 539 1.167

Gradačac  1.999 828 524 1.171

Kalesija 927 388 324 539

Kladanj 647 245 128 402

Lukavac 1.906 605 454 1.301Sapna 234 105 94 129

Srebrenik 1.335 707 521 628

Teočak  226 74 43 152

Tuzla 6.954 3.476 1.976 3.478

Živinice 1.811 754 507 1.057

Tuzlanski 19.470 8.566 5.534 10.904

Federacija BiH 101.475 51.875 27.840 49.600

Izvor podataka: FZSObrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

43Tuzlanski kanton

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 44/100

Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

Osnovni indikatori razvoja FBiH i Tuzlanskog kantona

Elementi

Federacija BiH Tuzlanski kantonUčešće kantona

u FBiH2013 2014 2013 2014 2013 2014

Površina u km2 26.109 26.110 2.649 2.649 10,1 10,1

Stanovništvo (prisutno) u hilj. (procj. sred.god.)

2.337 2.337 499 499 21,4 21,4

GDP u mil. KM 16.914 17.160 2.639 2.677 15,6 15,6

GDP po s tanovniku u KM 5.903 7.344 5.289 5.363 89,6 73,0

Industrijska proizvodnja - indeks 107,4 100,1 102,7 104,2 30,5 32,0

Izvoz robe - u mil. KM 5.548 5.779 1.029 1.128 18,5 19,5

Uvoz robe - u mil . KM 9.833 10.354 1.268 1.399 12,9 13,5

Pokrivenosti uvoza izvozom u % 56,4 55,8 81,2 80,6 143,9 144,4

Trgovinski b ilans u mil . KM (deficit) -4.285 -4.575 -239 -271 5,6 5,9

Zaposlenost - prosjek 435.113 443.587 80.727 81.588 18,6 18,7

Radno sposobno stanovništvo (15-64) 1.605.813 1.611.718 350.119 352.830 21,8 21,9

Radna snaga - broj 827.055 835.852 179.683 180.385 21,7 21,6

Stepen zaposlenosti u % 27,1 27,5 23,1 23,1 84,8 78,1

Stepen aktivnosti u % 51,5 51,9 51,3 51,1 99,7 98,5

Nezaposlenost – broj sa stanjem 31.12. 391.942 392.265 98.956 98.797 25,2 25,2

Stepen nezaposlenosti u % 47,4 46,9 55,1 54,8 116,2 116,8

Plata - prosječna u KM  835 833 738 739 88,4 83,2

Penzija - prosječna u KM  347 365 361 380 104,0 100,3

Broj penzionera 388.676 394.900 67.669 69.095 17,4 17,5

Broj poslovnih subjekata 101.320 101.475 19.129 19.470 18,9 19,2

Ostvarene investici je u nova stalna sredstvau mil . KM 3.081 3.315 478 514 15,5 15,5

Stepen investiranja 18,2 19,3 18,1 19,2 99,3 99,4

44Tuzlanski kanton

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 45/100

Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

ZENIČKO - DOBOJSKI KANTON

2014. godinaOsnovni podaciPovršina u km : 3.343,3Općine:  12Naseljena mjesta: 619Stanovništvo: 397.813Prirodni priraštaj: 74Gustina naseljenosti: 119,0Neto plaća u KM:  726

GDP u mil. KM: 2.437GDP per capita u KM 6.125Izvoz u mil. KM 1.668Uvoz u mil. KM 1.614Investicije u mil. KM 444

45Zeničko - dobojski kanton

VELIKA KLADUŠA

CAZIN

BUŽIM

BIHAÆ

BOSANSKAKRUPA

BOSANSKI PETROVAC

SANSKIMOST

 NOVIGRAD

KRUPA NA UNI

SRPSKI S  A N  S  K  I  

M   O   S   T   

PRIJEDOR 

KOZARSKADUBICA

GRADIŠKA

LAKTAŠIPRNJAVOR 

BANJALUKA  ČELINAC

KOTOR  VAROŠ

SRBAC

DERVENTA

SRPSKIBROD

MODRI AČ

ODŽAK 

VUKOSAVLJE

DOMALJEVAC-ŠAMAC

ORAŠJE

DOBOJ

TEŠANJ   PETROVO

USORA

KLJUČ

DRVAR 

BOSANSKO GRAHOVO

GLAMOČ

LIVNO

TOMISLAVGRAD

POSUŠJE

ŠIROKIBRIJEG

GRUDE

LJUBUŠKIČITLUK 

ČAPLJINASTOLAC

 NEUM

R  A  V   N   

O  

KUPRES

BUGOJNO

GORNJIVAKUF

FOJNICA

 NOVITRAVNIK 

TRAVNIK  ZENICA

JABLANICAKONJIC

PROZOR 

KREŠEVO

HADŽI IĆ

VISOKOK   I   S   E   L  J   A  

K   

KAKANJ   VAREŠ

ILIJAŠ

ŽEP EČZAVIDOVI IĆ

MAGLAJ

VITEZOLOVO

KLADANJ

LUKAVAC

TUZLA

ŽIVINICE

BANOVI IĆ

  Č  Ć

   E   L   ISREBRENIK 

G  R  A A N  I  C  A 

Č   

DONJIVUKUF

JAJCE

D   O   B   R   E   T   I   

I   

Ć     

TRNOVO

I   L  I   D  Ž   A 

1 2

34

5

PALE

SOKOLAC

HANPIJESAK 

MILI IĆ

 V LA S E N I C

A

ŠEKOVI IĆ

OSMACI

Z       V       O       R       N       I       K       

BRATUNAC

KALESIJA

SAPNA

TEO AK Č

U G L J E V I K LOPARE

BIJELJINADOBOJISTOK 

DOBOJJUG

 G  R A  DA

 A C Č

PELAGI EVOČ

ŠAMACSR. ORAŠJE

MOSTAR SJEVER 

MOSTAR ZAPAD

MOSTAR JUG

MOSTAR JUGOZAPAD

MOSTAR JUGOISTOK 

MOSTAR STARIGRADMOSTARCENTRAL NAZONA

FO AČGORAŽDE

ROGATICA

SREBRENICA

VIŠEGRAD

RUDO

Č ČAJNI E

SR.GORAŽDE

SRBINJEKALINOVIK 

GACKO NEVESINJE

BERKOVI IĆ

BILE AĆ

LJUBINJE

TREBINJE

TESLIÆ

KNEŽEVO

J   E   Z   E   R   O   

MRKONJIÆGRAD

ŠIPOVO

SR.KUPRES

RIBNIK PETROVAC

SR.DRVAR 

DISTRIKTBR KOČ

SR.MOSTAR 

ŽEPA

1

10

8

79 5

6 4

3

2

PALE

2

TEŠANJ

USORA

 ZENICA

VISOKO

KAKANJ   VAREŠ

ŽEP EČZAVIDOVI IĆ

MAGLAJ

OLOVO

DOBOJJUG

4

Državna granica

Međuentitetska granica

Međukantonalna granica

 Legenda:

BREZA

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 46/100

Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU U 2014. GODINI

Prema procjeni Federalnog zavoda za programiranje razvoja, u 2014. godini u Federaciji BiH,GDP iznosi 17.160 mil. KM, (uključena neregistrirana ekonomija  – NOE) što je u odnosu na

prethodnu godinu više za 1,5 % (GDP u 2013. godini je iznosio 16.914 mil. KM), dok GDP-a poglavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u FBiH iznosi 7.344 KM i veći je za 1,5 % u odnosu naprethodnu godinu.

U Zeničko - dobojskom kantonu procjenjuje se da je u 2014. godini ostvaren GDP u iznosu od2.437 mil. KM, što u odnosu na GDP Federacije iznosi 14,2%.

Procjena GDP-a po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u Zeničko dobojskom kantonuiznosi 6.125 KM ili 83,4% od prosjeka Federacije.

Dajemo pregled GDP-a po općinama u kantonu: 

Bruto domaći proizvod (GDP) u kantonu u 2014. godini

OpćineStanovništvo

(prisutno)GDP uhilj. KM

GDP/PC uKM (po glavi

stan.)

GDP/PC u KM(po glavi stan.)

FBiH = 100

Breza 13.787 102.959 7.468 101,7

Doboj - Jug 4.939 17.159 3.474 47,3

Kakanj 43.066 326.037 7.571 103,1

Maglaj 23.267 85.799 3.688 50,2

Olovo 11.546 6.864 5.945 81,0

Tešanj 48.629 205.918 4.234 57,7

Usora 6.839 17.159 2.509 34,2

Vareš 9.877 120.119 12.161 165,6

Visoko 40.156 274.557 6.837 93,1

Zavidovići  37.614 188.758 5.018 68,3

Zenica 127.034 96.095 7.565 103,0

Žepče  31.059 6.864 221 30,1

Zeničko - dobojski 397.813 2.436.695 6.125 83,4

FBiH 2.336.722 17.159.815 7.344 100,0

Obrazloženje stavke ¹ pogledati na strani 7.

U 2014. godini u FBiH ostvaren je rast fizičkog obima industrijske proizvodnje po stopi od 0,1%.Učešće fizičkog obima industrijske proizvodnje u Zeničko-dobojskom kantonu u industrijskojproizvodnji Federacije BiH iznosilo je 19,7%, dok je u ovom kantonu ostvaren pad fizičkog obima

industrijske proizvodnje za 4,1%.

46Zeničko - dobojski kanton

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 47/100

Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

Indeksi indus trij ske pro izvodnja prema GIG, KD BiH 2010 u 2014. godin i

2014/2013

Federacija BiH Zeničko - dobojski

INDUSTRIJA - UKUPNO 100,1 95,9PREMA GLAVNIM INDUSTRIJSKIM GRUPACIJAMA

Intermedijarni proizvodi 106,5 97,8

Energija 93,3 89,6

Kapitalni proizvodi 98,5 107,1

Trajni proizvodi za široku potrošnju 95,0 32,9

Netrajni proizvodi za široku potrošnju 102,4 99,4

PREMA PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD-a

Vađenje ruda i kamena  98,7 97,7

Prerađivačka industrija  103,7 97,8

Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba električnomenergijom i plinom 89,9 85,5

Obrazloženje stavki pogledati na strani 8. 

U 2014. godini u Federaciji BiH ostvaren je izvoz u iznosu od 5.779 mil. KM što je za 4,2% više uodnosu na izvoz u 2013. godini, dok je u ZDK izvoz iznosio 1.668 mil. KM ili 3,9% više u odnosuna prethodnu godinu. Izvoz ZDK učestvuje u ukupnom izvozu FBiH sa 28,9%.

U 2014. godini u Federaciji BiH ostvaren je uvoz u iznosu od 10.354 mil. KM ili 5,3% više uodnosu na 2013. godinu, dok je u ZDK uvoz iznosio 1.614 mil. KM ili 8,8 % više u odnosu naprethodnu godinu. Uvoz ZDK učestvuje u ukupnom uvozu FBiH sa 15,6%.

Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2014. godini u FBiH iznosio je 55,8 % a u ZDK 103,4%.

Vanjskotrgovinska razmjena po općinama u kantonu u 2014. godini

Općine Vrijednost u hil j.KM Učešće u %  Pokrivenost

uvozaizvozom u %

Trgovinskibilans u hilj.KM (deficit)Izvoz Uvoz Izvoz Uvoz

Breza 7.694 39.157 0,1 0,4 19,7 -31.463

Doboj - Jug 10.584 47.294 0,2 0,5 22,4 -36.710

Kakanj 13.369 117.957 0,2 1,1 11,3 -104.588Maglaj 127.046 53.141 2,2 0,5 239,1 73.905

Olovo 29.650 27.208 0,5 0,3 109,0 2.442

Tešanj 352.873 310.373 6,1 3,0 113,7 42.500

Usora 14.793 12.372 0,3 0,1 119,6 2.421

Vareš 8.046 3.355 0,1 0,0 239,8 4.691

Visoko 522.139 558.508 9,0 5,4 93,5 -36.369

Zavidovići  40.347 23.053 0,7 0,2 175,0 17.294

Zenica 477.222 345.553 8,3 3,3 138,1 131.669

Žepče  64.147 75.605 1,1 0,7 84,8 -11.458

Zeničko - dobojski 1.667.912 1.613.576 28,9 15,6 103,4 54.336

Federaci ja BiH 5.778.901 10.353.991 100,0 100,0 55,8 -4.575.090

Izvor: Uprava za indirektno oporezivanje BiH, posredovanjem Agencije za statistiku BiH

47Zeničko - dobojski kanton

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 48/100

Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

U 2014. godini u FBiH ostvaren je prosječan broj zaposlenih u iznosu od 443.587, što je uodnosu na isti period prethodne godine više za 1,9% ili 8.474.

U ZDK zaposlenost je iznosila 69.668 što je u odnosu na prethodnu godinu više za 1.114 ili 1,6%.

Broj zaposlenih u ZDK učestvuje u ukupnom broju zaposlenih u FBiH sa 15,7%.

Stepen zaposlenosti u USK po EU metodologiji, tačnije po metodologiji Međunarodneorganizacije rada (ILO) iznosi 25,0 % što je u odnosu na prethodnu godinu više za 1,3%.

Broj zaposlenih i stepen zaposlenosti po općinama u ZDK kantonu u 2014. godini daju se uslijedećem pregledu: 

Stepen zaposlenosti po općinama u kantonu u 2014. godin i

Općine Prosječanbrojzaposlenih ²

Radnosposobno³

Radnasnaga⁴ 

Stepenzaposlenostiu % ⁵ 

Stepenaktivnostiu % ⁶ 

Breza 2.934 9.663 4.916 30,4 50,9

Doboj - Jug 959 3.564 1.971 26,9 55,3

Kakanj 6.768 30.801 13.786 22,0 44,8

Maglaj 3.621 16.039 8.762 22,6 54,6

Olovo 1.771 7.857 3.735 22,5 47,5

Tešanj 10.078 35.490 17.930 28,4 50,5

Usora 723 4.708 1.715 15,4 36,4

Vareš 1.320 6.359 2.633 20,8 41,4

Visoko 8.581 28.026 16.404 30,6 58,5

Zavidovići  3.642 26.440 11.046 13,8 41,8

Zenica 24.694 87.892 47.664 28,1 54,2

Žepče  4.577 21.750 9.568 21,0 44,0

Zeničko - dobojski 69.668 278.589 140.130 25,0 50,3

Federaci ja BiH 443.587 1.611.718 835.852 27,5 51,9

Obrazloženje stavki od ² do ⁶ pogledati na strani 11.

Registrovan broj nezaposlenih u FBiH sa stanjem na dan 31.12.2014. godine iznosi 392.265, što je više za 0,1% u odnosu na 2013. godinu. Registrovana nezaposlenost u ZDK u 2014. godini nakraju decembra iznosila je 70.462 lica koja traže zaposlenje, što je manje za 316 ili 0,4% uodnosu na prethodnu godinu. Broj nezaposlenih u ukupnom broju nezaposlenih u FBiH iznosi18,0%.

Stepen nezaposlenosti u odnosu na radnu snagu u FBiH u 2014. godini iznosio je 46,9%, a uZDK 50,3%.

Dajemo pregled nezaposlenih po općinama u ZDK u 2014. godini:

48Zeničko - dobojski kanton

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 49/100

Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

Stepen nezaposlenosti po općinama u kantonu u 2014. godin i

OpćineBroj

nezaposlenihRadnasnaga⁷ 

Stepennezaposlenosti u % ⁸ 

Breza 1.982 4.916 40,3Doboj - Jug 1.012 1.971 51,3

Kakanj 7.018 13.786 50,9

Maglaj 5.141 8.762 58,7

Olovo 1.964 3.735 52,6

Tešanj 7.852 17.930 43,8

Usora 992 1.715 57,8

Vareš 1.313 2.633 49,9

Visoko 7.823 16.404 47,7

Zavidovići  7.404 11.046 67,0

Zenica 22.970 47.664 48,2

Žepče  4.991 9.568 52,2

Zeničko - dobojski 70.462 140.130 50,3

Federaci ja BiH 392.265 835.852 46,9

Obrazloženje stavki ⁷ i ⁸ pogledati na strani 13.

U 2014. godini u FBiH prosječna mjesečna isplaćena neto plaća iznosila je 833 KM ili 0,2%manje u odnosu na prethodnu godinu. U ZDK prosječna plaća iznosila je 726 KM što je manje za0,8% u odnosu na 2013. godini i što je 87,1% u odnosu na prosjek FBiH.

