of 97 /97
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Federalni zavod za programiranje razvoja MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA 2012. Sarajevo, juni 2013. godine

Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2012 - 20 06 2013

Embed Size (px)

DESCRIPTION

statistics data

Text of Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2012 - 20 06 2013

 • Bosna i Hercegovina

  Federacija Bosne i Hercegovine

  Federalni zavod za programiranje razvoja

  MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI

  PO KANTONIMA

  2012.

  Sarajevo, juni 2013. godine

 • 2

  SADRAJ

  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ............................................................................. 4

  UNSKO-SANSKI KANTON ...............................................................................................15

  POSAVSKI KANTON ......................................................................................................23

  TUZLANSKI KANTON .....................................................................................................30

  ZENIKO - DOBOJSKI KANTON ......................................................................................39

  BOSANSKO - PODRINJSKI KANTON ................................................................................48

  SREDNJOBOSANSKI KANTON ........................................................................................55

  HERCEGOVAKO NERETVANSKI KANTON ...................................................................64

  ZAPADNO HERCEGOVAKI KANTON ...........................................................................73

  SARAJEVSKI KANTON ...................................................................................................81

  KANTON 10 ..................................................................................................................89

 • 3

  VELIKA KLADUA

  CAZIN

  BUIM

  BIHAC

  BO SANSK A KRUPA

  BOSAN SKI PETRO VAC

  SANSK I MO ST

  NOVI GRAD

  KRUPA

  NA

  U NI

  SANSKI MOST (RS)

  PRIJEDOR

  K OZA RSKA DUBICA

  KOST

  AJNI

  CA

  GRA DIK A

  LAK TAIPRNJAVO R

  BA NJA LUKAELIN AC

  K OTO R VA RO

  SRBAC

  DERVENTA

  BROD (RS)

  MO DRI A

  OD A K

  VUK OSAV LJE

  D OMALJEVAC-AMA C

  ORAJE

  D OBOJ

  TEANJ PETROV O

  USORA

  KLJU

  DRVAR

  BOS ANSKO

  GRAHO VO

  GLAMO

  LIVNO

  TOMISLAVGRAD

  POSU JE

  IROK I BRIJEG

  G RUDE

  LJUBU KI

  ITLUK

  APLJINASTO LAC

  N EUM

  RAVNO

  KU PRES

  BUGO JN O

  GO RN JI VAK UF

  FOJNICA

  NOV I

  TRAVNIK

  TRAVNIKZENICA

  JABLAN ICA

  KONJIC

  PROZO R

  KREEV O

  HA DI I

  BUSOVA A

  VISOK O

  KISEL

  JAK

  K AKAN J VARE

  ILIJA BRE ZA

  EP E

  ZAVID OVI I

  MAGLAJ

  V ITEZOLOV O

  KLADA NJ

  LUKAVAC

  TU ZLA

  IVINICE

  BAN OVI I

  EL

  ISREBREN IK

  GRA

  ANICA

  D ONJI V UKU F

  JAJCE

  DO

  BR

  ET

  II

  TRNO VO

  ILIDA

  1 2

  34

  5

  PALE (RS)ILIDA (RS)NOVO SARAJEVO (RS)

  STARI GRAD (RS)

  SOKO LAC

  HA N PIJESA K

  MILI I

  V LASENIC

  A

  EK OVI I

  OSMACI

  ZV

  OR

  NIK

  BRATUN AC

  KA LESIJA

  SAPN A

  TEO A K

  U GLJEVIKLOPA RE

  BIJELJINAD OBOJISTOK

  D OBOJ

  JUG

  GRAD

  AAC

  PELAG I EV O

  AMACORAJE (RS)

  GRAD

  MOSTAR

  FO AGORADE

  RO GATICA

  SREBRENICA

  VIEGRAD

  RUDO

  AJNI E

  GORADE (RS)

  FOCA (RS)

  K ALINO VIK

  GA CK ONEV ESINJE

  BERK OVI I

  BILE A

  LJUBINJE

  TREBIN JE

  TESLIC

  KNEEVO

  JEZ

  ER

  O

  MRKON JI

  GRAD

  IPO VO

  KU PRES

  (RS)

  RIBNIKPETROVAC

  DRVAR (RS)

  DISTRIK T BR KO

  MOSTAR (RS)

  EPA

  1

  10

  8

  7

  9 5

  6

  4

  3

  2

  PALE

  2

  SARAJEVSKE OP INE

  1-NOV I GRAD

  2-NOV O SARAJEVO

  3-VOG O A4-CENTA R

  5-STARI GRAD

  K A N T O NI U F E D E RA CI JI BI H

  1 . UN SKO-S ANSKI

  2 . POSAVSKI3 . T UZL ANSKI

  4 . Z ENI K O-D OB OJSKI

  5 . B OSAN SKO- PODR INJSKI

  6 . SR ED NJEB OSAN SKI

  7 . HE R CE GOVA KO-N ER ET VANSK I

  8 . Z APAD NO-H ER C EGO VA KI9 . KA NTON SA RA JE VO

  1 0. HER C EG B OSANSKI

  KARTA BIH SA KANTONIMA I OPINAMA

  KANTON 10

 • 4

  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

  2012. godina

  Osnovni podaci

  Povrina u km2: 26.109,7

  Kantoni: 10

  Opine: 79

  Naseljena mjesta: 3.330

  Stanovnitvo: 2.338.277

  Prirodni prirataj: 1.523

  Gustina naseljenosti: 89,6

  Neto plaa u KM: 830

  GDP u mil. KM: 16.370

  GDP per capita u KM 7.001

  Uvoz u mil. KM 9.972

 • 5

  Izvoz u mil. KM 5.249

  Investicije u mil. KM 2.865

 • 6

  MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBIH U 2012. GODINI

  Globalna recesija u svjetskoj ekonomiji i odsustvo strukturnih reformi u BiH prouzrokovali su

  pad ekonomske aktivnosti posljednjih godina. To je direktno uticalo na pad domae privatne

  potronje, pad investicija i smanjenje vanjske potranje. Trgovina je drastino usporena,

  graevinske aktivnosti i industrijska proizvodnja su se smanjile, zaposlenost se, takoe

  smanjila, a nezaposlenost poveala.

  U 2012. godini, obim industrijske proizvodnje smanjen je za 4,4%, obim izvoza za 3,2%, a

  broj zaposlenih je smanjen za 0,8%. Procjena je da e navedeni negativni trendovni dovesti do

  blagog pada GDP-a u 2012. godini u procentu od 0,2%.

  Sveukupno gledano, raspoloivi pokazatelji ukazuju na blagi pad ekonomskih aktivnosti u

  2012. godini u odnosu na 2011. godinu.

  1. Bruto domai proizvod GDP

  Prema procjeni Federalnog zavoda za programiranje razvoja, u 2012 godini u Federaciji BiH,

  GDP iznosi 16.370 mil. KM, to je u odnosu na prolu godinu manje za 0,2 % (GDP u 2011

  godini je iznosio 16.402 mil. KM), dok procjena GDP-a po glavi stanovnika (prisutni broj

  stanovnika) u FBiH iznosi 7.001 KM. Najvei GDP/PC procjenjuje se u Kantonu Sarajevo, a

  najmanji u Unsko - sanskom kantonu.

  Bruto domai proizvod (GDP FBiH) i GDP po glavi stanovnika po kantonima dati su u

  sljedeem pregledu:

  Bruto domai proizvod (GDP) po kantonima u 2012. godini

  Kanton Stanovnitvo

  (prisutno)

  GDP u hilj.

  KM

  GDP/PC u KM

  (po glavi stan.)

  GDP/PC u KM

  (po glavi stan.)

  FBiH = 100

  Unsko - sanski 287.885 1.211.345 4.208 60,1

  Posavski 39.307 212.803 5.414 77,3

  Tuzlanski 499.099 2.553.642 5.117 73,1

  Zeniko - dobojski 399.485 2.324.472 5.819 83,1

  Bosansko - podrinjski 32.675 216.077 6.613 94,5

  Srednjobosanski 253.592 1.244.084 4.906 70,1

  Hercegovako - neretvanski 224.652 1.800.646 8.015 114,5

  Zapadno - hercegovaki 81.487 474.716 5.826 83,2

  Kanton Sarajevo 440.744 5.922.489 13.437 191,9

  Kanton 10 79.351 409.237 5.157 73,7

  Federacija BiH 2.338.277 16.369.510 7.001 100,0

  Federalni zavod za statistiku ne radi izraun GDP po kantonima i opinama, 1) Procjenu za 2012. godinu po kantonima i opinama u FBiH izvrio Federalni zavod za programiranje razvoja

  po formuli: broj zaposlenih u opini x prosjena plaa u opini X GDP

  broj zaposlenih u FBiH x prosjena plaa u FBiH

  Ovim se dobija priblina procjena GDP-a kantona i opina, jer nisu uzete sve komponente koje utiu na izraun stvarnog GDP-a. Izvor podataka: za stanovnitvo Federalni Zavod za statistiku, Saopenje broj 14.2.1. od 30.06.2012. godine Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

 • 7

  2. Industrijska proizvodnja

  U 2012. godini dolo je do smanjenja obima industrijske proizvodnje. Zabiljeen je pad

  ukupne industrijske proizvodnje u procentu od 4,4%.

  Najvei pad industrijske proizvodnje ostvaren je u oblasti vaenje ruda i kamena u procentu

  od 4,1%, zatim u preraivakoj industriji 2,1%, i u oblasti proizvodnje i snabdijevanju

  elektrinom energijom, gasom i vodom 10,9%.

  Uee fizikog obima industrijske proizvodnje po kantonima u industrijskoj proizvodnji

  Federacije, i rast fizikog obima industrijske proizvodnje FBiH u 2012. godini daju se u

  sljedeem pregledu:

  Industrijska proizvodnja po kantonima

  Kanton

  Struktura u % 2011

  2010

  2012

  2011 2011 2012

  Unsko - sanski 3,0 2,9 93,7 95,0

  Posavski 0,9 1,4 92,5 145,2

  Tuzlanski 30,1 30,7 108,5 100,9

  Zeniko - dobojski 20,2 20,0 104,9 95,3

  Bosansko - podrinjski 0,8 0,8 73,6 103,1

  Srednjobosanski 6,5 6,3 101,2 93,1

  Hercegovako - neretvanski 9,9 9,7 73,8 86,7

  Zapadno - hercegovaki 2,5 2,4 121,6 93,3

  Kanton Sarajevo 23,5 23,3 94,8 93,5

  Kanton 10 2,6 2,5 94,4 72,7

  Federacija BiH 100,0 100,0 102,5 95,6

  Izvor: FZS

  3. Izvoz

  U 2012. godini u Federaciji BiH ostvaren je izvoz u ukupnom iznosu od 5.249 mil KM to je

  za 3,2% manje u odnosu na 2011. godinu. Najvee uee u izvozu Federacije BiH ima

  Zeniko dobojski kanton u procentu od 29,6%.

  4. Uvoz

  U 2012. godini ostvaren je uvoz u Federaciji BiH u ukupnom iznosu od 9.972 mil KM ili

  2,0% manje u odnosu na 2011. godinu. Najvee uee u uvozu Federacije BiH ima

  Sarajevski kanton u procentu od 35,2%.

 • 8

  5. Pokrivenost uvoza izvozom

  Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2012. godini iznosi 52,6 % i manji je za 1,3% u

  odnosu na 2011. godinu kada je pokrivenost iznosila 53,3%.

  Uee Federacije BiH u ukupnom izvozu BiH za 2012. godinu iznosi 66,8%, a u ukupnom

  uvozu 65,4%.

  Trgovinski deficit Federacije BiH u 2012. godini ostvaren je u iznosu od 4.724 mil. KM

  (0,6% manje od prologodinjeg deficita).

  Vrijednosti izvoza i uvoza kao i pokrivenosti uvoza izvozom roba daju se u sljedeem

  pregledu:

  Vanjskotrgovinska razmjena po kantonima u 2012. godini

  Kanton

  Vrijednost u KM Indeks 2012/2011 Pokrivenost

  uvoza

  izvozom u %

  Trgovinski

  bilans

  (deficit) Izvoz Uvoz Izvoz Uvoz

  Unsko - sanski 188.427 280.960 95,6 98,7 67,1 -92.533

  Posavski 80.968 143.911 113,3 68,9 56,3 -62.943

  Tuzlanski 979.775 1.258.049 86,2 90,6 77,9 -278.274

  Zeniko - dobojski 1.552.457 1.530.214 108,1 97,3 101,5 22.244

  Bosansko - podrinjski 111.963 83.609 109,9 105,0 133,9 28.354

  Srednjobosanski 498.687 762.615 86,6 97,7 65,4 -263.928

  Hercegovako - neretvanski 718.418 1.199.094 97,3 104,4 59,9 -480.676

  Zapadno - hercegovaki 281.438 1.019.841 107,5 105,6 27,6 -738.403

  Kanton Sarajevo 722.965 3.508.104 92,0 99,0 20,6 -2.785.138

  Kanton 10 113.448 186.071 97,9 95,4 61,0 -72.623

  Federacija BiH 5.248.547 9.972.467 96,8 98,1 52,6 -4.723.920

  Izvor: Uprava za indirektno oporezivanje BiH, posredovanjem Agencije za statistiku BiH

  Pregled najveih uvoznika i izvoznika u FBiH u 2012. godini:

  NAJVEI UVOZNICI: NAJVEI IZVOZNICI:

  ALUMINIJ d.d. MOSTAR ALUMINIJ d.d. MOSTAR

  VOLKSWAGEN SARAJEVO MITTAL STEEL ZENICA d.o.o.