Plaće u ZDK po općinama u 2014. godini dajemo u slijedećoj tabeli: 

Prosječna neto plaća u KM u kantonu u 2014. godini

Općine Prosječna neto

plaća u KM Učešće FBiH =

100

Breza 845 101,4

Doboj - Jug 539 64,7

Kakanj 980 117,6

Maglaj 651 78,2Olovo 602 72,3

Tešanj 571 68,5

Usora 730 87,6

Vareš 687 82,5

Visoko 532 63,9

Zavidovići  630 75,6

Zenica 834 100,1

Žepče  559 67,1

Zeničko - dobojski 726 87,1

Federacija BiH 833 100,0Izvor podataka: Mjesečni statistički pregled po kantonima FBiH 2/15 

49Zeničko - dobojski kanton

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 50/100

Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

Ukupan broj penzionera u FBiH u decembru 2014. godine iznosio je 394.900, što je za 1,6% višenego u istom periodu prethodne godine.

U ZDK broj penzionera u decembru 2014. godine iznosio je 59.714 što je 2,2% više ili 15,1 od

ukupnog broja penzionera u FBiH.

Broj penzionera i iznos penzija po općinama u kantonu u 2014. godini 

Općine Broj

penzionera

Ukupan iznosisplaćenih 

penzija/mirovina

Prosječna penzija/mirovina

u KM

Breza 2.829 1.119.082 395,6

Doboj - Jug 942 311.707 330,9

Kakanj 5.685 2.321.450 408,3

Maglaj 3.290 1.126.021 342,3

Olovo 1.989 716.298 360,1

Tešanj 4.727 1.577.945 333,8

Usora 434 140.041 322,7

Vareš 2.079 769.537 370,1

Visoko 7.200 2.735.404 379,9

Zavidovići  5.438 1.868.276 343,6

Zenica 21.291 8.455.184 397,1

Žepče  3.810 1.326.492 348,2

Zeničko - dobojski 59.714 22.467.437 376,3

Federacija BiH 336.898 131.231.789 389,5

UKUPNO 394.900 144.163.714 365,1

Izvor podataka: Federalni zavod za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Mostar

50Zeničko - dobojski kanton

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 51/100

Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

Vrste i iznos penzija po općinama u kantonima u 2014. godini 

Općine 

Vrste mirovine / penzije

Starosne Invalidske Obiteljske

Broj IznosProsječna

isplataBroj Iznos

Prosječnaisplata

Broj IznosProsječna

isplata

Breza 1.522 674.400 443,1 379 133.145 351,3 928 311.537 335,7

Doboj - Jug 372 135.772 365,0 192 60.131 313,2 378 115.803 306,4

Kakanj 3.065 1.439.368 469,6 617 210.106 340,5 2.003 671.975 335,5

Maglaj 1.610 593.892 368,9 500 159.943 319,9 1.180 372.186 315,4

Olovo 981 382.152 389,6 303 103.674 342,2 705 230.472 326,9

Tešanj 2.312 851.824 368,4 910 271.886 298,8 1.505 454.235 301,8

Usora 184 68.400 371,7 71 21.609 304,4 179 50.032 279,5Vareš 1.088 440.432 404,8 263 88.890 338,0 728 240.215 330,0

Visoko 3.644 1.514.636 415,7 1.507 516.124 342,5 2.049 704.644 343,9

Zavidovići  2.556 939.916 367,7 1.188 388.543 327,1 1.694 539.818 318,7

Zenica 11.626 5.138.879 442,0 3.864 1.337.136 346,0 5.801 1.979.169 341,2

Žepče  1.810 697.994 385,6 677 215.326 318,1 1.323 413.172 312,3

Zeničko - dobojski 30.770 12.877.665 418,5 10.471 3.506.514 334,9 18.473 6.083.258 329,3

Federacija BiH 163.538 72.888.819 445,7 67.989 23.187.624 341,0 105.371 35.155.347 333,6

Republika Srpska 4.753 1.249.935 263,0 1.905 532.058 279,3 3.834 1.127.286 294,0

Distrikt Brčko  1.841 679.433 369,1 1.117 348.902 312,4 1.679 525.551 313,0

UKUPNO BiH 170.132 74.818.186 439,8 71.011 24.068.584 338,9 110.884 36.808.185 332,0

UKUPNO Inozemstvo 27.108 5.026.450 185,4 7.664 1.568.961 204,7 8.101 1.873.348 231,2

UKUPNO 197.240 79.844.636 404,8 78.675 25.637.545 325,9 118.985 38.681.533 325,1

Isplaćene zaostale mirovine 4.815.749

Isplaćene naknade za tjelesnu onesposobljenost 181.024

Plaćeni doprinos za zdra. osiguranje na mir.  1.750.947

Iznos za isplatu razlike za primatelje min. mirovine skupine 3 po Odluci Vlade FBiH 556.521

Ukupna sreds tva za isp latu 151.467.956

Izvor podataka: Federalni zavod za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Mostar

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

51Zeničko - dobojski kanton

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 52/100

Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

Prema statističkim podacima ukupan broj poslovnih subjekata u FBiH na dan 31.12.2014. godine iznosio je 101.475 i viši je za 0,2 % u odnosu na prethodnu godinu. Ukupan broj poslovnihsubjekata u ZDK iznosio je 12.367 i manji je za 306 ili 2,4% u odnosu na prethodnu godinu. Brojposlovnih subjekata u USK učestvuje u ukupnom broju poslovnih subjekata u Federaciji BiH sa

12,2%.

Broj registrovanih pravnih osoba iznosio je 51.875 u Federaciji BiH, što je više za 1.250 ili 2,5% uodnosu na 2013. godinu, dok je u ZDK broj registrovanih iznosio 6.085, što je u odnosu naprethodnu godinu više za 106 ili 1,8%. Broj registrovanih pravnih osoba u ZDK učestvuje uukupnom broju registrovanih pravnih osoba u Federaciji BiH sa 11,7%.

Broj registrovanih fizičkih lica – obrtnika sa stanjem na dan 31.12.2014. godine iznosio je 49.600u FBiH, što je manje za 1.095 ili 2,2% u odnosu na prethodnu godinu, dok je u ZDK brojregistrovanih obrtnika iznosio 6.282 što je manje za 412 ili 6,2% u odnosu na 2013. godinu. Broj

registrovanih fizičkih lica-obrtnika u ZDK učestvuje u ukupnom broju registrovanih fizičkih lica  -obrtnika u Federaciji BiH sa 12,7%.

Broj registrovanih poslovnih subjekata u ZDK po općinama daje se u sl i jedećem pregledu: 

Struktura poslovnih s ubjekata u kantonu za 2014. godinu

stanje 31. 12. 2014.

Općine

Broj preduzeća 

Ukupno Pravna lica U sastavupravnih lica Fizička licaobrtnici

Breza 432 211 155 221

Doboj - Jug 270 141 90 129

Kakanj 1.044 473 310 571

Maglaj 659 327 201 332

Olovo 301 166 105 135

Tešanj 1.663 843 460 820

Usora 230 156 59 74

Vareš 369 170 121 199

Visoko 1.994 777 497 1.217

Zavidovići  778 414 290 364

Zenica 3.764 1.897 1.313 1.867

Žepče  863 510 351 353

Zeničko-dobojski 12.367 6.085 3.952 6.282

Federacija BiH 101.475 51.875 27.840 49.600

Izvor podataka: FZS

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

52Zeničko - dobojski kanton

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 53/100

Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

Osnovni indikatori razvoja FBiH i Zeničko – dobo jskog kantona

ElementiFederacija BiH Zeničko - dobojski

kantonUčešće kantona

u FBiH

2013 2014 2013 2014 2013 2014

Površina u km2 26.109 26.110 3.343 3.343 12,8 12,8

Stanovništvo (prisutno) u hilj. (procj. sred.god.)

2.337 2.337 399 398 17,1 17,0

GDP u mil. KM 16.914 17.160 2.402 2.437 14,2 14,2

GDP po stanovniku u KM 5.903 7.344 6.025 6.125 102,1 83,4

Industrijska proizvodn ja - indeks 107,4 100,1 102,0 95,9 19,7 19,0

Izvoz robe - u mil. KM 5.548 5.779 1.606 1.668 28,9 28,9

Uvoz robe - u mil . KM 9.833 10.354 1.494 1.614 15,2 15,6

Pokrivenosti uvoza izvozom u % 56,4 55,8 107,5 103,4 190,6 185,3

Trgovinski b ilans u mil. KM (deficit) -4.285 -4.575 112. 54 -2,6 -1,2

Zaposlenost - prosjek 435.113 443.587 68.554 69.668 15,8 16,0

Radno sposobno stanovništvo (15-64) 1.605.813 1.611.718 277.762 278.589 17,3 17,3

Radna snaga - broj 827.055 835.852 139.332 140.130 16,8 16,8

Stepen zaposlenosti u % 27,1 27,5 24,7 25,0 90,7

Stepen aktivnosti u % 51,5 51,9 50,2 50,3 97,4 96,9

Nezaposlenost – b roj sa stanjem 31.12. 391.942 392.265 70.778 70.462 18,1 18,0

Stepen nezaposlenosti u % 47,4 46,9 50,8 50,3 107,2 107,2

Plata - prosječna u KM  835 833 731 726 87,5 87,2

Penzija - prosječna u KM  347 365 358 376 103,2 103,0

Broj penzionera 388.676 394.900 58.438 59.714 15,0 15,1

Broj poslovnih subjekata 101.320 101.475 12.673 12.367 12,5 12,2

Ostvarene investici je u nova stalna sredstvau mil. KM 3.081 3.315 413 444 13,4 13,4

Stepen investiranja 18,2 19,3 17,2 18,2 94,4 94,4

53Zeničko - dobojski kanton

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 54/100

Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

BOSANSKO - PODRINJSKI KANTON

2014. godina

Osnovni podaci

Površina u km2: 504,6

Općine:  3

Naseljena mjesta: 191

Stanovništvo: 32.390

Prirodni priraštaj: -33

Gustina naseljenosti: 64,2Neto plaća u KM:  751

GDP u mil. KM: 227

GDP per capita u KM 6.993Izvoz u mil. KM 136

Uvoz u mil. KM 101

Investicije u mil. KM 36

54Bosansko - podrinjski kanton

VELIKA KLADUŠA

CAZIN

BUŽIM

BIHAÆ

BOSANSKAKRUPA

BOSANSKI PETROVAC

SANSKIMOST

 NOVIGRAD

KRUPA NA UNI

SRPSKI S  A N  S  K  I  

M   O   S   T   

PRIJEDOR 

KOZARSKADUBICA

GRADIŠKA

LAKTAŠIPRNJAVOR 

BANJALUKA  ČELINAC

KOTORVAR OŠ

SRBAC

DERVENTA

SRPSKIBROD

MODRI AČ

ODŽAK 

VUKOSAVLJE

DOMALJEVAC-ŠAMAC

ORAŠJE

DOBOJ

TEŠANJ   PETROVO

USORA

KLJUČ

DRVAR 

BOSANSKO  GRAHOVO

GLAMOČ

LIVNO

TOMISLAVGRAD

POSUŠJE

ŠIROKIBRIJEG

GRUDE

LJUBUŠKIČITLUK 

ČAPLJINASTOLAC

 NEUM

R  A  V   N   O  

KUPRES

BUGOJNO

GORNJIVAKUF

FOJNICA

 NOVITRAVNIK 

TRAVNIK  ZENICA

JABLANICAKONJIC

PROZOR 

KREŠEVO

HADŽI IĆ

VISOKOK   I   S   E   L  J   A  

K   

KAKANJ   VAREŠ

ILIJAŠ

ŽEP EČZAVIDOVI IĆ

MAGLAJ

VITEZOLOVO

KLADANJ

LUKAVAC

TUZLA

ŽIVINICE

BANOVI IĆ

  Č  Ć

   E   L   ISREBRENIK 

G  R  A A N  I  C  A 

Č   

DONJIVUKUF

JAJCE

D   O   B   R   E   T   I   

I   Ć     

TRNOVO

I   L  I   D  Ž   A 

1 2

34

5

PALE

SOKOLAC

HANPIJESAK 

MILI IĆ

 V LA S E N I C

A

ŠEKOVI IĆ

OSMACI

Z       V       O       R       N       I       K       

BRATUNAC

KALESIJA

SAPNA

TEO AK Č

U G L JE V I K LOPARE

BIJELJINADOBOJISTOK 

DOBOJJUG

 G  R A  D

A A C Č

PELAGI EVOČ

ŠAMACSR. ORAŠJE

MOSTAR   SJEVER 

MOSTAR ZAPAD

MOSTAR JUG

MOSTAR JUGOZAPAD

MOSTAR JUGOISTOK 

MOSTAR STARIGRADMOSTARCENTRALNA ZONA

FO AČGORAŽDE

ROGATICA

SREBRENICA

VIŠEGRAD

RUDO

Č ČAJNI E

SR.GORAŽDE

SRBINJEKALINOVIK 

GACKO NEVESINJE

BERKOVI IĆ

BILE AĆ

LJUBINJE

TREBINJE

TESLIÆ

KNEŽEVO

J   E   Z   E   R   O   

MRKONJIÆGRAD

ŠIPOVO

SR.KUPRES

RIBNIK PETROVAC

SR.DRVAR 

DISTRIKTBR KOČ

SR.MOSTAR 

ŽEPA

1

10

8

79 5

64

3

2

PALE

2

FO AČGORAŽDE 

PALE

Državna granica

Međuentitetska granica

Međukantonalna granica

 Legenda:

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 55/100

Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI U BOSANSKO-PODRINJSKOM KANTONU U 2014. G.

Prema procjeni Federalnog zavoda za programiranje razvoja, u 2014. godini u Federaciji BiH,GDP iznosi 17.160 mil. KM, (uključena neregistrirana ekonomija  – NOE) što je u odnosu na

prethodnu godinu više za 1,5 % (GDP u 2013. godini je iznosio 16.914 mil. KM), dok GDP-a poglavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u FBiH iznosi 7.344 KM i veći je za 1,5 % u odnosu naprethodnu godinu.

U Bosansko - podrinjskom kantonu procjenjuje se da je u 2014. godini ostvaren GDP u iznosu od227 mil. KM, što u odnosu na GDP Federacije iznosi 1,3%.

Procjena GDP-a po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u Bosansko podrinjskom kantonuiznosi 6.993 KM ili 95,2% od prosjeka Federacije.

Dajemo pregled GDP-a po općinama u kantonu kako slijedi:

Bruto domaći proizvod (GDP) u kantonu u 2014.¹ godin i

OpćineStanovništvo

(prisutno)GDP uhilj. KM

GDP/PC u KM(po glavi stan.)

GDP/PC u KM(po glavi stan.)

FBiH = 100

Foča  1.691 17.159 10.147 138,2

Goražde 29.623 205.918 6.951 94,7

Pale 1.076 3.432 3.189 43,4

Bosansko - podrinjski 32.390 226.509 6.993 95,2

Federacija BiH 2.336.722 17.159.815 7.344 100,0

Obrazloženje stavke ¹ pogledati na strani 7.

U 2014. godini u FBiH ostvaren je rast fizičkog obima industrijske proizvodnje po stopi od 0,1%.Učešće fizičkog obima industrijske proizvodnje u Bosansko-podrinjskom kantonu u industrijskojproizvodnji Federacije iznosilo je 1,0%, dok je u ovom kantonu ostvaren rast fizičkog obimaindustrijske proizvodnje po stopi od 17,0%.

Indeksi indus trij ske pro izvodnja prema GIG, KD BiH 2010 u 2014. godin i

2014/2013Federacija BiH Bosanski - podrinjski

INDUSTRIJA - UKUPNO 100,1 117,0

PREMA GLAVNIM INDUSTRIJSKIM GRUPACIJAMA

Intermedijarni proizvodi 106,5 128,8

Energija 93,3 96,4

Netrajni proizvodi za široku potrošnju 98,5 110,8

PREMA PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD-a

Vađenje ruda i kamena  98,7 201,1

Prerađivačka industrija  103,7 117,5

Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba električnomenergijom i plinom 89,9 96,4

Obrazloženje stavki pogledati na strani 8.

55Bosansko - podrinjski kanton

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 56/100

Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

U 2014. godini u Federaciji BiH ostvaren je izvoz u iznosu od 5.779 mil. KM što je za 4,2% više uodnosu na izvoz u 2013. godini, dok je u BPK izvoz iznosio 136 mil KM ili 12,5% više u odnosuna prethodnu godinu. Izvoz BPK učestvuje u ukupnom izvozu FBiH sa 2,4%.

U 2014. godini u Federaciji BiH ostvaren je uvoz u iznosu od 10.354 mil. KM ili 5,3% više uodnosu na 2013. godinu, dok je u BPK uvoz iznosio 101 mil. KM ili 14,4% više u odnosu naprethodnu godinu. Uvoz BPK učestvuje u ukupnom uvozu FBiH sa 1,0%.

Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2014. godini u FBiH iznosio je 55,8 % a u BPK 135,0%.