  MITTAL STEEL ZENICA d.o.o. GLOBAL ISPAT KOKSNA INDUSTRIJA d.o.o. LUKAVAC

  GLOBAL ISPAT KOKSNA INDUSTRIJA d.o.o. LUKAVAC VOLKSWAGEN SARAJEVO

  JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB d.d. MOSTAR PREVENT CUTTING d.o.o. VISOKO

  ENERGOINVEST d.d. SARAJEVO TMD Ai d.o.o GRADAAC

  TMD Ai d.o.o GRADAAC JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO

  HIFA OIL, D.O.O TEANJ BORAC EXPORT IMPORT D.D. TRAVNIK

  HOLDINA d.o.o SARAJEVO STANDARD d.d. SARAJEVO

 • 9

  6. Prosjean broj zaposlenih

  Na kraju 2012. godine zabiljeen je blagi pad broja zaposlenih. Prosjean broj zaposlenih

  u 2011. godini iznosio je 440.747, a u 2012. godini smanjio se na 437.331, to je manje za

  3416 zaposlenih ili za 0,8% u odnosu na 2011. godinu.

  Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, u strukturi zaposlenih, 61,5% ine

  zaposleni u privredi, a 38,5% zaposleni u vanprivredi. U strukturi zaposlenih, 18,2% ine

  zaposleni u preraivakoj industriji. Najvei pad zaposlenih zabiljeen je u graevinarstvu

  (2.424 ili 9,7% manje u odnosu na 2011. godinu) i trgovini (1.234 ili 1,5% manje u odnosu

  na 2011. godinu). Najmanji pad zaposlenih zabiljeen je u finansijskom posredovanju.

  Stepen zaposlenosti stanovnitva u Federaciji BiH u odnosu na aktivno stanovnitvo iznosi

  53,2% u odnosu na radno sposobno stanovnitvo 27,2% (nain mjerenja u EU statistici), a

  u odnosu na broj stanovnika 18,7%.

  Broj zaposlenih i stepen zaposlenosti stanovnitva po kantonima daje se u sljedeem

  pregledu:

  Stepen zaposlenosti po kantonima u 2012. godini

  Kanton Stanovnitvo

  (prisutno)

  Prosjean

  broj

  zaposlenih1

  Radno

  sposobno

  stanovn.

  Aktivno

  stanovn.

  Stepen zaposlenosti u%

  Stanov.2

  Radno

  sposobn

  o stan.3

  Aktivno

  stan.4

  Unsko - sanski 287.885 31.683 201.319 76.417 11,01 15,74 41,46

  Posavski 39.307 5.739 27.370 11.341 14,60 20,97 50,60

  Tuzlanski 499.099 80.767 350.253 179.056 16,18 23,06 45,11

  Zeniko - dobojski 399.485 68.649 278.328 137.861 17,18 24,66 49,80

  Bosansko - podrinjski 32.675 6.036 22.254 9.673 18,47 27,12 62,40

  Srednjobosanski 253.592 38.719 171.901 79.075 15,27 22,52 48,96

  Hercegovako - neretvanski 224.652 45.442 150.334 76.805 20,23 30,23 59,17

  Zapadno - hercegovaki 81.487 16.462 54.592 26.203 20,20 30,15 62,82

  Kanton Sarajevo 440.744 126.265 298.702 199.283 28,65 42,27 63,36

  Kanton 10 79.351 9.569 51.521 18.469 12,06 18,57 51,81

  Federacija BiH 2.338.277 437.331 1.606.574 822.183 18,70 27,22 53,19

  Izvor podataka: Za stanovnitvo Federalni zavod za statistiku, saopenje br.14.2.1. od 30.06.2012. godine, za zaposlenost, Federalni zavod za statistiku, Mjeseni statistiki pregled po kantonima FBiH 3/13 Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

  1 Ukupna zaposlenost na teritoriji FBiH obuhvaa zaposlene u poslovnim subjektima (pravnim osobama), obrtu i slobodnim profesijama, odbrani i policiji. Broj zaposlenih u odbrani (8.000) nije razvrstan po opinama i kantonima

  2 Stepen zaposlenosti se izraunava tako da se broj zaposlenih podijeli sa prisutnim stanovnitvom i pomnoi sa 100.

  3 Stepen zaposlenosti se izraunava tako da se broj zaposlenih podjeli sa radno sposobnim stanovnitvom (stanovnitvo staro od 15-65 godina) i pomnoi sa 100 u skladu sa metodologijom EU statistike

  4 Stepen zaposlenost se izraunava tako to se broj zaposlenih podjeli sa aktivnim stanovnitvom (radna snaga tj: zaposleni + nezaposleni) i pomnoi sa 100 u skladu sa metologijom Centralne banke BiH

 • 10

  7. Nezaposlenost

  Na evidencijama slubi za zapoljavanje 31.12.2012. godine u Federaciji BiH je bilo

  registrovano 384.852 lica to je vie za 13.762 ili 3,7% u odnosu na 2011. godinu. Od

  ukupnog broja nezaposlenih 44,8% prvi put trai zaposlenje, a 55,2% ih je bilo ranije

  zaposleno.

  Od ukupnog broja nezaposlenih, 256.701 (66,7%) su strune osobe, dok je 128.151

  (33,3%) nestrunih osoba.

  Stopa nezaposlenosti porasla je u 2012. godini u odnosu na 2011. godinu, sa 45,7% na

  46,8%.

  Registrovani broj lica koja trae zaposlenje i stepen nezaposlenosti po kantonima daje se

  u sljedeem pregledu:

  Stepen nezaposlenosti po kantonima u 2012. godini

  Kanton Broj

  nezaposlenih

  Prosjean

  broj

  zaposlenih

  Aktivno

  stanovnitvo

  Stepen

  nezaposlenosti

  u %

  Unsko - sanski 44.734 31.683 76.417 58,54

  Posavski 5.602 5.739 11.341 49,40

  Tuzlanski 98.289 80.767 179.056 54,89

  Zeniko - dobojski 69.212 68.649 137.861 50,20

  Bosansko - podrinjski 3.637 6.036 9.673 37,60

  Srednjo - bosanski 40.356 38.719 79.075 51,04

  Hercegovako - neretvanski 31.363 45.442 76.805 40,83

  Zapadno - hercegovaki 9.741 16.462 26.203 37,18

  Kanton Sarajevo 73.018 126.265 199.283 36,64

  Kanton 10 8.900 9.569 18.469 48,19

  Federacija BiH 384.852 437.331 822.183 46,81

  Izvor: za zaposlenost FZS Saopenje 14.02.12. br .8.2.12., za nezaposlenost Mjeseni statistiki preglednik FBiH 03/13

  Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja.

  Obrazloenje stavke ) pogledati na strani 8.

  Stepen nezaposlenosti se izraunava tako to se broj nezaposlenih podijeli sa aktivnim stanovnitvom (radnom snagom tj.

  zaposleni + nezaposleni) i pomnoi sa 100.

 • 10

  8. Prosjena neto plaa

  U 2012. godini u FBiH prosjena neto plaa iznosi 829,92 KM ili 1,3% nominalno vie u

  odnosu na prethodnu godinu, dok je realna neto plaa nia za 0,8%.

  Plae po kantonima daju se u slijedeem pregledu:

  Prosjena neto plaa u KM po kantonima u 2012. godini

  Kanton Prosjena neto

  plaa u KM

  Uee

  FBiH = 100

  Unsko - sanski 776 93,51

  Posavski 684 82,43

  Tuzlanski 735 88,57

  Zeniko - dobojski 720 86,76

  Bosansko - podrinjski 733 88,33

  Srednjo - bosanski 708 85,32

  Hercegovako - neretvanski 897 108,09

  Zapadno - hercegovaki 810 97,61

  Kanton Sarajevo 1.013 122,07

  Kanton 10 814 98,09

  Federacija BiH 830 100,00

  Izvor: FZS Mjeseni statistiki pregled FBiH po kantonima 02/12

  Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja.

  9. Penzije

  Ukupan broj penzionera u decembru 2012. godine iznosi 381.704, to je za 1,5% vie

  nego u istom periodu prethodne godine.

  Prosjena penzija u decembru 2012. godine iznosi je 350,2 KM, a minimalna 310,73 KM.

  Za penzije koje se finansiraju iz prorauna Federacije BiH koeficijent za obraun i isplatu

  penzija za mjesec decembar 2012. godine iznosio je 1,485.

  Za sve ostale penzije koeficijent za obraun i isplatu penzija za mjesec decembar 2012.

  godine iznosio je 1,73.

  Broj penzionera i isplaenih penzija po kantonima daje se u slijedeem tabelarnom pregledu:

 • 11

  Prosjene penzije u KM po kantonima u 2012. godini

  Kanton

  Broj

  zaposlenih na

  1 penzionera

  Ukupna

  prosjena

  penzija u KM

  Prosjena

  starosna

  penzija u KM

  Prosjena

  invalidska

  penzija u KM

  Prosjena

  obiteljska

  penzija u KM

  Unsko - sanski 1,5 326,54 384,26 293,34 292,80

  Posavski 1,7 353,41 403,55 311,04 297,61

  Tuzlanski 1,2 362,05 428,07 318,16 314,50

  Zeniko - dobojski 1,2 360,40 405,79 320,21 314,79

  Bosansko - podrinjski 1,1 363,33 411,07 328,86 315,46

  Srednjobosanski 1,1 345,21 389,09 311,02 307,26

  Hercegovako - neretvanski 1,3 377,51 433,31 327,68 322,35

  Zapadno - hercegovaki 1,5 355,26 415,26 304,01 291,84

  Kanton Sarajevo 1,5 417,43 490,63 351,74 349,48

  Kanton 10 1,6 308,03 358,10 276,45 252,57

  Federacija BiH 1,1 350,19 393,43 311,31 311,43

  Izvor podataka: Federalni zavod za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Mostar

  Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

  Prosjena isplaena mirovina/penzija u FBiH iznosi 372,21 KM; Najnia isplaena penzija/mirovina u FBiH iznosi 310,73 KM;

  Zajamena penzija /mirovina u FBiH iznosi 414,30 KM; Najvia isplaena penzija/mirovina u FBiH iznosi 2.071,50 KM

  Broj penzionera i iznos penzija po kantonima u 2012. godini

  Kanton

  Vrste mirovine / penzije

  Ukupno Starosne Invalidske Obiteljske

  Ukupno Ukupno Ukupno

  Broj Iznos Broj Iznos Broj Iznos Broj Iznos

  Unsko - sanski 7.631 2.932.317,26 5.143 1.508.665,00 7.995 2.340.946,97 20.769 6.781.929,23

  Posavski 1.682 678.765,35 694 215.864,12 984 292.843,57 3.360 1.187.473,04

  Tuzlanski 27.433 11.743.108,51 15.100 4.804.148,49 24.146 7.593.938,31 66.679 24.141.195,31

  Zeniko - dobojski 28.290 11.479.688,55 10.986 3.517.780,72 18.472 5.814.776,41 57.748 20.812.245,68

  Bosansko - podrinjski 2.521 1.036.312,21 1.110 365.035,12 1.715 541.010,60 5.346 1.942.357,93

  Srednjobosanski 16.741 6.513.823,90 7.326 2.278.523,35 12.760 3.920.656,96 36.827 12.713.004,21

  Hercegovako - neretvanski 17.271 7.483.616,91 7.751 2.539.828,20 10.471 3.375.364,52 35.493 13.398.809,63

  Zapadno - hercegovaki 5.208 2.162.699,09 2.703 821.746,25 2.743 800.528,96 10.654 3.784.974,30

  Kanton Sarajevo 40.127 19.687.673,36 19.267 6.777.032,62 24.605 8.598.949,68 83.999 35.063.655,66

  Kanton 10 2.955 1.058.174,81 1.148 317.361,60 2.014 508.683,74 6.117 1.884.220,15

  Federacija BiH 149.859 64.776.179,95 71.228 23.145.985,47 105.905 33.787.699,72 326.992 121.709.865,14

  Republika Srpska 4.125 1.114.851,30 1.943 531.855,59 3.779 1.082.034,74 9.847 2.728.741,63

  Distrikt Brko 1.589 579.175,00 1.153 345.680,29 1.664 503.515,50 4.406 1.428.370,79

  UKUPNO BiH 155.573 66.470.206,25 74.324 24.023.521,35 111.348 35.373.249,96 341.245 125.866.977,56

  Inoz. R. Hrvatska 9.392 1.987.082,80 3.560 832.174,13 4.340 1.090.329,38 17.292 3.909.586,31

  Inoz. S i CG 11.633 1.966.062,09 2.600 460.962,64 2.588 497.178,15 16.821 2.924.202,88

  Inoz. INO transfer 3.929 601.086,35 1.482 200.391,59 935 165.208,14 6.346 966.686,08

  INOZEMSTVO 24.954 4.554.231,24 7.642 1.493.528,36 7.863 1.752.715,67 40.459 7.800.475,27

  UKUPNO 180.527 71.024.437,49 81.966 25.517.049,71 119.211 37.125.965,63 381.704 133.667.452,83

 • 12

  Izvor podataka: Federalni zavod za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Mostar

  Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

  10. Indeks potroakih cijena - CPI

  Od 2006. godine, u BiH se izraunava i prati indeks potroakih cijena (CPI) to u skladu

  sa meunarodnim standardima predstavlja ope priznatu mjeru inflacije. Stoga je, u

  zvaninim statistikim dokumentima, prestalo praenje cijena na malo i trokova ivota.

  Pored toga, indeks potroakih cijena koristi se za usklaivanje plaa i zarada u skladu sa

  kolektivnim ugovorima, te penzija i socijalnih davanja. Takoe, ovaj indeks se koristi i za

  ouvanje vrijednosti kod ugovora s indeksnim klauzulama, omoguuje uporeivanje stope

  inflacije s drugim zemljama, omoguuje uporeivanje kretanja cijena unutar zemlje izmeu

  pojedinih regiona, te slui kao osnov za deflacioniranje pojedinih makroekonomskih

  agregata u statistici nacionalnih rauna i dr.

  Ukupan indeks potroakih cijena u FBiH u 2012. u odnosu na 2011. godinu iznosi 2,1%,

  dakle inflacija iznosi 2,1%.

  Indeks potroakih cijena u FBiH u periodu 2007. - 2012. godine prema COICOP

  Odjeljak 2007

  2006

  2008

  2007

  2009

  2008

  2010

  2009

  2011

  2010

  2012

  2011

  Ukupan indeks 101,9 107,7 99,7 101,8 103,6 102,1

  1. Hrana i bezalkoholna pia 103,6 113,0 99,9 99,3 106,5 101,8

  2. Alkoholna pia i duhan 101,0 101,2 108,1 118,7 108,0 110,4

  3. Odjea i obua 97,2 97,7 95,3 94,7 90,5 91,9

  4. Stanovanje, voda el.energija,

  gas i drugi energenti 102,1 108,4 103,6 101,9 103,3 107,4

  5. Namjetaj, kuanski ureaji i

  redovno odravanje kue 100,3 102,6 100,8 100,4 101,2 101,3

  6. Zdravstvo 100,2 99,0 100,5 100,4 97,2 99,4

  7. Prijevoz 100,5 110,0 90,1 107,1 107,2 104,2

  8. Komunikacije 102,3 103,8 100,7 106,3 101,5 98,6

  9. Rekreacija i kultura 103,1 104,9 104,0 101,4 100,9 101,0

  10. Obrazovanje 103,7 101,9 98,7 100,6 105,9 99,6

  11. Restorani i hoteli 104,2 109,1 106,0 101,7 100,0 102,8

  12. Ostala dobra i usluge 100,4 103,0 101,6 100,7 103,0 101,4

  Izvor: FZS Mjeseni statistiki preglednik 3/13

 • 13

  11. Struktura poslovnih subjekata

  Poslovni subjekti su pravne i fizike osobe koje obavljaju djelatnost u skladu sa propisima,

  te tijela dravne vlasti, tijela dravne uprave i tijela lokalne samouprave i uprave.

  Ukupan broj poslovnih subjekata u FBiH na dan 31.12.2012. godine iznosi 126.414.

  Registrovan broj pravnih lica sa stanjem 31.12.2012. godine iznosi 48.528, to je vie za

  2,4% u odnosu na prethodnu godinu.

  Pod dijelovima poslovnih subjekata podrazumijevaju se organizacione jedinice u sastavu

  poslovnog subjekta (radionice, skladita, uredi, stovarita, predstavnitva, prodajna mjesta

  itd.) smjetene na geografski odreenom mjestu. U FBiH na dan 31.12.2012. godine, u

  sastavu pravnih lica registrovano je ukupno 26.638 poslovnih jedinica ili 1,8% vie nego u

  2011. godini.

  Fizike osobe koje samostalno vre djelatnosti, obavljaju djelatnost obrta i slobodnih

  zanimanja u svoje ime i za svoj rauna. Broj registrovanih fizikih lica obrtnika u FBiH u

  2012. godini iznosi 51.248 to je manje za 1,0% u odnosu na 2011. godinu.

  Broj poslovnih subjekata na dan 31.12.2012. godine po kantonima daje se u sljedeem

  pregledu:

  Struktura poslovnih subjekata u FBIH za 2012. godinu

  stanje 31. 12. 2012.

  Kanton Stanovnitvo

  Broj preduzea Broj

  preduzea na

  1000

  stanovnika

  Ukupno Pravna

  lica

  U sastavu

  pravnih lica

  Fizika

  lica

  obrtnici

  Unsko - sanski 287.885 11.853 4.814 3.225 3.814 41,2

  Posavski 39.307 2.412 1.008 852 552 61,4

  Tuzlanski 499.099 24.053 8.159 5.352 10.542 48,2

  Zeniko-dobojski 399.485 16.536 5.830 3.759 6.947 41,4

  Bosansko-podrinjski 32.675 1.455 519 405 531 44,5

  Srednjo-bosanski 253.592 12.771 4.304 2.235 6.232 50,4

  Hercegovako-neretvanski 224.652 15.320 5.935 2.808 6.577 68,2

  Zapadno-hercegovaki 81.487 5.206 2.803 746 1.657 63,9

  Kanton Sarajevo 440.744 32.733 13.952 6.376 12.405 74,3

  Kanton 10 79.351 4.759 1.888 880 1.991 60,0

  FBiH 2.338.277 126.414 48.528 26.638 51.248 54,1

  Izvor podataka: FZS

  Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

 • 14

  U sljedeoj tabeli dati su socioekonomski pokazatelji za kantone i Federaciju BiH, na osnovu

  kojih su kantoni rangirani prema nivou razvijenosti u odnosu na prosjek Federacije BiH. Rang

  razvijenosti kantona uraen je na osnovu 5 pokazatelja stepen zaposlenosti, stepen

  nezaposlenosti, broj uenika osnovnih i srednjih kola na 1000 stanovnika, GDP po glavi

  stanovnika i odsutno stanovnitvo u odnosu na 1991. godinu.

  Budui da Federalni zavod za statistiku ne radi izraun GDP-a po kantonima i optinama,

  procjenu GDP-a po kantonima je uradio Federalni zavod za programiranje razvoja prema

  formuli:

  broj zaposlenih u optini x prosjena plata u optini x GDP

  broj zaposlenih u FBiH x prosjena plata u FBiH

  Nivo razvijenosti FBiH po kantonima za 2012. godinu

  Kanton

  Step.

  zapos.

  u %

  Step.

  nezap.

  u %

  Broj

  uen.

  (osn+s

  red) na

  1000

  stan.

  GDP/PC

  u KM

  Index

  odsut.

  stan.

  Federacija BiH = 100

  Indeks

  razvije

  nosti

  Rang Step.

  zap.

  Step.

  nez.

  Broj

  uen.

  na

  1000

  stan.

  GDP/

  PC

  Odsut.

  stan.

  Kanton Sarajevo 28,65 36,64 127 13.437 -10,7 153,2 121,7 95,4 191,9 129,9 138,5 1

  Zapadno-

  hercegovaki 20,20 37,18 166 5.826 -8,4 108,0 120,6 124,8 83,2 144,6 116,3 2

  Hercegovako-

  neretvanski 20,23 40,83 135 8.015 -16,1 108,2 112,8 101,4 114,5 94,6 106,3 3

  Tuzlanski kanton 16,18 54,89 129 5.117 -4,8 86,5 82,7 97,1 73,1 168,3 101,6 4

  Zeniko-dobojski 17,18 50,20 135 5.819 -16,7 91,9 92,7 101,5 83,1 90,6 92,0 5

  Bosansko -

  podrinjski 18,47 37,60 106 6.613 -21,1 98,8 119,7 79,4 94,5 61,3 90,7 6

  Srednjobosanski 15,27 51,04 150 4.906 -25,2 81,6 91,0 113,0 70,1 34,6 78,1 7

  Unsko - sanski 11,01 58,54 133 4.208 -16,4 58,8 74,9 100,3 60,1 92,1 77,3 8

  Posavski 14,60 49,40 176 5.414 -38,2 78,1 94,5 132,1 77,3 -50,9 66,2 9

  Kanton 10 12,06 48,19 95 5.157 -31,6 64,5 97,1 71,4 73,7 -7,4 59,8 10

  FBiH 18,70 46,81 133 7.001 -15,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

  Obrada podataka: Federalni zavod za programiranje razvoja

 • 15

  UNSKO SANSKI KANTON u 2007 GODINI

  Osnovni podaciOsnovni podaci

  146Investicije u mil. KM:

  162Izvoz u mil. KM:

  281Uvoz u mil KM:

  3.531GDP per capita u KM:

  1.016GDP u mil. KM:

  602Neto plaa u KM:

  69,8Gustina naseljenosti:

  608Prirodni prirataj:

  287.878Stanovnitvo:

  355Naseljena mjesta:

  8Opine:

  4.125Povrina u km2:

  VELIKA KLADUA

  CAZIN

  BUIM

  BIHA

  BOSANSKA KRUPA

  BOSANSKI PETROVAC

  SANSKI MOST

  NOVI GRAD

  KRUPA NA

  UNI

  SRPSKI SANSKI

  MO

  ST

  PRIJEDOR

  KOZARSKA DUBICA

  GRADIKA

  LAKTAIPRNJAVOR

  BANJA LUKAELINAC

  KOTOR VARO

  SRBAC

  DERVENTA

  SRPSKI BROD

  MODRI A

  ODAK

  VUKOSAVLJE

  DOMALJEVAC-AMAC

  ORAJE

  DOBOJ

  TEANJ PETROVO

  USORA

  KLJU

  DRVAR

  BOSANSKO

  GRAHOVO

  GLAMO

  LIVNO

  TOMISLAVGRAD

  POSUJE

  IROKI BRIJEG

  GRUDE

  LJUBUKI

  ITLUK

  APLJINASTOLAC

  NEUM

  RAV

  NO

  KUPRES

  BUGOJNO

  GORNJI VAKUF

  FOJNICA

  NOVI

  TRAVNIK

  TRAVNIKZENICA

  JABLANICAKONJIC

  PROZOR

  KREEVO

  HADI I

  VISOKO

  KIS

  ELJA

  K

  KAKANJ VARE

  ILIJA

  EP E

  ZAVIDOVI I

  MAGLAJ

  VITEZOLOVO

  KLADANJ

  LUKAVAC

  TUZLA

  IVINICE

  BANOVI I

  EL

  ISREBRENIK

  GRAANICA

  DONJI VUKUF

  JAJCE

  DO

  BR

  ET

  II

  TRNOVO

  ILIDA

  1 2

  34

  5

  PALE

  SOKOLAC

  HAN PIJESAK

  MILI I

  VLASENIC

  A

  EKOVI I

  OSMACI

  ZV

  OR

  NIK

  BRATUNAC

  KALESIJA

  SAPNA

  TEO AK

  UGLJEVIKLOPARE

  BIJELJINADOBOJISTOK

  DOBOJJUG

  GRAD

  AAC

  PELAGI EVO

  AMACSR. ORAJE

  MOSTAR SJEVER

  MOSTAR

  ZAPAD

  MOSTAR

  JUG

  MOSTARJUGOZAPAD

  MOSTARJUGOISTOK

  MOSTAR STARI GRADMOSTAR CENTRALNA ZONA

  FO AGORADE

  ROGATICA

  SREBRENICA

  VIEGRAD

  RUDO

  AJNI E

  SR.

  GORADE

  SRBINJE

  KALINOVIK

  GACKONEVESINJE

  BERKOVI I

  BILE A

  LJUBINJE

  TREBINJE

  TESLI

  KNEEVO

  JEZ

  ER

  O

  MRKONJI

  GRAD

  IPOVO

  SR.

  KUPRES

  RIBNIKPETROVAC

  SR.DRVAR

  DISTRIKT BR KO

  SR.MOSTAR

  EPA

  1

  10

  8

  7

  9 5

  6

  4

  3

  2

  PALE

  2

  VELIKA KLADUA

  CAZIN

  BUIM

  BIHAC

  BOSANSKA KRUPA

  BOSANSKI PETROVAC

  SANSKI MOST

  KLJU

  Dravna granica

  Meuentitetska granica

  Meukantonalna granica

  Legenda:

  UNSKO-SANSKI KANTON

  2012. godina

  Osnovni podaci

  Povrina u km2: 4.125

  Opine: 8

  Naseljena mjesta: 355

  Stanovnitvo: 287.885

  Prirodni prirataj: 129

  Gustina naseljenosti: 69,8

  Neto plaa u KM: 776

  GDP u mil. KM: 1.211

  GDP per capita u KM 4.205

  Uvoz u mil. KM 281

  Izvoz u mil. KM 188

  Investicije u mil. KM 92

 • 16

  MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI U 2012. GODINI

  1. Prema procijeni Federalnog Zavoda za programiranje razvoja za 2012. godinu, GDP

  (bruto domai proizvod) u Federaciji BiH iznosi 16.370 mil KM (ukljuena neregistrirana

  ekonomija NOE).

  U 2012. godini procjena GDP-a po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u FBiH

  iznosi 7.001 KM. U istom periodu GDP po glavi stanovnika u Unsko - sanskom kantonu

  iznosi 4.208 KM ili 60,1% od prosjeka Federacije.

  U Unsko - sanskom kantonu procjenjuje se da je ostvaren GDP u iznosu od 1.211 mil

  KM, to u odnosu na GDP Federacije BiH iznosi 7,4%.

  Dajemo pregled GDP-a po opinama u kantonu kako slijedi:

  Bruto domai proizvod (GDP) po kantonima u 2012. godini

  Opina Stanovnitvo

  (prisutno)

  GDP u

  hilj. KM

  GDP/PC u KM

  (po glavi stan.)

  GDP/PC u KM

  (po glavi stan.)

  FBiH = 100

  Biha 61.564 425.607 6.913 98,8

  Bosanska Krupa 28.123 81.847 2.910 41,6

  Bosanski Petrovac 7.099 32.739 4.612 65,9

  Buim 18.030 32.739 1.816 25,9

  Cazin 62.741 196.434 3.131 44,7

  Klju 19.263 65.478 3.399 48,6

  Sanski Most 43.969 180.065 4.095 58,5

  Velika Kladua 47.096 196.434 4.171 59,6

  Unsko - sanski 287.885 1.211.345 4.208 60,1

  FBiH 2.338.277 16.369.510 7.001 100,0

  Obrazloenje stavki pogledati na strani 5.

  2. U 2012. godini u FBiH je ostvaren pad fizikog obima industrijske proizvodnje po stopi

  od 4,4%. U istom periodu, u Unsko-sanskom kantonu je ostvaren pad fizikog obima

  industrijske proizvodnje po stopi od 5,0%. Uee fizikog obima industrijske

  proizvodnje u ovom kantonu u industrijskoj proizvodnji Federacije iznosi 2,9%.

 • 17

  Indeksi industrijske proizvodnja prema podrujima i oblastima KD-a u 2012.

  godini

  2012/2011

  Federacija BiH Unsko - sanski

  INDUSTRIJA - UKUPNO 95,6 95,0

  VAENJE RUDA I KAMENA 95,9 81,3

  PRERAIVAKA INDUSTRIJA 97,9 87,4

  Proizvodnja prehrambenih proizvoda i pia 99,2 97,4

  Proizvodnja hemikalija/kemikalija i hemij./kemij.