Vanjskotrgovinska razmjena po općinama u kantonu u 2014. godini

Općine 

Vrijednost u hi lj.KM Učešće u % Pokrivenost

uvoza

izvozom u %

Trgovinskibilans uhilj. KM

(deficit)Izvoz Uvoz Izvoz Uvoz

Foča  2.965 872 0,1 0,0 339,9 2.093

Goražde 133.193 99.999 2,3 1,0 133,2 33.194

Pale 24 16 0,0 0,0 150,0 8

Bosansko - podrinjski 136.183 100.888 2,4 1,0 135,0 35.295

Federaci ja BiH 5.778.901 10.353.991 100,0 100,0 55,8 -4.575.090

Izvor: Uprava za indirektno oporezivanje BiH, posredovanjem Agencije za statistiku BiH

U 2014. godini u FBiH ostvaren je prosječan broj zaposlenih u iznos od 443.587, što je u odnosu

na isti period prethodne godine više za 1,9% ili 8.474.

U BPK zaposlenost je iznosila 6.458, što je u odnosu na prethodnu godinu više za 203 ili 3,2%.Broj zaposlenih u BPK učestvuje u ukupnom broju zaposlenih u FBiH sa 1,5%.

Stepen zaposlenosti u USK po EU metodologiji, tačnije po metodologiji Međunarodneorganizacije rada (ILO) iznosi 29,3 % što je u odnosu na prethodnu godinu više za 3,4%.

Broj zaposlenih i stepen zaposlenosti po općinama u BPK kantonu u 2014. godini daju se uslijedećem pregledu: 

Stepen zaposlenosti po općinama u kantonu u 2014. godini

OpćineProsječan

brojzaposlenih ²

Radnosposobno³

Radnasnaga⁴ 

Stepenzaposlenosti

u % ⁵ 

Stepenaktivnosti

u % ⁶ 

Foča  214 1.030 568 20,8 55,1

Goraže 6.136 20.400 9.260 30,1 45,4

Pale 108 631 266 17,1 42,2

Bosansko - podrin jski 6.458 22.061 10.094 29,3 45,8

Federaci ja BiH 443.587 1.611.718 835.852 27,5 51,9

Obrazloženje stavki od ² do ⁶ pogledati na strani 11.

56Bosansko - podrinjski kanton

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 57/100

Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

Registrovan broj nezaposlenih u FBiH sa stanjem na dan 31.12.2014. godine iznosi 392.265, što je više za 0,1% u odnosu na 2013. godinu.

Registrovana nezaposlenost u BPK u 2014. godini na kraju decembra iznosila je 3.636 lica koja

traže zaposlenje, što je manje za 57 ili 1,5% u odnosu na prethodnu godinu. Broj nezaposlenih uukupnom broju nezaposlenih u FBiH iznosi 0,9%.

Stepen nezaposlenosti u odnosu na radnu snagu u FBiH u 2014. godini iznosio je 46,9%, a uBPK 36,0%.

Dajemo pregled nezaposlenih po općinama u BPK u 2014. godini:

Stepen nezaposlenosti po općinama u kantonu u 2014. godini

Općine Brojnezaposlenih

Radnasnaga⁷ 

Stepennezaposlenosti u% ⁸ 

Foča  354 568 62,3

Goraže 3.124 9.260 33,7

Pale 158 266 59,4

Bosansko - podrinjski 3.636 10.094 36,0

Federaci ja BiH 392.265 835.852 46,9

Obrazloženje stavki ⁷ i ⁸ pogledati na strani 13.

U 2014. godini u FBiH prosječna mjesečna isplaćena neto plaća iznosila je 833 KM ili 0,2%manje u odnosu na prethodnu godinu. U BPK prosječna plaća iznosila je 751 KM što je više za1,9% u odnosu na 2013. godinu i što je 90,1% u odnosu na prosjek FBiH.

Plaće u BPK po općinama u 2014. godini dajemo u slijedećoj tabeli: 

Prosječna neto plaća u KM u kantonu u 2014. godini

OpćineProsječna neto

plaća u KM  Učešće FBiH = 100 

Foča  762 91,5

Goražde 752 90,3

Pale 661 79,3

Bosansko - podrinjski 751 90,1

Federacija BiH 833 100,0

Izvor podataka: Mjesečni statistički pregled po kantonima FBiH 2/15 

57Bosansko - podrinjski kanton

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 58/100

Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

Ukupan broj penzionera u FBiH u decembru 2014. godine iznosio je 394.900, što je za 1,6% višenego u istom periodu prethodne godine.

U BPK broj penzionera u decembru 2014. godine iznosio je 5.515 što je za 1.3% više ili 1,4% od

ukupnog broja penzionera u FBiH.

Broj penzionera i iznos penzija po općinama u kantonu u 2014. godini 

Općine Broj

penzionera

Ukupan iznosisplaćenih 

penzija/mirovina

Prosječna penzija/mirovina

u KM

Goraže 5.515 2.066.960 374,8

Bosansko - podr injski 5.515 2.066.960 374,8

Federaci ja BiH 336.898 131.231.789 389,5

UKUPNO 394.900 144.163.714 365,1

Napomena: Podaci za Foču i Pale se ne rade odvojeno. 

Vrste i iznos penzija po općinama u kantonima u 2014. godini 

Općine 

Vrste mirovine / penzije

Starosne Invalidske Obiteljske

Broj IznosProsječna

isplataBroj Iznos

Prosječnaisplata

Broj IznosProsječna

isplata

Goraže 2.810 1.154.189 410,7 1.027 355.249 345,9 1.678 557.523 332,3

Bosansko - podrinjski 2.810 1.154.189 410,7 1.027 355.249 345,9 1.678 557.523 332,3

Federacija BiH 163.538 72.888.819 445,7 67.989 23.187.624 341,0 105.371 35.155.347 333,6

Republika Srpska 4.753 1.249.935 263,0 1.905 532.058 279,3 3.834 1.127.286 294,0

Distrikt Brčko  1.841 679.433 369,1 1.117 348.902 312,4 1.679 525.551 313,0

UKUPNO BiH 170.132 74.818.186 439,8 71.011 24.068.584 338,9 110.884 36.808.185 332,0

UKUPNO Inozemstvo 27.108 5.026.450 185,4 7.664 1.568.961 204,7 8.101 1.873.348 231,2

UKUPNO 197.240 79.844.636 404,8 78.675 25.637.545 325,9 118.985 38.681.533 325,1

Isplaćene zaostale mirovine 4815749

Isplaćene naknade za tjelesnu onesposobljenost 181024Plaćeni doprinos za zdra. osiguranje na mir. 1750947

Iznos za isplatu razlike za primatelje min. mirovine skupine 3 po Odluci Vlade FBiH 556521

Ukupna sreds tva za isp latu 151467956

Izvor podataka: Federalni zavod za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Mostar

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

58Bosansko - podrinjski kanton

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 59/100

Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

Prema statističkim podacima ukupan broj poslovnih subjekata u FBiH na dan 31.12.2014. godineiznosio je 101.475 i viši je za 0,2 % u odnosu na prethodnu godinu. Ukupan broj poslovnihsubjekata u BPK iznosio je 973 i manji je za 21 ili 2,1% u odnosu na prethodnu godinu. Brojposlovnih subjekata u USK učestvuje u ukupnom broju poslovnih subjekata u Federaciji BiH sa

1,0%.

Broj registrovanih pravnih osoba iznosio je 51.875 u Federaciji BiH, što je više za 1.250 ili 2,5% uodnosu na 2013. godinu, dok je u BPK broj registrovanih pravnih osoba iznosio 526, i viši je za 7ili 1,3%. Broj registrovanih pravnih osoba u BPK učestvuje u ukupnom broju registrovanih pravnihosoba u Federaciji BiH sa 1,0%.

Broj registrovanih fizičkih lica – obrtnika sa stanjem na dan 31.12.2014. godine iznosio je 49.600u FBiH, što je manje za 1.095 ili 2,2% u odnosu na prethodnu godinu, dok je u BPK brojregistrovanih obrtnika iznosio 447 što je manje za 28 ili 5,9% u odnosu na 2013. godinu. Broj

registrovanih fizičkih lica - obrtnika u BPK učestvuje u ukupnom broju registrovanih fizičkih lica –obrtnika u Federaciji BiH sa 0,9%.

Broj registrovanih poslovnih subjekata u BPK po općinama daje se u sli jedećem pregledu:

Struktura poslovnih s ubjekata u kantonu za 2014. godinu

stanje 31. 12. 2014.

Općine

Broj preduzeća 

Ukupno Pravnalica

U sastavupravnih lica

Fizička licaobrtnici

Foča  75 42 29 33

Goraže 849 450 374 399

Pale 49 34 20 15

Bosansko-podrinjski 973 526 423 447

Federacija BiH 101.475 51.875 27.840 49.600

Izvor podataka: FZS

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

59Bosansko - podrinjski kanton

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 60/100

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 61/100

Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

SREDNJOBOSANSKI KANTON

2014. godinaOsnovni podaciPovršina u km : 3.189,0Općine:  12Naseljena mjesta: 661Stanovništvo: 252.537Prirodni priraštaj: -114Gustina naseljenosti: 79,2

Neto plaća u KM:  678GDP u mil. KM: 1.304GDP per capita u KM 5.163Uvoz u mil. KM 816Izvoz u mil. KM 579Investicije u mil. KM 302

61Srednjobosanski kanton

VELIKA KLADUŠA

CAZIN

BUŽIM

BIHAÆ

BOSANSKAKRUPA

BOSANSKI PETROVAC

SANSKIMOST

 NOVIGRAD

KRUPA NA

 UNI

SRPSKI S  A N  S  K  I  

M   O   S   T   

PRIJEDOR 

KOZARSKADUBICA

GRADIŠKA

LAKTAŠIPRNJAVOR 

BANJALUKA  ČELINAC

K OTORVAR OŠ

SRBAC

DERVENTA

SRPSKIBROD

MODRI AČ

ODŽAK 

VUKOSAVLJE

DOMALJEVAC-ŠAMAC

ORAŠJE

DOBOJ

TEŠANJ   PETROVO

USORA

KLJUČ

DRVAR 

BOSANSKO  GRAHOVO

GLAMOČ

LIVNO

TOMISLAVGRAD

POSUŠJE

ŠIROKIBRIJEG

GRUDE

LJUBUŠKIČITLUK 

ČAPLJINASTOLAC

 NEUM

R  A  V   N   O  

KUPRES

BUGOJNO

GORNJIVAKUF

FOJNICA

 NOVITRAVNIK 

TRAVNIK  ZENICA

JABLANICAKONJIC

PROZOR 

KREŠEVO

HADŽI IĆ

VISOKOK   I   S   E   L  J   A  K   

KAKANJ   VAREŠ

ILIJAŠ

ŽEP EČZAVIDOVI IĆ

MAGLAJ

VITEZOLOVO

KLADANJ

LUKAVAC

TUZLA

ŽIVINICE

BANOVI IĆ

  Č

  Ć   E   L

   ISREBRENIK 

G  R  A A N  I  C  A 

Č   

DONJIVUKUF

JAJCE

D   O   B   R   E   T   I   I   

Ć     

TRNOVO

I   L  I   D  Ž   A 

1 2

34 5

PALE

SOKOLAC

HANPIJESAK 

MILI IĆ

 V LA S E N I C

A

ŠEKOVI IĆ

OSMACI

Z       V       O       R       N       I       K       

BRATUNAC

KALESIJA

SAPNA

TEO AK Č

U G L J E V I K LOPARE

BIJELJINADOBOJISTOK 

DOBOJJUG

 G  R A  D

A A C Č

PELAGI EVOČ

ŠAMACSR. ORAŠJE

MOSTAR   SJEVER 

MOSTAR ZAPAD

MOSTAR JUG

MOSTAR JUGOZAPAD

MOSTAR JUGOISTOK 

MOSTAR STARIGRADMOSTARCENTRALNA ZONA

FO AČGORAŽDE

ROGATICA

SREBRENICA

VIŠEGRAD

RUDO

Č ČAJNI E

SR.GORAŽDE

SRBINJEKALINOVIK 

GACKO NEVESINJE

BERKOVI IĆ

BILE AĆ

LJUBINJE

TREBINJE

TESLIÆ

KNEŽEVO

J   E   Z   E   R   O   

MRKONJIÆGRAD

ŠIPOVO

SR.KUPRES

RIBNIK PETROVAC

SR.DRVAR 

DISTRIKTBR KOČ

SR.MOSTAR 

ŽEPA

1

10

8

79 5

64

3

2

PALE

2

BUGOJNO

GORNJI VAKUF

FOJNICA

 NOVITRAVNIK 

TRAVNIK 

KREŠEVO

BUSOVA AČ

K   I   S   E   

L  J   A  K   

VITEZDONJI

VUKUF

JAJCE

D   O   B   R   E   T   I   I   

Ć     

Državna granica

Međuentitetska granica

Međukantonalna granica

 Legenda:

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 62/100

Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI U SREDNJOBOSANSKOM KANTONU U 2014. GODINI

Prema procjeni Federalnog zavoda za programiranje razvoja, u 2014. godini u Federaciji BiH,GDP iznosi 17.160 mil. KM, (uključena neregistrirana ekonomija  – NOE) što je u odnosu na

prethodnu godinu više za 1,5 % (GDP u 2013. godini je iznosio 16.914 mil. KM), dok GDP-a poglavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u FBiH iznosi 7.344 KM i veći je za 1,5 % u odnosu naprethodnu godinu.

U Srednjobosanskom kantonu procjenjuje se da je u 2014. godini ostvaren GDP u iznosu od1.304 mil. KM, što u odnosu na GDP Federacije iznosi 7,6%.

Procjena GDP-a po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u Srednjobosanskom kantonuiznosi 5.163 KM ili 70,3% od prosjeka Federacije.

Dajemo pregled GDP-a po općinama u kantonu kako slijedi: 

Bruto domaći proizvod (GDP) u kantonu u 2014.¹ godin i

OpćineStanovništvo

(prisutno)GDP uhilj. KM

GDP/PC uKM (po glavi

stan.)

GDP/PC u KM(po glavi

stan.)FBiH = 100

Bugojno 37.146 137.278 3.696 50,3

Busovača  1.597 6.864 4.298 58,5

Dobretići  628 0 0 0,0Donji Vakuf 13.805 51.479 3.729 50,8

Fojnica 11.621 102.959 .886 120,6

Gornji Vakuf - Uskoplje 18.648 6.864 3.681 50,1

Jajce 2.407 120.119 499 68,0

Kiseljak 20.545 102.959 5.011 68,2

Kreševo 5.456 3.432 629 85,7

Novi Travnik 24.942 120.119 4.816 65,6

Travnik 54.452 360.356 6.618 90,1

Vitez 2.529 137.278 5.428 73,9

Srednjobosansk i 252.573 1.304.147 5.163 70,3

Federacija BiH 2.336.722 17.159.815 7.344 100,0

Obrazloženje stavke ¹ pogledati na strani 7.

U 2014. godini u FBiH ostvaren je rast fizičkog obima industrijske proizvodnje po stopi od 0,1%.Učešće fizičkog obima industrijske proizvodnje u Srednjobosanskom kantonu u industrijskojproizvodnji Federacije BiH iznosilo je 7,5%, dok je u ovom kantonu ostvaren rast fizičkog obima

industrijske proizvodnje po stopi od 4,9%.

62Srednjobosanski kanton

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 63/100

Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

Indeksi indus trij ske pro izvodnja prema GIG, KD BiH 2010 u 2014. godin i

2014/2013

Federacija BiH Srednjobosansk i

INDUSTRIJA - UKUPNO 100,1 104,9

PREMA GLAVNIM INDUSTRIJSKIMGRUPACIJAMA

Intermedijarni proizvodi 106,5 99,8

Energija 93,3 119,3

Kapitalni proizvodi 98,5 91,6

Trajni proizvodi za široku potrošnju 95,0 159,0

Netrajni proizvodi za široku potrošnju 102,4 100,0

PREMA PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD-a

Vađenje ruda i kamena  98,7 111,0

Prerađivačka industrija  103,7 102,9

Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba električnomenergijom i plinom 89,9 117,3

Obrazloženje stavki pogledati na strani 8.

U 2014. godini u Federaciji BiH ostvaren je izvoz u iznosu od 5.779 mil. KM što je za 4,2% više uodnosu na izvoz u 2013. godini, dok je u SBK izvoz iznosio 579 mil. KM ili 8,8% više u odnosuna prethodnu godinu. Izvoz SBK učestvuje u ukupnom izvozu FBiH sa 10,0%.

U 2014. godini u Federaciji BiH ostvaren je uvoz u iznosu od 10.354 mil. KM ili 5,3% više uodnosu na 2013. godinu, dok je u SBK uvoz iznosio 816 mil. KM ili 9,2% više u odnosu naprethodnu godinu. Uvoz SBK učestvuje u ukupnom uvozu FBiH sa 7,9%.

Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2014. godini u FBiH iznosio je 55,8 % a u SBK 71,0%.