  Proizvoda 111,9 74,5

  PROIZVODNJA I SNABDIJEVANJE/OPSKRBA

  ELEKTRINOM ENERGIJOM, GASOM I VODOM 89,1 123,8

  Izvor: FZS

  3. U Federaciji BiH u 2012. godini ostvaren je izvoz u iznosu od 5.249 mil KM ili 3,2%

  manje u odnosu na 2011. godinu. U istom periodu, u USK izvoz iznosi 188 mil KM ili

  5,5% vie u odnosu na 2011. godinu ili 3,6% u odnosu na ukupan izvoz FBiH.

  4. U 2012. godini ostvaren je uvoz u Federaciji BiH u iznosu od 9.972 mil KM ili 2,0%

  manje u odnosu na prethodnu godinu. U istom periodu, u USK uvoz iznosi 281 mil KM

  ili 1,7% manje u odnosu na 2011. godinu ili 2,8% u odnosu na ukupan uvoz FBiH.

  5. Pokrivenost uvoza izvozom u FBiH u 2012. iznosila je 52,6%, a u USK 67,1%.

  Vanjskotrgovinska razmjena po opinama u kantonu u 2012. godini

  Opine Vrijednost u KM Uee u % Pokrivenost

  uvoza

  izvozom u %

  Trgovinski

  bilans

  (deficit) Izvoz Uvoz Izvoz Uvoz

  Biha 59.753 116.107 1,14 1,16 51,46 -56.354

  Bos.Krupa 28.757 20.617 0,55 0,21 139,48 8.140

  Bos. Petrovac 22.719 17.942 0,43 0,18 126,62 4.777

  Buim 3.990 1.639 0,08 0,02 243,46 2.351

  Cazin 25.361 68.870 0,48 0,69 36,82 -43.509

  Klju 4.485 3.814 0,09 0,04 117,59 671

  Sanski Most 19.757 15.634 0,38 0,16 126,37 4.123

  Velika Kladua 23.605 36.338 0,45 0,36 64,96 -12.733

  Unsko - sanski 188.427 280.960 3,59 2,82 67,07 -92.533

  Federacija BiH 5.248.547 9.972.467 100,00 100,00 52,63 -4.723.920

  Izvor podataka: Uprava za indirektno oporezivanje BiH, posredovanjem Agencije za statistiku BiH

 • 18

  6. U 2012. godini u FBiH, prosjean broj zaposlenih iznosi 437.331, to je u odnosu na

  isti period prethodne godine manje za 3.416 ili 0,8%. U USK broj zaposlenih iznosi

  31.683, to je za 911 ili 2,8% manje u odnosu na 2011. godinu. Broj zaposlenih u USK

  uestvuje u ukupnom broju zaposlenih u FBiH sa 7,2%.

  Broj zaposlenih i stepen zaposlenosti po opinama u USK kantonu u 2012. godini daju

  se u sljedeem pregledu:

  Stepen zaposlenosti po opinama u kantonima u 2012. godini

  Opine Stanovnitvo

  (prisutno)

  Prosjean

  broj

  zaposlenih

  Radno

  sposobno

  stanovn.

  Aktivno

  stan.

  Stepen zaposlenosti u%

  Stanov.

  Radno

  sposobno

  stan.

  Aktivno

  stan.

  Biha 61.564 11.877 42.575 21.923 19,29 27,90 54,18

  Bosanska Krupa 28.123 2.804 18.764 7.710 9,97 14,94 36,37

  Bos. Petrovac 7.099 1.048 4.014 2.182 14,76 26,11 48,03

  Buim 18.030 1.181 11.950 4.777 6,55 9,88 24,72

  Cazin 62.741 5.297 44.534 15.626 8,44 11,89 33,90

  Klju 19.263 1.518 14.187 4.042 7,88 10,70 37,56

  Sanski Most 43.969 3.610 31.969 7.969 8,21 11,29 45,30

  Velika Kladua 47.096 4.348 33.326 12.188 9,23 13,05 35,67

  Unsko - sanski 287.885 31.683 201.319 76.417 11,01 15,74 41,46

  Federacija BiH 2.338.277 437.331 1.606.574 822.183 18,70 27,22 53,19

  Obrazloenje stavki )

  do ) pogledati na strani 8.

  7. Registrovan broj nezaposlenih u FBiH sa stanjem na dan 31.12.2012. godine iznosi

  384.852 to je vie za 3,7% u odnosu na 2011. godinu. Broj nezaposlenih u USK na

  kraju 2012. godine iznosi 44.734 lica koja trae zaposlenje, to je vie za 4,7% u

  odnosu na prethodnu godinu. Broj nezaposlenih u ukupnom broju nezaposlenih u FBiH

  uestvuje sa 11,6%.

  Stepen nezaposlenosti u odnosu na radnu snagu u FBiH u 2012. godini iznosi 46,8%,

  a u USK 58,5%.

  Dajemo pregled nezaposlenih po opinama u USK u 2012. godini:

 • 19

  Stepen nezaposlenosti po opinama u kantonima u 2012. godini

  Opine Broj

  nezaposlenih

  Prosjean

  broj

  zaposlenih

  Aktivno

  stanovnitvo

  Stepen

  nezaposlenosti

  u %

  Biha 10.046 11.877 21.923 45,82

  Bosanska Krupa 4.906 2.804 7.710 63,63

  Bos. Petrovac 1.134 1.048 2.182 51,97

  Buim 3.596 1.181 4.777 75,28

  Cazin 10.329 5.297 15.626 66,10

  Klju 2.524 1.518 4.042 62,44

  Sanski Most 4.359 3.610 7.969 54,70

  Velika Kladua 7.840 4.348 12.188 64,33

  Unsko - sanski 44.734 31.683 76.417 58,54

  Federacija BiH 384.852 437.331 822.183 46,81

  Obrazloenje stavke ) pogledati na strani 9.

  8. U 2012. godini u FBiH prosjena mjesena neto plaa iznosi 829,92 KM ili 1,3% vie u

  odnosu na prethodnu godinu. U USK prosjena plaa iznosi 776 KM, to je vie za

  0,8% u odnosu na 2011. godinu i to je 93,5% u odnosu na prosjek FBiH.

  Plae u USK po opinama u 2012. godini dajemo u slijedeoj tabeli:

  Prosjena neto plaa u KM po kantonima u 2012.

  godini

  Opine

  Prosjena neto

  plaa u KM

  Uee

  FBiH = 100

  Biha 886 106,74

  Bosanska Krupa 751 90,42

  Bosanski Petrovac 709 85,40

  Buim 704 84,80

  Cazin 676 81,47

  Klju 711 85,60

  Sanski Most 709 85,41

  Velika Kladua 679 81,85

  Unsko - sanski 776 93,49

  Federacija BiH 830 100,00

  Obrazloenje stavki pogledati na strani 10.

  9. Ukupan broj penzionera u FBiH u decembru 2012. godine iznosi 381.704.

  Prosjena penzija u decembru 2012. godine iznosi 350,19 KM, a minimalna

  310,73 KM.

 • 20

  Za penzije koje se finansiraju iz prorauna Federacije BiH koeficijent za obraun i

  isplatu penzija za mjesec decembar 2012. godine iznosi 1,485.

  Za sve ostale penzije koeficijent za obraun i isplatu penzija za mjesec decembar

  2012. godine iznosio je 1,73.

  U USK broj penzionera u 2012. godini iznosi 20.769 ili 5,4% od ukupnog broja

  penzionera u FBiH.

  Prosjene penzije u KM u opinama po kantonima u 2012. godini

  Opine

  Broj

  zaposlenih

  na 1

  penzionera

  Ukupna

  prosjena

  penzija u

  KM

  Prosjena

  starosna

  penzija u

  KM

  Prosjena

  invalidska

  penzija u

  KM

  Prosjena

  obiteljska

  penzija u

  KM

  Biha 1,5 365,38 427,75 309,84 305,89

  Bos.Krupa 1,3 311,16 355,97 286,01 288,68

  Bos. Petrovac 1,8 296,91 318,15 288,74 280,94

  Buim 1,6 282,35 382,94 259,95 274,55

  Cazin 1,6 310,75 361,55 298,41 284,60

  Klju 1,3 286,64 318,40 238,11 279,95

  Sanski Most 1,5 303,01 327,61 284,18 293,88

  Velika Kladua 1,7 300,84 329,68 291,97 289,93

  Unsko - sanski 1,5 326,54 384,26 293,34 292,80

  Federacija BiH 1,1 350,19 393,43 311,31 311,43

  Broj penzionera i iznos penzija po opinama u kantonima u 2012. godini

  Opine

  Vrste mirovine / penzije

  Ukupno Starosne Invalidske Obiteljske

  Ukupno Ukupno Ukupno

  Broj Iznos Broj Iznos Broj Iznos Broj Iznos

  Biha 3.780 1.616.883,78 1.598 495.122,33 2.471 755.865,72 7.849 2.867.871,83

  Bos.Krupa 745 265.198,51 561 160.451,72 857 247.398,86 2.163 673.049,09

  B.Petrovac 222 70.629,95 143 41.290,09 222 62.368,52 587 174.288,56

  Buim 97 37.145,54 317 82.404,63 341 93.621,86 755 213.172,03

  Cazin 937 338.770,68 967 288.562,73 1.364 388.189,98 3.268 1.015.523,39

  Klju 410 130.543,08 192 45.717,86 553 154.811,94 1.155 331.072,88

  Sanski Most 770 252.257,94 440 125.041,23 1.168 343.251,50 2.378 720.550,67

  V. Kladua 670 220.887,78 925 270.074,41 1.019 295.438,59 2.614 786.400,78

  Unsko - sanski 7.631 2.932.317,26 5.143 1.508.665,00 7.995 2.340.946,97 20.769 6.781.929,23

  U K U P N O 180.527 71.024.437,49 81.966 25.517.049,71 119.211 37.125.965,63 381.704 133.667.452,83

  isplaene zaostale mirovine 4.392.743,82

  Obrazloenje stavki na strani 11. isplaene naknade za tjelesnu onesposobljenost 177.581,35

  plaeni doprinos za zdra. osiguranje na mir. 1.619.642,43

  Iznos za isplatu razlike za primatelje minimalne

  mirovine skupine 3 po Odluci Vlade Fed. BiH 464.496,93

  ukupna sredstva za isplatu 140.321.917,36

 • 21

  10. Prema statistikim podacima broj registrovanih pravnih osoba u Federaciji BiH na dan

  31.12.2012. godine iznosi 48.528, to je vie za 1.113 ili 2,4% u odnosu na 2011.

  godinu. U USK broj registrovanih pravnih osoba iznosi 4.814, to je u odnosu na 2011.

  godinu vie za 76 ili 1,6%. Broj registrovanih pravnih osoba u USK uestvuje u

  ukupnom broju registrovanih pravnih osoba u Federaciji BiH sa 9,9%.

  Broj registrovanih fizikih lica obrtnika u FBiH sa stanjem na dan 31.12.2012. godine

  iznosi 51.248, to je manje u odnosu na prethodnu godinu za 500 ili 1,0% U USK broj

  registrovanih obrtnika iznosi 3.814 to je manje za 193 ili 4,8% u odnosu na 2011.

  godinu. Broj registrovanih fizikih lica - obrtnika u USK uestvuje u ukupnom broju

  registrovanih fizikih lica - obrtnika u Federaciji BiH sa 7,4%.

  Broj registrovanih poslovnih subjekata u USK po opinama daje se u sljedeem

  pregledu:

  Struktura poslovnih subjekata u FBIH za 2012. godinu

  stanje 31. 12. 2012.

  Opine Stanovnitvo

  Broj preduzea Broj

  preduzea na

  1000

  stanovnika Ukupno Pravna lica

  U sastavu

  pravnih lica

  Fizika lica

  obrtnici

  Biha 61.564 3.726 1.628 1.015 1.083 60,5

  Bosanska Krupa 28.123 1.130 467 325 338 40,2

  Bosanski Petrovac 7.099 485 181 135 169 68,3

  Buim 18.030 442 207 126 109 24,5

  Cazin 62.741 2.096 897 586 613 33,4

  Klju 19.263 843 261 235 347 43,8

  Sanski Most 43.969 1.707 576 404 727 38,8

  Velika Kladua 47.096 1.424 597 399 428 30,2

  Unsko - sanski 287.885 11.853 4.814 3.225 3.814 41,2

  FBiH 2.338.277 126.414 48.528 26.638 51.248 54,1

  Izvor podataka: Federalni zavod za statistiku

  Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

 • 22

  Osnovni indikatori razvoja FBiH i kantona u 2012. godini

  Elementi FBiH Unsko - sanski

  Uee kantona u

  FBiH

  2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

  Povrina u km2 26.111 26.111 26.111 4.125 4.125 4.125 15,8 15,8 15,8

  Stanovnitvo - hilj.

  (procjena sred. god.)