Vanjskotrgovinska razmjena po općinama u kantonu u 2014. godini

OpćineVrijednost u hil j.KM Učešće u %  Pokrivenost

uvozaizvozom u %

Trgovinskibilans u hilj.KM (deficit)Izvoz Uvoz Izvoz Uvoz

Bugojno 45.339 30.472 0,8 0,3 148,8 14.867

Busovača  29.708 15.129 0,5 0,1 196,4 14.579

Dobretići  0 0 0,0 0,0 0,0 0

Donji Vakuf 11.278 3.805 0,2 0,0 296,4 7.473Fojnica 2.010 2.634 0,0 0,0 76,3 -624

G.Vakuf - Uskoplje 30.230 21.554 0,5 0,2 140,3 8.676

Jajce 128.246 39.471 2,2 0,4 324,9 88.775

Kiseljak 41.085 93.522 0,7 0,9 43,9 -52.437

Kreševo 5.369 71.565 0,1 0,7 7,5 -66.196

Novi Travnik 46.732 31.733 0,8 0,3 147,3 14.999

Travnik 212.493 220.368 3,7 2,1 96,4 -7.875

Vitez 26.587 285.359 0,5 2,8 9,3 -258.772

Srednjobosanski 579.077 815.613 10,0 7,9 71,0 -236.536

Federacija BiH 5.778.901 10.353.991 100,00 100,00 55,8 -4.575.090

Izvor podataka: Uprava za indirektno oporezivanje BiH, posredovanjem Agencije za statistiku BiH

63Srednjobosanski kanton

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 64/100

Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

U 2014. godini u FBiH ostvaren je prosječan broj zaposlenih u iznosu od 443.587, što je uodnosu na isti period prethodne godine viši za 1,9% ili 8.474.

U SBK broj zaposlenih u 2014. godini iznosio je 40.745, što je u odnosu na prethodnu godinu

više za 1.770 ili za 4,5%. Broj zaposlenih u SBK učestvuje u ukupnom broju zaposlenih u FBiHsa 9,2%.

Stepen zaposlenosti u SBK po EU metodologiji, tačnije po metodologiji Međunarodneorganizacije rada (ILO) iznosi 23,7 % što je u odnosu na prethodnu godinu više za 4,2%.

Broj zaposlenih i stepen zaposlenosti po općinama u SBK u 2014. godini daju se u slijedećempregledu:

Stepen zaposlenosti po općinama u kantonu u 2014. godini 

Obrazloženje stavki od ² do ⁶ pogledati na strani 11.

Registrovan broj nezaposlenih u FBiH sa stanjem na dan 31.12.2014. godine iznosi 392.265, što je više za 0,1% u odnosu na 2013. godinu. Registrovana nezaposlenost u SBK u 2014. godini nakraju decembra iznosila je 41.804 lica koja traže zaposlenje, što je više za 1.770 ili 4,5% uodnosu na prethodnu godinu. Broj nezaposlenih u ukupnom broju nezaposlenih u FBiH iznosi9,2%.

Stepen nezaposlenosti u odnosu na radnu snagu u FBiH u 2014. godini iznosio je 46,9%, a uSBK 50,6%.

Dajemo pregled nezaposlenih po općinama u SBK u 2014. godini:

OpćineProsječan

brojzaposlenih ²

Radnosposobno³

Radnasnaga⁴ 

Stepenzaposlenosti

u % ⁵ 

Stepenaktivnosti

u % ⁶ 

Bugojno 4.108 26.056 10.263 15,8 39,4

Busovača  1.727 10.461 4.915 16,5 47,0

Dobretići  42 447 151 9,4 33,8

Donji Vakuf 1.537 9.142 4.519 16,8 49,4

Fojnica 1.886 7.727 4.084 24,4 52,9

G .Vakuf – Uskoplje 2.443 12.673 5.588 19,3 44,1

Jajce 2.916 16.178 6.936 18,0 42,9

Kiseljak 3.571 13.940 6.317 25,6 45,3

Kreševo 1.173 3.564 1.908 32,9 53,5

Novi Travnik 3.352 17.235 7.464 19,4 43,3

Travnik 12.069 37.649 20.110 32,1 53,4

Vitez 5.921 17.047 10.294 34,7 60,4

Srednjobosansk i 40.745 172.119 82.549 23,7 48,0

Federaci ja BiH 443.587 1.611.718 835.852 27,5 51,9

64Srednjobosanski kanton

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 65/100

Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

Stepen nezaposlenosti po općinama u kantonu u 2014. godini

OpćineBroj

nezaposlenihRadnasnaga⁷ 

Stepennezaposlenosti

u % ⁸ 

Bugojno 6.155 10.263 60,0

Busovača  3.188 4.915 64,9

Dobretići  109 151 72,2

Donji Vakuf 2.982 4.519 66,0

Fojnica 2.198 4.084 53,8

G. Vakuf – Uskoplje 3.145 5.588 56,3

Jajce 4.020 6.936 58,0

Kiseljak 2.746 6.317 43,5

Kreševo 735 1.908 38,5

Novi Travnik 4.112 7.464 55,1

Travnik 8.041 20.110 40,0

Vitez 4.373 10.294 42,5

Srednjobosanski 41.804 82.549 50,6

Federaci ja BiH 392.265 835.852 46,9

Obrazloženje stavki ⁷ i ⁸ pogledati na strani 13.

U 2014. godini u FBiH prosječna mjesečna isplaćena neto plaća iznosila je 833 KM ili 0,2%manje u odnosu na prethodnu godinu. U SBK prosječna plaća iznosila je 678 KM što je manje za

2,8% u odnosu na 2013. godinu i što je 81,4% u odnosu na prosjek FBiH.

Plaće u SBK po općinama u 2014. godini dajemo u slijedećoj tabeli: 

Prosječna neto plaća u KM u kantonu u 2014. godini

OpćineProsječna neto

plaća u KM Učešće FBiH = 100 

Bugojno 670 80,4

Busovača  708 85,0

Dobretići  878 105,4

Donji Vakuf 701 84,1

Fojnica 756 90,7

G.Vakuf - Uskoplje 682 81,9

Jajce 845 101,4

Kiseljak 645 77,4

Kreševo 656 78,7

Novi Travnik 746 89,5

Travnik 659 79,1

Vitez 587 70,5

Srednjobosanski 678 81,4

Federacija BiH 833 100,0

Izvor: FZS Mjesečni statistički pregled FBiH po kantonima 02/15 

65Srednjobosanski kanton

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 66/100

Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

Ukupan broj penzionera u FBiH u decembru 2014. godine iznosio je 394.000 penzionera što je za1,6% više nego u istom periodu prethodne godine.

U SBK broj penzionera u u decembru 2014. godine iznosio je 38.048 što je više za 2,8% ili 9,6%

od ukupnog broja penzionera u FBiH.

Broj penzionera i iznos penzija po općinama u kantonu u 2014. godini 

Općine Broj

penzionera

Ukupan iznosisplaćenih 

penzija/mirovina

Prosječna penzija/mirovina

u KM

Bugojno 4.835 1.674.325 346,3

Busovača  2.611 965.144 369,6

Dobretići 

Donji Vakuf 2.110 726.295 344,2

Fojnica 2.341 832.911 355,8

G.Vakuf - U. 2.574 835.252 324,5

Jajce 3.118 1.042.768 334,4

Kiseljak 3.171 1.150.822 362,9

Kreševo 1.008 349.769 347,0

Novi Travnik 3.736 1.378.685 369,0

Travnik 8.270 3.053.126369,2

Vitez 4.274 1.604.226 375,3

Srednjobosanski 38.048 13.613.322 357,8

Federaci ja BiH 336.898 131.231.789 389,5

UKUPNO 394.900 144.163.714 365,1

66Srednjobosanski kanton

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 67/100

Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

Vrste i iznos penzija po općinama u kantonima u 2014. godini 

Općine 

Vrste mirovine / penzije

Starosne Invalidske Obiteljske

Broj IznosProsječna

isplataBroj Iznos

Prosječnaisplata

Broj IznosProsječna

isplata

Bugojno 2.401 909.074 378,6 917 288.221 314,3 1.517 477.030 314,5

Busovača  1.353 547.236 404,5 376 129.145 343,5 882 288.763 327,4

Dobretići 

Donji Vakuf 885 332.413 375,6 376 120.899 321,5 849 272.983 321,5

Fojnica 1.045 409.542 391,9 501 165.369 330,1 795 258.000 324,5

G.Vakuf - U. 1.007 370.990 368,4 596 181.115 303,9 971 283.147 291,6

Jajce 1.456 531.005 364,7 582 176.244 302,8 1.080 335.519 310,7

Kiseljak 1.411 575.447 407,8 624 207.731 332,9 1.136 367.645 323,6

Kreševo 501 189.530 378,3 161 51.689 321,0 346 108.550 313,7

Novi Travnik 1.855 750.060 404,3 599 204.984 342,2 1.282 423.641 330,5

Travnik 4.349 1.763.397 405,5 1.462 478.191 327,1 2.459 811.538 330,0

Vitez 2.092 879.854 420,6 746 249.824 334,9 1.436 474.548 330,5

Srednjobosanski 18.355 7.258.548 395,5 6.940 2.253.411 324,7 12.753 4.101.363 321,6

Federacija BiH 163.538 72.888.819 445,7 67.989 23.187.624 341,0 105.371 35.155.347 333,6

Republika Srpska 4.753 1.249.935 263,0 1.905 532.058 279,3 3.834 1.127.286 294,0

Distrikt Brčko  1.841 679.433 369,1 1.117 348.902 312,4 1.679 525.551 313,0

UKUPNO BiH 170.132 74.818.186 439,8 71.011 24.068.584 338,9 110.884 36.808.185 332,0

UKUPNO Inozemstvo 27.108 5.026.450 185,4 7.664 1.568.961 204,7 8.101 1.873.348 231,2

UKUPNO 197.240 79.844.636 404,8 78.675 25.637.545 325,9 118.985 38.681.533 325,1

Isplaćene zaostale mirovine 4.815.749

Isplaćene naknade za tjelesnu onesposobljenost 181.024

Plaćeni doprinos za zdra. osiguranje na mir.  1.750.947

Iznos za isplatu razlike za primatelje min. mirovine skupine 3 po Odluci Vlade FBiH 556.521

Ukupna sreds tva za isp latu 151.467.956

Izvor podataka: Federalni zavod za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Mostar

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

67Srednjobosanski kanton

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 68/100

Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

Prema statističkim podacima ukupan broj poslovnih subjekata u FBiH na dan 31.12.2014. godineiznosio je 101.475 i viši je za 0,2 % u odnosu na prethodnu godinu. Ukupan broj poslovnihsubjekata u SBK iznosio je 10.740 i viši je za 180 ili 1,7% u odnosu na prethodnu godinu. Brojposlovnih subjekata u SBK učestvuje u ukupnom broju poslovnih subjekata u Federaciji BiH sa

10,6%.

Broj registrovanih pravnih osoba iznosio je 51.875 u Federaciji BiH, što je više za 1.250 ili 2,5% uodnosu na 2013. godinu, dok je u SBK iznosio 4.530, što je u odnosu na prethodnu godinu višeza 130 ili 3,0%. Broj registrovanih pravnih osoba u SBK učestvuje u ukupnom broju registrovanihpravnih osoba u Federaciji BiH sa 8,7%.

Broj registrovanih fizičkih lica – obrtnika sa stanjem na dan 31.12.2014. godine iznosio je 49.600u FBiH, što je manje za 1.095 ili 2,2% u odnosu na prethodnu godinu, dok je u SBK brojregistrovanih obrtnika iznosio 6.210 što je više za 50 ili 12,5 % u odnosu na 2013. godinu. Broj

registrovanih fizičkih lica  - obrtnika u SBK učestvuje u ukupnom broju registrovanih fizičkih lica-obrtnika u Federaciji BiH sa 12,2%.

Broj registrovanih poslovnih subjekata u SBK po općinama daje se u sli jedećem pregledu: 

Struktura poslovnih s ubjekata u kantonu za 2014. godinu

stanje 31. 12. 2014.

Općine

Broj preduzeća 

Ukupno Pravna licaU sastavu

pravnih licaFizička lica

obrtnici

Bugojno 1.787 607 362 1.180

Busovača  877 281 124 596

Dobretići  28 26 12 2

Donji Vakuf 801 209 127 592

Fojnica 517 188 90 329

G. Vakuf - Uskoplje 895 239 132 656

Jajce 715 372 224 343Kiseljak 1.029 515 235 514

Kreševo 303 166 49 137

Novi Travnik 700 388 222 312

Travnik 1.917 918 556 999

Vitez 1.171 621 288 550

Srednjobosanski 10.740 4.530 2.421 6.210

Federacija BiH 101.475 51.875 27.840 49.600

Izvor podataka: FZSObrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

68Srednjobosanski kanton

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 69/100

Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

Osnovni ind ikatori razvoja FBiH i Srednjobosanskog kantona

Elementi

Federacija BiHSrednjobosanski

kanton

Učešće kantona

u FBiH2013 2014 2013 2014 2013 2014

Površina u km2 26.109 26.110 3.189 3.189 12,2 12,2

Stanovništvo (prisutno) u hilj. (procj. sred.god.)

2.337 2.337 253 253 10,8 10,8

GDP u mil. KM 16.914 17.160 1.285 1.304 7,6 7,6

GDP po s tanovniku u KM 7.188 7.344 5.078 5.163 86,0 70,3

Industrijska proizvodnja - indeks 107,4 100,1 123,3 104,9 7,5 7,9

Izvoz robe - u mil. KM 5.548 5.779 532 579 9,6 10,0

Uvoz robe - u mil . KM 9.833 10.354 747 816 7,6 7,9

Pokrivenosti uvoza izvozom u % 56,4 55,8 71,3 71,0 126,4 127,2

Trgovinski b ilans u mil . KM (deficit) -4.285 -4.575 -214 -237 5,0 5,2

Zaposlenost - prosjek 435.113 443.587 38.975 40.745 9,0 9,4

Radno sposobno stanovništvo (15-64) 1.605.813 1.611.718 171.606 172.119 10,7 10,7

Radna snaga - broj 827.055 835.852 80.686 82.459 9,8 9,9

Stepen zaposlenosti u % 27,1 27,5 22,7 23,7 83,5 87,8

Stepen aktivnosti u % 51,5 51,9 47,0 48,0 91,3 92,5

Nezaposlenost – broj sa stanjem 31.12. 391.942 392.265 41.711 41.804 10,6 10,7

Stepen nezaposlenosti u % 47,4 46,9 51,7 50,6 109,1 107,8

Plata - prosječna u KM  835 833 698 678 83,6 81,4

Penzija - prosječna u KM 347 365 343 358 98,8 98,1

Broj penzionera 388.676 394.900 36.998 38.048 9,5 9,6

Broj poslovnih subjekata 101.320 101.475 10.560 10.740 10,4 10,6

Ostvarene investici je u nova stalna sredstvau mil . KM 3.081 3.315 280 302 9,1 9,1

Stepen investiranja 18,2 19,3 21,8 23,1 119,8 119,8

69Srednjobosanski kanton

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 70/100

Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

HERCEGOVAČKO – NERETVANSKI KANTON

2014. godinaOsnovni podaciPovršina u km2: 4.401Općine:  9Naseljena mjesta: 477Stanovništvo: 224.029Prirodni priraštaj: -321Gustina naseljenosti: 50,9

Neto plaća u KM:  866GDP u mil. KM: 1.888GDP per capita u KM 8.428Izvoz u mil. KM 552Uvoz u mil. KM 997Investicije u mil. KM 358

70Hercegovačko - neretvanski kanton

VELIKA KLADUŠA

CAZIN

BUŽIM

BIHAÆ

BOSANSKAKRUPA

BOSANSKI PETROVAC

SANSKIMOST

 NOVIGRAD

KRUPA NA

 UNI

SRPSKIS  A N  S  K  I  

M   O   S   T   

PRIJEDOR 

KOZARSKADUBIC A

GRADIŠKA

LAKTAŠIPRNJAVOR 

BANJALUKA  ČELINAC

KOTORVAR OŠ

SRBAC

DERVENTA

SRPSKIBROD

MODRI AČ

ODŽAK 

VUKOSAVLJE

DOMALJEVAC-ŠAMAC

ORAŠJE

DOBOJ

TEŠANJ   PETROVO

USORA

KLJUČ

DRVAR 

BOSANSKO  GRAHOVO

GLAMOČ

LIVNO

TOMISLAVGRAD

POSUŠJE

ŠIROKIBRIJEG

GRUDE

LJUBUŠKIČITLUK 

ČAPLJINASTOLAC

 NEUM

R  A  V   N   O  

KUPRES

BUGOJNO

GORNJIVAKUF

FOJNICA

 NOVITRAVNIK 

TRAVNIK ZENICA

JABLANICAKONJIC

PROZOR 

KREŠEVO

HADŽI IĆ

VISOKOK   I   S   E   L  

J   A  K   

KAKANJ   VAREŠ

ILIJAŠ

ŽEP EČZAVIDOVI IĆ

MAGLAJ

VITEZOLOVO

KLADANJ

LUKAVAC

TUZLA

ŽIVINICE

BANOVI IĆ

  Č

  Ć   E   L

   ISREBRENIK 

G  R  A A N  I  C  A 

Č   

DONJIVUKUF

JAJCE

D   O   B   R   E   T   I   

I   Ć     

TRNOVO

I   L  I   D  Ž   A 

1 2

34

5

PALE

SOKOLAC

HANPIJESAK 

MILI IĆ

 V LA S E N I

 CA

ŠEKOVI IĆ

OSMACI

Z       V       O       R       N       I       K       

BRATUNAC

KALESIJA

SAPNA

TEO AK Č

U G L J E V I K LOPARE

BIJELJINADOBOJISTOK 

DOBOJJUG

 G  R A  D

A A C Č

PELAGI EVOČ

ŠAMACSR. ORAŠJE

MOSTAR SJEVER 

MOSTAR ZAPAD

MOSTAR JUG

MOSTAR JUGOZAPAD

MOSTAR JUGOISTOK 

MOSTAR STARIGRADMOSTARCENTRAL NAZONA

FO AČGORAŽDE

ROGATICA

SREBRENICA

VIŠEGRAD

RUDO

Č ČAJNI E

SR.GORAŽDE

SRBINJEKALINOVIK 

GACKO NEVESINJE

BERKOVI IĆ

BILE AĆ

LJUBINJE

TREBINJE

TESLIÆ

KNEŽEVO

J   E   Z   E   R   O   

MRKONJIÆGRAD

ŠIPOVO

SR.KUPRES

RIBNIK PETROVAC

SR.DRVAR 

DISTRIKTBR KOČ

SR.MOSTAR 

ŽEPA

1

10

8

79 5

64

3

2

PALE

2

ČITLUK 

ČAPLJINASTOLAC

 NEUM

R  A  V   N   O  

JABLANICA

PROZOR 

MOSTAR

Državna granica

Međuentitetska granica

Međukantonalna granica

 Legenda:

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 71/100

Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI U HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOM KANTONU U2014. GODINI

Prema procjeni Federalnog zavoda za programiranje razvoja, u 2014. godini u Federaciji BiH,

GDP iznosi 17.160 mil. KM, (uključena neregistrirana ekonomija  – NOE) što je u odnosu naprethodnu godinu više za 1,5 % (GDP u 2013. godini je iznosio 16.914 mil. KM), dok GDP-a poglavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u FBiH iznosi 7.344 KM i veći je za 1,5 % u odnosu naprethodnu godinu.