  - Stalno 2.865 2.866 2.867

  - Prisutno 2.338 2.338 2.338 288 288 288 12,3 12,3 12,3

  Gustina naseljenosti 89,5 89,5 89,5 69,8 69,8 69,8 7,8 7,8 7,8

  Prosjean br. zaposlenih 438.949 440.747 437.331 33.067 32.594 31.683 7,5 7,4 7,2

  Broj nezaposlenih 364.929 371.090 384.852 40.945 42.726 44.734 11,2 11,5 11,6

  Radna snaga - broj 803.878 811.837 822.183 74.012 75.320 76.417 9,2 9,3 9,3

  GDP u milionima KM 15.901 16.402 16.370 1.177 1.213 1.211 7,4 7,4 7,4

  Investicije u mil KM 2.777 2.870 2.865 92 92 92 3,3 3,2 3,2

  Stepen investiranja u % 17,5 17,5 17,5 7,8 7,6 7,6 44,6 43,4 43,4

  Stepen zaposlenosti u %

  - Stalno stanovnitvo 15,3 15,4 15,3

  - Prisutno stanovnitvo 18,8 18,9 18,7 11,5 11,3 11,0 61,2 60,1 58,8

  Stepen nezaposlenostI u % 45,4 45,7 46,8 55,3 56,7 58,5 121,8 124,0 125,0

  GDP po stanovniku u KM

  - Stalno stanovnitvo 5.550 5.723 5.710

  - Prisutno stanovnitvo 6.801 7.015 7.001 4.067 4.212 4.205 60,1 60,1 60,1

  Izvoz robe - u mil. KM 4.732 5.420 5.249 184 197 188 3,9 3,6 3,6

  Uvoz robe - u mil. KM 8.898 10.170 9.972 261 285 281 2,9 2,8 2,8

  Stepen pokrivenosti uvoza

  izvozom u % 53,2 53,3 52,6 70,5 69,1 67,1 132,5 129,6 127,6

  Fiziki obim industrije

  (indeksi) 103,8 102,5 95,6 105,8 93,7 95,0 3,3 3,0 2,9

  Prosjena plata u KM 804 819 830 753 770 776 93,7 94,0 93,5

  Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

 • 23

  POSAVSKI KANTON U 2007. GODINI

  ODAK

  DOMALJEVAC-AMAC

  ORAJE

  Osnovni podaciOsnovni podaci

  30Investicije u mil. KM:

  51Izvoz u mil. KM:

  198Uvoz u mil KM:

  4.152GDP per capita u KM:

  171GDP u mil. KM:

  580Neto plaa u KM:

  126,9Gustina naseljenosti:

  -192Prirodni prirataj:

  41.187Stanovnitvo:

  33Naseljena mjesta:

  3Opine:

  324,6Povrina u km2:

  VELIKA KLADUA

  CAZIN

  BUIM

  BIHA

  BOSANSKA KRUPA

  BOSANSKI PETROVAC

  SANSKI MOST

  NOVI GRAD

  KRUPA NA

  UNI

  SRPSKI SANSKI

  MO

  ST

  PRIJEDOR

  KOZARSKA DUBICA

  KOST

  AJNI

  CA

  GRADIKA

  LAKTAIPRNJAVOR

  BANJA LUKAELINAC

  KOTOR VARO

  SRBAC

  DERVENTA

  SRPSKI BROD

  MODRI A

  ODAK

  VUKOSAVLJE

  DOMALJEVAC-AMAC

  ORAJE

  DOBOJ

  TEANJ PETROVO

  USORA

  KLJU

  DRVAR

  BOSANSKO

  GRAHOVO

  GLAMO

  LIVNO

  TOMISLAVGRAD

  POSUJE

  IROKI BRIJEG

  GRUDE

  LJUBUKI

  ITLUK

  APLJINASTOLAC

  NEUM

  RAVN

  O

  KUPRES

  BUGOJNO

  GORNJI VAKUF

  FOJNICA

  NOVI

  TRAVNIK

  TRAVNIKZENICA

  JABLANICAKONJIC

  PROZOR

  KREEVO

  HADI I

  BUSOVA A

  VISOKO

  KISE

  LJA

  K

  KAKANJ VARE

  ILIJABREZA

  EP E

  ZAVIDOVI I

  MAGLAJ

  VITEZOLOVO

  KLADANJ

  LUKAVAC

  TUZLA

  IVINICE

  BANOVI I

  EL

  ISREBRENIK

  GRAANICA

  DONJI VUKUF

  JAJCE

  DO

  BR

  ETI

  I

  TRNOVO

  ILIDA

  1 2

  34

  5

  PALE

  SR. NOVO SARAJEVO

  SR.STARI GRAD

  SOKOLAC

  HAN PIJESAK

  MILI I

  VLASENIC

  A

  EKOVI I

  OSMACI

  ZV

  OR

  NIK

  BRATUNAC

  KALESIJA

  SAPNA

  TEO AK

  UGLJEVIKLOPARE

  BIJELJINADOBOJISTOK

  DOBOJJUG

  GRAD

  AAC

  PELAGI EVO

  AMACSR. ORAJE

  MOSTARGRAD

  FO AGORADE

  ROGATICA

  SREBRENICA

  VIEGRAD

  RUDO

  AJNI E

  SR.GORADE

  SRBINJE

  KALINOVIK

  GACKONEVESINJE

  BERKOVI I

  BILE A

  LJUBINJE

  TREBINJE

  TESLI

  KNEEVO

  JEZE

  RO

  MRKONJI

  GRAD

  IPOVO

  SR.KUPRES

  RIBNIKPETROVAC

  SR.DRVAR

  DISTRIKT BR KO

  SR.MOSTAR

  EPA

  1

  10

  8

  7

  9 5

  6

  4

  3

  2

  PALE

  2

  Dravna granica

  Meuentitetska granica

  Meukantonalna granica

  Legenda:

  POSAVSKI KANTON

  2012. godina

  Osnovni podaci

  Povrina u km2: 324,6

  Opine: 3

  Naseljena mjesta: 33

  Stanovnitvo: 39.307

  Prirodni prirataj: -248

  Gustina naseljenosti: 121,1

  Neto plaa u KM: 684

  GDP u mil. KM: 213

  GDP per capita u KM 5.414

  Uvoz u mil. KM 144

  Izvoz u mil. KM 81

  Investicije u mil. KM 23

 • 24

  MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI U 2012. GODINI

  1. Prema procijeni Federalnog Zavoda za programiranje razvoja za 2012. godinu, GDP

  (bruto domai proizvod) u Federaciji BiH iznosi 16.370 mil KM (ukljuena

  neregistrirana ekonomija NOE).

  U 2012. godini procjena GDP-a po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u FBiH

  iznosi 7.001 KM. U istom periodu GDP po glavi stanovnika u Posavskom kantonu

  iznosi 5.414 KM ili 77,3% od prosjeka Federacije.

  U Posavskom kantonu procjenjuje se da je ostvaren GDP u iznosu od 213 mil KM to u

  odnosu na GDP Federacije iznosi 1,3%.

  U sljedeoj tabeli dat je pregled GDP-a po opinama u kantonu kako slijedi:

  Bruto domai proizvod (GDP) po kantonima u 2012. godini

  Opina Stanovnitvo

  (prisutno)

  GDP u

  hilj. KM

  GDP/PC u KM

  (po glavi stan.)

  GDP/PC u KM

  (po glavi stan.)

  FBiH = 100

  Domaljevac amac 4.510 16.369 3.630 51,8

  Odak 15.405 65.478 4.250 60,7

  Oraje 19.392 130.956 6.753 96,5

  Posavski 39.307 212.803 5.414 77,3

  FBiH 2.338.277 16.369.510 7.001 100,0

  Obrazloenje stavki pogledati na strani 5.

  2. U 2012. godini u FBiH je ostvaren pad fizikog obima industrijske proizvodnje po stopi

  od 4,4%. U istom periodu u Posavskom kantonu ostvaren je rast fizikog obima po

  stopi od 45,2%. Uee fizikog obima industrijske proizvodnje u ovom kantonu u

  industrijskoj proizvodnji Federacije iznosi 1,4%.

  Indeksi industrijske proizvodnja prema podrujima i oblastima KD-a u 2012.

  godini

  2012/2011

  Federacija BiH Posavski

  INDUSTRIJA - UKUPNO 95,6 145,2

  VAENJE RUDA I KAMENA 95,9 -

  PRERAIVAKA INDUSTRIJA 97,9 145,2

  Proizvodnja prehrambenih proizvoda i pia 99,2 113,1

  Proizvodnja hemikalija/kemikalija i hemij./kemij. proizvoda 111,9 -

  PROIZVODNJA I SNABDIJEVANJE/OPSKRBA

  ELEKTRINOM ENERGIJOM, GASOM I VODOM 89,1 -

  Obrazloenje stavki pogledati na strani 6.

 • 25

  3. U Federaciji BiH u 2012. godini ostvaren je izvoz u iznosu od 5.249 mil KM, ili 3,2%

  manje u odnosu na 2011. godine. U istom periodu u POK izvoz iznosi 81 mil KM ili

  10,3% manje u odnosu na 2011. godinu ili 1,5% od ukupnog izvoza FBiH.

  4. U 2012. godini ostvaren je uvoz u Federaciji BiH u iznosu od 9.972 mil KM ili 2,0%

  manje u odnosu na prethodnu godinu. U istom periodu u POK uvoz iznosi 144 mil

  KM ili 31,7 % manje u odnosu na 2011. godinu, ili 1,4% od ukupnog uvoza FBiH.

  5. Pokrivenost uvoza izvozom u FBiH u 2012. iznosila je 52,6%, a u POK 56,3%.

  Vanjskotrgovinska razmjena po opinama u kantonu u 2012. godini

  Opine Vrijednost u KM Uee u % Pokrivenost

  uvoza izvozom

  u %

  Trgovinski

  bilans

  (deficit) Izvoz Uvoz Izvoz Uvoz

  Domaljevac . 979 8.564 0,02 0,09 11,43 -7.586

  Odak 30.676 52.501 0,58 0,53 58,43 -21.826

  Oraje 49.314 82.845 0,94 0,83 59,53 -33.531

  Posavski 80.968 143.911 1,54 1,44 56,26 -62.943

  Federacija BiH 5.248.547 9.972.467 100,00 100,00 52,63 -4.723.920

  Izvor podataka: Uprava za indirektno oporezivanje BiH, posredovanjem Agencije za statistiku BiH

  6. U 2012. godini u FBiH prosjean broj zaposlenih u iznosi od 437.331 to je u odnosu

  na isti period prethodne godine manje za 3.416 ili 0,8%. U POK broj zaposlenih iznosi

  5.739 to je u odnosu na prethodnu godinu vie za 120 ili 2,1%. Broj zaposlenih u

  POK uestvuje u ukupnom broju zaposlenih FBiH sa 1,3%.

  Broj zaposlenih i stepen zaposlenosti po opinama u Posavskom kantonu u 2012.

  godini daju se u sljedeem pregledu:

  Stepen zaposlenosti po opinama u kantonima u 2012. godini

  Opine Stanovnitvo

  (prisutno)

  Prosjean

  broj

  zaposlenih

  Radno

  sposobno

  stanovn.

  Aktivno

  stanovnitvo

  Stepen zaposlenosti u%

  Stanov.

  Radno

  sposobno

  stan.

  Aktivno

  stan.

  Domalj.amac 4.510 483 3.314 940 10,71 14,57 51,38

  Odak 15.405 2.170 10.392 4.497 14,09 20,88 48,25

  Oraje 19.392 3.086 13.664 5.904 15,91 22,58 52,27

  Posavski 39.307 5.739 27.370 11.341 14,60 20,97 50,60

  Federacija BiH 2.338.277 437.331 1.606.574 822.183 18,70 27,22 53,19

  Obrazloenje stavki )

  do ) pogledati na strani 8.

 • 26

  7. Registrovan broj nezaposlenih u FBiH sa stanjem na dan 31.12.2012. godine iznosi

  384.852, to je vie za 3,7% u odnosu na 2011. godinu. Broj nezaposlenih u POK na

  kraju 2012. godine iznosi 5.602 lica koja trae zaposlenje, to je za 1,1% vie u

  odnosu na prethodnu godinu. Broj nezaposlenih u ukupnom broju nezaposlenih u

  FBiH uestvuje sa 1,5%.

  Stepen nezaposlenosti u odnosu na radnu snagu u FBiH u 2012. godini iznosi 46,8%,

  a u POK 49,4%.

  Dajemo pregled nezaposlenih po opinama u POK u 2012. godini:

  Stepen nezaposlenosti po opinama u kantonima u 2012. godini

  Opine Broj

  nezaposlenih

  Prosjean

  broj

  zaposlenih

  Aktivno

  stanovnitvo

  Stepen

  nezaposlenosti

  u %

  Domalj.amac 457 483 940 48,62

  Odak 2.327 2.170 4.497 51,75

  Oraje 2.818 3.086 5.904 47,73

  Posavski 5.602 5.739 11.341 49,40

  Federacija BiH 384.852 437.331 822.183 46,81

  Obrazloenje stavke ) pogledati na strani 9.

  8. U 2012. godini prosjena mjesena neto plaa u FBiH iznosi 830 KM to je 1,3% vie

  u odnosu na prethodnu godinu. U POK prosjena plaa iznosi 684 KM to je manje

  za 1,3% u odnosu na 2011. godinu i to je 82,4% od prosjeka FBiH.

  Plae u POK po opinama u 2012. godini dajemo u slijedeoj tabeli:

  Prosjena neto plaa u KM po kantonima u 2012. godini

  Opine

  Prosjena neto

  plaa u KM

  Uee

  FBiH = 100

  Domaljevac amac 546 65,78

  Odak 570 68,67

  Oraje 778 93,73

  Posavski 684 82,41

  Federacija BiH 830 100,00

  Obrazloenje stavki pogledati na strani 10.

 • 27

  9. Ukupan broj penzionera u FBiH u decembru 2012. godine iznosi 381.704. Prosjena

  penzija u decembru 2012. godine iznosi 350,19 KM, a minimalna 310,73 KM.

  Za penzije koje se finansiraju iz prorauna Federacije BiH koeficijent za obraun i

  isplatu penzija za mjesec decembar 2012. godine iznosi 1,485.

  Za sve ostale penzije koeficijent za obraun i isplatu penzija za mjesec decembar

  2012. godine iznosi 1,73.

  U POK broj penzionera u 2012. godini iznosi 3.360 ili 0,9% od ukupnog broja

  penzionera u FBiH.