U Hercegovačko - neretvanskom kantonu procjenjuje se da je u 2014. godini ostvaren GDP uiznosu od 1.888 mil. KM, što u odnosu na GDP Federacije iznosi 11,0%.

Procjena GDP-a po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u Hercegovačko  - neretvanskomkantonu iznosi 8.428 KM ili 114,8% od prosjeka Federacije.

Dajemo pregled GDP-a po općinama u kantonu kako slijedi: 

Bruto domaći proizvod (GDP) u kantonu u 2014.¹ godini

OpćineStanovništvo

(prisutno)GDP u hilj

KM

GDP/PC uKM (po glavi

stan )

GDP/PC u KM(po glavi s tan)

FBiH = 100

Čapljina  22.583 136.163 6.029 82,1

Čitluk  15.843 120.119 7.582 103,2

Jablanica 11.585 97.811 8.443 115,0

Konjic 27.347 17.503 .64 87,2

Grad Mostar 11.224 1.225.211 10.916 148,6

Neum 4.364 54.911 12.583 171,3

Prozor 15.646 39.468 2.523 34,4

Ravno 1.433 3.432 2.395 32,6

Stolac 12.988 36.036 2.775 37,8

Hercegovačko - neretvanski 224.029 1.888.180 8.428 114,8

Federaci ja BiH 2.336.722 17.159..815 7.344 100,0

Obrazloženje stavke ¹ pogledati na strani 7.

U 2014. godini u FBiH ostvaren je rast fizičkog obima industrijske proizvodnje po stopi od 0,1%.Učešće fizičkog obima industrijske proizvodnje u Hercegovačko-neretvanskom kantonu uindustrijskoj proizvodnji Federacije BiH iznosilo je 10,8%, dok je u ovom kantonu ostvaren padfizičkog obima industrijske proizvodnje po stopi od 17,5%.

71Hercegovačko - neretvanski kanton

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 72/100

Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

Indeksi indus trij ske pro izvodnja prema GIG, KD BiH 2010 u 2014. godin i

2014/2013

Federacija

BiH

Hercegovačko

- neretvanskiINDUSTRIJA - UKUPNO 100,1 82,5

PREMA GLAVNIM INDUSTRIJSKIM GRUPACIJAMA

Intermedijarni proizvodi 106,5 93,6

Energija 93,3 73,9

Kapitalni proizvodi 98,5 97,2

Trajni proizvodi za široku potrošnju 95,0 89,5

Netrajni proizvodi za široku potrošnju 102,4 91,7

PREMA PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD-a

Vađenje ruda i kamena  98,7 -

Prerađivačka industrija  103,7 93,8Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba električnomenergijom i plinom

89,9 73,9

Obrazloženje stavki pogledati na strani 8.

U 2014. godini u Federaciji BiH ostvaren je izvoz u iznosu od 5.779 mil. KM što je za 4,2% više uodnosu na izvoz u 2013. godini, dok je u HNK izvoz iznosio 552 mil. KM ili 16,8% manje uodnosu na prethodnu godinu. Izvoz HNK učestvuje u ukupnom izvozu FBiH sa 9,6%.

U 2014. godini u Federaciji BiH ostvaren je uvoz u iznosu od 10.354 mil. KM ili 5,3% više uodnosu na 2013. godinu, dok je u HNK uvoz iznosio 997 mil. KM ili 10,1% manje u odnosu naprethodnu godinu. Uvoz HNK učestvuje u ukupnom uvozu FBiH sa 9,6%.

Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2014. godini u FBiH iznosio je 55,8 % a u HNK 55,4%.

Vanjskotrgovinska razmjena po općinama u kantonu u 2014. godini

OpćineVrijednost u hilj KM Učešće u %  Pokrivenost

uvozaizvozom u %

Trgovinskibilans u hiljKM (deficit)Izvoz Uvoz Izvoz Uvoz

Čapljina  13.240 65.206 0,2 0,6 20,3 -51.966

Čitluk  25.472 177.395 0,4 1,7 14,4 -151.923

Jablanica 1.304 1.441 0,0 0,0 90,5 -137

Konjic 92.919 65.145 1,6 0,6 142,6 27.774

Mostar 409.560 670.910 7,1 6,5 61,0 -261.350

Neum 569 9.860 0,0 0,1 5,8 -9.291

Prozor 5.366 3.320 0,1 0,0 161,6 2.046

Ravno 0 0 0,0 0,0 0,0 0

Stolac 3.839 3.433 0,1 0,0 111,8 406

Hercegovačko - neretvanski 552.268 996.709 9,6 9,6 55,4 -444.441

Federaci ja BiH 5.778.901 10.353.991 100,0 100,0 55,8 -4.575.090

Izvor podataka: Uprava za indirektno oporezivanje BiH, posredovanjem Agencije za statistiku BiH

72Hercegovačko - neretvanski kanton

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 73/100

Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

U 2014. godini u FBiH ostvaren je prosječan broj zaposlenih u iznosu od 443.587, što je uodnosu na isti period prethodne godine više za 1,9% ili 8.474.

U HNK prosječan broj zaposlenih iznosio je 48 245, što je u odnosu na prethodnu godinu više za

1 533 ili 3,3%. Broj zaposlenih u HNK učestvuje u ukupnom broju zaposlenih u FBiH sa 10,9%.

Stepen zaposlenosti u HNK po EU metodologiji, tačnije po metodologiji Međunarodneorganizacije rada (ILO) iznosi 32,1 % što je u odnosu na prethodnu godinu više za 3,2%.

Broj zaposlenih i stepen zaposlenosti po općinama u HNK kantonu u 2014. godini daju se uslijedećem pregledu: 

Stepen zaposlenosti po općinama u kantonu u 2014. godin i

Općine Prosječanbrojzaposlenih¹

Radnosposobno²

Radnasnaga³

Stepenzaposlenosti u %

Stepenaktivnostiu %

Čapljina  3.333 14.726 6.692 22,6 45,4

Čitluk  5.356 10.274 7.869 52,1 76,6

Jablanica 1.906 8.292 4.264 23,0 51,4

Konjic 4.630 18.626 8.800 24,9 47,2

Grad Mostar 29.877 74.237 46.753 40,2 63,0

Neum 1.035 3.088 1.425 33,5 46,1

Prozor 1.153 10.980 3.143 10,5 28,6

Ravno 66 994 101 6,6 10,2

Stolac 889 9.078 3.016 9,8 33,2

Hercegovačko - neretvanski 48.245 150.295 82.063 32,1 54,6

Federaci ja BiH 443.587 1.611.718 835.852 27,5 51,9

Obrazloženje stavki od ² do ⁶ pogledati na strani 11.

Registrovan broj nezaposlenih u FBiH sa stanjem na dan 31.12.2014. godine iznosi 392.265, što je više za 0,1% u odnosu na 2013. godinu. Registrovana nezaposlenost u HNK u 2014. godini nakraju decembra iznosila je 33.818 lica koja traže zaposlenje, što je više za 1.268 osoba ili 3,9% uodnosu na prethodnu godinu. Broj nezaposlenih u ukupnom broju nezaposlenih u FBiH iznosio8,6%.

Stepen nezaposlenosti u odnosu na radnu snagu u FBiH u 2014. godini iznosio je 46,9%, a uHNK 41,2%.

Dajemo pregled nezaposlenih po općinama u HNK u 2014. godini:

73Hercegovačko - neretvanski kanton

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 74/100

Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

Stepen nezaposlenosti po općinama u kantonu u 2014. godini  

OpćineBroj

nezaposlenihRadnasnaga⁷ 

Stepennezaposlenosti u % ⁸ 

Čapljina  3.359 6.692 50,2

Čitluk  2.513 7.869 31,9

Jablanica 2.358 4.264 55,3

Konjic 4.170 8.800 47,4

Grad Mostar 16.876 46.753 36,1

Neum 390 1.425 27,4

Prozor 1.990 3.143 63,3

Ravno 35 101 34,7

Stolac 2.127 3.016 70,5

Hercegovačko -neretvanski

33.818 82.063 41,2

Federaci ja BiH 392.265 835.852 46,9

Obrazloženje stavki ⁷ i ⁸ pogledati na strani 13.

U 2014. godini u FBiH prosječna mjesečna isplaćena neto plaća iznosila je 833 KM ili 0,2%manje u odnosu na prethodnu godinu. U HNK prosječna plaća iznosila je 866 KM što je manje za2,8% u odnosu na 2013.godinu i što je 103,9% u odnosu na prosjek FBiH.

Plaće u HNK po općinama u 2014. godini dajemo u slijedećoj tabeli: 

Prosječna neto plaća u KM u kantonu u 2014. godini

OpćineProsječna neto

plaća u KM Učešće FBiH =

100

Čapljina  818 98,2

Čitluk  605 72,6

Jablanica 943 113,2

Konjic 720 86,4

Grad Mostar 929 111,5

Neum 772 92,7

Prozor 862 103,5

Ravno 1 097 131,7

Stolac 804 96,5

Hercegovačko - neretvanski 866 103,9

Federaci ja BiH 833 100,0

Izvor: FZS Mjesečni statistički pregled FBiH po kantonima 02/15 

74Hercegovačko - neretvanski kanton

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 75/100

Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

Ukupan broj penzionera u FBiH u decembru 2014. godine iznosio je 394.900, što je za 1,6% višenego u istom periodu prethodne godine.

U HNK broj penzionera u decembru 2014. godine iznosio je 36.453 što je za 1,7 % više ili 9,2%

od ukupnog broja penzionera u FBiH.

Broj penzionera i iznos penzija po općinama u kantonu u 2014. godini 

Općine Broj

penzionera

Ukupan iznosisplaćenih 

penzija

Prosječnapenzijau KM

Čapljina  3.925 1.478.432 376,7

Čitluk  2.331 855.953 367,2

Jablanica 1.808 683.306 377,9

Konjic 4.436 1.632.563 368,0

Grad Mostar 20.167 8.359.461 414,5

Neum 396 152.411 384,9

Prozor 1.260 404.399 321,0

Ravno 59 21.013 356,2

Stolac 2.071 717.983 346,7

Hercegovačko - neretvanski 36.453 14.305.521 392,4

Federaci ja BiH 336.898 131.231.789 389,5

UKUPNO 394.900 144.163.714 365,1

Vrste i iznos penzija po općinama u kantonima u 2014. godini 

Općine 

Vrste mirovine / penzije

Starosne Invalidske Obiteljske

Broj IznosProsječna

isplataBroj Iznos

Prosječnaisplata

Broj IznosProsječna

isplata

Čapljina  2.069 865.255 418,2 705 235.872 334,6 1.151 377.305 327,8

Čitluk  1.140 471.580 413,7 522 171.128 327,8 669 213.245 318,8

Jablanica 890 377.075 423,7 230 77.946 338,9 688 228.284 331,8

Konjic 2.358 938.134 397,9 748 257.063 343,7 1.330 437.366 328,8

Mostar 10.339 4.879.918 472,0 4.304 1.529.588 355,4 5.524 1.949.956 353,0

Neum 199 87.379 439,1 72 25.180 349,7 125 39.852 318,8

Prozor 593 213.700 360,4 228 67.486 296,0 439 123.213 280,7

Ravno 19 8.906 468,8 14 4.036 288,3 26 8.070 310,4

Stolac 1.010 376.838 373,1 464 149.650 322,5 597 191.495 320,8

Hercegovačko – ner. 18.617 8.218.784 441,5 7.287 2.517.950 345,5 10.549 3.568.787 338,3

Federacija BiH 163.538 72.888.819 445,7 67.989 23.187.624 341,0 105.371 35.155.347 333,6

Republika Srpska 4.753 1.249.935 263,0 1.905 532.058 279,3 3.834 1.127.286 294,0

Distrikt Brčko  1.841 679.433 369,1 1.117 348.902 312,4 1.679 525.551 313,0

UKUPNO BiH 170.132 74.818.186 439,8 71.011 24.068.584 338,9 110.884 36.808.185 332,0

UKUPNO Ino. 27.108 5.026.450 185,4 7.664 1.568.961 204,7 8.101 1.873.348 231,2

UKUPNO 197.240 79.844.636 404,8 78.675 25.637.545 325,9 118.985 38.681.533 325,1

Isplaćene zaostale mirovine 4.815.749

Isplaćene naknade za tjelesnu onesposobljenost 181.024

plaćeni doprinos za zdra. osiguranje na mir.  1.750.947

Iznos za isplatu razlike za primatelje min. mirovine skupine 3 po Odluci Vlade FBiH 556.521

Ukupna sredstva za isp latu 151.467.956

75Hercegovačko - neretvanski kanton

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 76/100

Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

Prema statističkim podacima ukupan broj poslovnih subjekata u FBiH na dan 31.12.2014. godineiznosio je 101.475 i viši je za 0,2% u odnosu na prethodnu godinu. Ukupan broj poslovnihsubjekata u HNK iznosio je 13.332 i viši je za 448 ili 3,5% u odnosu na prethodnu godinu. Brojposlovnih subjekata u HNK učestvuje u ukupnom broju poslovnih subjekata u Federaciji BiH sa

13,1%.

Broj registrovanih pravnih osoba iznosio je 51.875 u Federaciji BiH, što je više za 1.250 ili 2,5% uodnosu na 2013. godinu, dok je u HNK iznosio 6.310, što je u odnosu na prethodnu godinu višeza 163 ili 2,7%. Broj registrovanih pravnih osoba u HNK učestvuje u ukupnom broju registrovanihpravnih osoba u Federaciji BiH sa 12,2%.

Broj registrovanih fizičkih lica – obrtnika sa stanjem na dan 31.12.2014. godine iznosio je 49.600u FBiH, što je manje za 1.095 ili 2,2% u odnosu na prethodnu godinu, dok je u HNK brojregistrovanih obrtnika iznosio 7.022 što je više za 285 ili 4,2% u odnosu na 2013. godinu. Broj

registrovanih fizičkih lica-obrtnika u HNK učestvuje u ukupnom broju registrovanih fizičkih lica-obrtnika u Federaciji BiH sa 14,2%.

Broj registrovanih poslovnih subjekata u HNK po općinama daje se u sl i jedećem pregledu: 

Struktura poslovnih s ubjekata u kantonu za 2014. godinu

stanje 31. 12. 2014.