  Prosjene penzije u KM u opinama po kantonima u 2012. godini

  Opine

  Broj

  zaposlenih

  na 1

  penzionera

  Ukupna

  prosjena

  penzija u

  KM

  Prosjena

  starosna

  penzija u

  KM

  Prosjena

  invalidska

  penzija u

  KM

  Prosjena

  obiteljska

  penzija u

  KM

  Domaljevac . 1,9 377,51 440,98 328,55 278,13

  Odak 1,6 326,91 355,93 306,20 301,92

  Oraje 1,7 369,63 427,37 313,06 296,53

  Posavski 1,7 353,41 403,55 311,04 297,61

  Federacija BiH 1,1 350,19 393,43 311,31 311,43

  Broj penzionera i iznos penzija po opinama u kantonima u 2012. godini

  Opine

  Vrste mirovine / penzije

  Ukupno Starosne Invalidske Obiteljske

  Ukupno Ukupno Ukupno

  Broj Iznos Broj Iznos Broj Iznos Broj Iznos

  D. amac 142 62.618,82 42 13.799,13 70 19.469,06 254 95.887,01

  Odak 588 209.285,92 299 91.553,79 435 131.334,40 1.322 432.174,11

  Oraje 952 406.860,61 353 110.511,20 479 142.040,11 1.784 659.411,92

  Posavski 1.682 678.765,35 694 215.864,12 984 292.843,57 3.360 1.187.473,04

  U K U P N O 180.527 71.024.437,49 81.966 25.517.049,71 119.211 37.125.965,63 381.704 133.667.452,83

  Obrazloenje stavki pogledati na strani 11.

  isplaene zaostale mirovine 4.392.743,82

  isplaene naknade za tjelesnu

  onesposobljenost 177.581,35

  plaeni doprinos za zdra. osiguranje

  na mir. 1.619.642,43

  Iznos za isplatu razlike za primatelje

  minimalne mirovine skupine 3 po

  Odluci Vlade Fed. BiH 464.496,93

  ukupna sredstva za isplatu 140.321.917,36

 • 28

  10. Prema statistikim podacima broj registrovanih pravnih osoba u FBiH na dan

  31.12.2012. godine iznosi 48.528 to je vie za 1.113 ili 2,4% u odnosu na 2011.

  godinu. U POK broj pravnih lica iznosi 1.008, to je u odnosu na 2011. godinu manje

  za 4 ili 0,4%. Broj registrovanih pravnih osoba u POK uestvuje u ukupnom broju

  registrovanih pravnih osoba u Federaciji BiH sa 0,7%.

  Broj registrovanih fizikih lica obrtnika u FBiH na dan 31.12.2012. godine iznosi

  51.248, to je manje za 500 registrovanih obrtnika ili 1,0% u odnosu na prethodnu

  godinu. U POK broj registrovanih obrtnika iznosi 552, to je manje za 31 ili 5,3% u

  odnosu na 2011. godinu.

  Broj registrovanih fizikih lica-obrtnika u POK uestvuje u ukupnom broju

  registrovanih fizikih lica-obrtnika u Federaciji BiH sa 1,1%.

  Broj registrovanih poslovnih subjekata u POK po opinama daje se u sljedeem

  pregledu:

  Struktura poslovnih subjekata u FBIH za 2012. godinu

  stanje 31. 12. 2012.

  Opine Stanovnitvo

  Broj preduzea Broj

  preduzea

  na 1000

  stanovnika Ukupno

  Pravna

  lica

  U sastavu

  pravnih

  lica

  Fizika

  lica

  obrtnici

  Domaljevac amac 4.510 216 108 79 29 47,9

  Odak 15.405 1.031 408 349 274 66,9

  Oraje 19.392 1.165 492 424 249 60,1

  Posavski 39.307 2.412 1.008 852 552 61,4

  FBiH 2.338.277 126.414 48.528 26.638 51.248 54,1

  Izvor podataka: FZS

  Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

 • 29

  Osnovni indikatori razvoja FBiH i kantona u 2012. godini

  Elementi FBiH Posavski

  Uee kantona u

  FBiH

  2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

  Povrina u km2 26.111 26.111 26.111 324,6 324,6 324,6 1,2 1,2 1,2

  Stanovnitvo - hilj.

  (procjena sred. god.)

  - Stalno 2.865 2.866 2.867

  - Prisutno 2.338 2.338 2.338 40 40 40 1,7 1,7 1,7

  Gustina naseljenosti 89,5 89,5 89,5 121,7 122,0 121,1 135,8 136,3 135,2

  Prosjean br. zaposlenih 438.949 440.747 437.331 5.345 5.619 5.739 1,2 1,3 1,3

  Broj nezaposlenih 364.929 371.090 384.852 5.645 5.544 5.602 1,5 1,5 1,5

  Radna snaga - broj 803.878 811.837 822.183 10.990 11.163 11.341 1,4 1,4 1,4

  GDP u milionima KM 15.901 16.402 16.370 207 213 213 1,3 1,3 1,3

  Investicije u mil KM 2.777 2.870 2.865 22 23 23 0,8 0,8 0,8

  Stepen investiranja u % 17,5 17,5 17,5 10,6 10,8 10,8 60,6 61,7 61,7

  Stepen zaposlenosti u %

  - Stalno stanovnitvo 15,3 15,4 15,3

  - Prisutno stanovnitvo 18,8 18,9 18,7 13,5 14,0 14,6 71,8 74,5 78,1

  Stepen nezaposlenostI u % 45,4 45,7 46,8 51,4 49,6 49,4 113,2 108,5 105,6

  GDP po stanovniku u KM

  - Stalno stanovnitvo 5.550 5.723 5.710

  - Prisutno stanovnitvo 6.801 7.015 7.001 5.175 5.325 5.414 76,1 75,9 77,3

  Izvoz robe - u mil. KM 4.732 5.420 5.249 61 71 81 1,3 1,3 1,5

  Uvoz robe - u mil. KM 8.898 10.170 9.972 165 209 144 1,9 2,1 1,4

  Stepen pokrivenosti uvoza

  izvozom u % 53,2 53,3 52,6 37,0 34,0 56,3 69,5 63,8 107,0

  Fiziki obim industrije

  (indeksi) 103,8 102,5 95,6 86,4 92,5 145,2 0,8 0,7 151,9

  Prosjena plata u KM 804 819 830 690 693 684 85,8 84,6 82,4

  Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

 • 30

  TUZLANSKI KANTON U 2007. GODINI

  KLADANJ

  LUKAVAC

  IVINICE

  BANOVI I

  EL

  ISREBRENIK

  GRAANICA

  KALESIJA

  SAPNA

  TEO AK

  DOBOJISTOK

  GRAD

  AAC

  Osnovni podaciOsnovni podaci

  494Investicije u mil. KM:

  910Izvoz u mil. KM:

  1.404Uvoz u mil KM:

  4.368GDP per capita u KM:

  2.170GDP u mil. KM:

  625Neto plaa u KM:

  187,6Gustina naseljenosti:

  1.236Prirodni prirataj:

  496.830Stanovnitvo:

  382Naseljena mjesta:

  13Opine:

  2.649,0Povrina u km2:

  VELIKA KLADUA

  CAZIN

  BUIM

  BIHA

  BOSANSKA KRUPA

  BOSANSKI PETROVAC

  SANSKI MOST

  NOVI GRAD

  KRUPA NA

  UNI

  SRPSKI SANSKI

  MO

  ST

  PRIJEDOR

  KOZARSKA DUBICA

  GRADIKA

  LAKTAIPRNJAVOR

  BANJA LUKAELINAC

  KOTOR VARO

  SRBAC

  DERVENTA

  SRPSKI BROD

  MODRI A

  ODAK

  VUKOSAVLJE

  DOMALJEVAC-AMAC

  ORAJE

  DOBOJ

  TEANJ PETROVO

  USORA

  KLJU

  DRVAR

  BOSANSKO

  GRAHOVO

  GLAMO

  LIVNO

  TOMISLAVGRAD

  POSUJE

  IROKI BRIJEG

  GRUDE

  LJUBUKI

  ITLUK

  APLJINASTOLAC

  NEUM

  RAV

  NO

  KUPRES

  BUGOJNO

  GORNJI VAKUF

  FOJNICA

  NOVI

  TRAVNIK

  TRAVNIKZENICA

  JABLANICAKONJIC

  PROZOR

  KREEVO

  HADI I

  VISOKO

  KIS

  EL

  JAK

  KAKANJ VARE

  ILIJA

  EP E

  ZAVIDOVI I

  MAGLAJ

  VITEZOLOVO

  KLADANJ

  LUKAVAC

  TUZLA

  IVINICE

  BANOVI I

  EL

  ISREBRENIK

  GRAANICA

  DONJI VUKUF

  JAJCE

  DO

  BR

  ET

  II

  TRNOVO

  ILIDA

  1 2

  34

  5

  PALE

  SOKOLAC

  HAN PIJESAK

  MILI I

  VLASENIC

  A

  EKOVI I

  OSMACI

  ZV

  OR

  NIK

  BRATUNAC

  KALESIJA

  SAPNA

  TEO AK

  UGLJEVIKLOPARE

  BIJELJINADOBOJISTOK

  DOBOJJUG

  GRAD

  AAC

  PELAGI EVO

  AMACSR. ORAJE

  MOSTAR SJEVER

  MOSTAR

  ZAPAD

  MOSTAR

  JUG

  MOSTARJUGOZAPAD

  MOSTARJUGOISTOK

  MOSTAR STARI GRADMOSTAR CENTRALNA ZONA

  FO AGORADE

  ROGATICA

  SREBRENICA

  VIEGRAD

  RUDO

  AJNI E

  SR.

  GORADE

  SRBINJE

  KALINOVIK

  GACKONEVESINJE

  BERKOVI I

  BILE A

  LJUBINJE

  TREBINJE

  TESLI

  KNEEVO

  JEZ

  ER

  O

  MRKONJI

  GRAD

  IPOVO

  SR.

  KUPRES

  RIBNIKPETROVAC

  SR.DRVAR

  DISTRIKT BR KO

  SR.MOSTAR

  EPA

  1

  10

  8

  7

  9 5

  6

  4

  3

  2

  PALE

  2

  Dravna granica

  Meuentitetska granica

  Meukantonalna granica

  Legenda:

  TUZLANSKI KANTON

  2012. godina

  Osnovni podaci:

  Povrina u km2: 2.649

  Opine: 13

  Naseljena mjesta: 382

  Stanovnitvo: 499.099

  Prirodni prirataj: 802

  Gustina naseljenosti: 188,4

  Neto plaa u KM: 735

  GDP u mil. KM: 2.554

  GDP per capita u KM 5.117

  Uvoz u mil. KM 1.258

  Izvoz u mil. KM 980

  Investicije u mil. KM 404

 • 31

  MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI U 2012. GODINI

  1. Prema procjeni Federalnog Zavoda za programiranje razvoja za 2012. godinu, GDP

  (bruto domai proizvod) u Federaciji BiH iznosi 16.370 mil KM (ukljuena neregistrirana

  ekonomija NOE).

  U 2012. godini procjena GDP-a po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u FBiH

  iznosi 7.001 KM. U istom periodu GDP po glavi stanovnika u Tuzlanskom kantonu

  iznosi 5.117 KM ili 73,1% od prosjeka Federacije.

  U Tuzlanskom kantonu u 2012.godini procjenjuje se da je ostvaren GDP u iznosu od

  2.554 mil KM to u odnosu na GDP Federacije iznosi 15,6%.

  Dajemo pregled GDP-a po opinama u kantonu kako slijedi:

  Bruto domai proizvod (GDP) po kantonima u 2012. godini

  Opina Stanovnitvo

  (prisutno)

  GDP u

  hilj. KM

  GDP/PC u KM

  (po glavi stan.)

  GDP/PC u KM

  (po glavi stan.)

  FBiH = 100

  Banovii 25.831 229.173 8.872 126,7

  eli 13.803 32.739 2.372 33,9

  Doboj - Istok 10.207 32.739 3.208 45,8

  Graanica 52.426 180.065 3.435 49,1

  Gradaac 46.018 130.956 2.846 40,6

  Kalesija 35.961 65.478 1.821 26,0

  Kladanj 14.806 49.108 3.317 47,4

  Lukavac 50.733 278.282 5.485 78,4

  Sapna 12.753 16.369 1.284 18,3

  Srebrenik 41.714 130.956 3.139 44,8

  Teoak 7.365 16.369 2.223 31,7

  Tuzla 131.778 1.178.604 8.944 127,8

  ivinice 55.704 212.803 3.820 54,6

  Tuzlanski 499.099 2.553.642 5.117 73,1

  FBiH 2.338.277 16.369.510 7.001 100,0

  Obrazloenje stavki pogledati na strani 5.

  2. U 2012. godini u FBiH ostvaren je pad fizikog obima industrijske proizvodnje po stopi

  od 4,4%. U istom periodu u Tuzlanskom kantonu ostvaren je rast fizikog obima po

  stopi od 0,9%. Uee fizikog obima industrijske proizvodnje u TK u industrijskoj

  proizvodnji Federacije iznosi 30,7.

 • 32

  Indeksi industrijske proizvodnja prema podrujima i oblastima KD-a u 2012.

  godini

  2012/2011

  Federacija BiH Tuzlanski

  INDUSTRIJA - UKUPNO 95,6 100,9

  VAENJE RUDA I KAMENA 95,9 94,1

  PRERAIVAKA INDUSTRIJA 97,9 115,9

  Proizvodnja prehrambenih proizvoda i pia 99,2 99,6

  Proizvodnja hemikalija/kemikalija i hemij./kemij. proizvoda 111,9 102,4

  PROIZVODNJA I SNABDIJEVANJE/OPSKRBA

  ELEKTRINOM ENERGIJOM, GASOM I VODOM 89,1 74,1

  Obrazloenje stavki pogledati na strani 6.

  3. U Federaciji BiH u 2012. godini ostvaren je izvoz u iznosu od 5.249 mil KM ili 3,2%

  manje u odnosu na 2011. godinu. U istom periodu u TK izvoz iznosi 980 mil KM ili

  14,9% manje u odnosu na 2011. godinu ili 18,7% u odnosu na ukupan izvoz FBiH.

  4. U 2012. godini ostvaren je uvoz u Federaciji BiH u iznosu od 9.972 mil KM ili 2,0%

  manje u odnosu na prethodnu godinu. U istom periodu u TK uvoz iznosi 1.258 mil KM

  ili 8,4% manje u odnosu na 2011. godinu ili 12,6% u odnosu na ukupan uvoz FBiH.