Općine

Broj preduzeća 

UkupnoPravna

lica

U sastavupravnih

lica

Fizička licaobrtnici

Čapljina  1.224 552 276 672

Čitluk  1.764 831 345 933

Jablanica 600 193 129 407

Konjic 1.130 439 291 691

Grad Mostar 6.990 3.559 1.630 3.431

Neum 383 142 90 241

Prozor 562 279 89 283

Ravno 82 59 10 23

Stolac 597 256 110 341

Hercegovačko-neretvanski 13.332 6.310 2.970 7.022

Federacija BiH 101.475 51.875 27.840 49.600

Izvor podataka: FZS

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

76Hercegovačko - neretvanski kanton

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 77/100

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 78/100

Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

ZAPADNO – HERCEGOVAČKI KANTON 

2014. godina

Osnovni podaciPovršina u km : 1.362,2

Općine:  4

Naseljena mjesta: 101

Stanovništvo: 81.527

Prirodni priraštaj: -31

Gustina naseljenosti: 59,8Neto plaća u KM: 780

GDP u mil. KM: 498

GDP per capita u KM 6.104

Izvoz u mil. KM 398

Uvoz u mil. KM 1.148

Investicije u mil. KM 189

78Zapadno - hercegovački kanton

VELIKA KLADUŠA

CAZIN

BUŽIM

BIHAÆ

BOSANSKAKRUPA

BOSANSKI PETROVAC

SANSKIMOST

 NOVIGRAD

KRUPA NA

 UNI

SRPSKI S  A N  S  K  I  

M   O   S   T   

PRIJEDOR 

KOZARSKADUBICA

GRADIŠKA

LAKTAŠIPRNJAVOR 

BANJALUKA  ČELINAC

KOTORVAROŠ

SRBAC

DERVENTA

SRPSKIBROD

MODRI AČ

ODŽAK 

VUKOSAVLJE

DOMALJEVAC-ŠAMAC

ORAŠJE

DOBOJ

TEŠANJ   PETROVO

USORA

KLJUČ

DRVAR 

BOSANSKO  GRAHOVO

GLAMOČ

LIVNO

TOMISLAVGRAD

POSUŠJE

ŠIROKIBRIJEG

GRUDE

LJUBUŠKIČITLUK 

ČAPLJINASTOLAC

 NEUM

R  A  V   N   O  

KUPRES

BUGOJNO

GORNJIVAKUF

FOJNICA

 NOVITRAVNIK 

TRAVNIK  ZENICA

JABLANICAKONJIC

PROZOR 

KREŠEVO

HADŽI IĆ

VISOKOK   I   S   E   L  J   A  

K   

KAKANJ   VAREŠ

ILIJAŠ

ŽEP EČZAVIDOVI IĆ

MAGLAJ

VITEZ  OLOVO

KLADANJ

LUKAVAC

TUZLA

ŽIVINICE

BANOVI IĆ

   Č  Ć

   E   L   ISREBRENIK 

G  R  A A N  I  C  A 

Č   

DONJIVUKUF

JAJCE

D   O   B   R   E   T    I    

I    Ć     

TRNOVO

I   L  I   D  Ž   A  

1 2

34

5

PALE

SOKOLAC

HANPIJESAK 

MILI IĆ

 V LA S E N I C

A

ŠEKOVI IĆ

OSMACI

Z         V          O          R         N          I         K          

BRATUNAC

KALESIJA

SAPNA

TEO AK Č

U G L JE V I K LOPARE

BIJELJINADOBOJISTOK 

DOBOJJUG

 G  R A  D

A A C Č

PELAGI EVOČ

ŠAMACSR. ORAŠJE

MOSTAR   SJEVER 

MOSTAR ZAPAD

MOSTAR JUG

MOSTAR JUGOZAPAD

MOSTAR JUGOISTOK 

MOSTAR STARIGRADMOSTARCENTRALNAZONA

FO AČGORAŽDE

ROGATICA

SREBRENICA

VIŠEGRAD

RUDO

Č ČAJNI E

SR.GORAŽDE

SRBINJEKALINOVIK 

GACKO NEVESINJE

BERKOVI IĆ

BILE AĆ

LJUBINJE

TREBINJE

TESLIÆ

KNEŽEVO

J    E   Z    E   R   

O   

MRKONJIÆGRAD

ŠIPOVO

SR.KUPRES

RIBNIK PETROVAC

SR.DRVAR 

DISTRIKTBR KOČ

SR.MOSTAR 

ŽEPA

1

10

8

79   5

64

3

2

PALE

2

POSUŠJE

ŠIROKI BRIJEG

GRUDE

LJUBUŠKI

Državna granica

Međuentitetska granica

Međukantonalna granica

 Legenda:

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 79/100

Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI U ZAPADNO-HERCEGOVAČKOM KANTONUU 2014. GODINI

Prema procjeni Federalnog zavoda za programiranje razvoja, u 2014. godini u Federaciji BiH,

GDP iznosi 17.160 mil. KM, (uključena neregistrirana ekonomija  – NOE) što je u odnosu naprethodnu godinu više za 1,5 % (GDP u 2013. godini je iznosio 16.914 mil. KM), dok GDP-a poglavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u FBiH iznosi 7.344 KM i veći je za 1,5 % u odnosu naprethodnu godinu.

U Zapadno - hercegovačkom kantonu procjenjuje se da je u 2014. godini ostvaren GDP u iznosuod 498 mil. KM, što u odnosu na GDP Federacije iznosi 2,9%.

Procjena GDP-a po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u Zapadno - hercegovačkomkantonu iznosi 6.104 KM ili 83,1% od prosjeka Federacije.

Dajemo pregled GDP-a po općinama u kantonu kako slijedi: 

Bruto domaći proizvod (GDP) u kantonu u 2014. godini

OpćineStanovništvo

(prisutno)GDP u hil j

KM

GDP/PC uKM (po glavi

stan )

GDP/PC u KM(po glavi stan )

FBiH = 100

Grude 1.551 85.799 5.532 75,3

Ljubuški 23.487 120.119 5.114 69,6

Posušje 16.069 85.799 5.339 72,7

Široki Brijeg 26.461 205.918 7.782 106,0Zapadno - hercegovački  81.527 497.634 6.104 83,1

Federacija BiH 2.336.722 17.159.815 7.344 100,0

Obrazloženje stavke ¹ pogledati na strani 7.

U 2014. godini u FBiH ostvaren je rast fizičkog obima industrijske proizvodnje po stopi od 0,1%.Učešće fizičkog obima industrijske proizvodnje u Zapadno - hercegovačkom kantonu uindustrijskoj proizvodnji Federacije BiH iznosilo je 2,0 %, dok je u ovom kantonu zabilježen rastfizičkog obima industrijske proizvodnje za 9,5%.

Indeksi indus trij ske pro izvodnja prema GIG, KD BiH 2010 u 2014. godin i

2014/2013

FederacijaBiH

Zapadno -hercegovački 

INDUSTRIJA - UKUPNO 100,1 109,5

PREMA GLAVNIM INDUSTRIJSKIM GRUPACIJAMA

Intermedijarni proizvodi 106,5 102,0

Kapitalni proizvodi 93,3 87,0

Netrajni proizvodi za široku potrošnju 98,5 117,1

PREMA PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD-a

Vađenje ruda i kamena  105,5

Prerađivačka industrija  109,6

Obrazloženje stavki pogledati na strani 8.

79Zapadno - hercegovački kanton

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 80/100

Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

U 2014. godini u Federaciji BiH ostvaren je izvoz u iznosu od 5.779 mil. KM što je za 4,2% više uodnosu na izvoz u 2013. godini, dok je u ZHK izvoz iznosio 398 mil. KM ili 33,7% više u odnosuna prethodnu godinu. Izvoz ZHK učestvuje u ukupnom izvozu FBiH sa 6,9%.

U 2014. godini u Federaciji BiH ostvaren je uvoz u iznosu od 10.354 mil. KM ili 5,3% više uodnosu na 2013. godinu, dok je u ZHK uvoz iznosio 1.148 mil. KM ili 13,3% više u odnosu naprethodnu godinu. Uvoz HNK učestvuje u ukupnom uvozu FBiH sa 11,1%.

Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2014. godini u FBiH iznosio je 55,8 %, a u ZHK 34,7%.

Vanjskotrgovinska razmjena po općinama u kantonu u 2014. godini

OpćineVrijednost u hilj KM Učešće u %  Pokrivenost

uvozaizvozom u %

Trgovinskibilans u hiljKM (deficit)Izvoz Uvoz Izvoz Uvoz

Grude 55.477 181.259 1,0 1,8 30,6 -125.782Ljubuški 34.739 221.122 0,6 2,1 15,7 -186.383

Posušje 84.932 273.522 1,5 2,6 31,1 -188.590

Široki Brijeg 223.318 472.162 3,9 4,6 47,3 -248.844

Zapadno - hercegovački  398.466 1.148.064 6,9 11,1 34,7 -749.598

Federacija BiH 5.778.901 10.353.991 100,0 100,0 55,8 -4.575.090

Izvor podataka: Uprava za indirektno oporezivanje BiH, posredovanjem Agencije za statistiku BiH

U 2014. godini u FBiH ostvaren je prosječan broj zaposlenih u iznosu od 443.587, što je u

odnosu na isti period prethodne godine više za 1,9% ili 8.474.

U ZHK prosječan broj zaposlenih iznosio je 16.415, što je u odnosu na prethodnu godinu više za210 ili za 1,3%. Broj zaposlenih u ZHK učestvuje u ukupnom broju zaposlenih u FBiH sa 3,7%.

Stepen zaposlenosti u USK po EU metodologiji, tačnije po metodologiji Međunarodneorganizacije rada (ILO) iznosi 30,2 % što je u odnosu na prethodnu godinu više za 1,7%.

Broj zaposlenih i stepen zaposlenosti po općinama u ZHK kantonu u 2014. godini daju se uslijedećem pregledu: 

Stepen zaposlenosti po općinama u kantonu u 2014. godini  

OpćineProsječan

brojzaposlenih ²

Radnosposobno³

Radnasnaga⁴ 

Stepenzaposlenosti u % ⁵ 

Stepenaktivnosti

u % ⁶ 

Grude 3.057 10.579 4.868 28,9 46,0

Ljubuški 3.921 15.573 6.655 25,2 42,7

Posušje 3.051 10.942 5.226 27,9 47,8

Široki Brijeg 6.386 17.324 10.640 36,9 61,4

Zapadno - hercegovački  16.415 54.418 27.389 30,2 50,3

Federaci ja BiH 443.587 1.611.718 835.852 27,5 51,9

Obrazloženje stavki od ² do ⁶ pogledati na strani 11.

80Zapadno - hercegovački kanton

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 81/100

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 82/100

Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

Ukupan broj penzionera u FBiH u decembru 2014. godine iznosio je 394.900, što je za 1,6% višenego u istom periodu prethodne godine.

U ZHK broj penzionera u decembru 2014. godine iznosio je 10.764 što je za 0,4% više ili 2,7%

od ukupnog broja penzionera u FBiH.

Broj penzionera i iznos penzija po općinama u kantonu u 2014. godini 

Općine Broj

penzionera

Ukupan iznosisplaćenih 

penzija/mirovina

Prosječna penzija/mirovina

u KM

Grude 1.786 634.325 355,2

Ljubuški 3.095 1.129.475 364,9

Posušje 1.825 653.203 357,9

Široki Brijeg 4.058 1.511.760 372,5

Zapadno - hercegovački  10.764 3.928.764 365,0

Federaci ja BiH 336.898 131.231.789 389,5

UKUPNO 394.900 144.163.714 365,1

Vrste i iznos penzija po općinama u kantonima u 2014. godini 

Općine 

Vrste mirovine / penzije

Starosne Invalidske Obiteljske

Broj Iznos Prosječnaisplata

Broj Iznos Prosječnaisplata

Broj Iznos Prosječnaisplata

Grude 942 367.086 389,7 382 122.014 319,4 462 145.225 314,3

Ljubuški 1.636 663.117 405,3 785 255.810 325,9 674 210.548 312,4

Posušje 844 365.805 433,4 357 112.449 315,0 624 174.950 280,4

Široki Brijeg 1.989 849.915 427,3 1.018 329.328 323,5 1.051 332.518 316,4

Zapadno – hercegov. 5.411 2.245.922 415,1 2.542 819.601 322,4 2.811 863.241 307,1

Federacija BiH 163.538 72.888.819 445,7 67.989 23.187.624 341,0 105.371 35.155.347 333,6

Republika Srpska 4.753 1.249.935 263,0 1.905 532.058 279,3 3.834 1.127.286 294,0

Distrikt Brčko  1.841 679.433 369,1 1.117 348.902 312,4 1.679 525.551 313,0

UKUPNO BiH 170.132 74.818.186 439,8 71.011 24.068.584 338,9 110.884 36.808.185 332,0

UKUPNO Inozemstvo 27.108 5.026.450 185,4 7.664 1.568.961 204,7 8.101 1.873.348 231,2

UKUPNO 197.240 79.844.636 404,8 78.675 25.637.545 325,9 118.985 38.681.533 325,1

Isplaćene zaostale mirovine 4.815.749

Isplaćene naknade za tjelesnu onesposobljenost 181.024

plaćeni doprinos za zdra. osiguranje na mir.  1.750.947

Iznos za isplatu razlike za primatelje min. mirovine skupine 3 po Odluci Vlade FBiH 556.521

Ukupna sreds tva za isp latu 151.467.956

Izvor podataka: Federalni zavod za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Mostar

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

82Zapadno - hercegovački kanton

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 83/100

Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

Prema statističkim podacima ukupan broj poslovnih subjekata u FBiH na dan 31.12.2014. godineiznosio je 101.475 i viši je za 0,2 % u odnosu na prethodnu godinu. Ukupan broj poslovnihsubjekata u ZHK iznosio je 4.657 i viši je za 133 ili 2,5% u odnosu na prethodnu godinu. Brojposlovnih subjekata u ZHK učestvuje u ukupnom broju poslovnih subjekata u Federaciji BiH sa

4,6%.

Broj registrovanih pravnih osoba iznosio je 51.875 u Federaciji BiH, što je više za 1.250 ili 2,5% uodnosu na 2013. godinu, dok je u ZHK iznosio 2.935, što je u odnosu na prethodnu godinu višeza 68 ili 2,4%. Broj registrovanih pravnih osoba u ZHK učestvuje u ukupnom broju registrovanihpravnih osoba u Federaciji BiH sa 5,7%.

Broj registrovanih fizičkih lica – obrtnika sa stanjem na dan 31.12.2014. godine iznosio je 49.600u FBiH, što je manje za 1.095 ili 2,2% u odnosu na prethodnu godinu, dok je u ZHK brojregistrovanih obrtnika iznosio 1.722 što je više za 45 ili 2,7% u odnosu na 2013. godinu. Broj

registrovanih fizičkih lica-obrtnika u HNK učestvuje u ukupnom broju registrovanih fizičkih lica  -obrtnika u Federaciji BiH sa 3,5%.

Broj registrovanih poslovnih subjekata u HNK po općinama daje se u sl i jedećem pregledu:

Struktura poslovnih s ubjekata u kantonu za 2014. godinu

stanje 31. 12. 2014.

Općine

Broj preduzeća 

Ukupno Pravnalica U sastavupravnih lica Fizička licaobrtnici

Grude 718 483 183 235

Ljubuški 1.326 798 236 528

Posušje 1.150 679 134 471

Široki Brijeg 1.463 975 273 488

Zapadno-hercegovački  4.657 2.935 826 1.722

Federacija BiH 101.475 51.875 27.840 49.600

Izvor podataka: FZSObrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

83Zapadno - hercegovački kanton

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 84/100

Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

Osnovni indikatori razvoja FBiH i Zapadno-hercegovačkog kantona 

Elementi Federacija BiH

Zapadno-

hercegovačkikanton

Učešće kantona

u FBiH

2013 2014 2013 2014 2013 2014

Površina u km2 26.109 26.110 1.362 1.362 5,2 5,2

Stanovništvo (prisutno) u hilj. (procj. sred.god.)