  5. Pokrivenost uvoza izvozom u FBiH u 2012. iznosila je 52,6%, a u TK 77,9%.

  Vanjskotrgovinska razmjena po opinama u kantonu u 2012. Godini

  Opine Vrijednost u KM Uee u % Pokrivenost

  uvoza

  izvozom u %

  Trgovinski

  bilans

  (deficit) Izvoz Uvoz Izvoz Uvoz

  Banovii 30.404 7.307 0,58 0,07 416,12 23.097

  eli 741 4.114 0,01 0,04 18,02 -3.373

  Doboj - Istok 13.249 23.112 0,25 0,23 57,33 -9.863

  Graanica 150.253 180.659 2,86 1,81 83,17 -30.406

  Gradaac 251.271 277.547 4,79 2,78 90,53 -26.277

  Kalesija 24.485 33.512 0,47 0,34 73,06 -9.027

  Kladanj 16.847 6.394 0,32 0,06 263,51 10.454

  Lukavac 309.669 259.563 5,90 2,60 119,30 50.105

  Sapna 82 529 0,00 0,01 15,46 -448

  Srebrenik 31.164 43.067 0,59 0,43 72,36 -11.903

  Teoak 50 59 0,00 0,00 85,95 -8

  Tuzla 114.160 309.884 2,18 3,11 36,84 -195.724

  ivinice 37.399 112.303 0,71 1,13 33,30 -74.904

  Tuzlanski 979.775 1.258.049 18,67 12,62 77,88 -278.274

  Federacija BiH 5.248.547 9.972.467 100,00 100,00 52,63 -4.723.920

  Izvor podataka: Uprava za indirektno oporezivanje BiH, posredovanjem Agencije za statistiku BiH

 • 33

  6. U 2012. godini u FBiH prosjean broj zaposlenih iznosi 437.331, to je u odnosu na isti

  period prethodne godine manje za 3.416 ili 0,8%.

  U TK u 2012. godini evidentirano je 80.767 zaposlenih to je za 2.179 ili 2,6% manje

  u odnosu na 2011. godinu. Broj zaposlenih u TK uestvuje u ukupnom broju zaposlenih

  u FBiH sa 18,5%.

  Broj zaposlenih i stepen zaposlenosti po opinama u TK kantonu u 2011. godini daju

  se u slijedeem pregledu:

  Stepen zaposlenosti po opinama u kantonima u 2012. godini

  Opine Stanovnitvo

  (prisutno)

  Prosjean

  broj

  zaposlenih

  Radno

  sposobno

  stanovn.

  Aktivno

  stanovnitvo

  Stepen zaposlenosti u%

  Stanov.

  Radno

  sposobno

  stan.

  Aktivno

  stan.

  Banovii 25.831 5.056 18.744 10.456 19,57 26,97 48,36

  eli 13.803 784 9.877 3.513 5,68 7,94 22,32

  Doboj - Istok 10.207 1.244 6.955 4.025 12,19 17,89 30,91

  Graanica 52.426 8.346 37.285 17.696 15,92 22,38 47,16

  Gradaac 46.018 6.420 31.908 14.254 13,95 20,12 45,04

  Kalesija 35.961 3.130 24.842 12.603 8,70 12,60 24,84

  Kladanj 14.806 1.826 10.730 4.611 12,33 17,02 39,60

  Lukavac 50.733 8.039 35.565 18.916 15,85 22,60 42,50

  Sapna 12.753 567 9.052 3.191 4,45 6,26 17,77

  Srebrenik 41.714 4.674 28.729 12.972 11,20 16,27 36,03

  Teoak 7.365 466 4.963 2.413 6,33 9,39 19,31

  Tuzla 131.778 32.079 92.963 52.289 24,34 34,51 61,35

  ivinice 55.704 8.136 38.640 22.117 14,61 21,06 36,79

  Tuzlanski 499.099 80.767 350.253 179.056 16,18 23,06 45,11

  Federacija BiH 2.338.277 437.331 1.606.574 822.183 18,70 27,22 53,19

  Obrazloenje stavki )

  do ) pogledati na strani 8.

  7. Registrovan broj nezaposlenih u FBiH sa stanjem na dan 31.12.2012. godine iznosi

  384.852, to je vie za 3,7% u odnosu na 2011. godinu. Broj nezaposlenih u TK na

  kraju 2012. godine iznosi 98.289 lica koja trae zaposlenje, to je vie za 3,3% u

  odnosu na prethodnu godinu. Broj nezaposlenih u TK u ukupnom broju nezaposlenih u

  FBiH uestvuje sa 25,5%.

  Stepen nezaposlenosti u odnosu na radnu snagu u FBiH u 2012. godini iznosi 46,8%,

  a u TK 54,9%.

  Dajemo pregled nezaposlenih po opinama u TK u 2012 godini:

 • 34

  Stepen nezaposlenosti po opinama u kantonima u 2012. godini

  Opine Broj

  nezaposlenih

  Prosjean

  broj

  zaposlenih

  Aktivno

  stanovnitvo

  Stepen

  nezaposlenosti

  u %

  Banovii 5.400 5.056 10.456 51,64

  eli 2.729 784 3.513 77,68

  Doboj - Istok 2.781 1.244 4.025 69,09

  Graanica 9.350 8.346 17.696 52,84

  Gradaac 7.834 6.420 14.254 54,96

  Kalesija 9.473 3.130 12.603 75,16

  Kladanj 2.785 1.826 4.611 60,40

  Lukavac 10.877 8.039 18.916 57,50

  Sapna 2.624 567 3.191 82,23

  Srebrenik 8.298 4.674 12.972 63,97

  Teoak 1.947 466 2.413 80,69

  Tuzla 20.210 32.079 52.289 38,65

  ivinice 13.981 8.136 22.117 63,21

  Tuzlanski 98.289 80.767 179.056 54,89

  Federacija BiH 384.852 437.331 822.183 46,81

  Obrazloenje stavke ) pogledati na strani 9.

  8. U 2012. godini u FBiH prosjena mjesena neto plaa iznosi 830 KM ili 1,3% vie u

  odnosu na prethodnu godinu. U TK prosjena plaa iznosi 735 KM to je vie za 0,1%

  u odnosu na 2011. godinu i to je 88,6% u odnosu na prosjek FBiH.

  Plae u TK po opinama u 2012. godini dajemo u slijedeoj tabeli:

  Prosjena neto plaa u KM po kantonima u 2012. godini

  Opine Prosjena neto

  plaa u KM

  Uee

  FBiH = 100

  Banovii 813 97,95

  eli 668 80,48

  Doboj - Istok 528 63,61

  Graanica 524 63,13

  Gradaac 577 69,52

  Kalesija 634 76,39

  Kladanj 645 77,71

  Lukavac 770 92,77

  Sapna 772 93,01

  Srebrenik 627 75,54

  Teoak 720 86,75

  Tuzla 839 101,08

  ivinice 719 86,63

  Tuzlanski 735 88,55

  Federacija BiH 830 100,00

  Obrazloenje stavki pogledati na strani 10.

 • 35

  9. Ukupan broj penzionera u FBiH u decembru 2012. godine iznosi 381.704. Prosjena

  penzija u decembru 2012. godine iznosi 350,2 KM a minimalna 310,7 KM.

  Za penzije/mirovine koje se finansiraju iz prorauna Federacije BiH koeficijent za

  obraun i isplatu penzija/mirovina za mjesec decembar 2012. iznosio je 1,485.

  Za sve ostale penzije/mirovine koeficijent za obraun i isplatu penzija za mjesec

  decembar 2012. godine iznosio je 1,73.

  U TK u decembru 2012. godine broj penzionera iznosi 66.679 ili 17,5% od ukupnog

  broja penzionera u FBiH.

  Prosjene penzije u KM u opinama po kantonima u 2012. godini

  Opine

  Broj

  zaposlenih

  na 1

  penzionera

  Ukupna

  prosjena

  penzija u

  KM

  Prosjena

  starosna

  penzija u

  KM

  Prosjena

  invalidska

  penzija u

  KM

  Prosjena

  obiteljska

  penzija u

  KM

  Banovii 0,9 388,82 320,83 288,03 292,86

  eli 1,0 303,02 333,80 270,90 285,06

  Doboj - Istok 1,6 298,79 372,46 285,10 294,55

  Graanica 1,6 321,03 346,82 279,40 290,38

  Gradaac 1,0 311,50 380,57 304,74 294,52

  Kalesija 0,9 324,35 355,21 312,24 303,79

  Kladanj 1,1 324,04 414,53 333,40 318,12

  Lukavac 0,9 360,08 265,41 258,80 272,04

  Sapna 0,8 267,30 410,24 304,56 308,91

  Srebrenik 0,7 343,62 320,84 247,48 289,28

  Teoak 1,3 288,10 469,07 340,51 334,95

  Tuzla 1,0 400,88 427,84 318,91 311,89

  ivinice 1,0 353,37 427,84 318,91 311,89

  Tuzlanski 1,2 362,05 428,07 318,16 314,50

  Federacija BiH 1,1 350,19 393,43 311,31 311,43

 • 36

  Broj penzionera i iznos penzija po opinama u kantonima u 2012. godini

  Opine

  Vrste mirovine / penzije

  Ukupno Starosne Invalidske Obiteljske

  Ukupno Ukupno Ukupno

  Broj Iznos Broj Iznos Broj Iznos Broj Iznos

  Banovii 1.502 695.923,09 565 187.156,79 1.266 412.867,94 3.333 1.295.947,82

  eli 342 109.724,25 191 55.013,87 318 93.130,47 851 257.868,59

  Doboj - Istok 426 142.199,51 281 76.123,30 516 147.092,07 1.223 365.414,88

  Graanica 1.932 719.600,77 1.365 389.165,58 1.900 559.649,87 5.197 1.668.416,22

  Gradaac 1.638 568.090,09 822 229.667,26 1.491 432.963,99 3.951 1.230.721,34

  Kalesija 1017 387.040,64 902 274.874,26 1.324 389.945,66 3.243 1.051.860,56

  Kladanj 678 240.833,93 502 156.743,85 751 228.142,63 1.931 625.720,41

  Lukavac 3.074 1.274.253,98 1.402 467.426,98 3.097 985.225,54 7.573 2.726.906,50

  Sapna 131 34.768,90 164 42.442,99 346 94.125,02 641 171.336,91

  Srebrenik 1979 811.859,30 1241 377.962,67 2.402 741.990,63 5.622 1.931.812,60

  Teoak 202 64.808,78 172 42.566,56 316 91.411,63 690 198.786,97

  Tuzla 11.767 5.519.585,84 5.342 1.819.028,01 7.279 2.438.067,81 24.388 9.776.681,66

  ivinice 2.745 1.174.419,43 2.151 685.976,37 3.140 979.325,05 8.036 2.839.720,85

  Tuzlanski 27.433 11.743.108,51 15.100 4.804.148,49 24.146 7.593.938,31 66.679 24.141.195,31

  U K U P N O 180.527 71.024.437,49 81.966 25.517.049,71 119.211 37.125.965,63 381.704 133.667.452,83

  Obrazloenje stavki pogledati na strani 11.

  isplaene zaostale mirovine 4.392.743,82

  isplaene naknade za tjelesnu

  onesposobljenost 177.581,35

  plaeni doprinos za zdra. osiguranje

  na mir. 1.619.642,43

  Iznos za isplatu razlike za primatelje

  minimalne mirovine skupine 3 po

  Odluci Vlade Fed. BiH 464.496,93

  ukupna sredstva za isplatu 140.321.917,36

  10. Prema statistikim podacima broj registrovanih pravnih osoba u FBiH na dan

  31.12.2012. godine iznosi 48.528, to je vie za 1.113 ili 2,4% u odnosu na 2011.

  godinu. U TK broj pravnih osoba iznosi 8.159, to je u odnosu na 2011. godinu vie za

  228 ili 2,8%.

  Broj registrovanih pravnih osoba u TK uestvuje u ukupnom broju registrovanih

  pravnih osoba u Federaciji BiH sa 16,8%.

  Broj registrovanih fizikih lica obrtnika u FBiH na dan 31.12.2012. godine iznosi

  51.248 to je manje za 500 registrovanih obrtnika ili 1,0% u odnosu na prethodnu

  godinu. U TK broj registrovanih obrtnika iznosi 10.542, to je vie za 166 ili 1,6% u

  odnosu na 2011. godinu.

  Broj registrovanih fizikih lica - obrtnika u TK uestvuje u ukupnom broju registrovanih

  fizikih lica - obrtnika u Federaciji BiH sa 20,6%.

 • 37

  Broj registrovanih poslovnih subjekata u TK po opinama daje se u sljedeem

  pregledu:

  Struktura poslovnih subjekata u FBiH za 2012. godinu

  stanje 31. 12. 2012.

  Opine Stanovnitvo

  Broj preduzea Broj preduzea

  na 1000

  stanovnika Ukupno Pravna lica U sastavu

  pravnih lica

  Fizika

  lica

  obrtnici

  Banovii 25.831 930 283 192 455 36,0

  eli 13.803 460 154 97 209 33,3

  Doboj - Istok 10.207 491 166 134 191 48,1

  Graanica 52.426 2.406 722 513 1.171 45,9

  Gradaac 46.018 2.430 791 501 1.138 52,8

  Kalesija 35.961 1.184 369 309 506 32,9

  Kladanj 14.806 753 234 134 385 50,9

  Lukavac 50.733 2.266 570 430 1.266 44,7

  Sapna 12.753 327 103 96 128 25,6

  Srebrenik 41.714 1.774 682 479 613 42,5

  Teoak 7.365 270 73 44 153 36,7

  Tuzla 131.778 8.619 3.314 1.948 3.357 65,4

  ivinice 55.704 2.143 698 475 970 38,5

  Tuzlanski 499.099 24.053 8.159 5.352 10.542 48,2

  FBiH 2.338.277 126.414 48.528 26.638 51.248 54,1

  Izvor podataka: FZS

  Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

 • 38

  Osnovni indikatori razvoja FBiH i kantona u 2012. godini

  Elementi FBiH Tuzlanski

  Uee kantona u

  FBiH

  2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

  Povrina u km2 26.111 26.111 26.111 2.649 2.649 2.649 10,1 10,1 10,1

  Stanovnitvo - hilj.