2.337 2.337 82 82 3,5 3,5

GDP u mil. KM 16.914 17.160 490 498 2,9 2,9

GDP po s tanovniku u KM 5.903 7.344 6.013 6.104 101,9 83,1

Industrijska proizvodnja - indeks 107,4 100,1 85,8 109,5 79,9 109,3

Izvoz robe - u mil. KM 5.548 5.779 298 398 5,4 6,9

Uvoz robe - u mil . KM 9.833 10.354 1.013 1.148 10,3 11,1

Pokrivenosti uvoza izvozom u % 56,4 55,8 29,4 34,7 52,1 62,2

Trgovinski b ilans u mil . KM (deficit) -4.285 -4.575 -715 -750 16,7 16,4

Zaposlenost - prosjek 435.113 443.587 16.205 16.415 3,7 3,8

Radno sposobno stanovništvo (15-64) 1.605.813 1.611.718 54.647 54.418 3,4 3,4

Radna snaga - broj 827.055 835.852 26.685 27.389 3,2 3,3

Stepen zaposlenosti u % 27,1 27,5 29,7 30,2 109,0 111,9

Stepen aktivnosti u % 51,5 51,9 48,8 50,3 94,8 96,9

Nezaposlenost – broj sa stanjem 31.12. 391.942 392.265 10.480 10.974 2,7 2,8

Stepen nezaposlenosti u % 47,4 46,9 39,3 40,1 82,9 85,4

Plata - prosječna u KM  835 833 798 781 95,6 93,8

Penzija - prosječna u KM  347 365 350 365 100,9 100,0

Broj penzionera 388.676 394.900 10.720 10.764 2,8 2,7

Broj poslovnih subjekata 101.320 101.475 4.544 4.657 4,5 4,6

Ostvarene investici je u nova stalna sredstvau mil . KM 3.081 3.315 189 189 5,7 5,70

Stepen investiranja 18,2 19,3 38,6 37,9 211,7 196,4

84Zapadno - hercegovački kanton

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 85/100

Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

SARAJEVSKI KANTON

2014. godina

Osnovni podaci

Površina u km2: 1.276,9

Općine:  9

Naseljena mjesta: 244

Stanovništvo: 444.851

Prirodni priraštaj: 346

Gustina naseljenosti: 348,4Neto plaća u KM:  1.036

GDP u mil. KM: 6.206

GDP per capita u KM 13.955

Izvoz u mil. KM 918

Uvoz u mil. KM 3.392

Investicije u mil. KM 1.213

85Sarajevski kanton

VELIKA KLADUŠA

CAZIN

BUŽIM

BIHAÆ

BOSANSKAKRUPA

BOSANSKI PETROVAC

SANSKIMOST

 NOVIGRAD

KRUPA NA UNI

SRPSKI S  A N  S  K  I  

M    O   S   T   

PRIJEDOR 

KOZARSKADUBICA

GRADIŠKA

LAKTAŠIPRNJAVOR 

BANJALUKA  ČELINAC

K OTORVAROŠ

SRBAC

DERVENTA

SRPSKIBROD

MODRI AČ

ODŽAK 

VUKOSAVLJE

DOMALJEVAC-ŠAMAC

ORAŠJE

DOBOJ

TEŠANJ   PETROVO

USORA

KLJUČ

DRVAR 

BOSANSKO GRAHOVO

GLAMOČ

LIVNO

TOMISLAVGRAD

POSUŠJE

ŠIROKIBRIJEG

GRUDE

LJUBUŠKIČITLUK 

ČAPLJINASTOLAC

 NEUM

R  A  V   N   O  

KUPRES

BUGOJNO

GORNJIVAKUF

FOJNICA

 NOVITRAVNIK 

TRAVNIK  ZENICA

JABLANICAKONJIC

PROZOR 

KREŠEVO

HADŽI IĆ

VISOKOK   I   S   E   L  

J   A  K   

KAKANJ   VAREŠ

ILIJAŠ

ŽEP EČZAVIDOVI IĆ

MAGLAJ

VITEZ  OLOVO

KLADANJ

LUKAVAC

TUZLA

ŽIVINICE

BANOVI IĆ

   Č

  Ć   E   L

   ISREBRENIK 

G  R  A A N  I  C  A 

Č   

DONJIVUKUF

JAJCE

D   O   B   R   E   T    

I    I    

Ć     

TRNOVO

I   L  I   D  Ž   A  

1 2

34 5

PALE

SOKOLAC

HANPIJESAK 

MILI IĆ

 V LA S E N I

 CA

ŠEKOVI IĆ

OSMACI

Z         V          O          R         N          I         K          

BRATUNAC

KALESIJA

SAPNA

TEO AK Č

U G L J  E V I K LOPARE

BIJELJINADOBOJISTOK 

DOBOJJUG

 G  R A  D

A A C Č

PELAGI EVOČ

ŠAMACSR. ORAŠJE

MOSTAR  SJEVER 

MOSTAR ZAPAD

MOSTAR JUG

MOSTAR JUGOZAPAD

MOSTAR JUGOISTOK 

MOSTAR STARIGRADMOSTARCENTRALNAZONA

FO AČGORAŽDE

ROGATICA

SREBRENICA

VIŠEGRAD

RUDO

Č ČAJNI E

SR.GORAŽDE

SRBINJEKALINOVIK 

GACKO NEVESINJE

BERKOVI IĆ

BILE AĆ

LJUBINJE

TREBINJE

TESLIÆ

KNEŽEVO

J    E   Z    E   R   O   

MRKONJIÆGRAD

ŠIPOVO

SR.KUPRES

RIBNIK PETROVAC

SR.DRVAR 

DISTRIKTBR KOČ

SR.MOSTAR 

ŽEPA

1

10

8

79   5

64

3

2

PALE

2

Državna granica

Međuentitetska granica

Međukantonalna granica

 Legenda:

HADŽI IĆ

TRNOVO

I   L  I   D  Ž   A  

ILIJAŠ

Grad Sarajevo1-NOVI GRAD

2-NOVO SARAJEVO3-CENTAR 

4-STARI GRAD

   V  O  G  O

  S  C A

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 86/100

Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI U SARAJEVSKOM KANTONU U 2014. GODINI

Prema procjeni Federalnog zavoda za programiranje razvoja, u 2014. godini u Federaciji BiH,

GDP iznosi 17.160 mil. KM, (uključena neregistrirana ekonomija  – NOE) što je u odnosu naprethodnu godinu više za 1,5 % (GDP u 2013. godini je iznosio 16.914 mil. KM), dok GDP-a poglavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u FBiH iznosi 7.344 KM i veći je za 1,5 % u odnosu naprethodnu godinu.

U Sarajevskom kantonu procjenjuje se da je u 2014. godini ostvaren GDP u iznosu od 6.208 mil.KM, što u odnosu na GDP Federacije iznosi 36,2%.

Procjena GDP-a po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u Sarajevskom kantonu iznosi13.955 KM ili 190,0% od prosjeka Federacije.

Dajemo pregled GDP-a po općinama u kantonu:

Bruto domaći proizvod (GDP) u kantonu u 2014.¹ godin i

OpćineStanovništvo

(prisutno)GDP u hilj

KMGDP/PC u KM(po glavi stan )

GDP/PC u KM(po glavi s tan)

FBiH = 100

Centar 68.711 2.288.682 33.309 453,6

Hadžići  22.983 154.438 .672 91,5

Ilidža 62.572 446.156 .713 97,1

Ilijaš 19.874 51.479 .259 35,3

Novi Grad 126.179 908.256 7.198 98,0

Novo Sarajevo 73.749 1.490.525 20.211 275,2

Stari Grad 41.749 720.712 17.263 235,1

Trnovo 2.628 10.295 3.918 53,3

Vogošća  26.406 137.278 5.199 70,8

Kanton Sarajevo 444.851 6.207.821 13.955 190,0

Federaci ja BiH 2.336.722 17.159.815 7.344 100,0

Obrazloženje stavke ¹ pogledati na strani 7.

U 2014. godini u FBiH ostvaren je rast fizičkog obima industrijske proizvodnje po stopi od 0,1%.Učešće fizičkog obima industrijske proizvodnje u Sarajevskom kantonu u industrijskoj proizvodnjiFederacije BiH iznosilo je 22,4%, dok je u ovom kantonu ostvaren pad fizičkog obima industrijskeproizvodnje po stopi od 0,8%.

86Sarajevski kanton

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 87/100

Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

Indeksi indus trij ske pro izvodnja prema GIG, KD BiH 2010 u 2014. godin i

2014/2013

Federacija BiH Sarajevski

INDUSTRIJA - UKUPNO 100,1 99,2

PREMA GLAVNIM INDUSTRIJSKIM GRUPACIJAMA

Intermedijarni proizvodi 106,5 124,9

Energija 93,3 90,8

Kapitalni proizvodi 98,5 99,3

Trajni proizvodi za široku potrošnju 95,0 84,5

Netrajni proizvodi za široku potrošnju 102,4 99,1

PREMA PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD-a

Vađenje ruda i kamena  98,7 39,0

Prerađivačka industrija  103,7 101,7

Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba električnomenergijom i plinom

89,9 90,8

Obrazloženje stavki pogledati na strani 8.

U 2014. godini u Federaciji BiH ostvaren je izvoz u iznosu od 5.779 mil. KM što je za 4,2% više uodnosu na izvoz u 2013. godini, dok je u SAK izvoz iznosio 918 mil. KM ili 0,1% više u odnosu naprethodnu godinu. Izvoz SAK učestvuje u ukupnom izvozu FBiH sa 15,9%.

U 2014. godini u Federaciji BiH ostvaren je uvoz u iznosu od 10.354 mil. KM ili 5,3% više uodnosu na 2013. godinu, dok je u SAK uvoz iznosio 3.692 mil. KM ili 4,1% više u odnosu na

prethodnu godinu. Uvoz SAK učestvuje u ukupnom izvozu FBiH sa 35,7%.

Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2014. godini u FBiH iznosio je 55,8 %, a u SAK 24,9%.

Vanjskotrgovinska razmjena po općinama u kantonu u 2014. godini

Općine

Vrijednost u hilj KM Učešće u %  Pokrivenostuvoza

izvozom u %

Trgovinskibilans uhilj KM(deficit)

Izvoz Uvoz Izvoz Uvoz

Centar 256.935 559.001 4,4 5,4 46,0 -302.066

Hadžići  61.169 147.820 1,1 1,4 41,4 -86.651Ilidža 133.507 734.693 2,3 7,1 18,2 -601.186

Ilijaš 118.627 28.943 2,1 0,3 409,9 89.684

N. Grad 120.987 844.711 2,1 8,2 14,3 -723.724

N. Sarajevo 124.916 1.167.326 2,2 11,3 10,7 -1.042.410

Stari Grad 23.043 55.594 0,4 0,5 41,4 -32.551

Trnovo 31 39 0,0 0,0 78,4 -8

Vogošća  78.288 153.878 1,4 1,5 50,9 -75.590

Kanton Sarajevo 917.503 3.692.006 15,9 35,7 24,9 -2.774.503

Federacija BiH 5.778.901 10.353.991 100,0 100,0 55,8 -4.575.090

Izvor podataka: Uprava za indirektno oporezivanje BiH, posredovanjem Agencije za statistiku BiH

87Sarajevski kanton

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 88/100

Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

U 2014. godini u FBiH ostvaren je prosječan broj zaposlenih u ukupnom iznosu od 443.587, što je u odnosu na isti period prethodne godine više za 1,9% ili 8.474.

U SAK prosječan broj zaposlenih iznosio je 125.184, što je u odnosu na prethodnu godinu više za

2.322 ili 1,9%. Broj zaposlenih u SAK učestvuje u ukupnom broju zaposlenih u FBiH sa 28,2%.

Stepen zaposlenosti u USK po EU metodologiji, tačnije po metodologiji Međunarodneorganizacije rada (ILO) iznosi 41,5 % što je u odnosu na prethodnu godinu više za 1,4%.

Broj zaposlenih i stepen zaposlenosti po općinama u Sarajevskom kantonu u 2014. godini dajuse u slijedećem pregledu: 

Stepen zaposlenosti po općinama u kantonu u 2014. godini

Općine Prosječanbrojzaposlenih ²

Radnosposobno³

Radnasnaga⁴ 

Stepenzaposlenostiu % ⁵ 

Stepenaktivnostiu % ⁶ 

Centar 40.603 46.189 48.358 87,9 104,7

Hadžići  4.270 15.720 9.992 27,2 63,6

Ilidža 17.548 42.220 29.202 41,6 69,2

Ilijaš 2.454 12.578 7.855 19,5 62,5

Novi Grad 22.684 88.078 42.611 25,8 48,4

Novo Sarajevo 23.312 48.798 31.922 47,8 65,4

Stari Grad 9.828 28.279 16.267 34,8 57,5

Trnovo 297 1.675 799 17,7 47,7

Vogošća  4.188 17.919 9.593 23,4 53,5

Kanton Sarajevo 125.184 301.456 196.599 41,5 65,2

Federaci ja BiH 443.587 1.611.718 835.852 27,5 51,9

Obrazloženje stavki od ² do ⁶ pogledati na strani 11.

Registrovan broj nezaposlenih u FBiH sa stanjem na dan 31.12.2014. godine iznosi 392.265, što je više za 0,1% u odnosu na 2013. godinu.

Registrovana nezaposlenost u SAK u 2014. godini na kraju decembra iznosila je 71.415 lica kojatraže zaposlenje, što je manje za 1.078 ili 1,5% u odnosu na prethodnu godinu. Brojnezaposlenih u ukupnom broju nezaposlenih u FBiH iznosi 18,2%.

Stepen nezaposlenosti u odnosu na radnu snagu u FBiH u 2014. godini iznosio je 46,9%, a uSAK 36,3%.

Dajemo pregled nezaposlenih po općinama u SAK u 2014.godini:

88Sarajevski kanton

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 89/100

Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

Stepen nezaposlenosti po općinama u kantonu u 2014. godini

OpćineBroj

nezaposlenihRadnasnaga⁷ 

Stepennezaposlenosti u

%⁸

 

Centar 7.755 48.358 16,0

Hadžići  5.722 9.992 57,3

Ilidža 11.654 29.202 39,9

Ilijaš 5.401 7.855 68,8

Novi Grad 19.927 42.611 46,8

Novo Sarajevo 8.610 31.922 27,0

Stari Grad 6.439 16.267 39,6

Trnovo 502 799 62,8

Vogošća  5.405 9.593 56,3Kanton Sarajevo 71.415 196.599 36,3

Federaci ja BiH 392.265 835.852 46,9

Obrazloženje stavki ⁷ i ⁸ pogledati na strani 13.

U 2014. godini u FBiH prosječna mjesečna isplaćena neto plaća iznosila je 833 KM ili 0,2%manje u odnosu na prethodnu godinu.

U SAK prosječna plaća iznosila je 1 036 KM što je više za 0,7% u odnosu na 2013. godinu i što je124,4% u odnosu na prosjek FBiH.

Plaće u SAK po općinama u 2014. godini dajemo u slijedećoj tabeli: 

Prosječna neto plaća u KM u kantonu u 2014.godini

OpćineProsječna neto

plaća u KM Učešće FBiH =

100

Centar 1 230 147,6

Hadžići  819 98,3Ilidža 777 93,3

Ilijaš 683 82,0

Novi Grad 918 110,2

Novo Sarajevo 1 100 132,0

Stari Grad 998 119,8

Trnovo 809 97,1

Vogošća  779 93,5

Kanton Sarajevo 1 036 124,4

Federacija BiH 833 100,0

Izvor: FZS Mjesečni statistički pregled FBiH po kantonima 02/15 

89Sarajevski kanton

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 90/100

Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

Ukupan broj penzionera u FBiH u decembru 2014. godine iznosio je 394.900, što je za 1,6% višenego u istom periodu prethodne godine.

U SAK broj penzionera u decembru 2014. godine iznosio je 85.768 što je za 1,3% više ili 21,7%

od ukupnog broja penzionera u FBiH.

Broj penzionera i iznos penzija po općinama u kantonu u 2014. godini 

Općine Broj

penzionera

Ukupan iznosisplaćenih 

penzija/mirovina

Prosječna penzija/mirovina

u KM

Centar 14.567 7.610.395 522,4

Hadžići  4.003 1.529.139 382,0

Ilidža 10.485 4.077.939 388,9

Ilijaš 3.570 1.290.629 361,5

Novi Grad 23.895 10.118.499 423,5

N. Sarajevo 15.174 7.307.263 481,6

Stari Grad 8.997 3.900.140 433,5

Trnovo 411 153.073 372,4

Vogošća  4.666 1.788.686 383,3

Kanton Sarajevo 85.768 37.775.764 440,4

Federacija BiH 336.898 131.231.789 389,5

UKUPNO 394.900 144.163.714 365,1

Vrste i iznos penzija po općinama u kantonima u 2014. godini 

Općine 

Vrste mirovine / penzije

Starosne Invalidske Obiteljske

Broj IznosProsječna

isplataBroj Iznos

Prosječnaisplata

Broj IznosProsječna

isplata

Centar 8.422 5.092.367 604,7 2.912 1.151.641 395,5 3.233 1.366.387 422,6

Hadžići  1.757 753.299 428,7 775 274.507 354,2 1.471 501.334 340,8

Ilidža 4.681 2.057.674 439,6 2.333 832.012 356,6 3.471 1.188.253 342,3

Ilijaš 1.201 499.099 415,6 684 230.182 336,5 1.685 561.347 333,1

Novi Grad 12.463 5.982.799 480,0 5.199 1.919.480 369,2 6.233 2.216.220 355,6

N. Sarajevo 8.411 4.649.449 552,8 3.037 1.169.320 385,0 3.726 1.488.495 399,5

Stari Grad 4.413 2.225.203 504,2 2.271 826.011 363,7 2.313 848.926 367,0

Trnovo 162 68.741 424,3 97 33.872 349,2 152 50.460 332,0

Vogošća  1.809 800.723 442,6 1.044 365.147 349,8 1.813 622.816 343,5

Kanton Sarajevo 43.319 22.129.354 510,8 18.352 6.802.172 370,7 24.097 8.844.238 367,0

Federacija BiH 163.538 72.888.819 445,7 67.989 23.187.624 341,0 105.371 35.155.347 333,6

Republika Srpska 4.753 1.249.935 263,0 1.905 532.058 279,3 3.834 1.127.286 294,0

Distrikt Brčko  1.841 679.433 369,1 1.117 348.902 312,4 1.679 525.551 313,0

UKUPNO BiH 170.132 74.818.186 439,8 71.011 24.068.584 338,9 110.884 36.808.185 332,0

UKUPNO Inozemstvo 27.108 5.026.450 185,4 7.664 1.568.961 204,7 8.101 1.873.348 231,2

UKUPNO 197.240 79.844.636 404,8 78.675 25.637.545 325,9 118.985 38.681.533 325,1

Isplaćene zaostale mirovine 4.815.749

Isplaćene naknade za tjelesnu onesposobljenost 181.024

Plaćeni doprinos za zdra. osiguranje na mir.  1.750.947

Iznos za isplatu razlike za primatelje min. mirovine skupine 3 po Odluci Vlade FBiH 556.521

Ukupna sredstva za isp latu 151.467.956Izvor podataka: Federalni zavod za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Mostar

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

90Sarajevski kanton

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 91/100

Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

Prema statističkim podacima ukupan broj poslovnih subjekata u FBiH na dan 31.12.2014. godineiznosio je 101.475 i viši je za 0,2 % u odnosu na prethodnu godinu. Ukupan broj poslovnihsubjekata u SAK iznosio je 25.721 i manji je za 702 ili 2,7% u odnosu na prethodnu godinu. Brojposlovnih subjekata u USK učestvuje u ukupnom broju poslovnih subjekata u Federaciji BiH sa

25,3%.

Broj registrovanih pravnih osoba iznosio je 51.875 u Federaciji BiH, što je više za 1.250 ili 2,5% uodnosu na 2013. godinu, dok je u SAK broj registrovanih iznosio 14.947, što je u odnosu naprethodnu godinu više za 474 ili 3,3%. Broj registrovanih pravnih osoba u SAK učestvuje uukupnom broju registrovanih pravnih osoba u Federaciji BiH sa 28,8%.

Broj registrovanih fizičkih lica – obrtnika sa stanjem na dan 31.12.2014. godine iznosio je 49.600u FBiH, što je manje za 1.095 ili 2,2% u odnosu na prethodnu godinu, dok je u SAK brojregistrovanih obrtnika iznosio 10.774 što je manje za 1.176 ili 9,8 % u odnosu na 2013. godinu.

Broj registrovanih fizičkih lica-obrtnika u SAK učestvuje u ukupnom broju registrovanih fizičkih lica  - obrtnika u Federaciji BiH sa 21,7%.

Broj registrovanih poslovnih subjekata u SAK po općinama daje se u sl i jedećem pregledu:

Struktura poslovnih s ubjekata u kantonu za 2014. godinu

stanje 31. 12. 2014.

Općine

Broj preduzeća 

Ukupno Pravna lica U sastavupravnih lica

Fizička licaobrtnici

Centar 6.567 4.372 1.475 2.195

Hadžići  817 377 257 440

Ilidža 3.665 2.303 1.142 1.362

Ilijaš 672 294 190 378

Novi Grad 5.024 2.575 1.363 2.449

Novo Sarajevo 4.729 2.987 1.164 1.742

Stari Grad 3.186 1.468 616 1.718

Trnovo 126 42 32 84

Vogošća  935 529 312 406

Kanton Sarajevo 25.721 14.947 6.551 10.774

Federaci ja BiH 101.475 51.875 27.840 49.600

Izvor podataka: FZS

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

91Sarajevski kanton

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 92/100

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 93/100

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 94/100

Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI U KANTONU 10 U 2014. GODINI

Prema procjeni Federalnog zavoda za programiranje razvoja, u 2014. godini u Federaciji BiH,

GDP iznosi 17.160 mil. KM, (uključena neregistrirana ekonomija  – NOE) što je u odnosu naprethodnu godinu više za 1,5 % (GDP u 2013. godini je iznosio 16.914 mil. KM), dok GDP-a poglavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u FBiH iznosi 7.344 KM i veći je za 1,5 % u odnosu naprethodnu godinu.

U Kantonu 10 procjenjuje se da je u 2014. godini ostvaren GDP u iznosu od 429 mil. KM, što uodnosu na GDP Federacije iznosi 2,5%.

Procjena GDP-a po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u Kantonu 10 iznosi 5.474 KM ili74,5% od prosjeka Federacije.

Dajemo pregled GDP-a po općinama u kantonu kako slijedi: 

Bruto domaći proizvod (GDP) u kantonu u 2014.¹ godin i

OpćineStanovništvo

(prisutno)GDP u hilj

KM

GDP/PC uKM (po

glavi stan )

GDP/PC u KM(po glavi stan )

FBiH = 100

Bosansko Grahovo 1.996 17.159 8.597 117,1

Drvar 10.585 3.432 3.242 44,2

Glamoč  443 17.159 3.873 52,7

Kupres 3.289 3.432 10.435 142,1

Livno 31.541 205.918 6.529 88,9

Tomislavgrad 26.524 120.119 4.529 61,7

Kanton 10 78.365 428.995 5.474 74,5

Federacija BiH 2.336.722 17.159.815 7.344 100,0

Obrazloženje stavke ¹ pogledati na strani 7.

U 2014. godini u FBiH ostvaren je rast fizičkog obima industrijske proizvodnje po stopi od 0,1%.Učešće fizičkog obima industrijske proizvodnje u Kantonu 10 u industrijskoj proizvodnjiFederacije iznosilo je 1,9%, dok je u ovom kantonu ostvaren pad fizičkog obima industrjskeproizvodnje po stopi od 4,3%.

94Kanton 10

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 95/100

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 96/100

Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

Stepen zaposlenosti u K10 po EU metodologiji, tačnije po metodologiji Međunarodne or ganizacijerada (ILO) iznosi 18,6 % što je u odnosu na prethodnu godinu više za 1,6%.

Broj zaposlenih i stepen zaposlenosti po općinama u Kantonu 10 u 2014. godini daju se u

slijedećem pregledu: 

Stepen zaposlenosti po općinama u kantonu u 2014. godini

OpćineProsječan

brojzaposlenih ²

Radnosposobno³

Radnasnaga⁴ 

Stepenzaposlenosti

u % ⁵ 

Stepenaktivnosti

u % ⁶ 

Bosansko Grahovo 347 1.059 653 32,8 61,7

Drvar 922 6.432 2.207 14,3 34,3

Glamoč  535 2.597 1.103 20,6 42,5

Kupres 726 1.973 1.123 36,8 56,9

Livno 4.168 21.077 8.340 19,8 39,6

Tomislavgrad 2.771 17.864 5.483 15,5 30,7

Kanton 10 9.469 51.002 18.909 18,6 37,1

Federaci ja BiH 443.587 1.611.718 835.852 27,5 51,9

Obrazloženje stavki od ² do ⁶ pogledati na strani 11.

Registrovan broj nezaposlenih u FBiH sa stanjem na dan 31.12.2014. godine iznosio je 392.265,što je više za 0,1% u odnosu na 2013. godinu.

Registrovana nezaposlenost u K10 u 2014. godini na kraju decembra iznosi 9.440 lica koja tražezaposlenje, što je manje za 52 ili 0,4% u odnosu na prethodnu godinu. Broj nezaposlenih uukupnom broju nezaposlenih u FBiH iznosi 2,4%.

Stepen nezaposlenosti u odnosu na radnu snagu u FBiH u 2014. godini iznosio je 46,9%, a uK10 49,9%.

Dajemo pregled nezaposlenih po općinama u K10 u 2014. godini: 

Stepen nezaposlenosti po općinama u kantonu u 2014. godin i

Općine Brojnezaposlenih

Radnasnaga⁷ 

Stepennezaposlenosti u

% ⁸ 

Bosansko Grahovo 306 653 46,9

Drvar 1.285 2.207 58,2

Glamoč  568 1.103 51,5

Kupres 397 1.123 35,4

Livno 4.172 8.340 50,0

Tomislavgrad 2.712 5.483 49,5

Kanton 10 9.440 18.909 49,9

Federaci ja BiH 392.265 835.852 46,9

Obrazloženje stavki ⁷ i ⁸ pogledati na strani 13.

96Kanton 10

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 97/100

Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

U 2014. godini u FBiH prosječna mjesečna isplaćena neto plaća iznosila je 833 KM ili 0,2%manje u odnosu na prethodnu godinu.

U K10 prosječna plaća iznosila je 840 KM što je više za 0,3% u odnosu na 2013. godinu i što je

100,8% u odnosu na prosjek FBiH.

Plaće u K10 po općinama u 2014. godini dajemo u slijedećoj tabeli: 

Prosječna neto plaća u KM po kantonima u 2014. godini

OpćineProsječna neto plaća

u KMUčešće FBiH =

100

Bosansko Grahovo 986 118,4

Drvar 723 86,8Glamoč  832 99,9

Kupres 879 105,5

Livno 890 106,8

Tomislavgrad 766 92,0

Kanton 10 840 100,8

Federaci ja BiH 833 100,0

Izvor: FZS Mjesečni statistički pregled FBiH po kantonima 02/15 

Ukupan broj penzionera u FBiH u decembru 2014. godine iznosio je 394.900, što je za 1,6% višenego u istom periodu prethodne godine.

U K10 broj penzionera u decembru 2014. godine iznosio je 6.314 što je više za 2,0 % ili 1,6% odukupnog broja penzionera u FBiH.

Broj penzionera i iznos penzija po općinama u kantonu u 2014. godini 

Općine Broj

penzionera

Ukupan iznos

isplaćenih penzija/mirovina

Prosječna 

penzija/mirovinau KM

B. Grahovo 53 11.842 223,4

Drvar 198 45.364 229,1

Glamoč  231 70.655 305,9

Kupres 325 120.723 371,5

Livno 3.466 1.190.660 343,5

Tomislavgrad 2.041 650.073 318,5

Kanton 10 6.314 2.089.317 330,9

Federaci ja BiH 336.898 131.231.789 389,5

UKUPNO 394.900 144.163.714 365,1

97Kanton 10

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 98/100

Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

Vrste i iznos penzija po općinama u kantonima u 2014. godini 

Općine 

Vrste mirovine / penzije

Starosne Invalidske Obiteljske

Broj IznosProsječna

isplataBroj Iznos

Prosječnaisplata

Broj IznosProsječna

isplata

B. Grahovo 25 5.843 233,7 11 2.212 201,1 17 3.787 222,8

Drvar 109 25.857 237,2 28 5.514 196,9 61 13.993 229,4

Glamoč  119 37.135 312,1 30 8.399 280,0 82 25.121 306,4

Kupres 157 70.710 450,4 58 16.012 276,1 110 34.001 309,1

Livno 1.875 738.052 393,6 562 172.113 306,3 1.029 280.496 272,6

Tomislavgrad 961 368.333 383,3 378 107.597 284,6 702 174.143 248,1

Kanton 10 3.246 1.245.930 383,8 1.067 311.846 292,3 2.001 531.541 265,6

Federacija BiH 163.538 72.888.819 445,7 67.989 23.187.624 341,0 105.371 35.155.347 333,6

Republika Srpska 4.753 1.249.935 263,0 1.905 532.058 279,3 3.834 1.127.286 294,0

Distrikt Brčko  1.841 679.433 369,1 1.117 348.902 312,4 1.679 525.551 313,0

UKUPNO BiH 170.132 74.818.186 439,8 71.011 24.068.584 338,9 110.884 36.808.185 332,0

UKUPNOInozemstvo

27.108 5.026.450 185,4 7.664 1.568.961 204,7 8.101 1.873.348 231,2

UKUPNO 197.240 79.844.636 404,8 78.675 25.637.545 325,9 118.985 38.681.533 325,1

Isplaćene zaostale mirovine 4.815.749

Isplaćene naknade za tjelesnu onesposobljenost 181.024Plaćeni doprinos za zdra. osiguranje na mir.  1.750.947

Iznos za isplatu razlike za primatelje min. mirovine skupine 3 po Odluci Vlade FBiH 556.521Ukupna sredstva za isp latu 151.467.956

Izvor podataka: Federalni zavod za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Mostar

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

98Kanton 10

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 99/100

Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

Prema statističkim podacima ukupan broj poslovnih subjekata u FBiH na dan 31.12.2014. godineiznosio je 101.475 i viši je za 0,2 % u odnosu na prethodnu godinu. Ukupan broj poslovnihsubjekata u K 10 iznosio je 3.855 i manji je za 36 ili 0,9% u odnosu na prethodnu godinu. Brojposlovnih subjekata u K 10 učestvuje u ukupnom broju poslovnih subjekata u Federaciji BiH sa

3,8%.

Broj registrovanih pravnih osoba iznosio je 51.875 u Federaciji BiH, što je više za 1.250 ili 2,5% uodnosu na 2013. godinu, dok je u K10 broj registrovanih iznosio 1.967, što je u odnosu naprethodnu godinu više za 40 ili 2,1%. Broj registrovanih pravnih osoba u K10 učestvuje uukupnom broju registrovanih pravnih osoba u Federaciji BiH sa 3,8%.

Broj registrovanih fizičkih lica – obrtnika sa stanjem na dan 31.12.2014. godine iznosio je 49.600u FBiH, što je manje za 1.095 ili 2,2% u odnosu na prethodnu godinu, dok je u K10 brojregistrovanih obrtnika iznosio 1.888 što je manje za 76 ili 3,9 % u odnosu na 2013. godinu. Broj

registrovanih fizičkih lica - obrtnika u K10 učestvuje u ukupnom broju registrovanih fizičkih lica-obrtnika u Federaciji BiH sa 3,8%.

Broj registrovanih poslovnih subjekata u K10 po općinama daje se u sl i jedećem pregledu:

Struktura poslovnih s ubjekata u kantonu za 2014. godinu

stanje 31. 12. 2014.

Općine

Broj preduzeća 

Ukupno Pravna licaU sastavu

pravnih licaFizička lica

obrtnici

Bosansko Grahovo 192 75 37 117

Drvar 600 161 71 439

Glamoč  291 150 52 141

Kupres 275 160 72 115

Livno 1.270 760 415 510

Tomislavgrad 1.227 661 275 566

Kanton 10 3.855 1.967 922 1.888

Federacija BiH 101.475 51.875 27.840 49.600

Izvor podataka: FZS

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

99Kanton 10

7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

http://slidepdf.com/reader/full/makroekonomski-pokazatelji-po-kantonima-2014 100/100

Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014 

Osnovni indikatori razvoja FBiH i Kantona 10

Elementi

Federacija BiH Kanton 10Učešće kantona

u FBiH2013 2014 2013 2014 2013 2014

Površina u km2 26.109 26.110 4.934 4.934 18,9 18,9

Stanovništvo (prisutno) u hilj. (procj. sred.god.)

2.337 2.337 79 78 3,4 3,3

GDP u mil. KM 16.914 17.160 423 429 2,5 2,5

GDP po s tanovniku u KM 5.903 7.344 5.363 5.474 90,9 74,5

Industrijska proizvodnja - indeks 107,4 100,1 79,4 95,7 1,9 1,8

Izvoz robe - u mil. KM 5.548 5.779 81 79 1,5 1,4

Uvoz robe - u mil . KM 9.833 10.354 163 148 1,7 1,4

Pokrivenosti uvoza izvozom u % 56,4 55,8 49,4 53,6 87,6 96,1

Trgovinski b ilans u mil . KM (deficit) -4.285 -4.575 -83 -69 1,9 1,5

Zaposlenost - prosjek 435.113 443.587 9.360 9.469 2,2 2,2

Radno sposobno stanovništvo (15-64) 1.605.813 1.611.718 51.207 51.002 3,2 3,2

Radna snaga - broj 827.055 835.852 18.852 18.909 2,3 2,3

Stepen zaposlenosti u % 27,1 27,5 18,3 18,6 67,2 68,9

Stepen aktivnosti u % 51,5 51,9 36,8 37,1 71,5 71,5

Nezaposlenost – broj sa stanjem 31.12. 391.942 392.265 9.492 9.440 2,4 2,4

Stepen nezaposlenosti u % 47,4 46,9 50,4 49,9 106,3 106,3

Plata - prosječna u KM  835 833 838 840 100,4 100,8

Penzija - prosječna u KM  347 365 315 331 90,8 90,7

Broj penzionera 388.676 394.900 6.175 6.314 1,6 1,6

Broj poslovnih subjekata 101.320 101.475 3.891 3.855 3,8 3,8