  (procjena sred. god.)

  - Stalno 2.865 2.866 2.867

  - Prisutno 2.338 2.338 2.338 499 499 499 21,3 21,3 21,3

  Gustina naseljenosti 89,5 89,5 89,5 188,4 188,5 188,4 210,5 210,6 210,4

  Prosjean br. zaposlenih 438.949 440.747 437.331 82.636 82.946 80.767 18,8 18,8 18,5

  Broj nezaposlenih 364.929 371.090 384.852 92.037 95.194 98.289 25,2 25,7 25,5

  Radna snaga - broj 803.878 811.837 822.183 174.673 178.140 179.056 21,7 21,9 21,8

  GDP u milionima KM 15.901 16.402 16.370 2.512 2.592 2.586 15,8 15,8 15,6

  Investicije u mil KM 2.777 2.870 2.865 392 405 404 14,1 14,1 14,1

  Stepen investiranja u % 17,5 17,5 17,5 15,6 15,6 15,6 89,2 89,2 89,2

  Stepen zaposlenosti u %

  - Stalno stanovnitvo 15,3 15,4 15,3

  - Prisutno stanovnitvo 18,8 18,9 18,7 16,6 16,6 16,2 88,3 88,3 86,6

  Stepen nezaposlenostI u % 45,4 45,7 46,8 52,7 53,4 54,9 116,1 116,8 117,3

  GDP po stanovniku u KM

  - Stalno stanovnitvo 5.550 5.723 5.710

  - Prisutno stanovnitvo 6.801 7.015 7.001 5.034 5.194 5.117 74,0 74,0 73,1

  Izvoz robe - u mil. KM 4.732 5.420 5.249 1.025 1.136 980 21,7 21,0 18,7

  Uvoz robe - u mil. KM 8.898 10.170 9.972 1.247 1.389 1.258 14,0 13,7 12,6

  Stepen pokrivenosti uvoza

  izvozom u % 53,2 53,3 52,6 82,2 81,8 77,8 154,5 153,5 147,9

  Fiziki obim industrije

  (indeksi) 103,8 102,5 95,6 105,2 108,5 100,9 28,3 30,1 105,5

  Prosjena plata u KM 804 819 830 734 734 735 91,3 89,6 88,6

  Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

 • 39

  ZENIKO-DOBOJSKI KANTON U 2007.GODINI

  Osnovni podaciOsnovni podaci

  504Investicije u mil. KM:

  904Izvoz u mil. KM:

  1.219Uvoz u mil KM:

  4.854GDP per capita u KM:

  1.950GDP u mil. KM:

  543Neto plaa u KM:

  120,2Gustina naseljenosti:

  637Prirodni prirataj:

  401.796Stanovnitvo:

  619Naseljena mjesta:

  12Opine:

  3343,3Povrina u km2:

  VELIKA KLADUA

  CAZIN

  BUIM

  BIHA

  BOSANSKA KRUPA

  BOSANSKI PETROVAC

  SANSKI MOST

  NOVI GRAD

  KRUPA NA

  UNI

  SRPSKI SANSKI

  MO

  ST

  PRIJEDOR

  KOZARSKA DUBICA

  GRADIKA

  LAKTAIPRNJAVOR

  BANJA LUKAELINAC

  KOTOR VARO

  SRBAC

  DERVENTA

  SRPSKI BROD

  MODRI A

  ODAK

  VUKOSAVLJE

  DOMALJEVAC-AMAC

  ORAJE

  DOBOJ

  TEANJ PETROVO

  USORA

  KLJU

  DRVAR

  BOSANSKO

  GRAHOVO

  GLAMO

  LIVNO

  TOMISLAVGRAD

  POSUJE

  IROKI BRIJEG

  GRUDE

  LJUBUKI

  ITLUK

  APLJINASTOLAC

  NEUM

  RAV

  NO

  KUPRES

  BUGOJNO

  GORNJI VAKUF

  FOJNICA

  NOVI

  TRAVNIK

  TRAVNIKZENICA

  JABLANICAKONJIC

  PROZOR

  KREEVO

  HADI I

  VISOKO

  KIS

  EL

  JAK

  KAKANJ VARE

  ILIJA

  EP E

  ZAVIDOVI I

  MAGLAJ

  VITEZOLOVO

  KLADANJ

  LUKAVAC

  TUZLA

  IVINICE

  BANOVI I

  EL

  ISREBRENIK

  GRAANICA

  DONJI VUKUF

  JAJCE

  DO

  BR

  ET

  II

  TRNOVO

  ILIDA

  1 2

  34

  5

  PALE

  SOKOLAC

  HAN PIJESAK

  MILI I

  VLASENIC

  A

  EKOVI I

  OSMACI

  ZV

  OR

  NIK

  BRATUNAC

  KALESIJA

  SAPNA

  TEO AK

  UGLJEVIKLOPARE

  BIJELJINADOBOJISTOK

  DOBOJJUG

  GRAD

  AAC

  PELAGI EVO

  AMACSR. ORAJE

  MOSTAR SJEVER

  MOSTAR

  ZAPAD

  MOSTAR

  JUG

  MOSTARJUGOZAPAD

  MOSTARJUGOISTOK

  MOSTAR STARI GRADMOSTAR CENTRALNA ZONA

  FO AGORADE

  ROGATICA

  SREBRENICA

  VIEGRAD

  RUDO

  AJNI E

  SR.

  GORADE

  SRBINJE

  KALINOVIK

  GACKONEVESINJE

  BERKOVI I

  BILE A

  LJUBINJE

  TREBINJE

  TESLI

  KNEEVO

  JEZ

  ER

  O

  MRKONJI

  GRAD

  IPOVO

  SR.

  KUPRES

  RIBNIKPETROVAC

  SR.DRVAR

  DISTRIKT BR KO

  SR.MOSTAR

  EPA

  1

  10

  8

  7

  9 5

  6

  4

  3

  2

  PALE

  2

  TEANJ

  USORA

  ZENICA

  VISOKO

  KAKANJ VARE

  EP E

  ZAVIDOVI I

  MAGLAJ

  OLOVO

  DOBOJJUG

  4

  Dravna granica

  Meuentitetska granica

  Meukantonalna granica

  Legenda:

  BREZA

  ZENIKO - DOBOJSKI KANTON

  2012. godina

  Osnovni podaci

  Povrina u km2: 3.343,3

  Opine: 12

  Naseljena mjesta: 619

  Stanovnitvo: 399.485

  Prirodni prirataj: 424

  Gustina naseljenosti: 119,5

  Neto plaa u KM: 720

  GDP u mil. KM: 2.324

  GDP per capita u KM 5.819

  Uvoz u mil. KM 1.530

  Izvoz u mil. KM 1.552

  Investicije u mil. KM 317

 • 40

  MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI U 2012. GODINI

  1. Prema procijeni Federalnog Zavoda za programiranje razvoja za 2012. godinu, GDP

  (bruto domai proizvod) u Federaciji BiH iznosi 16.370 mil KM (ukljuena neregistrirana

  ekonomija NOE).

  U 2012. godini procjena GDP-a po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u FBiH

  iznosi 7.001 KM. U istom periodu GDP po stanovniku u Zeniko dobojskom kantonu

  iznosi 5.819 KM ili 83,1% od prosjeka Federacije.

  U Zeniko - dobojskom kantonu procjenjuje se da je ostvaren GDP u iznosu od 2.324

  mil KM, to u odnosu na GDP Federacije iznosi 14,2%.

  Dajemo pregled GDP-a po opinama u kantonu:

  Bruto domai proizvod (GDP) po kantonima u 2012. godini

  Opina Stanovnitvo

  (prisutno)

  GDP u

  hilj. KM

  GDP/PC u

  KM (po glavi

  stan.)

  GDP/PC u KM

  (po glavi stan.)

  FBiH = 100

  Breza 14.070 98.218 6.981 99,7

  Doboj - Jug 4.951 16.369 3.306 47,2

  Kakanj 43.199 311.021 7.200 102,8

  Maglaj 23.329 81.847 3.508 50,1

  Olovo 11.869 65.478 5.517 78,8

  Teanj 48.427 196.434 4.056 57,9

  Usora 6.879 16.369 2.380 34,0

  Vare 10.193 114.587 11.242 160,6

  Visoko 40.277 261.912 6.503 92,9

  Zavidovii 37.890 180.065 4.752 67,9

  Zenica 127.296 916.693 7.201 102,9

  epe 31.105 65.478 2.105 30,1

  Zeniko - dobojski 399.485 2.324.472 5.819 83,1

  FBiH 2.338.277 16.369.510 7.001 100,0

  Obrazloenje stavki pogledati na strani 5.

  2. U 2012. godini u FBiH ostvaren je pad fizikog obima industrijske proizvodnje po stopi

  od 4,4%. U istom periodu u Zeniko dobojskom kantonu ostvaren pad fizikog obima

  industrijske proizvodnje po stopi od 4,7%. Uee fizikog obima industrijske

  proizvodnje u ovom kantonu u industrijskoj proizvodnji Federacije iznosi 20,0%.

 • 41

  Indeksi industrijske proizvodnja prema podrujima i oblastima KD-a u 2012. godini

  2012/2011

  Federacija BiH Zeniko - dobojski

  INDUSTRIJA - UKUPNO 95,6 95,3

  VAENJE RUDA I KAMENA 95,9 104,1

  PRERAIVAKA INDUSTRIJA 97,9 85,7

  Proizvodnja prehrambenih proizvoda i pia 99,2 105,7

  Proizvodnja hemikalija/kemikalija i hemij./kemij. proizvoda 111,9 104,4

  PROIZVODNJA I SNABDIJEVANJE/OPSKRBA

  ELEKTRINOM ENERGIJOM, GASOM I VODOM 89,1 109,7

  Obrazloenje stavki pogledati na strani 6.

  3. U Federaciji BiH u 2012. godini ostvaren je izvoz u iznosu od 5.249 mil KM ili 3,2%

  manje u odnosu na 2011. godinu.U istom periodu u ZDK izvoz iznosi 1.552 mil KM ili

  7,4% vie u odnosu na 2011. godinu ili 29,6% u odnosu na ukupan izvoz FBiH.

  4. U 2012. godini ostvaren je uvoz u Federaciji BiH u iznosu od 9.972 mil KM ili 2,0%

  manje u odnosu na prethodnu godinu. U istom periodu u ZDK uvoz iznosi 1.530 mil

  KM ili 1,3 % manje u odnosu na 2011. godinu ili 15,3% u odnosu na ukupan uvoz

  FBiH.

  5. Pokrivenost uvoza izvozom u FBiH u 2012. godini iznosila je 52,6%, a u ZDK 101,5%.

  Vanjskotrgovinska razmjena po opinama u kantonu u 2012. godini

  Opine Vrijednost u KM Uee u % Pokrivenost

  uvoza

  izvozom u %

  Trgovinski

  bilans

  (deficit) Izvoz Uvoz Izvoz Uvoz

  Breza 9.747 18.332 0,19 0,18 53,17 -8.584

  Doboj - Jug 7.310 26.804 0,14 0,27 27,27 -19.495

  Kakanj 14.372 98.649 0,27 0,99 14,57 -84.276

  Maglaj 126.849 27.233 2,42 0,27 465,79 99.616

  Olovo 24.728 22.514 0,47 0,23 109,83 2.213

  Teanj 279.766 413.270 5,33 4,14 67,70 -133.503

  Usora 8.142 7.323 0,16 0,07 111,19 820

  Vare 9.926 3.503 0,19 0,04 283,38 6.423

  Visoko 506.960 408.790 9,66 4,10 124,01 98.170

  Zavidovii 36.645 21.397 0,70 0,21 171,26 15.248

  Zenica 481.616 423.944 9,18 4,25 113,60 57.671

  epe 46.397 58.456 0,88 0,59 79,37 -12.058

  Zeniko - dobojski 1.552.457 1.530.214 29,58 15,34 101,45 22.244

  Federacija BiH 5.248.547 9.972.467 100,00 100,00 52,63 -4.723.920

 • 42

  6. U 2012. godini u FBiH prosjean broj zaposlenih iznosi 437.331, to je u odnosu na isti

  period prethodne godine manje za 3.416 ili 0,8% zaposlenih.

  U ZDK broj zaposlenih iznosi 68.649 to je u odnosu na 2011. godinu manje za 2.277

  ili 3,2%. Broj zaposlenih u ZDK uestvuje u ukupnom broju zaposlenih u FBiH sa

  15,7%.

  Broj zaposlenih i stepen zaposlenosti po opinama u ZDK kantonu u 2012. godini daju

  se u slijedeem pregledu:

  Stepen zaposlenosti po opinama u kantonima u 2012. godini

  Opine Stanovnitvo

  (prisutno)

  Prosjean

  broj

  zaposlenih

  Radno

  sposobno

  stanovn.

  Aktivno

  stanovnitvo

  Stepen zaposlenosti u%

  Stanov.

  Radno

  sposobno

  stan.

  Aktivno

  stan.

  Breza 14.070 2.932 9.861 4.825 20,84 29,73 60,77

  Doboj - Jug 4.951 998 3.573 2.042 20,16 27,93 48,87

  Kakanj 43.199 6.856 30.897 13.351 15,87 22,19 51,35

  Maglaj 23.329 3.120 16.082 8.660 13,37 19,40 36,03

  Olovo 11.869 1.650 8.076 3.643 13,90 20,43 45,29

  Teanj 48.427 9.001 34.944 17.150 18,59 25,76 52,48

  Usora 6.879 830 4.736 1.822 12,07 17,53 45,55

  Vare 10.193 1.312 6.563 2.632 12,87 19,99 49,85

  Visoko 40.277 9.231 28.310 16.493 22,92 32,61 55,97

  Zavidovii 37.890 3.545 26.332 10.876 9,36 1